Page 1

AL - AZ - CA - CT - CO -FL - HI - MA -NJ - NM - NY - UT - Ont ari o - Québec

bezpł at nymi esi ęczni k/ f reemont hl ynewspaper

nr9kwi e c i e ń/ apr i l201 4

www. t he pol andt i me s . c om Hoł dRus ki-1 6 1 1-c a rr os yj s ki us t ópkr ól apol s ki e go Rus s s i a nHoma ge-1 6 1 1-Rus s i a nt s a r a tt hef e e toft hePol i s hki ng

Wt y m nume r z e :

-pr o f . Ada m Wi e l o ms ki-Ko s o wog i g a nt y c z ny c hr o z mi a r ó w -drBa r t o s zJ ó z wi a k-Oo dr o dz e ni upo l i t y c z ny m Sł o wi a n -Wo j c i e c hTr z ą s ki-Sa nt o r i niBr e we r yCo mpa ny( Eng l i s h)

Rosj a Put i na

Put i n’ sRussi a

Os t a t ni oc a ł yś wi a tz ni e pokoj e m s pogl ą da na wyda r z e ni a ma j ą c e mi e j s c e na Kr ymi e . Gł ównymiboha t e r a mit e gokonfli kt uj e s tUkr a i na( kt ór e jpoś wi ę c i l i ś mypopr z e dni ewyda ni e ) or a z Ros j a , bę dą c a boha t e r ką wi ę ks z oś c ia r t ykuł ów kwi e t ni owe go nume r u na s z e go mi e s i e c z ni ka . Ar t ykułnume r uoge opol i t yc z ne jpoz yc j iFe de r a c j iRos yj s ki e jnas t r . 8 .

n i .Thema a me i nCr ei c a ngpl ki a st nt ve hee tt ya ngl yi r ookswor dl l ewor r i nt hee yt l nt e c Re d n a ) n o i t i d e s u o i v e r p he nt ci opi nt i hema st hwa c whi ne( i a eUkr r ta c onfli sc hi soft r e t c a r ha c n a i s boutRus ea l c i t r .Thea s e l c i t r sa ’ l i tofApr rofmos e t c a r ha nc i hema st hi c awhi i s Rus . ge8 donpa e t a oc sl oni i t ua t i ls a c i t i opol sge on’ i t a r de Fe

J użz ami e s i ą c !

Li e c ht e ns t e i nba j ko weks i ę s t wo

Ks . p r o f . Ma r e kUg l o r z

St a ni s ł a w Mi c ha l k i e wi c z

J a n Pi e t r z a k

p r o f . Ka z Dz i a mk a

Chr z e ś c i j a ńs k aAk a d e mi a Te o l o g i c z nawWa r s z a wi e

Zna nyp o l s k ip ub l i c y s t a o r a za ut o rwi e l uk s i ą ż e k

Zna ny p o l s k is a t y r y ki p ub l i c y s t a

Uni v e r s i t yo fNe w Me x i c o

Nocwi el ki ejpeł ni

Rosj apr owokuj ePol skęiNi emcy

St r o n a1 0

St r o n a3

Tuskikwest i akobi eca St r o n a3

Be z boż nipr e z yde nc i St r o n a1 4


2

The Poland Times

www.ThePolandTimes.com

Słowo od redaktora naczelnego Editor in Chief’s Note Krystian Żelazny redaktor naczelny editor-in chief

Szanowni Państwo, przekazujemy w na Wasze ręce już 9 numer naszego pisma. Kwiecień jest w tym roku miesiącem, w którym celebrujemy Święta Wielkiej Nocy. Z tej okazji pragnę złożyć w imieniu redakcji The Poland Times życzenia owocnego i radosnego przeżycia okresu Pasji i Zmatwychwstania Pana. W tym wydaniu znajdziecie przede wszystkim artykuły odnoszące się do Rosji. Nie jest to dla nikogo zaskoczeniem, zważywszy na wydarzenia

Spotykamy się także z licznymi zapytaniami związanymi z bezpośrednim wysyłaniem gazet do Państwa domów. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Redakcją. Jedynym Waszym kosztem będzie opłata za przesyłkę.

jakie mają miejsce za naszą wschodnią granicą. Chcieliśmy przedstawić kilka koncepcji i spostrzeżeń na konflikt krymski widzianych z różnych stron. Przede wszystkim godne polecenia są teksty Mateusza Piłki, Anny Paszkowskiej (pisane ze Lwowa) oraz prof. Adama Wielomskiego, który trafnie przywołuje analogię do Kosowa. W ramach ciekawostek historycznych warto zaznajomić się z artykułami Michała Dworskiego o wojnie polsko – moskiewskiej oraz Klaudii Bagińskiej o rosyjskiej sprzedaży Alaski.

piwach, tym razem Wojciech Trząski w wersji anglojęzycznej.

Ponadto w numerze nie zabraknie artykułów poświęconych prawie, zdrowiu, kulturze i sporcie (zapowiadany artykuł o igrzyskach w Soczi), a także naszych stałych pozycji znamienitych piór Stanisława Michalkiewicza, Jana Pietrzaka, ks. prof. Marka Uglorza czy prof. Kaza Dziamki. Dla fanów rubryki o

Krystian Żelazny

Publikujemy wyniki konkursu noworocznego. Niemniej przede wszystkim zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnym, zapowiadanym od paru miesięcy, a dotyczącym wyboru Miss The Poland Times 2014. Na stronie 9 prezentujemy nasze kandydatki i zachęcamy do głosowania drogą tradycyjną (poprzez pocztę), bądź e-mailową. Z życzeniami przyjemnej lektury,

Ladies and Gentlemen, We would like to submit the ninth edition of our monthly newspaper. This year April is the month in which Easter is observed. Due to this

occasion, on behalf of our staff, I would like to wish you to have a joyful experience of the Passion and Resurrection of Christ period. In this edition you will certainly find articles relating Russia. This isn’t a surprise for anyone due to the events which occur behind our Eastern border. We would like to present a few concepts and views about the Crimean conflict seen from both viewpoints. Above all, we would like to promote the articles written by Mateusz Piłka, Anna Paszkowska (written from Lviv) and prof. Adam Wielomski which accurately compares current situation to the situation that occurred in Kosovo. In the historical section it is worth to get familiar with the article written by Michał Dworski about the war between Poland and Moscow, and the article written by Klaudia Bagińska about the sale of Alaska by

Russia. Also, this issue will contain articles about beer, health, culture and sports (the announced article about the Sochi Olympics), as well as constant articles written by our great journalists like Stanisław Michalkiewicz, Jan Pietrzak rev. prof. Marek Uglorz and prof. Kaz Dziamka. For the beer section fans, Wojciech Trząski, in English. We are pleased to announce the New Year’s contest results. Also, we encourage you to participate in another, announced for a couple of months contest - Miss The Poland Times 2014. On page 9 we present our candidates and encourage you to vote through either mail or e-mail. Enjoy Reading, Krystian Żelazny

Laureaci/Winners: Jan Kotula (NJ), Jerzy Koziel (CO), Teresa Swislocka (NY), Jan Kalwas (FL), Martyna Wojciechowska (CT)

Jedna z najdroższych transakcji w historii – czy było warto? Widziane oczyma nastolatki Klaudia Bagińska Licealistka z Łomży

Na przestrzeni ostatnich tygodni tematem numer jeden w mediach i na świecie stała się Rosja. Śledząc historię tego kraju nietrudno zauważyć, że od wieków podejmował on próby poszerzania swojego terytorium, nie przepuszczając żadnej okazji. Jednak gdy dokładniej zagłębimy się w przeszłość, odkryjemy, że nie jest to regułą. Myślę, że

Redaktor Naczelny Editor in Chief Krystian Żelazny Zastępcy Redaktora Naczelnego V-ce Editor in Chief Robert Słówko vel Bert Wörtchen (East) Zbigniew Żelazny (West)

Przez tysiące lat jedynymi mieszkańcami Alaski byli Indianie i Eskimosi, a pierwszym białym człowiekiem, jaki dotarł do tego fragmentu Amery-

ki w 1741 roku był Victus Bering – duński kapitan w rosyjskiej służbie. Niestety nie dożył powrotu do Rosji, ale jego załoga wróciła z informacją, że na wybrzeżach Alaski roi się od wydr. Rozgłos tej wieści sprawił, że myśliwi i handlarze futrami, zwabieni możliwością zysku, masowo ruszyli na daleki wschód, co ostatecznie doprowadziło do tego, że w roku 1799 kolonie wydr zostały zdziesiątkowane. W tym samym roku Alaska została oficjalnie wcielona do Rosji jako teren znajdujący się pod administracją Kompanii Rosyjsko-Amerykańskiej. Jednak korzyści dla Rosji z posiadania tego obszaru były znikome, dlatego car Aleksander II postanowił odstąpić

Alaskę Stanom Zjednoczonym, które od dawna interesowały się tą daleką ziemią. Już w 1860 roku złożyły Rosji ofertę jej kupna, ale dyskusje na ten temat przerwała wojna secesyjna. Nie zmieniło to jednak zamiarów Williama Sewarda. Sekretarz stanu USA dwa lata po wojnie wrócił do negocjacji z Rosją, które zakończyły się powodzeniem i 30 marca 1867 roku podpisał z baronem Edwardem de Stoeckl’em traktat, w którym wyceniono Alaskę na 7,2 mln dolarów. Jednym z głównych negocjatorów ze strony amerykańskiej był Polak – Włodzimierz Krzyżanowski, który później pełnił funkcje amerykańskiego urzędnika federalnego na terytorium Alaski. 18

października 1867 roku uczczono objęcie nowego terytorium uroczystością, podczas której podniesiono na Alasce flagę amerykańską. Zmieniono także kalendarz juliański na gregoriański, co spowodowało zniknięcie z kalendarza 12 dni i po piątku 6. października nastąpił kolejny piątek – 18 października. Zakup Alaski stał się więc szokiem dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Ta inwestycja wywołała również lekkie oburzenie ze względu poniesiony koszt. Przeprowadzoną transakcję uznano na stratę publicznych pieniędzy i nazwano „Szaleństwem Stewarda”, a nowy nabytek USA – „lodownią Stewarda”. Ciąg dalszy na stronie 4

Dyrektor ds. marketingu Director of Marketing Andrzej Gałuszka (Polska) Katarzyna Żak (USA)

Skład i korekta Composition and Correction Agnieszka Deleska Krzysztof Bankert

Polska: Telefon: +48 667 121 108

Dyrektor ds. dystrybucji Director of Distribution Cezary Żelazny

Obsługa informatyczna IT support Natalia Kmieć

Kontakt Contact USA: Telefon (PL): +1 917 331 0212 Telephone (US): + 1 609 529 3959 Canada: Telephone: +1 613 274 2661 e- mail: info@thepolandtimes.com

jako przykład i ciekawostkę można przytoczyć „wpadkę” Aleksandra II, która miała miejsce prawie 150 lat temu. Postaram się więc streścić niezwykle intrygującą historię Alaski – największego stanu Ameryki Północnej, położonego na północno-zachodnim krańcu tego kontynentu. Jego terytorium należało niegdyś do Rosji, a sposób, w jaki zmieniło właściciela jest godny zainteresowania.

Wszystkich chcących zamieścić reklamę na łamach pisma, prosimy o kontakt telefoniczny bądź emailowy.

In order to place advertisement with us, please contact us via email of phone.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, która jest prywatną własnością intelektualną autorów tekstów.

The Editorial does not take responsibility for the content of articles, which is the private intellectual property of the authors.

Wydawca Publisher Caesar Polonia Publishing, Corp adres: 5918 Catalpa Ave. Ridgewood, NY 11385

www.facebook.com/ThePolandTimes


The Poland Times

publicystyka - polska

Rosja prowokuje Polskę i Niemcy Polacy nie chcieliby zostać „Słowianami”, Żyrynowski groził, że wtedy Rosja zaprosi Niemcy do udziału w rozbiorze Polski („Rosja postawi na Znany polski porządku dziennym sprawę polityczpublicysta oraz autor wielu książek nej przyszłości Prus Wschodnich”). Okazuje się, że myśl raz rzucona w przestrzeń, prędzej czy później Timeo Danaos et dona ferentes - boję się Greków nawet gdy przychodzą z znajdzie swego amatora. Ta znalazła nawet wielu amatorów, bo z propodarami - powiada Wergiliusz w zycją udziału w rozbiorze Ukrainy „Eneidzie”. Właśnie rosyjska Duma zwróciła się do MSZ w Warszawie wystąpiła do polskiego MSZ z cała Duma. propozycją rozbioru Ukrainy. Nie jest to pomysł nowy, bo mniej więcej 10 lat wcześniej wysunął go rosyjski Propozycja ta potwierdza podejrzepolityk narodowości prawniczej nia, iż Rosja będzie dążyła do destabilizowania sytuacji na („matka Rosjanka, ojciec prawnik”) Ukrainie, głównie poprzez ekscytoWłodzimierz Wolfowicz Żyrynowwanie we wschodnich prowincjach ski. Uzależniał on wtedy rosyjskie tendencji separatystycznych, wymuzaproszenie dla Polski do udziału w szając w ten sposób na nowych rozbiorze Ukrainy („możemy wrócić władzach w Kijowie reakcję pacyfido rozmów o granicy na Zbruczu”) od tego, czy Polacy zgodzą się zostać kacyjną. Z różnych powodów nie może ona być jednak ani brutalna, „Słowianami”. Ponieważ Polacy są ani zdecydowana, dlatego zamiast Słowianami, warunek postawiony przez Żyrynowskiego nie oznaczał doprowadzić do uspokojenia nastrojów, będzie je raczej zaogniała, aż do polskiej zgody na przyjęcie nowej wybuchu wojny domowej włącznie. tożsamości etnicznej, tylko zgodę Prawdopodobieństwo takiego scenaPolaków na status polityczny - tzw. riusza będzie tym większe, im „bliską zagranicę”, więc przyjęcie rosyjskiego patronatu. Jeśli bowiem szybciej powstanie i okrzepnie

Stanisław Michalkiewicz

60-tysięczna Gwardia Narodowa. Trzonem tej zbrojnej formacji maja być „aktywiści” Majdanu, co pokazuje, że „Gwardia Narodowa” będzie po prostu utworzonym i wyekwipowanym za państwowe pieniądze partyjnym wojskiem formacji banderowskich: Swobody i Prawego Sektora. Jest też wysoce

www.ThePolandTimes.com prawdopodobne, że Gwardia Narodowa zostanie wykorzystana do przeprowadzenia drugiego etapu politycznego przewrotu, to znaczy zdmuchnięcia politycznych celebrytów w rodzaju Witalija Kliczki i Arsenija Jaceniuka i zagwarantowania banderowcom pełnej władzy. Ceną tego politycznego sukcesu może być rozpad Ukrainy na prorosyjską, albo wręcz rosyjską część wschodnią i banderowską część zachodnią - być może w

Tusk i kwestia kobieca Jan Pietrzak Znany polski satyryk i publicysta

Minął Dzień Kobiet, w poprzednim ustroju bardzo fetowane przez władze święto, ale gwoli prawdy – popierane także przez estradowych artystów. Przez kilka dni w okolicy 8 marca można było nieźle zarobić. Pod warunkiem, że miało się odpowiedni repertuar. Powodowany niską chęcią zysku, napisałem sobie na tę okazję piosenkę, „Dziewczyna z PRL-u”, co przez parę lat dawało szansę dofinansowania na przednówku. Urządzano te obchody jak najbliżej miejsca pracy, w stołówkach, salach konferencyjnych, by na oczach przymusowej frekwencji wręczyć paniom po goździku i wygłosić przemówionko o znaczącej roli kobiet w umacnianiu, wdrażaniu i wcielaniu uchwały ostatniego Plenum KC PZPR w sprawie wcielania, wdrażania i umacniania właśnie. Założenie było idiotyczne jak cały komunizm, ale nastrój sympatyczny ze względu na silne natężenie kobiecości… Tyle wspomnień. Wracając do rzeczywistości, w tym roku z okazji

Dnia Kobiet mnie nie zaangażowali, wystąpił Donald Tusk, który wg Marka Króla powinien dostać tytuł „Kobiety Roku”. Swoim zwyczajem obiecał wszystkim Polkom – wszystko! Takiego numeru żadne Plenum KC by nie zaryzykowało i żaden aktor estradowy nie przeskoczy. Że polepszy, że poprawi, wyrówna, załatwi, dopilnuje i dopomoże… Nie ma gość żadnego hamulca w bajerowaniu. A tymczasem następnego dnia przeczytałem, że ceny różnych produktów w Polsce są wielokrotnie wyższe niż w Niemczech, Anglii, USA itd. Szkoda, że premier nie wyjaśnił istoty tego zjawiska. Czy swoim skromnym umysłem rozwikła takie zadanie matematyczne, że pensje mamy parokrotnie niższe, a ceny wielokrotnie wyższe? Skąd się to bierze, kto tego pilnuje, czyli – kto nas okrada, bo do tego sprowadza się cała zagadka. To szalenie interesująca dla kobiet sytuacja, uważa moja żona. Akurat w tej sprawie jej wierzę. Mógłby też kobietom wyjaśnić, jak posuwają się epokowe prace min. Arłukowicza nad skróceniem kolejek w przychodniach zdrowotnych. Czasami tam zaglądam z powodu bolesnej starości i ze smutkiem widzę, że zdecydowana większość populacji oczekującej na wizytę to

płeć piękna. Jeżeli w poczekalni ktoś w ogóle może być piękny. To jest miejsce degradujące każdą urodę, niestety. Komentarza

premiera

wymaga

kolejne ciekawe zjawisko, mianowicie upór młodych Polek, by dzieci rodzić w Wielkiej Brytanii. Zagadkowy problem wymaga rzetelnych badań z udziałem środowisk feministycznych. W jakim momencie

The Poland Times

3

warunkach wojny domowej, która spowodowałaby katastrofę humanitarną wielkich rozmiarów. Zaistniały zamęt z pewnością sprzyjałby pokusie stworzenia faktów dokonanych również po stronie niemieckiej - i nie wykluczam, iż propozycja złożona przez Dumę ma charakter prowokacji obliczonej na taki właśnie skutek. Artykuł ukazał się także w tygodniku „Nasza Polska”

czynności prokreacyjnych młoda polska para wybiera TAMTĄ wyspę, rezygnując z ojczystych okoliczności przyrody na zielonej wyspie Tuska? Dlaczego tutaj, pod rządami Tuska, młodym ludziom nie chce się nawet iść do łóżka? Ciekawe, prawda? Artykuł ukazał się także w tygodniku „Solidarność”


The Poland Times

publicystyka - usa

www.ThePolandTimes.com

5

Jedna z najdroższych transakcji w historii – czy było warto? Ciąg dalszy na ze strony 2 Jednak koniec XIX wieku ukazał kupno Alaski w całkiem innym świetle i udowodnił, że krytycy transakcji Stewarda nie mieli racji. W 1896 roku George Carmack, Skookum Jim i Dawson Charlie znaleźli złoto nad dopływem rzeki Klondike. Informacja o tym dała początek „gorączce złota”, która rozpętała się na terytorium Alaski rok po tym niesamowitym odkryciu. Tysiące poszukiwaczy ruszyło na Daleką Północ, co skutkowało odkryciem nowych terenów ze złotem. Jednak nie tylko ten szlachetny metal stał się niespodzianką, jaką kryła w sobie Alaska. W 1967 roku w Zatoce Prudhoe odkryto złoża ropy naftowej, a 3 lata później rozpoczęto jej wydobycie na wielką skalę. Zasoby ropy na Alasce do dziś należą do największych na świecie. Obecnie wydobywa się tam ponad 13 mld baryłek rocznie. Wydobycie ropy i gazu ziemnego zapewnia Alasce 85% dochodów. Wciąż wydobywa się tam złoto, a także inne metale. Rozwinął się tam

przemysł, a także turystyka. Alaska jest to bowiem magiczne miejsce, które zachwyca pięknym krajobrazem i jest warte zwiedzenia.

latach siedemdziesiątych XX wieku powstała Partia Niepodległości Alaski, która opowiadała się za odłączeniem Alaski od Stanów Zjednoczonych i utworzeniem

przeprowadzenia referendum ogólnostanowego. Przykładem krytyka decyzji Williama Sewarda jest również David R. Barker, który twierdzi, że kupno Alaski było

cia złota i ropy, a także innych korzyści płynących z kupna Alaski, 7,2 mln dolarów zapłacone przez sekretarza Williama Sewarda nigdy nie zwróciło się Ameryce.

Choć opłacalność tego interesu budzi wątpliwości, to jedno jest pewne: zakup Alaski był jedną z największych transakcji w historii, a przeszłości nie da się już zmienić, dlatego zamiast zastanawiać się, czy warto było wydać ponad 7 milionów, mieszkańcy Ameryki powinni cieszyć się z posiadania tego ogromnego stanu i czerpać płynące z niego korzyści. Przykładowo, warto wiedzieć, że w Alasce nie ma żadnych podatków. Co więcej, stan wypłaca mieszkańcom dywidendę roczną z uzyskanych zysków od sprzedaży surowców. Średnio wynosi ona ponad 1000$ na osobę. To tylko jedna z wielu zalet przyłączenia Alaski do Stanów ZjednoczoCzek na 7.2 miliona $ USA za kupno Alaski (119 milionów $ USA w przeliczeniu w stosunku do 2014 roku) nych. Dlatego, mimo wysokiego kosztu transakcji, można nazwać ją jednym z najgorszych interesów w najlepszą inwestycją w historii. Transakcja z 1867 roku była więc niezależnego państwa, a z biegiem czasu ich postawa w tej kwestii historii Ameryki. Według jego przelitrafnym przedsięwzięciem, choć nie dla wszystkich było to oczywiste. W przeistoczyła się w działanie na rzecz czeń, pomimo dochodów z wydoby-

Nowa Zimna Wojna, czyli przypomnienie przeszłości Bartosz Romanek Internacjolog doktorant UKSW w Warszawie

Wzrost aktywności Rosji w ostatnich miesiącach spowodował wręcz automatyczne wracanie do terminu ,,Zimna Wojna”. Ale czy ktoś w ogóle zadał sobie trud sprawdzenia, czym tak naprawdę była? I dlaczego budzi do dziś tak wiele kontrowersji? Złożona specyfika zimnej wojny zarysowuje się już przy próbie określenia, kiedy się właściwie zaczęła. Opinie są podzielone – ale pewne jest, że zaczątki konfliktu pojawiły się już w momencie upadku Hitlerowskich Niemiec. Po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej umocniły się dwa bloki geopolityczne. Z jednej strony zachodni, kapitalistyczny, pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych, z drugiej – monolit komunistyczny pod prymatem ZSRR. W obozie aliantów, mimo stałej współpracy i wspólnych celów, wyklarowały się sprzeczności interesów. Szczególnie widoczna była tendencja Wielkiej Brytanii do trwania przy pesymistycznej wizji współpracy ze Związkiem Radzieckim. Władze brytyjskie trwały w przekonaniu, że połączenie tradycyjnej rosyjskiej polityki imperialnej z ideami komunizmu, będzie ostatecznie prowadzić do dalszej ekspansji

terytorialnej.

dlatego rozpoczęto proces stopniowego wcielania dawnych krajów osi do cywilizowanego świata. Oprócz utworzenia prozachodniego RFN, zainicjowano serię wsparcia finansowego dla krajów europejskich, znanego jako Plan Marshalla. Podobne działania zostały podjęte w stosunku do Japonii. Blokada Berlina Zachodniego nie powstrzymała władz amerykańskich przed dalszą

Przewidywania gabinetu Churchilla okazały się prorocze: instalacja marionetkowych rządów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także wspieranie ruchów komunistycznych we Francji oraz Włoszech nie mogły pozostać bez odpowiedzi Zachodu. Wzrost napięcia na kontynencie skutkował przedstawieniem przez brytyjskiego premiera wystąpienia (1946 r.), w którym po raz pierwszy użył określenia ,,żelazna kurtyna”. Naciski Londynu, wraz z coraz częściej formułowanymi roszczeniami terytorialnymi rządu radzieckiego w stosunku do Norwegii, Turcji oraz Berlina, zmusiły USA do podjęcia właściwych kroków. Pierwszym działaniem prewencyjnym stał się proces łączenia niemieckich stref okupacyjnych w Trizonię. Budowa nowego państwa niemieckiego została przyjęta w Moskwie niemalże jako akt agresji. Tym bardziej, że mimo jego działań, Wielka Trójka na konferencji w Jałcie: pozostałe państwa okupacyjne nie W. Churchill, F. D. Roosevelt i J. Stalin, 1945 wyrażały zgody na włączenie Berlina konsolidacją swoich sojuszników, Zachodniego w strefę wpływów Radzieckich. Wsparcie partyzantki która ostatecznie doprowadziła do komunistycznej w Grecji przez utworzenia Paktu Północnoatlantyckiego w 1949 roku. Wzmocnienie władze radzieckie zmusiły Prezydenta USA, Harry'ego Trumana, do własnej pozycji odbyło się jednak wprowadzenia doktryny (,,doktryna kosztem utraty Chin, które po Trumana”), której głównym zwycięskim marszu Mao stały się państwem komunistycznym. punktem miała być pomoc dla krajów zagrożonych komunizmem. Powiększanie bloku wschodniego w Azji zostało powstrzymane Tak sformowany cel byłby nie do interwencją w Korei, która doprowaudźwignięcia nawet dla USA,

dziła do podziału tego państwa. Odprężenie we wzajemnych stosunkach nastąpiło po śmierci generalissimusa i dojściu do władzy nowego kierownictwa pod przewodnictwem Nikity Chruszczowa. To właśnie w tym okresie uporządkowano na korzyść Zachodu między innymi sprawę statusu okupowanej Austrii, uznania granic tureckich oraz uregulowano status Korei, Laosu i Kambodży. Mimo wspólnych działań na arenie międzynarodowej, nie udało się przezwyciężyć wzajemnych antagonizmów, zwłaszcza w partii komunistycznej, która wymusiła na Chruszczowie odpowiedź na każde najmniejsze posunięcie amerykańskie. Efektem takiej polityki było utworzenie Układu Warszawskiego oraz próba umieszczenia głowic nuklearnych na Kubie. Łagodniejsza retoryka i odejście od założeń Stalina spowodowały, że władzę CHRL odsunęły się od ZSRR. Rozluźnienie relacji zostało wykorzystane przez prezydenta Nixona, który wprowadzając swoją doktrynę w zwiększył możliwości działania Stanów Zjednoczonych. Jego polityka zakładała odejście od kwestii ideologicznych na rzecz praktycznych aspektów współpracy. Administracja amerykańska, zgodnie z ideą, rozpoczęła pracę nad zacieśnianiem stosunków z Pekinem, czego efektem było włączenie Chin kontynentalnych do Rady Bezpieczeństwa ONZ kosztem Tajwanu. Zbliżenie

obu państw zmusiło do złagodzenia polityki przez Związek Radziecki, który przyjął propozycję amerykańską dotyczącą zmniejszenia potencjału atomu, znanej jako SALT1. Ograniczenie możliwości wpływania w Europie i Azji zmusiło Sowietów do podjęcia działań w krajach trzecich, zwłaszcza Ameryce Łacińskiej i Afganistanie. Uwiązanie w pomoc finansową dla lewackich rządów i bojówek, połączone z kosztami interwencji w Afganistanie, de facto zablokowało jakąkolwiek elastyczność kursu politycznego. Zaangażowanie w zachodnią hemisferę umożliwiło Reaganowi uzyskanie zgody na rozbudowę programu gwiezdnych wojen, którego realizacja mogła zaburzyć równowagą sił. W celu jej utrzymania rozpoczęto szeroko zakrojony program zbrojeń, którego koszta w szczytowym momencie są szacowane na ponad 50% budżetu ZSRR. Ostateczne zakończenie zimnej wojny to wybór na szefa partii Michaiła Gorbaczowa, którego próba ratowania mocarstwa de facto doprowadziła do jego upadku. Co sprawiło zaś, że Stany Zjednoczone od ponad 25 lat posiadają status jedynego supermocarstwa.


The Poland Times

publicystyka - świat

Kosowo gigantycznych rozmiarów? prof. Adam Wielomski www.konserwatyzm.pl

Ukraina zaczyna coraz bardziej przypominać tzw. państwo upadłe. Krym już oderwał się od niej, a rosyjskojęzyczny wschód kraju zaraz może to uczynić. Czy zostaniemy sam na sam z banderowcami? Czy Ukraina będzie drugim Kosowem? Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski odniósł ostatnio życiowy sukces dyplomatyczny powstrzymując zbrojne rozpędzenie banderowskich rebeliantów na kijowskim Majdanie. Niestety, tenże życiowy sukces Pana Ministra nie koniecznie jest zwycięstwem polskiej dyplomacji. Raczej wydaje się być początkiem olbrzymich kłopotów, które nikomu nie były potrzebne. Fobia polskiej klasy politycznej i mediów wobec Wiktora Janukowicza zawsze była dla mnie niezrozumiała. Osobiście uważam politykę tego ostatniego za bardzo dobrą dla Polski. W polityce wewnętrznej cechowała się życzliwością dla mieszkających tam Polaków i zwalczaniem jakże niesympatycznego dla nas ukraińskiego nacjonalizmu i kultu Bandery. W polityce zewnętrznej - wbrew mediom

opowiadającym o jej rusofilstwie charakteryzowała się tzw. wielowektorowością, czyli lawirowaniem pomiędzy Unią Europejską, NATO, Stanami Zjednoczonymi i Rosją. Słowem, Ukraina Janukowicza stanowiła idealny bufor pomiędzy mocarstwami, unikając jednoznacznego związania się z którymkolwiek z nich. Objęcie władzy przez rewolucjonistów prowadzi do destabilizacji Ukrainy, groźby jej rozpadu, a zapewne oznacza także i bankructwo tego kraju. Ukraina nie jest zdolna ekonomicznie egzystować w sytuacji konfrontacji z Rosją, gdyż 30% jej handlu zagranicznego przypada na ten kraj; wiele miliardów dolarów pożyczyła od Moskwy; jest całkowicie zależna od dostaw rosyjskich surowców, na czele z gazem. Ekonomicznie nie jest to kraj przygotowany do prowadzenia suwerennej polityki, a pustki w budżecie państwa nie dają żadnych rezerw. Stowarzyszenie z UE oznaczać będzie zamknięcie granicy celnej z Rosją, co zakończy się ekonomiczną katastrofą. Nawet jeśli założymy, w co wątpię, że demagodzy z Majdanu dopuszczą do przeprowadzenia jakichś wolnorynkowych reform, to rząd, który je przeprowadzi po prostu upadnie, zmieciony przez kolejną rewolucję. Ukraińcy chcą integracji z UE, gdyż naiwnie wierzą, że w Brukseli siedzą przysłowiowi "dobrzy wujkowie", którzy sypną

Co czeka Ukrainę? Anna Maria Paszkowska Kurier Galicyjski Radio Lwów

Ostatnio Półwysep Krymski stał się punktem zapalnym w sporze między Rosją a Zachodem o przyszłość Ukrainy. Historia Krymu naznaczona jest inwazjami i wojnami, które głęboko podzieliły mieszkańców, zwłaszcza w kwestii statusu państwowego. Czy w kwestii historycznej ta sytuacja miała swoje odbicie w przeszłości? Na te i inne pytania odpowie nam dr Daniel Przastek z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1954 Krym został przekazany z Rosyjskiej FSRR do Ukraińskiej SRR z okazji trzechsetnej rocznicy ugody perejasławskiej, która zjednoczyła (według przyjętej w Związku Radzieckim interpretacji historii) Ukrainę z Rosją – sugeruje doktor Przastek – aczkolwiek 18 marca 2014 podpisano umowę między

Rosją a Republiką Krymu o włączeniu jej do Rosji jako nowego podmiotu federacji. Zachód powinien być gotów do działania w razie dalszej agresji Rosji na Ukrainę, ale zarazem też upewnić Moskwę, że uwzględnia historyczne związki Ukrainy z Rosją. Jakie jest Pana zdanie odnośnie do pozycji Unii względem tego kryzysu? dr Daniel Przastek: W maniakalnej wyobraźni Putina, Ukraina musi stać się częścią Rosji. Ameryka i UE muszą zrozumieć, że Putin prowadzi z nimi grę, w której on sam stale podnosi stawkę, podczas gdy Zachód stale się cofa. Zdaniem premiera tymczasowego rządu, Arsenija Jaceniuka, w najbliższym czasie europejscy partnerzy powiadomią o finansowym wsparciu Ukrainy. Czy pakiety pomocy gospodarczej pozwolą ustabilizować sytuację finansową?

miliardami euros i poziom życia przeciętnego Ukraińca natychmiast i znacząco wzrośnie. Tak oczywiście nie będzie, a wymagane przez międzynarodowe instytucje finansowe "uwolnienie cen" w pierwszym okresie spowoduje znaczący spadek poziomu życia, masowe bezrobocie etc. Stowarzyszenie Ukrainy z UE spowoduje zaś ustanowienie granic celnych z Rosją, co jest zresztą oczywiste: Moskwa będzie musiała to zrobić, aby za pośrednictwem Kijowa towary unijne nie zalały rosyjskich rynków omijając granice celne. Zresztą Janukowicz zgadzał się na układ stowarzyszeniowy z UE, pod warunkiem, że Unia wyrówna straty finansowe związane z zerwaniem z Rosją, które Prezydent Ukrainy wyceniał na ok. 15 miliardów dolarów rocznie. Pogłębiający się kryzys gospodarczy spowoduje radykalizację nastrojów na Ukrainie. Przypuszczam, że wpływy "żyrondystów", czyli rewolucjonistów umiarkowanych takich jak Kliczko czy Jaceniuk będą szybko malały. Na zachodzie państwa - pomiędzy Lwowem a Kijowem - będą wzrastały siły coraz to bardziej skrajne, wymachujące na przemian a to Tryzubem, a to swastyką, gdy na wschodzie kraju coraz silniejsze będą nastroje ku dezintegracji państwa i oderwaniem się wschodu w celu połączenia z Rosją. Procesy gospodarczego upadku, radykalizacji zachodnich prowincji i

dr D. P.: Straty Ukrainy związane z aneksją Krymu wynoszą setki miliardów dolarów. Polityczna część umowy stowarzyszeniowej między Unią a Ukrainą jest już podpisana – to symboliczny gest poparcia dla tego kraju i władz w Kijowie w trudnym czasie. Polityczne rozdziały kompleksowego porozumienia mówią m.in. o wspólnych wartościach, współpracy w sferze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ale i pomocy finansowej. Najobszerniejsze rozdziały i aneksy mają zostać podpisane dopiero po wyborach prezydenckich, wyznaczonych na 25 maja i po wyłonieniu nowego rządu. Rosyjskie siły zgromadzone na ukraińskiej granicy są bardzo pokaźne i w pełnej gotowości. Czy to początek wojny XXI wieku, skupionej na finansach i dyplomacji? dr D. P.: Zaprzeczają temu przedstawiciele rosyjskiego ministerstwa obrony: twierdzą, że Rosja nie prowadzi koncentracji wojsk. Jeżeli działania Rosji wyjdą poza Krym, to Europa podejmie decyzję o wdrożeniu radykalnych kroków, nawet, jeśli musiałaby za to zapłacić gospodarczymi stratami. Wydarzenia na

www.ThePolandTimes.com narastania sił odśrodkowych będą ze sobą wzajemnie powiązane, napędzając jeden drugi. Stawiam dziś przeto odważną hipotezę, że jeśli "wujkowie z Brukseli" nie rzucą dziś dziesiątkami miliardów euros i nie zdecydują się na wieloletnie utrzymywanie Ukrainy przez europejskiego podatnika, to czeka nas wariant najgorszy z możliwy (z punktu widzenia Polski), a mianowicie rozpad ukraińskiej państwowości. Ukrainie grozi stoczenie się do rangi tzw. państwa upadłego jak Somalia. Wschód tego kraju przed katastrofą uratuje Rosja przyłączając te regiony - zresztą z autentycznym poparciem ich mieszkańców - do "macierzy". Problem w tym, że regiony rosyjskojęzyczne jako jedyne są uprzemysłowione, wytwarzając większość PKB Ukrainy. Centralna i zachodnia część ukonstytuują wtedy jakąś formę ułomnej państwowości, charakteryzującą się połączeniem skrajnej nędzy, kompletnego zacofania ekonomicznego z coraz bardziej radykalnym i wojowniczym szowinizmem. Będzie to "regionalne" centrum zorganizowanej przestępczości, handlu kobietami, prostytucji, produkcji i sprzedaży narkotyków, porywania ludzi i krojenia ich na organy etc. słowem drugie Kosowo. Ale to nie będzie takie Kosowo, które mamy w byłej Jugosławii. Tamto bałkańskie liczy zaledwie niecałe dwa miliony mieszkańców. Tymczasem to "Kosowo" będzie liczyło jakieś 25-30 milionów ludzi!

Ukrainie stanowią nie tylko zagrożenie dla stabilności w regionie, lecz również dla całego ładu światowego. Trzydziestu uchodzców z Krymu, w tym 17 dzieci, po przekroczeniu granicy RP przewieziono do obozu dla uchodźców w Podkowie Leśnej pod Warszawą. dr D. P.: Faktem jest, że według danych mediów ukraińskich z zajętego przez Rosję Krymu uciekło około tysiąca obywateli Ukrainy różnych narodowości. Od lutego jest gotowy plan działania na wypadek nagłego napływu uchodźców z Ukrainy. Przy napływie do 100 osób dziennie uchodźcy będą przewożeni do jednego z dwóch ośrodków recepcyjnych – o tym informuje Urząd ds. Cudzoziemców. Internauci dyskutują nie tylko na temat najnowszych doniesień z Ukrainy, ale także wymieniają się poradami, które mogą się okazać bezcenne na wypadek ewentualnej wojny. Przy takiej niepewności, jaką mamy za sprawą ostatnich wydarzeń na Ukrainie, nasza wyobraźnia podsuwa nam najgorsze obrazy, mianowicie wybuch III wojny światowej. Jak natomiast

5

Ale to wszystko jeszcze drobiazg! Kosowo oryginalne leży jakieś 2 tysiące kilometrów od Polski. To drugie nowe Kosowo, jakieś 15 razy liczniejsze niż bałkański oryginał, będzie leżeć bezpośrednio przy polskiej granicy, dosłownie rzut kamieniem od Chełma i Przemyśla. Pod miastami tymi lada moment wyrosną polskie "lampeduzy", czyli wyspy - otoczone drutem kolczastym - w których zamieszkają dziesiątki, a potem i setki tysięcy nielegalnych emigrantów, którzy zostaną pochwyceni przy próbie nielegalnego przedostania się do naszego kraju. Upadek państwowości ukraińskiej rykoszetem odbije się na sytuacji Polski. Załamie się handel z tym krajem (właściwie to już się załamał); będziemy ponosili dodatkowe wydatki na obronę narodową i ochronę naszej granicy południowo-wschodniej; olbrzymie środki pochłonie utrzymywanie obozów dla nielegalnych imigrantów. Jeśli Unia Europejska zdecyduje się na zapobieżenie tej katastrofie, poprzez finansowanie Ukrainy, to także i to odbędzie się kosztem Polski, gdyż kosztem brukselskich dotacji dla naszego kraju. Co więcej, być może, że polski podatnik będzie musiał finansować kroplówkę dla zanarchizowanego wschodniego sąsiada. Biorąc pod uwagę ten niezwykle prawdopodobny scenariusz, "sukces" dyplomatyczny ministra Radosława Sikorskiego wydaje mi się co najmniej pyrrusowy...

sytuacja wygląda z zewnątrz? dr D. P.: Większość Polaków nie popiera ewentualnego wysłania polskiego wojska na Ukrainę – jednakże wielu stwierdziło, że Unia Europejska za wszelką cenę powinna bronić niepodległości Ukrainy. Według opinii publicznej może wybuchnąć nowa wojna. Ta wojna nie będzie lokalna, nie będzie nawet europejska. Rząd ukraiński robi wszystko, by używać możliwych dyplomatycznych i politycznych środków. Armia ukraińska po prostu stoi twardo. Nie poddaje się prowokacjom, nie walczy z bronią w ręku, po prostu wstrzymuje nacisk. Ten konflikt może się gwałtownie zaostrzyć, najgorszym scenariuszem będzie pogrążony w wojnie świat. Rosyjska Duma Państwowa wystosowała do Polskiego MSZ oficjalne pismo, w którym proponuje podział Ukrainy. Pisma podobnej treści dostały też Węgry i Rumunia. Jeśli podział doszedłby do skutku, to w granicach niepodległej Ukrainy pozostałaby tylko centralna część kraju. Czego jeszcze możemy oczekiwać od Rządu rosyjskiego? O tym już wkrótce na łamach „The Poland Times”.


6

www.ThePolandTimes.com

Od nauki do polityki dr Bartosz Józwiak Uniwersytet Gdański

Duże – wynikające początkowo z pobudek patriotycznych i autowychowaczych – zainteresowanie Słowianami, które zaczęło się w Polsce w XIX w., natrafiło na podatny grunt w postaci idei romantyzmu. Badania nad pozostałościami słowiańskimi oraz ich kulturą i wierzeniami w przypadku niektórych badaczy przeradzały się z czasem w fascynację prowadzącą wręcz do swoistej obsesji (wadzenia się ze światem), w wyniku której nieważne stawały się już zasady prawidłowej analizy naukowej, a zastępowały je autorskie wyobrażenia i nieco naiwna wiara. Słowianie przybierali wtedy postać najdoskonalszego ludu dawnej Europy, który w zasadzie na każdym polu miał dominować nad innymi. W konsekwencji powstawała idea powrotu do tej mitycznej słowiańskości, także w sferze obyczajów i wiary (chrześcijaństwo

stawało się bezwzględnym wrogiem, który zniszczył wiarę przodków i doprowadził do upadku Polski słowiańskiej). Stałym elementem tego nurtu było także zainteresowanie chłopstwem, jako grupą przechowującą najwięcej dawnych słowiańskich zwyczajów. Jednym z najważniejszych badaczy, którzy poszli w tym kierunku, był polski etnograf, archeolog i historyk, Zorian Dołęga Chodakowski (w rzeczywistości Adam Czarnocki) – jeden z głównych prekursorów badań nad słowiańszczyzną. Urodził się 4 kwietnia 1784 roku w Podhajnej koło Nieświeża, w niezamożnej rodzinie szlacheckiej. Po stracie matki, ojciec oddał go pod opiekę podstolego witebskiego Ksawerego Czarnockiego, gdzie nie był jednak traktowany na równi z resztą rodziny i z tego powodu zwrócił swoje zainteresowanie ku warstwie chłopskiej. W 1809 r. został aresztowany za działalność konspiracyjną i skazany na dożywotnią służbę wojskową. Rok później pod Bobrujskiem uciekł z dywizji i z armią Napoleona zawędrował pod Smoleńsk. Swe badania nad Słowia-

publicystyka - świat nami rozpoczął na dobre w 1813 r. (wtedy także przyjął swój pseudonim). Przez kilka lat wędrował po kraju, notował pieśni i podania ludowe, gromadził materiały z zakresu "starożytności słowiańskich". Oprócz prowadzenia badań etnograficznych, był również prekursorem archeologii i toponomastyki. Badał grodziska i kurhany. W 1818 r. napisał pracę O Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem. W niej zawarł główne tezy swojej koncepcji powrotu do słowiańskich korzeni. Według Chodakowskiego, chrześcijaństwo zatarło cechy Słowian oraz zniszczyło ich dorobek kulturowy. Elementy przedchrześcijańskiej, słowiańskiej religii i kultury miały przetrwać jedynie w folklorze ludowym (zebrał około 2 tys. pieśni polskich, rusińskich, rosyjskich, czeskich – opublikowanych w pracy Śpiewy sławiańskie pod strzechą wiejską zebrane). Dlatego postulował odrodzenie narodu, dzięki szeroko zakrojonym badaniom nad ludem wiejskim i jego obyczajami. Opowiadał się za odrzuceniem chrześcijaństwa oraz powrotem do rodzimych wyznań (politeizm). Jednocześnie stał się prekursorem i swoistym twórcą tzw. rodzimowierstwa słowiańskiego.

The Poland Times Nurt ten opiera się głównie na wierzeniach istniejących wśród Słowian przed chrystianizacją. Niektóre jego prądy czerpią jednak także inspiracje zarówno z późniejszych elementów folkloru ludowego, który swoje źródła miał w obrzędach z czasów pogańskich (np. topienie marzanny, noc świętojańska itp.), ale i z wcześniejszych obrzędów pozostałych kultur etnicznych funkcjonujących przed pojawieniem się chrześcijaństwa (np. elementy pochodzące od starych kultur celtyckich czy zapożyczenia od ludów germańskich i bałtyjskich, ze szczególnym uwzględnieniem Prusów). Ten zainicjowany przez Chodakowskiego nurt przetrwał okres zaborów i rozwinął się w okresie międzywojennym, kiedy to powstały i działały różne organizacje o charakterze rodzimowierczym np. Zadruga, Lechickie Koło Czcicieli Światowida itp. Najistotniejszą z nich była oczywiście, licząca ok. 300 członków Zadruga, która była organizacją o charakterze narodowym i antyklerykalnym. Została założona przez Jana Stachniuka 1935 r. i odwoływała się do rodzimej kultury i wierzeń. Stachniuk chciał przeciwdziałać tzw. "nożycom potencjału", którymi nazywał zagrożenie ze strony szybko rozwijających

się i zbrojących do wojny Niemiec hitlerowskich i stalinowskiego ZSRR. Uważał, że narody zachodniej słowiańszczyzny znajdują się w stanie upadku cywilizacyjnego, spowodowanego głównie przez katolicyzm i nie potrafią przeciwstawić się temu wyzwaniu. Przewidywał, bardzo słusznie, najazd sąsiadów i podział Polski. Dlatego tworzył ideę, która miała te narody odrodzić i połączyć. Jego zdaniem, należało powrócić do przedchrześcijańskich korzeni świadomości zróżnicowanych religijnie i skłóconych narodów słowiańskich. W okresie PRL, zadrużan oskarżano propagandowo o kolaborację z nazistami. W III RP do ideologii Zadrugi nawiązywały m.in.: Unia Społeczno-Narodowa, Niklot, Stowarzyszenie Młodzieży Patriotycznej "Świaszczyca", Zakon Zadrugi "Północny Wilk", Nacjonalistyczne stowarzyszenie "Zadruga", Front Narodowo-Robotniczy itd. Tak oto naukowiec stworzył podwaliny nurtu polityczno-społecznego. Widzimy też, jak krótka droga dzieli badania naukowe od polityki. To bardzo ważna nauka, jaką nieświadomie dają nam Słowianie na przyszłość.

Sierpniowa rocznica mroków Czarnego Lasu - czyli mało znana historia Polski Wacław Kujbida redaktor TVNiezalezna Polonia.org Ottawa

Ciąg dalszy z numeru marcowego. W małym domku przy ulicy Barewicza 4, gdzieś okolo 5 po południu, kiedy rodzina przy stole kończyła właśnie drugie danie, okrągła płyta kryształowego szkła na stole, przy którym siedzieli, pękła nagle, bez powodu, z tępym, suchym trzaskiem. Rysa pęknięcia, zaczynająca sie prawie pośrodku stołu, biegła prosto do miejsca, gdzie siedział mężczyzna, głowa rodziny. Wszyscy zamarli w bezruchu a kobieta, jego żona, żegnając sie, chwyciła męża za rekę: - Józef! W imię Ojca i Syna i Ducha.....Uciekaj! Mam złe przeczucia! Może to jest znak...? Może lepiej idź, ukryj się...? Mężczyzna obtarł usta serwetkę, odpowiedział swoim uściskiem dłoni na jej gest i powiedział, że sie moze nad tym zastanowi, ale nie teraz. Później. Teraz powinni najpierw skończyć spokojnie obiad. Nie zdążyli tego już jednak zrobić. W pięć minut później ktoś zaczął walić pięścią w drewniane drzwi wejściowe. Bezczelnie, chamsko i natarczy-

wie. Za drzwiami, pod bronią, w ciemno-żółtych mundurach Ukraińskiej Policji Pomocniczej (Ukrainische Hilfspolizei) służącej na tych terenach Niemcom, stało dwóch funkcjonariuszy przyglądając się z cyniczną ironią przerażonym ludziom. Za nimi, może pół kroku z tyłu, palił papierosa ubrany w skórzany, ciemny płaszcz cywil. Prawdopodobnie Gestapowiec. - Idziecie teraz z nami. Do siedziby Gestapo. Natychmiast.......- wyższy policjant wręczył mężczyźnie kartke z wezwaniem - .......ale, nie musicie sie bać -...zaśmiał się - ......to tylko jest przesluchanie. Nic więcej.... Pozwolono mu wziąśc ze sobą ręcznik, szczoteczkę do zębów i mydło które meżczyzna postanowił ze sobą zabrać. Tak, na wszelki wypadek. Skurczona przerażeniem i wtulona w swojego syna i córkę kobieta długo odprowadzała wzrokiem swojego męża, eskortowanego przez trzech mężczyzn. Nawet wtedy, kiedy zniknęli już za rogiem ulicy, kiedy ucichły kroki podkutych, żołnierskich butów. Nie zobaczyli się już nigdy. Mężczyzna ten był polskim nauczycielem ze Stanisławowa, którego nazwisko na przygotowywanej dla Niemcow liście "niebezpiecznych elementow polskich", umieścili między innymi

jego ukraińscy koledzy, nauczyciele ze szkół w których razem, do wybuchu wojny, nauczali. Ale przecież nie tylko nauczali. Przedwojenny Stanisławów nie był dużą aglomeracją. Ci ludzie żyli obok siebie. Spotykali się przy różnych okazjach, odwiedzali siebie i swoje rodziny. Nie przeszkodziło to niektórym z nich umieścic swoich niedawnych znajomych, kolegow, przyjaciół może, na tych listach śmierci. Bo takimi wlasnie listami skazanych na śmierć były listy przygotowywane przez nacjonalistów ukraińskich dla Niemców. Było to przygotowanie do przeprowadzenia kolejnej już niemieckiej akcji eksterminacji polskiej inteligencji, trzeciej z kolei. Rozpoczęto akcją likwidowania profesorów w Krakowie (Sonderaktion Krakau, 6 listopad 1939), następnie profesorów lwowskich (2 - 4 listopada 1941). Te akcje fizycznej eliminacji polskiego świata naukowego i inteligencji,były zresztą starannie zaplanowane i przygotowywane przez Niemców jeszcze przed rozpoczęciem wojny z Polską, a sprecyzowane w rozkazie numer 6 wydanym Armii Niemieckiej w dniu 31 lipca 1939 roku, w porozumieniu z Urzędem Bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej. Do dzisiaj ujawniono co najmniej 16 takich planowanych

niemieckich akcji aresztowań i egzekucji inteligencji polskiej na terenach Rzeczypospolitej, znanych ogolnie pod nazwa "Intelligenzaktion". Były one częścią oficjalnego planu niemieckiego zlikwidowania ostatecznie bytu państwowego Polski oraz fizycznego wyniszczenia narodu polskiego, który to naród te niemieckie plany określały jako “małowartosciowy". Zresztą, na sąsiednich, okupowanych z kolei przez sowiecką Rosję terenach R.P., również i tamten okupant nie ustępował w podobnych, zaplanowanych działaniach przeciwko polskim elitom.

stanisławowskiego sierpnia. Aresztowany przez policje ukraińska i doprowadzony na ulicę Bilińskiego mężczyzna, był jednym z okolo 250 aresztowanych w tych dniach nauczycieli i przedstawicieli inteligencji polskiej Stanisławowa. Wsród nich było około 100 kobiet. Pozory "wezwania na przesłuchanie" skończyły się zaraz, po przekroczeniu progu komendy Gestapo. Brutalnie kopani i bici kolbami karabinów zarówno przez policjanów ukraińskich jak SS-manów i Gestapowców, po przesłuchaniach, ludzie ci zostali stłoczeni po 10 - 15, w 5 osobowych celach.

Oba zawate porozumienia pomiędzy dziczą obu agresorów, umożliwiły bezkarne, bestialskie mordy na Polakach, setkami tysięcy, milionami, bez opamiętania i w obliczu milczenia opinii światowej.

O garsci wody i czarnego chleba, wzywani byli jeszcze czasem na brutalne, połączone z bestialskim biciem przesłuchania. Przesłuchującymi byli między innymi dwaj sadyści, przedwojenni znani pilkarze, dawni oficerowie Wojska Polskiego a potem volksdeutsche i dezerterzy z polskiej armii, a nastepnie funkcjonariusze Gestapo, bracia Maurerowie. Był nim też sam dowodzący całą akcją eksterminacji ludności i w ogóle wszystkimi masowymi prześladowaniami i mordami w Stanisławowie, szef Gestapo zwany “Katem Stanisławowa”, SS-Hauptsturmfuhrer Hans Kruger.

Powróćmy ponownie do pamiętnego,

Ciąg dalszy w kolejnym numerze.

Ułatwiło to znacznie zawarcie 28 września 1939 "Aktu o granicach i przyjaźni" pomiędzy Niemcami a Rosją. Swoistej kontynuacji rozpoczynającego wojnę Paktu Ribbentrop - Mołotow z 23 sierpnia 1939, swoistego IV rozbioru Rzeczypospolitej.


The Poland Times

polityka

www.ThePolandTimes.com

7

Comiesięczny wywiad polityczny

1. Sytuacja na Ukrainie zmienia się jak w kalejdoskopie. Czy dostrzega Pan w tym zagrożenie dla Polski? A. Górski: Chociaż Rosjanie zajęli Krym i eskalują działania prowokacyjne wobec Polski w obwodzie kaliningradzkim, bezpośredniego zagrożenia dla Polski ze strony Rosji dziś nie widzę. Jestem jak najdalszy od straszenia Polaków Putinem. Uważam, że jest to rosyjska mistyfikacja, typowe prężenie muskułów, by Polaków nastraszyć i by na polskie elity zrzucić odpowiedzialność za złe relacje polsko-rosyjskie. Nie wierzę w trzecią wojnę światową z powodu Krymu, ale też nie należy przyjmować jako aksjomatu twierdzenia, że w XXI w. nie będzie wojen w Europie. Ci którzy twierdzą, że po doświadczeniach II wojny światowej ludzkość nie jest już zdolna do szaleństwa i okrucieństwa wojny, to są ludzie pacyfistycznie naiwni. Rosjanie są zdolni do zbrojnej agresji, są do wojny przygotowani i jeśli zdecydują się na militarną konfrontację z jakimś krajem, to nikt ich nie powstrzyma. Nie bez powodu Putin jest przyrównywany do Hitlera. Łączy ich mania wielkości, którą można realizować tylko po trupach. Niepokoi mnie natomiast co innego. Nasza wewnętrzna słabość. I nie chodzi mi nawet o słabość militarną Polski, bo wiadomo, że nasza armia jest w mizernej kondycji, ale o duchową kondycję narodu. Jak wynika z sondażu Homo Homini, zaledwie co piąty Polak gotowy jest poświęcić życie lub zdrowie dla ojczyzny, a aż 41 proc. Polaków nie poświęciłoby nic dla swojego kraju. To jest dramat, że Polacy coraz słabiej identyfikują się ze swoją ojczyzną. Nie mam wątpliwości, że to efekt polityki tego rządu w ostatnich latach, polityków PO, którzy wmawiali naszym rodakom, że "polskość to nienormalność". Podkopano dumę z bycia Polakiem, a właśnie teraz szczególnie nam potrzeba tej dumy w narodzie. A. Dziambor: Nie, nie dostrzegam. Polscy politycy powinni się w tej sytuacji zachować odpowiedzialnie i szukać realnych rozwiązań. Mądrym posunięciem byłaby np. deklaracja dalszej profesjonalizacji naszej armii. Zamiast tego mamy spektakl,

w którym cała Unia Europejska pokazuje swoją niemoc wobec Rosji – to powinno otworzyć oczy wielu nieprzekonanym. Państwa nie mają przyjaciół – państwa mają interesy i tak należy podchodzić do wszelkich konfliktów, a w tym bieżącym należy jedynie nie poddać się wywoływanej przez czołowych polityków i media głównego nurtu panice i zapowiedziom nadchodzącej III wojny światowej. 2. Krym ogłosił niepodległość. Za tym faktem opowiedziało się w rozpisanym referendum niemal 100% mieszkańców tego półwyspu. USA i kraje UE nie uznały wyniku demokratycznego plebiscytu. Czy nie ma tutaj hipokryzji, gdy uznaje się rząd powołany na skutek puczu, a nie uznaje suwerennej woli ludności krymskiej? A. Górski: Dziwię się bardzo tym, którzy za Putinem powołują się na wyniki krymskiego plebiscytu, nie mającego nic wspólnego z wolnością i demokracją. Ten plebiscyt to była całkowita fikcja, a jego wyniki były znane zanim jeszcze rozpoczęło się głosowanie. Po pierwsze, referendum realizowało konkretny cel polityczny. Jego wynik miał zalegalizować wcześniejsze decyzje polityczne separatystów i Rosji. Po drugie, wyniki referendum zupełnie się nie zgadzają z faktyczną frekwencją. Podano większą liczbę oddanych głosów, niż przygotowano kart do głosowania. Wiadomo również, że w niektórych komisjach, w których głosowali Tatarzy, głosy oddało najwyżej po kilka osób, a po zakończeniu referendum ogłoszono, że w tych komisjach głosowało np. 60 proc., a za połączeniem z Rosją opowiedziało się 80 proc. Tatarów, gdy wiadomo, że zdecydowana większość przedstawicieli tej społeczności zbojkotowała referendum. Nie mówię już o Ukraińcach, których masowo dopisywano jako zwolenników połączenia. Po prostu organizatorzy referendum dokonali gigantycznego fałszerstwa i dlatego jego wynik nie może być uznany, nawet jeśli faktycznie zdecydowana większość Rosjan, stanowiących nieco ponad 60 proc. mieszkańców Krymu, opowiedziała się za połączeniem półwyspu z Rosją. A. Dziambor: Oczywiście, to jest hipokryzja, podszyta oczywiście pewnymi rzeczywistymi interesami, jakie mają zarówno Unia, jak i Stany. Przejęcie Krymu przez Rosję jest w tym momencie nieuniknione. Przyłączenie Krymu odbyło się bez ani jednej ofiary, z gigantycznym poparciem wewnętrznym, z ludem czekającym na takie właśnie rozwiązanie. Dziś to Unia Europejska i USA są w kontrze do ludności terenu, o który

prowadzą dyplomatyczne zmagania. To ich kolosalny błąd. Nie jedyny w tym całym konflikcie. 3. Ze wspomnianymi wydarzeniami krymskimi przychodzą na myśl te z 2008 r., kiedy to polski rząd i prezydent w niewiarygodnym wręcz pośpiechu (mimo protestów polskiego społeczeństwa) uznali rozbiór przyjaznej nam Serbii. Czy przypadek Kosowa nie pokazuje, jak polskie władze uzależnione są od woli Brukseli i Waszyngtonu? A. Górski: Nie ma dwóch takich samych sytuacji, nie ma pełnych analogii i nie ma podstaw, aby porównywać sytuację na Ukrainie z sytuacją w Serbii. Owszem, na ten przypadek powołuje się rosyjska dyplomacja i ci, którzy bezmyślnie wpisują się w rosyjską optykę w sprawie Kosowa, de facto legalizują politykę Rosji na Ukrainie, a szkodzą Polsce. Dziwię się tym dziennikarzom, którzy ulegają rosyjskiej propagandzie i powtarzają te bzdury. Myślałem, że Polacy na tyle znają Rosjan i Rosję, że poza garstką polityków PO, mających do niedawna pełne zaufanie do Putina, nie dadzą się zwieść rosyjskiej propagandzie. Musimy mieć świadomość, że w polityce zagranicznej Polska nie jest krajem suwerennym i samodzielnym, i nie tylko dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Polska jest po prostu krajem słabym, a militarnie wobec Rosji wręcz bezbronnym. I jeśli nie chcemy być krajem w rosyjskiej strefie wpływów, a nie chcemy, to musimy blisko współpracować z takim państwem, które gwarantuje nam militarne bezpieczeństwo. Takim państwem są USA. Zwróćmy uwagę, że takiego bezpieczeństwa nie zagwarantuje nam Unia Europejska, a do tego nie ma jednej polityki z Brukseli wobec Rosji, gdyż Putin skutecznie rozgrywa interesy różnych europejskich krajów, w tym Niemiec. Pamiętajmy, że jest jedna zasadnicza różnica w zagrożeniach: Rosjanie perspektywicznie zagrażają naszej państwowości, Amerykanie mogą nas jedynie nieskutecznie bronić, ale – jeszcze raz to powtórzę – nie ma innych poważnych gwarantów naszego bezpieczeństwa. A. Dziambor: Tak jak powiedziałem wyżej – wszystko jest podszyte jakimiś interesami, wpływami, kontraktami. Widocznie taka postawa, w której nasze władze podążają za wskazówkami najsilniejszych państw Europy, w jakiś sposób się opłaca. Nie wiem oczywiście, dlaczego i za co, ale jest coś ciekawego w tym, że na rzecz złych Rosjan nagle pojawili się w

umysłach Polskich władz i mediów nowi zupełnie ludzie – dobrzy Banderowcy. W tym wszystkim należy jednak zachować zdolność do zimnego osądu sytuacji bez podpowiedzi od Premiera, Prezydenta czy TVNu. 4. Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, jakie przywiduje Pan rozstrzygnięcia? A. Górski: Do ostatniej chwili będzie decydowało poparcie dla poszczególnych partii, bo każdy fakt medialny może zmienić nastroje społeczne i przesunąć sympatie polityczne. Nie ma wątpliwości, że kryzys na Ukrainie sprzyja obecnej władzy, gdyż z jednej strony odwraca uwagę opinii publicznej od problemów wewnętrznych, a z drugiej strony ekipa PO udaje twardzieli w polityce międzynarodowej, co może podobać się tym wyborcom, którzy oczekują stanowczości w duchu ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ale w międzyczasie mieliśmy dwa wydarzenia, które psują dobry obraz rządu. Najpierw była afera polityka PO, Jacka Protasiewicza, i jego wygłupy po pijanemu na niemieckim lotnisku. A niedawno mieliśmy okupację rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie, którzy domagali się od rządu podniesienia wysokości zasiłku pielęgnacyjnego do wysokości płacy minimalnej. Wszyscy widzowie mogli usłyszeć w mediach, że premier Tusk jest kłamcą. I takie słowa w ustach rodziców osób niepełnosprawnych brzmiały bardzo wiarygodnie. Niebawem będziemy mogli się przekonać, czy takie sytuacje odbiją się na notowaniach rządu i czy będą miały wpływ na poparcie list poszczególnych partii w wyborach do PE. Mam nadzieję, że konsekwentna polityka PiS przyniesie nam zwycięstwo w tych wyborach jako zapowiedź wygrania wyborów samorządowych na jesieni i parlamentarnych w przyszłym roku. A. Dziambor: Podejrzewam, że PiS z niewielką przewagą wygra te wybory. PO odzyska wiele kosztem niezdecydowanego elektoratu, który uwierzy w to, że tylko PO jest gwarantem, że Ruscy nie wejdą do Polski, ale nie tak wiele, aby znów wygrać. Trzecie miejsce prawdopodobnie przypadnie SLD. Nowa Prawica zdecydowanie przekroczy próg, nigdy jeszcze nie było tak dobrej pogody na poglądy zdrowego rozsądku, jakie nasze środowisko prezentuje od zawsze. Nad progiem możliwe, że znajdzie się PSL i TREP. Pozostali zdobędą między 1-3%, dzięki czemu po wyborach dojdzie do wielu ciekawych zmian i koalicji. Już 26 maja zobaczymy, jak bardzo się pomyliłem.

5. W kwietniu obchodzimy Święto Wielkiej Nocy. Czy nie uważa Pan, iż w Polsce, na wzór wielu chrześcijańskich krajów, dzień Wielkiego Piątku powinien być wolny od pracy? A. Górski: Prawo i Sprawiedliwość od dawna stoi na stanowisku, że nie tylko Wielki Piątek, ale także niedziele powinny być wolne od pracy. W przypadku Wielkiego Piątku uważamy, że Wielki Tydzień, zwieńczony zmartwychwstaniem Chrystusa, jest najważniejszym świętem chrześcijaństwa. Do tego wydarzenia, tak istotnego dla osób wierzących, trzeba się przygotować duchowo. Wiadomo także, że te święta mają wymiar rodzinny, a w Wielki Piątek praca już właściwie zamiera, więc lepiej zalegalizować w tym dniu dzień wolny od pracy. Co się tyczy niedziel, to tego dnia Bóg polecił odpoczywać. W niedzielę powinniśmy poświęcić swój czas Bogu i rodzinie. Nawet w PRL-u nie pracowaliśmy w niedziele, a dziś wielu pracodawców zmusza pracowników do pracy w całe weekendy. PO jest przeciwna zakazowi pracy w niedzielę, a choćby tylko jej ograniczeniom. Tłumaczą to tym, że zakaz pracy w niedziele spowoduje zwiększenie bezrobocia. Ale dowodów na to nie ma żadnych, tym bardziej, że jeśli ludzie coś muszą kupić, bo jest im to potrzebne, to i tak to kupią, tylko w inny dzień, a nie w niedzielę. W każdym razie uważamy, że praca w niedzielę powinna być ograniczana, pracownik w tym dniu powinien pracować dobrowolnie, a rekompensatą za pracę w niedzielę powinny być dla pracowników nie tylko wolne dni w tygodniu, ale także wyższe stawki. Dziś zbyt łatwo pozbawia się sprzedawców i innych pracowników wolnej niedzieli, która powinna być święta. Artur.Gorski@sejm.pl A. Dziambor: Mam zawsze mieszane uczucia, gdy dochodzi do dyskusji o dniach wolnych od pracy. Wiadomo, że przymus odbywania dnia wolnego narzucony przez Państwo niczego dobrego nie wnosi. Dni wolnych mamy już takie zatrzęsienie, że kolejny chyba nie jest nam potrzebny. Na Czuwanie Wielkopostne idzie się w godzinach po pracy, podobnie jak po pracy zasiada się do kolacji Wigilijnej.


8

publicystyka - świat

www.ThePolandTimes.com

The Poland Times

Syndrom oblężonej twierdzy Mateusz Piłka doktorant AP w Krakowie

Słysząc ostatnie doniesienia prasowe na temat gry Władymira Putina o Krym, można odnieść wrażenie, że Rosja odbudowała potęgę ZSRR, a jej prezydent jest duchowym następcą Stalina, Breżniewa czy Chruszczowa. Jednakże te wrażenie jest dalekie od rzeczywistości. Pozwolę sobie zaryzykować nawet tezę, iż w długiej perspektywie istnienie tego kraju jest zagrożone dużo bardziej niż w najbardziej gorącym okresie zimnej wojny. Oczywiście, nie mam na myśli likwidacji fizycznej tego podmiotu, ale utratę pozycji politycznej, ekonomicznej oraz kulturowej. Ale zacznijmy od początku: rozkład polityczno-etniczny ZSRR zapoczątkowany już na początku lat 80., który nie został spostrzeżony przez całą klasę polityczną partii komunistycznej, nałożył się na pogorszenie sytuacji gospodarczej. Zaistniał w efekcie spóźnionych działań Gorbaczowa, który wbrew powszechnej na zachodzie opinii wcale nie chciał rozpadu Imperium Radzieckiego, lecz jego "odnowienia". Jego działania zostały zmarnowane przed pojawieniem się na czele Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Rosyjskiej Borysa Jelcyna, którego ostry sprzeciw wobec reform doprowadził de facto do posypania się całego systemu Federacyjnego ZSRR. W ślady Rosji bardzo szybko poszły kolejne republiki radzieckie, począwszy od Litwy oraz Łotwy, które ogłosiły suwerenność już w 1989 roku. Proces ten nabierał tempa i już w 1991 roku zamiast ZSRR istniało 15 państw. Należy tu wspomnieć, iż w tym samym czasie chęć odłączenia wyraziła również Czeczenia i Inguszetia, jednakże próby te zostały dość szybko stłamszone interwencjami militarnymi. Rozpad największego państwa, będącego jednocześnie filarem jednego z dwóch biegunów systemu bipolarnego, budził przerażenie, dlatego podjęto działania

mające na celu stabilizację sytuacji w Europie i Azji. Władze nowych republik, często blisko powiązane polityczne z starym systemem, szybko zawarły porozumienie tworzące Wspólnotę Niepodległych Państw. Organizacja ta w zamyśle miała utrzymać wokół Rosji strefę państw satelickich, które miały być podatne na wpływy Moskwy. Zachód chciał za wszelką cenę utrzymać Jelcyna u władzy, którego uważał za gwaranta odwrotu od pomysłu odrodzenia ZSRR. To właśnie wtedy przyjęto Rosję do G8, mimo iż nie spełniała ona głównego kryterium członkowskiego. Utrzymanie tego systemu miało swoje plusy i minusy. Z jednej strony Moskwa musiała zmniejszyć obszar tak zwanej „bliskiej zagranicy”, godząc się de facto na wyjście z Europy Środkowej. Szczególnie bolesna była utrata NRD, Polski i republik nadbałtyckich, umożliwiająca utworzenie granicy NATO i Rosji. Ostatecznie należy stwierdzić, iż finalnym upadkiem silnych wpływów w Europie Środkowej była amerykańska interwencja humanitarna w Jugosławii, wymierzona przeciwko jednemu z najbardziej prorosyjskich państw – Serbii. Serie gorzkich pigułek rekompensowała dosyć stabilna sytuacja w krajach satelickich. Schemat wyglądał mniej więcej podobnie: na fali społecznego poparcia w latach 90. rozpoczęto procesy „demokratyzacyjne:, które dzięki pomocy Moskwy, wyprowadzały na szczyt władzy przyszłych autokratów, którzy dosyć szybko cementowali scenę polityczną i prowadzili do odtworzenia systemu monowładztwa. Oczywiście, nie była to łatwa przyjaźń – można powiedzieć że Kreml stosował metodę kija i marchewki, w której nagrodą zwykle była pomoc gospodarcza w formie kredytu lub zmian cen surowców energetycznych. Przywódcy, którzy nie chcieli się podporządkować, byli zmieniani na bardziej użytecznych, choć można znaleźć kilku weteranów, jak Łukaszenka na Białorusi, czy też Nursułtan Nazarbajew w Kazachstanie. Oprócz opisanego modelu, w krajach niechętnych do współpracy Rosja sięgała także po konflikty etniczne oraz graniczne, co można

zobaczyć na przykładzie Mołdawii i Naddniestrza, Gruzji, Osetii Południowej i Abchazji, czy też konfliktu Ormiańsko-Azerskiego o Górski Karabach. System ten działał dość stabilnie przez dekady i – mimo dość często powtarzających się problemów politycznych – zawsze kończył się zwycięstwem opcji prorosyjskiej. Sytuację zmieniły następujące po sobie rewolucje w krajach WNP, które – niezależnie od finalnego efektu – zawsze odsuwały elity polityczne od Kremla. I tak mieliśmy do czynienia z rewolucjami na Ukrainie, w Gruzji czy Kirgistanie. Na tym problemy graniczne się nie kończą. Przebudzenie polityczne w Chinach i Japonii stanowi poważny problem. Japonia, mimo dość pragmatycznej polityki premiera Shinzo Abe, nie przestaje upominać się o zajęte jeszcze przez ZSRR Kuryle. Natomiast Pekin zdaje sie przymykać oko na cichą kolonizację ludności pochodzenia chińskiego wschodniej Syberii. Statyki już mówią o ponad 2 milionach Chińczyków. Co prawda, nie jest to wielka liczba w porównaniu z 143 milionową populacją całej Rosji, ale pamiętajmy, iż społeczeństwo rosyjskie zmniejsza się co roku, a średni przyrost naturalny na wschodzie wynosi ponad 8%. Ponadto,

podobne zjawisko wzmacnia pozycję Pekinu w innych krajach, będących historycznie pod rosyjską kuratelą, jak Mongolia, Kirgistan czy też Uzbekistan. Zamknięcie w kurczącej się strefie wpływów znacząco zmniejsza znaczenie na arenie globalnej, gdzie trwałe pozostają ideologiczne sojusze z Wenezuelą, Kubą czy Iranem. Jedynym narzędziem, którym Rosja może realnie wpływać na działania na arenie globalnej, pozostaje jej pozycja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, która pozwoliła jej uratować przyjaciół z Syrii – ale to nie siła Kremla wygrała, tylko słabość Zachodu. Zmiana rządu w Kijowie wydaje się ostatecznym gwoździem do trumny projektu pod nazwą Unia Transazjatycka. Stratę politycznych wpływów Putin zdaje się rekompensować wchłanianiem kolejnych części sąsiadów zamieszkałych przez mniejszość rosyjską, ale w długim okresie ta polityka nie ma sensu. Utrzymanie pseudopaństewek już w tej chwili według ekspertów wynosi kilka miliardów dolarów. Samo Naddniestrze, posiadające 350 tysięcy mieszkańców, kosztuje budżet rosyjski kilka miliardów dolarów. Same długi gazowe, a raczej subsydia, są wyliczane na prawie 4 mld dolarów. W przypadku

odłączenia od infrastruktury ukraińskiej, koszty doprowadzenia infrastruktury rosyjskiej mogą wynieść kilkadziesiąt miliardów, nie mówiąc o konieczności subsydiowania lokalnego rządu z 2-milionową społecznością. Polityka Putina i jego zaplecza stara się bronić resztek prestiżu Rosji działaniami, które w przyszłości jeszcze bardziej osłabiają ten kraj. Władze zapominają, iż jest to kraj największy na świecie, posiadający właściwie wszystkie niezbędne surowce do budowy potęgi światowej. Lata rabunkowej polityki centralnych i lokalnych władz partyjnych doprowadziły do destrukcji potencjału gospodarczego i społecznego. Co najmniej połowa infrastruktury kraju jest niezdatna do użytku, koszty wydobycia surowców naturalnych rosną, a jedyny innowacyjny przemysł stanowi resztka firm zbrojeniowych z czasów ZSRR – ciągle dotowanych przez państwo. Długo można by wymieniać kolejne problemy, ale jedno pozostaje pewne: bez naprawy sytuacji wewnętrznej nie uda się odbudować silnej pozycji na arenie międzynarodowej.

The Poland Times Tel (English): + 1 609 529 3959


The Poland Times

www.ThePolandTimes.com

9

Wyb贸r Miss The Poland Times!


10

www.ThePolandTimes.com

The Poland Times

religia

Noc wielkiej pełni Ks. Prof. Marek Uglorz Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wielkanoc jest ruchomym świętem, które obchodzimy zawsze w niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Jest więc świętem wiosennej pełni, które swoje religijne znaczenie zawdzięcza nie tylko zmianom, dokonującym się w przyrodzie. Pamiątka Zmartwychwstania Chrystusa jest też nocą pełni nowych znaczeń, którymi jako chrześcijanie udzielamy odpowiedzi na prastare pytania ludzkości o miłość, tajemnicę życia albo zdolność do czynienia nowego początku. Noc pełni miłości W wielkanocnym zwiastowaniu autora czwartej Ewangelii najważniejszą osobą po Jezusie jest Maria Magdalena, przedstawiona na podobieństwo Kochanki z Pieśni nad Pieśniami: Ledwo odeszłam nieco od nich, znalazłam tego, którego kocha moja dusza. Uchwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mojej matki i do pokoju mojej rodzicielki. Zaklinam wam, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne: Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce! (Pnp 3,4n). Gdy Maria

rozpoznaje Nauczyciela, zapewne w odruchu radości i miłości pragnie objąć Jezusa, ale słyszy słowa: Nie dotykaj mnie… (J 20,17), których grecka forma sugeruje nie jednorazowe dotkniecie, a objęcie, przytrzymanie wręcz, więc równie dobrze, byłoby można je przetłumaczyć: Nie zatrzymuj mnie. Gdy sobie to uświadamiamy, odkrywamy, jak wielki ładunek emocji przedstawia ewangelista tą sceną, a wraz z tym jak pięknie, wręcz poetycznie, odpowiada na ludzką tęsknotę za pełnią miłości.

tym sensie opowieść o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie i Marii Magdalenie w Ewangelii wg św. Jana jest komentarzem i pięknym dopowiedzeniem opowiadania z czwartego rozdziału tejże księgi, w którym opisana jest rozmowa Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba (J 4,6-42). Tam również na skutek spotkania z Jezusem, Kobieta, która do tej pory nie potrafiła budować relacji z mężczyznami, dociera do

Noc pełni tożsamości Noc wielkiej pełni jest też nocą pełni tożsamości, do której człowiek dociera wówczas, gdy słyszy swoje imię. Dopiero po usłyszeniu własnego imienia: Mario! (J 20,17), wypowiedzianego na pewno z wielką miłością i czułością, płacząca przy grobie rozpoznaje Jezusa. Maria wpierw zaczęła płakać, ponieważ zabito jej umiłowanego Nauczyciela, potem także dlatego, że ktoś zabrał Go z grobu. W efekcie płakała nie tylko przez śmierć, ale i z braku dowodu na to, że śmierć jest ostateczna i nie do pokonania. Maria zapomniała, że miłość jest silniejsza niż śmierć.

Miłość, którą umiłowany Nauczyciel Marii Magdaleny wypełnił swoją śmiercią, nie ogranicza się teraz do uścisku i dotknięcia, ale umożliwia nowe spotkanie, w którym najważniejsze jest to, co Jezus czyni Marii, a co Ona powinna rozwinąć w postawie apostoła posłanego do pozostałych braci Jezusa. Śmierć Jezusa ma nauczyć Marię, że nie może zatrzymać Ukochanego dla siebie. Wielkanocna pełnia miłości jest więc miłością różną od typowej miłości erotycznej ukochanego i ukochanej. Nie zatrzymuje i nie pozwala się zatrzymać, gdy tymczasem miłość erotyczna obejmuje i zatrzymuje, chce posiadać na wyłączną własność. Wielkanocna pełnia miłości obdarza wolnością, w której miłości nie zatrzymuje się dla siebie, ale traktuje jako dar do rozdania wspólnocie. W

chociaż erotyka jest piękna i zmysłowa, nie tworzy jeszcze prawdziwej relacji. Związek kochających się ludzi nie wypełnia się zatrzymującym obejmowaniem i pozbawianiem wolności, ale zdolnością wypuszczenia z drapieżnych dłoni i uczynienia wolnym. Poświęcająca się miłość, której siłę ujawnia śmierć Jezusa, jest ważnym elementem każdego związku kochających się osób.

źródeł miłości i odtąd nie zatrzymuje jej wyłącznie dla siebie, ale pozwala jej płynąć ku innym. W noc pełni miłości uczmy się, że

A kto płacze nie tylko z powodu śmierci, a więc nad swoją śmiertelnością, ale i z braku dowodu na porażającą bezwzględność śmierci, nigdy nie dochodzi do prawdy o samym sobie. Nie jest bowiem w stanie poznać swej prawdziwej

istoty, mając się za śmiertelnika, który i tak poniesie porażkę. Dopiero, słysząc własne imię wypowiedziane z miłością przez Tego, który był umarły, ale zwyciężył śmierć, człowiek może pozbyć się łez bezsilności i uwierzyć w siłę miłości. Noc wielkiej pełni jest więc nocą, w której rozlega się Boże: Moim jesteś. Tak brzmi imię ochrzczonego. Warto wsłuchać się w to imię, żeby pozbyć się poczucia bezsilności i uwierzyć w to, że przejście przez każdą granicę jest możliwe. Jak Jakub przeszedł przez potok Jabbok i jako Izrael pojednał się z Ezawem, albo jak Jezus przeszedł przez granicę śmierci, aby jako Chrystus pojednać zwaśnionych, tak każde ludzkie przejście przez granicę oznacza nową tożsamość, którą znamionuje Boże: Moim jesteś. W starej postaci samego siebie przejście przez granicę, do której doszliśmy, rzeczywiście jest niemożliwe, jednak decydując się na Wielkanocną walkę z Bogiem o pełnię samego siebie, dzięki nowej tożsamości staniemy się zdolni do przekroczenia tego, co nas przerasta albo przeraża. Noc wielkiej pełni jest więc nocą nowej tożsamości, w której doświadczymy niezwykłej radości nowego początku.

Si vis pacem, para bellum Michał Łosiak student zarządzania na UJK w Kielcach

„Gazeta Wyborcza” jak zwykle wpycha swoje brudne łapy do Kościoła. Gdyby Stanisław Wyspiański urodził się nieco później i zdecydował napisać „Wesele” w 2014 roku, w roli Dziennikarza obsadziłby kogoś z tej redakcji. Idealnie pasowałyby wówczas do sytuacji słowa Stańczyka skierowane do przedstawiciela mediów we wspomnianym dramacie: „Błaznów coraz więcej macie”. Przy czym zarówno błaznów, jak i klakierów, klaszczących każdemu, kto jest po stronie przeciwnej niż konserwatyw-

na. Zostawmy jednak sprawę gazety z ulicy Czerskiej, a zajmijmy się nagłośnioną przez nią homilią wygłoszoną przez księdza Stanisława Małkowskiego, wielkiego patriotę i bohatera walki o wolność za czasów rządów Polskich Zdrajców Pachołków Moskwy, w skrócie PZPR (Copyright Leszek Moczulski). Kapelan Solidarności stwierdził w niej, jak podaje Wyborcza, że „emigracja to zamierzone działanie rządzących Polską. Chodzi o to, żeby nasze społeczeństwo wymarło” oraz „trzeba się zbroić, bo nasz kraj jest zagrożony. W tym wieku nikt nas jeszcze nie zaatakował, ale nie wiadomo, co będzie w niedalekiej przyszłości. Tymczasem nasza armia jest w takim stanie, że zmieści się na

Stadionie Narodowym.” Jeden z wiernych, spowiadających się „Gazecie Wyborczej” stwierdził w ramach riposty: „Słuchając tego pseudokazania, jako człowiek wierzący i regularnie praktykujący, czułem się upokorzony.” W podobnym tonie napisany został cały artykuł, w którym oskarżono kapłana o nadużywanie wojennej retoryki i mieszanie się do polityki. To niezbyt dobrze świadczy o redaktorach wyżej wymienionej gazety, bo kogo jak kogo, ale tamtejsze środowisko o brak znajomości Pisma Świętego, a szczególnie Pięcioksięgu Mojżeszowego, posądzać się nie powinno. Tymczasem, mieszanie się do polityki i wojenną retorykę wielokrotnie odnajdujemy na kartach Biblii. Św. Paweł nakazuje nam nastawanie „w

porę i nie w porę” oraz wszystko czynić „na chwałę Bożą”, co dotyczy każdej sfery życia, także polityki! Nie będę wspominał o tysiącach świętych władców, doradców i polityków, nie zapominających, że w polityce również są katolikami. Konieczne jednak jest zaprzestanie jakichkolwiek działań, w których religia byłaby instrumentalnie wykorzystywana w wojenkach i wojnach politycznych. Sama zaś retoryka wojenna to nieodzowna część naszej wiary, pozwalająca zrozumieć jej sens i kierunek. Kościół pielgrzymujący nazywany jest Kościołem walczącym. Pismo Święte opisuje wiele konfliktów zbrojnych, a sam św. Piotr posiadał broń, co samo w sobie było przynajmniej tolerowane przez Pana Jezusa („Schowaj swój miecz do pochwy”).

Napięta sytuacja na Ukrainie zwróciła uwagę opinii publicznej na tematy związane z armią, siłami zbrojnymi i obronnością. Chciałoby się rzec: nareszcie. Problem bowiem jest palący ze względu na niewykorzystywany w pełni potencjał środków (niemałych!) przeznaczanych na modernizację naszego wojska oraz fatalną strukturę (jeden generał przypada na ok. 1150 żołnierzy). Nauczyliśmy się, wbrew logice, wierzyć bardziej w sojusze niż w siebie, a ukraiński kryzys pokazuje nam jedynie prosty fakt, że liczyć należy tylko i wyłącznie na własne siły. Parafrazując klasyka, biorąc pod uwagę to, a także sytuację na Krymie należy zadać sobie pytanie: Cóż złego powiedział ksiądz Małkowski?


The Poland Times

kultura

www.ThePolandTimes.com

11

Wokół wielkanocnego jaja Katarzyna Guziak ekonomistka właścicielka firmy finansowej

Ci z Państwa, którzy czytają nasz periodyk od przysłowiowej „deski do deski”, z pewnością zauważyli ostatnio pomyłkę w tytule mojego artykułu. Otóż miał on traktować o młodym talencie perkusyjnym – Piotrze Rakowskim i brzmieć: „Przez pasję do sukcesu”, a okazało się, że przez przypadek w drukarni zdublował się tytuł z miesiąca lutego, kiedy pisałam recenzję książki Sławomira Kopra „Polskie piekiełko. Obrazy z życia elit emigracyjnych 1939-1945”. No cóż, wprawdzie nie jesteśmy robotami i pomyłki w drukarni się zdarzają, nie mniej, jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie zdążył zapoznać się z poprzednim artykułem (i sylwetką wschodzącego muzycznego talentu), to zachęcam do przeczytania go w wersji elektronicznej, na stronie gazety: thepolandtimes.com W miesiącu kwietniu będziemy obchodzić Święta Wielkiej Nocy. Wobec tego nie pozostaje mi nic innego, jak w jakiś sposób odnieść

się do tego tematu. Wiele już o Wielkanocy napisano, dlatego ja dzisiejszy artykuł potraktuję trochę „z jajem” i napiszę po prostu kilka rzeczy o jajku, które jak wiadomo jest jednym z obowiązkowych elementów tych właśnie Świąt. Jajko – symbol początku i źródła życia oraz powrotu do niego. Pojawia się już w najstarszych legendach jako materia, z której powstał świat. U chrześcijan powiązano je dodatkowo ze Zmartwychwstaniem Chrystusa, który powstaje z grobu niczym pisklę z jajka i tak już zostało do dziś. W dawnych czasach jajko mogło być lekarstwem na urok lub chorobę. Wierzono np. że wydmuszki położone pod drzewami owocowymi uchronią je przed robakami. Patrząc z perspektywy dzisiejszej wiedzy, leczenie chorego pokarmem z jajka nie wydaje się już takie nieracjonalne. Mądrość ludowa mówi, że „dobry kucharz jest równocześnie dobrym lekarzem”, a wiadomo, że jajko jest pod względem wartości odżywczych najdoskonalszym produktem pochodzenia zwierzęcego. Zawiera wzorcowe białko, luteinę, cholinę – w sumie ok. 13 witamin i minerałów. Jednym ze sposobów sprawienia

kiedyś dzieciom radości było chowanie przez dorosłych (szczególnie na Śląsku i Pomorzu) koszyczków ze słodyczami i jajkami. Mogły być one ukryte w ogrodzie lub w chacie. Rankiem w Niedzielę Wielkanocną poszukiwano ukrytych smakołyków. Ale były też droższe jajka: wykonane ze złota, masy perłowej – to sposób na prezent w bogatszym towarzystwie. Niekiedy w takim jajku mógł być ukryty pierścionek zaręczynowy dla dziewczyny. Natomiast na wsiach obdarowywano się zwykłymi pisankami. Można było taką wręczyć znajomemu lub komuś z rodziny. No właśnie… pisanki. Podobno najstarsze pochodzą z terenów Mezopotamii, a pierwsze znalezione przez archeologów w Polsce datuje się na X wiek. Warto wiedzieć, że w zależności od tego, jaką techniką jest zdobione jajko, zależy jego nazwa. Tak więc mamy popularne pisanki (wzory malowane są na skorupce gorącym woskiem, a potem całość zanurza się w barwniku), oklejanki (oklejanie włóczką, tkaniną, papierem), drapanki (drapanie wzorów na skorupce ostrym narzędziem), kraszanki (jednobarwne, powstają przez gotowanie jajka w barwniku, czasem mają wydrapywane wzory) oraz ażurki (czyli wierce-

nie wzorów w wydmuszkach za pomocą wiertarki). Ta ostatnia technika wymaga szczególnej delikatności i precyzji, ale efekt końcowy jest warty tego wysiłku. Przy okazji Świąt pojawia się także motyw zająca przynoszącego jajka. W sklepach można zaobserwować właśnie takie zające z czekolady, zające z marcepanu, zające z lukru… W skrócie: zające ze wszystkiego. Skąd w ogóle wzięło się powiązanie zająca z Wielkanocą? Prawdopodobnie stąd, że od starożytności zając to symbol odradzającej się po zimie przyrody. W XVII w. skojarzono i powiązano go z wielkanocnym jajem – symbolem odradzającego się życia. Popularna do dziś przy śniadaniu wielkanocnym jest zabawa w „wybitki”. Polega ona na tym, że dwie osoby „stukają” o siebie trzymanymi w ręce jajkami/pisankami. Posiadacz nienaruszonego jaja staje się właścicielem stłuczonego. Zabawę można powtarzać aż do „wybicia” wszystkich jajek. Do konkursów wielkanocnych należy dodać jeszcze konkurs na zjedzenie największej ilości jajek. Przy tym powstaje pytanie, czy satysfakcja z wygranej w takim konkursie, przewyższa samopoczucie spowodo-

wane ewentualnymi dolegliwościami ze strony żołądka? Oprócz jedzenia w tradycyjny sposób (na twardo bądź na miękko) jajko, szczególnie wiosną, można również wykorzystać do wielu sałatek. Przepis na prostą i smaczną przedstawiam poniżej: Ugotować nieobrane jarzyny (3 duże marchewki, 1 pietruszkę, połowę selera i 0,25 dag ziemniaków). Następnie obrać i pokroić w drobną kostkę. Ugotować na twardo 3 jajka. Dodać 2-3 ogórki konserwowe i 1 obrane, słodkie jabłko. Jajka, ogórki i jabłko również pokroić w drobną kostkę. Na samym końcu dodać 1 średnią cebulę. Przed dodaniem do pozostałych składników, pokroić i sparzyć ją wrzątkiem (jest wtedy mniej ostra w smaku). Wszystko delikatnie wymieszać i dodać posiekaną natkę pietruszki (ok. 1 czubatej łyżki). Na samym końcu jeszcze 4 łyżki majonezu (ok. 0,2l) i przyprawy do smaku: sól, pieprz oraz – jeśli ktoś lubi – łyżeczkę musztardy. Sałatka powinna trochę odstać. Najlepiej odstawić ją na jakiś czas w chłodne miejsce. Smacznego!

Santorini Brewing Company – a little bit of summer in the middle of winter Wojciech Trząski znawca piwa absolwent Uniwersytetu Śląskiego

Some time ago a friend of mine brought me an unusual gift stright from one of greek islands – Santorini. 3 beers (and many accesories) from Santorini Brewing Company! SBC is the first and only brewery in Santorini and it's run by „Greek oenologist, a Serbian brewer, an English brewing enthusiast, and an American”. That's a nice cultular mix, isn't it? Unlike most of the beers I've encountered during my holidays in Greece (Korfu Beers were the only exceptions) beers from SBC are top-fermented in opposite to dominating tasteless lagers. I had an idea to publish this text during heavy, polish winter, something like -30 C, but it's February and we've had maybe 3 days of real winter this year... So you can read it now; just let's pretend that it's really cold outside! Yellow Donkey is golden ale with variety of hops – Aurora and Styrian Golding (Slovenia), Cascade (USA) and Motueka (New Zealand). Despi-

te the use of many kinds of hops, bitterness is on relatively low level (according to brewery's web page – 19 IBU). Aroma is quite nice, although not intensive; it's grainy, with a hints of citrus, flowers and some herbs. And the taste? Right now it's about 0 degrees on the outside, but I can imagine drinking this beer during hot greek summer. Soft carbonation, low bitternes and a little bit of sweet flavour (also with malty finish) makes it excelent drink for holidays in Greece. Maybe not very exciting, but this one is actualy very refreshing. Stronger brother of the yellow one. Red Donkey comes with alcohol 5,5% vol. compared to yellow's 5,0%. Not only the alcohol content is higher; also the white head looks better and lasts longer, but it's still not the best one i've seen in my life. Aroma is quite interesting. Very fruity and floral with some herbs and sweets. Yes, this actually reminds me of a candy! Or candied fruit. Taste brings good balance of hops and malts. A little bit of caramel, moderate bitterness and spices, red fruits and citruses. Good, decent beer, but still there's better one from Santorini Brewing Company. Hail to the crazy

king! One can't often see this kind of bottles in Poland; that's a shame, 'cause i really enjoy thes shape. Of course, the inside of the beer is much more important than the outside, but come on – everybody likes to enjoy a nice view from time to time, don't they? Pouring this beer into a glass took me few minutes – the foam is rather high and it takes a while for it to reduce. However it doesn't reduce completely – i've drunk more than a half of the glass and it's still more than 1 cm high. Smell is nice – citrus, herbs, a little bit of caramel and spices. With a touch of pine woods... Bitternes is higher than in „colored” donkeys, but still it doesn't make you want to chew your tongue off. The malty side is accurate to counter the bitternes; and yet we can taste some fruits, flowers and citrus. For me the carbonation is a little bit too high, but of course I would like it better while drinking this beer in hot Greece, not cold, eastern Europe (where of course we live in caves and

bears walk on the streets, according to some western urban legends). O, and FYI – 6,5 % of alcohol, so drink responsibly – you can't feel it in your mouth (that's good!), but you

definitely feel it in your head :) So? So Crazy Donkey is a good, decent IPA. Propably the best greek beer i've drunk so far; but, to be honest, I've tried maybe 10 different kinds. But still – long live the king!


12

www.ThePolandTimes.com

Jedna z ostatnich wielkich kampanii Michał Dworski student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Od połowy XVI wieku tereny inflanckie były obiektem zainteresowań wielu państw europejskich. Kraje skandynawskie, Wielkie Księstwo Moskiewskie, Polska oraz Litwa, w wyniku załamania się państwowości wewnętrznej Zakonu Kawalerów Mieczowych, czekały na odpowiedni moment, ażeby uzyskać od nich jak największe profity w związku z ewentualną aneksją poszczególnych ziem. Upadek Zakonu Krzyżackiego w Prusach osłabił znacząco pozycję zakonu inflanckiego, który bez protekcji zewnętrznej wchodził w proces rozpadu. Jedyną drogą, która mogłaby powstrzymać ich regres, było oddanie się pod opiekę jednego z ościennych państw. Tereny zakonne były bardzo atrakcyjne przede wszystkim dla Szwecji i Danii, które walczyły o dominację nad Bałtykiem, oraz dla Rosji, która potrzebowała tzw. okna na świat, gdyż nie posiadała dostępu do europejskiego akwenu wodnego. Posiadanie tych terenów wiązało się automatycznie z określonymi korzyściami ekonomicznymi, co było niewątpliwie jednym z powodów owej rywalizacji. Polska oraz Litwa, a za pewien czas Rzeczpospolita Obojga Narodów, wysuwały również swoje propozycje w celu uzyskania spornych terenów. Być może dzięki skutecznej grze dyplomatycznej i braku nachalnych roszczeń terytorialnych, król Zygmunt August zyskał w tej rozgrywce najwięcej. W 1558 roku wojska moskiewskie, po

zakończeniu kampanii w chanatach: kazańskim i astrachańskim, ruszyły na wschodnią część Inflant, zajmując w ciągu dwóch lat cały ten obszar. Iwan IV Groźny zarządził, że głównym moskiewskim portem handlowym będzie Narwa i to wokół niej organizował życie gospodarcze nowo podbitych terenów. Pierwotny sukces Moskwy nie mógł trwać zbyt długo. W 1561 roku, Wielki Mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych Gothard Kettler, zsekularyzował Inflanty i poddał się pod opiekę polskiego króla Zygmunta Augusta. Księstwa Kurlandii i Semigalii pozostawały pod władztwem Kettlera jako polskie lenno, natomiast pozostała część Inflant pozostała bezpośrednio przy królu polskim. Wydarzenia te nie pozostały bez odpowiedzi ze strony Szwecji, która opanowała dużą część Estonii, a z kolei Dania, współpracując z Zygmuntem Augustem, zajęła Ozylię. Moskwa również nie pozostała bierna wobec sekularyzacji Zakonu i profitów jakie z tego tytułu otrzymał król Polski. W 1563 roku wojska Iwana IV zajęły Połock. Wydarzenie to było dotkliwym ciosem dla Zygmunta Augusta, który wiedział, że zagrożenie moskiewskie jest bardzo realne. Obecna sytuacja nie napawała optymizmem, gdyż nieobliczalność cara mogła pchnąć go do pochopnych decyzji skutkujących atakiem w głąb ziem Polski i Litwy. Perspektywa ta nasuwała konkretny plan, który polegał na wzmocnieniu wewnętrznym państwa, aby skutecznie móc stawić opór wschodniemu najeźdźcy. Powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1569 roku oraz postanowienia o zawieszeniu działań wojennych w roku 1570 pozwoliły zyskać królowi polskiemu czas na opraco-

Drzewo kłamstwa Leszek Szymowski „Najwyższy Czas”

W ciągu czterech lat, które minęły od tragedii smoleńskiej, oficjalna wersja zdarzeń posypała się jak domek z kart. Oficjalna wersja tego, co wydarzyło się w Smoleńsku, „potwierdzona” raportem Tatiany Anodiny i pracami komisji Jerzego Millera, mówi o winie pilotów, jako o przyczynie tragedii. Według tej wersji, piloci tupolewa zeszli poniżej wymaganego minimum, w wyniku czego maszyna zawadziła skrzydłem o brzozę, wykonała tzw. „półbeczkę”

(półobrót wokół własnej osi) i podwoziem do góry uderzyła w ziemię. Wersja ta – broniona przez wiele miesięcy przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych i ekspertów Jerzego Millera – upadła ostatecznie w 2012 roku, gdy w internecie ukazały się zdjęcia złamanej brzozy (wcześniej publikowano tylko koronę złamaną rzekomo przez skrzydło tupolewa) i jej otoczenia. Okazało się wówczas, że drzewo stoi w otoczeniu innych, które nie zostały złamane. Nasunęło się więc logiczne pytanie: jak to możliwe, że lecący samolot uderzył skrzydłem w brzozę, omijając równocześnie otaczające ją drzewa, stojące w bliskiej odległości. Albo tupolew musiał opaść o kilka metrów i wznieść się na dystansie… kilku metrów (co przy zaciętych silnikach

The Poland Times

historia

wanie konkretnej strategii militarnej wobec Moskwy. Król Stefan Batory Śmierć Zygmunta Augusta oraz elekcja Henryka Walezego na króla Rzeczypospolitej, spowodowały wewnętrzny niepokój i swego rodzaju dezorganizację instytucji państwowych, które to mogły zostać wykorzystane przez Iwana IV. Chęć osadzenia na tronie polskim swojego syna Fiodora, skutecznie odsuwała cara od ponownego wznowienia wojny. Polityka dynastyczna Iwana IV ostatecznie nie zatriumfowała, lecz spowodowało to rozpoczęcie działań wojennych w 1574 roku. Armia moskiewska zajęła większość terenów inflanckich aż po Dźwinę. Wybór Stefana Batorego na króla Polski w 1576 roku był owiany pewną nadzieją, że w końcu Rzeczpospolita postara się odepchnąć widmo pogłębiającej się ekspansji moskiewskiej. Nowy król wiedział, że zagrożenie ze wschodu będzie jego największym wyzwaniem w pierwszych latach na polskim tronie. Niezbędnym było dokonanie pewnych korekt w kwestii organizacji wojska. Reforma w postaci powołania piechoty wybranieckiej, w której służyli chłopi z ziem należących do króla, okazała się w tym okresie bardzo pożądaną. W roku 1578 Stefan Batory rozpoczął przygotowania wojenne. Warto nadmienić, że król rozpoczął szereg działań propagandowych, gdzie podkreślał chęć wyzwolenia poddanych spod jarzma tyranii Iwana Groźnego oraz zachęcał wojewodów moskiewskich, głównie z pogranicza, do przejścia na jego stronę. Wysłał również do samego Iwana IV list z propozycją pojedynku, lecz car,

nie było możliwe), albo też brzoza musiałaby wyskoczyć z ziemi, aby zderzyć się z nadlatującym samolotem. Ponieważ jedno i drugie nie było możliwe, opublikowane zdjęcia ze Smoleńska kazały przyjąć, że scenariusz zdarzeń był inny, niż przedstawiły to obie komisje (polska i rosyjska). Zanim zdjęcia zrobione 10 kwietnia 2010 roku trafiły do obiegu publicznego, wersję o zderzeniu z brzozą, jako o przyczynie tragedii, zakwestionowali eksperci współpracujący z Zespołem Parlamentarnym powołanym w celu wyjaśnienia okoliczności katastrofy smoleńskiej, a kierowanym przez posła PiS Antoniego Macierewicza. Szczególnie cenne były symulacje wykonane przez prof. Wiesława Biniendę z Uniwersytetu w Akron (w stanie Ohio). Binienda – posługując się nowoczesnym programem symulacyjnym LS-Dyna – dowiódł, że

okazując się osobą niehonorową, nie podjął rękawicy. Kampania Kierunek wymarszu wojsk polskich nie był powszechnie znany. Car nie wiedział, z której strony może spodziewać się ataku. Propozycja ataku na inflanckie tereny zajęte przez Moskwę mogłaby się okazać mało efektywna ze względu na mozolność zdobywania dużej ilości twierdz, które były tam zlokalizowane. Zmobilizowana ponad czterdziestotysięczna armia mogła bardziej wykazać się w polu walki, niż prowadzić długotrwałe działania oblężnicze. Pomysł uderzenia na Połock, odcinając tym samym garnizony moskiewskie w inflantach od terenu Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, został przyjęty z większą aprobatą i tak też zrobiono. 1 sierpnia 1579 roku wojska Stefana Batorego podeszły pod Połock. Miesięczne oblężenie, zakończone ostatecznie sukcesem, sprawiło, że ziemia połocka powracała pod zwierzchnictwo Rzeczypospolitej. Warto podkreślić, że król Polski oszczędził jeńców, mimo iż armia moskiewska kilka lat wcześniej wymordowała litewską załogę twierdzy. Sukces połocki był pierwszym etapem do kolejnych podbojów. Kolejno Batory zdobył Sokół, Nieszczerdę, Turowlę i Suszę. Zdobycze powodowały wściekłość Iwana IV, który oskarżał swych doradców o zdradę. Car moskiewski wciąż jednak nie mógł rozpracować planu kolejnego natarcia polskich wojsk. Rozmieścił więc swoje jednostki wojskowe wzdłuż Dźwiny, w drodze na Smoleńsk oraz w kierunku na Psków i czekał na reakcję Stefana Batorego. Posunięcie Iwana IV zostało szybko wykorzystane przez wojska polskie. 6 września 1580 roku zajęły Wielkie

skrzydło nie mogło odpaść od tupolewa, a nawet gdyby odpadło, to po zderzeniu z brzozą rozcięłoby jej pień. Wersję o brzozie jako sprawczyni nieszczęścia zakwestionował również dr inż. Grzegorz Szuladziński i dr Kazimierz Nowaczyk – inni naukowcy współpracujący z zespołem Macierewicza. Według pierwszego z nich, w wypadku krzyżowego zderzenia dwóch ciał, najczęściej tylko jedno z nich jest przecięte, a drugie nie. Według Szuladzińskiego i Nowaczyka, zderzenie z brzozą w ogóle nie powinno być brana pod uwagę jako przyczyna katastrofy. Niemal rok wcześniej wersję o „pancernej brzozie” zakwestionował prof. zw. fizyki dr hab. Mirosław Dakowski – fizyk specjalizujący się w prawach pędu. Naukowiec bardzo uważnie obejrzał zdjęcia wykonane w Smoleńsku rankiem 10 kwietnia, tuż po tym, jak świat obiegła wieść o katastrofie. I jako pierwszy zwrócił

Łuki, które ze względu na rozmieszczenie taktyczne wojsk moskiewskich nie były dostatecznie dobrze bronione. Droga na Psków stawała przez polskim królem otworem. Iwan IV, analizując kampanię Batorego, starał się zapobiec dalszej ekspansji poprzez zaciąg nowych jednostek wojskowych oraz przegrupowanie większości garnizonów, ażeby skupiły się w okolicach Pskowa. Oblężenie trzydziestotysięcznego miasta w sierpniu 1581 roku okazało się bardzo karkołomne. Twierdza, która została wsparta przez liczne jednostki wojskowe oraz posiadająca mur kamienno-cegielniany o długości 10 km, sprawiła wiele trudności armii Rzeczypospolitej. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły Batoremu skutecznie prowadzić kampanii, toteż wyczerpana załoga Pskowa podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu broni. Sytuacja Iwana IV nie rokowała na zbyt pozytywne zakończenie konfliktu. Poprzez osłabienie garnizonu na terenie Inflant, Szwedzi błyskawicznie zajęli Narwę i okoliczne ziemie, odrzucając tym samym Moskwę od Bałtyku. Wyczerpane Wielkie Księstwo Moskiewskie, wobec strat w Inflantach i ewentualnej ekspansji wojsk Batorego, zaproponowało rozejm. Podpisano go ostatecznie 15 stycznia 1582 roku w Jamie Zapolskim. Na mocy jego postanowień Wielkie Księstwo Litewskie odzyskało Połock i pozostałe twierdze na tym obszarze, ale musiało oddać Wielkie Łuki. Ponadto Iwan IV Groźny zrzekł się pretensji do Inflant, co było największym sukcesem owej kampanii. Kosztem zdobyczy moskiewskich Szwedzi zajęli całą Estonię, tworząc nowe ognisko sporu, który rozpocznie się za dwadzieścia lat.

uwagę na zastanawiające fakty, sprzeczne z rosyjską wersją zdarzeń. Według niego, to nie zderzenie z ziemią było przyczyną rozpadu samolotu, a… wybuch bomby. Skąd ten wniosek? Profesor przedstawiła aż sześć powodów. Po pierwsze: tupolew z 96 pasażerami i niewielką ilością paliwa leciał z prędkością około 270-300 km/h. Uderzając w ziemię, musiałby pozostawić na niej wyraźny ślad, czyli krater. Jednak żadnego wgłębienia w ziemi na zdjęciach nie było widać. Po drugie: profesor zwrócił uwagę na kierunek wygięcia blach samolotu, zwłaszcza w okolicach kadłuba. Blachy wygięte były do zewnątrz, co wskazywało na działanie siły odśrodkowej. Ciąg dalszy na stronie 15


13 Justyna Kowalczyk na dopingu i Adam Małysz w Salt Lake City. Jak to ma się do Soczi? The Poland Times

Dominik Mataniak KlubEksperta.Eu

W Soczi, nawet przy temperaturze ponad piętnastu stopni w skali Celsjusza, w lutym rozgrywano zimowe igrzyska olimpijskie. Rosyjski kurort okazał się niezwykle gościnnym miejscem dla Polaków i wielu sportowców z naszego kraju będzie wracać we wspomnieniach do kraju Krasnodarskiego. Sześć medali, w tym cztery złote, przywieźli polscy olimpijczycy z Soczi. Olimpijski dorobek medalowy nigdy wcześniej, w historii startów polskiej reprezentacji na zimowych igrzyskach, nie był tak okazały. Od sportowych wydarzeń z rosyjskich aren minęło już trochę czasu. Najwyższa pora sprawdzić, co zostało w pamięci po lutowych zmaganiach. Najlepiej pamiętamy sukcesy, ale medal na szyi zawodnika to tylko finisz czteroletnich przygotowań, a czasem i dłuższego czasu. Historię sportów w zimowych w Polsce dzielimy na tę przed Małyszem i po Małyszu. Ma to swoje uzasadnienie. Do igrzysk w Salt Lake City Polska miała na koncie pięć medali zimowych olimpiad, a pojedyncze zwycięstwa polskich zawodników w zawodach z cyklu Pucharu Świata nigdy nie miały przełożenia na olimpijskie starty. Dlatego między innymi dwa olimpijskie krążki (srebrny i brązowy), zdobyte w 2002 roku przez skoczka z Wisły, były niezwykle cenne i to nie tylko ze względu na kruszec czy wartość sportową. Medale Małysza dały nadzieję, że nie będziemy skazani na

ostatnie miejsca w klasyfikacji medalowej przez kolejne lata. W polskim sporcie nagle znalazły się pieniądze na remontowanie skoczni i finansowanie sprzętu dla adeptów tej dyscypliny, a szum wokół sportów zimowych za sprawą Adama Małysza spowodował garnięcie się młodzieży na skocznie. Ta młodzież teraz przygotowuje się do zawodów w najlepszych możliwych warunkach. Maciej Kot, Jan Ziobro, czy Klemens Murańka to nadzieja polskich skoków. Cała trójka zaczęła skakać dzięki Adamowi Małyszowi. Wracając jednak do igrzysk: Kamil Stoch w Soczi zdobył dwa złote medale. Sposób zdobycia podwójnego złota nie pozostawiał wątpliwości, komu należy się tron olimpijskiego króla skoczni. Szybko w sieci pojawiły się infografiki, porównujące świeżo upieczonego złotego medalistę do wyżej wspomnianego króla nart z Wisły. W mojej opinii tego robić nie można. Nie ma żadnego logicznego systemu, który w rozsądny sposób pozwalałby zestawiać Małysza ze Stochem. Droga do medali każdego z nich była zupełnie inna. Nie dajmy się powszechnej manii porównywania. Kamil Stoch – skoczek, który krok po kroku budował swoją pozycję w panteonie narciarskim, dojrzał wreszcie, aby mu przewodzić. Życzmy Stochowi, aby mógł spełnić się totalnie. Do tego brakuje mu olimpijskiego medalu w drużynie. Pisząc o sukcesach w Soczi, nie wolno zapomnieć o panczenach. Ile osób przed XXII zimową olimpiadą wiedziało cokolwiek o łyżwiarstwie szybkim? Ja, przyznam się szczerze, nie interesowałem się tą dyscypliną ani trochę. Wiedziałem, że Konrad Niedź-

sport i zdrowie

wiecki i Zbigniew Bródka ścigają się w Pucharze Świata i zajmują wysokie pozycje, ale nie śledziłem ich dokonań na bieżąco. Trzy medale polskich łyżwiarzy szybkich każą inaczej spojrzeć na sporty zimowe. Spektakularny sukces Bródki, który wydarł złoto Holendrowi o 0,001 sekundy to wydarzenie fenomenalne pod każdym względem. Warto wspomnieć przy tej okazji Piotra Dębowskiego, który komentował zawody z udziałem łyżwiarzy. Dziennikarz potrafił zarazić miłością do panczenów ludzi, którzy włączyli telewizor nie mając pojęcia o ściganiu się na łyżwach. Wielu śmiało się ze specyficznego stylu komentowania Dębowskiego, ale czy Tomasz Zimocha cenilibyśmy, gdyby nie dodawał emocji do swoich relacji?

Dyskutuje się teraz o inwestycjach, a nie powinno podlegać dyskusji, że tor do trenowania panczenów jest w Polsce niezbędny. Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Katarzyna Woźniak i Natalia Czerwonka to skład srebrnych medalistek z Soczi. Jeśli do tego dołożymy wymienionych wyżej Bródkę i Niedźwieckiego oraz młodego Jana Szymańskiego nagle okaże się, że czołówka łyżwiarstwa szybkiego pochodzi z kraju, w którym nie ma gdzie trenować. Paradoks czy absurd? Wolałbym się nie zastanawiać. Na koniec opisu medalowych sukcesów – Justyna Kowalczyk. Przed igrzyskami cała Polska martwiła się o stopę biegaczki z Kasiny Wielkiej. Pęknięcie kości i ból, który towarzyszył nawet najmniejszemu krokowi Kowalczyk, kazał z obawą myśleć o olimpijskich startach. Ostatecznie Justynie Kowalczyk udało się wywalczyć jeden medal, ale za to jaki. To, że złoty, to wiadomo. 10 kilometrów techniką klasyczną – dystans, który od lat jest koronnym polskiej królowej

www.ThePolandTimes.com

nart. Tym razem trzeba było o zwycięstwo powalczyć z najgroźniejsza rywalką. Justyna Kowalczyk kontra… Justyna Kowalczyk. Walka z samym sobą jest najtrudniejsza, bo przeciwnik zna każdą słabą stronę. Walka toczy się w głowie. Udało się i za to wielkie słowa uznania dla wielokrotnej zwyciężczyni Tour de Ski. Trzeba przyznać jednak, że igrzyska w Soczi nie były dla niej udane. W biegu na 30 km musiała zejść z trasy ze względu na ból. Pojawiają się w mediach informacje, że był to ostatni olimpijski występ Kowalczyk. Niektórzy spekulują nawet o końcu kariery. Wydaje mi się to nieprawdopodobne, ale nie niemożliwe. Jeśli schodzić ze sceny, to niepokonanym. O Justynie Kowalczyk pisze się sporo. W końcu od kilku lat jest najjaśniejszą gwiazdą polskich sportów zimowych. Niby wiemy o niej dużo, ale czy na pewno? Prześledźmy w skrócie jej wyboistą drogę na szczyt. Od początku kariery zapowiadała się dobrze. Wygrywała kolejne zawody mistrzostw polski, ale i mistrzostwa świata juniorów. W 2005 roku na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie zajęła czwarte miejsce, co było niezwykłym sukcesem. Przypomnę, że na tych MŚ zadebiutował Kamil Stoch. Wówczas polscy skoczkowie nie weszli nawet do II serii konkursu drużynowego na dużej skoczni. Świetnego wyniku Kowalczyk na próżno szukać jednak w oficjalnych sprawozdaniach z zawodów. Dlaczego? W ciele biegaczki znaleziono substancję o dźwięcznej nazwie – glukokortykosteroidy. Znajdowała się ona w dexamethasonie – przeciwbólowym leku, który Kowalczyk brała po kontuzji ścięgna Achillesa. Komisja dopingowa zdyskwalifikowała biegaczkę na dwa lata. Udział w Igrzyskach w Turynie był zagrożony. Po długich negocjacjach udało się

Cięcie cesarskie „na żądanie” Marta Nowicka Lekarz

Ciężarne przybywające na trakt porodowy coraz częściej domagają się tzw. cięcia cesarskiego „na życzenie”. Możemy mówić wręcz o modzie na „cesarkę”. Wśród przyczyn, które motywują kobietę do takiej decyzji, należy wymienić przede wszystkim lęk przed nieznanym, strach przed bólem i niepokój o losy dziecka podczas porodu. Coraz częściej są też pokazywane w mediach tak naprawdę nieliczne przypadki, w których oskarża się lekarzy o niewykonanie cięcia

cesarskiego. Te relacje medialne, często jednostronne i niepoparte wiedzą medyczną w odpowiednim zakresie, zaogniają i tak już niejednokrotnie napięte relacje lekarz–pacjent. Powodują wzrost częstości wymuszania na lekarzach procedur zgodnych z „widzimisię” pacjentów, a niezgodnych z faktycznym stanem wiedzy medycyny, wytycznymi, doświadczeniem. Lekarz–położnik często nie godzi się na przeprowadzenie cesarskiego cięcia pomimo nacisków ciężarnej oraz jej rodziny czy znajomych. Zostaje wtedy nierzadko oskarżony o to że „szpital żałuje pieniędzy”, że „lekarze pomagają tylko swoim kolesiom” albo, że „chce dostać w łapę”. Czy lekarze naprawdę przy decydowaniu o przeprowadzeniu

„cesarki” kierują się stanem finansowym szpitala, „kolesiostwem” czy chęcią wzbogacenia się? Cięcie cesarskie bez wątpienia jest inwazyjnym zabiegiem operacyjnym i wiąże się z występowaniem powikłań zarówno u matki jak i dziecka. Ze strony matki są to najczęściej zakażenia, w tym zapalenie płuc (w związku z dłuższym unieruchomieniem) i infekcja układu moczowego (konieczność założenia cewnika do pęcherza moczowego na czas operacji) oraz najczęściej zakażenie rany pooperacyjnej. U kobiet po cesarskim cięciu częściej występują problemy z laktacją oraz dłużej trwa okres powrotu do pełnej formy. Macica obkurcza się wolniej, mogą tworzyć się w niej zrosty

utrudniające zajście w kolejną ciążę oraz blizna na macicy, czyniąca kolejną ciążę bardziej ryzykowną. Powstaje mniej lub bardziej estetyczna blizna, a dolegliwości w jej miejscu mogą się utrzymywać nawet kilka miesięcy. Poza tym: krwawienia, anemia, zakrzepica i zatory. Przeprowadzenie cięcia cesarskiego wiąże się też z dłuższym pobytem w szpitalu w stosunku do porodu fizjologicznego. Niebezpieczeństwo dla matki przy cięciu cesarskim jest dziesięć razy większe niż przy porodzie pochwowym. Ze strony dziecka są to głównie zaburzenia oddychania, zespół aspiracji smółki i czasami niekorzystny wpływ leków używanych przez anestezjologów w celu przeprowadzenia

przekonać władze FIS do tego, że lek był wzięty przypadkowo, a jego działanie nie pomaga, a wręcz utrudnia sportowcom życie, gdyż jednym ze skutków brania dexamethasonie jest zatrzymywanie się wody w organizmie, przez co powiększa się objętość mięśnia, ale masa mięśniowa nie zostaje zwiększona. Ostatecznie Polka wróciła do startów w grudniu w 2005 roku i zdążyła wywalczyć kwalifikację na igrzyska w Turynie, na których zdobyła pierwszy olimpijski medal w karierze. Dalszy ciąg jest już znany. Coraz częściej Kowalczyk gościła na podium zawodów Pucharu Świata, aż wreszcie w sezonie 2008/2009 wygrała Kryształową Kulę. Niesamowite występy na Tour de Ski i wspinanie się na Alpe Czermis, które mogą oglądać tylko osoby o dużej wytrzymałości na ból. To nadludzki wysiłek pod przykrywką biegu, bo jak można nazwać biegiem wspinanie się na stromy stok? Kariera Justyny Kowalczyk jest gotowym scenariuszem filmowym. Ostatnie wydarzenia z Soczi dodają kolejne sceny do tego sportowego dramatu. Ponieważ we wstępie zadałem pytanie – co pamiętamy z Soczi, to na zakończenie wspomnę o incydencie, który zostanie na długo zapamiętany. Igrzyska w Soczi zaczęły się od… wpadki. Do historii olimpizmu przejdzie ceremonia otwarcia, podczas której nie otwarło się jedno z olimpijskich kółek. Trzeba jednak oddać organizatorom, że potrafili wyjść z twarzą nawet w tak trudnej sytuacji. Podczas imprezy zamykającej XXII zimowe igrzyska w efektowny pokaz taneczny wpleciono odwołanie do nieszczęsnego kółka. Wielki plus dla organizatorów.

znieczulenia. Bezwzględna konieczność przeprowadzenia cięcia cesarskiego dotyczy zaledwie kilku wskazań. Należą do nich: objawy zagrożenia płodu, niewspółmierność porodowa, nieprawidłowe położenie płodu, nieudana próba porodu po uprzednim cięciu, brak postępu porodu, opryszczka narządów płciowych, łożysko przodujące i ewentualnie przedwczesne oddzielenie łożyska czy wypadnięcie pępowiny. Cięcie cesarskie jest zarezerwowane dla tych kobiet, dla których urodzenie zdrowego dziecka drogami natury jest niemożliwe lub gdy taki poród stanowiłby zagrożenia dla ich życia lub zdrowia! Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego cięcie cesarskie powinno być wykonywane ze wskazań medycznych.


14

www.ThePolandTimes.com

publicystyka - usa

Bezbożni prezydenci Prof. Kaz Dziamka University of New Mexico

Mało osób w USA (a tym bardziej w Polsce) zdaje sobie sprawę, że najwybitniejsi politycy i prezydenci amerykańscy – Thomas Jefferson i James Madison – nie byli chrześcijanami. Warto o tym wiedzieć, bo bez Jeffersona i Madisona nie byłoby ani słynnej Deklaracji Niepodległości (którą w większości napisał Jefferson) ani Konstytucji Amerykańskiej (której napisanie nadzorował Madison i stąd nazwany jest "Ojcem Konstytucji Amerykańskiej"). Madison jest również autorem jednego z najważniejszych esejów w historii amerykańskiej myśli politycznej ("Federalista #10") jak i kilku innych kluczowych dokumen-

tów.

Warto również o tym wiedzieć w okresie gdy kościołowi rzymskokatolickiemu pozwolono we współczesnej Polsce stworzyć średniowieczne państwo wyznaniowe, czyli katolicką neo-teokrację. Jest ten polski system religijno-polityczny zaprzeczeniem podstawowej zasady, jakiej należy wymagać dziś od nowoczesnego rządu demokratycznego, w którym kościół i państwo mają być oddzielone – tak jak jest to określone w amerykańskiej Konstytucji, szczególnie w Pierwszej Poprawce i w Artykule 6, Sekcji 3. A oto kilka cytatów z Jeffersona i Madisona, o których to spostrzeżeniach nie powinni zapomnieć ani współcześni Amerykanie ani Polacy: Thomas Jefferson (Prezydent USA w latach 1801-9): "Nadejdzie dzień kiedy mistyczne

spłodzenie Jezusa przez boga-ojca w łonie dziewicy będzie zaliczone do takiej samej bajki jak spłodzenie Minerwy w głowie Jupitera." (list do J. Adamsa 4/11, 1823) "Od czasu wprowadzenia chrześcijaństwa, miliony niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci zostały spalone, torturowane, ukarane, uwięzione – ale nie posunęliśmy się nawet o cal w kierunku jedności. Jaki był skutek zmuszania [ludzi do przyjęcia chrześcijaństwa]? To, że jedna połowa świata została głupcami, a druga hipokrytami? To, że na całym świecie szerzy się łajdactwo i niewiedza?" (z książki Notatki o Stanie Viriginia, 1787) James Madison (Prezydent USA w latach 1809-17): "Od prawie piętnastu wieków chrześcijaństwo jako prawna instytucja miało okazję się sprawdzić. I

The Poland Times

jakie są tego owoce? W większym lub mniejszym stopniu na całym świecie, duma i nieróbstwo księży, ignorancja i służalczość wśród wiernych, a w obu grupach, zabobonność, dewotyzm i chęć prześladowania innych." (z przemówienia do Zgromadzenia Ogólnego Stanu Virginia, 1785) "Zniewolenie religijne osłabia umysł i zakłada na niego kajdany, czyniąc go niezdatnym do jakiegokolwiek szlachetnego czynu czy wzniosłego przedsięwzięcia." (list do W. Bradforda, 4/1, 1774) Czy to znaczy, że Madison i Jefferson byli agnostykami lub nawet ateistami? Niekoniecznie, mimo tego, że istotnie Jefferson był nazywany "przeciwnikiem religii" i "wyjącym ateistą." Ale najlepiej jest chyba sklasyfikować ich jako "deistów". A deiści to ci, którzy

twierdzą, że "bóg" to racjonalny architekt świata, w którym rządzą naturalne prawa i nie ma miejsca na cuda. Do takiej "naturalnej religii" nie potrzeba żadnych "objawień" ani tym bardziej nauk kościoła katolickiego czy innych instytucji religijnych. Potrzebne natomiast są rozum i nauka w celu poznawania świata i rozwiązywania problemów politycznych i socjalnych. Deizm zaczął rozpowszechniać się w Europie już pod koniec 17. wieku, stając się dominującą religią intelektualistów w Anglii, Niemczech i Francji w 18. wieku. Pod koniec 18. wieku, deizm dotarł do Ameryki, gdzie pierwsi czterej prezydenci byli deistami, tzn. oprócz wyżej wymienionych Jeffersona i Madisona, byli nimi również George Washington (1789-97) i John Adams (1797-1801). (Cytaty autora)

przetłumaczone

przez

Dziki Zachód – Dziedzictwo pokoju? Ciąg dalszy z numeru marcowego. Skoro powieści i filmy nie są wiarygodne, to czego w takim razie możemy dowiedzieć się na podstawie udokumentowanych aktów przemocy na Zachodzie? Z pewnością przypadkiem, który natychmiast rzuca się w oczy jako kwintesencja krwawych potyczek owego okresu, jest wojna w hrabstwie Lincoln z lat 1878–81. Rzecz działa się na południu Nowego Meksyku, skutkując pokaźną liczbą trupów. Mimo to liczba zabitych była nieznośnie niska jak na standardy hollywoodzkie. Jak wiele podobnych waśni na Pograniczu, wojna w hrabstwie Lincoln również zaczęła się od sporu o ziemię, eskalując do gwałtownego konfliktu po kilku podejrzanych posunięciach ze strony władz. Wojnę wywołał spór prawny między hodowcami bydła L.G. Murphy’m i J.J Dolanem — mającymi monopol handlowy w hrabstwie dzięki koneksjom z przedstawicielami rządu federalnego oraz armią w Fort Stanton — a Alexandrem McSweenem, Johnem Tunstallem i Johnem Chisumem, którzy w 1877 r. zaczęli ów monopol podkopywać dzięki przychylności władz lokalnych. W rezultacie Murphy i Dolan, polegając wciąż na rządowych przysługach celem eliminacji konkurentów, zdołali ostatecznie legalnie przechytrzyć McSweena, którego aresztowano mocą nakazu prokuratora okręgowego. Szeryf William

Brady otrzymał nakaz zajęcia mienia należącego do McSweena i jego partnera, jednakże gdy Tunstall złożył broń, oddział szeryfa zastrzelił go z zimną krwią, rozpoczynając w ten sposób najbardziej krwawy etap wojny. Świadkiem tego morderstwa był młodzieniec William H. Bonney, znany jako Billy the Kid, którego Tunstall wziął wcześniej pod swoje skrzydła. Billy Kid przysiągł pomścić śmierć Tunstalla. W roku 1881 przeciwko McSweenowi ściągnięto wojsko, a w trakcie strzelaniny, do której doszło na jego posesji (dom spalili ludzie szeryfa), zginął szeryf Brady, kilku zastępców, McSween i sześciu jego kompanów włącznie z Billy Kidem. Niestety, kiedy kurz po owej krwawej pożodze zdążył opaść, wydarzenie to owiano znacznie wyolbrzymiającą fakty legendą. Władze dowiodły, że Billy Kid — powszechnie postrzegany jako najbardziej krwiożerczy uczestnik wojny w hrabstwie Lincoln — zabił trzy osoby. Powszechnie uważa się jednak, że mógł zabić nawet dwukrotnie większą liczbę osób, ale, biorąc pod uwagę okoliczności, trudno stwierdzić, w jaki sposób Kid zyskał reputację „psychopatycznego mordercy” oraz skąd wzięły się historie, jakoby „w wieku 21 lat miał już na swoim koncie 21 ofiar”. Wiele zamieszania, jak tłumaczy Richard Shenkman, wywołały filmy.

Filmy przedstawiające wojnę w hrabstwie Lincoln, takie jak Chisum z 1970 r. (Billy ukazany w nim został jako raczej sympatyczna postać) czy Młode strzelby z 1988 r. (tu Billy jest bardziej szalony), z oczywistych powodów koncentrują się na przemocy. Nawet pomimo wysokiej (jak na standardy ówczesne i obecne) liczby ofiar śmiertelnych, wydarzenia pokroju wojny w hrabstwie Lincoln, nie były codziennością, a jeśli już, to uczestniczyli w nich skorumpowanymi urzędnicy i kowboje, których niewiele obchodziła śmierć kompanów poniesiona z rąk bezwzględnych zastępców szeryfa. W jaki sposób rzutuje to na postrzeganie Pogranicza jako w istocie niecywilizowanego i skrajnie nieprzyjaznego miejsca, jeszcze się okaże. Film Chisum ukazał przynajmniej bój jednostki z państwem i bandytami, pozytywnie odnosząc się do ideału człowieka samodzielnego. Ale przemoc zawarta w owym filmie, jak i setkach innych jemu podobnych, trwale odcisnęła w umysłach Amerykanów obraz brutalnego Dzikiego Zachodu. Niestety, w ciągu ostatnich dekad obraz ten przeistoczył się z gloryfikującego amerykański patriotyzm niemal całkowicie w horror.

znaczenie dla historii amerykańskiej wolności. Istotną i wybitną cechą Dzikiego Zachodu było oczywiście to, że w mniejszym bądź większym stopniu samoistnie dążono tam do utrzymania porządku. W większości stanowił on luźną konfederację gmin i lokalnych rządów, połączonych wspólnymi interesami i niepewną lojalnością wobec odległego rządu federalnego, który nie tylko na początku ledwie dawał o sobie znać, ale i później jego obecność nie wyrastała ponad niewielkie oddziały kawalerii. Innymi słowy, było to dość libertariańskie społeczeństwo, w którym ciężar władzy politycznej spoczywał na szczeblu lokalnym, działalność gospodarcza była niemal nieskrępowana przepisami, a ochrona własności prywatnej leżała zazwyczaj w gestii właścicieli. Pogranicze było miejscem, do którego udawano się, by robić pieniądze, a jeśli komuś się powiodło, zostawał tam. Ci, którzy nie odnieśli sukcesu, wracali na Wschód. Niewątpliwie wielu ludzi zmarło przykrą śmiercią w wyniku chorób, wypadków i innych nieszczęść, jednakże takich ewentualności mógł spodziewać się każdy, kto w XIX wieku wyruszał w podobną podróż, niezależnie od miejsca.

Tradycja i wolność Zachodu To, czy Pogranicze było miejscem widzianym przez kogokolwiek jako wartym zamieszkania, ma wielkie

Najważniejszą kwestią jest jednak to, czy ludzie na Dzikim Zachodzie mieli gorsze perspektywy wzbogacenia się oraz czy byli bardziej brutalni

i barbarzyńscy niż ich bliźni w wyżej „ucywilizowanych” częściach świata. Gdyby udało się udowodnić, że rzeczywiście tak było, wtedy łatwiej można by przekonać Amerykanów, iż duży rząd, interwencjonizm i agresywny aparat policyjny to słuszne idee. Niewątpliwie właśnie taki cel od długiego czasu przyświeca krytykom społeczeństwa Dzikiego Zachodu. Zasiedlanie Zachodu było jednym z najbardziej odgórnie nieukierunkowanych, spontanicznych i swobodnych procesów tego typu od starożytności. Wszystkie współczesne państwa stanowiące niegdyś część szeroko pojmowanego Pogranicza (tj. Australia, Kanada i Ameryka Łacińska) zasiedlali, głównie ze względów ekonomicznych, odważni imigranci, pragnący stawić czoło nieznanym krainom. Jednakże to właśnie zasiedlanie amerykańskiego Pogranicza odbywało się przy najmniejszym udziale państwa. Erę karawan krytych wozów, tak mocno kojarzonych z osadnictwem na Dzikim Zachodzie, zapoczątkowali Mormoni, których motywowało zasadniczo poszukiwanie swobody religijnej. Zajmując nowe okolice, szybko otwierali tam sklepy, zapoczątkowując handel zarówno z Amerykanami na Wschodzie, jak i Meksykańskimi osadnikami na zachodnim wybrzeżu (a także z Indianami). Ciąg dalszy w kolejnym numerze


The Poland Times

15

prawo

Nowocześnie? Przystępnie? Jak planujesz swoje wakacje? Wielu z Państwa na pewno często rozważa nad tym czy przygotowanie swoich wakacji wsiąść na własne barki, czy po prostu – zlecić je osobie, która zajmuje się organizacją profesjonalnie. W drugiej opcji skorzystać jest nie tylko wygodniej, ale i często taniej – ukryte opłaty, dodatkowy koszt, to wszystko czyha na nas kiedy bierzemy się za organizację. Ponadto, często sam proces zamartwiania się o ewentualne zmiany w podróży, odwołane loty, zagubione bagaże, czy niespełnienie warunków rezerwacji, może popsuć nam tak

długo wyczekiwany wypoczynek, i relaks. Z tych właśnie powodów, wielu z turystów, i tych najbardziej zagorzałych, bardzo chętnie decyduje się na współpracę z agentem podróży – osobą, która swoim doświadczeniem, znajomością rynku, oraz pasją do podróżowania, pomoże Wam w podjęciu decyzji, wyszuka najlepszy dla Waszych potrzeb hotel, oraz zajmie się wszelkimi sprawami jakie mogłyby Wam – udającym się na błogi relaks dla umysłu i ciała – zaprzątać głowę.

Biuro turystyczne Rampa Millennium w swojej ofercie ma coś dla tych pragnących wygrzać się na słońcu i popływać w oceanie, jak i dla tych których fascynuje piękno Ameryki Północnej – kaniony, parki, miasta. Specjalnością biura jest wycieczka 16 dniowa Wschód – Zachód, organizowana pod okiem polskiego pilota/przewodnika. Jest to wycieczka objazdowa, w trakcie której zobaczycie m.in. Wielki Kanion, Canyonlands, Arches Canyon, Monument Valley, Yellowstone Park, Los Angeles, Las Vegas, San Franci-

sco i Chicago. Jedynym Waszym zmartwieniem podczas tej w pełni przygotowanej do zwiedzania Stanów wycieczki, jest Wasz aparat fotograficzny – proszę zabrać dużo baterii, nasi turyści wracają z tysiącami zdjęć! Wycieczka organizowana jest dwa razy w miesiącu od maja do października. Oprócz wycieczek dookoła USA, w ofercie znajdziecie również wycieczki krótsze: do Waszyngtonu, Filadelfii, Nowego Jorku, Virginii, nad Niagarę oraz na Florydę! Rampa Millennium przygotuje dla Was również wczasy pobytowe w

ciepłych krajach: Meksyk, Dominikana, Bahamas – należą do najbardziej popularnych i ulubionych miejsc wypoczynkowych naszych stałych klientów. Rampa Millennium pomoże Wam również w rezerwacji biletów lotniczych do Polski i na cały świat: bezpłatna rezerwacja, konkurencyjne ceny, i pełna obsługa klienta od momentu rezerwacji, przez specjalne usługi, zmiany i obsługi po podróży. Rampa Millennium to również tłumaczenia, apostille, i przesyłki do Polski!

Sprawdźcie sami: www.RampaMill.com lub 1(718) 389 - 1818

Zapis windykacyjny Julia Szwiec

założenie,

instytucja

zapisu

prawnik windykacyjnego jest konieczna. absolwentka UKSW w Warszawie Wyjaśnię to krótko. Zapis windyka-

Tematem dzisiejszego artykułu jest zapis windykacyjny. To stosunkowo nowa instytucja prawa cywilnego. Większość z Państwa mogła więc o niej w ogóle nie słyszeć. W związku z tym postaram się przybliżyć Państwu, czym dokładnie jest ów zapis oraz przedstawić krótkie porównanie zapisu zwykłego i zapisu windykacyjnego. Jak wyżej wspomniałam, wielu spośród Państwa do tej pory mogło nie zdawać sobie sprawy z istnienia zapisu windykacyjnego. Został on bowiem wprowadzony ustawą zmieniającą kodeks cywilny z dnia 18 marca 2011 r. i zamieszczony w czwartej księdze kodeksu cywilnego. Cechuje go więc stosunkowo krótka praktyka obowiązywania w polskim prawie. Zapewne zastanawiają się Państwo, dlaczego ustawodawca przyjął

cyjny ma na celu m.in. umocnienie pozycji spadkodawcy. Jego istnienie ułatwia spadkodawcy rozporządzanie swoim majątkiem. Spadkodawca w testamencie notarialnym może zapisać dowolnej osobie konkretny przedmiot ze swojego majątku. Osoba otrzymuje zapisany przedmiot z chwilą otwarcia spadku. Zapis taki dokonać można na rzecz jednej osoby lub kilku osób. Spadkodawca może więc swobodnie rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wcześniej sytuacja była bardziej skomplikowana. Przeprowadzano postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku. Później toczyło się postępowanie o tzw. dział spadku (przypomnijmy: dział spadku zachodzi, gdy spadek dziedziczy kilku spadkobierców. Zarówno w dziedziczeniu testamentowym, jak i ustawowym. Dział spadku wystąpić może w wyniku umowy pomiędzy osobami, które dziedziczą majątek lub na mocy orzeczenia sądu. Wcześniej majątek, który wchodził w skład

Drzewo kłamstwa Ciąg dalszy ze strony 12 Tymczasem w wyniku uderzenia z ziemią, blachy samolotu powinny wgnieść się do wewnątrz. Co więcej: pędzący samolot, uderzający w ziemię z prędkością ponad 200 km/h, osiągnąłby przeciążenie około 100

razy większe niż siła przyciągania ziemskiego. Taka siła powoduje nieodwracalne zmiany w wyglądzie zwłok (m.in. wypływania oczu). Tyle tylko, że świadkowie, którzy zaraz po katastrofie wiedzieli zwłoki ofiar (m.in. piloci JAK-a 40) dokładnie opisali wygląd zwłok. Wygląd

masy spadkowej, jest wspólny. Dział spadku dzieli ten majątek pomiędzy poszczególne osoby). Reasumując, wprowadzenie zapisu windykacyjnego upraszcza postępowanie po śmierci spadkodawcy. Zapisu windykacyjnego dokonać możemy tylko i wyłącznie w testamencie notarialnym. Najlepiej wyraźnie zaznaczyć w takim testamencie, że chodzi nam o ustanowienie zapisu windykacyjnego, ponieważ w sytuacji, gdy zachodzą wątpliwości co do rodzaju zapisu, domniemywa się, iż spadkodawca zdecydował się na zapis zwykły. Sporządzając testament notarialny warto pamiętać, że przedmiot, który chcemy zapisać w chwili tego zapisu oraz w momencie otwarcia spadku musi być naszą własnością. Przedstawię teraz Państwu wszystkie rzeczy mogące być przedmiotem zapisu windykacyjnego. To rzeczy, które chcemy przekazać naszym krewnym czy znajomym, np. wartościowy obraz. Przedmiotem mogą być również nieruchomości, czyli nie tylko apartament, czy dom, ale także np. działka budowlana, ziemia. Za

szczątków brata zapamiętał doskonale Jarosław Kaczyński, który 10 kwietnia po południu poleciał do Smoleńska. Z tych relacji wynikało, że zwłoki nie miały oznak przeciążenia około 100 G. To z kolei eliminuje zderzenie z ziemią jako przyczynę katastrofy. Był jeszcze jeden dowód: równie ważny. Ze zdjęć wynika, że samolot rozpadł się na dziesiątki tysięcy części. Tymczasem w wyniku zderzenia z ziemią, zdaniem Dakow-

przedmiot zapisu windykacyjnego uznajemy też gospodarstwo rolne i przedsiębiorstwo, a także zbywalne prawa majątkowe, czyli np. udziały w spółce. Przedmiotem zapisu windykacyjnego nie może być jednak kwota pieniężna. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż przedmiot objęty zapisem windykacyjnym jest wyłączony z masy spadkowej. Kolejną sprawą, jaką warto poruszyć mówiąc o zapisie windykacyjnym, jest możliwość jego odrzucenia. Warto pamiętać, iż zapis windykacyjny zawsze możemy odrzucić. Jeśli w ciągu sześciu miesięcy, od kiedy dowiedzieliśmy się o istnieniu zapisu nie odrzucimy tego zapisu, uznaje się zapis za przyjęty. Zapis windykacyjny można przyjąć wprost, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (kwestię odpowiedzialności za długi spadkowe poruszałam już w poprzednich artykułach). Można też przyjąć taki zapis z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem tej odpowiedzialności. Ograniczenie odpowiedzialności po podziale spadku jest wtedy do wartości przedmiotu zapisu windykacyjnego. Co istotne, jeśli nawet odrzucimy zapis windykacyjny, zapis ten jest dalej dziedziczony.

korzysta dzisiaj sporo przedsiębiorców. To właśnie oni znacząco przyczynili się do wprowadzenia zapisu windykacyjnego do polskich przepisów prawnych. Obecnie, spadkodawca przekazując przedsiębiorstwo w formie wyżej wymienionego zapisu, może od razu przekazać je konkretnej osobie. Dla porównania, przed wprowadzeniem możliwości zapisu windykacyjnego cała procedura ustanowienia nowego właściciela przedsiębiorstwa uniemożliwiała sprawne zarządzanie. Często kończyło się to niemożnością dalszego funkcjonowania firmy. Niewątpliwie, zapis windykacyjny jest w polskim prawie spadkowym bardzo pomocnym rozwiązaniem. Przedstawiłam Państwu wiele zalet tej instytucji, jak np. przyczynienie się do natychmiastowej realizacji woli zmarłego, zachowanie porządku i uproszczenie postępowania po śmierci bliskiej osoby. Mimo wszystko, zalecam jednak naszym czytelnikom konsultowanie wszelkich kwestii związanych z dziedziczeniem z prawnikiem. Mamy wtedy pewność, iż nasi bliscy nie będą mieli problemów związanych z tymi sprawami.

Z instytucji zapisu windykacyjnego

skiego, nie rozpadłby się na tak wiele elementów. Co więcej: cząstki samolotu zostały rozrzucone na przestrzeni kilku kilometrów. Tymczasem energia kinetyczna, która powinna powstać przy uderzeniu o ziemię, mogła odrzucić fragmenty blachy najdalej na kilkaset metrów. Wszystkie części powinny być więc bliżej siebie. Te wszystkie sprzeczności w wersji MAK można było wytłumaczyć tylko w jeden

sposób: tupolew rozpadł się w wyniku wybuchu bomby. Wyliczenia profesora fizyki już w 2010 roku wskazały, że przyczyna rozpadu tupolewa była inna niż podano to w wersji oficjalnej. Tak zaczęła się kruszyć wersja tragedii podawana przez MAK i komisję Jerzego Millera.


The Poland Times Tel (język polski): + 1 917 331 0212 Tel (Canada): +1 613 274 2661

Tel (English): + 1 609 529 3959 e-mail: info@thepolandtimes.com

Tpt kwiecien  
Tpt kwiecien  
Advertisement