Page 1


CONVULSIONS El nostre poble en aquest últim període ha estat sotmès a una sèrie de convulsions que puntualment han afec tat la nostra tranquil·litat i la nostra manera de ser. Tradicionalment el nostre poble ha estat caracteritzat per la seva tranquil·litat, pel seu caràcter residencial i educatiu, tal i com ho venien plasmant alguns indi cadors. El que ha passat és que una sèrie d'esdeveniments significatius per al nostre municipi, i sobretot la proximitat d'eleccions, han fet que algun d'aquests esdeveniments significatius i transcendents per la seva importància, no ho oblidem, han estat utilitzats per a mostrar desatentament una a ni mos it a t e n b as ta nt s c a s os a m b comportaments i actituds irracionals i impròpies del nostre poble.

POUM Tots els municipis han de disposar d'una Planificació Urbanística determinada. En la nostra comarca, el Baix Penedès, bona part dels municipis han elaborat recentment, o ho estant fent ara, un Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Banyeres del Penedès ha encomanat, el tercer trimestre de 2005, aquest treball a un reconegut equip de professionals que s'han dedicat amb molta intensitat a conèixer i plasmar les seves inquietuds per allò que segons el seu criteri hauria de ser el nostre poble en els propers 12 a 15 anys. Els seus estudis i consultes ho han plasmat en un avanç que sols permetia orientar aquestes polítiques urbanístiques. Es donava publicitat i s'explicava l'avanç per a propiciar propostes i suggeriments previs al treball que mesos després condueixen a sotmetre l'aprovació inicial prevista en els tràmits del POUM. En la 1ª presentació de l'avanç, més de 6 mesos després de l'inici dels treballs, en un acte públic, ja s'intuïa el que podia passar. Aquell mateix dia, via SMS per telèfons mòbils, ja se'ns feien arribar els comunicats que s'anaven difonent. Aberracions i desqualificacions contra el POUM que l'equip municipal presentava. En aquests SMS es convidava a la gent a participar i mostrar la seva discrepància. La 1ª reunió explicativa dels tècnics es va

desenvolupar però a l'ambient, tot i reiterar els objectius de la mateixa i segons el judici d'observadors que assistien pel seu interès al POUM, es van fer intervencions no reflexives que anaven fora de l'objectiu informatiu i participatiu que s'havia previst i que s'esperava. La segona reunió ja es va desenvolupar de forma més normal. També s'han efectuat amb normalitat les consultes individuals que s'han anat plantejant als tècnics redactors. En tot aquest procés, per mitjans mediàtics i també de forma presencial, s'ha tractat de desviar el contingut de l'avanç del POUM presentat, per interès d'un col·lectiu d'un municipi veí amb el suport interessat, com no, d'un altre col·lectiu del nostre mateix municipi. En aquest sentit s'ha tractat d'involucrar amb una àmplia difusió mediàtica en premsa, ràdio i TV comarcals i provincials a la totalitat dels veïns dels nostres nuclis del Priorat i Casa Roja així com també a un sector dels Boscos, aprofitant que s'està a l'inici del procés de la seva remodelació. Així apareixia en els mitjans de comunicació. Els veïns de tots aquests nuclis manifestaven a l'equip de govern de Banyeres el seu desacord amb aquestes vinculacions que ells mai havien manifestat, al mateix temps que se sentien utilitzats per algun col·lectiu i els seus interessos i que no era interès dels seus respectius nuclis, ni els dels seus interessos individuals. L'últim dia d'agost es va aprovar inicialment el POUM, refet després de les consultes prèvies, suggeriments i aportacions del propi equip redactor i consultes d'aquests a un grup de treball participatiu. Previ a aquest tens però molt concorregut Ple amb expressions anònimes per a incitar l'ambient del públic assistent, també per SMS via de telèfon mòbils, es va emetre una missatge en els termes que es detallen: “dijous 31 10:30 mati. Vine a l'Ajuntament de Banyeres a impedir aprovació del POUM (Pla Urbanístic Catastròfic)... recorda vine ¡PASSA-HO!!!!”. Aquell matí també es va presentar amb una amenaça de bomba en el nostre Ajuntament. A la Caserna de la Guàrdia Civil es va rebre, des d'un municipi d'una altra comarca, una trucada telefònica transmetent aquesta amenaça. L'objectiu era evident: impedir el desenvolupament del Ple de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès. El Ple és l'òrgan


sobirà de la gestió i participació municipal e n t ot a d e mo c rà c i a a t r av é s d e ls representants escollits democràticament pel poble. Atacaven amb això l'essència de la democràcia. Accions condemnables totes elles. S'ha sotmès posteriorment a exposició pública per mitjà de murals i completa documentació tot l’expedient del POUM en una sala habilitada per a tal efecte i s'ha penjat a la web de l'Ajuntament fent-lo accessible i reproduïble per a un millor estudi des de qualsevol punt, referència per a molts Ajuntaments. Es va incloure un nou període de consultes als tècnics redactors per part dels interessats. Ara s'està en procés d'estudi de les al·legacions presentades. En aquest cas ja dins del procés de tramitació de l'expedient. A part de les situacions resumides, el major temps de dedicació de l'equip de govern i dels propis tècnics ha estat rebre consultes i sol·licituds de particulars en els seus legítims drets i interessos, com les de requalificar i obtenir millors avantatges de les seves propietats, de manera que es vegin més afavorits i no perjudicats. Objectius del POUM: A part de les diverses necessitats que justifiquen la previsió urbanística del nostre municipi tal i com s'ha vingut informant, el POUM presenta un marc i objectius generals de donar una estètica geogràfica als nostres nuclis i municipi, amb un creixement moderat i sostenible en el marc d'una agenda de desenvolupament programada i progressiva i amb els objectius bàsics d'una política d'habitatges protegits i de qualitat, que representa el 33% dels nous habitatges previstos, dirigits a la població que per recursos econòmics no tingui accés al mercat lliure. Un altre objectiu bàsic és la mobilitat que ac tua lment està en proc és de deteriorament per les elevades circulacions de vehicles per les vies dels nostre terme municipal i nuclis. Un altre objectiu són els equipaments: es dupliquen els terrenys dedicats a equipaments públics municipals. També són importants les zones verdes: quasi bé es tripliquen els seus espais. L'alcalde de Banyeres ha convocat quasi una dotzena de reunions informatives sobre els objectius i continguts més significatius del

POUM. En aquestes reunions han anat participant veïns de tot el terme invitats per l'alcalde. La previsió era i és continuar amb aquest tipus de reunions ampliant-les també als nuclis. Per diversos compromisos, així com la proximitat de les eleccions autonòmiques i la fi del període d'exposició pública aquestes reunions de moment s'han interromput.

LOGÍS PENEDÈS Des de fa anys la Generalitat ens havia manifestat el seu interès en disposar en el nostre municipi d'una àrea Logística, equipament molt necessari i d'interès nacional i de prioritat per a Catalunya. A la fi, a l'última setmana de juliol ens presentaven l'estudi previ. Tots els regidors de l'Ajuntament han estat informats en aquest moment pels responsables de la Generalitat i de l'empresa pública. És el primer document que ens arriba oficialment sobre aquest projecte per a consulta prèvia. Posteriorment l'empresa pública ha difós per les cases de Banyeres del Penedès un tríptic explicatiu del que suposa el projecte del Logis Penedès. La seva coincidència amb la culminació dels treballs per a l'aprovació inicial del POUM fa que compliqui o alteri la gestió del nostre POUM que no preveia aquest equipament. Per una altra banda s'utilitza per un sector de la població de Banyeres per acudir i integrar-se a la plataforma que funcionava en el municipi veí des de fa uns anys contra aquest projecte públic. Tot això incideix en generar un ambient no gens còmode en el nostre poble, sobretot en el nucli, incidint en el Ple de l'Ajuntament de la forma abans resumida i amb manifestacions, concentracions i atemptats a la casa de l'alcalde i provocacions i enfrontaments contra regidors de l’equip de govern. També pintades generalitzades. Sembla ser que “tot el món opositor al Logis Penedès” sabia de què anava el tema des de fa anys, fins i tot responsables polítics de la Comarca i municipis veïns ja havien pres posició en el seu moment. Per a un altre sector ara era el moment de anar a totes contra aquest projecte i sobretot contra l'equip de govern de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès. La Generalitat haurà d'elaborar, presentar i gestionar un Pla Especial per a portar a terme el projecte.


AGENDA 21 MEDIAMBIENTAL L'Agenda 21 és un altre complex projecte que s'ha presentat com a iniciativa municipal juntament amb la Diputació de Tarragona. S'han anat desenvolupant una sèrie de reunions i sessions informatives sobre els treballs elaborats i tallers participatius específics. Afecta a tot el nostre municipi. Aquest treball s'ha encarregat a una empresa especialitzada contractada per la Diputació de Tarragona.

CN 340 (A7) DESDOBLAMENT Està en procés d'estudi pel Ministeri de Foment el desdoblament en autovia d'aquesta important carretera nacional que va des d'Algecires a Barcelona i que a la nos tr a comarca passa per El Vendrell, Bellvei, La Gornal i L'Arboç. Fa un any ens vam manifestar en contra del projecte de desdoblament de l'autopista AP7 per a donar cabuda també a la CN 340, en endavant A7, per l'impacte directe sobre el nostre territori afectant directament els nostres nuclis. També pels efectes indirectes derivats del pas que s'hauria d'habilitar per a dirigir-se als municipis de la costa com Cunit a Calafell, a L'Arboç, Bellvei i la Gornal i també una part per a Cubelles i Vilanova des de l'autopista. Està clar que d'existir una única via, la autopista, per arribar des d'aquesta a aquests municipis, que per cert presenten un gran excés de trànsit, s'hauria de passar pels que es troben al mateix costat de l'autopista, com és el nostre cas. Implica un trànsit transversal

cap i des de la costa envers l'autopista i, per tant, Banyeres i Santa Oliva queden al mig. Tampoc volíem, ni volem, l'altra solució que preveia passar entre Saifores i Santa Oliva, fragmentant transversalment la comarca i el nostre territori. Superat aquell procés el Ministeri de Foment presenta ara tres noves solucions que passen per l'Arboç, alguna d'aquestes solapades entre elles. A la nostra alçada dues de les tres opcions passen per l'est de l'Arboç, zona mar o Clariana, i la tercera per l'oest de l'Arboç a la ca rr ete ra de Banyeres amb rotondes d'accés fins i tot a l'alçada de la gasolinera. M és ava ll , c ap El Vendrell, presenten les s olu c io ns c om u n desdoblament de l'actual i una altra, arrel d'una al·legació proposada des de la Generalitat de Catalunya, des de El Vendrell (rotonda de Comarruga) adossada a l'autopista de la costa fins a Calafell i penetració cap a l'interior per la Cubertera, carretera de Calafell a Bellvei. En tots els casos es desvia dels nuclis urbans de Bellvei, La Gornal i l'Arboç per on passa ara. La nostra posició és que s'opti per les solucions que ara el Ministeri de Foment proposa com a més viables i oposant-nos a la solució d'integrar-la a l'autopista, que ja preveu per un altra banda un nou tercer carril que provablement construiran en ambdós sentits, però sense habilitar uns altres de nous provocats per la inclusió de l'autovia A7 (CN 340) a l'autopista i que ens afectaria tal i com ja s’ha referit.


El 29 de setembre va ser col·locada la primera pedra dels 39 habitatges de protecció oficial que es construiran a la nova urbanització Calaf. L'acte va ser presidit pel Director General d'Habitatge de la Generalitat, el Sr. Joaquim Gascó i per l'alcalde de Banyeres, el Sr. Avelino Menéndez. També es va comptar amb la presència del Sr. Gonçal Marqués, Cap d'Àrea d'Edificació (INCASOL). Com ja s'informava en anteriors butlletins, els nous habitatges seran de compra venda per a famílies joves amb residència habitual i permanent o bé amb lloc de treball en aquest municipi. L'Ajuntament de Banyeres

del Penedès i la Generalitat de Catalunya participaran en la definició dels criteris d'adjudicació. Es preveu que la construcció d'aquests habitatges sigui de setze mesos.


El Fons Europeu de Cohesió finançarà en un 85% la 2a fase d'abastament d'aigua al Baix Penedès - Santa Oliva, Albinyana, la Bisbal del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès i Banyeres del Penedès. L'Agència Catalana de l'Aigua encarregarà la gestió del projecte al Consorci d'Aigües de Tarragona a través d'un conveni de col·laboració. Les actuacions tenen com objectius principals l'increment dels recursos hídrics i la millora ambiental i de qualitat de l'aigua. La connexió de tots aquests municipis a la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona, més enllà de resoldre un problema quantitatiu i qualitatiu (la contaminació per nitrats i la sobreexplotació de l'aqüífer), tindrà, a més, una i mport ànc i a es tra tè gi ca e n el desenvolupament i en l'ordenació territorial de la comarca, convertint-se en un nou e l e me nt ve r t eb ra d or de l t e r ri to ri . La 2ª fase d'abastament al Baix Penedès Santa Oliva, Albinyana, la Bisbal del Penedès, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès i Banyeres del Penedès comprèn la xarxa de distribució des del dipòsit de Baronia del Mar, on s'inicia la conducció principal de 12,2 km de longitud que finalitzarà al nou dipòsit a construir a Sant Jaume dels Domenys (urbanització del Papagai), i els ramals secundaris fins a arribar a tots els nuclis amb una longitud de 15,5 km. També inclou l'execució d'una nova estació de bombeig

junt al dipòsit de Baronia del Mar amb una capacitat superior als 2800 m3/dia, i un dipòsit regulador de 500 m3 de capacitat, des del qual l'aigua arribarà als nuclis principals d'aquests sis municipis.

Aquestes actuacions constituiran una eina bàsica per a la garantia d'un subministrament d'aigua potable en quantitat i qualitat a tots aquests municipis ja que en el seu disseny s'han tingut en compte les seves previsions de creixement fins a l'any 2025. La inversió pressupostada és d’11.539.000 euros i compten amb un finançament del 85% del seu cost total per part dels Fons Europeus de Cohesió, dins la sol·licitud de fons per les obres alternatives a la connexió CAT-Abrera del PHN. Les obres estan previstes que s'iniciïn dins l'any 2007 perquè les instal·lacions entrin en servei a finals del 2008.


El veí del Priorat de Banyeres, el Sr. Jordi Presas, va exposar les seves pintures al Centre Cívic Ernest Lluch del 17 al 31 de juliol. Els bonics paisatges d'aquest pintor autodidacta van estar acompanyats per uns altres de la senyora Dolors París a qui el Sr. Presas va cedir molt amablement un espai.

Les obres van destacar per la seva qualitat i sensibilitat i molts veïns de Banyeres van visitar la sala per comprovar-ho. L'acte d'inauguració fou presidit per l'Alcalde, Sr. Avelino Menéndez i el regidor de Cultura Sr. Luis F. Suárez.


Divendres 15 de setembre s'inaugurà l'exposició de les 44 fotografies participants del Primer Concurs de Fotografia Centre Cívic Ernest Lluch amb el lema “una mirada al Penedès” alhora que es feia públic el veredicte. Els membres del jurat foren l’Hermini Mampel, fotògraf i dissenyador gràfic; el Jordi Fotos, fotògraf; i el Luis F. Suárez, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès. Després d'estudiar totes les fotografies presentades els premiats foren els següents: - Premi Jove per la fotografia titulada “Construcció Massiva” d'Anna Grífols, destacant la qualitat de la fotografia i el seu sentit crític.

- Tercer premi categoria adults per la fotografia “Com a casa” de Mònica Roca, imatge que assoleix evocar el passat mitjançant la calidesa de llum, i un ambient intimista. - Segon premi categoria adults per la fotografia “Penedès Casteller” de Joan Grífols, per la força contundent de la fotografia i la seva qualitat. - Primer premi per la fotografia “Belleses del Penedès; fins quan?” de Joan Arnabat amb un excel·lent grau d'enfocament, qualitat de la fotografia i qualitat de llum. El conjunt de fotografies s'han pogut veure fins el 15 d'octubre.

Dins el marc de les Jornades Europees del Patrimoni de Catalunya, l'àrea de Cultura de

l'Ajuntament de Banyeres organitzà un seguit d'actes que se celebraren els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre. Concretament el divendres 29 de setembre al Centre Cívic Ernest Lluch els historiadors Antoni Resina i Rosa Mª Urpí oferiren la conferència Una mirada al Penedès, una magnífica pinzellada històrica sobre la nostra comarca. També al Museu Josep Cañas hi hagué portes obertes els dies 29 i 30 de setembre i 1 d'octubre.


El dia 8 de juliol a les 12h del migdia es va inaugurar la mostra “Esperit de Vi”, dins dels actes de celebració de la Festa Major. L'exposició està formada per una selecció de reproduccions de gravats antics on el vi hi és present, recopilades per l'artista banyerenc al llarg de tota la seva vida. El vi pot ser una presència subtil, que passa desapercebuda, com en el cas d'estampes galants on s'aprecia una copa mig plena damunt una taula. O pot tenir un paper predominant com poden ser les festes del rei Baccus i les imatges de diferents tipus de

A finals de juliol, el municipi va acollir el Grupo de Danzas Doña Urraca de Castella i Lleó el qual va realitzar una mostra de dansa a la plaça de l' Ajuntament.

raïms, dibuixats amb extraordinària precisió. Aquesta mostra es podrà visitar fins el 29 de gener de 2007.

La Mostra de Folklore Penedès té com a objectiu donar a conèixer dansa tradicional de diferents parts de tota Espanya en diferents poblacions de la comarca.


Divendres 1 de setembre el Centre Cívic Ernest Lluch va obrir les portes a l'exposició Art + Art = + Vida. Aquesta exposició itinerant que ha visitat diferents pobles del Baix Penedès és una iniciativa per recollir fons per la Lliga contra el Càncer de Tarragona i les terres de l'Ebre. Una quinzena de pintors de la comarca van crear

quinze quadres a partir de cançons del grup musical vendrellenc Lax'n Busto. A l'acte d'inauguració hi assistiren artistes participants, els components de Lax'n Busto, un nombrós públic i el nostre alcalde Ave li no M e né nde z a c ompa nya t d el president del Consell Comarcal el Sr. Benet Jané.

L'Ajuntament de Banyeres del Penedès ha signat un conveni interadministratiu amb el Consell Comarcal del Baix Penedès en matèria de turisme. Sota el nom “TURISME BAIX PENEDÈS” queden representades les entitats. Aquest conveni que té un c aràc ter quatrianual pretén, dins d'un àmbit municipal, la declaració, la promoció i la protecció dels recursos turístics d'interès municipal. Els objectius del Programa de Promoció Turística són els següents: 1. Aconseguir que la comarca del Baix Penedès sigui percebuda com a destí amb singularitat pròpia dins la “marca” Costa Daurada / Catalunya. 2. Donar suport a les accions dels ajuntaments que, tenint potencialitats turístiques, no tenen capacitat per posar-les en valor. 3. Coordinació de les accions de promoció

econòmica turística municipal, evitant la dispersió d'esforços i d'objectius. 4. Promoure un model favorable al desenvolupament sostenible local, menys estacional i definit pels operadors del territori. 5. Fomentar la qualitat del producte turístic a partir d'una exigent gestió pública ambiental. 6. Promoure la necessària col·laboració entre el sector privat i les administracions turístiques locals, fixar les possibilitats i els límits de les actuacions respectives. 7. Obtenir la declaració legal d'interès turístic, tant a nivell dels municipis que hi estiguin interessats, com a nivell de la comarca. 8. Participar de forma coordinada a nivell de totes les Administracions locals de la comarca en el procés d'elaboració del pla de Turisme de Catalunya.


Aquest curs, com a novetat, des de l'escola bressol Marta Mata, volem estrenar un nou racó molt especial, un racó destinat als pares i mares: “El Racó de la Família”. Consistirà en diferents trobades al llarg del curs de les famílies amb les educadores on l'eix central serà “ELS LÍMITS”. L'objectiu immediat és l'aprenentatge de normes de comportament, da va nt situacions concretes, que serveixen per a que els infants no superin els límits del que està permès. L'objectiu és oferir als pares un model educatiu que eviti posicions ambigües, pe rmissives o a u t o ri t à r i e s i q ue a i xò du g ui a desenvolupar uns hàbits de vida saludables (h i g ie ne , a l i m e nt a c i ó, t r e b a l l . . . ). L'objectiu final és més ampli, doncs tracta

de fer de l'infant una persona capaç de desenvolupar-se en la nostra societat quan sigui gran. L'inici d'aquesta socialització es porta a terme en les primeres etapes de la vida en les que l'infant aprèn a relacionarse amb els pares, germans i amics, al mateix temps que va trobant respostes afectives en els seus primers processos de relació i autoafirmació. És a dintre de la família on desenvoluparà els seus valors i criteris morals: veritat i mentida, justícia i injustícia, generositat i egoisme, sentit del bé i del mal, tolerància i intolerànc ia, respecte als altres. Les experiències viscudes amb la seva família, siguin beneficioses o perjudicials per l'infant, deixaran empremptes profundes a la resta de la seva vida.


Un cop més, amb l'arribada del mes de juliol, Banyeres celebra la seva Festa Major. Divendres 7 de juliol i després de la cercavila infantil ,el pregó de la Festa Major a càrrec d'Assumpta Baig, vicepresidenta de la Fundació Àngels Garriga de Mata, donà pas a un seguit d'actes que durant sis dies van omplir el poble de ball, concerts, correfoc,

Enguany la Dia da de Catal unya es celebrà al nucli de Saifores. A partir de les 8 de la tarda del diumenge 10 de setembre es va poder gaudir d'una

castells, cercavila, exposicions, sardanes, activitats infantils, futbol, cinema…Molta oferta per a poder escollir i gaudir. Destacar també les Festes Majors dels nuclis de Sant Miquel , Saifores, Priorat i Casa Roja, també celebrades durant el mes de juliol i que oferiren igualment un ventall d'activitats festives adreçades a públics de totes les edats.

sardinada popular i una cantada d'havaneres a càrrec del grup Port Vell finalitzant la festa amb rom cremat per als assistents.

Profile for Ajuntament Banyeres del Penedès

Butlletí nº19 - juliol, agost i setembre 2006  

Butlletí municipal nº19

Butlletí nº19 - juliol, agost i setembre 2006  

Butlletí municipal nº19

Advertisement