Page 1

(ร่าง)ยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประจาปี 2555 การประชุมใหญ่ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า วันที่ 28 - 29 กันยายน 2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ยุทธศาสตร์ร่วมระดับประเทศ 1.1 การพัฒนาความเป็นพลเมืองตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นฐานทรัพยากร เช่น การจัดการเชิง บูรณา การตามประเด็นพื้นที่ การสร้างสานึก การจัดการความรู้ และการส่งเสริมการจัดการตนเอง 1.2 การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง เช่น การสร้างและพัฒนาวิทยากร ศูนย์ฯ การผสานเครือข่ายในพื้นที่ การปฏิรูปโครงสร้างศูนย์ฯ ให้เข้มแข็ง และการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ฯ เพือ่ รับมือกับความเป็นประชาคมอาเซียน 1.3 การจัดการฐานความรู้ เช่น การส่งเสริมความเป็นพลเมือง วิถีประชาธิปไตยชุมชน การจัดการตนเอง การจัดการความรู้สร้างหลักสูตรท้องถิ่น (โรงเรียนพลเมือง) การศึกษาวิจัยถอดบทเรียน 1.4 การพัฒนาประสิทธิภาพภาคีเครือข่าย 3 ระดับ (สถาบันพระปกเกล้า ระดับภาค และระดับจังหวัด ) เช่น การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาสังคม สร้างศูนย์ประสานงานระดับภาคโดยพัฒนาฐานข้อมูล สารสนเทศ 1.5 การเสริ ม สร้ า งพลั งส านึ ก พลเมื องด้ว ยกระบวนการตามหลั กสู ต รต่ างๆ เช่ น นโยบายสาธารณะ รากฐานประชาธิปไตย เวทีพลเมือง โรงเรียนพลเมือง ผ่าทางตันการเมืองแบบตัวแทน และหลักสูตร ท้องถิ่น 1.6 การสร้างพื้นที่สื่อและการประชาสัมพันธ์ เช่น การกาหนดกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ การสร้างฐานข้อมูล ระบบไอที และการสื่อสาธารณะ ยุทธศาสตร์เชิงประเด็นสนใจของแต่ละพื้นที่ 2.1 การปฏิรูปประเทศไทย เช่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การกระจายอานาจ การจัดการ ทรัพยากร ท้องถิ่นจัดการตนเอง ปฏิรูประบบการคลังของประเทศ และการให้ประชาชนมีความรู้ 2.2 การสร้างความมั่นคงของมนุษย์ เช่น การสร้างเมืองน่าอยู่ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อาหาร และ อื่นๆ ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง สันติภาพในพื้นที่


โดย (ร่าง)ยุทธศาสตร์ ดังกล่าวจะนาเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการศูนย์พัฒ นาการเมือง ภาค พลเมือง ในการที่จะนามาซึ่งยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมืองของศูนย์พัฒนาการเมื อง ภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ทั่วประเทศต่อไป

(ร่าง)ยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  

(ร่าง)ยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you