Page 1

Детската баня TEMA

Фризовете ТЕХНОЛОГИИ

Съживяване на водата СПА ПРОЦЕДУРА

Маска с продукти от плацента

EKO

ВАКАНЦИЯ новини дизайн йога и аз интериори козметика срещу слънце спа комплекс в сардиния епилацията болестите на водата


Berndorf B채derbau   !


      ,    ,      ,   Berndorf Bäderbau.  Berndorf Bäderbau  

      .              .  

   ,      . !     ,       –        ,        . !  4  

 

.   -  ,   . "

    . Berndorf Bäderbau      ,    

         #    .  

   , Berndorf Bäderbau   #        ,      40 

 .

1000 ÑÎôèÿ, óÍ. â€žĂ„ĂĽĂ­ĂŞĂŽĂŁĂŤĂłâ€œ 38 T: + 359 / 2 / 98 48 950 ĂŒ: +359 / 878 / 827276 office@berndorf-baederbau.bg www.berndorf-baederbau.bg

1


Ñîôèÿ, áóë. „×åðíè âðúõ“ 33 òåë./ôàêñ: 02/865 70 19, 0885011388 Ñîôèÿ, áóë. „Âàñèë Ëåâñêè“ 110 òåë./ôàêñ: 02/946 34 94, 0887234934, e-mail: bulgres@yahoo.com

íàñòèëêè îáëèöîâêè

Áóðãàñ, áóë. „Äåìîêðàöèÿ“ 69 òåë./ôàêñ: 056/839 839, 0888 272 712 Âàðíà, æ. ê. „×àéêà“, áë.186, 0886 89 86 06 Ïëîâäèâ, „Áúëãàðèÿ“ 23, 0887444211

ñàíèòàðåí ôàÿíñ âàíè êàáèíè


ÍΠØÎÓÐÓÌ: Âàðíà, áóë. „8-ìè ïðèìîðñêè ïîëê“ 84, (×åðâåí ïëîùàä), 088 203 0322

õèäðîìàñàæíè ñèñòåìè ïàðíè áàíè spa


îò ðåäàêòîðà

www.banispa.com èçäàòåë „ÀÊÂÀ ÌÅÄÈÀ“ ÅÎÎÄ

Àíòîàíåòà Ñàëôèäæ

H2O ëè? От години натрапчиво ме преследва кратък откъс от филм-приказка, чието име май никога не съм знаела. Героинята, около десетгодишно момиче, тръгва да търси малкото си братче, откраднато от лошия принц, и стига до огромен лабиринт. Часове наред обикаля в него, но никак не може да намери изход. В един момент, уморена и отчаяна, тя се свлича на земята до една стена и заридава. Не след дълго се чува глас: „Ти защо плачеш?“ Момичето поглежда към зида и вижда... червейче, което я наблюдава с интерес. „Не мога да намеря изхода...“, през сълзи прохлипва девойката. „Как така не намираш изхода, та той е точно до теб“, чуди се животинката и посочва с глава стената. „Но аз не виждам нищо - още по-отчаяно и нервно казва героинята. „Не приемай всичко за даденост. Просто премини. Там има изход, макар и да не го виждаш“, настоява червеят. Девойката става, докосва стената до себе си и разбира, че в нея наистина има дупка - и... преминава. Ние, хората, обичаме да се обграждаме с факти. Чувстваме се някак посигурни, като знаем, че земята е кръгла, че слънцето изгрява от изток, че 2+2=4. Приемаме фактите за даденост, градим с тях живота си и ги предаваме от поколение на поколение. „Защото така трябва.“ Всеки факт обаче не е нищо повече от едно обобщение на опит, максимално опростен и изчистен от детайли, и точно заради това е и ограничение. Всяко ограничение от своя страна предполага цял куп изключения, които е напълно възможно да се превърнат във факти, оборващи първичния. Но трябва време. Припомних си репликата на червейчето „Не приемай всичко за даденост“, когато за първи път сериозно се замислих за водата. Ами ако тя наистина има памет? Ако една от основните й функции е да пренася информация? Ако е вярна теорията, че цялата вода е един организъм, при това жив, и че ако само една водна капчица напусне атмосферата, то всичката вода ще я последва? Ако всичко това се окаже вярно, то светът няма да е същият, произнесе се скептикът в мен. „Ако приемете тези факти, не светът, а вие, хората, няма да сте същите“, прошушна ми онова червейче. За себе си вече знам, че нещо ще се случва, но трябва време. Днес и сега нека просто приемем фактите. Факт 1: 75% от нас са вода. Факт 2: Запасите от питейна вода са на изчерпване. Вече два континента на земята са пред водна катастрофа. Факт 3: Без вода няма живот. Съмнение: Възможно ли е животът да се означи с една формула – Н2О?

4

àäðåñ çà êîðåñïîíäåíöèÿ 1680 Ñîôèÿ êâ. „Áåëè áðåçè“, áë. 5, åò. 3, àï. 6 òåë./ôàêñ 02/958 28 57 òåë. 0889 907998 e-mail: banispa@gmail.com

ãëàâåí ðåäàêòîð Àíòîàíåòà Ñàëôèäæ e-mail: asalfij@abv.bg äèçàéí è ïðåäïå÷àòíà ïîäãîòîâêà Ìàðòèí Íàé÷åâ ðåäàêòîð Ìèðÿíà Ìàë÷åâà àâòîðè â áðîÿ Åëåíà è Èâàí Òîäîðîâè, Ñâåòîñëàâà Ïåòêîâà, Ïðàêàø Áåëâàë, Èðèíà Âëàäèìèðîâà, Òèíà Íèêîëîâà, Ðàäà Öî÷åâà ðåêëàìà Âàíÿ Ïàâëîâà êîðåêòîð Ìàðèÿ Ñòàíèìèðîâà ëîãî Ìàðèî Àëåêñàíäðîâ ïúðâà êîðèöà Èðèíà Âëàäèìèðîâà ïå÷àò IFO Design

Ñïèñàíèå „Áàíÿ&SPA“ èçëèçà 6 áðîÿ ãîäèøíî. Öåíà 5,00 ëâ. Ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî íà ðåêëàìèòå.


КОНКУРСîôèÿ - ñ îáè÷ çà âîäàò

à“

êóðñúò

òîêîí èðà ôî

ò

8 Ñòàð

„Ñ

НОВИНИ êöèè

è êîëå 10 Íîâ õîòåëè è ÑÏÀ 12 Íîâ

ТЕМА

14 Ôð

öåíè

ESTYLE Èâàí ÀëåêF I L / Р О И Р åНТЕ ðóäâàí ÈÊÀ: И èòå â è

èè, íîâ

åíäåíö

å-ò èçîâåò

äåëè ñ

èè, ìî êîëåêö

î í ÓÁÐ àðíî îá à îò áà ÍÎÂÀ Ð è åëèò åäñòàâÿ åäí î â ð ú ä øèê ñ ð, íè ïð èäåíöèÿ èçàéíå êðåòåí 22 Äèñ àðõèòåêò è ä à ãðàäñêà ðåç â, ëóêñîçí ñàíäðî àðõ. úò å íà ð î è ð å èÿ - èíò îìåòð å ã à í ÷ è â í ëèçèðà ñ ïëàñò îðèñ Áîðèñî Á ò å ðåà îêàöèè ú â î ò ð ê å Ï î ð 26 äàðîâà àâàí - ï ðèîð çà åíèÿ ò à Ñêàðëåò Çè ñ î ê ñ í èíòå àìáåâ à å ç â ò ÿ è à å ê ò ä ð ê à àë 28 È àéíå èí àòð ðè Êàð îò äèç ëèê - åä ëèí÷åâà è Õà à ò å ì Ê è ñ ïëî÷ê êòèòå Ìåðè îñòèë å 30 Òåõí úðè íà àðõèò äæ òèéíåé

ТА БАНЯ А К С Т Е Д / Р ИНТЕРИО

30

44 ЕСТВО ñòîëè÷åí Щ Б О C W / èÿ íàé-íîâ НТЕРИОР

И

íà íà òîàëåò a Live club à ò à ê â æåíñ ëóá Sofi 32 Øîê äæàç ê

КА SPA БИБЛИОТëЕàöèÿòà 37 Åïè А íîКОЗМЕТИКðåùó ñëúíöå è çà ðàâ

òåí ðåì çà

42 Ê

6

22

èêà ñ êîçìåò çàãàð ìåðåí

NE íåBEAUTY ZöOåíòà - óíèêàëíàëàðöååãíåòà

ï à âåøêà à îò ïë ñ ìàñê îäóêòè îò ÷î è ä à ë 44 Ïî-ì òåðàïèÿ ñ ïð ðèðàùà


áåЙОГА И АЗïîðåäíèÿò óðîêàëïî ñå

Áåëâ ñè? èöèÿòà òåðà Ïðàêàø ó ò í è òå ëè ãàìàñ 46 ×óâà îçíàíèå íà éî à ï : åñòåíö ÈÖÀÒÀ êèòå ì ñ é à ð ÎÒ ÊÎÐ ä å ñêè - ñð òàëèàí äèíèÿ è î ï ÿ àêàíöè íà Ñàð 48 Åêîâ åí ïúðâè÷ à ðàâå è æ ä à ç ñ à à ç ì àöåÿ à íà âî, ïàí ëåä íà ðîëÿò ò ñ ó ê ç è ã ñêè ïðå àæúò å ÿ 54 Ìàñ ê - èñòîðè÷å êàòà èñòîðè à è ø ç å è â ä â ÷î àôðî

ПОСОКИ

МИТОВЕ

О ПРАКТИЧНâîäàòà“

ÿòà ÷àì íîëîãè è õ á å î ò ç ñ À 58 „ îæíî å à? Âúçì íäåð ò à ä î â å íà à Ãðà èâÿâàí èðîëåö æ ò ú à Ñ í 8 5 âîäàòà èòå íà ò ñ å ë î 62 Á

48

4

И ТЕХНОЛОèГâИà ñ Berndorf

îêð éí íà ï rbau Bäde

64 Áàñå

ДЕТАЙЛИ çà îáçàâåæäàíå

66

à à - èäåè ðàñòò â áàíÿò ÿ ñïîðåä âúç å ò å Ä 66 áàí áàíÿòà ñêàòà íüî - çà è íà äåò ñ à ò åò öâÿ 70 Äåñ êîíñó÷èí íà îåòî à í î ò ò êà áåç ê óðèçìú äâàíå, 74 Åêîò áîð îò îáîðó å - íà íå ìîæ ìàöèÿ

НАВЪН

80

УКАЗАТЕЛ 76 БЪЛГАРИúЯ÷à“ А Т А Н Е В А ЗАБР âèð „ èì ÿçî î÷èñò

80 Äà ï

7


íîâèíè ÑÒÀÐÒÈÐÀ ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑÚÒ „ÑÎÔÈß - Ñ ÎÁÈ× ÇÀ ÂÎÄÀÒÀ“ Сдружение „Аз обичам водата“ обяви старта на проекта „София - с обич за водата“, който се осъществява с финансовата подкрепа на дирекция „Култура“ към Столична голяма община. Проектът е изцяло със социална насоченост и цели чрез поредица от граждански инициативи да привлече вниманието на максимален брой хора към синьото злато на планетата. Първият етап на проекта „София - с обич за водата“ е тематичен фотоконкурс, който ще протече на специално разработения за целта сайт www.zavodata.com. Фотоконкурсът стартира в началото на юли 2009 година и ще продължи два месеца, през които всеки професионалист или любител фотограф може да се включи със свои авторски снимки. Фотографиите трябва да са пряко свързани с вода, като ще се състезават в 10 категории, сред които „Водата и градът“, „Водата и природата“, „Жадни ходим, вода газим“, „Стихията вода“, „Критичното око на репортера“ и други. Снимките могат да се качват директно на сайта на сдружението www.zavodata.com, където подробно е описан и регламентът на конкурса. Вторият етап от проекта „София - с обич за водата“ е организирането на 10-дневна открита изложба на пешеходния мост при Националния дворец на културата. За целта екип от архитекти под ръководството на арх. Борис Борисов ще създадат артинсталация с основен асоциативен мотив водата. Събитието ще се проведе от 17 до 26 септември 2009 г. и ще се обвърже с официалните чествания на 130-ата годишнина от обявяването на София за столица. На официална церемония, подкрепена от грандиозно аудио-визуално шоу, ще бъдат обявени победителите във фотоконкурса и ще им бъдат връчени специални награди.

ÂÎÄÅÍ ÁÓËÅÂÀÐÄ ÙÅ ÑÂÚÐÇÂÀ ÂÎÄÀÒÀ, ÒÎÏËÈÍÀÒÀ È ÑÂÅÒËÈÍÀÒÀ ÍÀ AQUANALE’09 Â ÊÜÎËÍ От 28 до 31 октомври в панаирния център на Кьолн, Германия, ще се проведе aquanale’09 - най-престижното европейско изложение за басейни, сауни и осветление. За първи път то ще включва и специален сегмент за изкуствен тен, който се очаква да поеме натрупания вече интерес от традиционния панаир SOLARIA, който тази година няма да се състои. Организаторите са убедени, че именно aquanale е изложението, което не само в регионален, но и в международен мащаб може да се наложи като водещ форум за възможно най-много сектори в уелнес индустрията. Тази година aquanale за първи път ще включи нов сегмент - частното СПА. По този начин международното изложение за басейни, сауни и осветление приобщава и още един важен сектор - луксозната баня. СПА зоната ще представи пълна гама уелнес оборудване, към което със сигурност ще проявят интерес много специалисти в областта на хотелиерството и СПА мениджмънта. аquanale и тази година ще се проведе съвместно с FSB - международното изложение за фитнес и оборудване за басейни. Двете изложения ще са разположени в отделни зали, но на практика ще са свързани от атрактивен воден булевард, който ще обединява зоните за басейни и на двата форума. Входният билет, разбира се, ще е един. Близо 400 компании за басейни и сауни ще се представят на двете изложения през октомври в Кьолн. FSB ще представи обществения сектор: големите басейни за обществени спортове, аквафитнес, системи за контрол за достъп и др. аquanale е насочено към крайния клиент: архитекти, озеленители, инвеститори, строители на басейни и сауни, мениджъри на СПА центрове и хотели. Теми като технологии за плувни басейни, почистване, рециклиране на вода,

8

елементи за оборудването представляват интерес за посетителите и на двете изложения. аquanale и FSB са организатори и на Третия конгрес за басейни и уелнес. Той ще се проведе в рамките на двете изложения и ще е с профил „от експерти за експерти“. Някои от важните теми, които се очаква да бъдат разисквани, ще са свързани с новата европейска стандартизация и регулация. аquanale се организира на всеки две години от 2003 г. и е единственото международно изложение за басейни, сауни и уелнес в Германия за тази година. Ще се проведе от 28 до 31 октомври в Кьолнския панаирен център, зали 10.1 и 10.2. FSB ще се разположи директно срещу него в залите 10.1 и 11.1, като двете зони ще са свързани от атрактивен воден булевард. За повече информация: www.aquanale.de, www.fsb-cologne.de


9


íîâèíè ÍÀÉ-ÍÎÂÎÒÎ ÎÒ ROCA, LAUFEN È FAYANS ÂÅ×Å Å Â ÅÊÑÏÎ ÁÀÍß ÑÎÔÈß

В обновения корпоративен изложбен център ЕКСПО БАНЯ СОФИЯ на специално събитие „Рока България“ АД представи най-новите дизайнерски предложения, технологии и концепции за цялостни решения за баня с марките Roca, Laufen и Fayans.

Журналисти, партньори и приятели на „Рока България“ АД бяха първите посетители на обновената експозиция в корпоративния изложбен център Roca. Техни домакини и гидове в новите тенденции в културата на банята бяха лично изпълнителният директор на компанията Серхио Кастро и Веселин Симов, мениджър „Маркетинг и продажби“. Освен инфoрмация за техническите и функционалните достойнства на новите продукти те споделиха с

гостите философията, ценностите и визията за бъдещото развитие на Roca - корпорация с почти стогодишна история и глобален лидер в своята сфера с бизнес в над 135 страни по света, 65 производствени центъра в 17 държави, една от които е България. Инициативата НОВОСТИ РОКА БЪЛГАРИЯ е традиционна и се провежда за четвърта поредна година, но за първи път се представят общо над 180 нови продукта за банята от марките Roca, Laufen и Fayans.

ÏÀÎËÀ ÍÀÂÎÍÅ È ÓËÔ ÌÎÐÈÖ ÒÂÎÐßÒ ÈÌÈÄÆÀ ÍÀ VIVA ÊÅÐÀÌÈÊÀÒÀ Ñ ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÅÍ ÄÈÇÀÉÍ CERAMIC DESIGN, популярният столичен шоурум за луксозно обзавеждане за баня, представи последните дизайнерски колекции на керамика VIVA. Всички продукти на фабриката са италиански, произведени са в Италия и са създадени от водещи дизайнери като Паола Навоне и Улф Мориц. Колекциите, много от които могат да се видят в интериора на салона CERAMIC DESIGN, се отличават с индивидуал-

ност, модерна визия и ярко авторско присъствие на именитите дизайнери. Изисканост и стил от най-висока класа предлага водещата колекция Belfloure, решена предимно в класическите багри – бяло, червено и черно. Елементите й могат да влизат в неограничен брой комбинации от плочки, фризове и декоративни елементи с разнообразни размери и декори. При това крайният ефект

може да е както спокоен, хармоничен и балансиран, така и много динамичен, дори забавен.

ELECTROLUX ÎÁßÂÈ ÍÀÌÀËÅÍÀÒÀ ÑÈ ÊÎÍÑÓÌÀÖÈß ÍÀ ÅÍÅÐÃÈß ÍÀ ÑÂÅÒÎÂÍÈß ÄÅÍ ÍÀ ÎÊÎËÍÀÒÀ ÑÐÅÄÀ По случай Международния ден на околната среда Electrolux обяви на 5 юни 2009 г. доброволните си планове да намали енергоизползването през следващите четири години. Предприятията, офисите и складовете на Electrolux ще консумират 15% по-малко енергия през 2012 г., отколкото през 2008 г., редуцирайки въглеродните емисии със 70 000 тона, които се равняват на отделения въглероден двуокис, който отделят 30 000 коли годишно. Electrolux непрекъснато следят влиянието си над околната среда. В периода между 2005 г. и края на 2008 г.

Electrolux са намалили консумацията на енергия с 14,5%, постигайки целта си да намалят въглеродните емисии с 90 000 тона (годишния еквивалент на емисиите от 40 000 коли) почти една година преди края на определения

по график срок. Поддържайки своята ангажираност спрямо енергоспестяването, Electrolux предвижда общо 160 000 тона по-малко въглеродни емисии в периода 2005-2012 година. Да редуцира необходимата за работа енергия е съществена част от стратегията на Electrolux, насочена към опазване на околната среда. Electrolux произвежда широка гама от „зелени“ продукти с водещи характеристики в индустрията и повишава осведомеността за огромната значимост на енергийно ефективните уреди, за да може всеки да деда своя принос към опазването на околната среда.

ÂÅÐÈÃÀÒÀ DECOR CENTER Ñ ÍÎÂ ÔÎÐÌÀÒ Веригата DECOR CENTER откри най-големия си шоурум с иновативен формат - DECOR CENTER и партньори. На три етажа и площ от 2500 м2 той се намира на бул. „Околовръстен път“ (между кв. „Симеоново“ и кв. „Драгалевци“). Компанията за първи път събира на едно място петте си специализирани бранда - FLOOR DECOR с подови настилки, WALL DECOR със стенни покрития, DECOR CERAMIC с обзавеждане за баня и DECOR STUDIO с мебели и интериорен дизайн.

10


Внос и търговия на едро на фаянс, теракота и гранитогрес

СКЛАД гр. Враца, ул. „Околчица“ 37 А тел. 092/659995 0878363494

w w w. i n e x - b g . c o m 11


íîâèíè ÂÅËÈÍÃÐÀÄ ÎÔÈÖÈÀËÍÎ ÎÁßÂÅÍ ÇÀ ÑÏÀ ÑÒÎËÈÖÀ ÍÀ ÁÀËÊÀÍÈÒÅ Велинград официално бе обявен за СПА столица на Балканите на тържествена церемония, която се състоя по случай празника на града. Титлата е присъдена в края на миналата година от Балканската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите в Сараево. От 2005 г. Велинград е и „СПА столица на България“ по решение на Българската асоциация на хотелиерите и ресторантьорите (БХРА). Д-р Гасан Аиди, президент на Международната хотелиерска и ресторантьорска асоциация (IH&RA), бе специален гост на церемонията по случай връчването на приза „Велинград - СПА столица на Балканите“. Той бе обявен за почетен жител на града. Президентът наIH&RA е в България по покана на БХРА и Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите - Велинград, с подкрепата на Държавната агенция по туризъм. В рамките на програмата си в България гостът ще посети културно-исторически забележителности и туристически обекти на членове на асоциацията в София, Велико Търново, Търговище, Варна, к. к. Златни пясъци, к. к. Албена, к. к. Слънчев бряг, в. к. Свети Тома, Казанлък и Велинград.

ÑÏÀ ÕÎÒÅË „ÏÅÐÑÅÍÊ“ Å ÍÎÂÎÒÎ ÌßÑÒÎ ÇÀ ÏÎ×ÈÂÊÀ  ÄÅÂÈÍ СПА хотел „Персенк“ е най-новият луксозен хотел в китния родопски град Девин. Петзвездният комплекс се намира в центъра на града и разполага със 70 двойни стаи,1 фамилен, 4 стандартни и 3 VIP апартамента. Всички са с великолепни гледки към града, планинските склонове или градината на хотела. Стаите са елегантно обзаведени и оборудвани с минибар, климатик, LCD телевизор, интернет връзка и телефон. В комплекса има два ресторанта, панорамен бар с най-красивият изглед в града, енотека с отбрани вина и с единствения в курорта боулинг. На приземното ниво на камплекса е оборудван приятен СПА център със сауна, парна баня, фитнес, джакузи и басейни с минерална вода. Предлагат се класически и антицелулитни масажи, масажи с мед, шоколад, вулканични камъни.

ÕÎËÀÍÄÑÊÀ ÂÎÄÍÀ ÏÈÐÀÌÈÄÀ ÙÅ ÏÎÌÀÃÀ ÍÀ ÈÍÄÎÍÅÇÈß

На индонезийския остров Помана две огромни холандски пирамиди скоро ще осигуряват чиста питейна вода на местното население това лято. Изобретението представлява голям сребърен балон с формата на пирамида с височина 8 метра и диаметър 30 метра. В момента пирамидите се товарят на кораб в Ротердам, откъдето ще тръгнат за Индонезия. Този иновативен проект е резултат от сътрудничеството между консултантски и инженерингови фирми в сътрудничество с компанията Aqua Aero Water Systems и

12

местната неправителствена организация Yayasan Dian Desa. През 2006 г. проектът „водни пирамиди“ спечели наградата за иновации на Световната банка. Инсталацията ще осигурява около 1000 литра чиста вода дневно и изисква минимум енергия, тъй като за производството на вода ще се използват източници на соларна енергия. Подпочвените води ще се изпомпват в пирамидата и ще се изпаряват през деня, когато температурата в съоръжението се очаква да достигне 75 градуса по Целзий. Примесите и солите ще остават на повърхността, а чистата вода ще постъпва посредством специална система. Ще се използва и екстериорът на пирамидата. Когато вали дъжд, водата ще се стича по покрива в специален резервоар, където ще се съхранява и ще може да се използва по време на сухия период. Проектът се подкрепя от специална програма на холандското правителство. В момента жителите на Помана не разполагат с никаква питейна вода и трябва да я купуват от близкия остров Флорес. Когато пирамидата бъде доставена и монтирана, населението ще разполага с 2000 литра дневно, при това извлечена от недрата на самия остров.


Ñìåñèòåëèòå Melange съвършенство в дизайна от

месителите са важен щрих в интериора на банята и често ролята им е решаваща за създаването на неповторима атмосфера. Новата колекция на Ideal Standard - Melange, притежава всички качества да бъде перфектният завършек на обзавеждането на банята, олицетворявайки съвършенството в дизайна на смесителите. Колекцията е резултат от комбинацията между забележителна визия, дело на дизайнерското студио Artefact, висококачествени материали и прецизна изработка. Плавните форми комфортно следват линията на дланта. Минималистични и чувствени, смесителите Melange придават характер на банята, като великолепно хармонират с всеки умивалник, вана или биде.

Ñ

Благодарение на иновативната технология Click със смесителите за умивалник Melange лесно се контролира използваното количество вода и безпогрешно се регулира водната температура. Иновативният вграден аератор осигурява отлична функционалност и улеснява поддръжката и хигиената, недопускайки натрупването на варовик.

Колекцията Melange включва пълна гама смесители: за умиваник - стоящ или вграден; за биде; за вана/ душ - стенен, вграден, четиридупков, за монтаж на периферията на ваната или термостатен.

С интелигентния термостатен смесител Melange поддържате желаната от вас температура на водата. Иновацията Cool Body гарантира безопасност при допир, без риск от изгаряне.

13


ТЕМА ФРИЗОВЕТЕ Миряна Малчева

Ако банята е торта, то ролята на черешката най-често се играе от декоративния фриз. Основната плочка с нейните цвят, размери или пък начин на редене, типът обзавеждане и атрактивните аксесоари могат да създадат фон, да подчертаят стил, да изпълняват конкретни функции, но индивидуалността и дори уникалността на декора в банята се постига с умело подбрания фриз.


òåìà

Çîíèðàéòå ñ ôðèç И в най-малката баня може ясно да се обособят основните функционални зони, ако фризът се натовари с ролята на чертожник. Хоризонталният или вертикално поставеният декоративен детайл визуално ще очертае пространството около огледалото с умивалника, тоалетната чиния и също така ще „отдели“ мократа зона на душа от останалото оборудване. Възможно е също с керамичния фриз да прикриете архитектурен дефект (като ненужна колона или ниша). Понякога е достатъчно само да подчертаете дефекта с декоративен материал и да го превърнете в акцент.

1

2

Êëàñè÷åñêè ìîäåëè ôðèçîâå При повечето серии на плочки производителят предлага няколко модела фризове. Обикновено те са тънък вариант, наречен още „пура“, и по-широк, като и в двата вида има повторение на шарките или някакъв друг свързващ елемент. В зависимост от проекта, който е задължително да направите, преди да напазарувате плочките, в облицовката могат да се включат всички видове от колекцията. Комбинацията на елементи от различни колекции и дори производители също е възможна. Много често тя е вариант за снижаване на общия бюджет за банята. Когато предприемате такава комбинация обаче, внимателно сравнявайте характеристиките на елементите.

16


Размерът на фриза трябва да съответства на големината на основните стенни и подови плочки или пък да се съотнася мащабно към тях - например ширината на две плочки да се равнява на дължината на фриза или обратно. Не пропускайте да включите и размера на фугата между плочките. Друг важен размер е дебелината на декоративния елемент. Тя трябва да е еднаква с тази на останалите плочки, защото в противен случай има опасност да стърчи или да хлътне при монтажа. Преди да закупите плочките или фриза, сравнете цветовете им, като за предпочитане направете проба при осветление, което максимално се доближава до това в бъдещата баня. Съпоставете и покритието на елементите дали е еднакво лъскаво и еднакво матово, дали не е прекалено голям контрастът помежду им, огледайте качеството на изработката и техническите спецификации. Понякога може да се направи компромис с по-нискокачествена стенна или подова плочка, като това се компенсира с по-скъп, атрактивен и елегантен фриз.

Äåêîðàòèâíà ïëî÷êà âìåñòî ôðèç През последните няколко години производителите на керамика за банята започнаха да обръщат особено внимание на декоративната плочка. Ако преди най-често тя се предлагаше в основните цветове на колекцията с декоративен медальоншарка, повтаряща се при фриза, сега тя е с претенцията да се превърне в ключов декоративен акцент при оформлението на банята.

3

4

1. Серия Alpina на Marazzi. Предлага Bagno Italiano. Фриз малка пура - 6.50 лв./бр., голяма пура - 8 лв./бр., основен фриз - 25 лв./бр. 2. Декоративна плоча Charme jolie azzurro (25x50 см), декоративен фриз 6x50 см. Серия Charme на Valentino by Piemme. Предлагат магазини „Жакот“ 3. Серия Natural на Edilcuoghi. Предлага „Булгрес“. 4. Фриз на точки (27х5 см) серия Campus на Vives. Вносител „Елва-Т“ ЕООД.

17


òåìà

2

1

Често декоративната плочка е с особено атрактивен дизайн, който хармонира по цвят и релеф с останалите елементи от колекцията. В класическия случай тя се съчетава с някои от предлаганите в колекцията по-малки фризове. При избора на такъв вариант отново акцентът може да бъде поставен върху зонирането на банята - с по-големите размери например може да се оформи цялата душ-кабина или пространството от мивката до тавана.

1. Декоративна плочка от колекцията Folk на Marazzi. Сини плочки – 42 лв./кв. м, декоративен фриз (18х36) - 40, 50 лв./бр., декоративен фриз (8х36) – 24.60 лв./бр. Предлага Bagno Italiano. През месец юли има 10% отстъпка за налични количества. 2. Основна плочка (20х25 см) и фриз на точки (20х5 см) серия Only White на Vives. Вносител „Елва-Т“ ЕООД. 3. Модел Gardens на Edilcuoghi. Предлага „Булгрес“. 4. Колекция Cristina на TAU Ceramica. Фриз 12.5х36.5 см - 10.56 лв./бр., и декоративна плочка 25х36.5 см – 18.59 лв./бр. Предлага Ele Ceramica.

18

3


4

19


òåìà

1

1. Декоративен фриз Twist pink Oblo (5х20 см) - 22.20 лв./бр. На Impronta. Предлага Ele Ceramica. 2. Колекция Andina на TAU Ceramica. Фриз - 16.32 лв./бр. Предлага Ele Ceramica. 3. Декоративен фриз от колекцията Sari на Marazzi в зелено (7х59 см) - 53 лв./бр. Предлага Bagno Italiano. 4. Колекция Harmony на Valentino by Piemme. Стенна основна плоча с размери 20х45 см и декоративна плоча Harmony trilogy beige (20х45 см), фриз Valentino 3х45 см. Предлагат магазини „Жакот“ 5. Серия Siha на Latina, Испания. Цена на плочка 25Х50 - 43,00 лв./м2. Предлага „Инекс Трейд“.

20


Ôðèç + äåêîðàòèâíà ïëî÷êà å ïîñëåäåí äèçàéíåðñêè õèáðèä Най-новите дизайнерски колекции лансират едно ново поколение декориращи елементи за банята - хибрид между фриза и декоративната плочка. В повечето случаи той е равен на една втора или една трета от ширината/височината на основната плоча и колкото по-богата е колекцията, толкова повече разновидности предлага. Понякога този декор просто повтаря цветовете на основните плочи, катов едни случаи предоставя още по-голяма свобода в пространственото решение, а в други дублира шарката на декоративната плочка или фриза, като допълнително добавя и релеф например. При толкова голям избор на плочки обаче е добре покупката внимателно да се обмисли, особено ако банята е

по-малка. По-добре е да не се прекалява с декоративните елементи, ако това ще наруши стиловите характеристики на интериора, ще дебалансира цветове и ще създаде чувство за претрупаност и хаос. При покупката на плочки и фризове е важно да не се пазарува стихийно - добре е пазарът да бъде проучен, да се посетят повече от 1-2 магазина, за да може да се направи сравнение на цени, качество и стил. Съвет: ако се съмнявате в направеното от вас съчетание, разгледайте каталозите на по-големите колекции. Те обикновено дават възможности за безброй индивидуални подредби и решения, без да се налага напасване на различни видове изделия според личните вкусове.

3

4

2

5

21


èíòåðèîð/lifestyle

22


Какво е лукс? Докъде стигат границите на удобството, разкоша и комфорта? Доколко парите са определящ инструмент както за създаване на изискан и шикозен интериор, така и за претенциозен кич? Има ли ясна формула, с която гарантирано да се постига баланс между удобство, лукс и стил? Едва ли има точни отговори на тези въпроси, но сигурното е, че балансьорът в тази ситуация се нарича професионализъм. Списание „Баня&Spa“ стартира нова рубрика, в която ще показва бани, видимо направени с висок бюджет, но без претенции за лъскавост и помпозност. Ще ни ги представя Иван Александров, архитект и дизайнер, автор на редица високобюджетни интериорни решения, които не са публикувани досега.

Äèñêðåòåí øèê ñ äúðâî è åëèòàðíî îáîðóäâàíå

интериор Иван Александров, архитект и дизайнер, i.aleksandroff@rts.bg снимки Асен Балабанов

23


èíòåðèîð/lifestyle

1

24


2

1. Хидромасажната вана на Jacuzzi е с облицовка от естествена дървесина и е с екстри от най-висок клас. 2. Едната от стените е покрита с дървена ламперия, а с помощта на вертикални плоскости са оформени ниши, които визуално очертават зоните на умивалника и хидромасажната вана. 3. Отсрещната стена също е зонирана с ясно обособени кътове за душа и комплекта тоалетна с биде на марката Jacuzzi.

T

3

ази баня се намира в частна градска резиденция, в която собствениците отсядат само по работа. По-точно това е банята на собственика бизнесмен, предназначена да обслужва неговите лични покои. По архитектурна даденост пространството от около 10 кв. м е с квадратна форма и се отличава с висок почти 3 метра таван. Арх. Иван Александров съобразява интериорното решение с редица фактори като функция на банята, навици на собственика, както и със стилистиката на цялата къща, строена през 30-те години на миналия век, която все още пази реплики от характерната за тогава поствъзрожденска атмосфера на градския дом. Прекрасно съхранената оригинална дървена дограма и дюшемето от масивен дъб, които присъстват в цялата къща, определят интериорната линия и в банята. Оборудването е изключително елитарно, на една от най-популярните и скъпи европейски марки - Jacuzzi. Моделите са подбрани така, че да предоставят удобства, да създават усещане за стабилност и респект.

25


èíòåðèîð/äåòñêàòà áàíÿ

Ïðîâîêàöèè ñ ïëàñòè÷íà ãåîìåòðèÿ

1

26


интериор арх. Борис Борисов, тел. 0889 572 312 снимки Асен Балабанов

2

1. Èäåàëíî áÿëà ãëàíöîâà ïëî÷êà îò êîëåêöèÿ íà Vitra â êîìáèíàöèÿ ñ êåðàìèêà â áëåäî ðåçåäà ñúçäàâà ðàâíîìåðåí ñâåòúë ôîí çà æèâàòà ãåîìåòðèÿ íà òàâàíà è ñòåíèòå. 2. Ïëîòúò çà óìèâàëíèêà å èçïúëíåí ïî ïðîåêò íà àðõ. Áîðèñîâ ïî äåòàéë, ñúçäàäåí çà ìÿñòîòî.

етската баня трябва да е свежа, просторна и забавна, но съвсем не е задължително за постигането на този ефект да търсите плочки с шарени мотиви или пък да напълните помещението с хитови анимационни герои. Предлагаме ви едно интериорно решение на арх. Борис Борисов, в което чувството за обем и игровият характер

Ä

на помещението се постигат изключително със средствата на проектирането. На чертеж банята е абсолютно стандартна - с площ около 4 кв. м, но в нея има място не само за умивалник, тоалетна и душ, но и за правоъгълна вана. След реализацията на проекта обаче пространството изглежда по-широко и някак подвижно, като че ли е конструирано от кубчета и цилиндри на „Лего“. Чувството за

динамика се постига с прецизната геометрия на стените и тавана, чиито повърхности на места вдлъбват или изпъкват, създавайки множество квадрати и правоъгълници. Почти калейдоскопичната пластичност на повърхностите става още по-осезателна, когато помещението се погледне през отражението в голямото огледало, поставено на стената над умивалника.

27


èíòåðèîð/äåòñêàòà áàíÿ

Èäåÿ çà ñêîñåíèÿ òàâàí

1

28


интериор Скарлет Зидарова, тел.: 0888842149 снимки Асен Балабанов

косеният таван обикновено се счита за архитектурен недостатък, защото краде от височината на стаята и създава неудобства при обзавеждането. Този проблем става още по-сериозен, когато помещението е малко, какъвто е случаят с тази баня. Дизайнерката Скарлет Зидарова, автор на интериорното решение, предлага хитър начин, с който конструктивният дефект да се превърне в ефект. Скосяването се изправя с допълнителна стена, която фиксира новата полезна височина в банята. Така става възможно под скосяването да се разположат тоалетна чиния и дори душ-кабина. В малката баня остава място за удобна ъглова мивка с шкаф под нея.

Ñ

2 1. Душ-кабината е затворена с врата, която се отваря по оста си и не изисква място за цяло крило. 2. Заради малкото място е избран ъглов умивалник, чието удобно корито е с ширина не повече от 25 см.

29


èíòåðèîð/äåòñêàòà áàíÿ

1

2

Òåõíîñòèë ñ ïëî÷êè ìåòàëèê интериор арх. Мери Клинчева и арх. Хари Караламбев тел.: 0888 6054 440

1. Големите огледала също влизат в ролята на декоратор, който мултиплицира зададената по проект игра на светлини и сенки. 2. Плочките са с ефект на гофрирана ламарина. 3. Шкафът под мивката е изработен по детайл специално за мястото.

30

банята на тийнейджъра не трябва да липсва нито един функционален елемент от родителската баня и е особено важно функцията да се представи в характерен стил, изразяващ интересите на младия стопанин. Ето как известният архитектурен тандем Мери Клинчева и Хари Караламбев обзавеждат санитарната зона на един 17-годишен младеж. Банята е директно свързана със стаята на момчето и предлага всички нужни удобства - мивка с шкаф за козметика, широка душ-кабина. Характерната атмосфера в помещението обаче се създава изключително със средствата на интериора. Търсеният ефект на баня в техностил се постига с плочките в тъмен металик, умело съчетани със санитарията в ярко оранжево и атрактивните осветителни тела, които създават асоциации за дискотека.

Â


3

31

снимки Асен Балабанов


èíòåðèîð/wc îáùåñòâî

ай-новият столичен джаз клуб Sofia Live club не на шега шокира гостите си. При това не с коктейли и нощни програми, а... с интериора на тоалетната. Sofia Live club всъщност се помещава в едно добре познато на столичани място - някогашния кафетеатър в подлеза на НДК, който за няколко години се сдоби и с бурната слава на нощна дискотека. По желание на новите стопани старата зала трябва да се промени напълно, и то така, че да предлага възможно най-добрия инструментариум за организиране на атрактивни нощни партита с жива музика и по-специално джаз. „Водещата идея бе да създам луксозен декор, без стилова конкретика, който да е модерен, но и да намигва за ретро, като работя с един основен цвят - черното. Не биваше да допускам обаче интериорът да е монохромен, равен и безличен.

Í

интериор Иван Александров, архитект и дизайнер, текст Антоанета Салфидж, снимки Асен Балабанов

Øîê â æåíñêàòà òîàëåòíà Трябваше да е динамичен, на места шокиращ, забавен, любопитен или пък да предразполага към отпускане и пълно изчезване от реалността“, разказва архитектът и дизайнерът Иван Александров, автор на инте-

32


ñ ïèñîàð è ñåíçîðíè ñìåñèòåëè риорния проект. Сред множеството интериорни провокации, с които Иван Алескандров напълно преобразява познатата зала, превръщайки я в елитарно и ултрамодерно място, видимо се

откроява... тоалетната. Екстравагантна и създадена, за да шокира, WC зоната прави впечатление още при влизането в заведението. Тя се намира на територията на

театрално обзаведеното преддверие към залата и обществените умивалници са позиционирани фронтално срещу гардероба. Наистина няма как да останат незабелязани.

33


èíòåðèîð/wc îáùåñòâî

1

2

1, 2. Мъжката и женската част на тоалетната са огледално обзаведени по кътове както следва: в близост до изхода са умивалниците, после следват писоарите и в дъното са затворените боксове с тоалетни чинии. Да, не сте разбрали погрешно. И в женската тоалетна има писоари, специално създадени за дами. Моделът е на Catalano, Италия, а в Sofia Live club писоарът прави своята европейска премиера. 3, 4. Мивките също са на марката Catalano, Италия. Смесителите им са със сензори, така че водата потича само ако приближите ръка до чучура. 5. Всеки интериорен елемент - до най-дребния и незабележим детайл - е изпълнен по индивидуален проект специално за мястото. Плотовете и лампериите са от фурнирован MDF ваксан и състарен по специален начин. Смесителите в преддверието са на Fantini, Италия, а подовата керамика е от колекция на дизайнерската фабрика Rex.

3

34

4


5

35


èíòåðèîð/wc îáùåñòâî

Луксозната обстановка в залата е постигната с внимателен подбор на материали и материи и с индивидуален проект на всеки детайл. Стените и колоните са тапицирани с капитонирана черна кожа, повечето ъгли са подчертани с широки ивици черно огледало, а корпусите и плотовете са изпълнени от внимателно подбран черен MDF. За изпълнението на обзавеждането архитект Александров се доверява на българската фирма „Булдекор“.

36


  SPA  Тина Николова

Гладко, стегнато тяло с приятен бронзов тен това е идеалът за красота на лято 2009. А и преди това. Излишната растителност вече се смята за проява на лош вкус не само при жените, а и при представителите на силния пол. Затова и хитът на интелигентната грижа за тялото в летните месеци е епилацията. Но каква и кога? Запознайте се с най-важните правила.

37


áèáëèîòåêà Spa

Åïèëàöèÿ ïî ïðàâèëàòà

ÏÎÄÐÚ×ÍÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ Започваме с тях, защото изпреварват салонните процедури с две актуални за момента предимства: 1. Отговарят на универсалната антикризисна лична стратегия, т.е. те са достъпни, пестят време и най-важното - пари. 2. Те са единственият възможен вариант за случаи, в които се налага спешна реакция, особено през лятото, когато е в сила първият закон на епилацията: „След процедури (кои точно ще стане ясно по-нататък) никакъв плаж поне две седмици!“ Този закон си има и някои изключения, както ще се убедите сами по-късно. Сега да се върнем към добрите стари домашни средства. • С пинсети. Това е добър начин за убиване на времето, но не е препоръчителен за честа употреба. Редовното пощипване с пинсетата „стимулира“ тънките власинки и след време те изправят ръст с твърдост и упоритост, с която е много трудно да се пребориш. • Със самобръсначка. Срамна отжи-

38

велица, която не ви съветвам да споделяте на глас. Още на втория ден след решителната коситба на бръснача започват да си пробиват път таралежови бодли. Още един сериозен недостатък - неизбежното раздразване на кожата, придружено с бесни сърбежи. • С депилатор. Червените петна от раздразване и алергичните реакции са обичаен спътник на кремовете за депилация. • С машинка. Не е много приятно, но пък гладките крака са ви гарантирани поне за две седмици напред. Уточнението „крака“ не е случайно - избягвайте да експериментирате с електричката в други зони пак поради опасност от раздразнения и обриви.

Ðåãóëèðàíå íà ðàñòåæà Забелязали сте вероятно, че през лятото космите никнат по-бързо. Причината е проста - метаболитните процеси са на максимум, хормоналните нива - също. За да забавите ускореното темпо: • не злоупотребявайте с пребиваването в солариум или на открито под слънцето; • не прекалявайте с подхранващи козметични средства, които съдържат много витамини, особено А и Е; • задължително се консултирайте с лекар, ако сте решили да приемате хормоносъдържащи препарати, кремове, орални контрацептиви.


• С кола-маска. Най-разпространеният и най-безопасният способ за биоепилация!

тази причина ензимната епилация не се препоръчва за бикини зоната, характерна с крайно чувствителната си кожа. Накрая мъртвите косми се отстраняват с помощта на затоплен восък. Недостатък. Уви повечето космени луковици са толкова жизнени, че растежът продължава дори и след серия процедури.

Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà Най-подходящият, ако до морето ви остават два-три дни! За да нямате никакви грижи, поверете се в ръцете на професионалиста, т.е. кварталната козметичка. Използването на затоплена кола, естествено, е позволено и в домашни условия, стига да сте сигурни, че сте достатъчно сръчни. В аптеките и магазините прелива и от специални пластири, които е достатъчно само да прилепиш към конкретния участък от кожата и след това смело, с рязко движение да дръпнеш. Една лека забележка към този метод - не бива да се повтаря в течение на 48 часа!

За всички апаратни процедури са в сила няколко универсални тънкости: • в продължение на 2-3 седмици след сеанс не бива да се правят слънчеви бани или да се посещава солариум; • преди процедура трябва да се изчака космите да израснат около 2-4 мм. • ФОТОЕПИЛАЦИЯ - универсален метод, предназначен за остраняване на косми от всякакъв вид и цвят и от всеки участък на тялото.

ÏËÀÍÎÂÈ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Битката с нежеланото окосмяване е толкова яростна, че нямаше как научно-техническата мисъл на човечеството да не се включи със серия апаратни хватки, които на всичко отгоре непрекъснато търпят подобрения. Големият плюс на съвременните салонни процедури е, че с тях ефектът е значително по-дълготраен, като при някои в обозримо близко бъдеще настъпва пълен триумф над врага. Припомняме обаче уговорката, че апаратната епилация не е желателна през лятото. • ЕНЗИМНА епилация. Това е относително нова технология, която позволява бързо и безболезнено, за един сеанс в рамките на 40-50 минути, да бъдат унищожени всички косми и косъмчета по краката. Върху кожата се нанасят препарати с ензимни вещества на растителна основа, които разрушават космените луковици. За подсилване на ефекта върху обработваните участъци се поставят термобандажи, които излъчват инфрачервена топлина. По

Извършва се с помощта на специална апаратура, която атакува с определен спектър светлинни вълни, подавани на импулси. За траен, многогодишен ефект са нужни 3-6 процедури с интервал от няколко седмици между тях. Още след първия сеанс космите стават по-редки и тънки, следователно и по-незабележими. Недостатък. Усеща се известен дискомфорт по време на сеанс. • ЛАЗЕРНА епилация. Ефективна, безболезнена и бърза процедура! Справя се успешно с остраняването на по-дебели и твърди косми, което е едно от главните Ӝ преимущества пред останалите методи. При нея източник на лазерно лъчение генерира инфрачервена светлина и топлина, които нагряват и унищожават космените луковици. След 3-4 седмици косъмчета ще се появят

отново - от резервните фоликули. За пълното им ликвидиране са необходими поне 6 сеанса с интервал от месец между тях. Недостатък. Процедурата не е подходяща за светлокосите. НО! И това вече не е норма. В последно време в масова употреба навлиза нова генерация лазерни системи, които съчетават плюсовете на лазера и фотоепилацията. С тях епилацията може да се провежда по всяко време на годината, дори и през лятото. Тънките светли, както и посивелите коси също са напълно подвластни на въздействието на усъвършенствания лазер. Без проблем апаратът може да се използва за всеки участък от тялото и лицето. Плюс: При този метод са изключени усложнения като враснали косми или фоликулни възпаления. • ELOS епилация. Не оставя никакъв шанс за живот нито на светлите, нито на тъмните косми, тъй като бомбардира фоликулите едновременно с топлина, светлина и радиовълни.

Процедурата е почти безболезнена. Ефектът „Завинаги!“ е налице след минимум 3 сеанса с интервал от по три седмици между тях. Недостатък. Този метод не се препоръчва по време на прием на антибиотици и хормонални препарати за лечение на щитовидната жлеза.

39


40


Àïåòèòíè ïëîäîâè ñàïóíè îò „Ðåôàí“

Ï

опулярната българска козметика „Рефан“ откри летния сезон с нова колекция натурални сапуни с аромат на вкусни плодове. „Памук и бял чай“, „Нар и папая“, „Зелена мандарина“, „Средиземноморски дъжд“, това са само част от апетитните изкушения, с които „Рефан“ ще се погрижи за свежия вид на вашата кожа и неустоимия Ӝ аромат. Другите великолепни предложения на пловдивската елитна марка са сапун „Здравец“, сапун „Смокинов лист“, сапун „Орхидея“, сапун „Мимоза“ и сапун „Ирис“. И петте сапуна даряват утринна свежест и настроение, съчетано с перфектен измиващ ефект, като завладяват с уханието на любимото растение. Богатият асортимент от натуралната колекция помага да откриете най-хранителното меню за вашата кожа. С перфектната си естетична визия натуралните сапуни от 1 килограм наподобяват по цвят и мирис на любимите ви апетитни изкушения. Чувственият аромат е свързан с великолепното сензитивно въздействие и пенливост на сапуните,

които са подходящи дори и за найчувствителната кожа. Продуктите на „Рефан“ от тази серия прите-

жават превъзходен ексфолиращ ефект, както и доказани хигиенни качества. Сапуните от натуралната колекция са съставени от чисти суровини и екстракти, извлечени от природата. Свежият коктейл от аромати и масла възбужда, тонизира и ободрява лицето и тялото. Напълно натурални и хидратиращи, сапуните са създадени в съответствие с древните традиции и следват съвременните тенденции на пазара. Натуралните сапуни от уханни аромати от новата колекция на „Рефан“ почистват, подмладяват и разкрасяват. С тях преоткривате насладата на плодовете и свежестта на цветята направо чрез кожата. Изборът е затрудняващ, защото апетитът идва с консумацията. Подберете сапуна според любмите плодове и цветя и поднесете най-подходящия коктейл за вашето лице и тяло в идващите месеци.

41


êîçìåòèêà

Êðåì çà òåí

Ê

екип на сп. „Баня&Spa“

олкото и да обичате слънцето, ако кожата ви се окаже неподготвена за среща с горещите му целувки, резултатът ще е изгаряне или белег завинаги. Подобни неприятни спомени от лятото са все по-често явление за съжаление. И причината за тях не е нито в слънцето, което просто си пече, нито в нашата кожа. Просто начинът ни на живот вече протича предимно под покрив, а най-пряката ни слънчева връзка по време на работния ден е през стъклото на прозореца. И вместо да се чудите как е възможно половинчасов разговор с приятелки на пейка в парка да ви „дари“ с цял куп златни лунички по лицето, изградете си сами ефикасна слънцезащита. Започнете със създаването на полезен навик. Направете така, че цялата ви козметика - както за лице, така и за тяло и за коса - да съдържа слънцезащитен компонент и я използвайте независимо от сезона. Списание „Баня&Spa“ ви предлага да пробвате няколко нови продукта, които са с доказан слънцезащитен ефект и ще помогнат на вашата кожа безболезнено да преодолее стреса от горещата среща с парещите лъчи.

42

1

4 2

3


7 8 9

5

1. Регенериращ дневен крем за лице с UV филтър за всеки тип кожа Mineralia с минерали от Мъртво море и зеленчукови екстракти, 50 мл. Хидратира обилно. Спомага за трайността на грима. Витамини C и E, съчетани с UV филтър, гарантират заличаването на видимите белези от стареене и излагане на слънце. Витамин А спомага естествения процес на регенерация. Цена 38.00 лв. Предлага Sea of Life – България.

2. Стимулираща кална маска за коса и скалп Sea of Life PRO с розмарин. Без пърхот© био-нано-техно6 логия за всеки тип коса, 500 мл. Заздравява скалпа и корените на косъма чрез активна микроциркулация. Стимулира растежа. Предпазва от вредното влияние на замърсяването и слънцето. Помага при пърхот, псориазис и себорея. Цена 52.00 лв. Предлага Sea of Life – България. 3. Терапевтичен хидратант за коса и скалп с розмарин и кал от Мъртво море Sea of Life PRO (без отмиване). Без пърхот© бионано-технология за всеки тип коса, 500 мл. С мощно антиоксидантно действие хидратира косъма и скалпа в дълбочина. Предпазва от вредното влияние на UV лъчите. Предотвратява оплитане, чупене и „цъфтеж“ на косъма. Цена 46.00 лв. Предлага Sea of Life – България. 4. Dark Tanning Oil. Висококачествен лосион за почерняване с висока степен на хидратация . Не съдържа защитен фактор. Подходящ за тези, които имат или не изграден базов тен и се нуждаят от силна и надеждна хидратация, докато се пекат на плажа. Предлага HEAT GROUP Ltd. 5. SPF 15 Lotion, серия „Калифорния Тен“. Висококачествен слънцезащитен лосион със средна степен на защита, съчетаващ зашеметяващ бронзов тен с умерена степен на защита. Подходящ за тези, които имат или не изграден базов тен

и се нуждаят от умерена защита и силна хидратация, докато се пекат на плажа. Цена между 24 и 28 лв. с ДДС (в зависимост от дистрибутора). Предлага HEAT GROUP Ltd. 6. SPF 45 Lotion. Висококачествен слънцезащитен лосион с максимална степен на защита, съчетаващ зашеметяващ бронзов тен с умерена степен на защита. Подходящ за тези, които имат или не изграден базов тен и се нуждаят от максимална защита и силна хидратация, докато се пекат на плажа. Цена между 24 и 28 лв. с ДДС (в зависимост от дистрибутора). Предлага HEAT GROUP Ltd. 7. Слънцезащитна козметика серия Beach Bronzer на Tannimaxx комбинира слънцезащитен фактор с иновативна технология за получаването на дълбок и равномерен тен. Меланинът увеличава тена след излагане на слънце. Действието на витамините бива стимулирано от UV лъчите. Те защитават кожата от свободните радикали и запазват еластичността Ӝ. Алое вера хидратира кожата след излагане на слънце. Цени слънцезащитни кремове Beach Bronzer SPF 8, Beach Bronzer SPF 12, Beach Bronzer SPF 20, 175 мл. -10 лв. Предлага „Сънкинг“. 8. Крем Beach Bronzer - After Sun Bronzing, 175 мл. Цена 6.80 лв. Предлага „Сънкинг“. 9. Плажно мляко със защитен UV фактор 5 SPF - за ниска защита, 15 SPF – средна, и 24 SPF,-висока защита, 150 мл. Цена 3.20 лв. с ДДС. Козметична фирма Hristina. 10. Слънцезащитно олио с 5 UV фактор и 8 UV фактор. Успокояващ лосион за тяло за след слънце експозиция с екстракт от бъз, 150 мл. Цена 3.50 с ДДС. Козметична фирма Hristina. 11. Избелващ крем за лице 100% натурален на базата на цинк, цетацеум и еластин, 40 мл. Цена 7 лв. с ДДС. Козметична фирма Hristina. 12. Лосион за след слънце. Нежен, охлаждащ, хидратиращ. Активните съставки като алое вера, Д-пантенол и специален екстракт от върбовка

12

10

11 (Epilobium) омекотяват и хидратират стресираната от слънцето кожа. Маслото от купуасу и витамин Е подобряват еластичността, 200 мл. Цена 28 лв. Предлага „Бютифорс“.

13. Крем с фактор LSF 30 за лице и тяло. Нежен, водоустойчив антиейдж крем с изключително активен UVA+UVB филтър. Екстрактът от диня осигурява ДНК защита на клетките от вредните слънчеви лъчи, 50 мл. Цена 24 лв. Предлага „Бютифорс“.

13

43


beauty zone

Ïî-ìëàäè ñ ìàñêà îò ïëàöåíòà

Ó

никални процедури с продукти от човешка плацента предлага у нас фирма „Сънлайн Трейд“. Това е първата и единствена алугенна козметика на българския пазар. Марката PLAZAN, световен лидер в плацентарната козметика, е разработена в руското научноизследователско предприятие „Жеспар Биос“, което от 15 години разработва уникални фармацефтични и козме2

44

тични продукти на базата на активни компоненти от човешка тъкан. PLAZAN, чийто директор е Светлана Итченко (сн. 2), включва професионални плацентно-колагенови маски, съставени от висококонцентрирани съставки, извлечени от тъканите на плацентата и пъпната връв на човека - това са високомолекулярен и нискомолекулярен плазан, хиалуронова киселина от пъпната връв, еластин - колагенов комплекс, хидролизат на белтъци, 3

1

гликозаминогликани. Сред признатите вече в цял свят безспорни характеристики са доказаната трайна подмладяваща функция, висока лечебна и ранозаздравяваща ефективност. На тази база PLAZAN разработва почти чудотворни антивъзрастови и лечебни терапии и програми, които гарантирано отстраняват множество дерматологични проблеми. Чудото всъщност се крие в самата човешка природа и възможността за самовъз-


4

становяване. Единствено алугенната козметика притежава функцията на заместване. Без изкуствено вмешателство в естествените и биохимични процеси клетката поема необходимите и недостигащи компоненти от собствен произход. Това обяснява абсолютната липса на алергенност и привикваемост. Представяме ви една от базисните процедури на PLAZAN за лице - колагенова маска-салфетка. Подходяща е за всички типове кожа, за всички възрасти, за целогодишно използване. При включване в нея на съответните допълнителни елементи ефикасно се повлияват различни кожни проблеми. Подходяща е след пластични операции, след пилинг и мезотерапия. Маската има изразен лифтинг ефект, хидратира кожата в цялата Ӝ дълбочина, предотвратява пигментацията, активизира клетъчното дишане и синтеза на собствения колаген. Лицето се подготвя с почистващо мляко PLAZAN, с което се отстраняват гримът и грубите замърсявания по кожата (сн. 3). То съдържа и активен компонент.

5

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Следва третиране на лицето и шията с плацентен крем-скраб. Той съдържа фини частици прах от финикова палма, която притежава естественото свойство да извлича токсините. Той включва и еластинколагенов комплекс. За целта скрабът внимателно се нанася по цялото лице, кожата се обработва с леки движения по масажните линии (сн. 1) и след 3-4 минути, когато активният компонент си е свършил работата, едрите остатъци се отстраняват с кърпа.

ÑÚÙÈÍÑÊÀÒÀ ÌÀÑÊÀ-ÑÀËÔÅÒÊÀ Самата салфетка е произведена от специална тъкан и е с изрязани отвори за очите, носа и устата. Предлага се в запечатан плик. Активните компоненти се добавят от козметика в самата опаковка, с което салфетката се напоява равномерно (сн. 4,5). И тук е голямото предимство на PLAZAN - във възможността за индивидуален подход към всеки клиент. Активните компоненти от серията PLAZAN се предлагат в чист вид, което дава невероятна свобода на терапевта 7

6

да ги комбинира съобразно типа кожа и да създава уникална маска за лице и индивидуална процедура за тяло според случая и желанията на клиента. Напоената салфетка се изважда от опаковката и внимателно се разпределя плътно и равномерно по цялото лице и шия (сн. 6). Оставя се да престои около 20-25 минути.

ÇÀÏÅ×ÀÒÂÀÍÅ ÍÀ ÅÔÅÊÒÀ След свалянето на салфетката лицето се почиства от остатъците от активното вещество и се нанася един от кремовете от „Златната серия“, „Балзаковски“ от „Диамантената серия“ или ВИП крема „Раждането на звезда“ (сн. 7, 8).

ÏÐÅÏÎÐÚÊÈ ÇÀ ÏÐÈËÀÃÀÍÅ За получаване на дълготраен ефект е необходимо провеждането на курс от 6 до 12 процедури. Курсът може да се повтаря през 3-4 месеца, в зависимост от състоянието на кожата и възрастта на клиента. Препоръчително е също салонните процедури да се комбинират с продукти за домашна грижа PLAZAN.

8

45


éîãà è àç

×óâàòå ëè èíòóèöèÿòà? ?

Íåñúçíàòåëíîòî óïðàâëÿâà æèâîòà животни и растения. Човекът е гладен или жаден не само за храна или течности, а и за знания, познания, развлечения и за себепознание.

ÑÚÇÍÀÍÈÅÒÎ Å, ÊÎÅÒÎ ÍÈ ÏÐÀÂÈ ÓÍÈÊÀËÍÈ

Пракаш Белвал Нашето възприятие на света, в който живеем, и съответното ни поведение е резултат от всичко това, което ние сме. Ние се научаваме на определено поведение в ежедневието и същевременно го прилагаме. Това е просто един път. Едно малко движение в нашата нервна система от стимул към реакция. Ние сме гладни - ядем, жадни сме - пием, спи ни се - спим. Но къде сме научили всичко това? И защо търсим развлечение, знание, познание или себепознание? Това са всъщност все неща, които правят човека по-различен от други

46

Нашето съзнание е тази част от нас, която ни прави различни по своя уникален начин. Ние сме уникални във всичките си действия, дори и по отношение на себеподобните. Точно заради съзнанието. Според йога ние, хората, сме на по-високо ниво от животните, защото имаме и развиваме своето съзнание. Първите признаци за развитие в съзнателна посока са щастието и любовта. В тези двата случая ние развиваме вътре в себе си силата за представяне и въображение. Какви ли не представи преминават! Какви ли не мисли нахлуват! Движението вътре в нас е отражение на това, което ние сме, както и външното движение се определя изцяло от нашето вътрешно движение.

ÐÅØÅÍÈÅÒÎ Å ÈÌÏÓËÑ ÍÀ ÑÚÇÍÀÒÅËÍÎÒÎ Фактът, че имаме знание за себе си, за обстоятелствата, че притежаваме ценностна система, всичко това поражда импулс или желание. Ние искаме нещо от света, пожелаваме си го за себе си и вземаме решение, съобразено с конкретна ситуация. Всяко едно решение има най-малко две страни. И всяка от страните ни показва съществуване на много варианти в пространството.

ÈÍÒÓÈÖÈßÒÀ Å ÈÌÏÓËÑ ÍÀ ÍÅÑÚÇÍÀÒÅËÍÎÒÎ За да разберем интуицията по-добре, трябва да осъзнаем несъзнателната част от себе си. Какво е това, което ние съзнаваме? И какво е това, което не осъзнаваме? Фокусът на нашето внимание е определящ точно в този момент, точно на тази граница. В един момент нашето внимание може да забелязва


неща, които се случват в нас, както и извън нас. И там, където стои фокусът на вниманието, е съзнателната част в нас. Да си представим, че сме си в собствената стая. Толкова неща има в нея - цветове, сувенири, светлосенки, различни звуци, температура. Мястото и материята, върху която сме седнали. Това, което стои пред нас, и всички други неща зад нас. За един момент ние може да осъзнаем част от тези неща, това обаче не значи, че другите не съществуват. Докато гледаме интересен филм, ние забравяме за телевизора. Това обаче не означава, че приемникът не съществува или че контакта, в който е включен, го няма. Всичко, което е извън нашия фокус на внимание, е несъзнателната част.

ÒßËÎÒÎ ÏÐÈÒÅÆÀÂÀ ÈÍÒÅËÈÃÅÍÒÍÎÑÒ ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈÅ ÍÀ ÍÅÑÚÇÍÀÒÅËÍÎÒÎ Несъзнателното или подсъзнателното се грижи за всички жизненоважни функции в нашето тяло и в нашия организъм. Несъзнателното е частта, която се грижи за храносмилането и която сигнализира, когато сме гладни. Всеки орган познава до съвършенство своите функции и не спира да работи дори докато спим. Нашето тяло притежава интелигентност. Интелигентността е заложена във всяка наша клетка. Всички вътрешни органи, както и системите в тях знаят как да функционират, за да са живи и здрави. Тялото самостоятелно поддържа оптималната температура, сърдечносъдовия ритъм, кръвоносните съдове, лимфната система и нервната система. И всичко това се управлява от несъзнателната част вътре в нас самите. Ние на съзнателно ниво можем да

грешим за храната и течностите, които поемаме. На несъзнателно ниво обаче грешките нямат място. Представете си, че мускулната клетка започне да абсорбира храната на костите. Невъзможно е, нали? Точно това е функцията на нашето подсъзнание и тя е невъзможна за съзнателния ум. Точно затова нашето несъзнателно се грижи за процесите в самото тяло.

ÆÈÇÍÅÍÎÂÀÆÍÈÒÅ ÐÅØÅÍÈß ÑÀ ÈÍÒÓÈÒÈÂÍÈ, ÍÅÑÚÇÍÀÒÅËÍÈ Интелигентността на тялото е много по-голяма от тази на съзнателния ум. Ние съзнателно можем да вземаме определени решения, но жизненоважните решения винаги се вземат от нашето несъзнателно. И това е валидно за всеки аспект от живота, за всяка сфера на развитие. Интуитивните решения са тези, които поддържат живота. Те ни поддържат живи. Ние можем да избираме за момент в коя посока да тръгнем. Нашето подсъзнание обаче е това, което ни довежда дотам. Като при ездача и коня. Ездачът определя посоката, но конят е този, който извървява пътя. Там, където ние се намираме, то е резултат от нашите съзнателно зададени посоки. Ние подсъзнателно обаче сме извървели този път. В йога практикуващият може да постигне овладяване на вътрешните процеси.

ÄÈËÅÌÀÒÀ ÌÅÆÄÓ ÈÑÊÀÌ È ÒÐßÁÂÀ Каквото и да знаем за вътрешното, за подсъзнателното, за интуитивното, ние все пак сме социални същества. Интересува ни какво се случва във външния свят. Изкушаваме се от храна, дрехи, техника, изкуство, музика, развлечения. Като социални

съзнателни същества ние знаем към какво да се стремим. Същевременно обаче изпитваме и вътрешни необходимости. Може и да са малки, но са съществени и непрестанно ни напомнят за себе си. Дилемата е между външното постигане и вътрешното спокойствие. Когато ясно знаем на съзнателно ниво какво точно искаме, можем лесно да приспособяваме себе си към външните обстоятелства. Можем да направим компромис с храната, с въздуха и с всички жизненоважни неща. И това директно се отразява върху нашето здраве и качество на живот. Когато две различни ценностни системи стоят в нас и се борят за своето оцеляване, точно тогава се ражда дилемата. Дилемата между съзнателно и интуитивно.

ÑÚÇÍÀÍÈÅÒÎ ÄÀ ÎÁÙÓÂÀ Ñ ÈÍÒÓÈÖÈßÒÀ На интуитивно ниво стоят всички познания и знания от генетично ниво до самото създаване на света. То е безкраен океан за всички нови и нови открития и изследвания. Но ние съзнателно можем да избираме посоката както във външния свят, така и вътре в себе си. Опитът на съзнанието, макар и да е точен, е нищожен в сравнение с интуицията. Когато ние започваме да задаваме въпроси на себе си, всъщност задълбаваме корените на съзнателното в интуитивния свят. И ако съумеем да съчетаем точността на съзнанието със силата на интуицията, тогава всичко е постижимо. Това е признакът за една балансирана личност. Къде се намираш ти? Какви са твоите търсения? Какво е за теб възможното? Как решаваш всички тези неща?

4477


ïîñîêè

Åêîâàêàíöèÿ ïî èòàëèàíñêè

ñðåä ïðèðîäà, äèçàéí è äîìàøíà õðàíà

48


Ирина Владимирова

Å

коваканцията в Италия не е никаква новост, дори е предпочитан вид туризъм пред всички останали. Една от най-красивите дестинации е планината Корази с живописната местност около

Олиена. Разположена в централната част на Сардиния, това е една от най-закътаните и спокойни части на острова. Изключителната средиземноморска растителност тук е съчетана със съхранените традиции и невероятния усет за естетика на

местните хора. Като прибавим и наличието на няколко природни атракции - като например извор, чиято дълбочина все още не е установена, - можем да смятаме, че наистина сме открили подходящото място за почивка.

49


ïîñîêè

50


Престоят в оазисите на Корази е практически на планина и море. Причината да се запази районът непокътнат и да може да се нарича истинско място за екологичен туризъм е законът на острова, според който в радиус от два километра около морето не може да се строи нищо, а в селцата са разрешени само ниските сгради. В очарователните вилни зони пък може да се направи къща само ако собственикът притежава не по-малко от 5 декара двор. Тук първо се мисли за природата - съществена характеристика на екоидеята. Попаднахме в един от най-привлекателните комплекси за ековаканция - Су Кологоне. Легловата му база е разпръсната в няколко неголеми постройки, към които има оформен СПА център, зона за изкуства и конферентен център. Най-голямото богатство на комплекса обаче е внушителната му градина, простряна на площ от 40 000 квадратни метра. Зеленината обгръща в аромати и цветове всичко наоколо. Дори не успяхме да преброим уединените зони за релакс, разпръснати из целия комплекс. СПА центърът е сравнително малък, но пък за сметка на това всичко останало те кара да се отпуснеш незабелязано.

51


ïîñîêè

52


Италианската ековаканция съвсем не може без специалната домашно приготвена кухня. Всички продукти са местно производство. Много туристически обекти разполагат със собствени животновъди и земеделци, които ги снабдяват с най-добрия бифтек или зехтин. Прясна паста, картофки с розмарин, малко прасенце на барбекю са само част от менюто на местните екоресторанти. Тукашните жители се гордеят с умението си да готвят и го наричат изкуство. А както е известно, изкуството винаги е скъпо удоволствие. Такова е и там, но си заслужава всеки цент, защото възможността да си почиваш при подобна комбинация от удобства, спокойствие и изключителна красота винаги си струва.

53


ìèòîâå

Ìàñàæúò å èçêóñòâî, ïàíàöåÿ çà çäðàâå è ïúðâè÷åí àôðîäèçèàê Светослава Петкова

O

т всички практики за лечение и релаксация масажът е може би най-древният и най-интуитивният метод. Да размачкаш болното място, да прокараш кожата между пръстите, докато се затопли, леко да потупаш с длани натъртеното място е най-лесното и достъпно нещо, до което са прибягвали хората от най-древни времена в стремежа си да облекчат болката, да отпуснат тялото и да успокоят душата. Познанията в тази област се натрупват в различните краища на земята, разработват се характерни техники, но от пустините на Африка до разпръснатите безброй островчета на Тихия океан масажът се превръща в истинско изкуство, в панацея за лечението на многобройни заболявания - както физически, така и душевни. Бавните, меки движения отпускат мускулите, засилват циркулацията на кръвта, раздвижват ставите, разсейват натрупаната умора и „възлите“ на напрежение. A от вековното съчетание с други познания - силата на водата и парата, въздействието на миризмите и маслата върху психиката и тялото, изключителното оздравително влияние на билките, силата на медитацията и самовнушението, се развиват многобройни клонове на медицината, превантивното лечение, алтернативните практики. Така днес са познати десетки

54

видове масажни техники - източни, класически европейски видове масаж, сегментарен, лечебен, спортен, превантивен, точков, а дори и... еротичен. Отдавна е установено, че наред с неоспоримите си оздравителни свойства масажът се оказва и много силен афродизиак. Масажното изкуство е в основата на лечението на всякакви болежки. А проявленията му в различните култури е често толкова странно и различно, че е трудно да се определи в коя област попада изобщо - в сферата на мъченията при силовите техники в Африка до почти медитативното състояние на болния в Далечния изток или до тоталното удоволствие в някоя ориенталска баня.

 ×ÅÐÍÀ ÀÔÐÈÊÀ Ñ ÁÎÑÈ ÊÐÀÊÀ Така, пътувайки през XIX век из Африка, английският пътешественик Превел описал масажните обичаи на племената в Уганда. Цялата процедура му напомняла по-скоро средновековно измъчване, отколкото приятен метод за релаксация. Масажистът потапял ръцете си в купа с масла, бавно разтърквал цялото тяло и в един момент просто се качвал върху болния, като с двата си крака започвал да ходи по него и леко залитайки, разпервал ръце за равновесие - точно като въжеиграч. Но накрая лицето на „пациента“ сияело от блажено удоволствие. На въпроса на недоверчивия англичанин какво става, ако болният е сериозно наранен, пак

така ли ще го мачкат, лечителят невъзмутимо обяснил, че в подобни случаи увиват счупеното място в кожи и дебели листа, така че да не мърда, хващат една кокошка, чупят Ӝ крака и после я наблюдават няколко дни - когато тя проходи, значи е време да се размърда и болният. Просто и ефективно!

 ÀÇÈß ËÅ×ÅÍÈÅÒÎ ÑÅ ÂÎÄÅËÎ ÎÒ ÑÂÅÙÅÍÎÑËÓÆÈÒÅËÈ В Древен Китай, Индия и Япония нещата придобили по-духовен вид, идеята за общата енергия и стремежът към хармония превръщат лечението на една чисто физическа болка в душевно преживяване. Интересното е, че от най-древни времена в тези страни не оставят нещата в ръцете на самородни таланти, а се създават специализирани школи, в които се обучават на изкуството на масажа. Индусите и китайците са и първите, които оставят подробни писмени описания на различните видове масаж и техниките за него. 1800 г. пр. Хр. в свещените текстове на индийците – аюрведa, са описани различни видове масажи и болестите, при които се прилагат. Индийците са и първите, които споменават за благотворното съчетание на масажа с банята. Върху нагорещени камъни се изливала вода, която насищала въздуха с лека пара. Когато кожата станела мека и влажна, а тялото напълно отпуснато, започвал масажът - масажираният лягал на пода и двама слуги, по


един от двете страни, с различна сила и натиск започвали да размачкват цялото тяло.

 ÄÐÅÂÅÍ ÊÈÒÀÉ ÑÅ ÇÀËÀÃÀÒ ÎÑÍÎÂÈÒÅ ÍÀ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÀÒÀ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ Практически във всяка провинция имало школи за гимнастика и масаж. Още 3000 г. пр. Хр. са описани различните болести и нужният масаж за тях - ревматични болести, схващания на мускулите, настинки и всякакви нервни разстройства. Богатата духовна култура на тези земи поражда и многобройни течения в масажното изкуство, пряко свързани с различните философски школи. Акупунктурата е една от най-известните разновидности на традиционната китайска медицина, наричана от местните чжен-цзю терапия. Иглотерапията, както е другото Ӝ име, представлява въздействие с игла върху различни точки от тялото, които се наричат активни точки, и върху енергийните канали, наречени меридиани. В продължение на няколко хилядолетия китайските лечители търпеливо събират информация за тези особени точки по човешкото тяло, чието третиране може да измени функционалното състояние на определени органи и на организма като цяло. Учението за тези точки и енергийни канали се свързва с теорията Ин и Ян, която заема основно място в китайската традиционна медицина. Ин и Ян е енергията на живота, вечните полюси, които са в непрекъсната борба, преливащи един в друг и зависещи един от друг. Именно идеята за хармонията в съотношението помежду им е основата на тази теория. Болестта всъщност е нарушение на циркулацията на енергия вътре в организма, неправилното Ӝ разпределение. А лечението следва да възстанови баланса.

ßÏÎÍÑÊÈßÒ ÌÀÑÀÆ ØÈÀÖÓ също е интерпретация на хилядолетната традиция на източната медицина и изключително обичан и ползван и до днес в Страната на изгряващото слънце. Какво представлява шиацу? Официалното определение на министерството на здравеопазването на Япония гласи: „Шиацу е метод за лечение,

при който се използват палците и дланите на ръцете за създаване на натиск върху някои точки от тялото, с което се оправят някои нарушения в тялото, поддържа се и се подобрява здравето на човека.“ В действителност точките за въздействие тук не съвпадат напълно с китайските точки на акупунктурата, тъй като шиацу не лекува, а по-скоро стимулира защитните сили на организма и подобрява цялостно жизнения тонус. Движенията са бързи, леки и в повечето случаи интуитивни. И въпреки че не развиват темата така цялостно и задълбочено, в повечето древни култури се откриват свидетелства за активно ползване на тези практики столетия наред. Съдейки по изображения по барелефи, да се отпускат в ръцете на опитни масажисти са обичали още в Древен Египет, Абисиния, Либия и Нубия. И почти винаги в комбинация с горещите пари на банята, уханните масла и цветни аромати. От Египет тази традиция се пренася и в Гърция, а оттам и в Римската империя. Гръцките лекари Херодикос, Хипократ подробно описват видовете масаж, като го препоръчват като незаменимо хигиенно и лечебно средство. Много често масажът се свързва с активен спорт и упражнения. А в Рим, подобно на Kитайската империя, се откриват множество школи по масаж и постепенно той се превръща в неизменна част от системата за военно и физическо възпитание, така скъпи на римския дух.

ÀÐÀÁÈÒÅ, ÏÅÐÑÈÒÅ È ÒÞÐÊÑÊÈÒÅ ÍÀÐÎÄÈ възприемат масажа като неизменна част от ежедневието си и като традиционен метод за лечение. Особен разцвет арабската медицина преживява в X-XI век, когато се разработват нови методи за лечение и превенция на заболяванията. В трудовете си великият учен и философ Авициена отделя специално внимание на видовете масаж и на изключителното му въздействие върху организма. Масажните техники на Ориента обаче се различават от тези на Древен Египет и Рим - разтривали и натискали с палци не само ръцете, а и целите крака, като обръщали особено внимание на това венозната кръв да се

оттече от мускулите. Човек може и днес да се докосне до това истинско изкуство в някоя стара баня в Баку, Тбилиси или Техеран, а ръцете на опитните масажисти ще му предават умения, натрупани няколкостотин години. През цялото това време Европа била затворена за света на физическата култура и отношението към тялото било замръзнало до точката на пълното непознаване и отрицание. Идеите за умъртвяване на страстите на плътта и аскетизма не благоприятствали разпространението на какъвто и да било вид физическа активност. Някаква форма на масаж практикували най-вече шарлатани по време на съборите наред с алхимия, опити за добиване на философски камък и еликсир на живота.

ÈÑÒÈÍÑÊÈßÒ ÈÍÒÅÐÅÑ ÊÚÌ ÒßËÎÒÎ ÂÚÇÍÈÊÂÀ ÅÄÂÀ ÏÐÅÇ ÂÚÇÐÀÆÄÀÍÅÒÎ с труда по анатомия на Монди де Суичи. Европейските учени започват да преписват и анализират трудовете на старите гръцки и арабски лекари и това запълва следващите няколко века. По-късните работи на белгийския анатом Андреас Везалий и английския учен Уилям Харвей през XVI век дават истински тласък на европейската наука. Издават се и няколко книги специално за гимнастика и масаж. А през 1771 г. немският учен Гофман написва 9 тома с гръмкото заглавие „Радикално указание как да постъпва човек, за да избегне ранната смърт и всевъзможните болести“. Впоследствие цялото събрано познание се канализира в множество разработки и трудове на различни специалисти и лекари. Установяват се школи, направления, създава се теория. Масажът се превръща в истинска научна дисциплина. Но наред с това става част от една истинска, огромна индустрия тази на физическото удоволствие. Няма СПА, спортен център, бани, сауни, водни комплески, хотели без отделено място за това най-старо удоволствие. И много често плавно се съчетава с другото познато такова - изкуството на еротиката. И да не се чудите после какво ще рече масаж с happy ending в Тайланд - просто съчетание на двете найстари традиции!

5555


56


ПРАКТИЧНО ТЕХНОЛОГИИ ДЕТАЙЛИ НАВЪН УКАЗАТЕЛ 57


ÑÚÆÈÂßÂÀÍÅ

ÍÀ ÂÎÄÀÒÀ? текст Иван и Елена Тодорови снимки Искра Петрова

E

стественият източник на вода е бил основополагаща причина за изграждане на селища и за възникване на някаква организирана форма на човешка дейност, откакто свят светува. През последните векове обаче обществото изгради огромни градски системи, които поеха немислими преди многомилионни маси от хора. Благодарение на техниката човек вече е в състояние да докара вода за своите нужди дори в пустините. Това го накара да се възгордее и да се обяви за „господар“ на природата. Докога ли? Масовите епидемии от дифтерит, холера, туберкулоза, дизентерия и коремен тиф, отнели живота на хи-

58

ляди хора в големите градове през ХIХ век, са трагичен, но поучителен начин, по който водата напомни за себе си. Това накара учените да заговорят на висок глас за хигиена и задължително пречистване на водите за питейни и битови нужди. Новият ХХ век продължи битката за „чиста вода“ с помощта на химията, разкрила формулата на тайнствената течност - Н2О. След въвеждането на задължителни санитарни норми за водите постепенно целият цивилизован свят премина на химическа обработка на водите за питейни и битови нужди. Човечеството тържествено отбеляза победа над масовите епидемии и болести, причинявани от замърсени води. Градовете продължиха да се разрастват с шеметни темпове. Човек навлезе дълбоко в недрата на земята, впрегна енергията на всич-

Âúçìîæíî å, ñ òåõíîëîãèÿòà íà òèðîëåöà Ãðàíäåð


ките му познати стихии, позволи си дори да коригира природата, променяйки руслата на течащи от векове в една и съща посока реки и потоци... И започна да води нова тъжна статистика. Промишлеността и индустрията оставяха след себе си все повече мъртви водни басейни. През 80-те години се заговори на висок глас за тежки дегенеративни болести, причината за които е прекалената химизация на водата. През 90-те години на ХХ век хлорът и производните му над 300 химически съединения в пречистената градска вода бяха посочени като системен враг на човешкото здраве, виновен за многобройни мутагенни процеси в човешкия организъм и взрив на онкологичните заболявания. Учените по цял свят отбелязаха необходимостта от нов системен подход към Нейно величество Водата и за първи път погледът им бе прикован от структурата на познатата ни прозрачна течност. Погледната отблизо, водата обаче се оказа съвършено непозната! „Това, което знаем за нея, е капка в световния океан на познанието, а останалото е загадка за нас“, бяха принудени да признаят светлите умове на човешкия род. В края на ХХ и началото на ХХI век хората заговориха с дълбоко уважение за Онази, която носи живот на земята. Учените разбраха, че водата притежава памет и с нея трябва да общуваме като с живо, разумно същество. Тя далеч не е само познатата ни химична формула и не съществува във вид на отделни молекули. За първи път науката погледна сериозно на всички ритуали и обреди, свързани с водата, практикувани хилядолетия наред от хората. Заговори се, че „баенето на вода“, „кръщението с вода“, „водосветът“ и „молитви-

те за дъжд“ не са „бабини деветини“. Нещо повече, учените доказаха в своите лаборатории, че това несъмнено е така! Епоха на Водолея, белязала началото на ХХI век, възбуди темата „съживяване“ на водата, силно травматизирана в градските инсталации за водоснабдяване и пречистване. Йохан Грандер, така се нарича австриецът, който създава първите устройства за ревитализиране (съживяване) на водата. „Много хора наблюдават водата, изследват я, но аз успях да видя и разбера някои неща за нея“, отбелязва самоукият естествоизпитател. В основата си технологията на Грандер се гради върху естествените, природни качества на носителката на живот - постоянно въртеливо, вихрово движение, енергийна и информационна наситеност, носена от водата, естествено извираща на повърх-

ността на земята. Когато създал своето устройство, Йохан Грандер го изпробвал и на практика. Оказало се, че работи удивително добре и дава чудесни резултати - водата ставала по-добър разтворител, ставала по-мека и пивка, патогенните микроорганизми не се развивали в нея, корозията и замърсяването на водопроводните инсталации с котлен камък спирали само за няколко седмици. „Аз не се наемам да обяснявам защо става така. Нека учените да отговорят на тази загадка. А дотогава ползвайте съживената вода, тя е прекрасна!“ И учените се заели да намерят отговор на поставената от находчивия австриец загадка. Д-р Хорст Фелш е първият учен в Тирол, който през 1993 година започва да изследва технологията „Грандер“. Той все още чува съмнения, че тази технология може да се окаже недостатъчно ефективна, че не е известен

59


принципът Ӝ на действие и в крайна сметка прилагането Ӝ е въпрос на доверие. За да отговори на тези опасения, д-р Фелш показва резултатите, получени при изучаването на технологията в своята изследователска лаборатория с помощта на научни методи, които могат да бъдат повторени всеки път. А това е доказателство, че тези резултати не са случайност. Това потвърждават и безбройните потребители на технологията „Грандер“ по цял свят. Научните експерименти доказват, че технологията „Грандер“ променя кластерната структура на водата (начина на подреждане и групиране на водните молекули), което води до бактериологични промени (променя качествата Ӝ като среда за развитие на микроорганизмите). Бактериите веднага реагират на промените в средата, създадена с помощта на технологията „Грандер“, като за кратко време остават само малки колонии (the pin-point size colonies) - индикация за масова смърт на бактериалните клетки, причина за която е бактерицидният ефект на средата. Този ефект дава възможност за широко приложение на водата, ревитализирана по технологията „Грандер“. С помощта на „Грандер“ технологията е възможно водата да се бутилира без добавяне на каквито и да е бактерицидни реагенти и тя да остане бактериално чиста с години. „А запазването на питейната вода чиста е един от най-големите проблеми на нашия век“, подчертава д-р Фелш. Водата има способността да реагира като живо същество, притежаващо имунна система - тя има защитен механизъм срещу външни-

60


те замърсяващи реагенти. И отговорна за това качество на водата е нейната вътрешна структура. Структурните промени водят до промяна в качеството на водата, което означава, че една и съща вода с един и същ химичен състав може да притежава различни физични и микробиологични качества. И стабилността на структурата има решаваща роля за това. Как работи технологията „Грандер“? Тя създава стабилна структура, която прави водата устойчива на външните замърсяващи реагенти. „Изследвахме технологията „Грандер“ повече от 10 години в московската Академия на естествените науки - разказа неотдавна на пресконференция в БТА академик Юрий Анатолиевич Рахманин, главен експерт по водите за цяла Русия,

при първото официално представяне на тази уникална технология в България. - При проведените експерименти по повече от 100 параметъра тя показа уникални свойства - висока бактериостатичност по отношение на патогенните микроорганизми, висока поддръжка на сапрофитите и на живите организми - растения, животни и хора. Отлично поведение по отношение на техническите съоръжения за пренос и съхранение на вода. Затова ние включихме вода, обработена по технологията „Грандер“, в нашите космически програми като прекрасно средство, поддържащо живота на космонавтите в екстремните условия на космоса. Руската академия награди Йохан Грандер с държавна награда за принос към човечеството и науката.“ Ефектът на Грандер предста-

влява създаване на по-добра вода посредством промяна на нейните физични и микробиологични качества. И този факт се доказва и потвърждава всеки път както от хилядите научни изследователи, така и от безбройните потребители на технологията „Грандер“ по цял свят. Убедени сме, че през ХХI век човечеството ще намери сили да приложи своя творчески гений в градивна посока и ще престане да измъчва и травматизира онази, която му носи живот. А дотогава нека всеки от нас се вгледа отблизо във водата, с която общува всекидневно. Нека Ӝ каже няколко добри, изпълнени със съкровен смисъл думи, да Ӝ благодари за това, че я има. Само така животът ще продължи и ще можем да живеем още дълги години на земята.

61


Áîëåñòèòå Миряна Малчева одата, казват, е живот, но тя може да е смъртно опасна за човешкия организъм, ако в нея са се настанали заразни бактерии. А това е често явление, особено през лятото, когато горещината и влагата създават райски условия за развитие на много болестотворни микроорганизми, особено за причинителите на чревни инфекции. Кои са най-често срещаните заболявания и как да се предпазим от тях?

Â

ÑÀËÌÎÍÅËÎÇÀ Салмонелозата е хранително отравяне, причинено от бактерията салмонела. Един от начините, по които човек може да се зарази, е чрез замърсена вода. Главните признаци на заболяването са свързани със стомашно-чревни увреждания - диария, повръщане, повишена телесна температура. При наличието на някои от тях незабавно потърсете лекар! Салмонелозата се среща във всички страни по света.

ØÈÃÅËÎÇÀ (ÄÈÇÅÍÒÅÐÈß) Дизентерията е остро инфекциозно заболяване, протичащо с диария и обща интоксикация. Заболеваемостта е най-висока при деца на възраст от 1 до 3 години. Най-чести са водните епидемии през летно-есенния сезон. Заболяването е свързано с лоша лична и санитарна хигиена. Болните имат бледа кожа, усилена и шумна перисталтика, главоболие, силни коремни болки и диария. Разгарът на болестта е 4-5 дни. Възстановяването, ако няма усложнения, е бързо.

ÂÈÐÓÑÅÍ ÕÅÏÀÒÈÒ ÒÈÏ À Вирусният хепатит А е остро инфекциозно заболяване, което се характеризира с увреждане на черния дроб и появата на жълтеница. Болестта преминава през три стадия. Преджълтеничен - заболяването започва с отпадналост, безапетитие, умерено повишена температура. Клиничната картина е неясна. През жълтеничния период жълтеница се появява по склерите, после по лицето и накрая обхваща тялото. През този период черният дроб е увеличен, а в някои случаи - и слезката. Възстановителният период се характеризира с изчезване на жълтеницата, нормализиране на размерите на черния дроб и подобряване на общото състояние. Вирусен хепатит А е болест на децата и младите хора.

ÅÍÒÅÐÎÊÎËÈÒ Острото възпаление на тънкото черво (ентерит) се причинява от различни болестни фактори. Найчестите причинители през летните месеци са бактерии, вируси и гъбички. Болните се оплакват от тежест и подуване на корема и нерядко повръщат. Налице е диария, понякога със слуз и кръв. Кожата става бледа, а лигавиците и езикът - сухи.

62


íà âîäàòà ËÅÃÈÎÍÅËÀÒÀ Легионелата е зараза, позната на човечеството от средата на миналия век. Разпространена е по целия свят, включително в България. Представлява болест на белите дробове със симптоми на пневмония, която води до сериозни изменения и засяга хората с нисък имунитет - предимно възрастни и деца. Тази болест, влизаща в категорията на атипичните пневмонии, е със смъртност между 5% и 30% от случаите главно заради неправилното диагностициране и отслабения организъм на заболелия. Симптомите са повишена температура, треска, изпотявания, гръдна болка, суха, непродуктивна кашлица с отделяне на ръждиво оцветени секрети. Причинителят на легионерската болест се намира там, където има вода. Бактериите се разпространяват чрез малките водни капчици, а ако във водата се образуват мехурчета, това се превръща в идеалната среда за развитие. Човек се заразява, като вдишва влагата във въздуха. Един от проблемите при превенцията на инфекцията е практически невъзможното отстраняване на бактерията от околната среда. Сред профилактичните мерки са редовното почистване и дезинфекция на естествените й обиталища. Хлориране на водата, честа смяна на филтри и тяхната дезинфекция - това е най-малкото, което всеки може да направи. Друг начин е редовното тестване на качеството на водата в санитарни, хигиенични и технологични инсталации, вземане на проби и изследване в специализирани лаборатории. Идеални условия за зараза създават вентилаторите, климатиците, душовете и басейните. Като цяло съоръжения, в които има непрестанна циркулация на един и същ въздух и вода. Климатизираните помещения от време на време трябва да се проветряват, а филтрите на климатиците редовно да бъдат подменяни и поддържани идеално хигиенични. Медицината разполага с антибиотици, които са ефективни за лечението на легионерската болест. Те успешно повлияват организма и унищожават причинителите на инфекцията. Диагностицирана правилно, атипичната пневмония, причинена от бактерията легионела, може да бъде овладяна за период от 3 до 10 дни. Предпазването от неприятни здравословни проблеми през лятото е просто: хигиена, хигиена и пак хигиена! Редовното миене на ръцете, използването на репеленти около естествените водоеми и старателното ползване на душ след посещение на морето или обществени басейни са стари и изпитани методи. Превръщането им в полезен навик може да бъде основна предпазна мярка срещу болестите на водата и лятото!

63


Снимки Berndorf Bäderbau

òåõíîëîãèè

Áàñåéí íà ïîêðèâà?

     - асейнът върху сграда или балкон е интересно, но доста капризно техническо съоръжение, което изисква прецизна конструкция и постоянно обгрижване – повече, отколкото обикновеното водно корито, вкопано в двора. Той още по проект трябва да е съобразен с редица специални обстоятелства. Формата му дори и при най-равния покрив налага нестандарни чупки или овали на коритото, което трудно се постига с обичайните материали. Дълбочината често не може да мине един метър, защото е резултат от сложни инженерни изчисления, съобразени до милиметър с конструкцията на сградата, допустимите й параметри за товароносимост и водния обем на коритото. Особено важно е също коритото да не тече. При това е задължително да се гарантира липсата както на настоящи фуги, така и да се възпрепятства образуването на вторични пробойни, което е възможно да се случи при земетръс или при естествено слягане на земните пластове, особено при нови сгради.

64

Басейните от благородна стомана засега са най-доброто решение за басейн на покрива. Конструкцията им не изисква изливането на бетонно корито, което я прави в пъти по-лека от обикновеното. Алуминиевата матрица е напълно запечатана и без фуги, което гарантира липсата на течове в системата. Стоманата е изключително податлив на обработка материал, с който лесно се преодоляват чупки, правят се нестандартни извивки или се изграждат разлики в нивата, без това да наруши еднородността и качествените характеристики на басейна. Басейните от благородна стомана притежават още ред важни предимства като UV устойчивост, която не позволява стареене на материала и загуба на неговите визуални качества, висока еластичност на материала, възможност за всякакви архитектурни решения, както и за промяна в големината и дълбочината на коритото. При тях отпадат разходите и грижите по зазимяването на открития басейн

и експлоатацията им е на практика вечна. У нас басейни от благородна стомана предлага австрийската фирма Berndorf Bäderbau, която вече повече от половин век разработва и на практика прилага патентованата си система за изграждане на басейни върху високи сгради и открити тераси. Представяме ви един от последните реализирани обекти на Berndorf Bäderbau, осъществен в хотел „Алпина“, местност Фюген, Австрия. Басейнът е с размери 9/6 м и дълбочина 1.36 м и изграждането му отнема 5-6 седмици. Още на фаза идеен проект инвеститорите се свързват със специалистите на Berndorf Bäderbau. Първият въпрос, по който екипът произнася професионалното си решение, е мястото. Предложението е басейнът да се монтира на покривната тераса, вследствие на което гостите на комплекса ще могат да се наслаждават на невероятна гледка към заснежените върхове и белите писти и да имат уникалната възможност да се къпят в открит басейн през зимата.


ÊÀÇÓÑÚÒ ÑÂÅÒËÈÍÀ Желанието на архитектите и инвеститора е водата да има перфектен СИН цвят. Berndorf Bäderbau намира решение с помощта на патентованата си система за изграждане на дъното на басейна, чиято повърхност е с релеф на гофрирана по специална технология стомана с цел срещу подхлъзване. За да постигнат точно търсения нюанс на синьото, технолозите на Berndorf Bäderbau внимателно изчисляват гъстотата на релефния под и я съобразяват с дължината и силата на слънчевите лъчи.

ÏÐÎÁËÅÌÚÒ ÍÅÆÅËÀÍÎ ÅÕÎ Разположението на обекта между планинските хълмове предполага появата на нежелано ехо. Конструкцията на басейните Berndorf Bäderbau се отличава с висока плътност, което само по себе си е гаранция срещу образуването на вторичен екот. Конструкторите обаче подсилват тази защита с допълнителна изолация на тръбите и пречиствателните съоръжения.

ÍÈÑÚÊ ÐÀÇÕÎÄ ÍÀ ÅÍÅÐÃÈß Много ефективно се решава и изискването за нисък разход на енергия при затопляне и поддържане температурата на водата. Стените се облицоват с допълнителна изолация, системата се настройва на нощен режим на работа за затопляне на водата в съчетание с покриване на открития басейн. Басейнът от благородна стомана, построен на покривната тераса, се превръща в перлата на хотела и любимото кътче за отмора.

65


äåòàéëè

Дете

â áàíÿòà

Ä

Миряна Малчева ецата обичат да живеят в шарен свят, категорични са психолозите. Често пъти това, което възрастните приемат за модерно, изчистено и стерилно, за малчуганите е скучно, досадно, безинтересно и дори потискащо. Как обаче да създадем забавна водна обстановка в малката баня, особено ако тя се използва от цялата фамилия? Дали да не наблегнем на ярките плочки, или просто да потърсим цветни аксесоари, които да привличат погледа на малките ни наследници? Има много трикове, с които семейната баня може да е привлекателна и за детето, но найдобре е да създадете самостоятелен воден детски рай, категорични са дизайнерите. И ако ви се удаде тази възможност, задължително съобразете интериора с възрастта на детето.

1

2

1. Столче за баня. Удобно приспособление за семейната вана. 2. Кошче и столче в едно. Капакът се сваля и може да се пълни с играчки, като пести място. Цена 31.90 лв. Предлага papagal.net.

3. Пеликан - торбичка за баня Peli's Play Pouch Kids Kit. Цена 29.90 лв. от papagal.net. 4. Стъпало за баня Monti HOPPOP. Цена 46 лв., от family-bg.com.

66

5. Подложка за къпане. Цена 12.00 лв., от family-bg.com. 6. Жаба - кош за играчки Boon с множество интересни играчки. Цена 68 лв., от family-bg.com.

4

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒ ÇÀ ÁÅÁÅÒÎ Всички бебета обичат да се къпят при едно условие - ако във водата се чувстват в безопасност. Ето защо е много важно да оборудвате банята с удобни и функционални бебешки аксесоари. Има такива, при това всеки сезон производителите измислят все по-атрактивни столчета, чантички за вана, сапунерки, възглавнички - всички те в примамливи цветове и забавни форми. Те не само ще улесняват периода на ежедневното къпане, но и ще доставят допълнително удоволствие за родителя и малко дете.

3

5

6


ÍÅÂÈÍÍÈ ÃÎÄÈÍÈ Този период е най-сладък и за съжаление детето минава през него най-бързо. Да се обзаведе детска баня, съобразявайки се с тази възраст, е истинско удоволствие както за децата, така и за родителите. На пазара могат да бъдат намерени адаптирани минитоалетни и мивки във весели

8

цветове. Добавянето на специални аксесоари и осветление превръща детската баня в кадър от анимационен филм. Не изпускайте златната възраст на детето си и му предоставете удоволствие и приятни емоции в банята, които ще подпомогнат изграждането му като личност и ще формират полезни навици за цял живот!

9

10

11

12

8. Детска серия с цветя Fresh на Marazzi. Голям фриз (10.6х38) - 20.5 лв./бр., малък фриз (3-5х38) - 16 лв./бр. Предлага Bagno Italiano. 9. Момчешка серия One на Marazzi. Основна плочка - 35.20 лв./кв. м, декоративна плочка - 5.80 лв./бр., фриз - 3.30 лв./бр., подова плочка - 35.20 лв./кв.м. Предлага Bagno Italiano. 10. Серия с Lattice пеперуди на Aparici. Декоративна плочка с пеперуди - 62.40 лв./бр., фриз - 18.44 лв./бр. Предлага Ele Ceramica. 11. Санитарна керамика на GSG ceramic design. Серия Race. Стояща тоалетна - 855.36 лв., капак за тоалетна - 232.32 лв., биде - 855.36 лв., мивка 50 см - 823.63 лв. Предлага Ele Ceramica. 12. Санитарна керамика на GSG ceramic design. Серия Lilac. Стояща тоалетна - 1013.76 лв., капак за тоалетна със забавено падане - 380.16 лв., биде - 1013.76 лв., мивка 80 см - 1172.16 лв. Предлага Ele Ceramica.

67


ÒÈÉÍÅÉÄÆÚÐÚÒ Неусетно детето пораства и започва изграждането си като индивидуална личност. Правилният подход за този период е да му се дадат максимално количество индивидуалност и свобода, за да бъде то уверено в способностите си на по-късен етап. Ако синът ви желае „черна баня“ или светещ таван, не е проблем - ако му помогнете да формулира и изрази желанията си, тийнейджърската баня ще бъде авангардна и неповторима. Същевременно вие ще сте му преподали безценни уроци: усещането за стил и индивидуалност, стремежа към красота и хармония.

1

2

3

4

68

1. Колекция Chebbi на TAU Ceramica. Зелена плоча - 99.36 лв./кв. м., декоративна мозайка - 491.51 лв./кв. м. Предлага Ele Ceramica. 2. Концептуална младежка баня от серията Bilbao на Regia, изпълнена в червено. Предлага Bagno Italiano. 3. Плочки от серията Baru на Vives - Baru Tabaco (27х41.5 см) и Papillons - 4 бр. Вносител „Елва-Т“ ЕООД. 4. Санитарна керамика на GSG ceramic design. Серия Race. Конзолна тоалетна - 855.36 лв., капак за тоалетна - 232.32 лв., биде - 855.36 лв., мивка 50 см - 823.63 лв. Предлага Ele Ceramica.


Най-новата серия HappyBath на Fayans – част от Roca Group е уникален дизайнерски поглед към личното пространство в банята. Серията е създадена от световноизвестния дизайнер Антонио Було, а компактните й размери позволяват да обзаведете функционално и със стил дори и най-малката баня. Със своите изчистени и нестандартни форми, продуктите HappyBath зареждат утрините с приятни емоции и свежо настроение. Тази уникална дизайнерска серия се позиционира в един изключително достъпен ценови клас, а Fayans гарантира най – високото качество на продуктите със съответните сертификати, присъщи за всички изделия на Roca Group.

www.fayans.bg

69


äåòàéëè

10 öâÿòà

ÑÈÍÜÎ

O

ще от древността хората вярват, че синият цвят притежава магически сили. На цвета на небето и водата се приписват множество значения и смисли. Носенето на синьо мънисто предпазва от уроки, бижу със син камък спомага за богатство и благоденствие, а ако е любим цвят, това е признак на интелект и въображение. В съвременния свят синьото е и символ на прохлада, спокойствие и простор и често се отъждествява с морето и океана. Няма нищо по-логично от това банята като царство на водата да бъде замислена и изпълнена в синьо. Предложенията за „синя баня“ са многобройни, като има огромно изобилие от разновидности и нюанси. Всеки лесно може да подбере именно този оттенък на синьото, който най-много му допада и подхожда на характера и настроенията му. Лазурно синьото на Marazzi. Плочки от серията Vertical основна синя 25x38 см - 48 лв./кв. м, фриз 7.5х38 – 25 лв./бр. Предлага Bagno Italiano.

Синя колекция на Isla, Италия. Стена серия Cielo, под серия Ocean. Предлага „Булгрес“.

70


Въздушно синята серия санитарен порцелан и мебели за баня Khroma на Roca е новаторска по отношение на цветове и материали. Капакът и облегалката на тоалетната седалка са направени от Roca Soft Texture®, иновационен високотехнологичен материал, специално създаден от Roca за повърхности в банята. При допир, той дава усещане за мекота, топлина и изящност. Меката, топла облицовка осигурява комфорт. Тя е с голяма трайност на експлоатация и е една от уникалните характеристики на серията.

Вибрациите на индигово синьото. Основна плочка 31.6х59.2 см от серията Cerler на Aparici - 58.87 лв./кв. м. Предлага Ele Ceramica.

71


äåòàéëè Прохладното и благородно кобалтово. Серия Eden на Vives. Декоративна плоча Laurel Azul 23х33.3 см. Вносител „Елва-Т“ ЕООД.

Аквамарин. Серия Happy на Marazzi. Декоративна плочка 20х20 см - 11.90 лв./бр., подова плочка 20х20 см - 48 лв./кв. м. Предлага Bagno Italiano.

Благородно кралско синьо. Декоративна плочка Idea Zafiro 20x40 см - 83.14 лв./бр. от колекция No.9 на Aparici. Предлага Ele Ceramica.

72


Най-синьото синьо - ултрамарин. Прозрачна вана от ветростъкло, смес от смоли и полиуретан с допълнително лаково покритие. Модел Jolie на Rеgia. Предлага Bagno Italiano.

Серия Urban на Latina, Испания. Цена на основна плочка 25Х50 - 36 лв./кв.м; декор 25Х50 - 40 лв./бр. Предлага „Инекс Трейд“

Лазурно синьото на Marazzi. Плочки от серията Vertical основна синя 25x38 см - 48 лв./кв. м, фриз 7.5х38 – 25 лв./бр. Предлага Bagno Italiano.

73


íàâúí

íà÷èí íà êîíñóìàöèÿ Миряна Малчева Модерният човек полага усилия, енергия, творчески потенциал и материални средства, за да промени света около себе си, да го направи лесен, удобен, високотехнологичен и луксозен. В кратките мигове за почивка обаче той прави всичко възможно да избяга от това, което самият той е създал, и да се върне към природата. Звучи абсурдно, но е факт. При това модерният човек си е измислил и име на това свое модерно бягство – екотуризъм. Оказва се, че почивката сред девствена гора, на самотен морски бряг или в някое забравено от Бога село е в пъти по-ефективна от престоя в луксозен хотелски комплекс, защото обогатява с нови познания, често повишава

74

2

ÌÓÑÊÓËÈ адреналина заради непредвидени ситуации и незабележимо, но трайно È ÑÓÕÎÆÈËÈß откъсва съзнанието от рутинаАко планирате дълги та на обичайната среда. преходи през отПланирането на екоекскурзия пуската, добре ще обаче задължително е свързано е да се погрижите с една специална подза физическата си готовка, много форма. Няколко различна от седмици посещесъбирането ние във фитна багажа неса или спорт за морската на открито са 1 квартира. чудесен вариЗадължително мясант за влизане във тото трябва да е възможно най-добре форма. Дайте си реална преценка за проучено, за да бъде престоят максифизическата си подготовка, като мално безпроблемен и приятен. вземете предвид, че ходенето пеша Списание „Баня&Spa“ предлага някои през насечена местност няма нищо основни насоки, които да имате предобщо с разходка в парка, особено ако вид при подготовката на екскурзията. носите и раница.


1. Туристически обувки 116 Dd, HEAD, от www.esport.bg. 2. Обувки ВЕРТИКАЛ ЕКСПРЕС Tопо, от www.yakobg.com. 3. QUECHUA - най-популярната в Европа палатка.Разпъва се за 2 секунди, от www.verticalworld.net. 4. Ултралека палатка Zephyr 2 на Eureka!, от www.artus-sport.com. 5. Бутилка Travel 1 л, от www. stenata.com. 6. Спален чувал Lippi Selk Bag 1, от www.stormshop-bg.com. 7. Спален чувал модел Ontario на Rock Empire – Чехия, от www. stenata.com. 8. Компас Voyager 9020, от http://www.ekipirovka.com/index. php?p=8&pid=1409. 9. Ултралеки сгъваеми прибори за хранене, изработени от пластмаса, от www.ekipirovka.com.

ÃÐÀÌ×ÅÒÀ È ÊÈËÎÃÐÀÌÈ Ако планирате да носите на гърба си раница с всичко необходимо, внимателно подберете багажа си и обърнете специално внимание на всеки килограм. Важно е дали новата палатка, която имате намерение да купите, тежи 5 кг или 1 кг. В никакъв случай не се лишавайте от важни неща като фенерче, нож, компас или GPS, дехидратирана храна и вода.

3

4

чантите внимателно, така че да са ви най-удобни, когато са пълни с багаж.

ÌÀËÊÈÒÅ ÍÅÙÀ, ÊÎÈÒÎ ÑÏÀÑßÂÀÒ ÏÎ×ÈÂÊÀÒÀ

Задължително си купете слънцезащитен крем с висок фактор – особено в планината слънцето е пожестоко и от 7 на плажа. Снабдете се с препарат против насекоми – проверете дали предпазва освен от комари и от кърлежи. Вземете поне една резервна флаш-карÏÐÎÊËßÒÈÅÒÎ та за фотоапарата си и ÍÀ ÍÎÂÀÒÀ ÅÊÈÏÈÐÎÂÊÀ достатъчно бате6 рии. Пригответе Направете поне една суха си аптечка с тренировка с разгъването лекарства от на новата палатка. Постарайте се първа необда запомните последователностходимост и за та на действията и как точно се всеки случай прочетете 9 прибира обратно в опаковката как се правят основните си. Хубаво разтъпчете новите видове превръзки. Подберете обувки, за да свикнете с тях. свободни дрехи от естествени Нагласете катарамите и материи регулиращите ремъци на панталони с 5 множество джобове и 8 задължително шапка с широка периферия.

75


óêàçàòåë

АРТ БАНЯ София, бул. „България“ 53, тел.: 02/958 85 77, 0888 134 374 e-mail: artbagno@gmail.com www.artbania.bg • Луксозно обзавеждане за баня, внос от Италия BACCA София, бул. „Гоце Делчев“, бл. 15, тел. 02/958 63 79, GSM 0898 639 961 • Внос на мебели за баня, душ-кабини, хидромасажни душ-кабини, хидромасажни вани, душпанели и смесители БАНЬО ИТАЛИАНО София, ул. „Солунска“ 46, тел. 02/988 45 19 e-mail: bagno.it@dir.bg, office@diliana-design.com www.diliana-design.com • Луксозно обзавеждане за баня от Италия

76

БАНЯ ЛУКС София, Индустриална зона Гара Искър, ул. 509, №1-3, тел. 02/978 98 71 www.castellonekeramics.com • Вносител на испанска и италианска подова и стенна керамика БУЛГРЕС София, бул. „Черни връх“ 33, тел. 02/865 70 19, e-mail: bulgres@yahoo.com www.bulgres.com • Хидромасажни вани, панели, смесители, санитарен фаянс ВИКАРД София, бул. „Драган Цанков“ 17, тел. 02/971 92 24 e-mail: vicard@abv.bg www.vicard.911.bg • Производство на мебели за баня от полистирол ВИТРА БЪЛГАРИЯ Представителен салон: София, бул. „България“ 88, магазин 1, тел. 02/854 83 05, 06 • Подови и стенни плочки, гранитогрес, фасадни облицовки, обзавеждане за баня на турския лидер Vitra

ВОЛТУРНО София, ул. „Стефан Караджа“ 18, тел. 02/986 18 23, факс 02/980 36 07 e-mail: volturno@technolink.com www.volturno.biz • Луксозно обзавеждане за баня от Италия • Директен вносител на подова и стенна керамика от Италия • Официален представител на марката JACUZZI ГЕРА Русе, бул. „България“ 125, тел. 082/81 01 81, e-mail:office@gera-bg.com www. gera-bg.com • Производство на мебели за баня ДЕ-ВИ София, ул. „ХХI век“, тел. 02/962 69 29 • Официален представител на датската компания DEVI, производител на системи за отопление от термостати и нагревателни кабели ДЕЖИНА София, бул. „Цар Борис III“ 89, тел. 02/850 52 27, факс 02/958 45 62, GSM 0885 442 838 e-mail:degina_laura@abvc.bg • Луксозно обзавеждане за баня от Италия ДИРЕКС 21 София, кв. Иван Вазов, ул. „Димитър Манов“ 8, тел. 02/953 27 35 e-mail: direx21@abv.bg www.direx21.com • Обзавеждане за баня с RAVAK, RIHO, TEIKO, ELLUX, Чехия ЕЛЕ КЕРАМИКА София, бул. „България“ 60Г, тел. 02/958 87 77 www.elis.bg • Изключителен представител на TEUCO за България • Луксозно обзавеждане за баня от Италия, Испания, Китай ЖАКОТ Офиси: Пловдив, бул. „Марица“ 160, тел. 032/62 29 47; София, ул. „Първа българска армия“ 11, тел. 02/931 41 52; Магазин в София, ул. „Симеоновско шосе“ 36 e-mail: jakot@mail.bg • Представител на Valentino за България

ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА Севлиево, ул. „Марин Попов“ 53, тел. 0675/30 806, факс 0675/30 814 e-mail: office@idealstdndard. com www.idealstandard.com • Производител на обзавеждане за баня с марката ВИДИМА • Производител на луксозно обзавеждане за баня с марката ИДЕАЛ СТАНДАРТ ИНЕКС ТРЕЙД Враца,ул.“Околчица“ 37 А тел.092/65 99 95, GSM 0878 363 494 e-mail: inex_80@abv.bg • Внос и търговия на едро на фаянс, теракота и гранитогрес КАИ София, ул. „Славянска“ 13, тел. 02/915 80 40 e-mail: info@kai.bg www.kai.bg • Производител на българска подова и стенна керамика КЛИМАКОМ София, ул. „Марин Дринов“ 30, тел. 02/943 11 34, 35, 36 e-mail: sofia@climacom.com www.climacom.com • Инженерингова компания, официален дистрибутор: - климатиците MITSUBISHI ELECTRIC - френски артрадиатори CINIER - дизайнерски италиански радиатори BREM - влагоуловителни системи DANTHERM - инструменти за климатична и вентилационна техника MASTERCOOL, REFCO КЛУДИ БЪЛГАРИЯ София, ул. „Добринова скала“ 42, офис 23, тел./факс 02/ 925 10 53, GSM 0878 894 590 e-mail: yordan.yordanov@ kludi.bg www.kludi.bg • Дъщерна фирма на фирмата KLUDI (Германия) - висококачествени смесители за баня и кухня. Голямо разнообразие по отношение на дизайн и функционалност. ЛУСТРИ КЕРАМИКА София, ул. „Феликс Каниц“ 20, тел. 02/952 28 53 e-mail: ricordi@abv.bg www.ricordiltd.com • Луксозно обзавеждане за баня от Италия и Испания


НИКМАР София, бул. „Дондуков“ 57, тел. 02/981 37 46 e-mail: nikmar-61@nikmarbg.com www.nikmar-bg.com • Официален представител на PORCELANOSA • Луксозно обзавеждане за баня ОРГРЕС Варна, ул. „8 септември“ 36, тел. 052/51 18 08 e-mail: office@orgres-bg.com www. orgres-bg.com • Доставка, монтаж и сервиз на омекотителни и обезсоляващи инсталации, филтрувална и дозираща техника, химическо очистване на топлообменни съоръжения РАПИД София, ул. „Горски пътник“ 54, тел. 02/875 71 27, GSM 0889 628 069 • Представител на МЕРА за България - структури за вграждане РЕФАН БЪЛГАРИЯ Пловдив, бул. „Дунав“ 5 (в сградата на „Роял Сити“) e-mail: sales_managerbg@ refan.net www.refan.net • Производител на парфюмерия, козметика, ръчно изработени сапуни с екзотични аромати и натурални, парфюмни и ароматизирани свещи РОКА БЪЛГАРИЯ АД София, ул. „Пиротска“ 5, тел. 02/930 59 10, e-mail: office@bg.roca.net, office.sofia@bg.roca.net www.roca-bulgaria.bg • Представител на марките РОКА, ЛАУФЕН и ФАЯНС САНИ КОМЕРС Варна, ул. „Битоля“ 15, тел./ факс 052/63 14 18, e-mail: hansa_bg@abv.bg • Официален представител за България на HANSA СИМАКО Велико Търново, Индустриална зона, ул. „Н. Габровски“ 73А, тел. 062/60 21 02, факс 062/60 21 03, e-mail: info-simako@aglika-sim. com www. aglika-sim.com • Производител на хавлиени кърпи, халати и интериорен текстил - олекотени завивки, възглавници, покривки и постелъчно бельо

SREDA София, бул. „Н. Вапцаров“ 6, тел. 02/962 41 24, факс 02/962 05 91 e-mail: info@sreda.bg • Луксозен шоурум за цялостно обзавеждане: мебели за дома, офиса, градината, тераси, градини около басейни • Строителени ремонти и вътрешен дизай на бани ТАРИНА ДИЗАЙН София, ул. „6 септември“ 19, тел. 02/981 66 01 e-mail: a-decko@netbg.com www.a-decko.com • Дървени подови настилки от Дания, Германия и Холандия • Екзотични паркети • Сауни, парни бани, душкабини TYLO, SVEDBERGS CADAZZO, Швеция • Консултации, проектиране и изпълнение на сгради и интериори ТАЛАЛ КАРО София, ул. „Средна гора“ 94, тел. 02/931 48 90, GSM: 0898 475 876, 0889 310 786 ТЕКА БЪЛГАРИЯ София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 135, тел. 02/976 83 30 e-mail: info@tekabulgaria. com www.teka.com • Иноксови и гранитни мивки и смесители за кухня и баня • Абсорбатори и електроуреди за вграждане ЮНИТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ София, бул. „Черни връх“ 161А, тел. 02/968 11 11 e-mail: office@unitradebg.com www.unitrade-bg.com • Официален представител на GEBERIT UNIQUE AUTOMATION Самоков, Софийско шосе, ул. „Йовевич“ 1, GSM 00359 878 864 783 www.uniqueautomation.eu • Високотехнологична сградна автоматика, bathomatic - система за дигитален контрол на ваната; bathovision - високотехнологична телевизионна система за баня и СПА

АЛУПРОДУКТ БЪЛГАРИЯ София, ул. „Гео Милев“ 13А, тел. 02/925 91 70, GSM 0889 030 137 e-mail: info@aluprodukt.net www. aluprodukt.net • Новото поколение покрития за басейни БАЛНЕОХОТЕЛ ГЕРГАНА Хисаря, бул. „Иван Вазов „ 66, тел. +359 337 62467, e-mail: m_striama@abv.bg БЕСТИМЕКС ООД София, ул. „Проф. Иван Георгов“ 1А, тел. 02/926 58 52, 58 e-mail: office@bestimex.net www.bestimex.net • Покривни конструкции за басейни, лепила, силикони, дървени композитни панели БИ ЕС ПУУЛС София, ул. „Венера“ 4; Бургас, ул. „Чаталджа“ 49, тел./факс 056/84 84 40, GSM: 0888 410 868, 0899 938 555, 0896 618 611 e-mail: bspools@mail.bg www.bspools-bg.com • Проектиране, изграждане и поддръжка на басейни и СПА центрове БУЛКОНСУЛТ ИНТ ЕООД София, ул. „Денкоглу“ 38, тел. +359 2 98 48 950, факс +359 2 98 48 951, www.berndorf-baederbau.bg • Представител за България на Berndorf Bäderbau - водещ производител в Европа на плувни басейни от благородна стомана - проектиране, построяване, поддръжка

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ София, ул. „Могилата“ 10, тел./факс 02/981 22 63 e-mail: bulgariatherm@einet.bg www.bulgariatherm.com • Предлага изключително широка гама от системи и компоненти за отопление, вентилация, газификация, както и помпи и хидрофорни системи БЪЛГАРСКА РОЗА АД Карлово, Индустриална зона 1, тел.: 0335/93 320, 95 328 e-mail:sales@bulgarianrosebg.com, trade@ bulgarianrosebg.com www. bulgarianrose-bg.com • Утвърден производител на натурални ароматични продукти; • парфюмерийно-козметични продукти; фруктови есенции и аромати за хранителната промишленост; ароматични композиции за пасти за зъби; • соуси и композиции за тютюневата промишленост БЮТИФОРС Стара Загора, тел./факс 042/60 29 72, GSM 0882 424 890 e-mail: office@beautyforcebg. com • Официален вносител на JEAN D’ARCEL COSMETIQUE за България. Официален вносител на оборудване за козметични и SPA BIG BEAUTY INSTRUMENTS ВИЛНО СЕЛИЩЕ КЕДЪР Долна баня, обл. София, ул. „Рилско шосе“ 7 тел.: 07120/25 44, 30 66; факс 07120/25 44 GSM: 0896 856 265, 0896 856 266 e-мail: info@kedar-bg.net www.kedar-bg.net

77


óêàçàòåë ВИНАРСКИ КОМПЛЕКС СТАРОСЕЛ С. Старосел, община Хисаря, по пътя за Тракийския храм, GSM 0897 870 908 e-mail: wine_starosel@abv.bg www.starosel.com Хотелска база, ресторант, производствена част и дегустационна зала, открит басейн и СПА център Винен и културен туризъм ВИНИЛИТ БЪЛГАРИЯ София, шоурум , ул. „Княз Борис I“ 97, тел. 02/986 77 28 e-mail: vinylit@vinylit-bg.com www.vinylit-bg.com • Енергийно-ефективни фасадни облицовки • Фасадни панели за индивидуални екстериорни изпълнения ВИНО И SPA ХОТЕЛ TODOROFF С. Брестовица 4224, Пловдивска област, ул. „Генерал Гурко“ 1, тел. +359 3142 2488 e-mail: tours@todoroff-wines. com ДИЗАЙН ГРУП Бургас, к-с Славейков, бл. 55, вход П-Р, тел. 056/86 12 25, факс 056/86 12 23, GSM 0897 994 153 e-mail:sales@designgroup.bg www. designgroup.bg • Директен внос на висококачествени мебели за интериорно и екстериорно обзавеждане на хотели, СПА центрове, плажове, ресторанти, клубове, градини и домове, както и на цели апартаментни комплекси ДИМА СТИЛ София, бул. „България“ 47, тел.: 02/958 26 21, 0888 92 43 71 • Удължаване и сгъстяване на коса, кислородна мезотерапия, перманентен грим ДОМ ХАРМОНИЯ София, бул. „Христо Ботев“ 64, тел. 02/989 89 25,GSM 0886 520 301 е-mail: domharmonia@abv.bg www.domharmonia.com • Корнизи, пердета, спално бельо, хавлиени изделия

78

ИнтерСПА София, кв. Лозенец, ул. „Банат“ 28-32, тел. 02/489 70 11 e-mail: office@inter-spa.com • Консултиране, проектиране и оборудване на СПА и балнеоцентрове ИНФРАСУИС София, кв. Изток, ул. „Чарлз Дарвин“ 20, ет. 1, тел. 02/973 35 74, факс 02/971 20 82, GSM 0879 99 19 44 e-mail: office@infraswissbg.eu www.infraswiss.bg • Инфрачервено отопление за дома, обществени сгради, хотели, ресторанти, конферентни зали, клиники, болници, СПА центрове, фитнес зали, музеи, църкви, производствени помещения, чисти производствени помещения, зимни градини, открити помещения КОБРА КЕМИКЪЛС София, бул. „Евлоги Георгиев“ 77, тел./ факс 02/987 26 97, GSM 0885 011 106 e-mail: info@cobrachemicals. com www.cobrachemicals.com • Комплексни решения за третиране на питейни и индустриални води, води в плувни басейни и джакузи, аквариуми, рибарници и др. COMPASS POOLS&SPA София, ул. „Гео Милев“ 13А, тел. 02/925 91 70, GSM 0889 030 137 e-mail: info@compass-pools. com www.compass-pools.com • Композитни басейни с 20 години гаранция КОМФОРМА София, бул. „Ботевградско шосе“ 247, тел. 02/942 47 70, факс 02/942 47 60, GSM 0888 567 766 e-mail: info@comforma.bg www.comforma.bg • Плетени мебели за вашия хотел, комплекс, бар, ресторант, плаж, СПА център, за вашия дом, тераса, до вашия басейн, във вашата градина... МАРИНА СПА ЦЕНТЪР София, кв. Лозенец, ул. „Орел“ (от страната на ул. „Козяк“), тел. 02/428 13 11 • Басейн, хидромасажна вана, парна баня, зали за масаж и козметика, меню с екзотични и класически масажни процедури и ритуали

РИМ-РОК България Офис: София, ул. „Бойчо Бойчев“ 37, тел. 02/957 62 99,GSM: 0888 210 214, 0886 855 500 www.rim-rock.com, www.rimrock.hit.bg • Производител на изкуствени скали • Интериор и екстериор на заведения, хотели, фитнес и СПА центрове • Изграждане на СПА центрове, басейни, парни бани, водопади, терариуми • Щампован бетон РОБЕРТ БОШ - направление „Термотехника“ София, бул. „Черни връх“ 51Б, тел. 02/960 10 81, факс 02/962 53 08 е- mail: junkers@bg.bosch.com www.junkers.bg • Внос и дистрибуция на отоплителна техника „Юнкерс“: газови котли, котли на твърдо гориво, проточни бойлери, соларни системи, термопомпи, както и аксесоари за тях РОЯЛ БИЙЧ БАРСЕЛО Слънчев бряг/България, тел. 0554/20 412, факс 0554/20 411 e-mail: royalbeach.gma@ barcelo.com www.barcelo.com САЛУС МедикоСПА Център София, бул. „Симеоновско шосе“ 120, тел. 02/961 31 44, GSM 0884 73 66 73 e-mail: salus@abv.bg www.salus.bg САНТЕ БГ Изключителен представител на LPG systems, www. lpgsystems.com; PowerPlate, www.power-plate.be; Viora, www.vioramed.com, MBE, www.maybeauty.it • Търси дистрибутори в страната. София, бул. „Витоша“ 129, ет. 1, ап. 2, тел./факс 02/852 00 99 e-mail: donna@santebg.com www.santebg.com САМЕЛ - 90 АД Самоков, ул. „Преспа „ 18, тел.: 0722/6 69 21, 6 61 83, 6 62 09 e-mail: office@samel90.com, marketing@samel90.com www.samel90.com • Комплексни решения за вашето осветление за басейни, фонтани, бани

СБР-НК ЕАД - филиал МОМИН ПРОХОД Момин проход, обл. София, ул. „Хр. Ботев“ 6, тел.: 07142/62 85, 07142/63 43, GSM 0882 805 530 - регистратура e-mail: skkostbg@abv.bg www.rehabilitatzia-bg.com СИЙ ОФ ЛАЙФ БЪЛГАРИЯ Тел.: 02/860 20 19, 0888 894 775 e-mail: sea-of-life@ vipserviceworld.com www.sea-of-life-bulgaria.com, www.spa26.net • Древна таласотерапия за цялостна регенерация на тялото и душата от Морето на живота, преди известно като Мъртво море СИВОН - С София, бул. „Симеоновско шосе“ 1, тел.: 02/968 10 32, 968 10 34 e-mail: sivon@sivon-s.com www.sivon-s.com • Басейни, джакузи, филтри за питейна вода, хамами, фонтани, екзотична дървесина СОФТЕКС ИНТЕРИОРИ София, бул. „Черни връх“ 71А, тел. 02/962 73 47 e-mail: office@softexinteriori. com • Производство на халати, хавлии за хотели, санаториуми, спортни клубове и плажове в разнообразни грамажи, размери и десени, интериорен текстил СПА ДИЗАЙН Бургас, ул. „Ген. Гурко“ 7А, ет. 2, офис 2а, тел. 056/82 51 15, факс 056/82 51 16 e-mail: spadesignbg@gmail. com www.spadesign-bg.com • Проектиране, изграждане и оборудване на басейни, СПА центрове, аквапаркове SPAREALIA София, бул. „Шипченски проход“ 69, тел. 02/971 28 45, 20 61, факс 02/971 12 14 e-mail; info@spa-realia.com www. spa-realia.com • Вносител на SPA, балнеои уелнес оборудване, козметично уелнес оборудване


СПА ТРЕЙД Русе, ул. „Олимпи Панов“ 19, ет. 2, офис 8, тел. 082/82 00 78, GSM 0887 230 318 e-mail: spa_trade@mail.bg www.spa-trade.com • Официален вносител за България на професионална козметика и СПА оборудване от марките ANESI, Depileve, Crisnail, Belfeet, Sea Bronze (Испания) и Ramason (Канада) СПА ЦЕНТЪР ИБИС София, кв. Лозенец, ул. „Вежен“ 12А, тел./факс 02/963 28 08 www.spaibis.com • Автоматизирана отворена система за чревна хидротерапия - основна промивка на дебелото черво и организма, парна баня, антицелулитни програми, адаптирани масажи СПИРИТ СПА СТУДИО София, ул. „Тулча“ 37, тел. 02/850 60 05 e-mail: spiritspa@abv.bg www.spiritspastudio.com

СПЛЕНДИД ДЕЙ СПА София, ж. к. Борово, ул. „Пирински проход“ 27-29, тел. 02/955 90 04 • Козметични терапии, разнообразни масажи, аюрведа, парна баня, хидромасажна вана, душ Виши, маникюр и педикюр СЪНКИНГ Казанлък, ул. „Скобелев“ 10, тел.: 0431/64 866, 0431/64 867, GSM: 0887 200 003 e-mail: office@sunkingbg.com www.sunkingbg.com • Представител и вносител на солариуми, консумативи и соларна козметика СЪНЛАЙН ТРЕЙД София, бул.“ Първа българска армия“ 18Б, тел./факс 02/931 37 33 e-mail: solarsysteem@abv.bg www.sunline-bg.com • Производство и търговия със солариуми, консумативи и резервни части за тях, професионална козметика, оборудване на SPA центрове. Козметика за лице PLAZAN за професионална и домашна грижа

ТАЛИЯ ТРЕЙДИНГ София, бул. „Македония“ 16, тел. 02/9501414 www.darphin-bg.com • Официален представител за България на луксозната френска козметика Darphin, предлагаща грижа за кожата, грижа за тялото, грижа за косата и професионални СПА терапии 3SD София, ул. „Живко Николов“ 22, тел. 02/846 86 50, GSM 0887 434 991 e-mail: georgi@3sd.eu www.3sd.eu • Изключителен представител на LG HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ за България HIGH CARE CENTER София, кв. Витоша, ул. „Братя Чакрини“ 10, тел./факс 02/860 14 66 e-mail:center@highcare.bg www. highcare.bg • Ексклузивен представител на немската фирма Weyergans High Care AG • За професионална и домашна козметика • Собствен център: тера-

пии за лице, бюст, тяло, антицелулитни процедури, фотолифтинг и фотоепилация ХИЙТ ГРУП Варна, бул. „8-ми Приморски полк“ 78А, тел. 052/69 44 55, факс 052/60 10 77 e-mail: heat@heat.bg www.heat.bg • Официален представител на американската компания California Tan за България - висококачествена козметика за солариум и слънце • Официален представител за България на марката солариуми Soltron. Цялостно проектиране и изграждане на соларни студиа ХРИСТИНА София, бул. „Витоша“ 118, тел. 02/852 97 44 e-mail: kozmetikahristina@abv. bg • Производител на биокозметика, SPA продукти, професионална козметика • Салони за красота, SPA процедури, билкова козметика

79


Снимки OFFRoad-Bulgaria.com

çàáðàâåíàòà Áúëãàðèÿ

Ì ñÌ Ìèðÿíà Ìàë÷åâà

Õàéäå äà ïî÷èñòèì ÿçîâèð „Âú÷à“

ß

зовир „Въча“ (бившият „Антонивановци“) се намира в Западните Родопи по поречието на едноименната река, втората по дължина в Южна България след Арда. Язовирът е дълъг над 30 км и е едно от приказните места в България. Намира се на пътя Кричим-Девин, а язовирната му стена е близо до село Михалково. Пътят криволичи покрай язовира и предлага спираща дъха гледка към водната повърхност и планинските върхове, а понтонните къщички приличат на детски играчки върху водата. Някога язовирът е бил кръстен на партизанския отряд „Антон Иванов“, разбит на близо. От тази история е останал само запуснатият бял паметник, който бележи мястото на битката. По-късно, през 1999 г., язовирът е преименуван „Въча“ - на реката, чиито води го пълнят. Язовирната стена на „Въча“ е символ на величието и падението на човека. Когато се погледне от 144-метровия преливник, не може да не се изпита уважение и страхопочитание към всички тези хора, които са проектирали и построили най-високата язовирна стена на Балканския полуостров. А от другата страна върху водната повърхност на стотици квадратни метри кротко плават пластмасови шишета и туби, найлони и други боклуци. Това бунище е резултат от действията на жителите на

80

околните села по поречията на реките, вливащи се във Въча. Те традиционно изхвърлят боклука си в деретата и потоците, предприятия от леката промишленост незаконно изсипват отпадъци в притоците на реката, „немарливи рибари и туристи“ също замърсяват бреговете на язовира, а движението на водата повлича отпадcците и те затлачват язовирната стена. През годините различни институции стихийно и шумно са обръщали внимание на проблема със замърсяването на яз. „Въча“. Отговорността се разпределя равномерно между тях, но за съжаление проблемът със замърсяването продължава да е много сериозен. През последните пет години доброволци от форума OFFRoad-Bulgaria.com подемат инициативата за почистване на сметището на язовирната стена. Те са провели над 10 акции за почистване на боклуците от Въча и Фотинската река, която се влива в язовира. Постепенно тези доброволчески кампании набират все повече популярност. Хората със собствени ресурси вече са извадили над 300 кубични метра боклуци - шишета, туби, медицински и строителни отпадъци. На 18-19.07.2009 г. ще се проведе поредното мероприятие за вадене на дънери и клони. Желаещите да се включат: http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=55779.


АЗ ОБИЧАМ ВОДАТА!

www.zavodata.com

А ТИ?

Bania & SPA  

Bania & SPA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you