Page 1


ORGANITZACIÓ MUNICIPAL La gestió municipal implica la continua adaptació de les persones i equips als models funcionals més adequats, a fi que l'eficàcia sigui el nostre nord. Estem en el camí, partint de les persones, d'orientar la nostra organització cap a un model de contínua evolució. Una empresa petita (i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ho és), ha de mantenir un equip humà estable. Una baixa a la plantilla, una absència prolongada o una mobilitat excessiva deterioren la gestió municipal. Estem en vies de normalitzar l'equip humà que duu a terme la gestió de l'Ajuntament: Tres grans àrees perfilen la gestió: - Economia - Territori - Secretaria D'altra banda, i cada dia més, a mesura que es potencien altres àrees de gestió, neix i es desenvolupa una altra via especialitzada i orientada cap a aquelles activitats i/o equipaments, que si bé no són propis de serveis mínims obligatoris, sí entren ja dins dels equipaments i serveis necessaris: - Culturals - Educatius - Benestar Social - Esportius - Juvenils - Lúdics - Protocol Tot això té cabuda avui en dia a la nostra organització, al nostre Ajuntament. Un cop definides les àrees de treball, de gestió i en definitiva d'assistència i servei al banyerenc, és evident que s'han d'aconseguir les persones adequades. En el context municipal i públic és clar que les persones, el capital humà, és molt important i bàsic. Tant per la seva assistència als veïns com per a la gestió tècnica i administrativa de les funcions que tenen assignades. És obvi que per a un Alcalde, que persones d'aquí o de fora el felicitin o li reconeguin l'atenció rebuda en motiu d'alguna gestió municipal, li proporciona una satisfacció i orgull que s'agraeix. Anem en bon camí; aquest és un dels nostres objectius. Endavant. Rebre queixes d'assistències, mal caràcter, paraules fora de context... suposaria una

altra situació, molt més preocupant. D'una banda hi ha les qualitats individuals, intrínseques a cada persona, per un altre cantó (i cada dia s'ha de fomentar més), existeix la formació. La formació contínua del personal destinat a la gestió municipal és una necessitat evident. El nostre Ajuntament ha apostat sempre en aquesta línia; són molts els cursos i jornades que es convoquen i en els que hi participa el nostre personal. És una preocupació constant de l'equip de govern de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. Enfortim la nostra acció i eficàcia a través del principal capital que gestionem: el capital humà. Un altre apartat són els costos. És obvi que les despeses salarials constitueixen un component important de la gestió municipal. A falta de convenis col·lectius genèrics per a les administracions públiques municipals, ens anem adaptant a allò que, segons el nostre criteri i amb major o menor encert, anem i/o ens van facilitant. Estem dins una àrea de contrastos: de municipis més rics generalment costaners o significativament industrials, a municipis de l'interior amb menys recursos o que els recursos disponibles han de ser dispostos. Hi ha disparitat de criteris a la nostra zona i més encara a la nostra província i a Catalunya en general. Amb una simple mirada a les despeses en personal (despeses que poden malbaratar una gestió municipal), s'evidencia que el nostre municipi no es troba mal posicionat. Els càrrecs electes municipals també han d'anar parells pel que fa a formació general i específica de les seves àrees de gestió. Aquesta realitat cada dia es manifesta com una necessitat més. El simple fet de formar part d'un partit polític no significa res en relació a la càrrega d'especialització que tota gestió municipal requereix. La responsabilitat de la gestió municipal demana programes espec ífics de formac ió que han de compaginar-se amb els propis horaris laborals, per tant en caps de setmana etc... Per a gestionar es fa necessari dedicació i especialització. En Ajuntaments d'una altra magnitud els càrrecs electes poden i tenen gestors professionals de confiança al seu servei que resolen aquesta falta d'especialització. En municipis petits són els funcionaris i el personal del propi Ajuntament els que aborden en part aquesta necessitat.


Han estat obertes convocatòries de diferents places mitjançant concurs oposició, com són dues places d'Administratiu vacants en la plantilla de personal laboral (dos persones han superat totes les proves i queden

seleccionades) i una plaça de Tècnic d'Administració General, vacant en la plantilla de funcionaris, totes elles en l'Ajuntament del municipi i incloses a l'oferta pública d'ocupació de l'exercici 2004.

A l'últim Ple del 16 de juny s'ha procedit a la modificació del pressupost municipal de l'any 2005 per un import de 559.519 euros. El 92,4 % es dedica a inversions.

Millores urbanes: 6.526 euros d'increment als 18.000 euros inicials per a millores (voreres, plataformes reductores….) en tot el municipi.

Local d'activitats empresarials (17.200 euros) d'increment per a compartimentar la 2ª planta, de cara a despatxos professionals, de l'edifici del Carrer Mestre Güell.

Despeses jurídiques: 9.500 euros per a despeses de serveis jurídics davant tribunals i d'assessorament.

Zona verda Casa Roja. 22.000 euros d'increment als 22.000 euros inicials per a la construcció de la zona verda entorn a la Masia Casa Roja.

Clavegueram C/Major fins al Camí de Vila: 9.414 euros, per a un nou tram de clavegueram que no existeix. Els beneficiaris aportaran part d'aquest import.

Urbanització B2 (448.540 euros) per assumir els costos de la rotonda d'accés, els treballs pluvials i altres proposats per la Diputació de Tarragona.

També altres despeses en: manteniment de les instal·lacions del Col·legi Públic (2.400 euros); equips per a processos d'informació (8.500 euros); increment combustible calefacció col·legi (1.590 euros); manteniment de les senyalitzacions: 2.800euros; Butlletins municipals i publicitat: 4.960 euros; estudis tècnics: 4.000 euros d'increment. Festes i activitats culturals: 3.050 euros i activitats de caràcter esportiu: 2.000 euros. Increment de la partida de transferències culturals: 3.000 euros.

S' ha ap rova t l' ex pe die nt per a li en ar les parcel·les 8, 9 i 10 situades al carrer Roselles de la urbanització Casa

Roja, declarant v àlida la licitació i a dju dic a nt l es pa rc el ·l e s de la fo rma següent:

Senyalització. 5.000 euros d'increment per al subministrament i instal·lació de senyals vials per a tot el municipi. Parc Infantil Priorat de Banyeres. 6.000 euros per a la 1ª fase de condicionament d'aquest parc.


Parcel·la Oferta parcel·la 8 (370,76m2) Oferta parcel·la 9 (424,84m2) Oferta parcel·la 10 (462,45m2)

Adjudicatari Pedro Planells Roig José María Badia Jordi Sal Esteller

L'Ajuntament destinarà la quantitat recaptada a inversions en equipaments i

Preu Ofertat 47.000 euros 49.282,99 euros 60.000 euros

serveis pendents d'executar a la mateixa urbanització.


Al Ple del mes de juny s'han aprovat inicialment dos modificacions urbanístiques: 1) Cooperativa Agrícola Amb l'objecte d'ajudar a solucionar els problemes econòmics en que està immersa la nostra Cooperativa Agrícola i per facilitar desprendre's de patrimoni, es requalifica urbanísticament l'equipament privat (285,12 m2) de la seva propietat en la Plaça

de l'Ajuntament passant a ser clau 2) edificació en zona antiga i tradicional, incorporant baixos comercials i aparcament en la planta soterrani. 2) Camí de L'Arboç En la zona de Camí de L'Arboç, Sector 1. Subsector A, promogut per Promomiling, es possibilita que dos parcel·les separades de la clau 10 puguin fer en la planta baixa usos de bar, restaurant, comercial o similar.


El nou programa de manteniment de lleres públiques destinat a millorar l'estat de la xarxa fluvial i assegurar-ne el seu correcte funcionament, engegat per l’Agència Catalana de l'Aigua en el període 2004-2005, té com a objectiu reduir qualsevol element que pertorbi la funcionalitat del règim del sistema fluvial respectant els valors naturals.

S'engeguen diferents fases a la comarca del Baix Penedès i en la primera un dels trams escollits és la riera de Sant Miquel, entre el camí vell de Llorenç i el Molinet, on es retiraran les espècies vegetals invasores sense modificar la seva morfometria pròpia per garantir el pas de l'aigua en cas de crescudes.


Dins del marc de les activitats programades pel centenari del naixement de l'artista, el passat dia 12 de maig es va inaugurar a la Sala Pia Almoina del Museu Diocesà de Barcelona l'exposició itinerant Centenari Josep Cañas. L'acte va ser presidit per Mossèn Martí Bonet, director del Museu Diocesà i Avelino Menéndez, president de la Fundació Josep Cañas. Al llarg del mes de maig, varen visitar l'exposició unes 1200 persones. El dilluns 23 de maig, data de naixement de l'escultor, els nens de l'escola de Banyeres van fer una ofrena floral al cementiri. A la tarda es va fer una conferència homenatge al Centre Cívic Ernest Lluch amb lectura de pensaments de J. Cañas i també la presentació de la 1a placa de cava que forma part d'una sèrie de 6, il·lustrades amb escultures de l'artista. El motiu de la 1a va ser la Sardana de Montjuïc, Barcelona, i són fetes per la Cooperativa Agrícola de Banyeres i Sant Jaume dels Domenys.

El diumenge 5 de juny, es va fer una Missa Solemne a la parròquia banyerenca, seguidament actuacions dels grallers i l'esbart dansaire del municipi, així com també els castellers del Vendrell. A darrera hora del matí es va fer una visita al nou panteó de fills il·lustres on descansa l’artista oferint un sentit homenatge.

Divendres 17 de juny es va presentar amb una conferència a la qual van assistir unes 60 persones, la fitxa “Maternitat” de Josep Cañas, al Museu Maricel de Sitges, dins la col·lecció La Peça del Mes. I per acabar, el passat 1 de juliol es va inaugurar al Museu d'Art Modern de Tarragona l'exposició itinerant de l'artista, amb presència del President de la Diputació de Tarragona, l'Il·lm. Sr. Joan Aregio i presentació de la 2ona placa de cava dedicada a la Ramona.


Un altre acte emmarcat dintre del Centenari ha estat la celebració de la 4ª trobada d'intercanvi de plaques de cava on la placa

ACTIVITATS:

de sèrie limitada estava dedicada a l'escultura de Josep Cañas, Dona encantada i placa seca amb el logo del centenari.

CURSET DE NATACIÓ (de dilluns a divendres) . INICIACIÓ (4 a 7 anys) de 18'30 a 19'15h . PERFECCIONAMENT (8-12 anys) de 19'15 a 20h Preu: 36 euros

AERÒBIC O GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT O CURS PER A ADULTS Gimnàstica de manteniment a l'aigua per augmentar el nivell d'activitat física habitual amb l'objectiu de millorar la salut (No cal saber nedar). (Dilluns, dimecres i divendres de 20 a 20,45h) Preu: 36 euros

FAMILIARITZACIÓ A L'AIGUA (nens de 0 a 3 anys) (Per perdre la por, conèixer i gaudir amb l'aigua, ...) (De dilluns a divendres de 17,45 a 18,30h) Preu: 36 euros

Nota: - Mínim 8 persones per a cada curs - Els pensionistes no tindran descompte als cursos - Les inscripcions als cursos es faran al bar de la piscina

Del 26 de juliol al 14 d'agost


El 1er Open de Dòmino Banyeres del Penedès celebrat el febrer d'enguany, després de més de cinc hores de partides i d'una final molt disputada va finalitzar amb la parella composta per Carlos Bria i

Ramon Pallisa com a guanyadors i Paco Hernández i Albert Ribas en segon lloc, tots ells veïns del nucli del Priorat de Banyeres.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, directament o a través del CatSalut, i diferents Ajuntaments de la comarca, entre ells el nostre municipi, t r e b a l l a r a n c on j u nt a m e n t e n l a planificació, ordenació, avaluació i

coordinació dels centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària, sociosanitària i de rehabilitació que desenvolupen la seva activitat, totalment o parcial, dins l'àmbit territorial de la comarca del Baix Penedès.


condiciona 600m2 i passa 18 anys treballant el ferro i l'acer inoxidable en ella.

No cal dir que se'l coneix com el ferrer de Banyeres, “El substitut del Ramonet, tan conegut pels Banyerencs”. Tot va començar l'any 1978, amb tan sols 23 anys, l'Àngel arribà a la ferreria del carrer Àngel Guimerà, 3 de Banyeres del Penedès on en 36 m2 i sense màquines es va iniciar al mon desconegut del ferro, ja que el seu aprenentatge venia de la caldereria BRASAG (l'Arboç), des dels 14 anys. Al 1986 amb 5 operaris crea ZAERA, S.A. Al 1988 i amb una mitjana de 14 operaris es trasllada a “la Granja del BADONET” on

Al 1995 rep el carnet d'artesà oficial serraller i es fa membre del Gremi de Serrallers rebent la credencial d'empresa responsable. * Al 2000 rep la certificació de la ISO 9002: 1994. * Al 2001 i amb la mitjana d'operaris ja de 42, construeix (al costat de la granja) la nova instal·lació de 2000m2 tot englobat en un terreny de 9.800m2. * Al 2002 rep la certificació de la ISO 9001: 2000. * Al 2005 ja són 54 els que treballen a ZAERA i la seva política d'empresa és el valor humà. El 2 de juny d'enguany, en la 8 ena edició dels Premis PIMES 2005, ZAERA rep el premi Valors d'Empresa als Valors Humans en la gestió empresarial per la seva tasca de se n vo l up a da du r a nt l' a n y 2 0 0 4 . “Dedico aquest premi a tots els Banyerencs, al nostre alcalde el Sr. Avelino Menéndez, i molt especialment a tots els veïns que ens han deixat i que fa 27 anys em donaren forces per a continuar, arribant a ser part imprescindible per aconseguir aquest guardó”.

Profile for Ajuntament Banyeres del Penedès

Butlletí nº14 - abril, maig i juny 2005  

Butlletí municipal nº14 - abril, maig i juny 2005

Butlletí nº14 - abril, maig i juny 2005  

Butlletí municipal nº14 - abril, maig i juny 2005

Advertisement