Page 1

butlletí municipal B A N Y E R E S

D E L

número 10

P E N E D È S abril / maig / juny 2004 La Flama del Canigó

ÍNDEX

2004

2. Informació municipal 3. Editorial 4. Obres i urbanisme 6. Serveis i Cultura 10. Joventut i Esports 11. Benestar Social 11. Eleccions 12. Educació

Ajuntament de Banyeres


I n f o r m a c i ó

M u n i c i p a l Telèfons d’interès

ENTITAT MUNICIPAL Ajuntament Fax 977 671 228 Tel. 977 671 350 Centre Cívic 977 670 108 Col·legi Públic 977 670 743 Escola bressol 977 670 995 Museu Municipal Josep Cañas 977 670 802 Llar d’Avis 977 670 108 SERVEI MUNICIPAL Biblioteca Ràdio Banyeres 101.2 FM Gimnàs municipal (de dilluns a divendres, de 10 a 12 h. i de 17 a 22 h.) PIJ Consultori Mèdic Servei Municipal d’Enllumenat (24 h.) (Servei de guàrdia) Servei d’Urgències d’Avaries Servei Municipal d’Aigües (24 h.) Deixalleria Comarcal (Bellvei), (matins de 9 a 13 h. i tardes de 16 a 19 h.)

URGÈNCIES Tot tipus d’emergències (incloses ambulàncies) 112 Bombers 085 Mossos d’Esquadra - Trànsit 088 Guàrdia Civil 062 Àrea Bàsica de Salut - L’Arboç 977 671 588 Creu Roja 977 661 141 Renfe - Informació general 902 240 202 Hospital Joan XXIII 977 295 800 Hospital Santa Tecla 977 259 900 CAP I El Vendrell (Urgències) 977 667 703/04 CAP II El Vendrell 977 665 150 Hospital Comarcal de Vilafranca 938 180 440 Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil CECOTAR 1006

977 670 108 977 671 895 696 185 765 977 670 108 977 671 712 609 166 254 650 715 744

AJUNTAMENT Atenció al Públic: de 10 h. a 14 h. Treballadora Social: dimarts de 10h. a 13h. al Consultori Mèdic Correus: Planta baixa de l’Ajuntament de 9.30 a 10.30 h. Servei Tècnic: dilluns de 18 h. a 21 h. (visites concertades) Jutjat de Pau: dilluns de 10 h. a 13 h.

977 662 683

ENTITATS Caixa de Tarragona Caixa Rural Fundació Àngels Garriga Societat Nova Caixa de Pensions

977 670 902 977 167 507 977 677 065 977 671 470 977 671 937

ALTRES SERVEIS Farmàcia Parròquia Taxi Endesa

977 671 102 977 671 440 630 097 967 900 770 077

HORARIS DEL CENTRE CÍVIC BIBLIOTECA I AULA D’INTERNET Matins, de 10 h. a 12 h. (de dilluns a divendres) Tardes, de 17 h. a 20 h. (de dilluns a divendres)

HORARI D’AUTOBUSOS Bus del servei comarcal (de dilluns a divendres) Banyeres - El Vendrell: 7.10 / 8.08 / 11.30 / 13.18/ 16.15 / 18.02 / 20.17 Saifores - El Vendrell: 7.30 / 8.00 / 11.10 / 13.10/ 15.52 / 17.52 / 20.02 Les Masies - El Vendrell: 7.20 / 8.02 / 11.12 / 13.12 / 15.54 / 17.54 / 20.07 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 7.27/8.04/11.14/13.14/15.56/17.56/20.12 (dissabtes) Banyeres - El Vendrell: 9.00 / 12.32 Saifores - El Vendrell: 9.20 / 12.09 Les Masies - El Vendrell: 9.19 / 12.11 Priorat de Banyeres - El Vendrell: 9.17 / 12.13

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ) Cada tarda de 17 h. a 19 h. HORARI DEL CASAL JOVE Dimarts i dijous, de 18 h. a 20 h. al carrer Montserrat.

CRÈDITS Edita: Ajuntament de Banyeres del Penedès Disseny i maquetació: AZOR DISSENY Fotografies: Pérez de la Hera Dipòsit Legal: T-487-2002

Bus del servei públic Vilafranca El Vendrell - Tarragona (de dilluns a divendres) Banyeres - Tarragona: 6.30 Tarragona - Banyeres: 11.15

Ajuntament de Banyeres del Penedès Plaça de l’Ajuntament, 6 43711 BANYERES DEL PENEDÈS Tel. 977 67 13 50 Fax 977 67 12 28 e-mail: aj.banyeres@altanet.org www.banyeresdelpenedes.com

Hispano Igualadina: 93 890 11 51 Banyeres - Barcelona: 7.20 Barcelona - Banyeres: 19.20

2


E d i t o r i a l AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS A l’any 1.979, després de la implantació del nou sistema democràtic al nostre país, Espanya, els Ajuntaments democràtics han estat constituïts i posats en funcionament. A partir d’aquesta data, fa 25 anys, s’inicia aquella nova etapa de gestió municipal de la que potser, juntament i en unió amb Espanya i les Comunitats Autònomes, en el nostre cas Catalunya, hem estat testimonis d’una revitalització de la nostra societat. Els pobles, tots els pobles, han millorat substancialment en serveis, infraestructures i equipaments. Una petita ullada retrospectiva del nostre poble immediatament ens farà recordar les accions iniciades. No anem a relatar-les. La dedicació dels gestors municipals també ha anat conjunta a la cobertura de les necessitats que la vida municipal requereix. El nostre poble i els nuclis que el composen presenten una situació ben diferent de la plantejada. El recorregut en 25 anys ha estat intens i treballat. És moment de fer una reflexió en la nostra vida, què teníem, què tenim, val la pena. És un acte necessari que en alguna ocasió hem de fer en la nostra vida i també en el nostre entorn. És de justícia reconèixer que la democràcia ha incorporat qualitat de vida substancialment diferent, millorada. Molts han estat els que han nascut després d’aquell esdeveniment, altres s’han incorporat al nostre poble procedents d’altres llocs. Tots ells benvinguts. En la vostra estada algunes vivències i millores heu pogut visualitzar, podeu retenir en la memòria. Les portes de l’Ajuntament i les seves dependències complementàries sempre han estat obertes a tots i pel motiu que sigui. És evident que queda camí per recórrer, queden serveis per disposar, per millorar. Queden infraestructures i equipaments per fer, per millorar. Queda una vida, moltes vides, per endavant. La història l’anem fent entre tots. La història recent, en aquest quart de segle, l’hem anat fent els que aquí estem i també els que ens han deixat, pels motius que siguin, desitjables i no desitjables, voluntaris o involuntaris. A tots moltes gràcies i com no, d’una forma fraternal a aquells que s’han compromès en les diferents etapes o fases a treballar per al poble, des de dintre de l’Ajuntament, com càrrecs electes o personal de la casa o com col·laboradors per a les múltiples accions que es desenvolupen directa o indirectament, a través de les societats i entitats que participen en el poble i també, com no, de forma individual amb accions o simplement com usuaris i garants dels serveis que es disposen. L’Ajuntament ve a ser en definitiva la unió del poble, de tots, per obtenir i gestionar aquelles necessitats i coses, simples i no tan simples, que incideixen en la nostra vida dia a dia i durant tots els dies de tota la nostra vida. És el més pròxim i immediat que tenim. Ajudant i col·laborant amb el nostre Ajuntament tots ens beneficiarem en les coses més bàsiques de la nostra vida. La convivència i participació i implicació fan que els pobles siguin millors, que la nostra qualitat de vida sigui millor. NOUS EQUIPAMENTS - SERVEIS - INVERSIONS Una de les característiques del nostre poble són les inversions. A cada exercici, a cada període es preveuen significatives inversions. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha reconduït de l’any 2003, amb el finançament ja previst en aquell any i per tant en la liquidació del pressupost, una sèrie d’inversions no contemplades en el pressupost inicial de l’any 2004. A part, per raons de necessitat, també s’han aprovat recentment inversions en: nova Escola Bressol i nova escomesa d’aigua des d’el nou dipòsit perforat en el 2.003 fins al dipòsit municipal. continua a la pàg. 4 3


E d i t o r i a l Per una altra part també, en breu, ens informaran d’altres inversions subvencionades per la Generalitat pel programa 2004 - 2007, previsió de la qual, amb la documentació disponible del Departament de Governació és la següent: Any

Obra

Pressupost inicial

Subvenció

Aportació Ajuntament

2004

Edifici polivalent (teatre...)

642.117,87

273.690

368.427,23

2005

Urbanització (enllumenat i voreres) en accés a les Masies de Sant Miquel

133.427,72

50.000

83.427,32

2006

Centre Cívic Priorat de Banyeres

140.885,85

50.000

90.885,85

2007

Magatzem municipal i pista poliesportiva a Saifores

69.738,19

50.000

19.738,19

El nou govern de la Generalitat de Catalunya es decanta, a la vista de les subvencions previstes, per un notable i significatiu increment del recolzament econòmic a les inversions municipals, com són les del cas nostre que ascendeixen a 423.690 euros per al quadrienni 2004 - 2007.

AIGUA Un altre tema, que recentment ve carregat de núvols i ombres és el tema de l’aigua, derivat de la situació econòmica i financera que presenta l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i que de moment, amb els terminis superats per obtenir ajudes europees vinculades a subvencions de l’ACA, pot impedir el projecte previst d’aportar l’aigua als municipis de l’interior de la Comarca, entre ells Banyeres. S’està treballant en aquest sentit i pot ser motiu de noves orientacions econòmiques per poder garantir el present i el futur immediat d’aquest element tan bàsic com és l’aigua.

O b r e s

i

u r b a n i s m e

Modificacions de crèdit En el Ple de l’Ajuntament en sessions ordinàries s’han aprovat dos modificacions de crèdit del pressupost del 2004. La primera modificació fa referència a les incorporacions de les obres que estaven pendents d’executar al finalitzar l’any 2003 com són: CENTRE DIA AVIS: 312.526,29 euros (pendent de disponibilitat de terrenys per part del Sector 1, camí de l’Arboç). ZONA INDUSTRIAL B-2: 1.629.202,38 euros (obres en execució). MILLORES ERMITA SANT MIQUEL: 11.725 euros (realitzades). MOBILIARI CENTRE CIVIC SANT MIQUEL: 9.000 euros (dotat). CONDICIONAMENT CAMI DE FRANÇA: 35.000 euros (camí condicionat). NOVA URBANITZACIO C/ GIJON: 18.000 euros (recentment finalitzades). Aquests projectes que suposen més de 2 milions d’euros (més de 335 milions de pts) procedeixen de l’any 2003 amb finançament ja dotat, any en el que s’han gestionat una altra vintena d’inversions.

La segona modificació s’ha realitzat per incloure dues noves obres com són: ESCOLA BRESSOL 3 2 0 . 6 5 3 euros equipament escolar necessari per al que s’ha previst una subvenció de 76.875 euros (aprox. el 24 %) del cost. La resta la finança en la seva totalitat l’Ajuntament de Banyeres. EQUIPAMENT I ESCOMESA DES DEL NOU POU EN EL PARC PUJOLET: 44.274,76 euros. Per poder licitar ambdues obres, l’Ajuntament aprova concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini amb la Caixa Agrària de Banyeres del Penedès, per un import de 288.142,76 euros (48 milions de pts). Aquestes inversions procedents de les dos primeres modificacions de crèdit, juntament amb les aprovades en el pressupost ordinari per a l’any 2004, fa que l’Ajuntament de Banyeres tingui previst gestionar directament durant aquest exercici 3,5 milions d’euros, quasi 600 milions de pessetes, com a inversions directes en el municipi. 4


O b r e s

i

u r b a n i s m e

Equipament del pou nou

Camí de l’Arboç

S’ha aprovat inicialment el projecte per l’equipament del pou situat a la zona verda del Parc Pujolet i la posterior connexió a la xarxa existent pel subministrament d’aigua potable, dins el terme municipal de Banyeres del Penedès. L’aigua extreta del pou serà conduïda per una canonada de polietilè fins al tub general de fundició que condueix l’aigua fins al dipòsit municipal situat a peu de la torre de guaita.

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, d’acord amb la legislació vigent, ha de fer front al 10% de les despeses en concepte d’aprofitament mig de les obres d’urbanització del Subsector A del sector S-1 del Camí de L’Arboç efectuades per l’empresa Promo-Milicz Serveis Immobiliaris S.L. Aquesta quantitat ascendeix a 55.687,97euros. A canvi l’Ajuntament es queda amb la titularitat de 5 parcel.les per a subhastar.

Anirà, col.locada a l’interior d’una rasa de 1,25m de profunditat i una longitud de 277m. El pressupost ascendeix a 44.274,76 euros.

Telefònica

El Poet

Segons petició de Telefònica, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès signarà el conveni de cessió de les infraestructures necessàries per tal de què es puguin atendre les sol.licituds de servei de les telecomunicacions de la zona del Subsector A Sector S-1 Camí de L’Arboç.

L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte d’urbanització de la zona Industrial de “El Poet” situada al Priorat de Banyeres.

Telefònica realitzarà el tram de canalització necessari així com el pedestal de la cantonada del carrer de La Pau amb el Camí de L’Arboç.

Aquesta nova zona industrial, tal i com ja s’informava al butlletí anterior, serà un punt molt important d’activitats.

Es tracta d’una inversió de 3.731.686 euros (620.900.342 pessetes).

Obres del carrer Gijón ja finalitzades

Unitat d’Actuació S-1 L’ A j u n t a m e n t d e Banyeres del Penedès ha aprovat inicialment l’estudi de Detall de la Unitat d’Actuació S-1 del nucli de Saifores. Zona urbanitzable la qual disposarà de 10 habitatges.

5


S e r v e i s Cessió instal.lacions semafòriques

Neteja dipòsits d’aigua

L’Ajuntament de Banyeres del Penedès es farà càrrec del funcionament de les instal.lacions semafòriques que es troben a la intersecció de la carretera TP-2125, del Vendrell a Sant Jaume dels Domenys, amb accés al Priorat de Banyeres, així com també del seu manteniment i conservació, i de la seva connexió a la xarxa d’enllumenat públic municipal. La cessió es realitzarà mitjançant la pròxima signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona, fins a aquest moment responsable de les instal.lacions semafòriques.

Durant el mes de maig es va procedir a netejar els dos dipòsits d’aigua situats al peu de la torre de guaita. El de distribució va ser netejat el 17 de maig i el de reserva, amb una capacitat de 700m3, el dia 26. La neteja va ser efectuada per les nits per tal de minimitzar les possibles molèsties als veïns i va ser realitzada dintre de tot el que estava previst.

Neteja de camins

Canvi de vidres a la piscina municipal

S’ha realitzat la neteja dels màrgens dels camins i el cost s’apropa als 2.000 euros.

S’han canviat els vidres de seguretat de la piscina municipal degut a diferents actes vandàlics.

Lucernari del Centre Cívic Durant els dies de Setmana Santa, es va renovar tot el lucernari del Centre Cívic Ernest Lluch i es van reforçar les vidrieres laterals. El cost total de les reparacions ha superat els 4.200 euros.

El cost ha superat els 2.600 euros, euros que paga el poble de Banyeres per les accions salvatges d’uns quants.

C u l t u r a La flama del Canigó La flama del Canigó ja ha arribat un any més a Banyeres. La vigília de Sant Joan, i mentre la Flama estava de camí, la Plaça de l’Ajuntament es va omplir d’activitats com el berenar infantil, la representació del grup d’animació Circ-Hula i l’actuació dels grups culturals banyerencs a més de la participació en la festa de totes les entitats. Una tarda plena d’activitats i una bonica tradició que no passa de llarg de Banyeres.

Taller de contes a la Biblioteca De cara al curs vinent està previst fer un taller de contes per a nens i nenes a la biblioteca del Centre Cívic Ernest LLuch. Un taller de contes està enfocat no sols a escoltar històries fantàstiques i no tant fantàstiques, sinó que també pretén que els nens participin de forma activa en la seva invenció o en el seu

coneixement. En un taller d’aquestes característiques es pretén desenvolupar la imaginació i també afavorir la reflexió en el nen. Es “treballa” alhora que es juga, es “llegeix” alhora que s’escolta i, per damunt de tot, s’intenta fomentar el gust per la lectura i pels llibres.

6


C u l t u r a Exposició Primera Mostra de poesia/narrativa infantil

Batallers Al mes d’abril i coincidint amb les vacances de Setmana Santa, els més petits de la casa van tenir l’oportunitat, una vegada més, de gaudir d’uns matins plens de jocs i diversió, van modelar fang i fins i tot... van aprendre a fer pa!! I també ja estan en marxa tant...

El dia de Sant Jordi i al Centre Cívic Ernest Lluch, es va inaugurar la primera mostra de poesia/narrativa infantil, la qual es pretén que tingui una periodicitat.

L’Estiu del petit On els petits d’entre 1 i 3 anys gaudiran des del 28 de juny fins al 30 de juliol d’uns matins d’esbarjo i convivència.

Volem que els nostres petits artistes facin volar la seva imaginació i que ens expliquin les seves vivències, les seves inquietuds, que ens mostrin tant en narrativa com en un format més especial, com és el de la poesia, tot allò que els crida l’atenció.

Els Batallers d’estiu On els més “grans” es reuneixen per realitzar diferents activitats.

Molts nens ens van apropar al seu món, un món que volem que sigui de tots.

Recordar-vos que encara es poden fer les inscripcions per: Períodes i preus: Del 15 al 30 de juliol: 55 euros Del 30 d’agost al 10 de setembre: 45 euros *20% descompte famílies nombroses *20% descompte segon germà Inscripcions: al Centre Cívic Ernest Lluch. Places limitades. Més informació al 977-670108.

Conta contes a la Biblioteca del Centre Cívic Un altre acte englobat en el marc de Sant Jordi va ser el conta contes “Plou i fa sol, les bruixes...” a la biblioteca del Centre Cívic a càrrec de la narradora oral Cèlia Millán. Durant una hora els petits es van transformar en bruixes i van conèixer què se sent provant una poció màgica...

7


C u l t u r a 6a. Trobada de Puntaires El passat 9 de maig al matí es va celebrar la 6a. Trobada de Puntaires al nostre municipi.

El nombrós públic assistent, a part de poder gaudir en directe de l’art de les puntes al coixí, també va poder visitar l’exposició de labors i manualitats al Centre Cívic, preparada especialment per aquest dia. La trobada, a més, va tenir present d’encoratjar a la puntaire més petita i a la més gran amb un obsequi especial per a elles, ja que fer puntes és una habilitat que agrada a petits i grans.

Tota la plaça de l’Ajuntament es va omplir amb més de 230 puntaires vingudes de 20 municipis de 5 comarques diferents de Catalunya com ara de Vilanova i La Geltrú, Santa Coloma de Cervelló, Sant Cugat Sesgarrigues i veïnes com de L’Arboç, Llorenç, Bellvei, etc...

Sortida al Fòrum Universal de les Cultures

El 13 de maig, 70 veïns del nostre municipi van visitar el Fòrum de les Cultures Barcelona 2004. Amb la recepció de dos guies a la sala VIP del recinte Fòrum va començar la visita guiada que va durar tot el matí, la qual va acabar amb la signatura de l’alcalde al llibre d’honor i l’ofrena per part d’ell, en representació del municipi, del talismà al Cel dels Desitjos a la plaça dels Talismans del Món. Aquest talismà en forma de papallona la qual simbolitzava el desenvolupament sostenible (un dels tres eixos del Fòrum – la pau, la diversitat cultural i el desenvolupament sostenible), trobar un equilibri entre l’home i la natura, entre els pobles pobres i els més desenvolupats. Cal remarcar que el nostre alcalde ha estat el primer de Catalunya que ha signat en el llibre d’honor del Fòrum. 8


C u l t u r a Exposició de ceràmica Montserrat Gay Carbonell. Veïna de Cubelles però nascuda a Barcelona, casada i mare d’un fill, la Montse és Tècnic Superior amb Arts Aplicades especialitzada en Ceràmica Artística i en el curs 2003-2004 ha estat la professora de ceràmica adults i ceràmica jove al municipi. El passat 17 de maig es va inaugurar una exposició de ceràmica amb diferents tècniques d’aquesta artista a la sala d’exposicions del Centre Cívic Ernest Lluch. “El fang és la terra. El foc és la vida. L’home neix, mor i torna a la terra. I és aquest fort vincle el que m’ha fet veure clar, que per damunt de tot som fills de la terra, sense lligams ni fronteres, sense colors de races i sense distincions de sexes.

El meu treball, lligat a etapes de maduració i reflexió personal vol retre homenatge a la nostra mare Terra i com a ella, a totes aquelles persones que se sentin properes en un mateix sentiment”.

La Biblioteca del Centre Cívic Ernest Lluch Pensant en les vacances dels més joves ens decidim a començar les nostres propostes de lectura per una obra juvenil d’actualitat i qualitat: El Senyor dels lladres de Cornelia Funke, la qual és considerada la gran escriptora de literatura juvenil d’Alemanya, amb un públic fidel i entusiasta i nombrosos premis. Quatre-centes pàgines plenes d’aventures i fets sorprenents ens transporten a Venècia, bellíssima ciutat que acull dos germans orfes que fugen de la crueltat dels seus altres familiars. És aquí on coneixeran a un misteriós jove, l’anomenat Senyor dels lladres i on continuaran les seves aventures. Magnífica novel·la per ser llegida no només per joves. Cal afegir que aquesta es la primera novel·la de Funke traduïda al català.

encisadora amistat: Narziss i Goldmund del magnífic Hermann Hesse.Narziss, l’espiritual, l’intel·lectual i disciplinat, i Goldmund, el seductor, rodamón i artista. Dos amics, dues personalitats…dos camins diferents. Un plaer de lectura. Un caire molt diferent adopta el llibre de Maruja Torres, Mujer en guerra, valuós testimoni dels conflictes d’una professió dins els mateixos conflictes del món. Per finalitzar informarvos que a la biblioteca hem posat una bústia oberta als suggeriments de tothom. Anima’t a llegir, vine a la teva biblioteca!

Un altre llibre, ja amb més solera literària, que no podem deixar de recomanar per aquestes vacances és la història d’una

9


C u l t u r a Fundació Josep Cañas També es treballa en la preparació dels actes commemoratius del centenari del naixement de Josep Cañas, al 2005. S’ha creat una comissió encapçalada per Mònica Salas Martí i amb l’ajuda de diversos col·laboradors, per tal de coordinar i realitzar aquests actes.

Actualment al Museu s’està preparant la propera exposició temporal, que estarà dedicada a la que va ser esposa de l’artista i també una de les seves més preuades fonts d’inspiració: la Ramona. La inauguració es durà a terme per la Festa Major, emmarcada dins del programa d’actes. A la mostra es podran veure algunes escultures i també dibuixos i fotografies inèdites de la Ramona, que ens ajudaran a percebre millor aquesta figura tant important per l’autor.

J o v e n t u t

Per altra banda, voldríem agrair al municipi de Llorenç del Penedès el canvi de nom del carrer Pep Ventura, situat a la zona de l’eixample oest, per l’actual denominació de Josep Cañas. Aprovat en sessió ordinària del Ple del passat 1 d’abril.

i

E s p o r t s

Horaris Piscina Municipal 2004 OBERTURA: dissabte, 19 de juny

troba a la piscina.

HORARI: 19 juny - 15 agost: d’11 h. a 20 h. 16 agost - 5 setembre: d’11 h. a 19 h.

ACTIVITATS

ACTIVITATS: cursos de natació (nens i adults), activitats a l’aigua i gimnàstica de manteniment.

CURSET DE NATACIÓ (de dilluns a divendres) -INICIACIÓ (4 a 7 anys) de 18’30 a 19’15 h. -PERFECCIONAMENT (8-12 anys) de 19’15 a 20 h. Preu: 36 euros

Torns: Del 5 al 23 de juliol Del 26 de juliol al 14 d’agost

PREUS: -Entrada dia laborable: 3 euros. -Entrada dia festiu: 3,5 euros. -Abonament de temporada: 45 euros. -Abonament 19 de juny - 31 de juliol: 30 euros. -Abonament 1 d’agost - 5 de setembre: 26 euros -Família nombrosa: 15% descompte -Quatre o més abonaments d’una mateixa unitat familiar: 15% descompte -De 0-3 anys: Gratuït -Pensionistes: 40% descompte

FAMILIARITZACIÓ A L’AIGUA (nens de 0 a 3 anys). Per perdre la por, conèixer i gaudir amb l’aigua... De dilluns a divendres de 17,45 a 18,30 h. Preu: 36 euros AERÒBIC O GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT O CURS PER A ADULTS Gimnàstica de manteniment a l’aigua per augmentar el nivell d’activitat física habitual amb l’objectiu de millorar la salut. (No cal saber nedar). Dilluns, dimecres i divendres de 20 a 20,45 h. Preu: 36 euros

PAGAMENT: Per als abonaments cal portar una fotografia i es poden recollir els carnets al Centre Cívic un cop s’hagi fet el pagament a la Caixa Tarragona de Banyeres, amb el resguard corresponent.

Nota: - Mínim 8 persones per a cada curs. - Els pensionistes no tindran descompte als cursos. -Les inscripcions als cursos es faran al bar de la piscina.

NORMATIVA: Per a una bona convivència entre tots i per poder gaudir de les instal·lacions, cal que es compleixi rigorosament el reglament que es 10


J o v e n t u t

i

E s p o r t s

Exposició: Oh? L’Alcohol El passat 18 de juny es va inaugurar al Centre Cívic Ernest Lluch l’exposició Oh? L’alcohol, dirigida als joves d’entre 15 i 25 anys. Una proposta per a la prevenció del consum de

l’alcohol combinant la informació sobre les begudes alcohòliques amb suggeriments per reflexionar i millorar les habilitats personals a l’hora de fer front a les pressions socials.

B e n e s t a r

S o c i a l Conveni de Cooperació

Saharauis

S’ha signat el conveni de cooperació interadministrativa en matèria de Serveis Socials entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i el Consell Comarcal del Baix Penedès per tal de disposar del servei de treballador social i educador de carrer per un import de 4.747 euros.

L’estiu ja ha arribat i com és costum cada any, algunes famílies acullen a nens saharauis que venen a passar uns dies lluny de la seva dura realitat. Aquest any són quatre les famílies del municipi que acolliran a aquests nens, una a Banyeres i tres a la Urbanització Casa Roja. L’Ajuntament contribuirà amb 1.600 euros en el desplaçament d’anada i tornada d’aquests nens. Els hi desitgem una bona estada entre tots nosaltres!!

Ampliació horari Per tal de donar un millor servei als ciutadans del nostre municipi, s’ha ampliat en una hora el contracte de l’administrativa del consultori mèdic. L’horari s’amplia de 13 a 14h.

Centre de dia Durant el Ple que va tenir lloc el dinou de maig es va aprovar inicialment el projecte d’establiment del servei d’atenció a la gent gran, elaborat per la Sra. Emília Giráldez Álvaro, treballadora social del Consell Comarcal del Baix Penedès.

2000 fins al mes de març d’enguany (dades facilitades per l’Ajuntament de Banyeres), es veu necessària la construcció d’un centre de dia amb un capacitat d’entre 25 a 35 places i que pugui disposar d’uns serveis complementaris d’ús obert a la resta de la població de gent gran de Banyeres com ara servei de bugaderia, servei de menjador o de menjars a domicili i servei de transport adaptat.

Segons el projecte, el qual reflecteix l’evolució de les demandes realitzades per la gent gran resident a Banyeres del Penedès i ateses pels Serveis Socials d’Atenció Primària des de l’any

E l e c c i o n s 7%

4%

2%

Nuls 1%

48%

12% 26%

Total participació: 714

Agrair als components de les dues taules electorals sortejats en el Ple del 19 de maig i als interventors i personal de l’Ajuntament i al poble de Banyeres pel civisme electoral.

PSC: 335 CiU: 189 PP: 89 ERC: 53 ICV-EUIA: 27 Altres: 17 Nuls: 4

Abstenció: 876 Participació: 714 Total cens: 1.590

Nuls

11


E d u c a c i ó b.Manteniment del servei de menjador per tots els alumnes de primària durant el curs 2003/04. c. Mantenir l’oferta d’activitats diàries de les 17:00 a les 18:30 h durant el curs 2003/04.

Una Prioritat, l’Educació Aquest mes de juny s’ha posat fi i final a un curs escolar, el curs 2003/04, durant aquest curs l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament ha aprofundit en el seu recolzament als infants del nostre municipi planificant, fent un manteniment constant de l’escola, millorant els serveis existents i oferint de nous per pares i fills.

La política de preus de les activitats així com el tipus d’activitats dins els paràmetres e s t a b l e r t s s ó n d e c i s i ó d e l ’ A M PA . L’Escola Bressol La creació del servei d’Escola Bressol Municipal a l’any 2000, va ser una gran fita aconseguida que ha permès que aquest curs 2003/04 26 nens i nenes, d’un i dos anys, hagin pogut gaudir dels seus serveis.

A l’Escola S’ha fet manteniment general i millores a l’escola com: portes blindades, porter elèctric, instal·lació d’un aparell d’emergències, mosquiteres al menjador i hem estrenat caldera nova, fet que ha suposat una gran inversió de més de 7.500 euros.

La voluntat municipal d’assumir aquesta tasca de suplència en aquest nivell educatiu no obligatori, ja que l’administració competent podia i pot trigar molt a fer-se´n càrrec, va ser palesa amb la creació d’aquest servei donada la necessitat social de les famílies treballadores.

Hem participat activament a la jornada de portes obertes del 28 de març i a les IV Jornades Culturals que van tenir lloc a l’escola sota el lema “Cuidar la Natura, també és Cultura”, es va fer un xerrada sobre la recollida de brosses al municipi i es va facilitar el transport en autobús (150 euros) de tots els nens de l’escola a la Deixalleria Comarcal del Baix Penedès ubicada a Bellvei.

L’actual servei ha estat creat i gestionat de forma directa per l’Ajuntament on aquest ha dedicat gran esforç econòmic i financer.

Ens hem fet càrrec de despeses corrents com la neteja (12.390 euros anuals), la llum (2.820 euros anuals), el telèfon (1.380 euros anuals), el gas-oil (3.425 euros anuals), el parallamps (520 euros) i posem a disposició de l’escola una fotocopiadora (465 euros anuals) pel seu ús habitual.

Una mirada al futur... Amb ulls atents a les demandes dels veïns i les seves necessitats l’Equip de Govern ha engegat una sèrie de noves iniciatives, d’acord amb la línia política que en matèria d’educació s’ha anant desenvolupant.

Amb l’Ampa Aquest curs ha vist la llum el primer conveni de col·laboració entre la Regidoria d’Educació i l’AMPA. Un gran pas endavant per la participació veïnal a la vida municipal i la gestió, per part dels beneficiaris del sistema públic d’educació, dels recursos econòmics que l’Ajuntament posa al seu abast.

Al mes de maig es va mantenir entrevista amb el Director del Serveis d’Educació de la Generalitat de Catalunya on es va plantejar la situació del nostre municipi en aquesta matèria tan important com és l’educació del nostres fills.

Han sigut 7.100,36 euros que l’Ajuntament ha descentralitzat de la gestió municipal i traspassats al món associatiu mitjançant un conveni regulador que té per objectius principals:

També es van fer gestions amb el Consell Comarcal per destinar, dels diners que rep del Departament d’Educació pel transport no obligatori, una nova línia d’autobús que connectés els nuclis a més de 3 km de l’escola amb la mateixa.

a. Suport a l’AMPA com associació, a tots el seus actes i proveïdor de serveis pel seus socis.

Així doncs tindrem una línia de transport que unirà els nuclis de: Saifores, Sant Miquel i 12


E d u c a c i ó Priorat amb l’escola, hi haurà un viatge al matí i un a la tarda. Una bona noticia i senyal de l’esforç municipal en la prestació de nous serveis.

Finançament de la Inversió - Subvenció de la Generalitat de Catalunya: 76.875 euros. - Aportació de l’Ajuntament de Banyeres: 243.778 euros.

Es demana al Departament adequar l’Escola Existent amb tots els serveis bàsics d’una escola d’una línia educativa. Es demana al Departament la incorporació a la seva planificació de la previsió d’una nova escola de Primària a Banyeres pel fort creixement demogràfic. Es mantindrà el suport municipal a l’AMPA com entitat generadora de serveis pel seus socis i forma de gestió participada en la gestió de recursos econòmics que l’Ajuntament posa a disposició dels infants escolaritzats al nostre municipi.

Visió de com serà la sala polivalent Pel curs vinent es posarà en marxa una nova ordenança municipal que regula la prestació del servei bàsic de l’escola bressol i dona cabuda a diferents serveis complementaris per les famílies que els puguin necessitar.

Es mantindran els ajuts socials per la compra de material escolar per aquelles famílies amb carències econòmics o necessitats d’ajuda puntuals. La construcció d’una nova Escola Bressol Municipal amb capacitat per a 41 infants menors de 3 anys contribuirà a donar resposta a la necessitat que presenta el nostre municipi per un pressupost de 320653 euros.

La taxa prevista coincideix amb l’estàndard de subvenció de la Generalitat per plaça ocupada 1.100 euros curs, i s’ha previst una aportació de 60 euros curs per despeses de materials derivats d’esdeveniments festius; Castanyada, Caga Tió, Nadal, Carnestoltes, Setmana Santa, Sant Jordi, fi de curs... etc. El servei bàsic que prestarà l’escola bressol municipal coincidirà amb la durada del curs escolar de setembre a juny i l’horari de les 09:00 a 13:00 i de les 15:00 a les 17:30 hores. Aportació Ajuntament de Banyeres 76%

Aportació Generalitat de Catalunya 24%

Ubicació de la nova Escola Bressol Municipal

Aportació Generalitat de Catalunya Aportació Ajuntament de Banyeres

Visió de planta

13


E d u c a c i ó Des d’un punt de vista econòmic financer es justifica el projecte de creació d’un servei públic d’escola bressol amb la finalitat de prestar el servei amb les condicions que es detallen i cercant:

municipal.

1/3

Aportació

Si bé inicialment l’aportació municipal es preveu una mica més elevada i els estàndards de subvenció de la Generalitat una mica inferiors.

a. Un nivell de recursos que permetin garantir la seva qualitat i continuïtat del servei.

c. Acotar l’aportació municipal a un nivell de cert esforç econòmic.

b. Un equilibri econòmic financer que tendeixi al següent finançament: mares.

c)

L’Equip de Govern no ha previst l’amortització de l’immoble que l’Ajuntament afecta a aquest servei per considerar que es tracta d’un servei públic clarament deficitari i d’un marcat objectiu social.

a)1/3 Aportació dels pares i

b) 1/3 Subvenció de la Generalitat de Catalunya.

FINANÇAMENT ANUAL PEL CURS 2004/05 DE CAPACITAT 33 NENS/ES I A PLENA OCUPACIÓ Previsió d’ingressos Import Percentatge Subvenció Generalitat (1.100 euros x 33 nens/es) 36.300 33,33% Aportació pares/mares (1.100 euros x 33 nens/es) 36.300 33,33% Aportació Ajuntament de Banyeres 36.300 33,33% Total: 108.900 euros FINANÇAMENT ANUAL PEL CURS 2004/05 DE CAPACITAT 33 NENS/ES I OCUPACIÓ AL 85% (28 NENS/ES) Previsió d’ingressos Import Percentatge Subvenció Generalitat (1.100 euros x 28 nens/es) 30.800 28,28% Aportació pares/mares (1.100 euros x 28 nens/es) 30.800 28,28% Aportació Ajuntament de Banyeres 47.300 43,43% Total: 108.900 euros

ESTIU 2004 Canvi d’horari del Centre Cívic Ernest Lluch Us informem que Des de l’1 de juliol fins al 15 de setembre l’horari de l’aula d’internet i la biblioteca serà de 9h a 13h del matí, tardes i agost tancat. Des del 19 de juliol fins a l’1 de setembre l’horari d’atenció al públic de l’oficina del Centre Cívic serà de dilluns a dijous de 10h a 13h i de 17h a 20h i divendres de 9h a 14h.

14

Profile for Ajuntament Banyeres del Penedès

Butlletí nº10 - abril, maig i juny 2004  

Butlletí municipal nº10 - abril, maig i juny 2004

Butlletí nº10 - abril, maig i juny 2004  

Butlletí municipal nº10 - abril, maig i juny 2004