Page 1

butlletí municipal B A N Y E R E S

D E L

número 11

P E N E D È S

juliol / agost / setembre 2004

1

3

2

Banyeres, l’art de la pedra 1

Ruta del Nucli de Banyeres

2

Ruta de Saifores a la Plana de Cal Mata

3 Ruta del Priorat de

ÍNDEX

Banyeres a l’Albornar

2. Informació municipal 3. Editorial 4. Notícies 5. Obres i Urbanisme 6. Serveis / Cultura 10. Festes 12. Joventut i Esports 13. Benestar Social / Educació

Ajuntament de Banyeres del Penedès


I n f o r m a c i ó

M u n i c i p a l Telèfons d’interès

ENTITAT MUNICIPAL Ajuntament Fax 977 671 228 Tel. 977 671 350 Centre Cívic 977 670 108 Col·legi Públic 977 670 743 Escola bressol 977 670 995 Museu Municipal Josep Cañas 977 670 802 Llar d’Avis 977 670 108 SERVEI MUNICIPAL Biblioteca Ràdio Banyeres 101.2 FM Gimnàs municipal (de dilluns a divendres, de 10 a 12 h. i de 17 a 22 h.) PIJ Consultori Mèdic Servei Municipal d’Enllumenat (24 h.) (Servei de guàrdia) Servei d’Urgències d’Avaries Servei Municipal d’Aigües (24 h.) Deixalleria Comarcal (Bellvei), (matins de 9 a 13 h. i tardes de 16 a 19 h.)

URGÈNCIES Tot tipus d’emergències (incloses ambulàncies) 112 Bombers 085 Mossos d’Esquadra - Trànsit 088 Guàrdia Civil 062 Àrea Bàsica de Salut - L’Arboç 977 671 588 Creu Roja 977 661 141 Renfe - Informació general 902 240 202 Hospital Joan XXIII 977 295 800 Hospital Santa Tecla 977 259 900 CAP I El Vendrell (Urgències) 977 667 703/04 CAP II El Vendrell 977 665 150 Hospital Comarcal de Vilafranca 938 180 440 Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil CECOTAR 1006

977 670 108 977 671 895 696 185 765 977 670 108 977 671 712 609 166 254 650 715 744

AJUNTAMENT Atenció al Públic: de 10 h. a 14 h. Treballadora Social: dilluns de 10h. a 12h. al Consultori Mèdic Correus: Planta baixa de l’Ajuntament de 9.30 a 10.30 h. Servei Tècnic: dilluns de 18 h. a 21 h. (visites concertades) Jutjat de Pau: dilluns de 10 h. a 13 h.

977 662 683

ENTITATS Caixa de Tarragona Caixa Rural Fundació Àngels Garriga Societat Nova Caixa de Pensions

977 670 902 977 167 507 977 677 065 977 671 470 977 671 937

ALTRES SERVEIS Farmàcia Parròquia Taxi Endesa

977 671 102 977 671 440 630 097 967 900 770 077

HORARIS DEL CENTRE CÍVIC BIBLIOTECA I AULA D’INTERNET Matins, de 10 h. a 12 h. (de dilluns a divendres) Tardes, de 17 h. a 20 h. (de dilluns a divendres)

HORARI D’AUTOBUSOS Bus del servei comarcal (de dilluns a divendres) Banyeres - El Vendrell: 7.10 / 8.08 / 11.30 / 13.18/ 16.15 / 18.02 / 20.17 Saifores - El Vendrell: 7.30 / 8.00 / 11.10 / 13.10/ 15.52 / 17.52 / 20.02 Les Masies - El Vendrell: 7.20 / 8.02 / 11.12 / 13.12 / 15.54 / 17.54 / 20.07 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 7.27/8.04/11.14/13.14/15.56/17.56/20.12 (dissabtes) Banyeres - El Vendrell: 9.00 / 12.32 Saifores - El Vendrell: 9.20 / 12.09 Les Masies - El Vendrell: 9.19 / 12.11 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 9.17 / 12.13

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) Cada tarda de 17 h. a 19 h. HORARI DEL CASAL JOVE Dimarts i dijous, de 18 h. a 20 h. al carrer Montserrat.

CRÈDITS Edita: Ajuntament de Banyeres del Penedès Disseny i maquetació: AZOR DISSENY Fotografies: Pérez de la Hera Dipòsit Legal: T-487-2002

Bus del servei públic Vilafranca El Vendrell - Tarragona (de dilluns a divendres) Banyeres - Tarragona: 6.30 Tarragona - Banyeres: 11.15

Ajuntament de Banyeres del Penedès Plaça de l’Ajuntament, 6 43711 BANYERES DEL PENEDÈS Tel. 977 67 13 50 Fax 977 67 12 28 e-mail: aj.banyeres@altanet.org www.banyeresdelpenedes.com

Hispano Igualadina: 93 890 11 51 Banyeres - Barcelona: 7.20 Barcelona - Banyeres: 19.20

2


E d i t o r i a l ELS RECURSOS MUNICIPALS Els municipis estan gestionats pels Ajuntaments, els càrrecs dels quals es renoven cada quatre anys. Sembla ser que està en vies de modificació una nova forma per a procedir a l’elecció d’alcaldes i regidors. Els Ajuntaments han de gestionar, com a mínim, els serveis bàsics municipals: aigua, enllumenat públic, recollida de brossa, vies públiques municipals… i també d’altres de no tant bàsics com els serveis culturals, esportius, lúdics, de transports… El nostre Ajuntament està cada dia gestionant o participant en la gestió de més serveis complementaris als bàsics, que incideixen manifestament en l’entorn del poble i de tots els veïns. En aquest sentit estem assumint ara mateix la inversió d’un nou equipament escolar com l’Escola Bressol (a més de gestionar l’actual), complementant la jornada de l’administrativa en el consultori mèdic i les despeses del funcionament d’aquest (excepte el personal mèdic), el transport col.lectiu supramunicipal, transport col.lectiu escolar, el museu i els seus serveis, d’altres accions culturals, la piscina, equipaments en els nuclis i un llarg etc. Els recursos econòmics municipals es basen en les trasferències de l’Estat i, en un altre nivell, en les trasferències de la Generalitat, les quals amb el nou govern s’hi assignen increments que en breu en serem beneficiaris (en alguns casos significatius per inversions del PUOiS i Fons de Cooperació). Tot seguit hi han els propis impostos municipals d’IBI urbana per excelencia, construccions, vehicles, increment del valor dels terrenys i l’IAE que ha alliberat a les petites empreses i establiments i que es troba en continua discussió pel retall d’ingressos municipals. També hi han les contribucions especials, cada dia més necessàries per a fer front obres noves en serveis municipals. Uns altres recursos són les taxes que, teòricament, han de cubrir els costos dels serveis com l’aigua, brossa,gestió de llicències d’obres i ambientals, a més de les pròpies dels tallers municipals i altres serveis municipals. En la pràctica són deficitaris i el que succeeix és que es tira de les trasferències i dels impostos anomenats anteriorment per a completar la financiació del cost dels serveis. És obvi que el nivell de disponibilitat i qualitat d’equipaments i serveis és paral.lel al d’ingressos municipals. Els ajuntaments continuem sent les ventafocs de les distribucions dels recursos econòmics de l’Administració de Estat i la Generalitat. CREIXEMENT Un municipi com el nostre, en creixement accelerat de població, requereix actualitzar serveis i equipaments. L’actual creixement urbanístic de Banyeres del Penedès ja estava previst i dissenyat fa més de 10 anys. El que passa és que durant la major part d’aquests anys el desenvolupament urbanístic ha estat com adormit i ara, en els últims tres anys, s’ha desplegat amb enorme energia. Això fa que haguem d’accelerar les gestions municipals i la disponibilitat de recursos. Ens estem apropant als 2.400 habitants mentre que havíem estat molts anys entre els 1.600 i 1.800 veïns. INVERSIONS Continuen les grans inversions, milionàries en euros, en el municipi: zones industrials d’El Poet entre el Priorat de Banyeres i l’autopista AP-2; la BE en la carretera de l’Arboç. Ambdues seran importants per la nostra creixent població. També es troben en fase final els nous emissaris d’aigua fins a la depuradora comarcal. D’altra banda la Diputació de Tarragona ha encarregat l’estudi de la remodelació de la carretera TP 2124 que comprèn també la travesia urbana del nucli de Banyeres. És una obra milionària: inicialment la previsió supera els 3 milions d’euros, i que ens serà consultada previsiblement a finals del 1er trimestre del 2.005. Aquesta obra pot ser independent al seu eventual traspas a la Generalitat, que és el que sembla provocava alguns dubtes entre los gestors de la Diputació de Tarragona, titular de la mateixa. Per altra part, a l’espera de les imminents ressolucions d’alegacions i recursos, hi ha la nova zona residencial del Camí de l’Arboç, seu prevista del Centre de Dia i també del teatre municipal. També estan en procés de licitació les obres de la nova Escola Bressol i inversions a la xarxa d’aigua. No porta bon camí el tan desitjat subministrament d’aigua del Consorci d’Aigues de Tarragona procedent de l’Ebre per l’evident falta de recursos de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que esperem es solucionin amb noves polítiques de gestió. Remarcar que s’està gestionant la remodelació del parc infantil que tan concorregut s’observa diàriament. Hem previst emprendre també la remodelació de les oficines municipals baixantles a la planta baixa. 3


E d i t o r i a l D’altra banda, i encara que urbanísticament ens han limitat l’abast de Pinetellada 2, estem en condicions de fer front per fi a l’àrea recreativa en la zona de la cantera. Hem rebut comunicació de subvenció de la Diputació que juntament amb l’aportació municipal i la gestió dels terrenys davant els actuals propietaris fan viable en un termini pròxim de disposar d’aquest esperat equipament. Aquestes són una part significativa de les accions municipals per via d’inversió juntament amb d’altres també en vies de gestió i que seran motiu d’informació en succesius butlletins.

N o t í c i e s Nova empresa municipal

Liquidació de l’entitat urbanística de conservació del Priorat de Banyeres

En el Ple que tingué lloc el passat setze de setembre es van aprovar inicialment els estatuts per la creació d’una societat limitada mercantil, on el capital social sigui íntegrament propietat de l’Ajuntament.

S’ha aprovat la liquidació de l’Entitat Urbanística de Conservació del Sector Priorat de Banyeres d’acord amb el termes que s’estableixen en l’informe d’intervenció que consta en l’expedient i en els antecedents de la present proposta.

Els OBJECTIUS de l’empresa municipal: - Promoció immobiliària i construcció en general, i en especial, construcció d’obra pública.

L’ Ajuntament de Banyeres del Penedès ja ve gestionant tots els serveis del Priorat de Banyeres des de l’1 de gener del 2.002.

- Prestació de serveis de manteniment d’immobles, parcs i jardins, senyalització i manteniment de vies públiques, així com la de serveis esportius i mediambientals.

Canvi d’alcalde de barri S’ha nomenat com a representant de Les Masies de Sant Miquel al Sr. Rafael de la Ossa Fayos. L’Ajuntament vol agrair a l’Alcalde de Barri de Sant Miquel Sr. Jordi Vidal Tendero la seva col·laboració, implicació i participació manifesta.

- Gestió de béns immobles, mobles, així com la gestió de serveis públics i de patrimonis. Excepte els propis de la intermediació financera i d’assegurances. - L’ Arrendament de béns mobles i immobles, exclòs l’arrendament financer.

Nomenament del Jutge de Pau substitut de Banyeres del Penedès

Padró d’habitants S’ha aprovat encarregar al Servei d’Assistència Municipal (SAM) de la Diputació de Tarragona la gestió informatitzada del padró d’habitants de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.

S’ha elegit a la Sra. Maria Elena Palau Sicart com a Jutgessa de Pau substituta proposant el seu nomenament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

4


O b r e s

i

u r b a n i s m e

Pla d’acció municipal per al quadrienni 2004-2007

Carrer Gijón El passat 8 de juliol es van inaugurar les obres de reforma del carrer Gijón destinat com a carrer de vianants amb zones verdes.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha aprovat concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la Diputació de Tarragona, per al quadrienni 2004/2007, amb les actuacions següents:

A l’acte hi van assistir el director de Saint Gobain S.A., l’arquitecte del projecte, representants de l’empresa que va realitzar els treballs, alcalde, regidors i veïns.

- Projecte d’adequació per la implantació de sistema d’intercomunicació entre pous i dipòsits. - Projecte per l’equipament d’un sistema automàtic de cloració per l’aigua de pous i dipòsits. - Projecte d’intercomunicació entre els pous i dipòsits de la xarxa d'aigua. - Memòria valorada de reforma de la distribució interior de la casa Consistorial de Banyeres del Penedès. - Projecte d’edifici per a sala polivalent a la zona d’equipaments del sector S-1 “Camí de l’Arboç” del nucli de Banyeres. L’assignació de la qual disposa l’Ajuntament per a aquest quadrienni és de 200.884,45 euros.

Conveni urbanístic L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha aprovat el conveni urbanístic per l’execució del Sector S-11 Pinetellada 2 amb l’empresa ARIDS CATALUNYA S.A. Dit Sector està situat a ponent del nucli de Banyeres i abasta l’àrea de La Saldonera, delimitada pel sector S-2 “Pinetellada”, pel camí dels Boscos, pel Cementiri i pel camí de Banyeres a Llorenç i serà destinat a zona residencial. La superfície del sector és de 58.729,15 m2 i el nombre màxim d’habitatges és de 117. Condicions d'urbanització: - Sistema separatiu per l’evacuació d’aigües pluvials i el drenatge de l’aigua del sòl. - Aniran a més a més a càrrec del sector, les obres d’urbanització de les DUES rotondes d’accés des del camí de L’Arboç a Forn d’obra, Banyeres (una d’accés a la Urbanització los Boscos i l’altra d’accés al camí del cementiri, cruïlla cap a l’Arboç). ÀRIDS CATALUNYA, S.A., es farà càrrec de les indemnitzacions que resultin del procés expropiatori de vials i rotondes, així com del cost que es determinarà en el Pla Parcial

Urbanístic de les despeses d’execució d’aquests. També sufragarà la despesa de construcció i indemnitzacions del col·lector des de la sortida del sector fins al final de la urbanització Els Boscos. L’Ajuntament tramitarà les expropiacions o ocupacions provisionals que es precisin.

Zona industrial el Poet Zona industrial que es troba entre el Priorat de Banyeres i l’autopista A-2. S’ha aprovat per Ple el Text Refós dels Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial sector “El Poet”, d’acord amb les prescripcions a que fa referència la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.

5


S e r v e i s Renovació de serveis a la urbanització Els Boscos

Serveis L’Ajuntament ha aprovat inicialment les següents memòries tècniques: - Intercomunicació entre pous i dipòsits de la xarxa d’aigua potable del municipi de Banyeres. El pressupost del projecte ascendeix 14.631 euros. - Equipament d’un sistema automàtic de cloració per l’aigua procedent dels pous i el dipòsit general de la xarxa d’aigua potable del municipi de Banyeres. El pressupost del projecte ascendeix a 13.511 euros. - Obres d’adequació per la implantació de sistema d’intercomunicació entre pous i dipòsits de la xarxa d’aigua potable i la cloració automàtica en el municipi de Banyeres. El pressupost del projecte ascendeix a 38.247,98 euros.

S’ha aprovat inicialment el projecte de renovació dels serveis a la urbanització Els Boscos per un pressupost de 1.600.745,69 euros, mitjançant els Serveis d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. El passat 3 de setembre es va celebrar una reunió informativa del projecte per a tots els veïns de la urbanització que va explicar el representant de la Diputació i el redactor el mateix.

Pla de camins comarcals L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, dintre del Pla de Camins Comarcals, programa d’arranjament de camins municipals 20042007 al Baix Penedès, sol.licitarà la millora per aquest quadrienni dels següents camins: - Camí de Sant Miquel a Saifores. - Camí de Banyeres a La Gornal-Bellvei.

C u l t u r a Jornades europees del patrimoni Amb motiu de la celebració de les Jornades Europees del Patrimoni els dies 4 i 5 de setembre, Banyeres del Penedès va participar el diumenge 5 amb una passejada per una de les tres rutes de pedra seca del municipi, en concret la Ruta de Saifores a la Plana de Cal Mata, i amb el matí de portes obertes al Museu Josep Cañas. Entre tots dos actes més de quaranta persones van poder gaudir d’un matí cultural. Cal remarcar que el nostre municipi ha estat un dels dos municipis

de la comarca, juntament amb El Vendrell, que s’ha sumat a aquestes celebracions.

6


C u l t u r a Cursos El Centre Cívic Ernest Lluch ja ha començat amb la seva tasca diària dels diferents cursos que des de l’Àrea de Cultura es van oferint any rera any.

Informàtica per Adults (20 hores)

Horari. Dijous de 18 a 20 h. Lloc. Centre Cívic Ernest Lluch Preu mes:15’50 euros Preu curs: 159’50 euros

Activitat. Aprenentatge Windows i Internet Prof. A determinar Horari. 1 tarda setmanal de 20 a 21’30 h. Lloc. Aula Internet Centre Cívic Ernest Lluch Preu curs: 62 euros Preu curs jubilat: 31 euros

Esplai Sant Miquel (de 3 a 10 anys) Activitat. Espai de joc educatiu i esbarjo infantil. Prof. Montse Solanes/Trini Murillo Horari. Dissabtes de 10 h. a 12 h. Lloc. Centre Cívic de Sant Miquel Preu mes: 10 euros (*) Preu esplai: 110 euros Places limitades. (*) 2n germà 20% descompte

Arts Aplicades (Banyeres) Activitat. Esmalts, roba, metall, paper, fusta, vidre, ... Prof. Dolors Vidal Horari. Dijous de 9 a 12h. / Divendres de 16,15 a 18,15h. Lloc. Centre Cívic Ernest Lluch Preu mes: 21’50 euros / 14’50 euros Preu curs: 213’50 euros / 150’50 euros

Costura Activitat. Tall i confecció de peces de roba Prof. Pilar Martínez Horari. Dilluns i dimecres de 16 a 18 h. Lloc. Centre Cívic Ernest Lluch Preu mes: 15’50 euros Preu esplai: 159’50 euros

Arts Aplicades (Saifores) Activitat. Esmalts, roba, metall, paper, fusta, vidre, ... Prof. Lurdes Marcillas Horari. Dissabtes de 17 a 19h Lloc. Saifores Preu mes:12’50 euros Preu curs: 132’50 euros

Pintura Activitat. Pintura i dibuix amb diferents tècniques i materials. Prof. Xavier Millán Horari. Dimecres de 18 h. a 21 h. Lloc. C/ Montserrat Preu mes: 23 euros Preu esplai: 227 euros

Ceràmica Adults Activitat. Modelatge, esmalts, engobes, decoració... Prof. Montserrat Gay Horari. Dilluns de 17 a 20 h. Lloc. Centre Cívic Ernest Lluch Preu mes: 23 euros Preu curs: 227 euros

Puntes al Coixí Activitat. Confecció de peces amb la tècnica de puntes al coixí. Prof. Maria Martos Horari. Dimarts i dijous de 16 a 18’30 h. Lloc. Centre Cívic Ernest Lluch Preu mes: 17 euros Preu esplai: 173 euros

Ceràmica Jove Activitat. Treball de fang amb altres elements, esmalt i pintura de peces. Prof. Montserrat Gay

7


C u l t u r a Reserva de plaça: 20 euros.

Cursos gratuïts Puntes al coixí infantil

Pels cursos de Ceràmica Adults, Ceràmica Jove i Pintura s’haurà de pagar una única quota de material de 30 euros.

Activitat. Confecció de peces. Prof. Maria Martos Horari. Dimarts o dijous de 17,30 a 18,30 h. Lloc. Centre Cívic Ernest Lluch

Per formalitzar la inscripció s’ha de portar una fotocòpia de la primera fulla de la llibreta del banc o caixa en la qual es faran els descomptes de les quotes.

Alfabetització adults

Activitat. Aprenentatge de la lecto escriptura Prof. Encarnación Antolín Horari. Dilluns a divendres de 15 a 17 h. Lloc. Centre Cívic Ernest Lluch

(Pensionistes: els cursos són gratuïts menys informàtica). (Família nombrosa: 20% descompte presentant el llibre de família).

Català

(inici a determinar, mínim 20 persones) Activitat. Curs inicial de català. Prof. Consorci per a la Normalització Lingüística Horari. A determinar. Lloc. A determinar.

Ajuntament de Banyeres del Penedès

Exposició Coincidint amb la celebració del dia de la Diada, al Centre Cívic Ernest Lluch es va inaugurar l’exposició Banyeres, l’art de la pedra. L’exposició consisteix en 25 fotografies amb un índex, un inventari de 61 barraques de pedra seca del municipi i un catàleg fotogràfic, a més d’un mapa amb la senyalització de tres rutes de visista d’aquestes construccions. L’estudi ha estat realitzat per l’Àngels Grau i el Miquel Bové, els quals van fer una conferència on explicaven el seu estudi i els tres itineraris d’arquitectura popular que han fet com són:

- la Ruta del Nucli de Banyeres. - la Ruta de Saifores a la Plana de Cal Mata. - la Ruta del Priorat de Banyeres a l’Albornar.

Presidència honorífica Durant l’any 2005 se celebrarà el Centenari del naixement de l’escultor i fill il·lustre de Banyeres del Penedès Josep Cañas. El Molt Hble. Sr. Pasqual Maragall i Mira,

President de la Generalitat de Catalunya ha acceptat la Presidència honorífica del Centenari del naixement del Sr. Josep Cañas.

8


C u l t u r a Properes exposicions al Centre Cívic Ernest Lluch En el pròxim trimestre des de les àrees de Cultura i Joventut hi ha programades 4 exposicions de diferents temàtiques que es podran veure a la sala d’actes del centre cívic.

El dia 10 de desembre disposarem ja d’una altra exposició, aquest cop fotogràfica: Àfrica portes endins. L’autor és Carles Cascón i les seves fotografies ens endinsaran en una visió nova del continent africà lluny de la imatge de guerres i conflictes.

La primera d’elles està bàsicament enfocada al públic jove, per la qual cosa també anirà complementada d’una xerrada i d’un col.loqui on els joves podran expressar dubtes i opinions. Es tracta de l’exposició Homo Transitus que promou la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Ja en el mes de gener l’exposició Graffiti... Grafits... 6.000 anys de llenguatge marginal ens submergirà en un apassionant viatge visual i conceptual de la mà d’una acurada selecció d’imatges marginals i espontànies disperses arreu de Catalunya.

Aquesta és una proposta per ajudar a reflexionar sobre la importància del factor humà (agressivitat, presses…) en la majoria d’accidents de trànsit.

Desitgem que totes les exposicions siguin del vostre gust.

D’altra banda, i dins una temàtica diferent, a partir del 19 de novembre podem veure les peces de ceràmica de la nostra veïna Lourdes Sanahuja Morera que s’exposaran fins el dia 8 de desembre.

Atorgament subvencions EDUCACIÓ AMPA

7.300

CULTURA Drac de Banyeres 550 Diables de Banyeres 550 Esbart Santa Eulàlia 1.800 Coral Picarol 200 Societat Nova 300 no ha demanat Massa Coral Banyerenca Fundació Àngels Garriga 500 El Cérvol 150 Grallers de Banyeres 360 Escola d’Educació musical Pere Jané Güell 1.500

9

Amics del Cañas

no ha demanat

5.910

POLÍTIQUES D’IGUALTAT Colectivo El Farcell Llar d’avis ESPORTS C.F. Banyeres Eslàlom Penya Barcelonista

300 1.200 1.500 4.000 1.200

no ha demanat

5.200


C u l t u r a Fundació Josep Cañas El passat mes de juliol, dins dels actes programats per celebrar la Festa Major del municipi, es va fer la inauguració de l’exposició temporal: Ramona, musa i esposa. Dedicada a la companya de l’artista, aquesta mostra pretén ser un petit homenatge a la persona que segurament més va influir en la personalitat de l’escultor. La presentació va anar a càrrec del senyor Avelino Menéndez, president de la Fundació Josep Cañas i de Griselda Karsunke, emparentada amb el matrimoni Cañas per lligams d’amistat i pel seu matrimoni amb Josep Maria Gol, fillol de l’artista. La Sra. Karsunke va explicar els trets més importants de la biografia de la

Ramona i també de la seva persona. Va ser un apropament des d’un punt de vista molt humà, als canvis i vicissituds que va tenir la seva vida, abans de conèixer Cañas quan treballava de model per altres artistes, i després quan va dedicar-se exclusivament al seu espòs. En properes edicions, informarem dels actes previstos per commemorar durant l’any 2005 el centenari del naixement de l’artista, i de les actuacions de la comissió encarregada d’organitzar-los.

Alienació del bé patrimonial de la Fundació L’Ajuntament ha donat conformitat a l’acord de la Fundació Josep Cañas per l’alienació, mitjançant subhasta pública de l’immoble situat a carrer Calàndries núm. 15 de Barcelona qualificat com a bé

patrimonial de la Fundació Josep Cañas. L’obtingut de l’alienació serà per les inversions presents i d’ampliació del Museu Josep Cañas a la seva casa pairal.

F e s t e s Festes Majors Amb l’arribada del mes de juliol, el municipi de Banyeres del Penedès comença a celebrar les seves Festes Majors. El primer cap de setmana, 3 i 4 de juliol, Saifores la va celebrar.

Seguidament va ser el nucli de Banyeres del Penedès que durant sis dies, del 9 al 14 de juliol, va celebrar la Festa Major amb un seguit d’actes, entre els quals destaquem el 10


F e s t e s Correfoc, aquest any Acte Associat al Fòrum de les Cultures, el castell de focs, l’empalmada el dissabte amb els grups “Bambú” i “La banda del drac”, ball i concert amb l’orquestra Maravella, actuacions de les entitats del poble... Com ja sabem tots, la pluja va deslluir molt alguns actes, alguns dels quals es van tenir que anul.lar com ara la Diada castellera del diumenge al matí.

Els dies 17/18 de juliol i 31 juliol/1 d’agost, Festa Major a Les Masies de Sant Miquel i El Priorat de Banyeres respectivament. Aquest any la Festa Major de la Urbanització Casa Roja va ser cancel·lada per la tràgica pèrdua d’un dels seus joves.

Diada Comarcal Amb motiu de les celebracions de la Diada, el divendres 10 de setembre i al nucli de Les Masies de Sant Miquel, es va celebrar l’Acte Institucional Comarcal de la Diada de l’onze de setembre.

Seguidament es va gaudir d’una cantada d’havaneres amb el grup “Els Pirates” acompanyada de rom cremat i una sardinada popular.

La conferència va anar a càrrec de la filla il·lustre de Banyeres del Penedès i Presidenta del Consell Escolar de l’Estat, l’Excma. Sra. Marta Mata i Garriga, i es va comptar amb la presència de l’alcalde del municipi, alcaldes de la comarca, el President del Consell Comarcal del Baix Penedès, el Sr. Benet Jané i Palau i totes aquelles persones que van voler sumar-s’hi a la celebració.

11


F e s t e s 25 anys d’ajuntaments democràtics Amb motiu de la commemoració dels 25 anys d’Ajuntaments Democràtics aquest any, Banyeres del Penedès es va sumar a les celebracions el 30 de juliol. L’acte va consistir en un parlament de l’alcalde recordant el que han estat aquests vint-i-cinc anys al municipi i es van lliurar diplomes a totes aquelles persones que han estat i són càrrecs electes d’aquests 25 anys d’història a Banyeres del Penedès.

J o v e n t u t

i

E s p o r t s

Batallers Durant un mes i mig més de 40 nens d’edats compreses entre els 3 i els 11 anys han passat pel casal d’estiu d’aquest municipi. En un context d’oci i esbarjo els infants hauran pogut gaudir de jocs i tallers per a descansar del ritme escolar, tenint com a eix central la convivència.

D’altra banda una quinzena de nens menors de tres anys també han tingut el seu espai durant el mes de juliol en la programació lúdica/infantil que l’Ajuntament de Banyeres ha ofert al municipi en aquest estiu que ja s’acaba.

Piscina Durant aquesta temporada, la piscina municipal ha venut més de 2.000 entrades i ha realitzat més de 150 passes de temporada.

12


B e n e s t a r

s o c i a l

Canvi d’horari Els nous horaris d’atenció al públic de la treballadora social i l’educadora social al consultori mèdic són: - treballadora social Emília Giráldez: dilluns de 9h a 12h - educadora social Maria Giralt: dilluns de 12,30h a 14,30h Aquests canvis s’han realitzat per poder donar un millor servei als veïns.

E d u c a c i ó Retorn a les classes El passat 15 de setembre les aules del Col.legi Públic Mare de Déu del Priorat i de l’escola bressol, es van tornar a omplir de gom a

gom. Aquest curs 2004-05 ha començat amb 129 nens a primària i 26 infants a l’escola bressol.

Ordenança per la prestació del servei d’escola bressol curs 2004-05 En el Ple del passat setze de setembre es va aprovar definitivament l’ordenança referent a la taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol pel curs 2004-05 després de desestimar les al·legacions esmentades

a la part expositiva d’aquests acords en virtut de les consideracions que es desprenen de l’informe del tècnic municipal.

Horari transport escolar col.lectiu LÍNIA LP7 HORA 8,35 8,40 8,45 8,55

BANYERES DEL PENEDÈS Saifores - CEIP Mare de Déu del Priorat

ANADA Saifores Sant Miquel (rotonda) Priorat de Banyeres (parada de bus) CEIP Mare de Déu del Priorat

HORA 17,00 17,10 17,15 17,20

TORNADA CEIP Mare de Déu del Priorat Priorat de Banyeres (parada de bus) Sant Miquel (rotonda) Saifores

Dies de lliure disposició: 7/12/2004, 25/04/2005 i festiu local. Horari intensiu de 9 a 13h: 15 a 24 de setembre, 22 de desembre i 11 a 22 de juny de 2005.

13


E d u c a c i ó LÍNIA 2 HORA 8,00 8,03 8,05 8,12 8,16 8,20 8,25

SAIFORES (Banyeres del Penedès) - IES L’Arboç ANADA Saifores (parada bus ctra. TP2124) Les Masies de Sant Miquel (C. Sant Miquel) Priorat de Banyeres (C. Marquesa de Griny) Cornudella (parada bus) Lletger (C. Buenos Aires) Banyeres del Penedès (C. Granja s/n) IES L’Arboç

DL-DMS-DJ 16,30 - 17,30 16,35 - 17,35 16,38 - 17,38 16,45 - 17,45 16,39 - 17,39 16,44 - 17,44 16,50 - 17,50

DME-DV 14,00 14,05 14,09 14,13 14,20 14,22 14,25

TORNADA IES L’Arboç Banyeres del Penedès (C. Granja s/n) Lletger (C. Buenos Aires) Cornudella (parada bus) Priorat de Banyeres (C. marquesa de Griny) Les Masies de Sant Miquel (C. Sant Miquel) Saifores (parada de bus ctra. TP2124

75 Aniversari Club Futbol Banyeres

Escola d’educació musical Pere Jané Güell Concert de fi de curs 2003/04. Desitgem que aquest nou curs 2004/05 el tanquin amb tant d’èxit com l’anterior.

El passat 3 de juliol el C.F. Banyeres va celebrar el seu 75è aniversari amb un dinar multitudinari i una gran festa, la qual va tenir moments molt emotius a l’hora de recordar totes aquelles persones que un dia van formar part del club i que, malauradament, ja no estan amb nosaltres. Durant uns dies es va poder veure una exposició al centre cívic amb fotografies antigues i recents de moments del club, trofeus i molts records de la història d’aquest club.

14

Profile for Ajuntament Banyeres del Penedès

Butlletí nº11 - juliol, agost i setembre 2004  

Butlletí municipal nº11 - juliol, agost i setembre 2004

Butlletí nº11 - juliol, agost i setembre 2004  

Butlletí municipal nº11 - juliol, agost i setembre 2004

Advertisement