Page 1


El passat 24 de novembre, a la Junta de Govern Local, es va aprovar el conveni entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament

Departament de Medi Ambient i Habitatge, Ricard Fernández Ontiveros, i l'alcalde de Banyeres del Penedès, Avelino Menéndez. Els nous habitatges seran de compra venda

de Banyeres del Penedès per a la construcció de 39 habitatges amb protecció oficial al Pla Parcial del Subsector B del Sector S-1 Camí de l'Arboç. L'esmentat conveni ha estat signat el passat 23 de desembre pel secretari d'Habitatge del

per a famílies joves amb residència habitual i permanent o bé amb lloc de treball en aquest municipi. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès i la Generalitat de Catalunya participaran en la definició dels criteris d'adjudicació.


L'Ajuntament cedeix el terreny i la Direcció General d'Habitatge, a través de l'Institut Català del Sòl, construirà aquests habitatges en dues finques situades al Pla parcial subsector B, al camí de l'Arboç.

Els nous habitatges incorporaran els criteris de sostenibilitat i ecoeficiència en els edificis que el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha elaborat.


El passat 16 de desembre va ser inaugurat el nou equipament hotel d'entitats i locals d'activitats empresarials situat al carrer Mestre Güell cantonada Josep Cañas. La inauguració va anar a càrrec de l'alcalde del poble i de l'Il·lm. Sr. Joan Aregio, President de la Diputació de Tarragona, també es va comptar amb la presència de la Sra. Teresa Felip, directora territorial de cultura de Tarragona. L'Ajuntament de Banyeres del Penedès mitjançant una permuta d'un terreny municipal ha construït un edifici de planta baixa i dos pisos de superfície total construïda de 300,39 m2 i una superfície total útil de 248,72m2. La planta baixa està destinada a magatzem municipal. La primera planta per a dependències per a entitats socioculturals i esportives i la segona planta disposa de cinc despatxos per a professionals, zona de vestíbul-escala i distribuïdor. La situació del municipi i la manca de locals per a activitats professionals fa que qualsevol jove li sigui molt difícil iniciar-se en les

L'Ajuntament de Banyeres del Penedès signarà amb l'Ajuntament del Vendrell un conveni de col·laboració en relació a polítiques de foment de l'ocupació. La durada d'aquest conveni està previst que sigui d'un any. L'Ajuntament del Vendrell posa a disposició de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès la següent tipologia de serveis: 1- Suport assistencial en disseny de projectes ocupacionals i de desenvolupament local.

activitats empresarials i professionals. És per aquest motiu que la segona planta s'habilita per a locals per a joves emprenedors. Es tracta de facilitar i fomentar entre els joves del municipi la conscienciació d'iniciatives empresarials oferint un equipament amb serveis per al seu primer establiment.

2- Recerca de vies de finançament pel desenvolupament de projectes ocupacionals i de desenvolupament local. 3- Preparació íntegre dels projectes o memòries de les actuacions susceptibles de sol·licitar una subvenció. 4- Preparació de les accions i recerca de col·laboració externs (experts, consultors, etc.) 5- Execució directe de determinades accions. 6- Elaboració de memòries finals d'avaluació i justificació econòmica de les accions. L' Ajuntament de Banyeres assumirà les despeses d'alguns dels apartats anteriors.


Enguany l'Ajuntament de Banyeres també va participar amb un espai a la Fira de Santa Teresa del Vendrell que es celebrava del 12 al 16 d'octubre. En aquesta ocasió l'estand

Els vuit tallers municipals que s'imparteixen al Centre Cívic Ernest Lluch porten funcionant des de principis d'octubre i finalitzaran a finals de juny. Destaquem que hi ha tallers que porten més de deu anys de rodatge, com per exemple el de Puntes de Coixí, i d'altres de més recents però també de gran èxit com el de pintura. Durant aquest curs 2005/06 algunes inversions han estat destinades a diferents tallers, tal és el cas del taller de costura amb una màquina de cosir nova amb un cost de 360 euros, separació del taller de pintura i dibuix de la resta del local de la primera planta de

apropava l'estudi fet sobre la cultura ibèrica i la seva connexió amb el jaciment trobat a les Masies de Sant Miquel, a part d'oferir diferent informació sobre el nostre municipi.

l'edifici del carrer Montserrat per import de 6.861,40 euros i nou banc de fusta per al curs de puntes de coixí per import de 331,24 euros.


Divendres 16 de desembre a les 7 de la tarda es celebrà l'acte de lliurament dels Premis Literaris del Primer Concurs de Narrativa Breu del nostre poble.

Van ser un conjunt de 23 obres presentades procedents d'autors de diferents indrets geogràfics: Lleida, Barcelona, Vilafranca, Calafell, Vilanova, Salou, Reus, El Vendrell, Santa Oliva i també Banyeres. El jurat estava compost per Mata Mata, Roser Guasch i Elisa Ferré. Tres dones estretament lligades a la literatura i dues d'elles també lligades a Banyeres.

El veredicte fou: - Primer Premi: “La carta d'En Roc” de Miquel Bové - Segon Premi: “Busca debajo del olmo” de Isabel Goig - Tercer Premi: “Mans d'aigua” de Joan Fontanals - Menció especial: “Més pur que mai” de Jordi Tomàs Està previst que per Sant Jordi s'editi un petit re cull a mb les obre s gua nyadore s.


El passat 4 de novembre el Sr. Pasqual Maragall, president honorífic del Centenari del naixement de Josep Cañas, va visitar el museu banyerenc juntament amb tota la comitiva que l'acompanyava. Va rebre una visita guiada on se li van explicar els trets fonamentals de la trajectòria de l'artista, i val a dir que el President va expressar un gran interès fent contínues preguntes sobre l'obra i vida de J. Cañas. En acabar el recorregut el regidor de cultura, Sr. Luis Suárez, li va fer lliurament de la primera reproducció a escala i en bronze de la Dona Encantada, que forma part de la sèrie de 100 produïdes amb motiu del centenari.

El dia 2 de desembre es va inaugurar al Museu Comarcal de l'Urgell (Tàrrega) la mostra itinerant Centenari Josep Cañas. Va presentar l'acte el Sr. Jaume Espinagosa, director del museu, qui donà la paraula al President de la Fundació Josep Cañas: Avelino Menéndez, que va fer un repàs per la trajectòria artística i personal de Cañas. Va cloure la presentació el primer tinent d'alcalde de la ciutat: Sr. Jaume Ramon. Cal destacar la bona acollida que la gent de la població va donar a la mostra, doncs en un dia on el fred i la pluja podien deslluir la inauguració, la resposta de públic va ser excel·lent. L’exposició restà a la ciutat fins el 18 de desembre.

El 22 de desembre s'inaugurà a la Sala Portal del Pardo del Vendrell la mateixa exposició itinerant, on es va poder veure fins el 15 de gener. Aquesta exposició clourà el seu recorregut a la vila de Sitges, on Cañas va passar part de la seva joventut.

Segons es va informar al butlletí anterior, la Fundació Josep Cañas ha signat un conveni de donació amb el Sr. Josep Mir. Es tracta de 2 escultures en bronze i 2 dibuixos de Cañas, així com d'una pintura a l'oli del seu pare, Joaquim Mir, on es veu l'escultor banyerenc en una sessió de treball.

D'altra banda, el passat 24 de novembre, el Consell Rector de la Fundació Josep Cañas, va aprovar inicialment el pressupost per a l'exercici 2006 que ascendeix a 57.186 euros, els quals provenen dels recursos ordinaris de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès.


La nova llar d'infants dóna servei per a 41 places. Construïda en un solar de 849,79m2, té una superfície total construïda de 260,30m2 , dels quals 212,60m2 són útils. Les inversions ascendeixen a 359.985,29 euros (60 milions de les antigues pessetes, quantitat que ja ha estat abonada per l’Ajuntament de Banyeres) i es disposa, inicialment, d'una subvenció d'Ensenyament de 76.785 euros, i s'està tramitant l'ampliació. L’Ajuntament ja ha fet efectiu el pagament de la totalitat de la inversió. L'empresa constructora ha estat Algeco. Es tracta d'un disseny relativament singular i està dotada de climatització. L'accés a l'interior de l'escola bressol s'efectua per la porxada d'entrada, des d'on s'accedeix al vestíbul i des d'ell es produeix l'accés a les diferents aules i estances. Totes les aules tenen accés directe al pati. El 4 de novembre el nostre municipi va rebre la visita del Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall,

President de la Generalitat de Catalunya. Els actes començaven amb la signatura al llibre d'honor de l'Ajuntament a la Sala de Plens. Seguidament es va visitar el Museu Josep Cañas i a continuació, després de recórrer a peu diferents carrers del poble, es va arribar a l'Escola Bressol Marta Mata. La inauguració va concloure amb diversos parlaments, entre ells el del Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall i de l'Exma. Sra. Marta Mata, Presidenta del Consell Escolar de l'Estat i filla il·lustre de Banyeres.


Al Ple que tingué lloc el passat 1 de desembre es van prendre entre d'altres, els següents acords:

PRESA DE POSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR Es va designar com a regidor encarregat de l'Àrea d'Hisenda al Sr. Alcalde, Avelino Menéndez Suárez, qui també manté les fun ci ons de Pol ít ic a Te rri tor ia l de Planejament, i com a regidor encarregat de l'Àrea del Territori pel que fa a la gestió i disciplina urbanística, activitats i Àrea de Festes al Sr. Joan Roig Soria. Joan Roig substitueix a Tatiana Hidalgo Martínez que presentà la dimissió per no p o d e r d e d i c a r- s e s u f i c i e n t m e n t a l'Ajuntament per raons de treball i estudis.

PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE BANYERES DEL PEN EDÈS EN L'À MBIT D E LA COOPERATIVA Continuant en donar solució a la crisi plantejada en la gestió econòmica de la Cooperativa de Banyeres s'ha aprovat inicialment el projecte de modificació puntual de les normes subsidiàries de Banyeres del Penedès a l'àmbit de la Cooperativa. El celler i àrea de dipòsits i magatzem de la carretera de l' Arboç, passen de ser zona d'equipaments a zona residencial amb baixos comercials.

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE BANYERES DEL PENEDÈS SECTOR ELS BOSCOS Aprovat inicialment el projecte de modificació puntual de les normes subsidiàries de Banyeres del Penedès que afecta al Sector Els Boscos, redactat pels tècnics “Estudi GRV arquitectes” i formulat per l'Ajuntament.

APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR S-7B Aprovat provisionalment el pla parcial urbanístic corresponent al Sector S-7B del terme municipal de Banyeres del Penedès (zona industrial en Saifores, entre carretera TP 2124 i camí de Les Masies de Sant Miquel).

Al Ple que tingué lloc el 15 de desembre es va prendre entre d'altres, el següent acord:

IMPO SICIÓ I O RD ENA CIÓ D E CONTRIBUCIONS ESPECIALS A L'OBRA D'URBANITZACIÓ DEL CARRER 3 DE LA ZONA DEL SUBSECTOR B DEL SECTOR S-1 “CAMÍ DE L'ARBOÇ” S'imposen les contribucions especials com a conseqüència de l'execució de l'obra d'Urbanització del carrer 3 de la zona Camí de l'Arboç, la quantitat que s'han de repartir els beneficiaris ascendeix a 11.295,18 euros, corresponents al 60% del cost de l'obra, la resta l’assumeix l’ajuntament.

Butlletí nº16 - octubre, novembre i desembre 2005  

Butlletí municipal nº16 - octubre, novembre i desembre 2005

Butlletí nº16 - octubre, novembre i desembre 2005  

Butlletí municipal nº16 - octubre, novembre i desembre 2005