Page 1

AL - AZ - CA - CT - CO -FL - HI - MA -NJ - NM - NY - UT - Ont ari o - Québec

bezpł at nymi esi ęczni k/ f reemont hl ynewspaper

nr8mar z e c / mar c h201 4

www. t he pol andt i me s . c om f ot . t s n. ua

Wt y m nume r z e :

-Ma t e us zPi ł ka-Oni e po dl e g ł o ś c iSz ko c j i -I g o rZa l e ws ki-Opo l s ki c hg us t a c ha l ko ho l o wy c h -Pr o f . Ada m Wi e l o ms ki-Os y t ua c j inaUkr a i ni e

Kami eni ecPodol ski-wr ot a do Rzeczpospol i t ej Kami eni ecPodol ski–Gat ewayt o Rzeczpospol i t a Rz e c zni e bywa ł a ,byt wi e r dz aut r a c onapr z e zPol s kę j uż w 1 7 9 3 r .na s kut e kI I go r oz bi or ut a k moc no z a kor z e ni ł as i ęw na s z ym s e nt yme nc i e .Ka mi e ni e cbył ni e gdyśopokąc hr z e ś c ija ńs t wa , j e goz a mkiz na j duj ą c e s i ę na d ur wi s ka mi Dni e s t r u s t a ł y na s t r a ż y c hr z e ś c ija ńs ki e jEur opy ic hr oni ł y pr z e d na j a z da mi Tur ków i Ta r a t ów, kt ór yc h moł da ws ki e z i e mi e z na j dowa ł ys i ę na dr ugi m br z e gu r z e ki .O t ym z na mi e ni t ym gr odz i er oz s ł a wi onym pona dt o pr z e z s a me goHe nr ykaSi e nki e wi c z apr z e c z yt a c i ePa ńs t wo nas t r . 8 .

J użz ami e s i ą c ! Po l s ki ez ł o t e So c z i !

Ks . p r o f . Ma r e kUg l o r z

St a ni s ł a w Mi c ha l k i e wi c z

J a n Pi e t r z a k

p r o f . Ka z Dz i a mk a

Chr z e ś c i j a ńs k aAk a d e mi a Te o l o g i c z nawWa r s z a wi e

Zna nyp o l s k ip ub l i c y s t a o r a za ut o rwi e l uk s i ą ż e k

Zna ny p o l s k is a t y r y ki p ub l i c y s t a

TheUni v e r s i t yo fNe w Me x i c o

Poświ ęt uj my St r o n a1 0

tby os sl s e r t or hef tt ha nk t hi ot ngt oundi t s sa ti I o 3t 9 7 onof1 i t i t r ondpa c e hes toft ul s e sar nda a Pol . nt me i nt e cs i tofpubl c e nobj ha uc mes a c abe i s Rus y, t ni a i t s i dofChr onghol r t obeas dt e cus e ni e mi Ka r ve rRi t s e ffsofDni i l hec ngont ndi a t ss e l t s a sc t ndi a nd ra a t om Ta r ope f n Eur a i t s i d Chr de r gua e f a s he dont a e pr ndss a nl dova eMol whos , ds i a hr s ki Tur ous i r t us l l si hi eon t lfind mor l .You wi de i rs he ot z c wi e nki e ykSi nr dbyHe e z i l a t mmor owni -t e l t s a c . ge8 onpa

Odynast ycznąpol i t ykęwschodni ą Mł odości-nadpozi omywyl at uj St r o n a4

St r o n a4

Pr ogr e s s ?No. Hope ?No. Pa g e5


2

The Poland Times

www.ThePolandTimes.com

Słowo od redaktora naczelnego Editor in Chief’s Note Krystian Żelazny redaktor naczelny editor-in chief

Szanowni Państwo, Za nami już osiem wydań. W numerologii znaczenie liczby osiem związane jest z przedsięwzięciami i ich sukcesem. Symbolizuje determinację i wytrwałe dążenie do celudoskonałości. Wiedząc, iż na tym świecie jednak nic ludzkiego idealnym być nie może, musimy tylko wierzyć, że z biegiem czasu i kolejnych numerów pisma będziemy się ku niemu sukcesywnie zbliżać. Tymczasem mamy po temu nadzieję, iż lektura naszej gazety umili Wam czas podczas częstych, marcowych słót. W tym numerze w szczególności

polecamy artykuły poświęcone ziemiom położonym na wschód od Bugu. Przede wszystkim nasz temat przewodni na str. 8 pisma o jednej z najwspanialszych twierdz I Rzeczpospolitej opisany przez Annę Marię Paszkowską. Ponadto inne spojrzenie na kijowski Majdan piórem prof. Adama Wielomskiego czy Stanisława Michalkiewicza, a także o wojennych losach Kresowiaków Wacława Kujbidy. Nie zapominamy także o naszych anglojęzycznych czytelnikach, których swym tekstem uraczy prof. Kaz Dziamka, czy o najmłodszych, gdzie o podróżach i młodzieńczych fantazjach z tym związanych opowie Klaudia Bagińska. Warto także przeczytać o słowiańskim rodowodzie przybliżonym przez dr Bartosza Józwiaka oraz zapowiadany już miesiąc temu artykuł o szkockich tendencjach niepodległościowych pióra Mateusza Piłki. Jak w każdym numerze zachowuje-

Podróż, o której śnię… Widziane oczyma nastolatki wspaniałą przygodę.

Klaudia Bagińska Licealistka z Łomży

Podobno podróże kształcą, ale czy tylko? Choć tych dalekich w swoim życiu nie odbyłam zbyt wiele, to uważam, że one często zmieniają człowieka. Ludzie podróżują praktycznie od zawsze. Ostatnio bardzo modne stały się wyjazdy za granicę. Różne są powody takich wycieczek. Jedni odwiedzają bliskich, inni załatwiają swoje sprawy. Są też tacy, którzy, pakując walizki, pragną przeżyć

Redaktor Naczelny Editor in Chief Krystian Żelazny Zastępcy Redaktora Naczelnego V-ce Editor in Chief Robert Słówko vel Bert Wörtchen (East) Zbigniew Żelazny (West)

Pamiętam swój ostatni wyjazd za granicę. Pamiętam ten entuzjazm i ciekawość. Tak bardzo chciałam zobaczyć, jak wygląda życie poza granicami mojego państwa i będąc już na miejscu byłam zaskoczona tym, jak różnią się ludzie na świecie. Zapytana, czy podróże kształcą, odpowiedziałabym twierdząco. Podróż jest jakby nauką, podczas której poznajemy inne kultury, inne przyzwyczajenia... Po prostu inną rzeczywistość. Wycieczka, zwłaszcza taka z podróżnikiem, to świetna lekcja historii, geografii, muzyki… wymieniać można w nieskończoność. W każdym razie, podróżować naprawdę warto.

Spotykamy się także z licznymi zapytaniami związanymi z bezpośrednim wysyłaniem gazet do Państwa domów. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Redakcją. Jedynym Waszym kosztem będzie opłata za przesyłkę.

my stałe rubryki naszych znanych publicystów, niemniej dziś pragniemy poinformować, iż dołączył do nas znamienity dziennikarz, m. in. tygodnika „W sieci” Igor Zalewski. Znak to niezmierny, iż periodyk zyskuje stale na znaczeniu.

perfect, we only have to believe that with passing time and subsequent issues we shall near toward the aforementioned perfection. In the meantime we hope that our magazine will make your rainy March time more enjoyable.

Wszelkie rozstrzygnięcia konkursów zamieścimy w następnym numerze, jak również podsumowanie Olimpiady w Soczi, które ze względu na ograniczenia przestrzenne nie zostało ujęte w tym numerze.

In this issue we particularly recommend articles referring to lands located east of Poland, with emphasis on the story about one of the greatest fortresses of Old Poland by Anna Maria Paszkowska on page eigth. Additionally, we offer you a different view of Kiev’s Majdan square revolution by prof. Adam Wielomski and Stanisław Michalkiewicz. And also encourage you to read a piece by Wacław Kujbida about the World War II fate of people from the Polish territory annexed by the Soviet Union in 1939.

Z życzeniami przyjemnej lektury, Krystian Żelazny Ladies and Gentlemen, This is our eighth issue. In numerology; number eight is related to entrepreneurship and success. It symbolizes determination and persistence in pursue of a goalperfection. Knowing though, that nothing human in this world can be

Miejsca, które zwiedziłam, utkwiły w mojej pamięci w postaci cudownych wspomnień i sądzę, że już na zawsze tam pozostaną. Do dziś lubię powracać do nich myślami i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wrócę tam naprawdę, choćby na krótką chwilę. Jednak na tym, co już widziałam nie kończy się na pewno moja przygoda z tym, co dalekie i nieznane. Pragnę zobaczyć jeszcze więcej. Pojawia się teraz pytanie: jaki kraj chciałabym jeszcze odwiedzić? Tyle jest ich na świecie, dlatego wybór nie jest łatwy. Jednak gdybym miała zdecydować się na jedno miejsce na ziemi, myślę, że byłby to jakiś kraj afrykański, a najlepiej – cała Afryka. Od zawsze marzyłam, aby zwiedzić ten kontynent. Odnoszę wrażenie, że ma w sobie coś wyjątkowego, co niezwykle mnie intryguje. Przede wszystkim uważam, że

Dyrektor ds. marketingu Director of Marketing Andrzej Gałuszka (Polska) Katarzyna Żak (USA)

Skład i korekta Composition and Correction Agnieszka Deleska Krzysztof Bankert

Dyrektor ds. dystrybucji Director of Distribution Cezary Żelazny

Obsługa informatyczna IT support Natalia Kmieć

Let’s also not forget about our English speaking readers, to whom we address text by prof. Kaz Dziamka. The younger readers will find a

kultura afrykańska jest z pewnością czymś, czemu warto przyjrzeć się z bliska. Fascynuje mnie sama myśl o tym, ze mogłabym obcować z ludźmi tak różnymi ode mnie. Ponadto żaden inny kontynent nie może równać się z dzikim pięknem Afryki. Będąc w Polsce, takie zwierzęta jak zebry, czy słonie, mogę zobaczyć jedynie w zoo. Jestem pewna, że spotkanie z nimi w naturalnym środowisku wywarłoby na mnie ogromne wrażenie. Również flora Afryki kryje w sobie wyjątkowe bogactwo. Oglądając programy przyrodnicze, nie mogłam wyjść z podziwu nad pięknem i różnorodnością afrykańskiej roślinności i krajobrazu. Dla takich widoków warto zdecydować się na daleką podróż na Czarny Ląd. Wyobrażam sobie, jak spaceruję szlakami gór Atlas lub przemierzam

Kontakt Contact USA: Telefon (PL): +1 917 331 0212 Telephone (US): + 1 609 529 3959 Canada: Telephone: +1 613 274 2661 e- mail: info@thepolandtimes.com

Wszystkich chcących zamieścić reklamę na łamach pisma, prosimy o kontakt telefoniczny bądź emailowy.

In order to place advertisement with us, please contact us via email of phone.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, która jest prywatną własnością intelektualną autorów tekstów.

The Editorial does not take responsibility for the content of articles, which is the private intellectual property of the authors.

story about travels and related to them fantasies by Klaudia Bagińska. It is also worth familiarizing yourselves with the Slavic ancestry sketched by Bartosz Józwiak, PhD and the preannounced essay about Scottish independence tendencies by Mateusz Piłka. We preserve our permanent columns for our renowned writers. And today we would also like to announce a new, revered face joining our journalist’s body- Igor Zalewski, known to some for example from tygodnik “W sieci”. We feel honored and humbled by the quality of our contributors. We shall announce all readers’ contests results in the following April issue. Next month we will also include summary of Sochi Winter Olympics, which we had to postpone due to space limitations. Enjoy reading, Krystian Żelazny

piaski Sahary albo dżungle kotliny Kongo. Chciałabym też przyjrzeć się z bliska egipskim Piramidom, czy też napawać się pięknem tanzańskiej sawanny. Z ogromną chęcią spróbowałabym potraw, przyrządzonych przez mieszkańców Afryki. Kuchnia afrykańska cieszy się dużym zainteresowaniem, ze względu na swoją nietypowość. Bardzo różni się od naszej, przede wszystkim ze względu na klimat. Myślę, że poznanie nowych smaków byłyby ciekawym doświadczeniem. Nie potrafię wyobrazić sobie tego, jak w rzeczywistości wygląda Afryka. Sądzę, że żadne zdjęcie, czy film nie są w stanie wyrazić jej naturalnego piękna. Chciałabym kiedyś mieć szansę przekonać się o tym, wyjeżdżając w daleką podróż. Myślę, że taki wyjazd byłby przygodą mojego życia. Być może kiedyś uda mi się go zrealizować.

Polska: Telefon: +48 667 121 108 Wydawca Publisher Caesar Polonia Publishing, Corp adres: 5918 Catalpa Ave. Ridgewood, NY 11385

www.facebook.com/ThePolandTimes


Słowianie. Komunistyczny panslawizm dr Bartosz Józwiak Uniwersytet Gdański

II wojna światowa zamroziła wszelką debatę naukową w kwestiach Słowian i ich roli na arenie dziejowej Europy. A dokładniej, choć bardzo brutalnie rzecz ujmując, przeniosła spór naukowy, który już w okresie przedwojennym zaczął niebezpiecznie ewoluować ku sferze ideologii i polityki, na najbardziej prymitywny poziom, a więc na poziom argumentu siły. Patrząc bowiem na ideologiczne podłoże konfliktu w strefie środkowoeuropejskiej, to włączenie narodów słowiańskich do całej gamy „podras”, których rolą miało być co najwyżej służenie „rasie aryjskich Panów”, a najlepiej zniknięcie z mapy etnicznej i zostawienie przestrzeni życiowej nacjom germańskim, z jednej strony było konsekwencją konfliktu naukowego, a z drugiej flirtu nauki niemieckiej z narodowym-socjalizmem. Dodatkowo jednak obudziło to drzemiący od pewnego czasu mit pansłowiańszczyzny jako elementu imperialnej polityki Rosji. W głowach władz

sowieckich już tlił się pomysł obudzenia dawnej idei w zupełnie nowym wcieleniu. Jeszcze bardziej brutalnym i obłudnym. Stalin, z wykształcenia lingwista, dobrze rozumiał potrzebę budowania także bardziej kulturowego uzasadniania rozszerzania swego imperium, w którym na swoje nieszczęście znalazły się wszystkie narody słowiańskie. Obok „terroru pięści” zaczęła się także „słowiańska ideologizacja” braterstwa narodów socjalistycznych. Poobijany hekatombą wojny świat nauki stał się dość łatwym elementem do wykorzystania w budowie mitu wielkiej słowiańszczyzny. Tym bardziej, że sowieci dysponowali już odpowiednio „urobionymi ideologicznie” autorytetami naukowymi, którzy na tym polu zaznaczali ważkość nowej, przewodniej myśli (byli to lingwiści, historycy, archeologowie itd.). W innych krajach część naukowców, szczególnie tych niepokornych, albo złamano i zmuszono do współpracy, albo kupiono posadami i swoistym spokojem sumienia (był to pierwszy etap „utraty niewinności” przez środowisko naukowe, także w Polsce). Byli i tacy, których odsunięto na boczne tory (jak choćby polski

archeolog związany z obozem narodowym, prof. Józef Kostrzewski) lub wrabiano ich w procesy o zdradę, co osłabiało ducha oporu. Wyraźnie widać to na przykładzie prof. Konrada Jażdżewskiego, który w trakcie wojny kierował Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, ratując wiele z jego zbiorów, a po wojnie został oskarżony o kolaborację przez służącego nowej władzy Włodzimierza Hołubowicza i cudem uniknął poważnych konsekwencji. Byli też i tacy, którzy w system uwierzyli, jak wspomniany Hołubowicz (który niestety do dziś patronuje Instytutowi Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Naukowców w dziele budowy podwalin sowieckiej wersji wspólnoty pansłowiańskiej wspierali także dziennikarze i poeci (np. Julian Tuwim, brylujący na salonach kongresów słowiańskich w towarzystwie sowieckich generałów). W Polsce powojennej natychmiast rozpoczęto ideologiczne studia nad słowiańszczyzną. Archeolodzy prowadzili badania w ramach prac odbudowy zniszczonych miast oraz w ramach projektów studiów na słowiańszczyzną. W tym środowisku

archeologów, historyków i lingwistów zaczyna się budowanie międzynarodowego środowiska zajmującego się badaniem dziejów Słowian i organizującego szeroko reklamowane Kongresy Słowiańskiej. I tak np. I Międzynarodowy Kongres Archeologii Słowiańskiej odbył się 1965 roku w Warszawie, kolejne zaś organizowały inne bratnie kraje. Z tym okresem związane jest też bardzo mocno nazwisko Witolda Hensla, autora wielu opracowań o początkach słowiańszczyzny, który stał się niepisanym „władcą” polskiej archeologii z dużym poparciem władz PRL. Dodatkowym impulsem podniesienia rangi archeologii w budowie ideologii wspólnoty słowiańskiej były tzw. badania milenijne, które miały przykryć naukowym wymiarem obchody 1000-lecia Chrztu Polski oraz dostarczyć „paliwo” do rozbudowy obchodów świeckich, po których zostały choćby takie pomniki, jak kamień w miejscowości Topólka na Kujawach, z napisem „Tysiąc lat PRL” czy słynne „tysiąclatki”. W ten sposób Słowianie kolejny raz wkroczyli na arenę dziejową. Tym razem, jako genetyczne spoiwo rodzącego się po wojnie bloku

sowieckiego, który odgrzewając starą, carską ideę panslawizmu, kolejny raz zapragnął siłą zbudować wspólnotę słowiańską opartą na nadrzędnej roli narodu radzieckiego. Tym razem to Moskwa miała się stać centrum słowiańszczyzny, a naukowcy, ideolodzy i artyści mieli wykreować mit założycielski tego nowego tworu oraz zaszczepić słuszność tego projektu w umysłach poddanych systemowi komunistycznemu. Obok klasycznych komunistów wciągnięto w ten nurt także (np. w Polsce) niektórych narodowców, którzy jakby nie potrafili sobie uświadomić tego, że powojenna geopolityka zmieniła się diametralnie (np. Pisecki), ale także duchownych (np. cerkiew w Rosji, ale nie tylko). Cały okres powojennych badań nad Słowianami, choć bardzo owocny w nowe zabytki i teorie, był podporządkowany wspomnianej ideologii. Ale i tym razem projekt „wspólnoty słowiańskiej pod rosyjskim butem” się nie udał. Wcześniej zabiło go rodzenie się idei narodowej, tym razem zaś to, że ta idea okazała się bardzo trwała. Upadek komunizmu, jak na razie, zakończył kolejną próbę budowy bardzo niebezpiecznego mitu.


The Poland Times

publicystyka - usa

www.ThePolandTimes.com

5

Progress? No. Hope? No. Prof. Kaz Dziamka University of New Mexico

Huston Smith may, or may not, be well known any more for his Religions of Man, but it is his short book Forgotten Truth that should continue to keep his name secure from oblivion among concerned humanists and environmentalists. As a secular, anti-corporate, eco-humanist, I don’t care much about “Man’s” various religious dogmas, unless, that is, such dogmas happen to coincide with my concept of wisdom, which I define as an intelligent use of science and technology under the tight control of moral and ecological responsibility. I also don’t care much about Smith’s mission to find “common ground” among all religions. To me, the most obvious,

indisputable fact about “religions of Man” is that they have always been mortally divisive—as is the current Sunni-Shia conflict, to give only one current example. So what if there is “a primordial tradition” or “a perennial philosophy” if it doesn’t tell us what to do to prevent an ecological and moral catastrophe, to preserve and expand wilderness areas, and to minimize human-made misery, and to end war? What do I care what Jesus or some other ancient “wise man” said if the ocean levels rise a few feet and a billion people are let loose to fight desperately for survival at any cost? What I do care about is always to search for the truth, even the most disheartening, the most brutal, and the most incapacitating. And this is what Smith comes close, very close, to in the final chapter of his book, a chapter memorably called “Hope, Yes; Progress, No.”

Smith realizes that hope is essential for human health in general, so he offers a glimmer of hope, even though he is aware that today hope may just be “a rotten-thighed whore” (to quote Kazantzakis) and that, as Sartre says, “we must learn to live without hope.” Like Aldous Huxley before him, Smith knows that human arrogance and systematic murder of wilderness and wild life is impossible to continue and unbearable to endure any more. Referring to Claude Lévi-Strauss, Smith says (1977): “Is it that analytic thought (the kind man has fallen into) has unseen violence built into it? [Lévi-Strauss] asks; or that man is possessed by an obscure fury against the Eden he dimly remembers and unconsciously realizes he has lost? Whatever the reason, whenever man now comes on landscapes or communities that resemble his image of a lost innocence, he lashes out and lays waste.

Colonizers, rapacious white men and their technology, are the conspicuous culprits, but Levi-Strauss does not exempt himself and his own discipline. The Western hunt for knowledge, analytic and objective to its core, has violence built into it.” Much earlier, in 1956, Huxley had already pointed out what only now some of us are beginning to realize: we cannot continue to live as we now do for much longer: “We may not appreciate the fact; but a fact nevertheless it remains: we are living in a Golden Age, the most gilded Golden Age of human history—not only of past history, but of future history. For, as Sir Charles Darwin and many others before him have pointed out, we are living like drunken sailors, like the irresponsible heirs of a millionaire uncle.” I can go online any time, and the news is always bad: here are some of

the headlines: “Acidification, Overfishing Decimating World’s Marine Ecosystems,” “How Climate Change Is Killing Us,” “Faster than We Thought: An Epitaph for Planet Earth.” The US government, NATO, oil companies, and all the other Corporate-Military Overlords of the planet—all of them deranged morally, it seems—can say whatever they want: that endless wars for peace, which never comes, is the only way to fight for peace; that the hunting and killing with drones of “suspected terrorists” as well as kids, women, and other innocent civilians is a legal way to secure democracy and freedom; that extracting oil from the last remnants of wilderness is good for the economy. But I can no longer be bamboozled: I know there is no democracy, no security, no peace. And no hope.

Rzecz o podatku dochodowym Bartosz Romanek Internacjolog doktorant UKSW w Warszawie

Mawia się, że tylko dwie rzeczy są w życiu pewne: śmierć i podatki. Prawdopodobnie w przyszłości z tą pierwszą sobie poradzimy – i w związku z tym podatki będziemy płacić zawsze, bo jedyna rzecz, która mogłaby nas od nich wybawić przestanie istnieć. Podatek dochodowy (Income tax) po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych został wprowadzony w roku 1861 i został umotywowany koniecznością pokrycia kosztów wojny domowej. Później przez ponad pół wieku trwały roszady likwidujące i wprowadzające podatek od dochodów. W 1913 roku kongres i senat USA wprowadzały XVI poprawkę do konstytucji, dając stałe umocowanie prawne podatkowi dochodowemu. Nie mniej jednak, od tego czasu w Stanach Zjednoczonych trwa bezustanny spór o to, czy pomimo wprowadzonej poprawki, opisywany podatek jest legalny, czy też nie. Co istotne, podatek dochodowy, sam, w swojej naturze jest obciążeniem niesprawiedliwym i antyrynkowym. Efekt ten pogłębia się jeszcze mocniej, jeżeli dodamy do tego

progresję w zależności od uzyskiwanych dochodów. Jest to tym bardziej nielogiczne, iż ludzie o wyższych przychodach przy identycznej bazowej stopie podatku i tak płaciliby proporcjonalnie więcej, aniżeli obywatele zarabiający stosunkowo mało. Nasuwa się więc oczywisty wniosek stanowiący, że podatek od dochodów powinien być degresywny; jego procentowa wartość powinna być tym niższa, im wyższe byłyby dochody. Ale nawet to nie pozwala na pełną ,,sprawiedliwość podatkową”. Niezależnie od intencji ustawodawców, opisywany podatek jest swoistą karą za osiąganie wyższych dochodów. Wbrew temu co twierdzi amerykańska i europejska lewica z socjalistami na czele, podatek dochodowy nie jest obciążeniem dla ludzi bogatych, ale dla ludzi chcących się wzbogacić, efektywnie do tego dążących. Jeśli posiadam tonę złota zakopaną w ogródku, to mnie podatek od dochodów nie obejmie,

nie uszczupli mojego bogactwa; podatek dochodowy dotknie mnie dopiero wówczas, gdy będę chciał dorobić się pieniędzy umożliwiających kupno tony złota. Poza tym wszystkim, politycy twierdzący, że podatek dochodowy powinien obciążać głownie bogatych, ponieważ w ten sposób można go obniżyć dla najuboższych, żyją we własnym świecie niespełnionych marzeń o socjalistycznej utopii. Wystarczy tylko wspomnieć Warrena Buffetta (jeden z najbogatszych Amerykanów), który w 2011 roku ze zdumieniem odkrył, że jego sekretarka płaci podatki wyższe, niż on sam (a wszystko to dzięki różnym sztuczkom księgowym i furtkom prawnym)! Niestety, pomimo oczywistych logicznych i empirycznych dowodów, wielu decydentów o poglądach lewicowych nie chce przyjąć do wiadomości faktu o realnej szkodli-

wości podatku dochodowego (w USA są zwykle co najmniej dwie daniny od dochodów: federalna i bardzo często stanowa; szczęśliwi ci, którzy zamieszkują między innymi Teksas, Florydę albo Alaskę, bo tam na poziomie stanu się nie płaci). Ludzie bogatsi starają się ,,wyprowadzać” własne dochody do ,,rajów podatkowych” , przez co nie inwestują w USA, nie pobudzają własnymi wydatkami konsumpcji i, co najważniejsze chyba, nie tworzą nowych miejsc pracy.

W tym roku we Francji wprowadzono 75% podatek dochodowy od najlepiej zarabiających. Socjalistyczny prezydent V Republiki, François Hollande, spełnił tym samym własną obietnicę wyborczą. Szybko jednak stało się jasne, że najbogatsi Francuzi, obawiając się o własne dochody, przy jednoczesnej zapowiedzi likwidacji wszystkich ,,furtek podatkowych” i ulg (prawdopodobnie i tak

w rzeczywistości mało który ,,tłusty kapitalistyczny bogacz” zapłaciłby realnie 75% podatku), zdecydowali się na emigrację podatkową; słynna stała się ,,ucieczka” aktora Gerarda Depardieu do Rosji oraz najbogatszego Francuza, Bernarda Arnaulta. Jednocześnie liczne ośrodki analityczne alarmują, że dzięki wprowadzeniu tak astronomicznej stawki podatku, następuje wyraźny odpływ kapitału z Francji. Mimo to, już wiele razy do tej pory mogliśmy się przekonać, że gdy w grę wchodzi ,,sprawiedliwość społeczna” świat danych i faktów nie ma najmniejszego znaczenia. Podatek dochodowy w USA można by z powodzeniem zastąpić powszechnym Podatkiem od Towarów i Usług (Value Added Tax – VAT), który łatwiej jest regulować i kontrolować. Co więcej, VAT jest po prostu podatkiem sprawiedliwym.

The Poland Times


6

www.ThePolandTimes.com

The Poland Times

publicystyka - świat

Dlaczego Janukowicz nie jest Katechonem? prof. Adam Wielomski www.konserwatyzm.pl

Władimir Putin jest Katechonem, gdy Wiktor Janukowicz na miano to nie zasługuje. I nie wynika to wyłącznie z przyczyn charakterologicznych. Pomiędzy systemami politycznymi Rosji i Ukrainy zachodzi zasadnicza różnica: Rosja jest państwem w nowożytnym pojęciu tego słowa, gdy Ukraina jest organizmem feudalnym, przednowożytnym, co czyni z niej - jak to kiedyś mawiano o Turcji - "chorego człowieka Europy". Sytuacja na Ukrainie już dojrzała do wprowadzenia stanu wyjątkowego i rozwiązania siłowego. Żadne państwo nie strawiłoby sytuacji gdy zrewoltowany tłum szturmuje i okupuje rządowe budynki, szczególnie gdy na czele tegoż tłumu staliby pogrobowcy nazistów (rację ma Andrzej Szlęzak mówiąc, że słowo

"faszyści" jest tu nieadekwatne). Tymczasem Prezydent Janukowicz waha się, negocjuje, szuka kompromisu, gotowy jest nawet do rewizji konstytucji wedle życzenia buntowników. Kuriozalnym momentem wydarzeń była ucieczka od odpowiedzialności w postaci udania się na kilkudniowe zwolnienie lekarskie, aby uniknąć podjęcia decyzji. Patrząc na te wydarzenia trudno nie dojść do wniosku, że to Katechon, który zawiódł i nie powstrzymał upadku Ukrainy w stan anarchii. Nikt z nas nie wyobraża sobie podobnej sytuacji w Rosji. Puśćmy oczy fantazji: tłum rosyjskich nazistów okupuje Plac Czerwony i szturmuje budynki rządowe w Moskwie, gdy Putin waha się i kluczy, a w końcu ogłasza, że nie podejmie przez najbliższy tydzień żadnych działań, gdyż ma katar i jest na zwolnieniu lekarskim... Prawda jest taka, że w Rosji żadni buntownicy nie ośmieliliby się postępować tak jak na Majdanie, gdyż wszyscy wiedzą, że reakcja suwerena byłaby natychmiastowa i bezwzględna.

Rosjanie szanują swojego Prezydenta, ponieważ bije zeń majestat władzy, przed którym lud truchleje. Władimir Putin jest Katechonem, gdy Wiktor Janukowicz na miano to nie zasługuje. I nie wynika to wyłącznie z przyczyn charakterologicznych. Pomiędzy systemami politycznymi Rosji i Ukrainy zachodzi zasadnicza różnica: Rosja jest państwem w nowożytnym pojęciu tego słowa, gdy Ukraina jest organizmem feudalnym, przednowożytnym, co czyni z niej - jak to kiedyś mawiano o Turcji - "chorego człowieka Europy". Powodem dla którego zachodni demoliberałowie tak bardzo nienawidzą Putina jest jego rozprawa z tzw. oligarchami, czyli wielkim postkomunistycznym i nomenklaturowym kapitałem, który powstał w okresie Wielkiej Smuty za Borysa Jelcyna. Symbolem tej rozprawy jest Chodorkowski. Za słabego i rzadko przytomnego Jelcyna oligarchowie rozkradli połowę kraju i stanowili nieformalną "radę feudałów", która

całkowicie podporządkowała sobie państwo, prywatyzując (rozkradając) na swoją korzyść kolejne gałęzie przemysłu. Za fasadą instytucji państwowych rządziła kilkudziesięcioosobowa grupa. Putin rozpędził to towarzystwo: część poszła za kraty, część uciekła na Zachód, część podporządkowała się suwerenowi. Janukowicz nigdy nie odważył się na przeprowadzenie podobnej operacji. Ukraina jest zlepkiem feudalnych posesji, niczym Rzeczpospolita w epoce saskiej. Rząd centralny rządem centralnym, ale realna władza znajduje się w rękach kilkunastu czy kilkudziesięciu oligarchów. Za fasadą sporów ideologicznych czy politycznych zwykle znajduje się pytanie kto sprywatyzuje (za 5% wartości) jakiś kombinat czy fabrykę? Politycy są wyłącznie pacynkami w rękach oligarchów i dotyczy to nie tylko Janukowicza, ale Tymoszenki, Juszczenki i wszystkich pozostałych. Mówiąc językiem heglowskim, problem Ukrainy polega na tym, że z "ducha subiektywnego" (stronnictw i

grup) nie potrafi wznieść się do poziomu "ducha obiektywnego" (racji państwa). To z powodu prymatu oligarchów nie znalazła się ostatnio pro-prezydencka większość parlamentarna dla wprowadzenia stanu wyjątkowego. Decyzję zablokowało dwóch oligarchów, mających w Partii Regionów "prywatnych" 38 deputowanych. Zaraz potem Janukowicz przeszedł do negocjacji z buntownikami. Żadnych złudzeń! Negocjacje prowadzone przez Prezydenta z Kliczkami i Swobodą to tylko pozór, gdyż rzeczywiste prowadzą popierający Janukowicza oligarchowie z oligarchami kierującymi opozycją. Gdy obie frakcje dogadają się co do prywatyzacji kilku kombinatów czyli która z nich je rozkradnie za bezcen - to rewolucja się skończy. Wtenczas, na znak oligarchów, Janukowicz wyśle Berkut, który w ciągu 2 godzin spacyfikuje naziolstwo na Majdanie.

Sierpniowa rocznica mroków Czarnego Lasu - czyli mało znana historia Polski Wacław Kujbida redaktor TVNiezalezna Polonia.org Ottawa

Leży przede mną na moim stole, w Ottawie, stara legitymacja, w czarnej płóciennej oprawie, z tłoczonym polskim orłem na okładce. Wewnątrz twardych okładek luźne, oderwane od grzbietu dwie tylko strony odrobinę przyżółkłego papieru. Na górze, przez środek, duży napis "Legitymacja urzędnicza", nazwisko, imię, trzy pieczątki, Informacja, że wydana przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego. I jeszcze imię i nazwisko posiadacza. Jego zdjęcie, w owalnej sepii i przytwierdzone metalowa zszywką, wprawione jest zresztą od wewnętrznej strony pierwszej okładki. Aby wyjaśnić, jak legitymacja ta znalazła się po latach u mnie, na drugiej półkuli, musimy na chwilę cofnąć zegar, dokładnie o 72 lata. Jest lato, upalny – podobnie jak i zeszłoroczny – sierpień roku 1941. Tylko miejsce i czas straszne, jak większość wtedy miejsc biednej, unieruchomionej w okowach podwójnej okupacji Rzeczypospoli-

tej. W czasach jej wojennego, niewypowiedzianego koszmaru. W pokoju gościnnym małego, jednopiętrowego bliźniaka stojącego przy ulicy Barewicza 4 w mieście Stanisławów, na utraconych obecnie wschodnich terenach Polski, przy okrągłym stole siedzi polska rodzina. Małżeństwo z dwójką dzieci, chłopcem i dziewczynką. Chłopiec ma 16 lat, jego siostra trochę mniej. Do kompletu brakuje przy stole ich starszego brata, który po wybuchu wojny, jako pilot myśliwski krakowskiej eskadry "Kraków", po krótkiej i nierównej walce o polskie niebo, po internowaniu w Rumunii i znowu krótkiej batalii we Francji, przedarł się do Anglii. Jest piątek po południu, 8. dnia sierpnia. Rodzina przy stole je, jak co dzień o tej porze, obiad. Stół przykryty jest taflą szkła, w którym odbijają się promienie zachodzącego słońca. Jak inni Stanisławowianie, i ta rodzina przeżyła już – wydawałoby się – wszystko. Napaść Niemców na Polskę 1 września 1939 roku. Cios w plecy zadany Polsce 17 września 1939 przez Rosję, zajęcie miasta przez Związek Radziecki 19 września, okupację sowiecką, eksterminacje Polaków, rozstrzeliwania, aresztowania przez Sowietów

polskich patriotów i urzędników, transporty jeńców jadących na zatracenie w kierunku Katynia, Miednoje i Bykowni.

Po napaści Niemców na Rosję, 7 lipca miasto na krótko zajmują wojska węgierskie, będące wówczas sojusznikiem Hitlera. Przedtem, wycofujący się Sowieci, przed opuszczeniem miasta, mordują wszystkich pozostałych przy życiu polskich więźniów i jeńców zamkniętych w więzieniach w Stanisławowie. Większość rozstrzeliwują, część bestialsko zabijają, wrzucając ich na przykład żywcem do kuchennych kotłów z wrzącą wodą. Węgrzy, obejmując kontrolą wyłącznie sprawy wojskowe, przekazują władzę cywilną i administracyjną – zgodnie z rozkazami armii niemieckiej – w ręce miejscowych, nacjonalistycznych elementów ukraińskich UON, pod wodzą Stefana Bandery. Wojska węgierskie wychodzą z miasta 7 sierpnia, ustępując miejsca nadchodzącej okupacyjnej armii niemieckiej. Niektórzy z wychodzących żołnierzy węgierskich radzili Polakom ucieczkę przed nadchodzącym terrorem Niemców. Stanisławowianie po pierwsze jednak, nie wiedzieli co ich czeka, po drugie, nie było gdzie uciekać. Na wschodzie szalejący front wojny, a za frontem poprzedni okupant. Na zachodzie nadchodzące

wojska niemieckie.

Ale było jeszcze coś ważniejszego i straszniejszego, o czym również nie wiedział nikt w mieście. Po przejęciu władzy, nacjonalistyczne ukraińskie oddziały Bandery, na polecenie nadchodzących Niemców, od połowy lipca 1941 w kooperacji z wieloma ukraińskimi mieszkańcami Stanisławowa, rozpoczęły gromadzić spisy stanisławowskiej inteligencji polskiej oraz bardziej znaczących lokalnych działaczy i polskich patriotów. Na listach tych znaleźli się głównie profesorowie, nauczyciele szkół polskich, polscy lekarze, kierownicy i dyrektorzy polskich instytucji, kilkoro urzędników. Generalnie, przedstawiciele polskiej inteligencji Stanisławowa. I chociaż trudno w to wprost uwierzyć, w tworzeniu tych list uczestniczyli niejednokrotnie dobrzy koledzy czy znajomi późniejszych ofiar. Dokumenty wymieniają dra Iwana Rybczyna i prof. Danysza z gimnazjum ukraińskiego w Stanisławowie, jako głównych autorów tychże list. Stanisławów, jak i całe Pokucie był, do rozbiorów Polski, książkowym wręcz przykładem mozaiki wielokulturowości. Dzięki nadawanym przez monarchów, a później przez książąt przywilejom dla imigrantów, rejon ten stał się przed rozbiorami Polski

centrum handlowo-rzemieślniczym tej części świata. O popularności tego obszaru Rzeczypospolitej niech świadczy do dzisiaj zachowane powiedzenie: „Anglik z Kołomyi”. Emigrowali tam bowiem masowo Anglicy, Szkoci, Francuzi, Żydzi, Niemcy i wiele innych nacji. Wiele tych rodów tak bardzo spolonizowało się, że przelewali niejednokrotnie w późniejszych wojnach krew w obronie swojej nowej ojczyzny. Po upadku niepodległości, zaborcy – a konkretnie rządząca na tych terenach rodzina Habsburgów – rozpoczęli szczuć przeciwko sobie żyjące przez pokolenia w symbiozie oraz dobrym sąsiedztwie nacje i rody. Doprowadzili to potem do perfekcji zarówno Rosjanie, jak i Niemcy. Obawiam się, że tak to trwa do dzisiaj... Wróćmy jednak do owego piątku, 8 sierpnia 1941. W Stanisławowie są już od ponad doby Niemcy. Błyskawicznie opanowują kluczowe punkty i funkcje w mieście. A właściwie przejmują administrację miasta, przygotowaną dla nich przez ukraińskie oddziały Bandery i naprędce formowane ukraińskie oddziały Niemieckiej Policji Ukraińskiej. W budynku przy ulicy Bilińskiego, niedawnej katowni NKWD, urządzono siedzibę Niemieckiej Służby Bezpieczeństwa, Gestapo. Ciąg dalszy w kolejnym numerze.


The Poland Times

polityka

www.ThePolandTimes.com

7

Comiesięczny wywiad polityczny

1. W sposób naturalny od paru wydań przewija się u nas w gazecie wątek ukraiński. Obecnie jednak mamy sytuację z goła inną, niż miało to miejsce jeszcze nawet miesiąc temu. Eskalacja przemocy, groźba wojny domowej – i to wszystko w kraju bezpośrednio sąsiadującym z Rzeczypospolitą. Jaki scenariusz dalszych wydarzeń jest według Pana możliwy? A. Górski: W takiej sytuacji, a jest ona faktycznie dynamiczna i nikt jej do końca nie kontroluje, zdarzyć się może wszystko. Scenariuszy jest kilka. Jeden z nich realizuje się na naszych oczach. Były prowadzone negocjacje między prezydentem Janukowiczem, a opozycją. Podpisano porozumienie niekorzystne dla opozycji - namawiał opozycję do jego podpisania polski minister spraw zagranicznych Radek Sikorski, argumentując, że jeśli nie zgodzą się na kompromis "to wszyscy zginą". Ale na treść porozumienia nie zgodzili się ludzie z Majdanu, domagając się natychmiastowej dymisji Janukowicza, a jednocześnie lojalności prezydentowi odmówiła armia i siły bezpieczeństwa. Janukowicz musiał uciekać z Kijowa na prorosyjski Krym. Podobno ostatni raz widziano go, jak wsiada na rosyjski statek. Nie jest już uznawany za prezydenta - parlament Ukrainy powołał pełniącego obowiązki prezydenta. Wszyscy przygotowują się do przyśpieszonych wyborów. Załóżmy, że wygrywa je np. europejsko nastawiony Kliczko i bierze kierunek państwa na Europę, na Unię Europejską. Czy zgodzi się na to Moskwa? Wątpliwe, bo to będzie oznaczało utratę jej wpływów, kontroli nad Ukrainą. Dziś Moskwa straszy podziałem Ukrainy i stworzeniem kadłubkowego państwa na uprzemysłowionym południowym wschodzie i Krymie, gdzie silni są zwolennicy Kremla, gotowi przejąć władzę na tym terenie wraz z tamtejszymi Rosjanami, których jest sporo. To drugi scenariusz, scenariusz podziału Ukrainy. Bardzo realny, niezwykle osłabiający naszego sąsiada. I jeśli Kijów będzie chciał ponownie przejąć kontrolę nad całym terytorium Ukrainy, to wówczas może dojść do wojny domowej, inspirowanej z Moskwy. To byłby najgorszy scenariusz, bo znów zacznie lać się krew.

A. Dziambor: Podział, który objawił się na Ukrainie może zakończyć się rzeczywistym podziałem na dwa państwa. Biorąc pod uwagę dynamikę wydarzeń, regularne zmiany na liście przywódców protestów i osłabioną partię sprawującą dotychczas władzę, nie jesteśmy w stanie stwierdzić co może się jeszcze wydarzyć. Dyplomacja robi swoje. 35 mld dolarów, które są niezbędne dla uratowania gospodarki to suma, na którą prawdopodobnie wszyscy się zrzucimy, tylko po to aby wprowadzono na Ukrainie pozory demokracji, a wraz z nią - jeszcze bardziej nieodpowiedzialnych polityków, którzy na pewno zadbają o to, aby zadłużyć się jeszcze bardziej. 2. Nie odchodząc jeszcze od powyższego tematu. W Internecie znany polski dziennikarz, Mariusz Max Kolonko propaguje rozwiązanie mające na celu rewizję granicy wschodniej. W dobie, kiedy USA bezkarnie atakuje szereg krajów z Bliskiego Wschodu, Rosja rewiduje granice z Gruzją czy Estonią, a połowa świata uznaje kolejny rozbiór Serbii. Czy my zatem, w imię interesu narodowego, możemy próbować zrzucić narzucone nam bezprawnie umowy jałtańsko-poczdamskie? A. Górski: Polska jest zbyt słabym i niesamodzielnym krajem, aby samemu próbować zrzucić umowy jałtańsko-poczdamskie. Przy czym musimy pamiętać, że gdy na Ukrainie mamy duże, zwarte społeczności: węgierską i rumuńską, o które mogą upomnieć się ich macierzyste państwa, tak Polacy mieszkający na Ukrainie, potomkowie ocalałych po rzezi wołyńskiej, są rozrzuceni po dużym obszarze i nie stanowią zwartej mniejszości na żadnym terenie Ukrainy, nawet wokół dawnego polskiego Lwowa. Niewielu mieszka Polaków na ziemiach, które kiedyś należały do I czy II Rzeczypospolitej. Ale nie możemy wykluczyć sytuacji, że w wyniku wojny domowej, albo podziału Ukrainy decyzją Moskwy, „mała Ukraina” na zachodzie zwróci się o opiekę Unii Europejskiej, co faktycznie będzie oznaczało formalną opiekę Polski. I tu nawiązujemy do idei jagiellońskiej. Ukraina okrojona, zagrożona Moskwą, może zaproponować lub zgodzić się na unię między naszymi państwami. W ten sposób Ukraina może znaleźć się w Unii Europejskiej nawet nie wchodząc do niej. I gdyby ten scenariusz został zrealizowany, scenariusz niełatwy i pewnie dla polski kosztowny, byłoby to w pewnym sensie przekreśleniem umów jałtańsko-poczdamskich. Taki powrót do tradycji jagiellońskiej mi osobiście jest bliski.

A. Dziambor: Historyczny podział nie ma wiele wspólnego z rzeczywistym działaniem. Nie dojdzie do rewizji granic u nas. Nie jest wykluczone za to, aby w zamian za stowarzyszoną z Unią Europejską nową Ukrainę, ceną nie było zwrócenie Krymu Rosji. Wkrótce dowiemy się, w którą stronę pójdą zmiany. 3. Unia Europejska stanęła w obronie polskich interesów i wystosowała groźbę względem rządu USA. Waszyngton ma 90 dni na zniesienie wiz dla Polaków, jeśli tego nie uczyni Bruksela na wniosek polskich władz wprowadzi sankcje wizowe dla obywateli amerykańskich. Pytanie, czy polski rząd skorzysta z oferowanej pomocy? A. Górski: Faktycznie, dotychczasowa polityka amerykańska wobec Polaków w kwestiach wizowych jest irytująca i niesprawiedliwa. Kolejne polskie rządy bardzo się starają, by przypodobać się administracji amerykańskiej, zasłużyć na bonus wizowy, a ta, poza ciepłymi słowami, nie oferuje Polakom nic konkretnego. Stanowisko UE jest w tej sprawie ważne, ale uzależnienie sankcji wobec USA od wniosku polskiego rządu jest bardzo ryzykowne. Powiem więcej – bardzo wątpliwe i mało realne. To pięknie, że UE upomina się o Polaków, tylko jaki polski rząd, na pewno nie ten, będzie domagał się sankcji wobec USA. Bo sankcje będą oznaczały w pewnym sensie „wojnę wizową” między Unią a USA, a wiemy, że polski rząd nie chce być tym, który taką wojnę wywoła. Oczywiście jest to szersza gra dyplomatyczna między UE i USA, i kwestia zniesienia polskich wiz tylko jednym z elementów tych puzzli, ale gdyby jakimś cudem Amerykanie ustąpili, bardzo bym się cieszył. Nie myślę jednak, że zrobią to pod jakąś presją. A. Dziambor: Nie wiem, czy rząd skorzysta, ale jak spojrzymy na listę państw, których obywatele swobodnie podróżują sobie do USA, możemy śmiało stwierdzić, że wszelka przyjaźń deklarowana ze strony amerykańskich władz to jedynie puste słowa, które mają dobrze wyglądać w oficjalnych przekazach. Zniesienie wiz byłoby minimalną oznaką rzeczywistej przyjaźni i zaufania. Czekam. 4. Poparcie dla Platformy Obywatelskiej od 2005 r. nigdy nie było tak niskie, jak obecnie. Premier Tusk zapowiada jednak 3 kadencje swych rządów. Czy taka deklaracja jest w jakiś sposób związana z przeforsowanymi ustawami o „bratniej pomocy” na wypadek rebelii w naszym kraju czy możliwości siłowych rozwiązań w razie

zagrożenia wewnętrznego?

bezpieczeństwa

A. Górski: Rząd PO, jak niegdyś PZPR, uważa, że raz zdobytej władzy nie odda nigdy. Ustawa, o której Pan mówi, daje możliwość pacyfikowania demonstracji w Polsce siłami porządkowymi, policyjnymi innych państw UE, np. Niemców, gdyby sobie polska policja nie radziła. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że milicja ukraińska i tamtejsze specsłużby nie radzą sobie z Majdanem i przegrywają z powstańcami, i wówczas Janukowycz ściąga do pomocy rosyjskie siły porządkowe. Bylibyśmy oburzeni? Uważalibyśmy, że suwerenność Ukrainy została naruszona? Przyjęta w Polsce ustawa legalizuje właśnie takie działania na terytorium RP, a zatem oznacza ograniczenie polskiej suwerenności. I dlatego PiS mocno sprzeciwiło się tej niebezpiecznej ustawie. Ale PO opiera swoje dalsze trwanie u władzy na jeszcze jednym założeniu. Jeśli nawet nie da się im zmanipulować wyników wyborów i PO je przegra, a wygra PIS, to premier Tusk już zapowiedział przyszłą koalicję z postkomunistami, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Okazało się, że Tusk jest nie liberałem, ale socjal-demokratą, a Miller nie byłym PZPR-owcem, tylko „odpowiedzialnym, przewidywalnym partnerem”. Owszem, będzie kolejny partner do rozkradania Polski. Panowie zawrą koalicję i lojalnie podzielą się łupami. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby im to uniemożliwić. A. Dziambor: Opozycja nie jest dziś wystarczająco silna, aby odebrać władzę Platformie, która przez swoje ostatnie posunięcia staje się naturalnym koalicjantem dla postkomunistów z SLD. Nie można wykluczyć, że w kolejnym rozdaniu to właśnie do takiej współpracy będzie musiało dojść. Co do ew. rebelii, to jestem niestety bardzo sceptyczny. Polacy są dziś według mnie niezdolni do odważnych posunięć dotyczących politycznych rozwiązań. Kolejne ekipy robiły wszystko, aby normalni ludzie nie interesowali się polityką. Bardzo częsta jest też postawa nienawiści do całej klasy politycznej, niezależnie od barwy, co sprawia, że ewentualnego buntu nie ma komu poprowadzić. 5. Na Olimpiadzie w Soczi polscy sportowcy spisali się jak nigdy. Od razu rząd zapowiedział organizację Igrzysk w Krakowie w roku 2022. Czy uważa Pan, iż kraj, który wpakował się w niebotyczne długi na skutek organizacji Euro 2012, jest w stanie zorganizować tak wielką imprezę? A.

Górski:

Mamy

teraz

taką

sytuację, że brakuje 16 milionów zł w budżecie organizacji mistrzostw świata siatkarzy, które odbędą się w Polsce. To prestiżowa impreza, a tymczasem rząd nie chciał się w nią angażować. Dopiero po wielkiej aferze zadeklarował jakieś wsparcie finansowe. A czy nie jest skandalem, że kilka miesięcy przed startem Igrzysk Olimpijskich w Soczi, pięcioro polskich zawodników zbierało pieniądze potrzebne na przygotowania do imprezy, bo rząd ich odmówił? Wśród tych, którzy sami zbierali pieniądze, był m.in. nasz złoty medalista z Soczi, panczenista Zbigniew Bródka. Dla rządu nie był obiecujący, chociaż w 2013 roku wygrał klasyfikację generalną Pucharu Świata na 1500 metrów. Do ewentualnych Igrzysk w 2022 jeszcze trochę czasu, ale myślę, że rząd traktuje je jako propagandową trampolinę przed eurowyborami. Dziś można bezkarnie składać pewne deklaracje i obietnice, głośno mówić o idei igrzysk, ale tylko do czasu, gdy nie trzeba mówić o konkretnych inwestycjach i o konkretnych kosztach. To, co dziś wygląda pięknie w zapowiedziach rządu, za kilka lat może okazać się kompletną katastrofą, jak Stadion Narodowy w Warszawie, ochrzczony przez Polaków „basenem narodowym”. Mam nadzieję, że ten rząd szybko odejdzie w niesławie, a kolejny bardzo poważnie zajmie się wspieraniem polskiego sportu i przygotowaniami do igrzysk w Polsce. Artur.Gorski@sejm.pl A. Dziambor: A kto bogatemu zabroni? - mówią złośliwie Ci, którzy umieją liczyć i wiedzą, że organizowanie igrzysk w Krakowie będzie wyjątkowo kosztownym posunięciem. Chleba nie ma, ale igrzyska będą - tak działają nasi politycy, nasi samorządowcy, nasi przedstawiciele. Oczywiście nigdy nie wydają na to swoich pieniędzy sami dostają za to od nas pieniądze. Dostają je też i na "to", przez co wszyscy cechują się niezwykłą łatwością w wywalaniu ich gdzie popadnie, a w szczególności tam, gdzie będzie można się odpowiednio często pouśmiechac do kamery.


8

www.ThePolandTimes.com

śladami polskości

The Poland Times

Kamieniec Podolski – miasto warte opowieści fot. tsn.ua

Anna Maria Paszkowska Kurier Galicyjski Radio Lwów

Urlop na Ukrainie może być jak z bajki. Kamieniec Podolski często określa się jako muzeum pod otwartym niebem. Jest jednym z najstarszych miast na Ukrainie, którego największą atrakcję stanowi niemal całkowicie zachowane historyczne centrum miasta, starówka z niezmiennie fascynującą architekturą, zbudowaną nawet kilkanaście wieków wstecz. Pomimo faktu, że miejscowość jest imponująca ze względu na zachowane zabytki architektoniczne, a także sprawia wrażenie, że czas się zatrzymał, aliści pewna jego atrakcja wyróżnia się z tłumu – to średniowieczny Zamek. Najmocniejsza jednostka obronna miasta, niezachwiana od wieków, a teraz twierdza, jest jednym z najpiękniejszych magnesów turystycznych Kresów Wschodnich. Historycy sądzą, że w świadectwie księcia litewskiego Jerzego Kondratowicza (współzałożyciela miasta i niegdyś właściciela twierdzy) z roku 1374 wystąpiła pierwsza wzmianka dotycząca Zamku. Badania archeologiczne wskazują, że twierdza z kolei istniała już w X-XIII wieku. Początkowo była to staroruska drewniana fortyfikacja. Ze źródeł ormiańskich pochodzi natomiast sugestia (datowana 1062 rokiem), określająca Kamieniec jako ormiańską placówkę handlową. Twierdza wykorzystywana była do celów obronnych, zamieszkiwana przez żonę księcia i dworzan. Naukowcy sugerują, że ściany i wieże twierdzy początkowo budowane były głównie z drewna i częściowo z kamienia. W wiekach XIV-XV władzę nad nim przejęło

fot. tsn.ua

Wielkie Księstwo Litewskie, a od 1434 r. do końca XVIII wieku był stolicą nowo utworzonego województwa podolskiego. Ponow-

nie przyłączone do Polski miasto zaczęło przeżywać szybki rozwój dzięki nadaniu mu magdeburskich praw miejskich w 1432 roku.

Powszechnie uważano go za najpotężniejszą warownię Rzeczypospolitej na Kresach Wschodnich. Dopiero w połowie XVI wieku drewniane umocnienia twierdzy zostały zastąpione kamiennymi. Zamek w Kamieńcu Podolskim składa się z dwóch części. Pierwsza to otoczony murem gród, centralny element fortyfikacji, która broniła dostępu do zamku poprzez przesmyk między półwyspem, na którym mieściło się Stare Miasto, a lądem. Stara twierdza ma jedenaście wież ustawionych w kształcie nieregularnego czworokąta i połączonych wzdłuż obwodu murami. Ma częściowo otwarty tunel podziemny, który według legendy prowadzi do Chocimiu, oddalonego o 30 km. Na dziedzińcu Starego Zamku znajduje się loch z manekinem dłużnika, wywołujący ciekawość wśród wielu turystów. Do tej rozpadliny dawniej wrzucano oszustów niepłacących daniny, a obecnie urlopowicze rzucają monety.

Druga, zbudowana nieco później w XVII wieku część twierdzy, to Nowy Zamek – System Basztowy z dodatkowymi obiektami obronnymi, ubezpieczającymi starą twierdzę. Fortyfikacja ma wygląd wysokich wałów ziemnych, wzmocnionych dwoma wysokimi na 16 metrów basztami, otoczonych głębokim jarem. Jar i wały zostały wyłożone kamieniem. Twierdza była odporna na wrogą artylerię. Jej osobliwością jest wyjątkowe połączenie krajobrazu ze stworzonym przez człowieka trudnym do zdobycia systemem fortyfikacji, jedynym takim w Europie. Pomimo licznych prób ofensywy na zamek armii nieprzyjaciela, wyłącznie jeden raz to się udało. Może paradoksalnie to zabrzmi, ale Nowy Zamek stał się słabym punktem twierdzy, albowiem gdyby wróg zdołał zaharbać go, przed nim bezzwłocznie otworzy się brama miasta. To dzięki przejęciu Nowego Zamku Kamieniec skapitulował przed 150-tysięcznym tureckim wojskiem w 1672 roku. Turkom udało się wykorzystać dziurę w obronie Nowego Zamku, wysadzając wał beczkami prochu. Opis oblężenia Kamieńca Podolskiego przez Turków został zawarty w trzeciej części Trylogii Henryka Sienkiewicza – „Panu Wołodyjowskim”. Szczególną uwagę należy zwrócić na Basztę Papieską – największą w twierdzy. Jest znana również z następującego faktu: w latach 1818-1823 służyła jako więzienie dla "Ukraińskiego Robin Hooda", Ustyma Karmeliuka, przywódcy buntu chłopów przeciwko szlachcie. Karmeliuk był silny i wysportowany – wielokrotnie był aresztowany, ale za każdym razem uciekał z więzienia. Nie była wyjątkiem i ucieczka z twierdzy w Kamieńcu Podolskim, z której udało mu się umknąć w 1823 roku. Dzięki przebywaniu w lochach baszty podolskiego opryszka zakorzeniła się jej miejscowa nazwa – Wieża Karmeliuka. O byłym więźniu przypomina tablica pamiątkowa, a woskowego Karmeliuka i dziś można zobaczyć w głębi ciemnicy – był jednym z powyżej wspomnianych dłużników. Od momentu przyłączenia Besarabii do Imperium Rosyjskiego w 1812 roku, turecka granica przesunęła się i twierdzę w Kamieńcu przestano używać jako fortyfikację; zaczęto wykorzystywać ją do usytuowania garnizonu, a później jako więzienie. W 1928 roku ten zabytek starożytności ogłoszono pomnikiem kultury ZSRR, a w 1937 roku zorganizowano tu muzeum. Stary Zamek w Kamieńcu Podolskim nadal zachowuje tajemnice, które powoli ujawniają naukowcy.


The Poland Times Zamek na piasku Mateusz Piłka doktorant AP w Krakowie

Podjęcie decyzji o zorganizowaniu referendum na temat uniezależnienia się Szkocji od Zjednoczonego Królestwa w 2012 roku zostało przyjęte na świecie z zaskoczeniem bliskim z niedowierzaniem. Czy zgoda, a raczej brak sprzeciwu rządu Camerona, jest politycznym samobójstwem – o tym przekonamy się niedługo, ale należy się zastanowić, czy w razie zwyciężenia opcji niepodległościowej jest szansa na uzyskanie suwerenności. Wiele wskazuje, że jednak nie… Długo można by mówić o zawiłości historii wzajemnych relacji pomiędzy obydwoma narodami. Pierwsze wojny o utrzymanie niezależności Szkocji miały miejsce już w XIII wieku. Szkocja w sposób dość zręczny zdołała się oprzeć najeźdźcy brytyjskiemu. Brak sojuszników na wyspach zmusił „ludzi z gór” do szukania wsparcia na kontynencie. Po wojnie stuletniej oczywistym sojusznikiem stała się Francja. Od tego momentu możemy mówić o sojuszu francusko-szkockim. Opcja militarna nie wchodziła więc w grę. Świadomi tego faktu Anglicy zaczęli stosować różne zabiegi dyplomatyczne w celu powiązania rządzących dynastii. Skutecznie prowadzo-

Revised Katarzyna Zak Polish Club of Denver Pangea Denver

30 marca to bardzo ważny dzień dla Polonii w Kolorado. Wbrew temu co zapewne przychodzi od razu na myśl - to nie żadne święto, nie przyjeżdza do nas nikt ważny ani nikt sławny. 30 marca to zwykła niedziela a zarazem tak niezwykła. To dzień w którym cała Polonia Kolorado zjednoczy się w pieknym celu – pomoc dla Zosi Steczko. U Zosi zdiagnozowano niedawno ostrą białaczkę. Chora przechodzi obecnie intensywną chemioterapię. Przygotowywana jest również do przeszczepu. Mogłabym długo opisywać Zosię ale tego nie zrobię. Nieważne kim jest Zosia lub w jakiej organizacji polonijnej się udziela. Ważne jest

publicystyka - świat

www.ThePolandTimes.com

na polityka spowodowała, że oba kraje już od 1603 roku zostały połączone wspólnym monarchą, a w niespełna 104 lata później zostały połączone we wspólne państwo – Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii. Dzięki połączeniu, nowe królestwo bez problemu zdołało zdławić rewoltę irlandzką. Mimo wsparcia monarchów brytyjskich w licznych wojnach kolonialnych, Szkoci nigdy nie zaakceptowali w pełni swojego poddaństwa wobec „ludzi z nizin” – powoli swoją działalność zaczął rozwijać ruch narodowościowy podsycany przez rozwój podobnych ruchów w Irlandii, Irlandii Północnej a także części byłych kolonii. Ruch działał w sposób pokojowy, co wynikało z prostej analizy sytuacji – pomimo faktu, iż Wielka Brytania była imperium globalnym, zwłaszcza podczas rządów królowej Wiktorii, musiała rywalizować z innymi krajami: szczególnie należy tu zaznaczyć napoleońską Francję, Stany Zjednoczone czy w XX wieku Niemcy oraz Japonię. Szkoci, dostrzegając zagrożenie zewnętrzne, utrzymywali pragmatyczną postawę wierności, dzięki której mogli partycypować w korzyściach istnienia imperium. Sytuacja uległa zmianie po II wojnie światowej. Utrzymywanie się zimnej wojny powinno stać się elementem konserwującym układ pomiędzy Edynburgiem a Londynem. Jednakowoż w tym czasie należy szukać zaczątku odnowy ruchu niepodległościowego. Szczególnie w latach 70. tempa nabrał ruch separatystyczny w

Irlandii Północnej, reprezentowany szczególnie przez znaną wszystkich organizację IRA. Ta zbrojna bojówka nie miała szans na realizację swoich celów, dopóty rządy sprawowała „Żelazna Dama”. Jednakże zmiany, jakie niosło za sobą odejście Thatcher ze stanowiska premiera, widoczne są do dzisiaj w polityce Wielkiej Brytanii. Następne rządy stopniowo ustępowały żądaniom kolejnych narodowości, nie tylko Irlandczykom. Szkoci, widząc słabość rządu, rozpoczęli akcje na rzecz zwiększenia swojej niezależności. Największym sukcesem owej kampanii było przeprowadzenie przez gabinet Tony’ego Blaira referendum w sprawie utworzenia parlamentu szkockiego. Propozycja została poparta przez ponad 70% głosujących. Efektem referendum było powstanie jednoizbowego Parlamaid na h-Alb. Partia Pracy liczyła, iż dzięki temu poprawi swój wynik wyborczy w kolejnych wyborach, a przy okazji zaspokoi potrzeby niezależności. Nadzieje te okazały się płonne; możliwości promocji swoich haseł na forum publicznym wykorzystały partie i organizacje narodowościowe, z których największe znaczenie uzyskała Szkocka Partia Narodowa (SNP). SNP na dzień dzisiejszy posiada większość w parlamencie oraz własny rząd. Oprócz sukcesów lokalnych, posiada również swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Sukces nie byłby możliwy bez obecnego premiera Szkotów, Alexa Salmonda, który od prawie dekady pełni tę funkcję. Dzięki jego aktywności –

oprócz odbycia się referendum w tym roku, ten mały kraj stopniowo poszerza swoją autonomię, czego dobry przykładem jest możliwość ograniczonego zadłużania się na własny rachunek przez rząd w Edynburgu.

tylko to, że jest ‘jedną z nas,’ naszą rodaczką mieszkającą w Kolorado i bardzo potrzebuje teraz naszej pomocy. Jutro możesz potrzebować jej Ty.

Po drugie, podaruj coś na licytację. Katarzyna Fedorowicz co niedzielę w Polskiej Szkole w Denver (517 E 46Th Ave Denver CO 80216 ) przyjmuje przedmioty, które nadają się do zlicytowania w czasie naszej imprezy. Szczególnie apeluję tutaj do właścicieli biznesów – podarujcie kupony (gift cards) na swoje usługi. Zlicitujemy je za duże pieniądze dla Zosi a Wy zyskacie nowych klientów!

liczę na Was! Wiem, że macie ogromne serca. Dwa lata temu nie zawiedliście Eryka. Nie zawiedziemy również Zosi. Do zobaczenia w niedzielę 30 marca w Polskim Klubie

Chora osoba, matka trojga dzieci, rozdarty, zapracowany mąż, rosnące rachunki medyczne - co w tym pieknego? Ta sytuacja sprawiła, iz 30 marca wszystkie organizacje polonijne w Kolorado, bez wyjątku, cała Polonia naszego stanu spotkają się w Polskim Klubie na imprezie charytawnej dla Zosi. Będą licytacje, koncerty, zabawy dla dzieci, dobre polskie jedzenie. Bedzie rodzinnie i polonijnie. Będzie pieknie! Jak możesz pomóc? Po pierwsze przyjdż na imprezę charytatywną dla Zosi do Polskiego Klubu 30 marca w godzinach 12:0018:00 ( 3121 W Alameda Ave Denver CO 80219). Wez udział w licytacji. Nie masz co zrobić z dziećmi? Weż je ze sobą. Ośrodek Harcerski zadbał o gry i zabawy dla naszych pociech. Tym razem odpłatne, zapewne zrozumiesz. Wszystkie zebrane pięniądze przekazane zostaną Zosi.

Podaruj jedzenie na sprzedaż w czasie aukcji. Załaczony link wyjaśnia co można przynieść. http://www.signupgen ius.com/go/10C0845 ADA82DA3F85-food Bądz chojny i zrób donację pieniężną! www.giveforward.com ( Zosia Steczko) W polskich sklepach stoją puszki. Polonia

Kolorado,

Skuteczność premiera budzi podziw, ale co oznacza referendum dla przeciętnego obywatela? Silnie prowadzona kampania przez zwolenników oraz przeciwników może wprowadzić mętlik nawet w umyśle ekspertów, dlatego postaram się przedstawić najważniejsze problemy „niepodległej Szkocji”. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na sprawy finansowe, ewentualny rozwód obu państw stawia pytanie, w jaki sposób rozdzielić finanse obu krajów – chodzi tu zwłaszcza o dochody z handlu ropą naftową oraz gazu z morza północnego. Ponadto pozostaje kwestia długu publicznego całego Królestwa, do którego niewątpliwie Szkoci się przyczynili. Pod znakiem zapytania stoi również kwestia funta jako waluty narodowej. SNP obiecuje, iż kraj pozostanie w „strefie funta”, ale nikt nie podaje szczegółów, w jaki sposób ta Unia monetarna miałaby funkcjonować. Drugim aspektem, który należy rozważyć, są kwestie prawne oraz międzynarodowe. Teoretycznie system prawny obu podmiotów różni się od siebie w sposób znaczący. Szkocki jest wzorowany na modłę kontynentalną. Jednakże skomplikowane relacje między prawem „federalnym” a lokalnym nie są możliwe do rozwiązania w stosunkowo krótkim czasie.

9

Ważne pozostaje także pytanie o status międzynarodowy nowego kraju; teoretycznie może on liczyć na uznanie przez kraje UE i liczyć na członkostwo w razie pokojowego rozstania, ale póki co te obietnice nie mogą zostać sprawdzone. Dodatkowo nie wiadomo, czy rząd w Edynburgu zechce dołączyć do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Władze w Londynie w ramach kampanii przed referendum informują, że po odłączeniu Szkocji będzie ona musiała renegocjować w ciągu 16 miesięcy ponad 14 tysięcy aktów międzynarodowych, co jest de facto zadaniem niemożliwym. Ostatnią sprawą – nie bez znaczenia – jest problem podziału armii. Salmond już zapowiedział, iż nie będzie się starał o uzyskanie od Wielkiej Brytanii części potencjału jądrowego, co wydaje się nierozsądne, biorąc pod uwagę funkcję odstraszającą. Należy pamiętać, iż co jakiś czas na Morzu Północnym dochodzi do incydentów z rosyjskimi okrętami jądrowymi. Podsumowując, koszty rozwodu mogą okazać się większe od kosztów utrzymywania małżeństwa z rozsądku. Oczywiście obie strony mają swoje racje, ale jasne jest, iż prawdziwe konsekwencje znane będą dopiero za kilkadziesiąt lat. O ile, oczywiście, do takiego rozstania dojdzie. Dzisiejsze sondaże nie dają pewnego zwycięstwa żadnej opcji. W mojej opinii do rozwodu nie dojdzie, ale czy mam rację, okaże się za kilka miesięcy.

w Denver. Info: zosiasteczkofund@gmail.com


10

religia

www.ThePolandTimes.com

Poświętujmy Ks. Prof. Marek Uglorz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Kościoły powoli, acz systematycznie tracą chrześcijańskiego ducha. Stały się bowiem instytucjami, które co prawda umożliwiają udział w religijnym doświadczeniu, jednak przy okazji dbają o polityczne wpływy, a wespół z władzą zapewniają porządek społeczny. To, co w człowieku jest z Boga, a w kulturze jest wyniesieniem człowieczeństwa ponad zasadę użyteczności i przydatności gospodarce, zostało zepchnięte na margines duchowości i jest marnowane przez kościelnych urzędników, którzy boją się o swoją pozycję. Co oznacza, że Kościoły zamiast poszerzać i pogłębiać człowieczego ducha i angażować się w rozwój kultury, rozwijając człowieczeństwo, którego wartość zapośredniczona jest w Bogu, a nie w stworzeniu, cudzołożą z Baalem.

Czy oskarżenie mogę oprzeć na dowodach? Owszem. Opiszę jeden, z braku miejsca dla wielu. Pytam mianowicie o powód, dla którego Kościoły zapomniały o niedzieli, chrześcijańskim sabacie, oddając człowieka domenie użyteczności i prawom rynku, rezygnując jednocześnie z prawa do świętowania. To, że dla przykładu w polskim kalendarzu przybyło nie tak dawno kolejne święto, wolne od pracy, a mianowicie Święto Epifanii, jeszcze o niczym nie przesądza. Podejrzewam wręcz, że im więcej mamy świąt wolnych od zawodowych obowiązków, tym mniej świętujemy. Straciliśmy umiejętność świętowania, ponieważ Kościołom wcale nie zależy na zbawionym człowieku, a na realizacji własnych, politycznych i społecznych celów. Bo jeśli tak nie jest, dlaczego pasterze Kościołów milczą w sprawie niedzieli? Nawoływania i groźby ograniczają się do obowiązku uczestniczenia w niedzielnym nabożeństwie. Czyżby głuche milczenie Kościołów, które nie bronią człowieka, wstawionego

w tryby społecznej użyteczności i rynkowych konieczności, w polskich realiach było ceną za finansową nietykalność Kościołów? Czyżby pragnienie posiadania było większe od chwały Boga, którego chwałą jest zbawiony i wolny człowiek? Czyżby Baal był ważniejszy od JHWH? Problemu właściwego świętowania niedzieli nie rozwiąże udział w nabożeństwie i mszy. Choćby nie wiem jakim zaklęciom powierzyć przyszłość człowieka, o którym nie zapomina już tylko urząd skarbowy, problem jest dużo poważniejszy, ponieważ prawie nikt nie umie świętować, to znaczy witać Boga w trudnym czasie swojego życia i doświadczać zbawienia. A świętować nie umiemy między innymi dlatego, że święto w swej istocie nie polega na obowiązkowym uczestniczeniu we wspólnej liturgii. Owszem, udział w nabożeństwie jest ważnym aspektem świętowania, ale nie wcale nie jedynym. Co zatem tworzy prawdziwe święto? Choć brzmi to podejrzanie, o istocie świętowania decyduje zawieszenie użyteczności i przydatności! Cokolwiek czynimy w święto, ponieważ bezczynność dnia świętego wcale nie jest wartością samą w sobie, ale ma

The Poland Times służyć właśnie owemu zawieszeniu, mamy to czynić dla samego świętowania, czyli wyjąwszy spod zasady użyteczności i przydatności, chociażby miało nam to pomóc w zbawieniu! Nie uczestniczymy więc we mszy i nabożeństwie dla zbawienia, ale z powodu zbawienia. Podobnie nie modlimy się, aby poczuć się szczęśliwie. Modlimy się, ponieważ Bóg odnalazł nas w krainie nieszczęścia i poprzez doświadczenie Jego obecności, możemy przeżywać własną wolność i być radosnymi. W bardzo podobny sposób należy ocenić pozostałe czynności, które wykonujemy w dniu przeznaczonym świętowaniu. Otóż nie bezczynność czyni święto. Skoro bowiem po sześciodniowym stwórczym trudzie Bóg uczynił jeszcze dzień siódmy, aby móc odpocząć, wynika stąd, że dzień święty nie jest po prostu, jak w naszych kalendarzach, dniem odpoczynku dodanym do dni roboczych, lecz oznacza szczególny czas i działanie, w którym najważniejsze jest świętowanie własnego człowieczeństwa, którego obrazem i miarą jest Bóg. Święta nie określa to, od czego wówczas się powstrzymujemy, lecz przeciwnie – że to, co wtedy

czynimy, i co wcale nie musi różnić się od codziennych czynności, zostaje uczynione bezczynnym, czyli zawieszonym i wyzwolonym z ekonomii świata i stworzenia. Dlatego w święto nie spożywamy pokarmów tylko po to, aby odnawiać witalne siły, ale przede wszystkim, aby cieszyć się smakami i doświadczać przyjemności, wiedząc, że jednym z obrazów zbawienia jest weselna uczta! Ubierając się w świąteczny dzień, nie czynimy tego, aby zabezpieczyć się przed zimnem. Chodzi raczej o to, aby wystroić się na spotkanie z Bogiem, pamiętając o tym, że na weselną ucztę należy ubrać się odświętnie. Czy ktoś z młodszego pokolenia zna jeszcze instytucję nowego ubrania na niedzielę, do kościoła, zanim się znosi i opatrzy? Oto prawdziwa idea świętowania, podana w pigułce mądrości naszych babć, niestety zapomniana! Święto jest bowiem od świętowania, bo człowiek jest Boży; bo człowiek jest dla zbawienia! A Kościoły milczą, poddane światu, w którym wszystko musi być użyteczne. Zapomniały o JHWH, który z przyjemnością oddał się świętowaniu, radując się zbawieniem człowieka.

W dzikich gąszczach luster Michał Łosiak student zarządzania na UJK w Kielcach

„Jak głosi jedna z historycznych bujd, hen w średniowieczu żył niedobry bardzo wójt (...) (...) na białej brzozie czarną nocą dyndał wójt. Następcą został ten, co wzniecił bunt, a gdy już poczuł pod nogami mocny grunt, znowu poleciały Głowy; rach-ciach-ciach” Tymczasem na Ukrainie trwa rewolucja. Nie wiemy do końca, dlaczego wybuchła. Informację o tym, że z powodu niepodpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej, włóżmy między bajki. Dowodem na to, może być prosty fakt, łatwy do zauważenia nawet

przez mało spostrzegawczego obserwatora. Od jakiegoś miesiąca Euromajdan zmienił nazwę na Majdan. Tu od dłuższego czasu nie chodzi o Unię. O co właściwie chodzi, moglibyśmy odkryć po zapoznaniu się z oczekiwaniami rewolucjonistów. Któż mógłby lepiej je określić, niż przywódcy. Kolejny jednak problem wynika stąd, że nie wiemy, kto faktycznie przewodzi Majdanem. Chaos w tej kwestii widać było po podpisaniu tzw. porozumienia pomiędzy władzą a nieformalnymi liderami opozycji. Kliczko, Tiahnybok i Jaceniuk wyraźnie stracili po tym fakcie zaufanie. Ściskali przecież rękę wroga. Uwolniona Julia Tymoszenko, przemawiając do zgromadzonych w Kijowie demonstrantów, wyraźnie nie trafiła w ich oczekiwania i odczucia. Kapitał polityczny zbierają zaś radykałowie skupieni wokół Prawe-

go Sektora, odwołujący się do dziedzictwa Bandery i jemu podobnych zbrodniarzy, których działań doświadczył nasz naród m.in. na Wołyniu. Nie mogę więc inaczej patrzeć na powiewające na Ukrainie czerwono-czarne flagi, jak tylko przez pryzmat „krwawej Wielkanocy” i tym podobnych ludobójstw. Pisarz Gabriel Maciejewski wielokrotnie przypomina, że „władza jest albo tajna, albo święta”. Trudno się z tym nie zgodzić, szczególnie, gdy patrzymy na Kijów – dziesiątki ofiar, setki rannych i tysiące ludzkich nieszczęść. Z jednej bowiem strony widzimy prezydenta Janukowycza i zgromadzonych wokół niego oligarchów, ewidentnie uzależnionych od Rosji. Z drugiej jednak, nie wierzę, że za liderami rewolucji nie stoi żadna tajna władza i żaden oligarcha. Nie ma szans. Zapewne tym rejonem

zainteresowani są finansiści i filantropi pokroju Jerzego Sorosa. Sprawa do zbadania. Póki co jesteśmy jednak „w dzikich gąszczach luster” i możemy domniemywać, kto jest kim. Ten sam problem mogą mieć zwykli Ukraińcy. Jako konserwatysta, jestem zdecydowanym przeciwnikiem każdej rewolucji. Począwszy od tej pierwszej, kiedy to człowiek za namową Szatana popełnił grzech pierworodny, poprzez rewolucję pierwszych herezji antychrześcijańskich, jak i rewolucję protestancką, aż do rewolucji nowożytnych (francuskiej, komunistycznej), ludzkość nigdy nie wychodziła dobrze na tego typu przewrotach. Zaburzenie naturalnego porządku rzeczy, nawet gdy jest on zły, prowadzi do jeszcze większego chaosu. Jedynym wyjściem jest

powrót do normalności – kontrrewolucja, cios w serce demokratycznym hybrydom, obojętnie, czy reprezentowanym przez Janukowycza czy Obamę. I jeszcze jedno. W całej Ukrainie obalane są pomniki Lenina. Bardzo mi się to podoba, lecz mam uzasadnione obawy, że zostaną one zastąpione pomnikami wspomnianego już Bandery. W związku z tym, że mainstreamowe media w naszym kraju radują się wielce z tego faktu (TVP Info przeprowadziła nawet relację „na żywo” z jednego z takich eventów), chciałbym zapytać, czy zorganizują kiedyś wielkie show i transmisję ze zburzenia Pomniku Braterstwa Broni w Warszawie? Panowie Solorz i Walter – zarobicie na tym!

The Poland Times Tel (English): + 1 609 529 3959


12

www.ThePolandTimes.com

historia

„Broni nie złożę. Munduru nie zdejmę. Tak mi dopomóż Bóg” Michał Dworski student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Z perspektywy czasu moglibyśmy nazwać go Żołnierzem Wyklętym. Jego działalność nie była afirmowana przez dowództwo Związku Walki Zbrojnej a jego oddział był traktowany jako partyzancki mimo, iż nikt z jego członków nie zdjął nigdy munduru Wojska Polskiego. Mowa o mjr Henryku Dobrzańskim ps. Hubal, który mimo przeciwności losu i braku wsparcia od dowództwa konspiracji w Warszawie postanowił walczyć na własną rękę z siłami Niemieckimi tworząc najbardziej znany oddział zagończyków w pierwszej fazie II Wojny Światowej. Henryk Dobrzański urodził się w 1897 roku. Pochodził z rodziny szlacheckiej o tradycjach powstańczych. Po rozpoczęciu I wojny światowej dołączył do Legionów Polskich organizowanych na terenie zaboru rosyjskiego. Po kryzysie przysięgowym wraz ze znaczną częścią swojej brygady został przydzielony do Polskiego Korpusu Posiłkowego. W końcowym okresie wojny został uwięziony w obozie internowania, z którego udało mu się uciec. Walka o granice nowopowstałego państwa Polskiego również nie uszła uwadze Henryka Dobrzańskiego. W listopadzie 1918 roku został awansowany do stopnia plutonowego. Brał udział w wojnie polsko-ukraińskiej oraz polsko-bolszewickiej. Jego poświęcenie zostało zauważone przez najwyższych przedstawicieli Wojska Polskiego za co został odznaczony Krzyżem Walecznych

oraz Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtutti Militari. W 1921 roku Henryk Dobrzański mógł szczycić się kolejnym awansem. Został porucznikiem oraz dowódcą 4. Szwadronu 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich .W owym czasie jego kariera nabierała tempa nie ze względu na realne osiągnięcia wojskowe ale z uwagi na sukcesy sportowe. Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego był motorem napędowym jego dalszych profitów związanych z Wojskiem Polskim. Reprezentował Polskę na 11 międzynarodowych zawodach (6 pierwszych nagród i 30 dalszych) . Jego największym osiągnięciem było zdobycie, w 1925 roku, nagrody dla najlepszego jeźdźca wszystkich narodów. Ważnym podkreślenia jest fakt uczestnictwa Henryka Dobrzańskiego w szerokiej kadrze olimpijskiej na Igrzyska w Amsterdamie z 1928 roku. W 1927 roku, przede wszystkim ze względu na zaangażowanie sportowe, został majorem Wojska Polskiego. Jego charakter powodował częste zmiany jednostek wojskowych. Nie potrafił na dłużej przystosować się do panujących warunków co skutkowało licznymi konfliktami, które doprowadziły, w połowie 1939 roku, do przeniesienia go w stan nieczynny. Wybuch II Wojny Światowej zmienił sytuację majora Dobrzańskiego. Otrzymał on przydział do 110. Pułku Rezerwowego Ułanów w roli zastępcy dowódcy. Jego jednostka rozpoczęła marsz w kierunku Lasów Augustowskich. W tym czasie stoczyła kilkanaście potyczek z Wehrmachtem oraz brała udział w obronie Grodna przed

Armią Czerwoną. Kapitulacja miasta spowodowała rozkaz gen. Przeździeckiego, któremu podległy był 110. Pułk Ułanów, aby zależne od niego oddziały przedostały się na Litwę. Jednostka, w której służył Dobrzański, nie wykonała rozkazu i podjęła samodzielną inicjatywę pomocy atakowanej Warszawie. Ruszając w stronę stolicy Ułani byli skazani na opór zbrojny ze strony Armii Sowieckiej. Po ciężkich walkach nad Biebrzą ówczesny dowódca płk Jerzy Dąbrowski rozwiązał oddział co spotkało się z nieprzychylną reakcją jego członków. Major Henryk Dobrzański zdecydował się stanąć na czele 180 żołnierzy i brać z nimi udział w dalszych walkach. Oddział Dobrzańskiego dotarł na przedpola Warszawy 27 września. Dla polskiej stolicy nie było już ratunku o czym poinformowano Dobrzańskiego gdy przebywał w miejscowości Krupki. Major stanął przed trudnym wyborem. Mógł ewakuować się do Francji, rozwiązać jednostkę bądź kontynuować walkę. W owej wsi postanowiono o nie zdejmowaniu munduru i przebijaniu się na Węgry z zamiarem dotarcia na tereny Francji. Na początku października około 50 osób, z mjr Dobrzańskim na czele, przekroczyło Wisłę i udało się w kierunku Gór Świętokrzyskich. Podczas tego marszu możemy datować pierwsze potyczki oddziału z siłami Niemieckimi. Po dotarciu do celu jakim była Kielecczyzna, a konkretnie gajówka Podgórze, Henryk Dobrzański zakomunikował swoim podwładnym decyzję o pozostaniu w kraju do czasu ofensywy alianckiej, na którą liczono wiosną 1940 roku. Pierwsze dni

The Poland Times października to początek budowania konspiracji przez Henryka Dobrzańskiego. Nakazał on wszystkim swoim żołnierzom aby nadali sobie pseudonim, sam przyjmując Hubal, oraz rozpoczął organizować tzw. Ośrodki bojowe, które miały szkolić nowo przybyłych do oddziału żołnierzy. W miejscowości Zychy opracowany został schemat organizacji Okręgu Bojowego Kielce, który miał być częścią składową Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. Sprawne przemieszczanie się jednostki powodowało znaczny wzrost liczby żołnierzy. W lutym 1940 roku liczebność oddziału wynosiła 320 osób. Do marca 1940 roku Hubal ukierunkował swoją działalność na szkolenia wojskowe oraz organizowanie konspiracji. Potyczki z nieprzyjacielem nie były na porządku dziennym. 13 marca 1940 roku do Gałek, czyli ówczesnego miejsca postoju oddziału, przybył płk Leopold Okulicki, Komendant Okręgu Łódzkiego Związku Walki Zbrojnej, z rozkazem likwidacji oddziału. Mjr Henryk Dobrzyński postanowił dać wolny wybór swoim podkomendnym. W tej sytuacji oddział opuścili prawie wszyscy oficerowie i znaczna część żołnierzy przechodząc do konspiracji w ramach ZWZ. Przy Henryku Dobrzyńskim pozostała wierna grupa około 70 osób, która skupiała się nadal na organizowaniu własnej konspiracji bez poparcia ogólnopolskiego Związku Walki Zbrojnej. Wiosną Niemcy rozpoczęli akcję zwalczania polskiego podziemia zbrojnego co wiązało się również z uderzeniem w oddział Hubala. 30 marca pod Huciskami doszło do większej potyczki, w której hubalczycy zniszczyli batalion piechoty Wehrmachtu. Następnie 1 kwietnia pod Szałasem doszło do kolejnego starcia, gdzie przeważające siły wroga nie zdołały pokonać

Polska rewolucja alkoholowa Igor Zalewski znany polski dziennikarz Tygodnik „W sieci”

Przez ostatnie 25 lat w Polsce zmieniło się bardzo wiele. Na przykład pijemy zupełnie inne alkohole niż kiedyś. Winnice na całym świecie sporo zawdzięczają Okrągłemu Stołowi i Leszkowi Balcerowiczowi. Nawet pamiętam, kiedy dokładnie się to zaczęło. Jakoś tak latem 1990 roku stałem w kolejce do sklepu całodobowego w rodzinnym Otwocku. Młody byłem (stuknęło mi 20 lat)

i prowadziłem aktywne studenckie życie, co polegało na spożywaniu ogromnych ilości piwa. Miałem właśnie kupić to piwsko, kiedy doszło do wiekopomnej sceny. Oto stojący przede mną żul grzecznie poprosił panią za ladą o wino. - Ale jakie? – zapytała śpiewnie ekspedientka. Była młoda i cudownie nadawała się na zwiastun nowych czasów. – Wytrawne? Półwytrawne? Włoskie? A może z Nowego Świata? Białe? Czerwone? Mamy też różowe. A co pan powie na musujące? Żul zbaraniał, słysząc te przemowę. Ja zresztą również. Do niedawna, właściwie do przed chwilą, wino to

było wino i tyle. Owocowe, z siarą. Ewentualnie jakaś kadarka czy sofia z bratniej Bułgarii. A tu nagle taki ocean możliwości. – Eee, no… wino. Najtańsze – wybełkotał zdezorientowany żul i zagarnął łapczywie swojego jabłola. A młoda ekspedientka była rozczarowana, że nie mogła ciągnąć swego erudycyjnego popisu na temat winnej latorośli.

miałem problemy ze zniesieniem tej alkoholowej samotności, więc przerzuciłem się na whisky – drugiego procentowego beneficjenta polskich przemian. Whisky jest wystarczająco światowa, więc można ją spożywać bez ryzyka wypchnięcia na towarzyski margines. Zresztą, co tu dużo mówić – dobra jest.

Teraz – po ćwiartce wieku wolności – prawie każdy jest w Polsce znawcą wina. Ludzie lubujący się w wódce – było nie było napitku narodowym – stali się społecznymi pariasami. W sytuacjach towarzyskich żłopacze gorzałki są wytykani palcami, a w najlepszym razie uznawani za niedzisiejszych dziwaków. Nawet ja

A zatem wiele się zmieniło w Polskim piciu. Bardziej cywilizowani jesteśmy. Rozsmakowaliśmy się w winie, porzuciliśmy narodowe przyzwyczajenia. No i kobiety nieszczęsne mają wreszcie coś dla siebie. Wcześniej strasznie się męczyły z tą czystą. Przestaliśmy być narodem pijaków chlejących

dobrze zorganizowanego oddziału hubalczyków. Po tych starciach Niemcy rozpoczęli odwet wobec ludności cywilnej. Palono wsie i mordowano ludzi na szlaku Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. Major z wielkim smutkiem przyjmował wiadomości o działaniach nieprzyjaciela. Obwiniał siebie za śmierć bezbronnych ludzi. Mimo, iż jego dyspozycja psychiczna uległa zachwianiu nie zaniechał walk. Nękany oddział ciągle zmieniał miejsca postoju unikając obław i zasadzek. Charakterystyczne przemieszczanie się jednostek spowodowało brak możliwości ich złapania. Dowództwo Niemieckie dążyło do jak najszybszego zlikwidowania oddziału Hubala. Tworząca się specjalna grupa złożona z formacji SS, batalionów Wehrmachtu i jednostki czołgów, razem blisko 8 tysięcy żołnierzy, miała na celu złapanie niesfornych buntowników. W kwietniu Hubal przeniósł się w lasy Spalskie a pod koniec miesiąca dotarł w okolice wsi Anielin gdzie zarządził postój. Tam Oddział Wydzielony Wojska Polskiego został okrążony przez wspomnianą przeze mnie grupę oddziałów Niemieckich. Sytuacja nie pozwalała majorowi długo czekać z decyzją. Musiał albo wydać walną batalię nieprzyjacielowi albo podstępnie uciec. Zadecydował, że ewakuacja będzie najlepszym rozwiązaniem. 30 kwietnia o świcie oddział Hubala próbował przedrzeć się przez jednostki wroga lecz wpadli oni w zasadzkę. Jedna z kul śmiertelnie raniła mjr Henryka Dobrzańskiego. Jego zwłoki Niemcy przewieźli prawdopodobnie do Tomaszowa Mazowieckiego i pochowali je w paśmie leśnym między Ciechanowem a Lubochnią. Za zasługi wojenne otrzymał on pośmiertnie Krzyż Virtutti Militari IV klasy.

masowo wódę. Czy ta wielka kulturowa przemiana oznacza, że pijemy mniej niż kiedyś? Otóż – i tu zaskoczenie – wcale nie. Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętny Polak spożywa… więcej czystego alkoholu niż przed rokiem 1989. Można cmokać nad bukietem wina, oceniać jego strukturę oraz muskularność i zastanawiać się, czy do sera pleśniowego bardziej pasuje pinot gris czy riesling. Ale głównym polski nawyk alkoholowy pozostał ten sam – w piciu nadal chodzi o to, żeby się odrealnić, a nie żeby poprawić smak wołowiny. Co tu dużo gadać – lubimy się nawalić i tyle. Tak to jest z polskimi zmianami po 1989 roku. Często są tak wielkie, że nie widać, że istota rzeczy pozostaje ta sama.


The Poland Times

ekonomia

www.ThePolandTimes.com

13

Dziki Zachód – Dziedzictwo pokoju? Ryan McMaken Tłumaczenie: Dawid Świonder

www.mises.pl Sto lat temu Dziki Zachód oraz proces zadomowiania i amerykanizacji, jaki toczył się na ziemiach na zachód od rzeki Mississippi, postrzegano jako triumf amerykańskiej przedsiębiorczości, pomysłowości i odwagi; jako akt silnej woli, którego realizacja wymagała ciężkiej pracy, wytrwałości, a przede wszystkim ducha niezależności i indywidualizmu. Jednakże w ciągu kilku dekad od ostatecznego zasiedlenia Pogranicza (jak to określił Frederick Turner w 1890 r.) owe poglądy uległy drastycznej zmianie. Dawniej Dziki Zachód postrzegano jako inspirowane opatrznością szerzenie amerykanizmu, lecz w połowie XX wieku podchodzono do tej kwestii już bardziej ambiwalentnie. Dziś natomiast stosunek do Zachodu nacechowany jest wyraźną wrogością i przekonaniem, jakoby jego społeczeństwo było (i jest) pełne przemocy, mordercze i chaotyczne. Mówi się nam obecnie, iż Zachód, po przybyciu białego człowieka, stał się krainą sadystycznych morderców Indian, psychopatycznych przestępców i wyrzutków, którzy porzucili spokojniejszy żywot w starych, dobrych i cywilizowanych wschodnich Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niezależnie od ich przychylnego bądź krytycznego stosunku do Zachodu, pisarze, twórcy filmowi, a nawet historycy nigdy nie wahali się raczyć nas mnogością obrazów mordowania Indian, wędrownych przestępców bądź szalonych wyrzutków. Pomimo tego dawniejsi twórcy zwykli jednak ukazywać takie zachowania jako sporadyczne, natomiast z biegiem lat zaczęto prezentować je jako typowe dla wszystkich mieszkańców Zachodu. Takie podejście odnosi się w dużym stopniu do sposobu przedstawiania

tubylczych Amerykanów (i innych popularnych obecnie mniejszości) w filmach, jak Mały Wielki Człowiek (1970) i Tańczący z wilkami (1990). Ukazano w nich obraz sielankowego, idealnego świata zburzonego przez barbarzyńskich Amerykanów, którzy ogołocili kraj i jego mieszkańców ze wszystkiego, co dobre i przyzwoite, wyniszczając przy tym nie tylko tubylców, ale także samych siebie. Nie ma wątpliwości, iż rdzennie amerykańskie plemiona ucierpiały niebotycznie z rąk rządu i quasi-rządowych organizacji dążących do „ucywilizowania” Zachodu. Jednakże uporczywe w ostatnich latach skupianie się na owych morderczych czynach stanowi wyraz szerszego problemu, tj. kształtowania współczesnych poglądów na temat Dzikiego Zachodu. Sednem tego problemu jest dążenie do przekonania Amerykanów, że Dziki Zachód był immanentnie brutalny, niesprawiedliwy i nie nadawał się do zamieszkania przez cywilizowanych ludzi. Zarzut ten kieruje się obecnie nie tylko wobec prowadzących podbój band żołnierzy, lecz także wobec zwykłych osadników, ojców, mężów i właściwie każdego. Weźmy choćby film Bez przebaczenia z 1992 roku. Czasem nazywany „anty-westernem”, pokazującym Zachód jako miejsce pełne impulsywnej przemocy i chaosu, gdzie prawo i prządek są nagminnie łamane przez skorumpowanych szeryfów, mściwych łowców nagród oraz brutalnych kowbojów. W ostatnich latach ów obraz Zachodu jako ojczyzny nadzwyczaj sadystycznej i częstej przemocy stał się popularnym tematem badań, czego przykładem są prace Glendy Riley A Place to Grow: Women in the American West i Clare V. McKanna’y Homicide, Race, and Justice in the American West, 1889-1920. Oba opracowania opierają się właśnie na owym brutalnym obrazie Zachodu, utrwalonym przez hollywoodzkie filmy, dodając doń rewizjonistyczny opis niechlubnej przemocy, której sprawcami są pijacy i „kultura broni”.

Mit brutalności Pogranicza Przekonanie, że przemoc była osią życia na Pograniczu, jest już od dawna popularne. Jednakże to, czy postrzegamy ową przemoc jako bohaterską czy bezsensowną i tragiczną, często zależy od tego, kto pisze scenariusze i książki. Spostrzeżenia tego dokonał niedawno William Handley w swojej książce Marriage, Violence, and the Nation in the American Literary West. Handley zauważa, że przemoc od zawsze była nieodłączną częścią literatury i filmów o Dzikim Zachodzie, jednakże istnieje różnica między sposobem ujmowania tego zagadnienia kiedyś a dziś. Nowsze opisy owej przemocy mają bowiem na celu podkreślenie krzywd wyrządzanych różnym grupom, podczas gdy intencją dawniejszych autorów, jak Willa Cather i Zane Grey, było zilustrowanie konieczności stosowania przemocy w procesie cywilizowania dzikiego i nieujarzmionego kraju. Oczywiście, wraz z nastaniem postmodernizmu w latach 60. XX wieku, tradycyjne uzasadnienia tłumaczące zasiedlanie Zachodu utraciły niemal wszystkich swoich obrońców. W ciągu ubiegłych trzydziestu lat reputacja Dzikiego Zachodu bardzo ucierpiała.

w hollywoodzkich westernach niż na prawdziwym Pograniczu. (…) Przykładowo, w całej historii niewielkiego Dodge City jako miasta leżącego na Dzikim Zachodzie najwięcej zabójstw popełniono w roku 1878. Było ich tylko pięć, co z ledwością wystarczy, by wypełnić fabułę typowego dwugodzinnego filmu”. Shenkman opiera swój komentarz na badaniach historyka W. Eugene’a Hollona, który podkreśla, że w wielu miejscach, takich jak Dodge City, opowieści o przemocy wyolbrzymiano, by pobudzić ruch turystyczny w ostatnich latach Pogranicza. Nietrudno to zrozumieć, gdy weźmiemy pod uwagę przejściową modę, jaką spopularyzowano pod nazwą „zachodniego lekarstwa” (jego zagorzałym zwolennikiem był proto-yuppie Theodore Roosevelt), a polegającą na uczestnictwie w trudnych wyprawach i polowaniach na Dzikim Zachodzie. Celem takich wypraw miało być bowiem zahartowanie męskości uczestników.

Tak więc, chociaż wyjaśnienia stosowania przemocy zmieniały się na przestrzeni dekad, przekonanie, iż była ona powszechnym modus operandi osadników, pozostało nietknięte. Mimo to, od lat 70. badania wykazywały, iż prawdopodobnie obie strony sporu o przemoc na Dzikim Zachodzie były w błędzie. Z wyjątkiem wojen z Indianami pod koniec XIX wieku, za które odpowiada rząd Stanów Zjednoczonych, okazuje się, że rzekomo immanentna brutalność Dzikiego Zachodu w żaden znaczący sposób nie była większa niż ta na wschodzie kraju.

Hollon zawarł te wnioski w opublikowanej w 1976 r. książce Frontier Violence: Another Look, gdzie zbadał szereg wskaźników statystycznych, by ustalić rzeczywistą skalę przemocy na Dzikim Zachodzie. Mimo iż historycy do dziś starają się obalić jego pracę, ich rezultaty nie są rozstrzygające. W roku 1983 Robert Dykstra wzbogacił tezę Hollona analizą opublikowaną pod tytułem Cattle Towns. Opracowanie to skupiało się na przemocy w miastach w stanie Kansas, jak Abilene, Wichita i Caldwell, będących ośrodkami handlu bydłem. W powieściach oraz na srebrnym ekranie przedstawiane są one jako miejsca częstych strzelanin. Tymczasem, jak wyjaśnia Dykstra, rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej. W interesie owych miast leżało zagwarantowanie możliwie najbezpieczniejszych warunków do prowadzenia handlu — i tak też czyniono.

Historyk Richard Shenkman tłumaczy obecny stan wiedzy potocznej oddziaływaniem niezmiennie pełnych przemocy westernów. „W rzeczywistości więcej osób zginęło

Niedawno ukazała się książka Lethal Imagination: Violence and Brutality in American History pod redakcją Michaela Bellesilesa (niesławnego autora Arming America). Zawiera

ona szereg esejów, w których autorzy jeszcze bardziej przybliżają nam rozczarowującą prawdę, iż Zachód był znacznie nudniejszy, niż sugerują to filmy. W rzeczy samej, w świetle wszystkich tych badań określenie „Dziki” staje się niezbyt zasadne. Wracając do Dodge City, ekscytacja przemocą na Dzikim Zachodzie jest przesadna. W latach 1870–1885 we wszystkich dużych miastach stanu Kansas, w których handlowano bydłem, doszło w sumie do 45 morderstw. W samym Dodge City między 1876 a 1885 r. zginęło 15 osób, średnio 1,5 rocznie. Deadwood w Dakocie Południowej oraz Tombstone w Arizonie (miejsce strzelaniny przy O.K. Corral) w najgorszych latach odnotowały odpowiednio cztery i pięć morderstw. Nie wydaje się też, by skala przemocy w formie bezprawnego wymierzania sprawiedliwości (tzw. wigilantyzmu) była znacząco większa. Jak podają Dykstra i Richard M. Brown, kodeks prawa stanu Kansas zezwalał burmistrzom na powoływanie straży obywatelskiej spośród mężczyzn w wieku 18–50 lat, jednakże wygląda na to, iż — przynajmniej w Kansas — rzadko korzystano z tej możliwości. W ciągu 38 lat w Kansas istniało tylko 19 grup straży obywatelskiej, z rąk których padło 18 ofiar śmiertelnych. Ponadto, między 1876 a 1886 w Dodge City nikogo nie zlinczowano ani nie powieszono nielegalnie. Jako że dzięki rozdmuchanej reputacji Dzikiego Zachodu można było zarobić na poszukiwaczach przygód, nie powinno zaskakiwać, że nie tylko w Dodge City zmyślano ekscytujące opowieści o strzelaninach. Miasta, jak Tombstone, Abilene i Deadwood, również mają swoje historie o rewolwerowcach. Jeśli jednak przyjrzymy się bliżej zapisom historycznym, przekonamy się, że rzeczywistość nie była nawet w przybliżeniu tak ekscytująca. (Więcej na ten temat w: „The Not So Wild Wild West” Terry’ego Andersona). Ciąg dalszy w kolejnym numerze


14

www.ThePolandTimes.com

Religijności Kaszubów Adam Hebel kaszubski dziennikarz Twoja Telewizja Morska

Religia stanowiła zawsze ważny element życia, a także wyznacznik tożsamości wśród Kaszubów. Nie oznacza to bynajmniej obecności jednego tylko wyznania na tej ziemi. W czasach przedchrześcijańskich, dzielni mieszkańcy Wybrzeża bronili się przed wojskami polskich królów i książąt chcących zaprowadzić tu swoją władzę, a także chrześcijańską religię. Zapalczywość obrońców opisana jest przez Galla Anonima, który opisując szlachetne zamierzenia Polan, pochyla się również nad odwagą Kaszubów. Obrona pogaństwa nie trwała długo, bo do około XII wieku, jednak tyle czasu samodzielności wystarczyło, by zachował się nasz pradawny język i odrębność kulturowa. Twierdzi się, że obrona pogaństwa i niezależności od państwa Polan walnie przyczyniła się do utwierdzenia osobnej kultury, która trwa po dziś dzień. Później z podobnym zapałem Kaszubi bronią swojego przywiązania do Kościoła Katolickiego, a także, o czym powszechnie często się nie wie, wyznania ewangelickiego. Protestantyzm dociera oczywiście szybciej na Pomorze Zachodnie i Środkowe. W ten sposób luteranami stają się Słowińcy – Kaszubi zamieszkujący dawniej Pomorze Środkowe, a konkretniej okolice Łeby. Ich specyficzny język i kultura niekiedy są traktowane jako zupełnie niekaszubskie, w rzeczywistości jednak oni sami określali się mianem Kaszubów znad

Łeby, po niemiecku Lebakaschuben. Ewangelicy zamieszkiwali także Bytowszczyznę, nie brakowało ich w pozostałych częściach regionu, gdzie religią dominującą pozostał katolicyzm. Z luteranami wiąże się prapoczątek kaszubskiego piśmiennictwa. Szymon Krofey, duchowny tego wyznania, tłumaczy Duchovne piesnie dra Marcina Luthera y inszich naboznich męzov. Tekst nie jest wprawdzie kaszubskojęzyczny, zawiera jednak wiele cech pokazujących nam ówczesny stan tego języka. Krofey określił ten przekład "słowiańskim", czyli zrozumiałym dla okolicznych Słowian. Znał prawdopodobnie polszczyznę, którą uznał za wzór języka literackiego; nieobca była mu jednak mowa miejscowych. Starał się zatem, opierając się na języku, który ma już swój zapis, w taki sposób przełożyć pieśni i inne teksty, aby wierni mogli modlić się w sposób dla siebie zrozumiały. W podobnym duchu powstał Katechizm Pontanusa. Kolejnym luteraninem, któremu dużo zawdzięczają ówcześni Kaszubi, jest Mostnik. Na przełomie XVIII i XIX wieku w wielu kościołach głoszono kazania w języku miejscowych. Sam Mostnik zakładał w Smołdzinie kościół dla Kaszubów. Takie świątynie występowały do 1888 roku, kiedy umarli ostatni Kaszubi w Główczycach. Ich modlitewniki pochowano razem z nimi. Tego samego roku kościół spłonął, gdy uderzył w niego piorun, jak pisze w Historii Kaszubów Aleksander Majkowski: "(...) jakby niebo nie mogło patrzeć na zupełne wyrugowanie zeń języka Kaszubów, którzy przecież tę świątynię wybudowali".

O dymku z papierosa Marta Nowicka Lekarz

To, że palenie papierosów jest szkodliwe, powszechnie wiadomo. Niekorzystnie wpływa na wiele układów i narządów. Przyczynia się między innymi do występowania bezdechu sennego i przyspieszenia rozwoju miażdżycy. Stanowi istotny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, zwiększając zapadalność na chorobę niedokrwienną serca, udary mózgu czy choroby niedokrwienne naczyń obwodowych kończyn – głównie dolnych. Palenie papierosów wykazuje związek z zachorowaniem na liczne nowotwory złośliwe, m.in. układu moczowego, trzustki, krtani czy żołądka. Jest jedną z przyczyn niskiej

masy urodzeniowej noworodków matek palących w czasie ciąży. Jednak w przypadku dwóch jednostek chorobowych (przewlekła obturacyjna choroba płuc i rak płuc) palenie papierosów wykazuje szczególnie silny związek z zapadalnością na nie. Istotą przewlekłej obturacyjnej choroby płuc jest niecałkowicie odwracalne utrudnienie przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które jest następstwem nieprawidłowej odpowiedzi zapalnej płuc przede wszystkim (u 90% chorych) na dym tytoniowy. Choroba w przypadku niezaprzestania palenia papierosów postępuje i powoduje trwałe uszkodzenie płuc, a w końcu zgon z niewydolności oddechowej lub niewydolności serca spowodowanej nadciśnieniem płucnym. Przewlekła obturacyjna choroba płuc typowo objawia się przewlekłym

regionalizmy i zdrowie

The Poland Times

O język kaszubski trudniej było w Kościele Katolickim, w którym do czasów Soboru Watykańskiego II jedynym językiem liturgii w rycie rzymskim jest łacina. Duchowość kaszubskich katolików ma jednak sporo cech, z którymi ten naród się utożsamia. Są to oczywiście ważne miejsca pielgrzymek. Przoduje tutaj Kalwaria Wejherowska i obraz Matki Boskiej Wejherowskiej w kościele św. Anny. To dzięki tym obiektom Wejherowo, położone na północy regionu, nazywane jest Duchową Stolicą Kaszub. Cytowany przeze mnie Aleksander Majkowski opisuje ją w Życiu i przygodach Remusa – powieści opisującej dzieje Remusa, Kaszuba chcącego „budzić” swoich rodaków. Jest to miejsce, w którym zobaczyć można licznie przybyłych Kaszubów z najodleglejszych zakątków naszej ziemi. Porzekadło mówi, że kto za życia nie odwiedzi kalwarii w Wejherowie, ten po śmierci będzie ją przechodził na kolanach. A droga nie jest łatwa. Od prawdziwej Jerozolimy różni ją nierówność terenu, charakterystyczne dla pojezierza wzgórza porośnięte bukami. Fundatorem Kalwarii jest założyciel miasta, Jakub Wejher (1609-1657), który walczył u boku króla Władysława IV. Podczas wojny smoleńskiej został przygnieciony cegłami z muru zdobywanego grodu Biała. Legenda mówi, że wówczas uczynił śluby – jeśli zostanie wybawiony od śmierci, zbuduje miasto i kalwarię. Uniknął śmierci, jednak zapomniał o przysiędze i oddawał się rozrywkom, w tym polowaniom. Podczas łowów natrafił na rzekę, której wcześniej nie widział. Spytał miejscowych drwali, jak się ona nazywa. W odpowiedzi usłyszał: „Biała”. Wówczas miał powiedzieć: „Jak pod Białą ślub uczyniłem, tak nad Białą go wypełnię”. W tym miejscu zaczął budowę, a rzeka Biała dzisiaj nazywa się Cedron.

Młodszym miejscem kultu religijnego jest sanktuarium Matki Boskiej Królowej Kaszub w Sianowie. Pielgrzymi licznie tam przybywają, modlą się jako lud kaszubski w intencjach, które są nam bliskie. Jest miejscem łączącym Kaszubów w ważnych momentach, na przykład przed uroczystościami pogrzebowymi papieża Jana Pawła II. W nocy przed pogrzebem zebrano się tam, aby śpiewać i modlić się za jego duszę. Taki zwyczaj nosi miano Pustô noc i tradycyjnie dotyczy głównie mężczyzn, którzy śpiewając, stanowią istną gwardię prowadzącą zmarłego w jego ostatniej wędrówce, nie pozwalając złym duchom na przystęp do niego. Pustô noc zazwyczaj odbywa się w domu nieboszczyka, czasem również w kostnicach.

kaszlem (tzn. trwającym dłużej niż 8 tygodni), który może, ale nie musi, występować codziennie. Kaszlowi często towarzyszy odkrztuszanie gęstej, zazwyczaj biało-przezroczystej plwociny, głównie rano, zaraz po przebudzeniu. Wraz z upływem czasu pojawia się duszność, początkowo podczas umiarkowanego wysiłku fizycznego, w końcu również w spoczynku. Może wystąpić ograniczenie ruchomości klatki piersiowej, zanik mięśni oraz wyniszczenie. Badaniem rozstrzygającym, które umożliwia postawienie pewnego rozpoznania, jest spirometria.

związany jest z tym nałogiem. Najczęstszym objawem jest kaszel, który utrzymuje się ponad dwa miesiące. Czasami z towarzyszącymi innymi objawami takimi jak: duszność, ból w klatce piersiowej, krwioplucie, nawracające zapalenia płuc, chrypka, a nawet ból barku. Może występować także niebolesne powiększenie węzłów chłonnych w okolicy nadobojczykowej, szyjnej czy pachowej, a także utrata masy ciała, osłabienie oraz zmęczenie. Rokowanie w raku płuc jest niekorzystne. Ogółem 5 lat przeżywa zaledwie 10% chorych, dlatego w przypadku tego chorzenia bardzo istotna jest profilaktyka i zaprzestanie palenia papierosów.

W leczeniu stosuje się przewlekle szereg różnych leków, ale tylko zaprzestanie palenia papierosów jest jedyną skuteczną metodą zahamowania dalszego postępu choroby i zapobiegania rozwinięciu się groźnych dla życia powikłań. Drugim schorzeniem silnie związanym z wieloletnim paleniem tytoniu jest rak płuca. Głównie rak płaskonabłonkowy

Ciekawym wydarzeniem w roku liturgicznym jest odpust świętych Piotra i Pawła w Pucku. Towarzyszy mu pielgrzymka rybacka, polegająca na przybyciu do Stolicy Kaszub Północnych z Półwyspu Helskiego łodziami. W rzeczywistości, oficjalne pielgrzymki w takiej formie rozpoczęły się w latach 80. ubiegłego wieku. Jednak taki sposób przybywania na odpust był dawnej rzeczą powszechną, której towarzyszyła modlitwa. Warto wiedzieć, że Półwysep Helski nie był dawniej stałym lądem, lecz gromadą wysepek, dotarcie suchą stopą było więc po prostu niemożliwe. Ostatnią ciekawostką, o której pragnę powiedzieć, jest spotykany tylko na Kaszubach "taniec feretronów". Obrazy z wizerunkami świętych, które wędrują razem z pielgrzymami, poddawane są czynności, według osób niezaznajomionych z tą tradycją, przynajmniej egzotycznej. Bardzo dynamicznymi ruchami przechyla się taki obraz do przodu, do tyłu oraz na

Leczenie uzależnienia od papierosów nie jest łatwe. Potrzebna jest przede wszystkim silna motywacja chorego do wyjścia z nałogu. Należy usunąć z najbliższego otoczenia nie tylko papierosy, ale wszystkie przedmioty, które przypominają o nałogu tj. popielniczki, zapalniczki itp. Należy unikać osób palących i sytuacji, w których

boki, następnie robiąc nimi okręgi i powtarzając czynność. Robi się tak znak krzyża i okrąg – symbol doskonałości i jedności. Zwyczaj ten ostatnio stał się popularny w Internecie, gdzie traktuje się go bądź jako ciekawostkę, bądź jako profanację. Na Kaszubach zwyczaj trwa od stuleci i znany jest w każdej części regionu. Często słyszymy o tym, że Kaszubi zawsze byli wierni Kościołowi. Jak widać, nie jest to prawda, choć dzisiaj zdecydowana większość moich ziomków to katolicy. W przejawach religijności odnajdujemy spore bogactwo naszej kultury, a literatura religijna jest naszą cenną spuścizną. Kultura religijna nie jest tylko reliktem przeszłości, ale czymś, co nieustannie się rozwija. W chwili obecnej można uczestniczyć we Mszy św. z Liturgią Słowa po kaszubsku, dostępne są liczne modlitwy i powstają pieśni religijne w naszej ojczystej mowie, a Słowa Bożego po kaszubsku słuchać możemy każdego roku podczas Verba Sacra – cyklu spotkań z Pismem Świętym. Wejherowska edycja tego wydarzenia różni się od pozostałych właśnie tym, że teksty czytane są po kaszubsku. Tłumaczy je z oryginalnych języków o. Adam Sikora, czyta natomiast znana aktorka Danuta Stenka. Kaszubska religijność to bez wątpienia ważny element tożsamości, który na szczęście pełen jest żywotnej energii i nic nie wskazuje na to, byśmy mieli podzielić los naszych zachodnich rodaków, których modlitewniki Mostnika, Pontanusa i Krofeya pochowano razem z nimi, a ostatni kościół doszczętnie spłonął.

sięga się po papierosa. Dieta powinna być bogata w owoce i duże ilości płynów. Trzeba podejmować regularną aktywność fizyczną. Najtrudniejszy jest pierwszy miesiąc, kiedy to występują objawy zespołu abstynencji takie jak: psychiczny „głód” nikotyny, natrętne myśli o paleniu, niepokój, drażliwość, obniżony nastrój, przyrost masy ciała, obniżenie częstości pracy serca oraz spadek ciśnienia tętniczego krwi. Lekarz powinien wspierać swoich pacjentów w rzucaniu palenia papierosów poprzez porady antynikotynowe, udostępnianie materiałów edukacyjnych, zaproponowanie wsparcia psychologicznego, nikotynowej terapii zastępczej i wreszcie leczenia farmakologicznego. Źródło: Choroby wewnętrzne pod red. Prof. Andrzeja Szczeklika, 2010.


The Poland Times - Marzec 2014  
The Poland Times - Marzec 2014  
Advertisement