Page 1

@

il:vn't 6do'1l-iur{:sd nrna'l

jufi t"

6a.r nrr"lr&'rQunrruTn:tnr: '"udn4n:"hrufrut]'iv?J'rn]Jtrt:r$Efra:antfiau rQuuanrurJ:urJ'rru

uuei.:tQu.:ud:vxrru :vav

r'r

ar dr rfi u1nr:s nr

:

rii; zfi ?\il1{i"nfl3l 2554 fi* -t:

lorqr*nlnrJ 2555

rfiat#nr:uiur:nunrruln:tnr:"ufrnqn:'hrrr'irilr;srn,,rii1r$',rir,,trrr;i;'r.., iul-i rJ:vfivrBnrn 6rr-J:vnrodriluerir"l#siratunr:drrfiuTn:rnr:CIrrufadrirtdsira

1.

riryfirir}iEiraq0RrnT

2. 3. 4.

fryfi

rTrgfi rirl?i'qirfl

5.

U tUU uqq

rir"l#Eir

a

4 | q9r

v

nl

-

fJ

n

au :ru

z frru

l6uilr.: tfi a{'lu:rsfl

[.:U

O O

ruur (:'t

ru

g.rru

i,."i I 1.90ir.0,J

)

r: li 68"

uaveirdror:surlTnn

?tUU

n

a{Yru

[1^r

riry8riri{'auaslVsuur (:r

0u'l tuu uYla?]il

^trad-

100.00

I .U20"S00.ili)

ru

r 'i

ofn? elflw / v'l 9]lulu

o a"l fl

,-i .

l Tij.iJ-l-.

:

i-'

6.rsrui6'a rav ruasruursirrnr:"[ugrJ uuu

UIYI

uYl?0l56tt) UlYI 6. B*0.OrlC.OCI

:r rururJ:vrursuil:v'irlntoo''rttTudu rir"ldsirfl"luuviavficyfiarrur:orJiuuJ6uudrruriryfirriruduki"lrirfruiouav tv

,j

ull'l

il {} l") . r.} t-}

T. ilaftffifru'li

jq

U]YI

i ir ri . l-: ,li tl. il {-l

rQuooruilno{Yru6dd6nr:vrfinsru q99 ^atda r{u o o fi uu ttc9

ul?1 UlYI

rQuoor,ruurirutnr:imnr:aarfur qq

o.

lfl a"l

6'rsia}Jd UIYI

d'runr:?l

ricufi UqUririao eir"lri'aofl

l'' ldr{lutrJodr.:fi

e

uaf

tev

4

a

u'l1l

zo zos.:uil:vrurcu"lur.iryfr16ru

oA

fi:0 0{Tla?llDfl'l5lJ0u}ttJ'lu fl{ [unt:u;utuaail9a{ to:un]:auil9t[ofl[a%'lDfl't: t t q

tv

<Jo

a

o

fisfiatan:vvru6.rrirl#siru:tufl't: run:6uyifinr:rJiuaozrfiru'iru'lunirziriunr:finurau:rutunrailfr'{ t

v

I

v

y

61 9a

^'

'

rq

-

o.:fla'l??t].:etu r?tvt0-l56rlrrjiu,iru'luao zrrfiruorru#ociruuavqrrurtJuoS.r qer

&!

tterlra

of | | yt.lil .:uil:vtJt ruil:vlir to5.lfl 150v lzatfl to [il rnil

il:vnret

ru

iufd 16

",n*u,l*r,

6.

800

00 0 tiO "

utYl

2554

( ura?vria #anrnr4fi ) :a{ ra?n6n'r:6t6nr-iuv'r:vrjn rnd'r ra?nB nr : d nr

rJfr

tTGnr:rrmu

riuu : vrJ n rn d'r

เศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 1  

rJ:vfivrBnrn 6rr-J:vnrodriluerir"l#siratunr:drrfiuTn:rnr:CIrrufadrirtdsira 6'rsia}Jd run:6uyifinr:rJiuaozrfiru'iru'lunirziriunr:finurau:rutu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you