Page 1

การวางแผน และ การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Planning and Strategic Management

ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา 1


จุดมุ่งหมาย

เสนอข้อคิดเกี่ยวกับ • การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) – ความหมาย ความสาคัญ วิธีการ – การประยุกต์ใช้ ในฐานะเครื่องมือในการบริหารภาครัฐในแนวใหม่ และ การพัฒนาระบบราชการ 2


ประเด็น 1. ทาไม? … ความจาเป็นที่จะต้อง มีแผนกลยุทธ์? WHY ?

2. อะไร? … การวางแผนกลยุทธ์คืออะไร? WHAT ?

3. อย่างไร? … ใช้การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ ราชการตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ได้ อย่างไร? HOW ? 3


1. ทาไม ? Q: ทาไมต้องมีการวางแผนกลยุทธ์…? A: แผนกลยุทธ์คือเครื่องมือแก้เชย! 4


Tandem Bike กาลังคน •เงิน Money •เครื่องมือ Machines •วัสดุ Materials

ผู้บริหาร ระบบบริหาร Management System

5


ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์

• • • •

ทุน ไทย ที่ดิน แรงงาน การประกอบการ

6


EDB

Singapore Economic Development Board

วิสัยทัศน์

Vision

EDB's vision for Singapore is to be

a vibrant and robust ‘knowledge-based economy’.

สร้างสิงคโปร์ให้เป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ที่สดใส และเข้มแข็ง

9


Key Strategies in University Education From meeting manpower needs to being engines of innovation จาก การสนองความต้องการกาลังคน สู่ การเป็นจักรกลขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 10


สถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัยแห่งชาติของสิงคโปร์ National University of Singapore 

สถาบันศึกษาคอมพิวเตอร์พลังสูง Institute of High Performance Computing (IHPC)

ศูนย์ศึกษาการสื่อสารไร้สาย Centre for Wireless Communication (CWC)

ศูนย์ศึกษาการจัดเก็บข้อมูล Data Storage Institute (DSI)

ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ Centre for Natural Product Research

ศูนย์ศึกษาภาพถ่ายทางไกล Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP)

11


New NUS Campuses NUS College in Silicon Valley

คอมพิวเตอร์-อิเล็กทรอนิกส์ NUS College in Bangalore

NUS College in Bio Valley

เทคโนโลยีชีวภาพ-เภสัชกรรม

NUS College in Shanghai ศูนย์กลางการค้าแห่งใหม่ 12


ประเด็น 1. ทาไม? … ความจาเป็นที่จะต้อง มีแผนกลยุทธ์ในภาครัฐ 2. อะไร? … การวางแผนกลยุทธ์คืออะไร? 3. อย่างไร? … ใช้การวางแผนกลยุทธ์ในการปฏิรูประบบ บริหารได้อย่างไร

14


ครัวของโลก

กรุงเทพฯ เมืองแฟชั่น Unseen Thailand

15


ปณิธานในการปฏิบัติภารกิจของชาวโรบินสัน ลูกค้า Love & Respect

Trust

Pay Off

Excellent Quality

ความรัก ความไว้วางใจ ความนับถือ

ผู้ถือหุ้น

ผลตอบแทน

คุณภาพที่ เป็นเลิศ

Integrity

Tax

ความซื่อสัตย์

ภาษี

รัฐและสังคม

Caring

การดูแล เอาใจใส่ Development

การพัฒนา

พนักงาน

Loyalty

ความจงรัก ภักดี 16


Value Creation การสร้างคุณค่า Tangible Assets Goods & Services Financial Land Technology Materials Location

Intangible Assets Brand (Image), Quality CRM, Partnership Human Capital Information capital Knowledge Capital

Organizational Capital

17


Value Creation การสร้างคุณค่า Tangible Assets

ยุทธศาสตร์

Goods & Services Financial Land Technology Materials Location

Strategy

การจัดระบบงาน Enabling Alignment

การสร้างพลัง ความสามารถ Empowermen t

ผู้นา Leadership

Intangible Assets Brand (Image), Quality CRM, Partnership Human Capital Information capital Knowledge Capital Organizational 18


Tzu Chi University • Tzu Chi University provides students with an environment full of kindness, compassion, joy, and unselfish giving—the four components of its mission. • Students learn and study according to their interests on a safe and beautiful campus. • By harboring Great Love, the school hopes that students will enjoy life without much suffering during their stay and after graduation. Tzu Chi University prepares students to develop diverse perspectives and also encourages them to achieve their goals and find meaning in life.

19


ปรัชญาและการตีความ • Tzu Chi University provides students with an environment full of kindness, compassion, joy, and unselfish giving—the four components of its mission.

พรหมวิหาร 4

แบบเดิม

ฉือจี้

เมตตา

ปรารถนาให้เขาได้มีสขุ

ความรักโดยไม่แบ่งแยก

กรุณา

ปรารถนาให้พน้ ทุกข์

ลงมือช่วยให้พ้นทุกข์

มุฑิตา

ยินดีเมื่อผู้อื่นมีสุข

ความสุขเกิดจากการช่วยผู้อื่น

อุเบกขา

วางเฉยเมื่อทาดีถึงที่สุดแล้ว

ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน 20


21


22


กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี เป็น... • องค์กรนา และชานาญการ • ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรณีของประเทศ – แร่ นาบาดาล ปิโตรเลียม โลหะ ธรณีวิทยา

• ตามนโยบายของรัฐบาล • เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน


การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management การจัดการ ที่เน้น... • การกาหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ซึ่งเป็นทิศทาง ขององค์การในระยะยาว ให้ • สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายนอก • สภาพการณ์ภายในองค์การ • ชัดเจน เป็นทีเ่ ข้าใจ ยอมรับทั่วกัน

• การดาเนินการปรับทุกส่วนขององค์การเพื่อนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ • การติดตาม ประเมินผล เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานให้ บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ 24


กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management Process

วางแผนกลยุทธ์ Strategic Planning

ติดตามผล ควบคุม Strategic Control

นากลยุทธ์ไปปฏิบัติ Strategic Implementation 25


การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก Environmental Analysis

Social สังคม

External Environment เทคโนโลยี Technology

Operational ชุมชน ตลาดแรงงานEnvironment

Stake-Holders Politics Suppliers การเมือง

Economics เศรษฐกิจ

องค์การ ลูกค้า ตลาด คู่ค้า

ต่างประเทศ O Opportunities International โอกาส

คู่แข่ง

T Threats ภัยคุกคาม 26


การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในองค์การ Organizational Analysis INPUTS • คน • เงิน • ข่าวสาร • วัตถุดิบ

W

Weaknesses จุดอ่อน

• • • •

PROCESS R&D เทคโนโลยีการผลิต กาลังการผลิต การบริหาร – – – – –

วางแผน โครงสร้างองค์การ ผู้นา การประสานงาน การควบคุม

• วัฒนธรรม

OUTPUTS • การตลาด • การขาย • สินค้า บริการ • ภาพลักษณ์

S

Strengths จุดแข็ง 29


เราคือ… ทาอะไร

เพื่อใคร

การวิเคราะห์ตาแหน่งทางยุทธศาสตร์

ด้วยหลักการ...

1

• รุก Aggressive • ขยายตลาด/ผลิตภัณฑ์

S จุดแข็ง

2

4

โอกาส O

• ป้องกัน Defensive รักษาตลาด/ผลิตภัณฑ์ • เลี่ยง Diversify ไปหา ตลาด/ผลิตภัณฑ์อื่น

• พลิกฟื้น Turnaround • Joint-venture, outsourcing

?

T ภัยคุกคาม

W จุดอ่อน • ถอย Retrenchment ลดตลาด/ผลิตภัณฑ์ • หรือ ประคองตัว

3 30


ประเด็น 1. ทาไม? … ความจาเป็นที่จะต้อง มีแผนกลยุทธ์ในภาครัฐ 2. อะไร? … การวางแผนกลยุทธ์คืออะไร? 3. อย่างไร? … ใช้การวางแผนกลยุทธ์ในการปฏิรูประบบ บริหารได้อย่างไร

31


สภาพการณ์ โลกยุคโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจเสรีไร้พรมแดน •การแข่งขันในเวทีโลก

สังคม เศรษฐกิจเป็น ยุคแห่งการเรียนรู้

กระแสสังคม เช่น •ประชาธิปไตย •ธรรมาภิบาล

ใครเรียนรู้ไม่ทันโลก ก็จะมีปัญหา

งานของรัฐมากขึ้น ยากขึ้น รัฐต้องเล็กลง ลดเงิน ลดคน ลดอานาจ ต้องเปิดให้มีส่วนร่วม ต้องโปร่งใส พร้อมถูกตรวจสอบ 32


Reinventing Government The Key Concept

The word Government is from a Greek word, which means to steer. The job of government is to steer not to row the boat. Delivering services is rowing, and government is not very good at rowing.

คาว่า Government มาจากภาษากรีก ซึ่งแปลว่า ‘การถือพวงมาลัย’ งานของรัฐบาลคือการถือพวงมาลัย ไม่ใช่การลงไป ‘พายเรือ’ การจัดบริการเองเป็นการพายเรือ และรัฐบาลก็พายเรือไม่เก่ง


งานมากขึน้ ยากขึ้น

รัฐต้องเล็กลง ลดเงิน ลดคน ลดอานาจ

ต้องให้มีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้

Reinventing Government

รัฐที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: เน้น กากับ มากกว่าปฏิบัติ Catalytic Government : Steering rather than Rowing รัฐของชุมชน รัฐที่ใช้กลไกตลาด Civil Market CommunityMarket-Oriented Society Economy Owned Government : Leveraging Change Government : Empowering rather than Serving

New Public Management

รัฐที่มองการไกล Anticipatory Government : Preventing rather than Cure

through Market Mechanisms

เราคือ… ทาอะไร

เพื่อใคร

ด้วยหลักการ...

34


งานมาก ยากขึ้น

คนและเงินน้อยลง

โปร่งใส ให้มสี ่วนร่วม

Reinventing Government 1. รัฐที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา: ถือท้าย แทนทีจ่ ะพายเรือ พชร อิศรเสนา Catalytic Government : Steering rather than Rowing 2. รัฐของชุมชน Community- Owned Government : Empowering rather than Serving 3. รัฐที่ใช้กลไกตลาด Market-Oriented Government : วิสัยทัศน์ VISION Leveraging Change through Market Mechanisms 4. รัฐที่มองการไกล Anticipatory Government : เราคือ… Preventing rather than Cure ทาอะไร เพื่อใคร 5. รัฐที่มุ่งภารกิจ Mission-Driven Government : Transforming Rule-Driven Bureaucracy ด้วยหลักการ... 35


โอกาส Opportunity

ภัยคุกคาม Threat

วิสัยทัศน์ VISION เราคือ… ทาอะไร เพื่อใคร

ด้วยหลักการ... จุดแข็ง Strength

วัตถุประสงค์

•กากับดูแล > ทาเอง สร้างบ้านให้คนจน หรือ ดูแล ให้คนจนมีบ้านอยู่ •ป้องกัน > แก้ไข สร้าง > ซ่อมสุขภาพ •ชัดเจน มีตัวชี้วัด> กว้างๆ ลอยๆ

จุดอ่อน Weakness

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

36


ประเด็น 1. ทาไม? … ความจาเป็นที่จะต้อง มีแผนกลยุทธ์ในภาครัฐ 2. อะไร? … การวางแผนกลยุทธ์คืออะไร? 3. อย่างไร? … ใช้การวางแผนกลยุทธ์ในการปฏิรูประบบ บริหารได้อย่างไร • ปรับยุทธศาสตร์ บทบาท ภารกิจ

• ปฏิรูปการบริหารงบประมาณ • การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ขององค์การ 37


สถานการณ์ งานมากขึ้นยากขึ้น รัฐต้องเล็กลง ลดเงิน ลดคน ลดอานาจ

การบริหารงบประมาณแบบเดิม

• พิจารณางบประมาณตามปัจจัยนาเข้า

(Inputs) ที่ต้องการ มากกว่าผลลัพธ์ • เคยตั้งมาอย่างไร ปีต่อไปก็เพิ่มเข้าไปอีก ต้องให้มีส่วนร่วม โปร่งใส ตรวจสอบได้ หน่อย (Incrementalism) • ต้องใช้งบประมาณให้หมดอย่าให้เหลือ แม้จะประหยัดได้ เพื่อไม่ให้ ถูกตาหนิและตัดงบประมาณ • จงอย่าหารายได้ให้แก่ทางราชการ เพราะจะต้องมีภาระต่างๆ ตามมา มากมาย แถมเงินที่ได้ก็ตอ้ งส่งคืนคลังทั้งหมด

การปฏิรูป สู่ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน Performance-Based Budgeting

38


Government Performance and Results Act of 1993 แผนปฏิบัติการ (คารับรองฯ) แผนกลยุทธ์ Annual Performance Plan Strategic Plan • วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย • แผนระยะยาว Long-range goals (outcomes)

• กลยุทธ์ มาตรการ Strategies and measures

• กาหนดเวลา • ปัจจัยภายนอกที่สาคัญ

Key external

factors

การประเมินผลแผนระยะยาว Program Evaluation

•ทุกๆ 3 ปี to update the long-range plan

•ตัวชี้วัดผลงาน Key Performance Indicators (KPI) และ เป้าหมาย targets • ทรัพยากร Resources required

ความยืดหยุ่นในการบริหาร Managerial Flexibility

‘Let the managers manage’ รายงานผลงานประจาปี Annual Performance Report (Accountability Report) SAR • ใบคะแนน ‘Score-card’ • Results v.s. performance targets 39 compared


ประเด็น 1. ทาไม? … ความจาเป็นที่จะต้อง มีแผนกลยุทธ์ในภาครัฐ 2. อะไร? … การวางแผนกลยุทธ์คืออะไร? 3. อย่างไร? … ใช้การวางแผนกลยุทธ์ในการปฏิรูประบบ บริหารได้อย่างไร • ปรับยุทธศาสตร์ บทบาท ภารกิจ • ปฏิรูปการบริหารงบประมาณ • การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ขององค์การ 40


โอกาส Opportunity

วิสัยทัศน์ VISION

เราคือ… ทาอะไร

ภัยคุกคาม Threat

Strategy

เพื่อใคร

กลยุทธ์ Structure

โครงสร้าง

ด้วยหลักการ...

Stang

สตางค์ System

จุดอ่อน จุดแข็ง วัตถุประสงค์ Weakness Strength

Shared Vision

Style

สไตล์ Sati

สติ

วิสยั ทัศน์ร่วม Skill

ระบบ Staff

ทักษะ

บุคลากร

กลยุทธ์

กลยุทธ์

กลยุทธ์

41


ตัวแปรในการพัฒนาองค์การเชิงกลยุทธ์ Strategy Structure Stang

สตางค์

โครงสร้าง System

ระบบ

กลยุทธ์ Shared Vision

Style

สไตล์ Sati

วิสัยทัศน์ ร่วม

Skill

Staff

ทักษะ

สติ

บุคลากร 42


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ .ศ . 2546 – พ .ศ . 2550) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีนาคม 2546 43


วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบราชการ • พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ ประโยชน์สุขของประชาชน

44


ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย • • • • • • •

1 ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทางาน Strateg y 2 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน Structur e System 3 รื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 4 สร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทน Staff - Skill 5 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม Shared Values 6 เสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย and Style 7 เปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 45


พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามมาตรา ๓/๑ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม โดย พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕

46


การบริหารบุคคล

ปรับกลยุทธ์ SV M Strategic

Human HR Resource M Management

Vision Management

มุ่งเน้นผลงาน Business Process Reengineering

การบริหารต้นทุน

Activity-BasedA Costing

รื้อปรับกระบวนงาน

B C

BPR

Total TQ Quality M Management

เรียนรู้และปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง

RB EDI M Information Technology Management ITM

Cycle-Time Management CT

M การบริหารเวลา ใช้ IT ได้ประโยชน์

47


แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

Strategic Vision Management

แนวนโยบายของรัฐบาล

ม. ๑๓ แผนบริหารราชการแผ่นดิน

ม. ๑๕ แผนนิติบัญญัติ

Result-based Management ม ๙ (๒) มีเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด ผลสาเร็จ ม ๑๖ ครม. อนุมัติ สงป. จัดสรรงบประมาณ Activity-based Costing ม ๒๑ บัญชีต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย

ม ๒๒ สศช. ประเมินความคุ้มค่า

ม. ๑๖ แผนปฏิบัตกิ าร ๔ ปี ม ๑๖ แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี

ปรับปรุงภารกิจ •ม ๓๓ ทบทวนภารกิจ อานาจหน้าที่ โครงสร้าง และอัตรากาลัง •ม ๓๕ ทบทวนกฎหมาย - ประกาศ

การปฏิบัติราชการ

ม ๔๕ มีคณะผู้ประเมินอิสระประเมิBusiness น Process Reengineering ผลสัมฤทธิ์ คุณภาพ ความพอใจของ •ม ๓๗ กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ประชาชน •ม ๓๙ นา ICT มาใช้ ม ๔๖ – ๔๗ ประเมินผูบ้ ริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน ลดขั้นตอน •ม ๒๗ กระจายอานาจ ม ๔๘ – ๔๙ รางวัล •ม ๒๙ ทาแผนภูมิขั้นตอน Accountability •ม ๓๐-๓๒ ศูนย์บริการร่วม

Public Accountability Transparency and Customer-Driven ม๘ •วิเคราะห์ผลดีผลเสีย •ฟังความคิดเห็นของประชาชน •หากเกิดปัญหาให้รีบแก้ •ม ๔๑ – ๔๒ หากมีข้อร้องเรียน ต้องแก้ไข และตอบให้เข้าใจ • ม ๒๓ จัดซื้อโปร่งใส •ม ๒๕ วินิจฉัยโดยเร็ว •ม ๒๖ สั่งการเป็นลายลักษณ์ อักษร •ม ๔๓ ทุกเรื่องเป็นเรื่องเปิดเผย •ม ๔๔ เผยแพร่ข้อมูลงบรายจ่ 48 าย


ออสเตรเลีย The Department of the Senate Mission

• To provide the highest quality and cost-effective services and information to the Senate, senators and the public. • เพื่อให้บริการและข่าวสารข้อมูลทีม่ ีคุณภาพ คุ้มค่าแก่วุฒิสภา วุฒิสมาชิก และสาธารณชน

49


ผลลัพธ์ Outcome • Effective provision of services to support the functioning of the Senate as a House of the Commonwealth Parliament • การให้บริการสนับสนุนที่มีประสิทธิผล เพื่อให้วุฒิสภา สามารถทาหน้าที่สภาหนึ่งในรัฐสภาของเครือจักรภพ

50


ผลผลิต Output 1. Senate support

• ให้การสนับสนุนด้านคาปรึกษาและเลขานุการเพื่อการ ดาเนินงานของวุฒิสภา

2.Committee support

• ให้การสนับสนุนด้านคาปรึกษาและเลขานุการเพื่อการ ดาเนินงานของวุฒิสภาและกรรมาธิการ

3. Senators’ services 4. Public education and awareness

• ให้บริการสานักงาน รักษาความปลอดภัย เทคโนโลยี สารสนเทศ และบริการอื่นๆ แก่วุฒิสมาชิก และเจ้าหน้าที่ วุฒิสภา • ส่งเสริมให้ความรู้แก่สาธารณชน และความตระหนักใน บทบาท และกิจการของวุฒิสภาและกรรมาธิการ 51


การวัดผลการดาเนินงานอย่างสมดุล Balanced Scorecard Customer ความพึงพอใจของลูกค้า ส่วนแบ่งการตลาด

Financial รายได้ ผลกาไร การประหยัดรายจ่าย

Vision Mission Strategy

Learning ความพึงพอใจของพนักงาน ความพร้อมของฐานข้อมูล

Internal คุณภาพการผลิต ความรวดเร็วในการจัดส่ง

52


การวัดผลการดาเนินงานอย่างสมดุล Balanced Scorecard

53


54


55


องค์กรที่มุ่งเน้นยุทธศาสตร์

Change Management

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Strategy-focused Organization

การบริหารกระบวนการ

ประสิทธิภาพ ลดรอบระยะเวลาดาเนินการ การพัฒนาขั้นตอนการทางานให้ดีขึ้น efficiency

ลดต้นทุน & ความสูญเสีย

Reengineering Lean Enterprise Six Sigma TQM

กระบวนการบริหารลูกค้า

การดูแลผู้รับบริการ

เพิ่มผลผลิต คุณภาพ

quality

เพิ่มคุณค่า

เพิ่มความพึงพอใจ

เพิ่มความไว้วางใจ

ความโปร่งใส มีส่วนร่วม

Value Creation

effectiveness

ขีดสมรรถนะ

การวางระบบบริหารจัดการ capacitybuilding สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้

ทุนมนุษย์

เพิ่มความพร้อมเชิง ยุทธศาสตร์

ทุนข้อมูลสารสนเทศ&ทุนความรู้

ทุนองค์กร

56


Vision

Strate gy

Financial Perspective Productivit y

Price

Qualit y

Revenue Growth

Customer Perspective Partners Functi Time on hip

Bran d

Internal Process Perspective

Manage Operatio ns

Manage Custom ers

Manage Innovati on

Manage Regulatory & Social Process

Strategy Mapping

Long-term Shareholder Value

Learning and Growth Perspective Human Capital

+

Information Capital

+

Social Capital

57


กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิเคราะห์ สถานการณ์ สถานการณ์ ภายใน

สถานการณ์ ภายนอก สมมติฐานAss umption ประเด็น ยุทธ์ศาสตร์ Priority Issues

เราอยู่ที่ไหน?

ผลที่ต้องการ

วิธีการ

การนาไปปฏิบัติ

วิสัยทัศน์Vision ภารกิจMission

กลยุทธ์ Strategies

เป้าหมายย่อย Delegated Objectives

ติดตาม ประเมิน

ทบทวน Review วัตถุประสงค์ Objectives

แผนงาน โครงการ Programs

โครงการ Delegated Programs

เราจะไปเป็น อะไร?

จะไปทางไหน อย่างไร?

ใครจะต้อง ทาอะไร?

ที่ทามาเป็น อย่า58งไร?


การเมือง

เศรษฐกิจ

สังคม

เทคโนโลยี

ต่างประเทศ

ผู้รับบริการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders

ความต้องการ Demand

ปัจจัยนาเข้า Input

กระบวนการ Process

ผู้รับบริการ

การตอบสนอง Supply

ผลผลิต Output ผลลัพธ์

แผนปฏิบัติการ

กลยุทธ์

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์

59


การเมือง

เศรษฐกิจ

สังคม

เทคโนโลยี

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders

ต่างประเทศ ผู้รับบริการ

ภัยคุกคาม Threat

โอกาส Opportunities

ความต้องการ Demand

ปัจจัยนาเข้า Input

กระบวนการ Process

ผลผลิต Output

จุดแข็ง Strength

จุดอ่อน Weakness กลยุทธ์

แผนปฏิบัติการ

การตอบสนอง Supply

ผลลัพธ์ พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์

60

การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์  

Strategic Planning and Strategic Management

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you