Page 1

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013

виходить з 1 вересня 1995 року

Зі святом закоханих!

переможці конкурсу "Зачаровані Амуром" 4 стор.

Випуск магістрів.

6 стор.

«Аверс» – народний!

8–9 стор.

Конкурс до дня закоханих.


 країна УБС НБУ

На базі ЛІБС УБС НБУ відбулася вчена рада Університету З

а інформацією проректора з науково-дослідної та інноваційної роботи УБС НБУ Олександра Барановського, у 2012 році Університет виконував сім науково-дослідних робіт, включених до Єдиного тематичного плану досліджень НБУ. Серед них: «Розробка методологічних та інституціальних засад забезпечення фінансової стабільності в Україні», «Комплекс алгоритмів систематизованих перевірок електронних реєстрів банківських автоматизованих систем для проведення інспектування банків з питань дотримання ними вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму», «Управління посткризовим розвитком банківської системи України», «Основні напрями вдосконалення ринку банківських платіжних карток України в умовах трансформаційної економіки», «Інтерактивна система управління ефективністю внутрішнього аудиту НБУ», «Лексикографічний аналіз сучасної банківської термінології», «Інтелектуальна сис-

тема “Енциклопедичний словник-довідник на термінополі законодавства України”». У процесі виконання робіт було отримано низку результатів, які мають наукову і практичну цінність. Окрім того, матеріали досліджень використовуються в навчальному процесі УБС НБУ. Аби поліпшити науково-дослідну роботу, Олександр Барановський запропонував залучати аспірантів, докторантів і студентів УБС до виконання НДР; вивчити потреби потенційних замовників щодо проведення госпрозрахункових науково-дослідних тем у львівському, харківському, черкаському, київському регіонах; працювати над розширенням джерел фінансування науково-освітніх проектів, зокрема сприяти залученню грантового фінансування з українських і міжнародних донорських організацій. Також проректор запропонував забезпечити стажування кращих науковців УБС НБУ в провідних університетах Європи та світу з метою налагодження наукових зв’язків і поширення результатів наукових досліджень Університету за межами України тощо.

Окремо про фінансово-господарську діяльність Університету і перспективи розвитку матеріально-технічної бази доповів проректор з адміністративно-господарської роботи Дмитро Коваль. Серед основних завдань зміцнення матеріально-технічної бази у 2013 році він назвав економію та ефективне використання наявних матеріально-технічних ресурсів, контроль матеріально відповідальних осіб за раціональним використанням основних фондів, їх списанням, дотриманням чинних положень і правил їх експлуатації; створення нових робочих місць і належних умов праці працівникам Університету, а також належних умов для навчання і проживання студентів і аспірантів; чітке дотримання правил Положення про студентські гуртожитки Університету та його структурних підрозділів; дотримання працівниками Університету і студентами норм з безпеки праці, дотримання єдиного корпоративного стилю при оформленні рекламних носіїв та назв інститутів, своєчасне проведення конкурсних торгів відповідно до річного плану закупівель та укладення відповідних договорів тощо.

За інформацією прес-служби УБС НБУ.

Команда ЛІБСу посіла друге місце на турнірі з боулінгу У другому відкритому турнірі з боулінгу серед команд УБС НБУ команда ЛІБСу у складі директора інституту Миколи Андрійовича Вознюка, заступника директора з наукової та міжнародної роботи Олексія Олександровича Другова, заступника директора з адміністративно-господарської роботи Любомира Івановича Порила і декана фінансово-економічного факультету Віталія Васильовича Рисіна здобула друге місце. Проведення турнірів із боулінгу запров а дила рек тор Унів ерситету Тамара Стапанівна Смовженко. На її думку, такі заходи формують командний дух, здорову конкуренцію і сприяють активній життєвій позиції.

2 

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013


країна УБС НБУ 

Зустріч із ректором П’ятого січня відбулася зустріч працівників інституту з ректором Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) професором Тамарою Степанівною Смовженко. Ректор Університету проаналізувала стан і перспективи діяльності ЛІБСу в контексті Університету та змін, які відбудуться в його структурі 2013 року. Так, 2013 року до вишів, котрі перебувають у структурі УБС НБУ, доєднається Українська академія банківської справи НБУ (м. Суми). Тому у світлі реорганізаційних процесів у структурі Університету слід очікувати реорганізації факультетів і структурних підрозділів у кожному з інститутів. Уже в березні в НБУ слухатимуть питання стратегії розвитку Університету. Тамара Степанівна ретельно проаналізувала науковий потенціал ЛІБСу, якісні показники педагогічного процесу, зосередивши увагу на досягненнях і завданнях. Ректор зазначила, що в Університеті створять банк наукових напрацювань і запровадять індексацію НПП на кожній кафедрі. У профорієнтаційній роботі інституту ректор закликала зробити наго-

лос на активній, наступальній, агресивній політиці. Для цього слід задіяти всі ресурси, особливо створену в Університеті Асоціацію випускників (так, ЛІБС налічує більше ніж 50 тисяч випускників). Наприкінці зустрічі ректор відповіла на запитання аудиторії. Одним із запитань було те, яким має бути сучасний студент у баченні ректора. Тамара

Степанівна наголосила: «Не таким, як усі». Він повинен відрізнятися від студентів інших вишів умінням працювати з людьми, мати не тільки глибинні знання, а й добре розумітися на явищах і категоріях і вміти їх застосувати на практиці. «Хочу, щоб у кожного сту­ дента в серці була любов до України, людей і обраного фаху», – резюмувала ректор.

У ЛІБСі ще один доктор наук! Наприкінці грудня на спеціалізованій вченій раді зі захисту дисертацій УБС НБУ кандидат економічних наук, доцент Б. І. Пшик захистив дисертацію на здобуття звання доктора економічних наук. Богдан Іванович Пшик захистив докторську дисертацію на тему «Станов­ лення і розвиток фінансово-кредитних відносин в Україні» (спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит). За словами заступника директора з наукової і міжнародної роботи ЛІБС УБС НБУ О. О. Другова, захист пройшов на високому фаховому рівні. Б. І. Пшик працює у Львівському інституті банківської справи Універ­ ситету банківської справи НБУ з 2000 року на кафедрі банківської справи. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Механізм інвес-

тування підприємницької діяльності (регіональний аспект дослідження)» за спеціальністю 08.10.01 «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка» в Інституті регіональних досліджень НАН України. У 2007 році отримав вчене звання доцента. Є керівником магістерської програми «Управління банківськими інвестиціями». Викладає навчальні дисципліни: «Ситуаційне моделювання діяльності банку»; «Інвестиційне кредитування»; «Фінансовий менеджмент у банку»; «Фінансові інвестиції банків».

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013

У січні Б. І. Пшика призначено заві­ дувачем кафедри фінансів. Сфера наукових інтересів – проблеми розвитку фінансово-кредитних відносин в Україні, фінансово-кредитного забезпечення інвестиційних процесів, банківської інвестиційної діяльності, підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки.

3


 ми – студенти!

Першого лютого відбулося свято вручення дипломів магістра випускникам ЛІБС УБС НБУ 2013 року Цьогоріч ЛІБС УБС НБУ випустив у світ 311 магістрів (172 – денна форма навчання, 139 – заочна). Тридцятеро випускників закінчили навчання з відзнакою (29 – денна форма навчання, 1 – заочна). Дипломи нашим випускникам вручали: директор Львівського інституту банківської справи Микола Андрійо­ вич Вознюк і заступник начальника Управління НБУ у Львівській області, начальник відділу банківського нагляду Марія Іванівна Воробець; заступник голови Львівської обласної ради Валерій Альбертович П’ятак і директор Львівської філії АТ «Укрінбанк» Євген Вікторович Ясіновський; директор Західного регіонального центру ПАТ «Банк Форум» Ігор Михайлович Волков і начальник територіального управління Рахункової палати України у Львівській, Волинській, Тернопільській і Рівненсь­ кій областях Володимир Федорович Піхоцький; директор Львівської філії ПАТ «Брокбізнесбанкбанк», випускник нашого закладу Петро Миколайович Паньків і голова Правління ПАТ «Кредобанк» Дмитро Леонідович Крепак; директор ТВК «Південний», голова Державної екзаменаційної комісії Роман Йосипович Загірний і начальник відділу з роботи з персоналом Львівського обласного управління «Ощадбанку» Ірина Володимирівна Кміть. У рейтингу успішності три перші місця посіли групи: 603-БСм (куратор – Алла Миколаївна Кушпіт) – І місце. 601-ЕКм (куратор – В’ячеслав Михай­ лович Чаплига) – ІІ місце. 601-ОАм (куратор – Любов Богданівна Сіверська) – ІІІ місце. Випускники зробили вишу дуже специфічний і незвичний подарунок, своїм учинком розчуливши присутніх. Так, представники випускових спеціальностей Ірина Бондар, Мар’ян Свірнюк, Микола Онуфрієнко, Марта Слободян оголосили зі сцени волю всіх випускників – передали зібрані кошти на лікування

4 

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013


зріз знань  випускника інституту Мар’яна Ошийка, а також переказали кошти на навчання в другому семестрі студентові групи 206-ФК Романові Кравчишину, котрий не має можливості оплатити через важкий матеріальний стан у родині, де виховується восьмеро дітей. Новоспечені магістри висловили надію, що хлопець так само, як і вони, таки отримає диплом про повну вищу освіту. Кращих випускників-магістрів 2013 року за активну навчальну, наукову, громадську діяльність, участь у різноманітних фестивалях, конкурсах і спортивних заходах за роки навчання на магістратурі нагороджено ювілейною медаллю «70 років Львівському інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України» (латунь).

З рук директора інституту Миколи Ан­дрійовича Вознюка нагороди отримали: кращі з кращих факультету банківської справи та інформаційних технологій: 1. Тарас Лапан, група 601-БСм; 2. Юрій Рафалюк, група 601-БСм; 3. Тетяна Вантух, група 603-БСм; 4. Оксана Гудз, група 603-БСм; 5. Віра Терендій, група 603-БСм; 6. Антоніна Олійник, група 604-БСм; 7. Наталія Крап, група 604-БСм; 8. Юлія Петелькіна, група 605-БСм; 9. Ірина Лучків, група 606-БСм; 10. Юлія Димус, група 606-БСм; 11. Ірина Стебельська, група 606-БСм; 12. Софія Біронт, група 601-ЕКм; 13. Iванна Гаталяк, група 601-ЕКм; 14. Микола Онуфрієнко, група 601-ЕКм;

15. Олександр Гладищук, група 601-Екм; кращі з кращих фінансово-економічного факультету: 1. Ольга Андрощук, група 601-Фм; 2. Наталія Вакиряк, група 601-Фм; 3. Назар Мороз, група 601-Фм; 4. Вікторія Олійник, група 601-Фм; 5. Ярослава Знак, група 602-Фм; 6. Наталія Кологрівова, група 602-Фм; 7. Тетяна Кологрівова, група 602-Фм; 8. Юрій Шептицький, група 602-Фм; 9. Мар’яна Панасюк, група 602-Фм; 10. Олена Вернюк, група 601-ОАм; 11. Ірина Кравець, група 601-ОАм; 12. Вікторія Ньорба, група 601-ОАм; 13. Ірина Ошуст, група 601-ОАм; 14. Юлія Савицька, група 601-ОАм; 15. Олена Юнко, група 601-ОАм; 16. Ірина Весна, група 602-ОАм.

Якість навчання на IV і V курсах (за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2012/2013 н. р.) Найвідповідальніший період у житті студента – це, звичайно, останні роки навчання. Адже саме в цей період закладається база для вступу на магістерське відділення та фундамент майбутнього фаху. Які ж успіхи наших студентів? Нам стало цікаво, і ми звернулися до компетентних джерел за фактами. За результатами зимової сесії, якісна успішність груп четвертого курсу становить 63,8%, п’ятого – 68,2%. Найвищу якість серед четвертокурсників показали на спеціальності «Облік і аудит» (75,0%), серед п’ятикурсників – на спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (85,7%). Зріз якісних показників бакалаврів (четвертий курс) за спеціальностями: ZZ Фінанси і кредит/ Банківські технології та процеси – 62,1% (із 95-ти студентів 21 захистили дипломні роботи на «5», 38 – на «4»); ZZ Економічна кібернетика – 55,0% (із 20 студентів шестеро захистили дипломні роботи на «5», п’ятеро – на «4»); ZZ Фінанси і кредит / Фінанси – 60,0% (із 60-ти студентів дев’ятеро захистили дипломні роботи на «5», 27 – на «4»); ZZ Облік і аудит – 75,0 (із 24-х студентів восьмеро захистили дипломні роботи на «5», 10 – на «4»); ZZ Управління персоналом та економіка праці – 52,2 (із 23-х студентів п’ятеро захистили дипломні роботи на «5», семеро – на «4»). Загалом, якісна успішність становить 63,8%. Зріз якісних показників магістрів (п’ятий курс) за спеціальностями: ZZ Фінанси і кредит/ Банківські технології та процеси – 72,2% (із 90-та студентів 28 захистили дипломні роботи на «5», 37 – на «4»); ZZ Економічна кібернетика – 64,7% (із 17-ти студентів четверо захистили дипломні роботи на «5», сесмеро – на «4»);

ZZ Фінанси і кредит / Фінанси – 59,0% (із 39-ти студентів шестеро захистили дипломні роботи на «5», 17 – на «4»); ZZ Облік і аудит – 64,0 (із 25-ти студентів шестеро захистили дипломні роботи на «5», 10 – на «4»); ZZ Управління персоналом та економіка праці – 85,7 (із 21-го студента семеро захистили дипломні роботи на «5», 11 – на «4»). Загалом, якісна успішність становить 68,2%. Висновки робіть самі. Дисципліни з найнижчим рівнем успішності

3,47

Менеджмент у страхових компаніях

3,96

Фінансовий менеджмент

3,71

Ринок фінансових послуг

3,20

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

Середній бал

Дисципліни з найнижчим рівнем успішності на 4 курсі

3,96

Податкова система (ФК)

3,97

Страхування (ФК)

4,06

Навчальна практика (ФК)

3,90

3,92

3,94

3,96

3,98

4,00

4,02

4,04

4,06

р д Середній бал

У діаграмах подано інформацію фінансово-економічного факультету.

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013

5


 знай наших!

Вокальну формацію «Аверс» ЛІБС УБС НБУ удостоєно звання «Народний аматорський колектив профспілок України» У постанові виконавчого комітету Об’єднання профспілок Львівщини йдеться, що таке високе звання надано колективові формації за високі досягнення в розвитку аматорського мистецтва, відродження та примноження надбань національної культури, високий рівень виконавської майстерності. Учасниці цього колективу, направду, є окрасою і гордістю Молодіжного центру зокрема і навчального закладу загалом. До репертуару «Аверсу» входять як народні пісні, так і сучасні естрадні композиції українською та іноземними мовами. Проте основною ідеєю ансамблю залишається популяризація української пісні, а улюбленими – народні обрядові пісні. Щороку колектив бере участь у всіх культурно-масових заходах інституту та Університету, а також у міських, обласних і Всеукраїнських фестивалях і конкурсах – «Велика коляда» (м. Львів), «Віртуоз» (м. Одеса), «Червона рута». За словами керівника вокальної формації «Аверс» Мар’яни Ометюх, дорога до звання «народного» колективу була тяжка, але цікава, насичена враженнями від концертно-гастрольної діяльності, фестивалів, вивчення різножанрових творів, досягнення належного професійного рівня у виконанні, зміцнення дружності колективу… На нинішній день «Аверс» – це дружня сім’я у великій родині Молодіжного центру ЛІБС УБС НБУ. «Звання – це, насамперед, визнання не лише серед творчих колективів Університету, а й підтвердження витребуваності колективу в культурно-мистецькому житті Львова та України. І тепер ми впевненні, що йдемо правильно обраним творчим напрямом популяризації української пісні як народної, так і авторської», – резюмувала Мар’яна Романівна.

«Ми довго працювали, щоб добитися результату... Щоденні репетиції, часто допізна, інколи й у вихідні! Але воно того варте! Насправді, ми дуже щасливі! Тепер жартуємо між собою, що ми народні артистки України! Не зупиняємося на досягнутому і працюємо над собою, щоби на кожному виступі підтверджувати те, що ми варті такого звання!» – упевнена Ольга Демчунь.

Ось що думають із цього приводу учасниці «Аверсу» «Для нас це велика честь – отримати таке звання! Сама думка про те, що ми чогось домоглися, гріє душу, значить ми чогось варті, і хочеться ще більше співати і вдосконалювати­ ся, щоб завжди відповідати тому званню, якого ми удостоєні. Звичайно, нічого б не досягнули без Мар’яни Романівни Ометюх, і ми дуже вдячні їй за це!» – говорить Ольга Ліщишин. «Безсумнівно, звання народного для нас – не пусте слово! Це свого роду статус. Таке звання додає впевненості, сил і бажання працювати, йти далі, удосконалюватись, розвиватись... Я була однією з перших, хто прийшов у Молодіжний центр, пам’ятаю, з чого все починалося... І зараз можу впевнено сказати, що ці п’ять років прожиті недаремно... Ми багато пройшли, чима­ ло зробили. Знайшли тут друзів. МЦ та «Аверс» став для нас другою домівкою»! – ділиться роздумами Ірина Грудлевська.

6 

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013


розумні і талановиті 

МОНМС України запрошує взяти участь у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок» Конкурс проводиться з 1 січня до 31 березня під егідою Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі за підтримки Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНМСУ. Мета конкурсу – формування моральних якостей особистості, підвищення рівня культури підростаючого покоління, виявлення соціальної активності, небайдужості до морально-етичних проблем, нині актуальних у нашому суспільстві, сприяння формуванню громадянської позиції і соціально-правової активності учнівської та студентської молоді. Як стати учасником? Обери спільно з батьками і педагогами відповідно до своєї вікової категорії суспільно значущий проект, реалізуй його і надішли творчий звіт про виконання (це може бути аматорський фільм, авторська або

колективна журналістська робота, дитяча стіннівка, фоторепортаж, будь-яка інша форма, що ознайомить із результатами впровадження твого проекту). Конкурс проводиться на добровільних засадах серед п’яти вікових категорій за напрямами: для учнів 1–4 класів – екологічний; для учнів 5–9 класів – соціальний; для учнів 10–11 класів, професійно-технічних навчальних закладів і для студентів вищих навчальних закладів – культурологічний. Реалізація проектів висвітлюватиметься в засобах масової інформації, а найкращі будуть розміщені:

ZZ на сайті Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі (www.moral.gov.ua); ZZ на Інтернет-порталі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (www.osvita.com); ZZ на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). Конкурс проводять щорічно у період з грудня поточного року до квітня наступного. Матеріали надсилають до 31 березня. Роботи надсилати на адресу Націо­ нальної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі з при­міт­кою: «Всеукраїнський конкурс “Мо­раль­ний вчинок” із зазначенням вікової категорії.

Студенти банківського інституту колядують у банках Різдвяні свята для вокального колективу «Аверс» ЛІБС УБС НБУ традиційно проходять з колядою у львівських банках. Окрім комерційних банків, студенти не оминають і своїх майбутніх колег з Управління НБУ у Львівській області. Як правило, банкіри чекають студентів-колядників і з радістю відлучаються від роботи, щоб послухати їх. До слова, нещодавно учасники вокальної формації «Аверс» склали перед експертною комісією концерт-екзамен, що тривав більше ніж годину. Так, дівчата під керівництвом Мар’яни Ометюх втілили свою давню мрію й отримали звання народного колективу. Увечері 21 січня студенти взяли участь у ХIV Різдвяному фестивалі «Велика коляда» в Доміні­ канському соборі.

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013

7


 подарунок до свята

Фотоконкурс від газети «Банк’О» до дня закоханих Під час навчання у стінах ЛІБСу багато хто з наших студентів зустрів свою другу половинку… Це, однозначно, варто уваги, тому в редакції «Банк’О» вирішили провести конкурс фото та історій наших студентських пар «Зачаровані Амуром»! У фінал конкурсу вийшли п’ять пар: Пара № 1. Марія Руда (301-УП) і Олександр Онисько (­401-ЕК). Пара № 2. Ірина Романко (604-БСм) і Віталій Андрейків (ЛНУ імені Івана Франка). Пара № 3. Божена і Степан (обоє – з ЛІБС, просили не називати своїх прізвищ). Пара № 4. Ольга Дмитрук (­202-ФКБС) і Володимир Кундрюцков (307-ФКс). Пара № 5. Любов Юрчишин (302-ФК) і Анатолій Скубенко (­302-ФК).

Із надісланих фотографій та історій кохання методом жеребкування обрано пару-переможця. Це пара № 4 – Ольга Дмитрук (202-ФКБС) і Володимир Кундрюцков (307-ФКс). Саме їхнє фото – обличчя лютневого випуску нашої газети. Бажаємо вам із часом тільки зміцнювати свої почуття, зароджені в нашо­ му навчальному закладі! Читайте неймовірні, романтичні історії кохання!

Марія Руда і Олександр Онисько: «Саме ЛІБС звів наші серця! Ми жили в одному гуртожитку (я тоді була на другому курсі, Сашко – на третьому). Усе сталося випадково, адже довгий час ми були знайомі, правда, на рівні знання імен одне одного. Але я думаю, що це була доля. Нещодавно минув рік від нашого першого поцілунку. Минулого місяця ми відсвяткували цей “наш день” – свічки... пелюстки троянд... романтика!»

Ірина Романко і Віталій Андрейків Ідилія кохання Познайомились ми завдяки Інтер­нету. Здавалось би, до чого може спричинити банальний запит «Додати в друзі»… Пам’ятаю наше перше побачення, 19 лютого 2010 року, коли я виходила з ЛІБСу, і Віталик ненароком схопив мене за руку. Наші очі зустрілися поглядом, і після того ми разом. Я пригадую цей дотик, і від нього так тепло. Гуляли вулицями міста Лева, розмовляли про життя, спільні інтереси, продовжили знайомство у клубі «Rafinad». Спілкувалися, і нам здалося, що ми знайомі вічність, а не три години… З того чудового морозного вечора, який назавжди закарбувався в наших серцях, і розпочалися наші стусунки. Улітку коханий здійснив мою мрію, і ми разом відпочивали в Німеччині. Це море спогадів, чудових миттєвостей, океан адреналіну, смачні сніданки і романтичні вечори, сльози радості від побаченого і почутого… Віддавати кожну хвилинку свого життя одній людині – величезне щастя. Коли зустрічаються дві «половинки», народжується найпрекрасніше з усіх почуттів – КОХАННЯ.

Божена і Степан Починалось усе досить весело! Першого разу, як я побачила Степана, він двічі гримнув мене дверима і я подумала: «Що за ненормальний!» Його друзів я знала ще з першого курсу, а з ним познайомилася на третьому… Випадково нас познайомив спільний друг. Зустрічаємось уже більше ніж рік! Допомагає мені в усьому, що я попрошу. Знаходимо час для культурного спокійного відпочинку у Львові, попри Степанову роботу і мої тренування… Торішній день закоханих – будень, ми повернулися зі свого навчання-тренування-роботи і пішли гуляти вечірнім Львовом… Кіно… А потім випадково натрапили на відкриття нового кафе. Спокійна музика, романтичний вечір – простота зі смаком!

8 

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013


подарунок до свята  Ольга Дмитрук і Володимир Кундрюц­ков: «Усе було, як завжди, просто та легковажно. Познайомилися на дні народження спільної подруги, почали спілкуватися, і саме того дня все й почалося й триває до сьогодні. Як зараз пам’я­таю, це було 11 квітня 2010 року – неділя, на диво, занадто сонячна погода як на той період. Зібралися всією дружною компанією і вирушили в ліс – святкувати. Перше, що я запам’ятала, це були його очі – яскраво-голубі: було таке враження, що дивлячись у них, ти зазираєш на саме дно океану, і від цього ставало так тепло і спокійно на серці. Уже тоді я все зрозуміла – що вже ніколи не захочу його відпустити. Коли я спитала у Володі: “Що ж тобі в мені сподобалося, як ти звернув на мене увагу?”, у відповідь на це він просто усміхнувся, а я знову потонула в синьому морі почуттів та емоцій нашого кохання. Так і вийшло, що саме за ним я й поїхала у Львів, пішла в інститут, в якому він навчався, і ні краплі про це не шкодую. Він допомагає мені в усьому – починаючи з розв’язку задач з ОММ і закінчуючи вмінням спілкуватися з навколишніми. Усе, що можу сказати: “Володя – найкраще в моєму житті”. Хочу, щоб він був щасливим і усміхався. Заради цього я здатна на все».

Любов Юрчишин і Анатолій Скубенко: «Познайомилися ми на початку другого курсу. Коли я поверталася з-за кордону, одногрупниця телефоном сказала, що в нас “новенький” у групі. Тому коли я вперше зайшла в аудиторію, то вже знала, куди кидати свій погляд. Дружба між нами зав’язалась під час екскурсій Львовом, а потім пішло далі… Найромантичніший момент – це, мабуть, вечірній дощовий Львів, блискуча від дощу бруківка і перший поцілунок… Або ж момент, коли я повернулася з Америки і в аеропорту буквально летіла до Толика, знаючи, якою болючою може бути розлука з ним».

Марія РУДА (301-УП) Очі, очі... Ці бездонні очі, Вони мене із розуму зведуть... Як дотик вітру зоряної ночі, Ніжний поцілунок твоїх губ. Коли з тобою – я усе забуду, Коли з тобою – я немов у сні. Як магія вечірнього спокою, Обійми мене і вже не відпусти. Така приємна вранішня усмішка, Мов сонечко всміхається мені. З тобою бути лиш одна утіха. Нова історія в моїм житті... Марія ГАВРИЛЮК (101-ФКс) LI Моя любов до тебе не минула, Хоч вік не бачились, та все ж Тебе любить повік я буду, Й любові цій немає меж. Заради тебе я в вогонь і в воду, Для тебе я нічого не боюсь! Ти тільки не кидай мене на край життя дороги, Бо ж я за тебе кожен день молюсь. Люблю тебе, і в цій солодкій муці На світу край з тобою я піду, Хоч місяць я зірву, хоч зорі. Ти тільки знай, що я тебе люблю.

Ти, наче ангел, сяєш наді мною, Й люблю тебе таким, який ти є. Але, мабуть, тобі це не потрібно… Ти просто знай, що я тебе люблю! Олена КУЧЕР (305-ФК) А всякі там обіцянки, усмішки, букви, слова – От, чесне слово, – занадто багато того «бла бла бла». А потім просто не довіряєш, не дивишся знову в очі, Ну а далі (це вже стандартно) не спиш одну, дві, три ночі. І всі почуття ховаєш кудись подалі від всіх, Щоб не було занадто багато в результаті зайвих скандалів і сліз. Але ж і надалі (стандартно) мріями залишаються мрії, І ти визнаєш, що зайвими були в твоєму житті певні події. Може, й зовсім нічого, та, здається, дещо зрозуміла – Занадто багато тривог, занадто довго терпіла. Та просто дивно, коли слухаєш, чекаєш. Довіряєш! А люди бавляться. Ти теж життя грою вважаєш? А я відповіді, здається, шукаю явно десь не там,

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013

Бо тут занадто багато фальшу. Фальш і обман. І вже хочеш поставити крапку, думаєш: забуду, мине, Та від знемоги ставиш ще дві… І ненавидиш себе за це. І останнім часом це все так набридло. Дістало. От тут не зрозумію, чого занадто багато чи мало. *** Віриш, що небо змінює колір, А людям завжди мало щастя? Ти віриш у те, чого не було ніколи, Чи в те, що було завжди? Ти віриш, що життя – це театр, А ти в ньому ніби актор? А кохання – це просто крилатий З стрілою в руках Купідон? А в те, що дружба не вічна? Чи в «осінь у душі» віриш? Що життя може дати тріщину, І «скотчем» її не заліпиш? А в те, що життя – це конфлікт? Ми завжди за чимось в погоні… Як часто шукаєш ти вихід, Перебуваючи в стані тривоги? Ти віриш у те, в що ти віриш, Чи це як «уявні друзі» ? Про що ти зараз подумаєш, Прочитавши рядки ці безглузді..?

9


 в інституті – свято!

Молодіжний центр: 5-річчя – родинне свято Молодіжний центр як окремий структурний підрозділ ЛІБСу розпочав свою діяльність 1 вересня 2007 року. Проте офіційне п’ятиріччя пройшло непомітно, за щільним графіком осінніх концертів і репетицій… Тому відсвяткувати ювілейну дату в Молодіжному центрі вирішили гарного зимового вихідного. Формат концерту цього разу був зовсім незвичний, адже більшістю глядачів стали… батьки учасників МЦ! Напередодні кожна родина отримала запрошення на свято, і вже зранку засніжена недільна Жовківська приймала перших гостей. Концерт тривав більше ніж дві годин, тож свої таланти встиг показати на сцені кожен студент. І, здається, повний зал глядачів не стомлювався з кожним номером аплодувати все гучніше!

Особливим сюрпризом стало нагородження батьків подяками від директора ЛІБСу «за виховання та розвиток таланту» їхньої дитини – на сцені розчуленим і щасливим батькам дякувала Ірина Владиславівна Жеребило, заступник директора з навчально-виховної роботи, а також давній друг і потужне джерело креативу для команди МЦ. Закінчуючи концерт, студенти не забули привітати і головних «винуватців» свята – керівників, учителів, натхненни-

ків, порадників і просто друзів: Богдана Малафія, Юлію Космачову, Мар’яну Ометюх, Наталію Черниш і Володимира Чижовича. Після фінального виходу всіх учасників на сцену та щирих овацій свято продовжили під час фуршету з шампанським і величезним тортом із символікою Молодіжного центру. Дуже приємно було спостерігати за здивовано-захопленими обличчями батьків, багато з яких з гордістю дивилися на свого сина чи доньку вже іншим поглядом… «Ми готувалися як до звітного кон­ церту в музичній школі – море копіткої праці та репетицій… Загалом, можна сказати, що нам дійсно вдалося зроби­ ти РОДИННЕ свято, як було задумано! Формат цьогорічного свята, звичайно, придумала наш “генератор ідей” Юлія Миколаївна Космачова, і він одразу ж припав усім до душі. Більшість батьків уперше були в нашому актовому залі та на власні очі змогли побачити, чим ще займаються їхні діти, окрім навчання», – розповів Володимир Чижович, керівник вокального гурту «Ва-Банк». «Коли я їхала на це чудове свято, то думала, що побачу звичайний одноманіт­ ний концерт із небагатьма номерами. Але насправді все пройшло на такому грандіоз­ ному рівні, якого навіть ніхто не очікував! Дуже приємно було дивитись на всіх дітей, адже в кожному з них криється величезний талант, даний Богом. Усі були настільки красивими, граціозними, що ці дві годи­ ни пройшли на одному подиху. Велике “СПАСИБІ!” усім керівникам, які вклали свою душу та витратили безліч часу для того, щоб зробити це свято таким неза­ бутнім!» – поділилася враженнями Марія Беля, мама учасниці «Аверсу» Андріани. «Ми дійсно дуже вражені, оскільки не очікували, що в банківському інституті можуть навчатися такі талановиті діти! І були приємно здивовані, що тут надають великої уваги культурному розвиткові студентів. А ще ми не могли собі уявити, що наш Олег так танцює!» – розповідають пан Володимир та пані Ірина, батьки Олега і Христини Слабих.

Святкувала разом із МЦ Ольга КЛИМЕНКО.

10 

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013


перевірка знань 

Наші студенти склали Bloomberg Assessment Test Наприкінці січня студенти львівських вишів мали нагоду скористатися можливістю безкоштовного складення «Bloomberg Assessment Test» («BAT») на економічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, які проводив Економічний науковий клуб студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених у партнерстві з Bloomberg Institute. Усі студенти, котрі склали тест, у кінці червня отримають сертифікати від компанії про його проходження. Звичайно ж, студенти ЛІБСу Ірина Гасюк, Назар Ортинський, Юрій Козак і Ольга Клименко скористалися такою можливістю. Ольга Клименко, студентка третього курсу спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» поділилася своїми враженнями. «Тестування ВАТ – це три години і 150 завдань, поділені на 11 секцій, усе – англійською мовою. Більшість із них – теорія фінансів і банківської справи, інвестиції, фінансові ринки, аналіз подій в економіці (завдання формату “причи­ на – наслідок”) і практичні ситуативні завдання щодо фінансової сфери. Також є секції Math Skills (математика) та Verbal Skills (прочитати тексти та відповісти на питання за змістом), – поділилася своїми враженнями Ольга. – Проте для мене, як я й очікувала, най­ цікавішими стали кейси секції моделю­ вання, де описували певну ситуацію в робочому колективі, яку потрібно було вирішити, обравши один із варіантів своєї поведінки як керівника чи як підлег­ лого. Загалом, такий тест прекрасно перевіряє мозок студентів, адже треба добре володіти англійською професійною лексикою, уміти оперативно “переми­ катися” між різними темами і видами завдань, логічно мислити і дуже швид­ ко аналізувати інформацію. Для наших студентів він досить складний, тож є до чого рости і нам, і інституту!» Після завершення тесту «BAT» – про­ філь кожного учасника внесено в базу пошу­ку Bloomberg InstituteTalent Search – онлайн-сервісу, який уже понад 20 000 роботодавців використовують для пошуку працівників на свої вакансії.

Тестування «BAT» – це анонімний спосіб не лише визначити свої сильні і слабкі професійні сторони, а й продемонструвати свої здібності широкому колу роботодавців фінансової сфери. BAT є відкритим для всіх студентів, недавніх випускників та аспірантів, зацікавлених в успішній кар’єрі в економічній сфері. Talent Search дозволяє роботодавцям переглядати результати «BAT» на анонімній основі і надсилати запити щодо працевлаштування безпосередньо до студентів, які вирішують, прийняти пропозицію чи ні.

Інформація про Bloomberg Bloomberg об’єднує впливових осіб, котрі приймають рішення в динамічній мережі інформації, людей та ідей. Їхня монопольна позиція – надшвидка та точна доставка фінансових даних, новин та аналітики завдяки інноваційним технологіям – лежить в основі всіх фінансових операцій на світовому ринку. З більш ніж 15 000 співробітників у 192 містах Bloomberg забезпечує діловою та фінансовою інформацією, новинами і оглядами весь світ. Компанія була заснована 1982 року Майклом Блумбергом (Michael Bloomberg – бізнесмен і 108-й мер Нью-Йорка,

входить до числа найбагатших людей світу за версією Forbes) і впродовж 10 років здобула понад 10 000 ­VIP-клієнтів «Bloomberg Professional service», новаторської приватної мережі з базами даних, аналітикою та іншою фінансовою інформацією. У тому ж десятилітті Bloomberg запустив проект «Bloomberg News» і відкрив офіси по всьому світу. Нині Bloomberg застосовує свої широкі можливості та передові технології, щоб запропонувати нові інструменти в галузі державного управління, права, енергетики та спорту. Відмінною рисою компанії є інновації та прагнення до виконання поставлених завдань на 100%, що є сильною та виграшною стороною продуктів Bloomberg. Головний офіс міститься в будівлі Bloomberg Tower у Нью-Йорку. Тож усі, хто з якихось причин не скористався можливістю складання тестів, стежте за інформацією на http://vk.com/ batwestukraine, аби не проґавити свого шансу перевірити свої знання, визначити свої сильні професійні сторони, які б могли зацікавити роботодавців, отримати пропозицію на постійну роботу та стажування, прорекламувати себе роботодавцям по всьому світу, отримати детальнішу інформацію про можливості кар’єри у фінансовій сфері і поліпшити своє резюме.

Загублений студентський квиток ВК № 09201222 на ім’я Челядина Ореста Володимировича, студента групи 104-ФК, вважати недійсним. № 1–2 (161–162) січень – лютий 2013

 11


 ми – студенти!

Випробування сесією С-Е-С-І-Я… Слово, від якого ще недавно віяло крижаним холодом невідомості, яке паралізувало думки і блокувало пам’ять, упритул підступило до кожного з нас, першо­ курсників, і ми, нарешті, змогли роздивитися той «моторошний привид» зблизька. А роздивившись, відкрили для себе «Америку» в суто українському дусі: не такий страшний чорт, як його малюють. У цієї безплотної істоти мудрі і вимогливі очі, в яких живе і всерозуміюча усмішка, і тепла лукавинка. Сесія шляхетна і милосердна, прихильна і добра до того, хто шукає знань і здобуває їх упертою працею. Якщо ти це розумієш і відповідно до цього поводишся – жодних проблем! Якщо ж ні – тоді начувайся! Тобі гарантовані безсонні ночі перед іспитами і зрадливе тремтіння колін перед столом екзаменатора. Перша у студентському житті сесія – позаду. Ось тепер ми вже – справжні студенти. З «бойовим хрещенням», друзі-першокурсники! А зараз – враження. Василь Ставінський з групи 103-ФК: «Перша сесія вразила не тільки мене, а й усю нашу групу, своєю… ЛЕГКІСТЮ. Хоча всіх це, звичайно, не стосується. Справді, для тих, хто навчався впродовж семестру, – сесія не проблема. Додам, що іспити були майже за шкільною програмою, тому слід подякувати не тільки вчителям наших шкіл чи ліцеїв, а й тим людям, котрі готували нас до цього справжнього першого студентського випробування тут, у ЛІБСІ. Це хороші викладачі, які завжди готові піти назустріч кожному студентові. Також ми дуже вдячні нашому кураторові Галині Іванівні Береговій за допомогу і підтримку. До речі, послухавши розповіді своїх шкільних друзів, тепер теж студентів, про їхні сесії, я плакав – чесно, але від сміху! Який же я радий, що навчаюсь саме тут – у ЛІБСІ!»

Оля Метельонок із групи 101-УП: «Загалом, для мене сесія пройшла досить легко, отримала “п’ятірки” з усіх предметів. Вона виявилася не такою страшною, як про неї кажуть. Не зважаючи на те, що бали до іспиту в мене були високі, а з одного предмета одержала “автомат”, хвилювання спочатку все одно були. Тому перед першим іспитом провела безсонну ніч із кавою, повторюючи весь конспект від початку до кінця. Як результат, отримала 100 балів. Я зауважила, якщо заробляти якомога більше поточних балів і добре готуватися до модульних контрольних, то скласти іспит – дрібниця». Андрій Маліч із групи 101-ЕК: «Зага­ лом, сесія пройшла успішно. Скласти сесію не важко, якщо вчився впродовж семестру. Також можна заробити кілька “автоматів”, і тоді взагалі – життя вдалося! Головне, друзі, вчіться, працюйте над собою, і все у вас вдасться». Роман Луковський із групи 101-ОА: «Як на мене, сесія була не дуже складною. Думаю, тому що предмети впродовж

Наші досягнення і перспективи Студенти ЛІБСу щороку показують високий рівень знань у різних галузях навчальної та науково-пошукової роботи. І щороку здобувають перемоги і звання. А найголовніше – те, що всі ці досягнення заслужені і здобуті неаби­ якими стараннями і копіткою працею. Так, Ігор Патько, студент групи 302-ФК, та Ірина Чад, студентка групи 501-БСм, пройшли конкурсний відбір і співбесіду в УБС НБУ з англійської мови і отримали право на участь у Міжнародному тижні «Діяльність центральних банків» (8–17 лютого) у вищій школі – Університеті прикладних наук Федерального банку Німеччини

12 

(м. Гахенбург). Упродовж тижня вони, разом із іншими студентами вишів нашого Університету, матимуть змогу зустрітися з ректором Університету професором Еріхом Келлером, німецькими студентами та послухати лекції професорів Університету, а також матимуть зустріч з представниками Федерального банку Німеччини і, звичайно ж, оглядові екскурсії. Під час свого відрядження студенти нашого Університету презентуватимуть навчальні заклади УБС НБУ. Дев’ятого лютого у Львові пройде фінальний етап ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. ЛІБС представлятиме пере-

року були не важкими. У моїй групі всі “державники” мають стипендію, і це радує. Сподіваюся, що наступна сесія буде такою ж!» Ірина Міців із групи 105-ФК: «СЕСІЯ! А це виявилося не таким страшним звіром, як я собі уявляла. Швидко примчала з “автоматом” у руках та отримала “100” з історії української культури! Найочікуванішим був іспит з історії України. Це моя улюблена дисципліна і тема для дискусій. Загалом, усе пройшло успішно, адже сесія, за суттю, є підсумком усієї зробленої роботи!» Ірина Гринишин із групи 104-ФК: «Ось і перша сесія вже за горами! Було в нас чотири іспити. Усі, звичайно, хвилювалися (бо це вперше), проте все вийшло добре, і всі студенти залишилися задоволені!!! Якщо регулярно вчитися і готуватися до пар – сесію можна скласти на “відмінно”. А хто лінувався – то тим студентам довелося вчити все в останні дні… Проте у групі немає жодного талона, і це похвально!» Орест Сенишин із групи 102-ФК: «Враження від першої сесії – позитивні. Якщо чесно, чекав її відтоді, як вступив, тому що студентом реально стаєш після першої сесії, а не після вступу. Для мене вона пройшла досить таки вдало. Важко чи неважко було, навіть не можу визначитися, бо, на мою думку, сесія пройшла динамічно в одному ритмі».

Підготувала Христина СТРОГУШ.

можниця обласного етапу конкурсу Наталія Ковб, студентка групи 302-ФК. Нагадаємо, що торік Наталія посіла перше місце у фіналі, що дало їй змогу отримувати Президентську стипендію. Тому чекаємо стабільних результатів. 13–16 лютого в Харкові відбудеться університетський етап Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. ЛІБС представлятимуть переможці інститутського етапу Любов Юрчишин, студентка групи 302-ФК (І місце), і Людмила Комарницька, студентка групи ­206-ФК (ІІ місце). Супроводжуватиме дівчат викладач-наставник Олена Василівна Микитинець. Фінальний етап змагань відбудеться в березні, і ми впевнені в перемозі наших дівчат. Успіху і перемог! Тримаймо кулачки!

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013


життя гуртожитку 

В інституті пройшли Андріївські вечорниці Особливою чарівністю овіяний «перед­ андріївський вечір». Його із нетерпінням і зі сподіваннями на щасливу долю чекали, насамперед, дівчата, бо ж, за народним повір’ям, саме того, єдиного в році вечора можна дізнатися про свого судженого. Цікаве свято, приурочене цьому дневі, відбулося в нашому інституті в гуртожитку на Жовківській. Розпочалося воно із молебню до святого Андрія Первозваного, який провів отець Богдан у нашій капличці. Священик ознайомив усіх присутніх (а нас назбиралося кілька десятків) із давніми звичаями і традиціями, пов’язаними з цим особливим для молоді святом. Отець провів паралель між святкуванням цього дня колись і нині, наголошуючи на тому, що давніше парубоцькі «збитки» були кумедними, добрими, виявляли приязнь і симпатію до коханих дівчат, а нині вони набули спотворених форм: хлопці просто-напросто хуліганять, викликаючи негативні емоції… Оригінально відбулося знайомство учасників Андріївських вечорниць. Кожен називав своє ім’я і по-своєму пояснював його, «прив’язуючи» до якогось певного предмета, явища, життєвої історії на Різдвяну тематику. Було весело і захоплююче. Святкову атмосферу підсилили різноманітні конкурси на визначення майбутнього судженого чи судженої. Багато сміху, навіть реготу, викликали дотепні завдання, запропоновані отцем Богданом, Володимиром Романицею і Володимиром Шенбором. Усім до вподоби припав конкурс із пошуку різноманітних речей у гуртожитку, який врешті закінчився приготуванням вареників і поїданням їх із неабияким апетитом. Упродовж вечорниць лунали знані кожному з дитинства колядки, які навіювали неповторний колорит наближення Різдвяних свят. Завершилися вечорниці «на Андрія» смакуванням фруктів і солодощів, якими пригостили всіх учасників свята його організатори.

Звичайно ж, учасники поділилися з нами своїми враженнями. Отець Богдан: «Саме такі свята зближують людей серцями і душами. Сьогодні всі веселилися, жартували, сміялися, ніхто не пішов ображеним. На початок свята багато хто з присутніх не був знайомий із іншими учасниками, зате наприкінці всі почувалися друзями і разом стали до колективної світлини». Володимир Шенбор (група 405-ФКБС): «Організувати свято Андріївських вечорниць завжди важко, але, думаю, нам вдалося гарно провести час, беручи участь у конкурсах і насміхаючись добродушно одне з одного. Поїдання вареників, мандаринок і шоколадок – що ще може бути «прикольнішим»! Зимова пора додала святові ще більше натхнення. Я задоволений, і дякую всім, хто долучився до цього дійства!» Анас тасія Гурківська (група ­ 04-ФК): «Мені дуже сподобалося брати 1 участь у цьому святі. Усе пройшло дуже легко. А завдяки конкурсам, співам, українським строям можна було відчути справжню атмосферу українських

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013

вечорниць. Найбільше сподобався конкурс, в якому потрібно було виконувати різні завдання: розповісти вірш, заспівати, знайти якісь речі. Це дало багатьом можливість проявити себе і показати свої таланти та винахідливість. Більш за все запам’яталося, як усі разом співали українських пісень і колядок. Хотілось би, щоб наступного разу було більш людей, тому що завдяки вечорницям можна більше пізнати одне одного, стати дружнішими й у майбутньому зберегти цю традицію – збиратися разом на Андріївські вечорниці». Ірина Гринишин (група 104-ФК): «Перш за все, я задоволена, що пішла, бо ніколи не була на таких зустрічах, і мені було цікаво як це, що відбувається. Сподобалось те, що все було дуже організовано... Хотілось би, щоб збиралося більше людей. Дізналася багато нового щодо походження свята і про те, як його святкували в давнину наші предки, що теж чула вперше...» Учасники свята хором кажуть «Дя-ку-ємо!!» за прекрасну організацію Андріївських вечорниць і з нетерпінням чекають наступного року.

Христина СТРОГУШ.

 13


 гості інституту

Різдво у Львові З 4 до 8 січня у Львові перебували двадцять сім студентів зі Севастопольського інституту банківської справи УАБС НБУ на чолі із заступником директора з виховної роботи. Разом із Молодіжним центром нашого інституту і заступником директора з навчально-виховної роботи І. В. Жеребило гості відсвяткували найбільше зимове свято за всіма українськими традиціями. Програма була надзвичайно насичена і сніжна – на Різдво пішов сніг, чим ще більше порадував гостей. Відвідали й органний зал, Музей етнографії та художнього промислу, Львівську оперу, Львівський Різдвяний ярмарок, свято пампуха. Для гостей також організували екскурсію Львовом, разом скуштували кутю, послухали коляди, подивилися на вертепи і, найголовніше, відчули тепло, казковість Різдва і теплоту й опіку колег. Детальніше розповідають студенти зі Севастополя.

Моя мрія здійснилася Відсвяткувати Різдво саме у Львові було моєю мрією, хоч я вже не раз була в цьому місті в інші пори року. Чому саме на Різдво? Як відомо, тільки Львів може показати свято в усій красі, зачарувати своєю незвичайністю та колоритністю, показати традиції святкування, які дуже відрізняються від традицій нашого міста. Величезною радістю для мене було дізнатися, що ЛІБС запросив на святкування Різдва студентів нашого інституту. Для нас подорож до Львова – гарна можливість провести незабутні канікули, ознайомитись із містом, з його стародавніми традиціями і обрядами. Львів зустрів нас справжньою зимовою погодою вранці 4 січня. На вокзалі нас уже чекали представники ЛІБС, які привезли в затишний готельний комплекс. Хотілося б відзначити ту привіт­ ність і гостинність, з якими нас зустрічали львів’яни. Дуже їм за це дякуємо! Після поселення нам провели цікаву оглядову екскурсію Львовом. Екскурсовод звертав увагу на все найцікавіше і найважливіше, що слід запам’ятати про це казкове місто. Після того нас познайомили з представниками студентського активу ЛІБС, які впродовж усіх наступних днів нашої подорожі проводили час з нами, а також підказували, куди обов’язково потрібно піти, як дістатися до того чи іншого місця. Особливо вдячні Ользі Клименко і Богданові Пелеху!

14 

Завдяки порадам і рекомендаціям приймаючої сторони ми склали свої екскурсійні маршрути на кожен день. Хотілося встигнути побачити якнайбільше! Знайомство з різдвяними традиціями Львова почалося з площі Ринок, де був встановлений один із головних атрибутів свята – різдвяна шопка. Це великий дерев’яний макет Вифлеємського хліва, в якому народився Ісус Христос. Також мене дуже вразив чотириметровий дідух, що є символом добробуту та щастя. По всьому місту можна було придбати дідуха, тож кожен мав можливість привезти додому цей символ Різдва саме зі Львова, бо в Севастополі його ніде не знайти. За час подорожі ми відвідали безліч музеїв, але один нам особливо сподобався – Музей етнографії та художнього промислу. Зали музею вражають колекцією декоративно-прикладного мистецтва представників України та інших країн, також там є зала музичних інструментів, дивовижні колекції меблів, посуду та годинників. У програмі наших екскурсій – також концерт у Львівському будинку органної та камерної музики. Особливо вразив зовнішнім виглядом і красою звуків орган, бо я його бачила на власні очі уперше! Шостого січня ми вирушили у Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької на балетну виставу «Маленький принц», де разом з актора-

ми поринули у світ Антуана де Сент-Екзюпері. Будівля театру зачарувала своєю красою, тому кожен хотів зробити пам’ятні фото­ графії. Наші нові друзі з ЛІБСу запросили нас на Різдвяну вечерю. Зустрічали як важливих і довгоочікуваних гостей, накрили стіл і приготували 12 страв відповідно до всіх традицій. Усе було дуже смачно і по-домашньому. Також запросили двох талановитих діточок, які заспівали колядки та щедрівки. Сьомого січня відвідали Домінікан­ ський собор, де проходив фестиваль «Велика коляда», із задоволенням послухали колядки у професійному виконанні. Як виявилося, серед усіляких дійств у Львові в період Різдвяних свят є ще й свято пампуха. Кулінари з’їжджаються з усіх куточків нашої країни і готують пампушки, які не залишають нікого байдужим! Ще однією «родзинкою» Львова у цей час є ярмарок. Маленькі дерев’яні будиночки, різдвяні мелодії та безліч сувенірів навіюють атмосферу свята і веселощів. Кожен з нас купив на свій смак сувеніри на згадку про Львів, також побалували себе різною смакотою: спробували традиційні солодощі, ковбаски, вареники з різними начинками. А львівську каву і шоколад ми ніколи не забудемо, бо вони тут найкращі! Час нашого відпочинку в казковому Львові закінчився дуже швидко, але ми отримали незабутні враження, дізналися безліч різдвяних традицій і спробували справжні святкові страви. Хотілося б висловити величезну подяку Севастопольському інституту банківської справи за те, що подарували 

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013


особистості в історії ЛІБСу 

Гуру банківської справи Історію нашого навчального закладу творила і творить нині ціла когорта самовідданих фахівців високого класу. Не одну сторінку в історію інституту банківської справи вписали керівники, котрі різного часу його очолювали. Усі вони – частина історії нашого вишу і назавжди залишаться людьми, котрі за покликом душі доклали всіх зусиль, аби давати знання, розширювати світогляд, передавати високі ідеали, культуру молодому поколінню. Присвятити банківській системі все життя – подвиг. Таких людей називають метрами. Михайло Федорович Кокошко – метр банківської справи. Його життєва кар’єра постійно була пов’язана з банківництвом. А ще Михайло Федорович розписався на скрижалях історії нашого вишу – у 1987–1989 роках очолював обліковокредитний технікум. Як викладач-сумісник співпрацював з нашим навчальним закладом ще з 1969-го, проводив заняття з виробничої практики, а з листопада ­1975-го – викладачем. Загалом, початок практичного стажу роботи М. Ф. Кокошка в установах Держбанку сягає ще 1968 року. Багато плідних ідей на благо розвитку навчального закладу того часу належало саме йому. Завдяки старанням М. Ф. Кокошка вдалося обладнати перший комп’ютерний клас на вісім робочих місць. З першого вересня 1987 року відкрито навчальне відділення Ощадбанку. У технікумі працюють 21 навчальний кабінет, 23 предметні гуртки. У Всесоюзному соціалістичному змаганні колективів технікумів Держбанку СРСР за 1987/1988 навчальний рік технікум 1988 року посів друге місце серед 22-х. У 1988 році створено Раду самоуправління технікуму (13 викладачів і старости навчальних груп). У той час колектив технікуму всі свої зусилля спрямовує на подальше вдосконалення ідейно-політичної, навчально-методичної роботи, щоб піднести на

вищий рівень процес підготовки висококваліфікованих, відданих своїй справі спеціалістів для системи спеціалізованих банків СРСР. Загальна успішність учнів технікуму висока – 99,4%. Частка учнів, котрі навчалися на підвищені оцінки, становила 68,7%. У 1988/89 навчальному році план випуску спеціалістів виконано на 101,95%. Загальна успішність становила в той період 99,6%. Підвищення успішності пояснюється впровадженням у навчальний процес нових активних форм навчання, поліпшенням індивідуальної роботи викладачів. Щомісячно підбивалися під­ сумки змагання учнівських груп і на засіданнях старостату систематично розглядали питання успішності. Учні денного відділення склали всі державні іспити, за результатами яких 38 учнів отримали дипломи з відзнакою. Підтримуючи престиж і фаховість свого закладу серед технікумів СРСР, керівник закладу М. Ф. Кокошко визначає пріоритетними: розвиток науково-технічної творчості учнів, комп’ютеризацію навчальної та позанавчальної роботи, посилення співпраці з банками, пошук нових форм і методів роботи гуртків. Про таких, як Михайло Федорович, люди кажуть, що його талант – від Бога. Його високий професіоналізм органічно поєднався з великою любов’ю до молоді, бажанням розвитку інтелектуальної сфери, безмежною добротою, щирістю, працелюбністю та відкритістю.

 нам можливість провести такі різдвяні канікули, а також Львівському інституту банківської справи за привітний прийом, увагу і турботу, якими ви нас оточили!

Дар’я САМОЙЛОВА, студентка СІБС УАБС НБУ.

З Півдня – на Захід Коли приїжджаєш з півдня України на захід, то спочатку складається враження, що ти опинився в іншій державі, не в Україні. Але вже потім розумієш, що ти таки в Україні, у самому її культурному центрі, в осередку, де досі зберіга-

Михайло Федорович Кокошко народився 1943 року в селі Дибча Ярославського району (Польща). Економічну освіту здобув в Одеському інституті народного господарства (кредитно-економічний факультет). Після його закінчення 1968 року Михайла Федоровича скеровано на роботу в міське управління Львівської обласної контори Держбанку СРСР, де він почав свою працю на посаді кредитного інспектора. Згодом працював старшим кредитним інспектором, очолював відділ фінансування і кредитування сільського господарства, був заступником начальника міського управління Львівської обласної контори Держбанку СРСР. У 1987–1989 рр. М. Ф. Кокошко – директор Львівського обліково-кредитного технікуму. У 1991 році його призначено на посаду начальника Львівського обласного управління Держбанку СРСР. З 1991 року до ­2003-го Михайло Федорович Кокошко працював начальником Управління Національного банку України у Львівській області. Колектив ЛІБСу шанує здобутки попередників, нашу моральну опору, береже дерево роду нашого вишу та пам’ятає всіх тих, хто колись тут працювали, віддаючи всі сили і час закладові, до якого прикипіли душею і серцем.

Ю. Г. ДЕДЮХІНА, архіваріус ЛІБС УБС НБУ

ються українські традиції у первозданному варіанті. Більш за все це починаєш розуміти на Різдво, коли весь Львів перетворюється на свято: ярмарки, концерти, вертепи та багато іншого, а головне – по-справжньому щасливі люди, для яких Різдво – це справді особливе свято. Хочеться віддячити ЛІБС УБС НБУ за дуже теплий прийом і по-справжньому цікаві заходи, екскурсії, завдяки яким вдалося хоч трохи зрозуміти Львів, його історії та культуру – таку далеку для жителів Півдня України…

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013

Олександр СТРУНСЬКИЙ, студент СІБС УАБС НБУ.

 15


 наостанок

Клани, гангстери і дон Ніколя… або Мафія ЛІБСу – непереможна Крапку в 2012 році ЛІБС поставив новорічним корпоративом «Мафія ЛІБС УБС НБУ». Суть і задумка свята була в тім, що всі структурні підрозділи інституту – гангстерського клану – звітували голові мафії дону Ніколя про виконані завдання та зроблену роботу. Наближеність до реальних подій минулого століття надавав надзвичайно колоритний спектр костюмів у стилі мафіозі. Найдинамічнішими та найкреативнішими номерами були звіти-виступи кафедр обліку і аудиту та банківської справи. Так, колектив кафедри обліку і аудиту подав звіт профорієнтаційної роботи (пошук обдарованих абітурієнтів) у стилі фільму «У джазі тільки дівчата». Кафедра ж банківської справи відтворила гангстерську добу з допомогою сольних виступів, танцювальних номерів і вітання тематичного змісту. Гангстерські баталії захопили практично весь колектив інституту – у заході взяли участь 90% працівників. Хм… Виявляється, ЛІБС – то мафія. І мафія ЛІБСу – непереможна, бо це велика родина друзів, колег, однодумців, творчих особистостей. Фото Романа Тупися.

Засновник: Університет банківської справи Національного банку України. Реєстраційне свідоцтво: серія ЛВ № 905/158 від 19 березня 2009 року. Керівник проекту: І. Жеребило. Головний редактор: Л. Козанкевич. Cтудентські головні редактори: О. Клименко, Н. Ковб. Редактори відділів: репортерського О. Кручик; «Студент і наука» І. Гасюк; інформаційного Х. Строгуш, Л. Нискогуз; фотозабезпечення І. Берегівський. Дизайн, верстка: О. Середа. Коректор: О. Яремчук. Адреса редакції: м. Львів, просп. В. Чорновола, 61, навчальний корпус № 3, к. 219, тел.:  297-72-37, e-mail: larisa@lbi.wubn.net. Від­по­ві­даль­ність за досто­вірність фак­тів, ци­тат, прізвищ та інших ві­до­мостей не­суть ав­то­ри публі­кацій.

16 

№ 1–2 (161–162) січень – лютий 2013

Banko 01-02 (161-162)  

Студентська газета «Банко» ЛІБС УБС НБУ

Banko 01-02 (161-162)  

Студентська газета «Банко» ЛІБС УБС НБУ

Advertisement