Page 1

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๔๒ ประจําเดือนมีมีนาคม ๒๕๕๕

เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลบางปะอิน

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓๕ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๕

เอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลบางป โครงการเวที ประชาคม

เทศบาลตํ า บลบางปะอิ น จั ด ทํ า โครงการเวที ป ระชาคมเพื่ อ ส่ ง เสริ มการมี ส่ ว นร่ ว ม เมื่ อวั น ที่ 23 มี น าคม 2555 ณ ลานหน้าสํานักงานเทศบาลตํตําบลบางปะอิน นําโดยนายกเทศมนตรี โดยนายกเทศมนตรีตําบลบางปะอิน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน

จัดทําโดย.......สํสํานักปลัด เทศบาลตําบลบางปะอิน

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบางปะอิน ฉบับที่ 42  

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบางปะอิน ฉบับที่ 42

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบางปะอิน ฉบับที่ 42  

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลบางปะอิน ฉบับที่ 42