Page 1

butlletí municipal B A N Y E R E S

D E L

número 12

P E N E D È S octubre / novembre / desembre 2004

ÍNDEX

Habitatges per a joves i millora de carrers

2. Informació municipal 3. Editorial 4. Obres i Urbanisme 5. Serveis / Sessió de Ple 7. Sessió extraordinària de Ple 8. Cultura 12. Joventut i Esports 13. Benestar Social 14. Educació

Ajuntament de Banyeres del Penedès


I n f o r m a c i ó

M u n i c i p a l Telèfons d’interès

ENTITAT MUNICIPAL Fax 977 671 228 Tel. 977 671 350 Ajuntament 977 670 108 Centre Cívic 977 670 743 Col·legi Públic 977 670 995 Escola bressol 977 670 802 Museu Municipal Josep Cañas 977 670 108 Llar d’Avis SERVEI MUNICIPAL Biblioteca Ràdio Banyeres 101.2 FM Gimnàs municipal (de dilluns a divendres, de 10 a 12 h. i de 17 a 22 h.) PIJ Casal Jove Consultori Mèdic Servei Municipal d’Enllumenat (24 h.) (Servei de guàrdia) Servei d’Urgències d’Avaries Servei Municipal d’Aigües (24 h.) Deixalleria Comarcal (Bellvei), (matins de 9 a 13 h. i tardes de 16 a 19 h.)

URGÈNCIES Tot tipus d’emergències (incloses ambulàncies) 112 Bombers 085 Mossos d’Esquadra - Trànsit 088 Guàrdia Civil 062 Àrea Bàsica de Salut - L’Arboç 977 671 588 Creu Roja 977 661 141 Renfe - Informació general 902 240 202 Hospital Joan XXIII 977 295 800 Hospital Santa Tecla 977 259 900 CAP I El Vendrell (Urgències) 977 667 703/04 CAP II El Vendrell 977 665 150 Hospital Comarcal de Vilafranca 938 180 440 Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil CECOTAR 1006

977 670 108 977 671 895 696 185 765 977 670 108 977 671 357 977 671 712 609 166 254 625 105 204

AJUNTAMENT Atenció al Públic: de 10 h. a 14 h. Treballadora Social: dilluns de 10h. a 12h. al Consultori Mèdic Correus: Planta baixa de l’Ajuntament de 9.30 a 10.30 h. Servei Tècnic: dilluns de 18 h. a 21 h. (visites concertades) Jutjat de Pau: dilluns de 10 h. a 13 h.

977 662 683

ENTITATS Caixa de Tarragona Caixa Rural Fundació Àngels Garriga Societat Nova Caixa de Pensions

977 670 902 977 167 507 977 677 065 977 671 470 977 671 937

ALTRES SERVEIS Farmàcia Parròquia Taxi Endesa Serveis Funeraris del Penedès (L’Arboç) Funerària Selva (Tanatori El Vendrell)

977 671 102 977 671 440 630 097 967 900 770 077 977 671 378 977 661 075

HORARIS DEL CENTRE CÍVIC BIBLIOTECA I AULA D’INTERNET Matins, de 10 h. a 12 h. (de dilluns a divendres) Tardes, de 17 h. a 20 h. (de dilluns a divendres)

HORARI D’AUTOBUSOS Bus del servei comarcal (de dilluns a divendres) Banyeres - El Vendrell: 7.10 / 8.08 / 11.30 / 13.18 / 16.10 / 17.18 / 18.42 / 20.33 Saifores - El Vendrell: 7.30 / 8.00 / 11.40 / 13.10/ 16.20 / 17.10 / 19.05 / 20.25 Les Masies - El Vendrell: 7.29 / 8.02 / 11.38 / 13.12 / 16.18 / 17.12 / 19.09 / 20.27 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 7.27 / 8.04 / 11.36 / 13.14 / 16.16 / 17.14 / 19.01 / 20.29

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) Cada tarda de 17 h. a 19 h. HORARI DEL CASAL JOVE Dimarts, dijous i divendres, de 18 h. a 20 h. i dissabte, d’11 a 14 h. i de 16 a 20 h. al carrer Montserrat.

CRÈDITS

(DISSABTES) Banyeres - El Vendrell: 9.00 / 12.32 Saifores - El Vendrell: 9.20 / 12.43 Les Masies - El Vendrell: 9.19 / 12.41 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 9.17 / 12.39

Edita: Ajuntament de Banyeres del Penedès Disseny i maquetació: AZOR DISSENY Fotografies: Pérez de la Hera Dipòsit Legal: T-487-2002

Bus del servei públic Vilafranca El Vendrell - Tarragona (de dilluns a divendres) Banyeres - Tarragona: 6.30 Tarragona - Banyeres: 11.15

Ajuntament de Banyeres del Penedès Plaça de l’Ajuntament, 6 43711 BANYERES DEL PENEDÈS Tel. 977 67 13 50 Fax 977 67 12 28 e-mail: aj.banyeres@altanet.org www.banyeresdelpenedes.com

Hispano Igualadina: 93 890 11 51 Banyeres - Barcelona: 7.20 Barcelona - Banyeres: 19.20

2


E d i t o r i a l El pròxim mes de febrer estem cridats tots els banyerencs, els catalans i, en definitiva, tots els espanyols amb majoria d’edat, a votar.

anys, sobre la millor manera de seguir avançant i sobre el paper que hem d’acomplir a Europa. Perquè el futur d’Espanya, i la de tots els catalans, i els banyerencs, el nostre futur doncs, es juga a Europa.

LA CONSTITUCIÓ EUROPEA

A partir d’aquí, és una Europa diferent de la que haurem viscut i lògicament ens haurem d’adaptar a aquest nou sistema. Però és molt més omnicomprensiva. Ja no parlem sols de l’intercanvi de béns i de serveis del mercat interior, sinó de quelcom molt més ambiciós.

Ha estat redactada amb el fi de respondre als desafiaments que planteja l’Europa del demà: una Europa de 25 Estats membres i 450 milions d’habitants; una Europa democràtica, transparent, eficaç i al servei dels europeus. La Constitució Europea substitueix, per un text únic, els principals tractats europeus existents.

Això és fonamental per a una societat global i, en aquest sentit , s’ha d’apostar clarament per la construcció europea i per la Constitució que es debat en aquests moments.

Una carta magna que és fruit del consens entre els diferents Estats membres i que suposa un pas més en la construcció d’una Europa cada vegada més forta i cada vegada més propera a les necessitats dels seus ciutadans.

Europa ha resultat molt positiva per Espanya. Des que estem a Europa tenim més ocupació, més benestar social, més igualtat i hem aconseguit més eficàcia en la lluita contra el terrorisme.

El procés d’integració europea és el projecte polític més esperançador i innovador per a les últimes generacions.

Social Es recull el concepte d’economia social de mercat i de plena ocupació; és a dir, volem una economia social de mercat i altament competitiva amb la que conjugar la solidaritat social amb el sistema econòmic de mercat.

La Unió és la història d’un èxit. ¿Qui hagués pensat, en l’Europa devastada després de la II Guerra Mundial, en la realitat d’un mercat interior, en la moneda única, en un Parlament Europeu amb amplis poders legislatius escollit per sufragi universal...?

S’estableix que la Unió Europea combatrà la marginació social i la discriminació i fomentarà la justícia i la protecció social, la igualtat entre dones i homes, la solidaritat entre generacions i la protecció dels drets del nen.

La Constitució conté els instruments i procediments de concertació a Europa per tal de portar a terme polítiques comunes en tots aquells àmbits en que l’acció dels Estats membres és insuficient per si sola i per assolir els objectius desitjats. Al mateix temps, la Constitució defineix un espai polític democràtic on els ciutadans som els principals protagonistes. La Constitució és l’instrument que permetrà a la Unió projectar-se cap el futur, un futur que no pot ser altre que el de l’Europa dels ciutadans, en definitiva l’Europa constitucional.

Salut En matèria de salut, la nostra incorporació a la UE ens ha permès avançar en molts terrenys. A través de la Tarja Sanitària Europea, tots els espanyols i tots els ciutadans de la Unió ens podem beneficiar de l’atenció mèdica i hospitalària en qualsevol dels països membres. La garantia del respecte de determinats valors comuns i d’un model europeu de societat, el respecte a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia, la igualtat, l’Estat de dret i els drets humans.

La celebració d’un referèndum a Espanya sobre aquesta qüestió, que ja ha anunciat el Govern, ha de ser una bona ocasió per a debatre, analitzar i reflexionar sobre el camí que hem fet junts al llarg d’aquests últims

3


E d i t o r i a l Una societat caracteritzada pel pluralisme, l’absència de discriminació, la tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre homes i dones.

Europeu, dret a dirigir-se a les institucions i als organismes consultius europeus en la llengua pròpia i a rebre una resposta amb aquesta mateixa llengua.

Sols els Estats que respecten aquests valors poden adherir-se a la Unió Europea. Així mateix es poden prendre mesures contra els Estats membres que no respectin aquests mateixos valors.

Més solidaritat En aquell cas en que un Estat membre sigui víctima d’un atac terrorista o d’una catàstrofe natural o d’origen humà, la Unió i els seus Estats membres actuaran de forma solidària (amb mitjans militars si és fa necessari) per a prestar-li ajuda. Una millora de la vida democràtica de la Unió.

Llibertats fonamentals La lliure circulació de persones, béns, serveis i capitals, així com la llibertat d’establiment.

En allò relatiu a noves disposicions per les institucions europees, s’imposa el fet de consultar a la societat civil, la transparència i l’obertura del procés de presa de decisions o d’accés a documents.

L’absència de discriminació per raó de nacionalitat. Una ciutadania europea Tota persona que ostenti la nacionalitat d’un Estat membre posseeix la ciutadania de la Unió.

Objectius comuns La pau i el benestar. La llibertat, la seguretat i la justícia. Un mercat interior important i la lliure competència. Un desenvolupament sostenible que integri els aspectes econòmics, socials i mediambientals. El progrés científic i tècnic. La justícia i la protecció social. La protecció dels drets dels infants. La cohesió econòmica, social i territorial i la solidaritat entre els Estats membres. La diversitat cultural i lingüística. La conservació i el desenvolupament del patrimoni cultural europeu.

Aquesta ciutadania s’afegeix a la ciutadania nacional sense substituir-la i confereix drets complementaris: dret a circular i a residir lliurement en tot el territori de la Unió, dret al sufragi actiu i passiu a les eleccions al Parlament Europeu i a les eleccions municipals a l’Estat de residència; dret a la protecció consular i diplomàtica en tercers països, dret a formular peticions al Parlament Europeu així com a recórrer al Defensor del Poble

O b r e s

i

u r b a n i s m e Pla parcial urbanístic

Pou Parc Pujolet

S’ha aprovat inicialment el Pla Parcial Urbanístic del Sector S-11 Pinetellada 2, pla redactat per l’arquitecte de l’Ajuntament a iniciativa de l’empresa Àrids Catalunya, S.A.

S’ha aprovat l’expedient de contractació de les obres d’execució del projecte d’equipament del pou Parc Pujolet i la connexió a la xarxa existent pel subministrament d’aigua potable al terme municipal.

Es tracta d’una zona de sòl urbanitzable que passarà a ser urbà. La superfície del sector és de 58.729,15m 2 , amb un màxim de 117 habitatges i que permet urbanitzar l’Avinguda Marta Mata a l’alçada de la carretera del cementiri i la cruïlla als Boscos i la formació de dos rotondes.

El pressupost d’aquesta contractació ascendeix a 44.274,76 euros.

4


O b r e s

i

u r b a n i s m e Unitat d’actuació P-4

Alienació L’Ajuntament ha aprovat alienar, mitjançant subhasta pública les parcel·les número 8, 9 i 10 situades en sòl urbà (propietat de l’ens local) del carrer Roselles en la Urbanització Casa Roja per tal d’obtenir recursos per a realitzar obres pendents d’executar per part del promotor.

Queda aprovat definitivament el projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació P-4 al nucli del Priorat de Banyeres. Habilita una superfície de 6.981m 2 , s’obtenen 9 parcel·les i s’amplia el Parc del Priorat en 1.736m2.

S e r v e i s Fons d’ocupació

Rotonda d’accés

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha signat un conveni amb el fons d’ocupació i durant sis mesos quatre persones estan realitzant diferents millores urbanes.

S’ha aprovat inicialment el projecte, presentat per l’INCASOL, d’urbanització d’una rotonda a la carretera TP-2124 de Banyeres del Penedès a L’Arboç, d’accés a la Urbanització Subsector “B” del S e c t o r S - 1 “ C a m í d e L’ A r b o ç ” .

Es tracta d’un paleta amb un ajudant que es dediquen a condicionar diferents carrers del municipi, un pintor que renova la pintura de diferents equipaments, passos de vianants, parcs infantils, bancs, etc. i un jardiner que amplia i millora zones ajardinades.

El pressupost estimat del projecte ascendeix a 267.391,80 euros.

S e s s i ó

d e

P l e

Durant el Ple de la corporació que tingué lloc a l’octubre passat, es va acordar:

1) ORDENANCES FISCALS I) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2: REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Secció 1a d'aquelles. No ha variat. Import net xifra de negocis (euros) De 1.000.000,00 fins a 5.000.000,00 De 5.000.000,01 fins a 10.000.000,00 De 10.000.000,01 fins a 50.000.000,00 De 50.000.000,01 fins a 100.000.000,00 Més de 100.000.000,00 Sense xifra neta de negoci o activitat iniciada al 2002

5

Coeficient 1,29 1,30 1,32 1,33 1,35 1,31


S e s s i ó

d e

Categoria Dins del nucli urbà Fora del nucli urbà

P l e Coeficient de situació 1,5 1,4

II) MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 1: IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents: Tipus de béns immobles Béns immobles urbans Béns immobles rústics

Tipus 0,58 0,60

III) MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. Article 5. Determinació de la quota líquida. Període de generació Entre 1 i 5 anys Fins a 10 anys Fins a 15 anys Fins a 20 anys

Percentatge 3 2,7 2,5 2,4

La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus de gravamen següents: Període de generació Entre 1 i 5 anys Fins a 10 anys Fins a 15 anys Fins a 20 anys

Tipus 23% 23% 23% 23%

S’estableix una bonificació del 30% en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals realitzades a títol lucratiu, per causa de mort, fins al segon grau. IV) MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. Article 4. Base imposable, quota, i meritament. El tipus de gravamen serà del 3%.

2) APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE BANYERES DEL PENEDÈS 1/2004 PER L’AMPLIACIÓ DEL SISTEMA D’EQUIPAMENTS AL NUCLI DE BANYERES. a) Terrenys limítrofs amb el Col·legi Públic per a la construcció d’un nou Col·legi CEIP. b) Solar edificat adossat a l’Ajuntament per a l’ampliació de les oficines municipals. 6


S e s s i ó

d e

P l e

Durant el Ple es va donar compte de l’acord de la junta de govern local de data 29 de setembre, en el qual es va aprovar posar a l’abast del departament d’educació de la Generalitat de Catalunya una extensió del solar actual del CEIP Mare de Déu del Priorat fins a arribar a uns 8.000 m2.

3) PLA LOCAL DE JOVENTUT Es va donar compte al ple de la corporació de l’acord de la junta de govern local de data 29 de setembre, en el qual es va aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès de suport al pla local de joventut 2004. Aquest conveni té per objecte establir línies de col·laboració i cooperació mútua entre les institucions signatàries per tal de dinamitzar les polítiques de joventut del municipi en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

Sessió extraordinària de Ple MODIFICACIONS PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2.004 En Ple Extraordinari del mes de desembre s’ha modificat substancialment el pressupost de l’any 2.004. La 3ª modificació ha inclòs aspectes rellevants per al municipi com: A) S’han incorporat inversions per import de 655.319 euros (109 milions de pessetes) que representen el 87,8% de la modificació. - Sala Polivalent (teatre, auditori, pista de ball… ): 413.218 euros. - Barreres arquitectòniques Ajuntament (baixar a la planta baixa les oficines d’atenció al públic): 113.610 euros. - Àrea recreativa (barbacoes, taules, bancs, aigua…): 15.025 euros passant la partida a 27.000 euros. - Diverses millores i automatismes de control xarxa d’aigua potable: 66.390 euros. - Millores urbanes (plataformes reductores de velocitat + mobiliari equipaments + zones de parterres vies públiques + recs…): 15.000 euros passant la partida a 33.000 euros. -Parcs infantils, 1ª fase (remodelació de paviments i nous aparats): 12.000 euros. -Equips per a processos d’informació: 6.856 euros. - Urbanització C/Gijón (extres incorporats): 9.320 euros. - Millores Ermita Sant Miquel: 3.900 euros.

Generalitat a través del Pla d’Ocupació: 20.523 euros s’estendran recursos per a l’any 2.005. - Contractació d’administrativa per al Consultori Mèdic 1 hora diària, de 13 a 14 h.: 1.562 euros. - Ampliació del professorat de l’Escola Bressol durant el 1er trimestre del curs 2.004-2.005: 12.283 euros. - També per la contractació del pintor en temporada d’estiu per a diverses accions de manteniment de pintures en edificis i equipaments: 4.060 euros. - L’aportació de l’Ajuntament a la Seguretat Social s’ha incrementat en: 19.000 euros. C) En matèria de serveis s’ha reforçat el pressupost en 33.450 euros per a les funcions de: - Manteniment vials (carrers i camins) públics; manteniment xarxes d’aigua en alta i baixa amb reposicions diverses i manteniment d’edificis i equipaments públics. D) El conjunt total de la 3ª modificació del pressupost ascendeix a: 746.198 euros (supera els 124 milions de pts). - Amb aquesta modificació el pressupost municipal 2.004 ascendeix a 5.493.038 euros, supera els 913 milions de pessetes. Les inversions que en el pressupost inicial representaven el 67% del pressupost, després de les tres modificacions han passat a representar el 75,8 % (4.164.092 euros), implica quasi 700 milions de pts.

B) En matèria de personal s’han incrementat els recursos en 57.429 euros. - Contractació de 4 persones (pintor + jardiner + oficial i peó d’obra), per 6 mesos, mitjançant conveni amb el Departament de Treball de la 7


Sessió extraordinària de Ple - Òbviament la dedicació de l’equip de govern de l’Ajuntament i el personal de secretaria, administratiu i tècnic s’ha vist incrementat ostensiblemente. - El projecte de remodelació dels Boscos, que s’ha aprovat definitivament ara, després de superar la consulta inicial i resoltes les al·legacions, s’incorporarà en el pressupost del 2.005.

- Romanent de tresoreria restant de la liquidació del pressupost del 2.003: 224.352 euros, del superàvit. El romanent de tresoreria, afectat i el destinat a despeses generals, utilitzant en les modificacions al pressupost del 2.004, ascendeix a: 856.476 euros. - Subvencions de la Generalitat a través del PUOiS: 273.690 euros. També la subvenció de la Generalitat – Departament de Treball via Plans d’Ocupació: 25.637 euros. - Subvencions de la Diputació de Tarragona via PAM: 217.859 euros, inclou una petita aportació per a l’ermita de Sant Miquel d’una altra línia d’ajuda. Significar l’important increment de la subvenció que via PUOiS, que el nou govern de la Generalitat de Catalunya ens ha assignat, a l’igual que a la resta dels municipis de Catalunya. També la Diputació de Tarragona ha portat línia similar en increment de subvencions a través del PAM. Amb aquest pressupost i aquest nivell d’inversions, la nostra millora de qualitat de vida, de tots els banyerencs, serà millorada.

E) En el mateix Ple de la modificació 3ª del Pressupost es va aprofitar per regularitzar situacions de la funció econòmica i que per a la seva identificació i solució, algunes històriques, s’ha acudit a especialistes del SAM de la Diputació de Tarragona que juntament amb la persona de l’Ajuntament recentment assignada a aquesta funció i la reincorporació del Secretari en funcions, després del seu període de baixa per malaltia, han permès les correccions: baixes, modificacions d’assentaments…, aprovades. F) Una vegada normalitzades les funcions econòmiques anteriors, la financiació de la 3ª modificació de crèdit es va portar a terme amb fons de:

Cultura Tallers municipals 2004/05 En el mes d’octubre es van posar en funcionament els cursos i tallers municipals pel curs 2004/05. Arts aplicades, costura, puntes de coixí, ceràmica adults i jove, alfabetització en el Centre Cívic Ernest Lluch i el de pintura en el primer pis del local del Carrer Montserrat.

Fira Santa Teresa L’Ajuntament de Banyeres del Penedès va estar present a la 175a edició de la Fira de Santa Teresa del Vendrell que es va celebrar durant els dies 14, 15, 16 i 17 d’octubre. Aquesta vegada la temàtica de l’estand va estar centrada en l’estudi realitzat de barraques de pedra seca al terme municipal de Banyeres del Penedès, amb la presentació de tres rutes, i la celebració del centenari al 2005 del naixement de l’artista i fill il·lustre del municipi, en Josep Cañas. Sense oblidar-nos, com no, de la presència de les entitats del municipi.

8


C u l t u r a Exposició de ceràmica i joies artesanes Més de mig centenar de persones van acudir a la inauguració de l’exposició compartida de ceràmica i joies artesanes d’artistes locals de Banyeres del Penedès. El divendres 19 de novembre, al Centre Cívic Ernest Lluch, s’obrí al públic una mostra de ceràmica de Lourdes Sanahuja i de joies de Miguel Portabella i Luisa Azorín, la qual va despertar molta expectació entre el nombrós públic assistent. Les fulles van ser el tema d’inspiració per a l’artista de ceràmica, mentre que en les joies es va poder gaudir d’uns dissenys avantguardistes i d’altres de més clàssics, treballats a la perfecció amb l’ofici de clavador i joier, disciplines difícils de trobar en un mateix professional.

La Biblioteca del Centre Cívic Ernest Lluch La biblioteca del nostre poble ha adquirit l’obra LA GUERRA CIVIL A CATALUNYA (19361939) d’Edicions 62. A través de quatre volums profusament il·lustrats, els millors historiadors i especialistes reconstrueixen pas a pas la guerra al nostre país, els seus orígens i les seves conseqüències. Aquesta obra representa un gran esforç editorial per explicar un episodi absolutament clau de la nostra història. Dirigida per dos historiadors de gran prestigi, Josep Maria Solé i Sabaté i Joan Villaroya i un equip de més de 50 especialistes, l’obra conforma un sumari exhaustiu per abordar el conflicte en tota la seva complexitat: els factors polítics, econòmics, humans i geoestratègics. Compta amb més de 1.000 fotografies, moltes d’elles inèdites, i les biografies de 40 personatges clau de la guerra civil: Lluis Companys, Buenaventura Durruti, Andreu Nin, Manuel Azaña, Josep Tarradellas… A partir del mes de gener aquesta obra estarà al servei de tots els usuaris de la biblioteca. continua

9


C u l t u r a posada en marxa del primer Concurs de Narrativa Breu Banyeres del Penedès. Projecte que ens omple d’il·lusió i que contribueix a enriquir el moviment cultural del nostre poble. Tot seguit passem a oferir les bases d’aquest concurs literari:

D’altra banda des de la biblioteca volem donar la benvinguda al 2005, any del Llibre i la Lectura. A part de la compra d’aquesta important obra, volem commemorar aquest any amb d’altres aportacions i projectes, un d’ells la

Ier PREMI LITERARI BANYERES DEL PENEDÈS - 2005. NARRATIVA BREU. Bases

- També dins el sobre hi haurà un sobre petit on hi constarà el pseudònim, el nom, cognoms, edat, telèfon i, si és possible, també el correu electrònic. CATEGORIES: a) joves (de 16 a 20 anys.) b) adults (més grans de 20 anys). PREMIS: Els tres millors treballs de cada categoria obtindran una placa commemorativa i personalitzada. A la vegada el primer premi de cada categoria es premiarà amb una reproducció de bronze de sèrie limitada de l’escultura “Dona Encantada” de l’artista banyerenc Josep Cañas, valorada en 200 euros. L’organització es reserva el dret de publicar posteriorment els treballs presentats. JURAT: Personalitats vinculades al món literari. El jurat pot declarar desert qualsevol premi. VEREDICTE: El veredicte es farà públic el divendres 16 de desembre del 2005 a les 19 h. en un acte que es celebrarà al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès. El fet de concursar implica l’acceptació d’aquestes bases.

TEMA: lliure. GÈNERE: Narratiu (relat, conte, prosa poètica, memòria, carta, diari, etc…). LLENGUA: catalana o castellana. EXTENSIÓ: Narracions inèdites de 3 a 6 folis escrits a doble espai amb tipus de lletra “Times New Roman” de cos 12. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS: Els treballs s’hauran de presentar al Centre Cívic Ernest Lluch de Banyeres del Penedès. La data límit per a la presentació és el dia 16 de juny del 2005 a les 20 hores. Normes de presentació: - Els treballs es presentaran en un sobre gran al darrera del qual s’escriurà Primer Concurs Literari Banyeres del Penedès, pseudònim i l’edat. - Dins d’aquest sobre es lliuraran quatre còpies de cada treball presentat a concurs. També s’inclourà un disquet amb el treball guardat amb Word. - Les obres no aniran signades i portaran un pseudònim amb el qual es distingirà l’autor.

Nadal al Centre Cívic El mes de desembre al Centre Cívic Ernest Lluch s’ha pogut gaudir de l’exposició de fotografies de Carles Cascón, Àfrica portes endins. Les 35 fotografies en color que integren aquest reportatge gràfic del fotògraf sabadellenc, són fruit de més de 10 anys de viatges per diversos països subsaharians com Moçambic, Senegal, Etiòpia, Zanzíbar, Togo… i de convivència amb diferents fa-

mílies. Aquest reportatge fet amb molt de sentiment i amb un profund respecte per la fórmula de desenvolupament pròpia dels africans, ha estat visitada per moltes persones amants d’aquest continent, les quals han pogut prestar especial atenció als detalls de la decoració de les cases, els vestits i, en conjunt, a una forma de vida diferent a la que coneixem. 10


C u l t u r a D’altra banda una desena de nens d’edats entre els 3 i 10 anys han participat un any mes dels Batallers de Nadal. En aquesta ocasió la música i els jocs han estat les activitats estrelles d’un dies màgics per als nens. Aquest any que acaba de finalitzar, hem pogut gaudir al centre cívic d’un seguit de propostes que han abarcat diversos camps i que han intentat tenir en compte els interessos de diferents sectors de públic. Des d’exposicions i xerrades informatives adreçades a adolescents i joves sobre l’alcohol i la circulació per carretera, passant per exposicions d’artistes locals, també donant a conèixer l’estudi de l’art de la pedra seca del nostre municipi, fins a una mostra de dibuix i narrativa infantil, rondallaires... sense descuidar el món de la literatura amb l’exposició sobre les escriptores Montserrat Roig i Mª Aurèlia Capmany. No oblidem les puntaires, les rutes pel Penedès i els tallers municipals que també

han tingut el seu moment, i que en conjunt han contribuït a formar un centre cívic ple de vida i moviment on tothom hi té cabuda.

Fundació Josep Cañas amb la seva gent, que enguany poden celebrar haver comptat amb la seva presència i amb el seu llegat. Entre els actes organitzats per l’any, destaquem la producció d’una exposició itinerant que s’inaugurarà el mes de maig a Barcelona, i anirà després cap a altres poblacions. També es posaran a la venda per encàrrec una sèrie limitada i numerada de reproduccions en bronze de l’escultura de l’etapa mexicana(1948-1955) “Dona Encantada”. Les sol·licituds es poden efectuar fins al 31 de juliol, de dilluns a divendres en el Centre Cívic Ernest Lluch o bé, al mateix Museu els diumenges al matí. Per la Festa Major de Santa Eulàlia es farà una exposició temporal anomenada “El taller de l’artista” en el Museu Josep Cañas, que podrà visitar-se fins a final d’any i on es recrearà el seu espai de treball utilitzant peces del seu mobiliari i estris de treball. I a més el museu estarà obert els diumenges al matí d’11 a 14 h. per facilitar l’accés dels visitants.

Aquest any que ara comença, estarà dedicat a la commemoració del centenari del naixement de l’artista banyerenc, fill il·lustre d’aquesta vila. També, però, serà un homenatge a la força vital i al coratge amb que Josep Cañas va encarar la seva existència i l’obstinació amb que va dedicar-se a l’art, la seva gran passió. El seu caràcter indubtablement va rebre una forta influència dels seus orígens a Banyeres i del contacte

Us hi esperem! 11


J o v e n t u t

i

E s p o r t s

Xerrada-col.loqui als joves

Des del Punt d’Informació Juvenil de Banyeres, el passat 5 de novembre s’oferí als joves una exposició informativa sobre els riscos d’una actitud inadequada a l’hora de circular per carretera. La voluntat de la Secretaria General de Joventut i del Servei Català de Trànsit és posar aquest programa (Homo Transitus) a la disposició de totes aquelles administracions i entitats que treballen o es relacionen amb els joves, per tal de que sigui una eina útil per promoure

una actitud responsable. Per aquest motiu, des de la Regidoria de Joventut, es convocà a tots els joves del poble entre 15 i 25 anys a la visita de l’exposició i a una xerrada col·loqui. La psicòloga Mireia Juanola facilità a una vintena de joves assistents aquesta reflexió sobre la importància de l’actitud humana en la conducció, aproximant als joves la informació dels plafons i efectuant activitats dirigides a la comprensió pràctica dels conceptes exposats.

20a Mitja Marató Baix Penedès Els atletes participants en la Mitja Marató del Baix Penedès passaren pel nostre municipi en la 20ª edició d’aquesta cursa que se celebrà el dia 31 d’octubre de 2004. En aquesta ocasió també els esportistes trobaren en el nostre municipi serveis d’avituallament i el seguiment d’espectadors.

12


J o v e n t u t

i

E s p o r t s

Futbol 7 L’Ajuntament de Banyeres del Penedès recolza la posada en funcionament de dos equips de futbol 7 al municipi, un equip de prebenjamins i un altre d’alevins. Ha posat a la seva disposició el camp de futbol, ha comprat unes porteries i ha dotat a tots dos equips de pilotes i vint-i-quatre conjunts esportius amb l’ànim d’afavorir l’esport entre joves.

B e n e s t a r

s o c i a l Local de Joves

Excursió al País Basc

Es torna a obrir novament el Casal de Joves del Carrer Montserrat. Aquest Casal pretén ser un punt de referència i trobada per als joves del municipi però amb la presència d’un professional que els orienti i motivi.

Aquest any ha estat el País Basc qui ha rebut els veïns del nostre municipi en l’excursió organitzada per l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. Entre d’altres es va visitar Zarautz, Gernika, Bilbao, Vitòria i San Sebastian. I com ja és habitual, l’estret vincle entre tots va ser el gran acompanyant dia a dia.

L’horari del casal serà el següent: *dimarts, dijous i divendres de 18h a 20 h. *dissabtes d’11 a 14h. i de 16 a 20h.

Subvencions per adquisició de llibres escolars L’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament ha concedit ajuts econòmics individuals per tal de contribuir al pagament de l’adquisició de llibres escolars per a l’ensenyament primari i secundari obligatori per al curs 2004-2005. Els destinataris dels ajuts són escolars de famílies amb mancances econòmiques del municipi de Banyeres del Penedès i empadronats al municipi, alumnes de col·legis públics o privats que cursin EI (Educació Infantil), EP (Educació Primària) o ESO (Educació Secundària Obligatòria).

13


B e n e s t a r

s o c i a l

Subvencions per compra d’habitatges per a joves Segons les bases reguladores de la concessió de subvencions municipals a joves per a la compra i construcció d’habitatges, l’Ajuntament ha aprovat la convocatòria d’aquesta subvenció i ha atorgat ajuts econòmics a set joves per l’exercici 2004 amb un muntant total de 3.600 euros.

E d u c a c i ó Conveni de col.laboració Des de l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament es vol donar suport a l’AMPA del Col·legi Públic Mare de Déu del Priorat i per aquest motiu s’ha signat el conveni de col·laboració entre ambdues parts.

- Suport a la programació del curs i activitats extraescolars ofertes per l’AMPA. - Gestió del menjador escolar per a tots els alumnes de primària i escola bressol municipal.

Són 7300 euros els destinats per l’Ajuntament com a subvenció anual pel curs escolar setembre 2004 - juny 2005.

- Manteniment i suport per a l’organització del dia de portes obertes, festa fi de curs i qualsevol altre acte.

Aquest conveni implica: - Suport de l’AMPA com a Associació.

Conveni per al transport escolar L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha signat el conveni interadministratiu per al transport escolar col·lectiu intramunicipal amb el Consell Comarcal del Baix Penedès. La quantitat aportada per l’Ajuntament al Consell Comarcal queda fixada en 8.722,50 euros.

14

Butlletí nº12 - octubre, novembre i desembre 2004  
Butlletí nº12 - octubre, novembre i desembre 2004  

Butlletí municipal nº12 - octubre, novembre i desembre 2004