Page 1

banyeres juny - juliol - agost i setembre de 2008

del penedès

butlletí municipal

núm.25

Informació municipal, 2 Editorial, 3 Obres i urbanisme, 5 Serveis, 6 Cultura, 7 Medi Ambient, 8 Joventut / Esports, 9 Benestar i família, 11 Educació, 12 Festes, 13 Hisenda, 16 Grups polítics, 18

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, us desitja molt Bones Festes Nadalenques !!


Informació Municipal

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

ENTITAT MUNICIPAL Ajuntament Fax 977 671 228 Tel. 977 671 350 Centre Cívic 977 670 108 Col·legi Públic 977 670 743 Escola bressol 977 670 995 Museu Municipal Josep Cañas 977 670 802 Llar d’Avis 977 670 108

URGÈNCIES 112 Tot tipus d’emergències (incloses ambulàncies) 085 Bombers 088 Mossos d’Esquadra - Trànsit 062 Guàrdia Civil 061 Ambulàncies, urgències mèdiques 977 671 588 Àrea Bàsica de Salut - L’Arboç 977 661 141 Creu Roja 902 240 202 Renfe - Informació general 977 295 800 Hospital Joan XXIII 977 259 900 Hospital Santa Tecla 977 667 704 Hospital Comarcal del Vendrell 938 180 440 Hospital Comarcal de Vilafranca CAP I El Vendrell (atenció continuada) 977 667 703/04 977 665 150 CAP II El Vendrell Direcció General d’Emergències 1006 i Seguretat Civil CECOTAR

SERVEI MUNICIPAL Biblioteca Ràdio Banyeres 101.2 FM Gimnàs municipal PIJ Casal Jove Consultori Mèdic Servei Municipal d’Enllumenat (24 h.) (Servei de guàrdia) Servei d’Urgències d’Avaries Servei Municipal d’Aigües (24 h.) Deixalleria Comarcal (Bellvei), (matins de 9 a 13 h. i tardes de 16 a 19 h.)

977 670 108 977 671 895 696 673 094 977 670 108 977 671 357 977 671 712 609 166 254 902 250 370

AJUNTAMENT

977 662 683

ENTITATS Caixa de Tarragona Caixa Rural La Caixa Fundació Àngels Garriga Societat Nova

977 670 902 977 167 507 977 671 937 977 677 065 977 671 470

ALTRES SERVEIS Farmàcia Parròquia Taxi Endesa Serveis Funeraris del Penedès (L’Arboç) Funerària Selva (Tanatori El Vendrell)

977 671 102 977 671 440 630 097 967 900 770 077 977 671 378 977 661 075

núm.25

Atenció al Públic: de dilluns a divendres, de 10 h. a 14 h. Els dijous de 17 a 19’30 h. Treballadora Social: dilluns de 9h. a 12h. a l’Hotel d’Entitats Educadora Social: dilluns d’11 a 13 h. a l’Hotel d’Entitats Correus: Planta baixa carrer Mestre Güell, 5 de 9.30 a 10.30 h. Servei Tècnic: dilluns de 18 h. a 21 h. (visites concertades) Jutjat de Pau: dilluns de 10 h. a 12 h. al Centre Cívic

HORARIS DEL CENTRE CÍVIC De dilluns a divendres

HORARI D’AUTOBUSOS Bus del servei comarcal (de dilluns a divendres) Banyeres - El Vendrell: 7.10 / 8.08 / 11.30 / 13.18 / 16.10 / 17.18 / 18.42 / 20.33 Saifores - El Vendrell: 7.30 / 8.00 / 11.40 / 13.10/ 16.20 / 17.10 / 19.05 / 20.25 Les Masies - El Vendrell: 7.29 / 8.02 / 11.38 / 13.12 / 16.18 / 17.12 / 19.09 / 20.27 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 7.27 / 8.04 / 11.36 / 13.14 / 16.16 / 17.14 / 19.01 / 20.29

BIBLIOTECA I AULA D’INTERNET Matins, de 10 h. a 14 h. (Excepte dilluns) Tardes de 17 h. a 20 h. PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) De 17 h. a 19 h. OFICINA Matins de 10 h. a 13 h., tardes de 17 h. a 20 h.

*Amb parada a l’Hospital Comarcal 3 min. abans d’arribar a la parada del Vendrell.

CRÈDITS

(DISSABTES) Banyeres - El Vendrell: 9.00 / 12.32 Saifores - El Vendrell: 9.20 / 12.43 Les Masies - El Vendrell: 9.19 / 12.41 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 9.17 / 12.39

Edita: Ajuntament de Banyeres del Penedès Disseny i maquetació: Azor Creatius Gràfics Fotografies: Pérez de la Hera Dipòsit Legal: T-487-2002

Bus del servei públic Vilafranca El Vendrell - Tarragona (de dilluns a divendres) Banyeres - Tarragona: 6.30 Tarragona - Banyeres: 11.15

Ajuntament de Banyeres del Penedès Plaça de l’Ajuntament, 6 43711 BANYERES DEL PENEDÈS Tel. 977 67 13 50 Fax 977 67 12 28

Hispano Igualadina: 93 890 11 51 Banyeres - Barcelona: 7.20 Barcelona - Banyeres: 19.20

e-mail: aj.banyeres@altanet.org www.banyeresdelpenedes.com

2

www.banyeresdelpenedes.com


Editorial

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

Apreciats veïns i veïnes del municipi

motiu per què tots estem contents.

de Banyeres del Penedès:

Això ha estat possible gràcies al bon treball que està portant a terme el nou

A mida que passa el temps es van

tècnic

plasmant sobre el terreny alguns dels

Una altra qüestió important per la què

molts projectes que l'equip de govern

tots hem de sentir-nos satisfets és el

tenia previst des de l'inici de la

bon servei que ens proporciona el

legislatura. És el cas, per exemple, de

mercat dels diumenges. Que ningú

l'aparcament municipal al costat del

dubti de què s'està treballant per

col·legi que, tot i que encara és

portar més activitat comercial i

insuficient, ha ajudat a pal·liar el

econòmica al nostre municipi.

problema de l'estacionament dels

Altrament,

vehicles en les hores punta de l'horari

l'enhorabona més emotiva per a tots

escolar.

els veïns que han tingut accés a un dels

D'altra banda, cal recordar que les

39 pisos de protecció oficial de la

obres realitzades per a condicionar

Generalitat. Malgrat això, és menester

l ' Av i n g u d a M a r t a M a t a ( t r a m q u e

recordar que, d'aquests, encara han

uneix Boscos amb nucli de Banyeres),

quedat 3 pisos per adjudicar i que,

amb la intenció d'evitar accidents i

pròximament, es publicaran les bases

facilitar un trànsit normal, han estat

a través de les quals es podrà optar a

sufragades al 100% per l'empresa Àrids

la seva adquisició.

Catalunya, és a dir, l'Ajuntament no

Em resta dir per últim que, a petició

ha invertit un sol euro en aquesta

d'algunes persones que van escoltar el

infraestructura, si bé s'ha treballat

discurs institucional de l'11 de

intensament des del mateix per què es

s e t e m b r e d ' a q u e s t a n y, p a s s e m a

realitzessin.

publicar-lo íntegrament en el butlletí

El progressiu condicionament del camp

municipal doncs, en unes dates en les

de futbol (tancat i seients pel públic)

que Catalunya es juga el seu futur a

resulta, així mateix, una altra aposta

l ' e s p e r a d e l q u e d i g u i e l Tr i b u n a l

clara que es va concretant sobre la

Constitucional, ens convé tenir la

marxa, doncs creiem que el municipi

memòria col·lectiva ben desperta, ja

es mereix unes instal·lacions dignes

que els pobles que la perden estan

per a la pràctica del futbol.

condemnats a repetir la seva història.

La

consolidació,

en

quant

que

dinamitza

no

he

l'espai.

d'oblidar

al

funcionament regular de l'actual espai

José María Abril

jove en el carrer Montserrat, és un

Alcalde de Banyeres del Penedès 3

www.banyeresdelpenedes.com


Editorial

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

Apreciados vecinos y vecinas del

para que todos estemos contentos. Ello

municipio de Banyeres del Penedès:

ha sido posible gracias al buen trabajo que está llevando a término el nuevo

A medida que pasa el tiempo se van

técnico que dinamiza el espacio.

plasmando sobre el terreno algunos de

Otra cuestión importante por la que

los muchos proyectos que el equipo de

todos debemos sentirnos satisfechos es

gobierno tenía previsto desde el inicio

el buen servicio que nos proporciona el

de la legislatura. Es el caso, por ejemplo,

mercado de los domingos. Que nadie

del aparcamiento municipal al lado del

dude de que se está trabajando para

colegio

todavía

traer más actividad comercial y

insuficiente, ha ayudado a paliar el

económica a nuestro municipio.

problema del estacionamiento de los

Por otra parte, no se me debe quedar

vehículos en las horas punta del horario

en el tintero la enhorabuena más

escolar.

emotiva para todos los vecinos que han

Por otro lado, cabe recordar que las

tenido acceso a uno de los 39 pisos de

obras realizadas para acondicionar la

protección oficial de la Generalitat. No

Avenida Marta Mata (tramo que une

obstante, es menester recordar que, de

Boscos con núcleo de Banyeres), con la

éstos, aún han quedado 3 pisos por

intención de evitar accidentes y facilitar

adjudicar y que, próximamente, se

un tránsito normal, han sido sufragadas

publicarán las bases a través de las cuales

al 100% por la empresa Àrids Catalunya,

se podrá optar a su adquisición.

e s d e c i r, e l Ay u n t a m i e n t o n o h a

Me resta decir por último que, a petición

invertido un solo euro en esta

de algunas personas que escucharon el

infraestructura, si bien se ha trabajado

discurso institucional del 11 de

intensamente desde el mismo para que

septiembre de este año, pasamos a

se realizaran.

publicarlo íntegramente en el boletín

El progresivo acondicionamiento del

municipal pues, en unas fechas en las

campo de fútbol (vallado y asientos para

que Catalunya se juega su futuro a la

el público) resulta, asimismo, otra

espera de lo que diga el Tribunal

apuesta clara que se va concretando

Constitucional, nos conviene tener la

sobre la marcha, pues creemos que el

memoria colectiva bien despierta, ya

municipio se merece unas instalaciones

que los pueblos que la pierden están

dignas para la práctica del balompié.

condenados a repetir su historia.

que,

aunque

La consolidación, en cuanto al funcionamiento regular del actual Espai

José María Abril

Jove en la calle Montserrat, es un motivo

Alcalde de Banyeres del Penedès 4

www.banyeresdelpenedes.com


Obres i urbanisme

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

VISITA DEL CONSELLER DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

núm.25

FASE FINAL DE LA CARRETERA TP-2124

El passat 18 de setembre l'Hble. Sr. Francesc Baltasar i Albesa, Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, va visitar el nostre municipi amb la finalitat de realitzar el seguiment de les obres dels 39 habitatges de venda amb protecció oficial situats al sector del Camí de l'Arboç i promoguts per l'Institut Català del Sòl (Incasòl), que és l'organisme que construeix els pisos de la Generalitat. Al mes de novembre tindrà lloc el sorteig dels esmentats habitatges per part de l'empresa pública Adigsa del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Las obras de acondicionamiento de la carretera TP-2124 entre l'Arboç y Llorenç del Penedès están prácticamente acabadas. Son 3.710 metros de los cuales los 3.300 primeros se han ampliado a 7 m de calzada y márgenes de 1,5 m. En los dos lados, se ha mejorado el trazado del firme y del alumbrado. De l'Arboç hasta Banyeres del Penedès se ha construido en el margen izquierdo un carril de 3 metros de ancho protegido por una barrera metálica de doble onda donde se han dejado 2,5 metros para la circulación de peatones y bicicletas para poder acceder a la estación del ferrocarril de L'Arboç. Se ha construido una glorieta al final de la travesera de Banyeres para conectarla con la carretera de Cornudella (TV-2122). En el tramo que atraviesa Banyeres del Penedès se han construido aceras, colector de aguas pluviales y se han canalizado las líneas de telecomunicaciones y las líneas de baja tensión. Se ha instalado un nuevo alumbrado público y semáforos para regular el tráfico que en breve se pondrán en funcionamiento.

5

www.banyeresdelpenedes.com


Serveis

Obres i urbanisme

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

ESTACIONAMIENTO AL LADO DE LA ESCUELA Desde principios de curso los padres y las madres que acompañan a sus hijos al colegio en coche ya pueden aparcar en el nuevo estacionamiento situado al lado del CEIP. La construcción de este aparcamiento se ha llevado a cabo a raíz de las numerosas peticiones llegadas a nuestro ayuntamiento.

EL AYUNTAMIENTO SOLICITA LA COLABORACIÓN DEL VECINDARIO PARA ACABAR CON LOS “VERTIDOS” DE TODA CLASE DE OBJETOS Y DESPERDICIOS EN LA VIA PUBLICA” Es sabido que el Consistorio todos los últimos JUEVES de mes pone a disposición del vecindario, previa solicitud, la retirada de “trastos y objetos del hogar”, EN NINGUN CASO RESTOS DE OBRA, GRASAS, ACEITES, PILAS, BATERIAS, ETC. Estos desperdicios o desechos deben ser depositados en las instalaciones que para este fin se han instalado, como por ejemplo la “DEIXALLERIA DE BELLVEI” y los vertederos especializados para los restos de obra, piedras etc. En ningún caso deben ser depositados en las zonas y en los contenedores de recogida ordinaria (verde) o la selectiva (amarillo, azul, verde). “LOS CORRALITOS”. Estos espacios están destinados a los restos de poda, césped y residuos vegetales de jardinería. En ningún caso deben depositarse restos de tala de arbolado (troncos, ramas, palmas en piezas mayores de 100 cm) y todo ello colocado dentro del espacio concebido para tal fin, siendo aconsejable el uso de sacos de plástico para los restos de césped y residuos de jardinería. Con ello se evita ensuciar el entorno. ORDENANZA FISCAL NÚM. 23 “ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN (Publicat el seu text íntegre en el BOP 269 de 22 de novembre de 2000). Art.5. ACTUACIONS PROHIBIDES 1) No serà permès llençar, abocar i dipositar o abandonar a la via pública cap mena de

productes en estat sòlid, líquid o gasós. Les deixalles sòlides de petit format com els papers, embolcalls o similars hauran de dipositar-se a les papereres instal·lades per aquesta finalitat. Els materials residuals més voluminosos o bé els petits en gran quantitat hauran de ser objecte de lliurament ordenat als serveis municipals de recollida de deixalles en la forma i condicions que preveu l'art. 9. Art.9. FORMA DE DEPOSITAR RESIDUS 1) Els usuaris del servei estan obligats a dipositar tots els residus a l'interior dels contenidors, en bosses ben lligades. L'àmbit d'aplicació és en tot el terme municipal de Banyeres del Penedès i, per tant, obliga totes les persones que s'hi trobin, resideixin o no en el municipi. Art. 67. INFRACCIONS GREUS Abandonar les deixalles o abocar terres o runes a la via pública solars o torrents etc. Art. 69. CLASSES DE SANCIONS a) Multes pecuniàries. Art. 71. SANCIONS PER LES INFRACCIONS GREUS Multa pecuniària de 60,00 euros fins a 120,00 euros”. Por todo ello mucho les agradeceremos presten la máxima atención a esta solicitud de colaboración, estamos convencidos que con su amable cooperación conseguiremos el resultado apetecido, un municipio limpio y agradable. Gracias por su comprensión y el tiempo que nos dedican.

6

www.banyeresdelpenedes.com


Cultura

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

SEGON CONCURS DE FOTOGRAFIA ANY 2008 - ANY INTERNACIONAL DE LES LLENGÜES L'any 2008 ha estat considerat com l'Any Internacional de les Llengües i també com l'Any Europeu del Diàleg Intercultural. Per aquest motiu el tema plantejat al 2n Concurs de Fotografia Centre Cívic Ernest Lluch pretenia ser una passejada pel món de la interculturalitat. El 19 de setembre es va inaugurar al Centre Cívic la mostra fotogràfica així com es va fer públic el veredicte del jurat el qual ha estat integrat per persones vinculades al món de la fotografia: el Sr. Constantino de la Cruz, 20 anys de dedicació a la fotografia i veí del nostre municipi actualment i el Sr. Ramon del Campo, fotògraf aficionat i proper al centre cívic amb la participació

en exposicions fotogràfiques. El Sr. Lluís Inglada, regidor de festes culturals de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès va ser el responsable de controlar l'acte de deliberament i de la signatura de l'acta. La participació va ser moderada, 10 participants, i un conjunt total de 18 fotografies. Volem remarcar que dels 10 participants, 9 han estat dones. Degut a què els participants eren 50% joves i 50% adults, el jurat va estimar convenient que es descartés la categoria jove i que totes les fotografies participessin de manera conjunta deixant dos segons premis. El veredicte va ser el següent:

Les llengües del món Primer Premi Autora: Cristina Escañuela (Rubí)

Aprenentatge Segon Premi Autora: Tània Ramírez (Porrera)

Totes són una Segon Premi Autora: Jenni Carbó (Tarragona)

Tantes llengües, tantes persones Tercer Premi Autora: Mercè Gorina (Sabadell) 7

www.banyeresdelpenedes.com


Cultura

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

EXPOSICIÓ ART EN FUSTA

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

Del 20 de juny al 4 de juliol el centre cívic va acollir l'exposició “Cremant fusta”. La mostra es composava de diferents peces de fustes, pipes i caixetes, creades de forma molt especial pel nostre veí i professional de la fusta, Antonio García, més conegut com a “Toño”. L'assistència de públic va ser considerable donat que l'Antonio és molt conegut al nostre municipi.

Amb motiu de la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni a Catalunya els dies 26, 27 i 28 de setembre, l'Àrea de Cultura es va sumar a aquesta mostra de patrimoni amb un seguit d'actes: - El Museu Josep Cañas va oferir portes obertes el divendres a la tarda i el diumenge al matí. - El Centre Cívic Ernest Lluch va organitzar l'exposició fotogràfica del 2n concurs de fotografia amb el tema: Any 2008 - Any Internacional de les Llengües i també tenia programada una conferència sobre interculturalitat la qual va ser postposada per motius personals de la conferenciant. Es preveu que aquesta conferència sigui realitzada el proper mes de gener, per a més informació podeu anar visitant la pàgina web de l'ajuntament on podreu trobar penjades totes les activitats.

SERVEI WIFI A LA BIBLIOTECA

Medi ambient

núm.25

Us recordem que la biblioteca del centre cívic disposa del servei gratuït de Wifi. Totes aquelles persones que tinguin el carnet d'usuari podeu gaudir aquest servei sol·licitant l'alta a la responsable de l'espai. Si encara no tens el carnet t'animem a sol·licitar-lo.

PÀGINA WEB Des del mes d'octubre, l'Ajuntament de Banyeres ha posat en marxa el seu nou portal web a internet. Des d'ara doncs, sota el domini www.banyeresdelpenedes.com ens trobem amb un web totalment renovat en quant a disseny i continguts, amb més informació del municipi. Fins al moment només està disponible la versió en català, però properament està previst que s'ofereixin els seus continguts més bàsics al castellà i a l'anglès. El rellançament del portal ha captivat a molts internautes, que ja superen el mig centenar diari.

TEATRE Si t'agrada el teatre i vols participar de forma altruista en una obra en el nostre municipi, no ho dubtis i passa pel centre cívic a informar-te. Anima't, serà molt divertit i enriquidor!!!

SALIDAS A PIE, CONEGUEM EL NOSTRE MUNICIPI

AGENDA 21 La Agenda 21 de Banyeres continua con su proceso. Durante el último trimestre del año se ponen en marcha las reuniones para constituir el Consejo de Sostenibilidad que tiene como función la actualización y la revisión de todos los documentos redactados de la Agenda 21 así como darles sentido. Os recordamos que todos los documentos de la Agenda 21 de Banyeres se encuentran disponibles en nuestra página web www.banyeresdelpenedes.com

Durante tres domingos del mes de junio todas aquellas personas interesadas en la naturaleza pudieron realizar diferentes salidas a pie por el término municipal de Banyeres del Penedès. Cada salida tenía como punto de partida la plaza del ayuntamiento y los lugares de llegada fueron diferentes cada domingo: Saifores, Sant Miquel y Priorat de Banyeres. 8

www.banyeresdelpenedes.com


Esports

Joventut

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

GAIREBÉ MIG ANY DE FUNCIONAMENT DE L'ESPAI JOVE El passat mes de setembre varem celebrar cinc mesos de funcionament actiu de l'Espai Jove de Banyeres del Penedès. L'acceptació per part dels joves del municipi és molt bona ja que es comptabilitzen una mitjana de més de 15 joves cada tarda. Durant aquests cinc mesos els horaris d'obertura s'han anat ampliant fins arribar a l'horari actual que és de dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda. En aquest període s'han organitzat diferents activitats: - Durant els mesos de maig i juny es va organitzar un torneig de ping-pong en el que hi participaren 15 joves. - El 30 d'agost es va organitzar un concert de rock al camp de futbol de Banyeres, en el que hi participaren tres grups de la comarca: La Vanda del Vendrell, Nando passa'm el mando de Llorenç del Penedès i Mutt de Banyeres del Penedès. Al concert hi assistiren més de 200 persones. - Durant el mes de setembre es va començar un torneig de futbolí en el que hi participaren sis parelles i que s'allargà fins a principis de desembre. En aquests moments l'Espai Jove és un projecte consolidat amb un número d'usuaris molt fidel i que ja està començant a preparar les activitats que es volen realitzar durant l'any vinent i les reformes i noves propostes que es volen dur a terme.

CF BANYERES El dia 12 d'octubre va tenir lloc, coincidint amb la disputa del primer partit a casa del primer equip, la presentació dels equips de la temporada 2008-09 del Club de Futbol Banyeres. Aquesta temporada disposem dels equips de Pre-benjamí futbol-7, Aleví Futbol-7 i com a federats, els equips Cadet i Tercera Regional. El nombrós públic assistent a l'acte va poder disfrutar de les noves instal·lacions: 150 seients per al públic i dues banquetes cobertes per als equips. Esperem doncs que els banyerencs hi corresponguin assistint i animant als

nostres equips al camp i recolzin a la vegada a aquestes 80 persones que representen esportivament al nostre poble per a les nostres comarques. JUNTA DIRECTIVA Manolo Cantero Manel Serrano Rivas Josep Ràfols Vilanova Josep Figueras Jané Carlos Rondon Xavier Panadés Reyes Josep Vilanova Pere Pie J.Mª Acosta 9

www.banyeresdelpenedes.com


butlletí municipal

núm.25

Esports

BANYERES DEL PENEDÈS

CF Banyeres: Foto conjunta de tots els equips. Equip de 3a Regional Drets d’esquerra a dreta: Iñaki de Andrés Gutiérrez, Oscar Espejo Rovira, Joaquín Domínguez Sánchez, Sergio Manuel Bravo Valenzuela, Rubén Fabregat Díaz, Héctor Fabregat Díaz, Sergi García Jurado, Marc Martínez Zafra, Antonio Moya Fornieles, Marco Antonio Segura Martos, Marc Pérez Rodríguez i Marc Serralabos Medina. Ajupits d’esquerra a dreta: Antonio Cruz Bernal, Jose Bueno Molina, Roberto Parro González, Pedro Maldonado Gutiérrez, Marc Marruecos Mestre, Daniel Martín Gil, Enrique Miguel Rojo Gorrionero, Eduard Pérez Fernández i Javier Segura García. (No estan a la fotografia: José Antonio Martínez Vidal, Jonatan Muñoz Caballero, Alexandre Pérez Fernández i José Antonio Valle). Entrenador: Ricard Jané. Equip Cadet Drets d’esquerra a dreta: Jaume Benach Cortés, Eric Martínez Fret, Josep Vilanova Sanahuja, Manuel Serrano Altamirano, Adrian Almendárez, Cristian Sánchez Altamirano, Roger Figueras Rovira i Mohamed El Ghalbzouri. Ajupits d’esquerra a dreta: Issam El Mahsani El Moussaqui, Pau Figueras Ribosa, Abdelmonaim Anahnah, Dídac Ràfols Figueras, Rubén Cámara Ruiz. (No estan a la fotografia: Gerard Planas Seve, Aitor Moragas Rodríguez i Oussama Azaroual). Entrenadors: Juanjo i Jordi. 10

www.banyeresdelpenedes.com


Benestar i família

Esports

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

Equip Aleví D’esquerra a dreta: Magí Vilanova Sanahuja, Rafa Tavira, Kevin Jurado Márquez, Adrian Sánchez Altamirano, Víctor Rondón Altamirano, Alejandro Serrano Altamirano, Marçal Ràfols Figueras, Marc Galimany Rubio, Daniel Ruedas Serrano i Enric Palau Egido. (No està a la fotografia: Youssef El Kaouakibi). Entrenador: Carles Ràfols (a la fotografia Josep Ràfols)

Equip Pre-benjamí D’esquerra a dreta: Oriol Algar Vila, Marcel Acosta Cañas, Laura de la Parte Montserrat, Cristian del Puerto Ceballo, Joel Iniesta Rodríguez, Daniel Panadés Reina, Marc Alvarez Esteban, Mario Rodríguez March, Ivan Pueyo Brull, Roger Domínguez Martínez, Marcel Hidalgo Masot, Mario Rondon Altamirano, Lucas Mérida Jiménez i Sakarias El Rousaksaki. Entrenadors: José Mª Acosta i Joan Figueras.

VIATGE A PORTUGAL Com cada any, al mes de setembre, es va organitzar des de l'àrea de Benestar Social, una excursió a PORTUGAL en la que van participar una cinquantena de persones del nostre municipi, durant la setmana del 28 de setembre al 3 d'octubre. Es va visitar:

Lisboa, Cascais, Estoril, Sintra, Fàtima i Coimbra entre d'altres. A més, 125 veïns i veïnes del municipi, el passat 28 de juny van visitar l’Expo Saragossa, viatge que va ser organitzat per l’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament.

Universitat de Coimbra (Portugal) - Escalinata de l’Aula Magna de la Facultat de Dret 11

www.banyeresdelpenedes.com


Educació

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

COL·LEGI PÚBLIC MARE DE DÉU DEL PRIORAT Estem d'enhorabona a Banyeres del Penedès, ja que els nostres nens i nenes han estrenat unes NOVES INSTAL·LACIONS de l'Escola Mare de Déu del Priorat, així com la 1ª FASE de l'aparcament, perquè sigui més còmode pels pares i mares el portar-los, esperem que durant el curs, es puguin incorporar les antigues instal·lacions, ja que actualment s'estan adequant. Enguany s'ha signat amb l'AMPA de l'Escola Mare de Déu del Priorat els següents CONVENIS: - Escola Oberta: Que consisteix en mantenir que l'ESCOLA ESTIGUI OBERTA durant les vacances de Setmana Santa, Estiu i Nadal, fent activitats per als nens i nenes en edat escolar i així els seus pares, tenir la tranquil·litat que representa que durant la jornada professional d'aquests, els nens i nenes estiguin fent activitats lúdiques, esportives, etc. - Socialització de llibres, material escolar, festes, excursions i colònies: Degut a poder inculcar als nens i nenes els valors de sostenibilitat del medi ambient, estalvi del recursos en les seves

famílies i solidaritat entre tots ells, hem cregut necessari signar aquest Conveni amb la direcció de l'Ampa, per què es posi en pràctica aquesta socialització no solament del llibres, sinó de tot el m a t e r i a l e s c o l a r, l e s f e s t e s q u e s'organitza a l'escola i també les excursions i colònies.

ESCOLA BRESSOL Novament s'ha posat en marxa el curs a l'Escola Bressol que enguany, com ja ens tenen acostumats últimament, s'ha augmentat el nombre de nens i nenes. Aquest any són: - 1 classe de Nadons, amb 9 nens/es. - 2 classes de 1 a 2 anys, amb 13 nens/es per aula. - 2 classes de 2 a 3 anys, amb 20 nens/es a l’aula 1 i 18 nens/es a l’aula 2. El total de nens/nenes de l’Escola Bressol és de 72. Per tant també ens hem vist obligats a posar un nou mòdul ó cargola, per poder instal·lar-hi una nova classe, tal i com ens va passar l'any passat. Esperem que l'any vinent, encara que estiguem en situació de crisi econòmica, podrem fer la necessària ampliació. 12

www.banyeresdelpenedes.com


Educació

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ A L'ESCOLA BRESSOL MARTA MATA Aquest curs 2008-2009, l'escola Bressol s'ha fet més gran, ja comptem amb un aula de nadons, dues aules d'1 a 2 anys i dues aules de 2-3 anys, amb previsió d'augmentar amb un aula més de cara al curs vinent i, apostant per la qualitat a l'Educació, a la nostra escola hi ha dues educadores per cada una de les aules. Al mes d'Octubre es va renovar el CONSELL DE PARTICIPACIÓ (el consell escolar per les Escoles Bressols). Aquest any, i degut a aquest augment d'alumnes, també la representació tant de les famílies com de l'equip educatiu ha hagut de doblar-se. Les competències d'aquest òrgan són, entre

altres, la de proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència del centre, analitzar i valorar el funcionament de l'escola, aprovar la Programació Anual i el Reglament de Règim intern... Aquest Consell serà part fonamental de l'escola bressol perquè representa la importància de la relació entre famíliaescola, i des de l'equip educatiu ens agradaria que aquesta relació no només es quedés aquí, sinó que anés molt més enllà, per aconseguir-ho continuem fent propostes com “EL RACÓ DE LES FAMÍLIES” organitzat pel proper més de desembre amb el títol “UN DIA A L'ESCOLA BRESSOL”.

DISCURS INSTITUCIONAL DEL 11 DE SETEMBRE DE 2008

Festes

“No se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Valencia y Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense para reducir estos reinos de que se compone España al estilo y a las leyes de Castilla”. (El Conde-Duque de Olivares a Felipe IV) El consell del primer ministre de la Monarquia Hispànica fet al seu rei en el segle XVII va inspirar aquest discurs sobre l’11 de setembre d'enguany. I això passa perquè avui, precisament quan s'està decidint el futur del nostre país d'acord amb el nou estatut, aquestes paraules, cobren, potser, més actualitat que mai. No podem oblidar que moltes generacions de catalans han lluitat durant segles contra aquesta reducció de la que parlava el Comte-Duc d’Olivares a Felip IV. Per l'aniquilació o dissolució de tota una cultura com la catalana l'Estat espanyol s'ha servit al llarg de la historia de dues eines: una era la llei, l'altra, la immigració des de l'interior de l'Estat. Les conseqüències varen resultar contraries als objectius que perseguien doncs es va aconseguir enfortir molt més la consciència nacional catalana. Al final del segle XX es consideraven superats els dos grans entrebancs abans esmentats pel desenvolupament normal d'una societat amb cultura pròpia, doncs la política lingüística ja es trobava en mans del govern de la Generalitat des dels inicis de la democràcia, i els fills -i els nets- dels immigrants nascuts a Catalunya se sentien, en la seva majoria, catalans de fet i, com no, de ple dret. Ara, ben entrats en el segle XXI, Catalunya es troba amb altres dos reptes igualment importants per la supervivència com nació: per una banda, la immigració descontrolada producte de la globalització, i per altra, el problema del finançament. La primera qüestió és més complexa perquè tots sabem les dificultats a les que s'enfronta no ja el nostre Estat sinó tota la Unió Europea. Però la segona es quelcom molt concret, és més, pensem que és una oportunitat única, o potser l'última, per resoldre el problema al que no va donar solució la Constitució de 1978, que consisteix, només, en la diferenciació de Catalunya vers la resta de comunitats autònomes. Catalans de Banyeres del Penedès, ha arribat l'hora de dir “prou!” amb fermesa perquè tothom sap que Catalunya dóna molt més del que rep i que aquesta solidaritat no és 13

www.banyeresdelpenedes.com


Festes

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

tan sols de l’etapa democràtica. Per exemple, a les acaballes de la dictadura, la diferència està xifrada en 50.000 milions de pessetes per l'any 1974. Avui, nosaltres, no podem caure en les desqualificacions tan desafortunades que s'han fet per part d'alguns polítics catalans cap als nostres germans de la resta de l’Estat. No, nosaltres diem tot el contrari, reivindiquem enarborant la bandera de la justícia els mateixos drets i deures que bascos i extremenys, perquè no som ni menys que uns ni que els altres. Catalunya no pot continuar per més temps presonera de la llei que es deriva de la Constitució per dues raons fonamentals: primera: perquè “llei” no és sinònim de justícia i segona, perquè el futur del país, és a dir, el dels nostres fills, està en joc. SETMANA LA DONA Catalans de DE Banyeres del Penedès, si no es fa justícia amb Catalunya, s'apropa el moment de que el nostre sigui no complir amb deure, Cívic en aquest deure Un any més, durant el mes deure de març, hem al local delelCentre i que cas, va ser molt fiscal, i m'explico, si ens envien a una guerra per raons d'Estat, i per tant, legals, el celebrat al nostre municipi juntament amb aplaudit. Desprès hi va haver un gran deure és no anar a la guerra, a “aperitiu” cap guerra.preparat Doncs elper mateix passa elnostre Col·lectiu deètic dones el Farcell, diversos veïnes del amb poble l’aportació que fem els catalans a les arques de l'Estat. No oblidem que el 80% de que la actes dedicats a la DONA. Enguany no s'ha que va fer les delícies de totes i tots els riquesa està en mans de la si humanitat, mentre que el 80% de la humanitat concentrat no més en eldel dia 20% 8 de març no hi varen assistir. s’ha de conformar amb el 20% de la riquesa, i tota aquesta descomunal que durant tot el mes hi han hagut diversos El dia 8 de marçdesproporció a les 7 de la tarda, va tenir sempre s'ha justificat per vies legals. actes. El dia 4 hi va haver una conferència lloc la projecció de la pel·lícula “Elsa y Fred” Abans d'acabar però, voldria agrair de tot cor al municipi deCívic Banyeres a cadascuna i una exposició sobre la vida de l'Anarquista també al Centre Ernesti Lluch i desprès de les seves veïnes i veïns, haver-me concedit durant dos onzes de setembre el poder Federica Montseny. a les 10 del vespre, sopar al Restaurant adreçar-vos com alcalde aquestes paraules que jo vaig escriure en ares de l'objectivitat El dia 6 de març és va organitzar un Recital l'Hort de L'Àvia. històrica i la realitat que vivim. Recordo, que quan vaig arribar a aquest país el primer poètic a càrrec d'en Jaume Calatayud i en Del 12 al 28 de març hi ha hagut l'exposició llibre que vaig llegir va ser “Catalunya para españoles”, escrit per Eduardo Moreno Vicente Monera amb una gran participació “Dones en lluita per un altre món possible”. i Francesc Martí, un llibre que em va ajudar força a comprendre el vincle especial de Catalunya amb els altres pobles d'Espanya. Un altre text que em va impressionar va ser el de l’intel·lectual tortosí Cristòfol Despuig, qui, des del seu palau, on s'ubica en SORTIDA AL TEATRE l’actualitat la biblioteca popular de Tortosa, escrivia en els famosos Col·loquis de ElTortosa dissabtedatats 19 d'abril es vaelorganitzar una es província va anar a sopar el Restaurant El Mussol, en 1557, següent: “Aquesta [es refereix a Catalunya] no sortida al TEATRE COLISEUM de Barcelona així doncs es va passar una estona molt sols és Espanya, mas és la millor de Espanya”. Això pensem molts catalans, que som per a veure l'obra per interpretada LAcontribuït agradable deEspanya convivència veïns del elsanar millors espanyols tot al queper hem a que seguientre un gran país, CUBANA, “Cómeme el coco negro” i després nostre municipi. tanmateix, ara demanen la contrapartida als nostres germans: Catalunya no pot continuar per més temps veient a Espanya com una presó i demana, parlant metafòricament, que l'Estat plurinacional el que convivim es converteixi en un CARNAVAL A L’ESCOLA I ARRIBA AenL’AJUNTAMENT mar en el que Catalunya pugui nedar lliurement. Com encara això no és una realitat, avui, en aquesta data tan assenyalada, i des de la unitat com banyerencs i catalans, jo us demano, un: Visca Banyeres! Visca Catalunya lliure!

14

www.banyeresdelpenedes.com


BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

Festes

FESTES MAJORS

Juanjo Espina, pregoner

Cercavila: Diables

Cercavila: Drac

Diada castellera

Guanyadors del torneig de petanca

Cercavila: Gegants

25è aniversari de l’Esbart Santa Eulàlia

A partir del primer cap de setmana de juliol i fins al primer cap de setmana d’agost tenen lloc totes les festes majors del nostre terme municipal. Saifores va començar amb un conjunt d'actes organitzats per divertir tan als petits com als adults. Seguidament la Festa Major de Banyeres del Penedès va apropar il·lusió a tots els veïns i veïnes tot i que la pluja ve deslluir i fins i tot cancel·lar actes d'un dels dies més esperats per tothom, el dissabte de correfoc i empalmada. Les Masies de Sant Miquel van organitzar activitats lúdiques i culturals, així com el Priorat de Banyeres i la Urbanització Casa Roja.

Exposició 25è aniversari de l’Esbart Santa Eulàlia

15

www.banyeresdelpenedes.com


Festes

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

FLAMA DEL CANIGÓ La Flama del Canigó és el foc amb el que s'encenen bona part de les fogueres de la nit de Sant Joan d'arreu del país. La Flama es reparteix pels pobles mitjançant una llarga cadena de relleus, que van distribuint el foc amb tots els mitjans possible -a peu, amb bicicleta, amb cotxe i fins i tot a cavalli és rebuda a cada vila per les autoritats locals. Es calcula que amb la Flama del

Canigó s'encenen unes 30.000 fogueres. Banyeres del Penedès va esperar l'arribada de la Flama amb l'actuació de diferents entitats del nostre municipi la tarda de la vigília de Sant Joan. Es va fer la rebuda a la Plaça de l'Ajuntament i a continuació es van encendre totes les fogueres del municipi.

Hisenda

CONGELACIÓ D'IMPOSTOS I TAXES El municipi de Banyeres del Penedès, no és aliè a la crisi financera que afecta a tot el món. Avui en dia totes les administracions passen per problemes de finançament degut a la caiguda en picat del sector immobiliari, que alhora ha arrossegat a altres sectors. Però si analitzem al nostre poble en concret, una de les causes de la manca d'ingressos és conseqüència de l'herència rebuda per una economia municipal basada, en gran part, en els ingressos de les llicències de construcció i no en altres sectors, com seria la indústria o el comerç. No estaríem en la mateixa situació si els polígons començats i aturats de fa anys, haguessin arribat a bon port en el moment de bonança econòmica. Ara tindríem tallers, i indústries que generarien llocs de treball, riquesa i

ingressos per l'ajuntament, que en definitiva, son ingressos per tots els banyerencs, ja que es podrien destinar a cobrir les necessitats del municipi. Actualment, Banyeres és molt més gran que uns anys enrera i a la vegada les necessitats de serveis han crescut proporcionalment, però no els ingressos derivats d'aquest creixement. L'Ajuntament conscient de la delicada situació actual, creu convenient no augmentar la pressió fiscal sobre els ciutadans, per això s'ha decidit congelar els impostos i taxes per l'any 2009, així com els sous dels càrrecs electes. Tan mateix, el pressupost previst per l'any vinent serà auster i realista, adequat a la nova situació, retallant les partides “menys” necessàries a fi i efecte de deixar cobertes les necessitats bàsiques del municipi. 16

www.banyeresdelpenedes.com


Hisenda

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

RESPOSTA AL GRUP MUNICIPAL DEL PSC En l'apartat dels grups polítics de l'últim butlletí municipal, el PSC ens ha sorprès fent una sèrie d'acusacions suficientment greus i sense cap fonament que ens obliga a contestar i clarificar les dades als banyerencs. (Hem triat els temes més significatius, però es poden contestar, raonar i justificar totes i cada una de les partides que fan referència): - Diuen que s'ha retirat per cobrir despesa corrent 940.000 euros del Pavelló Poliesportiu, cosa completament errònia ja que aquests diners mai han entrat a l'Ajuntament doncs al 2007 el PSC ho havia pressupostat amb la venda d'una parcel·la, que mai s'ha venut, ni tampoc s'ha executat l'obra. D'altra banda al haver-hi modificacions en el projecte es pressupostarà en el moment que es conegui el nou import i es pugui iniciar. - 30.000 euros: Zona verda Pujolet i Pinatellada. Obra prevista en el 2007 finançada amb recursos propis, però que no es va dur a terme per cap dels 2 equips de govern d'aquell any, ja que com l'antic equip de govern sap molt be, la memòria valorada pel Sr. Cardó al mes d'abril, governant el PSC, pujava 61.755,73 euros (més del doble del previst) i per tant no s'ha tornat a pressupostar al 2008. - 37.000 euros????: Camí Sant MiquelSaifores. No entenem que volen dir amb això doncs aquest camí es va adjudicar al 2005 i s'ha imputat una part de la despesa durant el 2006 i 2007. Queden 10.344,32 euros que s'incorporen al 2008 i està previst que durant el 2009 s'acabi aquest arranjament.

- Diuen que s'ha fet una mala gestió perquè s'han multiplicat per dos els pagaments pendents i que tenim “bastante más para cobrar”. Naturalment que sí. Però com és possible que retreguin això si saben perfectament que és degut a les obres de la Urbanització dels Boscos???. Farem una comparativa perquè sigui més entenedor: - despeses pendents de pagament a 31/12/2006: 189.415,62 euros - despeses pendents de pagament a 31/12/2007: 415.350,51 euros - 266.007,51 euros queden 149.343 euros. Descomptem 266.007,51 euros per les obligacions reconegudes a favor de Hidràulica i Obres per certificacions 1ª i 2ª, pagades el 2008 amb les quotes dels veïns dels Boscos. On està doncs la diferència???. - ingressos pendents de cobrar a 31/12/2006: 457.094,24 euros. - ingressos pendents de cobrar a 31/12/2007: 1.925.960,07 euros - 1.565.482,82 euros queden 360.477,25 euros. Descomptem 1.565.482,82 euros per quotes pendents de cobrar per la urbanització dels Boscos (60% s'ha cobrat el 2008 i el 40% restant + les desviacions que hi ha hagut, es cobraran durant el 2009). Tornem a repetir: On està la diferència? Senyors del PSC: PROU DE MANIPULAR A LA GENT DONANT INFORMACIONS INCORRECTES O, EL QUE ÉS PITJOR, MITGES VERITATS. Recordem als senyors regidors i a la població en general, que l'Ajuntament està obert a qualsevol aclariment o consulta que es vulgui realitzar.

AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE BANYERES Se pone en funcionamiento la A g r u p a c i ó n d e Vo l u n t a r i o s d e Protección Civil de Banyeres del Penedès. Las personas que deseen colaborar de forma desinteresada en la protección civil de nuestro municipio han de pasar por las oficinas del Ayuntamiento para dejar constancia de su interés, facilitando nombre y teléfono de contacto. Esta Agrupación será constituida como

modalidad de incorporación voluntaria de los ciudadanos orientada, principalmente, a las persones y bienes por las situaciones de emergencia en los casos de graves riesgos, catástrofes o calamidades que puedan afectar al municipio. Se trata de una asociación de carácter voluntario, altruista y sin afán de lucro, que trabajará por la calidad de vida de los ciudadanos, su protección y su seguridad. 17

www.banyeresdelpenedes.com


Grups polítics

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

núm.25

CiU

ICV

Ens agrada aprofitar l'espai que, com a grup, ens ofereix el Butlletí Municipal, per anar traspassant-vos com anem avançant en els apartats que constituïen el nostre programa electoral.

Pronto se cumplirán dos años desde la llegada de ICV al ayuntamiento, un periodo breve donde las transformaciones de nuestro municipio han sido destacables, desde las infraestructuras a los servicios que el municipio ofrece a los ciudadanos. Nuestros representantes en el ayuntamiento ejercen su labor diaria con la máxima dedicación, porque hallar soluciones a los problemas de los ciudadanos es para nosotros una prioridad. Lejos de caer en la autocomplacencia, somos conscientes de los problemas que debemos resolver y las áreas de nuestro municipio donde es necesario un mayor esfuerzo. Desde ICV estamos potenciando un mercado dominical que crece y se ha transformando en un referente a nivel comarcal. Un mercado que ha sido un éxito gracias sobretodo a los bañerenses. Con la transparencia y eficacia como premisas, hemos mejorando los servicios que el ayuntamiento ofrece a los ciudadanos. No podíamos afrontar los retos venideros sin modernizar la gestión consistorial. Estamos mejorando los servicios a la comunidad con todo tipo de actividades en los centros cívicos, desde talleres de pintura en el Priorat a conferencias en el centro de Banyeres. Con el esfuerzo de todos, estamos haciendo del nuestro un municipio con más calidad de vida, dinámico, con nuevas infraestructuras. En ICV Banyeres nos preocupa la actual coyuntura económica, claramente desfavorable. Somos concientes de la repercusión que la crisis tiene ya en nuestros conciudadanos, con un aumento de la desocupación, de la precariedad laboral y un fuerte impacto en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. No existen recetas mágicas contra la crisis y debemos ser realistas: sólo saldremos adelante con esfuerzo y trabajo. En ICV creemos que el instrumento más válido y próximo a los ciudadanos es la política municipal. El ayuntamiento ha asumido toda una serie de servicios impropios mediante ingresos provenientes de licencias de obras y plusvalías. Esta financiación se ha reducido notablemente en los últimos tiempos y, difícilmente, obtendremos más aportaciones de otras administraciones. La situación actual requiere medidas municipales y de otras administraciones para afrontar el desempleo, la falta de ingresos de los ciudadanos, el crecimiento de situaciones de exclusión social. Por todo esto propondremos un plan de reducción del gasto para poder crear así una barra de contingencia para Banyeres. Desde ICV defenderemos un nuevo modelo de financiación municipal ante las demás administraciones, medida imprescindible para superar la actual crisis. A pesar de las dificultades presentes, seguimos avanzando en la mejora de nuestro municipio y, como servidores públicos que somos, estamos dispuestos a oír todas las voces y propuestas.

Encara no portem dos anys al govern, però estem convençuts que estem en una bona línia d'actuació. El nostre desig és que quan acabi la legislatura puguem haver dut a terme el nostre programa. Com que aquest exemplar del Butlletí Municipal és el primer desprès del començament del curs escolar, us parlarem d'una de les accions que hi havia en el programa electoral de CIU. La “gratuïtat dels llibres de text de l'escola pública”. Vam fer moltes reflexions sobre aquest punt. El cor ens demanava complir la “promesa electoral” de gratuïtat dels llibres, però per altra banda érem conscients de que la relació cost/prestació potser no seria equilibrada. Vam tenir converses amb la Direcció de l'Escola Mare de Déu del Priorat i amb l'AMPA i entre tots vam acordar que l'acció seria molt més complerta i satisfactòria per tots si hi havia altres elements complementaris. Així es va decidir canviar la iniciativa per tot un PROJECTE que contemplés, al marge de l'ajut pels llibres, el material escolar, les festes, les excursions i fins i tot les colònies. Amb això s'ha aconseguit implicar a les famílies, tant als nens com als pares, amb l'esperit de fomentar l'estalvi i el reciclatge. Aquesta actuació s'ha convertit en una acció pedagògica i de conscienciació de que no es poden malbaratar els recursos, i molt menys en un temps de crisi com el que estem vivint. Pel que respecta al nostre grup de CONVERGÈNCIA I UNIÓ, hem volgut demostrar que no ens tremola la mà quan hem de prendre decisions i que som capaços de fer marxa enrere, en alguna promesa electoral, si estem convençuts que significa una millora i més benestar per tothom. Aquest és el tarannà de CIU a Banyeres, adequar-nos a les circumstàncies de cada moment i buscar el benefici social per sobre de totes les coses. El nostre projecte, tal com us vam transmetre, és CANVIAR PER MILLORAR i aquesta inquietud nostra per la millora de la vida dels banyerencs i banyerenques es fa palesa, en cada una de les decisions, que com a integrants de l'equip de govern podem prendre. Tant de bo que poguéssim encomanar aquesta filosofia als grups que no deixen de sorprendre per les seves actituds contradictòries, com és el cas del PSC que manté un posicionament diferent en els municipis i en el Consell Comarcal. Només cal veure la incongruència en la votació al Consell Comarcal sobre les al·legacions presentades, al Pla Territorial del Camp de Tarragona i els posicionaments i manifestacions contràries desprès. Realment sembla que els preocupi més conservar la cadira al Consell Comarcal que ser coherents en les seves actituds.

18

www.banyeresdelpenedes.com


Grups polítics

BANYERES DEL PENEDÈS

butlletí municipal

PSC

núm.25

PPC EL TERRITORIO DE BANYERES DEL PENEDÈS

En el mundo de hoy, gobernar un pueblo ya no es solo dotarlo de infraestructuras y servicios. Las relaciones sociales y los valores ciudadanos son elementos clave que llegan a vertebrar un municipio tanto como sus avenidas, sus centros administrativos o su actividad comercial. En las complejas sociedades actuales, ilusiones y aspiraciones de la ciudadanía son tan importantes para la gobernanza democrática como lo son la prestación de los servicios públicos más básicos.

El POUM (Plan de ordenación y planificación urbana de Banyeres): Cerca ya de año y medio lleva el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Banyeres del Penedès gestionando este municipio. Partía de un POUM aprobado provisionalmente en enero de 2007 por el equipo del PSC superados amplios procesos de participación y gestión urbanística en la que el equipo redactor, con su experiencia, conocimientos y aportaciones han sido los principales protagonistas. En julio de 2007, después de muchas dudas surgidas en el propio equipo de gobierno de CiU + ICV deciden retirarlo y modificarlo. Evidentemente, después de todo lo que habían cargado contra el POUM y sin haberlo estudiado, no lo podían mantener. A primeros de junio de este año, nos llamaron para participar en reuniones preparatorias de la revisión del POUM. Contestamos inmediatamente, designando a dos personas. La primera y única reunión a la que fuimos convocados, y por supuesto asistimos, se produjo en la semana 43, última quincena de octubre. Ya estaba todo hecho y decidido. No disponían ni de la memoria, ni de los documentos complementarios. Se nos mostró únicamente el plano general. La idea que han manifestado ha sido la de pasar el POUM precipitadamente en el Pleno de noviembre. Deterioro urbanístico de nuestro municipio: Algo que pudimos identificar en lo tratado en esa única reunión de unas dos horas y sin disponer de documentación alguna, aparte del plano general, fue: - Que el suelo urbanizable apenas disminuirá. Podríamos estimar menos de un 2%. - Que el suelo industrial incrementará ostensiblemente, alrededor de un 50%. - Que desaparece la movilidad prevista entre los núcleos de Banyeres. - Que Casa Roja pierde calidad de vida, afectando a todos los vecinos, ya que no dispondrán de nuevos espacios públicos para equipamientos y zonas verdes, previstos en el anterior proyecto. - Que en el núcleo de Banyeres se deteriorará enormemente la movilidad urbana. - Que desaparece la zona de equipamientos y zona verde en la Plana del Morgadas lo cual permitirá que se destinen los terrenos a las rondas de Llorenç, por el término de Banyeres, con la complicidad de nuestros gestores municipales (CiU + ICV). - Desaparece el centro estratégico de sinergias comerciales y de servicios en la zona de la Plana del Morgades, entre Priorat de Banyeres y Casa Roja, y de influencia económica y laboral en todo el Baix Penedès interior, por su potencia generadora y emplazamiento. - Aparece una amplia zona industrial vinculada a personas que ellos mismos identifican, interesadas en modificar el anterior POUM. Cambio de actitud de CiU + ICV: Los tradicionales discursos de los gestores de ICV + CiU no son los que se ven ahora plasmados en el POUM modificado. Resulta que contrariamente a lo que manifestaban cuando estaban en la oposición, ahora aumentan de forma considerable las zonas industriales, y por si esto fuera poco, la reserva de terreno no urbanizable apenas disminuye. La conclusión es que en general el municipio y los núcleos quedarán muy deteriorados a nivel urbanístico. Equipo redactor: Resulta curioso que hayan resuelto apostar por el mismo equipo redactor que teníamos los gestores del PSC. No les ha quedado más remedio que reconocer las cualidades del equipo. Afortunadamente para el pueblo, y como mal menor, el equipo redactor seguro que les ha hecho desistir de una elevada cantidad de propuestas de modificación que deterioraban aún más lo que queda en el POUM. A pesar de ello sigue siendo una mala propuesta. Quedó claro en la reunión que el POUM que habíamos aprobado había sido redactado siguiendo los criterios técnicos urbanísticos necesarios para un equilibrio de crecimiento controlado, sostenible urbanística y medioambientalmente, equilibrado con recuperación de zonas verdes, mejoras ostensibles en movilidad y recuperación de núcleos y planificación de viviendas públicas para nuestra propia población. Prisas. Precipitaciones: Se percibe a última hora una necesidad de urgencia en la tramitación que creemos se deriva de: - Querer ahora ganar tiempo al tiempo y en concreto al Plan Territorial del Camp de Tarragona que se les ha adelantado porque estaban dormidos. No sabían como salir del atolladero en el que se habían metido con sus autoengaños. - De querer firmar aceleradamente convenios urbanísticos para disponer de recursos para que se vean inversiones, ya que el dinero que les dejamos lo están gastando e incluso malgastando. - Desde la contratación definitiva del nuevo equipo redactor no han pasado dos meses y “toma”, ya tenemos el POUM modificado. ¡Será posible! El POUM es un trabajo serio y requiere tiempo. Era para el Pleno de noviembre pero este ha pasado sin el POUM. Participación: No ha habido ninguna participación contrariamente a lo que decían que harían. En la reunión aparte de los Concejales, sólo han estado presentes dos personas de la confianza de los equipos de ICV y CiU, que permanecieron mudas, y uno de estos está vinculado a un particular interesado en que el POUM se modifique y para quien trabaja. Conclusiones: Lo que deberían hacer por muchas razones, es mantener el POUM aprobado por el equipo de gobierno del PSC, que estaba bien trabajado y al que no presentaron ningún argumento de peso para variarlo. Han impuesto una serie de modificaciones al equipo redactor que desacreditan la gestión urbanística y deterioran el municipio para su futuro. Han engañado a la población de Banyeres con los cuentos de que era mucho territorio lo que afectaba el POUM del PSC y ahora ellos lo mantienen e incluso superan en el caso del terreno industrial. El coste económico para el municipio ya es considerable. Aparte de los compromisos rotos voluntariamente, y sin ningún sentido municipal, ahora contratan de nuevo a los mismos redactores y a un abogado asesor. Banyeres está sumido en un desconcierto y desorientación grave de planificación urbanística y sus necesidades provocado voluntariamente por los actuales gestores de CiU + ICV, irresponsablemente podemos afirmar. Gestión en Urbanismo: La tramitación del POUM y sus modificaciones, intuimos que a pesar de querer empujarlas hacia adelante, va a resultarles muy difícil debido a los procesos y criterios seguidos. Prevemos todavía más movidas y lamentos.

Desde nuestra columna, no podemos dejar de reclamar a los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, un ejercicio extra de reflexión y un intercambio de ideas que nos hagan a todos participes de las nuevas acciones. El presente y el futuro de nuestro municipio necesitan que exista un entendimiento entre gobierno y oposición. Tenemos una gran oportunidad para no dejar de lado ninguna idea pequeña y valorar todas las propuestas que se presenten por parte de unos u otros. Será la suma de todos lo que nos hará progresar de verdad. Buscar la confrontación en los plenos no nos lleva a ningún sitio, así como aplicar la mayoría con rodillo tampoco. Dejemos el pasado a un lado y busquemos canales de entendimiento. El momento es muy importante, analizar cuales son las necesidades en infraestructuras y servicios públicos que hoy nos faltan por completar; así como cuáles son las prioridades estratégicas de nuestro municipio a más largo plazo, necesitan de un sincero entendimiento entre todos. Mirando hacia delante, parece claro que es imprescindible mantener y mejorar infraestructuras y servicios; aumentar los atractivos del municipio y su calidad de vida. Y para todo ello son necesarias grandes dosis de ilusión, creatividad, capacidad de innovación y cierta flexibilidad que deje entrar los nuevos planteamientos. En resumen, desde el PP de Banyeres creemos necesario un nuevo liderazgo que auné esfuerzos hacia un entendimiento que nos haga progresar hacia un Banyeres mejor.

19

www.banyeresdelpenedes.com


www.banyeresdelpenedes.com

Profile for Ajuntament Banyeres del Penedès

Butlletí nº25 - juny, juliol, agost i setembre 2008  

Butlletí municipal nº25

Butlletí nº25 - juny, juliol, agost i setembre 2008  

Butlletí municipal nº25

Advertisement