Page 1

AL - AZ - CA - CT - CO -FL - HI - MA -NJ - NM - NY - UT - Ont ari o - Québec

bezpł at nymi esi ęczni k/ f reemont hl ynewspaper

nr7l ut y / f e br uar y201 4

www. t he pol andt i me s . c om f ot . Mi c ha łObr yc ki

Wt y m nume r z e :

-Ma r t aNo wi c ka-Cho r o byukł a dus e r c o wo–na c z y ni o we g o -Wa c ł a wKuj bi da-Opo c z ą t ka c hZi mne jWo j ny -Do mi ni kMa t a ni a k-Mo ni kaHo j ni s zna s z ąna dz i e j ąwSo c z i

Pol acy na Dachu Świ at a Pol esont heTopoft heWor l d Na nga Pa r ba tt oj e de n z dwóc h os t a t ni c h „ oś mi ot ys i ę c z ni ków“ ,kt ór yni ez os t a łj e s z c z e z dobyt yw t r a kc i ez i mowe go we j ś c i a .Pol a c y pr z e zdz i e s i ą t kil a tuwa ż a nibyl iz aj e dnyc hz na j l e ps z yc h hi ma l a i s t ów. Os t a t ni el a t a ni e na l e ż a ł y j e dna k do na j l e ps z yc h. Kr e s ni e powodz e ni om ma na s t ą pi ć na s kut e k wypr a wy,kt ór ąobj ę l i ś my s wym pa t r ona t e m me di a l nym. Wi ę c e jnas t r . 8

wo tt s a he l s one of t ti ba r nga Pa Na t ha ndt 0m.a 0 0 bove8 ea s i tr ha nst i a mount r e nt hewi nt di e t ummi ns e tbe venotye ha s de a c or de ve f s ha r mbe i l h c s i . Pol me i t ebut t i l nge mbi i l yac a l ma heHi ot dt onge l be s ula f s s e c uc ss na e venotbe sha r a tye s a hel t , r ve .Wehopehowe t s ntpa a t s edi omemor s he h t t ng wi i nc omme sc ai r w e he ne t a di hourme t dwi e r ove vec onweha i t di pe x e . ge8 eonpa dmor a e er s a e Pl . ge ona r t pa

J użz ami e s i ą c ! Oni e po dl e g ł o ś c i Sz ko c j i

Ks . p r o f . Ma r e kUg l o r z

St a ni s ł a w Mi c ha l k i e wi c z

p r o f . Ad a m Wi e l o ms k i

p r o f . Ka z Dz i a mk a

Chr z e ś c i j a ńs k aAk a d e mi a Te o l o g i c z nawWa r s z a wi e

Zna nyp o l s k ip ub l i c y s t a o r a za ut o rwi e l uk s i ą ż e k

www. k o ns e r wa t y z m. p l

TheUni v e r s i t yo fNe w Me x i c o

Samot ność

Ri natpr zemówi ł ,causafini t a?

St r o n a1 0

St r o n a4

CzyMaj danj estważny?Pol emi kaz THEU. S. EDUCATI ONALFRAUD: Kud o st oJ o hnGa t t o Ludwi ki em Skur zaki em St r o n a4

Pa g e5


2

The Poland Times

www.ThePolandTimes.com

Słowo od redaktora naczelnego Editor in Chief’s Note Krystian Żelazny redaktor naczelny editor-in chief

Szanowni Państwo, W związku z faktem, iż za oknami mamy śnieg i mróz (choć nie dotyczy to wszystkich stanów, w których ukazuje się gazeta), a także pewnych nadzwyczajnych okoliczności podjęliśmy decyzję o przesunięciu zapowiadanego tematu kalifornijskiego na kolejne wydanie. Drugi w tym roku numer „The Poland Times“ poświęcamy historycznej wyprawie 3 polskich śmiałków, mającej na celu zdobycie zimą niezwykle niegościnnej góry, Nanga Parbat w Karako-

rum. W tym numerze niestety nie możemy zaprezentować Państwu tekstu p. Jana Pietrzaka. Spędził on miniony miesiąc w USA na zaproszenie naszej Redakcji i nie był w stanie, w związku z podróżą, dostarczyć nam swojego felietonu. Jednak, żeby nie być gołosłownym, na str. 9 przedstawiamy krótką relację z jego wizyty. Nie ma jednak tego złego, co by na dobre miało nie wyjść. Mamy nadzieję, że tekst prof. Adama Wielomskiego w pełni zrekompensuje Wam tę okoliczność. Ponadto zachęcam do przeczytania pozostałych naszych stałych pozycji.

Spotykamy się także z licznymi zapytaniami związanymi z bezpośrednim wysyłaniem gazet do Państwa domów. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Redakcją. Jedynym Waszym kosztem będzie opłata za przesyłkę.

tak abyśmy mogli na pierwszą rocznicę wydawania naszego pisma ogłosić jego rozstrzygnięcie. Jeżeli macie Państwo własne pomysły na kolejne tematy przewodnie w naszej gazecie lub chcielibyście podjąć współpracę z redakcją, zachęcamy do kontaktu. Zależy nam na stałym podnoszeniu jakości pisma, a także nawiązaniu jak najbliższych relacji z czytelnikami. Z życzeniami przyjemnej lektury, Krystian Żelazny

Ladies and Gentlemen, W grudniu zakończyliśmy tymczasem przedstawianie zdjęć pięknych Polek, które od kwietniowego wydania będą uczestniczyć w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami,

It is the time of the year which in the most places we issue this magazine there is snow outside and it is freezing cold. Due to that fact and

also some other factors we have made a decision to postpone earlier announced California theme for this issue of the paper. The second issue of The Poland Times this year we are devoting to the historical expedition by a handful of Polish climbers attempting to winter-summit treacherous Nanga Parbat in the western Himalayas. This time we are not including a text by Jan Pietrzak as he spent the entire last month travelling the U.S. upon The Poland Times’ invitation. And therefore, he was not able to write his monthly essay for us. Instead, we are presenting a short coverage of his visit on page 9. And to compensate for his regular contribution, we are pleased to include a text by Prof. Adam Wielomski. We also encourage you to read all articles as they are very interesting.

In December we concluded presenting photos of the beautiful Polish girls. And we are planning on organizing for a contest to start in April and selecting the winner on the first anniversary of the magazine. If you have ideas for the main themes of the following issues or you would like to co-operate with the editorial in any meaningful way, please do not hesitate to contacting us. We do care about steady content quality enhancements and strong bond with our readers. Enjoy reading, Krystian Żelazny

Gdybym urodziła się 400 lat temu… czyli kobiety kiedyś a dziś Widziane oczyma nastolatki

dy o wiele starszego od nich mężczyznę. Nie pytano, czy nie czują się zbyt młode na to, aby sprostać tak poważnemu zadaniu, jakim jest bycie żoną i matką. Miłość zazwyczaj stawała się abstrakcją, choć nie rzadko i przychodziła w późniejszym czasie. Faktem jest jednak ówczesny praktyczny brak rozwodów. Nie uczucie było wyznacznikiem oceny, a stan majątku kandydata czy też kandydatki (gdyż stan ten dotyczył obojga płci). Nie liczono się zupełnie ze zdaniem panny czy kawalera. Nie pytano, kogo chcieliby poślubić. W razie niezastosowania się do woli rodziców, młodym groziło wydziedziczenie. Co ciekawe, w przypadku stanów mieszczańskiego, jak i włościańskiego, statut prawny kobiet był niemal równy mężczyznom.

A gdybym tak urodziła się 400 lat wcześniej? Czy pod długą do ziemi suknią z ciasnym gorsetem skrywałaby się ta sama osoba? Jak bardzo moje życie różniłoby się od obecnego? To dość intrygujący i obszerny temat, na który, moim zdaniem, nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

cie. A za oknem? Piękny świat: bez fabryk, samochodów, telefonów i Facebooka. Co tu robić, kiedy czasu jest tak dużo, a możliwości rozrywki wedle współczesnych realiów tak niewiele? Może coś poczytam? Tylko nie wiem czy umiem, bo przecież jestem kobietą, a nie w każdej, nawet szlacheckiej rodzinie, przykładano się do kształcenia białogłowych. Lecz, jakbym miała taką sposobność, to jaka byłaby moja rola? Przecież moje miejsce jest głównie w kuchni i przy szydełkowaniu.

Cofnijmy się zatem w czasie: jest wiosenny poranek roku tysiąc sześćset czternastego w jednym z mazowieckich dworków ziemi wiskiej. Dokładnie możemy umiejscowić się w moich rodowych Bagienicach. Budzi mnie pianie koguta. Odsłaniam zasłonę w swojej komna-

Bycie córką w XVII wieku nie było łatwym zadaniem. Młode kobiety w tych czasach nie miały prawa do decyzji nawet w tak istotnej sprawie, jaką jest małżeństwo. Kiedy wyrastały już z zabaw lalkami, przygotowywano je do tego, aby jak najszybciej wydać je za mąż za bogatego, niekie-

Redaktor Naczelny Editor in Chief Krystian Żelazny

Dyrektor ds. marketingu Director of Marketing Andrzej Gałuszka (Polska) Katarzyna Żak (USA)

Skład i korekta Composition and Correction Agnieszka Deleska Krzysztof Bankert

Dyrektor ds. dystrybucji Director of Distribution Cezary Żelazny

Obsługa informatyczna IT support Natalia Kmieć

Klaudia Bagińska Licealistka z Łomży

Zastępcy Redaktora Naczelnego V-ce Editor in Chief Robert Słówko vel Bert Wörtchen (East) Zbigniew Żelazny (West)

Niestety, godne życie to za dużo powiedziane. Bo jak można mówić o godności, kiedy kobieta pozbawiona jest wielu praw, a jej funkcjonowanie

w rodzinie w dużej mierze ogranicza się do narzuconych obowiązków domowych? Kiedyś kobiety nie można było nazwać niezależną. Pozostawała pod opieką i władzą męża, ojca, braci. Choć w Rzeczpospolitej miała prawo posiadać własny majątek, którego nie mogła być przez mężczyzn-opiekunów w żaden sposób pozbawiona. Można jednak rzec, iż pełni praw nabywała dopiero stając się… wdową. Tradycja nakazywała, iż kobieta winna być małżonkowi posłuszna. Nie zapominajmy jednak o wrodzonym szarmanctwie Polaków i prawu zakazującemu znęcania się nad niewiastami. Wyobrażam sobie teraz sytuację, w której muszę poślubić nieznanego mi mężczyznę, z którym nie łączą mnie żadne relacje. Muszę stworzyć z nim dom, rodzinę i służyć mu na każdym kroku. Gdzie tu miejsce na miłość, szczęście, jakiekolwiek przyjemno-

Kontakt Contact USA: Telefon (PL): +1 917 331 0212 Telephone (US): + 1 609 529 3959 Canada: Telephone: +1 613 274 2661 e- mail: info@thepolandtimes.com

Wszystkich chcących zamieścić reklamę na łamach pisma, prosimy o kontakt telefoniczny bądź emailowy.

In order to place advertisement with us, please contact us via email of phone.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, która jest prywatną własnością intelektualną autorów tekstów.

The Editorial does not take responsibility for the content of articles, which is the private intellectual property of the authors.

ści? Pogrążyłabym się zapewne w rutynie. Większość czasu spędzałabym w domu, często pozbawiona rozrywki i możliwości kształcenia się. Sprzątanie, gotowanie i zajmowanie się dziećmi mogłoby stać się moim jedynym zajęciem. Ponadto marny byłby mój los, gdyby posądzono mnie o czary (ale całe szczęście urodziłam się w herbowej rodzinie). Kobiety postawione w sądzie nie miały szansy na obronę. Wyrokiem każdej rozprawy były tortury, a następnie spalenie na stosie (niekiedy z łaski wcześniej uduszone). Nie zapominajmy, że Rzeczpospolita, choć nie do końca była „państwem bez stosów”, jako pierwsza na świecie zakazała pierwej karania za czary, później samych tortur. Ciąg dalszy na stronie 5

Polska: Telefon: +48 667 121 108 Wydawca Publisher Caesar Polonia Publishing, Corp adres: 5918 Catalpa Ave. Ridgewood, NY 11385

www.facebook.com/ThePolandTimes


Wieści z-za Kurtyny Sceny Polskiej na Kresach Anna Paszkowska Kurier Galicyjski Radio Lwów

Szarość tamtego dnia nie wywarła wpływu na mój nastrój. Słońce schowało się za ciemną ścianą chmur zasłaniających świat przed jasnymi promieniami. Gęsta mgła spadła na ziemię, lecz pomimo gnębiącej, wieczorowej ciszy i ciężkich kropli deszczu odczuwałam dziwną równowagę. Wracałam z teatru. Minęło już trzy lata od chwili, gdy poznałam pana Zbigniewa Chrzanowskiego, reżysera Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Akurat wtedy postanowiłam pójść na przesłuchanie. I, jak się później okazało, nie nadaremnie. Teatr całkowicie amatorski przetrwał już 55 lat i nadał swoją magią przyciąga publiczność i nowych entuzjastów. 19 kwietnia 1958 roku na scenie szkoły nr 10 św. Marii Magda¬leny, dzięki życzliwości ówczesnego dyrektora szkoły Józefa Raicha i przewodniczącego koła rodziciel¬skiego Tadeusza Garlińskiego, wy¬stawiono farsę K. I. Gałczyńskiego „Babcia i wnuczek”. To głęboko dotknęło publiczność, spragnioną polskiego słowa nie tylko w domach rodzinnych i kościele, zainspirowało też młodych aktorów,

którzy po raz pierwszy byli tak głośno oklaskiwani. Od początku lat 60. Zbigniew Chrzanowski wspólnie z Piotrem Hausvaterem reżyserowali kolejne spektakle, a po śmierci Hausvatera Zbigniew Chrzanowski prowadzi ze¬spół samodzielnie. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności Polski Teatr niedługo zyskuje nową siedzibę w wojewódzkim Domu Nauczyciela przy ul. Kopernika 42. Lata dziewięćdziesiąte są punktem zwrotnym w historii teatru - zespół wyjeżdża po raz pierwszy w swej historii na artystyczne tourne do Polski, prezentując swój dorobek w Rzeszowie i Łańcucie. Od tego czasu Polski Teatr Ludowy ze Lwo¬wa coraz częściej gości na Ojczyźnie. Wyjazdy prowadzą zespół m.in. do Litwy, Czech, Anglii i Szwecji. Wszędzie tam, gdzie na świecie są Lwowiacy występy Teatru są oczeki¬wane, oklaskiwane, serca widzów biją szybciej, a w oczach odczytać można wzruszenie. Powoli zmierzam osią czasu naprzód, zbliżając się ku teraźniejszości. Zostawało nam kilka dni do premiery spektaklu „Stara kobieta wysiaduje” Tadeusza Różewicza. Codziennie robiliśmy próby. I chociaż prawie wszystkie rekwizyty były już gotowe, ciągle gubiły nam się welony, baletki, kitle... -Więc czym właściwie jest według ciebie teatr?- pytam sama siebie w trakcie wyimaginowanego wywiadu.

Brakowało mi poprawnej odpowiedzi. Do głowy przyszedł mi pewien pomysł: napisanie reportażu na temat działalności polskich aktorów we Lwowie. -Co sądzisz o ekipie aktorskiej?zazwyczaj spokojna i zrównoważona Wiktoria Słobodiana odreagowała na moje słowa, krytycznie przypatrując się mojej kartce z pytaniami. -Wcale nie jest to „ekipa”! Pojęcia „rodzina” i „teatr” absolutnie nie są zróżnicowane. Czyli wszyscy traktujemy teatr jako wielką rodzinę. Ostatnio mnóstwo ludzi zostało zaangażowanych do naszego teatru. W większości to starsze pokolenie, ale to nic nie znaczy. Przecież starsi aktorzy ciągle nam pomagają, radzą, w końcu są dla nas przykładem.odrzekła. Odrazu przypomniała mi się pewna sytuacja w garderobie: -Nie rozmawiajcie za kulisami! Cisza podczas spektaklu jest obowiązkowa! I nie przyprowadzajcie obcych ludzi za kulisy przed spektaklem! Przecież to nasza tajemnica! Ech, wszystkiego was trzeba uczyć...- mówiła nam pani Luba Lewak. Zapamiętam to sobie. Hmmm, zdaje się, że znowu popełniam błąd, opowiadając wam o tych sztuczkach aktorskich...Bo przecież to też nasza tajemnica... -Co zainspirowało cię do grania w teatrze?- czytam ze swego papierka, adresując pytanie do Karoliny Baczyńskiej. Chodząc od ściany do

ściany, setki razy przeczytywała scenariusz, akcentując na określonych słowach. Była tak skoncentrowana, że nie przeszkadzał jej nawet głośny gwar uliczny. Po krótkiej pauzie podniosła oczy od scenariusza i bez zastanowienia odpowiedziała: -Uwielbiam być w centrum uwagi. Dawno chciałam zostać aktorką. A wyjątkowa atmosfera teatru sprawia, że czuję się tu znakomicie.

obecnością. Gdy reżyser ma do czynienia z aktorką, a przy pierwszym spotkaniu przyjmuje do wiadomości jej barwę włosów, natychmiast się wycofuje z terytorium okupowanego, zgadzając się na dowolne warunki. Oto tajemnica sukcesu w prowadzeniu interesów na scenie. „Naturalność jest jednak bardziej ceniona” – akcentuje aktor Artur Lafarowicz.

Już po pierwszym spektaklu zrozumiałam całą absurdalność mego wywiadu. Czyż te szczere uśmiechy, tęskny szept Starej Kobiety, szalony śmiech kelnera Cyryla, czujny Szef, sprawnie kierujący zespołem, a nawet intensywny zapach kawy, unoszący się w powietrzu, nie czyni wyżej napisane pytania bezsensownymi?

Przyjaźń i miłość są skarbami, które z upływem bezlitosnego czasu blakną i przekształcają się we wspomnienia. Wydaje się, że musimy ciągle kroczyć naprzód ścieżką życiową, nie patrząc nigdy do tyłu. Dla mnie scena lwowskiego teatru to niestety już przeszłość. Lecz istnieje sposób walki z niemiłosiernym czasem, który szkodzi niezbędnym dla nas wspomnieniom. Sposobem tym jest Pamięć. Można ścinać kwiaty, ale wiosny to i tak nie zatrzyma. Niezależnie od tego, co robimy, gdzie jesteśmy i z kim, co planujemy i odczuwamy, pamięci nie przezwyciężymy.

I chociaż czasami się jednak sprzeczamy, tu nie działają żadne złe humory. Znikają tuż po przekroczeniu progu teatru. Dlatego że jesteśmy całością. Jesteśmy RAZEM. Bez wątpienia przytrafiły się także prowokacja do kreatywności, poważna inspiracja sztuką i interes do poszczególnych jednostek płci żeńskiej w kontekście współistnienia w zespole przeważnie męskim. Podziwiam blondynek. Są mądre (mimo braku pomyślnego ograniczenia wydatków na środki kosmetyczne). Należą do typu kobiet, które uchwyciły sens w walorze charakterystycznego koloru włosów - rozwiązują dowolny problem jedną jedyną

Wszyscy ci ludzie, których poznałam, mają do zaoferowania coś wyjątkowego: prawdziwą miłość do teatru, która wiąże się z ogromnym wysiłkiem i poświęceniem. Więc życzę im, by jej nigdy nie tracili i nadal zadziwiali publiczność swoim perfekcyjnym talentem aktorskim. I, oczywiście, nie zapominali o ciszy za kulisami podczas spektaklu.


4

www.ThePolandTimes.com

publicystyka - polska

Rinat przemówił, causa finita? „Sekrety szpiegów i książąt” hrabia Aleksander de Marenches, były szef razwiedki francuskiej. Kiedy Francja wypuściła do Iranu ajatollaha Znany polski Chomeiniego, podobnie jak w 1917 publicysta oraz autor wielu książek roku Niemcy wysłali do Rosji Włodzimierza Eljaszewicza UljanoNa Ukrainie wszystko jasne! Kiedy wa, niczym bakcyla dżumy, prezytylko Rinat Achmietow, tatarskiego dent Pompidou wysłał hrabiego do pochodzenia samyj krupnyj płutokrat Teheranu, żeby zorientował się, w prawdopodobnym rozwoju sytuacji. samostijnoj Ukrainy dał głos o Ten spotkał się z szachem Rezą niedopuszczalności użycia siły przeciw miatieżnikom z Majdanu, z Pahlavi, który oświadczył mu, że wobec „narodu” nie użyje siły. prezydenta Wiktora Janukowycza natychmiast uszło powietrze. Tak Hrabia de Marenches pożegnał go uprzejmie i nie bez pewnej melanbyło i w 1978 roku w Iranie - o czym wspomina w wywiadzie-rzece cholii, bo po powrocie do Francji

Stanisław Michalkiewicz

zaraportował prezydentowi, że szach jest już zgubiony i trzeba dogadać się jakoś z ajatollahem i jego strażnikami rewolucji. Warto przypomnieć, że Rinat Achmietow to ten sam, któremu piękna Julia Tymoszenko skonfiskowała - prawdopodobnie na rzecz Borysa Abramowicza Bieriezowskiego, pełnięcego obowiązki porte-parole słynnego grandziarza Jerzego Sorosa - metalurgiczny kombinat Kriworożstal, za który zapłacił 800 mld dolarów. Nic tedy dziwnego, że - po pierwsze - piękna Julia trafiła do tiurmy, a po drugie że prezydent Janukowycz miał wypuszczanie jej stamtąd surowo

The Poland Times zakazane. Po trzecie wreszcie - rzuca to snop światła na zagadkową okoliczność, jacy to „oligarchowie” finansowali i finansują w skali kilkuset tysięcy hrywien dziennie kijowską miniaturkę wojny domowej. Więc po deklaracji Achmietowa, prezydent Janukowycz w podskokach zaoferował trójce Umiłowanych Przywódców z Majdanu stanowiska w rządzie. Ci jednak, podobnie jak chciwa żona rybaka z bajki o rybaku i złotej rybce, czekają, aż prezydentowi Janukowyczowi rura zmięknie jeszcze bardziej - bo jeśli Rinat Achmietow zakazał mu strzelać do buntowników, to już tam on długo tym całym prezydentem nie pobędzie. A - powiedzmy sobie

szczerze - z punktu widzenia zimnego rosyjskiego czekisty Putina bokser Kliczko jest dla Ukrainy tak samo dobry, jak „kryminalista” Janukowycz. No to po co tego całego Janukowycza trzymać, skoro sam Rinat Achmietow już spuszcza go z wodą? To otwiera możliwość zwycięstwa demokracji na Ukrainie, a skoro tak, do dlaczego ona, ta demokracja, nie ma na Ukrainie zwyciężyć? Pytanie tylko - czy na całej, czy tylko na zachodniej - bo na wschodniej chyba jednak nie? Artykuł ukazał się także w tygodniku „Nasza Polska”

Czy Majdan jest ważny? Polemika z Ludwikiem Skurzakiem prof. Adam Wielomski www.konserwatyzm.pl

Podżeganie do rewolucji na Ukrainie - której szczególnie winna jest polska "prawica" - wpisuje się w jakobiński i demoliberalny scenariusz nieposłuszeństwa jako zasady na której ufundowane jest nowoczesne państwo. Rzadko mi się zdarza nie zgadzać z mec. Ludwikiem Skurzakiem, a jeszcze rzadziej czuć się w obowiązku aby to publicznie zamanifestować. Jednak mimo wieloletniej znajomości i przyjaźni tym razem uważam, że muszę wejść z nim w polemikę, ponieważ nie zgadzam się co do oceny sytuacji na Ukrainie i pozycji naszego portalu w tej sprawie. Po pierwsze, nie wydaje mi się, aby sytuację w Kijowie można było porównywać do protestów "białych miasteczek" pod KPRM. Stopień konfliktu politycznego na Ukrainie jest znacznie wyższy niż w Polsce. W sporze Tuska z Kaczyńskim i Kaczyńskiego z Tuskiem bierze udział garstka polityków i grupki fanatyków ich wspierających. Na Ukrainie mamy dwa nienawidzące się narody: na Wschodzie mamy ukraińskich szowinistów, otwarcie przyznających się do tradycji banderowskiej; na Zachodzie mamy Rosjan o rusińskich korzeniach, którzy (często) niezbyt biegle mówią po ukraińsku. Siły liczebne obydwu stron są, mniej więcej, równe, a walka idzie o kształt tego państwa. Buntownicy tak ukraińską łódkę rozchybotali, że - choćby chcieli - już tego nie mogą cofnąć. W tej chwili doszło do serii drobnych rewolucji na zachodniej Ukrainie, gdzie powstają konkurencyjne - wobec

legalnych - ośrodki władzy. Motłoch na Majdanie wprost żąda ustąpienia legalnie wybranego w głosowaniu powszechnym Prezydenta. Kości zostały rzucone, a mosty zerwane. Polityka na Ukrainie oznacza dziś Leninowskie "kto kogo" lub Schmittiański podział Freund/Feind (do wyboru jak kto woli). Ukraina stanęła przed Schmittiańską "decyzją" w najbardziej skrajnym rozumieniu tego terminu. Po drugie, konflikt rozlewa się tuż przy wschodniej polskiej granicy, na której zaraz może się zameldować 2 miliony ukraińskich uchodźców. Zwycięstwo nacjonalistów oznaczać będzie radykalne pogorszenie się stosunków z Polską. I właśnie Ty Ludwiku - mieszkając 100 km od Ukrainy - powinieneś ten problem najlepiej rozumieć. Partia Swoboda wprost neguje granice Polski i domaga się przyłączenia do Ukrainy kilkunastu powiatów. Mam nadzieję, że nie zażądają Rzeszowa w którym mieszkasz... Janukowicz prowadził politykę "wielowektorową", klucząc między Moskwą a Brukselą i stanowiąc bufor między UE a Rosją. Była to polityka optymalna z punktu widzenia Polski. Po trzecie, nie wykluczam wojny domowej. Wojsko, póki co, nie wypowiada się po żadnej ze stron. Nie wykluczam, że także jest głęboko podzielone i w razie działań zbrojnych - tak jak w Syrii czy Libii - część jednostek może wypowiedzieć posłuszeństwo legalnym władzom. Nie jest to, wbrew temu co wielu sądzi, armia "postsowiecka". Jasne, ma takowy sprzęt wojskowy, ale jakoś dziwnie czuję, że za czasów neokona Juszczenki wiadome służby miały całkowitą swobodę w rekrutacji agentury pośród ukraińskiego korpusu oficerskiego. Neokoni zza Oceanu nie będą musieli wysyłać dostaw broni buntownikom. Wystarczy, że uruchomią swoich agentów.

Ci skierują lufy czołgów przeciwko wiernym rządowi oddziałom. Po czwarte, konserwatysta winien patrzeć na problem ukraiński z niepokojem z przyczyn zasadniczych. Przykład Ukrainy znakomicie pokazuje, że Stanisław Michalkiewicz - w czasach gdy nie sprowadzał wszystkiego do "rozwiedki" i był znakomitym analitykiem politycznym - miał rację, że "demokracja wcale nie polega na tym, aby ludzie wybrali władzę, ale aby wybrali słusznie". Oto bowiem stoimy wobec sytuacji, gdy buntownicy ze wschodu kraju, wspomagani i zachęcani przez polskich mesjanistów, negują legalną władzę i wokół nich błyskają flesze. W "demokratycznych" mediach są określani jako "demokraci", gdy wybrany w wyborach powszechnych Prezydent uznawany

jest za "tyrana". Jest to kolejny niebezpieczny precedens, gdy zachodnie ośrodki - a za nimi powtarzająca bezrefleksyjnie ich slogany odmóżdżona polskojęzyczna klasa polityczna - uzurpują sobie prawo decydowania, co jest "demokracją" (= rządem prawowitym), a co nie jest. Jeśli wszelka władza pochodzi od Boga, jako naucza Apostoł Narodów - czy też, jak ja to lubię ujmować, wszelka władza ma charakter katechoniczny - to nie można spokojnie patrzeć jak tłum uliczny, podżegany przez osobników prawdopodobnie finansowanych zza granicy, obala tę władzę pod hasłami "prawdziwej demokracji". Konserwatysta zawsze winien być po stronie władzy ustanowionej i widząc pałujących i pałowanych popierać tych pierwszych. Podżeganie do rewolucji na Ukrainie - której

szczególnie winna jest polska "prawica" - wpisuje się w jakobiński i demoliberalny scenariusz nieposłuszeństwa jako zasady na której ufundowane jest nowoczesne państwo. Solidarnościowe elity genetycznie nie są zdolne do postawy pro-państwowej, gdyż wyrosły ze styropianu i myślą styropianem. My, konserwatyści nie powinniśmy tego akceptować ani u siebie, ani eksportu tego warcholskiego instynktu na Ukrainę. Z wymienionych wyżej powodów całkowicie popieram linię konserwatyzm.pl i Redaktora Naczelnego, życząc legalnemu Prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Janukowiczowi politycznej stanowczości w obliczu buntu na ulicach ukraińskich miast.


The Poland Times

publicystyka - usa

www.ThePolandTimes.com

5

Amerykańskie interwencje zbrojne. Nieskuteczne, niesprawiedliwe, nielegalne Bartosz Romanek Internacjolog doktorant UKSW w Warszawie

Po zakończeniu II Wojny Światowej, wydawało się, że wśród wysokorozwiniętych państw Zachodnich doszło do konsensusu dotyczącego zaniechania działań zbrojnych na rzecz dialogu i współpracy. Już w 1945 roku w Karcie Narodów Zjednoczonych wprowadzono zakaz użycia siły zbrojnej przeciwko innemu państwu. Tym samym konflikty zbrojne jako środek rozwiązywania sporów międzynarodowych stały się nielegalne. Jednym z państw – sygnatariuszy Organizacji Narodów Zjednoczonych, a tym samym Karty NZ – są Stany Zjednoczone. Właściwie nie byłoby sensu o tym wspominać, gdyby nie fakt, że to

właśnie Stany Zjednoczone odpowiadają za dwa największe konflikty zbrojne, za wywołanie dwóch wojen w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mowa oczywiście o inwazji na Afganistan i Irak, które w świetle powyższych zobowiązań były nielegalne. Ten pierwszy miał być ,,ręką sprawiedliwości dziejowej” oraz odwetem za ataki Al-Kaidy na Word Trade Center. Pomimo obalenia rządów Talibów w Afganistanie oraz oczyszczenia kraju z większości baz terrorystów, Amerykanie nie zdołali osiągnąć praktycznie żadnego z postawionych sobie przez inwazją celów. Po niespełna 13 latach okupacji Stany Zjednoczone, wykorzystując w tym celu wszelkie posiadane środki, nie zdołały trwale ustabilizować sytuacji, a jak się wydaje, jedynym czynnikiem względnie stabilizującym są siły wojskowe, które w tym roku zostaną wycofane. Ciężko nie odnieść wrażenia, że inwazja na Afganistan nie przyniosła jakichkolwiek realnych

korzyści dla nikogo. Wojna pochłonęła być może i dziesiątki tysięcy ofiar, nie tylko wśród walczących obydwu stron, bowiem bardzo często ginęli w niej cywile (prawdziwej liczby ofiar wśród nich prawdopodobnie nigdy nie poznamy). Odmienną kwestią jest nieudana próba zwalczenia licznej siatki terrorystycznej rozciągniętej niegdyś w całym Afganistanie. Część terrorystów przeniosła się do Pakistanu, bądź do innych krajów Zatoki Perskiej oraz Północnej Afryki. Amerykańska interwencja doprowadziła de facto do ,,rozlania się” terroryzmu na cały region oraz ostatecznego wzmocnienia Al-Kaidy, która zyskała na sile bazując na niezadowoleniu z działań Amerykanów, frustracji wśród ludności (nierzadko usprawiedliwionej) oraz z bezprecedensowej skali arogancji USA (chodzi tu o mordowanie bez wyroków sądowych potencjalnych ,,terrorystów” za pomocom dronów, nota bene przez kraj mający na

sztandarach sprawiedliwość i prawa człowieka). Inną kwestią są koszty interwencji liczone w bilionach USD ( i tu po raz kolejny: całkowitych kosztów bezpośrednich i pośrednich nigdy nie zdołamy ustalić). Po wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu z pewnością zapanuje chaos, którego marionetkowy rząd – ani Hamida Karzaja, ani jego następcy – nie opanuje, na czym kolejny już raz skorzystają tylko organizacje przestępcze i terrorystyczne. Kilkunastoletnia interwencja zbrojna w ostatecznym rozrachunku wywoła zaognienie sytuacji w kraju, który będzie stanowił większe zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowej niż przed rokiem 2001. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w Iraku. Każdego dnia krajem tym wstrząsają informacje o kolejnych dziesiątkach zabitych, w kolejnych zamachach terrorystycz-

nych. Tutaj pretekstem do ataku zbrojnego były sfałszowane dowody na posiadanie broni masowego rażenia przez powieszonego dyktatora Saddama Husajna. Dziś już wiadomo, że prawdziwym powodem inwazji była chęć zagarnięcia irackich złóż ropy naftowej. Rok 2014 będzie datą ostatecznego wycofania sił stabilizujących z Iraku. Po raz kolejny Amerykanie, po zdestabilizowaniu regionu i państwa, opuszczają miejsce swoich imperialnych rozgrywek nie potrafiąc wziąć odpowiedzialności za własne działania. Najgorsze w tym wszystkim wydaje się to, że działania Stanów Zjednoczonych w regionie doprowadziły tylko do destabilizacji, rozkwitu anarchii i terroryzmu. Rażący pozostaje brak umiejętności przewidywania konsekwencji własnych czynów przez przywódców najpotężniejszego (jeszcze chwilowo) państwa świata.

THE U.S. EDUCATIONAL FRAUD: Kudos to John Gatto Prof. Kaz Dziamka University of New Mexico

In “Against School,” John Taylor Gatto, a distinguished New York State teacher, offers an uncompromising and devastating critique of America’s public schools in general and secondary education in particular. Gatto points out that the real purpose of education in the US is not to promote critical thinking skills, creativity, intelligence, and free thought, but to actually ensure that American children never grow up intellectually, that they become “docile and incomplete citizens—all in order to render the populace ‘manageable.’” Consequently, both learning and teaching are unbearably boring for students and teachers alike, who are all trapped in this vicious system of mind control at the service of the government and the corporations that control the country. Gatto wonders if public education is at all desirable, given that it has failed so spectacularly and that many

Gdybym urodziła się 400 lat temu… czyli kobiety kiedyś a dziś Ciąg dalszy ze strony 2 Gdybym chciała jednak zaznać trochę wolności oraz samodzielności w wyborach, musiałabym urodzić się w wysoko postawionej, szlacheckiej rodzinie, albo paradoksalnie, jak już

famous Americans (Jefferson, for example, or Edison) never graduated from a secondary school. Gatto then discusses “the odd fact of the Prussian provenance for our schools,” a little-known fact proving that the real purpose of American education is not much different from the military techniques of indoctrination developed by Prussia in the 1820s. By referring to Alexander Inglis’s 1918 book, Principles of Secondary Education, Gatto draws attention to the hidden agenda of the educational system, an agenda that includes six goals. One of them, for example, stipulates that an elite group of caretakers is required to control the population, “deliberately dumbed down and declawed in order that government might proceed unchallenged and corporations might never want for obedient labor.” These six actual goals have nothing to do with the three official goals: 1. to make good people, 2. to make good citizens, and 3. to make each person his or her personal best. Such “goals” are just mindlessly and hypocritically repeated by those who have a vested interest in doing

wspomniałam, wśród stanów niższych. Wówczas mogłabym wspomagać męża, broniąc majątku i zarządzając gospodarką, oczywiście nie sprzeciwiając się przy tym narzuconym przez niego zasadom. Niestety krewnych się nie wybiera i decyzję, w jakiej rodzinie zostałabym poczęta należałoby pozostawić

nothing about the appalling state of the public education system. For Inglis and for other shapers of the US public educational institutions—like James Bryant Conant, president of Harvard, WWI poison-gas specialist, WWII executive on the atomic bomb project, high commissioner of the American zone in German after WWII, and “one of the most influential figures of the twentieth century”—the fundamental goal of American public education was to be, as Gatto says, “a fifth column into the burgeoning democratic movement that threatened to give the peasants and the proletarians a voice at the bargaining table.” Particularly revealing is a statement that was made by none other than the future President of the United States, Woodrow Wilson. As president of Princeton University, Wilson said the following to the New York City School Teachers Association in 1909: We want one class of persons to have a liberal education, and we want another class of persons, a very much larger class, of necessity, in every

losowi, a przecież szlachtę ziemi wiskiej do wielkich posesjonatów nie zaliczano. Myślę, że urodzona w zupełnie innych czasach, otoczona inną kulturą, tradycją i obyczajem nie byłabym tą samą osobą. Sądzę, że kiedyś kobiety bardziej doceniały to,

society, to forgo the privileges of a liberal education and fit themselves to perform specific difficult manual tasks. Gatto concludes by appealing to parents and students to challenge the system by doing what they consider the best to promote their own interests in defiance of the existing power structures. Not only do I entirely agree with Gatto, but I think that he doesn’t go far enough. The problem is even worse. Consider, for example, some frightening statistics. About 45 million Americans cannot read. According to a recent Harris polls, 25 percent of Americans cannot find the United States on a world map, 18 percent think the sun revolves around the earth (500 years after Copernicus!), and 25 percent continue to believe that Saddam Hussein had something to do with the 9/11 attacks. It would be difficult to find more uneducated, more uninformed, and more superstitious people anywhere in Western democracies.

democracies in the world—Sweden, Norway, and Finland—only about 20 percent believe in gods, ghosts, and other such supernatural fauna, in the United States (ranked 21st as a democracy) the percentages are in the upper 60s and 70s. Even in Poland, as religious—that is to say, as superstitious—as the US, only 15 percent of Poles believe in the devil; here, as many as 45 percent do. In Great Britain, evolution, not creationism, is taught in public schools; as a result, as many as 75 percent Britons now know that evolution is fact and that creationism and intelligent design are religious fiction. In the US, however, religious, pre-scientific barbarians demand that creationism be taught on a par with evolution, so only 35 percent Americans consider evolution a valid theory. There must be reasons for such an appalling educational crisis, and it is clear that Gatto has pinpointed at least some of them. He should be applauded for his civic courage and intellectual honesty.

Consider also that while in the best

co miały i potrafiły cieszyć się chwilą, bo takich radosnych momentów mogło nie być za wiele w ich życiu. W obecnych czasach ciągle na coś narzekamy. Kiedyś współczesne problemy byłyby błahostkami, w porównaniu do prawdziwych zmartwień w okrutnej codzienności (co by nie rzec, większe prawa

powodują i większe obowiązki). Choć byłabym bardziej wrażliwa na piękno i odporniejsza na wszelkie zło tego świata, nie sądzę, aby żyłoby mi się lepiej. Cieszę się, że moja data urodzenia pozwoliła mi być wolną kobietą, która, mając konstytucyjnie zapewnioną pełnię praw, sama decyduje o swoim życiu.


6

www.ThePolandTimes.com

publicystyka - kanada

The Poland Times

Ottawa – pierwszy kryzys Zimnej Wojny Wacław Kujbida redaktor TVNiezalezna Polonia.org Ottawa

Liczące blisko 850 tysięcy mieszkańców zamieszkujących obszar 2790 kwadratowych kilometrów na południowym brzegu rzeki Ottawa miasto, jest oczywiście zarówno stolicą Kanady, jak i główną siedzibą ministerstw i biur federalnych tego państwa. Mało kto może jednak wie, że właśnie tutaj miał miejsce pierwszy, powojenny kryzys polityczny na skalę światową w procesie globalnej, wieloletniej konfrontacji mocarstw i systemów, nazwany później Zimną Wojną.

stwami kryminalnymi, a ta sprawa nie leży raczej w ich kompetencji. Zasugerował zgłoszenie się do lokalnej gazety, „The Ottawa Citizen”. Od momentu nie zjawienia się w pracy w ambasadzie rano, Guzenko wie doskonale, że naraża życie swoje, jak i swojej żony. Znajdując się w sytuacji bez wyjścia, idzie przez miasto do redakcji, gdzie historia się powtarza. Nikt nie chce go słuchać. Chester Frowde – redaktor dyżurny, sugeruje zgłoszenie się do kogoś z Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym to budynku Guzenko zastanie już zamknięte biura – z uwagi na późną porę dnia.

wspólnie ze sąsiadem, ukrywając się przed agentami z ambasady obserwującymi budynek, do redakcji ottawskiego dziennika. Tym razem trafiają do Elizabeth Frazer, reporterki, która w jednej chwili orientuje się, z czym i z kim ma do czynienia. Kontaktuje się telefonicznie i przewozi małżeństwo do biura Podsekretarza Premiera Kanady do Spraw Zagranicznych, Normana Robertsona, w siedzibie kanadyjskiego Parlamentu. W nadchodzących tygodniach i miesiącach okazało się, jak szczęśliwa była to decyzja. Ówczesny Premier Kanady, William Mackenzie

109 depesz i dokumentów, wynoszonych przez tygodnie z ambasady przez szyfranta z narażeniem życia, ukazały nieświadomym niczego politykom Państw Zachodnich, że ich niedawny sojusznik nie tylko wykrada właśnie sekrety konstrukcji broni atomowej, nie tylko posiada niezwykle rozbudowaną i silną siatkę szpiegowską zarówno w Kanadzie, USA, jak i w Europie, ale prawdopodobnie ma plany przyszłej zbrojnej

Ottawa

5 września 1945 roku, do ottawskiej siedziby federalnej kanadyjskiej policji, zgłosił się Igor Guzenko, szyfrant Ambasady Związku Radzieckiego z informacją, że posiada dowody na tajne przygotowania do światowej ekspansji, a nawet nowej wojny planowanej przez Związek Radziecki. Stwierdził, że jest w posiadaniu kopii wykradzionych i wyniesionych przez niego z ambasady, rozszyfrowanych depesz i dokumentów potwierdzających oprócz tego, jak potężną siatkę szpiegowską budowała i kontrolowała w Kanadzie i USA ambasada jego kraju. Gdyby to był scenariusz hollywoodzkiego filmu, na pewno na miejscu zjawiliby się najwyżsi urzędnicy państwowi, a uciekinierowi natychmiast zapewniono by wyjątkową ochronę. W życiu jednak bywa inaczej. Dyżurujący wtedy policjant, dla którego zapewne Związek Radziecki był tylko sojusznikiem w niedawno zakończonej wojnie światowej, stwierdził, że Guzenko musi iść z tym gdzieś indziej, bo policja zajmuje się raczej sprawami bezpieczeństwa na ulicach, przestęp-

tajnego wówczas wojskowego Obozu X pod Oshawą (niedaleko Toronto), miejsca, gdzie szkolono w czasie wojny szpiegów i agentów alianckich.

Igor Guzenko pozostaje więc na ulicy, w sytuacji bez wyjścia. Ani on, ani jego żona nie mogą już wrócić do swojego mieszkania, na najwyższym, drugim piętrze małego budynku przy ulicy Somerset 511. Odważają się prosić o pomoc sąsiada z mieszkania naprzeciwko, gdzie, w ostatniej dosłownie chwili znajdują schronienie. W kilka chwil potem na schody wpadają pracownicy ambasady i wchodząc do mieszkania Guzenków, robią przeszukiwania i rewizję. Następnego dnia, Guzenkowie idą

King, pragnął bowiem za wszelką cenę zneutralizować wybuchłą właśnie w stolicy aferę i uciszyć zeznania Guzenki. Uważał, że nie wolno drażnić niedawnego sojusznika i nie wolno stawiać Kanady w sytuacji konfliktu z komunistycznym mocarstwem. Na szczęście Podsekretarz Robertson odmówił posłuszeństwa w tej kwestii swojemu premierowi. Spowodował, że Guzenkom udzielono natychmiast tymczasowego politycznego azylu i przeniesiono ich, już następnego dnia, pod silną eskortą wojska i policji do

napaści na niektóre państwa. Zeznania Guzenki, niesłusznie nazywane później „początkiem zimnej wojny” były raczej „(...) przebudzeniem Północnej Ameryki, jeżeli chodzi o skalę i niebezpieczeństwo sowieckiego szpiegostwa” – jak określił to wtedy „The New York Times”. W Kanadzie aresztowano 39 osób, z których potem skazano jedynie 18, wśród nich jedynego wtedy posła Komunistycznej Partii Kanady – Freda Rossę, Organizatora Narodowego Kanady tejże partii – Sama

Carr oraz naukowca zaangażowanego w Ottawie w konstrukcję amerykańsiej bomby atomowej – Raymonda Boyera. Udowodniono winę udziału w szpiegostwie urzędnikowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kapitanowi Armii Kanadyjskiej oraz odkryto, że komunistyczny poseł Fred Rossa kierował siatką szpiegowską składającą się z 20 agentów. Efekty ujawnienia prawdziwej polityki Kremla na skalę światową są również powszechnie znane. W Ameryce Północnej zdelegalizowano istnienie partii komunistycznych. Rozbito i zlikwidowano siatki szpiegowskie w USA i Europie, chociaż nie wszędzie. Jako chichot historii można nadmienić, że z ramienia brytyjskiego wywiadu MI-15, przesłuchiwał Guzenkę Kim Philby, wysoki funkcjonariusz wywiadu brytyjskiego, który – jak okazało się dekadę lat później – sam był szpiegiem sowieckim. Małżeństwo Guzenków otrzymało od Kanady ofertę azylu i zmiany tożsamości, z czego skorzystali. Igor Guzenko – jeżeli występował publicznie dla prasy czy w studiu telewizyjnym – zawsze miał założony na głowie skrywający jego tożsamość kaptur. Do swojej śmierci żyli pod zmienionym nazwiskiem. Igor zmarł na atak serca w 1982 roku w Missisauga, jego żona, Swietłana, w 2003. Kolejno w latach 2003-2004, administracja Urzędu Miasta Ottawa i Rząd Federalny, umieściły tablicę pamiątkową w parku Dundonald, położonym naprzeciwko ottawskiego mieszkania Guzenków. Tablica stoi dokładnie w miejscu, z którego tajniacy policji kanadyjskiej obserwowali po 7 września 1945 roku mieszkanie na ostatnim piętrze, do którego jeszcze kilkakrotnie usiłowali wejść ludzie z ambasady.


The Poland Times

polityka

www.ThePolandTimes.com

7

Comiesięczny wywiad polityczny przeciwników kary śmierci nie dziwi – logika nie jest ich mocną stroną. Można powiedzieć, że brzydzą się zabijaniem w imię zasad, ale nie mają nic przeciwko zabijaniu dla wygody. Wnioski nasuwają się same.

1. W USA większość stanów utrzymuje najwyższy wymiar kary. Wielu polityków i tzw. humanitarystów dąży do zniesienia kary śmierci argumentując to tym, iż człowiek nie może decydować o życiu człowieka. Niemniej, co ciekawe, znaczna część morderców, którzy wyszli na wolność, zabija powtórnie, niejednokrotnie nawet w więzieniach. Ba, wielu działaczy na rzecz zniesienia kary śmierci jednocześnie jest paradoksalnie zwolennikami aborcji i eutanazji. Jaki jest Pana stosunek do tych kwestii? A. Górski: Bardzo długo byłem zdecydowanym zwolennikiem kary śmierci i nie dziwię się tym, którzy wciąż są za jej przywróceniem, bo gdy widzimy seryjnych morderców, dzieciobójców i najgorsze zbrodnie, a zarazem łagodny wymiar wyroków sądowych, to sam nóż się w kieszeni otwiera, by wymierzyć sprawiedliwą, najsurowszą karę. Jednak Kościół katolicki, który nie odmawia państwu monopolu na prawo do sięgania po tę najwyższą i nieodwracalną karę, jednak zachęca do jej unikania. Inna rzecz, że teoretycznie w świetle prawa unijnego przywrócenie tej kary raczej nie jest w Polsce możliwe, a każdy, kto o niej mówi, jest gaszony wskazaniem na standardy Białorusi, gdzie kara śmierci obowiązuje. Zatem sprawa jest skomplikowana. Co się tyczy aborcji i eutanazji, sprawa jest jednoznaczna w świetle moralnego nauczania Kościoła katolickiego i osoby, które odwołują się do katolicyzmu, nie powinny mieć problemów z odróżnieniem dobra od zła w tych kwestiach. Natomiast u lewackich humanistów bez rzeczywistego kręgosłupa zasad występuje naturalne rozdwojenie jaźni. Dlatego nie dziwią niekonsekwencje w ich ideologicznym podejściu do tych spraw. A. Dziambor: Uważam, że kara śmierci dla morderców to jedyne sprawiedliwe rozwiązanie. W dyskusjach politycznych dziś niestety pojawia się to jako temat zastępczy i jest wykorzystywany przez różnych pseudo-prawicowców, aby pokazać, że są silnymi i twardymi konserwatystami. Szkoda, bo gdyby nie zrobiono z tego poglądu skrajnego, mogłoby normalnie funkcjonować. Brak konsekwencji w wypowiedziach

2. Zmarł niedawno Nelson Mandela. Walczył on o likwidację apartheidu. Niemniej, po jego upadku, w RPA nie jest lepiej – jest tak samo, tyle że w drugą stronę. Pogromy białych zdarzają się często, miliony już opuściły ten kraj. Z drugiej strony, świat w ogóle nie reaguje na rasizm względem białych. Nie uważa Pan, że w świecie zachodzi w tej mierze znaczna dyskryminacja na niekorzyść białej społeczności? A. Górski: Przede wszystkim Mandela był komunistą i zbrodniarzem. Ma na swoim sumieniu wiele ofiar, zarówno białych, jak i czarnych mieszkańców Republiki Południowej Afryki, dlatego dziwi to bezkrytyczne upojenie Mandelą na świecie i w Europie, także w Polsce. RPA było kiedyś kwitnącym krajem budowanym głównie przez białych, którzy mieszkali tam od pokoleń. Zostali wyrzuceni z własnej ziemi przez czarnych imigrantów, którzy przyjechali tam w poszukiwaniu pracy z sąsiednich krajów. Żyli obok siebie. Był ład, porządek i bezpieczeństwo, choć Murzyni mieli mniej praw politycznych. Dziś to biali są pozbawiani praw, majątków i życia. RPA to wciąż afrykańska potęga na tle sąsiadów, ale na coraz bardziej glinianych, chwiejących się fundamentach. Postępuje erozja i powolny upadek tego państwa, a szkoda, bo to naprawdę był jeden z rajów na ziemi, a dziś przedsionek piekła pozostawiony sam sobie. Ale ci biali, którzy tam zostają mimo dyskryminacji, wciąż kochają ten kraj. A. Dziambor: Prawda jest taka, że tzw. walka z rasizmem zaszła już tak daleko, że jedynym przejawem rasizmu ze strony białego człowieka jest znajomość tzw. rasistowskich żartów. Biali ludzie są dyskryminowani na każdym kroku, bo np. dla białych nie tworzy się szczególnych praw pracowniczych i wymogów dla pracodawców. Trzeba także wspomnieć o tym, że to, co znamy pod pojęciem cywilizacji białego człowieka, niestety będzie zanikać. Powodów jest wiele, ale za podstawowy należy mieć niestety niezdolność do obrony przed zalewem obcokrajowców, którzy do bogatych krajów wybierają się nie w celach zarobkowych czy rozwojowych, tylko aby czerpać korzyści z socjalu, jaki przysługuje mieszkańcom. 3. Jakie jest Pana zdanie odnośnie do kwestii gender, która dąży do ustanowienia bezpłciowości

społeczeństwa i forowana jest nawet przez obecne rządy USA i Polski? A. Górski: Gender to krocząca lewacka katastrofa. Na szczęście Kościół katolicki w Polsce jednoznacznie wypowiedział się w kwest gender, wspierając tych, którzy zwalczają tę pseudoideologię, niebezpieczną dla młodego pokolenia. Niestety, na jej upowszechnianie idą duże pieniądze unijne i rządowe. MEN wręcz lansuje wychowanie przedszkolne w duchu nie tylko równości, ale wręcz wymienności płci. Niestety, są przedszkola, gdzie ten eksperyment jest realizowany, a wychowawczynie, które nie chcą w nim uczestniczyć, są zwalniane z pracy. Rodzicom organizuje się specjalne "prania mózgu", wtłaczając pięknymi słowami informacje o domniemanych zaletach gender. Dobrze, że część nie daje się nabrać, stawia opór, a nawet zabiera swoje pociechy z takich toksycznych przedszkoli. Tymczasem wiemy, że gender czyni ogromne spustoszenia w umysłach dzieci i niewątpliwie może w nich rozwinąć różne sprzeczne z naturą skłonności. Nie można gender bagatelizować, bo to taka współczesna odmiana nihilistycznego komunizmu. A. Dziambor: Kolejny temat zastępczy, którym ma się emocjonować całe społeczeństwo, podczas gdy rządy podejmują po cichutku skandaliczne decyzje, np. o podwyższaniu podatków. Dziś nie widać problemów, z jakimi podobno spotykają się osoby o odmiennej orientacji seksualnej. Problem pojawia się wtedy, gdy przedstawicielom tych grup pozwala się na dyktowanie warunków politykom, którzy chcą uchodzić za tolerancyjnych. Te mniejszości, promile społeczeństwa, mają dziś wielki wpływ na światową politykę, głównie przez lewicowe media, którym zależy na tym, aby społeczeństwo było możliwie jak najgłupsze. Jak się przekona ludzi, że muszą się poważnie zastanawiać nad płcią osobowości, to rozmowa np. o suwerenności państwa spada na drugi czy trzeci plan. 4. W Polsce ponownie podniesiono podatki. Tym razem znacznie zwiększono akcyzę, co bardzo uderzy po kieszeni polskiego podatnika. Donald Tusk w 2007 r.

zapowiadał, że nigdy podatków nie podniesie. To samo ponad ćwierć wieku temu zapowiadał George Bush. Niemniej, niespełnienie tej obietnicy w USA doprowadziło do przegranych kolejnych wyborów przez Republikanów. Platformie to nie zaszkodziło. Czyżby polski wyborca nie zważał na program partii, za którą się opowiada? A. Górski: To nie jest tak, że ludzie tego nie widzą, ale jeszcze nie odczuwają dramatycznie w swoich kieszeniach, głównie w dużych miastach. Poparcie dla PO będzie powoli, ale systematycznie malało i żadne medialne sztuczki i kłamstwa tego nie zatrzymają. Ważne, na kogo wyborcy przerzucą swoje głosy. PiS wygrywa w sondażach, ale jesteśmy przed kongresem programowym i wielu Polaków, w tym przedsiębiorców, czeka na nasze propozycje. Ja wiem jedno – te propozycje muszą być odważne. Nie wystarczy zapowiedzieć działań i inicjatyw, które umożliwią w przyszłości nie podwyższać podatków i składek, prowadzących do obniżenia konkurencyjności przez polską gospodarkę. Nie wystarczy obiecać, że zmniejszymy z 23 proc. do 22 proc. podatek, który rząd miał podnieść tylko okresowo i ostatecznie zamroził. Musimy dać rzeczywistą alternatywę w duchu wolnościowym, ale też prospołecznym, bo mamy w Polsce duże obszary biedy, z których nie da się szybko wyjść. Wiem, że PiS rozumie potrzebę obniżania obciążeń fiskalnych, szczególnie dla rodzin, ale wszystko zależy od analiz trendów w gospodarce nie tylko polskiej, ale i unijnej. A. Dziambor: Polski wyborca w zdecydowanej większości jest bezmyślny i bezrefleksyjny. Pamięć polityczna Polaków jest tak słaba, że np. niegdyś znienawidzony premier Buzek, który po kadencji jako premier nie dostał się ze swoją partią do sejmu, kilka lat później zdobył największe w Polsce poparcie jako kandydat do Europarlamentu. Do tego dochodzi jeszcze w Polsce fakt, że wyborca "umiarkowany" (co dla mnie osobiście jest synonimem nieświadomego) nie ma na kogo głosować, bo jak nie na beznadziejnego Tuska, to na szaleńców z PiSu. Wyborca umiarkowany, który nie umie liczyć, chce tylko świętego spokoju i, niestety, jednym z sukce-

sów tego rządu jest przekonanie Polaków, że jak oni będą, to będzie spokój. Beznadziejnie, ale stabilnie... 5. Zbliżają się Zimowe Igrzyska w rosyjskiej Soczi. Zabawmy się troszkę w typowanie. Nasza redakcja obstawia 7 medali dla Polski, a jaki jest Pana typ? A. Górski: Tu zawiodę Pana. Zupełnie nie interesuję się sportem – poza snookerem – a tym bardziej rosyjskimi igrzyskami w Soczi. Nie znam możliwości naszych zawodników i ich miejsc w rankingach, a zatem szans na medal. Od takich ocen i spekulacji są fachowcy. Zatem nie podejmę się wróżenia z fusów i rzucania abstrakcyjnych dla mnie cyfr dotyczących polskich medali. Oczywiście życzę Polakom, aby było ich jak najwięcej, aby licznie powiewały polskie flagi w Soczi i często był odgrywany Mazurek Dąbrowskiego. I, że jeśli jakiś Polak wygra z Rosjaninem, to rząd nie będzie przepraszał, jak to miało miejsce za czasów PRL-u. Liczę też, że nikt nie zginie, że żaden Polak nie zostanie zamordowany w terrorystycznym zamachu, o których tyle się ostatnio mówi. W każdym razie, ja nie planowałem się wybrać do Soczi i wiem, że w tej absencji nie będę odosobniony w gronie polityków. Artur.Gorski@sejm.pl A. Dziambor: Zimowe igrzyska to niestety nie moja bajka. Całe życie jestem fanem koszykówki i piłki nożnej. Od kiedy wiem, co to koszykówka, jestem kibicem Los Angeles Lakers, a odkąd wiem, co to piłka nożna, kibicuję FC Barcelonie. Możemy kiedyś porozmawiać o NBA, ale z zimą mam tyle wspólnego, że każdego dnia mam nadzieję, że już się kończy, stąd przyłączam się do waszej, zapewne optymistycznej prognozy.


8

www.ThePolandTimes.com

śladami polskości

The Poland Times

Polacy na Dachu Świata jednak jest to historia wielkiej przyjaźni sprawdzonej w boju. Nasi bohaterzy to Marek Klonowski i Tomasz Mackiewicz. Obaj otarli się Z-ca Redaktora o życie polonijne, rezydując przez Naczelnego „The Poland Times” jakiś czas w Irlandii. Na swoim koncie mają samotne wyprawy, o których niejeden wspinacz/podróżNatknąłem się na naszych bohaterów nik mógłby jedynie pomarzyć. jakiś czas temu... W wiadomości od Marek wybrał się solo rowerem na mojego przyjaciela i partnera wielu Kaukaz i objechał nim Morze wypraw górskich znalazłem link do Czarne. W ramach tego przedsięfilmiku na youtube o dwóch chłopawzięcia zdobył „Dach Europy” czyli kach, którzy podjęli wyzwanie Elbrus (5642 m n.p.m.). W ramach przejścia trawersu Mount Logan pobytu na kontynencie amerykań(5966 m n.p.m.) na Alasce: skim, przejechał autostopem z h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t Nowego Jorku na Alaskę i zdobył ch?v=rNSFxH4fv2I. najwyższy szczyt Ameryki Północnej, Mount McKinley (6194 m I nie byłoby w tym nic dziwnego (w n.p.m.). światku alpinistów i podróżników ludzie takie rzeczy robią) tyle, że Tomek natomiast wybrał się samotfilm ten – nakręcony amatorsko i nie w rejon styku trzech krajów pokazujący przebieg wyprawy – jest azjatyckich – Kyrgistanu, Kazachstaniezwykły. Jest to autentyczna nu oraz Chin i zmierzył się tam z przygoda, ukazująca ciekawość świata i przyrody naszych rodaków, kolosem gór Tienszan – Khan Tengri ich odwagę, wytrwałość, poczucie (7010 m n.p.m.) osiągając jego humoru i kreatywność. Ponadto wierzchołek.

Robert Słówko

Jednak to, na co poważyli się potem, wprawiło w osłupienie całe środowisko wspinaczy wysokogórskich. Oboje chcieli się wspinać w najwyższych górach – Himalajach i Karakorum (pasmo górskie na granicy pakistańsko-chińskiej z kilkoma szczytami ponad 8000 m n.p.m.), jednak pozwolenia na atakowanie tych wierzchołków w tradycyjnym sezonie (latem) są obłożone opłatami rzędu dziesiątek lub nawet setek tysięcy dolarów. Zatem szczyty te są dostępne jedynie bogatym organizacjom turystycznym, klubom alpinistycznym lub wyprawom sponsorowanym przez zasobne koncerny. Nasi bohaterzy w żadnej z tych kategorii się nie mieścili, ale mając wrodzoną kreatywność, odwagę i tupet, postanowili wystąpić o pozwolenie na atakowanie jednego z nich – Nanga Parbat – tyle, że zimą! Pozwolenie to kosztowało jedynie $800, jako że żaden rozsądny himalaista zimą w te góry nie jeździ. Poza tym dojazd do podnóża Nanga Parbat (8126 m n.p.m.) jest stosun-

kowo łatwy i niedrogi. Trzeba w tym miejscu też powiedzieć, że podboje ośmiotysięcznych szczytów himalajskich zimą to swoista polska specjalność. Wymyślono je w dobie złotego polskiego okresu himalajskiego w latach 80-tych. I od tego czasu, dziesięć na dwanaście dotychczas zdobytych megagór zimą stało się łupem Polaków. Jedynym innym liczącym się zespołem zimowym jest duet włosko- kazachski: Simone Moro i Denis Urubko. Tak się składa jednak, że Nanga Parbat, obok K-2, należy do niezdobytych gór zimą. I to nie bez przyczyny. K-2, druga co do wysokości góra świata po Mount Everest, znana jest jako góra zabójca – jest to piramidalna struktura, która niedostępna jest nawet latem. Polacy próbowali ją bezskutecznie zdobyć

kilka razy zimą. Nanga Parbat to góra samotnik o wielkiej wysokości względnej (wystaje prawie 5 km od podstawy) i będąc taką samotną wyspą, „ściąga” bardzo zmienną pogodę. Ponadto słynna jest też z lawin. Wszystkie dotychczasowe wyprawy zimowe przeprowadzane były wielkimi środkami logistycznymi z potężną machiną komercyjną wspierającą te przedsięwzięcia. Do czasu... gdy Tomek i Marek postanowili się zjawić pod Nagą Górą (tłumaczenie nazwy Nanga Parbat z Urdu). Oczywiście ich wyprawa spotkała się z niedowierzaniem. Polski Związek Alpinizmu (PZA) nie chciał mieć z nią nic wspólnego i nie tylko jej nie wspierał w żaden sposób, ale nawet nie udzielił im informacji o górze. Sami Klonowski i Mackiewicz zostali


The Poland Times

Umowy spadkowe Julia Szwiec prawnik absolwentka UKSW w Warszawie

Szanowni Państwo, z uwagi na duże zainteresowanie tematem spadków, jak i szerokim uregulowaniem tej materii w polskim prawie cywilnym, dzisiejszy artykuł postanowiłam poświęcić kwestii umów w polskim spadkobraniu. Co do zasady, polskie prawo przewiduje swobodę kontraktowania. Aby w pełni ukazać Państwu czym jest owa swoboda, pozwolę sobie zacytować art. 3531 kodeksu cywilnego: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byle jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”. Zasada swobody zawierania umów zapewnia nam więc możliwość zawarcia umowy w wybranej przez nas formie. Również treść umowy według polskiego prawa cywilnego może być przez nas układana dowol-

nie. Swoboda wyboru kontrahenta gwarantuje nam natomiast, iż możemy zawrzeć umowę z kim tylko chcemy (z dowolnym wybranym przez nas kontrahentem). Powyższa zasada w szczególnych przypadkach doznaje pewnych ograniczeń. Czasem jej stosowanie zostaje nawet wyłączone. Dzieje się tak między innymi na gruncie prawa spadkowego. Zawieranie niektórych umów jest bowiem w prawie spadkowym zabronione. Warto przyjąć w tym przypadku założenie, iż dopuszczalne są umowy dotyczące dziedziczenia i spadków, które znaleźć możemy w przepisach. Jako przykład umowy, której zawrzeć nie wolno, można podać umowę o spadek po osobie żyjącej. Wyobraźmy sobie sytuację, w której spadkobierca, mimo braku śmierci spadkodawcy, zawiera umowę z osobą trzecią o sprzedaż domu. Należy podkreślić, iż spadkobierca uzyskałby dom w dziedziczeniu ustawowym po śmierci spadkodawcy. Taka umowa będzie zawsze nieważna. Prawo dopuszcza jeden wyjątek od powyższego zakazu – możliwość zawarcia umowy o

prawo zrzeczenie się dziedziczenia. Taka umowa zawarta musi być ponadto zawsze w formie aktu notarialnego. Jak podaje kodeks cywilny, możliwość zrzeczenia się dziedziczenia istnieje jedynie wtedy, gdy spadek po osobie zmarłej otrzymalibyśmy na podstawie ustawy. Stronami umowy w każdym przypadku musi być więc spadkodawca oraz osoba, która dziedziczyłaby majątek spadkodawcy w dziedziczeniu ustawowym. Co za tym idzie, w przypadku spisania przez spadkodawcę testamentu, umowa o zrzeczenie się dziedziczenia nie będzie miała racji bytu. Nie będzie wiązała prawnie stron. Warto również wspomnieć o możliwości uchylenia zrzeczenia się dziedziczenia poprzez umowę zawartą u notariusza. Polskie ustawodawstwo dopuszcza ponadto umowę, której przedmiotem jest zbycie spadku czy udziału spadkowego. Tak więc, każdy ze współspadkobierców może w drodze umowy zbyć swój udział w spadku, bądź też część tego udziału. Nie wymagana jest zgoda pozostałych współspadkobierców (w tym miejscu chciałabym zwrócić Państwa uwagę, aby nie mylić zbycia spadku ze zbyciem poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku. W tym drugim przypadku, dla zbycia przedmiotu, wymagana jest bowiem

www.ThePolandTimes.com zgoda pozostałych współspadkobierców). W sytuacji, gdy mamy tylko jednego spadkobiercę, może on zbyć nawet cały przypadający mu spadek. Umowę o zbycie spadku lub udziału w spadku zawrzeć możemy z którymś z pozostałych współspadkobierców lub z osobą trzecią. Zawsze należy jednak pamiętać, aby umowa o zbycie spadku bądź udziału spadkowego zawierana była w formie aktu notarialnego. Niezachowanie tego warunku pociąga za sobą nieważność takiej umowy. Przepisy prawa spadkowego przewidują, iż w razie zbycia spadku lub udziału w spadku, wszelkie prawa i obowiązki spadkobiercy przechodzą na osobę, która nabyła spadek. Nabywca spadku wstępuje więc niejako w prawa spadkobiercy. Warto podkreślić, iż wraz z nabyciem spadku, możemy również nabyć długi, nawet gdy nic o nich nie wiedzieliśmy. Osoba zbywająca spadek ma także prawo żądać od nabywcy spadku zwrotu kosztów poniesionych na spadek. Jako przykład podać tutaj można zwrot gotówki na naprawę samochodu, czy renowacje mebli wchodzących w skład spadku.

9

jego treścią, zbywca nie ponosi wobec osoby nabywającej spadek odpowiedzialności za wady prawne przedmiotów wchodzących w skład spadku. Tak więc, wraz z nabyciem spadku, zyskujemy wszelkie korzyści z nim związane, ale także stajemy się odpowiedzialni za utratę czy uszkodzenie rzeczy wchodzących w jego skład. Na pewno zastanawiają się Państwo, co w sytuacji, gdy spadkodawca pozostawił po sobie długi? Poruszałam już ten temat niejednokrotnie w poprzednich artykułach. Przedstawię więc tylko kwestię długów spadkowych w sytuacji zbycia spadku. Odpowiedzialność nabywcy spadku jest wtedy taka sama, jak odpowiedzialność zbywcy. Nie istnieje możliwość wyłączenia w umowie tej odpowiedzialności. W przypadku, gdy zbywca zaspokoi wszystkich wierzycieli i ureguluje długi, ma prawo żądać wyrównania (roszczenia o odszkodowanie) od nabywcy spadku. Nabywając spadek należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, czy spadek został przyjęty przez zbywcę wprost, czy też z dobrodziejstwem inwentarza. Od tego zależeć może później zakres naszej odpowiedzialności za wspomniane ewentualne długi wynikające ze spadku.

Chciałabym również zwrócić Państwa szczególną uwagę na art. 1056 kodeksu cywilnego. Zgodnie z

Jan Pietrzak w USA na zaproszenie „The Poland Times”! W styczniu znany polski satyryk i publicysta, a przy tym stały współpracownik naszego pisma, odbył na zaproszenie naszej redakcji cykl spotkań z Polonią organizowanych przez lokalne polskie organizacje, którym za to serdecznie dziękujemy: Polonia United, Razem Utah oraz Polski Klub w Denver.

W Los Angeles, San Diego, Salt Lake City oraz Denver występy przyciągnęły w sumie setki osób, którzy owacyjnie przyjęli naszego znamienitego gościa. Bisom nie było końca, a w samym Utah spotkanie zgromadziło większość polskojęzycznej ludności tego stanu!

Jak się okazało, nawet w tak odległych częściach globu, jak Dziki Zachód, mieszkają rzesze naszych rodaków i, co bardzo cieszy, są wspaniale zorganizowani. Świadczą o tym licznie działające na tym obszarze polskie organizacje, a ponadto coraz częstsze wizyty polskich celebrytów.

potępieni, określeni dyletantami i straceńcami. Czyli klasyczna sytuacja, gdy zrobi się coś poza establishmentem. Niczego sobie z tego nie robiąc, nasi chłopcy pojechali za swoje pieniądze pod górę i uczyli się jej sami, transportując w ekstremalnych warunkach toboły w górę (zwykle robi to wieloosobowy zespół oraz wynajęci tragarze), instalując kolejne obozy, liny poręczowe itd.

zimy doszedł na 7300 m n.p.m. (!) – najwyżej od wielu, wielu lat, ponownie wprawiając w osłupienie PZA. Z tej wyprawy wracali bez grosza przy duszy i o głodzie, ponieważ skończyły im się wszystkie racje żywnościowe. Żeby dostać się z powrotem do Polski, musieli sprzedać cały swój sprzęt. W tym samym czasie na Broad Peak (8051 m n.p.m.) działała oficjalna wyprawa zimowa PZA, która zakończyła się sukcesem zdobycia szczytu oraz tragedią śmierci dwóch himalaistów w czasie zejścia z wierzchołka.

normalni ludzie – tacy jak my wszyscy. Zrobili to dobrowolnie i poza układem subwencji rządowych oraz oficjalnych organizacji.

Wyprawa się udała mimo tego, że nie weszli na wierzchołek. Za rok byli tam z powrotem – znów za własne pieniądze. I kolejnej zimy również. Rok temu Mackiewicz wynalazł promocję liny rolniczej w supermarkecie i... zakupił 2 km (bo nie stać ich było na drogą – profesjonalną). I tej

W tym roku nasi chłopcy znów podjęli rękawicę i zorganizowali już czwartą próbę wejścia na Nanga. Tym razem, oprócz ich finansowego wysiłku, na ten cel złożyli się

Chłopcy zebrali poprzez Internet około 50 tys. złotych. Starczyło akurat na sprzęt i podróż. Zabrali też ze sobą czterech kolegów, którzy mają im pomóc w akcji górskiej. Sami niestety przed wyjazdem stracili pracę i, jak mówią, toną w długach. „The Poland Times” objął tę inicjatywę swym patronatem medialnym. Jeśli chcieliby Państwo ich wesprzeć, proszę o przekazywanie datków na ich oficjalnym blogu: http://nangadream.blogspot.com/ poprzez Paypal lub karty kredytowe

z dopiskiem „TPT”. Pomóżmy prawdziwym sportowcom, podróżnikom, którzy z wielkim sercem, zaangażowaniem i poświęceniem reprezentują nas w tych niedostęp-

nych górach. Pomóżmy ludziom, którzy wbrew wszystkiemu podejmują wielkie wyzwania i manifestują ducha prawdziwej wolności.


10

religia

www.ThePolandTimes.com

Samotność Ks. Prof. Marek Uglorz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Współczesna psychologia, a zwłaszcza kierunki inspirujące się freudyzmem, utrwalają przekonanie, że satysfakcjonujące i szczęśliwe życie wiodą jedynie ludzie, pozostający w trwałych związkach o charakterze intymnym. Przyjęło się uważać, że człowiek bez towa-rzystwa i serdecznych uczuć, bez udanego związku o charakterze emocjonalnym i erotycz-nym, nie może być szczęśliwy. Tymczasem biogramy wielu twórczych i odważnych jed-nostek przeczą temu poglądowi. Wygląda wręcz na to, że niespotykany i twórczy talent, szczególnie humanistom i religijnym przywódcom utrudnia zakładanie rodzin i nawiązy-wanie bliskich relacji osobistych. Czy dlatego, że swoim nieprzeciętnymi talentami budzą złe namiętności albo zazdrość? A może dlatego, że jako ludzie ideowi nie znoszą sprzeci-wu oraz innych poglądów, czy też po prostu są nieprzystosowani do życia? Tak mogłaby brzmieć negatywna interpretacja tego rodzaju

zachowań, tymczasem łatwo sobie wyobra-zić, że to psychoanaliza, a przynajmniej niektóre jej kierunki, błędnie uzależniając do-świadczenie szczęścia od intymnych i trwałych relacji, utrwaliła pogląd, nieuwzględniają-cy potrzeby samotności, w równym stopniu niezbędnej dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia. Zwolennicy teorii o związku szczęścia z pozostawaniem w satysfakcjonującym i długolet-nim związku, często dzielą przekonanie, że wyjątkowo utalentowani myśliciele są ludźmi niestabilnymi psychicznie, stąd co prawda miewają przelotne romanse i wchodzą w związ-ki, czasem nawet długoletnie, aczkolwiek dramatyczne i wyczerpujące emocjonalnie, jed-nak w swej najgłębszej istocie nie są zdolni do budowania trwałych relacji. Nie czas na analizę psychologicznych portretów tak wybitnych osobowości, jak dla przy-kładu Kartezjusz, Newton, Pascal, Kant, Nietzsche czy Kierkegaard, niemniej zachowania bliskiej mi z wielu powodów postaci Jezusa, Nauczyciela z Galilei, umożliwią mi sprzeciw wobec rozpowszechnionych opinii o braku związ-

ku pomiędzy potrzebą samotności a do-świadczeniem szczęścia. Odkąd Jezus zdecydował się wystąpić publicznie, prawie zawsze był otoczony ludźmi, którzy stale czegoś po nim oczekiwali. Wręcz naprzykrzali mu się, żeby nakładał na nich ręce i leczył. Ewangelie donoszą o nieustannym na¬porze tłumu, który nie tylko oczekiwał uzdrowień oraz mądrych mów, ale często próbował Jezusa ubezwłasnowolnić, ogłaszając królem Izraela, i w ten sposób czyniąc z niego ikonę polityczno-militarnego powstania przeciw rzymskiemu okupantowi. Mimo tego, Jezus nie uległ presji i nie dał się zmanipu-lować, konsekwentnie realizując misję o charakterze religijnym. Udało mu się to między innymi dlatego, że swoją codzienność potrafił realizować w ciągłym napięciu pomiędzy byciem dla innych a byciem dla siebie, czyli pomiędzy trwaniem w relacjach a samotno-ścią. Częściej, aniżeli na pozór można sądzić, odsuwał się od ludzi, nawet od swoich przy-jaciół, odchodząc w samotność. Potrzebował samotności, żeby wrócić do siebie, do istoty samego siebie i swojej życiowej misji. Jezus wychodził naprzeciw każdemu z ogromną otwar¬tością, a mimo to istniało w nim także coś istotnie samotnego, czym nie dzielił się z innymi, co zatrzymywał tylko dla sie-bie. Przy całej bli¬skości i

Warto rozmawiać Michał Łosiak student zarządzania na UJK w Kielcach

Jednym z podstawowych warunków poprawnej komunikacji jest klarowny i zrozumiały, dla stron rozmowy, język (choć niektórzy twierdzą i mają przemawiające za tym empiryczne dowody, że istnieją środki, przede wszystkim napoje alkoholowe, niwelujące ten problem). Generalnie jednak, ciężko dojść do porozumienia, kiedy nie znamy swoistych kodów kulturowych i zwyczajowo przyjętych w

danym środowisku zachowań. Może stać się to źródłem nieporozumień, przeradzających się w nierozwiązywalne konflikty.

Z telewizji, radia i Internetu płyną niezliczone litry informacji, zalewających chyba każdego z nas. Media interaktywne, takie jak Internet, mają tę przewagę, że możemy filtrować ilość i jakość nowinek oraz wieści. Gorzej ma się rzecz z mediami tradycyjnymi. Właśnie w nich dochodzi do ciekawego zjawiska kreowania przeciętnych ludzi na absolutne autorytety i twórców cywilizacji. Oczywiście zakrawa to na groteskę i każdy kto ma choćby odrobinę smaku, dostrzeże to bez

problemu. Jednak na wielu to działa. Działają na nich również medialne doniesienia i ataki na Kościół, niejednokrotnie całkowicie absurdalne i sprzeczne ze sobą. Można oczywiście starać się odpowiadać na zarzuty, tłumaczyć i wyjaśniać, korzeniem jednak pewnego konfliktu jest brak wspólnego języka. Cywilizacja, w której żyjemy, stworzyła, a jeśli nie stworzyła, to przynajmniej w znaczący sposób rozpropagowała, wiele modeli zachowań stosowanych w życiu codziennym. Jednym z nich jest model dyskusji, w którym strony zachowując kulturę osobistą, znając kod kulturowy, posługują się

The Poland Times empatii, którą się kierował, rozsądnie pilnował też dystansu i jakąś częścią swego czasu oraz wewnętrznej istoty pozostawał samotny i niezrozumiany. Nie było możliwe, żeby stał się przejrzysty nawet dla uczniów, dlatego często rozumieli go opacznie. Nie potrafili pojąć, co miał na myśli. Z drugiej strony, gdy na Górze Oliwnej odczuwał przejmującą sa¬motność i potrzebował bliskości apostołów, ci uciekli w sen. Rozczarowany zapytał więc Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? (Mk 14,37). Ze świadectwa czterech ewangelii jednoznacznie wynika, że Jezus nie tylko potrafił zgodzić się na samotność i wytrwać w niej, ale wręcz była mu niezbędna dla oca-lenia samego siebie przed presją i oczekiwaniami ludzi. Samotność Jezusa była mocno zakorzeniona nie w poczuciu niespełnienia i cierpienia, ale w religijnym doświadczeniu zjednoczenia z Ojcem w niebie: Oto nad¬chodzi godzina, owsem już nadeszła, że się roz-proszycie, każdy do swoich, i mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną (J 16,32). Nie można więc utrzymywać, żeby samotność Jezusa unieszczęśliwiała go, a wręcz odwrotnie dbał o nią, ponieważ jej brak oznaczałby życiowe niepowodzenie i minięcie się ze szczęściem. Do czego zmierzam? Pragnę przestrzec przed kłamstwem, że szczęścia można doświad-czać

argumentami, w celu zaprezentowania swojego stanowiska. Najjaskrawszym przykładem „dyskusji” jest rozprawa sądowa, gdzie oskarżony „dyskutuje” z oskarżycielem, czemu pilnie przysłuchuje się arbiter, rozstrzygający spór na podstawie faktów. Oglądając stronę lewicowo-laicką można z całą pewnością stwierdzić, że przynajmniej znaczna jej część łamie standardy dyskusji wypracowane przez wielowiekową tradycję, opartą w pewnym sensie na słowach samego Chrystusa: „Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz?”. Próbują udowodnić swoją rację podniesionym głosem, brutalną, barbarzyńską narracją, jak gdyby decybele miały przekonać do słuszności swoich tez. Są w dodatku pewni siebie, ponieważ, nie ukrywaj-

wyłącznie w trwałych relacjach intymnych. W zachodnich społeczeństwach, zwłasz-cza miejskich, coraz liczniejsza jest grupa ludzi, którym wmówiono, że nigdy nie będą szczęśliwi, ponieważ albo nie potrafią tworzyć trwałych związków, albo z różnych powo-dów społecznych i zawodowych nie mają na nie szans. To nie jest prawda. Po pierwsze poczucie własnej wartości naprawdę można czerpać nie tylko z satysfakcjonujących związków i udanego życia erotycznego. Każde zainteresowanie, pasja, zdolność i umiejęt-ność, której rozwój wymaga samotności, dla niejednej twórczej jednostki może okazać się źródłem niedającej się porównać z niczym satysfakcji. A po drugie, zgoda na samotność i świadome wejście w nią na różnych etapach osobowo-ściowego, społecznego i zawodowego rozwoju może oznaczać zgodę na samego siebie, albo stać się początkiem drogi do rozpoznania własnego potencjału, bez którego doświad-czenie szczęścia, tak czy inaczej, pozostanie nieosiągalne. Umiejętne przeżywanie samot-ności i przyjmowanie jej jako szansy, w życiu niejednego człowieka może okazać się nie tylko warunkiem zawodowego sukcesu, ale też niezbędnym okresem bądź stanem jego egzystencji, bez którego nigdy nie nabędzie zdolności tworzenia i podtrzymywania trwa-łych i serdecznych relacji.

my, stoją za nimi instytucje. Często instytucje publiczne. Można głosić prawdę, jednak w dużej mierze jej bezsilność, przynajmniej chwilowa, polega na braku instytucjonalnego zaplecza. Czy więc czas powiedzieć „dość!” i nie dyskutować? Wręcz przeciwnie, ale należy pamiętać czym jest dyskusja i na czym się opiera, bo, nie oszukujmy się, prawa strona nie zawsze zachowuje standardy. Mamy jednak tę przewagę, że to my bronimy cywilizacji. Dyskutować zaś należy, choćby ze względu na przypomnienie o wartościach i podstawowej zasadzie: cierpliwości w wysłuchiwaniu, nawet absurdalnych argumentów.

The Poland Times Tel (English): + 1 609 529 3959


The Poland Times

Zapomniane powstanie Michał Dworski student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ciąg dalszy z numeru styczniowego Wybuch Powstania 26 grudnia 1918 roku do Poznania przyjechał Ignacy Jan Paderewski, który był w trakcie podróży do Warszawy. Jego przyjazd był okazją do zorganizowania ogromnej manifestacji patriotycznej. Mimo wielu starań Niemców, owego przyjazdu nie udało się odwołać. Ignacy Jan Paderewski wygłosił okolicznościowe przemówienie, pod słynnym hotelem Bazar, które wywarło ogromny wpływ na mieszkańców Poznania. W odpowiedzi na manifestację i przyjazd Paderewskiego, niemieccy żołnierze zorganizowali 27 grudnia przemarsz przez miasto. Naczelna Rada Ludowa wzywała do spokoju i opanowania emocji, które finalnie wzięły górę nad zaleceniami Rady. Polska Organizacja Wojskowa, jako drugi największy podmiot konspiracyjny zrzeszający Polaków, stała na stanowisku jak najszybszego rozpoczęcia walk. Oba organizmy, POW oraz NRL, posiadały jeden cel lecz różniły ich drogi do jego osiągnięcia. Rozpoczęły się zamieszki, które w tym dniu przerodziły się w ogólnowielkopolskie powstanie. Na czele powstańców stanęła NRL, która niechętnie przyjęła fakt wybuchu walk lecz w poczuciu patriotycznego obowiązku rozpoczęła koordynację

tego przedsięwzięcia. Dzień 27 grudnia obfitował w wiele sukcesów powstańczych. Zdobyto prezydium Policji, której zadania powierzono polskiej Straży Ludowej. Bardzo ważnym etapem było zdobycie Dworca Głównego oraz Poczty Głównej. Wydarzenia z Poznania rozpoczęły działania w innych częściach Wielkopolski. W tym dniu udało się odsunąć administrację pruską m.in. z Szamotuł, Środy Wielkopolskiej, Pniew, Opalenicy, Wrześni czy Gniezna. 28 grudnia doszło do kolejnych walk w Poznaniu. Skutkiem tej ofensywy było zdobycie Cytadeli przez co Berlin stracił łączność ze swoimi oddziałami. Sytuacja była nieprzewidywalna. Niemcy nie wiedzieli za bardzo w jaki sposób mogliby zapanować nad „buntem”. Postanowiono aby powołać do życia mieszaną polsko-niemiecką Komendę Miasta z Janem Maciaszkiem na czele. Wobec spontanicznych wystąpień w różnych częściach Wielkopolski Komisariat Naczelnej Rady Ludowej postanowił stworzyć Komendę Główną Wojsk Powstańczych aby zjednoczyć wszystkie oddziały i grupy bojowe. Pierwszym naczelnym dowódcą powstania został kapitan Stanisław Taczak. Ofensywa powstańcza nie zwalniała tempa. 29 grudnia Polacy zdobyli takie miejscowości jak Grodzisk Wielkopolski, Kórnik, Gostyń czy Witkowo. 30 grudnia opanowano dwa strategiczne miejscowości a mianowicie Wągrowiec i Gołańcz. W owym okresie datujemy pierwszą większą bitwę wojsk niemieckich z powstańcami. Polacy zwyciężyli pod Zdziechową. Kolejny dzień rodził

historia kolejne sukcesy. Powstańcy opanowali Jarocin, Krotoszyn, Mogilno oraz Nakło, którego zdobycie oznaczało przejęcie kontroli nad częścią linii kolejowej przebiegającej na trasie z Berlina do Królewca. Bezpośrednim skutkiem tego wydarzenia było rozpoczęcie tworzenia planów ataku na Bydgoszcz, w której mieścił się jeden z największych garnizonów niemieckich. Pierwsze dni powstania moglibyśmy określić jako, użyty dwadzieścia lat później termin, Blitzkrieg, gdyż szybkość z jaką zdobywali poszczególne miejscowości była na tyle zdumiewająca, że sami powstańcy po pierwszych dniach walk byli zaskoczeni swoją skutecznością. Dobrze zorganizowane oddziały wielkopolskie szybko przejmowały władzę w kolejnych miejscowościach. Opanowanie wielu strategicznych miast pozwoliło powstańcom wierzyć w rychłe zakończenie konfliktu. Niestety, siły niemieckie wciąż stanowiły znaczącą siłę w większej części byłego Wielkiego Księstwa Poznańskiego dlatego niezwykle istotne było utrzymanie zajmowanych pozycji. Stolica Wielkopolski, mimo iż została teoretycznie wyzwolony w pierwszych dniach powstania, nie mogła czuć się bezpiecznie. Na terenie lotniska Ławica stacjonował ostatni oddział niemiecki na obszarze miasta. Obawiano się nalotów ze strony niemieckiej, toteż zdobycie Ławicy było dla powstańców priorytetem. 6 stycznia 1919 roku ta sztuka się udała. Kolejne starcia rozgrywały się w północnych częściach Wielkopolski. W ciężkim boju pod Chodzieżą powstańcy odbili miasto. Dzięki temu zwycięstwu zdobyto również

www.ThePolandTimes.com Czarnków, Ślesin oraz Sieraków. Wraz z dniem 8 stycznia 1919 roku możemy odnotować realną reakcję władz tworzącej się II Rzeczpospolitej. Józef Piłsudski, który wszelkie swoje działania skupiał na polityce wschodniej, uważał, że powstanie przeciwko niemieckim żołnierzom jest bez szans. Mimo jego braku nadziei, która wiązała się z inną wizją polityczną, przysłał gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego proponując jego osobę na wodza naczelnego powstania. Naczelna Rada Ludowa postanowiła przyjąć propozycję, gdyż panowała powszechna opinia, iż kapitan Stanisław Taczak posiada za niski stopień wojskowy aby kierować tak rozbudowanym ruchem powstańczym. Mimo, iż osiągnął wiele sukcesów to musiał oddać swoje stanowisko. Generał Dowbor-Muśnicki 11 stycznia otrzymał mocą dekretu NRL tytuł Głównodowodzącego wszystkich Sił Zbrojnych Polskich byłego zaboru pruskiego. Wprowadził on żelazną dyscyplinę, którą wyniósł ze służby w wojsku rosyjskim. Wprowadził obowiązkowy pobór wojskowy, w wyniku którego oddziały powstańcze powiększyły się z 9 do 14 tysięcy. 9 stycznia 1919 Naczelna Rada Ludowa oficjalnie ogłosiła przejęcie władzy. Rozpoczęło się stopniowe spolszczanie administracji. Wobec przewagi polskiej na wszystkich frontach powstańczych, Niemcy zarządzili stopniową kontrofensywę, która się powiodła. Zdobyli oni Nakło i Ślesin. W tym okresie możemy zaobserwować pierwsze użycie samolotów bojowych. Polscy lotnicy dokonali nalotu na lotnisko we Frankfurcie nad Odrą, w odwecie za nalot na Ławicę. 10 stycznia 1919

11

roku ciężkie walki odbyły się na froncie południowym w okolicy Kąkolewa, Leszna i Rydzyny. Powstańcy zdobyli Sarnowę. 21 stycznia Naczelna Rada Ludowa ustaliła rotę przysięgi Armii Wielkopolskiej a 26 stycznia żołnierze tejże Armii złożyli uroczystą przysięgę wojskową na placu Wolności w Poznaniu. Niemiecka ofensywa w okolicach Bydgoszczy spowodowała utratę Szubina oraz, po ciężkich walkach, Rynarzewa. Mobilizacja wojsk powstańczych w celu odbicia utraconych miejscowości powiodła się dopiero 4 lutego kiedy to zdobyto ponownie Szubin. W pierwszych dwóch tygodniach lutego możemy zaobserwować obronę pozycji polskich na wszystkich frontach. Wielkopolanie opanowali większą część byłego terenu zaboru pruskiego i jedyną ich nadzieją w obecnej sytuacji było zachowanie posiadanych pozycji. Ich determinacja okazała się skuteczna. 16 lutego 1919 roku w Trewirze został podpisany rozejm, dzięki któremu podpisano porozumienie o zawieszeniu broni. W ten sposób zakończono Powstanie Wielkopolskie. Niestety pojedyncze zamieszki trwały do czerwca 1919 roku i były spowodowane głównie prowokacjami ze strony niemieckiej, która za wszelką cenę chciała odzyskać Wielkopolskę. Nadzieją na ostateczne zakończenie sporu był traktat wersalski. 28 czerwca 1919 roku podpisano w Wersalu dokument, który przyznawał Polsce obszar zajęty przez powstańców oraz także niezdobyte miasta takie jak: Bydgoszcz, Leszno, Kępno czy Chodzież. W styczniu 1920 roku Polskie wojsko wkroczyło na te tereny. Ziemie byłego zaboru pruskiego wróciły do macierzy.

Danger gender. Problem zastępczy czy dewastacja rodziny? w swoim wykładzie odwołała się do świata natury i... gospodarki. Stwierdziła, że hasła równości, wolności i braterstwa są sztuczne, a więc cała Uniwersytet Adama Mickiewicza ideologia gender jest czymś wynatuw Poznaniu rzonym i nieprawdziwym. Tłumaczyła, że świat musi mieć jakąś hierarchię (w moim rozumieniu pani Ciąg dalszy z numeru styczniowego profesor chodziło o patriarchalny Gender na scenie politycznej: prymat), bo tak funkcjonują przedsiębiorstwa oraz świat niebiański "dekonstrukcja dwubiegowego do wierzących zwróciła się z hierarchicznego porządku płci". sugestią, że i po drugiej stronie są różne zastępy aniołów, które mają Genderyzmem zajęli się także politycy. Prawicowi działacze obserwując swoją trony - szczeble władzy. wydarzenia w "wyzwolonej" seksuPropozycję wprowadzenia edukacji alnie Francji czy Szwecji wyraźnie genderowej ostro krytykuje założyzaniepokoili się i postanowili ciel Fundacji Pro Mariusz Dzierżawuderzyć na alarm. Efektem tej troski ski, według którego wdrożenie tego było między innymi wystąpienie Krystyny Pawłowicz organizowane typu nauk jest otwarciem bramy pedofilom. Samych działaczy przez Klub Myśli Społecznej w związanych z gender nazywa pedofiŁodzi. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości również powoływała się na lami. Podobnego zdania jest redaktor chrześcijaństwo i tradycyjny model naczelny Frondy Tomasz Terlikowrodziny. Poszła jednak o krok dalej: ski, który uważa, że "nowa" ideolo-

Joanna Kwasigroch

gia jest sprzeczna z chrześcijańską antropologią. Kobieta zatem nie może być kapłanką, tak jak mężczyzna nie może być matką. I genderowe analizy nie mogą tego zmienić. Nikt nie zastąpi kobiety w procesie zrodzenia dzieci, a także przekazania im szczególnej macierzyńskiej czułości, a także stworzenia domowego gniazda dla męża i dzieci, tak jak nikt nie zastąpi mężczyzny w budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zapewnieniu środków do życia. W ostatnim zdaniu katolickiego publicysty wyczuwam powątpiewanie w możliwości zawodowe kobiet lub przynajmniej ich zaburzone umiejętności zapewniania dzieciom dobrobytu, ale nie chcę nikogo ciągnąć za język, ani dopowiadać więcej nad to, co zostało powiedziane. Wydaje mi się, że w dyskusji nad gender doszło do całkowitego pomieszania pojęć. Sama pani Pawłowicz we wcześniej wspomnia-

nym wykładzie, przy okazji gender mówi o homoseksualizmie, adopcji przez gejów dzieci, feminizmie i szeroko pojmowanym lewactwie. W moim odczuciu zabrakło metodologicznego wprowadzenia do nurtu badań. A może i się ono pojawiło, ale było zbyt tendencyjne. Po czterdziestu minutach wykładu nadal nie wiem, czym jest gender, wiem jednak, kto według pani Pawłowicz odpowiada za "wpychanie" gender do ludzkiej świadomości. Ku mojemu słabemu zdziwieniu wśród winnych znalazła się także Platforma Obywatelska. Nie zabrakło też aluzji do katastrofy smoleńskiej. Czyli wszystko, co Polaków boli najbardziej w pakiecie jednego czterdziestominutowego wykładu. Próba odwrócenia realnych problemów

uwagi

od

Odnoszę wrażenie, że genderoterroryzm (w rozumieniu metod jego

promocji) jest próbą odwrócenia uwagi od realnych problemów polskiej rodziny, jak i całego społeczeństwa. ZGADZAM SIĘ z tym, że wprowadzanie edukacji seksualnej do pierwszych klas szkół jest idiotyzmem - skoro nawet dorośli nie dojrzali do kulturalnej dyskusji na temat gender, to nie oczekujmy od dzieci, że naprawią świat. Nie jest dobrze, jeśli najmłodszym mówi się o ludzkiej seksualności, jeśli ich rodzice nie znają pojęć, które zdominowały polski dyskurs. Obecna sytuacja świadczy o tym, że doszło do starcia i manifestacji sił bez wcześniejszego sformułowania podłoża definicyjnego. Nie dążę do tego, by wyszukiwać na siłę słowu "gender" jego polski odpowiednik, choć niektórzy zaczęli wprowadzać tożsame pojęcia płci kulturowej lub płci społecznej. Ciąg dalszy na stronie 13


12

www.ThePolandTimes.com

kultura

The Poland Times

Ciekawie o historii, czyli elity za kulisami Katarzyna Guziak ekonomistka właścicielka firmy finansowej

„Po klęsce wrześniowej większość polskiego personelu lotniczego znalazła się w Rumunii. W odróżnieniu od reszty uchodźców piloci przedzierali się na wybrzeże Morza Czarnego, skąd odpłynęli do pobliskiej Syrii. […] ci ludzie po prostu mieli fantazję! >>Pierwsza partia uciekła z obozu w bardzo prosty sposób – opisywał Władysław Kisielewski ucieczkę z obozu w Calafat. Wyciągnęli z szopy wielką beczkę na kółkach służącą normalnie do przewożenia wody, władowali rzeczy w środek i ciągnęli krzycząc po rumuńsku: Apa! – Wartownik przekonany, że jadą po wodę, otworzył bramę i wypuścił całe towarzystwo. W piętnaście minut później wymaszerowała z obozu duża grupa żołnierzy, niosąc w plecakach deski ze specjalnie w tym celu rozebranego budynku. Prowa-

dził ich kolega przebrany w mundur rumuńskiego strażnika. I tych również wartownik wypuścił bez przeszkód. Mniej więcej w tym samym czasie kilkunastu lotników kąpiących się w Dunaju odpłynęło spokojnie poza obręb obozu w łódkach wypożyczonych za leje od tubylców. Wartownik pilnujący gromady plażowiczów był święcie przekonany, że się potopili, bo na brzegu zostały ich rzeczy, czyli najgorsze mundury, jakie znaleźć można było w obozie.<< […] Ucieczki z obozów przybrały masową formę. Jak wiadomo Polak potrafi, nie bez powodu jeden z komendantów niemieckiego oflagu tłumaczył swojemu następcy, że na naszych rodaków trzeba szczególnie uważać. Według jego opinii, nagi Polak zamknięty pod pustym kloszem po dwóch tygodniach będzie ubrany, umeblowany, a następnie zajmie się pędzeniem bimbru.” Nakładem wydawnictwa Bellona ukazała się w 2012 r. książka historyka Sławomira Kopra „Polskie

Ulubione piwo Ameryki Wojciech Trząski znawca piwa absolwent Uniwersytetu Śląskiego

Z czym kojarzą nam się amerykańskie (pisząc amerykańskie, mam na myśli te z rodowodem z USA) piwa? Rozwodnione, bezsmakowe sikacze? Pewnie jest to prawda. Od lat najlepiej sprzedającym się tam piwem jest Bud Light, o którym można powiedzieć tyle, że przy nim nawet nasze przemysłowe lagery są pełnymi smaku delikatesami. Z drugiej strony – to właśnie ze Stanów pochodzi „craft beer revolution”, moda na ipy-sripy i chmielenie piwa tak mocne, by w ustach było czuć jego smak jeszcze przez dwa tygodnie. Ale ten tekst nie będzie o amerykańskich piwach rzemieślniczych. Nie będzie też o Bud Light i jemu podobnych wynalazkach. O czym więc będzie? Spójrzcie na zamieszczoną obok mapkę. Przedstawia ona ulubione piwa respondentów w poszczególnych stanach. Co – poza Bud Lightem – rzuca się w oczy najmocniej? Blue Moon! Co ciekawe – w tej samej ankiecie jako ulubione piwo najczęściej wskazywany był właśnie Blue Moon. Ale zaraz, zaraz, co to w ogóle za diabelstwo? A to jest, uwaga uwaga, witbier!

Belgijskie, lekkie piwo pszeniczne z kolendrą i skórką pomarańczy. Tak – produkowany na masową skalę witbier podbija serca Amerykanów. Wprawdzie w ubiegłym roku wartość jego sprzedaży plasowała go dopiero w drugiej dziesiątce najlepiej sprzedających się w USA piw, jednak od kilku lat Blue Moon cechuje się dużą dynamiką wzrostu sprzedaży i kto wie, czy kiedyś nie stanie się najlepiej sprzedającym się piwem w Stanach. A kto to w ogóle warzy? Cóż. Na etykiecie można znaleźć informację, że piwo to jest warzone przez „Blue Moon Brewing Co.”, co w USA budzi kontrowersje – producent podszywa się pod mały, niezależny browar, będąc w rzeczywistości częścią wielkiego koncernu Molson Coors Brewing Company. Co ciekawe, koncern ten zainwestował w cały dział zajmujący się importowaniem i warzeniem ciekawych piw. Ciekawych, to znaczy innych, niż jasne, lekkie lagery, jakie królują na świecie. Dzięki kolegom, którzy często latają do Stanów, czasami wpadnie mi w ręce jakieś ciekawe piwo. Tym razem jeden z nich (dzięki Jacek!) przywiózł mi właśnie Blue Moon Belgian White. Od dłuższego czasu leżało w szafce i czekało na swoją kolej, jednak ciekawość wzięła górę – i postanowiłem zdegustować je dziś. Jak więc smakuje piwo tak lubiane przez mieszkańców Stanów Zjednoczonych?

Piekiełko. Obrazy z życia elit emigracyjnych 1939-1945”. Zamieszczony powyżej cytat, to jeden z moich ulubionych fragmentów, opisujący niezwykłą i przy tym zabawną pomysłowość Polaków w organizowaniu ucieczek z rumuńskich obozów. „Polskie piekiełko” – książka idealna na zimowy wieczór dla kogoś, kto lubi historię i chciałby wzbogacić swoją wiedzę o fakty, które nie są zawarte zazwyczaj w tego typu publikacjach. Książka idealna również dla kogoś, kto ma opory przed czytaniem i zgłębianiem wiedzy historycznej. Słowem, Sławomir Koper w sposób przystępny i ciekawy dla czytelnika, przeplatając treść datami, powiązuje fakty historyczne z życiem prywatnym elit. Uzyskując nowe tło dla wydarzeń, możemy dzięki temu odrobinę zrewidować swoje poglądy na ich temat. Bo okazuje się, że te tak zwane „elity”, to nic innego za kulisami, jak przeciętni ludzie: ze swoimi urażonymi ambicjami, romansami, brakiem zdecydowania

Muszę przyznać, że jest to całkiem niezły wit. Czuć, że nie żałowano tu skórki pomarańczy ani kolendry; szczerze mówiąc spodziewałem się, że dodatek tych przypraw będzie czysto homeopatyczny, ale tak nie jest. Homeopatycznie użyto za to chmielu, którego właściwie w ogóle tutaj nie czuć. Ale czy można z tego robić witbierowi zarzut? Blue Moon jest bardzo mocno wysycony i orzeźwiający; na dłuższą metę jednak za słodki, w połowie szklanki

w sytuacjach taktycznych, prywatnymi rozrachunkami, uwikłani w przepychanki polityczne… Ale jednocześnie też ludzie żyjący ideą, patrioci, poświęceni dla sprawy. W książce poznamy m.in. ciekawe losy Krystyny Skarbek, tajnej agentki brytyjskiej, która co prawda przeżyła wojnę, ale zginęła z rąk zakochanego w niej szaleńca. Poznamy również epizody z życia polskich lotników walczących w bitwie o Anglię, np. ich nie zawsze legalne sposoby radzenia sobie z racjonowaniem żywności podczas II wojny światowej. Nie zabraknie również informacji o generale Sikorskim. Dowiemy się co nieco na temat utworzonych na terenie Francji i Szkocji obozów dla jego przeciwników politycznych… Choć czytelnicy z pewnością chcieliby poczytać coś więcej na temat katastrofy w Gibraltarze, autor zupełnie pomija tę kwestię. Na ponad 400 kartach publikacji znajdziemy jeszcze fakty z życia osobistego jednego z najbardziej znanych polskich dowódców – generała Andersa. Dowiemy się,

słodkość ta zaczyna męczyć. Piwo ma też jakiś nieprzyjemny, lekko rozpuszczalnikowy posmak. Aromat typowy, cytrusowy, pomarańczowy, mało intensywny. Z kronikarskiego obowiązku zauważę jeszcze, że piana całkiem ładna, okazała i śnieżnobiała, ale opada dosyć szybko, gdzieniegdzie osadzając się na ściankach. Cóż. Nie jest to piwo, w którym się zakocham, to na pewno. Jest cała

kogo w jego bliskim otoczeniu zwano „młodą”, a kogo „starą generałową”. Poznamy też osobę niedoszłego prezydenta, generała Wieniawy-Długoszewskiego, a także znajdziemy odpowiedź na pytanie, kim był zagadkowy Józef Hieronim Retinger. Na koniec nie zabraknie informacji o prezydencie Mościckim i ministrze Becku, którzy zostali zmuszeni do pozostania w Rumunii. Ponadto wiele innych mniej lub bardziej znanych nazwisk osób, których losy przeplatały się w tym trudnym dla Polski okresie. „Polskie piekiełko” to z jednej strony książka historyczna, a z drugiej intrygująca opowieść. Oprócz zajmującej treści, zawiera też kilkanaście archiwalnych fotografii. Po przeczytaniu nie tylko dochodzimy do wniosku, że z życiorysów opisanych postaci można by zrobić niejeden kasowy film, ale przede wszystkim autor pozostawia nas z chęcią sięgnięcia po więcej.

masa lepszych witów (a właściwie lepszy był prawie każdy, który miałem okazję próbować), ale jak rozumiem to jest piwo powszechnie dostępne w pubach i sklepach w Stanach Zjednoczonych! Chciałbym, żeby i u nas nawet tak przeciętny wit, IPA czy stout był lany w każdym pubie sygnowanym logo „naszego najlepszego” albo tym, gdzie ubrana na ludowo para tańczy wesoło nad napisem „Żywiec”...


13 Kaszuby - miejsce odwiecznej wojny, czy wolny rynek idei? The Poland Times Adam Hebel kaszubski dziennikarz Twoja Telewizja Morska

Ciąg dalszy z numeru styczniowego Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie rozpoczęło nowy rozdział w tym sporze. Dało jasny sygnał, że nie jest już forum dla różnych poglądów i teraz każdy, kto deklaruje tożsamość inną niż życzy sobie tego ta organizacja, musi spełniać się gdzie indziej. Oczywiście nadal można być członkiem Zrzeszenia i działać (czasy wydalania i nagan minęły), jednak nie uwzględnia się innych poglądów. Ten sygnał został przyjęty przez grupę działaczy w różnym wieku. Część z nich stanowią członkowie Tatczëzny, Odrody, są także działacze Zrzeszenia i młodzież kaszubska. Wspólnymi siłami powołali do życia w 2011 Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota” („Wspólnota Kaszubska”). W ten sposób, jak zauważył socjolog Cezary Obracht-Prondzyński, w ruchu kaszubskim pluralizm wewnętrzny przeszedł w pluralizm zewnętrzny.

Jakie są przedmioty sporu? Oczywiście kwestia narodowości. Sprawa języka od 2005 roku, kiedy został uwzględniony w prawie RP, jest jasna – wszyscy jednogłośnie mówią o języku, a nie dialekcie kaszubskim. Jednym z wyznaczników przynależności do konkretnej opcji jest deklarowanie, którą pieśń uznaje się za hymn Kaszub. Polonocentrycy odśpiewują Marsz Kaszubski autorstwa ich pierwszego przedstawiciela, Hieronima Derdowskiego. Kaszubocentrycy zaś stają dumnie przy pieśni „Zemia Rodnô” Jana Trepczyka. Polonocentrycy powołują się na tradycję (pieśń jest starsza i śpiewana od dłuższego czasu). Według nich kwestia hymnu nie powinna ulegać zmianom, jest stałym symbolem, tak jak flaga czy godło. Krótko i na temat. Druga strona odpowiada, że hymn powinien jednoczyć, a nie dzielić. Marsz Kaszubski jest odpowiedni tylko dla tych, którzy czują się Polakami, a co z pozostałymi? „Zemia Rodnô” nie tworzy takich sporów, może się z nią utożsamiać każdy. Po drugie, jaką tradycją jest Marsz, skoro już przed wojną Zrzeszińcy rozpisywali się, że ta pieśń nie może być hymnem? Powód jest prosty – Derdowski zawarł ją w swoim satyrycznym poemacie jako

regionalizmy

przyśpiewkę, którą główny bohater podnosił na duchu... swego konia. Czy taką pieśń, już w zamierzeniu autora będącą częścią satyry, można uznać za symbol? Hymn polonocentryków przedstawia dzieje walki z germanizacją, przywiązania do Polski i Kościoła Katolickiego. Początkowo śpiewana była na melodię Mazurka Dąbrowskiego. Pieśń kaszubocentryków to trzy zwrotki połączone ze sobą w specyficzny sposób: w pierwszej podmiot liryczny jest zachwycony ojczyzną, którą widzi. W drugiej pochyla się nad jej wspaniałą historią. Trzecia zwrotka to przysięga obrony oraz rozwijania swojej ziemi i ludu, aby zbudować ich chwałę na przyszłość. Kaszubskość to nie tylko kwestia sporu miejscowych elit. Także zwykli Kaszubi dyskutują, mniej lub bardziej będąc do tego przygotowanymi, na temat tego, kim są. Część z nich powiada za poetą, jakże by inaczej, Hieronimem Derdowskim: „Ni ma Kaszub bec Polonii a bez Kaszub Polsczi”. Niektórym to wystarcza, by odpowiadać na merytoryczne argumenty drugiej strony. Nie tylko polonocentrycy wykazują nieprzygotowanie do merytorycznej dyskusji i godnego

www.ThePolandTimes.com

reprezentowania swojej opcji. Z drugiej strony wielu młodych traktuje odrębność kaszubską jako możliwość realizowania młodzieńczego buntu – deklarują odrębność, wcale nie starając się jej pielęgnować.

działań wszelkich organizacji, według mnie kaszubskość zachowywana powinna być w rodzinach, podstawowych komórkach społecznych. Wówczas wszelkie spory staną się jedynie sporami o terminologię.

Niektórzy polonocentrycy boją się kaszubocentryków jako tych, którzy zagrażają integralności Rzeczypospolitej Polskiej. Nic bardziej mylnego. Już Florian Ceynowa, jak napisałem w poprzednich tekstach, dążył do odrodzenia państwa Polskiego, co nie kolidowało z jego poczuciem odrębności narodowej. Podobnie dzisiaj działacze Kaszëbskiej Jednoty mówią jasno: jesteśmy obywatelami polskimi narodowości kaszubskiej. Z kolei kaszubocentrycy obawiają się, że jeśli pozwolimy nazywać siebie Polakami, może ta nazwa w końcu całkowicie wyprzeć Kaszubów i to, co sobą reprezentujemy.

Przedstawiłem Tobie, Czytelniku, sytuację w ruchu kaszubskim jako nieustanny konflikt. Czy Kaszubowi wypada tak pisać o swoim gnieździe? Powiem więcej. Jestem dumny, że to właśnie dzieje się na moim ojczystym podwórku. Miałem okazję rozmawiać z młodym działaczem polonijnym z Czech. Mówił, że mimo małej liczby Polaków na Zaolziu, mają oni do czynienia z różnorodnością poglądów rodzącą częste spory. Są one jasnym dowodem na to, że wszystkim zależy na ojczystej sprawie. Jeśli nie byłoby sporów, oznaczałoby to, że ludziom po prostu nie chce się działać dla dobra ojczyzny. Poza tym, w świecie idei panuje podobna zasada, co w gospodarce wolnorynkowej. Większa konkurencja rodzi konieczność uatrakcyjniania i polepszania produktu (idei). Spieramy się zatem, i dobrze, byleby zawsze każdej ze stron zależało na Kaszubach. I takich owocnych sporów życzę również Tobie, Drogi Czytelniku.

Sądzę, że problem tkwi gdzie indziej. Brakuje po prostu bycia Kaszubem na co dzień, autentycznie. Wielu działaczy kaszubskich mówi głośno o potrzebie wprowadzania kaszubskiej edukacji, a sami wychowują swoje dzieci tak, że te nie mają możliwości poznania języka przodków. Przy całym uznaniu wartości kaszubskiej edukacji, mediów,

Danger gender. Problem zastępczy czy dewastacja rodziny? są wszelkie przechyły. Skrajności w stylu, że wychowujemy dzieci w ogóle bez jakichkolwiek wzorców płci, apłciowo. I zakładamy, że mają Uniwersytet Adama Mickiewicza płeć wybrać sobie potem, zadecydow Poznaniu wać w późniejszym wieku. Albo właśnie eksperyment w jakimś przedszkolu, że dziecko przyszło do Ciąg dalszy ze strony 11 domu z rewelacją, że tata może chodzić w sukience. To, niestety, już Podkreślam: nie jestem ekspertem kabaret - komentuje zjawisko wybitgender studies i nawet nie próbuje ny polski seksuolog profesor rościć sobie prawa do opiniotwórczeZbigniew Lew Starowicz. go odzewu. Faktycznie: idąc do sklepu z zabawkami dziecięcymi Jest nadzieja na porozumienie? można napotkać dość skonwencjonalizowane zestawy jak różowa Zwolennicy spokojnego dyskursu kuchnia i niebieski warsztat mogą upatrywać nadziei w liście, samochodowy. Nie można też który Ewa Kozłowska-Rajewicz przeginać w drugą stronę: dziew(pełnomocniczka rządu do spraw czynce nic nie stanie się (tak sądzę) równouprawnienia) wysłała do od układania puzzli z ciężarówką, z Episkopatu Polski. Wyjaśniła ona, kolei jednak na chłopca dziwnie czym jest gender oraz zaprosiła do spogląda się, gdy bawi się lalkami. wspólnej dyskusji. Na antenie Ale to chyba nie jest problem genderyzmu, tylko kształtowania się radiowej jedynki wyznała, że już psychiki dziecka i nabywania dostaje pierwsze odpowiedzi od nowych zainteresowań. Płciowość biskupów i liczy na spotkanie. kształtuje się w równoległym Dodaje jednak, że niezbędna jest świecie, uważam, że kolor bucików dobra wola obu stron. A o nią może czy wybór zabawek jest po prostu być trudno. Według Kazimiery kwestią kolorystycznych skojarzeń. Szczuki związanej z gender studies Gender ma interesującą koncepcję, oraz Kongresem Kobiet, Kościół od jak kształtuje się płeć w warunkach średniowiecza stosuje metodę szukakulturowych, ale zgubne i śmieszne nia ofiary. Kiedy znajdowano zabite

Joanna Kwasigroch

dzieci, ofiary przemocy seksualnej, kończyło się to często pogromem na Żydach. Najpierw był trup dziecka w fosie. Potem oskarżenie, że Żydzi zabili to dziecko na macę. Teraz mamy gender - twierdzi Szczuka. Uważa ona, że "kampania nienawiści" wymierzona w gender to skierowanie uwagi wiernych w inne rejony, niż wewnętrzne problemy Kościoła. Chyba rację mają ci, którzy w gender

widzą odwrócenie uwagi od prawdziwych problemów. Mamy w Polsce mnóstwo bałaganu w każdym "sektorze" działalności publicznej. Jest bałagan z ZUS i OFE, nierozwiązana tajemnica katastrofy smoleńskiej, afery korupcyjne, nierówne drogi, problem nietrzeźwych kierowców. W Kościele wybuchł skandal pedofilski z udziałem polskich duchownych na Dominikanie. Mam wrażenie, że

gender to antybiotyk aplikowany w organizm polski po nieudanej "kuracji" związkami partnerskimi. Czymś bowiem naród zamotać trzeba.


14

www.ThePolandTimes.com

sport i zdrowie

Monika Hojnisz - nasza olimpijska nadzieja Dominik Mataniak KlubEksperta.Eu

Otylia Jędrzejczak nie zostałaby mistrzynią, gdyby nie przypadek. Z powodu problemów z kręgosłupem, 6-letniej wówczas Otylii lekarze zalecili zajęcia na basenie. Jaki był efekt uboczny? Trzy medale olimpijskie i niezliczona ilość nagród międzynarodowych imprez mistrzowskich.

z Chorzowa miały różne plany na swoją przyszłość. Monika przez moment marzyła o byciu aktorką. Jej starsza siostra o byciu na scenie nie myślała, a jednak tam się znalazła. Początki nie były łatwe. Miałam śpiewać w duecie z koleżanką, ale ona wycofała się w ostatniej chwili. Pani z muzyki zadecydowała, żebym spróbowała sama. To była piosenka po francusku, a ja się go nie uczyłam. Był to dodatkowy stres. Nie wiązałam z tym swojej przyszłości, ale teraz jest to miłe wspomnienie. Coś w tym śpiewaniu musi być, bo

O ile rozpoczęcie sportowej kariery można było uznać za przypadek, to sukcesy należy przypisać wyłącznie zawodniczkom i ich trenerom. Rok 2013 był pod tym względem wyjątkowy. Aż sześć medali z imprez międzynarodowych przywiozła Monika Hojnisz, a jej starsza siostra Patrycja miała okazję zadebiutować w Pucharze Świata.

Patrycja często śpiewa w domu, trzeba wtedy drzwi zamykać…(śmiech) – komentuje Monika.

Pucharze Świata. – mówiła w rozmowie z Chorzowianin.pl starsza z sióstr. - Przed sezonem zakładałam sobie za cel - wyjechać na Uniwersjadę i dobrze wypaść na Mistrzostwach Polski. Na początku grudnia dostałam informację od trenera, że pojadę na zawody PŚ. Ja myślałam, że żartuje, a okazało, że musiałam się pakować i wystartować. – Tak o swoim debiucie opowiadał Patrycja.

- To mój najlepszy rok. Na jego początku moim celem było znalezienie się w kadrze na Uniwersjadę, a okazało się, że mogę zadebiutować w

The Poland Times Przez tydzień nie miałam kontaktu z nartami. W Chorzowie nie było śniegu. Dzień przed pucharem świata spędziłam w podróży. Wahałam się. Zdecydowałam się zadebiutować w PŚ i nie żałuję. Mimo, że siostry trenują tą samą dyscyplinę nie widują się za często. Dopiero w tym sezonie mają okazję dłużej ze sobą poprzebywać. - W tym roku tak się złożyło, że jesteśmy razem na obozach przygotowawczych. Mamy je w tych samych terminach. W poprzednich latach było tak, że Monika jeździła z kadrą i trenerem Kołodziejczykiem,

Podobnie wygląda historia Moniki Hojnisz. Młoda chorzowianka pojechała na obóz sportowy organizowany przez klub biathlonowy po to, aby aktywnie spędzić wakacyjny czas. Przed wyjazdem nie wiązała z tą dyscypliną żadnych planów. To wkrótce miało się zmienić. - Środowisko i atmosfera tak mi się spodobały, że stwierdziłam, że chcę jechać na kolejny obóz, a ten był w ferie zimowe. Jako dziecko bałam się wyjeżdżać na dłuższy czas bez kogoś bliskiego. W lecie pojechały ze mną koleżanki, ale zimą już nie chciały. – tak do sportu trafiła Patrycja, starsza siostra Moniki. - Nie powiem, że błagałam Patrycję, aby ze mną pojechała, ale bardzo prosiłam… - Na początku nie chciałam jechać, ale siostra w końcu mnie przekonała. Pomyślałam, że mogę spróbować. Nigdy w życiu nie byłam na nartach, a tam była okazja żeby spróbować. – tak z perspektywy czasu opowiada Patrycja.

Zbieg okoliczności sprawił, że dziewczyny z Chorzowa mogą dziś cieszyć się z międzynarodowych sukcesów. Monika za niewiele ponad miesiąc wystartuje w olimpijskich zawodach. Czy nawiąże raz jeszcze do historii Otylii Jędrzejczak i stanie na podium na igrzyskach w Soczi?

a ja z klubem. Byłyśmy w różnych ośrodkach treningowych, a nawet, jeśli trafiło nam się, że byłyśmy w tym samym, to spałyśmy w różnych hotelach. Mijałyśmy się też w domu. Często było tak, że jak ja wyjeżdżałam to Monika wracała. Ten sezon jest wreszcie inny. Od wyjazdu na pierwszy śnieg - od października jesteśmy razem.

- To była trudna decyzja, czy jest sens w tym, żebym wystartowała.

Mimo częstych rozjazdów zawodniczki utrzymują przyjacielsko-rodzinne. Monika często podkreśla w wywiadach, że największe wsparcie czuje od siostry. Patrycja, mówiła nie dawno w mediach, że młodsza siostra jest jej najlepszą przyjaciółką.

To, co sercu miłe...

niewydolność nerek itd., powinno się rozpoczynać od rzucenia palenia papierosów! Udowodniono bardzo silny związek między występowaniem chorób układu krążenia a paleniem papierosów.

W czasach dzieciństwa sportsmenki

Marta Nowicka Lekarz

Z okazji zbliżających się Walentynek, chciałabym zaproponować temat nieco romantyczny – bo o sercu. Czyli w kilku słowach opowiedzieć o tym, jak się uchronić przed schorzeniami układu krążenia. Choroby układu sercowo-naczyniowego, jak powszechnie wiadomo, zajmują pierwsze miejsce wśród przyczyn zgonów w Polsce i na świecie. Są najczęstszą przyczyną nagłego zatrzymania krążenia, które wiąże się z koniecznością prowadze-

- Mam swoje cele, ale nie chciałabym o nich mówić głośno. Na razie staram się jak najlepiej przygotować do samego startu. – ucina spekulacje medalowe.

nia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wśród czynników ryzyka sercowo-naczyniowego można wyróżnić te, na które ludzie mają wpływ (modyfikowalne) i te, na które tego wpływu nie mają (niemodyfikowalne). Czynników niemodyfikowalnych jest stosunkowo niewiele. Należą do nich: wiek powyżej 40 roku życia w przypadku mężczyzn i 50 w przypadku kobiet, płeć – mężczyźni są bardziej zagrożeni chorobami układu krążenia niż kobiety oraz rodzinne występowanie chorób sercowo-naczyniowych. Głównymi przyczynami rozwoju chorób serca oraz naczyń są jednak czynniki, które przy odrobinie

Nie było to wcale tak oczywiste, że zaraz po powołaniu, zawodniczka wyjedzie na zawody.

dyscypliny i pomocy lekarza pierwszego kontaktu można modyfikować. Zalicza się do nich: nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, podwyższone wartości cholesterolu i innych frakcji lipidów, palenie papierosów (udowodniony bardzo silny czynnik ryzyka miażdżycy naczyń serca, mózgu i tętnic obwodowych np. kończyn dolnych!), mała aktywność fizyczna, dieta bogata w tłuszcze i cukry proste, nadwaga czy otyłość, a także nieprawidłowe wartości poziomu glukozy we krwi (glikemii). Zabiegi, mające ochronić przed powikłaniami miażdżycy, takimi jak zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie kończyn dolnych,

Zmiana stylu życia powinna także obejmować dietę niskotłuszczową i podejmowanie regularnego wysiłku fizycznego: najlepiej codziennego 30 – 45-minutowego marszu. Zdrowe chudnięcie to utrata masy ciała rzędu ok. 1 kilograma na tydzień, nie więcej jednak niż 2 kilogramy tygodniowo. Docelowo należy dążyć do wartości wskaźnika masy ciała tzw. BMI (iloraz masy ciała w kilogramach przez kwadrat wzrostu w metrach) w granicach 20-25 kg/m2. Do wyliczania docelowej masy ciała dla danego wzrostu służą specjalne tabele, uwzględniające BMI. Dieta powinna być bogata w miko- i makroelementy oraz witaminy, które

- Od dziecka bawiłyśmy się razem i miałyśmy dobry kontakt. Później doszedł biathlon i to nas jeszcze bardziej połączyło. Początkowe obozy spędzałyśmy razem. Potem przyszedł taki moment, że było tak jak Patrycja wspomniała, że mijałyśmy się. Nie nudzimy się sobą. Zawsze bardzo się cieszę, gdy Patrycja przyjedzie na obóz czy na Puchar Świata. Z dziewczynami w kadrze spędzam mnóstwo dni w roku, bardzo je lubię, ale brakuje mi kogoś, komu mogę się wygadać. A siostra zawsze wysłucha, zrozumie, wesprze. Chorzowski sport to przede wszystkim Ruchem Chorzów. Niewiele osób, nawet mieszkańców utożsamia miasto z biathlonem, a przecież to w klubie z Chorzowa trenował najlepszy zawodnik dwuboju zimowego – Tomasz Sikora. Sprawę treningu w chorzowskich realiach medalistka mistrzostw świata komentuje tak: - W Chorzowie powstało tyle Orlików, dlatego marzymy mi się, żeby powstał tu jakiś obiekt na którym mogłybyśmy trenować. Warunki w Parku są do tego znakomite, ale nie to jest łatwe, bo wiążą się z tym ogromne wydatki, a biathlon nie jest tak popularny, żeby ktoś chciał w niego inwestować. Kiedyś trasa w parku była idealna do naszych potrzeb. Teraz to już nie wystarcza. Trasy na obiektach w PŚ są bardziej wymagające. Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Igrzyska rozpoczynają się 7 lutego. Monice życzymy powodzenia!

W związku z Olimpiadą w Soczi, dokończenie artykułu styczniowego w nr marcowym.

korzystnie wpływają na pracę serca i obniżają ciśnienie krwi tętniczej. Do składników odżywczych bogatych w takie substancje należą: zielone warzywa, pestki dyni, pomidory, banany, płatki owsiane, kasz gryczana, ryż brązowy oraz ryby morskie. Jeżeli zmiana stylu życia jest nie wystarczająca do osiągnięcia docelowych wartości ciśnienia tętniczego (poniżej 140/90 mmHg), glikemii (poniżej 100 mg/dl) oraz cholesterolu (cholesterol całkowity poniżej 200 mg/dl), konieczne może się okazać zastosowanie pewnych grup leków, w tym leków obniżających ciśnienie, przeciwcukrzycowych, hipolipemizujących, a nawet preparatów ułatwiających zaprzestanie palenia papierosów. Bibliografia: A. Szczeklik: Choroby wewnętrzne, 2010, B. Latkowski, W. Lukas: Medycyna Rodzinna, Wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji 2010.


The Poland Times

15

polonia

Poznajcie nominowanych w Plebiscycie „Polak z Pasją 2013! 15 lutego, podczas Balu Radio RAMPA w Grand Prospect Hall na Brooklynie, poznamy zwycięzcę, który otrzyma symboliczną statuetkę „Mikrofon Radio RAMPA” oraz nagrodę specjalną w wysokości $2000 ufundowaną przez Radio RAMPA. Do wygrania jest również Nagroda Słuchaczy w wysokości $1000. Nagroda ma umożliwić szybszy rozwój pasji w kierunku zawodowym.

Zwycięzca wybrany zostanie przez jury w składzie: Prezes Fundacji Kościuszkowskiej Alex Storożyński, Prezes Phoenix Construction i Polonia NY Soccer Team Michał Siwiec, Chief Member Relationship Officer Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej Zbigniew Rogalski, Prezes Ilona Lee PR Ilona Lee, oraz dyrektor Polish Business Network i aktywny członek Polonia of Long Island Marta Wesołowski. Gośćmi honorowymi balu będą ludzie pasji i sukcesu: polski mistrz boksu Tomasz Adamek, dziennikarz Marcin Wrona, polski projektant mody z Ibizy, Daniel Jacob Dali.

Piotr Puchalski

Anna Lakomy

Wzorowy student New York University. Dwukrotnie wykładał w Instytucie Józefa Piłsudskiego. Jest również zdobywcą trzeciego miejsca w zapasach w lidze nowojorskiej szkół średnich PSAL. Piotr opublikował swoją pierwszą powieść "Relikwie" w dwóch językach (po polsku i po angielsku) – „Relikwie” łączą niemal wszystkie pasje i talenty Piotra – historie, fantastykę, dar pisania, oraz ducha walki.

Ma 25 lat i przez ostatni rok zagrała już w ponad 30 produkcjach, ma również za sobą debiut na wielkim ekranie: wystąpiła u boku Gérarda Depardieu. Wyreżyserowała film "Brave Little Soldier" – film został zgłoszony do festiwalu filmowego; opowiada o kobiecie – żołnierzu która wraca z Afganistanu z mrocznym sekretem. Celem tego filmu jest podniesienie świadomości problemów społecznych w amerykańskim wojsku, a dokładnie kwestii dotyczącej przemocy seksualnej wobec kobiet.

Anna Rożek

Ewa Maria Lewandowska

Prezes Instytutu im. Rafała Lemkina, który aktywnie działa w Polsce i Stanach Zjednoczonych. W wieku 21 l. Dostała propozycję wystartowania w wyborach parlamentarnych w woj. Świętokrzyskim, jako najmłodsza do tej pory kandydatka. Podjęła decyzję o rezygnacji ze startu na rzecz wyjazdu do USA. W 2012 roku odbyła praktyki m.in. w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku, gdzie pracowała bezpośrednio w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W 2013 roku praktykowała prawo w Circuit Court of Cook County w Chicago.

Magister Sztuki. Występowała w Niemczech, Holandii, we Włoszech, Stanach Zjednoczonych i Polsce. Jest finalistką polskiej edycji programu „Mam Talent” z 2008 roku. Dodatkowo, do jej osiągnięć należą również, miedzy innymi: półfinał w the Puccini International Vocal Competition w Nowym Jorku, Laureatka Grand Prix międzynarodowego festiwalu – Ciechocinek Artistic Impressions 2007, tytuł Artysta Roku w kategorii Muzyka przyznanym przez ogólnopolską ankietę czytelników Gazety Wyborczej.

pisarz i autor książki „Relikwie”

prawnik i działaczka społeczna

aktorka i reżyserka

sopranistka

Daniel Sadowski

założyciel klubu motocyklowego Unknown Bikers w Nowym Jorku

Trzy lata temu Daniel założył polski oddział klubu motocyklowego UNKNOWN BIKERS, z siedzibą na Greenpoincie. Klub zrzesza pasjonatów motocykli, ale stanowi miejsce, w którym nawet osoby nie związane z dwoma kilkami, czują się jak u siebie. Daniel oraz Unknown Bikers są inicjatorami wielu akcji dobroczynnych oraz akcji niesienia pomocy starszym i potrzebującym. W klubie promowani są również młodzi

Klaudia Morelowska

sopranistka i śpiewaczka operowa

Studentka Aaron Copland School of Music w Queens College. W Fiorello H. Laguardia High School, Klaudia zagrała jedną z głównych ról w operetce "Wesoła Wdówka". Już w pierwszym semestrze na studiach, Klaudia dostała się do prestiżowej klasy opery, gdzie pierwszoklasiści nie mają szans na występ w operze – ona się dostała. Klaudia oprócz ogromnego zainteresowania muzyką, uprawia również szermierkę.

Zuzanna Ducka – Lubas

sopranistka i nauczycielka śpiewu

Debiutowała na deskach Teatru Wielkiego w Łodzi rolą Romildy w operze „Xerxes“ G.W. Haendla. Po ukończeniu studiów artystka rozpoczęła współpracę z Chórem Filharmonii Wrocławskiej. Podczas Festiwalu Wratislavia Cantans w 2009 roku występowała u boku, m.in z Gabrieli Consort and Players pod batutą maestro Paula McCreesha. Artystka podczas tournee z „Operą Polską“ w latach 2008-2009 występowała na najlepszych scenach Europy między innymi w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Bal Radio RAMPA odbędzie się 15 lutego o godz. 7:30 p.m. w sali Grand Prospect Hall, 263 Prospect Avenue, Brooklyn, NY. Muzykę na żywo zapewni zespół Awangarda. Do dyspozycji gości będzie gorący bufet, obiad, open bar. Parking za darmo.

Cena biletu to $150 od osoby dorosłej, oraz $125 od studentów. Dzwońcie do Radio RAMPA: 917 – 688 – 2424 lub 646-481-8598, piszcie: Bal@RadioRAMPA.com lub odwiedźcie nasza stronę www.RadioRAMPA.com.


The Poland Times Luty 2014  
The Poland Times Luty 2014  
Advertisement