Page 1

‫سال اول‪ /‬شماره ‪/1‬سه شنبه ‪ 29‬حوت‬ ‫شام به عنوان یک خانم که مقام باالیی را‬‫به دست آورده اید تا چه حد فکرمیکنید که‬ ‫میتوانید به مشکالت زنان در این منطقه‬ ‫رسیدگی کنید و هم چنین تا چه حد به این‬ ‫مشکل رسیدگی شده است ؟‬ ‫به مردم خود عهد کرده ام تا زمانی که توانایی‬ ‫کاری را داشته باشم ‪ ،‬انجام دهم و به‬ ‫خصوص برای زنان این منطقه تالش بیشرتی‬ ‫خواهم داشت و اینکه تا چه حد میتوانم‬ ‫این موضوع را ثابت کنم نیازبه زمان دارد‬ ‫ودرآینده میتوان ازپیرشفت ها دراین زمینه‬ ‫صحبت هایی را داشت ‪.‬‬

‫برای تأمین حقوق زن‪ ‌،‬مبارزات باید‬ ‫ازشهرها به دهات افغانستان کشانیده شود!‬ ‫پیروزی یک خانم درسمت ولسوال در یکی از‬ ‫والیات شاملی کشور‪ ،‬یکی از دستاوردهای بزرگ‬ ‫به حساب آمده و میتوان گفت که این پیروزی‬ ‫نشان دهنده این بوده که زنان افغان توانایی‬ ‫اجرای پست های بزرگی چون والی یا ولسوال‬ ‫را داشته اند ؛ اما نقطه قابل تأمل این است که‬ ‫این نقش ها نباید به شکل سمبولیک بوده و‬ ‫باید این باور را به زنان افغان داشت که میتوانند‬ ‫درپست های بزرگ دولتی ایفای وظیفه منایند ‪.‬‬ ‫خانم ساهره شکیب سادات به عنوان ولسوال‬ ‫‪ ‌،‬والسوالی خواجه دوکوه والیت جوزجان در‬ ‫کنارخانم حبیبه رسابی والی والیت بامیان و عذرا‬ ‫جعفری شهردارخانم در والیت دایکندی نشان‬ ‫دهنده این شد که زنان نیزحق اشرتاک درسمت‬ ‫های بزرگ را داشته و نقش آنان درکنارمردان‬ ‫افغان میتواند برازنده باشد ‪.‬‬ ‫بانوی سبز دراولین شامره خویش خواست تا‬ ‫صحبت دوستانه ای را با خانم ساهره شکیب‬ ‫سادات ولسوال ولسوالی خواجه دوکوه والیت‬ ‫جوزجان داشته باشد و شام میتوانید نظریات‬ ‫این خانم موفق ولسوال را دراین شامره‬ ‫بخوانید ‪:‬‬ ‫نرشیه بانوی سبز درگام نخست ازشام تشکری‬‫میکند واینکه اگر یک معرفی ازخود داشته‬ ‫باشید ‪:‬‬ ‫من ساهره شکیب سادات هستم که دریک‬ ‫خانواده سادات در والیت جوزجان متولد‬ ‫شدم که تحصیالت ابتداییه و متوسطه خویش‬ ‫را درهمین والیت سپری کرده ام و بعد ازآن‬ ‫شغل معلمی را آغازکردم که درداخل خدمت‬ ‫نیزتوانستم رشته ادبیات را بخوانم و زمانی‬ ‫که معلم بودم ؛ دوره سیاه طالبان آغازشد که‬ ‫مجبورشدم خانه نشین شوم‪.‬‬ ‫دراین دوران یک پروژه ای ازسوی اداره‬ ‫یونیسف راه اندازی شده بود که دخرتان را در‬ ‫خانه ها میتوانستیم درس بدهیم و با تطبیق‬ ‫این برنامه توانستم در ده قریه این پروژه را‬ ‫رهربی منایم وبعد ازدوران طالبان دربخش ملل‬ ‫متحد ریاست امورخارجه شهرمزاررشیف ایفای‬ ‫وظیفه کرده ام وبعد از آن مدت نیز در وزارت‬ ‫دولت در امورپارملانی مشغول به کارشده ام ؛‬ ‫اما درانتخابات پارملانی دوره گذشته نتوانستم‬ ‫به پارملان افغانستان راه پیدا کنم چون سطح‬ ‫تخلفات بسیارباال بود ‪.‬‬ ‫زمانی که بست ها برای ولسوالی ها اعالم‬ ‫شد ؛ به خاطراینکه خواهان خدمت به مردم‬ ‫افغانستان بودم ونتوانسته بودم به پارملان‬ ‫راه پیدا کنم ‪ ،‬تصمیم گرفتم که در این سمت‬ ‫خود را کاندید منایم و از طریق یک رقابت آزاد‬

‫توانستم این کرسی را به دست بیاورم ‪.‬‬ ‫انگیزه خانم سادات برای ولسوال شدن دراین‬‫ولسوالی چه بوده است ؟‬ ‫هامنطوری که بیان داشتم ‪ ،‬من نتوانسته بودم‬ ‫که به پارملان افغانستان راه پیدا کنم و آروزی‬ ‫بزرگ من خدمت به مردم بود ‪ ‌،‬با کاندید شدن‬ ‫دراین سمت خواستم تا مصدرخدمتی به مردم‬ ‫افغانستان و به خصوص مردم والیت جوزجان‬ ‫باشم ‪.‬‬ ‫با توجه به مشکالتی که فراراه زنان افغان‬‫درکشوروجود دارد و به خصوص که شام در‬ ‫یک والیت دوردست ترزنده گی میکنید ؛ تا چه‬ ‫حد این مشکالت میتواند مانع موفقیت خانم‬ ‫سادات شود ؟‬ ‫باید گفت که نه تنها در والیت جوزجان ‪ ،‬بلکه‬ ‫درمتامی والیات کشور به دلیل سنت هایی که‬ ‫درجامعه وجود دارد ‪ ،‬مشکالتی فراراه زنان‬ ‫وجود دارد اما باور من این است که باید با‬ ‫متامی این مشکالت مبارزه مناییم و نگذاریم که‬ ‫این مشکالت ما را خانه نشین بسازد ‪ ‌،‬بلکه باید‬ ‫با اعتامد به نفس با این مشکالت مبارزه کرد ‪.‬‬ ‫ما زنان با مبارزه خویش میتوانیم به اجتامع‬ ‫ثابت بسازیم که زنان توانایی داشنت سمت‬ ‫های بزرگ را داشته و نیز برای نشان دادن این‬ ‫ظرفیت ؛ باید مرزها شکستانده شوند ‪.‬‬ ‫با وجود رسوم ناپسندی که در برخی ازنقاط‬‫کشور وجود دارد ‪ ،‬استقبال مردم ازحضورشام‬ ‫دراین کرسی به چه شکل بوده و هم چنین‬ ‫دراین مدت همکاری مردم با شام چگونه بوده‬ ‫است ؟‬ ‫من در هرجایی که بودم خدمتم به مردم ثابت‬ ‫شده بود ‪ ‌،‬دراین مدت هیچ چالشی با وجود این‬ ‫اعتقادات و رسوم ناپسند نداشته ام و بزرگان ‪‌،‬‬ ‫جوانان ‪ ‌،‬زنان و مالامامان ازاین سمت حامیت‬ ‫کرده و همکاری خویش را اعالم کرده اند ؛‌ به‬ ‫من گفته اند که تو دخرتما هستید و ما به شام‬ ‫افتخارمیکنیم ؛‌ متامی مردم با من اعالم همکاری‬ ‫داشته اند ‪.‬‬ ‫دراین مدت با مشکالت جدی همراه بوده اید‬‫و آیا تصورکرده اید که با چه مشکالتی درآینده‬ ‫روبرو خواهید شد؟‬ ‫با مشکل خاصی دراین مدت مواجه نشدم و‬ ‫امیدوارهستم که درآینده نیز مشکلی فراراه‬ ‫کارها وجود نداشته باشد ؛ اما باید گفت که‬ ‫مشکل بزرگ زنان بی سوادی است که در این‬ ‫رابطه باید هامن حقوقی را که اسالم برای ما‬ ‫داده است ‪ ،‬یعنی تعلیم وتربیت را هرانسانی‬ ‫میتواند بیاموزد که زنان نیزازاین جمع خارج‬ ‫نیستند و میتوان با این مشکل نیز مبارزه کرد ‪.‬‬

‫خانم ساهره شکیب با مشکالتی که وجود‬‫دارد نسبت به آینده تاچه حد خوش بین می‬ ‫باشد ؟‬ ‫همیشه نسبت به آینده خوش بین بوده ام‬ ‫و با خوش بینی میتوان مشکالت را حل منود‬ ‫‪ ،‬امیدوارم که درآینده نیز مردم ولسوالی‬ ‫خواجه دوکوه بیش ازگذشته پیرشفت داشته‬ ‫باشند و بنده نیز به عنوان ولسوال وظیفه‬ ‫دارم تا صدای مردم را بلند منایم و به همه‬ ‫دولت مردان ‪ ،‬جامعه جهانی نیز این صداها‬ ‫را برسانم ‪.‬‬ ‫اگر معلوماتی در رابطه با خشونت علیه زنان‬‫دراین ولسوالی ارائه بدارید ‪:‬‬ ‫خشونت علیه زنان نسبت به گذشته درسطح‬ ‫متامی ولسوالی ها بسیارکمرنگ شده و در‬ ‫این ولسوالی نیز دراین مدت خشونت قابل‬ ‫توجهی وجود نداشته و بعضی ازشکایت های‬ ‫کوچکی که وجود داشته است ‪ ،‬توسط بزرگان‬ ‫قوم نیز حل شده اند و باید گفت که مشکل‬ ‫جدی دیده نشده است ‪.‬‬ ‫ارزیابی شام از وضعیت کلی زنان دراین‬‫ولسوالی چگونه است ؟‬ ‫مشکل اساسی مردم دراین ولسوالی بیکاری‬ ‫بوده که زنان نیز ازاین معضل رنج میربند‬ ‫و هم چنین باید گفت که وضعیت نسبت‬ ‫به گذشته بهرتشده تا جاییکه امروز تعداد‬ ‫زیادی از دخرتان به مکاتب راه یافته اند ونیز‬ ‫زنان درکنارمردان صاحب یک کسب هستند‬ ‫؛ اما باید گفت که مردم ازبحران اقتصادی‬ ‫رنج میربند که تالش میشود تا توجه کمک‬ ‫کنندگان به خصوص دونرهای خارجی را به‬ ‫این ولسوالی نیز جلب مناییم‪.‬‬ ‫تعریف شام از زن چی است؟‬‫زن یک موجود ظریفی می با شد که درکناراین‬ ‫ظرافت ‪ ‌،‬یک موجود کامال قوی است که‬ ‫میتواند دانشمندان بزرگی را پرورش دهد؛ باید‬ ‫گفت که مادر ‪ ‌،‬زن ‪ ‌،‬همرسو خواهرهمگی‬ ‫چراغ روشنایی یک خانه هستند‪.‬‬ ‫چنانچه که شاهد هستید ؛ طی سال های‬‫گذشته درسطح کشور کارها و مبارزات زیادی‬ ‫جهت مبارزه با خشونت علیه زنان صورت‬ ‫گرفته ‪ ‌،‬به نظرشام چه زمانی این فعالیت ها‬ ‫میتواند به شکل موثرواقع شوند؟‬ ‫زمانی که در شهرمزاررشیف ایفای وظیفه‬ ‫میکردم ‪ ،‬به یک سیمیناری که از سوی‬ ‫کمیسیون حقوق برشگرفته شده بود ‪ ،‬اشرتاک‬ ‫کردم که تقریبا ‪ 7‬سال پیش بود ‪ ،‬در آن زمان‬ ‫پیشنهاد من به برگزارکنندگان این سیمینار‬ ‫این بود که باید دررابطه با خشونت علیه‬ ‫زنان ریشه یابی صورت بگیرد و مبارزات از‬ ‫شهرهای بزرگ به دهات افغانستان کشانیده‬ ‫شود ؛ زیرا دراصل خشونت علیه زنان درنقاط‬ ‫دوردست می باشد نه درشهرهای بزرگ ‪ .‬باید‬ ‫گفت که فعالیت ها درسال های گذشته‬ ‫ازسوی هر نهادی که صورت گرفت ‪ ‌،‬کامال‬ ‫منایشی و کمرنگ بوده و هیچ کار بنیادی در‬ ‫این راستا صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫این نهادها باید به دنبال حقوق اسالمی زنان‬ ‫که دین مبین اسالم به آنان داده است ؛ بوده‬ ‫و دراین راستا مبارزه داشته باشند؛ زمانی‬ ‫که دین اسالم دراین راستا روشنایی داشته ‌؛‬ ‫هیچ کنوانسیون بین املللی دراین رابطه وجود‬ ‫نداشته است – پس حقوق زن مسلامن افغان‬

‫را کنوانسیون ها داده منیتواند ؛ بلکه با‬ ‫عمل کردن به ارزش های اسالمی میتوان‬ ‫این حقوق را به دست آورد ‪.-‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪1391‬‬

‫باید ازاستقامت حرضت زینب (س ) الگو گرفت!‬

‫اگر طی سال های گذشته این مبارزات‬ ‫دراین خط مشی صورت میگرفت ‪ ‌،‬امروز‬ ‫ما هیچ گونه خشونتی علیه زن به شکل‬ ‫فجیعی که امروزجریان دارد ‪ ،‬منیداشتیم‬ ‫؛ باید بی سوادی مردم را درک کرده و به‬ ‫رضوریات پردازش داشت ‪.‬‬ ‫برای مردم دهات تنها حرف مالامامان و‬ ‫قریه داران قابل قبول بوده ؛ بنده چندین‬ ‫باراز اینها خواستم تا به مردم این حقوق‬ ‫را بشناسانند و به مردم بگویند که زنان‬ ‫درمقابل شوهرانشان و برعکس مردان‬ ‫نیز چه وظایفی دارند که اگر این فعالیت‬ ‫ها به این شکل طی این سال ها صورت‬ ‫میگرفت ؛ امروزهیچ خشونتی در برابر‬ ‫زنان منیداشتیم ‪.‬‬ ‫پس آروزی ما این است که این نهادها‬ ‫فعالیت های خویش را به نقاط دوردست‬ ‫کشورگسرتش دهند و ازرشایط خانم هایی‬ ‫که در دهات افغانستان نیز با مشکالت‬ ‫عدیده ای مواجه می باشند ‪ ،‬باخربشوند ‪.‬‬ ‫پیام شام به زنان افغانستان در آستانه‬‫فرارسیدن سال جدید شمسی ‪ 1392‬چه‬ ‫خواهد بود ؟‬ ‫پیام من به متامی زنان افغانستان این‬ ‫است که اصالحات را باید ازخود رشوع کرد‬ ‫‪ ،‬باید فرهنگ پذیرش را درمیان خویش‬ ‫رواج بخشید زیرا در برخی جاها که مردان‬ ‫خشونت میکنند ‪ ‌،‬دراکرثیت جاها نیز‬ ‫زنان اعامل خشونت میکنند و این فرهنگ‬ ‫پذیرش باید رنگ دیگری به خود بگیرد ‪.‬‬ ‫در بست ها نباید زنان به شکل سمبولیک‬ ‫باشند ؛ زنان باید توانایی خود را به مردم‬ ‫نشان دهند و برای دیگران یک الگو باشند‬ ‫تا دیگران نیز جرأت پیدا کرده و به زنان‬ ‫نیز خدمت منایند ‪.‬‬ ‫بنده در خدمت متامی زنان و مادرانی که‬ ‫میخواهند دراین راستا کاری را انجام‬ ‫دهند ‌‪ ،‬می باشم وهر کاری که ازدست‬ ‫مان بربیاید کوتاهی نخواهم کرد ‪.‬‬ ‫هر چند که باید درگام نخست درمورد‬‫زندگی شخصی تان پرسیده میشد ؛ اما‬ ‫خواستیم دراین رابطه درآخرازشام سوالی‬ ‫داشته باشیم ‪:‬‬ ‫هرچند که طی سال ها دررابطه با‬ ‫مشکالت زنان و حقوق آنان مبارزه کرده‬ ‫ام ‪ ‌،‬اما خودم نیز قربانی این چالش ها‬ ‫بوده ام ؛ هرچند دریک فامیل روشنفکر‬ ‫بزرگ شده بودم ‪ ‌،‬اما درزمان ازدواجم‬ ‫حق انتخاب را نداشتم و به خاطراحرتام‬ ‫به فامیلم نیز هیچ گونه پا فشاری نداشتم‬ ‫؛ زمانی که رژیم طالبان تازه آمده بودند با‬ ‫کسی که منیشناختم عروسی کردم و بعد‬ ‫ازمدتی طالبان همرسم را اختطاف کردند‬ ‫که تا امروزهیچ گونه خربی از وی نشد‪.‬‬ ‫در زمان مجاهدین یک برادرم شهید شد‬ ‫که یک دخرتاز وی ماند ومن رسپرستی‬ ‫دخرتش را به عهده گرفته ام ‪.‬‬ ‫ولسوالی خواجه دوکوه ‪ 30‬سال پیش به‬ ‫ولسوالی ارتقا پیدا کرده و نزدیک به ‪37‬‬ ‫هزارنفوس دارد که ازلحاظ امنیت ‪ ،‬امن‬ ‫ترین ولسوالی بوده ‪ ،‬اما طی سال های‬ ‫گذشته هیچ سنگ تهدابی درآنجا گذاشته‬ ‫نشده واز پروژه های انکشافی نیزمحروم‬ ‫بوده است ‪.‬‬ ‫مردم این ولسوالی به زراعت روی آورده‪‌،‬‬ ‫اما تا حال ازآب زراعتی و آشامیدنی‬ ‫مستفید نشده اند و زنان نیز دراین‬ ‫ولسوالی به گلیم بافی ‪ ‌،‬خیاطی وگلدوزی‬ ‫مشغول می باشند ‪.‬‬ ‫دراخیربانوی سبز ‪ ،‬ازولسوال محرتم‬‫ولسوالی خواجه دوکوه تشکرمیکند وبه‬ ‫امید موفقیت های روزافزون شان‪.‬‬

‫یکی از الگویی هایی که مرد و زن مسلامن به خصوص‬ ‫زنان مسلامن باید مورد الگوی خویش قراردهند وجود‬ ‫مقدس حرضت زینب سالم الله علیها می باشد ؛ آشنایی‬ ‫با زندگانی حرضت زینب سالم الله علیها میتواند ما را به‬ ‫طورکامل با آنچه اسالم اززن خواسته است ‪ ،‬آشنا ساخته و‬ ‫ایشان را اسوه ای متام عیار برای زنان تشنه فرهنگ اصیل‬ ‫اسالم قرار دهند ‪.‬‬ ‫باید گفت که با شناخت درست از حرضت زینب سالم‬ ‫الله علیها ‪ ‌،‬زنان مسلامن میتوانند به شخصیت و کرامت‬ ‫انسانی و واقعی خویش پی بربند و هم چنین احساس‬ ‫حقارت درمیان زنان مسلامن افغان ریشه کن گردد و وی‬ ‫را رسمشق کارهای خویش قراردهند‪.‬‬ ‫عنایت به شخصیت عظیم حرضت زینب سالم الله علیها‬ ‫و درک این مطلب که زن میتواند به مقامی رفیع وواالیی‬ ‫دست پیدا مناید میتواند بسیاری ازادعاها را در مورد‬ ‫جایگاه زن درمکتب اسالم مطرح میگردد را به وضوح‬ ‫ثابت میکند‪ .‬به عهده گرفنت وظایف و مسئولیت های‬ ‫یک امام معصوم حاکی از ظرفیت وجودی بیکران ایشان‬ ‫بوده و میتوان گفت که حرضت زینب سالم الله علیها‬ ‫درهمه موارد میتواند الگوی فضایل اخالقی باشد و زنان‬ ‫امت اسالمی را رهربی و رهنامیی مناید‪.‬‬ ‫صربو استقامت حرضت زینب سالم الله علیها‬ ‫باید گفت که زینب يب‏نظري است‪ .‬او از پيامربان اولواالعزم‬ ‫به ويژه پيامرب خاتم ‪ ،‬صرب را به ارث برده است‪ ،‬قرآن‬ ‫َاص ِ ْب ك ََم َص َ َب‬ ‫پيامرب را چنني دعوت به صرب مي‏كند‪ « :‬ف ْ‬ ‫أُ ْولُوا الْ َع ْز ِم ِم َن ال ُّر ُسلِ‏»(احقاف‪)35 /‬؛ او صرب را از برادرش‬ ‫آموخت‪.‬‬ ‫شجاعت تنها آن نيست كه در ميدان‪‎‬هاي جنگ دلريانه‬ ‫جنگید و ترسی را به دل راه نداد ؛ چه بسا که همین‬ ‫شخص اگر بالهای بزرگی به او برسد تحمل خود را ازدست‬ ‫بدهد واگرهوای نفس بر او غلبه کند چیره وی شود ‪.‬‬ ‫زینب کربی سالم الله علیها در حادثه کربال نه تنها ایامنش‬ ‫ضعیف نشد بلکه با تکیه به خداوند هر روز بر عزت و‬ ‫شوکتش افزوده شده است ‪.‬‬ ‫در این رابطه باید بیان داشت که با توسل به ارزش های‬ ‫اسالمی و انسانی و تداوم راه بزرگانی چون حرضت زینب‬ ‫سالم الله علیها میتوان برمشکالت امروزی چیره شد و این‬ ‫مشکالت را حل منود ‪.‬‬ ‫زنان مسلامن افغان با الگو گرفنت از زنان بزرگ اسالم‬ ‫میتوانند راه مبارزه خویش را ادامه دهند و این مبارزات‬ ‫دراین صورت میتوانند با مثره بزرگی همراه شوند ‪.‬‬ ‫باید قبول کرد که با بیراهه رفنت و مبارزات موقتی‬ ‫منیتوان راه را به جایی برد زیرا متامی این مبارزات را بی‬ ‫مثرخواهند شد‪.‬‬

Banoo-e-Sabz #1 Page 03  
Banoo-e-Sabz #1 Page 03  

اولین هفته نامه زنان افغانستان - اختصاصی برای بانوان

Advertisement