Page 1

คู่มือการจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2 ................................. หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2 กาหนดเงื่อนไขการจบการศึกษาไว้ 3 เงื่อนไข ได้แก่ 1) มีเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 80 ของเวลาเรียนในห้องเรียน 2) เข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร 3) ได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในการจัดทาและนาเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม การจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรได้แสดงความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของนักศึกษาซึ่งได้รับจากการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ดังนั้น จึง ได้มอบหมายให้นักศึกษาได้จัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้ศึกษา วิเคราะห์ร่วมกันและจัดทาเป็นเอกสารวิชาการกลุ่ม ทั้งนี้ คู่มือฯ ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางสาหรับนักศึกษาในการจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

การจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม ขั้นตอนการจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม 1) การชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับ “ข้อกาหนดในการจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม วัตถุประสงค์ทั่วไปของการจัดทาเอกสารวิชาการ ” 2) แบ่งกลุ่ม และมอบหมายงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

1


3) นักศึกษาดาเนินการจัดทาหัวข้อและเค้าโครงเอกสารวิชาการกลุ่ม 4) เมือ่ กลุ่มนักศึกษาจัดส่งหัวข้อเอกสารวิชาการ และ เค้าโครงการจัดทาเอกสาร วิชาการกลุ่ม สถาบันฯ จะกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ตามความเหมาะสม เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการ จัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม และสถาบันฯ กาหนดให้กลุ่มนักศึกษาต้องรายงาน ความก้าวหน้าและจัดส่งร่างเอกสารวิชาการกลุ่มต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ ดังนี้ 4.1 ส่งหัวข้อการจัดทาเอกสารวิชาการ (ตามรูปแบบที่กาหนด) ภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 4.2 ส่งเค้าโครงการจัดทาเอกสารวิชาการ (ตามรูปแบบที่กาหนด) ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 4.3 ส่งร่างเอกสารวิชาการกลุ่ม ฉบับที่ 1 ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2554 (จานวน 2 เล่ม) 4.4 ส่งร่างเอกสารวิชาการกลุ่ม ฉบับที่ 2 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 (จานวน 2 เล่ม) 4.5 ส่งร่างเอกสารวิชาการกลุ่ม ฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2554 (จานวน 2 เล่ม) 4.6 ส่งร่างเอกสารวิชาการกลุ่มฉบับสมบูรณ์ (เพื่อนาเสนอ) ซึ่งเป็นร่าง เอกสารฯ สาหรับการนาเสนอในวันปัจฉิมนิเทศ โดยกาหนดให้ จัดส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 (จานวน 2 เล่ม) 5) การนาเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 สถาบันฯ กาหนดให้กลุ่ม นักศึกษาต้องนาเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ ปรึกษา และเพื่อนนักศึกษา โดยใช้เวลากลุ่มละ 45 นาที ในการนาเสนอเอกสาร วิชาการกลุ่ม (นาเสนอ 30 นาที , แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม 15 นาที) ทั้งนี้ หลังจากการนาเสนอผลการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องนาส่ง เอกสาร วิชาการกลุ่มฉบับสมบูรณ์ ซึ่งปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

2


เสนอแนะ พร้อมทั้ง นาส่งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2 เล่ม และนาส่งให้ สถาบันฯ ตรวจทานเรื่องรูปแบบการจัดพิมพ์ 1 เล่ม 6) จัดส่งเอกสารวิชาการกลุ่มฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผ่านการอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และมี รูปแบบการจัดพิมพ์ถูกต้องตามมาตรฐานที่สถาบันฯ กาหนด จานวน 2 ชุด พร้อมแผ่น บันทึกข้อมูล (บันทึกเป็นรูปแบบ word จานวน 1 ไฟล์ และบันทึกในรูปแบบ PDF จานวน 1 ไฟล์) จานวน 1 แผ่นภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2554 7) เสนอรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมฯ ต่อคณะกรรมการวิชาการสถาบัน พระปกเกล้า เพื่อเสนอขออนุมัติจบการศึกษาในหลักสูตรฯ วันที่ 5 มกราคม 2555 8) เสนอรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการศึกษาอบรมฯ ต่อสภาสถาบันพระปกเกล้า เพื่อขอ อนุมัติจบการศึกษาในหลักสูตรฯ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ส่วนประกอบการจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม เอกสารวิชาการกลุ่ม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนนาเรื่อง ประกอบด้วย 1) ปกนอก ปกใน และหน้าอนุมัติ (สถาบัน ฯ จะเป็นผู้ดาเนินการ) 2) บทคัดย่อ เป็นส่วนสรุปของเอกสารวิชาการกลุ่ม โดยเป็นการกล่าวถึง ความสาคัญของการศึกษา วัตถุประสงค์การศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา บทสรุปและข้อเสนอแนะความยาวไม่เกิน 2 หน้า 3) กิตติกรรมประกาศ เป็นข้อความกล่าวคาขอบคุณผู้ช่วยเหลือและให้ความ ร่วมมือในการจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม 4) สารบัญ เป็นการแจ้งส่วนประกอบทั้งหมดในเอกสารวิชาการกลุ่มว่าปรากฏ อยู่หน้าใด ซึ่งประกอบด้วย (1) สารบัญเนื้อหา (ส่วนสาคัญทั้งหมดของเอกสาร เรียงตามลาดับเลข หน้า) (2) สารบัญตาราง (ถ้ามี) (3) สารบัญภาพ (ถ้ามี)

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

3


2. ส่วนเนื้อเรื่อง เอกสารวิชาการกลุ่ม จะแบ่งออกเป็นบท ซึ่งจานวนบทขึ้นอยู่กับการพิจารณา ร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและกลุ่มนักศึกษา และหากสาระเนื้อหาในบางบทมาก เกินไป หรือสามารถขยายเพิ่มได้ หรือสามารถแยกออกจากบทได้ หรือเนื้อหาในบทมาก จนเกินความจาเป็น กลุ่มนักศึกษาสามารถขยายได้ หรือในบางกรณีหากจะรวมสาระ เนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันไว้ในบทเดียวกันก็สามารถทาได้ ทั้งนี้ตามความเหมาะสม แต่ควร อยู่ระหว่าง 4-6 บท โดยส่วนเนื้อเรื่อง ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) บทนา : จะประกอบไปด้วยความเป็นมาของการศึกษา วัตถุประสงค์ การศึกษา วิธีดาเนินการศึกษา (ระเบียบวิธกี ารศึกษา) และประโยชน์ที่ คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 2) เนื้อเรื่องที่ทาการศึกษา : อาจจะเป็นการศึกษา หรือทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และ/หรือรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ 3) ผลของการศึกษา : เป็นส่วนที่นาเสนอผลการศึกษาของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ 4) บทสรุปและข้อเสนอแนะ : เป็นการนาเสนอผลการศึกษาทั้งหมด โดยสรุป พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ เพื่อให้เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ หรือ นาไปปฏิบัติ หรือ อาจจะเป็น ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 3. ส่วนประกอบท้ายเรื่องควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) บรรณานุกรม : เป็นการนาเสนอรายการอ้างอิง ซึ่งได้แก่ รายชื่อหนังสือ บทความวารสาร สิ่งตีพิมพ์ และไม่ตีพิมพ์ชนิดต่าง ๆ ที่กลุ่มนักศึกษาใช้ อ้างถึง หรือ ประกอบการจัดทาเอกสารวิชาการกลุ่ม

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

4


2) ภาคผนวก (ถ้ามี) : เป็นการนาเสนอเนื้อหา หรือ รายละเอียดที่สาคัญใน การศึกษา อาทิ แบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา ประเด็นการสัมภาษณ์ และ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ 3) ประวัติผู้ศึกษา : ให้มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ (1) ชื่อ – สกุล (2) ตาแหน่งปัจจุบัน (3) คุณวุฒิการศึกษา (4) สถานที่ติดต่อ (5) หมายเลขโทรศัพท์ ความหนาของเอกสารวิชาการกลุ่ม ความหนาของเอกสารวิชาการกลุ่ม ไม่น้อยกว่า 30 หน้า (ทั้งนี้ไม่นับรวมบรรณานุกรม และภาคผนวก)

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

5


แนวทางการจัดพิมพ์ ในการจัดพิมพ์เอกสารวิชาการกลุ่มนั้น จาเป็นต้องให้มีลักษณะที่เป็นแบบฉบับเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกในการศึกษา ค้นคว้า กลุ่มนักศึกษาจึงควรที่ จะต้องดาเนินการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 1. ตัวพิมพ์ ใช้แบบตัวอักษร Angsana New โดย  ชื่อบท และ บทที่ ใช้ขนาด 18 ตัวหนา  ชื่อหัวข้อ ใช้ขนาด 16 ตัวหนา  ส่วนเนื้อหา ใช้ตัวพิมพ์ปกติ ขนาด 16 การจัดพิมพ์เอกสาร ต้องใช้หมึกพิมพ์สีดา และตัวอักษรแบบเดียวกันตลอดเล่ม 2. กระดาษที่ใช้พิมพ์ ใช้กระดาษ 80 แกรม ขนาดเอ 4 โดยใช้พิมพ์หน้าเดียว 3. การเว้นขอบกระดาษ ขอบบนประมาณ 1 นิ้ว (เฉพาะหน้าที่ขึ้นบทใหม่ ให้เว้นประมาณ 1.25 นิ้ว) ขอบซ้ายเว้นประมาณ 1.5 นิ้ว และ ขอบขวา และขอบล่าง เว้นประมาณ 1 นิ้ว 4. การย่อหน้า ให้เว้นระยะจากแนวปกติ 8 ช่วงตัวอักษร โดยเริ่มพิมพ์ช่วงตัวอักษรที่ 9 การย่อหน้าที่ ใช้ตัวเลขให้ใช้เลขนับที่ 1 ของแต่ละบท และให้ใช้ได้ 3 ตัวเลขนับ เช่น 1 , 1.2 และ 1.2.1 ถ้ามีย่อหน้าที่ต้องใช้นับต่อไปให้ใช้อักษรไทยแทน เช่น (ก) , (ข)

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

6


5. การใส่ลาดับหน้า ให้ใส่ด้านขวามือ มุมบนของกระดาษ 6. การเขียนรายการอ้างอิง (บรรณานุกรม) การเขียนรายการอ้างอิงมีรูปแบบและหลักเกณฑ์แตกต่างกันตามประเภทของ เอกสาร เช่น หนังสือ บทความในหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ สารานุกรม วิทยานิพนธ์ จุลสาร เอกสารอัดสาเนา การสัมภาษณ์ ฯลฯ ทั้งนี้แม้ว่าในส่วนเนื้อหาจะ มีการอ้างอิงแบบนาม-ปี หรือ แบบเชิงอรรถ ให้นาเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ อ้างอิงมาเรียงลาดับอักษร โดยอาจสรุปเป็นแนวทางได้ดังนี้ 1) ให้เรียงรายการอ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเรียงลาดับตามตัวอักษรแรก ของรายการที่อ้างอิง โดยไม่ต้องแยกประเภทของเอกสาร 2) จัดเรียงรายการอ้างอิงภาษาไทยขึ้นก่อน โดยยึดวิธีการเรียงลาดับตาม พจนานุกรม แล้วตามด้วยภาษาอังกฤษ 3) พิมพ์รายการอ้างอิงชิดขอบหน้ากระดาษด้านซ้าย ถ้าพิมพ์ไม่หมดในหนึ่ง บรรทัด ขึ้นบรรทัดใหม่ โดยย่อหน้าเข้าไป 7 ช่วงตัวอักษร เริ่มพิมพ์ ตัวอักษรที่ 8 ถ้าไม่จบใน 2 บรรทัดให้ขึ้นบรรทัดที่ 3-4 ให้ตรงกับบรรทัด ที่ 2 และพิมพ์จนจบรายการ 4) เริ่มพิมพ์รายการอ้างอิงลาดับต่อไป ให้ชิดขอบกระดาษด้านซ้ายเช่นเดิม โดยไม่ต้องเว้นบรรทัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

7


6. การเขียนรายการอ้างอิง (บรรณานุกรม) (ต่อ) หนังสือ ขจร สุขพานิช. ฐานันดรไพร. กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ ประสานมิตร, 2519. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และสุชาติ สวัสดิศรี, บรรณาธิการ. ประวัติศาสตร์และนัก ประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, 2519. บทความในหนังสือ ชัยพร วิชชาวุธ. การสอนในระดับอุดมศึกษา. ในการสอนและการวัดผลการศึกษา, หน้า 1-30. พระนคร: ฝ่ายวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. บทความในวารสาร จักรกฤษณ์ นรนิติผดุงการ และทวี สวนมาลี. ความสามารถในด้านการเงินของ เทศบาลกรณีของเทศบาลนครกรุงเทพก่อนเปลีย่ นแปลงเป็นกรุงเทพมหานคร. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 16 (เมษายน 2519): 231 – 254. วิทยานิพนธ์ เธียร ใจมั่น. กระบวนการผลักดันนโยบายโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ศึกษา เฉพาะกรณีรา่ งพระราชบัญญัตปิ า่ ชุมชน. ภาคนิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต

(พัฒนาสังคม)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547.

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

8


7. การเขียนประวัตคิ ณะผู้ศึกษา ประวัติคณะผู้ศึกษา 1.

ชื่อ – สกุล นายธรรมาภิบาล รักไทย รหัสประจาตัว 54-05-00-981 ตาแหน่งปัจจุบัน ผู้อานวยการสถาบัน ..... หน่วยงาน กระทรวง................................... คุณวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่ติดต่อได้ 34/1110 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทางาน 0-2527-7895 ที่บ้าน : 0-2526-9874 มือถือ : 086-905-2720

2.

ชื่อ – สกุล รหัสประจาตัว ตาแหน่งปัจจุบัน หน่วยงาน คุณวุฒิการศึกษา สถานที่ติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์

……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ………………………………………..

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

9


การเรียงลาดับหน้า 1. บทคัดย่อ ใส่เลขหน้าเป็นตัวอักษรเริ่มต้นที่ ก 2. กิตติกรรมประกาศ ใส่เลขหน้าเป็นตัวอักษร เรียงตามลาดับถัดจากบทคัดย่อ 3. สารบัญ ใส่เลขหน้าเป็นตัวอักษรเรียงตามลาดับถัดจาก กิตติกรรมประกาศ 4. สารบัญตาราง (ถ้ามี) ใส่เลขหน้าเป็นตัวอักษรเรียงตามลาดับถัดจากสารบัญ 5. สารบัญภาพ (ถ้ามี) ใส่เลขหน้าเป็นตัวอักษรเรียงตามลาดับถัดจากสารบัญ ตาราง 6. บทที่ 1…ตามที่จัดทา ให้ใส่เลขหน้าเป็นตัวเลข โดยหน้าที่ 1 ให้เริ่มนับตั้งแต่ หน้าแรกของส่วนเนื้อเรื่อง โดยเมื่อเริ่มต้นบททุกครั้งจะ ไม่ใส่เลขหน้า และให้ใส่เลขหน้าในหน้าถัดไปทุกครั้ง 7. บรรณานุกรม ให้ใส่เลขหน้าโดยนับเลขหน้าต่อจากส่วนเนื่องเรื่องหน้า สุดท้าย โดยในส่วนของบรรณานุกรมหน้าแรกไม่ต้องใส่ เลขหน้า และให้ใส่เลขหน้าในหน้าถัดไป 8. ภาคผนวก ให้พิมพ์คาว่า “ภาคผนวก” ในหน้าแรกของส่วนที่เป็น ภาคผนวก โดยไม่ต้องนับเลขหน้า แต่หน้าต่อไปให้ใส่เลข หน้าต่อจากหน้าสุดท้ายของบรรณานุกรม 9. ประวัติผู้ศึกษา ใส่เลขหน้าต่อจากหน้าสุดท้ายของภาคผนวก

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

10


ตัวอย่าง รายงานวิชาการกลุ่ม

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

11


(ตัวอย่างปกนอก)

การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี (ขนาดตัวอักษร 28)

นักศึกษากลุ่มที่ 1 (ขนาดตัวอักษร 28)

รายงานวิชาการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2 สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2553 ลิขสิทธิ์ของสถาบันพระปกเกล้า (ขนาดตัวอักษร 22)

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

12


(ตัวอย่างปกใน)

การบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี (ขนาดตัวอักษร 20)

โดย (ขนาดตัวอักษร 18)

นาย ….......................................………….รหัสประจาตัว……....................………. นาย ….......................................………….รหัสประจาตัว……....................………. นาย ….......................................………….รหัสประจาตัว……....................………. (ขนาดตัวอักษร 20)

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

13


(ตัวอย่างหน้าอนุมัติ)

สถาบันพระปกเกล้า รายงานวิชาการกลุ่ม เรื่อง

…………………………………………………………………

อาจารย์ที่ปรึกษา :

……………...........……………………………………….. ( )

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : (ถ้ามี)

……………………………................................................. ( )

อนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหาร ระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

……….........…………............…………. (รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย) ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับ ต้นของสานักงาน กสทช.

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

14


บทคัดย่อ ชื่อผู้จัดทา

: นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับ ผู้บริหารระดับ ต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ .... ชื่อหัวข้อเอกสาร : อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) : ....................................................................................................................……………………………… .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

15


กิตติกรรมประกาศ ........................ ..........................................................................................................……………………………… ..............................................................................................................................................

........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ .......……………………………… ....................................................................................................................................... นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2 กลุ่มที่ ..... สถาบันพระปกเกล้า วัน.....เดือน........ปี......

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

16


สารบัญ บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ 1 บทนา 1.1 ความป็นมา 1.1.2…………… บทที่ 2 กรณีศึกษา บทที่ 3 สรุปผลการศึกษา บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัตคิ ณะผู้ศึกษา

หน้า ก ข ค ง จ 1 2 3 10 100 101 102 135

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

17


สารบัญตาราง (ถ้ามี) ตาราง 1. ตารางแสดงความคิดเห็น…….. 2. ตารางแสดงความคิดเห็น……..

หน้า 31 33

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

18


สารบัญภาพ (ถ้ามี) ภาพที่ 1. .................. 2. ..................

หน้า 2 12

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

19


ประวัติคณะผู้ศึกษา 1. ชื่อ – สกุล นายธรรมาภิบาล รักไทย รหัสประจาตัว 54-05-00-981 ตาแหน่งปัจจุบัน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงาน กระทรวงการกีฬาแห่งประเทศไทย คุณวุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานที่ติดต่อได้ 34/1110 ตาบลสวนใหญ่ อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทางาน 0-2527-7895 ที่บ้าน : 0-2526-9874 มือถือ : 086-905-2720 2. ชื่อ – สกุล นายธรรมชาติ พรประการดี รหัสประจาตัว 54-05-00-985 ตาแหน่งปัจจุบัน ผู้อานวยการส่วน................................ หน่วยงาน สานัก ...................กระทรวง................................... คุณวุฒิการศึกษา พัฒนาสังคม มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย...................... สถานที่ติดต่อได้ 78/159 หมู่บ้านสหกรณ์ 3 ถนนสุขุมวิท อาเภอปากกราน จังหวัดนนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ ที่ทางาน 0-2527-789 5 ที่บ้าน : 0-2526-9025 มือถือ : 086-705-2729

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

20


แบบเสนอหัวข้อเอกสารวิชาการกลุ่ม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้น ของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

กลุ่มที่ ............................................................................................................................................. เรื่อง / หัวข้อการศึกษา ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ที่มาและความสาคัญของการศึกษา ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

21


........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ วัตถุประสงค์การศึกษา ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ แนวทางการศึกษา ขอบเขตด้านเนื้อหา ............................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ประชากรในการศึกษา......................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

22


........................................................................................................................................................ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา.................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ระยะเวลาในการศึกษา ........................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ระเบียบวิธีการศึกษา วิธีการศึกษา........................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

23


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสาหรับผู้บริหารระดับต้นของสานักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

24

คู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่ม ธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับต้นกสทช 2  

คู่มือการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่มหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับต้นของสำนักงาน กสทช. รุ่นที่ 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you