Page 1

กรอบการจัดทา แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทางาน กรณีศกึ ษา .................. คาชี้แจง :

ขอให้กลุ่มนักศึกษานาเสนอแนวทางในการพัฒนางาน โดยให้เลือกพัฒนางานหนึ่งงาน ใด ซึ่งเกี่ยวข้องกับปฏิบัติงานในสานักงาน กสทช. เพื่อให้การทางานและงานที่ได้เลือกเป็น กรณีศึกษานั้น ๆ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเกิ ดประโยชน์สู งสุดแก่ สานัก งาน กสทช. โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ทั้งนี้ สามารถจัดทารายงานได้ใน 2 กรณี ได้แก่ 1. กรณีงานที่เกิดปัญหา และต้องการแก้ไข 2. กรณีงานที่ต้องการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ความยาว 10 – 15 หน้า  นาเสนอในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 (วันปัจฉิมนิเทศ)

องค์ประกอบของรายงาน : รายงานประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนต้น :

ประกอบด้วย หน้าปก สารบัญ คานา บทคัดย่อ รายชือ่ สมาชิก

ส่วนเนื้อหา : ประกอบด้วย สภาพปัญหา / ปรากฏการณ์ วัตถุประสงค์ แนวทางการพัฒนา ตัวชีว้ ัดความสาเร็จ เงื่อนไขความสาเร็จ / ข้อพึงระวัง


รายละเอียด : 1. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม : ระบุว่าในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่านใดบ้าง (ชื่อ – สกุล , ตาแหน่ง , ส่วน งาน , สานัก) 2. บทคัดย่อ : ระบุถงึ เนือ้ หาในส่วนเนื้อหาทัง้ หมดโดยย่อของรายงาน (มีอะไรในรายงานฉบับนี้บ้าง) 3. สภาพปัญหา / ปรากฏการณ์ : ระบุถึงสภาพปัญหาหรือปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึ้นกับการทางานภายใน องค์กร โดยระบุข้อมูลบ่งชีถ้ ึงความจาเป็น รวมทัง้ ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนางาน อาทิ ระบุความรุนแรงของปัญหา ผลกระทบทีเ่ กิดขึ้น และผลดีที่จะเกิดขึน้ หากมีการดาเนินการ รวมทัง้ จะต้องวิเคราะห์วา่ ปัญหาและปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างไร (มีปัญหา หรือ ปรากฏการณ์อะไรเกิดขึน้ กับการทางานนั้น ๆ ในองค์กรและ จาเป็นอย่างไรที่จะต้อง เร่งแก้ไขหรือพัฒนา) 4. วัตถุประสงค์ : ระบุถึงความต้องการของกลุม่ ในการจัดทารายงานฉบับนี้ (ทารายงานเล่มนี้เพื่ออะไร / เหตุผลจาเป็นทีต่ ้องศึกษาเรื่องนี้) 5. แนวทางการพัฒนา : ระบุถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ ทางาน โดยใช้หลักธรรมาภิบ าลเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ซึ่งกลุ่มนักศึกษาจะต้องระบุให้ ชัดเจนว่าแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาดังกล่าวที่เสนอเป็นและใช้ธรรมาภิบาลอย่างไร โดยสิ่งที่เสนอนั้น จะต้องเป็นรูปธรรม ชัดเจน และสามารถนาไปใช้ได้จริงภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน และกฎ ระเบียบ กติกา ข้อกาหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ควรจะทาอะไรบ้าง และทาอย่างไรเพื่อเป็นการ พัฒนางาน หรือ แก้ไขปัญหา และอธิบายว่าแนวทางต่าง ๆ ที่เสนอนั้นเป็นและใช้หลัก ธรรมาภิบาล อย่างไร) 6. ตัวชี้วัดความสาเร็จ : ระบุว่าหากจะพิจารณาถึงความสาเร็จในการแก้ไขปัญหากระบวนงานต่าง ๆ ที่กลุ่มนักศึกษาได้นาเสนอจะพิจารณาจากอะไร (สิ่งที่จะสะท้อนความสาเร็จของสิ่งที่กลุ่มนักศึกษาได้ เสนอ) 7. เงื่อนไขความสาเร็จ / ข้อพึงระวัง : ระบุว่าหากจะให้ข้อเสนอบรรลุตามที่กลุ่มนักศึกษาต้องการ จะต้องมีการดาเนินการแก้ไข ปรับ หรือ ผลักดันในเรื่องใดบ้าง อย่างไร ข้อเสนอที่กลุ่มนักศึกษาเสนอ จึงจะสาเร็จได้ หรือระบุว่าในการดาเนินการตามที่ระบุไว้ในรายงาน จะต้องพึงระวังในเรื่องใดบ้าง อย่างไร (จะทาให้การพัฒนาการทางานสาเร็จตามข้อเสนอ จะต้องไม่ลืมที่จะทาอะไร หรือ ต้องระวัง อะไรบ้าง)


ขั้นตอนการจัดทา : 19 กันยายน 2554 เวลา 13.00 – 16.00 น.

19 – 25 กันยายน 2554

27 กันยายน 2554

29 กันยายน 2554

9 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. 10 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2554 15 พฤศจิกายน 2554

20 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 – 15.00 น.

แนวทางการจัดทำเอกสารวิชาการ  

แนวทางการจัดทำเอกสารวิชาการ