Page 1

โคมแขวนเพดาน รุน ่ JONOSFÄR/ยูนส ู แฟร์ ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 191

โถแก้วมีฝาปิด รุน ่ KORKEN/คอร์เก้น จุ 1.8 ลิตร

590 บาท

89 บาท

เก้าอีน ้ วมวิงแชร์ รุน ่ STRANDMON/สแตรนด์มน ู

8,990 บาท

ราคาสินค้าในแคตตาล็อกมีผลถึง 31 กรกฎาคม 2557 (กรุณาตรวจสอบราคาทีจ่ ด ุ ขายอีกครัง้ )


บ้านต้องมีพน ้ื ทีส ่ าำ หรับกิจกรรมต่างๆ ในชีวต ิ ประจำาวัน พืน ้ ทีส ่ าำ หรับทำาสิง ่ ที่ อยากทำา สำาหรับสิง ่ ทีค ่ ณ ุ โปรดปราน และสำาหรับทุกคนทีค ่ ณ ุ อยากใช้เวลาดีๆ ร่วมกัน เมือ ่ บ้านสามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ ของคุณได้อย่างแท้จริง ชีวต ิ ก็งา่ ยขึน ้

ม้วนกระดาษวาดเขียน รุน ่ MÅLA/มัวล่า รหัส: 901.678.54 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 232

199 บาท/ม้วน

โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ NORDEN/นูรเ์ ดน ย241/303×ก100×ส75 ซม. รหัส: 602.564.08 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 180

13,950 บาท

เก้าอีม ้ แี ขน รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012

2,750 บาท


บ่อยครัง ้ ทีช่ ว่ งเวลาธรรมดาๆ ช่างมีความหมาย อย่างการ นอนเอกเขนกบนโซฟา พูดคุย กันเรือ ่ งสัพเพเหระ หรือการ หาเวลาอยูก ่ บ ั คนในครอบครัว เพือ ่ ทำากิจวัตรต่างๆ ร่วมกัน อย่ากลัวทีจ่ ะปรับเปลีย่ นหรือ ตกแต่งบ้าน ให้เป็นบ้านในแบบ ทีค ่ ณ ุ ต้องการมากทีส ่ ด ุ เพราะบ้านคุณไม่จาำ เป็นต้อง เหมือนใคร

โซฟา 2 ทีน ่ ง่ั รุน ่ KLIPPAN/คลิปปัน สี Storlien ดำ�/ข�ว รหัส: 599.281.49 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 165

5,990 บาท/ตัว

โต๊ะข้าง รุน ่ LACK/ลัค รหัส: 501.948.97 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 058

499 บาท/ตัว


สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม ดูวธิ สี แกนได้ในหน้า 9

อยูบ ่ า้ นคุณก็ชว่ ยโลกได้ ด้วยการเปลีย่ น พฤติกรรมเล็กๆ น้อยๆ ในชีวต ิ ประจำาวัน เพือ ่ ประหยัดทัง ้ เวลาและเงิน เช่น การใช้ พลังงานและน้าำ อย่างประหยัด และการ ช่วยกันลดปริมาณขยะ ทีอ ่ เิ กียเรามีวธิ ด ี ๆ ี ทีท ่ าำ ตามได้งา่ ยๆ เพือ ่ ให้คณ ุ ได้สานต่อการรักษ์โลกอย่าง ยัง ่ ยืนได้ทบ ่ี า้ น อ่านต่อเรือ ่ งการพัฒนา อย่างยัง ่ ยืนได้ในหัวข้อ “ผูค ้ นและชุมชน” (People+Planet) ที่ www.IKEA. co.th/peopleandplanet

ภายในปี 2016 อิเกียจะจำาหน่าย เฉพาะโคมไฟและหลอดไฟ LED เท่านัน ้ เพราะหลอดไฟ LED ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดไส้ ถึง 85% และมีอายุการใช้งาน ยาวนานกว่าถึง 20 เท่า

แถบไฟ LED สายอ่อน รุน่ DIODER/ดีอเู ดร์ ยาว 100 ซม. รหัส: 001.917.35

1,990 บาท/เส้น

ปัจจุบน ั เราคัดแยกขยะจากสโตร์ มากถึง 88% เพือ ่ ไปรีไซเคิลหรือ นำาไปผลิตพลังงาน และเราจะไม่ หยุดเพียงเท่านี้ เพราะ เป้าหมายของเราคือ การรีไซเคิลให้ได้ 100%

ก๊อกน้าำ อิเกียทุกรุน ่ ติดตัง ้ อุปกรณ์ประหยัดน้าำ ในตัว

เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ LOCKSTA/ลุคสต้า รหัส: 402.396.55 ดูขอ ้ มูลสินค้าในหน้า 28

1,590 บาท/ตัว

โต๊ะข้าง LOVET/ลัวเว็ต ทีว่ างขาย เมือ ่ ปี 1955 เป็นสินค้าอิเกียชิน ้ แรกที่ บรรจุในกล่องแบน ปีนโ้ี ต๊ะตัวนี้ กลับมาอีกครัง ้ โดยมีชอ ่ื ใหม่วา่ LOVEBACKEN/เลิฟบัคเก้น กล่องแบนช่วยประหยัดพืน ้ ที่ ทำาให้ขนส่งสินค้าได้มาก จึงลดจำานวนเทีย่ วการขนส่ง จากโรงงานไปทีส ่ โตร์และทีบ ่ า้ นคุณ ซึง ่ ก็เท่ากับการลดปริมาณก๊าซ ทีป ่ ล่อยบนท้องถนน

โต๊ะข้าง รุน ่ LÖVBACKEN/เลิฟบัคเก้น รหัส: 802.539.89 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 174

2,990 บาท


8

สารบัญ

สารบัญ

เนือ ้ หาดีๆ มีไม่รจ ู้ บ

ไอเดีย แรงบันดาลใจ หาได้ในนี.้ .. ไอเดีย

สไตล์

แต่งบ้านให้สะท้อนสไตล์คณ ุ ด้วยการ เลือกเฟอร์นเิ จอร์และของตกแต่งต่างๆ มาจัดวางเข้าด้วยกัน เนือ ้ หาในหน้าต่อไป ห้องนัง ่ เล่น .............................................. 14 นีเ้ กีย ่ วกับสไตล์ทเ่ี ราคัดสรรมา ลองเลือก บ้านทีด ่ ต ี อ้ งอยูส่ บายและผ่อนคลายอย่าง สไตล์ทใ่ี ช่แล้วนำาไปแต่งบ้านให้ตรงใจ แท้จริง หลากหลายไอเดียแต่งบ้านและ การจัดสรรพืน ้ ทีส ่ าำ หรับกิจกรรมต่างๆ

174

บริการของเรา ....................................... 308 บริการจัดส่งและประกอบสินค้า

สินค้าเด็ก ................................................ 68 เราจริงจังเรือ่ งเล่นๆ

ห้องครัว.................................................. 96 เพือ่ กองทัพทีต ่ อ้ งเดินด้วยท้อง 365 วัน/ปี

156

โคมไฟและหลอดไฟ ................................. 190 โปรโมชัน ่ ร้านอาหารอิเกีย ........................ 318 โคมไฟตัง้ พืน้ โคมไฟแขวนเพดาน โคมไฟอ่าน หนังสือ โคมสปอตไลท์ ไฟประดับ

สินค้าเด็ก .............................................. 228 เฟอร์นเิ จอร์ ของเล่น สิง่ ทอ และโคมไฟ

ห้องน้าำ .................................................. 136 แต่งห้องแห่งความสุขให้ลงตัว

90

นโยบายการเปลีย่ นคืนสินค้า และการรับประกัน ................................... 310

ทีเ่ ก็บของ .............................................. 200 ตูห้ รือชัน้ วางทีวแี ละสือ่ บันเทิง ตูเ้ ก็บของ ตู้ กระจก ตูเ้ สือ้ ผ้า ตูล้ น้ิ ชัก ทีเ่ ก็บรองเท้า กล่องเก็บของ

ห้องนอน ............................................... 116 คืนหลับฝันดีคอื จุดเริม่ ต้นของวันใหม่ทม่ี ี คุณภาพ

IKEA Business ...................................... 36 สินค้าและไอเดียดีๆ เพือ่ ธุรกิจของคุณ

รวมข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับการ ช้อปปิง ้ ทีอ ่ เิ กีย ข้อควรรูต ้ า่ งๆ เคล็ดลับ และโปรแกรมออกแบบออนไลน์ โปรโมชัน ่ ร้านอาหารและอืน ่ ๆ อีกมากมาย วางแผนก่อนช้อปปิง ้ .............................. 302 ดูสนิ ค้าทัง้ หมด ใช้โปรแกรมออกแบบ และสร้างช้อปปิง้ ลิสต์

การจัดเก็บของใช้..................................... 38 สไตล์แต่งบ้าน .................................148-158 ดีไซน์ตอ้ งมาคูก ่ บ ั ฟังก์ชน่ั แต่ทส่ี าำ คัญเหนือสิง่ เก็บของเข้าที่ ชีวต ิ ก็งา่ ยขึน้ อีกเยอะ อืน่ ใด คือการเลือกสไตล์ให้ตรงใจคุณ

ห้องทานอาหาร ....................................... 82 ไม่ใช่แค่หอ้ งทานอาหาร แต่เป็นทีส่ งั สรรค์ และวงสนทนา

ช้อปปิง ้ ทีอ ่ เิ กีย

นอกเหนือจากไอเดียและสินค้าหลากหลายในแคตตาล็อกเล่มนีแ้ ล้ว เรายังมีสง ่ิ ดีๆ ให้คณ ุ อัพเดตได้ตลอดปี แค่สแกนหน้าแคตตาล็อกทีม ่ ส ี ญ ั ลักษณ์ (+) ด้วยสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต แล้วพบกับหลากหลายเคล็ดลับและไอเดียแต่งบ้าน ชมห้องตัวอย่างหลายมุมมอง และรับสิทธิประโยชน์เพิม ่ เติมจากอิเกีย อย่าลืมมองหาไอคอนเครือ ่ งหมายบวกแล้วสแกน เรือ ่ งสนุกๆ สิง ่ ดีๆ ยังรอคุณอยูอ ่ ก ี เพียบ

กว่าจะผลิตโซฟาได้สก ั ตัว ต้องผ่านกระบวนการใดบ้าง ไอเดียแสนฉลาด เพือ ่ การ แต่งบ้านในวันนีแ้ ละวันหน้า

306

เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งนอน .............................. 242 เตียง ทีน่ อน ผ้านวม หมอน

สินค้า พลิกหน้าต่อไปน เ้ี พือ ่ ดูสน ิ ค้าบางส่วนที่ เราคัดสรรมาเพือ ่ คุณ ดูสน ิ ค้าทัง ้ หมดได้ท่ี www.IKEA.co.th และทีส ่ โตร์อเิ กีย

ผ้าและสิง ่ ทอ .......................................... 252 พรม ผ้าม่าน หมอนอิง ผ้าขนหนู ผ้าเมตร

วิธรี บ ั ชมไอเดียเพิม ่ เติม

เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งน้าำ ................................. 270 เฟอร์นเิ จอร์และอุปกรณ์ในห้องน้าำ

สินค้าใหม่ ................................................ 10 กรอบรูปและกระจก................................. 276 กรอบรูป รูปภาพ กระจกเงา โซฟาและอาร์มแชร์.................................. 164 ของแต่งบ้าน ......................................... 280 โซฟาผ้า โซฟาหนัง โซฟาเบด อาร์มแชร์ กระถางต้นไม้ แจกัน เชิงเทียน ของประดับ โต๊ะกลาง ............................................... 174 ตกแต่ง โต๊ะกลาง โต๊ะข้าง ของใช้บนโต๊ะอาหาร ............................... 288 โตีะและเก้าอีท ้ านอาหาร ........................... 178 ถ้วย จาน แก้วน้าำ ช้อนส้อมมีด โต๊ะอาหาร เก้าอีท ้ านอาหาร เครือ ่ งครัว ............................................. 294 เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งทำางาน .......................... 182 หม้อ กระทะ อุปกรณ์ครัว อุปกรณ์เบเกอรี กล่องและภาชนะเก็บอาหาร โต๊ะทำางาน เก้าอีท ้ าำ งาน และตูล้ น้ิ ชัก ชีวต ิ ดีๆ ทีบ ่ า้ น เกิดจากการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ลองมองหาสัญลักษณ์ ลูกศรนี้ ทีแ่ สดงลูกเล่นของสินค้า หรือฟังก์ชน ่ั ทีค ่ าดไม่ถง ึ เพือ ่ ตอบโจทย์ชวี ต ิ ในบ้าน ได้มากขึน ้

สินค้าแต่ละชิน ้ ล้วนมีทม ่ี า

สัญลักษณ์น้ี หมายถึง เคล็ดลับและไอเดียฉลาดๆ มีลก ู เล่น และไม่เหมือนใคร ให้คณ ุ เลือกนำาไปแต่งบ้าน

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ อิเกียลงบน สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต โดยดาวน์โหลด ได้ท่ี Google Play สำาหรับระบบปฏิบต ั ก ิ าร Android และที่ App Store สำาหรับ iOS (iPhone/ iPad) 2. มองหาไอคอนเครือ่ งหมายบวก (+) เพือ่ หาไอเดียแต่งบ้านเพิม่ เติม

แอพพลิเคชัน ่ เพือ ่ การช้อปปิง ้ ทีง ่ า่ ยขึน ้ ! นอกจากแอพพลิเคชัน่ แคตตาล็อกอิเกียแล้ว คุณยังสามารถดาวน์โหลด ‘แอพพลิเคชัน่ IKEA’ ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้การช้อปปิง้ ง่ายดายขึน้ ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนีท ้ ่ี Google Play (สำาหรับ Android) และที่ App Store (สำาหรับ iOS) เพือ่ รับข้อมูลล่าสุดเกีย่ วกับสินค้า สโตร์ และโปรโมชัน่ ต่างๆ

3. เปิดแอพพลิเคชัน่ แคตตาล็อกอิเกีย แล้วกดปุม่ สแกน โดยถือสมาร์ทโฟนหรือ แท็บเล็ตให้หา่ งจากหน้าแคตตาล็อกประมาณ 20-30 ซม. หรือหากคุณกำาลังอ่านแคตตา ล็อกฉบับดิจต ิ อล ก็สามารถคลิกปุม่ อ่าน เนือ้ หาเพิม่ เติมได้ ถึงจะไม่มส ี มาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ก็ไม่มี ปัญหา เพราะเราได้รวบรวมคลิปสัน ้ ไอเดีย แต่งบ้าน และแกลเลอรีภาพทัง ้ หมดไว้ท่ี www.IKEA.co.th

9


สินค้าใหม่

สินค้าใหม่

11

สินค้าใหม่ ไม่เคยขาด ใหม่

อิเกียมีสน ิ ค้าใหม่ๆ มาให้คณ ุ เลือกซือ ้ อยูเ่ สมอ ไม่วา่ คอลเล็คชัน ่ ทีเ่ ราพัฒนาขึน ้ ใหม่ หรือสินค้าพิเศษ สำาหรับแต่ละเทศกาล ไม่อยากตกเทรนด์ เพียงสแกนหน้านีเ้ พือ ่ อัพเดทสินค้าใหม่ของเราได้เสมอ รูก ้ อ ่ น ช้อปก่อน ทีอ ่ เิ กียเท่านัน ้ เก้าอี้ รุน ่ ESBJÖRN/เอสบยอร์น

อย่าพลาดคอลเล็คชัน่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ทีผ ่ ลิตจากวัสดุคณ ุ ภาพสูง อย่างไม้วอลนัท หนังฟูลเกรน ผ้าขนสัตว์ และผ้ากำามะหยี่ ทีค ่ ณ ุ จะรูส้ ก ึ ได้ถงึ คุณภาพทันที ทีส่ มั ผัส ใหม่ โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 44,990 บาท สี Sandbacka เขียว รหัส: 502.450.62 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 25 และ 167

3,550 บาท ใหม่ เชิงเทียน รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 599 บาท/2 ชิน ้ รหัส: 202.482.84 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 285

ใหม่ เก้าอี้ รุน ่ ESBJÖRN/เอสบยอร์น รหัส: 302.011.96 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 179

ใหม่ สติก ๊ เกอร์ตกแต่ง รูปไม้วด ั ส่วนสูง รุน ่ ROKNÄS/รุคแนส ราคา 399 บาท รหัส: 102.316.13

ใหม่ ของตกแต่ง/ตัง ้ โชว์ รุน ่ SAMSPELT/ซัมสเปลท รหัส: 602.337.80 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 281

790 บาท นาฬิกาดีไซน์ใหม่ เหมือนตัวต่อทีเ่ ปลีย่ นรูปทรง ได้ตามใจ ใหม่ นาฬิกาแขวน รุน ่ SMYCKE/สมึคเก้ ราคา 590 บาท รหัส: 602.322.24 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 281

ใหม่ หม้อพร้อมฝา รุน ่ SENSUELL/ เซียลซูแอล ขนาด 4.5 ลิตร

เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ผา้ และสิง่ ทอคอลเล็คชัน่ ใหม่ทก ุ ปี และพรมผืนนีก ้ เ็ ป็นหนึง่ ในคอลเล็คชัน่ ล่าสุด ใหม่ พรมขนสัน ้ รุน ่ GULÖRT/กิลเลิรท ์ ราคา 1,990 บาท ก133xย195 ซม. รหัส: 602.501.90

1,590 บาท

ใหม่ ของแต่งผนัง 3 ชิน ้ รุน ่ GRÄDDIG/แกรดดิก รหัส: 402.337.76 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 280

790 บาท

ใหม่ ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเดีย่ ว) รุน ่ ÄNGSSPIRA/แองส์สปีรา่ ราคา 1,890 บาท รหัส: 402.299.77 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 252

ใหม่ โต๊ะ รุน ่ TORNLIDEN LALLE/ทูรน ์ ลีเดน ลัลเล่ ราคา 3,790 บาท ย120xก60, ส75 ซม. รหัส: 599.309.20

ชุดเครือ่ งครัวสแตนเลสไม่เคลือบสารกันติด จึงทนทานและ เหมาะสำาหรับปรุงอาหารทุกประเภท ดีไซน์ดา้ มจับพร้อม ซิลโิ คนกันร้อน ใช้งา่ ยและสะดวกยิง่ ขึน้ ใหม่ ซีรส ี ์ SENSUELL/เซียลซูแอล หม้อเคีย่ วซอส ราคา 1,890 บาท ขนาด 2 ลิตร รหัส: 802.073.32 กระทะทอด ราคา 1,490 บาท ขนาด Ø28 ซม. รหัส: 102.073.35 หม้อพร้อมฝา ราคา 1,590 บาท ใช้ได้กบ ั เตา ทุกชนิด รวมทัง้ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 4.5 ลิตร รหัส: 402.073.34 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 295

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

10


12

สินค้าใหม่

สินค้าใหม่ ใช้ดท ี ง้ั ในบ้านและนอกบ้าน เพราะเป็นพรมทอโพลีโพรพิลนี 100% จึงทนแดด ทนฝน และทนฝุน่ ใหม่ พรมทอเรียบ รุน ่ MEJLBY/เมย์ลบี ราคา 4,990 บาท ก200×ย300 ซม. รหัส: 402.517.46 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 261

เฟอร์นเิ จอร์สด ุ คลาสสิกของอิเกียทีน่ าำ มาย่อส่วน เป็นของจิว๋ น่ารักน่าเล่นแบบนี้ แม้แต่ผใู้ หญ่กห็ า้ มพลาด ใหม่ ห้องนัง่ เล่นตุก ๊ ตา รุน ่ HUSET/ฮูเซต ราคา 499 บาท รหัส: 302.355.11 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 234

ใหม่ กระจกตัง ้ พืน ้ รุน ่ KNAPPER/คนัปเปร์

1,990 บาท

ใหม่ พรมทอเรียบ รุน ่ MEJLBY/เมย์ลบี

ใหม่ ผ้าเมตร รุน ่ ÄLGÖRT/แอลก์เอิรท ์ ราคา 299 บาท/ม. รหัส: 302.272.62 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 260

4,990 บาท ใหม่ รถเข็น รุน ่ HJÄLMAREN/ เยลมาเรน ราคา 2,790 บาท รหัส: 602.436.23 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 273

ไม่ได้เป็นแค่กระจก แต่เป็นเหมือนตูเ้ สือ้ ผ้าขนาดย่อม กระจกรุน่ นีเ้ ป็นตัวอย่างทีด ่ ขี องวิธก ี ารคิดแบบอิเกีย ทีไ่ ม่เคยมองข้ามรายละเอียดเล็กๆ ใหม่ กระจกตัง้ พืน ้ รุน ่ KNAPPER/คนัปเปร์ ราคา 1,990 บาท รหัส: 202.173.86 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 216

ใหม่ ตูบ ้ านกระจก รุน ่ FABRIKÖR/ ฟาบรีเคอร์ ราคา 6,990 บาท รหัส: 402.422.95 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 206

ใหม่ ทีใ่ ส่สบู่ รุน่ LOSJÖN/ลูเควิน รหัส: 902.257.88 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 271

ใหม่ โคมแขวนเพดาน รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ขนาด Ø55 ซม. สูง23 ซม. รหัส: 002.286.06

79 บาท

3,190 บาท

ใหม่ อาร์มแชร์หลังสูง รุน ่ NOLBYN/นอลบิน ราคา 2,190 บาท รหัส: 502.336.05 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 42

ใหม่ ชัน ้ แขวนผนัง รุน ่ HJÄLMAREN/ เยลมาเรน ราคา 3,190 บาท รหัส: 402.467.69 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 272

โซฟาตัวเดิม เปลีย่ นแค่ผา้ หุม้ ใหม่ เรามีผา้ หุม้ สีใหม่ลายใหม่ ให้เลือกเปลีย่ นอยูเ่ สมอ ซึง่ เป็นวิธงี า่ ยๆ ในการแปลงโฉมโซฟา ใหม่ โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 16,450 บาท สี Husie ส้ม 899.291.85 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 165

ใหม่ ตุก ๊ ตาม้า รุน ่ LÖJLIG/เลยลิค ราคา 399 บาท รหัส: 202.410.13 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 234

13


มุมพักผ่อน

15

01

02

การพักผ่อน บ้านคือสถานทีแ่ ห่งการพักผ่อนเพือ ่ เติมพลังชีวต ิ อย่างแท้จริง แม้จะมีเพือ ่ นๆ เด็กๆ สัตว์เลีย้ ง หรือข้าวของเครือ ่ งใช้อก ี สารพัดภายในบ้าน แต่หากว่าบ้านยังทำาให้คณ ุ รูส ้ ก ึ ผ่อนคลายสบายใจได้ นัน ่ ย่อมพิสจู น์แล้วว่า บ้านหลังนีท ้ าำ หน้าทีไ่ ด้อย่างดีเยีย่ ม นอกจากนี้ ไอเดียดีๆ เช่น โซฟาทีถ ่ อดผ้าหุม ้ ไป ซักได้ หรือเฟอร์นเิ จอร์ทป ่ี รับเปลีย่ นการใช้งานได้ ยังช่วยเพิม ่ พืน ้ ทีพ ่ ก ั ผ่อน เล่นโยคะ หรือทำากิจกรรมอะไรก็ตามเพือ ่ ความผ่อนคลายในแบบทีค ่ ณ ุ ต้องการ

ใครบอกว่าบ้านต้องมีโซฟา บ้านนีใ้ ช้ทน ่ี อนปูดว้ ยผ้าลายสวย ทีท ่ ง ้ั เปลีย่ นก็งา่ ย ซักก็งา่ ย

ตูห้ รือชัน ้ ติดผนัง ไม่รบกวนพืน ้ ทีห่ อ ้ งอันแสนจำากัด แล้วลดเหลีย่ มของมุมตู้ ด้วยยางกันกระแทก รุน ่ PATRULL/พอททรุล เท่านีก ้ เ็ รียบร้อย

03

ใหม่ ปลอกหมอนอิง รุน่ GULÖRT/กิลเลิรท์

199 บาท/ใบ

04

ใหม่ ผ้าเมตร รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

299 บาท/ม. 01 ชัน ้ วางของ 4 ช่อง รุน ่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท ราคา 1,490 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว ก79×ล39×ส79 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund รหัส: 801.971.54 02 กล่องผ้า รุน ่ DRÖNA/เดรินน่า ราคา 149 บาท/ใบ (ราคาเดิม 199 บาท) วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ไมโครไฟเบอร์/กระดาษแข็ง สีดาำ ก33×ล38×ส33 ซม. รหัส: 102.192.82 ่ GULÖRT/กิลเลิรท ์ ราคา 199 บาท/ใบ ปลอกหมอนผ้าฝ้าย 74% โพลีเอสเตอร์ 26% พร้อมซิปในตัว ถอดซักได้สะดวก ย50×ก50 ซม. สีชมพู/ดำา/ขาว 03 ใหม่ ปลอกหมอนอิง รุน ดีไซเนอร์: N Aalto/P Laine/L Svarfvar รหัส: 402.367.65 04 ใหม่ ผ้าเมตร รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 299 บาท/เมตร ผ้าฝ้าย 100% สีขาว/เหลือง หน้ากว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: Maria Vinka รหัส: 002.289.94


16

มุมพักผ่อน

05

01 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ EKTORP/เอียคทอร์ป

13,190 บาท

04

01

เก้าอีโ้ ยก รุน ่ VÄRMDÖ/แวร์มเดอ

4,550 บาท

ห้องชมวิว วางเก้าอีโ้ ยกไว้รม ิ หน้าต่างทีเ่ ผยให้เห็นวิวของมุมโปรด ทิง้ ความวุน ่ วายไว้ภายนอก แล้วกลับมาพบความสุขสงบและผ่อนคลายได้ทบ ่ี า้ น

02

03

01 โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 13,190 บาท โซฟาหุม้ ผ้าลินนิ 53% วิสคอส/ เรยอน 47% สี Risane เนเชอรัล ก218×ล88×ส88 ซม. เบาะนัง่ บุโฟมความยืดหยุน่ สูง และแผ่น ใยโพลีเอสเตอร์ไฟเบอร์ นัง่ สบายเป็นพิเศษ เบาะกลับคืนรูปทรงได้ดเี มือ่ ลุกขึน้ รหัส: 699.085.13 02 โต๊ะกลาง รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 4,990 บาท โต๊ะไม้สน สีนาำ้ ตาลเทา ย90×ก90×ส46 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 402.579.51 03 พรมทอเรียบ รุน ่ BJÖRNLOKA/บเยิรน ์ ลูกา้ ราคา 5,990 บาท พรมขนสัตว์ใหม่ 100% ทอด้วยเครือ่ ง พรมขนสัตว์ทนทานและไม่เปือ้ นง่าย เหมาะสำาหรับวางในห้องนัง่ เล่นหรือใต้โต๊ะอาหาร สีเบจ/ดำา ก170×ย240 ซม. รหัส: 402.290.05 04 เก้าอีโ้ ยก รุน ่ VÄRMDÖ/แวร์มเดอ ราคา 4,550 บาท เก้าอีไ้ ม้สนสีดาำ เหมาะใช้ทง้ั ในบ้านและ นอกบ้าน ก65×ล74×ส106 ซม. ดีไซเนอร์: Nike Karlsson รหัส: 002.059.59 ้ านกระจก รุน ่ FABRIKÖR/ฟาบรีเคอร์ ราคา 6,990 บาท ชัน้ วางปรับความสูงได้ 05 ใหม่ ตูบ จึงช่วยให้ปรับขนาดพืน้ ทีใ่ นตูไ้ ด้งา่ ย และใช้แถบไฟ LED รุน่ ดิอเู ดร์ ติดเพิม่ ในตูไ้ ด้ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ / กระจกนิรภัย สีเขียวอ่อน ก57×ล47×ส150 ซม. ดีไซเนอร์: Nike Karlsson รหัส: 702.422.94

พรมทอเรียบ รุน ่ BJÖRNLOKA/บเยิรน ์ ลูกา้

5,990 บาท


มุมพักผ่อน 19

›เข้าสูโ่ หมด

06

ความคิดสร้างสรรค์ โดยเลือกใช้เฟอร์นเิ จอร์ ชิน ้ ทนทานทีป ่ รับเปลีย่ น การใช้งานได้หลากหลาย เพือ่ ให้หอ้ งนี้ เป็นห้องประจำาทีต ่ อบโจทย์ ทุกกิจกรรมของคุณ‹

01 โต๊ะข้าง รุน ่ VEJMON/เวย์มน ราคา 3,990 บาท วัสดุ: วีเนียร์เบิรช์ เคลือบ แล็กเกอร์ ขนาด Ø60 ซม. สูง 60 ซม. ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson รหัส: 801.614.66 02 ตู้ 6 ลิน ้ ชัก รุน ่ TARVA/ทาร์ฟวา ราคา 6,490 บาท ตูไ้ ม้สนไม่ทาำ สี ก155×ล39×ส92 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 902.214.22

03 โซฟา 2 ทีน ่ ง่ั และเก้าอีน ้ วมยาว

รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด

03 โซฟา 2 ทีน ่ ง่ั และเก้าอีน ้ วมยาว รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 23,900 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Husie ส้ม โซฟาปรับเอนได้ถงึ 3 ระดับ ในท่านัง่ และ ท่าเอนพักผ่อน ก244×ล93/158×ส80 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund/M Odgaard รหัส: 190.001.04

23,900 บาท

02 ตู้ 6 ลิน ้ ชัก รุน ่ TARVA/ทาร์ฟวา

6,490 บาท/ตู้

05

พร้อมรับมือทุกกิจกรรม อย่างไม่กลัวเลอะเทอะ ด้วยผ้าหุม ้ ทีถ ่ อดซักได้งา่ ย 01 04

04 พรมทอเรียบ รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 6,990 บาท พรมขนสัตว์ 100% ทอมือโดยช่างฝีมอื ผูช้ าำ นาญ ช่วยเพิม่ ความโดดเด่นภายในห้อง ได้ดี สีดาำ /ออฟไวท์ ก170×ย240 ซม. ดีไซเนอร์: Anna Sörensson รหัส: 901.664.49 05 อาร์มแชร์หลังสูง รุน ่ STORSELE/ สตูรเ์ ซียเล่ ราคา 3,900 บาท เก้าอีห้ วาย สานด้วยมือ รูปทรงโค้งมน ลวดลาย ละเอียด อ่อนหวาน แต่ละตัวมีเอกลักษณ์ เฉพาะของงานทำามือ ก69×ล78×ส100 ซม. สีดาำ ดีไซเนอร์: Carl Öjerstam รหัส: 802.016.84 06 ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 6,500 บาท (ราคาเดิม 7,060 บาท) ชัน้ วางแบบปรับได้ ปรับพืน้ ทีจ่ ด ั วางได้ ตามต้องการ วัสดุ: ผิวฟอยล์/วีเนียร์ไม้สน เคลือบแล็กเกอร์ ก240×ล40×ส38 ซม. รหัส: 890.007.23 ดูขอ้ มูลบริการจัดส่งสินค้าได้ในหน้า 309


20

มุมพักผ่อน

› ไหน!

ใครบอกว่าเล่นบาสฯ ในห้องนัง่ เล่นไม่ได้ ‹ 01

ตูร้ น ุ่ BESTÅ/เบสตัว ออกแบบได้ ไม่จาำ กัดและปรับเปลีย่ นได้เสมอ ให้เหมาะกับการใช้งาน ไม่วา่ จะใช้ เก็บอุปกรณ์บน ั เทิงครบชุด หรือ เก็บของเล่นของลูกๆ แถมบานตู้ ทีป ่ ด ิ มิดชิดก็ทาำ ให้ดเู รียบร้อย สะอาดตา

01 ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 22,550 บาท (ราคาเดิม 26,000 บาท) ชัน้ วางปรับระดับได้ตามต้องการ วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีนาำ้ ตาลดำา ก420×ล20/40×ส256 ซม. รหัส: 090.023.49

03

ใหม่ เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ NOLMYRA/นูลมีรา่

04

1,190 บาท/ตัว

02 กล่องผ้า รุน ่ KUSINER/คูซน ี เนร์ ราคา 359 บาท/3 ใบ พับเก็บได้ ช่วย ประหยัดพืน้ ทีเ่ มือ่ ไม่ใช้ วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% และพลาสติกโพลีโพรพิลนี สี แดง/น้าำ เงิน/เขียว ย26×ก18×ส18 ซม. ดีไซเนอร์: Karin Mannerstål รหัส: 801.692.93 03 ใหม่ เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ NOLMYRA/ นูลมีรา่ ราคา 1,190 บาท/ตัว อาร์มแชร์ น้าำ หนักเบา ยกย้ายได้งา่ ย ช่วยให้ทาำ ความ สะอาดพืน้ หรือจัดเฟอร์นเิ จอร์ใหม่ได้งา่ ย วัสดุ: วีเนียร์เบิรช์ ย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์/ โพลีเอสเตอร์ สีดาำ ก64×ล75×ส75 ซม. ดีไซเนอร์: Jooyeon Lee รหัส: 302.336.06

เก้าอี้ NOLMYRA/นูลมีรา่ น้าำ หนักเบา เคลือ ่ นย้ายง่าย อยากเคลียร์พน ้ื ทีไ่ ว้เล่นเมือ ่ ไร ก็ยา้ ยเก้าอีอ ้ อกไปได้เลย

04 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ KIVIK/ชีวค ิ ราคา 33,990 บาท (ราคาเดิม 42,990 บาท) โซฟาหนังเกรน (บริเวณผิวสัมผัส) สีดาำ เบาะนัง่ ขนาดใหญ่ นัง่ นุม่ สบาย และพนักพิง รองรับแผ่นหลังได้เป็นอย่างดี ก227×ล95×ส83 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 801.985.92 05 พรมขนฟู รุน ่ GÅSER/กวสเซร์ ราคา 7,990 บาท พรมโพลีโพรพิลนี 100% นุม่ สบายเท้าและช่วยลดเสียงได้ดี ก170×ย240 ซม. สีเบจ รหัส: 001.901.99

02 กล่องผ้า รุน ่ KUSINER/คูซน ี เนร์

359 บาท/3 ใบ

พืน ้ ใต้พรมวาดเป็น เส้นสนามบาสเกตบอล 05


22

มุมพักผ่อน

› หลบมาอยูใ่ นโลกอีกใบ

ทีไ่ ม่วน ุ่ วาย ปรับห้องเดิม โดยเพิม ่ มุมสบายในแบบส่วนตัว ด้วยสัมผัสของผืนผ้า หลากหลาย ทีแ่ ต่งเติมสีสน ั และความสงบอบอุน ่ ให้คณ ุ รูส ้ ก ึ ได้ ‹

01

พรมทอเรียบ รุน ่ BASNÄS/บอสแนส

3,790 บาท

ปิดโทรศัพท์ แล้วให้เวลาตัวเองได้พก ั สัก 15 นาที

01 พรมทอเรียบ รุน ่ BASNÄS/บอสแนส ราคา 3,790 บาท พรมขนสัตว์ 70% ใยปอกระเจา 30% ทอด้วยเครือ่ ง พรมขนสัตว์ทนทานและไม่เปรอะเปือ้ นง่าย จึง เหมาะสำาหรับบริเวณทีใ่ ช้งานหนัก เช่นโถง ทางเดิน ก80×ย150 ซม. สีเทา/เบจ รหัส: 902.290.22 02 หนังแกะเทียม รุน ่ TEJN/เท็งน์ ราคา 790 บาท วัสดุ: เส้นใยโมดาคริลกิ / ใยโพลีเอสเตอร์/ผ้าโพลีเอสเตอร์ หนังขนแกะ เทียม ทัง้ นุม่ และอบอุน่ เป็นพิเศษ เหมาะสำาหรับ ใช้เป็นพรมหรือวางพาดบนอาร์มแชร์ ถ้าใช้เป็นพรม ให้ตด ิ แผ่นกันลืน่ รุน่ STOPP/ สตอปป์ 1 แผ่น รองด้านล่าง (ตัดหรือพับ แผ่นกันลืน่ ให้พอดีกบ ั พรม) ก60×ย100 ซม. สีขาว รหัส: 102.290.78 03 โต๊ะข้าง รุน ่ LÖVBACKEN/เลิฟบัคเก้น ราคา 2,990 บาท วัสดุ: วีเนียร์ไม้ปอ๊ ปลาร์เคลือบ แล็กเกอร์ สีมเี ดียมบราวน์ รหัส: 802.539.89 04 ผ้าคลุม รุน ่ URSULA/อูรซ์ ลู า่ ราคา 1,290 บาท ผ้าฝ้าย 100% สีขาว ก120×ย180 ซม. รหัส: 102.006.97

06 ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่

รุน ่ ALVINE SPETS/อัลวีน สเปทส์

399 บาท ถ้าคุณไม่ชอบพืน ้ เย็นๆ ในห้องแอร์ ลองปูพรมซ้อนไว้หลายๆ ผืน จะช่วยให้พน ้ื อุน ่ ขึน ้ ได้

02 หนังแกะเทียม รุน ่ TEJN/เท็งน์

05

790 บาท

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

05 โซฟา 2 ทีน ่ ง่ั รุน ่ SANDBY/ซันด์บี ราคา 7,790 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Blekinge ขาว เบาะนัง่ ไส้โฟมและใย โพลีเอสเตอร์อด ั แผ่น ทัง้ แน่นนุม่ และรับน้าำ หนัก ได้ดี ก147×ล82×ส81 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 998.860.05 06 ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่ รุน ่ ALVINE SPETS/ อัลวีน สเปทส์ ราคา 399 บาท ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% สีออฟไวท์ ผ้าม่านโปร่งให้แสงสว่างส่องผ่านได้ดี แต่ก็ ให้ความเป็นส่วนตัว เหมาะสำาหรับใช้ประกอบ เป็นม่านสไลด์ ก145×ย250 ซม. รหัส: 401.718.63

03 โต๊ะข้าง รุน ่ LÖVBACKEN/เลิฟบัคเก้น

2,990 บาท

04


มุมพักผ่อน

25

› ธรรมชาติจาำ ลอง

ต้นไม้ไม่เพียงเพิม ่ ชีวต ิ ชีวาให้กบ ั ห้อง แต่ยงั เพิม ่ อากาศสดชืน ่ ให้ดว้ ย

ทีใ่ ห้ความสงบ และผ่อนคลายได้เท่ากัน แถมความสบายทีม ่ ากกว่า ‹

05

01 ใหม่ โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 44,990 บาท หุม้ ผ้า ฝ้าย 77% ผ้าโพลีเอสเตอร์ 23% สีเขียว ก211×ล88×ส80 ซม. ทำาความสะอาดง่าย เพียงถอดผ้าหุม้ ไปซักแห้ง รหัส: 502.450.62

06

่ STOCKHOLM/ 02 ใหม่ โต๊ะกลาง รุน สตอคโฮล์ม ราคา 9,990 บาท ไม้วเี นียร์ วอลนัทแต่ละชิน้ มีลายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ โต๊ะแต่ละตัวจึงมีลายไม่ซาำ้ กัน ย180×ก59×ส40 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 902.397.09

เบาะโซฟา STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ปรับเพือ่ โอบรับสรีระให้นง่ั นุม ่ สบาย และคืนรูปทรงสวยดังเดิมเมือ่ คุณลุกขึน ้ สีเขียวสดสะกดสายตา มาคูก ่ บ ั ความรูส ้ ก ึ แสนสบาย ทีจ่ ะอยูก ่ บ ั คุณไปอีกแสนนาน

ใหม่ โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

04 สตูลวางเท้า รุน ่ SÖDERHAMN/ เซอเดอร์ฮม ั น์ ราคา 9,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 79% โพลีเอสเตอร์ 21% สี Replösa เบจ ก93×ล93×ส40 ซม. ชุดโซฟาทีป ่ รับเปลีย่ นแบบได้หลากหลาย ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 399.009.43

44,990 บาท

02

05 ใหม่ อาร์มแชร์หลังสูง รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 16,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 80% แฟลกซ์ 20% สี Mosta เขียว ก79×ล83×ส109 ซม. เบาะโฟมความยืดหยุน่ สูงนำามาขึน้ รูป จึงคง รูปได้นานและนัง่ นุม่ สบาย ดีไซเนอร์: H Preutz/M Vinka รหัส: 502.396.93

ใหม่ โต๊ะกลาง รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

9,990 บาท 04

06 ตูห้ นังสือ รุน ่ BILLY/บิลลี่ ราคา 2,650 บาท/ตู้ ปรับระยะห่างระหว่างชัน้ ได้ตาม ต้องการ วัสดุ: วีเนียร์แอชย้อมสีเคลือบ แล็กเกอร์เงา สีนาำ้ ตาลดำา ก80×ล28×ส202 ซม. ดีไซเนอร์: Gillis Lundgren รหัส: 101.698.28

03

ดูขอ ้ มูลบริการจัดส่งสินค้าได้ในหน้า 309

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

01

03 พรมขนสัน ้ รุน ่ PERSISK MIX/แพร์ชส ิ ค์ มิกซ์ ราคา 44,990 บาท พรมขนสัตว์ 100% ผลิตโดยช่างฝีมอื ผูช้ าำ นาญ ด้วยวิธก ี ารผูกปม แต่ละผืนมีขนาดและ ดีไซน์เป็นเอกลักษณ์ ก200×ย300 ซม. รหัส: 902.228.79


26

มุมพักผ่อน

› เมือ ่ กางทีน ่ อนออกมา

โซฟาเบดก็กลายเป็นเตียง นุม ่ หลังใหญ่ ไว้ให้ทง ้ิ ตัวนอน เล่น และพร้อมพับเก็บได้ทน ั ที เมือ ่ ต้องการใช้พน ้ื ทีใ่ นห้อง เพราะเรารูว้ า่ เฟอร์นเิ จอร์ ทีป ่ รับเปลีย่ นได้ เพิม ่ ความลงตัว ให้ชวี ต ิ ประจำาวัน ‹

การตกแต่งผนังด้วยผืนผ้า ไม่จาำ เป็น ต้องติดถาวรแบบวอลเปเปอร์ ซึง่ ก็เป็น ข้อดี ทีท ่ าำ ให้เลือกเปลีย่ นได้ตามใจ ทัง้ เปลีย่ นได้งา่ ยและบ่อยเท่าทีต ่ อ้ งการ

01

01 ตูว้ างทีวี รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 9,990 บาท รับน้�ำ หนักสูงสุด 50 กก. ว�งทีวจี อแบนขน�ด 55 นิว้ ได้ บ�นเปิดเป็นแบบบ�นเฟีย้ ม ไม่กนิ ทีข่ ณะเปิด และหยิบของได้สะดวก วัสดุ: ผิวทำ�สี/ผิว ฟอยล์ สีเหลือง ก150×ล48×ส41 ซม. ดีไซเนอร์: L Widén/A Wallin Irinarchos รหัส: 902.105.36 02 ใหม่ ตู้ 2 ลิน ้ ชัก รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 16,990 บาท ชัน้ ว�ง ในตูป ้ รับคว�มสูงได้ วัสดุ: ผิวทำ�สี/ ไม้วเี นียร์วอลนัท/ไม้แอชย้อมสี สีเขียว ก90×ล40×ส107 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 902.397.28

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

03 ใหม่ แจกัน รุน ่ STOCKHOLM/สตอค โฮล์ม ราคา 1,590 บาท แจกันแก้วเป่� โดยช่�งฝีมอื ผูช้ �ำ น�ญ สูง 20 ซม. สี เขียว ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 302.181.25 ใหม่ แจกัน ราคา 1,190 บาท สูง 40 ซม. รหัส: 502.329.79 04 ใหม่ โซฟาเบดเข้ามุม รุน ่ FRIHETEN/ ฟรีเฮตเตน ราคา 25,990 บาท ผ้�หุม้ แบบเย็บติด: ผ้�โพลีเอสเตอร์ 100% สี Skiftebo cerise ใต้เบ�ะเก้�อีย้ �ว ใช้เป็นทีเ่ ก็บของได้ ส�ม�รถยกเบ�ะขึน้ และเปิดค้�งไว้ได้ จึงห�ของได้สะดวก ขน�ดโซฟ� ย230×ล151×ส66 ซม. ขน�ดเตียง140×204 ซม. รหัส: 702.432.60 ่ STOCKHOLM/ 05 ใหม่ ผ้าเมตร รุน สตอคโฮล์ม ราคา 299 บาท /ม. ผ้�ฝ้�ย 100% หน้�กว้�ง 150 ซม. ล�ยเฟิรน์ สีเขียว ดีไซเนอร์: Maria Vinka รหัส:402.289.92

05

ใหม่ ผ้าเมตร รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

299 บาท/ม.

ตูว้ างทีวี รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012

9,990 บาท 02

ใหม่ ตู้ 2 ลิน ้ ชัก รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

16,990 บาท 03

04

โซฟาเบดเข้ามุม รุน ่ FRIHETEN/ฟรีเฮตเตน

25,990 บาท


28

มุมพักผ่อน

› แม้จะเป็นชีวต ิ คนเมือง ก็มส ี นามให้นง่ั ได้งา่ ยๆ ในพริบตา แต่อย่าลืม! จ่ายค่าทีจ่ อดรถด้วยนะ ‹

01 เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ LOCKSTA/ลุคสต้า ราคา 1,590 บาท/ตัว ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ถอดซักได้ ทำาความสะอาดง่าย สีเขียว ก71×ล75×ส78 ซม. ดีไซเนอร์: E Strandmark/H Preutz รหัส: 402.396.55

07

ผ้าเมตรรุน ่ FREDRIKA/ เฟรียดริกา้ ทีแ่ ปลงกายมาเป็น ร่มกันแดดแสนสวย

ผนังแบบง่ายๆ ทีใ่ ครก็ทาำ ได้ เพียงนำาผ้าลายทีช่ อบมาขึงกับชัน ้ ข้าง รุน ่ IVAR/อิวาร์ แล้วติดบานพับ เชือ่ มแต่ละชิน ้ ให้เป็นเหมือนฉากกัน ้ เท่านีก ้ เ็ รียบร้อย 06

02 กล่องพลาสติก รุน ่ SAMLA/ซัมล่า ราคา 120 บาท/ใบ วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี ก39×ล28×ส28 ซม. ดีไซเนอร์: Mia Gammelgaard รหัส: 901.809.40 (ฝากล่องแยกจำาหน่าย)

05

299 บาท/ม.

03 พรมขนฟู รุน ่ HAMPEN/ฮัมเปน ราคา 2,290 บาท/ผืน (ราคาเดิม 2,890 บาท) พรมโพลีโพรพิลนี 100% ทอด้วยเครือ่ ง สีเขียว ก160×ย230 ซม. รหัส: 802.037.77 ่ STOCKHOLM/ 04 ใหม่ ผ้าเมตร รุน สตอคโฮล์ม ราคา 299 บาท/ม. ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 150 ซม. สีขาว/เหลือง ดีไซเนอร์: Maria Vinka รหัส: 002.289.94

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

05 ใหม่ ผ้าเมตร รุน ่ ÄLGÖRT/แอลก์เอิรท ์ ราคา 299 บาท/ม. ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 150 ซม. ลายมูส สีชมพู ดีไซเนอร์: N Aalto/E Hagman/P Laine รหัส: 302.272.62 06 ชัน ้ ข้าง รุน ่ IVAR/อิวาร์ ราคา 400 บาท/ชิน ้ ทำาจากไม้สนไม่ทาำ สี ไม้เป็นวัสดุธรรมชาติทแ่ี ข็งแรงทนทาน เลือกทาสี ทาน้าำ มันเคลือบ หรือย้อมสีไม้ ได้ตามต้องการ ก30×ส124 ซม. รหัส: 701.928.40 07 ผ้าเมตร รุน ่ FREDRIKA/เฟรียดริกา้ ราคา 199 บาท/ม. ผ้าฝ้าย 100% หน้า กว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: Helen Trast รหัส: 101.855.26 (ในภาพนำาผ้ามาเย็บเป็นร่มสนาม)

ใหม่ ผ้าเมตร รุน ่ ÄLGÖRT/แอลก์เอิรท ์

04

01

เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ LOCKSTA/ลุคสต้า

1,590 บาท/ตัว 02

ราคา

ลดลง กวาเดิม 03 พรมขนฟู รุน ่ HAMPEN/ฮัมเปน

2,290 บาท/ผืน

(ราคาเดิม 2,890 บาท)


มุมพักผ่อน

31

› โต๊ะอาหาร โซฟา

03 ตูบ ้ านทึบครึง ่ กระจก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส

และโต๊ะทำางาน ทัง ้ หมดนีใ้ นห้องขนาดเล็ก เคล็ดลับอยูท ่ ก ่ี ารเลือกสี ทีเ่ ข้ากันอย่างกลมกลืน ‹

13,990 บาท 04 โต๊ะทำางานพร้อมตูเ้ ก็บของ

รุน ่ HEMNES/เฮมเนส

16,680 บาท

02 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ EKTORP/เอียคทอร์ป

14,190 บาท 01 โต๊ะพับข้าง รุน ่ INGATORP/อิงงาทอร์ป ราคา 4,990 บาท โต๊ะไม้สนย้อมสีน�ำ้ ต�ล ดำ� พับได้ทง้ั 2 ข้�ง สำ�หรับ 2-4 ทีน่ ง่ั ปรับ ขน�ดได้ต�มต้องก�ร ย88×ก78×ส73 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 602.214.28 01

02 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 14,190 บาท หุม้ ผ้�โพลีเอสเตอร์ 100% สี Vellinge น้�ำ เงินเข้ม ก218×ล88×ส88 ซม. เปลีย่ นโฉมโซฟ� ได้ง�่ ยๆ เพียงเปลีย่ นผ้�หุม้ โซฟ�ทีม่ ใี ห้เลือก หล�กหล�ย รหัส: 599.028.23 03 ตูบ ้ านทึบครึง ่ กระจก รุน ่ HEMNES/ เฮมเนส ราคา 13,990 บาท ชัน้ ว�ง ปรับได้ 4 ชัน้ วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็ก เกอร์ยอ้ มสี/กระจกนิรภัย สีน�ำ้ ต�ลดำ� ก90×ล37×ส197 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 202.271.25 04 โต๊ะทำางานพร้อมตูเ้ ก็บของ รุน ่ HEMNES/ เฮมเนส ราคา 16,680 บาท สีน�ำ้ ต�ลดำ� ก89×ล46×ส197 ซม. ชัน้ ว�งปรับระดับได้ ใช้ว�งคอมพิวเตอร์ขน�ด 17 นิว้ ได้ ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 299.328.31


06

05

IVAR/อิวาร์ เป็นตูไ้ ม้สนไม่ทาำ สี ให้คณ ุ แสดงความเป็นตัวคุณได้ เต็มที่ เพราะตกแต่งได้ตามสไตล์ ทีช่ อบ ไม่วา่ จะวาดรูป ทาสี หรือ เคลือบเงา

มุมพักผ่อน

33

โคมไฟตัง้ พืน ้ LED รุน ่ TISDAG/ทิสดัค

4,290 บาท

04

โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ SÖDERHAMN/เซอเดอร์ฮม ั น์

24,990 บาท

มุมสงบ ทีไ่ ม่ตอ้ งหลบไปไหนไกล เมือ่ อยูท ่ บ ่ี า้ น ไม่วา่ หลังเล็กหรือหลังใหญ่ บางครัง้ คุณก็ตอ้ งการ เวลาส่วนตัวบ้าง ช่วงเวลาทีค ่ ณ ุ จะหันหลังและไม่สนใจสิง่ รอบข้าง แต่กไ็ ม่ตด ั ขาดกันไปเสียทีเดียว ลองวางโซฟาสองตัวหันหลังชนกัน ก็ได้พน ้ื ทีเ่ ล็กๆ ส่วนตัว ให้แต่ละคนได้มเี วลาสบายๆ ของตัวเอง

พรมทัง้ ช่วยให้หอ้ งสวยขึน ้ ช่วยลดเสียงขณะเดินหรือวิง่ และยังให้สม ั ผัสนุม ่ สบายเท้าด้วย

02

01 โต๊ะกลาง รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 2,890 บาท โต๊ะล้อเลือ่ น เคลือ่ นย้ายได้ สะดวก วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีเทอร์ควอยซ์เข้ม ย70×ก42×ส48 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 302.084.52 02 พรมขนฟู รุน ่ ALHEDE/อัลเฮียดเด ราคา 8,990 บาท พรมโพลีโพรพิลนี 100% ขนพรมหนา ทอแน่น ให้สมั ผัสนุม่ สบายเท้าและช่วยลดเสียงได้ดี สีออฟไวท์ ก160×ย240 ซม. รหัส: 502.225.22 03 หมอนอิง รุน ่ LAPPLJUNG FÅGEL/แลปป์ยงุ ฟัวเกล ราคา 399 บาท สองด้านต่างลาย ปลอกผ้าฝ้าย 100% ไส้ใยโพลีเอสเตอร์ ย40×ก40 ซม. รหัส: 702.308.75 04 โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ SÖDERHAMN/เซอเดอร์ฮม ั น์ ราคา 24,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้ายผสมวิสคอส เรยอน โพลีเอสเตอร์ ไลโอเซลล์และลินนิ สี Isefall light turquoise ก198×ล99×ส83 ซม. ผ้าหุม้ มีนาำ้ หนักและมีความทนทานสูง ให้สมั ผัสนุม่ และเนือ้ ผ้ามันเงาเล็กน้อย ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 499.019.56 05 โคมไฟตัง้ พืน ้ LED รุน ่ TISDAG/ทิสดัค ราคา 4,290 บาท สีขาว พร้อมหลอด LED ในตัว ปรับทิศทางแสงไฟได้งา่ ย โดยปรับทีแ่ ขนโคมและโป๊ะโคม ดีไซเนอร์: H Preutz/O Wihlborg รหัส: 002.092.07 06 ตู้ รุน ่ IVAR/อิวาร์ ราคา 2,990 บาท/ใบ ตูไ้ ม้สนไม่ทาำ สี ก80×ล30×ส83 ซม. รหัส: 502.149.99 (ในภาพเป็นตู้ IVAR/อิวาร์ ทาสีตา่ งๆ)

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

03

01


มุมพักผ่อน

35

› ความสมดุล

05

06

01

กระจกเงา รุน ่ MONGSTAD/มงส์สตอด

3,490 บาท

คือความผ่อนคลาย เมือ่ ความภูมฐิ าน ผสมกลมกลืนกับความสบาย กลายเป็นสไตล์คลาสสิก ทีม ่ ชี วี ต ิ เหนือกาลเวลา ‹

โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ TIDAFORS/ทีดา้ ฟอร์ช

18,990 บาท

01 โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ TIDAFORS/ทีดา้ ฟอร์ช ราคา 18,990 บาท ผ้าหุม้ แบบเย็บติด: ผ้าฝ้าย 80% โพลีเอสเตอร์ 20% สี Dansbo มีเดียมบราวน์ ก230×ล95×ส99 ซม. พนักพิงสูง นุม่ สบาย รองรับต้นคอและศีรษะได้ดี ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 702.052.20 02 โต๊ะกลาง รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 5,590 บาท โต๊ะไม้สนย้อมสีนาำ้ ตาลดำา ย118×ก75×ส46 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 201.783.23 03 พรมขนฟู รุน ่ ÅDUM/อัวดุม ราคา 5,990 บาท/ผืน พรมโพลีโพรพิลนี 100% ทอด้วยเครือ่ ง ขนพรมหนาทอแน่น ให้สมั ผัสนุม่ สบายเท้าและช่วยลดเสียงได้ดี สีออฟไวท์ ก170×ย240 ซม. รหัส: 701.746.19

02

04

เก้าอีม ้ ท ี ว่ี างแขน รุน ่ NILS/นีลส์

4,250 บาท/ตัว

04 เก้าอีม ้ ท ี ว่ี างแขน รุน ่ NILS/นีลส์ ราคา 4,250 บาท/ตัว เบาะนัง่ และพนักพิง บุโฟมนุม่ นัง่ สบายยิง่ ขึน้ วัสดุ: ผ้าฝ้าย 100%/ไม้เบิรช์ สีดาำ /Blekinge ขาว ก60×ล57×ส80 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar รหัส: 498.695.41 05 กระจกเงา รุน ่ MONGSTAD/มงส์สตอด ราคา 3,490 บาท กระจกเงาเต็มตัว กรอบไม้วเี นียร์แอชย้อมสีนี าำ้ ตาลดำา ก94×ส190 ซม. รหัส: 201.925.45 06 โคมไฟตัง้ พืน ้ รุน ่ NYFORS/นีฟอร์ช ราคา 3,990 บาท พร้อมดิมเมอร์หรีไ่ ฟ สามารถปรับความเข้มของแสงได้ตาม ต้องการ วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/โพลีเอทิลนี 65% โพลีเอสเตอร์ 35% ขนาดโป๊ะโคม Ø38 ซม. สูง 135-170.5 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 901.239.40 ดูสน ิ ค้าเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

03


IKEA Business

37

05 04

06

07

ไอเดียดีๆ เพือ ่ ธุรกิจของคุณ

03

02

01 ใหม่ เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อนแบบหมุนได้ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 14,990 บาท/ตัว ผ้าหุม้ เย็บติด: ผ้าฝ้าย 77% โพลีเอสเตอร์ 23% สี Sandbacka เขียว ก67×ล77×ส76 ซม. รหัส: 702.396.68 02 โต๊ะเข้ามุมขวา รุน ่ GALANT/กะลันท์ ราคา 6,850 บาท หน้าโต๊ะโค้ง ช่วยรองรับข้อมือและ แขนได้ดขี ณะเขียนหนังสือ วัสดุ: ฟอยล์เมลามีน/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีนาำ้ ตาลดำา/สีเงิน ย160×ก120×ส60-90 ซม. รหัส: 798.860.87 03 ตูเ้ ก็บแฟ้มแขวน รุน ่ ERIK/เอียริค ราคา 4,690 บาท/ใบ พร้อมกุญแจล็อก วัสดุ: เหล็กพ่น สีฝนุ่ ก41×ล50×ส104 ซม. รหัส: 101.760.70 04 ตูห้ นังสือบานกระจก รุน ่ BILLY/บิลลี่ ราคา 5,240 บาท/ใบ ปุม่ จับบานตูแ้ ยกจำาหน่าย ก80×ล28×ส237 ซม. รหัส: 198.845.95 05 ตู/้ ชัน ้ แขวน รุน ่ LACK/ลัค ราคา 1,990 บาท วัสดุ: ผิวทำาสี ก30×ล28×ส190 ซม. รหัส: 501.713.63 06 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ INGATORP/อิงงาทอร์ป ราคา 10,990 บาท วัสดุ: ผิวทำาสี ย155/215×ก87×ส74 ซม ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 502.214.24 07 เก้าอี้ รุน ่ REIDAR/เรด้าร์ ราคา 2,500 บาท/ตัว เก้าอีอ้ ะลูมเิ นียม ซ้อนเก็บได้ เพือ่ ประหยัด พืน้ ที่ ก49×ล50×ส78 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 101.775.12 ดูสน ิ ค้าเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 309

โต๊ะเข้ามุมขวา รุน ่ GALANT/กะลันท์

6,850 บาท 01

ใหม่ เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อนแบบหมุนได้ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

14,990 บาท อ่านข้อมูลเพิม ่ เติมของ IKEA BUSINESS ได้ท่ี www.IKEA.co.th/business

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

ภายในทีท ่ าำ งานก็มหี ลายส่วนทีเ่ หมือนบ้าน ดูอย่างห้องพักในโรงแรม ทีต ่ อ ้ งมีทน ่ี ง ่ั สบายๆ มีมม ุ พักผ่อนไว้นง ่ั พูดคุยหลังจากเหน็ดเหนือ ่ ย กับงานมาทัง ้ วัน และเตียงนอนแสนสบายเพือ ่ การพักผ่อนทีด ่ ท ี ส ่ี ด ุ เฟอร์นเิ จอร์ดๆ ี ราคาคุม ้ ค่า ไม่ได้จาำ กัดไว้แต่ในบ้านเท่านัน ้ เพราะในทีท ่ าำ งานก็ตอ ้ งการเฟอร์นเิ จอร์ดๆ ี เช่นเดียวกับทีบ ่ า้ น


การจัดเก็บของใช้

วิธเี ก็บของแนวใหม่ กล่องแบบนี้ ใช้เก็บของได้ทก ุ ที่ ไม่วา่ บนพืน ้ หรือผนัง

03

การจัดเก็บของใช้

01

04

ถ้ามุมสำาคัญทีค ่ ณ ุ ใช้แต่งตัวและเตรียมพร้อมก่อนออกจากบ้าน ยังจัดไม่ลงตัว สังเกตไหมว่า จะหยิบจะใช้อะไรทีกล็ าำ บาก ลองดูไอเดียดีๆ เพือ ่ จัดมุมนีใ้ ห้เข้าทีเ่ ข้าทาง แล้วบอกลาความวุน ่ วายในการหาสิง ่ ของจนแทบจะพลิกบ้านวันละสองหนไปได้เลย ลองหาทีเ่ ก็บของขนาดต่างๆ ไว้เก็บของใช้ประจำาไว้ใกล้ๆ และเก็บของทีน ่ านๆ จะใช้ที แยกไว้ไม่ให้รกตา แค่หาของทีต ่ อ ้ งการเจอเมือ ่ ต้องใช้กป ็ ระหยัดเวลาไปได้มาก นอกจากนี้ การเก็บของให้เป็นระเบียบยังช่วยให้คณ ุ ใช้พน ้ื ทีบ ่ า้ นได้อย่างคุม ้ ค่ามากขึน ้ ด้วย

02

ถังแยกขยะมีฝาปิด รุน ่ SORTERA/ซอร์ทเทียร่า

299 บาท/ใบ 01 ราวตากผ้า 3 ชัน ้ รุน ่ MULIG/มูลก ิ ราคา 990 บาท ประหยัดเนือ้ ที่ พับราวลงและเก็บขาได้ ความยาวรวมของราว 28 เมตร วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ย99×ก58×ส152 ซม. ดีไซเนอร์: Henrik Preutz รหัส: 002.196.59 02 ถังแยกขยะมีฝาปิด รุน ่ SORTERA/ซอร์ทเทียร่า ราคา 299 บาท/ใบ ใช้สะดวกด้วยฝาพับ สามารถเปิดฝาเพือ่ หยิบของจากกล่องทีซ่ อ้ นกันอยูไ่ ด้ เหมาะสำาหรับใช้แยกขยะ เช่น แก้ว โลหะ พลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว รหัส: 902.558.98 03 ชัน ้ วางของ รุน ่ HYLLIS/ฮึลลิส ราคา 559 บาท เหมาะสำาหรับใช้ในบ้านและนอกบ้าน วัสดุ: เหล็กกัลวาไนซ์ ก60×ล27×ส140 ซม. รหัส: 101.728.97 04 ถุงแยกขยะ ชุด 4 ชิน ้ รุน ่ DIMPA/ดิมป้า ราคา 259 บาท มีหท ู ง้ั สองด้าน จึงยกขึน้ ได้สะดวก เหมาะสำาหรับใช้แยกขยะ เช่น แก้ว โลหะ พลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ วัสดุ: โพลีโพรพิลนี 100% สีขาว ดีไซเนอร์: Sarah Fager รหัส: 301.801.32

39


40

การจัดเก็บของใช้

ติดม่านคลุมตลอดแนวผนัง ใช้เป็นทัง ้ ม่านหน้าต่าง และม่านปิดตูเ้ สือ ้ ผ้าด้วย 08 07

06 04

ใช้วอลเปเปอร์ตด ิ ด้านใน ตูเ้ สือ ้ ผ้า ได้ตลู้ ายสวย ไม่เหมือนใคร

“ ลูกค้าหลายๆ คนใช้สนิ ค้าของเราในแบบทีเ่ ราคาดไม่ถงึ

ซึง ่ ก็ถอ ื เป็นเรือ ่ งดี เพราะนัน ่ แสดงว่าสินค้าของเราได้พฒ ั นาขึน ้ เพือ ่ ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานจริงในชีวต ิ ประจำาวัน ” Jean Marc Tersen, sales responsible กล่าว

05

ใหม่ โคมไฟระย้า รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

3,990 บาท

01 ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์ ราคา 16,370 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ ก250×ล35×ส236.4 ซม. รหัส: 190.025.89 02 โต๊ะกลาง รุน ่ VITTSJÖ/วิทท์เชอ ราคา 1,690 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ / กระจกนิรภัย/ผิวฟอยล์ ขนาด Ø75 ซม. สูง 45 ซม. รหัส: 002.133.13 03 ใหม่ เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อนแบบหมุนได้ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 14,990 บาท/ตัว ผ้าหุม้ เย็บติด: ผ้าฝ้าย 77% โพลีเอสเตอร์ 23% บุผา้ กำามะหยีเ่ นือ้ นุม่ หรูหรา ทนทาน ก67×ล77×ส76 ซม. รหัส: 802.396.77 04 ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์ ราคา 8,340 บาท/ตู้ วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำาสี ก75×ล58×ส236.4 ซม. รหัส: 590.025.92 05 ใหม่ โคมไฟระย้า รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 3,990 บาท เมือ่ เปิดไฟ จะเกิดเงาเป็นลายสวยงามบนเพดานและ ผนัง รหัส: 302.286.19

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

06 ผ้าม่านคู่ รุน ่ SANELA/ซอเนียลล่า ราคา 2,890 บาท ผ้าฝ้ายกำามะหยี่ 100% ก140×ย250 ซม. รหัส: 902.301.91 07 ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/ พักซ์ ราคา 5,040 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/ ผิวทำาสี ก75×ล58×ส236.4 ซม. รหัส: 090.025.99 08 กระจกเงา รุน ่ LEVANGER/เลียวังเงอร์ ราคา 3,990 บาท ติดได้ทง้ั แนวตัง้ และแนว นอน ก80×ส180 ซม. รหัส: 501.697.89 ดูขอ ้ มูลบริการจัดส่งและประกอบ สินค้าได้ในหน้า 309

02 03 01

ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์

16,370 บาท

ใหม่ เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อนแบบหมุนได้ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

14,990 บาท/ตัว


การจัดเก็บของใช้ 05

โคมไฟผ้าสุดเก๋ทค ่ี ณ ุ ทำาเองได้งา่ ยๆ ด้วยมุง ้ ผ้า BRYNE/บรืนเน่ กับหลอด LED ทีเ่ ปิดนานเท่าไรก็ไม่รอ ้ น ข้อควรระวังคือ ให้ใช้เฉพาะหลอด LED เท่านัน ้ เพราะหลอดชนิดอืน ่ จะร้อนขึน ้ จนอาจทำาให้ผา้ ลุกติดไฟได้

ราคา

ลดลง กวาเดิม

กฎข้อเดียวของการมิกซ์แอนด์แมตช์ คือ ทำาออกมาแล้ว สวยถูกใจคุณ

06

ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

20,500 บาท (ราคาเดิม 23,930 บาท)

04 03

ใหม่ อาร์มแชร์หลังสูง รุน ่ NOLBYN/นอลบิน

2,190 บาท ถ้าได้เห็นบ่อยๆ ก็จาำ ได้วา่ อยูท ่ ไ่ี หน ให้ตน ู้ เ้ี ป็นทีเ่ หมาะๆ สำาหรับเก็บข้าวของเครือ ่ งใช้ แถมยังเป็นตูโ้ ชว์ได้ดว้ ย 02

01

ใหม่ โต๊ะซ้อน ชุด 2 ตัว รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

8,490 บาท 01 ใหม่ ใหม โต๊ะซ้อน ชุด 2 ตัว รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 8,490 บาท โต๊ะแต่ละตัวมีลายเป็นเอกลักษณ์ตามลายไม้วเี นียร์วอลนัท ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 902.397.14 02 เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ IKEA PS VÅGÖ/อิเกีย พีเอส VÅGÖ ราคา 950 บาท วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว ก74×ล92×ส71 ซม. ดีไซเนอร์: Thomas Sandell รหัส: 601.930.34 03 ใหม่ ใหม อาร์มแชร์หลังสูง รุน ่ NOLBYN/นอลบิน ราคา 2,190 บาท ทำาความสะอาดง่าย โดยการถอดเบาะไปซักด้วยเครือ่ ง วัสดุ: วีเนียร์ไม้เบิรช์ เคลือบแล็กเกอร์/โพลีเอสเตอร์ สีเทา ก64×ล80×ส112 ซม. ดีไซเนอร์: Jooyeon Lee รหัส: 502.336.05 04 เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 3,250 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีเหลือง ก75×ล84×ส112 ซม. ดีไซเนอร์: Wiebke Braasch รหัส: 102.049.16 05 มุง ้ ผ้า รุน ่ BRYNE/บรืนเน่ ราคา 249 บาท ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี เนือ้ ผ้าดูแลรักษาง่าย ซักได้ดว้ ยเครือ่ ง ขนาด Ø56 ซม. สูง 230 ซม. สีขาว รหัส:601.792.93 06 ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 20,500 บาท (ราคาเดิม 23,930 บาท) ชัน้ วางของเหมาะสำาหรับเก็บซีดี ดีวด ี ี หนังสือพ็อกเกตบุก ๊ ส์ และของใช้ชน้ิ เล็กๆ วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว/ส้ม ก330×ล20/40×ส268 ซม. รหัส: 490.024.46 ลองใช้โปรแกรมออกแบบตู้ BESTÅ/เบสตัว ออนไลน์ ได้ท่ี www.IKEA.co.th/bestaplanner

43


การจัดเก็บของใช้

45

› พืน ้ ทีเ่ หลือใช้

03

05

ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ BREIM/เบรม

อย่าปล่อยไว้วา่ งๆ ไม่วา่ โถงทางเดิน หรือมุมห้อง ก็จด ั ให้มป ี ระโยชน์ได้ ด้วยเฟอร์นเิ จอร์ทพ ่ี อดี กับพืน ้ ทีจ่ าำ กัด ‹

1,390 บาท

02

01 ชัน ้ วางของ รุน ่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท ราคา 1,490 บาท ใช้แขวนผนังหรือตัง้ พืน้ ก็ได้ วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีน�ำ้ ต�ลดำ� ก79×ล39×ส79 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund (กล่องเสริมในชัน้ แยกจำ�หน่�ย) รหัส: 001.971.53

เหล็กกระดูกงู/ชัน ้ วางของ รุน ่ ALGOT/อัลกอท

2,420 บาท

02 เหล็กกระดูกงู/ชัน ้ วางของ รุน ่ ALGOT/ อัลกอท ราคา 2,420 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีข�ว ก65×ล40×ส196 ซม. ดีไซเนอร์: Francis Cayouette 04

โคมไฟผนัง LED รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012

2,290 บาท

01

03 กล่องกระดาษพร้อมฝา รุน ่ KASSETTE/ คัสเซท ราคา 459 บาท/2 ใบ (ราคาเดิม 599 บาท) กล่องกระด�ษแข็ง เหม�ะสำ�หรับ เก็บหนังสือพิมพ์ นิตยส�ร รูปภ�พ ของ สะสม ฯลฯ ก33×ล38×ส30 ซม. สีด�ำ รหัส: 502.242.67

05

04 โคมไฟผนัง LED รุน ่ IKEA PS 2012/ อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 2,290 บาท ก้�นโคมย�ว ส�ม�รถหมุนโคมออกจ�ก ผนัง ให้สอ่ งในจุดทีต ่ อ้ งก�รได้ วัสดุ: เหล็ก พ่นสีฝนุ่ /อะลูมเิ นียม/โพลีค�ร์บอเนต สีด�ำ ขน�ดเมือ่ ก�งออก ย90×ก55×ส30 ซม. ดีไซเนอร์: Johanna Jelinek รหัส: 602.116.98 05 ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ BREIM/เบรม ราคา 1,390 บาท ถอดผ้�ไปซักได้ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /ผ้�โพลีเอสเตอร์ 100% สีข�ว ก80×ล55×ส180 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg (รูปในหน้�ซ้�ยเป็นรูปตูท ้ ถ ่ี อดผ้�คลุมออก) รหัส: 102.464.69


การจัดเก็บของใช้

47

ไม่จาำ เป็นต้องซือ ้ ตูเ้ ก็บของ ทีเดียวยกชุด ค่อยๆ ซือ ้ ทีละใบสองใบ ก็ได้ลค ุ สวยแบบผสมผสาน

02 03

ตูไ้ ม้ IVAR/อิวาร์ ทำาจากไม้สนไม่ทาำ สี ให้อส ิ ระคุณเต็มท่ี ในการตกแต่งตามใจ จะทาสีใหม่ ทาน้าำ มันเคลือบผิว หรือทาสียอ ้ มไม้กไ็ ด้

05

เก็บวัสดุเหลือใช้ใส่ถง ั รีไซเคิล รุน ่ SORTERA/ซอร์ทเทียร่า แค่น้ี ‘ขยะ’ ก็กลายเป็นของมีคา่ ทีน ่ าำ กลับมาใช้ใหม่ได้ ตามจินตนาการสร้างสรรค์ 06

ถังขยะมีฝาปิด รุน ่ KNODD/คนอดด์

499 บาท/ใบ

01

ใหม่ ตูบ ้ านกระจก รุน ่ FABRIKÖR/ฟาบรีเคอร์

6,990 บาท

ผนังทีป ่ รับเปลีย่ นได้ ตามใจ ค่อยๆ ปรับเปลีย่ น เลือกทีเ่ ก็บของมาใช้เพิม ่ ให้เหมาะกับความชอบและการใช้งานของคุณ ไม่วา่ จะเป็นตู้ กล่อง ชัน ้ วางของ หรือตูโ้ ชว์ ทีแ่ ม้จะต่างสไตล์ แต่กส ็ วยได้แบบผสมผสาน และยิง ่ นานก็ยง ่ิ มีคณ ุ ค่าทางจิตใจ 01 ใหม่ ตูบ ้ านกระจก รุน ่ FABRIKÖR/ฟาบรีเคอร์ ราคา 6,990 บาท ชัน้ วางปรับความสูงได้ ช่วยให้ปรับพืน้ ทีใ่ นตูไ้ ด้งา่ ย วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /กระจกนิรภัย สีเทาเข้ม ก57×ล47×ส150 ซม. ดีไซเนอร์: Nike Karlsson รหัส: 402.422.95 02 ชัน ้ วางของ 2 ตอน รุน ่ IVAR/อิวาร์ ราคา 8,719 บาท ปรับระยะห่างของแต่ละชัน้ ได้ตาม ต้องการ วัสดุ: ไม้สน ก130×ล50×ส226 ซม. 03 ตูไ้ ม้ รุน ่ IVAR/อิวาร์ ราคา 2,990 บาท ตูไ้ ม้สน ก80×ล30×ส83 ซม. ในรูปทาสีฟา้ รหัส: 502.149.99 04 ตูล้ น ้ิ ชักมีลอ ้ เลือ ่ น รุน ่ ALEX/อเล็กซ์ ราคา 4,690 บาท วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ก67×ล48×ส66 ซม. ดีไซเนอร์: Johanna Asshoff รหัส: 201.962.42 05 ถังแยกขยะมีฝาปิด รุน ่ SORTERA/ซอร์ทเทียร่า ราคา 299 บาท/ใบ ใช้สะดวกด้วยฝาพับ สามารถเปิดฝาเพือ่ หยิบของจากกล่องทีซ่ อ้ นกันอยูไ่ ด้ วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว จุ 37 ล. ก39×ล55×ส28 ซม. รหัส: 902.558.98 06 ถังขยะมีฝาปิด รุน ่ KNODD/คนอดด์ ราคา 499 บาท/ใบ ใช้ได้ทก ุ ทีใ่ นบ้าน รวมทัง้ ทีเ่ ปียกชืน้ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว จุ 40 ล. ขนาด Ø41 ซม. สูง 51 ซม. รหัส: 501.717.68

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

04


การจัดเก็บของใช้

03

ความคิดสร้างสรรค์ สารพันรูปแบบ

กระดาษ รุน ่ MÅLA/มัวล่า

199 บาท

01 ห้องนัง ่ เล่นตุก ๊ ตา รุน ่ HUSET/ฮูเซต ราคา 499 บาท เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีขน้ึ ไป รหัส: 302.355.11 02 กล่องสีนาำ้ รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 259 บาท ประกอบด้วย สีนาำ้ แบบหลุม 14 สี ถาดสี ถ้วยน้าำ 2 ใบ และพูก ่ นั 2 ด้าม ดีไซเนอร์: S Fager/C Tubertini รหัส: 201.932.72 03 กระดาษ รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 199 บาท ประกอบด้วย กระดาษ A4 120 แกรม สีขาว 15 แผ่น, กระดาษ A4 120 แกรม คละสี 45 แผ่น, กระดาษ A4 100 แกรม สีขาว 45 แผ่น, กระดาษ A4 100 แกรม สีพาสเทล 24 แผ่น และกระดาษ A3 100 แกรม สีขาว 25 แผ่น รหัส: 101.933.24 04 กล่องพลาสติก รุน ่ VARIERA/วาเรียร่า ราคา 130 บาท/ใบ วัสดุ: พลาสติก PET รีไซเคิล สีขาว ก24×ส10.5 ซม. ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen รหัส: 301.772.57 05 กรอบรูป รุน ่ NYTTJA/นึทย่า ราคา 119 บาท/2 ชิน ้ กรอบผิวฟอยล์ คละสี ใส่รป ู ภาพขนาด ก13×ส18 ซม. รหัส: 001.364.52 06 ชุดกรรไกร 2 ชิน ้ รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 59 บาท กรรไกร 2 แบบ แบบรอยตัดตรงและรอย ตัดซิกแซก เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 4 ปีขน้ึ ไป ดีไซเนอร์: S Fager/C Tubertini รหัส: 401.932.71 07 ชัน ้ วางรูปภาพ รุน ่ RIBBA/ริบบ้า ราคา 349 บาท/ชิน ้ ใช้วางโชว์รป ู ภาพได้ตามชอบ วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว ย115×ล9 ซม. รับน้าำ หนักสูงสุด 7.50 กก. รหัส: 601.918.36

01 02

49

กล่องสีนาำ้ รุน ่ MÅLA/มัวล่า

259 บาท

07

04

05

06


การจัดเก็บของใช้

กล่องเก็บของแบบนี้ เหมาะสำาหรับเก็บ ของทีใ่ ช้เป็นประจำา ให้เป็นระเบียบ และหยิบใช้สะดวก

05

07

06

ราคา

01

ลดลง กวาเดิม 02

จะเป็นม้านัง ่ หรือเป็น โต๊ะเขียนหนังสือก็ได้ แถมพอเด็กๆ โตขึน ้ ก็ดด ั แปลงเป็นกล่องเก็บของ ได้อก ี แค่นาำ กล่องลิน ้ ชักมาใส่เพิม ่

ม้านัง ่ ไม่มพ ี นัก รุน ่ STUVA/สตูฟว่า

1,100 บาท (ราคาเดิม 1,300 บาท)

ทีมนีเ้ วิรค ์ 03

โต๊ะทำางาน รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

2,790 บาท/ตัว 04

ไม่วา่ ห้องเล็กหรือใหญ่ เน้นใช้ทาำ งาน การบ้าน หรืองานอดิเรก สิง ่ สำาคัญคือความลงตัวสำาหรับทุกคน ลองจัดห้องทำางานของครอบครัว ด้วยการตัง ้ โต๊ะทำางานตัวเล็กและตัวใหญ่ไว้เคียงกัน ทุกคนจะได้ใช้เวลา ด้วยกันพร้อมหน้า ไม่วา่ จะทำางาน เช็คอีเมล วาดเขียน หรือระบายสี 01 ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ STUVA/สตูฟว่า ราคา 3,630 บาท (ราคาเดิม 4,600 บาท) วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำ�สี สีข�ว ก60×ล30×ส128 ซม. ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark รหัส: 298.861.22 02 ม้านัง ่ ไม่มพ ี นัก รุน ่ STUVA/สตูฟว่า ราคา 1,100 บาท (ราคาเดิม 1,300 บาท) วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีข�ว ก90×ล50×ส50 ซม. ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark รหัส: 801.651.53 ดูสน ิ ค้าเด็กรุน ่ STUVA/สตูฟว่า เพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย 03 โต๊ะทำางาน รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 2,790 บาท/ตัว มีชอ่ งร้อยส�ยไฟท�งด้�นหลัง ช่วยเก็บส�ยไฟให้เป็นระเบียบ วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีข�ว ก120×ล60×ส74 ซม. รหัส: 001.673.30 04 เก้าอีม ้ แี ขน รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 2,750 บาท/ตัว วัสดุ: พล�สติก โพลีโพรพิลนี เสริมแรง สีแดง ก52×ล46×ส76 ซม. ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen รหัส: 102.132.75 05 กล่องพร้อมฝาปิด รุน ่ KVITTRA/ควิทตร้า ราคา 149 บาท มีป�้ ยติดหน้�กล่อง ช่วยให้ห� ของทีเ่ ก็บไว้ได้ง�่ ย วัสดุ: กระด�ษแข็งเคลือบล�มิเนต สีสม้ /น้�ำ ต�ล ก15×ล15×ส15 ซม. ดีไซเนอร์: Anna Salander รหัส: 302.400.94 06 กล่องพร้อมฝาปิด รุน ่ KVITTRA/ควิทตร้า ราคา 249 บาท ขน�ดพอดีส�ำ หรับใส่กระด�ษ A4 และนิตยส�ร ก32×ล25×ส20 ซม. สีด�ำ รหัส: 402.400.98 07 กล่องพร้อมฝาปิด รุน ่ KVITTRA/ควิทตร้า ราคา 249 บาท ก25×ล25×ส25 ซม. สีแดง รหัส: 302.452.37

51


52

การจัดเก็บของใช้

แค่ปด ิ ม่านบังสายตา ห้องก็ดเู รียบร้อยขึน ้ มาทันใด

01

06

ผ้าม่าน รุน ่ AINA/อัยน่า

2,490 บาท 05

ชุดชัน ้ เก็บของ ALGOT/อัลกอท ปรับเปลีย่ น ได้ตามความ ต้องการใช้งาน

เหล็กกระดูกงู/ชัน ้ วางของ รุน ่ ALGOT/อัลกอท

17,520 บาท

ผนังของคนช่างเก็บ ถ้าบ้านคุณมีลก ั ษณะเป็นห้องอเนกประสงค์หอ ้ งใหญ่ ลองจัดทีเ่ ก็บของไว้มม ุ เดียวกัน เพือ ่ ความสวยน่ามอง และประหยัดพืน ้ ที่ อย่างห้องนี้ ทีเ่ ราเลือกติดชัน ้ วางของ เต็มพืน ้ ทีผ ่ นัง เพือ ่ ใช้ทก ุ ตารางนิว้ อย่างคุม ้ ค่า

01 ผ้าม่าน รุน ่ AINA/อัยน่า ราคา 2,490 บาท ผ้าลินนิ 100% เนือ้ แน่น ให้สมั ผัสทีแ่ ตกต่างและ เป็นธรรมชาติ ก145×ย250 ซม. สีขาว รหัส: 902.180.90 02 โซฟาเบด 2 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ IKEA PS LÖVÅS/อิเกีย พีเอส เลิฟโวส ราคา 12,490 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Gräsbo ขาว ขนาดโซฟา ก163×ล111×ส86 ซม. ขนาดเตียง 160×205 ซม. ปรับโซฟาให้เป็นเตียงคูไ่ ด้งา่ ย ดีไซเนอร์: T Sandell/C Martin รหัส: 798.745.03 03 เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ LOCKSTA/ลุคสต้า ราคา 1,590 บาท หุม้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ถอดซักได้ ก71×ล75×ส78 ซม. สีสม้ ดีไซเนอร์: E Strandmark/H Preutz รหัส: 702.396.49 04 โต๊ะข้างมีลอ ้ เลือ ่ น รุน ่ LACK/ลัค ราคา 1,090 บาท ก55×ล55 ซม. สีขาว รหัส: 002.115.02 05 เหล็กกระดูกงู/ชัน ้ วางของ รุน ่ ALGOT/อัลกอท ราคา 17,520 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/ เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ก468×ล40×ส196 ซม. ดีไซเนอร์: Francis Cayouette 06 กล่องพลาสติกพร้อมฝา รุน ่ SAMLA/ซัมล่า ราคา 299/ใบ วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี ก56×ล39×ส28 ซม. ดีไซเนอร์: Mia Gammelgaard รหัส 701.809.41 ดูสน ิ ค้าเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th

เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ LOCKSTA/ลุคสต้า

03

1,590 บาท

04

02


54

การจัดเก็บของใช้ 04

ใหม่ ทีแ่ ขวน รุน ่ LOSJÖN/ลูเควิน

02

เก็บสนุกได้ทก ุ ที่

01

ราคา

ลดลง

249 บาท

กวาเดิม

กล่องผ้า รุน ่ DRÖNA/เดรินน่า

หาทีเ่ ก็บของขนาดย่อมมาประจำาไว้ทว่ั บ้าน เด็กๆ จะได้ใช้เก็บข้าวของได้สะดวก

149 บาท/ใบ (ราคาเดิม 199 บาท)

01 ไม้แขวนกางเกง รุน ่ BUMERANG/บุมเมรัง ราคา 49 บาท/ชิน ้ วัสดุ: ไม้ยค ู าลิปตัสเคลือบ แล็กเกอร์/เหล็ก รหัส: 801.733.08 02 ใหม่ ใหม ทีแ่ ขวน รุน ่ LOSJÖN/ลูเควิน ราคา 249 บาท/5 ชิน ้ ยึดเข้ากับผนังได้งา่ ย เพียงลอก แถบกาวสองหน้าออก หรือยึดด้วยสกรูกไ็ ด้ วัสดุ: พลาสติก PET คละสี รหัส: 002.257.97 03 ถังขยะ รุน ่ VARIERA/วาเรียร่า ราคา 180 บาท ขอบมุมโค้งมน ช่วยให้ทาำ ความสะอาดได้ ง่าย วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว ย27×ก16×ส46 ซม. รหัส: 601.822.38 04 กล่องผ้า รุน ่ DRÖNA/เดรินน่า ราคา 149 บาท/ใบ (ราคาเดิม 199 บาท) สีเหลือง ก33×ล38×ส33 ซม. รหัส: 502.448.97 05 ชัน ้ วางของ 4 ช่อง รุน ่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท ราคา 1,490 บาท ใช้แขวนผนังหรือตัง้ พืน้ ก็ได้ เลือกใช้ได้ตามต้องการ วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว ก79×ล39×ส79 ซม. รหัส: 801.971.54 06 เตียงปรับขยายได้ รุน ่ MINNEN/มินเน่น ราคา 3,790 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีนาำ้ ตาลดำา ก85×ย135/206×ส92 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 80×200 ซม. 07 กล่องเก็บของใต้เตียง รุน ่ PYSSLINGAR/พึซลินงา ราคา 399 บาท ก50×ล60×ส14 ซม. สีฟา้ อ่อน รหัส: 902.157.89 08 ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ TROFAST/ทรูฟส ั ท์ ราคา 3,300 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/พลาสติก สีขาว/ ชมพู ก99×ล44×ส94 ซม. ดีไซเนอร์: Studio Copenhagen รหัส: 098.729.94 09 ตะขอแขวนติดผนัง รุน ่ KROKIG/ครูก ้ กิก ราคา 99 บาท/3 ชิน ้ ดีไซเนอร์: A Huldén/ SDahlman รหัส: 201.933.33 10 ทีเ่ ก็บของแขวนผนัง รุน ่ KUSINER/คูซน ี เนร์ ราคา 199 บาท ไนลอน 100%/โพลีเอสเตอร์ 100% สีนาำ้ เงิน ก60×ส45 ซม. รหัส: 501.692.99 11 กล่องใส่ของมีลอ ้ รุน ่ VESSLA/เวสล่า ราคา 299 บาท/ใบ วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีเขียวอ่อน ย39×ก39×ส28 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 900.992.90

03

05

08

06

ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ TROFAST/ทรูฟส ั ท์

3,300 บาท

ใครว่าทีเ่ ก็บของต้องมีขนาดใหญ่ เสมอไป ทีเ่ ก็บของแขวนผนังแบบนี้ ทัง ้ ดูดม ี ลี ก ู เล่นและไม่เกะกะ 09

10

07 11


การจัดเก็บของใช้

รวมประโยชน์ของห้องแปดห้องไว้ในหนึง ่ เดียว แค่มต ี เู้ สือ ้ ผ้ารุน ่ พักซ์ ตูเ้ ก็บของรุน ่ เบสตัว และตูค ้ รัว รุน ่ แฟ็คทุม ่ แม้ความลึกจะต่างกัน แต่ดว้ ยโทนสีขาว ทีก ่ ลมกลืน ห้องนีจ ้ ง ึ ดูสวยสงบน่ามอง เลือกชมตูเ้ ก็บของแบบครบชุดได้วน ั นีท ้ ่ี www.IKEA.co.th

07

57

› จัดบ้านสวยสไตล์บล ิ ท์อน ิ

ราคา

ลดลง กวาเดิม 05 ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

20,600 บาท (ราคาเดิม 22,530 บาท)

06

ได้งา่ ยๆ แค่ใช้พน ้ื ทีผ ่ นัง เป็นตูเ้ ก็บหนังสือ มุมทำางาน และครัวในหนึง ่ เดียว ทัง ้ กะทัดรัด ประหยัดที่ พร้อมฟังก์ชน ่ั ครบ ‹ 01 โต๊ะพับข้าง รุน ่ NORDEN/นูรเ์ ดน ราคา 8,290 บาท 6 ลิน้ ชักเก็บอุปกรณ์ตา่ งๆ เช่น ช้อนส้อม มีด ผ้าเช็ดปาก ฯลฯ วัสดุ: ไม้เบิรช์ ทำาสี/พาร์ตเิ คิลบอร์ด สีขาว ย26/89/152×ก80×ส74 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar รหัส: 601.604.63 02 โซฟาเบด 2 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ IKEA PS LÖVÅS/ อิเกีย พีเอส เลิฟโวส ราคา 12,490 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Gräsbo ขาว มีทน่ี อนให้เลือกถึง 3 แบบและผ้าหุม้ หลาก สไตล์ โซฟาขนาด ก163×ล111×ส86 ซม. เตียงขนาด 160×205 ซม. ดีไซเนอร์: T Sandell/C Martin รหัส: 798.745.03 03 โต๊ะกลาง รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 2,890 บาท โต๊ะมีลอ้ เคลือ่ น ย้ายได้สะดวก วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ย70×ก42×ส48 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 702.084.50

โซฟาเบด 2 ทีน ่ ง่ั รุน ่ IKEA PS LÖVÅS/อิเกีย พีเอส เลิฟโวส

04

12,490 บาท 01

โต๊ะพับข้าง รุน ่ NORDEN/นูรเ์ ดน

04 ชุดครัวรุน ่ FAKTUM/แฟ็คทุม ่ หน้าลิน ้ ชักรุน ่ APPLÅD/อัพพลอด ราคา 40,070 บาท สีขาว แต่งด้วยท็อปครัวลามิเนตสีขาว รุน่ PRÄGEL/แพรเกล ดูขอ ้ มูลชุดครัวรุน ่ FAKTUM/แฟ็คทุม ่ ได้ในหน้า 96-114 05 ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 20,600 บาท (ราคาเดิม 22,530 บาท) สีขาว ก240×ล40×ส192 ซม.

03

8,290 บาท บริการจัดส่งสินค้า สินค้าส่วนใหญ่ของอิเกียออกแบบมาสำาหรับ บรรจุในกล่องแบนทีน่ าำ กลับบ้านได้สะดวก แต่หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือ เราก็มบ ี ริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านคุณ ราคาเริม ่ ต้น

650 บาท

ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th

06 โป๊ะโคมแขวนเพดาน รุน ่ REGOLIT/ เรกูลลีท ราคา 99 บาท โป๊ะโคมแฮนด์เมด แต่ละชิน้ มีเอกลักษณ์เฉพาะของงานทำามือ ใช้กบ ั สายไฟรุน่ HEMMA/เฮมม่า วัสดุ: กระดาษฟางข้าว ขนาด Ø45 ซม. สีขาว รหัส: 001.727.89 07 ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 21,650 บาท (ราคาเดิม 23,880 บาท) ก360×ล40×ส230 ซม. สีขาว ดูขอ้ มูลบริการจัดส่งและประกอบสินค้า ได้ในหน้า 309

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

02


58

การจัดเก็บของใช้

แต่งตามอำาเภอใจ 6 ไอเดียสร้างสรรค์ ในการเนรมิตเฟอร์นเิ จอร์รน ุ่ LACK/ลัค ให้มเี อกลักษณ์ในแบบคุณ

01 โต๊ะข้าง รุน ่ LACK/ลัค น้�ำ หนักเบ� สะดวกในก�รขนย้�ย วัสดุ: ผิวฟอยล์ท�ำ สี ย55×ก55×ส45 ซม. สีไฮกลอสแดง ราคา 499 บาท/ตัว รหัส: 501.948.97 สีไฮกลอสข�ว ราคา 499 บาท/ตัว รหัส: 301.948.98 สีเบิรช์ ราคา 399 บาท/ตัว รหัส: 401.936.57 สีด�ำ ราคา 299 บาท/ตัว รหัส: 901.616.73 สีข�ว ราคา 299 บาท/ตัว รหัส: 200.114.13 02 ชัน ้ แขวน รุน ่ LACK/ลัค ราคา 1,990 บาท/ชัน ้ วัสดุ: ผิวทำ�สี สีข�ว ก30×ล28×ส190 ซม. รับน้�ำ หนักสูงสุด 25 กก. ดีไซเนอร์: C Halskov/H Dalsgaard รหัส: 501.713.63 03 โคมไฟ LED โต๊ะทำางาน รุน ่ JANSJÖ/ยันเชอ ราคา 499 บาท/ดวง ปรับทิศท�งแสงได้ง�่ ย โดยปรับแขนโคมไฟ วัสดุ: อะลูมเิ นียมและเหล็กทำ�สี สีข�ว สูง 60 ซม. ดีไซเนอร์: A Efverlund/ J Jelinek รหัส: 602.137.82

นำาโต๊ะหลายสีมาวางเรียงกัน แล้ว มิกซ์แอนด์แมตช์ โดยสลับสีขาโต๊ะ ได้ลค ุ ใหม่ ทีท ่ ง ้ั สนุกและไม่เหมือนใคร

03

01

โต๊ะข้าง รุน ่ LACK/ลัค

299 บาท 02

ชั้นแขวน รุ่น LACK/ลัค

1,990 บาท


การจัดเก็บของใช้

05

ราวตากผ้าติดผนัง รุน ่ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล

559 บาท/ราว

04

แขวนเสือ ้ ผ้าทีจ่ ะใส่ซาำ้ ไว้ตรงนี้ นอกจากจะช่วยกันกลิน ่ อับ เสือ ้ ผ้าก็ไม่ยบ ั อีกด้วย

61

› ห้องจัดการเสือ ้ ผ้า

ทีท ่ าำ ได้ทก ุ อย่าง ไม่วา่ จะคัดแยก ตาก รีด หรือพับ ขาดแค่งานซักเท่านัน ้ ‹

01 ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/ พักซ์ ราคา 32,260 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีน�ำ้ ต�ลดำ� ก300×ล58×ส236.4 ซม. เพด�นห้องต้องสูงอย่�งน้อย 250 ซม. รหัส: 790.041.75 (มือจับและกล่องเก็บ ของแยกจำ�หน่�ย) ลองออกแบบตูเ้ สือ ้ ผ้า PAX/พักซ์ ด้วยโปรแกรมออกแบบออนไลน์ ได้ท่ี www.IKEA.co.th/paxplanner 02 สตูลวางเท้า รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 3,650 บาท หุม้ ผ้�ฝ้�ย 100% สี Blekinge ข�ว เปลีย่ นผ้�หุม้ ได้ มีหล�ย สีให้เลือก ย80×ก63×ส46ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund รหัส: 098.753.94

ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์

32,260 บาท

จับชัน ้ วางของ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท สองใบหันหลังชนกัน ก็ได้มม ุ เก็บผ้าพับ ทีล่ งตัวแบบนี้

04 กระจกเงา รุน ่ STAVE/สตอเว่ ราคา 899 บาท กระจกติดฟิลม์ นิรภัย ช่วยลดอันตร�ยห�กกระจกแตก กรอบผิวฟอยล์ สีน�ำ้ ต�ลดำ� ก40×ส160 ซม. รหัส: 601.727.72

03

06

ถุงใส่ผา้ ซักแบบมีลอ้ รุน ่ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล

1,290 บาท/ใบ 02

05 ราวตากผ้าติดผนัง รุน ่ GRUNDTAL/ กรุนด์ทอล ราคา 559 บาท/ราว ร�วสแตนเลสพับเก็บได้ ช่วยประหยัดพืน้ ที่ เมือ่ ไม่ใช้ง�น ก56×ล54ซม. คว�มย�ว รวมของร�ว 4 เมตร ดีไซเนอร์: Francis Cayouette รหัส: 601.771.85 06 ถุงใส่ผา้ ซักแบบมีลอ ้ รุน ่ GRUNDTAL/ กรุนด์ทอล ราคา 1,290 บาท/ใบ ดูแลทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย ถุงผ้�ถอดซักได้ วัสดุ: สแตนเลส/โพลีเอสเตอร์ 100% ก29×ล45×ส77 ซม. สีด�ำ ดีไซเนอร์: Mikael Warnhamar รหัส: 102.193.00 ดูขอ้ มูลบริก�รจัดส่งและประกอบสินค้� ได้ในหน้� 309

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

01

03 ชัน ้ วางของ รุน ่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท ราคา 2,490 บาท/ชัน ้ ว�งได้ทง้ั ในแนวตัง้ และแนวนอน วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีน�ำ้ ต�ลดำ� ก79×ล39×ส149 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund รหัส: 501.952.03 กล่องลิน ้ ชักคู่ ราคา 600 บาท/ใบ (ราคาเดิม 850 บาท) ก33×ล37×ส33 ซม. สีด�ำ รหัส: 802.243.55


62

การจัดเก็บของใช้

› ทีเ่ ก็บของทีล ่ งตัวทีส ่ ด ุ

มักอยูใ่ กล้ตวั แต่ถก ู มองข้าม อย่างใต้เตียงหรือสตูล ซึง ่ เหมาะสำาหรับเก็บกระเป๋า ใบใหญ่ หรือของทีใ่ ช้ ไม่บอ ่ ยนัก ‹

02

01

01 ชัน ้ แขวน 6 ช่อง รุน ่ SKUBB/สกุบบ์ ราคา 299 บาท แขวนติดด้วยเทป หนามเตย ติดง่ายและถอดง่าย วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/พลาสติก โพลีโพรพิลนี สีขาว ก35×ล45×ส125 ซม. รหัส: 802.458.81 ชัน ้ แขวนเก็บเสือ ้ ผ้า ราคา 349 บาท ก44×ล55×ส135 ซม. รหัส: 801.794.66

ชัน ้ แขวนเก็บเสือ ้ ผ้า รุน ่ SKUBB/สกุบบ์

349 บาท

05

7,480 บาท

02 โครงเตียงสูงพร้อมกล่องเก็บของ 4 ใบ รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 15,490 บาท วัสดุ: ผิวทำาสี สีนาำ้ ตาลดำา ก176×ย209×ส100 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: Eva Lilja Löwenhielm (ทีน่ อนและเครือ่ งนอน แยกจำาหน่าย) 03 สตูลวางเท้า รุน ่ EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 3,590 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Blekinge ขาว ใต้เบาะนัง่ ใช้เก็บของได้ ก82×ย62×ส44 ซม. รหัส: 898.753.85 04 ราวแขวนผ้า รุน ่ TURBO/ทูรบ ์ ู ราคา 1,690 บาท มีลอ้ เลือ่ นช่วยให้ยา้ ย ไปมาได้สะดวก ก117×ล59×ส148 ซม. สีดาำ รับน้าำ หนักสูงสุด 15 กก. ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen รหัส: 501.772.42 05 โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/ราวแขวน รุน ่ ALGOT/อัลกอท ราคา 7,480 บาท ซีรสี ์ ALGOT/อัลกอท ประกอบได้หลาย แบบ ให้เข้ากับพืน้ ทีแ่ ละของทีต ่ อ้ งการเก็บ จึงใช้เก็บของอะไรก็ได้ และเก็บได้ทก ุ ที่ ทุกบริเวณในบ้าน วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /ผิว ทำาสี สีขาว ก120/140×ล60×ส203 ซม. ดีไซเนอร์: Francis Cayouette

โครงเหล็ก/ตะกร้าลวด/ราวแขวน รุน ่ ALGOT/อัลกอท ก120-140×ล60×ส203 ซม.

04 ราวแขวนผ้า รุน ่ TURBO/ทูรบ ์ ู

1,690 บาท 03


การจัดเก็บของใช้

เก็บไอเดียดีๆ ไว้ ให้เป็นรูปเป็นร่าง ในตูล้ น ้ิ ชัก HEMNES/เฮมเนส

65

› ไอเดียบรรเจิด

มักเกิดในยามผ่อนคลาย ‹

05

01

01 อาร์มแชร์ รุน ่ POÄNG/พัวแอง ราคา 5,990 บาท โครงเก้าอีผ ้ ลิตจากไม้ วีเนียร์บชี ดัดโค้ง ทัง้ แข็งแรงและยืดหยุน่ ได้ด ี โครงสีนาำ้ ตาลดำา เบาะหุม้ หนังเกรน ย้อมสีดาำ ก68×ล82×ส100 ซม. ดีไซเนอร์: Noboru Nakamura รหัส: 698.975.62

03

04

02 โต๊ะกลาง รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 4,990 บาท โต๊ะไม้สนย้อมสี น้าำ ตาลดำา ย90×ก90×ส46 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 501.783.26

โต๊ะทำางาน รุน ่ HEMNES/เฮมเนส

12,200 บาท

03 เก้าอีห้ มุน รุน ่ GREGOR/เกรกกูร์ ราคา 4,290 บาท เบาะนัง่ และพนัก พิงทำาจากกระดาษไม่ฟอก สีดาำ /เทา ก45×ล47×ส42 ซม. ดีไซเนอร์: Andrew Shove รหัส: 501.931.95 04 โต๊ะทำางาน รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 12,200 บาท โต๊ะไม้สนย้อมสีนาำ้ ตาลดำา พร้อมชัน้ วางสายเคเบิลใต้โต๊ะ ช่วยเก็บ สายไฟให้เป็นระเบียบ สะดวกใช้ ก155×ล65×ส74 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 402.457.22

02

06

มีเดย์เบดสักตัว ตัง ้ ไว้ในทีท ่ าำ งาน เพือ ่ เป็นมุมสร้างสรรค์

โครงเตียงเดย์เบด รุน ่ SVELVIK/สเวียลวีค

9,990 บาท

05 ตู้ 6 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 9,990 บาท ตูไ้ ม้สนย้อมสีนาำ้ ตาลดำา ก108×ล50×ส130 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 802.392.70 06 โครงเตียงเดย์เบด รุน ่ SVELVIK/ สเวียลวีค ราคา 9,990 บาท ใช้เป็นโซฟา พักผ่อนในช่วงกลางวัน และเปลีย่ นให้เป็น เตียงนอนได้ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีดาำ ก88×ย207×ส117 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 80×200 ซม. (ทีน่ อนและเครือ่ งนอน แยกจำาหน่าย) รหัส: 702.084.74


66

การจัดเก็บของใช้ 02

ผูช้ ว่ ยหน้าประตู

รุน ่ IKEA PS 2012/ อิเกีย พีเอส 2012

ราคา

1,890 บาท

แค่แยกของแต่ละชนิด ลงลิน ้ ชัก การจัดเก็บ ก็ไม่ใช่เรือ ่ งยากอีกต่อไป

7 ไอเดีย เฟอร์นเิ จอร์ดหี น้าประตู ให้คณ ุ ออกจากบ้านได้ โดยไม่ลม ื ข้าวของ

01 ตู้ 5 ลิน ้ ชัก 1 บานเปิด รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 12,990 บาท ตูไ้ ม้สน เคลือบแล็กเกอร์ผสมสี ก130×ล48×ส86 ซม. ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson รหัส: 902.194.57 02 กระจกเงา รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 1,990 บาท กรอบไม้สนเคลือบแล็ก เกอร์ ก52×ส118 ซม. ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson รหัส: 102.194.61 03 ชัน ้ วางรองเท้าพร้อมทีน ่ ง ่ั รุน ่ IKEA PS 2012/ อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 1,890 บาท ไม้สน สีแดง ก52×ล33×ส65 ซม. ดีไซเนอร์: Francis Cayouette รหัส: 502.067.44 04 ราวแขวนผ้า รุน ่ KROKIG/ครูก ้ กิก ราคา 790 บาท (ราคาเดิม 990 บาท) ราวแขวนผ้า สำาหรับเด็ก สูง 128 ซม. ดีไซเนอร์: A Huldén/S Dahlman รหัส: 401.745.07 05 โครงเหล็กพร้อมราวแขวนและตะกร้าลวด รุน ่ ALGOT/อัลกอท ราคา 1,350 บาท/ชุด วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ก41×ล60×ส170 ซม. ดีไซเนอร์: Francis Cayouette 06 ทีแ่ ขวนของหลังบานประตู รุน ่ ENUDDEN/เอียนุดเดน ราคา 99 บาท (ราคาเดิม 199 บาท) ก35×ส13 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Inma Bermudez รหัส: 402.516.66 07 กระจกตัง ้ พืน ้ รุน ่ KNAPPER/คนัปเปร์ ราคา 1,990 บาท ก48×ส160 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: N Cortolezzis/D Wahl รหัส: 202.173.86 08 กล่องเก็บของ รุน ่ STUVA/สตูฟว่า ราคา 2,290 บาท/ใบ (ราคาเดิม 2,900 บาท) กล่องเก็บของทรงเตีย้ มีลอ้ ให้เด็กเก็บและจัดของได้เอง วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำาสี สีขาว/เขียว ก90×ล50×ส50 ซม. ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark รหัส: 998.869.44 09 ตูเ้ สือ ้ ผ้าบานเลือ ่ น รุน ่ PAX/ พักซ์ ราคา 18,970 บาท วัสดุ: กระจกติดฟิลม์ นิรภัย/อะลูมเิ นียม ก150×ล43.5×ส236.4 ซม. อุปกรณ์ในตูแ้ ละกล่องผ้าแยกจำาหน่าย รหัส: 398.994.40 ดูสน ิ ค้าเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

04 03 ชัน ้ วางรองเท้าพร้อมทีน ่ ง ่ั

01 05

โครงเหล็กพร้อมราวแขวนและตะกร้าลวด รุน ่ ALGOT/อัลกอท

1,350 บาท/ชุด 03

09

07

ลดลง กวาเดิม 06

ทีแ่ ขวนของหลังบานประตู รุน ่ ENUDDEN/เอียนุดเดน

ตูบ ้ านเลือ ่ นไม่กน ิ ที่ คือทางเลือกดีๆ สำาหรับพืน ้ ทีจ่ าำ กัด

99 บาท (ราคาเดิม 199 บาท)

08


แผนกสินค้าเด็ก 69

เพราะทีเ่ ด็กเล่น ไม่จาำ เป็นต้องรกรุงรัง การจัดวางของเล่นให้เป็นที่ ก็เท่ากับการเพิม ่ พืน ้ ทีไ่ ว้เล่นสนุก

01

แผนกสินค้าเด็ก IKEA เฟอร์นเิ จอร์ขอบมนไม่ได้เป็นเพียงผลงานการออกแบบเพือ่ ความสวยงามเท่านัน ้ สินค้าเด็กทีป ่ ลอดสารเคมีและไม่มค ี ม ก็เป็นมากกว่าการทำาตามกฏข้อบังคับ แต่เป็นไปด้วยความตัง้ ใจ เพราะเราเชือ่ ว่าเด็กคือคนสำาคัญทีส ่ ด ุ ในโลก สิง่ สำาคัญคือการปล่อยให้เด็กๆ ได้เล่นตามธรรมชาติของเด็ก เด็กทุกวัยควรได้เล่นของเล่นดีๆ ซึง่ ไม่จาำ เป็นต้องมีมากชิน ้ เราจึงออกแบบของเล่นทีผ ่ นวกทัง้ ความสนุกและความปลอดภัยเข้าไว้ดว้ ยกัน เพือ่ ให้เด็กๆ เล่นสนุกได้อย่างปลอดภัย

02

03 เตียงและเครือ ่ งนอนตุก ๊ ตา รุน ่ DUKTIG/ดุคติก

590 บาท

01 ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ STUVA/สตูฟว่า ราคา 1,840 บาท (ราคาเดิม 2,250 บาท) บานตูแ้ ละลิน ้ ชักมีหลายสีหลายแบบให้เลือก วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำาสี สีขาว/เขียว ก60×ล50×ส64 ซม. ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark รหัส: 390.062.56 02 ตุก ๊ ตา รุน ่ LEKKAMRAT/เลียกคัมรอท ราคา 399 บาท ตุก ๊ ตางอขาและเปลีย ่ นเป็นท่านัง่ ได้ เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึน ้ ไป วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ไส้ใยโพลีเอสเตอร์ สีชมพู ยาว 46 ซม. ดีไซเนอร์: Annie Huldén รหัส: 201.962.99 03 เตียงและเครือ ่ งนอนตุก ๊ ตา รุน ่ DUKTIG/ดุคติก ราคา 590 บาท เสริมกิจกรรมการเล่นแสดงบทบาท เพือ ่ พัฒนาการของเด็ก เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึน ้ ไป วัสดุ: ไม้สน/ผ้า โพลีเอสเตอร์และผ้าฝ้าย ย52×ก36×ส30 ซม. รหัส: 201.678.38


สินค้าเด็ก

71

› มุมสร้างเสริมจินตนาการ

ด้วยเก้าอีโ้ ยกเพลินๆ ไว้นง ่ั อ่านหนังสือ ทีห่ ยิบได้งา่ ยจากชัน ้ วาง ทีอ ่ ยูข่ า้ งๆ กัน ‹

04

02

01 เตียงปรับขยายได้ รุน ่ TROGEN/ทรูเกน ราคา 8,990 บาท ขยายเตียงให้ยาวขึน้ ได้ เพือ่ ให้เหมาะกับส่วนสูงของเด็ก ก90×ย138/208 ซม. สีเขียว ใช้ทน่ี อน ขนาด 80×200 ซม. ดีไซเนอร์: J Asshoff/ H Brogård (ทีน่ อนและชุดเครือ่ งนอนแยก จำาหน่าย)

03 ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ TROGEN/ทรูเกน

12,990 บาท

02 มุง ้ คลุมเตียง รุน ่ FABLER/ฟอเบร์ ราคา 590 บาท มุง้ ผ้าโปร่งให้แสงผ่านได้ดี ควรผูกเชือกมุง้ กับขาเตียงทัง้ 4 ข้าง ตามคูม่ อื ประกอบทีแ่ นบมาด้วย วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% พลาสติกโพลี โพรพิลนี ขนาด Ø50 ซม. ยาว 240 ซม. ดีไซเนอร์: Silke Leffler รหัส:001.692.06 03 ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ TROGEN/ทรูเกน ราคา 12,990 บาท แผ่นชัน้ วางและราวแขวน ปรับระดับได้ และถอดราวล่างออกได้ เพือ่ ใช้แขวนเสือ้ ตัวยาว ให้ใช้อป ุ กรณ์ยด ึ ทีใ่ ห้มา ยึดเฟอร์นเิ จอร์ตด ิ ผนังให้แน่น เพือ่ ป้องกัน เฟอร์นเิ จอร์ลม้ หรือคว่าำ ลงหากเด็กปีนป่าย หรือห้อยโหน ก89×ล50×ส187 ซม. สีเขียว ดีไซเนอร์: J Asshoff/H Brogård รหัส: 702.249.64

06

01 เตียงปรับขยายได้ รุน ่ TROGEN/ทรูเกน

8,990 บาท

04 ตูช้ น ้ั วางของ รุน ่ STUVA/สตูฟว่า ราคา 1,880 บาท (ราคาเดิม 2,400 บาท) ใช้เป็นตูต ้ ง้ั พืน้ หรือตูต ้ ด ิ ผนังก็ได้ วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว ก120×ล30× ส64 ซม. ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark รหัส: 590.019.03 05 เก้าอีโ้ ยกเด็ก รุน ่ SUNDVIK/ซุนด์วค ี

1,490 บาท

05 เก้าอีโ้ ยกเด็ก รุน ่ SUNDVIK/ซุนด์วค ี ราคา 1,490 บาท เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีขน้ึ ไป รหัส: 602.017.41 06 สตูลวางเท้า รุน ่ TROGEN/ทรูเกน ราคา 790 บาท ก40×ล38×ส33 ซม. สีแดง ดีไซเนอร์: J Asshoff/H Brogård รหัส: 802.017.35


สินค้าเด็ก

73

กระดาษสีสวย ช่วยให้ผนังธรรมดาๆ ดูสวยแปลกตาไม่เหมือนใคร 05

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน รุน ่ SÅNGFÅGEL/ซองฟัวเกล

790 บาท 02

03

โคมไฟติดผนัง รุน ่ SKOJIG/สกอยยิค

790 บาท/ดวง

โลกเล็กๆ สองใบ ในห้องเดียว

STUVA/สตูฟว่า เปลีย่ นตามใจ ได้ทก ุ เวลา ไม่วา่ จะต้องการ เก็บของมากขึน ้ หรือใช้เป็นทีน ่ ง ่ั เล่น นอนเล่น หรือปรับใช้อย่างอืน ่ ตามทีเ่ ด็กๆ ต้องการ

ราคา

ลดลง กวาเดิม 01

กล่องเก็บของ รุน ่ STUVA/สตูฟว่า

2,290 บาท/ใบ (ราคาเดิม 2,900 บาท)

ผนังด้านนีข้ องฉัน ด้านนัน ้ ของเธอ ตูน ้ ข้ี องฉัน ตูน ้ น ้ั ของเธอ มาหาวิธป ี รองดองกันดีกว่า ลองวางตูส ้ องใบหันหลังชนกัน ให้แม่สาวน้อยกับพ่อหนุม ่ น้อย มีทเ่ี ก็บของส่วนตัว ทีนโ้ี ลกเล็กๆ สองใบก็ไม่โคจรมาชนกันแล้ว

01 กล่องเก็บของ รุน ่ STUVA/สตูฟว่า ราคา 2,290 บาท/ใบ (ราคาเดิม 2,900 บาท) วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำ�สี สีข�ว/ชมพู ก90×ล50×ส50 ซม. ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark (โต๊ะแยกจำ�หน่�ย) รหัส: 698.869.45 02 ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ STUVA/สตูฟว่า ราคา 2,940 บาท (ราคาเดิม 3,600 บาท) วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำ�สี สีข�ว/ชมพู ก60×ล50×ส128 ซม. ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark รหัส: 498.870.69 ดูแบบตู้ STUVA/สตูฟว่า เพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th/STUVA 03 โคมไฟติดผนัง รุน ่ SKOJIG/สกอยยิค ราคา 790 บาท ปรับก้�นโคมได้ เพือ่ ปรับทิศท�ง แสงไฟในตำ�แหน่งทีต ่ อ้ งก�ร วัสดุ: เหล็ก/พล�สติก สีข�ว สูง 30 ซม. ดีไซเนอร์: Henrik Preutz รหัส: 801.499.31 04 โครงเตียง รุน ่ GULLIVER/กุลลิแวร์ ราคา 3,990 บาท สีข�ว ก76×ย165×ส75 ซม. ใช้ทน่ี อนขน�ด 70×160 ซม. (ทีน่ อนและชุดเครือ่ งนอนแยกจำ�หน่�ย) 05 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน รุน ่ SÅNGFÅGEL/ซองฟัวเกล ราคา 790 บาท ผ้�ฝ้�ย 100% สีชมพู ปลอกผ้�นวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. ปลอกผ้�นวมล�ย หน้�หลังต่�งกัน ล�ยด้�นหลังเหมือนล�ยปลอกหมอน ดีไซเนอร์: Eva Lundgreen รหัส: 202.345.31

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

04


74

สินค้าเด็ก

02

04 ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ STUVA/สตูฟว่า

9,360 บาท (ราคาเดิม 10,400 บาท)

01

มุมมองใหม่ ในการกิน จะเกิดอะไรขึน ้ ถ้าคุณให้คนทีส ่ าำ คัญทีส ่ ด ุ ของคุณ ตัดสินใจว่า จะกินอะไร เมือ ่ ไร และทีไ่ หนดี ลองเปิดใจกับวิธก ี ารกินแบบเด็กๆ ด้วยการกลับไปเป็นเด็กอีกครัง ้ โดยนัง ่ ลงบนเก้าอีต ้ วั จิว๋ แล้วใช้มอ ื หยิบอาหารเข้าปาก

01 ชุดถ้วยชา/กาแฟ 10 ชิน ้ รุน ่ DUKTIG/ดุคติก ราคา 349 บาท ชุดถ้วยชากาแฟและแก้ว ขนาดเล็ก เนือ้ สโตนแวร์ แข็งแกร่งทนทาน ผ่านการทดสอบและรับรองว่าปลอดภัยใช้กบ ั อาหารได้ เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีขน้ึ ไป รหัส: 401.678.37 02 ชุดครัวขนาดเล็ก รุน ่ DUKTIG/ดุคติก ราคา 4,390 บาท เตาเพลทพร้อมไฟ LED เปิดปิดได้ ทำางานด้วยแบตเตอรี เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีขน้ึ ไป วัสดุ: ไม้อด ั ไม้เบิรช์ /พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว ก72×ล40×ส108 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar 03 โต๊ะเด็ก รุน ่ SUNDVIK/ซุนด์วค ี ราคา 1,290 บาท/ตัว โต๊ะไม้สนย้อมสีขาว ย76×ก50×ส50 ซม. รหัส: 902.016.74 เก้าอีเ้ ด็ก ราคา 590 บาท/ตัว ก28×ล29×ส55 ซม. รหัส: 101.963.51 04 ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ STUVA/สตูฟว่า ราคา 9,360 บาท (ราคาเดิม 10,400 บาท) ตูเ้ ก็บ ของทรงเตีย้ เพือ่ ให้เด็กใช้ได้งา่ ย เก็บและจัดของได้เอง วัสดุ: ผิวฟอยล์/ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ยอ้ มสี สีนาำ้ ตาลดำา ก240×ล30×ส64 ซม. ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark รหัส: 198.975.45

03

โต๊ะเด็ก รุน ่ SUNDVIK/ซุนด์วค ี

1,290 บาท/ตัว


สินค้าเด็ก 03

เตรียมพร้อม เล่นสนุก การเล่นเป็นทุกอย่างสำาหรับเด็กๆ เพราะเด็กเรียนรูโ้ ลกกว้าง และพัฒนาทักษะต่างๆ โดยการเล่น เป็นเหตุผลให้เรา ต้องสวมวิญญาณเป็นเด็กอีกครัง ้ เพือ ่ ออกแบบของเล่น ทีท ่ ง ้ั ปลอดภัย ทนทาน และทีส ่ าำ คัญ ต้องเล่นสนุกด้วย

01

02

01 ตุก ๊ ตานิว้ รุน ่ TITTA DJUR/ทิตต้า ยูร์ ราคา 129 บาท ตุก ๊ ตานิว้ 10 แบบ สำาหรับสวมนิว้ แต่ละนิว้ เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีขน้ึ ไป รหัส: 601.661.39 02 รถของเล่น รุน ่ LILLABO/ลิลลาบู ราคา 259 บาท/3 ชิน ้ ต่อประกอบได้หลายแบบ เหมาะ สำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึน้ ไป วัสดุ: พลาสติก/ไม้บชี เคลือบแล็กเกอร์ คละสี ดีไซเนอร์: Henrik Johansson รหัส: 501.858.31 03 ชุดถ้วยชา/กาแฟ 10 ชิน ้ รุน ่ DUKTIG/ดุคติก ราคา 349 บาท ถ้วยชากาแฟและแก้ว ขนาดเล็ก เนือ้ สโตนแวร์ แข็งแกร่งทนทาน เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีขน้ึ ไป รหัส: 401.678.37 04 แผงขายของสำาหรับเด็กเล่น รุน ่ SKYLTA/ชึลต้า ราคา 469 บาท วัสดุ: กระดาษลูกฟูก ก82×ล37×ส143 ซม. รหัส: 902.457.29 05 กล่องเครือ ่ งมือ รุน ่ DUKTIG/ดุคติก ราคา 259 บาท เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึน้ ไป ดีไซเนอร์: Francis Cayouette รหัส: 401.648.29 06 ชุดผักของเล่น 14 ชิน ้ รุน ่ DUKTIG/ดุคติก ราคา 259 บาท เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีขน้ึ ไป ดีไซเนอร์: A Huldén/S Dahlman รหัส: 901.857.49 07 ห้องนัง ่ เล่นตุก ๊ ตา รุน ่ HUSET/ฮูเซต ราคา 499 บาท เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีขน้ึ ไป รหัส: 302.355.11

รถของเล่น รุน ่ LILLABO/ลิลลาบู

259 บาท/3 ชิน้

06

ชุดผักของเล่น 14 ชิน ้ รุน ่ DUKTIG/ดุคติก

259 บาท

เป็นได้ทง ้ั ร้านขายของชำา หรือโรงละครหุน ่ มือ หรือจะให้เป็นทัง ้ คู่ ก็ไม่มป ี ญ ั หา

เฟอร์นเิ จอร์ชน ้ิ เล็ก แต่ฟง ั ก์ชน ่ั ไม่เล็กตาม

04 แผงขายของสำาหรับเด็กเล่น

รุน ่ SKYLTA/ชึลต้า

469 บาท

05

07

77


สินค้าเด็ก

04

เตียงเด็กอ่อน รุน ่ GULLIVER/กุลลิแวร์

4,290 บาท

01 ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ HENSVIK/เฮนส์วค ี

› ถ้าเทียบกับขนาดตัวแล้ว

ไม่นา่ เชือ ่ ว่าเจ้าตัวน้อยจะ ต้องการพืน ้ ทีก ่ ว้างขนาดนี้ แต่แท้จริงแล้ว พืน ้ ทีท ่ ว่ี า่ นี้ ส่วนหนึง ่ ก็มไี ว้ให้เผือ ่ ผูใ้ หญ่ ทีม ่ าห้อมล้อมเอาใจ เจ้าตัวเล็กนัน ่ แหละ ‹

01 ตูเ้ สือ้ ผ้า รุน ่ HENSVIK/เฮนส์วค ี ราคา 4,490 บาท พร้อมชัน้ ปรับระดับ ได้ 2 ชัน้ ตูข้ นาดใหญ่ ใส่ไม้แขวนเสือ้ ผูใ้ หญ่ได้ วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำาสี สีขาว ก75×ล48×ส174 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 301.577.92

4,490 บาท

02 อาร์มแชร์ รุน ่ EKTORP JENNYLUND/ เอียคทอร์ป เยนนีลน ุ ด์ ราคา 6,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Blekinge ขาว เปลีย่ นผ้าหุม้ ได้ มีให้เลือกหลายสี ก78×ล85×ส84 ซม. รหัส: 698.745.08

02

03 สตูลวางเท้า รุน ่ EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 3,590 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Blekinge ขาว เปลีย่ นผ้าหุม้ ได้ มีให้เลือกหลายสี ก82×ล62×ส44 ซม. รหัส: 898.753.85 04 เตียงเด็กอ่อน รุน ่ GULLIVER/กุลลิแวร์ ราคา 4,290 บาท สามารถถอดข้างเตียง ด้านหนึง่ ออกได้ เมือ่ เด็กโตพอทีจ่ ะปีนเข้า และออกจากเตียงได้เอง วัสดุ: ไม้บชี เคลือบ แล็กเกอร์ส/ี วีเนียร์ไม้บชี สีขาว ย123×ก66×ส80 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 60×120 ซม. รหัส: 902.485.20 05

03

06

79

05 โต๊ะเปลีย่ นผ้าอ้อม รุน ่ GULLIVER/ กุลลิแวร์ ราคา 3,290 บาท มีชน้ั วาง ของใช้เด็กด้านล่าง หยิบได้สะดวก จึงไม่ตอ้ งปล่อยมือจากตัวเด็ก วัสดุ: ไม้เบิรช์ ทำาสี สีขาว ก82×ล54×ส83 ซม. รหัส: 501.672.19 06 ผ้าห่ม รุน ่ VANDRING SKOG/วันดริง สกูก ราคา 399 บาท ทำาจากผ้าฝ้าย นุม่ นวลและอ่อนโยนต่อผิวทารก ก90×ย90 ซม. สีเบจ ดีไซเนอร์: Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg รหัส: 601.974.14 ดูขอ้ มูลบริการจัดส่งและประกอบสินค้า ได้ในหน้า 309


สินค้าเด็ก 81

เด็กๆ มักอยากอยูใ่ กล้ๆ พ่อแม่ ลองแบ่งสักมุมในห้องนัง ่ เล่น หรือหาทีห่ าทางให้เด็กๆ เล่นได้ รับรองว่าห้องจะมีชวี ต ิ ชีวาขึน ้ มา ทันทีเมือ ่ มีเด็กๆ อยูด ่ ว้ ย และไม่นานนัก ห้องนีก ้ จ็ ะต้องเปลีย่ นอีกครัง ้ อาจกลายเป็นทีร่ วมตัวกันของครอบครัว หรือเป็นห้องอ่านหนังสือ ทีแ่ สนสงบ เพราะเดีย๋ วเดียวเด็กๆ ก็โตกันหมดแล้ว ” Raphael Bartke นักตกแต่งภายในกล่าว

01

02

กล่องลิน ้ ชักเก็บของ รุน ่ TROFAST/ทรูฟส ั ท์

6,900 บาท ่ SANSAD/ซอนส็อด 03 โต๊ะเด็ก รุน

1,990 บาท/ตัว ของเล่นก็อยากมีบา้ นอยูเ่ หมือนกัน บ้านหลายหลังเสียด้วยถึงจะพออยู่ กล่อง TROFAST/ทรูฟส ั ท์ มีหลาย ขนาด ให้ของเล่นมีทอ ่ี ยูเ่ ป็นทีเ่ ป็นทาง จนกว่าจะถึงวันพรุง ่ นี้ ทีเ่ ด็กๆ จะพาออกจากบ้านอีกครัง ้

01 โต๊ะปฏิบต ั ง ิ านไม้ รุน ่ DUKTIG/ดุคติก ราคา 2,490 บาท ปรับความสูงได้ 3 ระดับ ตามส่วนสูงของเด็ก เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีขน้ึ ไป วัสดุ: ไม้อด ั เบิรช์ ย60×ก38×ส91 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar รหัส: 901.670.76 กล่องเก็บของรุน่ TROFAST/ทรูฟสั ท์ แยกจำาหน่าย 02 กล่องลิน ้ ชักเก็บของ รุน ่ TROFAST/ ทรูฟส ั ท์ ราคา 6,900 บาท พร้อมรางเลือ่ น เพือ่ ใช้กบ ั กล่องหรือชัน้ วางได้ตามจำานวนที่ ต้องการ วัสดุ: ผิวฟอยล์/พลาสติก สีขาว ก188×ล44×ส52 ซม. ดีไซเนอร์: Studio Copenhagen

590 บาท/ตัว 05

03 โต๊ะเด็ก รุน ่ SANSAD/ซอนส็อด ราคา 1,990 บาท/ตัว โต๊ะไม้สน สีแดง/น้าำ เงิน ปรับความสูงได้ 3 ระดับ ตามส่วนสูง ของเด็ก ย100×ก60×ส48-60 ซม. รหัส: 401.582.01 04 เก้าอีเ้ ด็ก รุน ่ KRITTER/คริทเทร์ ราคา 590 บาท/ตัว เก้าอีไ้ ม้ปอ๊ ปลาร์ สีขาว ก27×ล29×ส53 ซม. รหัส: 801.648.89 05 ม้วนกระดาษวาดเขียน รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 199 บาท ก0.47×ย30 ม. ใช้กบ ั กระดานไม้หรือทีว่ างสีและอุปกรณ์วาดรูป รุน่ MÅLA/มัวล่า (แยกจำาหน่าย) รหัส: 901.678.54

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

04 เก้าอีเ้ ด็ก รุน ่ KRITTER/คริทเทร์


ห้องทานอาหาร

04 โคมแขวนเพดาน รุน ่ FOTO/ฟูตู้

690 บาท/ดวง

03

ห้องทานอาหาร ไม่สาำ คัญหรอกว่าอาหารบนโต๊ะคืออะไรหรือจะตัง ้ โต๊ะทีไ่ หน สิง ่ สำาคัญมากกว่าอาหาร คือการนัง ่ ลงพร้อมหน้าพร้อมตา ได้พบปะพูดคุยและใช้เวลาดีๆ ร่วมกัน อาหารมือ ้ นัน ้ ก็กลายเป็นมือ ้ พิเศษขึน ้ ได้ทน ั ที เราอยากให้ทก ุ คนได้นง ่ั สบายๆ ทีโ่ ต๊ะอาหาร เราจึงมีเก้าอีส ้ ง ู ไว้สาำ หรับเด็ก เก้าอีบ ้ น ุ วมนุม ่ ๆ สำาหรับมือ ้ ทีย่ าวนาน และโต๊ะขยายได้ไว้รอต้อนรับเพือ ่ นฝูง ทุกอย่างทีช่ ว่ ยให้เวลาอาหารเป็นช่วงเวลาพิเศษประจำาวัน

01

ราคา

ลดลง กวาเดิม

เก้าอี้ รุน ่ HENRIKSDAL/เฮนรีคส์ดอล

2,000 บาท/ตัว

โต๊ะขยายได้ถง ึ 6 ทีน ่ ง ่ั ขาโต๊ะจะขยายตามด้วย จึงไม่มขี าโต๊ะอยูต ่ รงกลาง ให้รส ู้ ก ึ เกะกะ

(ราคาเดิม 2,700 บาท/ตัว)

่ HENRIKSDAL/เฮนรีคส์ดอล ราคา 2,000 บาท/ตัว (ราคาเดิม 2,700 บาท/ตัว) ผ้าหุม้ ทำาความสะอาดง่าย โดยการซักด้วยเครือ่ ง วัสดุ: ไม้โอ๊คย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์/ผ้าฝ้าย 01 เก้าอี้ รุน 100% สีนาำ้ ตาลดำา/Gobo ขาว ก51×ล58×ส97 ซม. รหัส: 498.713.65 02 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ INGATORP/อิงงาทอร์ป ราคา 10,990 บาท โต๊ะอาหารขยายได้ สำาหรับ 4-6 ทีน่ ง่ั วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ย155/215×ก87×ส74 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 502.214.24 03 ตูแ้ ขวนผนัง รุน ่ OLOFSTORP/อูลอฟสตอร์ป ราคา 6,750 บาท ใช้ชน้ั เก็บจานขอบสูง วาง จานในแนวขวาง เพือ่ ช่วยประหยัดพืน้ ที่ วัสดุ: ไม้สนย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์เงา สีดาำ ก75×ล20×ส100 ซม. ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen รหัส: 302.198.46 04 โคมแขวนเพดาน รุน ่ FOTO/ฟูตู้ ราคา 690 บาท/ดวง ให้แสงสว่างเฉพาะจุด เหมาะสำาหรับใช้เป็นโคมไฟบริเวณโต๊ะอาหาร หรือเหนือเคาน์เตอร์บาร์ วัสดุ: อะลูมเิ นียมเคลือบแล็กเกอร์ ขนาด Ø38 ซม. สีออฟไวท์ รหัส: 401.928.51

83


84

ห้องทานอาหาร

ทีเ่ ก็บของไม่จาำ เป็นต้องอยูก ่ บ ั ทีเ่ ท่านัน ้ ใช้รถเข็นเป็นทีเ่ ก็บของ ให้คณ ุ เข็นไปได้ สะดวกทุกที่ เมือ ่ ใช้เสร็จก็เข็นกลับมา จอดไว้ทเ่ี ดิม

06 โคมแขวนเพดาน รุน ่ HEKTAR/เฮ็กทาร์

2,990 บาท 01

รถเข็นอาหาร รุน ่ RÅSKOG/รวสกูก ๊

2,790 บาท

05

ศูนย์บญ ั ชาการ ของบ้าน

04

ตรงนีเ้ องทีเ่ ป็นศูนย์กลางของทุกกิจกรรม ไม่วา่ จะนัง ่ ทานอาหาร ทำางาน เขียนหนังสือ วาดรูป หรือแม้แต่นง ่ั เล่นด้วยกัน ขนาดของโต๊ะนีเ่ อง ทีท ่ าำ ให้โต๊ะนีร้ องรับได้ทก ุ กิจกรรม ทีเ่ กิดขึน ้ พร้อมๆ กัน

01 รถเข็นอาหาร รุน ่ RÅSKOG/รวสกูก ๊ ราคา 2,790 บาท รถเข็นโครงสร้างแข็งแรง ขนาดเล็ก กะทัดรัด เหมาะใช้ในพืน้ ทีจ่ าำ กัด วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีเทาเข้ม ย35×ก45×ส78ซม. ดีไซเนอร์: Nike Karlsson รหัส: 302.279.74 02 โต๊ะ รุน ่ LINNMON NIPEN/ลินมูน นีเปน ราคา 3,390 บาท เจาะรูไว้แล้ว เพือ่ ให้ประกอบขา โต๊ะเข้าได้งา่ ย สีขาว/เทา ย150×ก75×74ซม. ดีไซเนอร์: Tina Christensen รหัส: 199.331.43 ดูโต๊ะและขาโต๊ะแบบต่างๆ เพิม ่ เติมได้ในหน้า 182 03 เก้าอีว้ างแขนพนักสูง รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 3,500 บาท พนักพิงสูง เอนรับแผ่นหลัง นัง่ สบายยิง่ ขึน้ วัสดุ: ไม้เบิรช์ ทำาสี/เหล็ก ก58×ล58×ส97 ซม. รหัส: 702.067.95 ดูเก้าอีแ้ บบต่างๆ เพิม ่ เติมได้ในหน้า 178 04 รถเข็นอาหาร รุน ่ BEKVÄM/เบียแควม ราคา 2,290 บาท ทำาจากไม้เบิรช์ ใช้กระดาษทราย ขัดและเลือกวิธท ี าำ ผิวไม้ได้ตามต้องการ ย58×ก50×ส85 ซม. รหัส: 102.403.49 05 ตูเ้ ก็บของ รุน ่ OLOFSTORP/อูลอฟสตอร์ป ราคา 7,950 บาท ขยายโต๊ะให้ใหญ่เป็นสองเท่า ได้ โดยดึงหน้าโต๊ะออกทัง้ สองด้าน ก80/120×ล40×ส92 ซม. รหัส: 602.394.66 06 โคมแขวนเพดาน รุน ่ HEKTAR/เฮ็กทาร์ ราคา 2,990 บาท วัสดุ: เหล็ก/อะลูมเิ นียม ขนาด Ø47 ซม. สูง 47 ซม. รหัส: 602.152.05

02 โต๊ะ รุน ่ LINNMON NIPEN/ ลินมูน นีเปน

ต่อโต๊ะทีม ่ ขี นาดเท่ากัน ให้กลายเป็น โต๊ะตัวยาว แต่เลือกใช้ขาโต๊ะต่างสไตล์ เพือ ่ ให้โต๊ะแต่ละตัวมีความโดดเด่น เป็นของตัวเอง

3,390 บาท 03


ห้องทานอาหาร

87

05

› คอลเล็คชัน ่ สตอคโฮล์ม

08

แก้วไวน์แดง รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

159 บาท/ใบ

04

คือดีไซน์ทใ่ี ส่ใจรายละเอียด ทัง ้ ความรูส ้ ก ึ ยามปลายนิว้ สัมผัส และรูปทรงทีด ่ บ ู างเบา แต่แข็งแกร่ง ‹ 01 ใหม่ โต๊ะ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 19,950 บาท โต๊ะไม้วอลนัท ทัง้ สวยงามและทนทานตามธรรมชาติ ขนาด 6 ทีน่ ง่ั ย170×ก85×ส72 ซม. รหัส: 402.257.24 02 ใหม่ พรมทอเรียบ รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 13,990 บาท พรม ขนสัตว์ใหม่แท้ 100% ก250×ย350 ซม. รหัส: 802.290.32 03 ใหม่ เก้าอี้ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 5,950 บาท/ตัว ดีไซน์และวัสดุ ทำาให้เก้าอีด ้ อู บอุน่ นุม่ นวล น่านัง่ ก58×ล50×ส76 ซม. รหัส: 002.462.24 04 โคมไฟแขวนเพดาน หลอด LED รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 5,490 บาท วัสดุ: เหล็ก สีเหลือง รหัส: 602.117.83

ใหม่ โต๊ะ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

19,950 บาท 07 03

ใหม่ เก้าอี้ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

06 ถ้วยกาแฟเอสเปรสโซ รุน ่ STOCHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 399 บาท/2 ใบ ภาชนะ โบนไชน่า เนือ้ บาง น้าำ หนักเบา แต่แข็งแกร่ง ทนทาน จุ 6 ซล. สีขาว ดีไซเนอร์: Anne Nilsson รหัส: 302.255.07

5,950 บาท/ตัว 06

โบนไชน่า รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม เป็นภาชนะเซรามิกคุณภาพสูง เนือ ้ ละเอียด และทนทาน เหมาะสำาหรับใช้งานทุกโอกาส และทุกๆ วัน 02

05 ใหม่ ตูบ ้ านกระจก รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 18,990 บาท ชัน้ วาง ปรับระดับได้ วัสดุ: ผิวทำาสี/กระจกนิรภัย/ ไม้แอชย้อมสี ก90×ล40×ส180 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 702.397.34

07 จาน รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 550 บาท/2 ใบ จานขนาดเล็ก สำาหรับใส่อาหารปริมาณน้อยๆ หรือใช้ เป็นจานรองถ้วยกาแฟเอสเปรสโซ สีขาว ขนาด Ø14 ซม. รหัส: 702.255.05 08 แก้วไวน์แดง รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 159 บาท/ใบ แก้วเป่า เนือ้ บาง เพิม่ อรรถรสในการดืม่ จุ 40 ซล. รหัส: 902.287.77 ดูขอ ้ มูลบริการจัดส่งและประกอบสินค้า ได้ในหน้า 309

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

01


88

ห้องทานอาหาร

› โต๊ะกระจกใสปรับขยายได้ ให้พอดีกบ ั จำานวนคน กระจกใสยังช่วยเน้นสีสน ั รอบโต๊ะให้เด่นขึน ้ ด้วยชุดของสมาชิกรอบโต๊ะ รวมถึงพรมลายสวย ใต้โต๊ะตัวนัน ้ ด้วย ‹

01 โคมแขวนเพดาน 4 ดวง

รุน ่ TIDIG/ทีดก ิ

1,890 บาท 03

เก้าอี้ รุน ่ TOBIAS/ทูเบียส

3,500 บาท/ตัว 04

01 โคมแขวนเพดาน 4 ดวง รุน ่ TIDIG/ทีดก ิ ราคา 1,890 บาท โป๊ะโคมแก้วเป่า วัสดุ: แก้ว/เหล็กชุบนิกเกิล/ทองแดง โป๊ะขนาด Ø5.5 ซม. ยาว 75.5 ซม. รหัส: 801.607.68 02 ตูไ้ ซด์บอร์ด รุน ่ BJURSTA/บยูชต้า ราคา 8,900 บาท 2 ลิน้ ชักแบบรางลูกปืน พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหลุดจากราง วัสดุ: วีเนียร์แอชย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ สีนาำ้ ตาลดำา ก155×ล40×ส68 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund รหัส: 401.710.52 03 เก้าอี้ รุน ่ TOBIAS/ทูเบียส ราคา 3,500 บาท/ตัว ทีน่ ง่ั และพนักพิงยืดหยุน่ ได้ สามารถขยับท่านัง่ เพือ่ ความผ่อนคลาย และเลีย่ งการนัง่ นิง่ เป็นเวลานาน วัสดุ: เหล็กชุบโครเมียม/พลาสติก สีเทา ก55×ล56×ส82 ซม. ดีไซเนอร์: Carl Öjerstam รหัส: 701.853.21

02

04 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ GLIVARP/ กลีฟอาร์ป ราคา 10,990 บาท ปรับขนาดโต๊ะได้งา่ ย สำาหรับ 4-6 ทีน่ ง่ั วัสดุ: กระจกนิรภัย/เหล็กชุบโครเมียม ย125/188×ก85 ซม. ดีไซเนอร์: Carl Öjerstam รหัส: 102.175.27 05 พรมทอเรียบ รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 14,990 บาท พรมขนสัตว์ 100% ทอมือโดยช่าง ผูช้ าำ นาญ สีดาำ /ออฟไวท์ ก250×ย350 ซม. ดีไซเนอร์: Anna Sörensson รหัส: 701.664.50

05


ห้องทานอาหาร

91

› ทำาอย่างไรให้แขก 10 คน

จัดห้องให้อยูส ่ บายและ ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิม แค่หาโซฟานัง ่ สบายมาตัง ้ ไว้ ใกล้ๆ โต๊ะทานอาหาร

06

01 โซฟาเดีย่ วไม่มแี ขน รุน ่ KIVIK/ชีวค ิ ราคา 5,490 บาท (ราคาเดิม 6,990 บาท) หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Blekinge ขาว ผ้าหุม้ ถอดซักได้ ก90×ล95×ส83 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 098.740.59

ชุดโซฟาแบบนี้ เลือกวางได้ หลากหลาย จะวางต่อกัน เป็นโซฟาตัวยาว จะตัง ้ เดีย่ ว หันหน้าเข้าหากัน หรือหันหลัง ชนกันก็ได้

02 โต๊ะข้าง รุน ่ LINDVED/ลินด์เวียด ราคา 890 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ขนาด Ø50 สูง 68 ซม. ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson รหัส: 601.615.80 05

ใหม่ อาร์มแชร์หลังสูง รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

16,990 บาท/ตัว 03

ทานอาหารพร้อมกันได้ คำาตอบคือ หาโซฟามาตัง ้ แล้วเสริมโต๊ะเข้าไป เท่านีท ้ ก ุ ๆ คน ก็นง ่ั พร้อมหน้ากันได้สบาย ยิง ่ ถ้ามีผา้ หุม ้ โซฟา แบบถอดซักได้ ถึงจะเปือ ้ น นิดเลอะหน่อย ก็หายห่วง ‹

04

03 โต๊ะ รุน ่ MÄLARÖ/แมลอร์เออ ราคา 2,350 บาท โต๊ะพับเหมาะสำาหรับตัง้ ทีร่ ะเบียง หรือในบริเวณทีม่ พ ี น้ื ทีน่ อ้ ย วัสดุ: ไม้อะคาเซียทำาสี/เหล็ก สีขาว ย80×ก60×ส70 ซม. ดีไซเนอร์: Nike Karlsson รหัส: 302.526.66 04 ใหม่ เก้าอี้ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 5,950 บาท/ตัว เบาะนัง่ กว้าง นัง่ สบายทุกอิรยิ าบถ ก58×ล50×ส76 ซม. สีขยี ว ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 402.462.22

01

02

โต๊ะข้าง รุน ่ LINDVED/ลินด์เวียด

890 บาท

06 โคมแขวนเพดาน รุน ่ HEKTAR/เฮ็กทาร์ ราคา 890 บาท/ดวง เหมาะสำาหรับแขวน เหนือโต๊ะอาหารหรือโต๊ะบาร์ วัสดุ: เหล็ก/อะลูมเิ นียม ขนาด Ø22 ซม. สูง 26 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 402.152.06 ดูแบบโต๊ะเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

05 ใหม่ อาร์มแชร์หลังสูง รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 16,990 บาท/ตัว หุม้ ผ้าฝ้าย 80% แฟลกซ์ 20% สี Mosta เทา ผ้าหุม้ ทีว่ างแขนถอดซักได้ (ผ้าส่วนอืน่ เย็บติด) ปรับหมอนรองศีรษะให้สงู ต่าำ ได้ ก79×ล83×ส109 ซม. ดีไซเนอร์: H Preutz/M Vinka รหัส: 302.396.94


ห้องทานอาหาร

93

› จัดโต๊ะไว้ใกล้

เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร ในครัว ให้เชฟประจำาบ้าน ทัง ้ ทำาอาหารและร่วมเป็น ส่วนหนึง ่ ของงานเลีย้ งไป พร้อมๆ กัน ‹

03

ไม่จาำ เป็นต้องกัน ้ ส่วนทานอาหาร แยกออกมาต่างหาก ลองจัดโต๊ะ อาหารเชือ ่ มต่อกับห้องครัว ก็ได้ บรรยากาศไปอีกแบบ

05

04

แก้วไวน์แดง รุน ่ RÄTTVIK/เร็ทวีค

79 บาท/ใบ 01

โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ STORNÄS/สตูรแ์ นส

17,900 บาท

02

01 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ STORNÄS/ สตูรแ์ นส ราคา 17,900 บาท โต๊ะไม้สน ย้อมสีน�ำ้ ต�ลดำ� ขย�ยได้ทง้ั สองข้�ง สำ�หรับ 6-10 ทีน่ ง่ั ย201/247/293×ก105×ส74 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 201.849.46 ดูโต๊ะอาหารแบบต่างๆ เพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th 02 เก้าอี้ รุน ่ ÄLMSTA/แอล์มสต้า ราคา 2,990 บาท/ตัว เก้�อีห้ ว�ยส�นด้วยมือ ลวดล�ยละเอียด แต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพ�ะ ของง�นทำ�มือ ก60×ล60×ส96 ซม. สีด�ำ รหัส: 202.390.34 03 จานแบ่ง รุน ่ PROMENAD/พรูเมอนาด ราคา 149 บาท ภ�ชนะพอร์ซเลนรูปทรง คล�สสิก แต่งล�ยในแบบทีด ่ แู ปลกใหม่ เป็น ลวดล�ยแบบกระเบือ้ งเขียนสี ขน�ด Ø21 ซม. สีข�ว/น้�ำ เงินเข้ม ดีไซเนอร์: S Pryke/M Åkerblom รหัส: 702.096.33 ดูขอ้ มูลสินค้ารุน ่ PROMENAD/ พรูเมอนาด เพิม ่ เติมได้ในหน้า 288 04 แก้วไวน์แดง รุน ่ RÄTTVIK/เร็ทวีค ราคา 79 บาท/ใบ จุ 35 ซล. ดีไซเนอร์: Jon Eliason รหัส: 502.395.89 05 ซีรส ี ์ FORSLA/ฟอร์ชล่า ภ�ชนะสโตนแวร์ เคลือบสี ลวดล�ยแต่ละใบไม่เหมือนกัน ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark ชาม ราคา 99 บาท/ใบ ขน�ด Ø13 ซม. สีมว่ งไลแลค รหัส: 801.966.11 จานก้นลึก ราคา 169 บาท/ใบ ขน�ด Ø20 ซม. สีมว่ งไลแลค รหัส: 001.875.64 จาน ราคา 249 บาท/ใบ ขน�ด Ø29 ซม. สีมว่ งไลแลค รหัส: 102.097.11


94

ห้องทานอาหาร 06

› คุณชอบสีอะไร.. ลองเลือกสักสองสามสี ทีเ่ ข้ากัน มาแต่งห้องอาหาร ให้ได้บรรยากาศสงบ และสวยกลมกลืน ‹

แค่ตด ิ บานกระจกให้ตู้ BILLY/บิลลี่ ก็ได้ทเ่ี ก็บของปลอดฝุน ่ สำาหรับเก็บ ชุดจานชามต่างๆ และทำาให้หอ ้ งดู โปร่งตาอีกด้วย 05

โป๊ะโคม รุน ่ JÄRA/แยร่า

895 บาท/ดวง

01 ใหม่ พรมทอเรียบ รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 12,990 บาท/ผืน พรมขนสัตว์ใหม่แท้ 100% ทัง้ ทนทานและ ไม่เปรอะเปือ้ นง่าย เหมาะสำาหรับวางใน ห้องนัง่ เล่นหรือใต้โต๊ะอาหาร สีนาำ้ ตาล ก170×ย240 ซม. ดีไซเนอร์: Kazuyo Nomura รหัส: 402.394.10 02 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ BJURSTA/บยูชต้า ราคา 6,990 บาท ขยายโต๊ะได้ทง้ั สองด้าน สำาหรับ 4-8 ทีน่ ง่ั วัสดุ: ไม้วเี นียร์แอชย้อมสี เคลือบแล็กเกอร์เงา สีขาว ย140/180/220×ก84×ส74 ซม. รหัส: 202.047.46 ดูโต๊ะอาหารแบบต่างๆ เพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th

แต่งห้องให้ดม ู รี ายละเอียดมากขึน ้ เพียงใช้เบาะผ้ารุน ่ เอสบยอร์น วางบนเก้าอี้ เพือ ่ เพิม ่ ลุคสวยและ ความสบายอีกระดับ

03 เก้าอีเ้ ด็ก รุน ่ AGAM/ออกัม ้ ราคา 1,590 บาท เก้าอีส้ งู สำาหรับเด็ก นัง่ รับประทานอาหารทีโ่ ต๊ะ สีดาำ ก41×ล43×ส79 ซม. รหัส: 702.535.36

02 03

04 ใหม่ เก้าอี้ รุน ่ ESBJÖRN/เอสบยอร์น ราคา 3,550 บาท/ตัว มีทว่ี างแขนและ พนักพิงโค้งมนโอบรับสรีระ สีดาำ ก59×ล55×ส71 ซม. รหัส: 302.011.96 เบาะรองเก้าอี้ รุน ่ ESBJÖRN/เอสบยอร์น ราคา 1,400 บาท ผ้าลินนิ 53% วิสคอส/เรยอน 47% สีเนเชอรัล รหัส: 302.012.00 05 โป๊ะโคม รุน ่ JÄRA/แยร่า ราคา 895 บาท/ ดวง โป๊ะโคมผ้าสร้างบรรยากาศอบอุน่ แสนสบาย ช่วยกระจายแสงไฟให้ดนู วลตา วัสดุ: พลาสติก PET/โพลีเอสเตอร์ 80% ผ้าฝ้าย 20% ขนาดØ55 ซม. สูง 36.5 ซม. สีขาว (ฐานโคมและชุดสายไฟแยกจำาหน่าย) รหัส: 202.414.90 06 ตูห้ นังสือบานกระจก รุน ่ BILLY/บิลลี่ ราคา 3,690 บาท/ตู้ ปรับระยะห่าง ระหว่างชัน้ ได้ตามต้องการ วัสดุ: ผิว ฟอยล์/อะลูมเิ นียม /กระจกนิรภัย สีขาว ก80×ล28×ส202 ซม. ดีไซเนอร์: Gillis Lundgren/K Hagberg/M Hagberg รหัส: 690.066.41 ดูขอ้ มูลบริการจัดส่งและประกอบสินค้าได้ ในหน้า 309

01

ใหม่ พรมทอเรียบ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

12,990 บาท

04

ใหม่ เก้าอี้ รุน ่ ESBJÖRN/เอสบยอร์น

3,550 บาท/ตัว


ห้องครัว 97

18 ตร.ม.

ชุดครัวรุน ่ faktum/applåd แฟ็คทุม ่ /อัพพลอด

55,890 บาท ► ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 314 ตูค ้ รัวรุน ่ faktum/แฟ็คทุม ่ บานตูส ้ ขี าว รุน ่ applåd/อัพพลอด มือจับอะลูมเิ นียม รุน่ BLANKETT/บลันเคท และท็อปล�มิเนตสีข�ว ขอบสีโลหะ รุน่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้�และก๊อกน้�ำ แยกจำ�หน่�ย

ห้องครัว

► ดูขอ้ มูลบริก�รติดตัง้ ชุดครัวได้ในหน้� 309

คุณภาพของห้องครัวไม่ได้วด ั กันทีล ่ น ้ิ ชักกันกระแทก อุปกรณ์ครัวประหยัดพลังงาน หรือท็อปครัวทีท ่ นทานเท่านัน ้ แต่หมายถึงห้องครัวทีเ่ ต็มไปด้วยชีวต ิ ชีวา เพราะห้องนีเ้ ป็นทีร่ วมตัวกันของทุกคน เป็นทีป ่ รุงอาหารทุกมือ ้ ตัง ้ แต่ของว่างง่ายๆ ไปจนถึงเมนูทช่ี ว่ ยกันคิดค้นขึน ้ มาใหม่ เราจึงต้องออกแบบครัวทีร่ องรับกิจกรรม ทัง ้ หมดนีไ้ ด้ ไม่วา่ จะผ่านไปกีว่ น ั หรือกีป ่ ี และสิง ่ สำาคัญทีส ่ ด ุ สำาหรับเรา คือการทำาให้หอ ้ งครัวในฝันของคุณเป็นจริงขึน ้ มาได้ โดยทีค ่ ณ ุ ไม่ตอ ้ งจ่ายหมดกระเป๋า

ตูค ้ รัว รุน ่ faktum/แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภ�พ 25 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 312

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

ทีเ่ ก็บของในห้องครัวไม่จ�ำ เป็นต้อง มีแต่ตเู้ สมอไป แค่เลือกใช้ชด ุ ชัน้ ว�งของ รุน่ ALGOT/อัลกอท แล้วแขวนม่�นสไลด์ ไว้บงั ส�ยต� ก็ดด ู ไี ด้เช่นกัน ดูชด ุ ชัน้ ว�ง รุน่ ALGOT/อัลกอท เพิม่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th

เคาน์เตอร์นม ้ี หี ลายฟังก์ชน ่ั ในหนึง ่ เดียว เป็นทัง ้ ทีว่ างเตา ซิงก์ลา้ งจาน เตาอบ และเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร


98 ห้องครัว

› ครัวสมัยใหม่ไม่จา ำ เป็น

ต้องใช้พน ้ื ทีม ่ าก แค่มรี ถเข็นแบบนี้ ก็เพิม ่ พืน ้ ทีเ่ คาน์เตอร์ครัว ได้ในพริบตา และเข็นไปได้ ทุกทีท ่ ต ่ี อ ้ งการ ‹

01 รถเข็นอาหาร รุน ่ STENSTORP/ สเตียนส์ทอร์ป ราคา 8,500 บาท ใช้วางอาหาร อุปกรณ์ครัวต่างๆ และเพิม่ พืน้ ทีใ่ ช้สอยในครัว วัสดุ: ไม้โอ๊ค สีขาว/โอ๊ค ย79×ก51×ส90 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 201.768.14 02 ซีรส ี ์ ARV/อาร์ฟ ภาชนะเอิรธ์ เทนแวร์ สีขาว ดีไซเนอร์: Sissa Sundling ชาม ราคา 69 บาท/ใบ ขนาด Ø15 ซม. รหัส: 801.878.57 จานแบ่ง ราคา 89 บาท/ใบ ขนาดØ22 ซม. รหัส: 101.878.65 จาน ราคา 119 บาท/ใบ ขนาดØ28 ซม. รหัส: 001.878.61

6 ตร.ม.

ตูค ้ รัว รุน ่ FAKTUM/แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 312

ชุดครัวรุน ่ FAKTUM/STÅT แฟ็คทุม ่ /สตวท

25,970 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 314 ตูค ้ รัวรุน ่ FAKTUM/แฟ็คทุม ่ บานตูส ้ อ ี อฟไวท์ รุน ่ STÅT/สตวท ปุม ่ จับสังกะสีพน่ สีดาำ รุน่ FÅGLAVIK/ ฟัวกลาวิก และท็อปลามิเนตสีไวท์สโตน รุน่ PRÄGEL/แพรเกล เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย ดูขอ ้ มูลบริการติดตัง ้ ชุดครัวได้ ในหน้า 309

01

รถเข็นอาหาร รุน ่ STENSTORP/สเตียนส์ทอร์ป

8,500 บาท 02


100 ห้องครัว

› ชุดครัวสำ�เร็จรูป

ทีพ ่ ร้อมติดตัง ้ ได้ทก ุ ที่ ทัง ้ ง่�ยและเร็วทันใจ ในร�ค�สบ�ยๆ ‹

01 โต๊ะพับยึดผนัง รุน ่ NORBERG/นูรแ์ บร์ก ร�ค� 1,390 บ�ท ใช้เป็นชัน้ วางของ ขนาดเล็กได้ วัสดุ: ผิวฟอยล์เมลามีน/เหล็ก สีขาว ก74×ล60 ซม. ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen รหัส: 001.805.05

02

5,590 บ�ท

02 เหล็กกระดูกงู/ชัน ้ ว�งของ รุน ่ ALGOT/อัลกอท ร�ค� 5,590 บ�ท สีขาว ก132×ล40×ส196 ซม. ดีไซเนอร์: Francis Cayouette 01

10

ตร.ม.

ชุดครัวรุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก

25,550 บ�ท ชุดครัวร�ค�นีร้ วมอะไรบ้�ง ตูค ้ รัว 8 ใบ (พร้อมบานตูแ้ ละลิน้ ชัก) อ่างซิงก์และท็อปครัว รุน่ FYNDIG/ฟืนดิก มือจับ รุน่ ATTEST/อัทเทสท์ ตูค ้ รัวรุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก ผิวฟอยล์เมลามีน สีขาว มือจับสแตนเลส รุน่ ATTEST/อัทเทสท์ และท็อปลามิเนตสีขาว รุน่ FYNDIG/ฟืนดิก เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย ดูขอ ้ มูลบริก�รติดตัง ้ ชุดครัวได้ในหน้� 309

เหล็กกระดูกงู/ชัน ้ ว�งของ รุน ่ ALGOT/อัลกอท


102 ห้องครัว

อยูบ ่ า้ นอย่างเป็นมิตรกับสิง ่ แวดล้อมได้ ด้วยการใส่ใจสิง ่ เล็กๆ น้อยๆ เช่น การใช้อป ุ กรณ์ประหยัดพลังงาน ก๊อกประหยัดน้าำ และช่วยกันรีไซเคิล ให้มากขึน ้

01

หาถังขยะหลายๆ ใบ มาวางไว้ดว้ ยกัน เพือ ่ ความสะดวกในการ แยกขยะเพือ ่ นำาไปรีไซเคิล

เตาไฟฟ้าช่วยประหยัดได้ ทัง ้ เงินและเวลา เพราะร้อนเร็ว และใช้พลังงานน้อยกว่า เตาทัว่ ไปถึง 40%

01 ชัน ้ วางของ รุน ่ GORM/กอร์ม ราคา 1,990 บาท/ชัน ้ ทำ�จ�กไม้ไม่ท�ำ สี ส�ม�รถเลือกวิธก ี �รทำ�ผิวไม้ไ้ ด้ต�มชอบ ก78×ล55×ส174 ซม. รหัส: 801.669.25 02 สติก ๊ เกอร์ตกแต่ง รูปนาฬิกาลูกตุม ้ รุน ่ MORTORP/มูรท ์ อร์ป ราคา 399 บาท ใช้สติก ๊ เกอร์น้ี ติดล้อมน�ฬิก�แขวน เพือ่ ตกแต่งให้เป็นน�ฬิก�ลูกตุม้ แบบโบร�ณ วัสดุ: พล�สติก/กระด�ษ สูง 194 ซม. ดีไซเนอร์: Anne de Graaf รหัส: 802.090.29

02

11 ตร.ม.

ชุดครัวรุน ่ fakTuM/aPPlåd แฟ็คทุม ่ /อัพพลอด

112,910 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 314 ตูค ้ รัวรุน ่ fakTuM/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละลิน ้ ชักสีเทา รุน ่ aPPlåd/อัพพลอด มือจับอะลูมเิ นียมชุบนิกเกิล รุน ่ VÄRDE/แวร์เด และท็อปล�มิเนตสีข�ว รุน ่ PRÄGEL/แพรเกล เครือ ่ งใช้ไฟฟ้�และก๊อกน้�ำ แยกจำ�หน่�ย ดูขอ ้ มูลบริการติดตัง ้ ชุดครัวได้ในหน้า 309


104 ห้องครัว

› ผักสวนครัวสดๆ

ช่วยเพิม ่ รสชาติให้อาหาร ได้ดี ส่วนดอกไม้จาก สวนหลังบ้าน ก็ชว่ ยเพิม ่ ความสวยงามบนโต๊ะอาหาร เช่นกัน ทัง ้ สร้างบรรยากาศ และเพิม ่ รสชาติอร่อยได้ ขนาดนี้ แล้วจะรออะไรอีก ‹

01

06

01 ตูป ้ ลูกต้นไม้ รุน ่ SOCKER/ซอคเกร์ ราคา 590 บาท สร้างสภาพแวดล้อม ทีเ่ หมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /พลาสติก สีขาว ก45×ล22×ส35 ซม. ดีไซเนอร์: Sarah Fager รหัส: 901.917.26 02 พิมพ์มฟ ั ฟิน รุน ่ SOCKERKAKA/ ซอคเกร์คอก้า ราคา 199 บาท/6 ชิน ้ พิมพ์ยางซิลโิ คน คละสี ดีไซเนอร์: Camilla Tubertini รหัส: 701.752.56

07

259 บาท

03 ชุดอุปกรณ์ทาำ สวน 3 ชิน ้ รุน ่ GRÄSMARÖ/แกรสมอเรอ ราคา 149 บาท แข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ เพราะทำาจากพลาสติกเสริมไฟเบอร์กลาส ดีไซเนอร์: D Wahl/L von Schantz/ M Arvonen รหัส: 302.336.73 04 กล่องพลาสติก รุน ่ SAMLA/ซัมล่า ราคา 120 บาท/ใบ วัสดุ: พลาสติก โพลีโพรพิลนี ก39×ล28×ส28 ซม. รหัส: 901.809.40 กล่องพลาสติก ราคา 80 บาท/ใบ ก39×ล28×ส14 ซม. สีดาำ รหัส: 402.063.20 05 บัวรดน้าำ รุน ่ SOCKER/ซอคเกร์ ราคา 219 บาท วัสดุ: เหล็กกัลวาไนซ์ ไม่เป็นสนิม จุ 2.6 ลิตร ดีไซเนอร์: Sarah Fager รหัส: 401.694.50 06 ชัน ้ วางของ รุน ่ HYLLIS/ฮึลลิส ราคา 559 บาท/ชัน ้ เหมาะสำาหรับใช้งานทัง้ ใน บ้านและนอกบ้าน วัสดุ: เหล็กกัลวาไนซ์ ก60×ล27×ส140 ซม. รหัส: 101.728.97 07 ถุงแยกขยะ ชุด 4 ชิน ้ รุน ่ DIMPA/ดิมป้า ราคา 259 บาท ทำาจากพลาสติกโพลี โพรพิลนี 100% สีขาว ใช้งานได้ทนทาน และเช็ดทำาความสะอาดง่าย เหมาะสำาหรับ ใช้คด ั แยกขยะ ดีไซเนอร์: Sarah Fager รหัส: 301.801.32

ถุงแยกขยะ ชุด 4 ชิน ้ รุน ่ DIMPA/ดิมป้า

03

ชุดอุปกรณ์ทาำ สวน 3 ชิน ้ รุน ่ GRÄSMARÖ/แกรสมอเรอ

149 บาท 02

คว่าำ กล่อง SAMLA/ซัมล่า ไว้เหนือกระถางเพาะเมล็ด ใช้เป็นเรือนกระจกจำาลองได้ เพียงระวังให้มอ ี ากาศถ่ายเท และมีนาำ้ และแสงแดด เพียงพอต่อการเจริญเติบโต

04

05


106 ห้องครัว

ตูค ้ รัว รุน ่ FAKTUM/แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 312

ความงามทีแ่ ท้จริง อยูภ ่ ายใน ตูค ้ รัวต้องรับบทหนักในการจัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ ยิง ่ ใช้พน ้ื ทีใ่ นตูค ้ รัวหรือในลิน ้ ชักได้คม ุ้ เท่าไร ก็ยง ่ิ หาของใช้ได้งา่ ยขึน ้ และยังช่วยให้เคาน์เตอร์ครัวดูโล่งสะอาดตา เพราะไม่มขี า้ วของวางระเกะระกะอีก

ชุดครัวรุน ่ FAKTUM/SOFIELUND/ ABSTRAKT แฟ็คทุม ่ /ซูฟเี ย่ลน ุ ด์/อับส์ตรัคท์์

134,810 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 314 ตูค ้ รัวรุน ่ FAKTUM/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละลิน ้ ชักผิวฟอยล์ สีเทาอ่อน รุน ่ SOFIELUND/ซูฟเี ย่ลน ุ ด์ และบานตูผ ้ วิ ฟอยล์ สีไฮกลอสขาว รุน ่ ABSTRAKT/อับส์ตรัคท์ มือจับอะลูมเิ นียมชุบโครเมียม รุน่ EKEBODA/เอียเกบูดา้ และท็อปลามิเนตสีดาำ ขอบสีโลหะ รุน่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย ดูขอ ้ มูลบริการติดตัง ้ ชุดครัวได้ในหน้า 309

12 ตร.ม.

เคาน์เตอร์กลางครัวแถวเดีย่ ว แบบรูปทรงตัว I เหมาะสำาหรับ ห้องครัวทีม ่ พ ี น ้ื ทีจ่ าำ กัด


ห้องครัว 109

05 04

01 ชัน ้ วางของ รุน ่ HYLLIS/ฮึลลิส ราคา 559 บาท/ชัน ้ วัสดุ: เหล็กกัลวาไนซ์ ก60×ล27×ส140 ซม. รหัส: 101.728.97 02 ชัน ้ แขวนผนัง รุน ่ GRUNDTAL/ กรุนด์ทอล ราคา 650 บาท/ชัน ้ วัสดุ: สแตนเลส ย80×ล27×ส20 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar รหัส: 501.763.89 03 ซิงก์ฝง ั หลุมเดียว รุน ่ BOHOLMEN/ บูโฮล์มเมน ราคา 3,900 บาท วัสดุ: สแตนเลส ย56×ล55×ส18 ซม. ดีไซเนอร์: M Arvonen/J Karlsson รหัส: 502.021.14 04 ราวตากผ้า รุน ่ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล ราคา 279 บาท วัสดุ: สแตนเลส ย80×ล14 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar รหัส: 401.818.19

02

06 ชัน ้ แขวนผนัง รุน ่ GRUNDTAL/ กรุนด์ทอล ราคา 850 บาท วัสดุ: สแตนเลส ย120×ล27×ส20 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar รหัส: 601.763.79 03

5 ตร.ม. 06

ชัน ้ แขวนผนัง 120 ซม. รุน ่ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล

850 บาท ตูค ้ รัว รุน ่ FAKTUM/แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 312

ชุดครัวรุน ่ FAKTUM/RUBRIK แฟ็คทุม ่ /รูบรีค

41,120 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 314 ตูค ้ รัวรุน ่ FAKTUM/แฟ็คทุม ่ บานตูส ู้ แตนเลส และเมลามีนฟอยล์ รุน ่ RUBRIK/รูบรีค มือจับสแตนเลส รุน่ TYDA/ทือด้า และท็อปครัว ไม้บชี รุน่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย ดูขอ ้ มูลบริการติดตัง ้ ชุดครัวได้ในหน้า 309

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

01

05 รถเข็นอาหาร รุน ่ GRUNDTAL/ กรุนด์ทอล ราคา 5,990 บาท วัสดุ: สแตนเลส ย54×ก41×ส90 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar รหัส: 502.173.37


110 ห้องครัว

บ้านรักษ์โลก

ไม่ใช่แค่ลา้ งจานชามเท่านัน ้ ถังนีย้ ง ั เหมาะมาก สำาหรับล้างผักผลไม้

วิธง ี า่ ยๆ ในการประหยัดน้าำ และพลังงานทีบ ่ า้ น เพือ ่ ลดค่าใช้จา่ ย ไอเดียดีๆ แบบนี้ ไม่เฉพาะเพือ ่ บ้านแสนรักของคุณเท่านัน ้ แต่เพือ ่ โลกทีเ่ ป็นบ้านหลังใหญ่ของเราทุกคนด้วย 04

01 ถังล้างจาน รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 399 บาท ช่วยให้ลา้ งจานได้สะดวกขึน้ ในอ่างซิงก์หลุมเด่ยี ว วัสดุ: พลาสติกโพลีเอทิลนี ย40×ก23×ส17 ซม. รหัส: 902.025.36 02 กล่องเก็บอาหาร รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 69 บาท กล่องพลาสติกมุมโค้ง มีรรู ะบายอากาศบนฝา ให้ความร้อนกระจายทัว่ ถึงขณะอุน่ ในไมโครเวฟ ย17×ก17×ส6 ซม. จุ 0.7 ลิตร สีขาว/แดง ดีไซเนอร์: Håkan Olsson รหัส: 601.340.30 03 บัวรดน้าำ รุน ่ IKEA PS VÅLLÖ/อิเกีย พีเอส โววเออ ราคา 39 บาท วัสดุ: พลาสติก จุ 1.2 ลิตร 2 สีให้เลือก ขาว, ดำา ดีไซเนอร์: Monika Mulder รหัส: 401.738.95 04 ไฟ LED ส่องเคาน์เตอร์ รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล ราคา 1,990 บาท หรีไ่ ฟได้ 2 ระดับ ด้วยระบบสัมผัส เพียงแตะก็ปรับความเข้มของแสงได้ วัสดุ: พลาสติกโพลีคาร์บอเนต/อะลูมเิ นียม กว้าง 60 ซม. สีอะลูมเิ นียม ดีไซเนอร์: Ulf Quensel รหัส: 002.066.66 05 ทีน ่ ง ่ึ อาหาร รุน ่ STABIL/สตาบีล ราคา 229 บาท/ชิน ้ วางซ้อนบนหม้อต้ม เพือ่ ใช้นง่ึ อาหาร ได้พร้อมกัน วัสดุ: สแตนเลส ดีไซเนอร์: Henrik Preutz รหัส: 901.635.25 หม้อพร้อมฝา รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 690 บาท หม้อสแตนเลส 5 ลิตร ใช้คก ู่ บ ั อุปกรณ์อน่ื ได้หลายชิน้ เช่น ตะแกรงต้มพาสต้า ทีอ่ นุ่ อาหาร ตะแกรงนึง่ และฝาสะเด็ดน้าำ หม้อรับประกันนาน 15 ปี รหัส: 301.577.54 06 ถังแยกขยะในตู้ รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล ราคา 280 บาท วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี กว้าง 60 ซม. จุ 14 ลิตร ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen รหัส: 601.699.44

01

ถังล้างจาน รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน

399 บาท

05

ประหยัดน้าำ ง่ายๆ เพียงล้างผัก ในบัวรดน้าำ รุน ่ อิเกีย พีเอส โววเออ แล้วนำาน้าำ ทีเ่ หลือมารดน้าำ ต้นไม้ตอ ่

06

02

03


ห้องครัว 113

ตูค ้ รัว รุน ่ fAKtum/แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 312 02

เตียงเดย์เบดมีลน ้ิ ชักพร้อมทีน ่ อนและหมอน รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012

25,980 บาท

ห้องครัว ห้องอาหาร และมุมพักผ่อน

01

ห้องนีแ้ หละทีค ่ ณ ุ อยากใช้เวลาอยูน ่ านๆ เพราะกลิน ่ หอมหวนทีบ ่ อกคุณว่า อีกไม่นานก็จะได้ลม ้ิ ชิมรสแสนอร่อย มุมนีจ ้ ะยิง ่ สบายและชวนให้นง ่ั อยูไ่ ด้นานยิง ่ ขึน ้ ถ้ามีทน ่ี ง ่ั พักหรือทีน ่ อนเอกเขนกสบายๆ แบบนี้

ชุดครัวรุน ่ fAKtum/ rubrIK APPlåd/APPlåd แฟ็คทุม ่ /รูบรีค อัพพลอด/อัพพลอด ห้องครัวควรเป็นห้องที่สบาย ไม่แพ้ห้องอื่นๆ แล้วทำาไมจะตั้ง โซฟาเบดไว้ในนี้ไม่ได้ล่ะ

60,000 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 314 ตูค ้ รัวรุน ่ fAKtum/แฟ็คทุม ่ บานตูส ้ แี ดง รุน ่ rubrIK APPlåd/รูบรีค อัพพลอด และบานตู/้ ลิน ้ ชักสีขาว รุน ่ APPlåd/อัพพลอด มือจับอะลูมเิ นียมชุบนิกเกิล รุน่ METRIK/เมททริค และท็อปครัวลามิเนตสองสี สีแดง/ขาว ขอบสีขาว รุน่ NUMERÄR/นุมเมแรร์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย ดูขอ ้ มูลบริการติดตัง ้ ชุดครัวได้ในหน้า 309

15 ตร.ม.

01 โต๊ะ รุน ่ mElltOrP/เมลทอร์ป ราคา 990 บาท ขนาด 2 ทีน่ ง่ั วัสดุ: ผิวฟอยล์เมลามีน/เหล็ก ย75×ก75×ส74 ซม. รหัส: 098.682.37 02 เตียงเดย์เบดมีลน ้ิ ชักพร้อมทีน ่ อนและ หมอน รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 25,980 บาท เตียงอเนกประสงค์ เป็นได้ทง้ั ทีน่ ง่ั ทีน่ อน พร้อมลิน้ ชักเก็บของขนาดใหญ่ 2 ลิน้ ชัก ผ้าหุม้ ทีน่ อนและปลอกหมอนซักแห้งได้ วัสดุ: ไม้เบิรช์ /ผ้าฝ้าย 100% สีขาว/ดำา ขนาดเตียง ก87×ย210×ส77 ซม. ขนาดทีน่ อน ก138×ย200 ซม. ดีไซเนอร์: Sarah Fager รหัส: 699.031.91


ห้องครัว 115

› ให้เด็กๆ รับหน้าทีเ่ ป็น

ผูช้ ว่ ยในครัวได้ไม่ยาก แค่มเี ก้าอีต ้ วั เล็ก และตูล ้ น ้ิ ชักทีเ่ ด็กๆ เปิดหยิบของได้เอง ‹

01

ห้องครัวทีใ่ ช้ตต ู้ ง ้ั พืน ้ เป็นหลัก ช่วยให้เด็กๆ หยิบข้าวของเอง ได้สะดวก 01 ตูค ้ รัวรุน ่ faktum/ แฟ็คทุม ่ บานตูส ้ ฟ ี า้ น้าำ ทะเล รุน ่ RuBRIk aPPLÅD/ รูบรีค อัพพลอด ราคา 23,160 บาท ก120×ล37×ส184 ซม. 02 เก้าอี้ 2 ขัน ้ รุน ่ BEkVÄm/เบียแควม ราคา 690 บาท/ตัว เก้าอีไ้ ม้แอสเพน แข็งแรงทนทาน ก45×ล39×ส50 ซม. ดีไซเนอร์: Nike Karlsson รหัส: 502.255.92 (ในภาพทาขาเก้าอีส ้ ส ี ม ้ )

16 ตร.ม.

ชุดครัวรุน ่ faktum/NEXuS แฟ็คทุม ่ /เนกซุส

ตูค ้ รัว รุน ่ faktum/แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 312 02

เก้าอี้ 2 ขัน ้ รุน ่ BEkVÄm/เบียแควม

690 บาท/ตัว

ทาสีขาเก้าอีแ้ บบนี้ ทัง ้ เติมลูกเล่นให้เก้าอี้ และเติมสีสน ั ให้หอ ้ งครัว

109,050 บาท ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง ดูได้ในหน้า 314 ตูค ้ รัวรุน ่ faktum/แฟ็คทุม ่ บานตูแ้ ละลิน ้ ชัก ไม้วเี นียรเบิรช์ รุน ่ NEXuS/เนกซุส มือจับสแตนเลส รุน่ LANSA/ลันซ่า และท็อปลามิเนตสีขาว รุน่ PRÄGEL/แพรเกล เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและก๊อกน้าำ แยกจำาหน่าย ดูขอ ้ มูลบริการติดตัง ้ ชุดครัวได้ในหน้า 309


ห้องนอน

117

สายไฟกับหลอด ถอดเก็บไปได้เลย เพียงใช้เชือกแขวน โคมไฟกระดาษ ก็พร้อมทำาหน้าทีเ่ ป็นโคมแขวน ประดับเพือ่ ความสวยงาม 05 04

ราคารวมทัง้ ชุดของซีรส ี ์ TRYSIL/ทรือซีล ประกอบด้วย ตู้ 3 ลิน ้ ชัก โต๊ะข้างเตียง โครงเตียง และตูเ้ สือ้ ผ้า

17,900 บาท

การนอน การนอนเป็นปัจจัยสำาคัญของการมีสขุ ภาพดี ไม่วา่ สภาพแวดล้อมในการนอน ของคุณจะเป็นอย่างไร จะนอนคนเดียว นอนสองคน หรือนอนห้องเดียวกัน เวลามีเด็กๆ มาเทีย่ วบ้าน คุณก็ตอ ้ งนอนหลับได้อย่างเป็นปรกติดี ถ้าคุณเลือกลงทุนกับอะไรในบ้านได้เพียงอย่างเดียว แน่นอนว่า ต้องเป็นเรือ ่ งการนอน เราจึงออกแบบทีน ่ อน ผ้านวม และหมอน ให้เหมาะกับความต้องการหลากหลาย ในราคาทีเ่ ป็นเจ้าของได้สบาย ให้วส ั ดุนม ุ่ ๆ กับสีออ ่ นสบายตา กล่อมให้คณ ุ หลับสบายและตืน ่ เช้าได้อย่างเต็มตา

03

02 01

01 ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ TRYSIL/ทรือซีล ราคา 2,250 บาท ลิน้ ชักเดินเรียบลืน่ ไม่สะดุด พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหลุดจากราง วัสดุ: ผิวฟอยล์/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว/เทาอ่อน ก75×ล40×ส77 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 902.359.66 02 โต๊ะข้างเตียง รุน ่ TRYSIL/ทรือซีล ราคา 1,250 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว/เทาอ่อน ก45×ล40×ส50 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 402.312.30 03 โครงเตียง TRYSIL/ทรือซีล กว้าง 165 ซม. ราคา 5,450 บาท ข้างเตียงปรับความสูงได้ ใช้ได้กบ ั ทีน่ อนทีม่ คี วามหนาต่างกัน วัสดุ: ผิวฟอยล์/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว/เทาอ่อน ก165×ย209×ส98 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. รหัส: 699.127.70 (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) 04 ผ้าเมตร รุน ่ ÄLGÖRT/แอลก์เอิรท ์ ราคา 299 บาท/ม. ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 150 ซม. สีชมพู ลายมูส ดีไซเนอร์: N Aalto/E Hagman/P Laine รหัส: 302.272.62 05 ตูเ้ สือ้ ผ้าบานเลือ่ น/4 ลิน ้ ชัก รุน ่ TRYSIL/ทรือซีล ราคา 8,950 บาท ตูบ ้ านเลือ่ น ไม่กนิ พืน้ ทีข่ ณะเปิด พร้อมชัน้ ปรับระดับได้ 2 ชัน้ และราวแขวนผ้า วัสดุ: ผิวฟอยล์/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว/เทาอ่อน ก154×ล60×ส205 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 202.312.31


118

ห้องนอน 06

› ถ้าคุณรักการนอน พอๆ กับรักการอ่าน ลองจัดเตียงไว้กลางห้อง ล้อมด้วยหนังสือสุดโปรด ให้คณ ุ ไม่พลาดเรือ่ งราวดีๆ ก่อนเข้านอน ‹

04 โคมไฟโต๊ะทำางาน

รุน ่ ARÖD/ออเริด

05

1,590 บาท

02

01 ม้านัง ่ ไม่มพ ี นัก รุน ่ SIGURD/ซีเกิรด ์ ราคา 2,990 บาท สีขาว ก114×ล43×ส45 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 402.011.53

เพือ่ ให้คณ ุ นอนอ่านหนังสือบนเตียง TARVA/ทาร์ฟวา ได้สบายยิง่ ขึน ้ ลองเย็บหมอนอิงแบบง่ายๆ ไว้ใช้พงิ หลัง ทีห่ วั เตียง เพียงเลือกผ้าเมตรลายทีช่ อบ มาเย็บเป็นหมอนอิง ทีช่ ว่ ยเพิม ่ ความสบาย และสีสน ั นีล่ ะไอเดีย DIY ดีๆ ทีเ่ ราขอนำาเสนอ ดูผา้ เมตรลายต่างๆ ได้ใน www.IKEA.co.th/fabrics

02 โครงเตียง รุน ่ TARVA/ทาร์ฟวา ราคา 5,990 บาท เตียงไม้สนไม่ทาำ สี ก168×ย207×ส95 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/ M Hagberg (ทีน่ อนและเครือ่ งนอน แยกจำาหน่าย) 03 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ OFELIA VASS/อูเฟเลีย วัส ราคา 1,590 บาท ทอจากเส้นด้ายฝ้าย 100% ทอแน่น เนือ้ นุม่ และทนทาน ปลอก ผ้านวม ก200×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Charlotte Skak รหัส: 201.733.68

03 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน

4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ OFELIA VASS/อูเฟเลีย วัส

1,590 บาท

04 โคมไฟโต๊ะทำางาน รุน ่ ARÖD/ออเริด ราคา 1,590 บาท ปรับทิศทางแสงได้งา่ ย โดยปรับแขนโคมไฟ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ / อะลูมเิ นียม สีเทา สูง 51.5 ซม. รหัส: 301.477.84 05 โคมไฟพืน ้ /โคมไฟอ่านหนังสือ รุน ่ ARÖD/ ออเริด ราคา 1,990 บาท ปรับทิศทางแสง ได้งา่ ย โดยปรับแขนโคมไฟ วัสดุ: เหล็กพ่น สีฝนุ่ /อะลูมเิ นียม สีเทา สูง 126 ซม. รหัส: 501.477.83 06 ตูห้ นังสือพร้อมตูเ้ สริมทรงสูง รุน ่ BILLY/บิลลี่ ราคา 3,340 บาท/ใบ วัสดุ: ผิวฟอยล์/พลาสติก ABS สีขาว ก80×ล28×ส237 ซม. รหัส: 090.013.97 ดูแบบตูห้ นังสือ BILLY/บิลลี่ เพิม ่ เติม ได้ท่ี www.IKEA.co.th/billy ดูกล่องเก็บของแบบอืน ่ ๆ เพิม ่ เติมได้ใน หน้า 220

01


ห้องนอน

121

› ใครบอกว่าพืน ้ ทีจ่ าำ กัด

แต่งแต้มสีสน ั ให้พระจันทร์ในห้อง ลองใช้สน ี าำ้ MÅLA/มัวล่า แต้มลาย บนโคมไฟรุน ่ REGOLIT/เรกูลท ี ทีท ่ าำ จากกระดาษฟางข้าว ให้สวยตามจินตนาการ

01

ทำาให้คณ ุ ต้องเลือก ลองดูตวั อย่างห้องนี้ ทีม ่ ค ี รบ ทัง้ โต๊ะเปลีย่ นผ้าอ้อม เตียงเด็กอ่อน เตียงผูใ้ หญ่ และตูเ้ ก็บเสือ้ ผ้า รวมถึง ความอบอุน ่ ทีส ่ ม ั ผัสได้ ‹

ตูเ้ สือ้ ผ้า 2 บานเลือ่ น รุน ่ HEMNES/เฮมเนส

14,990 บาท

01 ตูเ้ สือ ้ ผ้า 2 บานเลือ ่ น รุน ่ HEMNES/ เฮมเนส ราคา 14,990 บาท ราวแขวน เสือ้ ผ้า 1 ราว ชัน้ วางติดตายตัว 1 ชัน้ และชัน้ ปรับได้ 1 ชัน้ วัสดุ: ไม้สนย้อมสี เคลือบแล็กเกอร์เงา สีแดง ขนาด ก120×ล59×ส197 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส:602.514.77

05 เตียงเด็กอ่อน รุน ่ HENSVIK/เฮนส์วค ี

4,990 บาท

03

04

02

โครงเตียง รุน ่ HEMNES/เฮมเนส, กว้าง 174 ซม.

11,990 บาท

02 โครงเตียง รุน ่ HEMNES/เฮมเนส กว้าง 174 ซม. ราคา 11,990 บาท วัสดุ: ไม้สน ย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์เงา สีนาำ้ ตาลเทา ก174×ย211×ส122 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) 03 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ ÅKERFRÄKEN/อัวเคร์แฟร เกน ราคา 1,890 บาท ผ้าฝ้าย 100% ผิวสัมผัสนุม่ นวล ทอจากด้ายย้อม คงสีสนั สดใสได้ยาวนาน ปลอกผ้านวม ก200×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 702.325.44 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเดีย่ ว) ราคา 1,490 บาท ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 202.325.32 04 โต๊ะเปลีย่ นผ้าอ้อม รุน ่ SUNDVIK/ ซุนด์วค ี ราคา 3,590 บาท ชัน้ วางของใช้ เด็กอยูด ่ า้ นล่าง หยิบได้สะดวก ไม่ตอ้ ง ปล่อยมือจากตัวเด็ก เหมาะสำาหรับเด็กอายุ ไม่เกิน 12 เดือน ย82×ก54×ส95 ซม. สีขาว รหัส: 002.246.65 05 เตียงเด็กอ่อน รุน ่ HENSVIK/เฮนส์วค ี ราคา 4,990 บาท พืน้ เตียงปรับความสูง ได้ 2 ระดับ ให้เหมาะกับอายุของเด็ก วัสดุ: ไม้บชี ทำาสี สีขาว ก66×ย123×ส85 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 60×120 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 002.485.29 (ทีน่ อน และเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) ดูขอ ้ มูลบริการจัดส่งและประกอบสินค้า ได้ในหน้า 308 ดูรายละเอียดของโป๊ะโคมไฟ รุน ่ REGOLIT/เรกูลท ี ในหน้า 56


122

ห้องนอน

› ห้องนีล ้ ะ

ทีท ่ าำ ให้การนอนอยูบ ่ า้ น ได้อารมณ์เดียวกับ การไปเทีย ่ ววันหยุด ‹

ถอดซีเ่ ตียงออกข้างหนึง ่ เพือ ่ ใช้เป็นเตียงเด็กในห้องคุณ เผือ ่ คืนทีเ่ จ้าตัวเล็ก มาเคาะห้องขอนอนด้วย 01

01 เตียงเด็กอ่อน รุน ่ SUNDVIK/ซุนด์วค ี ราคา 4,990 บาท วัสดุ: ไม้บชี ย้อมสี เคลือบแล็กเกอร์เงา สีนาำ้ ตาลดำา ก66×ย126×ส88 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 60×120ซม. รหัส:102.485.62 (ทีน่ อนและ เครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) 02 ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 2,990 บาท/ใบ ลิน้ ชักเรียบลืน่ ไม่สะดุด พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่น เมือ่ ดึงออกสุด ราง วัสดุ: วีเนียร์ไม้แอชย้อมสีเคลือบแล็ก เกอร์ สีนาำ้ ตาลดำา ก80×ล48×ส78 ซม. รหัส: 901.582.27 03 ราวแขวนผ้า รุน ่ TURBO/ทูรบ ์ ู ราคา 1,690 บาท ราวแขวนผ้ามีลอ้ เลือ่ น ย้ายได้สะดวก รับน้าำ หนักสูงสุด 15 กก. ก117×ล59×ส148 ซม. สีดาำ ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen รหัส: 501.772.42

04

04 ใหม่ โต๊ะข้างเตียง รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 3,990 บาท วัสดุ: ผิวทำาสี สีเหลือง ก42×ล42×ส50 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 702.454.81

06

03

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

่ 05 ใหม่่ โครงเตียงพร้อมเบาะหัวเตียง รุน STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 33,990 บาท วัสดุ: ไม้แอชย้อมสี/หนัง Seglora (หนังฟูลเกรนสีนาำ้ ตาลเข้ม) ก172×ย223×ส92 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) 06 ใหม่ ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ STOCKHOLM/สตอค โฮล์ม ราคา 2,690 บาท ผ้าฝ้ายเพอร์เซล 100% สีเทา/ขาว ผ้าเนือ้ บาง ทอละเอียด แน่น เย็นสบาย ปลอกผ้านวม ก200×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80ซม. ดีไซเนอร์: Maria Vinka รหัส: 602.468.10 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเดีย่ ว) ราคา 2,290 บาท ปลอก ผ้านวม ก150×ย200ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80ซม. รหัส: 302.467.98 ดูสน ิ ค้าเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

02

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม

2,990 บาท/ใบ

ใหม่ ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

2,690 บาท


ห้องนอน

125

05 ชัน ้ ว�งของ 2 ตอน รุน ่ STOLMEN/สตูลเมน

ก�รใช้ตเู้ ก็บของ EXPEDIT/ เอ็กซ์เพียดีท เป็นวิธง ี �่ ยๆ ทีจ่ ะ กัน ้ ห้องใหญ่ ให้เป็นสัดเป็นส่วน

20,280 บ�ท

04

03 ผ้�ม่�นคู่ รุน ่ SANELA/ซอเนียลล่�

2,890 บ�ท

ตูเ้ ดียว ได้สองห้อง

01 โครงเตียงและหัวเตียงพร้อมกล่องเก็บของใต้เตียง

รุน ่ BRIMNES/บริมเนส

14,980 บ�ท

02

เมือ่ ต้องใช้หอ้ งเดียวกัน ทำ�อย่�งไรให้มพ ี น ้ื ทีเ่ พียงพอสำ�หรับทุกคน หลักก�รคือก�รเพิม ่ พืน ้ ทีใ่ นห้องเดิม โดยก�รแบ่งให้เป็นสัดส่วน ตูเ้ ก็บของนอกจ�กจะใช้เก็บข้�วของแล้ว ยังทำ�หน้�ทีเ่ หมือนผนัง ทีช่ ว่ ยแบ่งห้องออกเป็นส่วนๆ แปลกแต่จริงทีก ่ �รเพิม ่ เฟอร์นเิ จอร์ชน ้ิ ใหญ่ กลับช่วยเพิม ่ พืน ้ ทีใ่ นห้องได้ 01 โครงเตียงและหัวเตียงพร้อมกล่องเก็บของใต้เตียง รุน ่ BRIMNES/บริมเนส ร�ค� 14,980 บ�ท มีกล่องลิน้ ชักเก็บของ 4 ใบ วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว ก166×ย206×ส47 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) 02 ปลอกผ้�นวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ PALMLILJA/พ�ล์มลิลย่� ร�ค� 1,890 บ�ท ไลโอเซลล์ 55% ผสมผ้าฝ้าย 45% ปลอกผ้านวม ก200×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. สีเบจ ดีไซเนอร์: B B Becker/M Bache รหัส: 402.247.72 ปลอกผ้�นวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเดีย่ ว) ร�ค� 1,490 บ�ท ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 502.247.62 03 ผ้�ม่�นคู่ รุน ่ SANELA/ซอเนียลล่� ร�ค� 2,890 บ�ท ผ้าฝ้ายกำามะหยี่ สัมผัสนุม่ และสีสนั ดูมี มิติ สีฟา้ น้าำ ทะเล ก140×ย250 ซม. รหัส: 402.390.09 04 ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท ร�ค� 10,590 บ�ท (ร�ค�เดิม 12,890 บ�ท) สีขาว ก185×ล39×ส185 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund รหัส: 190.060.97 05 ชัน ้ ว�งของ 2 ตอน รุน ่ STOLMEN/สตูลเมน ร�ค� 20,280 บ�ท ยึดเข้ากับเพดานหรือผนัง ก็ได้ วัสดุ: อะลูมเิ นียมพ่นสีฝนุ่ /ผิวทำาสี/กระจกนิรภัย สีขาว ก190×ล50×ส210-330 ซม. ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson รหัส: 490.047.80 ดูขอ ้ มูลบริก�รจัดส่งและประกอบสินค้�ได้ในหน้� 308


126

ห้องนอน

05

› โทนสีเย็นตาทีท ่ าำ ให้รส ู้ ก ึ

04 กระจกเงา รุน ่ HOVET/ฮูฟเวท

สงบ กับการเก็บของมิดชิด และเฟอร์นเิ จอร์เรียบง่าย คือสิง ่ ทีท ่ าำ ให้หอ ้ งนอนเป็น ห้องแสนสบาย ทีใ่ ห้ทง ้ั ความ ผ่อนคลายในยามพักผ่อน และให้ประโยชน์ใช้สอย ไปพร้อมๆ กัน ‹

3,690 บาท

02 โครงเตียง รุน ่ NORDLI/นูรด ์ ลี

12,990 บาท 01 โต๊ะข้างเตียง รุน ่ NORDLI/นูรด ์ ลี ราคา 2,990 บาท วัสดุ: ผิวทำ�สี สีข�ว ก30×ล50×ส67 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 702.192.84 02 โครงเตียง รุน ่ NORDLI/นูรด ์ ลี ราคา 12,990 บาท หัวเตียงทรงโค้งรับแผ่นหลัง พิงหลังได้สบ�ยขณะอ่�นหนังสือหรือเล่น อินเตอร์เน็ตบนเตียง วัสดุ: ผิวทำ�สี สีข�ว ก185×ย211×ส100 ซม. ใช้ทน่ี อนขน�ด 180×200 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำ�หน่�ย)

06 03

01

03 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ DVALA/ดวอล่า ราคา 1,090 บาท ผ้�ฝ้�ย 100% สีข�ว ปลอก ผ้�นวมติดกระดุมแป๊กซ่อน ช่วยให้ผ�้ นวม เรียบ ไม่เป็นกระจุก ปลอกผ้�นวมขน�ด ก200×ย200 ซม. ปลอกหมอนขน�ด ย50×ก80 ซม. รหัส: 901.837.07 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเดีย่ ว) ราคา 790 บาท ปลอกผ้�นวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 301.837.05 04 กระจกเงา รุน ่ HOVET/ฮูฟเวท ราคา 3,690 บาท กรอบอะลูมเิ นียม ติดกระจก ได้ทง้ั แนวตัง้ และแนวนอน ก78×ส196 ซม. รหัส: 601.788.92 05 โคมแขวนเพดาน รุน ่ HELG/เฮลก์ ราคา 1,590 บาท วัสดุ: หว�ยเคลือบแล็กเกอร์/ เหล็ก ขน�ด Ø38 ซม. ดีไซเนอร์: Maria Vinka รหัส: 102.269.56 06 โต๊ะอเนกประสงค์ รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 2,990 บาท มีลอ้ เลือ่ น ย้�ยไปม�ได้ง�่ ย วัสดุ: ผิวทำ�สี สีข�ว ก191×ล36×ส73.5 ซม. รหัส: 501.964.86

โต๊ะข้างเตียงทีซ่ อ่ นปลัก ๊ ไฟไว้ภายใน สำาหรับใช้ชาร์จโทรศัพท์ และยัง ซ่อนสายไฟไว้ในขาโต๊ะได้ดว้ ย


128

ห้องนอน

› รูปลักษณะ

01

02

และสัมผัสของพืน ้ ผิว เป็นเรือ่ งสำาคัญในการเลือก เฟอร์นเิ จอร์ภายในห้องนอน วัสดุธรรมชาติเป็นอีกปัจจัย ในการสร้างบรรยากาศ ผ่อนคลาย เพือ่ การนอนหลับพักผ่อน ทีแ่ สนสบาย ‹ 01 ตู้ 4 ลิน ้ ชัก รุน ่ FJELL/ฟแยลล์ ราคา 11,990 บาท ตูล้ น้ิ ชักไม้สน มีทแ่ี บ่งช่อง ในลิน้ ชัก สำ�หรับแยกเก็บของชิน้ เล็กๆ ให้เป็นระเบียบ ก96×ล50×ส91 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 202.226.27

06 ตูเ้ สือ ้ ผ้า 2 บานเปิด รุน ่ FJELL/ฟแยลล์

03

17,990 บาท

02 พรมทอเรียบ รุน ่ BASNÄS/บอสแนส ราคา 7,990 บาท พรมขนสัตว์ 70% ใยปอกระเจ� 30% ทอด้วยเครือ่ ง สีเท�/เบจ ก140×ย200 ซม. รหัส: 302.290.20 03 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ BJÖRNLOKA/บเยิรน ์ ลูกา้ ราคา 1,890 บาท ผ้�ฝ้�ย 100% สีด�ำ ผิวสัมผัสนุม่ นวลและคงสีสนั สดใสได้น�น เพร�ะทอจ�กด้�ยย้อม ปลอกผ้�นวม ก200×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. ดีไซเนอร์: Synnöve Mork รหัส: 102.409.62 ปลอกผ้านวมและ ปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเดีย่ ว) ราคา 1,490 บาท ปลอกผ้�นวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 802.409.49 04 โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของใต้เตียง รุน ่ FJELL/ฟแยลล์ กว้าง 170 ซม. ราคา 19,990 บาท เตียงไม้สนย้อมสีด�ำ ใต้เตียง เป็นลิน้ ชักขน�ดใหญ่ 4 ใบ สำ�หรับเก็บ ของใช้ต�่ งๆ ก170×ย209×ส114 ซม. ใช้ ทีน่ อนขน�ด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: T Christense/K Legaard (ทีน่ อนและชุด เครือ่ งนอนแยกจำ�หน่�ย)

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

05 โต๊ะข้างเตียง รุน ่ VETTRE/เวทเตร ราคา 1,290 บาท รหัส: 802.226.29 ดูขอ้ มูล สินค้�ในหน้� 208 06 ตูเ้ สือ ้ ผ้า 2 บานเปิด รุน ่ FJELL/ฟแยลล์ ราคา 17,990 บาท ตูไ้ ม้สนไม่ท�ำ สี ในตูม้ ี ร�วแขวนผ้� 2 ร�ว ตะขอแขวน 2 อัน และ ร�วแขวนเครือ่ งประดับ ก110×ล64×ส208 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/ K Legaard รหัส: 402.226.31 ดูสน ิ ค้าเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

05

04 โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของใต้เตียง

รุน ่ FJELL/ฟแยลล์ กว้าง 170 ซม.

19,990 บาท


ห้องนอน

131

› ไม่มข ี องรก ไม่มเี สียงดัง

01

ไม่มอ ี ะไรรบกวน คุณก็พร้อมเข้านอน และตืน ่ รับวันใหม่ อย่างสดใส ‹

02

01 ตูแ้ ขวนผนัง รุน ่ FÖRHÖJA/เฟอร์เฮยย่า ราคา 690 บาท/ใบ วัสดุ: ผิวทำ�สี สีข�ว ก30×ล20×ส30 ซม. รหัส: 702.523.58 02 โคมไฟพืน ้ /โคมไฟอ่านหนังสือ รุน ่ TRÅL/ ทรวล ราคา 1,390 บาท/ดวง ปรับทิศท�ง แสงไฟได้ง�่ ย โดยปรับทีแ่ ขนโคม ส�ม�รถ ใช้รว่ มกับโคมไฟแบบอืน่ ๆ ในรุน่ เดียวกัน วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /อะลูมเิ นียม สีข�ว สูง 135 ซม. ดีไซเนอร์: Olle Lundberg รหัส: 602.625.98

03 โครงเตียงสูงพร้อมกล่องเก็บของ 4 ใบ

รุน ่ MALM/มาล์ม กว้าง 176 ซม.

13,490 บาท

03 โครงเตียงสูงพร้อมกล่องเก็บของ 4 ใบ รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 13,490 บาท กล่องลิน้ ชักใหญ่ 4 ใบ พร้อมล้อเลือ่ น เก็บของได้ม�ก วัสดุ: ผิวทำ�สี สีข�ว ก176×ย209×ส100 ซม. ใช้ทน่ี อนขน�ด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: Eva Lilja Löwenhielm รหัส: 799.316.12

05

04 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์)

รุน ่ LINBLOMMA/ลีนบลุมม่า

2,690 บาท

04 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ LINBLOMMA/ลีนบลุมม่า ราคา 2,690 บาท ผ้�ลินนิ เป็นเส้นใย ธรรมช�ติทเ่ี หนียวทนท�น มีเนือ้ ละเอียด เป็นมันเง� ปลอกผ้�นวม ก200×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. สีเนเชอรัล รหัส: 201.901.03 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเดีย่ ว) ราคา 2,290 บาท ปลอก ผ้�นวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 601.900.83

06 ตูเ้ สือ ้ ผ้า 4 บานเปิด รุน ่ PAX/พักซ์

24,730 บาท

05 กล่องเก็บของใต้เตียง รุน ่ MALM/มาล์ม 07

ลิน ้ ชักเก็บของซ่อนใต้เตียง อีกหนึง่ วิธท ี ท ่ี าำ ให้หอ้ งดูเป็นระเบียบ สะอาดตา เพือ่ ความรูส ้ ก ึ สงบและผ่อนคลาย

06 ตูเ้ สือ ้ ผ้า 4 บานเปิด รุน ่ PAX/พักซ์ ราคา 24,730 บาท พร้อมร�วแขวนผ้� 3 ร�ว และชัน้ ว�ง 6 ชัน้ วัสดุ: ผิวฟอยล์/วีเนียร์ไม้ สนเคลือบแล็กเกอร์ สีข�ว/Oksvoll pine ก200×ล60×ส236.4 ซม. ลองใช้โปรแกรมออกแบบตูเ้ สือ ้ ผ้า ออนไลน์ PAX planner ได้ท่ี www.IKEA.co.th/paxplanner 07 ตู้ 5 ลิน ้ ชัก รุน ่ SVEIO/สวัยอู ราคา 11,990 บาท ลิน้ ชักพร้อมตัวชะลอก�ร กระแทก ช่วยให้ปด ิ ลิน้ ชักได้เบ�และเงียบ วัสดุ: ผิวทำ�สี สีข�ว ก77×ล48×ส133 ซม. ดีไซเนอร์: Sigga Heimis รหัส: 402.196.95 ดูขอ ้ มูลบริการจัดส่งและประกอบสินค้า ได้ในหน้า 309


132

ห้องนอน

› เพราะคำานึงถึงราคา

เป็นอันดับแรก เราจึงต้องมัน ่ ใจว่า เฟอร์นเิ จอร์หอ้ งนอนของเรา ให้ความสบาย ในราคาทีเ่ ป็นเจ้าของได้ ‹

02

01

01 ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บาน รุน ่ BRUSALI/บรูสซาลี ราคา 9,990 บาท พร้อมชัน้ วางปรับ ระดับได้ 3 ชัน้ และราวแขวนผ้า 2 ราว เลือกติดแผ่นกระจกทีบ ่ านไหนของตู้ ก็ได้ วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจก สีขาว ก131×ล57×ส190 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 602.501.66 02 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ NYPONROS/นีพปอนรูส ราคา 1,890 บาท ทอจากเส้นด้ายฝ้าย 100% ทอแน่น เนือ้ นุม่ และทนทาน ปลอก ผ้านวม ก200×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. สีขาว/น้าำ เงิน รหัส: 301.891.56

05 โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ 4 ใบ

รุน ่ BRUSALI/บรูสซาลี กว้าง 175 ซม.

10,990 บาท

03 ราวแขวน 5 ตะขอ รุน ่ HJÄLMAREN/ เยลมาเรน ราคา 590 บาท ให้ยด ึ ด้วยสกรู ทีเ่ หมาะกับพืน้ ผิวผนัง (สกรูแยกจำาหน่าย) วัสดุ: ผิวทำาสี/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ย57.5×ส16 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 202.275.97

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

04 โต๊ะข้างเตียง รุน ่ BRUSALI/บรูสซาลี ราคา 1,690 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว ก44×ล36×ส62 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 202.501.54 05 โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ 4 ใบ รุน ่ BRUSALI/บรูสซาลี กว้าง 175 ซม. ราคา 10,990 บาท กล่องลิน้ ชักใหญ่ 4 อัน พร้อมล้อเลือ่ น เก็บของได้มาก วัสดุ: ผิว ฟอยล์ สีขาว ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard ก175×ย206×ส93 ซม. ใช้ทน่ี อน ขนาด 160×200 ซม. รหัส: 499.292.86 (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย)

04

03 ราวแขวน 5 ตะขอ

รุน ่ HJÄLMAREN/เยลมาเรน

590 บาท/ราว


ห้องนอน

03 โคมไฟผนัง หลอด LED

รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012

โคมไฟ LED รุน ่ SPOKA/สเปิคก้า ให้แสงสว่างคอยอยูเ่ ป็นเพือ่ นเด็กๆ ในยามค่าำ คืน และช่วยขับไล่ เจ้าตัวประหลาดออกไป

2,290 บาท

135

› ใครๆ ก็อยากมี

พืน ้ ทีส ่ ว่ นตัว คุณแม่ของหนูนอ้ ย ก็เช่นกัน ‹

โคมไฟ IKEA PS/อิเกีย พีเอส ใช้หลอด LED จึงเหมาะสำาหรับ ใช้ในห้องนอน เพราะนอกจาก จะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังช่วยประหยัดพืน ้ ทีอ่ ก ี ด้วย

02

01 ใหม่ ผ้าม่านคู่ รุน ่ LANGÖR/ลังเงอร์ ราคา 1,490 บาท ม่านห่วงตาไก่ ผ้าโพลีเอสเตอร์ 65% ผ้าฝ้าย 35% ก145×ย250 ซม. สีขาว/แดง/ดำา ดีไซเนอร์: Niina Aalto รหัส: 702.323.13 01 ใหม่

ผ้าม่านคู่ รุน ่ LANGÖR/ลังเงอร์

02 โคมไฟกลางคืนใช้หลอด LED รุน ่ SPÖKA/สเปิคก้า ราคา 590 บาท/ดวง โคมไฟจะเปลีย่ นสีสลับไปมา ให้กดสวิตช์เมือ่ ต้องการหยุดทีส่ ใี ดสีหนึง่ วัสดุ: พลาสติก โพลีโพรพิลนี /ยางซิลโิ คน ดีไซเนอร์: Bodrul Khalique สีขาว/แดง รหัส: 901.509.76 สีขาว/เทอร์ควอยซ์ รหัส: 701.509.82

1,490 บาท เรือ่ งราวของกะลาสีเรือทีต ่ อ้ งห่างไกล จากคนรัก กลายเป็นแรงบันดาลใจในการ ออกแบบผ้าม่าน LANGÖR/ลังเงอร์ เมือ่ เปิดม่านออกหมายถึงคูร่ ก ั ต้องแยก จาก แต่เมือ่ ปิดม่าน คูร่ ก ั ก็กลับมาพบกัน อีกครัง้

03 โคมไฟผนังหลอด LED รุน ่ IKEA PS 2012 /อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 2,290 บาท โคมทรงแบนช่วยประหยัดที่ เก็บได้โดยดัน โคมให้แนบไปกับผนัง โคมไฟให้แสงสว่าง 260 ลูเมน หรือเทียบเท่าหลอดไส้ขนาด 25 วัตต์ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /อะลูมเิ นียม/ โพลีคาร์บอเนต สีขาว ขนาดเมือ่ กางออก ย90×ก55×ส30 ซม. ดีไซเนอร์: Johanna Jelinek รหัส: 402.077.77 04 โครงเตียง รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 4,690 บาท ข้างเตียงปรับความสูงได้ ใช้ได้กบ ั ทีน่ อนทีม่ ค ี วามหนาต่างกัน วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ก107×ย211×ส77 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 90×200 ซม.

04

05 ผ้าคลุม รุน ่ EIVOR/อายวูร์ ราคา 990 บาท ผ้าอะคริลค ิ 100% สีดาำ /ขาว ก125×ย170 ซม. รหัส: 302.121.28

05 06

06 โครงเตียงและระแนงพืน ้ เตียง รุน ่ GULLIVER/กุลลิแวร์ ราคา 3,790 บาท สีขาว ก76×ย165×ส57 ซม. ใช้ทน่ี อน ขนาด 70×160 ซม. (ทีน่ อนและเครือ่ งนอน แยกจำาหน่าย) รหัส: 398.874.42


ห้องน้�ำ

10 ปี 02 ตูก ้ ระจก 2 บ�น รุน ่ GODMORGON/กูดมอร์รอน

9,950 บ�ท

ห้องน้�ำ ห้องเล็กๆ ห้องนี้ ต้องเก็บของใช้และของกระจุกกระจิกไว้ม�กม�ย ห้องน้�ำ เป็นห้องทีเ่ ป็นส่วนตัวม�กทีส ่ ด ุ ในบ้�น แน่นอนว่�สิง ่ ทีส ่ �ำ คัญทีส ่ ด ุ ของห้องนีค ้ อ ื ก�รใช้ง�นได้อย่�งคล่องตัว เพร�ะเป็นห้องทีค ่ ณ ุ ใช้เตรียมตัวให้พร้อม สำ�หรับก�รใช้ชวี ต ิ ในแต่ละวัน และเตรียมตัวสำ�หรับก�รพักผ่อนนอนหลับในแต่ละคืน และเมือ ่ ห้องน้�ำ ทำ�หน้�ทีน ่ ไ้ี ด้สมบูรณ์ คุณก็จะรูส ้ ก ึ ดีทง ้ั ในชัว่ โมงเร่งรีบช่วงเช้� และในชัว่ โมงผ่อนคล�ยอย่�งเป็นส่วนตัวในช่วงเย็น

01

ตูอ้ �่ งล้�งหน้� 2 ลิน ้ ชัก รุน ่ GODMORGON/BRÅVIKEN กูดมอร์รอน/บรัววีคเกน

16,900 บ�ท 10 ปี

ใช้พน ้ื ทีท ่ ม ่ี ใี ห้เกิดประโยชน์สง ู สุด ตู้ GODMORGON/กูดมอร์รอน ช่วยเก็บของทุกชิน ้ ให้พร้อมใช้ได้ตลอด

01 ตูอ้ �่ งล้�งหน้� 2 ลิน ้ ชัก รุน ่ GODMORGON/BRÅVIKEN กูดมอร์รอน/บรัววีคเกน ร�ค� 16,900 บ�ท ลิน้ ชักดึงออกได้สด ุ ความยาวของราง ช่วยให้หยิบของในลิน้ ชักได้ส้ ะดวก วัสดุ: ผิวฟอยล์/หินอ่อนบดอัด สีนาำ้ ตาลดำา ก102×ล49×ส68 ซม. รหัส: 498.947.05 (ขาตัง้ รุน่ GODMORGON/กูดมอร์รอน แยกจำาหน่าย) 02 ตูก ้ ระจก 2 บ�น รุน ่ GODMORGON/กูดมอร์รอน ร�ค� 9,950 บ�ท ชัน้ วางปรับระดับได้ ทำาจากกระจกนิรภัย ทนความร้อนและแรงกระแทกได้ดเี ยีย่ ม และรับน้าำ หนักได้มากกว่าชัน้ วางทัว่ ไป วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจก ก80×ล14×ส96 ซม. รหัส: 702.189.96

137


138

ห้องน้าำ

03 กรอบรูป รุน ่ RIBBA/ริบบ้า

299 บาท/ชิน้

ใครบอกว่า คุณจะแต่งห้องน้าำ ไว้อวด ความชอบส่วนตัวให้คนอืน ่ เห็นไม่ได้ กรอบรูปรุน ่ RIBBA/ริบบ้า มีหลายขนาด จากหลายวัสดุ ให้คณ ุ เปลีย่ นผนังห้องน้าำ เป็นแกลเลอรีสว่ นตัวได้งา่ ยๆ

01

01 ชัน ้ วางของ รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 4,290 บาท ชัน้ โล่งใช้งา่ ย ทัง้ มองหา และหยิบของทีต ่ อ้ งการได้สะดวก วัสดุ: ไม้ สนย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์เงา สีนาำ้ ตาลเข้ม ก42×ล37×ส172 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 002.176.55 02 ม้านัง ่ ไม่มพ ี นัก รุน ่ MOLGER/โมลเก้้ ราคา 1,690 บาท วัสดุ: ไม้ปอ๊ ปลาร์ ย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์เงา สีนาำ้ ตาลเข้ม ก79×ล37×ส50 ซม. ดีไซเนอร์: Richard Clack รหัส: 002.414.53 03 กรอบรูป รุน ่ RIBBA/ริบบ้า ราคา 299 บาท กรอบรูปหนาพิเศษ แต่งขอบกระดาษ ขาวด้านใน ให้รป ู ดูเด่นขึน้ วัสดุ: ผิวฟอยล์/ กระจก หนา 4.5 ซม. สีดาำ ใส่รป ู ภาพขนาด ก23×ส23 ซม. ดีไซเนอร์: Lisa Lindström รหัส: 802.081.38 04 ตูอ ้ า่ งล้างหน้า 2 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES RÄTTVIKEN/เฮมเนส เรทวีคเกน ราคา 11,900 บาท สามารถเลือ่ นแผ่นกัน้ เพือ่ ปรับขนาดพืน้ ทีภ ่ ายในลิน้ ชักได้ วัสดุ: ไม้ สนย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์เงา/พอร์ซเลน สี น้าำ ตาลเข้ม ก83×ล49×ส89 ซม.

้ า่ งล้างหน้า2ลิน ้ ชัก 04 ตูอ 02 ม้านัง ่ ไม่มพ ี นัก รุน ่ MOLGER/โมลเก้

1,690 บาท

รุน ่ HEMNES RÄTTVIKEN/เฮมเนส เรทวีคเกน

11,900 บาท


140

ห้องน้าำ

05

ก๊อกน้าำ ทุกแบบของ IKEA มีอป ุ กรณ์เติมอากาศในตัว เพือ่ ช่วยประหยัดน้าำ แต่วธิ ป ี ระหยัดน้าำ ทีด ่ ท ี ส ่ี ด ุ คงหนีไม่พน ้ การปิดก๊อกน้าำ ให้สนิท เช่นในเวลาทีค ่ ณ ุ แปรงฟัน 01 เก้าอี้ 2 ขัน ้ รุน ่ MOLGER/โมลเก้

890 บาท 04

เปลีย่ นเวลาเข้าคิว เป็นเวลาพูดคุย

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

การมีอา่ งล้างหน้าหลายใบวางต่อกัน ช่วยให้คณ ุ แปรงฟันพร้อมกันได้ ไม่ตอ ้ งเข้าแถวรอหรือต่อคิวแปรงฟัน เท่านีก ้ ม ็ เี วลาคุยกันเพิม ่ ขึน ้ อีกนิด

01 เก้าอี้ 2 ขัน ้ รุน ่ MOLGER/โมลเก้ ราคา 890 บาท วัสดุ: ไม้เบิรช์ เคลือบแล็กเกอร์เงา ก41×ล44×ส35 ซม. ดีไซเนอร์: Eva Lilja Löwenhielm รหัส: 702.414.64 02 ตูอ้ า่ งล้างหน้า 2 ลิน ้ ชัก (อ่างเดีย่ ว) รุน ่ GODMORGON EDEBOVIKEN/กูดมอร์รอน เอียดาบูวค ี เกน ราคา 16,400 บาท ลิน้ ชักดึงออกได้สด ุ ราง มองหาและหยิบของใช้ทต ่ี อ้ งการ ได้สะดวก วัสดุ: ผิวฟอยล์ไฮกลอส/หินอ่อนบด สีไฮกลอสขาว ก102×ล49×ส64 ซม. รหัส: 499.033.66 03 ตูอ้ า่ งล้างหน้า 2 ลิน ้ ชัก (อ่างคู)่ รุน ่ GODMORGON EDEBOVIKEN/กูดมอร์รอน เอียดาบูวค ี เกน ราคา 17,400 บาท ลิน้ ชักเดินเรียบลืน่ ไม่สะดุด พร้อมตัวล็อคกันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึง ออกสุดราง วัสดุ: ผิวฟอยล์ไฮกลอส/หินอ่อนบด สีไฮกลอสขาว ก102×ล49×ส64 ซม. รหัส: 699.033.65 04 แก้วใส่แปรงสีฟน ั รุน ่ LOSJÖN/ลูเควิน ราคา 79 บาท/ชิน ้ วัสดุ: พลาสติก PET สีชมพู/ขาว ขนาดØ8 ซม. สูง 12 ซม. ดีไซเนอร์: Maria Vinka รหัส: 102.257.92 05 กระจกเงา รุน ่ GODMORGON/กูดมอร์รอน 890 บาท/บาน ฟิตติง้ ยึดกระจกสามารถปรับ ความลึกได้ เพือ่ ให้มชี อ่ งว่างสำาหรับเก็บสายไฟ ก100×ส96 ซม. รหัส: 301.789.83

02 ตูอ ้ า่ งล้างหน้า 2 ลิน ้ ชัก (อ่างเดีย่ ว)

รุน ่ GODMORGON EDEBOVIKEN/ กูดมอร์รอน เอียดาบูวค ี เกน

16,400 บาท

ตูก ้ ว้าง 100 ซม. กว้างพอ ให้วางอ่างล้างหน้า 2 ใบคูก ่ น ั ได้สบายๆ

03


142

ห้องน้าำ 07

› ใช้ได้ทง ้ั ล้างหน้า

แขวนผ้าเช็ดมือ วางสบูแ่ ละของใช้ตา่ งๆ อ่างเล็กๆ นีใ้ ห้ประโยชน์ ใช้สอยครบครัน ‹

ซีรส ี ์ LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น ช่วยให้ใช้พน ้ื ทีใ่ นห้องน้าำ ห้องเล็ก ได้คม ุ้ เกินตัว เพราะมีหลายขนาด สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับ รูปทรงและขนาดของห้องน้าำ ได้ 01

01 ตูอ้ า่ งล้างหน้า 1 บาน/2 ตูข้ า้ ง รุน ่ LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น ราคา 7,900 บาท ขอบอ่างเหมาะสำาหรับวางจานสบู่ แก้วน้าำ แปรงฟัน ฯลฯ ขายพร้อมทีแ่ ขวนผ้า ถาดสบู่ และถาดสแตนเลส วัสดุ: ผิวฟอยล์/ พอร์ซเลน สีขาว ก60×ล41×ส92 ซม. รหัส: 398.940.89

06

05

03 ผ้าเช็ดมือ รุน ่ FRÄJEN/แฟรเย่น ราคา 99 บาท/ผืน ผ้าฝ้าย 100% สีขาว ผลิตจากใยฝ้ายชนิดเส้นใยยาว (Combed cotton) ให้ผวิ สัมผัสนุม่ นวล ใช้ได้นาน ก40×ย70 ซม. รหัส: 701.684.68 04 เก้าอีส ้ ตูล รุน ่ BOLMEN/บูลม ์ เมน ราคา 169 บาท มียางกันลืน่ ทีข่ าเก้าอี้ วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว/ดำา ก33×ล23×ส31 ซม. รหัส: 901.654.16 05 ผ้าม่านห้องน้าำ รุน ่ TVINGEN/ทวินเง่น ราคา 299 บาท ม่านโพลีเอสเตอร์ 100% สีขาว/ดำา ก180×ย200 ซม. ขอบยางด้าน ล่าง ช่วยเพิม่ น้าำ หนักให้ผา้ ม่านทิง้ ตัวสวย แขวนด้วยห่วงคล้องผ้าม่าน ดีไซเนอร์: Anna Salander รหัส: 102.495.71

ผ้าม่านห้องน้าำ รุน ่ TVINGEN/ทวินเง่น

299 บาท

02 โครงเหล็ก/ตะกร้าตาข่าย 2 ใบ/แผ่นท็อป รุน ่ ALGOT/อัลกอท ราคา 1,490 บาท/ชุด ซีรสี อ์ ลั กอทประกอบได้หลายแบบ เพือ่ ให้เข้า กับพืน้ ทีแ่ ละปริมาณของทีต ่ อ้ งการเก็บ ใช้เก็บของอะไรก็ได้ และเก็บได้ทกุ ที่ ทุกบริเวณ ในบ้าน วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /ผิวทำาสี สีขาว ก41×ล60×ส72 ซม. ดีไซเนอร์: Francis Cayouette

03

ผ้าเช็ดมือ รุน ่ FRÄJEN/แฟรเย่น

99 บาท/ผืน 02 โครงเหล็ก/ตะกร้าตาข่าย 2 ใบ/แผ่นท็อป

01 ตูอ ้ า่ งล้างหน้า 1 บาน/2 ตูข้ า้ ง

รุน ่ ALGOT/อัลกอท

รุน ่ LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น

1,490 บาท/ชุด

7,900 บาท

06 ตูก ้ ระจก 2 บาน รุน ่ LILLÅNGEN/ ลิลลงเง่น ราคา 1,950 บาท พร้อมชัน้ ปรับ ระดับได้ 2 ชัน้ วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกเงา/ กระจกนิรภัย สีขาว ก60×ล21×ส64 ซม. รหัส: 902.103.34 07 ราวแขวนม่านห้องน้าำ รุน ่ ORE/อูเร่ ราคา 249 บาท/ราว ราวม่านแบบขาสปริง ติดตัง้ ได้โดยไม่ตอ้ งเจาะผนัง วัสดุ: อะลูมเิ นียมพ่นสีฝนุ่ สีขาว ยาว 110-200 ซม. รหัส: 801.793.86

04


ห้องน้าำ

07 02 03 06 04

ตูก ้ ระจกเก็บของ รุน ่ BRIMNES/บริมเนส

2,690 บาท

145

› วิธง ี า่ ยๆ

ในการจัดระเบียบห้องน้าำ คือ เอาข้าวของออกไป เก็บข้างนอกเสียบ้าง ‹

01 รถเข็น รุน ่ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล ราคา 1,990 บาท/คัน ชัน้ วางของถอดได้ ทำาความสะอาดง่าย วัสดุ: สแตนเลส/ พลาสติก ก48×ล24×ส77 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 801.714.32 02 กระจกเงา รุน ่ GODMORGON/กูดมอร์ รอน ราคา 790 บาท ตัวยึดกระจกสามารถ ปรับความลึกได้ เพือ่ ให้มชี อ่ งว่างสำาหรับเก็บ สายไฟ ก80×ส96 ซม. รหัส: 901.821.66 03 โคมไฟติดผนัง รุน ่ MUSIK/มูซค ี ราคา 890 บาท วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติกโพลี คาร์บอเนต สูง 61 ซม. รหัส: 202.174.85 04 ตูก ้ ระจกเก็บของ รุน ่ BRIMNES/บริมเนส ราคา 2,690 บาท มีชน้ั วางของอยูห่ ลัง กระจก ใช้เก็บของกระจุกกระจิกต่างๆ ให้หยิบใช้สะดวก วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจก สีขาว ก48×ส138 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 102.474.59

05 ตูอ ้ า่ งล้างหน้า 2 ลิน ้ ชัก

รุน ่ GODMORGON ODENSVIK/กูดมอร์รอน อูเดนส์วค ี

01

รถเข็น รุน ่ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล

1,990 บาท/คัน

เก็บไดร์เป่าผม หวี และแปรง ไว้บนรถเข็นนอกห้องน้าำ ให้คณ ุ คว้ามาหวี ไดร์ หรือแต่งผมใหม่ ได้ทน ั ที ในช่วงเวลาเร่งรีบ

10,400 บาท

05 ตูอ้ า่ งล้างหน้า 2 ลิน ้ ชัก รุน ่ GODMORGON ODENSVIK/ กูดมอร์รอน อูเดนส์วค ี ราคา 10,400 บาท สามารถเลือ่ นแผ่นกัน้ เพือ่ ปรับพืน้ ทีภ ่ ายใน ลิน้ ชักได้ วัสดุ: ผิวฟอยล์ไฮกลอส/พอร์ซเลน สีไฮกลอสเทา ก63×ล49×ส64 ซม. รหัส: 998.843.70 06 ตูก ้ ระจก 2 บาน รุน ่ GODMORGON/ กูดมอร์รอน ราคา 7,950 บาท ใช้เก็บ ลิปสติก แปรงแต่งหน้า อายชาโดว์ ฯลฯ ให้เป็นระเบียบ วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจก ก60×ล14×ส96 ซม. รหัส: 702.190.00 07 ราวตากผ้า/ชัน ้ วาง รุน ่ GRUNDTAL/ กรุนด์ทอล ราคา 590 บาท/ชิน ้ วัสดุ: สแตนเลส ย80×ล28 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar รหัส: 001.818.16 ดูสน ิ ค้าเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย


146

ห้องน้าำ

ห้องน้าำ เดิม ฉบับปรับปรุงใหม่

04

01

199 บาท/ผืน

ไม่ตอ้ งทุบ ไม่ตอ้ งรือ้ ห้องน้าำ ห้องเดิมก็ดด ู ขี น ้ึ ได้ เชือ่ ไหมว่า เพียงเปลีย่ นผ้าขนหนูผน ื ใหม่ ก็ให้ความรูส ้ ก ึ ต่างไปจากเดิมได้ มาดูกน ั ว่าอุปกรณ์งา่ ยๆ อะไรบ้าง ทีช่ ว่ ยสร้างลุคใหม่ในห้องน้าำ 01 ราวตากผ้า/ชัน ้ วาง รุน ่ HJÄLMAREN/เยลมาเรน ราคา 1,190 บาท วัสดุ: ผิวทำ�สี/เหล็กพ่นสี ฝุน่ สีข�ว ย58.6×ก12.5×ส12.8 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 102.275.93 02 แผ่นพืน ้ ไม้จริง รุน ่ MOLGER/โมลเก้ ราคา 329 บาท/แผ่น วัสดุ: ไม้เบิรช์ เคลือบแล็กเกอร์เง� ย37×ก37 ซม. ดีไซเนอร์: Richard Clack รหัส: 702.418.12 03 อุปกรณ์รน ุ่ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล วัสดุ: สแตนเลส ดีไซเนอร์: Francis Cayouette ราวตากผ้า ราคา 790 บาท ก65×ล35×ส85 ซม. รหัส: 401.777.61 ทีใ่ ส่ชอ้ นส้อม ราคา 195 บาท/ชิน ้ ใช้ได้อเนกประสงค์ เช่น เก็บช้อนส้อม เครือ่ งครัว สมุนไพร หรือ ใช้ใส่ดอกไม้กไ็ ด้ ขน�ดØ12 ซม. สูง 28 ซม. รหัส: 502.020.86 04 ชัน ้ วางของ รุน ่ MOLGER/โมลเก้ ราคา 2,390 บาท/ชัน ้ ชัน้ โล่ง ห�ของง่�ยและหยิบได้สะดวก วัสดุ: ไม้เบิรช์ เคลือบแล็กเกอร์เง� ก37×ล37×ส140 ซม.ดีไซเนอร์: Richard Clack รหัส: 901.670.95 05 ผ้าเช็ดมือ รุน ่ ÅFJÄRDEN/อัวฟแยร์เดน ราคา 199 บาท/ผืน ผ้�ฝ้�ย 100% จ�กใยฝ้�ยชนิด เส้นใยย�ว นุม่ นวล ใช้ได้น�น สีด�ร์กเบจ ก40×ย70 ซม. รหัส: 101.906.55 (มีหล�ยขน�ดให้เลือก) 06 ชัน ้ วางอ่างล้างหน้า รุน ่ RÖNNSKÄR/เรินน์แชร์ ราคา 690 บาท แผ่นชัน้ ถอดได้ ทำ�คว�ม สะอ�ดง่�ย วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีด�ำ ก57×ล42×ส70 ซม. ดีไซเนอร์: Jon Karlsson รหัส: 101.925.79 07 ใหม่ ชัน ้ แขวนผนัง รุน ่ HJÄLMAREN/เยลมาเรน ราคา 3,190 บาท วัสดุ: ผิวทำ�สี/เหล็กพ่น สีฝนุ่ สีข�ว ก50×ล35×ส190 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 402.467.69

05 ผ้าเช็ดมือ รุน ่ ÅFJÄRDEN/อัวฟแยร์เดน

การปลูกต้นไม้เล็กๆ หลายๆ ต้น ไว้ในห้องน้าำ ช่วยเพิม ่ พืน ้ ทีส ่ เี ขียว และยังดูสวยงามด้วยรูปทรงของ ใบไม้แบบต่างๆ และแน่นอนว่า ช่วยเพิม ่ อากาศสดชืน ่ ด้วย 07

03

02 แผ่นพืน ้ ไม้จริง รุน ่ MOLGER/โมลเก้

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

329 บาท/แผ่น

06

ใหม่ ชัน ้ แขวนผนัง รุน ่ HJÄLMAREN/เยลมาเรน

3,190 บาท


148

สไตล์แต่งบ้าน

สไตล์แต่งบ้าน

11

แต่งตามสไตล์ ไม่หลุดธีม

โคมแขวนเพดาน รุน ่ HELG/เฮลก์

1,590 บาท

เราได้รวบรวมเฟอร์นเิ จอร์และของแต่งบ้านหลากหลายวัสดุ ดีไซน์ รายละเอียด สีสน ั และลวดลาย ทีด ่ เู ข้ากันได้อย่างกลมกลืนเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันมาไว้ในหน้าต่อไปนี้ ไม่วา่ จะเป็นสไตล์เรียบง่ายแต่ดด ู ี ไปจนถึงสไตล์อบอุน ่ และสีสดจัดจ้าน เพือ ่ ให้สไตล์ตา่ งๆ นีเ้ ป็นแรงบันดาลใจและจุดประกายไอเดียใหม่ๆ ในการแต่งบ้าน 01

12

04

โคมไฟผนัง LED รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012

2,290 บาท

10

09 08

03

14

02

06

ตูล ้ น ้ิ ชักมีลอ ้ เลือ ่ น รุน ่ ALEX/อเล็กซ์

4,690 บาท

13

ตูล้ น ้ิ ชักและลิน ้ ชักเสริม รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012

17,980 บาท

07

เพราะวัสดุธรรมชาติชว่ ยสร้างบรรยากาศทีด ่ ใี ห้กบ ั บ้านทุกบ้าน เราจึงมุง ่ พัฒนาวิธใี หม่ๆ ในการแต่งพืน ้ ผิวไม้เพือ ่ โชว์ความงามของ เนือ ้ ไม้และเสริมความทนทาน ให้ไม้ทนต่อรอยขีดข่วน ความร้อน หรือ แม้แต่คราบกาแฟและคราบอืน ่ ๆ เพราะผิวไม้ตอ ้ งมีดม ี ากกว่าความ ทนทานและความสวยงาม แต่จะต้องรูส ้ ก ึ ดียามสัมผัสด้วย ” Bengt Ling, Surface treatment developer กล่าว

05

01 โคมไฟผนัง LED รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 2,290 บาท รหัส: 602.116.98 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 45 02 เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ NOLMYRA/นูลมีรา่ ราคา 1,190 บาท รหัส: 302.336.06 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 20 03 เก้าอีม ้ แี ขน รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 2,750 บาท ก52×ล46×ส76 ซม. สีดาำ รหัส: 402.068.05 04 ภาชนะเซรามิก รุน ่ TICKAR/ทิคการ์ ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 292 05 โซฟา 2 ทีน ่ ง่ั รุน ่ KLIPPAN/คลิปปัน ราคา 5,990 บาท สี Storlien ดำา/ขาว รหัส: 599.281.49 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 165 06 ตูล้ น ้ิ ชักมีลอ้ เลือ่ น รุน ่ ALEX/อเล็กซ์ ราคา 4,690 บาท รหัส: 201.962.42 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 182 07 ผ้าคลุม รุน ่ EIVOR/อายวูร์ ราคา 990 บาท อะคริลคิ 100% ก125×ย170 ซม. สีดาำ /ขาว รหัส: 302.121.28 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 135

08 เก้าอี้ รุน ่ SIGURD/ซีเกิรด ์ ราคา 2,000 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/ไม้เบิรช์ ทำาสี สีขาว ก46×ล46×ส78 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 602.011.47 09 โต๊ะ รุน ่ TORNLIDEN NIPEN/ทูรน ์ ลีเดน นีเปน ราคา 3,690 บาท รหัส: 299.309.07 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 182 10 กล่องใส่นต ิ ยสาร ชุด 2 ชิน ้ รุน ่ KNUFF/คนุฟฟ์ ราคา 279 บาท วัสดุ: ไม้อด ั เบิรช์ ไม่ทาำ สี ขนาด 9x24x31 ซม. และ 31x25x10 ซม. รหัส: 301.873.41 11 โคมแขวนเพดาน รุน ่ HELG/เฮลก์ ราคา 1,590 บาท รหัส: 102.269.56 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 195 12 ตะกร้าสาน รุน ่ KASTANJENÖT/กัสตันเยเนิท ราคา 399 บาท รหัส: 002.424.76 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 221 13 ตูล้ น ้ิ ชักและลิน ้ ชักเสริม รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 17,980 บาท วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ผสมสี ก130×ล48×ส109/133 ซม. รหัส: 098.994.27 14 ชามเสิรฟ ์ รุน ่ SEKIN/เซียชีน ราคา 349 บาท/ใบ ชามไม้เบิรช์ ขนาด Ø28 ซม. รหัส: 701.796.26

149


150 สไตล์แต่งบ้าน

สไตล์แต่งบ้าน 151

08

2,290 บาท

02 แก้วน้า ำ รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+

01

โคมแขวนเพดาน รุน ่ IKEA 365+ BRASA/อิเกีย 365+ บรอสซ่า

119 บาท/6 ใบ “ 03

ฉันสนใจว่าผูค ้ นใช้ชวี ต ิ อยูท ่ บ ่ี า้ นกันอย่างไร เพราะช่วยให้เข้าใจชีวต ิ ประจำาวันของผูค ้ นได้มากขึน ้ และช่วยให้เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ อิเกีย ให้ครบประโยชน์ใช้งาน ดีไซน์สวยและราคาไม่แพง ”

09

Mia Lundström, Range Strategist กล่าว

10 05

โถพลาสติกมีฝา ขนาด 2.3 ลิตร รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+

149 บาท

13

11 04

เก้าอี้ รุน ่ REIDAR/เรด้าร์

2,500 บาท

ถ้วยน้าำ ชาและจานรอง รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+

129 บาท

12

06 14 07

01 ตะกร้อมือทรงบอลลูน รุน ่ IKEA 365+ HJÄLTE/อิเกีย 365+ เยลเต้ ราคา 199 บาท รหัส: 401.615.81 ตะหลิว ราคา 129 บาท รหัส: 801.616.40 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 297 02 แก้วน้าำ รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 119 บาท /6 ใบ รหัส: 001.375.07 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 291 03 เครือ ่ งครัวสแตนเลส รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ใช้ได้กบ ั เตาทุกประเภท รวมทัง้ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า หม้อด้ามพร้อมฝา ราคา 449 บาท 1 ลิตร รหัส: 201.577.64 หม้อด้ามพร้อมฝา ราคา 590 บาท 2 ลิตร รหัส: 101.577.88 กระทะอเนกประสงค์พร้อมฝา ราคา 790 บาท ขนาด Ø24 ซม. รหัส: 701.658.32 หม้อซุปพร้อมฝา ราคา 1,190 บาท 10 ลิตร รหัส: 801.578.03 04 ถ้วยน้าำ ชาและจานรอง รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 129 บาท ชุดน้าำ ชาพอร์ซเลนสีขาว จุ 36 ซล. รหัส: 501.753.61 05 โถพลาสติกมีฝา รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 89 บาท จุ 0.3 ลิตร รหัส: 101.340.18 ราคา 119 บาท จุ 1.3 ลิตร รหัส: 101.340.23 ราคา 149 บาท จุ 2.3 ลิตร รหัส: 701.340.20 06 มีด รุน ่ IKEA 365+ GNISTRA/อิเกีย 365+ กนิสตร้า มีดปอกผลไม้ ราคา 199 บาท ใบมีดยาว 9 ซม. รหัส: 701.615.70 มีดทำาครัว ราคา 359 บาท ใบมีดยาว 20 ซม. รหัส: 101.615.68 07 จาน รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 149 บาท รหัส: 801.372.40 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 291

08 โคมแขวนเพดาน รุน ่ IKEA 365+ BRASA/อิเกีย 365+ บรอสซ่า ราคา 2,290 บาท รหัส: 801.316.72 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 196 09 โคมไฟ LED โต๊ะทำางาน รุน ่ TISDAG/ทิสดัค ราคา 2,990 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /พลาสติก สีขาว สูง 28 ซม. ดีไซเนอร์: H Preutz/O Wihlborg รหัส: 001.578.97 10 โครงเตียง รุน ่ NORDLI/นูรด ์ ลี ราคา 12,990 บาท ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 126 11 โต๊ะข้างเตียง รุน ่ NORDLI/นูรด ์ ลี ราคา 2,990 บาท รหัส: 702.192.84 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 126 12 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (คิงไซส์) รุน ่ FÄRGLAV/แฟรีลาฟ ราคา 2,190 บาท ปลอกผ้านวม ก240×ย220 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 002.299.17 13 เก้าอี้ รุน ่ REIDAR/เรด้าร์ ราคา 2,500 บาท ทำาจากอะลูมเิ นียมทัง้ ตัว ทนทานต่อสภาพอากาศนอกบ้านได้ดี ก49×ล50×ส78 ซม. สีขาว รหัส: 101.775.12 14 ผ้านวม (คิงไซส์) อบอุน ่ ระดับ1+3 รุน ่ IKEA 365+ MYSA/อิเกีย 365+ มึสซ่า ราคา 4,990 บาท ก240×ย220 ซม. รหัส: 401.736.21


152

สไตล์แต่งบ้าน

สไตล์แต่งบ้าน 08 09 01

โคมไฟตัง้ พืน ้ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

4,990 บาท 02

07

03

เก้าอีโ้ ยก รุน ่ POÄNG/พัวแอง

7,090 บาท

กระถางพร้อมจานรอง รุน ่ CASHEWNÖT/แคชชูเนิท

199 บาท 10

ฉันชืน ่ ชอบการแต่งบ้านด้วยผ้า เพราะผ้าช่วยแต่งเติมชีวต ิ ชีวา กำาหนดสไตล์ เพิม ่ ความอบอุน ่ นุม ่ นวล และอารมณ์ให้กบ ั ห้องได้ดี สำาหรับฉันแล้ว ผ้าแสดงถึงตัวตนความเป็นอิเกียได้เป็นอย่างมาก เพราะหากปราศจากลวดลายและสีสน ั อันเป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้า ของเราแล้ว เราคงไม่เป็นทีร่ จู้ ก ั ดีอย่างทุกวันนี้ ”

11

Christina Larsson, Range Strategist Textiles กล่าว

04

05

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ÄNGSSPIRA/แองส์สปีรา่

13

1,890 บาท

12

โต๊ะข้าง รุน ่ VEJMON/เวย์มน

3,990 บาท 06

14

01 ผ้าเมตร รุน ่ ÄLGÖRT/แอลก์เอิรท ์ ราคา 299 บาท/ม. รหัส: 302.272.62 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 118 02 โคมไฟแขวนเพดาน LED รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 5,490 บาท รหัส: 602.117.83 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 190 03 กระถางพร้อมจานรอง รุน ่ CASHEWNÖT/แคชชูเนิท ราคา 199 บาท สีขาว/เขียว รหัส: 902.279.09 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 280 04 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ÄNGSSPIRA/แองส์สปีรา่ ราคา 1,890 บาท ปลอกผ้านวม ก150×ย200ซม. ปลอกหมอน ก50×ย80 ซม. รหัส: 402.299.77 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 252 05 เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ LOCKSTA/ลุคสต้า ราคา 1,590 บาท เก้าอีผ ้ า้ โพลีเอสเตอร์ 100% ถอดซักได้ ก71×ล75×ส78 ซม. สีนาำ้ เงิน ดีไซเนอร์: E Strandmark/H Preutz รหัส: 202.396.56 ปลอกหมอนอิง รุน ่ SKARUM/สกอรุม ่ ราคา 199 บาท ผ้าฝ้าย 100% ย50×ก50 ซม. ดีไซเนอร์: Cilla Ramnek รหัส: 802.399.17 06 ปลอกหมอนอิง รุน ่ SKÄRBLAD/แชร์บลอด ราคา 199 บาท ผ้าฝ้าย 100% ย50×ก50 ซม. รหัส: 502.367.60 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 260

07 เก้าอีโ้ ยก รุน ่ POÄNG/พัวแอง ราคา 7,090 บาท โครงไม้วเี นียร์เบิรช์ เบาะหนัง Robust eggshell ก68×ล94×ส95 ซม. ดีไซเนอร์: Noboru Nakamura รหัส: 898.645.27 08 ชาม รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 990 บาท ชามแก้วเป่าโดยช่างฝีมอื ผูช้ าำ นาญ สีนาำ้ ตาล ขนาดØ38 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 902.409.39 09 โคมไฟตัง ้ พืน ้ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 4,990 บาท รหัส: 102.488.21 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 196 10 กระถางต้นไม้ รุน ่ PAPAJA/พะพาย่า ราคา 249 บาท รหัส: 802.057.43 11 เชิงเทียน รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา599 บาท/2 ชิน ้ รหัส: 202.482.84 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 285 12 โต๊ะข้าง รุน ่ VEJMON/เวย์มน ราคา 3,990 บาท รหัส: 801.614.66 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 19 13 พรมทอเรียบ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 12,990 บาท พรมขนสัตว์ 100% ก170×ย240 ซม. รหัส: 402.394.10 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 94 14 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 16,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 56% ลินนิ 25% โพลีเอสเตอร์ 19% สี Lindö เบจ ก205×ล93×ส80 ซม. รหัส: 398.891.44

153


154

สไตล์แต่งบ้าน

สไตล์แต่งบ้าน

โคมไฟโต๊ะทำางาน รุน ่ ARÖD/ออเริด

01

1,590 บาท

155

02

12

พรมขนสัน ้ รุน ่ HELSINGE/เฮลซิงเง

2,990 บาท 11

หนึง ่ ในค่านิยมของอิเกียทีเ่ รายึดถือเรือ ่ ยมา คือความเชือ ่ ทีว่ า่ ทุกสิง ่ เป็นไปได้ ซึง ่ หมายรวมถึงลวดลายและสีสน ั ด้วย ดังนัน ้ คุณจะแต่งบ้านด้วยลวดลายหรือสีสน ั ใดก็ได้ ตราบใดทีท ่ าำ ให้ คุณรูส ้ ก ึ ดี และไม่ตอ ้ งห่วงเลยว่าจะดูไม่เข้ากัน เพราะสไตล์เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคน ”

13

นาฬิกาปลุก รุน ่ DEKAD/เดียคอด

149 บาท

Annette Ydholm, Interior designer กล่าว 03

14

15

09

05 07 04 06

18

08 16 17 10

01 โคมไฟโต๊ะทำางาน รุน ่ ARÖD/ออเริด ราคา 1,590 บาท รหัส: 301.477.84 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 193 02 นาฬิกาปลุก รุน ่ DEKAD/เดียคอด ราคา 149 บาท สีดาำ รหัส: 301.875.67 03 ตูแ้ ขวนผนัง รุน ่ RÅSKOG/รวสกูก ๊ ราคา 2,190 บาท ก60×ล19×ส27 ซม. รหัส: 502.138.67 04 ปลอกหมอนอิง รุน ่ BJÖRNLOKA FIGUR/บเยิรน ์ ลูกา้ ฟิกรู ์ ราคา 199 บาท ผ้าฝ้าย 100% รหัส: 502.366.18 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 263 05 หมอนอิง รุน ่ BJÖRNLOKA/บเยิรน ์ ลูกา้ ราคา 890 บาท รหัส: 902.384.13 06 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 13,190 บาท สี Risane เนเชอรัล รหัส: 699.085.13 07 รูปภาพ รุน ่ SIBBARED/ซิบบาเรียด ราคา 690 บาท รหัส: 702.335.53 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 277 08 อาร์มแชร์หวาย รุน ่ BYHOLMA/บีโฮล์มมา ราคา 2,990 บาท ก68×ล72×ส92 ซม. สีเทา รหัส: 701.645.59 09 รถเข็นอาหาร รุน ่ RÅSKOG/รวสกูก ๊ ราคา 2,790 บาท ก31×ย45×ส28 ซม. รหัส: 302.279.74 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 84 10 ปลอกหมอนอิง รุน ่ URSULA/อูรซ์ ลู า่ ราคา 499 บาท/ใบ ป่านรามี 100% ย65×ก65 ซม. สีขาว รหัส: 202.006.92 สีเบจ รหัส: 602.006.90

หมอนอิง รุน ่ ÅKERKULLA/อัวเคร์คลุ ล่า

790 บาท/ใบ 11 เก้าอี้ รุน ่ INGOLF/อิงกอล์ฟ ราคา 2,250 บาท เก้าอีไ้ ม้ยางทำาสีขาว ก43×ล52×ส91 ซม. รหัส: 701.621.74 12 พรมขนสัน ้ รุน ่ HELSINGE/เฮลซิงเง ราคา 2,990 บาท รหัส: 202.477.55 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 263 13 ภาชนะเซรามิก รุน ่ PROMENAD/พรูเมอนาด ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 288 14 โต๊ะข้างเตียง รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 1,990 บาท โต๊ะไม้สนย้อมสีแดง ก46×ล35×ส70 ซม. รหัส: 401.815.22 15 โคมไฟโต๊ะทำางาน รุน ่ KROBY/ครูบี ราคา 690 บาท รหัส: 300.894.30 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 197 16 ตูบ ้ านกระจก 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 16,990 บาท ตูไ้ ม้สนย้อมสีขาว บานกระจกนิรภัย ก90×ล37×ส197 ซม. รหัส: 502.135.94 17 หมอนอิง รุน ่ ÅKERKULLA/อัวเคร์คลุ ล่า ราคา 790 บาท/ใบ หมอนขนเป็ด ย50×ก80 ซม. รหัส: 702.367.21 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 263 18 โครงเตียงเดย์เบด 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 14,990 บาท ก87×ย211×ส86 ซม. สีขาว รหัส: 401.641.17 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 243


156

สไตล์แต่งบ้าน

สไตล์แต่งบ้าน

02

157

แก้ววิสกี้ รุน ่ FRASERA/ฟรอเซียร่า 12

03

79 บาท/ใบ

13

04 11 13

10

01

โต๊ะพับข้าง รุน ่ INGATORP/อิงงาทอร์ป

4,990 บาท

14

โคมไฟตัง้ โต๊ะ รุน ่ LYRIK/เลียรีค

1,290 บาท 05

แม้วา่ อิเกียจะขึน ้ ชือ ่ เรือ ่ งดีไซน์สไตล์สมัยใหม่ แต่นก ั ออกแบบของเราก็ชอบ คิดค้นพัฒนาเฟอร์นเิ จอร์และของแต่งบ้านทีต ่ อบโจทย์ความต้องการ อารมณ์ ความชอบ และสไตล์บา้ นแบบอืน ่ ๆ เช่นกัน อย่างสไตล์นท ้ี ด ่ี เู ข้มขรึม สง่างาม สามารถใช้แต่งได้ทง ้ั บ้านในเมืองและนอกเมือง เอาเป็นว่าถ้าคุณ รูส ้ ก ึ ใช่ รูส ้ ก ึ ดี แสดงว่าสไตล์นแ้ี หละเป็นสไตล์คณ ุ ง่ายๆ เท่านีเ้ อง ”

06

Mats Nilsson, Range Strategist กล่าว

17 16

ตูห้ นังสือ รุน ่ LIATORP/ลีอาทอร์ป

10,990 บาท

08

07 09 15

01 โต๊ะพับข้าง รุน ่ INGATORP/อิงงาทอร์ป ราคา 4,990 บาท รหัส: 602.214.28 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 181 02 แก้ววิสกี้ รุน ่ FRASERA/ฟรอเซียร่า ราคา 79 บาท/ใบ จุ 30 ซล. รหัส: 802.163.03 แก้วน้าำ ราคา 89 บาท/ใบ จุ 45 ซล. รหัส: 602.163.04 03 โคมไฟพืน ้ /โคมไฟอ่านหนังสือ รุน ่ BAROMETER/บารูเมียทเตร์ ราคา 2,390 บาท สูง 146 ซม. รหัส: 400.895.71 04 ตะกร้าสาน รุน ่ BYHOLMA/บีโฮล์มมา ราคา 249 บาท ตะกร้าหวาย ก25×ล29×ส15 ซม. รหัส: 602.093.65 05 ตู้ 5 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 5,990 บาท ตูไ้ ม้สนย้อมสี ก57×ล39×ส130 ซม. รหัส: 202.471.85 06 กล่องใส่ของ 3 ใบ รุน ่ KVARNVIK/ควอร์นวีค ราคา 599 บาท รหัส: 602.566.82 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 220 07 เก้าอี้ รุน ่ ÄLMSTA/แอล์มสต้า ราคา 2,990 บาท รหัส: 202.390.34 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 179 08 กรอบรูป รุน ่ FJÄLLSTA/ฟแยลสต้า ราคา 590 บาท ใส่รป ู ภาพขนาด ก30×ส40 ซม. รหัส: 801.918.35 09 ชามเสิรฟ ์ รุน ่ TRIVSAM/ทรีฟซัม ราคา 499 บาท รหัส: 901.884.27 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 289

10 ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่ รุน ่ ALVINE SPETS/อัลวีน สเปทส์ ราคา 399 บาท ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% สีออฟไวท์ ก145×ย250 ซม. รหัส: 401.718.63 11 ชามแก้วพร้อมฝาปิด รุน ่ FÖRTJUST/ เฟอร์ชส ู ท์ ราคา 299 บาท สูง 20 ซม. รหัส: 102.279.94 12 กระจกเงา รุน ่ LEVANGER/เลียวังเงอร์ ราคา 3,390 บาท กรอบผิวฟอยล์ สีทอง ก95×ส58 ซม. รหัส: 701.697.88 13 ตูป ้ ลูกต้นไม้ รุน ่ SOCKER/ซอคเกร์ ราคา 590 บาท สีขาว รหัส: 901.917.26 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 282 14 โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ LYRIK/เลียรีค ราคา 1,290 บาท รหัส: 601.959.76 ดูขอ้ มูลสินค้าหน้า 195 15 โต๊ะพับข้าง รุน ่ INGATORP/อิงงาทอร์ป ราคา 4,990 บาท สำาหรับ 2-4 ทีน่ ง่ั สีขาว ย59/89/119×ก78×ส74 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 302.224.05 16 อาร์มแชร์ รุน ่ EKTORP JENNYLUND/เอียคทอร์ป เยนนีลน ุ ด์ ราคา 8,690 บาท หุม้ ผ้าวิสคอสเรยอน 50% ลินนิ 30% โพลีเอสเตอร์ 20% สี Sågmyra ชมพู ก78×ย59/89/119×ส74 ซม. รหัส: 298.979.17 17 ตูห้ นังสือ รุน ่ LIATORP/ลีอาทอร์ป ราคา 10,990 บาท ชัน้ วางปรับระดับได้ 3 ชัน้ ก95×ล37×ส137 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Carina Bengs


สไตล์แต่งบ้าน

158

สไตล์แต่งบ้าน

159

11 01 โต๊ะกลาง รุน ่ STRIND/สตรินด์

04

4,990 บาท

่ TORSBY/ทูรช์ บี 10 โต๊ะ รุน

7,990 บาท 12

02

13 03

14

“ ฉันทำางานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ ของอิเกีย จึงต้องพยายามตี โจทย์ให้ออกว่า ลูกค้าทัว่ โลกต้องการอะไรในแง่ของการใช้งาน ความ สวยงาม และสไตล์ ความท้าทายจึงอยูท ่ ก ่ี ารนำาเสนอสิง ่ ทีด ่ ท ี ส ่ี ด ุ ให้กบ ั ลูกค้าทีม ่ ค ี วามชอบหลากหลาย ตัง ้ แต่แบบเรียบๆ ไปจนถึงหรูหรา ซึง ่ ก็เป็นหน้าทีท ่ ย่ี ง ่ิ ใหญ่และท้าทายมาก และฉันก็ภม ู ใิ จทีไ่ ด้ทาำ ” Emma Jones, Product Developer กล่าว

08

07

แจกัน รุน ่ MEDVETEN/เมียดเวียตเตน

229 บาท 16

เก้าอี้ รุน ่ BERNHARD/แบร์นฮอร์ด

6,500 บาท

06

15

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม

2,990 บาท

18 17

05

09

01 โต๊ะกลาง รุน ่ STRIND/สตรินด์ ราคา 4,990 บาท รหัส: 701.676.52 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 175 02 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ VINRANKA/วินรันก้า ราคา 2,290 บาท รหัส: 602.298.20 03 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ (ควีนไซส์) รุน ่ LYCKOAX/ลิคกวักซ์ ราคา 1,590 บาท ผ้าฝ้ายซาติน 100% สีขาว/ม่วงไลแลค รหัส: 502.084.32 04 โครงเตียง รุน ่ NYVOLL/นีวอล ราคา 9,990 บาท ก170×ย226×ส100 ซม. สีเทาอ่อน รหัส: 898.894.91 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 245 05 พรมขนฟู รุน ่ GÅSER/กวสเซร์ ราคา 5,990 บาท พรมโพลีโพรพิลนี 100% ก133×ย195 ซม. สีเบจ รหัส: 401.913.47 06 ผ้าคลุม รุน ่ GURLI/กูรล์ ิ ราคา 499 บาท (ราคาเดิม 699 บาท) ผ้าอะคริลค ิ 70% โพลีเอสเตอร์ 30% สีขาว/เบจ ก120×ย180 ซม. รหัส: 602.049.09 07 แจกัน รุน ่ MEDVETEN/เมียดเวียตเตน ราคา 229 บาท รหัส: 202.157.78 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 285 08 โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ KLABB/แคลบบ์ ราคา 1,390 บาท วัสดุ: อะลูมเิ นียม/โพลีเอสเตอร์ไมโครไฟเบอร์ 100% ก24×ล13×ส44 ซม. สีเบจ รหัส: 502.150.17 09 ชาม รุน ่ GODKÄNNA/กูด ๊ แชนน่า ราคา 550 บาท รหัส: 802.380.79 แจกัน/ทีใ่ ส่เทียน รุน ่ GODKÄNNA/กูด ๊ แชนน่า ราคา 279 บาท รหัส: 602.380.80 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 285

10 โต๊ะ รุน ่ TORSBY/ทูรช์ บี ราคา 7,990 บาท ขนาด 6 ทีน่ ง่ั วัสดุ: เหล็กชุบโครเมียม/กระจกนิรภัย ย180×ก85×ส74 ซม. รหัส: 398.929.38 11 ผ้าคลุม รุน ่ MALIN BAND/มอลิน บันด์ ราคา 890 บาท รหัส: 802.265.71 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 264 12 กล่อง 4 ใบพร้อมฝา รุน ่ PALLRA/พัลร่า ราคา 349 บาท รหัส: 602.418.03 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 221 13 โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ GAVIK/กาวีค ราคา 499 บาท (ราคาเดิม 699 บาท) รหัส: 002.195.41 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 199 14 ผ้าห่ม รุน ่ OFELIA/อูเฟเลีย ราคา 690 บาท รหัส: 601.738.56 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 256 15 ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 2,990 บาท วัสดุ: ผิวทำาสี สีฟา้ อมเทา ก80×ล48×ส78 ซม. รหัส: 902.253.83 16 เก้าอี้ รุน ่ BERNHARD/แบร์นฮอร์ด ราคา 6,500 บาท วัสดุ: เหล็กชุบโครเมียม/หนัง ก45×ล50×ส77 ซม. รหัส: 002.038.80 17 จาน รุน ่ ANGENÄM/อันเยียแนม ราคา 750 บาท วัสดุ: อะลูมเิ นียมเคลือบแล็กเกอร์ สีนาำ้ ตาลเข้ม ขนาด Ø45 ซม. รหัส: 401.978.63 18 เชิงเทียนอะลูมเิ นียม รุน ่ NÄSSJÖ/แนสเชอ ราคา 179 บาท รหัส: 101.545.20 ดูขอ้ มูลสินค้าในหน้า 285


เด็กๆ ผูล ้ ภ ้ี ย ั ต้องการ ‘บ้าน’ ทีแ่ ท้จริง นับตัง้ แต่ปี 2010 เป็นต้นมา มูลนิธอิ เิ กีย (IKEA Foundation) ได้ทาำ งานร่วม กับสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผลู้ ภ ้ี ยั สหประชาชาติ (UNHCR) เพือ่ หาบ้านทีอ่ บอุน่ และปลอดภัยให้เด็กๆ ผูล้ ภ ้ี ยั และครอบครัว ปัจจุบนั ทีพ ่ ก ั อาศัยชัว่ คราวในค่ายผูล้ ภ ้ี ยั มีอายุการใช้งานประมาณ 6 เดือน ในขณะทีค ่ รอบครัวของผูล้ ภ ้ี ยั อาจต้องการพักอาศัยอยูใ่ นค่ายนานถึง 12 ปี หรือแม้กระทัง่ ตลอดชีวต ิ ในบางกรณี แม้วา่ ตัวเลขดังกล่าวจะไม่สมดุลกัน แต่ดว้ ยความทุม่ เทของ UNHCR กอปรกับความรูค ้ วามเชีย่ วชาญของอิเกีย ผูล้ ภ ้ี ยั จึงมีโอกาสได้รบ ั สิง่ ดีๆ เพิม่ ขึน้ มูลนิธอิ เิ กียได้กอ่ ตัง้ กองทุนเพือ่ การพัฒนาและก่อสร้างทีพ ่ ก ั อาศัยซึง่ อาศัยอยูไ่ ด้นานนับปี โดยพนักงานอิเกียได้ถา่ ยทอดความรูด ้ า้ นการก่อสร้าง และการบรรจุเต็นท์ผลู้ ภ ้ี ยั ลงกล่อง ให้ขนย้ายwfhสะดวกและมีประสิทธิภาพ ยิง่ ขึน้ และเราจะร่วมมือทำางานร่วมกันต่อไป เพือ่ ให้เด็กๆ ผูล้ ภ ้ี ยั ทุกคนมีทอ่ี ยูท ่ ่ี ปลอดภัย ทีท ่ จ่ี ะเรียกได้วา่ บ้านอย่างสมบูรณ์

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

อ่านเพิม ่ เติมเกีย่ วกับงานของเราได้ท่ี www.IKEAFoundation.org


ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ MALIN BLAD/มอลิน บลอด รหัส: 002.249.34 ดูขอ ้ มูลสินค้าในหน้า 256

ผลิตภัณฑ์เพือ ่ บ้าน และเพือ ่ คุณ ความงามทีแ่ ท้จริงต้องมาพร้อมประโยชน์ใช้สอยทีล่ งตัว นีค ่ อ ื เหตุผลทีเ่ รา ออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ละชิน ้ โดยคำานึงถึงทุกรายละเอียด เมือ ่ นำาไปใช้งานจริงทีบ ่ า้ น เราต้องมัน ่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรา ทำาหน้าทีไ่ ด้เป็นอย่างดีในบ้านของคุณ อย่างเช่น โคมไฟทีใ่ ห้แสงสว่างพอเหมาะพอดีกบ ั การอ่านหนังสือ และผลิตภัณฑ์ บางชิน ้ ยังปรับเปลีย่ นได้ตามความต้องการใช้งานทีเ่ ปลีย่ นไป เช่น ชัน ้ วางของ ทีป ่ รับขนาดและเลือกอุปกรณ์มาต่อเพิม ่ ได้ เพือ ่ ให้เก็บของได้มากขึน ้ ทัง ้ หมดนีเ้ กิดขึน ้ ได้ เพราะเราคิดต่างๆ และเสาะหาวิธก ี ารใหม่ๆ เสมอในการผลิต เพือ ่ สินค้าทีด ่ ยี ง ่ิ ขึน ้ และราคาทีล่ ดลง เพราะโจทย์ของเราคือชีวต ิ ทีด ่ ก ี ว่าของคุณ

690 บาท


164

โซฟาผ้า

โซฟาผ้า

01

02

165

05

โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด

12,950 บาท

เปลีย่ นผ้าหุม ้ ใหม่ เพือ่ เปลีย่ นลุคใหม่ ให้โซฟาตัวเดิม

โซฟา 2 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ KLOBO/คลูบู

3,190 บาท 03

สบายไม่ตา่ งกับการนอนบนทีน ่ อน เพราะไส้ในโซฟาเป็นพ็อกเกตสปริง และโฟม ซึง่ เป็นวัสดุทน ่ี ยิ มใช้ทาำ ทีน ่ อน

04

โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ SÖDERHAMN/เซอเดอร์ฮม ั น์

27,990 บาท/ตัว

06

07

05 โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 16,450 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Husie ส้ม ถอดซักได้ ก205×ล93×ส80 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund/T Björklund/M Odgaard รหัส: 899.291.85 06 โซฟาเข้ามุม 2+3/3+2 รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 31,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 92% โพลีเอสเตอร์ 8% สี Sivik เขียว เปลีย่ นโฉมโซฟาได้งา่ ยๆ เพียงเปลีย่ นผ้าหุม้ โซฟา ก241/282×ล93×ส80 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund รหัส: 799.040.72 07 สตูลวางเท้า รุน ่ SÖDERHAMN/เซอเดอร์ฮม ั น์ ราคา 7,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้ายผสมวิสคอส เรยอน โพลีเอสเตอร์ ไลโอเซลล์และลินนิ สี Isefall ฟ้าน้าำ ทะเล ชุดโซฟาพร้อมเบาะทีป ่ รับเปลีย่ นได้ หลายรูปแบบ หรือแยกชิน้ วางเดีย่ วได้ตามต้องการ ก93×ล93×ส45 ซม. รหัส: 199.009.39 โซฟาเดีย่ วไม่มแี ขน ราคา 11,490 บาท ก93×ล99×ส83 ซม. รหัส: 599.018.52 โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั ไม่มแี ขน ราคา 18,990 บาท ก186×ล99×ส83 ซม. รหัส: 399.018.72 แขนโซฟา ราคา 3,000 บาท/ข้าง รหัส: 999.007.80 08 โซฟา 2 ทีน ่ ง่ั รุน ่ KLIPPAN/คลิปปัน ราคา 5,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Storlien ดำา/ขาว ผ้าหุม้ ถอดซักได้ ก180×ล88×ส66 ซม. ดีไซเนอร์: A Salander รหัส: 599.281.49

08

ชุดโซฟา SÖDERHAMN/เซอเดอร์ฮม ั น์ ให้คณ ุ ออกแบบโซฟาได้เอง โดยการ เลือกแต่ละชิน ้ มาประกอบเข้าด้วยกัน

โซฟา 2 ทีน ่ ง่ั รุน ่ KLIPPAN/คลิปปัน

5,990 บาท สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

01 โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 12,950 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Blekinge ขาว เปลีย่ นโฉมโซฟาได้งา่ ยๆ โดยการเปลีย่ นผ้าหุม้ โซฟา ก205×ล93×ส80 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund รหัส: 098.756.19 02 โซฟา 2 ทีน ่ ง่ั รุน ่ KLOBO/คลูบู ราคา 3,190 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Lussebo เนเชอรัล ก146×ล78×ส72 ซม. รหัส: 101.606.63 03 โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 34,590 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย ลินนิ วิสคอสเรยอน และโพลีเอสเตอร์ สีนาำ้ เงิน/Svanby เบจ โซฟาใหญ่ เบาะนัง่ กว้าง นัง่ นุม่ สบาย พร้อมหมอนอิง 2 ใบ ก221×ล103×ส84 ซม. ดีไซเนอร์: Nike Karlsson รหัส: 402.148.53 04 โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ SÖDERHAMN/เซอเดอร์ฮม ั น์ ราคา 27,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 79% โพลีเอสเตอร์ 21% สี Replösa เบจ เบาะนัง่ ขนาดใหญ่ พืน้ เบาะต่าำ นัง่ สบาย และพนักพิงที่ รับแผ่นหลังได้ดี เอนพิงได้สบาย ก198×ล99×ส83 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 699.019.60 สตูลวางเท้า ราคา 7,990 บาท สี Isefall เนเชอรัล ก93×ล93×ส45 ซม. รหัส: 999.009.35 สตูลวางเท้า ราคา 9,990 บาท สี Replösa ดำา รหัส: 499.009.47


166

โซฟาผ้า

โซฟาผ้า 07

06

01

ราคา

167

จัดวางโซฟา KIVIK/ชีวค ิ หลายๆตัว ไว้ดว้ ยกันตามแบบทีช่ อบ แล้วสร้าง ความแปลกแตกต่าง ด้วยผ้าหุม ้ ต่างสี แค่นก ้ี ด ็ ส ู วยแปลกตา

ลดลง กวาเดิม

โซฟาเดีย่ วไม่มแี ขน รุน ่ KIVIK/ชีวค ิ

5,490 บาท (ราคาเดิม 6,990 บาท)

08

06 โซฟา 2 ทีน ่ ง ่ั และเก้าอีน ้ วมยาว รุน ่ EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 19,590 บาท หุม้ ผ้าลินนิ 53% วิสคอส/เรยอน 47% สี Risane เนเชอรัล ผ้าหุม้ ถอดซักได้ ก252×ล88/163×ส88 ซม. รหัส: 499.085.52 07 โซฟาเข้ามุม แขนซ้าย รุน ่ TIDAFORS/ทีดา้ ฟอร์ช ราคา 36,990 บาท ผ้าหุม้ เย็บติด ผ้าฝ้าย 80% โพลีเอสเตอร์ 20% สี Dansbo มีเดียมบราวน์ ก235/285×ล95×ส99 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 802.053.47 08 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ KIVIK/ชีวค ิ ราคา 12,990 บาท (ราคาเดิม 13,990 บาท) หุม้ ผ้า ฝ้าย 100% สี Blekinge ขาว ผ้าหุม้ ถอดซักได้ ก228×ล95×ส83 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 598.741.65 09 ใหม่ ใหม โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 44,990 บาท หุม ้ ผ้าฝ้าย 77% ผ้าโพลีเอสเตอร์ 23% สี Sandbacka เขียว ก211×ล88×ส80 ซม. รหัส: 502.450.62

ราคา

ลดลง กวาเดิม

โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ KIVIK/ชีวค ิ

12,990 บาท (ราคาเดิม 13,990 บาท)

ดูขอ ้ มูลบริการจัดส่งสินค้าได้ในหน้า 309

02

03

09

ใหม่

โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

44,990 บาท โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ HÄRNÖSAND/แฮร์เนอซันด์

เบาะผ้ากำามะหยีน ่ ม ุ่ นวลชวนสัมผัส ไส้ในเป็น โฟมความยืดหยุน ่ สูงทีโ่ อบรับและปรับรูป ตามสรีระร่างกาย กับพนักแขนบุนวมนุม ่ นีค ่ อื ความสบายทีส ่ มบูรณ์แบบ

10,990 บาท 04

05

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

01 โซฟาเดีย่ วไม่มแี ขน รุน ่ KIVIK/ชีวค ิ ราคา 5,490 บาท (ราคาเดิม 6,990 บาท) เบาะนัง่ ใหญ่ และลึก นัง่ ได้นมุ่ สบาย และพนักพิงทีร่ องรับแผ่นหลังได้เป็นอย่างดี ก90×ล95×ส83 ซม. สี Dansbo เบจ รหัส: 298.943.01 สี Blekinge ขาว รหัส: 298.740.58 สี Tenö เทาอ่อน รหัส: 698.753.53 สี Dansbo เทาเข้ม รหัส: 198.943.06 เก้าอีน ้ วมตัวยาว ราคา 8,990 บาท (ราคาเดิม 10,990 บาท) สี Dansbo เทาเข้ม ก90×ล163×ส83 ซม. รหัส: 498.968.65 02 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ HÄRNÖSAND/แฮร์เนอซันด์ ราคา 10,990 บาท หุม้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ 65% ผ้าฝ้าย 35% สี Olstorp ชมพูออ่ น ผ้าหุม้ ถอดซักได้ ก175×ล80×ส82 ซม. รหัส: 399.021.12 03 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 9,190 บาท หุม้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ 65% ผ้าฝ้าย 35% สี Tygelsjö เบจ ผ้าหุม้ ถอดซักได้ ก218×ล88×ส88 ซม. รหัส: 199.325.96 สตูลวางเท้า ราคา 3,590 บาท สี Blekinge ขาว ก82×ล62×ส44 ซม. รหัส: 898.753.85 04 ปลอกหมอนอิง รุน ่ MALIN TRÅD/มอลิน ทรวด ราคา 199 บาท ย50×ก50 ซม. รหัส: 202.248.91 05 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ SANDBY/ซันบี ราคา 9,190 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Blekinge เขียว ผ้าหุม้ ถอดซักได้ ก182×ล82×ส81 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/ M Hagberg รหัส:398.860.13


168

โซฟาหนัง

โซฟาหนัง

01

02

08

โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ YSTAD/อีสตัด

38,990 บาท

โซฟาหนังฟูลเกรน ดูสวยเป็นธรรมชาติ พร้อมสัมผัสนุม ่ สบายอย่างแท้จริง

ใหม่

03

06

05

โซฟา 2 ทีน ่ ง่ั รุน ่ KLIPPAN/คลิปปัน

โซฟา 3 ทีน ่ ง่ั รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

89,990 บาท

04

คุณสมบัตเิ ด่นของโซฟาหนังคือ ความทนทานและดูแลรักษาง่าย จึงเหมาะสำาหรับบ้านทีม ่ เี ด็ก

16,990 บาท

06 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ KIVIK/ชีวค ิ ราคา 33,990 บาท (ราคาเดิม 42,990 บาท) ผิวสัมผัสหุม้ หนังเกรน สี Grann เบจ เบ�ะนัง่ ขน�ดใหญ่ นัง่ นุม่ สบ�ย และพนักพิงรองรับแผ่นหลังได้เป็น อย่�งดี ก227×ล95×ส83 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 202.048.50 07 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ SKOGABY/สกูกาบี ราคา 23,990 บาท ผิวสัมผัสหุม้ หนังเกรน สี Robust ดำ� ก203×ล85×ส80 ซม. รหัส: 802.144.17 08 ใหม่ โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 89,990 บาท โซฟ�หนังฟูล เกรน สี Seglora เนเชอรัล ยิง่ ใช้น�นยิง่ สวย เพร�ะหนังจะนุม่ ขึน้ และมีสเี ข้มขึน้ ต�มธรรมช�ติ ก211×ล88×ส80 ซม. รหัส: 302.450.44 09 โซฟาขนาด 2.5 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ SÄTER/แซทเตร์ ราคา 13,990 บาท หุม้ ผ้�ฝ้�ย 44% โพลีเอสเตอร์ 56% สี Fräsig น้�ำ ต�ลเข้ม ก197×ล82×ส75 ซม. รหัส: 801.607.30 10 โซฟา 2 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ VRETA/เวเรทต้า ราคา 27,990 บาท ผิวสัมผัสหุม้ หนังเกรน สี Mjuk ivory ก167×ล95×ส88 ซม. รหัส: 801.636.77 เชิญสัมผัสความนุม ่ สบายของโซฟาหนังด้วยตัวคุณเองทีส ่ โตร์อเิ กีย 10

07

01 โซฟาเดีย่ วไม่มแี ขน รุน ่ KIVIK/ชีวค ิ ราคา 19,990 บาท (ราคาเดิม 23,950 บาท) ผิว สัมผัสหุม้ หนังเกรน สี Grann ดำ� จัดว�งได้หล�ยแบบ ไม่ว�่ จะใช้ตวั เดียว ใช้สองตัวคูก ่ นั หรือ ใช้คก ู่ บ ั เก้�อีน้ วมย�วในรุน่ เดียวกัน ก91×ล95×ส83 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 601.986.06 02 โซฟา 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ YSTAD/อีสตัด ราคา 38,990 บาท ผิวสัมผัสหุม้ หนัง เกรน สีน�ำ้ ต�ลเข้ม ก226×ล92×ส87 ซม. รหัส: 901.932.40 สตูลวางเท้า รุน ่ YSTAD/อีสตัด ราคา 9,990 บาท ก74×ล55×ส45 ซม. รหัส: 201.932.48 03 เบาะนัง ่ /เบาะวางเท้า รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 11,990 บาท เบ�ะหนังขน วัวหมุนได้ สี Delikat ข�ว/ดำ� ก60×ล51×ส41 ซม. รหัส: 001.820.43 04 อาร์มแชร์ รุน ่ MELLBY/เมลบี ราคา 16,550 บาท หุม้ หนังเกรน สี Grann ดำ� ก�รดูแลเครือ่ งหนังอย่�งถูก วิธี จะช่วยให้หนังระบ�ยอ�ก�ศได้ดี และคงคว�มสวยง�มต�มธรรมช�ติ ก78×ล85×ส80 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 902.144.12 05 โซฟา 2 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ KLIPPAN/คลิปปัน ราคา 16,990 บาท หุม้ หนังสปลิท สี Fräsig แดง ก180×ล88×ส66 ซม. รหัส: 001.605.31

09

169


170

โซฟาเบด

โซฟาเบด

01

05

171

06

เก็บเครือ ่ งนอนหรือของใช้ ไว้ใต้เบาะเก้าอีน ้ วมยาวได้

ใหม่

โซฟาเบดเข้ามุม รุน ่ FRIHETEN/ฟรีเฮตเตน

25,990 บาท 07

02

03

08

09

06 โซฟาเบด 3 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 35,950 บาท สี Korndal เทาเข้ม ใต้เบาะใช้เก็บเครือ่ งนอนได้ โซฟา ก225×ล93×ส83 ซม. เตียง 140×200 ซม. รหัส: 698.941.39 07 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ KRÅKRIS/ครัวกริส ราคา 299 บาท ผ้าโพลีเอสเตอร์ 52% ผ้าฝ้าย 48% ปลอกผ้านวม 150×200 ซม. ปลอกหมอน 50×80 ซม. รหัส: 902.504.38 08 โซฟาเบด 2 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ HAGALUND/ฮอกกาลุนด์ ราคา 17,290 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Fruvik ฟ้า ใต้เบาะใช้เก็บเครือ่ งนอนได้ โซฟา ก150×ล86×ส91 ซม. เตียง 120×196 ซม. รหัส: 498.601.59 09 โซฟาเบด รุน ่ TIDAFORS/ทีดา้ ฟอร์ช ราคา 40,990 บาท สี Dansbo มีเดียมบราวน์ พนักพิงสูงให้สมั ผัส นุม่ สบาย โซฟา ก252×ล96×ส97 ซม. เตียง 147×197 ซม. รหัส:602.072.05 10 โซฟาเบด 2 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ LYCKSELE LÖVÅS/ลิคเซเล่ เลิฟโวส่ ราคา 9,590 บาท สี Henån เหลือง มีทน่ี อนให้เลือกถึง 3 แบบและผ้าหุม้ หลากสไตล์ โซฟา ก142×ล100×ส87 ซม. เตียง 140×188 ซม. รหัส: 698.601.44 11 โซฟาเบดและเก้าอีน ้ วมยาว รุน ่ LUGNVIK/ลุงน์วค ี ราคา 17,990 บาท สี Granån แดงโซฟา ก223×ล83/136×ส90 ซม. เตียง 120×200 ซม. รหัส: 902.237.32 ดูขอ ้ มูลบริการต่างๆ ได้ในหน้า 309 10

โซฟาเบด รุน ่ TIDAFORS/ทีดา้ ฟอร์ช

40,990 บาท

04

9,590 บาท

11

โซฟาเบด 2 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ SOLSTA/ซูลสต้า

3,990 บาท

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

01 ใหม่ โซฟาเบดเข้ามุม รุน ่ FRIHETEN/ฟรีเฮตเตน ราคา 25,990 บาท สี Skiftebo cerise เลือกประกอบเก้าอีน้ วมยาวทางซ้ายหรือขวาของชุดโซฟาได้ และสลับข้างได้ โซฟา ย230×ล151×ส66 ซม. เตียง 140×204 ซม. รหัส: 702.432.60 02 โซฟาเบดเข้ามุม รุน ่ MOHEDA/มูเฮียดด้า ราคา 26,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Blekinge น้าำ ตาล ใต้เบาะเก้าอีย้ าวเป็นทีเ่ ก็บของ โดยยกเบาะขึน้ และเปิดค้างไว้ได้ โซฟา ก246×ล150×ส87 ซม. เตียง 142×205 ซม. รหัส: 802.139.55 03 เตียงเดย์เบดมีลน ้ิ ชักพร้อมทีน ่ อนและหมอน รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 25,980 บาท วัสดุ: ไม้เบิรช์ /ผ้าฝ้าย 100% สีขาว/ดำา ครบทุกการใช้งาน ทัง้ ทีน่ ง่ั เตียงเดีย่ ว เตียงคู่ และลิน้ ชักขนาดใหญ่ 2 ช่อง ก87×ย210×ส77 ซม. 04 โซฟาเบด 2 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ SOLSTA/ซูลสต้า ราคา 3,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Ransta เทาเข้ม โซฟา ก137×ล78×ส72 ซม. เตียง 118×205 ซม. รหัส: 501.607.22 05 โซฟาเบด 2 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ IKEA PS LÖVÅS/อิเกีย พีเอส เลิฟโวส ราคา 13,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Vansta น้าำ เงินเข้ม มีทน่ี อนให้เลือกถึง 3 แบบและผ้าหุม้ หลากสไตล์ โซฟา ก163×ล111×ส86 ซม. เตียง 160×205 ซม. รหัส: 998.744.94

โซฟาเบด 2 ทีน ่ ง ่ั รุน ่ LYCKSELE LÖVÅS/ลิคเซเล่ เลิฟโวส


อาร์มแชร์

อาร์มแชร์

01

03

02

173

08

07

เก้าอีน ้ วมวิงแชร์ รุน ่ STRANDMON/สแตรนด์มน ู

8,990 บาท ใหม่ อาร์มแชร์หลังสูง รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

18,990 บาท

04

05

10 อาร์มแชร์หมุน รุน ่ ARVIKA/อาร์วก ี า้ ราคา 23,500 บาท อาร์มแชร์หนัง สี Grann ดำา นุม่ นวล ทนทานและดูแลง่าย ก84×ล85×ส110 ซม. รหัส: 402.039.96 11 อาร์มแชร์ รุน ่ POÄNG/พัวแอง ราคา 3,990 บาท โครงไม้วเี นียร์เบิรช์ ผ้าหุม้ ถอดซักได้ สี Dansbo มีเดียมเรด ก68×ล82×ส100 ซม. รหัส: 598.986.56 อาร์มแชร์สาำ หรับเด็ก ราคา 990 บาท (ราคาเดิม 1,390 บาท) โครงไม้วเี นียร์เบิรช์ ผ้าหุม้ สี Almås เนเชอรัล ก47×ล60×ส68 ซม. รหัส: 101.579.48 เชิญสัมผัสความสบายของอาร์มแชร์ดว้ ยตัวคุณเองทีส ่ โตร์อเิ กีย 06

09

10

12

13

11

“ ฉันอยากให้สไตล์ของเก้าอีต้ วั นี้ ดูเบาๆ สบายๆ และดูเป็นวัยรุน่ จึง เลือกใช้ไม้ประสานอัดชัน ้ ดัดโค้งมาทำาโครงเก้าอี้ กับผ้าตาข่ายมาทำา ทีน ่ ง ่ั ทำาให้เก้าอีร้ น ุ่ นีท ้ ง ้ั นัง ่ สบายและดูแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร ” ดีไซเนอร์ Joyeon Lee

เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ NOLMYRA/นูลมีรา่

1,190 บาท 01 ใหม่ อาร์มแชร์หลังสูง รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 18,990 บาท ผ้าหุม้ เย็บติด สี Sandbacka ดำา ก79×ล83×ส109 ซม. รหัส: 502.396.88 02 เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 3,250 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ ก75×ล84×ส112 ซม. รหัส: 102.049.16 03 อาร์มแชร์ รุน ่ MUREN/มูเรน ราคา 8,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Idemo ดำา ก85×ล94×ส97 ซม. รหัส:201.849.13 04 อาร์มแชร์หมุน รุน ่ SKRUVSTA/ สกรูฟสต้า ราคา 2,990 บาท หุม้ ผ้าฝ้าย 100% สี Alme แดง ก66×ล68×ส72 ซม. รหัส: 501.583.85 05 อาร์มแชร์ รุน ่ EKTORP/เอียคทอร์ป ราคา 7,490 บาท ผ้าหุม้ ถอดซัก ได้ สี Risane เนเชอรัล ก104×ล88×ส88 ซม. รหัส: 199.085.15 06 เก้าอีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ NOLMYRA/นูลมีรา่ ราคา 1,190 บาท ก64×ล75×ส75 ซม. รหัส: 102.336.07 07 อาร์มแชร์ รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 6,950 บาท ผ้าหุม้ ถอดซักได้ สี Sivik เขียว ก91×ล93×ส80 ซม. รหัส: 999.040.71 08 เก้าอีน ้ วมวิงแชร์ รุน ่ STRANDMON/สแตรนด์ มูน ราคา 8,990 บาท สี Svanby เทา ก82×ล96×ส101 ซม. รหัส: 102.516.58 09 เก้าอี้ โยก รุน ่ IKEA PS GULLHOLMEN/อิเกีย พีเอส กุลโฮล์มเมน ราคา 1,990 บาท วัสดุ: เชือก กล้วยสาน ก62×ล68×ส75 ซม. รหัส: 201.581.41

12 อาร์มแชร์ รุน ่ EKTORP JENNYLUND/เอียคทอร์ป เยนนีลน ุ ด์ ราคา 8,690 บาท สี Sågmyra เทา ลายตาราง ผ้าหุม้ ทำาความสะอาดง่าย โดยการซักแห้ง ก78×ล85×ส84 ซม. รหัส: 698.641.37 13 อาร์มแชร์หลังสูง รุน ่ STORSELE/สตูรเ์ ซียเล่่ ราคา 3,900 บาท เก้าอีห้ วายสานด้วยมือ สีดาำ รูปทรงโค้งมน ลวดลายละเอียด อ่อนหวาน แต่ละตัวมีเอกลักษณ์ เฉพาะของงานทำามือ ก69×ล78×ส100 ซม. รหัส: 802.016.84

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

172


174 โต๊ะกลาง

01

โต๊ะกลาง 175 02

03

04

08

07

09

โต๊ะข้าง รุน ่ LACK/ลัค

299 บาท/ตัว

10

05

โต๊ะกลาง รุน ่ LIATORP/ลีอาทอร์ป

เก็บนิตยสารและรีโมทไว้บนชัน ้ วางใต้โต๊ะ

11

โต๊ะข้าง รุน ่ LINDVED/ลินด์เวียด

890 บาท

14

โต๊ะเล็กทีช่ อ่ื ว่า LÖVET/ลัวเว็ต ตัวนี้ คือต้นกำาเนิดเฟอร์นเิ จอร์ในกล่องแบนชิน ้ แรก ที่ IKEA วางขาย คุณคงพอนึกออกว่าเราตืน ่ เต้นกันมากแค่ไหน กับการกลับมาอีกครัง้ ของโต๊ะประวัตศ ิ าสตร์ตวั นี้ ในชือ่ ใหม่วา่ “LÖVBACKEN/เลิฟบัคเก้น”

โต๊ะกลาง รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

9,990 บาท

9,290 บาท

12

06

ใหม่

13

08 โต๊ะกลาง รุน ่ VEJMON/เวย์มน ราคา 5,990 บาท ท็อปปิดผิวด้วยไม้วเี นียร์ ทนทานและ ทำาความสะอาดง่าย ขนาด Ø90 ซม. สูง 47 ซม. รหัส: 301.614.64 09 โต๊ะข้างเตียง รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 3,990 บาท วัสดุ: ผิวทำาสี ก42×ล42×ส50 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborgรหัส: 702.454.81 10 ใหม่ โต๊ะกลาง รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 9,990 บาทโต๊ะไม้วเี นียร์วอลนัท แต่ละตัวมีลายเป็นเอกลักษณ์ ย180×ก59×ส40 ซม. รหัส: 902.397.09 11 โต๊ะข้าง รุน ่ LINDVED/ลินด์เวียด ราคา 890 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ขนาด Ø50 ซม. สูง 68 ซม. ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson รหัส: 601.615.80 12 โต๊ะกลาง รุน ่ STRIND/สตรินด์ ราคา 4,990 บาท โต๊ะมีลอ้ เคลือ่ นย้ายได้สะดวก วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/กระจกนิรภัย สีขาว ขนาด Ø75 ซม. สูง 40 ซม. รหัส: 701.676.52 13 โต๊ะซ้อน ชุด 3 ตัว รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 5,290 บาท ทำาจากไม้ บีช วีเนียร์ไม้บชี และเหล็ก ทัง้ ทนทานและรักษาความสะอาดง่าย สีแดง ย50×ก50×ส42 ซม. ดีไซเนอร์: J Karlsson/N Karlsson รหัส: 602.140.84 14 โต๊ะกลาง รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 5,590 บาท ผลิตจากไม้สน ให้สมั ผัสอันเป็น ธรรมชาติ สีนาำ้ ตาลเทา ย118×ก75×ส46 ซม. รหัส: 602.579.50

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

01 โต๊ะข้างหลุมเดีย่ ว รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 1,690 บาท ท็อปโต๊ะเป็น หลุมเหมือนชาม ใช้เสิรฟ ์ ผลไม้ ขนบขบเคีย้ ว ฯลฯ วัสดุ: ไม้ไผ่เคลือบแล็กเกอร์/เหล็ก/พลาสติก สีขาว ย48×ก48×ส48 ซม. ดีไซเนอร์: Henrik Preutz รหัส: 502.108.02 02 โต๊ะซ้อน ชุด 2 ตัว รุน ่ KLUBBO/คลุบบุ ราคา 2,990 บาท เก็บโต๊ะเล็กไว้ใต้โต๊ะใหญ่ เพือ่ ช่วยประหยัดพืน้ ที่ วัสดุ: ผิวทำาสี/เหล็กชุบโครเมียม สีขาว รหัส: 401.590.31 03 โต๊ะกลาง รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 2,890 บาท มีลอ้ เลือ่ น ย้ายได้ สะดวก วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีเทอร์ควอยซ์เข้ม ย70×ก42×ส48 ซม. รหัส: 302.084.52 04 โต๊ะข้าง รุน ่ LACK/ลัค ราคา 299 บาท/ตัว น้าำ หนักเบา เคลือ่ นย้ายได้งา่ ย วัสดุ: ผิวทำาสี ย55×ก55×ส45 ซม. สีดาำ รหัส: 901.616.73 สีขาว รหัส: 001.936.64 05 โต๊ะกลาง รุน ่ LIATORP/ลีอาทอร์ป ราคา 9,290 บาท เก็บของใช้ตา่ งๆ ไว้ในโต๊ะได้ วัสดุ: ผิวทำาสี/กระจกนิรภัย สีขาว ย93×ก93×ส51 ซม. รหัส: 901.616.11 06 โต๊ะข้าง รุน ่ LÖVBACKEN/เลิฟบัคเก้น ราคา 2,990 บาท สีมเี ดียมบราวน์ รหัส: 802.539.89 07 โต๊ะซ้อน ชุด 2 ตัว รุน ่ VITTSJÖ/วิทท์เชอ ราคา 2,290 บาท วัสดุ: เหล็ก พ่นสีฝนุ่ /กระจกนิรภัย/ผิวฟอยล์ สีนาำ้ ตาลดำา ย50×ก50×ส50 ซม. และ ย90×ก45×ส45.5 ซม. เมือ่ นำามาต่อกันจะได้ขนาด ย90×ก50×ส50 ซม. รหัส: 602.153.33


สำ�หรับทีวี และส�รพัด อุปกรณ์บน ั เทิง

นัง ่ สบ�ย เข้�กันได้ ทุกก�รตกแต่ง เก้�อีพ ้ ก ั ผ่อน รุน ่ NOLMYRA/นูลมีร�่ น้�ำ หนักเบ� ขนย้�ยง่�ย ช่วยให้ท�ำ คว�มสะอ�ดพืน ้ หรือจัดเฟอร์นเิ จอร์ใหม่ได้ง�่ ย วัสดุ: วีเนียร์ เบิรช์ ย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์/โพลีเอสเตอร์ สีด�ำ ก64×ล75×ส75 ซม. ดีไซเนอร์ Jooyeon Lee รหัส: 302.336.06

ตู้ BYÅS/บีออส พร้อมทำ�หน้�ทีจ่ ด ั ว�งทีวี และสือ ่ บันเทิงต่�งๆ เก็บได้ครบ ทัง้ ดีวด ี ี และเกมในลิน ้ ชักขน�ดใหญ่ พร้อมชัน ้ ว�งปรับระดับคว�มสูงได้ เพือ ่ ว�ง กล่องรับสัญญ�ณหรือเครือ ่ งเล่นเกม เรียบ ง่�ย แต่เวิรค ์

1,190 บ�ท

ราคา

ลดลง กวาเดิม

ตูว้ �งทีวี รุน ่ BYÅS/บีออส สำ�หรับว�งทีวจี อแบนขน�ดไม่เกิน 60 นิว้ รับน้�ำ หนักสูงสุด 50 กก. วัสดุ: ผิวทำ�สี สีไฮกลอสข�ว ก160×ล42×ส45 ซม. ดีไซเนอร์ Marcus Arvonen รหัสั : 002.277.96

3,990 บ�ท (ร�ค�เดิม 5,290 บ�ท))

โพลีเอสเตอร์ถก ั (warp-knitted polyester) ทีน ่ ย ิ มใช้ผลิตเสือ ้ กีฬ� วันนีแ้ ปลงกล�ยม�เป็น ทีน ่ ง่ั และพนักพิงของเก้�อี้ Nolmyra/นูลมีร�่ ทีใ่ ห้คณ ุ เอนหลังได้สบ�ยๆ ส่วนโครงทำ�จ�ก ไม้อด ั ประส�น ได้เป็นเก้�อีพ ้ ก ั ผ่อนทีน ่ ง่ั สบ�ย ในร�ค�สบ�ยกระเป๋�


178 เก้าอีร ้บ ั ประทานอาหาร

เก้าอีร้ บ ั ประทานอาหาร 179 07

06

08

ใช้เบาะผ้ารองนัง่ เพือ่ ความสบายอีกระดับ

ทุกคนมี...เก้าอีต ้ วั โปรด

ใหม่ เก้าอี้ รุน ่ ESBJÖRN/เอสบยอร์น

3,550 บาท

อาหารดีๆ สักมือ ้ ไม่ได้เป็นเพราะภาชนะแสนสวยหรือผ้าเช็ดปากสุดหรู แต่หมายถึงการได้รว่ มโต๊ะ เพือ ่ ใช้เวลาดีๆ ร่วมกัน ช่วงเวลาดีๆ กับอาหารอร่อยๆ ถ้าอย่างนัน ้ ลองให้แต่ละคนเลือกเก้าอีต ้ วั โปรดมานัง ่ ทีโ่ ต๊ะ เพราะความสบายเป็นเรือ ่ งเฉพาะตัว ซึง ่ ไม่ได้จาำ กัดอยูท ่ เ่ี ก้าอีแ้ บบเดียวเท่านัน ้

02 01

ใหม่ เก้าอี้ รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม

5,950 บาท

09

10

11

12

03

04 เก้าอี้ รุน ่ SIGURD/ซีเกิรด ์

2,000 บาท

13

เก้าอี้ รุน ่ ADDE/อ็อดเด

350 บาท

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

05

01 เก้าอีว้ างแขนพนักสูง รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 3,500 บาท พนักพิงสูงเอนรับแผ่นหลัง นัง่ สบายยิง่ ขึน้ วัสดุ: ไม้เบิรช์ ทำาสี/เหล็ก สีดาำ ก58×ล58×ส97 ซม. ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 5,950 บาท เบาะนัง่ กว้าง นัง่ สบายทุกอิรยิ าบถ ก58×ล50×ส76 ซม. สีเขียว รหัส: 402.462.22 รหัส: 702.067.95 02 ใหม่ เก้าอี้ รุน 03 เก้าอีม ้ แี ขน รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 2,750 บาท นัง่ สบายยิง่ ขึน้ ด้วยพนักพิงรูปทรงโค้งรับแผ่นหลัง วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี เสริมแรง ก52×ล46×ส76 ซม. สีแดง รหัส: 102.132.75 04 เก้าอี้ รุน ่ SIGURD/ซีเกิรด ์ ราคา 2,000 บาท ทีน่ ง่ั โค้งกับพนักพิงโอบรับแผ่นหลัง นัง่ ได้สบายยิง่ ขึน้ ก46×ล46×ส78 ซม. สีดาำ รหัส: 802.522.49 05 เก้าอีเ้ ด็ก รุน ่ AGAM/ออกัม ้ ราคา 1,590 บาท เก้าอีส้ งู สำาหรับเด็กนัง่ รับประทานอาหารทีโ่ ต๊ะ ก41×ล43×ส79 ซม. สีดาำ รหัส: 702.535.36 ดูเก้าอีแ้ บบอืน ่ ๆ เพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

06 เก้าอี้ รุน ่ PREBEN/เพรียเบน ราคา 5,500 บาท เบาะโฟมนุม่ ก45×ล51×ส90 ซม. รหัส: 402.013.32 07 เก้าอี้ รุน ่ VILMAR/วิลมาร์ ราคา 1,950 บาท ซ้อนเก็บได้ ก52×ล55×ส89 ซม. รหัส: 498.897.61 08 ใหม่ เก้าอี้ รุน ่ ESBJÖRN/เอสบยอร์น ราคา 3,550 บาท ก59×ล55×ส71 ซม. รหัส: 302.011.96 เบาะเก้าอี้ รุน ่ ESBJÖRN/เอสบยอร์น ราคา 1,400 บาท สีเนเชอรัล รหัส: 302.012.00 09 เก้าอีพ ้ บ ั รุน ่ FRODE/ฟรูดเด ราคา 1,250 บาท/ตัว ก45×ล55×ส80 ซม. รหัส: 202.177.96 10 เก้าอี้ รุน ่ ÄLMSTA/แอล์มสต้า ราคา 2,990 บาท เก้าอีส้ านน้าำ หนักเบา แต่แข็งแรงทนทาน ก60×ล60×ส96 ซม. รหัส: 202.390.34 11 เก้าอี้ รุน ่ ADDE/อ็อดเด ราคา 350 บาท ซ้อนเก็บได้ ก39×ล47×ส77 ซม. รหัส: 902.191.79 12 เก้าอี้ รุน ่ KAUSTBY/เคาสท์บี ราคา 1,750 บาท/ตัว ก44×ล48×ส103 ซม. รหัส: 601.822.43 13 เก้าอี้ รุน ่ TOBIAS/ทูเบียส ราคา 3,500 บาท ทีน่ ง่ั และพนักพิงมีความยืดหยุน่ เหมือนมีสปริง ช่วยให้นง่ั สบายและรูส้ กึ ผ่อนคลาย ก55×ล56×ส82 ซม. รหัส: 701.853.21 14 เก้าอี้ รุน ่ NORRNÄS/นอร์แนส ราคา 3,000 บาท เก้าอีไ้ ม้บชี ก42×ล53×ส94 ซม. รหัส: 001.853.05 15 เก้าอี้ รุน ่ HENRIKSDAL/เฮนรีคส์ดอล ราคา 3,000 บาท (ราคาเดิม 3,500 บาท) หุม้ ผ้าลาย Blomstermala ก51×ล58×ส97 ซม. รหัส: 899.256.39

15

14


180 โต๊ะอาหาร

โต๊ะอาหาร 181 02

01

ใหม่

08

09

ไม้ไผ่ ไม่เพียงแข็งแรงทนทาน แต่ยง ั เป็นไม้ทโ่ี ตเร็ว ดีไซน์ของโต๊ะ ตัวนี้ แม้จะมีกลิน ่ อายย้อนยุคไปใน ราวปี 1950 แต่การเลือกใช้วส ั ดุ มองไปถึงอนาคตทีย่ ง ่ั ยืนของโลก

โต๊ะ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

19,950 บาท 03

โต๊ะกระจกทีป ่ รับขยายให้นง ่ั ได้มากขึน ้ ความลับอยูท ่ ก ่ี ระจกอีกแผ่น ทีซ่ อ ่ นอยูด ่ า้ นล่าง เพียงนำามาวางเสริมลงไปตรงกลาง ก็กลายเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ขน ้ึ ได้ทน ั ที

04

05

06

07 โต๊ะและเก้าอี้ 4 ตัว รุน ่ JOKKMOKK/จ็อคม็อค ราคา 4,390 บาท (ราคาเดิม 4,590 บาท) โต๊ะไม้สน ทัง้ ทนทานและสวยงาม แม้ผา่ นการใช้งานยาวนาน ย118×ก74×ส74 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 202.111.05 08 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ STORNÄS/สตูรแ์ นส ราคา 14,900 บาท โต๊ะไม้สน ย้อมสีนาำ้ ตาลเทา ขนาด 4-6 ทีน่ ง่ั ย147/204×ก95×ส74 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 701.840.86 09 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 6,990 บาท ขนาด 2-4 ทีน่ ง่ั ย74/106/138×ก80×ส74 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Jon Karlsson รหัส: 002.068.07 10 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ LIATORP/ลีอาทอร์ป ราคา 10,990 บาท โต๊ะกลม 4-6 ทีน่ ง่ั ขนาด Ø110 ซม. ย155×ส74 ซม. วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว รหัส: 602.142.58 11 โต๊ะพับข้าง รุน ่ INGATORP/อิงงาทอร์ป ราคา 4,990 บาท โต๊ะไม้สน ย้อมสีนาำ้ ตาลดำา พับได้ทง้ั สองข้าง ขนาด 2-4 ทีน่ ง่ั ย59/88/117×ก78×ส73 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 602.214.28 12 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ TRANETORP/ทรอนทอร์ป ราคา 10,990 บาท โต๊ะไม้โอ๊คและวีเนียร์ โอ๊ค ขนาด 4-6 ทีน่ ง่ั ย143/203×ก90×ส74 ซม. รหัส: 702.423.12 10

11

โต๊ะพับข้าง รุน ่ INGATORP/อิงงาทอร์ป

โต๊ะ รุน ่ MELLTORP/เมลทอร์ป

4,990 บาท

990 บาท 01 ใหม่่ โต๊ะ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 19,950 บาท โต๊ะไม้วอลนัท (ไม้วเี นียร์และ ไม้จริง) ขนาด 6 ทีน่ ง่ั ย170×ก85×ส72 ซม. รหัส: 402.257.24 02 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ NORDEN/นูรเ์ ดน ราคา 13,950 บาท โต๊ะไม้เบิรช์ ขนาด 8-10 ทีน่ ง่ั ย241/303×ก100×ส75 ซม. ดีไซเนอร์: Mikael Warnhammar รหัส: 602.564.08 03 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ GLIVARP/กลีฟอาร์ป ราคา 10,990 บาท โต๊ะเหล็ก ท็อปกระจก นิรภัย ขนาด 4-6 ทีน่ ง่ั ย125/188×ก85 ซม. ดึงท็อปโต๊ะออกมาได้งา่ ยเพือ่ ปรับขนาดโต๊ะให้ พอดี ดีไซเนอร์: Carl Öjerstam รหัส: 102.175.27 04 โต๊ะปรับขยายได้ รุน ่ BJURSTA/บยูชต้า ราคา 6,990 บาท โต๊ะไม้วเี นียร์แอช ขนาด 4-8 ทีน่ ง่ั ย้อมสีนาำ้ ตาลดำา ย140/180/220×ก84×ส74 ซม. ดีไซเนอร์: Tord Björklund รหัส: 401.616.61 05 โต๊ะ รุน ่ MELLTORP/เมลทอร์ป ราคา 990 บาท ขนาด 2 ทีน่ ง่ั ย75×ก75×ส74 ซม. หน้าโต๊ะเมลามีน ทนความชืน้ และรอยขีดข่วนได้ดี และทำาความสะอาดง่าย รหัส: 098.682.37 06 โต๊ะ รุน ่ TORSBY/ทูรช์ บี ราคา 5,990 บาท โต๊ะเหล็ก ท็อปกระจกนิรภัย สีขาว ขนาด 4 ทีน่ ง่ั ย135×ก85×ส74 ซม. ดีไซเนอร์: Carl Öjerstam รหัส: 798.929.36

07

12

ราคา

ลดลง กวาเดิม

โต๊ะและเก้าอี้ 4 ตัว รุน ่ JOKKMOKK/จ็อคม็อค

4,390 บาท

(ราคาเดิม 4,590 บาท)

ขยายโต๊ะได้งา่ ยๆ โดยดึงขาโต๊ะเลือ ่ น ออกมา และวางแผ่น หน้าโต๊ะเสริมลงไป


182 เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งทำ�ง�น

เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งทำ�ง�น 183 06

05

01

ออกแบบโต ๊ะในแบบของคุณ

ตูล้ น ้ิ ชัก รุน ่ LENNART/เลนน�ร์ท

390 บ�ท

ห�กคุณยังไม่เจอโต๊ะทีใ่ ช่ ลองออกแบบโต๊ะทีถ ่ ก ู ใจด้วยตัวเอง เพร�ะทีอ่ เิ กียคุณออกแบบโต๊ะได้ง�่ ยๆ เพียงเลือกข�โต๊ะและหน้�โต๊ะทีช่ อบ ม�ประกอบเข้�ด้วยกัน ได้ทง้ั ขน�ดและสไตล์ทต ่ี รงใจ ดูแบบเพิม ่ ได้ท่ี www.IKEA.co.th หรือม�ดูแบบทัง้ หมดได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

08

06 ตูล้ น ้ิ ชัก รุน ่ LENNART/เลนน�ร์ท ร�ค� 390 บ�ท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /พลาสติก สีเทา เข้ม ก30×ล34×ส56 ซม. รหัส: 601.929.54 07 ตูล้ น ้ิ ชักมีลอ ้ เลือ ่ น รุน ่ GALANT/กะลันท์ ร�ค� 6,590 บ�ท วัสดุ: ฟอยล์เมลามีน สีขาว ก45×ล60×ส55 ซม. รหัส: 002.064.35 08 ตูล้ น ้ิ ชักมีลอ ้ เลือ ่ น รุน ่ MICKE/มิคเก้ ร�ค� 2,190 บ�ท วัสดุ: ผิวพิมพ์ลาย/ผิวฟอยล์ สี ขาว/เขียว ก35×ล50×ส75 ซม. รหัส: 002.216.19 09 ตูล้ น ้ิ ชักมีลอ ้ เลือ ่ น รุน ่ HELMER/เฮล์มเมอร์ ร�ค� 1,390 บ�ท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีแดง ก28×ล43×ส69 ซม. รหัส: 001.760.99 10 ตู้ 2 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/ม�ล์ม ร�ค� 1,790 บ�ท วัสดุ: วีเนียร์โอ๊คย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ ก40×ล48×ส55 ซม. รหัส: 901.786.02 11 รถเข็นอ�ห�ร รุน ่ RÅSKOG/รวสกูก ๊ ร�ค� 2,790 บ�ท ใช้เก็บของทีโ่ ถงทางเดิน หรือใช้ เป็นโต๊ะข้างเตียงก็ได้ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีเทาเข้ม ย35×ก45×ส78 ซม. รหัส: 302.279.74 12 รถเข็น รุน ่ GRUNDTAL/กรุนด์ทอล ร�ค� 1,990 บ�ท วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก ก48×ล24×ส77 ซม. รหัส: 801.714.32 09

03

02

07

10

11

ใหม่ โต๊ะ รุน ่ TORNLIDEN/LALLE ทูรน ์ ลีเดน/ลัลเล่

3,790 บ�ท 04

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

โต๊ะ รุน ่ LINNMON/ADILS ลินมูน/อดิลส์

1,670 บ�ท

01 โต๊ะ รุน ่ TORNLIDEN/NIPEN ทูรน ์ ลีเดน/นีเปน ร�ค� 3,690 บ�ท ท็อปสีไม้วเี นียร์ไม้สน ขาสีขาว ย150×ก75×ส75 ซม. เจาะรูไว้แล้วเพือ่ ให้ประกอบขาโต๊ะได้งา่ ย รหัส: 299.309.07 02 โต๊ะ รุน ่ LINNMON/KRILLE ลินมูน/คริลเล่ ร�ค� 2,990 บ�ท โต๊ะไฟเบอร์บอร์ดพ่นสี อะคริลก ิ ท็อปไฮกลอสสีแดง ขาสีขาว ย120×ก60×ส74 ซม. ล็อกล้อได้ รหัส: 390.044.60 เก้�อีห้ มุน รุน ่ JULES/จูลส์ ร�ค� 1,990 บ�ท ดูขอ ้ มูลสินค้�ในหน้� 186 03 ใหม่ โต๊ะ รุน ่ TORNLIDEN/LALLE ทูรน ์ ลีเดน/ลัลเล่ ร�ค� 3,790 บ�ท ท็อปสีนาำ้ ตาลดำา ขาสีดาำ ย120×ก60×ส75 ซม. รหัส: 599.309.20 04 โต๊ะ รุน ่ LINNMON/ADILS ลินมูน/อดิลส์ ร�ค� 1,670 บ�ท โต๊ะไฟเบอร์บอร์ดพ่นสี อะคริลก ิ ท็อปสีขาว ขาสีชมพู ย150×ก75×ส74 ซม. เจาะรูไว้แล้วเพือ่ ให้ประกอบขาโต๊ะได้งา่ ย รหัส: 590.044.64 05 ตูล้ น ้ิ ชักมีลอ ้ เลือ ่ น รุน ่ ALEX/อเล็กซ์ ร�ค� 4,690 บ�ท/ตัว วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ก67×ล48×ส66 ซม. รหัส: 201.962.42

ตูล้ น ้ิ ชักมีลอ ้ เลือ ่ น รุน ่ HELMER/เฮล์มเมอร์

1,390 บ�ท

12

แรงบันด�ลใจจ�กรถเข็น ทีใ่ ช้ ในโรงง�นเก่� เป็นทีม ่ �ของ รถเข็น RASKOG/รวสกูก ๊ ชัน ้ ว�งของเลือ ่ นได้ ทีจ่ ะม�เป็น ผูช้ ว่ ยตัวเก่งของคุณ ในก�ร เก็บข้�วของเครือ ่ งใช้ไว้ใกล้มอ ื และเข็นไปได้สะดวกทุกที่


184

เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งทำ�ง�น

เฟอร์นเิ จอร์หอ ้ งทำ�ง�น 185 02

01

08

09

ซ่อนปลัก ๊ ไฟและส�ยคอมพิวเตอร์ ให้พน ้ ส�ยต�ได้ง�่ ยๆ โดยเก็บไว้ในช่องทีซ่ อ่ นอยูด ่ �้ นหลัง

03

ราคา

ลดลง กวาเดิม

ใหม่ ทีว่ �งแล็ปท็อป รุน ่ STÄDJAN/สแตทยัน

590 บ�ท

โต๊ะพร้อมชัน ้ ว�งด้�นข้�ง รุน ่ MICKE/มิคเก้

10

2,990 บ�ท (ร�ค�เดิม 3,990 บ�ท)

08 โต๊ะพร้อมชัน ้ ว�งด้�นข้�ง รุน ่ MICKE/มิคเก้ ร�ค� 2,990 บ�ท (ร�ค�เดิม 3,990 บ�ท) เลือกประกอบชัน้ วางของไว้ทางซ้ายหรือขวาได้ วัสดุ: ผิวทำาสี/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว/ชมพู ก120×ล50×ส75 ซม. รหัส: 602.522.88 09 โต๊ะทำ�ง�น รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ร�ค� 12,200 บ�ท วัสดุ: ไม้สปรูซย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ สีนาำ้ ตาลเทา ก159×ล65×ส74 ซม. รหัส: 002.457.24 10 โต๊ะทำ�ง�น รุน ่ GALANT/กะลันท์ ร�ค� 6,950 บ�ท วัสดุ: ฟอยล์เมลามีน/เหล็กชุบโครเมียม สีขาว ก160×ล80×ส60-90 ซม. รหัส: 098.864.44 05

06

11

890 บ�ท

890 บ�ท 07

12

ใหม่ ทีว่ �งแล็ปท็อป รุน ่ VITTSJÖ/วิทท์เชอ

โต๊ะว�งแล็ปท็อป รุน ่ SVARTÅSEN/สวอร์ทวั เซน

่ STÄDJAN/สแตทยัน ร�ค� 590 บ�ท ผ้าหุม้ ถอดซักได้ 01 ใหม่ ทีว่ �งแล็ปท็อป รุน วางแล็ปท็อปขนาดจอ 17 นิว้ ได้ สีดาำ ก50×ล32×ส6 ซม. รหัส: 902.253.02 02 โต๊ะ รุน ่ LINNMON/LERBERG ลินมูน/แลร์แบร์ก ร�ค� 1,390 บ�ท สีขาว/เทา ย120×ก60×ส74 ซม. รหัส: 690.006.96 03 โต๊ะทำ�ง�นพร้อมโต๊ะเสริมมีลอ ้ เลือ ่ น รุน ่ MALM/ม�ล์ม ร�ค� 4,990 บ�ท (ร�ค�เดิม 6,990 บ�ท) วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ก151×ล65×ส73 ซม. รหัส:102.141.90 04 โต๊ะว�งแล็ปท็อป รุน ่ VITTSJÖ/วิทท์เชอ ร�ค� 990 บ�ท (ร�ค�เดิม 1,290 บ�ท) วัสดุ: เหล็ก/กระจกนิรภัย/ผิวฟอยล์ สีนาำ้ ตาลดำา ก100×ล36×ส74 ซม. รหัส: 602.213.53 05 โต๊ะทำ�ง�น รุน ่ LEKSVIK/เลียคส์วค ี ร�ค� 5,990 บ�ท วัสดุ: ไม้สนย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์เงา สีดาำ ก79×ล50×ส74 ซม. รหัส: 001.655.62 06 โต๊ะว�งแล็ปท็อป รุน ่ SVARTÅSEN/สวอร์ทวั เซน ร�ค� 890 บ�ท โต๊ะปรับความสูงได้ และวางแล็ปท็อปขนาดจอ 17 นิว้ ได้ สีขาว ก60×ล50 ซม. รหัส: 202.427.67 07 โต๊ะทำ�ง�น รุน ่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท ร�ค� 2,300 บ�ท ก115×ล78×ส76 ซม. ชัน้ วางของรุน่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท แยกจำาหน่าย รหัส: 201.616.57 ดูโต๊ะว�งแล็ปท็อปเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

โต๊ะทำ�ง�นรุน ่ GALANT/กะลันท์ รับประกันคุณภาพ 10 ปี ► ดูร�ยละเอียดเพิม ่ เติมหน้� 311

13

11 โต๊ะทำ�ง�น รุน ่ BESTÅ BURS/เบสตัว บุช ร�ค� 9,990 บ�ท โต๊ะยาว นัง่ ทำางานสองคนได้ วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีไฮกลอสดำา ก180×ล40×ส74 ซม. รหัส: 901.590.19 12 ใหม่ ทีว่ �งแล็ปท็อป รุน ่ VITTSJÖ/วิทท์เชอ ร�ค� 890 บ�ท ทำาจากกระจกนิรภัยและเหล็ก แข็งแรงทนทานแต่ดโู ปร่งตา วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /กระจกนิรภัย/ผิวฟอยล์ ก35×ล55×ส65 ซม. รหัส: 802.502.50 13 โต๊ะทำ�ง�น รุน ่ LIATORP/ลีอ�ทอร์ป ร�ค� 11,990 บ�ท ปิดผิวหลังโต๊ะเรียบร้อย เพือ่ ความสวยงาม วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ก145×ล65×ส73 ซม. รหัส: 101.619.45

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

04

10 ปี


186 เก้าอีท ้ าำ งาน

เก้าอีท ้ าำ งาน 187

01

02

06

07

เก้าอีป ้ รับความสูงและล็อกองศาการเอน ของพนักพิงได้ ทัง ้ ยังออกแบบให้รบ ั บัน ้ เอว เพือ ่ ช่วยรองรับหลังส่วนล่างได้สบายขึน ้ และเมือ ่ เอนหลังพิงพนัก เบาะนัง ่ ก็จะเลือ ่ น ออกมาด้านหน้าเพือ ่ ความสบายในการนัง ่ เก้าอี้ MARKUS/มาร์กส ุ จะทำาให้คณ ุ นัง ่ ทำางานได้นานเท่าทีค ่ ณ ุ ต้องการ

08

เก้าอี้ VOLMAR/วูลมาร์ ปรับความสูง ของเบาะให้เหมาะกับความสูงของคุณ ได้เพือ ่ ความสบายสูงสุด เบาะหุม ้ หนัง เกรน ทัง ้ ทนทานและดูแลรักษาง่าย

ราคา

ลดลง กวาเดิม

เก้าอีห้ มุน รุน ่ MARKUS/มาร์กส ุ

5,990 บาท

(ราคาเดิม 7,890 บาท)

01 เก้าอีห้ มุน รุน ่ MARKUS/มาร์กส ุ ราคา 5,990 บาท (ราคาเดิม 7,890 บาท) หุม้ ผ้า ขนสัตว์ 100% สีนาำ้ เงิน ก53×ล47×ส45ซม. ดีไซเนอร์: Henrik Preutz รหัส: 101.788.61 02-04 เก้าอีป ้ รับความสูงของทีน่ ง่ั ได้ เพือ่ ให้นง่ั สบายทีส่ ด ุ 02 เก้าอีห้ มุน รุน ่ JULES/จูลส์ ราคา 1,990 บาท/ตัว ทีน่ ง่ั ทำาจากวีเนียร์ไม้เบิรช์ เคลือบ แล็กเกอร์ ขนาด ก44×ล42×ส41-53 ซม. ดีไซเนอร์: Nicholai Wiig Hansen รหัส: 798.845.40 03 เก้าอีห้ มุน รุน ่ LILLHÖJDEN/ลิลเฮยเดน ราคา 2,290 บาท/ตัว หุม้ ผ้าวิสคอสเรยอน 50% ลินนิ 30% โพลีเอสเตอร์ 20% สีเทา ขนาดทีน่ ง่ั ก44×ล44×ส41-52 ซม. รหัส: 502.332.43 04 เก้าอีห้ มุน รุน ่ SNILLE/สนิลเล่ ราคา 650 บาท ทีน่ ง่ั ทำาจากพลาสติกโพลีโพรพิลนี ขนาด ก45×ล39× ส39 ซม. สีชมพู รหัส: 698.750.08 05 เก้าอีห้ มุน รุน ่ MALKOLM/มาลคอล์ม ราคา 5,290 บาท เบาะหุม้ ผ้าฝ้ายและโพลีเอสเตอร์เคลือบอะคริลก ิ และโพลียรู เี ทน สีเบจ มีกลไกการปรับเอน ทีเ่ พิม่ หรือลดความฝืดได้ ให้ เหมาะกับการเคลือ่ นไหวและน้าำ หนักตัว ก52×ล45×ส45ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 101.967.99 03

09

10

เก้าอีห้ มุน รุน ่ LILLHÖJDEN/ลิลเฮยเดน

2,290 บาท/ตัว

10 ปี เก้าอีห้ มุนรุน ่ MARKUS/มาร์กส ุ รับประกันคุณภาพ 10 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 313

เก้าอีห้ มุน รุน ่ ALRIK/อัลริก

05

06 เก้าอีห้ มุน รุน ่ VOLMAR/วูลมาร์ ราคา 10,990 บาท เบาะหนัง สีดาำ เบาะและพนักปรับ สูงต่าำ ได้ ขนาดทีน่ ง่ั ก41×ล44×ส40-57 ซม. รหัส: 901.769.57 07 เก้าอีห้ มุน รุน ่ PATRIK/พอททริค ราคา 6,990 บาท หุม้ ผ้าขนสัตว์ 100% สี Ultuna เทาเข้ม เปรับเอนได้ ให้เหมาะกับการเคลือ่ นไหวและน้าำ หนักตัว ขนาดทีน่ ง่ั ก44×ล40×ส42-52 ซม. ดีไซเนอร์: Mia Gammelgaard รหัส: 001.683.96 08 เก้าอีห้ มุน รุน ่ TORBJÖRN/ทูรบ ์ เิ ยิรน ์ ราคา 1,690 บาท พืน้ เบาะด้านหน้าเอียงลง เพือ่ ความสบายขณะนัง่ เอนตัวไปด้านหน้า เบาะนัง่ /พนักพิงทำาจากผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% สีเขียว ขนาดทีน่ ง่ั ก40×ล43×ส42-50 ซม. ดีไซเนอร์: J Jelinek รหัส: 202.179.04 09 เก้าอีห้ มุน รุน ่ GREGOR/เกรกกูร์ ราคา 4,290 บาท ปรับความสูงของทีน่ ง่ั ได้ เพือ่ ให้ นัง่ สบายทีส่ ด ุ เบาะนัง่ /พนักพิงทำาจากกระดาษไม่ฟอกขาว สีดาำ /เทา ขนาดทีน่ ง่ั ก45×ล47×ส42-53 ซม. ดีไซเนอร์: Andrew Shove รหัส: 501.931.95 10 เก้าอีห้ มุน รุน ่ ALRIK/อัลริก ราคา 990 บาท ปรับความสูงของทีน่ ง่ั ได้ เพือ่ ให้นง่ั สบาย ทีส่ ด ุ ทีน่ ง่ั ทำาจากพลาสติกโพลีโพรพิลนี ขนาดทีน่ ง่ั ก39×ล37×ส40-51 ซม. มีให้เลือกทัง้ สี แดงและสีนาำ้ เงิน ดีไซเนอร์: H Preutz/M Temple รหัส: 802.108.91

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

990 บาท 04


ลงตัวทุกพืน ้ ที่

ดีไซเนอร์ Carina Bengs

ไม่ว�่ มุมไหนก็ปรับให้เป็นมุมทำ�ง�นได้ ด้วยโต๊ะ VITTSJÖ/วิทท์เชอ ตัวเล็กกะทัดรัด ทีท่ �ำ จ�กกระจกและเหล็ก ซึง่ เป็นวัสดุ ทีท่ นท�นแต่ดโู ปร่งต� พร้อมชัน้ ว�งของ ใต้โต๊ะ ไว้เ่ ก็บแล็ปท็อปหลังใช้ แถมด้วย คลิปเก็บส�ยไฟ ทีช่ ว่ ยรัดส�ยไฟไว้กบ ั ข�โต๊ะ ให้ดเู รียบร้อย ไม่รกต�

“เหล็กเป็นวัสดุทท่ี �ำ ให้สร้�งสรรค์ผลง�นได้

หล�กหล�ย เรียกได้ว�่ แทบจะไร้ขด ี จำ�กัดใน ก�รออกแบบ ทัง้ ล�ยเส้นโค้งอ่อนหว�นหรือ เส้นตรงเรียบง่�ย นีเ่ ป็นแรงบันด�ลใจ ทีท่ �ำ ให้ฉนั ออกแบบเตียงรุน่ นี้ และฉันหวังว่� ทุกคนทีฝ ่ นั อย�กมีหอ้ งนอนแสนโรแมนติก จะหลงรักเตียงนี”้

ราคา

ลดลง กวาเดิม

โต๊ะแล็ปท็อป รุน ่ VITTSJÖ/วิทท์เชอ รับน้�ำ หนักสูงสุด 15 กก. วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /กระจกนิรภัย/ผิวฟอยล์ สีน�ำ้ ต�ลดำ� ก100×ล36×ส74 ซม. ดีไซเนอร์: Johan Kroon รหัส: 602.213.53

990 บาท (ราคาเดิม 1,290 บาท)

โครงเตียง รุน ่ LEIRVIK/เลียร์วค ี วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีข�ว ก168×ย209×ส146 ซม. ใช้ทน่ี อนขน�ด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำ�หน่�ย)

4,990 บาท


190

โคมไฟ

โคมไฟ

01

03

02

โคมไฟตัง้ โต๊ะ LED รุน ่ LEKARYD/เลียคการิด

690 บาท 04

ฝาด้านบนเลือ ่ นขึน ้ ลงได้ และหมุนเพือ ่ ส่องไฟไปยัง ตำาแหน่งทีต ่ อ ้ งการ

05

โคมแขวนเพดาน รุน ่ JONOSFÄR/ยูนส ู แฟร์

โคมไฟแขวนเพดาน LED รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012

590 บาท/ดวง

5,490 บาท

07

“ เทคโนโลยีหลอด LED ได้จดุ ประกายความคิดสร้างสรรค์

ให้กบ ั บรรดาดีไซเนอร์ เพราะหลอด LED ขนาดเล็กจิว๋ ช่วยให้ เราออกแบบโคมไฟรูปทรงแปลกๆ ใหม่ๆ ทีไ่ ม่เคยทำาได้มาก่อน ที่ IKEA เราพยายามหาแนวทางใหม่ๆ เพือ ่ พัฒนาโคมไฟและ หลอดไฟแบบต่างๆ อยูเ่ สมอ หลอด LED ไม่เพียงให้แสงที่ สว่างกว่า แต่ยง ั เป็นพลังงานทีย่ ง ่ั ยืนกว่า เพราะทัง ้ ประหยัด และเป็นมิตรกับสิง ่ แวดล้อม ”

Nicklas Fransson, Product developer กล่าว

06

01 โคมไฟแขวนเพดาน LED รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 5,490 บาท วัสดุ: เหล็ก ขนาด Ø45 ซม. สูง 15 ซม. สีนาำ้ เงิน รหัส: 002.117.81 สีเหลือง รหัส: 602.117.83 สีดาำ รหัส: 302.077.68 02 โคมไฟตัง้ โต๊ะ LED รุน ่ LEKARYD/เลียคการิด ราคา 690 บาท ฐานโคมไฟใช้เก็บของเล็กๆ ได้ เช่น เหรียญ เครือ่ งประดับ วัสดุ: พลาสติก ABS รหัส: 902.483.51 03 โคมไฟผนัง LED รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 2,290 บาท ก้านโคมยาวสุดถึง 90 ซม. สามารถหมุนโคมออกจากผนัง ให้สอ่ งในจุดทีต ่ อ้ งการได้ รหัส: 802.116.97 04 โคมแขวนเพดาน รุน ่ JONOSFÄR/ยูนส ู แฟร์ ราคา 590 บาท/ดวง เหมาะ สำาหรับแขวนเหนือโต๊ะอาหารหรือโต๊ะบาร์ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /พลาสติกโพลีโพรพิลนี ขนาด Ø39 ซม. สูง23 ซม. สีเขียว รหัส: 102.375.68 สีดาำ รหัส: 002.375.59 สีแดง รหัส: 302.375.72 05 ไฟสปอตไลท์หนีบ LED รุน ่ JANSJÖ/ยันเชอ ราคา 950 บาท วัสดุ: เหล็ก และอะลูมเิ นียมทำาสี/พลาสติกโพลีคาร์บอเนต สูง 40 ซม. รหัส: 002.372.48 06 โคมไฟแขวน เพดาน LED รุน ่ VÄSTER/แวสเตร์ ราคา 3,190 บาท วัสดุ: พลาสติก/เหล็ก ขนาด Ø30 ซม. สูง 40 ซม. รหัส: 202.087.06 07 โคมไฟตัง้ โต๊ะ รุน ่ GAVIK/กาวีค ราคา 499 บาท (ราคา เดิม 699 บาท) วัสดุ: แก้ว ขนาด Ø18 ซม. สูง 41 ซม. รหัส: 002.133.08

191


โคมไฟ

โคมไฟ 04

05

193

06

โคมไฟทีอ่ อกแบบขึน ้ สำ�หรับ ใช้นอกบ้�น หลอด LED มีอ�ยุใช้ง�นย�วน�นกว่� หลอดไส้ถงึ 20 เท่�

01

โคมไฟโต๊ะทำ�ง�น รุน ่ TERTIAL/เทร์ทอิ อล

ใหม่ โคมไฟสปอตไลท์ LED รุน ่ SOLBACKEN/ซูลบัคเก้น

07

299 บ�ท

1,190 บ�ท

ร�งเพด�นสปอตไลท์ 5 ดวง รุน ่ BAROMETER/บ�รูเมียทเตร์

1,690 บ�ท 02

03

01 โคมไฟโต๊ะทำ�ง�น รุน ่ TERTIAL/เทร์ทอ ิ อล ร�ค� 299 บ�ท ขนาด Ø17 ซม. สีเงิน รหัส: 603.701.83 02 โคมไฟโต๊ะทำ�ง�น รุน ่ ARÖD/ออเริด ร�ค� 1,590 บ�ท ขนาด Ø15 ซม. สูง 51.5 ซม. สีเทา รหัส: 301.477.84 03 โคมไฟโต๊ะทำ�ง�น รุน ่ FORSÅ/ฟอร์ชอัว ร�ค� 950 บ�ท ขนาด Ø12 ซม. สูง50 ซม. สีดาำ รหัส: 001.467.76 04 โคมแขวนเพด�น รุน ่ HEKTAR/เฮ็กท�ร์ ร�ค� 890 บ�ท ขนาด Ø22 ซม. สูง 26 ซม. รหัส: 402.152.06 05 ไฟ สปอตไลท์ LED 3 ดวง แบบติดเพด�น รุน ่ CENTIGRAD/เซนติกร�ด ร�ค� 3,990 บ�ท หรี่ ไฟได้หลายระดับ รหัส: 501.906.15 06 ใหม่ โคมไฟสปอตไลท์ LED รุน ่ SOLBACKEN/ ซูลบัคเก้น ร�ค� 1,190 บ�ท รหัส: 802.112.92 07 ร�งเพด�นสปอตไลท์ 5 ดวง รุน ่ BAROMETER/บ�รูเมียทเตร์ ร�ค� 1,690 บ�ท ส131 ซม. รหัส: 802.625.78 08 โคม สปอตไลท์ตง ้ั พืน ้ 3 ดวง รุน ่ KVART/ควัท ร�ค� 1,690 บ�ท สามารถปรับแต่ละดวงให้เป็น ไฟส่องขึน้ บนหรือไฟอ่านหนังสือได้ สูง 176 ซม. รหัส: 502.260.25 09 โคมไฟตัง ้ พืน ้ รุน ่ HEKTAR/เฮ็กท�ร์ ร�ค� 2,590 บ�ท สูง 180 ซม. รหัส: 002.153.07 10 โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ LAMPAN/ลัมปัน ้ ร�ค� 169 บ�ท สูง 29 ซม. รหัส: 300.960.96 11 ไฟสปอตไลท์หนีบ LED รุน ่ TISDAG/ทิสดัค ร�ค� 1,590 บ�ท รหัส: 502.163.28 10

08

09

ปรับทิศท�งแสงได้ ร�วกับสปอตไลท์ ในโรงละคร

11

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

192


194

โคมไฟ

โคมไฟ 02

01

03

195

10

09

ใช้โคมไฟเสาโค้งแบบนี้ ก็มไี ฟส่องลงบนโต๊ะได้ โดยไม่ตอ ้ งใช้โคมแขวนเพดาน

โคมไฟตัง้ โต๊ะ LED รุน ่ ÅSUNDA/อัวซุนด้า

1,590 บาท

04

โคมไฟไม้ไผ่ ทีไ่ ด้ไอเดียจาก รัว้ ของชนเผ่ามาไซในแอฟริกา

05

06

11

01 โคมไฟตัง ้ พืน ้ เสาโค้ง รุน ่ REGOLIT/เรกูลลีท ราคา 1,990 บาท ก้านโค้งปรับความยาวได้ วัสดุ: เหล็ก/กระดาษฟางข้าว โป๊ะขนาด Ø73 ซม. สูง 235 ซม. รหัส: 501.034.06 02 โคมเพดาน รุน ่ VÄTE/แวทเท่ ราคา 690 บาท โคมไฟแบบกระจายแสง ให้แสงสว่างทัว่ ทัง้ บริเวณ วัสดุ: กระดาษฟางข้าว/เหล็ก/พลาสติก รหัส: 501.760.54 03 โคมแขวนเพดาน รุน ่ MASKROS/มัสครูส ราคา 1,990 บาท เมือ่ เปิดไฟจะเกิดเงาเป็นลาย สวยงามบนเพดานและผนัง วัสดุ: กระดาษ/สแตนเลส/พลาสติก Ø55 ซม. รหัส: 301.904.47 07

โคมไฟตัง้ พืน ้ รุน ่ DUDERÖ/ดูเดียร์เออ

399 บาท

โป๊ะโคม รุน ่ VARMLUFT/วาร์มลุฟท์

329 บาท/ดวง

08

โคมไฟขนาดใหญ่ทบ ่ี รรจุ ในห่อขนาดเล็ก เพือ ่ ประหยัด ค่าขนส่ง เมือ ่ กางออกก็กลายเป็น โคมไฟแสงนวลรูปร่างแปลกตา

04 โคมแขวนเพดาน รุน ่ ROTVIK/รูทวีค ราคา 1,990 บาท ขนาด Ø54 ซม. สูง 54 ซม. รหัส: 101.957.14 05 โคมไฟตัง ้ พืน ้ รุน ่ RUTBO/รุทบู ราคา 1,590 บาท พร้อมสวิตช์หรี่ ไฟ ปรับความเข้มของแสงไฟได้ วัสดุ: กระดาษเคลือบแว็กซ์/เหล็ก ก30×ล25.5×ส114 ซม. รหัส:101.173.06 06 โคมไฟตัง ้ พืน ้ รุน ่ DUDERÖ/ดูเดียร์เออ ราคา 399 บาท ให้แสงไฟ อ่อนๆ สร้างบรรยากาศนุม่ นวล วัสดุ:กระดาษ/เหล็ก โป๊ะขนาด Ø38 ซม. สูง 137 ซม. รหัส: 202.135.95 07 โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ LYRIK/เลียรีค ราคา 1,290 บาท โคมไฟดีไซน์สวยทีช่ ว่ ย เติมความนุม่ นวลให้บา้ น วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /ผ้าฝ้าย 100% ขนาด Ø24 ซม. สูง 52 ซม. รหัส: 601.959.76 08 โคมไฟโต๊ะทำางาน รุน ่ NYFORS/นีฟอร์ช ราคา 2,890 บาท ปรับทิศทางแสง ได้งา่ ย โดยปรับทีแ่ ขนโคมและโป๊ะโคม โป๊ะขนาด Ø14 ซม. สูง 83 ซม. รหัส: 701.239.41 09 โคมแขวนเพดาน รุน ่ HELG/เฮลก์ ราคา 1,590 บาท เหมาะสำาหรับแขวนเหนือโต๊ะอาหาร วัสดุ: หวายเคลือบแล็กเกอร์/เหล็ก โป๊ะขนาดØ 38 ซม. สูง 28 ซม. รหัส: 102.269.56 10 โคมไฟตัง ้ โต๊ะ LED รุน ่ ÅSUNDA/อัวซุนด้า ราคา 1,590 บาท แรงบันดาลใจจากชุด บัลเลต์ รหัส: 002.435.84 11 โป๊ะโคม รุน ่ VARMLUFT/วาร์มลุฟท์ ราคา 329 บาท ย66×ส25.5 ซม. รหัส: 502.016.33


196

โคมไฟ

โคมไฟ 02

01

ใหม่

03

08

โคมไฟแสนรัก

โคมไฟระย้� รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

โคมไฟรุน ่ นีเ้ ป็นโคมไฟดีไซน์เรียบง่�ยทีด ่ ท ี ส ่ี ด ุ รุน ่ หนึง ่ ของเร� เร�ชอบทัง ้ รูปทรงของตัวโคม และแสงนวลต�ของโคมนี้ เมือ ่ หันฐ�นโคมสลับบนลงล่�ง จะว�งใส่ลงในโป๊ะโคมได้พอดี ซึง ่ กล�ยเป็นทีม ่ � ของวิธก ี �รบรรจุโคมไฟเพือ ่ ให้ขนส่งได้อย่�งประหยัดทีส ่ ด ุ

3,990 บ�ท

04

ดีไซเนอร์ Marcus Arvonen ออกแบบโคมไฟระย้�แนวใหม่ ทีไ่ ด้แรงบันด�ลใจจ�กกลุม ่ หยดน้�ำ บนใยแมงมุม ทีส ่ อ ่ งประก�ย เมือ ่ ต้องแสงย�มเช้�

05

06

โคมไฟ LED โต๊ะทำ�ง�น รุน ่ JANSJÖ/ยันเชอ

499 บ�ท

โคมไฟตัง้ โต๊ะ รุน ่ LAMPAN/ลัมปัน ้

169 บ�ท/ดวง 01 ใหม่ โคมไฟระย้� รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ร�ค� 3,990 บ�ท เมือ่ เปิดไฟจะเกิดเงา เป็นลายสวยงามบนเพดานและผนัง รหัส: 302.286.19 02 โคมสปอตไลท์ 4 ดวง รุน ่ FUGA/ฟูก�้ ร�ค� 1,990 บ�ท โคมสปอตไลท์ปรับหันได้ ย35×ก35×ส18 ซม. รหัส: 402.626.22 03 โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ LITER/ลีตเตอร์ ร�ค� 990 บ�ท ให้แสงไฟอบอุน่ นวล ตา ขนาด Ø23 ซม. สูง 20 ซม. รหัส: 502.250.40 04 โคมแขวนเพด�น รุน ่ IKEA 365+ BRASA/อิเกีย 365+ บรอสซ่� ร�ค� 2,290 บ�ท ขนาด Ø45 ซม. รหัส: 801.316.72 05 โคมไฟตัง ้ พืน ้ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ร�ค� 4,990 บ�ท โป๊ะโคมผ้าช่วยกระจาย แสง ให้ได้แสงไฟทีน่ มุ่ นวล รหัส:102.488.21 06 โคมไฟ LED โต๊ะทำ�ง�น รุน ่ JANSJÖ/ยัน เชอ ร�ค� 499 บ�ท ปรับทิศทางแสงได้งา่ ย สูง 60 ซม. รหัส: 602.137.82 07 ร�งเพด�น สปอตไลท์ LED 3 ดวง รุน ่ BÄVE/แบเว่ ร�ค� 1,990 บ�ท ปรับสปอตไลท์แต่ละดวงได้ ยาว 78 ซม. รหัส: 402.376.42 08 โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ LAMPAN/ลัมปัน ้ ร�ค� 169 บ�ท/ชิน ้ สูง 29 ซม. รหัส: 200.469.88 09 โคมระย้� 3 ดวง รุน ่ KRISTALLER/คริสตอลเลร์ ร�ค� 2,290 บ�ท ปรับความสูงของโคมได้งา่ ย รหัส: 800.894.61 07

09

10

11

โคมเพด�น รุน ่ IKEA 365+ UTKIK/อิเกีย 365+ อูทชีค

1,290 บ�ท

12

ร�งเพด�นสปอตไลท์ LED 3 ดวง รุน ่ BÄVE/แบเว่

1,990 บ�ท 10 โคมไฟตัง ้ พืน ้ LED รุน ่ TISDAG/ทิสดัค ร�ค� 4,290 บ�ท ปรับทิศทางแสงได้งา่ ย โดย ปรับทีแ่ ขนโคมและโป๊ะโคม รหัส: 002.092.07 11 โคมเพด�น รุน ่ IKEA 365+ UTKIK/อิเกีย 365+ อูทชีค ร�ค� 1,290 บ�ท กระจายแสง ให้เกิดลวดลายสวยงามบนเพดาน วัสดุ: พลาสติกโพลีคาร์บอเนต สีขาว รหัส: 101.316.80 12 โคมไฟโต๊ะทำ�ง�น รุน ่ KROBY/ครูบี ร�ค� 690 บ�ท โป๊ะโคมแก้วเป่า แต่ละชิน้ มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว สูง 48 ซม. รหัส: 300.894.30

197


มือ้ เย็นพร้อมเสิรฟ ์

ดีไซเนอร์ Helena Svensson

ไม้สนเป็นวัสดุธรรมชาติทย่ี ง่ิ ใช้ยง่ิ สวย ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 4 ตัว รุน่ JOKMOKK/ จ็อคม็อค พร้อมให้คณ ุ นำากลับบ้านได้วนั นี้ ถึงบ้านแล้วก็ชวนเพือ่ นๆ มาช่วยกันประกอบ ให้เสร็จ แล้วก็รว่ มทานมิอ้ เย็นด้วยกันเลย

“ฉันอยากให้โคมไฟ GAVIK/กาวีค ดูเป็นโคมไฟคลาสสิก เลยใช้แก้วเป็น วัสดุหลักเกือบทัง้ หมด ส่วนโป๊ะโคมและ ตัวโคมทีซ่ อ้ นกัน ทำาให้แสงหักเห เกิดแสงเงาสะท้อน ทีด ่ ลู กึ ลับน่าค้นหา”

โต๊ะและเก้าอี้ 4 ตัว รุน ่ JOKKMOKK/จ็อคม็อค วัสดุ: ไม้สนย้อมสี เคลือบแล็กเกอร์ โต๊ะ ย118×ก74×ส74 ซม. เก้าอี้ ก41×ล47×ส90 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 202.111.05

4,390 บาท

ราคา

ลดลง กวาเดิม

โคมไฟตัง ้ โต๊ะ รุน ่ GAVIK/กาวีค ขนาด Ø18 ซม. สูง 21 ซม. หลอดไฟแยกจำาหน่าย แนะนำาให้ใช้หลอด LED รุน่ LEDARE/ เลียดดาเร่ 200 ลูเมน ดีไซเนอร์: Helena Svensson สีขาว รหัส: 302.158.53 สีนาำ้ เงิน รหัส: 002.133.08 สีสม้ รหัส: 102.158.54 สีเขียว รหัส: 002.195.41

499 บาท/ดวง (ราคาเดิม 699 บาท)


ตูเ้ ก็บของ

ตูเ้ ก็บของ 02

201

03

ราคา

เก็บได้ ไม่รจู้ บ

ลดลง กวาเดิม

ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

ตู้ BESTÅ/เบสตัว เป็นตูเ้ ก็บของทีต ่ อบโจทย์ความต้องการใช้งานทุกแบบในแทบทุกพืน ้ ทีไ่ ด้อย่างลงตัว เพราะแบบทีห่ ลากหลาย ทัง ้ ขนาด รูปทรง และสีสน ั ให้เลือกประกอบได้ตามต้องการ เพียงคุณมาดูตวั อย่างตูท ้ ส ่ี โตร์อเิ กีย หรือจะลองดีไซน์ตใู้ นแบบเฉพาะตัวคุณเองก็ได้ ด้วยโปรแกรมออกแบบออนไลน์ www.IKEA.co.th/bestaplanner

9,300 บาท (ราคาเดิม 11,070 บาท)

บานตูห้ ลากสีให้เลือกใช้ จับคูส ่ ท ี ช่ี อบได้ตามใจ

01 ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 23,300 บาท (ราคาเดิม 26,610 บาท) วัสดุ: ผิวฟอยล์/วีเนียร์ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ ก300×ล40×ส256 ซม. รหัส: 990.023.59 02 ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 14,500 บาท (ราคาเดิม 16,180 บาท) วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย สีนาำ้ ตาลดำา ก240×ล40×ส192 ซม. รหัส: 298.975.35 03 ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 9,300 บาท (ราคาเดิม 11,070 บาท) ตูไ้ ซด์บอร์ด ก180×ล40×ส64 ซม. ตูแ้ ขวน ก60×ล40×ส64 ซม. สีนาำ้ ตาลดำา/ฟ้าอมเทา รหัส: 690.023.65 04

05

ราคา

ลดลง กวาเดิม 01

ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

23,300 บาท (ราคาเดิม 26,610 บาท)

04 ชุดโต๊ะทำางาน รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 12,990 บาท (ราคาเดิม 14,340 บาท) วัสดุ: ผิวฟอยล์/อะลูมเิ นียม สีขาว/ไฮกลอสขาว ก180×ล40/60×ส202ซม. รหัส: 798.951.57 05 ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 9,550 บาท (ราคาเดิม 11,750 บาท) วัสดุ: ผิวฟอยล์/อะลูมเิ นียม/กระจกนิรภัย สีขาว/ส้ม ก240×ล20/40×ส128 ซม. รหัส: 090.023.68

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

200


202

ตูว้ างทีวี

ตูว้ างทีวี

01

02

06

203

07

ลองหาผ้าหรือสติก ๊ เกอร์ลายสวย หรือรูปภาพทีช่ อบมาติดบานตู้ ให้กลายเป็นตูส ้ ว่ นตัวในแบบของคุณ

ซ่อนสายไฟได้มด ิ ชิด เพียงพาดสายไว้ระหว่างชัน ้ แล้วร้อยออกผ่านช่องด้านหลัง

03

ใหม่

ตูว้ างทีวี รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

16,990 บาท

ราคา

ราคา

ลดลง

ลดลง

กวาเดิม

กวาเดิม

ตูว้ างทีวี รุน ่ BYÅS/บีออส

3,990 บาท (ราคาเดิม 5,290 บาท )

04

ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว

09 ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 21,170 บาท วางทีวจี อแบนขนาดไม่เกิน 50 นิว้ วัสดุ: ไม้สนย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ ก222×ล49×ส197 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 090.018.92 10 ตูว้ างทีวี รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 9,990 บาท บานเปิดแบบบาน เฟีย้ ม เปิดได้โดยไม่เปลืองทีแ่ ละหยิบของได้สะดวก รับน้าำ หนักสูงสุด 50 กก. วางทีวจี อแบน ขนาดไม่เกิน 55 นิว้ วัสดุ: ผิวทำาสี/ผิวฟอยล์ ก150×ล48×ส41 ซม. รหัส: 902.105.36

05

16,950 บาท (ราคาเดิม 18,980 บาท )

09

08

ตูท ้ วี พ ี ร้อมกล่องเสริมบนชัน ้ รุน ่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท

6,200 บาท

ตูเ้ หล็ก รุน ่ IKEA PS/อิเกีย พีเอส

3,290 บาท 10

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

01 ใหม่ ใหม ตูว้ างทีวี รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 16,990 บาท รับน้าำ หนักสูงสุด 50 กก. วางทีวจี อแบนขนาดไม่เกิน 55 นิว้ ก160×ล40×ส50 ซม. รหัส: 402.397.16 02 ตูว้ างทีวี รุน ่ LIATORP/ลีอาทอร์ป ราคา 6,490 บาท รับน้าำ หนักสูงสุด 100 กก. วางทีวี จอแบนขนาดไม่เกิน 50 นิว้ ก145×ล49×ส45 ซม. รหัส: 301.683.47 03 ตูว้ างทีวี รุน ่ BYÅS/บีออส ราคา 3,990 บาท (ราคาเดิม 5,290 บาท) รับน้าำ หนักสูงสุด 50 กก. วางทีวจี อแบนขนาดไม่เกิน 60 นิว้ ก160×ล42×ส45 ซม. รหัส: 002.277.96 04 ตูว้ างทีวี รุน ่ LACK/ลัค ราคา 2,490 บาท รับน้าำ หนักสูงสุด 65 กก. วางทีวจี อแบน ขนาดไม่เกิน 50 นิว้ ก149×ล55×ส35 ซม. รหัส: 501.411.87 05 ตูว้ างทีวี รุน ่ EXPEDIT/ เอ็กซ์เพียดีท ราคา 5,500 บาท วางทีวจี อแบนขนาดไม่เกิน 55 นิว้ ก185×ล39×ส149 ซม. รหัส: 502.181.10 กล่องเสริมบนชัน ้ วาง ราคา 700 บาท (ราคาเดิม 990 บาท) รหัส: 901.982.09 06 ตูว้ างทีวี รุน ่ VITTSJÖ/วิทท์เชอ ราคา 2,190 บาท วัสดุ: เหล็ก/กระจก สีนาำ้ ตาลดำา ก100×ล40×ส33 ซม. รหัส: 702.175.67 07 ชุดตูท ้ วี ี รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 16,950 บาท (ราคาเดิม 18,980 บาท) รหัส: 699.285.92 08 ตูเ้ หล็ก รุน ่ IKEA PS/ อิเกีย พีเอส ราคา 3,290 บาท รับน้าำ หนักสูงสุด 60 กก. วางทีวจี อแบนขนาดไม่เกิน 36 นิว้ ก119×ล40×ส63 ซม. รหัส: 201.683.43


204

ตูแ้ ละชัน ้ วางของ

ตูแ้ ละชัน ้ วางของ

01

02

06

07

205

08

สีไม้สนธรรมชาติ สวยแบบไม้แท้ๆ แต่กท ็ าสีใหม่ได้ตามใจชอบ

09

่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 21,990 บาท ตูท ้ ก ุ ใบมีเอกลักษณ์ 01 ใหม่ ตูไ้ ซด์บอร์ด รุน จ�กล�ยไม้วอลนัท ก160×ล40×ส81 ซม. รหัส: 802.397.19 02 ตูเ้ ก็บของบานปิด รุน ่ BESTÅ/เบสตัว ราคา 8,150 บาท (ราคาเดิม 10,250 บาท) ก120×ล40×ส202 ซม. รหัส: 090.044.09 03 ใหม่ ตูบ ้ านกระจก รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 18,990 THB ทำ�จ�กวัสดุทท ่ี นท�น คือ กระจกนิรภัย ไม แ้ ละเหล็ก ก90×ล40×ส180 ซม. รหัส: 702.397.34 04 ตูบ ้ านกระจก รุน ่ DETOLF/เดียทอล์ฟ 1,990 บาท ก43×ล37×ส163 ซม. รหัส:701.821.72 05 ตูห้ นังสือ รุน ่ BILLY/บิลลี่ ราคา 2,390 บาท ชัน้ ว�งปรับระดับได้ วัสดุ: ผิวฟอยล์ก80×ล28×ส202 ซม. รหัส: 801.801.01 06 ชัน ้ วางของ รุน ่ EXPEDIT/ เอ็กซ์เพียดีท ราคา 1,490 บาท ใช้ว�งตัง้ พืน้ หรือใช้ยด ึ ผนังก็ได้้ ก79×ล39×ส79 ซม. รหัส: 201.854.94 07 ตูบ ้ านกระจก รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 19,990 บาท ชัน้ ว�งมีหล�ยขน�ด เก็บได้ทง้ั ของใหญ่และของเล็ก ก73×ล41×ส200 ซม. รหัส: 502.084.46 08 ชัน ้ วางของ 2 ช่องพร้อมตู้ รุน ่ IVAR/อิวาร์ ราคา 9,350 บาท ชัน้ ว�งปรับระดับได้ ก174×ล30×179 ซม. รหัส: 898.963.78

9,350 บาท

04

05

10

09 ชัน ้ แขวนผนัง รุน ่ LACK/ลัค ราคา 649 บาท/แผ่น วัสดุ: ผิวทำ�สี ย110×ล26 ซม. รหัส: 201.948.94 10 ตูห้ นังสือบานกระจก รุน ่ BILLY/บิลลี่ ราคา 10,030 บาท ก240×ล28/39×ส202 ซม. รหัส: 198.982.91 11 ใหม่ ตูเ้ ก็บของ 2 ลิน ้ ชัก รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา16,990 บาท ใช้กลอนกด กระเด้ง เปิดง่�ย เพียงกดเบ�ๆ ทีบ ่ �นตูแ้ ละลิน ้ ชัก วัสดุ: ผิวทำ�สี สีเขียว ก90×ล40×ส107 ซม. รหัส: 902.397.28

ตูห้ นังสือ รุน ่ BILLY/บิลลี่

2,390 บาท

11

ติดไฟภายในตูไ้ ด้ เพือ ่ โชว์ของสวยๆ งามๆ ให้สวยยิง ่ ขึน ้

ใหม่ ตูเ้ ก็บของ 2 ลิน ้ ชัก รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

16,990 บาท

ตูบ ้ านกระจก รุน ่ DETOLF/เดียทอล์ฟ

1,990 บาท เก็บหนังสือไว้ในตูต ้ น ้ื แล้วเก็บของอืน ่ ไว้ใน ตูก ้ ระจกทีช่ ว่ ยกันฝุน ่

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

03

ชัน ้ วางของ 2 ช่องพร้อมตู้ รุน ่ IVAR/อิวาร์


206 ตูแ้ ละชัน ้ วางของ

01

ตูแ้ ละชัน ้ วางของ 207 02

03

06

04

07

08

“ ตู้ FABRIKÖR/ฟาบรีเคอร์ เป็นผลของแรงบันดาลใจจากเฟอร์นเิ จอร์ ทีใ่ ช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ในช่วงต้นศตวรรตที่ 20 อย่างเช่น ตูย้ า ตูร้ น ุ่ นีท ้ ง ้ั แข็งแรงทนทาน และคุณภาพดีเยีย่ ม มุมตูท ้ โ่ี ค้งมนก็ทาำ ให้ตู้ ดูสวยขึน ้ ด้วย ” ดีไซเนอร์ Nike Karlsson

01 ชัน ้ วางของ รุน ่ HYLLIS/ฮึลลิส ราคา 559 บาท เหมาะสำาหรับใช้งานทัง้ ในบ้านและนอก ้ านทึบครึง ่ บ้าน วัสดุ: เหล็กกัลวาไนซ์ ก60×ล27×ส140 ซม. รหัส: 101.728.97 02 ใหม่ ตูบ กระจก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 9,990 บาท วัสดุ: ไม้สนย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์/กระจก นิรภัย สีนาำ้ ตาลดำา ก49×ล37×ส197 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 502.271.24 03 ตูบ ้ านกระจก รุน ่ BORGSJÖ/บอร์ยเชอ ราคา 18,360 บาท สีขาว ก300×ล42×ส93 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 290.059.26 05

ใหม่ ตูบ ้ านกระจก รุน ่ FABRIKÖR/ฟาบรีเคอร์

6,990 บาท 09

ตูห้ นังสือ รุน ่ HEMNES/เฮมเนส

ชัน ้ วางของ รุน ่ VITTSJÖ/วิทท์เชอ

5,280 บาท

04 ใหม่ ตูบ ้ านกระจก รุน ่ FABRIKÖR/ฟาบรีเคอร์ ราคา 6,990 บาท ชัน้ วางปรับระดับได้ สีเทาเข้ม ก57×ล47×ส150 ซม. รหัส: 402.422.95 05 ชัน ้ วางของ รุน ่ VITTSJÖ/ วิทท์เชอ ราคา 5,280 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /กระจกนิรภัย/ผิวฟอยล์ สีนาำ้ ตาลดำา ก151×ล36×ส175 ซม. ดีไซเนอร์: Johan Kroon รหัส: 799.026.62 06 ตูห้ นังสือ รุน ่ LIATORP/ลีอาทอร์ป ราคา 11,990 บาท/ใบ สีขาว ก96×ล37×ส214 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 498.723.36 07 ตูอ ้ เนกประสงค์ รุน ่ STORNÄS/สตูรแ์ นส ราคา 13,900 บาท ชัน้ วางปรับระดับได้ วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ผสมสี สีนาำ้ ตาลเทา ก128×ล48×ส90 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 401.615.62 08 ตูห้ นังสือ รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 7,990 บาท ชัน้ ยึดติด 1 ชัน้ และชัน้ ปรับระดับได้ 4 ชัน้ วัสดุ: ไม้สน ย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ สีนาำ้ ตาลเทา ก90×ล37×ส197 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 202.456.43 ตูบ ้ านทึบครึง ่ กระจก ราคา 13,990 บาท ก90×ล37×ส197 ซม. รหัส: 102.271.21 09 ตูแ้ ขวนผนัง รุน ่ OLOFSTORP/อูลอฟสตอร์ป ราคา 6,750 บาท ชัน้ วาง ปรับระดับได้ 3 ชัน้ สีดาำ ก75×ล20×ส100 ซม. ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen รหัส: 302.198.46

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

7,990 บาท


208

ตูล้ น ้ิ ชัก

ตูล้ น ้ิ ชัก

01

02

209

03

ตูไ้ ม้จริงไม่ทาำ สี เลือกวิธท ี าำ ผิวได้ หลากหลาย ไม่วา่ จะเคลือบ แล็กเกอร์เพือ ่ โชว์สไี ม้ธรรมชาติ ย้อมสีเพือ ่ โชว์ลายไม้ หรือทาสีใหม่ได้ตามใจชอบ

10

11 ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม

2,790 บาท

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ RAST/รัสท์

1,390 บาท 04

05

ใหม่ ตู้ 4 ลิน ้ ชัก รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

16,990 บาท

06

01 ตู้ 6 ลิน ้ ชัก รุน ่ NYVOLL/นีวอล ราคา 14,990 บาท ลิน้ ชักเรียบลืน่ ไม่สะดุด พร้อมตัวล็อก กันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึงออกสุด วัสดุ: ผิวฟอยล์ ก146×ล50×ส80 ซม. รหัส: 302.302.45 02 ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ KOPPANG/คอปปัง ราคา 4,390 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ ก90×ล44×ส82 ซม. รหัส: 301.628.78 03-04 ตูไ้ ม้สน รุน ่ HEMNES/เฮมเนส 03 ตู้ 3 ลิน ้ ชัก ราคา 6,990 บาท ก108×ล50×ส95 ซม. รหัส: 402.426.34 04 ตู้ 6 ลิน ้ ชัก ราคา 9,990 บาท ก108×ล50×ส130 ซม. รหัส: 802.392.72 05 ใหม่ ตู้ 4 ลิน ้ ชัก รุน ่ STOCKHOLM/ส ตอคโฮล์ม ราคา 16,990 บาท ตูไ้ ม้วเี นียร์วอลนัทแต่ละใบ มีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ก48.7×ล40×ส106.5 ซม. รหัส: 702.457.73 06 ตู้ 6 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 5,990 บาท ตูไ้ ม้วเี นียร์โอ๊คย้อมสี ก80×ล48×ส123 ซม. รหัส: 401.786.14 07 โต๊ะข้าง เตียง รุน ่ SELJE/เซียลเย่ ราคา 999 บาท ในลิน้ ชักมีทว่ี างปลัก ๊ พ่วงสำาหรับเสียบทีช่ าร์จ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ ก35×ล37×ส55.5 ซม. ดีไซเนอร์: Monika Mulder รหัส: 702.432.79 08 ตู้ 4 ลิน ้ ชัก รุน ่ MANDAL/มันดอล ราคา 8,990 บาท วัสดุ: ไม้เบิรช์ เคลือบแล็กเกอร์/ผิวทำา สี ก79×ล48×ส103 ซม. รหัส: 201.763.19 09 โต๊ะข้างเตียง รุน ่ VETTRE/เวทเตร ราคา 1,290 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ ก46×ล46×ส67 ซม. รหัส: 802.226.29

12

ลิน ้ ชักปิดเบาๆ ไร้เสียงรบกวน ให้คณ ุ ลุกมาแต่งตัวตอนเช้าได้ โดยไม่ทาำ ให้คนข้างๆ ตืน ่ เพราะเสียงปิดลิน ้ ชัก

09 13

14

โต๊ะข้างเตียง รุน ่ VETTRE/เวทเตร

1,290 บาท 08

ชาร์จโทรศัพท์มอื ถือหรือ แท็บเล็ตในโต๊ะได้ ไม่ตอ้ ง ห่วงเรือ่ งสายไฟ เพราะโต๊ะนี้ มีรรู อ้ ยสายไฟออกด้านล่าง 10 ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ RAST/รัสท์ ราคา 1,390 บาท ตูไ้ ม้สนไม่ทาำ สี ก62×ล30×ส70 ซม. รหัส: 901.582.13 11 ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 2,790 บาท ใช้คก ู่ บ ั กล่องผ้า SKUBB/สกุบบ์ ชุด 6 ชิน้ ช่วยเก็บของใช้ในลิน้ ชักให้เป็นระเบียบ วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ก80×ล48×ส78 ซม. รหัส: 202.145.52 12 ตู้ 5 ลิน ้ ชัก รุน ่ SVEIO/สวัยอู ราคา 11,990 บาท ลิน้ ชักเดินเรียบลืน่ ไม่สะดุด พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหลุดจากราง วัสดุ: ผิวทำาสี ดีไซเนอร์: Sigga Heimis ก77×ล48×ส133 ซม. สีขาว รหัส: 402.196.95 13 ตู้ 4 ลิน ้ ชัก รุน ่ FJELL/ฟแยลล์ ราคา 11,990 บาท ตูไ้ ม้สน มีทแ่ี บ่งช่องในลิน้ ชัก แยกเก็บของชิน้ เล็กๆ ได้เป็นระเบียบ ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard ก96×ล50×ส91 ซม. รหัส: 202.226.27 14 ตู้ 4 ลิน ้ ชัก รุน ่ BRIMNES/บริมเนส ราคา 4,990 บาท ลิน้ ชักเรียบลืน่ ไม่สะดุด พร้อมตัวล็อกกันลิน้ ชักหล่นเมือ่ ดึงออกจนสุด วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกนิรภัย ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg ก78.0×ล41×ส124.0 ซม. สีขาว รหัส: 302.180.26

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

07


210

ตูเ้ สือ ้ ผ้า

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 02

03

04

05

ออกแบบตูเ้ สือ ้ ผ้าตามใจคุณ PAX/พักซ์ เป็นซีรส ี ต ์ เู้ สือ ้ ผ้าทีม ่ หี ลายขนาด พร้อมบานตูห้ ลายแบบ และอุปกรณ์จด ั เก็บภายในตูอ ้ ก ี หลากชนิด ทีต ่ อบโจทย์การใช้งานรูปแบบต่างๆ ได้อย่างไม่จาำ กัด เพือ ่ ให้คณ ุ ออกแบบตูเ้ สือ ้ ผ้าทีเ่ หมาะทีส ่ ด ุ กับความ ต้องการของคุณ ทัง ้ ในเรือ ่ งขนาด ราคา สไตล์ และการใช้งาน ลองเข้าไปที่ www.IKEA.co.th/paxplanner เพือ ่ ดูแบบตูเ้ สือ ้ ผ้า และยังทดลองออกแบบได้ดว้ ยตัวเอง 01

01 ดูรายละเอียดอุปกรณ์ในตู้ 06 และ 07 ได้ในกรอบขวา 02 กล่องแบ่งช่องสำาหรับเก็บของ รุน ่ SKUBB/สกุบบ์ ราคา 219 บาท วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%และพลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว ก44×ล34×ส11 ซม. รหัส: 901.855.94 03 ทีแ่ ขวนกางเกง รุน ่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ราคา 990 บาท มีทก ่ี นั กางเกงลืน่ หล่น มีหลายความกว้างให้เลือก วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีเบจ 100×58 ซม. รหัส: 401.718.77 04 ลิน ้ ชัก รุน ่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ราคา 900 บาท/ชัน ้ วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว 50×58 ซม. รหัส:302.145.80 05 ไม้แขวนเสือ ้ รุน ่ BAGIS/บอกกิส ราคา 35 บาท/4 ชิน ้ วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว ดีไซเนอร์: Anna Efverlund รหัส:101.962.90 06 ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์ ราคา 39,450 บาท ตูบ ้ านเลือ่ น ไม่กนิ พืน้ ที่ ขณะเปิดปิด วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำาสี ตูส้ ขี าว/บาน Farvik สีขาว ก200×ล66×ส236.4 ซม. (เพดานห้องทีป ่ ระกอบตูต ้ อ้ งสูงอย่างน้อย 250 ซม.) รหัส: 390.020.03

06

โครงตูแ้ ละบานตู้

โครงตูแ้ ละบานตู้

อุปกรณ์ภายในตู้

อุปกรณ์ภายในตู้

ราคารวม

ราคารวม

39,450 บาท

33,450 บาท

7,990 บาท

ตูเ้ สือ ้ ผ้ารุน ่ PAX/พักซ์ รับประกันคุณภาพ 10 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 312

ราคารวมอุปกรณ์ทง้ั หมดข้างต้น แต่ไม่รวมตะกร้าและกล่องแบ่งช่องสำาหรับเก็บของ

07

31,460 บาท

10 ปี

07 ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์ ราคา 33,450 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิว ทำาสี ตูส้ ขี าว/บาน Bergsfjord สีขาว ก200×ล66×ย236.4 ซม. (เพดานห้องทีป ่ ระกอบตู้ ต้องสูงอย่างน้อย 250 ซม.) รหัส: 790.019.97 อุปกรณ์จด ั เก็บภายในตู้ 06 และ 07 (ตามภาพ 01): อุปกรณ์รน ุ่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ราวแขวนผ้า ยาว 100 ซม. 1 ราว ยาว 50 ซม. 1 ราว ทีแ่ ขวนกางเกง 100×58 ซม. 1 ราว ลิน้ ชัก 50×58×16 ซม. 5 ชัน้ อุปกรณ์รน ุ่ PAX/พักซ์ ชัน้ วาง ขนาด 100×58 ซม. (ชุด 2 ชิน้ ) 1 ชุด และ ชัน้ วาง ขนาด 50×58 ซม. (ชุด 2 ชิน้ ) 3 ชุด

25,460 บาท 7,990 บาท

211


212

ตูเ้ สือ ้ ผ้า

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 04

01

กล่องรองเท้า รุน ่ SKUBB/สกุบบ์

499 บาท/4 ใบ

เลือกใช้กล่องผ้ารุน ่ SKUBB/สกุบบ์ หลายแบบหลายขนาด ช่วยเก็บของ ในตูใ้ ห้เรียบร้อย

01 ทีแ่ ขวนอเนกประสงค์ รุน ่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ราคา 199 บาท วัสดุ: โพลี โพรพิลนี 100% สีขาว ดีไซเนอร์: Magnus Elebäck รหัส: 001.815.57 อุปกรณ์จด ั เก็บภายในตู้ 02 และ 03: อุปกรณ์รน ุ่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ราวแขวนผ้า ยาว 100 ซม. 1 ราว ตะกร้า ลวด 100×58×16 ซม. 1 ใบ และตะกร้าลวด 50×58×16 ซม. 6 ใบ อุปกรณ์รน ุ่ PAX/พักซ์ ชัน้ วาง ขนาด 100×58 ซม. (ชุด 2 ชิน้ ) 1 ชุด และ ชัน้ วาง ขนาด 50×58 ซม. (ชุด 2 ชิน้ ) 4 ชุด 02 ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์ ราคา 23,560 บาท ต้บ ู านเลือ่ น ไม่กนิ พืน้ ทีข่ ณะเปิดปิด วัสดุ: ผิวทำาสี ตูส้ ไี วท์โอ๊ค/บาน Hasvik สีขาว ก200×ล65.5×ส236.4 ซม. (เพดานห้องทีป ่ ระกอบตูต ้ อ้ งสูงอย่างน้อย 250 ซม.) รหัส: 390.020.55 03 ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์ ราคา 32,560 บาท ต้บ ู าน เลือ่ น ไม่กนิ พืน้ ทีข่ ณะเปิดปิด วัสดุ: ผิวทำาสี ตูส้ ไี วท์โอ๊ค/บาน Ilseng สีวเี นียร์ไวท์โอ๊ค ก200×ล65.5×ส236.4 ซม. (เพดานห้องทีป ่ ระกอบตูต ้ อ้ งสูงอย่างน้อย 250 ซม.) รหัส: 690.020.49 02

03

04 กล่องรองเท้า รุน ่ SKUBB/สกุบบ์ ราคา 499 บาท/4 ใบ วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/ พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว ก22×ล34×ส16 ซม. รหัส: 801.863.96 อุปกรณ์จด ั เก็บภายในตู้ 05 และ 06: อุปกรณ์รน ุ่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ตูล้ น้ิ ชักเสริม 100×58×62 ซม. 1 ใบ ราวเสริมรูปตัว L ยาว 54-77 ซม. 1 ราว และราวแขวนผ้า ยาว 100 ซม. 2 ราว อุปกรณ์รน ุ่ PAX/พักซ์ ชัน้ วาง ขนาด 100×58 ซม. (ชุด 2 ชิน้ ) 2 ชุด 05 ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์ ราคา 31,570 บาท ตูบ ้ านเลือ่ น ไม่กนิ พืน้ ที่ ขณะเปิดปิด วัสดุ: ผิวทำาสี ตูส้ นี าำ้ ตาลดำา/บานกระจก Auli ก200×ล65.5×ส236.0 ซม. (เพดานห้องทีป ่ ระกอบตูต ้ อ้ งสูงอย่างน้อย 250 ซม.) รหัส: 390.020.98 06 ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์ ราคา 33,570 บาท ต้บ ู านเลือ่ น ไม่กนิ พืน้ ที่ ขณะเปิดปิด วัสดุ: ผิวทำาสี ตูส้ นี าำ้ ตาลดำา/บาน Ilseng สีนาำ้ ตาลดำา ก200×ล65.5×ส236 ซม. (เพดานห้องทีป ่ ระกอบตูต ้ อ้ งสูงอย่างน้อย 250 ซม.) รหัส: 190.021.98 05

06

โครงตูแ้ ละบานตู้

โครงตูแ้ ละบานตู้

โครงตูแ้ ละบานตู้

โครงตูแ้ ละบานตู้

อุปกรณ์ภายในตู้

อุปกรณ์ภายในตู้

อุปกรณ์ภายในตู้

อุปกรณ์ภายในตู้

ราคารวม

ราคารวม

ราคารวม

ราคารวม

23,560 บาท

32,560 บาท

31,570 บาท

33,570 บาท

18,460 บาท 5,100

บาท

10 ปี ตูเ้ สือ้ ผ้ารุน ่ PAX/พักซ์ รับประกันคุณภาพ 10 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 312

27,460 บาท 5,100 บาท

22,970 บาท 8,600 บาท

ตูบ ้ านเลือ ่ นติดกระจกเงา เป็นไอเดียตูเ้ สือ ้ ผ้า ทีเ่ หมาะกับห้องขนาดเล็ก เพราะบานเลือ ่ น ไม่กน ิ พืน ้ ทีข่ ณะเปิดปิด และกระจกยังช่วยให้ ห้องดูกว้างขึน ้ ด้วย

24,970 บาท 8,600 บาท

213


214

ตูเ้ สือ ้ ผ้า

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 04

01

กล่องผ้า รุน ่ SKUBB/สกุบบ์

599 บาท/3 ใบ จัดตูส ้ ไตล์คณ ุ โดยเลือกใช้อป ุ กรณ์ หลากหลายในรุน ่ KOMPLEMENT/ คอมเพลียเมนท์

01 กล่องผ้า รุน ่ SKUBB/สกุบบ์ ราคา 599 บาท/3 ใบ ขนาดพอดีวางในตูท้ ม่ี คี วามลึก 35 ซม. วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100%/พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีดาำ ก31×ล34×ส33 ซม. รหัส: 202.105.30 อุปกรณ์จด ั เก็บภายในตู้ 02 และ 03: อุปกรณ์รน ุ่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ราวแขวน ผ้า ยาว 100 ซม. 1 ราว บานพับแบบมาตรฐาน (ชุด 4 ชิน้ ) 3 ชุด ตะกร้าลวด 100×58×16 ซม. 1 ใบ และขนาด 50×58×16 ซม. 6 ใบ อุปกรณ์รน ุ่ PAX/พักซ์ ชัน้ วาง ขนาด 100×58 ซม. (ชุด 2 ชิน้ ) 1 ชุด และ ชัน้ วาง ขนาด 50×58 ซม. (ชุด 2 ชิน้ ) 2 ชุด (ราคารวมอุปกรณ์ทง้ั หมดข้างต้น แต่ไม่รวมมือจับบานตูแ้ ละกล่องผ้า) 02 ตูเ้ สือ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์ ราคา 15,950 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ ตูส้ ี ขาว/บาน Ballstad สีขาว ก150.0×ล59.7×ส236.4 ซม. (เพดานห้องทีป ่ ระกอบตูต ้ อ้ งสูง อย่างน้อย 250 ซม.) รหัส: 190.021.17 03 ตูเ้ สือ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ PAX/พักซ์ ราคา 19,950 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ ตูส้ ขี าว/บาน Oxvoll Vikedal ก150.0×ล59.7×ส236.4 ซม. (เพดานห้องทีป ่ ระกอบตูต ้ อ้ งสูงอย่างน้อย 250 ซม.) รหัส: 990.021.23 02

03

04 ราวแขวนผ้าแบบรางเลือ่ น รุน ่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ราคา 300 บาท สำาหรับตูล้ กึ 35 ซม. รับน้าำ หนักสูงสุด 12 กก. วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีเบจ รหัส: 401.789.06 อุปกรณ์จด ั เก็บภายในตู้ 05 และ 06: อุปกรณ์รน ุ่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ราวแขวนผ้าแบบรางเลือ่ น 35 ซม. 1 ราว ตะกร้าลวด 50×35×16 ซม. 3 ใบ อุปกรณ์รน ุ่ PAX/พักซ์ ชัน้ วาง ขนาด 50×35 ซม. (ชุด 2 ชิน้ ) 4 ชุด (ราคารวมอุปกรณ์ทง้ั หมดข้างต้น แต่ไม่รวมมือจับบานตูแ้ ละกล่องผ้า) 05 PAX/พักซ์ ราคา 25,100 บาท ตูต ้ น้ื เหมาะสำาหรับใช้ในพืน้ ทีจ่ าำ กัด วัสดุ: ผิวฟอยล์/ไม้สน ย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ ตูส้ ขี าว/บาน Risdal สีเหลือง ก122.8/122.8×ล37.4×ส236.4 ซม. (เพดานห้องทีป ่ ระกอบตูต ้ อ้ งสูงอย่างน้อย 250 ซม.) รหัส: 690.021.34 06 PAX/พักซ์ ราคา 27,600 บาท ตูต ้ น้ื เหมาะสำาหรับใช้ในพืน้ ทีจ่ าำ กัด วัสดุ: ผิวฟอยล์/ไม้สน ย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์ ตูส้ ขี าว/บานกระจกฝ้า Birkeland ก122.8/122.8×ล37.4×ส236.4 ซม. (เพดานห้องทีป ่ ระกอบตูต ้ อ้ งสูงอย่างน้อย 250 ซม.) รหัส: 390.021.40 06

05

โครงตูแ้ ละบานตู้

โครงตูแ้ ละบานตู้

โครงตูแ้ ละบานตู้

โครงตูแ้ ละบานตู้

อุปกรณ์ภายในตู้

อุปกรณ์ภายในตู้

อุปกรณ์ภายในตู้

อุปกรณ์ภายในตู้

ราคารวม

ราคารวม

ราคารวม

ราคารวม

15,950 บาท

19,950 บาท

25,100 บาท

27,600 บาท

11,850 บาท 4,100

บาท

10 ปี ตูเ้ สือ้ ผ้ารุน ่ PAX/พักซ์ รับประกันคุณภาพ 10 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 312

15,850 บาท 4,100 บาท

บานนีไ้ ม่ได้มไี ว้เพือ่ แต่งตัว เท่านัน ้ แต่ยงั เป็นตัวช่วย ให้หอ้ งเล็กดูกว้างขึน ้ ได้

22,450 บาท 2,650 บาท

24,950 บาท 2,650 บาท

215


216

ตูเ้ สือ ้ ผ้า

ตูเ้ สือ ้ ผ้า

01

02

03

06

07

217

08

ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บาน รุน ่ BRUSALI/บรูสซาลี

9,990 บาท

ตูเ้ สือ้ ผ้าบานเลือ่ น รุน ่ HEMNES/เฮมเนส

14,990 บาท 04

05

ไม้สนแท้ แข็งแรงทนทาน บานตูเ้ ป็นบานเลือ่ น ไม่กน ิ ทีข่ ณะเปิดปิด

06 ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บาน รุน ่ BRUSALI/บรูสซาลี ราคา 9,990 บาท ตูส้ ขี าว พร้อมชัน้ วางปรับ ระดับได้ 3 ชัน้ และราวแขวนผ้า 2 ราว เลือกติดกระจกเป็นบานซ้าย บานขวา หรือบานกลางก็ได้ ก131×ล57×ส190 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 602.501.66 07 ตูเ้ สือ ้ ผ้า 2 บาน รุน ่ FJELL/ฟแยลล์ ราคา 17,990 บาท ตูไ้ ม้สนไม่ทาำ สี พร้อมราวแขวนผ้า 2 ราว ตะขอ 2 อัน และราวแขวนเครือ่ งประดับ ก110×ล64×ส208 ซม. รหัส: 402.226.31 08 ชัน ้ วางของ 2 ตอน รุน ่ STOLMEN/สตูลเมน ราคา 18,430 บาท ยึดเข้ากับเพดานหรือ ผนังก็ได้ วัสดุ: อะลูมเิ นียมพ่นสีฝนุ่ /ผิวทำาสี สีขาว ก190×ล50×ส210-330 ซม. ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson รหัส: 790.022.80 09 ตูบ ้ านทึบพร้อมลิน ้ ชัก รุน ่ STUVA/สตูฟว่า ราคา 6,190 บาท (ราคาเดิม 8,000 บาท) วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำาสี สีขาว/เขียว ก60×ล50×ส192 ซม. ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark รหัส: 198.874.19 10 ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ BREIM/เบรม ราคา 1,390 บาท/ใบ โครงเหล็ก หุม้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ดูแลรักษาง่าย ถอดผ้าไปซักได้ ก80×ล55×ส180 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 102.464.69

เหล็กกระดูกงู/ราวแขวน/ทีเ่ ก็บรองเท้า รุน ่ ALGOT/อัลกอท

09

10

6,250 บาท ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ BREIM/เบรม

1,390 บาท/ใบ 01 ตูเ้ สือ ้ ผ้าบานเลือ ่ น รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 14,990 บาท ตูไ้ ม้สนสีแดง พร้อม ราวแขวนเสือ้ ผ้า 1 ราว ชัน้ วางตายตัว 1 ชัน้ และชัน้ ปรับระดับ 1 ชัน้ ก120×ล59×ส197 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 602.514.77 02 ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ DOMBÅS/ดุมบวส ราคา 3,490 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว พร้อมชัน้ วาง 5 ชัน้ และราวแขวนผ้า 1 ราว ก140×ล51×ส181 ซม. รหัส: 302.701.37 03 กระจกตัง ้ พืน ้ รุน ่ KNAPPER/คนัปเปร์ ราคา 1,990 บาท กรอบเหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ก48×ส160 ซม. ดีไซเนอร์: N Cortolezzis/D Wahl รหัส: 202.173.86 04 ตูเ้ สือ ้ ผ้า 3 บาน รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 19,990 บาท ตูไ้ ม้สนสีนาำ้ ตาลเทา พร้อม ชัน้ วางปรับระดับได้ 4 ชัน้ และราวแขวนผ้า 2 ราว ก152×ล58×ส197 ซม. รหัส: 202.080.23 05 เหล็กกระดูกงู/ราวแขวน/ทีเ่ ก็บรองเท้า รุน ่ ALGOT/อัลกอท ราคา 6,250 บาท ใช้อป ุ กรณ์ในรุน่ ALGOT/อัลกอท เก็บของใช้ได้ทก ุ ที่ ทัง้ ในบ้านและนอกบ้าน แม้แต่ในห้องน้าำ หรือบริเวณทีม่ ค ี วามชืน้ วัสดุ: ผิวฟอยล์/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ดีไซเนอร์: Francis Cayouette ก132×ล40×ส196 ซม.


218

ตูแ้ ละชัน ้ วางรองเท้า

ตูแ้ ละชัน ้ วางรองเท้า 02

01

03

299 บาท

06

05

ชัน ้ วางหมวก/รองเท้า รุน ่ LUSTIFIK/ลุสติฟค ิ

ราวแขวนผ้า รุน ่ MULIG/มูลก ิ แปลงโฉมตู้ BILLY/บิลลี่ โดยติดชัน ้ กระจกและบานกระจก เข้าไป ก็กลายเป็นทัง้ ตูเ้ ก็บ และตูโ้ ชว์รองเท้าคูง่ าม

259 บาท

ตูเ้ สือ ้ ผ้าก็ไม่จาำ เป็น ต้องเก็บแต่เสือ ้ ผ้าเสมอไป ลองนำาตู้ PAX/พักซ์ ทรงแคบ ทีม ่ ค ี วามลึก เพียง 35 ซม. นี้ มาใส่ชน ้ั วางรองเท้าดู ตูน ้ ก ้ี ก ็ ลายเป็น ตูเ้ ก็บรองเท้าได้

07

08

05 ชัน ้ วางหมวก/รองเท้า รุน ่ LUSTIFIK/ลุสติฟค ิ ราคา 259 บาท ใช้ว�งหมวกหรือรองเท้� ก็ได้ ว�งรองเท้�ได้อย่�งน้อย 6 คู่ วัสดุ: เหล็ก/พล�สติก ก60×ล24×ส30 ซม. รหัส: 001.609.32 06 ชัน ้ วางรองเท้าพร้อมทีน ่ ง ่ั รุน ่ TJUSIG/ชูสสิก ราคา 1,850 บาท รับน้�ำ หนัก สูงสุด 150 กก. ว�งรองเท้�ได้อย่�งน้อย 8 คู่ วัสดุ: ไม้เนือ้ แข็งทำ�สี/สแตนเลส สีข�ว ก108×ล34×ส50 ซม. ดีไซเนอร์: Henrik Preutz รหัส: 901.608.62 07 ตูร้ องเท้า 2 ช่อง รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 4,590 บาท แถวคูใ่ นแต่ละช่อง เพิม่ พืน้ ทีว่ �งรองเท้�ได้ม�ก ขึน้ ว�งรองเท้�ได้อย่�งน้อย 12 คู่ วัสดุ: ผิวทำ�สี สีข�ว ก89×ล30×ส127 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 001.695.60 08 ตูร้ องเท้า 3 ช่อง รุน ่ GREVBÄCK/ เกรียฟเบ็ค ราคา 2,590 บาท ว�งรองเท้�ได้อย่�งน้อย 6 คู่ วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีแอนทีค ก49×ล23×ส137 ซม. รหัส: 801.609.28 09 กล่องรองเท้า รุน ่ SKUBB/สกุบบ์ ราคา 499 บาท/4 ใบ วัสดุ: ผ้�โพลีเอสเตอร์ 100%/พล�สติกโพลีโพรพิลนี สีข�ว ก22×ล34×ส16 ซม. รหัส: 801.863.96 10 ชัน ้ วางรองเท้าพร้อมทีน ่ ง ่ั รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 1,890 บาท/ชัน ้ วัสดุ: ไม้สนทำ�สี ก52×ล33×ส65 ซม. สีน�ำ้ เงิน รหัส: 202.067.45 สีด�ำ รหัส: 602.067.48

ตูบ ้ านกระจก รุน ่ BILLY/บิลลี่

6,850 บาท 10 ปี ตูเ้ สือ้ ผ้ารุน ่ PAX/พักซ์ รับประกันคุณภาพ 10 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 312 04

10

09

ตูร้ องเท้า 2 ช่อง รุน ่ BISSA/บิสซ่า

กล่องรองเท้ารุน ่ SKUBB/สกุบบ์ มีดท ี ช่ี อ่ งเปิดด้านหน้า ให้คณ ุ เก็บ รองเท้าเรียงซ้อนกันเป็นชัน ้ ๆ และ เปิดหยิบจากช่องด้านหน้าได้เลย โดยไม่ตอ้ งหยิบออกมาทีละกล่อง

990 บาท

กล่องรองเท้า รุน ่ SKUBB/สกุบบ์

499 บาท/4 ใบ 01 ตูบ ้ านกระจก รุน ่ BILLY/บิลลี่ ราคา 6,850 บาท สีน�ำ้ ต�ลดำ� ก80×ล28×ส202 ซม. รหัส: 090.047.82 02 ราวแขวนผ้า รุน ่ MULIG/มูลก ิ ราคา 299 บาท รับน้�ำ หนักสูงสุด 20 กก. วัสดุ: เหล็กพ่นสี ฝุน่ สีข�ว ก99×ล46×ส151 ซม. ดีไซเนอร์: Henrik Preutz รหัส: 801.794.33 03 ตูเ้ สือ ้ ผ้าพร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ รุน ่ PAX/พักซ์ ราคา 7,180 บาท ตูต ้ น้ื เหม�ะสำ�หรับใช้ ในพืน้ ทีจ่ �ำ กัด วัสดุ: ผิวฟอยล์/วีเนียร์ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์ ตูส้ ขี �ว/บ�น Oksvoll สีวเี นียร์สน ก50.0×ล37.5×ส236.4 ซม. (ปุม่ จับและมือจับบ�นตูแ้ ยกจำ�หน่�ย) รหัส: 390.066.33 04 ตูร้ องเท้า 2 ช่อง รุน ่ BISSA/บิสซ่า ราคา 990 บาท ปรับระดับคว�มสูงของชัน้ ว�งให้ เหม�ะกับขน�ดรองเท้�ได้ เพียงย้�ยหรือดึงทีก ่ น้ั ออก เก็บรองเท้�ได้อย่�งน้อย 8 คู่ วัสดุ: ผิว ฟอยล์ สีข�ว ก49×ล28×ส93 ซม. ดีไซเนอร์: Sarah Fager รหัส: 802.564.50 ดูตรู้ องเท้าเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

219

“ ใช้วางรองเท้าหรือจะเป็นทีน่ ง่ั

ก็ได้ ให้คณ ุ เลือกใช้ได้ตามใจชอบ และยังวางซ้อนกันเป็นชัน ้ ๆ ได้ ”

ดีไซเนอร์ Francis Cayouette


220 กล่องเก็บของ

กล่องเก็บของ 221 08

10

09

ทำ�จ�กกระด�ษลูกฟูก รีไซเคิล 100%

ทำ�จ�กกระด�ษแข็งรีไซเคิล 90% เคลือบล�มิเนต และโพลีเอสเตอร์

วัสดุอะไร ก็สวยได้ เมือ่ ก�รคำ�นึงถึงสิง่ แวดล้อม เกิดขึน ้ ตัง้ แต่ก�รเริม ่ ต้นออกแบบและเลือกใช้วส ั ดุ ทันทีทค ่ี ณ ุ เลือกสินค้�ทีช่ อบ ก็รไู้ ด้เลยว่� จะได้ใช้สน ิ ค้�ทีผ ่ ลิตอย่�งเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และคำ�นึงถึงอน�คตอันยัง่ ยืน

ทำ�จ�กหญ้�ทะเล 02

ทำ�จ�กกระด�ษรีไซเคิล 90% เคลือบล�มิเนต

กล่องพร้อมฝ�ปิด รุน ่ KVITTRA/ควิทตร้�

11

199 บ�ท/ใบ

กล่อง 4 ใบพร้อมฝ� รุน ่ PALLRA/พัลร่�

349 บ�ท 01

กล่อง 3 ใบพร้อมฝ� รุน ่ SNIKA/สนีคก้�

590 บ�ท

03

ตะกร้�ส�น รุน ่ KASTANJENÖT/กัสตันเยเนิท

399 บ�ท

06

13

12

ส�นจ�กเชือกกล้วย

ส�นจ�กไม้ปอ๊ ปล�ร์และไม้สน

ทำ�จ�กกระด�ษรีไซเคิล 80% แต่หน้�ต�เหมือนกล่อง ส�นจ�กปอกระเจ� 04

05

ส�นจ�กผักตบชว�และหว�ย กล่องไม้เบิรช์ ไม้เป็นวัสดุหมุนเวียน ทีน ่ �ำ กลับม�รีไซเคิลได้

07

01 กล่อง 3 ใบพร้อมฝ� รุน ่ SNIKA/สนีคก้� ร�ค� 590 บ�ท ในชุดมีกล่องเล็ก 2 ใบ (22x15x12 ซม.) กล่องใหญ่ 1 ใบ (34x25x17 ซม.) รหัส: 802.454.66 02-04 กล่องพร้อมฝ� รุน ่ KVITTRA/ควิทตร้� ขนาดพอดีวางบนชัน้ รุน่ BESTÅ/เบสตัว (ลึก 20 ซม. และ 40 ซม.) และตูห้ นังสือรุน่ BILLY/บิลลี่ (ลึก 28 ซม.) ดีไซเนอร์: Anna Salander 02 กล่องพร้อมฝ� ร�ค� 199 บ�ท/ใบ ก20×ล20×ส20 ซม. รหัส: 202.400.99 03 กล่องพร้อมฝ� ร�ค� 249 บ�ท ก25×ล25×ส25 ซม. รหัส: 302.452.37 04 กล่องพร้อมฝ� ร�ค� 249 บ�ท ก32×ล25×ส20 ซม.รหัส: 402.400.98 05 กล่องใส่ของ 4 ใบ รุน ่ FÖRhÖJA/เฟอร์เฮยย่� ร�ค� 690 บ�ท กล่องเล็กมีทแ่ี บ่งช่อง แยกเก็บปากกา ดินสอ หรือเครือ่ งเขียนต่างๆ ได้ รหัส: 602.209.28 06 กล่องพร้อมฝ� รุน ่ KVITTRA/ควิทตร้� ร�ค� 149 บ�ท ก15×ล15×ส15 ซม. รหัส: 302.400.94 07 กล่องใส่ของ 3 ใบ รุน ่ KVARNVIK/ควอร์นวีค ร�ค� 599 บ�ท ขนาดØ15 ซม. สูง 9 ซม., Ø22 ซม. สูง 12 ซม. และ Ø29 ซม. สูง 15 ซม. รหัส: 602.566.82

14

ทำ�จ�กกระด�ษ รีไซเคิล 95%

15

ทำ�จ�กใบมะพร้�ว

08 กล่อง 4 ใบพร้อมฝ� รุน ่ PALLRA/พัลร่� ร�ค� 349 บ�ท รหัส: 602.418.03 09 ตะกร้�ส�น รุน ่ KNIPSA/คนิปซ่� ร�ค� 790 บ�ท ก32×ล33×ส32 ซม. ขนาดพอดีวางบน ชัน้ รุน่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท รหัส: 901.732.99 10 กล่องกระด�ษพร้อมฝ� รุน ่ PINGLA/ พิงล่� ร�ค� 99 บ�ท/2 ใบ (ร�ค�เดิม 129 บ�ท) ก้นกล่องแข็งแรง ใช้ใส่หนังสือได้ ก28×ล37×ส18 ซม. รหัส: 602.530.56 11 ตะกร้�ส�น รุน ่ KASTANJENÖT/กัสตันเยเนิท ร�ค� 399 บ�ท ขนาด Ø37 ซม. สูง 15 ซม. ดีไซเนอร์: David Wahl รหัส: 002.424.76 12 ตะกร้�ส�น รุน ่ PJÄS/พแยส ร�ค� 599 บ�ท พับให้แบนได้ เก็บได้สะดวก ไม่เปลืองที่ ก32×ล33×ส32 ซม. ขนาดพอดวางบนชัน้ รุน่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท รหัส: 501.733.00 13 ตะกร้�ส�น รุน ่ KNARRA/คน�ร์ร�่ ร�ค� 490 บ�ท ก38×ล29×ส16 ซม. ขนาดพอดีวางใน ตูห้ นังสือและตูเ้ ก็บของรุน่ HEMNES/เฮมเนส ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 002.450.07 14 กล่องกระด�ษพร้อมฝ� รุน ่ KASSETT/คัสเซท ร�ค� 169 บ�ท/2 ใบ ใส่ดวี ด ี ไี ด้ 15 แผ่น เหมาะสำาหรับเก็บดีวด ี ี เกม ทีช่ าร์จ รีโมท ของใช้บนโต๊ะ ก21×ล26×ส15 ซม. รหัส: 602.242.95 15 ตะกร้�ส�น รุน ่ KOTTEBO/คอทเทบู ร�ค� 690 บ�ท ก32×ล34×ส32 ซม. ขนาดพอดีวาง บนชัน้ รุน่ EXPEDIT/เอ็กซ์เพียดีท รหัส: 901.735.29


222

ถังแยกขยะ

ถังแยกขยะ 06

223

07

01

มารีไซเคิลกันดีกว่า! อีกหนึง่ วิธงี า่ ยๆ ในการช่วยโลกใบนีค ้ อื การแยกประเภทขยะและรีไซเคิลให้มากขึน ้ เรารวบรวมเคล็ดลับดีๆ ทีจ่ ะช่วยให้การคัดแยกขยะทีบ ่ า้ น ทำาได้สะดวกง่ายดายยิง่ ขึน ้

08

ถุงแยกขยะ ชุด 4 ชิน ้ รุน ่ DIMPA/ดิมป้า

259 บาท 02 กล่องพลาสติก จุ 11 ลิตร รุน ่ SAMLA/ซัมล่า

03

04

80 บาท/ใบ 01-05 กล่องพลาสติก รุน ่ SAMLA/ซัมล่า วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี 01 กล่องพลาสติก ราคา 50 บาท ก28×ล19×ส14 ซม. จุ 5 ล. รหัส: 601.808.85 ใช้กบ ั ฝากล่อง (5 ลิตร) ราคา 19 บาท แนะนำาให้ใช้ภายในบ้านเท่านัน้ รหัส: 101.808.83 02 กล่องพลาสติก ราคา 120 บาท/ใบ ก39×ล28×ส28 ซม. จุ 22 ล. รหัส: 901.809.40 03 กล่องพลาสติก ราคา 80 บาท/ใบ ก39×ล28×ส14 ซม. จุ 11 ล. รหัส: 101.809.39 02-03 ใช้กบ ั ฝากล่อง (11/22 ลิตร) ราคา 29 บาท/ใบ รหัส: 501.102.99 04 กล่องพลาสติก ราคา 220 บาท/ใบ ก56×ล39×ส28 ซม. จุ 45 ล. รหัส: 701.809.41 05 กล่องพลาสติก ราคา 300 บาท/ใบ ก56×ล39×ส42 ซม. จุ 65 ล. รหัส: 501.809.42 04-05 ใช้กบ ั ฝากล่อง (45/65 ลิตร) ราคา 79 บาท/ใบ รหัส: 701.103.02 06 ถุงแยกขยะ ชุด 4 ชิน ้ รุน ่ DIMPA/ดิมป้า ราคา 259 บาท วัสดุ: โพลีโพรพิลนี 100% สีขาว เหมาะสำาหรับใช้คด ั แยก แก้ว โลหะ พลาสติก กระดาษหนังสือพิมพ์ ฯลฯ รหัส: 301.801.32 07 กล่องมีฝาปิด รุน ่ PLUGGIS/พลุกกิส ราคา 499 บาท วัสดุ: พลาสติก PET สีขาว ใช้เก็บ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร รูปภาพ ของสะสม ฯลฯ ก36×ล29×ส18 ซม. รหัส: 502.346.95

05

เก็บหนังสือพิมพ์เก่าไว้ในกล่องนี้ รอวันทีค ่ ณ ุ ปิง ๊ ไอเดียงานฝีมอ ื หรืองานศิลปะจากกระดาษเก่า

ถังแยกขยะมีฝาปิด จุ 37 ลิตร รุน ่ SORTERA/ซอร์ทเทียร่า

299 บาท

09

08 ถังแยกขยะมีฝาปิด รุน ่ SORTERA/ซอร์ทเทียร่า ราคา 299 บาท ใช้สะดวกด้วยฝาพับ เปิดฝา ได้ แม้วางกล่องซ้อนกันอยู่ วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว ก39×ล55×ส28 ซม. จุ 37 ล. รหัส: 902.558.98 ถังแยกขยะมีฝาปิด ราคา 399 บาท สูง 45 ซม. จุ 60 ล. รหัส: 102.559.01 09 ถังล้างจานและทีค ่ ว่าำ จาน รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 399 บาท ถังทีม่ รี ทู ก่ี น้ สะดวกในการล้างและสะเด็ดน้าำ ผัก หรือล้างและคว่าำ จานชาม วัสดุ: พลาสติก ABS สีขาว ย22×ก19×ส19 ซม. รหัส: 302.085.22


224

ถังแยกขยะ

ถังแยกขยะ

01

225

02

ราคา

ลดลง

ถังแยกขยะรุน ่ RATIONELL/รชูนเนล มีหลายขนาดให้เลือก ใช้ตด ิ ทีบ ่ านตูด ้ า้ นใน หรือจะยึดกับบานลิน ้ ชักก็ได้ เพียงเปิดตู้ ก็แยกขยะทิง้ ในแต่ละถังได้ทน ั ที ไม่วา่ จะเป็น เศษอาหาร แก้ว กระดาษ พลาสติก หรือโลหะ

กวาเดิม

ถังขยะพร้อมฝาปิด รุน ่ KNODD/คนอดด์

299 บาท/ใบ

(ราคาเดิม 399 บาท)

ถุงใส่ของ รุน ่ DIMPA/ดิมป้า

69 บาท

05 ถังแยกขยะในตู้

รุน ่ RATIONELL/รชูนเนล

90 บาท

03

01 ถังขยะมีฝาปิด รุน ่ KNODD/คนอดด์ ราคา 299 บาท/ถัง (ราคาเดิม 399 บาท) ใช้ได้ทก ุ ทีใ่ นบ้าน รวมทัง้ ในทีเ่ ปียกชืน้ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ ขนาด Ø34 ซม. สูง 32 ซม. จุ 16 ล. คละสี รหัส:602.189.30 02 ถุงใส่ของ รุน ่ DIMPA/ดิมป้า ราคา 69 บาท ถุงใสช่วยกันชืน้ กันฝุน่ และสิง่ สกปรก วัสดุ: โพลีโพรพิลนี 100% ย65×ล22×ส65 ซม. รหัส: 901.877.53 03 ถุงหิว้ รุน ่ FRAKTA/ฟรัคต้า วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีนาำ้ เงิน ทำาความสะอาดง่าย เพียงล้าง น้าำ แลัวตากให้แห้ง รับน้าำ หนักสูงสุด 25 กก. ถุงหิว้ ขนาดกลาง ราคา 29 บาท/ใบ จุ 36 ล. ย45×ล18×ส45 ซม. รหัส: 301.619.92 ถุงหิว้ ขนาดใหญ่ ราคา 29 บาท/ใบ จุ 71 ล. ย55×ล37×ส35 ซม. รหัส: 201.884.83 04 ถังล้างจาน รุน ่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน ราคา 399 บาท ช่วยให้ลา้ งจานได้สะดวกขึน้ ในอ่างซิงก์หลุมเดียว ใช้คก ู่ บ ั อุปกรณ์ รุน่ BOHOLMEN/บูโฮล์มเมน เช่น ทีค ่ ว่าำ จานและตะกร้าช้อนส้อม วัสดุ: พลาสติกโพลีเอทิลนี สีดาำ ย40×ก23×ส17 ซม. รหัส: 902.025.36 05 ถังแยกขยะในตู้ รุน ่ RATIONELL/ รชูนเนล ราคา 90 บาท วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี กว้าง 60 ซม. ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen รหัส: 101.699.46

รีไซเคิลได้สะดวกกว่า โดยทิง้ กระดาษในถุงนี้ รอให้เต็ม ก็หว้ิ ไปทิง้ ลงถังขยะรีไซเคิลได้เลย

04

ล้างจานในถังนี้ ช่วยประหยัดน้าำ ได้ ดีกว่าการล้างโดยเปิดน้าำ ไหล ตลอดเวลา

ถุงหิว้ ขนาดใหญ่ รุน ่ FRAKTA/ฟรัคต้า

29 บาท/ใบ

อยูใ่ นวงจรการผลิตสินค้าอิเกียได้อย่างไร เราศึกษาเทคโนโลยีการ รีไซเคิลทัง ้ แบบแนวใหม่และวิธเี ดิมทีม ่ อ ี ยู่ ทำาให้เราเข้าใจมากขึน ้ ว่า จะจัดการวัสดุในแต่ละขัน ้ ตอนอย่างไร วิธหี นีง ่ ทีเ่ ราเรียนรูแ้ ละนำา มาใช้คอ ื reverse logistics ซึง ่ ก็คอ ื กระบวนการนำาสินค้าจากผู้ บริโภคกลับมาสูผ ่ ผ ู้ ลิตเพือ ่ นำาไปรีไซเคิล ”

Stephan Paetzelt, Resource Chain Project กล่าว

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

“ ผมอยูใ่ นทีมทำาโปรเจคท์คดิ หาวิธวี า่ จะยืดอายุของวัสดุทห่ี มุนเวียน


คำานึงถึงราคา ก่อนออกแบบ เพราะทุกคนมีสทิ ธิจ์ ะมีบา้ นสวย โดยทีย่ งั มี เงินเหลือสำาหรับสิง่ จำาเป็นอืน่ ๆ ในชีวต ิ ตูล้ น้ิ ชักรุน่ BRIMNES/บริมเนส เป็นอีก ตัวอย่างทีบ ่ อกเราว่า เฟอร์นเิ จอร์คณ ุ ภาพดี ราคาย่อมเยา ยังมีให้คณ ุ เป็นเจ้าของได้

ราคา

ลดลง กวาเดิม

ตู้ 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ BRIMNES/บริมเนส วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจก นิรภัย สีขาว ก78×ล41×ส95 ซม. เพือ่ ความปลอดภัย ควร ยึดตูต ้ ด ิ ผนังด้วยอุปกรณ์ยด ึ ทีใ่ ห้มาด้วย ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 002.180.23 (กล่องเก็บของในลิน้ ชักแยกจำาหน่าย)

3,490 บาท (ราคาเดิม 3,990 บาท)

สีอน่ื ๆ: สีดาำ รหัส: 602.383.39 สีแดง รหัส: 302.261.30

ราคา

ลดลง กวาเดิม

ทีแ่ ขวนของหลังบานประตู รุน ่ ENUDDEN/เอียนุดเดน สีขาว ก35×ส13 ซม. ดีไซเนอร์: Inma Bermudez รหัส: 402.516.66

99 บาท (ราคาเดิม 199 บาท)

เมือ ่ ประตู กลายเป็นทีแ่ ขวน ไม่ตอ้ งเจาะรูยด ึ ทีแ่ ขวนบนผนัง ใช้ทแ่ี ขวนนีเ้ กีย่ วไว้กบ ั ขอบบนของบานประตู ได้เลย วิธงี า่ ยๆ ทีใ่ ห้คณ ุ มีทแ่ี ขวนผ้าเช็ดตัว เสือ้ ผ้า เสือ้ คลุมอาบน้าำ หรือเครือ่ งประดับ ไว้ในทีท่ ค่ี ณ ุ คาดไม่ถงึ


228

สินค้าเด็ก

สินค้าเด็ก 05

02

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน รุน ่ TORVA GRÖNSAK/ทอร์ฟว่า เกิรน ์ ซอค

06

08

229

07

09

โครงเตียงขยาย รุน ่ TROGEN/ทรูเกน

690 บาท

8,990 บาท 03

01

04

เด็กๆ เปลีย่ นไปชอบของใหม่ได้แทบทุกวัน ดีนะ ทีล่ ายบนปลอกผ้านวมสองด้านไม่ เหมือนกัน

เตียงทีม ่ ขี นาดพอเหมาะพอดี ช่วยให้เด็กๆ รูส ้ ก ึ ปลอดภัย อย่างเตียงนีท ้ ป ่ี รับ ความยาวได้ ให้เหมาะกับส่วนสูงของเด็ก

11

01 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน รุน ่ SÅNGFÅGEL/ซองฟัวเกล ราคา 790 บาท ทำาจากผ้าฝ้าย นุม่ นวลและอ่อนโยนต่อผิวลูกน้อย ปลอกผ้านวมลายหน้าหลังต่างกัน (ลายด้านหลังเหมือนลาย ปลอกหมอน) สีชมพู ดีไซเนอร์: Eva Lundgreen รหัส: 202.345.31 02 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน รุน ่ TORVA GRÖNSAK/ทอร์ฟว่า เกิรน ์ ซอค ราคา 690 บาท ดีไซเนอร์: Charlotte Ramel รหัส: 401.948.74 03 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน รุน ่ DRAKDJUR/ดรอคยูร์ ราคา 990 บาท ปลอกผ้านวมลายหน้าหลังต่างกัน (ลายด้านหลังเหมือนลายปลอกหมอน) สีนาำ้ เงิน ดีไซเนอร์: Eva Lundgreen รหัส: 702.345.19 04 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน รุน ่ VANDRING UGGLA/วันดริง อุกก์ลา ราคา 790 บาท ผ้าลายนกฮูกและดาว สีสนั สวยงาม ช่วยสร้างบรรยากาศน่านอนในห้องเด็ก สีนาำ้ เงินเข้ม ดีไซเนอร์: Ann-Cathrine Sigrid Ståhlberg รหัส: 002.198.62 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอนทุกรุน่ ในหน้านีท้ าำ จากผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวมขนาด ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอนขนาด ย50×ก80 ซม. ดูแบบเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

โครงเตียง รุน ่ GULLIVER/กุลลิแวร์

3,990 บาท

05 โคมไฟติดผนัง รุน ่ SKOJIG/สกอยยิค ราคา 790 บาท ผ่านการทดสอบความปลอดภัย และป้องกันเด็กใช้นว้ิ แหย่ ขนาด Ø16 ซม. สูง 30 ซม. สีขาว รหัส: 801.499.31 06 โคมไฟติดผนัง รุน ่ SNöIG/สเนออิก ราคา 590 บาท ผ่านการทดสอบด้านความปลอดภัย และป้องกันเด็กใช้นว้ิ มือแหย่เล่น ขนาด Ø13.5 ซม. กว้าง 15 ซม. สีชมพูออ่ น รหัส: 301.638.30 07 โครงเตียง รุน ่ KRITTER/คริทเทร์ ราคา 2,490 บาท (ราคาเดิม 2,990 บาท) ก75×ย165×ส67 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 70×160 ซม. ้ เตียง รุน ่ TROGEN/ทรูเกน ราคา 8,990 บาท เตียงขยายได้ 08 โครงเตียงขยายและระแนงพืน ให้เหมาะกับส่วนสูงของเด็ก ก90×ย138-208 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 80×200 ซม. สีเขียว 09 เตียงเด็ก กลับด้านได้ รุน ่ KURA/คูรา่ ราคา 7,500 บาท พลิกเตียงสลับบนลงล่าง ก็เปลีย่ น เตียงธรรมดาเป็นเตียงสูงได้ วัสดุ: ไม้สนเคลือบแล็กเกอร์เงา/ผิวฟอยล์ ก99×ย209×ส116 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 90×200 ซม. สีขาว รหัส: 402.538.11 10 โครงเตียงขยาย รุน ่ MINNEN/มินเน่น ราคา 3,790 บาท วัสดุ: ไม้สน/เหล็กพ่นสีฝนุ่ ก85×ย135-206×ส92 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 80×200 ซม. สีนาำ้ ตาลดำา 11 โครงเตียงและระแนงพืน ้ เตียง รุน ่ GULLIVER/กุลลิแวร์ ราคา 3,990 บาท ก76×ย165×ส57 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 70×160 ซม. (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนทุกชิน้ แยกจำาหน่าย)

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

10


230

สินค้าเด็ก

สินค้าเด็ก

01

02

03

12,990 บาท

ตะกร้าแขวนใส่ของ 6 ช่อง รุน ่ IKEA PS FÅNGST/อิเกีย พีเอส ฟงส์

159 บาท/ชิ /น ้

01 ตูเ้ สือ้ ผ้า รุน ่ TROGEN/ทรูเกน ราคา 12,990 บาท แผ่นชัน้ วางและราวแขวนปรับระดับ ได้ และถอดราวล่างออกได้ เพือ่ ใช้แขวนเสือ้ ตัวยาว ก89×ล50×ส187 ซม. สีเขียว รหัส: 702.249.64 02 ตะกร้าแขวนใส่ของ 6 ช่อง รุน ่ IKEA PS FÅNGST/อิเกีย พีเอส ฟงส์ ราคา 159 บาท/ชิน ้ การปาของเล่นเก็บในตะกร้าช่วยพัฒนาทักษะของเด็ก ในด้านการกะระยะทางและ การประสานการเคลือ่ นไหว วัสดุ: โพลีเอสเตอร์ 100% ขนาด Ø29 ซม ยาว168 ซม. สีชมพู รหัส: 501.926.81 สีเทอร์ควอยซ์ รหัส: 301.926.82 03 ชุดตูเ้ ก็บของ รุน ่ TROFAST/ ทรูฟส ั ท์ ราคา 3,300 บาท เป็นตูเ้ ก็บของและเป็นทีน่ ง่ั เล่นของเด็กได้ วัสดุ: ผิวฟอยล์/พลาสติก ก100×ล44×ส94 ซม. สีขาว/แดง 04 ซีรส ี ์ SUNDVIK/ซุนด์วค ี วัสดุ: ไม้สนย้อมสีเคลือบแล็ก เกอร์เงา สีขาว โต๊ะเด็ก ราคา 1,890 บาท ย58×ก45×ส55 ซม. รหัส: 602.017.36 เก้าอีเ้ ด็ก ราคา 590 บาท ก28×ล29×ส55 ซม. รหัส: 101.963.51 05 ตูล้ น ้ิ ชักเก็บของรุน ่ STUVA/สตูฟว่า ราคา 2,990 บาท (ราคาเดิม 4,000 บาท) กล่องเก็บของทรงเตีย้ เพือ่ ให้เด็กใช้ได้งา่ ย เก็บและจัดของได้เอง วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำาสี ก60×ล50×ส64 ซม. สีขาว/ชมพู ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark รหัส: 898.887.12

08

09

ตูเ้ สือ ้ ผ้ารุน ่ HENSVIK/เฮนส์วค ี

4,490 บาท

05

ปิดได้เบาๆ กันนิว้ เจ้าตัวเล็กโดนหนีบ

07

06

กล่อง TROFAST/ทรูฟส ั ท์ ให้เด็กๆ นำาของเล่นไปด้วยได้ทก ุ ที่ และนำากลับมาเก็บก็งา่ ย

ตูเ้ สือ ้ ผ้า รุน ่ TROGEN/ทรูเกน

04

231

06 ซีรส ี ์ PYSSLINGAR/พึซลินงา ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ดีไซเนอร์: A Huldén/ S Dahlman กล่องใส่ของเล่น ราคา 299 บาท มีกระจกด้านในฝากล่อง ขนาด Ø21 ซม. สูง 10 ซม. รหัส: 802.157.80 กล่องใส่ของเล่น ราคา 690 บาท พับเก็บได้ ย57×ก35×ส28 ซม. รหัส: 102.157.69 07 ตูล้ น ้ิ ชัก รุน ่ TROGEN/ทรูเกน ราคา 8,590 บาท ก100×ล42×ส108 ซม. รหัส:702.015.14 08 กล่องผ้า รุน ่ PYSSLINGAR/พึซลินงา ราคา 449 บาท/3 ใบ รหัส: 302.157.73 09 ตูเ้ สือ้ ผ้ารุน ่ HENSVIK/เฮนส์วค ี ราคา 4,490 บาท ตูข้ นาดใหญ่ ใส่ เสือ้ ผ้าผูใ้ หญ่ได้ วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำาสี ก75×ล48×ส174 ซม. รหัส: 301.577.92 10 กล่องเก็บของ รุน ่ STUVA/สตูฟว่า ราคา 2,290 บาท (ราคาเดิม 2,900 บาท) เลือกแบบ บานตู้ ลิน้ ชัก หรือกล่องเก็บของได้ตามชอบ วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำาสี ก90×ล50×ส50 ซม. รหัส: 498.869.46 เบาะม้านัง่ รุน ่ VISSLA/วิสล่า ราคา 499 บาท ผ้าฝ้าย 50% โพลีเอสเตอร์ 50% ก49×ย90 ซม. รหัส: 702.437.88 11 เก้าอีโ้ ยกเด็ก รุน ่ SUNDVIK/ซุนด์ วีค ราคา 1,490 บาท รหัส: 602.017.41 12 สตูลวางเท้า รุน ่ TROGEN/ทรูเกน ราคา 790 บาท สตูล TROGEN/ทรูเกน ให้เด็กๆ ใช้ได้หลายแบบ ใช้เป็นทีย่ นื หยิบของ ใช้นง่ั หรือใช้วางเท้า ก็ได้ ก40×ล38×ส33 ซม. รหัส: 802.017.35

ราคา

ลดลง กวาเดิม

ตูล้ น ้ิ ชักเก็บของรุน ่ STUVA/สตูฟว่า

2,900 บาท (ราคาเดิม 4,000 บาท)

10

11

12


232

สินค้าเด็ก

01

สินค้าเด็ก 03

02

ศิลปินผูย ้ ง ่ิ ใหญ่ ต้องมีอป ุ กรณ์ศล ิ ปะทีค ่ ค ู่ วร เมือ ่ ดีไซเนอร์ของเรา Camilla Tubertini และ Sarah Fager เข้ามารับหน้าทีอ ่ อกแบบอุปกรณ์ศลิ ปะ คอลเล็คชัน ่ ใหม่ให้กบ ั ศิลปินตัวน้อยผูม ้ ไี อเดียบรรเจิด ทัง ้ คูเ่ ริม ่ จากการสังเกตบรรดาศิลปินตัวเล็กขีดๆ เขียนๆ สร้างสรรค์ผลงาน จากนัน ้ ไอเดียในการออกแบบอุปกรณ์วาดเขียนทีด ่ ก ี ว่าเดิมก็เกิดขึน ้ กลายมาเป็น สีนาำ้ ทีใ่ ห้สส ี ดขึน ้ เพราะเม็ดสีจาำ นวนมาก ปากกาทีส ่ ไี ม่แห้ง แม้จะลืมปิดฝาตัง ้ 2 วัน หรือพูก ่ น ั ทีข่ นาดเหมาะมือเด็ก ผลิตภัณฑ์รน ุ่ MÅLA/มัวล่า ปลอดภัยไร้กง ั วล แม้บางครัง ้ เด็กอาจนำาเข้าปากบ้าง ทัง ้ ทีเ่ ราไม่อยากให้ทาำ ก็ตาม 01 ชุดกรรไกร 2 อัน รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 59 บาท กรรไกร 2 แบบ แบบรอยตัดตรง และแบบซิกแซก เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 4 ปีขน้ึ ไป ดีไซเนอร์: S Fager/C Tubertini รหัส: 401.932.71 02 ม้วนกระดาษวาดเขียน รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 199 บาท กระดาษฟอกขาว ปราศจากคลอรีน ใช้วางบนขาตัง้ MÅLA/มัวล่า ก47×ย300 ซม. รหัส: 901.678.54 03 ปากกาสีเมจิก รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 99 บาท/12 ด้าม ปากกาเมจิก 12 สีสดใส จับถนัด มือ ช่วยกระตุน้ จินตนาการของเด็ก ดีไซเนอร์: S Fager/C Tubertini รหัส: 701.933.16 04 กระดานไม้ 2 หน้า รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 1,290 บาท ด้านหนึง่ เป็นกระดานดำา อีกหน้า เป็นกระดานไวท์บอร์ด วัดดุ: ไม้สน ย43×ก62×ส118 ซม. สีขาว รหัส: 301.678.52 เสือ ้ กันเปือ ้ นแขนยาว รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 159 บาท ติดด้วยเทปหนามเตย จึงสวมและถอด ออกได้งา่ ย วัสดุ: พลาสติก PEVA 100% โพลีเอสเตอร์ 100% สีเขียว รหัส: 702.104.91 05 ปากกาไวท์บอร์ด รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 99 บาท/4 ด้าม ปากกาคละสี 4 ด้ามและแปรง ลบ 1 อัน บรรจุในกล่องใช้สะดวก ดีไซเนอร์: S Fager/C Tubertini รหัส: 501.933.17 06 ชอล์ก รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 39 บาท/24 แท่ง เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 3 ปีขน้ึ ไป รหัส: 501.678.51 07 กระดาษ รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 199 บาท รหัส: 101.933.24 05

04

กระดานไม้ 2 หน้า รุน ่ MÅLA/มัวล่า

1,290 บาท

08

09

กล่องสีนาำ้ รุน ่ MÅLA/มัวล่า

259 บาท

06

“ ช่วงทีเ่ รากำาลังพัฒนาผลิตภัณฑ์เด็กรุน่ MÅLA/มัวล่า เราได้ไป 07

กระดาษ รุน ่ MÅLA/มัวล่า

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

199 บาท

ทีศ ่ น ู ย์รบ ั เลีย้ งเด็ก ทีใ่ ส่ใจเรือ ่ งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทีน ่ น ่ั ทำาให้เราเข้าใจว่าเด็กๆ ใช้อป ุ กรณ์วาดเขียนต่างๆ อย่างไร และได้ไอเดียว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านีไ้ ด้อย่างไรบ้าง อย่างเช่น สีนาำ้ ทีม ่ เี ม็ดสีจาำ นวนมาก ให้สส ี ดวาดง่ายด้วยพูก ่ น ั หรือปากกาทีไ่ ม่แห้งแม้จะไม่ได้ปด ิ ปลอก” Maria Thörn, Range Manager กล่าว

08 กล่องสีนาำ้ รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 259 บาท สีสวยสด ระบายง่าย ประกอบด้วย สีนาำ้ แบบหลุม 14 สี ถาดสี ถ้วยน้าำ 2 ใบ และพูก ่ นั 2 ด้าม รหัส: 201.932.72 09 ปากกาตัวปัม ๊ รุน ่ MÅLA/มัวล่า ราคา 249 บาท/6 ด้าม ตัวปัม๊ รูปต่างๆ 6 แบบ 6 สี เป็นของเล่นเสริมสร้างจินตนาการของเด็กๆ ให้เด็กใช้ตกแต่งการ์ดหรือภาพวาด ควรปิดปลอกปากกาทุกครัง้ เพือ่ ให้ใช้ได้นาน (หมึกไม่แห้ง แม้จะไม่ได้ปด ิ ปลอกปากกานานถึง 2 วัน) รหัส: 401.934.93

233


234

สินค้าเด็ก

01

02

03

เพราะเรือ ่ งเล่นๆ เป็นเรือ ่ งจริงจัง เราจึงตัวแทนทีด ่ ท ี ส ่ี ด ุ ไปทำาภารกิจนี้

ตุก ๊ ตา รุน ่ LEKKAMRAT/เลียกคัมรอท

399 บาท/ตัว

ด้วยความช่วยเหลือจากเพือ ่ นๆ ของเราที่ UNICEF เราได้สง ่ กองทัพของเล่นไปทัว่ โลก เพือ ่ ทำาหน้าทีอ ่ น ั ยิง ่ ใหญ่และยากลำาบากทีส ่ ด ุ นัน ่ คือการช่วยเหลือเด็กๆ ให้ผา่ นพ้นช่วงเวลาวิกฤตไปได้ดว้ ยดี 04

05

01 เต็นท์เด็ก รุน ่ CIRKUSTÄLT/ซีรค ์ ส ุ แทลท์ ราคา 499 บาท (ราคาเดิม 699 บาท) สร้าง บรรยากาศและความเป็นส่วนตัวยิง่ ขึน้ ภายในห้อง ให้เด็กได้มพ ี น้ื ทีเ่ ล่นสนุก หรือนอนได้ สบาย ขนาด Ø100 ซม. สูง 120 ซม. รหัส: 902.068.84 02 อาร์มแชร์หมุน รุน ่ IKEA PS LÖMSK/อิเกีย พีเอส ลมส์ ราคา 2,990 บาท เมือ่ ปิดผ้าคลุมลง ก็ใช้เป็นทีเ่ ล่นซ่อนหาของ เด็กๆ ได้ ก59×ล62×ส75 ซม. รหัส: 101.578.11 03 ตุก ๊ ตา รุน ่ LEKKAMRAT/เลียกคัม รอท ราคา 399 บาท/ตัว ของเล่นเสริมสร้างพัฒนาการด้านสังคมให้กบ ั เด็ก ให้เด็กเล่นสมมติ เลียนแบบผูใ้ หญ่ ยาว 46 ซม. สีเขียว รหัส: 601.962.97 สีชมพู รหัส: 201.962.99 สีฟา้ รหัส: 601.963.01 (เสือ้ ผ้าตุก๊ ตาแยกจำาหน่าย) 04 ชุดห้องนัง่ เล่นตุก ๊ ตา รุน ่ HUSET/ฮูเซต ราคา 499 บาท รหัส: 302.355.11 05 พรมขนสัน ้ รุน ่ RUMMET/รูมเม็ท ราคา 690 บาท พรม ลายห้องนอนสีสดใส ให้เด็กใช้เล่นเป็นบ้านตุก๊ ตาได้ วัสดุ: ไนล่อน 100% ก100×ย133 ซม. รหัส: 802.399.60 06 โต๊ะปฏิบต ั งิ านไม้ รุน ่ DUKTIG/ดุคติก ราคา 2,490 บาท ช่วยพัฒนา ทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็กและความคิดเชิงตรรกะ วัสดุ: ไม้อด ั เบิรช์ ย60×ก38×ส91 ซม. รหัส: 901.670.76 กล่องเครือ่ งมือ รุน ่ DUKTIG/ดุคติก ราคา 259 บาท ของเล่นเสริมสร้าง พัฒนาการด้านสังคมให้กบ ั เด็ก ให้เด็กเล่นสมมติเลียนแบบผูใ้ หญ่ รหัส: 401.648.29 07

06

08

โต๊ะปฏิบต ั ง ิ านไม้ รุน ่ DUKTIG/ดุคติก

2,490 บาท

ตุก ๊ ตาม้า LÖJLIG/เลยลิค

399 บาท 07 พรมขนสัน ้ รุน ่ HOPPLEK/ฮพเลียค ราคา 890 บาท มีขด ี วัดระยะบนพรม ให้เด็กๆ วัดว่า กระโดดได้ไกลแค่ไหน ช่วยพัฒนาทักษะของเด็ก ทัง้ ทางร่างกายและทางสังคม วัสดุ: ไนล่อน 100% ก80×ย180 ซม. ดีไซเนอร์: A Huldén/S Dahlman รหัส: 202.399.58 08 ตุก ๊ ตาม้า LÖJLIG/เลยลิค ราคา 399 บาท เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึน้ ไป วัสดุ: โพลีเอสเตอร์ 100% ดีไซเนอร์: Eva Lundgreen รหัส: 202.410.13

ตุก ๊ ตาหุน่ มือ 2 ตัวนีแ้ ละของเล่นจำาเป็นอืน่ ๆ เป็นหนึง่ ในสินค้าของอิเกีย 8 รายการ ทีถ ่ ก ู บรรจุเป็น ชุดของเล่นเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ที่ UNICEF จะจัดส่งไปให้เด็กๆ ผูย้ ากไร้ทว่ั โลก ของเล่นทัง้ หมด จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ ทักษะการพูดและการโต้ตอบ ให้กบ ั เด็กๆ ในช่วง เวลาทีช่ วี ต ิ ต้องเผชิญความยากลำาบาก พัฒนาการของเด็กไม่ควรต้องหยุดชะงัก เพียงเพราะ สภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เราจริงจังในเรือ่ งการเล่น เพราะเราเข้าใจดีวา่ การเล่นสำาคัญแค่ไหนต่อ พัฒนาการของเด็ก เราจึงส่งตัวแทนทีด ่ ท ี ส่ี ด ุ ของเราไปปฏิบต ั หิ น้าทีส่ าำ คัญนี้ อ่านข้อมูลเพิม ่ เติมเกีย่ วกับงานของมูลนิธอ ิ เิ กีย (IKEA foundation) ได้ท่ี www.IKEAFOUNDATION.org


236

สินค้าเด็ก

สินค้าเด็ก 02

01

จานชามทีอ ่ อกแบบมาให้เด็กๆ ทานอาหารได้เอง ก้นชามมียาง กันลืน ่ ช่วยไม่ให้ชามเลือ ่ นไปมา ขอบข้างสูงช่วยไม่ให้อาหาร หกออกมานอกจาน ตอนทีเ่ ด็ก พยายามตักอาหาร

89 บาท

จาน/ชาม รุน ่ SMÅGLI/สมอคกลี

199 บาท

05

06

01 จาน/ชาม รุน ่ SMÅGLI/สมอคกลี ราคา 199 บาท วัสดุ: โพลีเอสเตอร์/ยางสังเคราะห์ รหัส: 102.083.49 ถ้วยหัดดืม ่ รุน ่ BÖRJA/เบอร์ยา ราคา 39 บาท หูถว้ ยขนาดใหญ่ทง้ั สอง ด้าน ให้เด็กจับได้สะดวก เพือ่ หัดดืม่ น้าำ เอง วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี รหัส: 002.138.84 02 ตุก ๊ ตากล่องดนตรี รุน ่ LEKA CIRKUS/เลียคก้า ซีรก ์ ส ุ ราคา 299 บาท กระตุน้ พัฒนาการ ของเด็ก ทัง้ ในด้านการมองเห็น การได้ยนิ และการสัมผัส วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ไส้ใยโพลีเอสเตอร์ สูง 12 ซม. รหัส: 101.957.71 03 บล็อกหยอดรูปทรงรุน ่ MULA/มูลา่ ราคา 259 บาท ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ในด้านทักษะการใช้กล้ามเนือ้ มัดเล็ก และฝึกความสัมพันธ์ของกล้ามเนือ้ มือและสายตา วัสดุ: ไม้บชี เคลือบแล็กเกอร์ รหัส: 101.644.30 04 ผ้ากันเปือ้ นเด็ก รุน ่ KLADD SMULTRON/คลัดด์ สมุลตรอน ราคา 199 บาท/2 ผืน ผ้าฝ้าย 100% ติดด้วยเทปหนามเตย ช่วยให้เด็กสวมได้สะดวก รหัส: 801.996.24 05 รถเด็กหัดเดิน รุน ่ EKORRE/เอียคกอเร่ ราคา 990 บาท การหัดเดินช่วยให้เด็กได้ฝกึ ทักษะ การเคลือ่ นไหวและการทรงตัว ย40×ก30×ส46 ซม. รหัส: 101.676.93 06 เก้าอีส ้ งู พร้อมเข็มขัดรัด รุน ่ ANTILOP/อันติลป ู ราคา 490 บาท ถอดประกอบได้ จึงพกพา ได้สะดวก วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี /เหล็ก ก58×ล62×ส90 ซม. รหัส: 401.579.18

07 สตูลเด็ก รุน ่ FÖRSIKTIG/เฟอร์ชก ิ ติก ราคา 89 บาท แผ่นยางกันลืน่ ทีข่ าเก้าอีช้ ว่ ยยึดเก้าอี้ ไม่ให้เลือ่ นไปมา ก37×ล24×ส13 ซม. สีขาว/เขียว ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg รหัส: 402.484.19 08 ตุก ๊ ตามีเสียง รุน ่ TORVA/ทอร์ฟว่า ราคา 69 บาท สีสนั ต่างๆ ช่วยกระตุน้ พัฒนาการ ด้านการมองเห็นของทารก วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ไส้ใยโพลีเอสเตอร์ ยาว 18 ซม. สีสม้ ดีไซเนอร์: Charlotte Ramel รหัส: 802.128.90 09 เบาะเบบีย้ ม ิ รุน ่ LEKA CIRKUS/เลียคก้า ซีรก ์ ส ุ ราคา 1,290 บาท ตุก๊ ตาทีแ่ กว่งไปมา และ สีสนั ทีส่ ดใส ช่วยกระตุน้ สายตาและการมองเห็นของทารก วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% และโฟมโพลียรู เี ทน ขนาด Ø90 ซม. ดีไซเนอร์: A Huldén/S Dahlman รหัส: 301.957.65 10 เก้าอีส ้ งู พร้อมถาดวางอาหาร รุน ่ LEOPARD/เลียพาร์ด ราคา 2,990 บาท เก้าอีม้ เี ข็มขัด นิรภัย ถาดวางอาหารถอดออกได้ เพือ่ ให้ทาำ ความสะอาดง่าย วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี ก50×ล58×ส87 ซม. สีดาำ /แดง ดีไซเนอร์: Monika Mulder รหัส: 102.024.13 11 ตุก ๊ ตามีเสียง รุน ่ TORVA/ทอร์ฟว่า ราคา 69 บาท ออกแบบมาให้เด็กๆ หยิบจับได้ถนัดมือ วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ไส้ใยโพลีเอสเตอร์ ยาว 14 ซม. สีเขียว รหัส: 201.948.32 ดูสน ิ ค้าเด็กแบบต่างๆ เพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย 11

เก้าอีส ้ งู พร้อมเข็มขัดรัด รุน ่ ANTILOP/อันติลป ู

490 บาท

09

สตูลเด็ก รุน ่ FÖRSIKTIG/เฟอร์ชก ิ ติก

03

04

08

07

ตุก ๊ ตามีเสียง รุน ่ TORVA/ทอร์ฟว่า

69 บาท

เด็กทารกมีพฒ ั นาการอยู่ ตลอดเวลา ของเล่นเด็กควรมี สีสดใสและตัดกัน และมีรป ู ร่าง ทีเ่ ด็กหยิบง่าย

10

“ นอกจากฟังก์ชน่ั การใช้งานและความปลอดภัยแล้ว ความสวยงาม ก็เป็นเรือ ่ งสำาคัญอันดับต้นๆ เด็กๆ ต้องใช้เก้าอีส ้ ง ู นาน 2-3 ปี กว่าจะนัง ่ เก้าอีแ้ บบผูใ้ หญ่ได้ เก้าอีส ้ าำ หรับเจ้าตัวน้อยอายุ 4 เดือน ถึง 3 ปี จึงต้องทัง ้ ดูดแี ละนัง ่ สบาย ” ดีไซเนอร์ Monika Mulder

237


238

สินค้าเด็ก

สินค้าเด็ก 02

03

หลับสบายอย่างไร้กง ั วล พ่อแม่ไม่ควรต้องซือ ้ ความปลอดภัยในราคาแพง ดังนัน ้ เตียงเด็กของเราจึงต้องผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานระดับโลก ซีเ่ ตียงแต่ละซีอ ่ อกแบบให้มรี ะยะห่างพอดี ไม่ให้ตวั เด็กหรือแขนขาของเด็ก เข้าไปติดอยูร่ ะหว่างซีเ่ ตียงได้ เตียงเด็กทุกแบบยังต้องผ่านการทดสอบแรงกระแทก ไม่วา่ เจ้าตัวเล็กจะนอนดิน ้ แค่ไหนหรือกลิง ้ ไปมากีต ่ ลบ ก็ยง ั อยูบ ่ นเตียงได้อย่างปลอดภัยไร้กง ั วล

เตียงเด็กอ่อน รุน ่ HENSVIK/เฮนส์วค ี

4,990 บาท 04

01

เตียงเด็กอ่อน รุน ่ SNIGLAR/สนิกลาร์

2,990 บาท 05

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอนเด็กอ่อน รุน ่ FANTASIDJUR/ฟันตาซียรู ์

259 บาท 06

07

01 เตียงเด็กอ่อน รุน ่ SNIGLAR/สนิกลาร์ ราคา 2,990 บาท วัสดุ: ไม้บชี ไม่ทาำ สี ก66×ย123×ส80 ซม. รหัส: 102.485.38 02 เตียงเด็กอ่อน รุน ่ HENSVIK/เฮนส์วค ี ราคา 4,990 บาท วัสดุ: ไม้บชี ทำาสี ก66×ย123×ส85 ซม. สีขาว ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 802.485.30 03 เตียงเด็กอ่อน รุน ่ GULLIVER/กุลลิแวร์ ราคา 4,290 บาท สามารถถอดข้างเตียงด้านหนึง่ ออกได้ เมือ่ เด็กโตพอทีจ่ ะปีนเข้าและออกจากเตียงได้เอง วัสดุ: ไม้บชี เคลือบแล็กเกอร์ส/ี วีเนียร์ไม้บชี ก66×ย123×ส80 ซม. สีขาว รหัส: 902.485.20 เตียงทัง้ สามรุน่ ใช้ทน่ี อนขนาด 60×120 ซม. และปรับความสูงของพืน้ เตียงได้ 2 ระดับ (ทีน่ อนเละเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย)

04 เตียงเด็กอ่อน รุน ่ SUNDVIK/ซุนด์วค ี ราคา 4,990 บาท สามารถถอดข้างเตียงด้านหนึง่ ออกได้ เมือ่ เด็กโตพอทีจ่ ะปีนเข้าและออกจากเตียงได้เอง วัสดุ: ไม้บชี ย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์เงา ก66×ย126×ส88 ซม. สีนาำ้ ตาลดำา รหัส: 102.485.62 05 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอนเด็กอ่อน รุน ่ FANTASIDJUR/ฟันตาซียรู ์ ราคา 259 บาท ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ก110×ย125 ซม. ปลอกหมอน ย35×ก55 ซม. ดีไซเนอร์: Eva Lundgreen รหัส: 702.342.51 06 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอนเด็กอ่อน รุน ่ DJURPARK/ยูรพ ์ าร์ค ราคา 790 บาท ผ้าฝ้าย 50% ไลโอเซลล์ 50% ปลอกผ้านวม ก110×ย125 ซม. ปลอกหมอน ย35×ก55 ซม. ดีไซเนอร์: Eva Lundgreen รหัส: 302.342.48 07 ผ้าห่มเด็ก รุน ่ SAGODJUR/ซอกูยรู ์ ราคา 169 บาท ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ก90×ย90 ซม. สีฟา้ อ่อน ดีไซเนอร์: Eva Lundgreen รหัส: 002.407.12 08 ชุดเครือ่ งนอนเด็กอ่อน 3 ชิน ้ รุน ่ FÅGELSÅNG/ฟัวเกลซอง ราคา 590 บาท ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ก110×ย125 ซม. ปลอกหมอน ย35×ก55 ซม. ผ้าปูทน่ี อน ก60×ย120 ซม. สีเขียว ดีไซเนอร์: Eva Lundgreen รหัส: 902.342.45

08

239


เล่นซนให้เป็นระเบียบ

ราคา

ลดลง

เด็กๆ จะเล่นสนุกกว่าเดิม ถ้าหาของเล่นได้งา่ ย และเร็วทันใจ กล่องเก็บของ STUVA/สตูฟว่า เป็นกล่องขนาดใหญ่ใช้วางกับพืน้ ให้เด็กๆ หาของเล่นและเก็บของเล่นได้เอง ใต้กล่องมีลอ้ เลือ่ นเหมือนลิน้ ชัก เพือ่ ให้ใช้ได้สะดวกยิง่ ขึน้

กวาเดิม เต็นท์เด็ก รุน ่ CIRKUSTÄLT/ซีรค ์ ส ุ แทลท์ เหมาะสำาหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึน ้ ไป วัสดุ: ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% และโพลียรู เี ทน 100% ขนาด Ø100 ซม. สูง 120 ซม. รหัส: 902.068.84

499 บาท (ราคาเดิม 699 บาท)

ทีซ่ อ ่ นตัวของเด็กๆ แม้แต่เด็กๆ ก็ยงั ต้องการโลกส่วนตัวในบาง เวลา เต็นท์ CIRKUSTÄLT/ซีรค ์ ส ุ แทลท์ ช่วยให้ เด็กๆ ได้มหี อ ้ งส่วนตัว แม้จะอยูใ่ นห้องเดียวกัน เพราะเป็นได้ทง้ั มุมส่วนตัวไว้เล่นสนุก ไว้นอนกอดตุก ๊ ตา หรือไว้นง่ั คิดอะไรตาม ประสาเด็ก เต็นท์มน ิ น ิ ย ้ี งั ขนย้าย และพับเก็บง่ายเมือ ่ ไม่ใช้งาน

ราคา

ลดลง กวาเดิม กล่องเก็บของ รุน ่ STUVA/สตูฟว่า วัสดุ: ผิวฟอยล์/ผิวทำาสี สีขาว ก90×ล50×ส50 ซม. ดีไซเนอร์: Ebba Strandmark รหัส: 498.869.46

2,290 บาท (ราคาเดิม 2,900 บาท)


242

เตียงนอน

เตียงนอน 03

01

ใช้พน ้ื ทีท ่ ถ ่ี ก ู มองข้ามให้เป็นประโยชน์ เราออกแบบเตียงหลายๆ รุน ่ ให้มี ลิน ้ ชักเก็บของใต้เตียง จะใช้เก็บ เครือ่ งนอนหรือเสือ้ ผ้าก็ได้

05

04

เตียง BRIMNES/บริมเนส เก็บของทีห่ วั เตียงได้ วางหนังสือ โทรศัพท์ นาฬิกาปลุก หรือของใช้สว่ นตัวอืน ่ ๆ ให้เอือ้ มหยิบได้ทน ั ที โดยทีไ่ ม่ตอ้ งลุกจากเตียง

04 โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของใต้เตียง รุน ่ BRIMNES/บริมเนส ราคา 9,990 บาท ลิน้ ชักเก็บของ 4 ใบ วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg ก166×ย206×ส47 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) หัวเตียงพร้อมช่องเก็บของ ราคา 4,990 บาท ก166×ย28×ส111 ซม. รหัส: 802.287.11 05 โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของใต้เตียง รุน ่ FJELL/ฟแยลล์ ราคา 19,990 บาท ใต้เตียงเป็นลิน้ ชักขนาดใหญ่ 4 ใบ เก็บของได้มาก วัสดุ: ไม้สนย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์เงา สีดาำ ก170×ย209×ส114 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/ K Legaard (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) 06 โครงเตียงเดย์เบด 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 14,990 บาท ใช้เป็นโซฟา หรือปรับให้เป็นเตียงเดีย่ วหรือเตียงคูไ่ ด้ พร้อมลิน้ ชักเก็บของใต้เตียง วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ก87×ย211×ส86 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 80×200 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs รหัส: 401.641.17 (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย)

06

โครงเตียงเดย์เบด 3 ลิน ้ ชัก รุน ่ HEMNES/เฮมเนส โครงเตียงสูงพร้อมกล่องเก็บของ 4 ใบ รุน ่ MALM/มาล์ม

15,490 บาท

02

โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ 4 ใบ รุน ่ BRUSALI/บรูสซาลี

10,990 บาท

01 โครงเตียงสูงพร้อมกล่องเก็บของ 4 ใบ รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 15,490 บาท ข้างเตียง ปรับความสูงได้ จึงใช้กบ ั ทีน่ อนทีม่ คี วามสูงต่างกัน วัสดุ: ผิวทำาสี สีนาำ้ ตาลดำา ก176×ย209×ส100 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: Eva Lilja Löwenhielm (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) 02 โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของ 4 ใบ รุน ่ BRUSALI/บรูสซาลี ราคา 10,990 บาท กล่อง ลิน้ ชักใหญ่ 4 ใบ พร้อมล้อเลือ่ น เก็บของได้มาก วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว ก175×ย206×ส93 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard (ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย) 03 โครงเตียงพร้อมกล่องเก็บของใต้เตียง รุน ่ MANDAL/มันดอล ราคา 15,990 บาท ลิน้ ชักเก็บของ 4 ใบ วัสดุ: ไม้เบิรช์ เคลือบแล็กเกอร์/ผิวทำาสี สีเบิรช์ /ขาว ก160×ย202×ส27 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: Nike Karlsson รหัส: 901.763.11 (ทีน่ อนและเครือ่ ง นอนแยกจำาหน่าย) ดูเตียงนอนแบบอืน ่ ๆ เพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

14,990 บาท

243


244

เตียงนอน

เตียงนอน

01

05

245

06

โครงเตียง รุน ่ TARVA/ทาร์ฟวา

5,990 บาท

เตียงไม้สนไม่ทาำ สี ให้คณ ุ เลือก ย้อมสี ทาสี หรือหาผ้าลายสวยๆ มาหุม ้ หัวเตียงก็ได้ ให้กลายเป็น เตียง DIY แบบไม่ซาำ้ ใคร

โครงเตียง รุน ่ SVELVIK/สเวียลวีค

7,990 บาท 07

02

03

08

09

โครงเตียง รุน ่ DUKEN/ดุกเก้น

2,690 บาท

04

01 โครงเตียง รุน ่ TARVA/ทาร์ฟวา ราคา 5,990 บาท เตียงไม้สนไม่ทาำ สี ก168×ย207×ส95 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg 02 โครงเตียง รุน ่ MALM/มาล์ม ราคา 4,690 บาท วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ก107×ย211×ส77 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 90×200 ซม. 03 โครงเตียง รุน ่ FJELLSE/ฟเยลเซ่ ราคา 2,690 บาท เตียงไม้สนไม่ทาำ สี ก97×ย207×ส80 ซม. ใช้ทน่ี อนขนาด 90×200 ซม. ดีไซเนอร์: Jon Karlsson ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย

04 โครงเตียง รุน ่ LEIRVIK/เลียร์วค ี ราคา 4,990 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีขาว ก168×ย209×ส146 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs 05 โครงเตียง รุน ่ NORDLI/นูรด ์ ลี ราคา 12,990 บาท วัสดุ: ผิวทำาสี สีขาว ก185×ย212×ส100 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg 06 โครงเตียง รุน ่ SVELVIK/สเวียลวีค ราคา 7,990 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีดาำ ก168×ย206×ส119 ซม. 07 โครงเตียง รุน ่ NYVOLL/นีวอล ราคา 9,990 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีเทาอ่อน ก170×ย226×ส100 ซม. ดีไซเนอร์: Eva Lilja Löwenhielm 08 โครงเตียง รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 11,990 บาท เตียงไม้สนย้อมสี ก174×ย211×ส122 ซม. ดีไซเนอร์: Carina Bengs 09 โครงเตียง รุน ่ DUKEN/ดุกเก้น ราคา 6,990 บาท วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /โพลีเอสเตอร์ 100% สีขาว ก166×ย215×ส107 ซม. ดีไซเนอร์: K Hagberg/M Hagberg เตียง 04-09 ใช้ทน่ี อนขนาด 160×200 ซม. ยกเว้น เตียง 05 ใช้ทน่ี อนขนาด 180×200 ซม. ทีน่ อนและเครือ่ งนอนแยกจำาหน่าย

สแกนเพือ่ ดูขอ้ มูลเพิม ่ เติม

6,990 บาท

โครงเตียง รุน ่ FJELLSE/ฟเยลเซ่


246

ทีน ่ อน

ทีน ่ อน

01

247

02

วันทีด ่ ี เริม ่ จากคืนทีห่ ลับสบาย

ทีน ่ อนพอกเก็ตสปริง 160×200 ซม. รุน ่ HESSENG/แฮสเซง

ทุกคนควรได้นอนหลับสบาย เราออกแบบและผลิตทีน ่ อนหลายแบบ เพือ ่ ให้คณ ุ เลือกทีน ่ อนทีถ ่ ก ู ใจ ในราคาทีเ่ ป็นเจ้าของได้ไม่ยาก เพียงคุณมาทีอ ่ เิ กีย เพือ ่ ลองนอนทีน ่ อนแต่ละแบบของเรา และเมือ ่ คุณซือ ้ ทีน ่ อนใหม่กลับไปแล้ว ก็ยง ั มีเวลานานถึง 100 วัน เพือ ่ ตัดสินใจว่า คุณจะใช้ทน ่ี อนนัน ้ หรือจะนำามาเปลีย่ นคืนหากไม่พอใจ สามารถดูแบบทีน ่ อนทัง ้ หมดและทดลองนอนได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

26,990 บาท

01 ทีน ่ อนพอกเก็ตสปริง รุน ่ HYLLESTAD/ฮุลเลสท็อด ราคา 14,990 บาท ทีน่ อนเมมโมรี โฟม ช่วยรองรับสรีระและลดแรงกดทับ ให้คณ ุ รูส้ ก ึ ผ่อนคลายมากขึน้ ก160×ย200 ซม. หนา 28 ซม. สีขาว รหัส: 302.444.45 02 ทีน ่ อนพอกเก็ตสปริง รุน ่ HESSENG/แฮสเซง ราคา 26,990 บาท ให้ความสบายเป็น พิเศษด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ยางพารา ขนม้า ผ้าฝ้าย ขนสัตว์ และเส้นใยไลโอเซลล์ สร้าง บรรยากาศการนอนทีแ่ สนสบายในอุณหภูมสิ ม่าำ เสมอ ทีน่ อนนีส้ าำ หรับวางบนพืน้ เตียงไม้ระแนง หรือพืน้ เตียงแบบอืน่ ๆ ก160×ย200 ซม. หนา 26 ซม. สีเนเชอรัล ดีไซเนอร์: Synnöve Mork รหัส: 302.577.20 ดูขอ ้ มูลบริการจัดส่งสินค้าได้ในหน้า 309

03

ทีน ่ อนพอกเก็ตสปริง 160×200 ซม. รุน ่ HYLLESTAD/ฮุลเลสท็อด

14,990 บาท 04

ทีน ่ อนสปริง 160×200 ซม. รุน ่ HAMARVIK/ฮัมมาร์วค ี

7,990 บาท

25 ปี “

หน้าทีข่ องฉันคือ การตรวจสอบคุณภาพของทีน ่ อน IKEA ทัง้ หมด โดยมุง่ เน้นทีค ่ ณ ุ ภาพของวัสดุทเ่ี ลือกใช้ และวิธก ี ารผลิต ตลอดทุกขัน ้ ตอน เรามักทำาอะไรท้าทาย โดยการหาวิธก ี ารทีแ่ ตก ต่างไปจากเดิม ซึง่ ก็ทาำ ให้เราต้องทดสอบเรือ่ งคุณภาพหลายต่อ หลายครัง้ ในระหว่างการผลิต ” Madeleine Ström, Product Development Engineer กล่าว

ทีน ่ อนทุกรุน ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี (ยกเว้นรุน ่ JÖMNA/เยิมน่ะ) เรากล้ารับประกัน เพราะเรามัน ่ ใจในคุณภาพ ความสบาย และความทนทานของทีน ่ อน

03 ทีน ่ อนสปริง รุน ่ HAFSLO/ฮัฟสลู ราคา 5,990 บาท ทีน่ อนสปริงบอนเนล ให้คณ ุ นอน หลับสบายและผ่อนคลาย ก160×ย200 ซม. หนา 21 ซม. สีเบจ รหัส: 302.444.69 04 ทีน ่ อนสปริง รุน ่ HAMARVIK/ฮัมมาร์วค ี ราคา 7,990 บาท ทีน่ อนสปริงบอนเนล ให้คณ ุ นอนหลับสบายและผ่อนคลาย ก160×ย200 ซม. หนา 21 ซม. สีดาร์กเบจ รหัส: 302.444.93 เปลีย่ นใจได้ ไม่วา่ กัน เราอยากให้คณ ุ ตืน่ ขึน้ อย่างสดใสทุกเช้า คุณควรใช้เวลาประมาณ 1 เดือน ในการทดลองนอน ทีน่ อนใหม่ เพือ่ ให้ทราบว่าชอบทีน่ อนนัน้ หรือไม่ หากคุณไม่ชอบหรือไม่พอใจ เรายินดีให้คณ ุ นำา ทีน่ อนกลับมาเปลีย่ นหรือคืนได้ทส่ี โตร์อเิ กีย ภายใน 100 วันนับจากวันทีซ่ อ้ื


248

ทีน ่ อน

01 ทีน ่ อนพอกเก็ตสปริง รุน ่ HÖVÅG/เฮิฟโวค ราคา 10,490 บาท ทีน่ อนพอกเก็ตสปริง ทำ�จ�กสปริงทีแ่ ยกบรรจุในถุงผ้� รองรับสรีระและก�รขยับตัวขณะหลับได้ดี ก160×ย200 ซม. หน� 24 ซม. สีเท�เข้ม รหัส: 902.445.17

ทีน ่ อน 01

04

04 ทีน ่ อนโฟมโพลียรู เี ทน รุน ่ SULTAN FLORVÅG/ซุลทอน ฟลัวร์โวค ราคา 4,990 บาท ผ้�หุม้ ทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย โดยก�รซักด้วยเครือ่ ง ทีน่ อนเนือ้ แน่นป�นกล�ง ก160×ย200 ซม. หน� 10 ซม. สีข�ว รหัส: 501.581.68

ทีน ่ อนโฟมโพลียรู เี ทน 160x200 ซม. รุน ่ SULTA1N FLORVÅG/ซุลทอน ฟลัวร์โวค

02 ทีน ่ อนยางลาเท็กซ์ รุน ่ SULTAN ENGENES/ซุลทอน เองเงเนส ราคา 29,990 บาท ทีน่ อนย�งธรรมช�ติผสมย�งสังเคร�ะห์หน� 18 ซม. ช่วยกระจ�ยน้�ำ หนักและลดแรงกดทับ ให้คณ ุ พักผ่อนได้อย่�งเต็มที่ ทีน่ อนเนือ้ แน่นป�นกล�ง ก160×ย200 ซม. หน� 18 ซม. สีข�ว รหัส: 101.399.78

4,990 บาท

05 ทีน ่ อนโฟมโพลียรู เี ทน รุน ่ SULTAN FÅVANG/ซุลทอน ฟัววัง ราคา 9,990 บาท ไส้โฟมคว�มยืดหยุน่ สูง ช่วยกระจ�ยน้�ำ หนักและรองรับร่�งก�ยได้ดี ทีน่ อนเนือ้ แน่น ก160×ย200 ซม. หน� 14 ซม. สีข�ว รหัส: 201.581.79 ทีน ่ อนทุกรุน ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี (ยกเว้นรุน ่ JÖMNA/เยิมน่ะ) เรากล้ารับประกัน เพราะเรามัน ่ ใจในคุณภาพ ความสบาย และ ความทนทานของทีน ่ อน

03 ทีน ่ อนสปริง รุน ่ JÖMNA/เยิมน่ะ ราคา 1,990 บาท ก90×ย200 ซม. หน� 16 ซม. สีเท�อ่อน รหัส: 602.273.45

ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 312

ดูสน ิ ค้าเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th/mattresses 02

05

ทีน ่ อนโฟมโพลียรู เี ทน 160x200 ซม. รุน ่ SULTAN FÅVANG/ซุลทอน ฟัววัง

9,990 บาท 03

ทีน ่ อนสปริง 90x200 ซม. รุน ่ JÖMNA/เยิมน่ะ

1,990 บาท

249


250

ผ้านวมและหมอน

ผ้านวมและหมอน

01

08

07

02

หมอนสำาหรับนอนคว่าำ รุน ่ GOSA SLÅN/กูสซ่า สลน

ผ้านวม อบอุน ่ ระดับ 1 รุน ่ MYSA GRÄS/มึสซ่า แกรส

129 บาท

199 บาท

03

251

04

05

ผ้านวมทีเ่ หมาะสำาหรับสภาพอากาศ ทุกแบบ เพราะมีทง้ั ผ้าผืนบางและ ผืนหนาให้เลือกใช้ และยังสามารถ รวมสองผืนให้เป็นผืนหนาพิเศษ สำาหรับคืนทีห่ นาวมาก

09

ผ้านวม อบอุน ่ ระดับ 1+3 รุน ่ IKEA 365+ MYSA/อิเกีย 365+ มึสซ่า

2,990 บาท 06

12

10

ผ้านวม อบอุน ่ ระดับ 3 รุน ่ MYSA STRÅ/มึสซ่า สตรัว

ไส้หมอนทำาจากโฟมทีไ่ วต่ออุณหภูมิ และน้าำ หนัก จึงช่วยรองรับศีรษะได้ดี

790 บาท

11

01 ผ้านวม อบอุน ่ ระดับ 1 รุน ่ MYSA GRÄS/มึสซ่า แกรส ราคา 199 บาท ผ้านวมโพลีเอสเตอร์ ผืนบาง เหมาะสำาหรับผูท้ ช่ี อบความเย็นสบาย รหัส: 101.736.46 02 ผ้านวม อบอุน ่ ระดับ 3 รุน ่ MYSA VETE/มึสซ่า เวียทเท่ ราคา 2,290 บาท ผ้านวมไส้ขนเป็ด ความหนาปานกลาง เหมาะสำาหรับผูท้ ช่ี อบอากาศไม่รอ้ นไม่หนาวเกินไป รหัส: 501.314.47 03 ผ้านวม อบอุน ่ ระดับ 2 รุน ่ MYSA RÖNN/มึสซ่า เรินน์ ราคา 990 บาท ผ้านวมไส้ขนเป็ด (ขนปีก 85% ขนอ่อน 15%) สำาหรับผูท้ ช่ี อบความเย็นสบาย รหัส:201.292.43 04 ผ้านวม อบอุน ่ ระดับ 2 รุน ่ IKEA 365+ MYSA/อิเกีย 365+ มึสซ่า ราคา 1,490 บาท เส้นใยไลโอเซลล์ 50% ผสมโพลีเอสเตอร์ 50% สำาหรับผูท้ ช่ี อบความเย็นสบาย รหัส: 201.736.22 05 ผ้านวม อบอุน ่ ระดับ 1+3 รุน ่ IKEA 365+ MYSA/อิเกีย 365+ มึสซ่า ราคา 2,990 บาท ผ้านวมใยเซลลูโลสและใยสังเคราะห์ ผ้าผืนบางสำาหรับห่มในฤดูรอ้ น และผ้าผืนหนาทีน่ าำ มาใช้คกู่ นั เพือ่ ให้ความอบอุน่ ได้ดยี ง่ิ ขึน้ ในฤดูหนาว รหัส: 801.736.19 06 ผ้านวม อบอุน ่ ระดับ3 รุน ่ MYSA STRÅ/มึสซ่า สตรัว ราคา 790 บาท ผ้านวมใย โพลีเอสเตอร์ชนิดใยกลวง สำาหรับผูท้ ช่ี อบอากาศไม่รอ้ นไม่หนาวเกินไป รหัส: 601.736.58 ผ้านวมทุกรุน ่ ในหน้านีม ้ ขี นาด ก150×ย200 ซม. สำาหรับเตียงเดีย่ ว

หมอนสำาหรับนอนหงาย/ตะแคง รุน ่ IKEA 365+ FAST/อิเกีย 365+ ฟัสท์

690 บาท

07 หมอนสำาหรับนอนตะแคง รุน ่ GOSA HASSEL/กูสซ่า ฮัสเซล ราคา 790 บาท ช่วยให้ศรี ษะ คอ และกระดูกสันหลังอยูใ่ นแนวตรง ลดการปวดเมือ่ ย ย50×ก80 ซม. รหัส: 601.735.02 08 หมอนสำาหรับนอนคว่าำ รุน ่ GOSA SLÅN/กูสซ่า สลน ราคา 129 บาท หมอนใยสังเคราะห์ ทรงเตีย้ ช่วยลดอาการปวดเมือ่ ยจากการแอ่นหรือเงยคอมากเกินไป ย50×ก80 ซม. รหัส: 901.735.10 09 หมอนสำาหรับนอนหงาย รุน ่ GOSA SYREN/กูสซ่า ซีเรียน ราคา 499 บาท ย50×ก80 ซม. รหัส: 501.735.12 10 หมอนสำาหรับนอนตะแคง รุน ่ GOSA PINJE/กูสซ่า พินเย่ ราคา 590 บาท หมอนขนเป็ด ทรงสูง ช่วยให้ศรี ษะ คอ และกระดูกสันหลังให้อยูใ่ นแนวตรง ย50×ก80 ซม. รหัส: 301.291.29 11 หมอนสำาหรับนอนหงาย รุน ่ GOSA RAPS/กูสซ่า รัปส์ ราคา 1,490 บาท หมอนขนอ่อน เป็ดทรงสูงปานกลาง ช่วยรองรับศีรษะและต้นคอ บรรเทาอาการปวดเกร็งกล้ามเนือ้ ย50×ก80 ซม. รหัส: 601.313.19 12 หมอนสำาหรับนอนหงาย/ตะแคง รุน ่ IKEA 365+ FAST/อิเกีย 365+ ฟัสท์ ราคา 690 บาท ด้านสูงสำาหรับนอนตะแคง และด้านเตีย้ สำาหรับนอนหงาย ย33×ก50 ซม. รหัส: 301.736.12


252

เครือ่ งนอน

เครือ่ งนอน 253 04

05

“ กวางมูสเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิ เกียรติยศ และความเชือ่ มัน่ กวางมูสยืนสง่ามองไปข้างหน้าอย่างไม่พรัน ่ พรึง เขาสวยงามคูน ่ น ้ั ราวสวมมงกุฎ หวังว่าคนทีไ่ ด้หม ่ ผ้าผืนนี้ จะรูส ้ ก ึ ภูมใิ จเช่นนัน ้ บ้าง”

ปลอกหมอนสองด้านสองลาย เปลีย่ นแบบได้งา่ ยๆ แค่พลิกด้าน

ดีไซเนอร์ Niina Aalto และ Pinja Laine

09

01 ใหม่

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ÄNGSSPIRA/แองส์สปีรา่

ต้นเฟิรน ์ ทีข่ น ้ึ ในป่า เป็นแรงบันดาลใจให้ Maria Vinka ออกแบบลวดลายนี้

06

ใหม่ ปลอกหมอนอิง รุน ่ GULÖRT/กิลเลิรท ์

199 บาท

1,890 บาท

07

02 08

ใหม่ ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

2,290 บาท

03

01 ใหม่ ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ÄNGSSPIRA/แองส์สปีรา่ ราคา 1,890 บาท ผ้าฝ้าย 100% ทอแบบเพอร์เซล เนือ้ ผ้าบาง ละเอียด และเย็นสบาย ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 402.299.77 02 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ÖDESTRÄD/เออเดสแทรด ราคา 499 บาท ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 902.512.06 03 ผ้าคลุมเตียง รุน ่ TUSENSKÖNA/ทูเซนเชอน่า ราคา 2,490 บาท โพลีเอสเตอร์ 90% ไนล่อน 10% บรรจุในกระเป๋า ช่วยให้เก็บและขนส่งได้สะดวก ก250×ย250 ซม. รหัส: 602.480.22 04 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ KRÅKRIS/ครัวกริส ราคา 299 บาท โพลีเอสเตอร์ 52% ผ้าฝ้าย 48% ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 902.504.38 05 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ÄNGSSKÄRA/แองส์แชร่า ราคา 399 บาท ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 502.299.29 ดูชด ุ เครือ่ งนอนเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

06 ใหม่่ ปลอกหมอนอิง รุน ่ GULÖRT/กิลเลิรท ์ ราคา 199 บาท ย50×ก50 ซม. รหัส: 402.367.65 07 ผ้าคลุม รุน ่ LYNDBY/ลินด์บี ราคา 299 บาท ก120×ย180 ซม. รหัส: 702.512.31 08 ผ้าคลุม รุน ่ POLARVIDE/พูลาร์วเี ด ราคา 149 บาท (ราคาเดิม 199 บาท) ก130×ย170 ซม. รหัส: 101.733.97 ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 2,290 09 ใหม่ ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน บาท ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 302.467.98 10 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ STENKLÖVER/สเตียนเคลิฟเวอร์ ราคา 990 บาท ผ้าฝ้าย 100% ปลอกผ้านวมติดกระดุมแป๊กซ่อน ช่วยให้ผา้ นวมเรียบ ไม่เป็นกระจุก ปลอกผ้า นวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. ดีไซเนอร์: Anna Svanfeldt Hillervik รหัส: 002.254.53 11 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ FÄRGLAV/แฟรีลาฟ ราคา 1,490 บาท ผลิตจาก เส้นใยไลโอเซลล์ผสมใยฝ้าย ให้สมั ผัสนุม่ นวล ซึมซับและระบายความชืน้ ได้ดี จึงไม่อบ ั ชืน้ และหลับ สบายตลอดคืน ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 502.299.05

10

11


254

เครือ่ งนอน

เครือ่ งนอน

01

02

255

06

05

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ALVINE STRÅ/อัลวีน สตรวล

1,490 บาท 09

10

“ ซีรสี ์ BJÖRNLOKA/บเยิรน์ ลูกา้ ความงามแบบเรียบง่าย ทีไ่ ด้มาจากความงามตามธรรมชาติของวัสดุทใ่ี ช้ ” ดีไซเนอร์ Synnöve Mork

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ÅKERTISTEL/อัวเคร์ทส ิ เทล

990 บาท

01 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ÅKERTISTEL/อัวเคร์ทส ิ เทล ราคา 990 บาท ปลอกผ้านวมติดกระดุมแป๊กซ่อน ช่วยให้ผา้ นวมเรียบ ไม่เป็นกระจุก รหัส: 002.300.77 02 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ NYPONROS/นีพปอนรูส ราคา 1,490 บาท ผ้าฝ้าย 100% ทอด้วยด้ายย้อมคุณภาพดี ให้ผวิ สัมผัสนุม่ นวล รหัส: 802.300.02 03 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ÅKERKULLA/อัวเคร์คลุ ล่า ราคา 1,790 บาท ผ้าฝ้ายเพอร์เซล เนือ้ ละเอียดแน่นและเย็นสบาย รหัส: 602.301.02 (หน้า 254-255) ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. สำาหรับเตียงเดีย่ ว

07

08 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ BJÖRNLOKA/บเยิรน ์ ลูกา้ 04 03

1,490 บาท

04 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ÅKERFRÄKEN/อัวเคร์แฟรเกน ราคา 1,490 บาท ทอด้วยด้ายย้อมคุณภาพดี ให้ผวิ สัมผัสนุม่ นวล รหัส: 202.325.32 05 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ALVINE KVIST/อัลวีน ควิสท์ ราคา 1,190 บาท ผ้าฝ้ายเพอร์เซล เนือ้ ละเอียดแน่นและเย็นสบาย รหัส: 401.648.53 06 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ ALVINE STRÅ/อัลวีน สตรวล ราคา 1,490 บาท ผลิตจากใยฝ้ายชนิดใยยาว ให้ผวิ สัมผัสนุม่ นวลเรียบลืน่ ตลอดทัง้ ผืน รหัส: 501.714.95 07 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ BJÖRNLOKA RUTA/บเยิรน ์ ลูกา้ รูทต้า ราคา 990 บาท ปลอกผ้านวมติดกระดุมแป๊กซ่อน ช่วยให้ผา้ นวมเรียบ ไม่เป็นกระจุก รหัส: 402.350.49 08 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ BJÖRNLOKA/บเยิรน ์ ลูกา้ ราคา 1,490 บาท ผ้าฝ้าย 100% ทอจากเส้นด้ายฝ้ายชัน้ ดี ทอแน่น เนือ้ นุม่ และทนทาน รหัส: 802.409.49 09 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ LINBLOMMA/ลีนบลุมม่า ราคา 2,290 บาท ผ้าลินนิ ระบายอากาศและซึมซับได้ดี ช่วยให้นอนสบาย รหัส: 601.900.83 10 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ EMMIE RUTA/เอมมี่ รูทต้า ราคา 1,490 บาท ผ้าฝ้าย 100% รหัส: 802.167.13 11 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ EMMIE SPETS/เอมมี่ สเปทส์ ราคา 1,790 บาท รหัส: 402.252.29 11


256

เครือ่ งนอน

01

เครือ่ งนอน 02

03

06

04

ความนุม ่ นวลและเงางาม เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวของ เครือ ่ งนอนทีท ่ าำ จากใยไลโอเซลล์ ผสมใยฝ้าย ซึง ่ ทอด้วยวิธซี าติน (sateen-woven)

07

06 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ LYCKOAX/ลิคกวักซ์ ราคา 1,190 บาท ผ้าฝ้าย ซาติน 100% จากใยฝ้ายชนิดใยยาว ให้ผวิ สัมผัสนุม่ นวล เรียบลืน่ ตลอดทัง้ ผืน ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 002.072.51 07 ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ KARIT/คอริท ราคา 1,990 บาท ผ้านวมคลุมเตียง ทำาจากโพลีเอสเตอร์ 100% ให้สมั ผัสทีน่ มุ่ สบายเป็นพิเศษ ผ้าคลุมเตียง ก260×ย280 ซม. ปลอกหมอน ย40×ก60 ซม. สีมว่ ง รหัส: 102.293.99 สีเทา รหัส: 302.293.98 08 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ VINRANKA/วินรันก้า ราคา 1,890 บาท ผ้าฝ้าย ซาติน 100% เนือ้ ผ้าเงางามและนุม่ สบายเป็นพิเศษ ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. สีมว่ ง รหัส: 102.297.90 สีนาำ้ ตาล รหัส: 302.297.94 09 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ GÄSPA/เกสป้า ราคา 1,790 บาท ผ้าฝ้ายซาติน 100%จากใยฝ้ายชนิดใยยาว ให้ผวิ สัมผัสนุม่ นวล เรียบลืน่ ตลอดทัง้ ผืน สีเทา ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 201.836.83 ดูชด ุ เครือ ่ งนอนเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ KARIT/คอริท

1,990 บาท

08

05

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ รุน ่ MALIN FIGUR/มอลิ ฟิกรู ์

2,290 บาท

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ MALIN BLAD/มอลิน บลอด

690 บาท ด้านหนึง่ สีเข้ม ด้านหนึง่ สีออ่ น เลือกใช้ได้ตามชอบ

01 ผ้าห่ม รุน ่ OFELIA/อูเฟเลีย ราคา 690 บาท ผ้าโพลีเอสเตอร์ 80% อะคริลคิ 20% สีขาว ก130×ย170 ซม. ผ้ายืดสำาหรับเตียงขนาดกว้างสุดถึง 180 ซม. ดีไซเนอร์: Charlotte Skak รหัส: 601.738.56 02 ผ้าคลุมเตียงและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ KARIT/คอริท ราคา 1,990 บาท ผ้านวมคลุมเตียงทำาจากโพลีเอสเตอร์ 100% ให้สมั ผัสทีน่ มุ่ สบายเป็นพิเศษ สีเทอร์ควอยซ์ ผ้าคลุมเตียง ก260×ย280 ซม. ปลอกหมอน ย40×ก60 ซม. รหัส: 402.302.16 03 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ PALMLILJA/พาล์มลิลย่า ราคา 1,490 บาท ทำา จากเส้นใยไลโอเซลล์ 55% ผ้าฝ้าย 45% ใยไลโอเซลล์ชว่ ยให้หลับสบาย เพราะระบายความชืน้ ได้ดี ช่วยรักษาอุณหภูมใิ ห้คงที่ และไม่รสู้ กึ อับชืน้ สีเทอร์ควอยซ์ ปลอกผ้านวม ก150×ย200ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80ซม. ดีไซเนอร์: B B Becker/M Bache รหัส: 702.204.71 04 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 4 ใบ รุน ่ MALIN FIGUR/มอลิน ฟิกรู ์ ราคา 2,290 บาท ผลิตจากเส้นใยไลโอเซลล์ 100% ซึง่ มีคณ ุ สมบัตใิ นการดูดซับและระบายความชืน้ หลับสบาย ตลอดคืน ปลอกผ้านวม ก200×ย200ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80ซม. รหัส: 702.247.42 05 ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ MALIN BLAD/มอลิน บลอด ราคา 690 บาท ผ้า ฝ้าย 100% ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. รหัส: 002.249.34

09

ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ รุน ่ GÄSPA/เกสป้า

1,790 บาท

257


แต่งห้องนอนใหม่ บ่อยครัง้ ทีผ ่ น ื ผ้าช่วยสร้างสรรค์สไตล์และ อารมณ์ภายในห้อง อย่างนีแ้ ล้ว ถ้าคุณอยาก เปลีย ่ นลุคใหม่ให้หอ ้ งนอน ลองเลือกใช้ผา้ จากคอลเล็คชัน ่ ÄNGSSKÄRA/แองส์แชร่า โดย Anna Salander อย่างปลอกผ้านวม ลวดลายกราฟิกสแกนดิเนเวียน ทีท ่ าำ จากผ้าฝ้าย 100% ผืนนี้

ราคา

ลดลง กวาเดิม ผ้าม่านคู่ รุน ่ FERLE/แฟร์เล่ ผ้าโพลีเอสเตอร์ 70% ผ้าฝ้าย 30% สีขาว/เทา ก145×ย250 ซม. ผ้าม่านเย็บหูซอ่ น ด้านหลังพร้อมเทปย่น ใช้แขวนกับราวม่าน ราวลวด และอุปกรณ์แขวนม่านรุน่ KVARTAL/ควัททอล ดีไซเนอร์: Paulin Machado รหัส: 202.378.79

399 บาท (ราคาเดิม 499 บาท)

ใหม่ ปลอกผ้านวมและปลอกหมอน 2 ใบ (เตียงเดีย่ ว) รุน ่ ÄNGSSKÄRA/แองส์แชร่า ผ้าฝ้าย 100% สีดาำ /ขาว ดีไซเนอร์: Anna Salander ปลอกผ้านวม ก150×ย200 ซม. ปลอกหมอน ย50×ก80 ซม. มีขนาดอืน่ ๆ ให้เลือก รหัส: 502.299.29

399 บาท

ดีไซเนอร์ Paulin Machado แรงบันดาลใจจากท้องทะเล คือทีม ่ าของลายผ้า FERLE/แฟร์เล่ ทัง้ เกลียวคลืน ่ ปะการัง และลอนทราย ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ คือลวดลายทีพ ่ ลิว้ ไหว แต่กเ็ รียบง่ายพร้อมลายกราฟิก ให้คณ ุ ใช้ตกแต่งห้องได้งา่ ย ”


260 ผ้าและสิง ่ ทอ

ผ้าและสิง่ ทอ 261

01 ใหม่ หมอนอิง/หมอนรอง รุน ่ KARLSTAD/คาร์ลสตัด ราคา 990 บาท ปลอกผ้าฝ้าย 100% ไส้ขนเป็ด ฟูนมุ่ และยืดหยุน่ คืนรูปได้ดี สี Husie เบจ/ส้ม ย40×ก65 ซม. ดีไซเนอร์: Margrethe Odgaard รหัส: 502.312.63 02 ใหม่ ผ้าม่านคู่ รุน ่ MARMORBLAD/มาร์ มอร์บลอด ราคา 690 บาท ผ้าโพลีเอสเตอร์ 70% ผ้าฝ้าย 30% ให้แสงส่องผ่านได้ แต่กช็ ว่ ย บังสายตาคนภายนอก เพือ่ ความเป็นส่วนตัว เหมาะสำาหรับใช้ทาำ ผ้าม่านหลายชัน้ สีขาว/น้าำ เงิน เข้ม ก145×ย250 ซม. ดีไซเนอร์: Anna Salander รหัส: 502.323.14 03 ม่านม้วน รุน ่ TUPPLUR/ทุปป์ลรู ์ ราคา 990 บาท ม่านกันแสง 100% ทำาจากผ้าฝ้าย 100% เคลือบอะคริลกิ สีเทา ก140×ย195 ซม. ม่านม้วนติดตัง้ ได้หลายแบบ ทัง้ การยึดติดกับ เพดาน ยึดกับกรอบหน้าต่างด้านใน หรือยึดกับกรอบหน้าต่างด้านนอก รหัส: 901.922.69 ่ SKÄRBLAD/แชร์บลอด ราคา 199 บาท/ใบ ปลอกผ้าฝ้าย 04 ใหม่ ปลอกหมอนอิง รุน 100% สองด้านลายต่างกัน สีนาำ้ เงิน/เขียว ย50×ก50 ซม. รหัส: 502.367.60 05 ใหม่ ผ้าเมตร รุน ่ ÄLGÖRT/แอลก์เอิรท ์ ราคา 299 บาท/ม. ผ้าฝ้าย 100% สีชมพู หน้ากว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: N Aalto/E Hagman/P Laine รหัส: 302.272.62 06 ผ้าเมตร รุน ่ SOFIA/ซูเฟีย ราคา 299 บาท/ม. มีหลายลายให้เลือกซือ้ ผ้าฝ้าย 100% สีดาำ /ขาว หน้ากว้าง 150 ซม. รหัส: 901.600.27

01

09

จะในบ้านหรือนอกบ้าน พรม MEJLBY/เมยล์บี ก็รบ ั มือได้ เพราะเป็นพรมโพลีโพรพิลน ี 100% ทีท ่ นทัง ้ แดด ฝน และฝุน ่

04

02

08

05

03 ม่านม้วน รุน ่ TUPPLUR/ทุปป์ลรู ์

990 บาท ใหม่ พรมขนสัน ้ รุน ่ MÖBORG/เมอบอร์ย

2,990 บาท 06

ไม่วา่ ช่วงพักงีบตอนกลางวัน หรือเวลาดูหนัง แค่หมุนม่านกันแสง TUPPLUR/ทุปป์ลรู ์ ลงมา ก็ชว่ ยลดแสงเพือ่ ให้หอ้ งมืดลงได้

07

07 ใหม่ ผ้าม่านคู่ รุน ่ LANGÖR/ลังเงอร์ ราคา 1,490 บาท ม่านห่วงตาไก่ ผ้าโพลีเอสเตอร์ 65% ผสมผ้าฝ้าย 35% สีขาว/แดง/ดำา ก145×ย250 ซม. ดีไซเนอร์: Niina Aalto รหัส: 702.323.13 ้ รุน ่ MÖBORG/เมอบอร์ย ราคา 2,990 บาท ผิวพรมหนาให้สมั ผัสอ่อน 08 ใหม่ พรมขนสัน นุม่ สบายเท้าและช่วยลดเสียงได้ดี พรมโพลีโพรพิลนี 100% ทอด้วยเครือ่ ง ก160×ย230 ซม. ดีไซเนอร์: Niina Aalto รหัส: 902.307.37 09 ใหม่ พรมทอเรียบ รุน ่ MEJLBY/เมย์ลบี ราคา 4,990 บาท พรมผิวเรียบ ดูดฝุน่ ง่าย เหมาะสำาหรับปูในห้องนัง่ เล่น หรือบริเวณโต๊ะอาหาร พรมโพลีโพรพิลนี 100% ทอด้วยเครือ่ ง สีนาำ้ เงิน/ส้ม ก200×ย300 ซม. รหัส: 402.517.46 10 ใหม่ ผ้าเมตร รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 299 บาท/ม. ผ้าฝ้าย 100% สีเทา/เบจ หน้ากว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: Maria Vinka รหัส: 202.289.93 ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 299 บาท/ม. ผ้าฝ้าย 100% 11 ใหม่ ผ้าเมตร รุน สีขาว/เหลือง หน้ากว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: Maria Vinka รหัส: 002.289.94

10

11

ใหม่ ผ้าม่านคู่ รุน ่ LANGÖR/ลังเงอร์

1,490 บาท ใหม่ ผ้าเมตร รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

299 บาท/ม. เมือ่ ความริเริม ่ สร้างสรรค์ ผลักดันให้เกิดงานดีไซน์ เช่นเดียวกับทีเ่ ป็นแรงบันดาลใจให้ ดีไซเนอร์ Niina Aalto พรม MÖBORG/เมอบอร์ย ก็เกิดขึน ้ ผลงานทีเ่ ป็นเหมือนภาพศิลป์บนพืน ้ มากกว่าแค่ผน ื พรม


262 ผ้าและสิง ่ ทอ

ผ้าและสิง่ ทอ 263 02

01

ดีไซเนอร์ HC Ericson ได้แรงบันดาลใจมาจากตัวอักษร Y ไม่วา่ ด้วยรูปร่างทีเ่ หมือนถนนสองสาย มาบรรจบกัน หรือเหมือนสิง่ ทีร่ อรับ แสงอาทิตย์ยามเช้า ให้สาดส่อง แสงสว่างมาสูช่ วี ต ิ ของทุกคน

06

ได้รบ ั แรงบันดาลใจจากหลายอย่าง “ ฉัทังน้ งานแต่ งงานแบบพืน ้ บ้านของชาว

สวีเดน ผืนผ้าทีล่ วดลายดูไม่เข้ากัน และของประดับบนวอลเปเปอร์แบบเก่า คอลเลคชัน ่ AKERKULLA/อัวเคร์คลุ ล่า เต็มไปด้วยลวดลายดอกไม้นานาชนิด” ดีไซเนอร์ Eva Lundgreen

ผ้าเมตร รุน ่ ROSMARIE/รูสมารี

299 บาท/ม. 03

05

04 ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่ รุน ่ ALVINE SPETS/อัลวีน สเปทส์ ราคา 399 บาท ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ก145×ย250 ซม. รหัส: 401.718.63 05 ผ้าเมตร รุน ่ BERTA RUTA/แบร์ทต้า รูทต้า ราคา 299 บาท/ม. ผ้าฝ้าย 100% ทอ จากด้ายย้อม ลายสวยชัดเจนทัง้ สองด้าน สีชมพู หน้ากว้าง 150 ซม. รหัส: 102.171.22 06 ปลอกหมอนอิง รุน ่ BJÖRNLOKA FIGUR/บเยิรน ์ ลูกา้ ฟิกรู ์ ราคา 199 บาท/ใบ ปลอกหมอนผ้าฝ้าย 100% มีซป ิ ในตัว ถอดซักง่าย ย50×ก50 ซม. สีดาำ ดีไซเนอร์: HC Ericson รหัส: 502.366.18 07 หมอนอิง รุน ่ ÅKERKULLA/อัวเคร์คลุ ล่า ราคา 790 บาท หมอนขนเป็ด ปลอกผ้าฝ้าย 100% สองด้านลายต่างกัน ได้หมอนสองลายในใบเดียว ย50×ก60 ซม. รหัส: 702.367.21 08 ใหม่ พรมขนสัน ้ รุน ่ HELSINGE/เฮลซิงเง ราคา 2,990 บาท พรมโพลีโพรพิลนี 100% ผิวเรียบ ดูดฝุน่ ง่าย เหมาะสำาหรับปูในห้องนัง่ เล่นหรือบริเวณโต๊ะอาหาร ก160×ย230 ซม. ดีไซเนอร์: Eva Lundgreen รหัส: 202.477.55 09 พรมขนสัน ้ รุน ่ ÅKERKULLA/อัวเคร์คลุ ล่า ราคา 1,290 บาท พรมโพลีโพรพิลนี 100% ขนพรมหนานุม่ สบายเท้าและลดเสียงได้ดี ก80×ย150 ซม. รหัส: 002.290.74 10 ผ้าเมตร รุน ่ ÅKERKULLA/อัวเคร์คลุ ล่าราคา 299 บาท/ม. ผ้าฝ้าย 100% สีดาำ /ขาว หน้ากว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: Eva Lundgreen รหัส: 202.459.78 09

07

10

04 ผ้าม่านโปร่ง 1 คู่

รุน ่ ALVINE SPETS/อัลวีน สเปทส์

399 บาท พรมขนสัน ้ รุน ่ ÅKERKULLA /อัวเคร์คลุ ล่า

1,290 บาท 08

01 ผ้าคลุม รุน ่ HERMINE/แฮร์มน ี ราคา 790 บาท ผ้าอะคริลคิ 80% ขนสัตว์ 20% สีชมพู/เบจ ก120×ย180 ซม. ดีไซเนอร์: Océane Delain รหัส: 002.121.63 02 ผ้าเมตร รุน ่ ROSMARIE/รูสมารี ราคา 299 บาท/ม. ผ้าฝ้าย 100% สีขาว/เทา หน้ากว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: Inga Leo รหัส: 001.936.16 03 มูล่ ม ่ี ว้ น รุน ่ EMMIE/เอมมี่ ราคา 690 บาท เย็บช่องด้านบนสำาหรับสอดราวม่าน ผ้า โพลีเอสเตอร์ 58% ผ้าฝ้าย 42% ก100×ย180 ซม. รหัส: 002.190.13

ใหม่ พรมขนสัน ้ รุน ่ HELSINGE/เฮลซิงเง

2,990 บาท


264

ผ้าและสิง่ ทอ

ผ้าและสิง่ ทอ

01

02

03

07

ผ้าม่านสไลด์กน ็ าำ มาใช้กน ้ั ห้องได้ โดยยึดรางม่านรุน ่ KVARTAL/ควัททอล ไว้บนเพดาน แล้วแขวนม่านขึน ้ ไป ไม่ตอ้ งก่อผนังใหม่ ก็กน ้ั ห้องได้

265

แต่งโซฟาหรือเตียงให้สดใส หมอนสีสดสักใบ ช่วยคุณได้ 09

08

10

01 ผ้าม่านคู่ รุน ่ MALIN TRÅD/มอลิน ทรวด ราคา 1,990 บาท ผ้าลินนิ 56% โพลีเอสเตอร์ 44% ก145×ย250 ซม. ผ้าม่านเย็บหูซอ่ นด้านหลังพร้อมเทปย่น ใช้ได้กบ ั ราวม่าน ราวลวด และอุปกรณ์แขวนม่านรุน่ KVARTAL/ควัททอล ดีไซเนอร์: B B Becker/M Bache รหัส: 202.215.76 02 ผ้าเมตร รุน ่ MALIN VÅG/มอลิน โว้ค ราคา 199 บาท/ม. ผ้าฝ้าย 100% หน้ากว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: B B Becker/M Bache รหัส: 602.249.69 03 ผ้าเมตร รุน ่ MALIN CIRKEL/มอลิน ซีรเ์ กล ราคา 179 บาท/ม. ผ้าโพลีเอสเตอร์ 52% ผ้าฝ้าย 48% หน้ากว้าง 150 ซม. ดีไซเนอร์: B B Becker/M Bache รหัส: 602.180.20 04 ผ้าม่านคู่ รุน ่ SANELA/ซอเนล่า ราคา 2,890 บาท ผ้าฝ้ายกำามะหยี่ 100% สีฟา้ น้าำ ทะเล ก140×ย250 ซม. ผ้าหนาช่วยกรองแสงและลดเสียงได้ดี รหัส: 402.390.09 05 ผ้าคลุม รุน ่ MALIN BAND/มอลิน บันด์ ราคา 890 บาท ผ้าอะคริลคิ 100% ก120×ย180 ซม. รหัส: 802.265.71 06 ผ้าคลุม รุน ่ GURLI/กูรล์ ิ ราคา 499 บาท (ราคาเดิม 699 บาท) ผ้าอะคริลคิ 70% โพลีเอสเตอร์ 30% สีเทา/ดำา ก120×ย180 ซม. รหัส: 202.049.11 ดูแบบผ้าม่านเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

149 บาท/ใบ 04

ผ้าม่านคู่ รุน ่ SANELA/ซอเนล่า

2,890 บาท

11

05

12

06

13

ราคา

ลดลง กวาเดิม

ผ้าคลุม รุน ่ GURLI/กูรล์

499 บาท (ราคาเดิม 699 บาท)

ปลอกหมอนอิง รุน ่ GURLI/กูรล์ ิ

พรมขนสัน ้ รุน ่ MALIN BLAD/มอลิน บลอด

1,990 บาท

07 รางม่านสามชัน ้ รุน ่ KVARTAL/ควัททอล ราคา 699 บาท รางอะลูมเิ นียม ยาว 140 ซม. รหัส: 701.729.03 08 ผ้าม่านสไลด์ รุน ่ INGAMAJ/อินงามัย ราคา 590 บาท/ชิน ้ ผ้าโพลีเอสเตอร์ 57% กระดาษ 43% ก60×ย300 ซม. ตัดสัน้ ได้ สีดาำ รหัส: 602.126.93 สีเทา รหัส: 102.122.33 09 หมอนอิง รุน ่ MALIN FRANSAR/มอลิน ฟรันซาร์ ราคา 590 บาท ปลอกหมอนผ้า ฝ้ายกำามะหยีส่ มั ผัสนุม่ ไส้หมอนใยโพลีเอสเตอร์ สีเทอร์ควอยซ์ ย30×ก65 ซม. ดีไซเนอร์: B B Becker/M Bache รหัส: 402.248.14 10 ปลอกหมอนอิง รุน ่ GURLI/กูรล์ ิ ราคา149 บาท/ใบ ผ้าฝ้าย 100% มีซป ิ ในตัว ถอดซักง่าย ย50×ก50 ซม. สีเบจ รหัส: 502.453.02 สีดาำ รหัส: 302.517.18 สีเขียว รหัส: 802.367.49 11 ปลอกหมอนอิง รุน ่ MALIN TRÅD/มอลิน ทรวด ราคา 199 บาท ผ้าฝ้าย 74% โพลีเอสเตอร์ 26% มีซป ิ ในตัว ถอดซักง่าย สำาหรับหมอนขนาด 50x50 ซม. รหัส: 202.248.91 12 พรมขนสัน ้ รุน ่ FERLE/แฟร์เล่ ราคา 1,990 บาท ขนพรมพรมโพลีโพรพิลนี 100% ผ่านความ ร้อน จึงนุม่ ยืดหยุน่ และคงตัวได้ดี สีขาว/น้าำ เงินเข้ม ก133×ย195 ซม. รหัส: 002.255.23 13 พรมขนสัน ้ รุน ่ MALIN BLAD/มอลิน บลอด ราคา 1,990 บาท พรมโพลีโพรพิลนี 100% สีเทอร์ควอยซ์ ก133×ย195 ซม. ดีไซเนอร์: Michiko Nakata รหัส:602.255.15


266 ผ้าและสิง ่ ทอ

ผ้าและสิง่ ทอ 267

01

02

ใหม่

05

06

07

พรมเช็ดเท้า รุน ่ TVIS/ทวีส

299 บาท พรมขนสัน ้ รุน ่ LAPPLJUNG RUTA/แลปป์ยง ุ รูทต้า

2,990 บาท

03

04

พรมขนสัตว์ทอมือโดยช่างฝีมอื เนีย้ บ ลายเดียวกันทัง้ หน้าและหลัง ทนทาน และไม่เปรอะเปือ้ นง่าย เหมาะสำาหรับ ปูในห้องนัง่ เล่นหรือใต้โต๊ะอาหาร

09

06 พรมทอเรียบ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 6,990 บาท พรมขนสัตว์ 100% ใช้ได้ทง้ั สองด้าน พรมจึงไม่เก่าเร็ว ก170×ย240 ซม. รหัส: 901.664.49 07 หนังขนวัว รุน ่ KOLDBY/โคลด์บี ราคา 7,990 บาท คงคุณภาพและความสวยงามตามธรรมชาติได้ ยาวนาน ขนาดไม่เกิน 4.50 ตร.ม. (ขนาดอาจแตกต่างกันเล็กน้อย) รหัส: 202.229.34 08 พรมทอเรียบ รุน ่ VÄRUM/แวรูม ราคา 2,690 บาท พรมโพลีโพรพิลนี 100% เหมาะ สำาหรับใช้นอกบ้าน เพราะทนฝน ทนแดด และสิง่ สกปรกได้ดี ก160×ย230 ซม. รหัส: 702.477.91 09 พรมขนสัน ้ รุน ่ TRÅDKLÖVER/ทรวดเคลิฟเวอร์ ราคา 2,990 บาท (ราคาเดิม 3,490 บาท) พรมโพลีโพรพิลนี 100% ผิวพรมหนาให้สมั ผัสอ่อนนุม่ สบายเท้า และ ช่วยลดเสียงได้ดี ก200×ย200 ซม. ดีไซเนอร์: Anna Salander รหัส: 802.389.70 10 พรมขนฟู รุน ่ GÅSER/กวสเซร์ ราคา 7,990 บาท พรมโพลีโพรพิลนี 100% ขนพรม ผ่านความร้อน จึงมีความนุม่ ยืดหยุน่ และคงตัวได้ดี ก170×ย240 ซม. รหัส: 001.901.99 11 ใหม่ พรมทอเรียบ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม รุน ่ ราคา 13,990 บาท พรมขนสัตว์ ใหม่แท้ 100% เห็นลายทอทัง้ สองด้าน สลับด้านใช้ได้ เพือ่ ไม่ให้พรมเก่าเร็ว ก250×ย350 ซม. ดีไซเนอร์: Kazuyo Nomura รหัส: 802.290.32

ราคา

ลดลง กวาเดิม

พรมขนฟู รุน ่ HAMPEN/ฮัมเปน

1,290 บาท (ราคาเดิม 1,690 บาท)

10

ราคา

ลดลง กวาเดิม

พรมขนสัน ้ รุน ่ TRÅDKLÖVER/ทรวดเคลิฟเวอร์

2,990 บาท (ราคาเดิม 3,490 บาท)

11

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

หลังพรมเคลือบยางกันลืน ่ ทัง้ ช่วยยึดพรมให้อยูก ่ บ ั ที่ และช่วยกันลืน ่ ได้ดี

08

่ TVIS/ทวีส ราคา 299 บาท ขนพรมโพลีโพรพิลนี หลังพรมเป็นยาง 01 ใหม่ พรมเช็ดเท้า รุน ลาเท็กซ์ สีเขียว ขนาดØ80 ซม. ดีไซเนอร์: Lycke von Schantz รหัส: 202.394.30 02 พรมขนฟู รุน ่ ÖRSTED/เอิรส ์ เตียด ราคา 32,990 บาท ผลิตจากขนสัตว์ใหม่แท้ 100% ทอด้วยเครือ่ ง พรมขนสัตว์กนั คราบเปือ้ นได้ตามธรรมชาติ และใช้ได้ทนทาน ก170×ย240 ซม. รหัส: 902.116.73 ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 12,990 บาท พรมขนสัตว์ 03 ใหม่ พรมทอเรียบ รุน ใหม่ 100% ผิวเรียบ ดูแลง่ายและดูดฝุน่ ง่าย สีเหลือง ก170×ย240 ซม. ดีไซเนอร์: Kazuyo Nomura รหัส: 402.290.34 04 พรมขนฟู รุน ่ HAMPEN/ฮัมเปน ราคา 1,290 บาท (ราคาเดิม 1,690 บาท) พรมโพลี โพรพิลนี 100% ทอด้วยเครือ่ ง ขนพรมผ่านความร้อน จึงนุม่ ยืดหยุน่ และคงตัวได้ดี สีเขียว ก133×ย195 ซม. รหัส: 102.037.71 05 พรมขนสัน ้ รุน ่ LAPPLJUNG RUTA/แลปป์ยง ุ รูทต้า ราคา 2,990 บาท พรมโพลีโพ รพิลนี 100% ทอด้วยเครือ่ ง ผิวเรียบ ดูแลง่ายและดูดฝุน่ ง่าย สีขาว/ดำา ก200×ย200 ซม. ดีไซเนอร์: Anna Efverlund รหัส: 602.279.01


268 ผ้าและสิง ่ ทอ

ผ้าและสิง่ ทอ 269

01

02

03

เย็บยางไว้ทช่ี ายผ้าม่าน เพือ่ ช่วยถ่วงน้าำ หนัก ผ้าม่านจึงไม่ลต ู่ ด ิ ตัวคุณขณะอาบน้าำ

ผ้าเช็ดมือ รุน ่ FRÄJEN/แฟรเย่น

99 บาท/ผืน ผ้าขนหนูรน ุ่ FRÄJEN/แฟรเย่น ผืนหนาปานกลางและซึมซับดีเยีย่ ม เพราะทอจากใยฝ้ายชนิดใยยาว ทีม ่ ค ี วามละเอียด จึงนุม ่ นวลและ ทนทานกว่า

หนานุม ่ เป็นพิเศษ ซับน้าำ ดีเป็นเลิศ

04

05

06

ผ้าเช็ดตัว รุน ่ HÄREN/แฮเรียน

159 บาท/ผืน

01 ผ้าเช็ดมือ รุน ่ FRÄJEN/แฟรเย่น ราคา 99 บาท/ผืน ผ้าฝ้าย 100% ก40×ย70 ซม. สีเบจ รหัส: 901.684.48 สีเทา รหัส: 501.684.50 สีแดง รหัส: 601.684.64 สีเทอร์ควอยซ์ รหัส: 001.684.62 สีขาว รหัส: 701.684.68 สีมว่ งเข้ม รหัส: 401.684.60 02 ผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ รุน ่ ÅFJÄRDEN/อัวฟแยร์เดน ราคา 590 บาท/ผืน ผ้าฝ้าย 100% จากใยฝ้ายชนิดเส้นใยยาว (Combed cotton) ให้ผวิ สัมผัสนุม่ นวล ใช้ได้นาน ก100×ย150 ซม. สีดาร์กเบจ รหัส: 201.906.31 สีนาำ้ เงินเข้ม รหัส: 901.906.37 สีขาว รหัส: 501.906.39 03 ใหม่ ผ้าม่านห้องน้าำ รุน ่ TVINGEN/ทวินเง่น ราคา 299 บาท ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% ทอแน่น เคลือบกันน้าำ แขวนด้วยห่วงคล้องผ้าม่าน สีขาว/ดำา ก180×ย200 ซม. ดีไซเนอร์: Anna Salander รหัส: 102.495.71

04 ผ้าม่านห้องน้าำ รุน ่ FÄRGLAV/แฟรีลาฟ ราคา 590 บาท ผ้าโพลีเอสเตอร์ 100% สีขาว/ดำา ทอแน่น เคลือบกันน้าำ แขวนด้วยห่วงคล้องผ้าม่าน ก180×ย200 ซม. ดีไซเนอร์: Pia Wallén รหัส: 302.328.57 05 ซีรส ี ์ HÄREN/แฮเรียน ผ้าทอจากใยฝ้ายชนิดเส้นใยยาว จึงนุม่ นวลและทนทานเป็น พิเศษ ผ้าขัดตัวอาบน้าำ ราคา 79 บาท/4 ผืน สีเขียว ก30×ย30 ซม. รหัส: 501.636.07 ผ้าเช็ดตัว ราคา 159 บาท/ผืน ก70×ย140 ซม. สีเทอร์ควอยซ์ รหัส: 901.635.49 สีขาว รหัส: 301.635.47 06 ผ้าเช็ดมือ รุน ่ BANDSJÖN/บันด์เชิน ราคา 199 บาท ผ้าฝ้าย 100% ทอจากเส้นด้าย ฝ้ายย้อมสี ให้ลายสวยและชัดเจนทัง้ สองด้าน สีมว่ ง ก40×ย70 ซม. (มีหลายขนาดให้เลือก) ดีไซเนอร์: Synnöve Mork รหัส: 402.039.20 07 พรมเช็ดเท้า รุน ่ TOFTBO/ทอฟท์บู ราคา 399 บาท/ผืน ผ้าโพลีเอสเตอร์ไมโครไฟเบอร์ 100% นุม่ เป็นพิเศษ ซึมซับดีเยีย่ มและแห้งไว ก60×ย90 ซม. สีแดง รหัส: 702.213.00 สีเทา รหัส: 302.212.98 ดูผา้ ขนหนูแบบต่างๆ เพิม ่ เติมได้ท่ี IKEA

07

พรมเช็ดเท้า รุน ่ TOFTBO/ทอฟท์บู

399 บาท


270

เฟอร์นเิ จอร์หอ้ งน้�ำ

01

เฟอร์นเิ จอร์หอ้ งน้�ำ 02

03

08

07

271

09

ตูก ้ ระจก 2 บ�น รุน ่ GODMORGON/กูดมอร์รอน

12,950 บ�ท 04

ไม่ว�่ เด็กหรือผูใ้ หญ่ ก็อ�จลืน ่ ได้ ขณะอ�บน้�ำ ให้เจ้�จระเข้สเี ขียว ไปนอนเล่นช่วยกันลืน ่ ตรงทีค ่ ณ ุ ยืนอ�บน้�ำ สิ

ตูอ้ �่ งล้�งหน้�ตัง้ พืน ้ 2 บ�น รุน ่ FULLEN/ฟุลเลน

1,150 บ�ท

05

01 อ่�งล้�งหน้� รุน ่ IREVIKEN/เอียร์วค ี เกน ร�ค� 1,350 บ�ท วัสดุ: พอร์ซเลน สีขาว ก53×ล40 ซม. รหัส: 002.237.17 ตูอ้ �่ งล้�งหน้�ตัง้ พืน ้ 2 บ�น รุน ่ FULLEN/ฟุลเลน ร�ค� 1,150 บ�ท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีขาว ก60×ล35×ส55 ซม. รหัส: 501.890.23 02 ตูอ้ �่ งล้�งหน้� 1 บ�น รุน ่ LILLÅNGEN/ลิลลงเง่น ร�ค� 5,400 บ�ท ขอบอ่างเหมาะ สำาหรับวางจานสบู่ แก้วน้าำ แปรงฟัน ฯลฯ ขายพร้อมทีแ่ ขวนผ้า ถาดสบู่ และถาดสแตนเลส วัสดุ: ผิวฟอยล์/พอร์ซเลน สีขาว ก40×ล41×ส92 ซม. รหัส: 198.940.85 03 ตะกร้�ติดตัวดูดสุญญ�ก�ศ รุน ่ STUGVIK/สตูควีค ร�ค� 399 บ�ท วัสดุ: พลาสติก ABS สีขาว ก28×ล17×ส19 ซม. รหัส: 102.520.21 04 แผ่นย�งกันลืน ่ ในอ่�งอ�บน้�ำ รุน ่ PATRULL/พอททรุล ร�ค� 199 บ�ท (ร�ค�สม�ชิก IKEA FAMILY 159 บ�ท) วัสดุ: ยางธรรมชาติ สีเขียว ก33×ย90 ซม. รหัส: 701.686.18 05 ตูอ้ �่ งล้�งหน้� 2 ลิน ้ ชัก รุน ่ GODMORGON BRÅVIKEN/กูดมอร์รอน บรัววีคเกน ร�ค� 12,900 บ�ท (พร้อมมือจับ) ลิน้ ชักดึงออกได้สด ุ ราง หาของและหยิบของได้สะดวก วัสดุ: ผิวฟอยล์ไฮกลอส/หินอ่อนบดอัด สีไฮกลอสแดง ก62×ล49×ส68 ซม. รหัส: 599.033.18 ดูเฟอร์นเิ จอร์และอุปกรณ์หอ้ งน้�ำ เพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย 06

10

11

ใหม่ ทีแ่ ขวน รุน ่ LOSJÖN/ลูเควิน

249 บ�ท

ติดทีแ่ ขวนนีไ้ ว้ในระดับทีเ่ ด็กเอือ้ มถึง ให้เด็กๆ แขวนของใช้ของตัวเองได้ดว้ ย จะติดด้วยเทปก�วสองหน้� หรือยึดด้วยสกรูกไ็ ด้

12

มีแถบย�งกันลืน ่ ทัง้ ในอ่�ง และใต้อ�่ ง ขอบอ่�งโค้งมน ให้คณ ุ ว�งแขนได้สบ�ย ขณะอ�บน้�ำ ให้เจ้�ตัวน้อย

อ่�งอ�บน้�ำ เด็ก รุน ่ LÄTTSAM/เล็ทซัม

299 บ�ท 06 ผ้�ขนหนู รุน ่ SVALEN/สวอเลน ผ้าฝ้าย 100% ดีไซเนอร์: Maria Vinka ผ้�เช็ดมือ ร�ค� 99 บ�ท/ผืน (ร�ค�เดิม 169 บ�ท) ก40×ย70 ซม. รหัส: 202.033.94 ผ้�เช็ดตัว ร�ค� 299 บ�ท/ผืน (ร�ค�เดิม 349 บ�ท) ก70×ย140 ซม. รหัส: 002.033.90 07 ตูก ้ ระจก 2 บ�น รุน ่ GODMORGON/กูดมอร์รอน ร�ค� 12,950 บ�ท ชัน้ วางปรับได้ ทำาจากกระจกนิรภัย ทนความร้อนและแรงกระแทกได้ดเี ยีย่ ม รับน้าำ หนักได้มากกว่าชัน้ วางทัว่ ไป วัสดุ: ผิวฟอยล์/กระจกเงา/กระจกนิรภัย ก100×ล14×ส96 ซม. รหัส: 502.189.97 08-09 ใหม่ ซีรส ี ์ LOSJÖN/ลูเควิน วัสดุ: พลาสติก PET ดีไซเนอร์: Maria Vinka 08 ทีใ่ ส่สบู่ ร�ค� 79 บ�ท สีขาว/เหลือง ขนาด Ø11 ซม. สูง 6.5 ซม. รหัส: 902.257.88 09 แก้วใส่แปรงสีฟน ั ร�ค� 79 บ�ท สีชมพู/ขาว ขนาด Ø8 ซม. สูง12 ซม. รหัส: 102.257.92 10 โคมไฟติดผนัง รุน ่ MUSIK/มูซค ี ร�ค� 890 บ�ท วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติกโพลีคาร์บอเนต สูง 61 ซม. (หลอดไฟแยกจำาหน่าย) รหัส: 202.174.85 ่ LOSJÖN/ลูเควิน ร�ค� 249 บ�ท/5 ชิน ้ วัสดุ: พลาสติก PET คละสี 11 ใหม่ ทีแ่ ขวน รุน ดีไซเนอร์: Maria Vinka รหัส: 002.257.97 12 อ่�งอ�บน้�ำ เด็ก รุน ่ LÄTTSAM/เล็ทซัม ร�ค� 299 บ�ท มียางกันลืน่ ทัง้ ในอ่างและใต้อา่ ง วัสดุ: พลาสติกโพลีโพรพิลนี สีขาว/เขียว ย71×ก43×ส20 ซม. รหัส: 202.484.44


272

เฟอร์นเิ จอร์หอ้ งน้�ำ

เฟอร์นเิ จอร์หอ้ งน้�ำ

01

02

04

ใหม่

ตะกร้�ส�นมือ จ�กเส้นใย โพลีโพรพิลน ี

03

07

05

10

08

09

ชัน ้ แขวนผนัง รุน ่ HJÄLMAREN/เยลม�เรน

3,190 บ�ท

ถ้�พืน ้ ทีม ่ จี �ำ กัด ลองหันม�ใช้ผนัง แทน เพียงยึดชัน ้ ติดผนังแบบนี้ ก็มท ี ใ่ี ห้ว�งผ้�เช็ดตัว ไดร์เป่�ผม เครือ่ งสำ�อ�ง และของใช้จ�ำ เป็น อืน ่ ๆ ในห้องน้�ำ

01 ใหม่ ชัน ้ แขวนผนัง รุน ่ HJÄLMAREN/เยลม�เรน ร�ค� 3,190 บ�ท วัสดุ: ผิวทำ�สี/เหล็กพ่น สีฝนุ่ สีข�ว ก50×ล35×ส190 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 402.467.69 02 ตะกร้� 2 ใบ รุน ่ LIDAN/ลีดน ั ร�ค� 299 บ�ท ตะกร้�แฮนด์เมด แต่ละใบมีเอกลักษณ์เฉพ�ะ วัสดุ: โพลีโพรพิลนี 100% ขน�ด Ø19 ซม. สูง 21 ซม. และขน�ด Ø25 ซม. สูง 26 ซม. สีข�ว ดีไซเนอร์: Sigga Heimis รหัส: 801.818.22 03 ตะขอคู่ รุน ่ HJÄLMAREN/เยลม�เรน ร�ค� 199 บ�ท มีทว่ี �่ งระหว่�งตะขอ ให้ตด ิ ป้�ยชือ่ ได้ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ ก6×ล8×ส18 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 302.436.34 04 ชัน ้ ว�งของ รุน ่ RÖNNSKÄR/เรินน์แชร์ ร�ค� 890 บ�ท วัสดุ: กระจกนิรภัย/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีด�ำ ก42×ล40×ส103 ซม. ดีไซเนอร์: Jon Karlsson รหัส: 501.925.82 05 ขวดจ่�ยสบูเ่ หลว รุน ่ LILLHOLMEN/ลิลโฮล์มเมน ร�ค� 139 บ�ท เข้�เครือ่ งล้�งจ�นได้ วัสดุ: สแตนเลส/กระจก สูง 16 ซม. ดีไซเนอร์: Cecilia Stööp รหัส: 001.793.28 06 ทีแ่ ขวนของหลังบ�นประตู รุน ่ HJÄLMAREN/เยลม�เรน ร�ค� 449 บ�ท วัสดุ: ไม้สนย้อมสี เคลือบแล็กเกอร์/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีน�ำ้ ต�ลดำ� ก46.3×ล11×ส19 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/ K Legaard รหัส: 602.257.75 06

เปลีย่ นบ�นประตูโล่งๆ ให้มป ี ระโยชน์ เพียงนำ�ทีแ่ ขวนรุน ่ HJÄLMAREN/ เยลม�เรน ม�พ�ดกับขอบบ�นประตู ด้�นบน ไม่ตอ้ งยึด ไม่ตอ้ งเจ�ะ ก็ได้ทแ่ี ขวนของใช้แบบสบ�ยๆ

11

12

ชัน ้ ว�งของ รุน ่ HEMNES/เฮมเนส

3,290 บ�ท

07 รถเข็น รุน ่ HJÄLMAREN/เยลม�เรน ร�ค� 2,790 บ�ท วัสดุ: ผิวทำ�สี/เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีข�ว ย48×ก36×ส80 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 602.436.23 08 ตะขอแขวน รุน ่ LILLHOLMEN/ลิลโฮล์มเมน ร�ค� 349 บ�ท/2 ชิน ้ ใช้สกรูซอ่ น แขวนติด ผนังได้โดยไม่เห็นสกรู วัสดุ: สแตนเลส ล10×ส16 ซม. รหัส: 901.793.24 09 ตูอ้ �่ งล้�งหน้� 2 ลิน้ ชัก รุน่ HEMNES RÄTTVIKEN/เฮมเนส เรทวีคเกน ร�ค� 13,900 บ�ท (พร้อมมือจับ) เลือ่ นแผ่นกัน้ เพือ่ ปรับขน�ดพืน้ ทีภ ่ �ยในลิน้ ชักได้ วัสดุ: ผิวทำ�สี/พอร์ซเลน สีข�ว ก103×ล49×ส89 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard 10 ชัน ้ ว�งของ รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ร�ค� 3,290 บ�ท ข�ปรับระดับได้เพือ่ คว�มมัน่ คงแข็ง แรง วัสดุ: ไม้สนย้อมสีเคลือบแล็กเกอร์เง� สีน�ำ้ เงิน ก42×ล37×ส84 ซม. รหัส: 402.473.06 11 โคมไฟติดผนัง รุน ่ LILLHOLMEN/ลิลโฮล์มเมน ร�ค� 590 บ�ท เลือกใช้เป็นไฟส่องขึน้ หรือ ไฟส่องลงก็ได้ วัสดุ: เหล็กชุบนิกเกิล/แก้ว ขน�ดโป๊ะโคม Ø14 ซม. สูง 25 ซม. สีข�ว ดีไซเนอร์: Cecilia Stööp รหัส: 500.774.69 12 กระจกเง�เต็มตัว รุน ่ KOLJA/คูลย� ร�ค� 699 บ�ท ก60×ส140 ซม. รหัส:801.718.61 13 ตูก ้ ระจก 2 บ�น รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ร�ค� 6,950 บ�ท พร้อมชัน้ ว�งปรับระดับได้ 6 ชัน้ วัสดุ: ผิวทำ�สี/กระจกนิรภัย/กระจกเง� ก103×ล16×ส98 ซม. รหัส:602.176.81

13

กระจกเง� รุน ่ KOLJA/คูลย�

699 บ�ท

273


กล่องเก็บ ความทรงจำา

ราคา

ลดลง กวาเดิม

ของบางอย่างก็มคี ณ ุ ค่าทางใจเกินกว่า จะทิง้ ไปได้ กล่อง PINGLA/พิงล่า จึงเกิดขึน้ เพือ่ การนีโ้ ดยเฉพาะ กล่องรุน่ นีใ้ ช้เก็บหนังสือ หรือของหนักได้ เพราะกระดาษก้นกล่อง แข็งแรงเป็นพิเศษ และยังมีปา้ ยกระดาษกาว ติดหน้ากล่อง เพือ่ ให้หาของได้งา่ ย

กระถางต้นไม้ รุน ่ SKURAR/สกูรอร์ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีออฟไวท์ สูง 15 ซม. ใช้ใส่กระถางขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลางไม่เกิน 10.5 ซม. ดีไซเนอร์: Ehlén Johansson รหัส: 601.933.45

89 บาท (ราคาเดิม 99 บาท)

ราคา

ลดลง กวาเดิม

กล่องกระดาษพร้อมฝา รุน ่ PINGLA/พิงล่า ก28×ล37×ส18 ซม. สีชมพู รหัส: 802.431.89 สีเขียว รหัส: 402.431.86

99 บาท/2 ใบ (ราคาเดิม 129 บาท)

กระถางเหล็กฉลุลาย ซีรสี ์ SKURAR/สกูรอร์ เป็นกระถางเหล็ก ขนาดเล็กสีขาว ลายฉลุแสนโรแมนติก รอบขอบกระถาง ทำาให้ซรี สี น์ ้ี เป็นของแต่งบ้านสไตล์คลาสสิกแสนหวาน


276

กรอบรูป

กรอบรูป

01

02

03

รูปภาพพิมพ์บนผืนผ้าใบ เสริมขอบบนและล่างด้วยราวไม้ เลียนแบบแผนทีแ่ ละภาพโปสเตอร์ แบบเก่าในโรงเรียน 09

กรอบรูป รุน ่ NYTTJA/นึทย่า

08

129 บาท/ชิน้ 01 กรอบรูป รุน ่ NYTTJA/นึทย่า ราคา 129 บาท/ชิน ้ กรอบผิวฟอยล์ คละสี ขนาดรูป ก30×ส40 ซม. กรอบหน้าทำาจากพลาสติก เพือ่ ความปลอดภัย รหัส: 302.070.04 02 กรอบรูป รุน ่ VIRSERUM/วีรเ์ ซรุม ราคา 650 บาท กรอบผิวฟอยล์ สีขาว ขนาดรูป ก50×ส50 ซม. ขอบกระดาษขาวด้านในทำาให้ภาพดูเด่นขึน้ รหัส: 501.747.62 03 นาฬิกา แขวน รุน ่ FNITTER/ฟนิตเตร์ ราคา 399 บาท สีดาำ สูง 40 ซม. รหัส: 502.322.53 04 กรอบรูป รุน ่ KVILL/ควิล ราคา 199 บาท กรอบพลาสติก สีขาว ก13×ส18 ซม. กรอบ หน้าทำาจากพลาสติก เพือ่ ความปลอดภัย รหัส: 601.856.80 กรอบรูป รุน ่ HAVERDAL/ ฮอฟเวร์ดอล ราคา 179 บาท กรอบไม้เบิรช์ ขนาดรูป ก10×ส15 ซม. รหัส: 901.856.88 กรอบรูป รุน ่ SÖNDRUM/เซินดรุม ราคา 179 บาท สีขาว ขนาดรูป ก13×ส18 ซม. รหัส: 201.675.98 05 กรอบรูป รุน ่ STRÖMBY/สเตริมบี ราคา 299 บาท กรอบอะลูมเิ นียม ขนาดรูป ก30×ส40 ซม. ใช้ได้ทง้ั แนวตัง้ และแนวนอน รหัส: 801.510.09 06 กรอบรูป รุน ่ MAHULT/มอฮุลท์ ราคา 299 บาท ขนาดรูป ก21×ส30 ซม. รหัส: 401.770.54 07 กรอบรูป รุน ่ UNG DRILL/อุง ดริล ราคา 790 บาท กรอบพลาสติก สีขาว ขนาดรูป ก40×ส50 ซม. รหัส: 402.328.14

04

07

กรอบรูป รุน ่ UNG DRILL/อุง ดริล

790 บาท

05

10

ราคา

ลดลง กวาเดิม

กรอบรูป รุน ่ RIBBA/ริบบ้า

379 บาท

06

(ราคาเดิม 449 บาท)

11

ขอบในของกรอบรูปทุกแบบ ทำาจากกระดาษทีม ่ ค ี า่ PH เป็นกลาง ไม่ทาำ ให้รป ู ภาพเปลีย่ นสีหรือซีดจาง

08 กรอบรูป รุน ่ RIBBA/ริบบ้า ราคา 750 บาท กรอบผิวฟอยล์ สีดาำ ขนาดรูป ก50×ส70 ซม. แขวนแนวตัง้ หรือแนวนอนก็ได้ ให้เหมาะกับขนาดพืน้ ที่ รหัส: 501.713.01 (ภาพโปสเตอร์ แยกจำาหน่าย) 09 รูปภาพ walnut รุน ่ SIBBARED/ซิบบาเรียด ราคา 690 บาท วัสดุ: ผ้าใบโพลีเอสเตอร์/ไม้แอสเพน ก90×ส120 ซม. ดีไซเนอร์: T Christensen/K Legaard รหัส: 702.335.53 10 กรอบรูป รุน ่ RIBBA/ริบบ้า ราคา 379 บาท (ราคาเดิม 449 บาท) กรอบผิวฟอยล์ สีดาำ ขนาดรูป ก40×ส50 ซม. แขวนแนวตัง้ หรือแนวนอนก็ได้ ให้เหมาะกับขนาดพืน้ ที่ รหัส: 601.713.05 (ภาพโปสเตอร์แยกจำาหน่าย) 11 ชัน ้ วางรูปภาพ รุน ่ RIBBA/ริบบ้า ราคา 349 บาท วัสดุ: ผิวฟอยล์ สีดาำ ย115×ล9 ซม. รับน้าำ หนักสูงสุด 7.5 กก. ใช้ชน้ั วางโชว์ภาพโปรดของคุณ และยังเลือก เปลีย่ นได้บอ่ ยตามชอบ รหัส: 202.196.20

277


278

กระจกเงา

01

กระจกเงา 02

03

04

08

07

05

279

09

10

้ วางเล็กๆ สำาหรับวาง “ กรอบกระจกด้านล่างกว้างพอทีจ่ ะใช้เป็นชัน เครือ ่ งสำาอาง น้าำ หอม โทรศัพท์มอ ื ถือ หรือกระเป๋าสตางค์ได้ ”

กระจกเงา รุน ่ HÖNEFOSS/เฮอเนฟอส

399 บาท/10 แผ่น

ดีไซเนอร์ Ola Wihlborg

กระจกเงา รุน ่ LEVANGER/เลียวังเงอร์

2,390 บาท

กระจกตัง ้ พืน ้ ทีท ่ ง ้ั จัดวางง่าย ย้ายง่าย และยังแขวนเข็มขัด กระเป๋า หรือเครือ ่ งประดับไว้ ทีป ่ ม ุ่ ด้านข้างได้ดว้ ย กระจก บานนี้ ทีช่ ว่ ยให้อะไรๆ ง่ายไปหมด 06

กระจกเงา รุน ่ MALMA/มาล์มมา

69 บาท/บาน ใหม่ กระจกเงา รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

2,990 บาท

07 กระจกเงาตัง ้ โต๊ะ รุน ่ MYKEN/มึคเคน ราคา 299 บาท ใช้ในบริเวณทีม่ ค ี วามชืน้ สูงได้ กรอบเหล็กพ่นสีฝนุ่ สีนาำ้ ตาลเข้ม ก25×ส37 ซม. ดีไซเนอร์: Sigga Heimis รหัส: 701.925.24 08 กระจกเงา รุน ่ HYLKJE/ฮีลเคีย ราคา 99 บาท (ราคาเดิม 149 บาท) พร้อมเทปกาวสอง หน้าสำาหรับติดกระจก กรอบสีสม้ ก30×ส30 ซม. ดีไซเนอร์: A Wallin Irinarchos/L Widén รหัส: 302.302.50 09 กระจกเงา รุน ่ HÖNEFOSS/เฮอเนฟอส ราคา 399 บาท/10 แผ่น วางกระจกต่อกันเป็นรูปร่างต่างๆ ได้ตามชอบ กระจกสีนาำ้ ตาลเข้ม 5 แผ่น สีนาำ้ ตาลอ่อน 5 แผ่น ก18×ส21 ซม. ดีไซเนอร์: Julia Treutiger รหัส: 401.820.60 ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 2,990 บาท กรอบไม้วเี นียร์วอลนัท 10 ใหม่ กระจกเงา รุน กระจกแต่ละบานจึงมีลายสวยเป็นเอกลักษณ์ ขนาด Ø80 ซม. ลึก 10 ซม. ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 402.499.61 11 กระจกเงา รุน ่ HEMNES/เฮมเนส ราคา 1,990 บาท ติด ได้ทง้ั แนวตัง้ และแนวนอน กรอบไม้สนย้อมสีนาำ้ ตาลดำา ก60×ส90 ซม. รหัส: 401.718.39 12 กระจกเงา รุน ่ SONGE/ซงน์ ราคา 1,990 บาท กรอบผิวฟอยล์ สีเงิน ขนาด Ø72 ซม. รหัส: 401.784.16 ดูกระจกแบบอืน ่ ๆ เพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย 11

01 กระจกเงา รุน ่ FIGGJO/ฟิกก์ยู ราคา 499 บาท ใช้ในบริเวณทีม่ ค ี วามชืน้ สูงได้ กรอบ เหล็กพ่นสีฝนุ่ สีดาำ ขนาด Ø65 ซม. รหัส: 301.718.49 02 กระจกเงา รุน ่ TRENSUM/เทรนซุม ราคา 249 บาท ด้านหนึง่ เป็นกระจกขยาย กรอบ สแตนเลส ขนาด Ø17 ซม. สูง 33 ซม. รหัส: 601.820.40 03 กระจกเงา รุน ่ UTSIRA/อูทซีรา ราคา 499 บาท กระจกเงาบานเปลือย มีลาย ใช้ใน บริเวณทีม่ ค ี วามชืน้ สูงได้ ก38×ส110 ซม. ดีไซเนอร์: Sarah Fager รหัส: 801.821.81 04 กระจกเงา รุน ่ LEVANGER/เลียวังเงอร์ ราคา 2,390 บาท ติดได้ทง้ั แนวตัง้ และแนวนอน กรอบผิวฟอยล์ สีทอง ก50×ส140 ซม. รหัส: 101.697.86 05 กระจกเงา รุน ่ ISFJORDEN/อีสฟยอร์เดน ราคา 2,990 บาท กรอบไม้สนย้อมสีขาว ก47×ส182 ซม. ดีไซเนอร์: Kai Legaard รหัส: 802.438.39 06 กระจกเงา รุน ่ MALMA/มาล์มมา ราคา 69 บาท/บาน กรอบทำาสีเทอร์ควอยซ์ ก25.5×ส25.5 ซม. รหัส: 402.328.33

12


280

ของแต่งบ้าน

ของแต่งบ้าน 02

01

07

จากกระดุมหลากสีหลายแบบ ขยายส่วนมาเป็นของตกแต่ง บนผนัง

08

นาฬิกาแขวนผนัง รุน ่ SMYCKE/สมึคเก้

590 บาท

ใหม่ ของตกแต่งผนัง 3 ชิน ้ รุน ่ GRÄDDIG/แกรดดิก

790 บาท 09

เปลีย่ นแบบนาฬิกาได้ตามชอบ เพียงถอดแต่ละชิน ้ ออกมา ประกอบใหม่ ก็เหมือนได้นาฬิกา เรือนใหม่

ใหม่ ของตกแต่ง/ตัง้ โชว์ รุน ่ SAMSPELT/ซัมสเปลท์ 03

04

01 ใหม่ ของตกแต่งผนัง 3 ชิน ้ รุน ่ GRÄDDIG/แกรดดิก ราคา 790 บาท แต่งผนังให้ดเู ด่น เตะตา มีจด ุ สนใจ และมีลกู เล่นขึน้ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ ขนาด Ø25 ซม. 2 ชิน้ และขนาด Ø28 ซม. 1 ชิน้ ดีไซเนอร์: M Vinka/M Karami รหัส: 402.337.76 02 กระถางพร้อมจานรอง รุน ่ CASHEWNÖT/แคชชูเนิท ราคา 199 บาท เปลีย่ นแบบ กระถางได้งา่ ยๆ เพียงสลับด้านจานรอง วัสดุ: สโตนแวร์/เหล็ก สีขาว/เขียว สูง 17 ซม. ใช้ใส่กระถางขนาดØไม่เกิน 12 ซม. ดีไซเนอร์: David Wahl รหัส: 902.279.09 03 ใหม่ โมบาย รุน ่ KLÄDSAM/แคลดซัม ราคา 399 บาท เตะตาด้วยสีตด ั กันของนก สีเหลืองในกรงสีดาำ วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ ขนาดØ35 ซม. ดีไซเนอร์: David Wahl รหัส: 802.337.84 04 แจกัน รุน ่ KNAPRIG/คนาร์ปริก ราคา 299 บาท แจกันสโตนแวร์ปากแคบ ดีไซน์สวย เหมาะสำาหรับปักดอกไม้ดอกเดีย่ วหรือกิง่ ไม้เดีย่ ว สูง 27 ซม. สีขาว/แดง ดีไซเนอร์: Nike Karlsson รหัส: 102.312.84 05 ใหม่ เชิงเทียน/แจกันติดผนัง รุน ่ KNIVIG/คนิวค ิ ราคา 399 บาท ใช้เป็นเชิงเทียน ทีว่ าง เทียนทีไลท์ หรือแจกันก็ได้ วัสดุ: อะลูมเิ นียม/แก้ว สีขาว ดีไซเนอร์: Monika Mulder รหัส: 502.376.70

05

06

06 ทีว่ างกระถางต้นไม้ 3 ใบ รุน ่ IKEA PS 2012/อิเกีย พีเอส 2012 ราคา 1,890 บาท ให้คณ ุ จัดสวนแนวตัง้ ได้ในพืน้ ทีจ่ าำ กัด วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ /เหล็กกัลวาไนซ์ สูง 176 ซม. ใช้ใส่กระถาง ขนาดØไม่เกิน 12 ซม. ดีไซเนอร์: Nicolas Cortolezzis รหัส: 702.062.53 07 นาฬิกาแขวนผนัง รุน ่ SMYCKE/สมึคเก้ ราคา 590 บาท ประกอบด้วย นาฬิกาพร้อมกลไก และเข็ม ตัวต่อหกเหลีย่ ม 28 ชิน้ ตัวยึด 50 ชิน้ และแผ่นรองนาฬิกา เพือ่ ให้นนู ขึน้ จากผนัง วัสดุ: พลาสติก ดีไซเนอร์: Marcus Arvonen รหัส: 602.322.24 08 จานไม้ รุน ่ VINÄGER/วีเนการ์ ราคา 299 บาท วัสดุ: ไม้ไผ่เคลือบแล็กเกอร์ สีแดง ขนาด Ø33 ซม. ดีไซเนอร์: Nicolas Cortolezzis รหัส: 702.035.08 ่ SAMSPELT/ซัมสเปลท์ ราคา 790 บาท ของแต่งบ้านรูป 09 ใหม่ ของตกแต่ง/ตัง้ โชว์ รุน กวางสีเขียว ดูเด่น ช่วยให้หอ้ งมีชวี ต ิ ชีวาและสดใสขึน้ วัสดุ: อะลูมเิ นียมพ่นสีฝนุ่ ก16.5×ส24 ซม. ดีไซเนอร์: Monika Mulder รหัส: 602.337.80 10 ใหม่ ชุดของตกแต่ง 2 ชิน ้ รุน ่ LIKNANDE/ลิคนันเด ราคา 269 บาท เหล็กดัดเป็นรูปไม้ กระถาง 2 ใบ สูง 32 ซม. และ 41 ซม. ใช้แต่งชัน้ วางของหรือหน้าต่าง วัสดุ: เหล็กพ่นสีฝนุ่ ดีไซเนอร์: Henrik Preutz รหัส: 102.335.89 10

790 บาท

281


282

ของแต่งบ้าน

ของแต่งบ้าน

01 02 ตูป ้ ลูกต้นไม้ รุน ่ SOCKER/ซอคเกร์

590 บาท

แรงบันดาลใจจากโหลแก้วและขวดนม แบบโบราณ ได้ผลลัพธ์เป็นแจกันแก้ว 3 ขนาด ทีใ่ ห้คณ ุ จัดดอกไม้ได้ทก ุ ชนิด การมีสวนเล็กๆ ในบ้าน ไม่ใช่เรือ่ งยาก อีกต่อไป ลองใช้เรือนกระจกจำาลองนี้ ปลูกสมุนไพรหรือไม้ประดับสวยๆ ไว้้ ชืน ่ ชมได้ตลอดปี

04 10

08 03 12 09 05

11

06

ตะเกียงเทียนทีไลท์มหี หู ว้ิ รุน ่ MÖRKT/เมิรค ์ ท์

369 บาท/ดวง 01 กระถางพร้อมจานรอง รุน ่ FOTBLAD/ฟุทบลอด ราคา 279 บาท กระถางดินเหนียว สีนาำ้ ตาลแดง สูง 30 ซม. ใช้ใส่กระถางขนาดØไม่เกิน 32 ซม. รหัส: 002.312.89 02 ตูป ้ ลูกต้นไม้ รุน ่ SOCKER/ซอคเกร์ ราคา 590 บาท ก45×ล22×ส35 ซม. รหัส: 901.917.26 03 แจกัน รุน ่ SOCKERÄRT/ซอคเกร์แอร์ท ราคา 249 บาท สูง 16 ซม. รหัส: 101.916.31 04 ตะเกียงเทียน รุน ่ ROTERA/โรเทียร่า ราคา 590 บาท สูง 38 ซม. สีขาว รหัส: 802.528.62 05 ตะเกียงทีไลท์มหี หู ว้ิ รุน ่ MÖRKT/เมิรค ์ ท์ ราคา 369 บาท/ดวง สูง 17 ซม. รหัส:602.265.29 06 ตะเกียงเทียน รุน ่ BORRBY/บอร์บี ราคา 399 บาท สูง 28 ซม. สีดาำ รหัส: 501.561.12 07-09 แจกันแก้ว รุน ่ ENSIDIG/เอียนซีดก ิ ดีไซเนอร์: C Halskov/H Dalsgaard 07 แจกัน ราคา 39 บาท สูง 18 ซม. รหัส: 902.399.07 08 แจกัน ราคา 99 บาท สูง 28 ซม. รหัส: 302.399.05 09 แจกัน ราคา 119 บาท สูง 16 ซม. รหัส: 602.399.04 10-12 กระถางต้นไม้ รุน ่ MANDEL/มันเดล กระถางดินเหนียว ผิวด้านในเคลือบซิลโิ คนกันน้าำ สีนาำ้ ตาลเทา ดีไซเนอร์: Anne Nilsson 10 กระถาง ราคา 69 บาท สูง 11 ซม. ใช้ใส่กระถาง ขนาดØไม่เกิน 10.5 ซม. รหัส: 601.694.68 11 กระถาง ราคา 99 บาท สูง 13 ซม. ใชใส่กระถาง ขนาดØไม่เกิน 12 ซม. รหัส: 401.694.69 12 กระถาง ราคา 119 บาท สูง 14 ซม. ใช้ใส่กระถาง ขนาดØไม่เกิน 14 ซม. รหัส: 001.694.71

07 แจกันแก้ว รุน ่ ENSIDIG/เอียนซีดก ิ สูง 18 ซม.

39 บาท

283


284

ของแต่งบ้าน

ของแต่งบ้าน 06

07

09

08

เชิงเทียน/ทีว่ างทีไลท์ รุน ่ NEGLINGE/เนียกลินเง่

19 บาท 03

02 แจกันแก้ว รุน ่ BLADET/บลอดเด็ท

10

369 บาท

11

ใหม่ เชิงเทียน รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

599 บาท/2 ชิน้

แจกันแก้วสี เป่าขึน ้ รูปโดย ช่างฝีมอ ื ผูช้ าำ นาญ เป็นแจกัน ปากแคบ ทีจ่ ด ั ให้สวยได้ ด้วยดอกไม้เพียงดอกเดียว 04

01

01 ใหม่ แจกันแก้ว รุน่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 1,590 บาท รหัส: 302.181.25 02 แจกันแก้ว รุน ่ BLADET/บลอดเด็ท ราคา 369 บาท รหัส: 901.531.97 03 ใหม่ แจกันแก้ว รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 1,190 บาท รหัส: 502.329.79 04-05 ซีรส ี ์ GODKÄNNA/กูด ๊ แชนน่า 04 แจกันแก้ว/ทีใ่ ส่เทียน ราคา 279 บาท รหัส: 602.380.80 05 ชาม ราคา 550 บาท รหัส: 802.380.79 06 แจกันแก้ว รุน ่ FYLLIG/ฟีลลิก ราคา 1,990 บาท รหัส: 802.181.23 07 ทีใ่ ส่เทียนทีไลท์ รุน ่ GLANSIG/กลันสิก ราคา 59 บาท/ชิน ้ สีน�ำ้ เงิน รหัส: 602.172.71 สีเขียว รหัส: 002.172.69 สีมว่ ง รหัส: 402.172.72 08 เชิงเทียน/ที่ วางทีไลท์ รุน ่ NEGLINGE/เนียกลินเง่ ราคา 19 บาท รหัส: 701.582.33 09 เชิงเทียน รุน ่ NÄSSJÖ/แนสเชอ ราคา 179 บาท รหัส: 101.545.20 10 ใหม่่ เชิงเทียน รุน ่ STOCKHOLM/ สตอคโฮล์ม ราคา 599 บาท/2 ชิน ้ รหัส: 202.482.84 11 แจกันแก้วเป่า รุน ่ MEDVETEN/ เมียดเวียตเตน ราคา 229 บาท รหัส: 202.157.78 ราคา 269 บาท สีเท� รหัส: 402.157.77 12 แจกันแก้ว รุน ่ OLIK/อูลค ี ราคา 39 บาท/ใบ รหัส: 602.281.61 13 ชาม รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 990 บาท รหัส: 701.840.53 ดูแบบแจกันและเชิงเทียนเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

ใหม่ แจกันแก้ว รุน่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม สูง 20 ซม.

1,590 บาท

13

05

12

แจกันแก้ว รุน ่ OLIK/อูลค ี

39 บาท/ใบ

285


วิธงี า่ ยๆ ในการรักษ์โลก นอกจากช่วยเก็บอาหารทีท ่ านไม่หมดแล้ว กล่องนีย ้ งั ช่วยคุณประหยัดและรักษา สิง่ แวดล้อมอีกด้วย เพราะกล่องเก็บอาหาร IKEA 365+/อิเกีย 365+ วางซ้อนได้ในตูเ้ ย็น เพือ ่ ประหยัดพืน ้ ที่ และมีรรู ะบายไอน้าำ บน ฝากล่องทีท ่ าำ ให้อาหารร้อนเร็วขึน ้ ขณะอุน ่ ใน ไมโครเวฟ ช่วยลดการใช้พลังงานอีกด้วย

ราคา

ลดลง กวาเดิม

กระทะจีน รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ กระทะ สแตนเลสเคลือบ Tefon(R) Platinum Plus ขนาด Ø28 ซม. รหัส: 102.070.95

890 บาท (ราคาเดิม 1,490 บาท)

5 ปี กระทะจีน รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ รับประกันคุณภาพ 5 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 311

ผัดและทอด ให้กรอบอร่อย ขอบกระทะลาดเอียงให้อาหารอยูบ ่ ริเวณ ก้นกระทะทีม ่ ค ี วามร้อนสูงสุด จึงเหมาะสำาหรับ อาหารทอดและผัดทีต ่ อ ้ งใช้ไฟแรง ให้อาหาร กรอบหอมอร่อย กระทะนีใ้ ช้ได้กบ ั เตาทุกประเภท รวมทัง้ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า

กล่องเก็บอาหาร รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ กล่องพลาสติกสีขาว ฝาสีแดง ย17×ก17×ส6 ซม. จุ 0.7 ลิตร ดีไซเนอร์: Håkan Olsson รหัส: 601.340.30

69 บาท


288

เครือ ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร

เครือ ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร 05

289

06

ชามแก้ว รุน ่ FRODIG/ฟรูดก ิ , ขนาด 17 ซม.

01

69 บาท/ใบ

02

07

03

แก้วไวน์ รุน ่ POKAL/โพคอล, ขนาด 20 ซล.

79 บาท/ใบ “ ฉันได้แรงบันดาลมาจากกระเบือ้ งเขียนสี

กระเบือ้ งโมเสค และงานสถาปัตยกรรม ลวดลายเหล่านีค ้ อ่ นข้างจะเป็นอะไรทีเ่ กิน คาดเดา ขึน ้ อยูก ่ บ ั มุมมองและจินตนาการ ของแต่ละคน ถ้าคุณมองจากมุมทีต ่ า่ งกัน ก็จะเห็นลวดลายทีต ่ า่ งกัน ”

08

ดีไซเนอร์ Malin Åkerblom

04

จาน รุน ่ PROMENAD/พรูเมอนาด, ขนาด 27 ซม.

169 บาท/ใบ 09

01-04 ซีรส ี ์ PROMENAD/พรูเมอนาด พรูเมอนาดเป็นภาชนะพอร์ซเลนรูปทรงคลาสสิก แต่งลายในแบบทีด ่ แู ปลกใหม่ น่าสนุก เป็นลวดลายแบบกระเบือ้ งเขียนสี และพอร์ซเลนสีขาวและน้าำ เงิน ดีไซเนอร์: S Pryke/M Åkerblom 01 ชาม ราคา 169 บาท ขนาด Ø16 ซม. รหัส: 102.096.31 02 จานแบ่ง ราคา 149 บาท ขนาด Ø21 ซม. รหัส: 702.096.33 03 จานก้นลึก ราคา 169 บาท ขนาด Ø25 ซม. รหัส: 902.096.32 04 จาน ราคา 169 บาท ขนาด Ø27 ซม. รหัส: 302.096.30 05 แก้วไวน์ รุน ่ POKAL/โพคอล ราคา 79 บาท/ใบ จุ 20 ซล. รหัส: 402.150.94 06 ซีรส ี ์ FRODIG/ฟรูดก ิ ภาชนะแก้วนิรภัย ดีไซเนอร์: Olga Popyrina ชาม ราคา 69 บาท/ใบ ขนาด Ø17 ซม. รหัส: 202.217.84 จานแบ่ง ราคา 69 บาท/ใบ ขนาด Ø21 ซม. รหัส: 102.217.89 จาน ราคา 89 บาท/ใบ ขนาด Ø28 ซม. รหัส: 502.217.87

10

07 ซีรส ี ์ TRIVSAM/ทรีฟซัม ภาชนะสโตนแวร์ สีนาำ้ เงิน ดีไซเนอร์: Jon Eliason ชามเสิรฟ ์ ราคา 499 บาท ขนาด Ø32 ซม. รหัส: 901.884.27 จานเสิรฟ ์ ราคา 499 บาท ย44×ก32 ซม. รหัส: 801.884.23 จาน ราคา 299 บาท ขนาด Ø32 ซม. รหัส: 101.874.17 ชาม ราคา 99 บาท ขนาด Ø17 ซม. รหัส: 201.873.70 08 ถาดเหล็ก รุน ่ OMVÄXLANDE/ออมแวกซ์ลน ั เด ราคา 329 บาท สีดาำ ย50×ก33 ซม. ได้แรงบันดาล ใจจากดีไซน์แบบอินดัสเตรียลในยุคเริม่ แรก ตรงกลางเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ ที่ IKEA ถือกำาเนิด ซึง่ เป็นทีท ่ เ่ี ราออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทก ุ ชิน้ ของเรา รหัส: 202.198.23 09 ซีรส ี ์ ARV/อาร์ฟ ภาชนะเอิรท ์ เทนแวร์ สีขาว จานแบ่ง ราคา 89 บาท/ใบ ขนาด Ø22 ซม. รหัส: 101.878.65 จานก้นลึก ราคา 119 บาท/ใบ ขนาด Ø26 ซม. รหัส: 401.878.59 10 ชุดช้อนส้อมมีดสแตนเลส 24 ชิน ้ รุน ่ SVIT/สวีท ราคา 1,490 บาท ประกอบด้วย ช้อน ส้อม มีด และช้อนชา อย่างละ 6 ชิน้ ดีไซเนอร์: Dawn Wintour รหัส: 101.775.88


290

เครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร

เครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร 02

01

เราคิดว่าจานชามควรมีดไี ซน์ ทีเ่ หมาะกับการใช้งานในทุกโอกาส ไม่วา่ วันธรรมดาหรือวันพิเศษ

08

้ ใหม่ ช้อนส้อมคลุกสลัด 2 ชิน รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

09

359 บาท

แก้วไวน์แดง รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม, ขนาด 40 ซล. ใหม่

159 บาท/ใบ อยูเ่ ป็นประจำา จานชามรุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม เป็นเซรามิกโบนไชน่าทีม ่ ค ี วามมันวาวมาก มีคณ ุ ภาพดี เยีย่ มและดีไซน์คลาสสิกทีค ่ งความงามได้ยาวนาน ”

ดีไซเนอร์ Anne Nilsson

159 บาท/ใบ

07

01 ใหม่ ซีรส ี ์ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม งานแก้วเป่าแต่งลายด้วยมือ แต่ละใบมีเอกลักษณ์ ของงานทำามือ ดีไซเนอร์: Anne Nilsson เหยือกน้าำ ราคา 299 บาท/ใบ แต่งด้วยเส้นคาดรอบ เหยือก ช่วยให้จบ ั ได้ไม่ลน่ื และกันรอยนิว้ มือ จุ 1 ลิตร รหัส: 302.287.75 แก้วน้าำ ราคา 199 บาท/ 2 ใบ จุ 17 ซล. รหัส: 102.287.76 แก้วไวน์แดง ราคา 159 บาท/ใบ จุ 40 ซล. รหัส: 902.287.77 02 ใหม่ ช้อนส้อมคลุกสลัด 2 ชิน ้ รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ราคา 359 บาท ปลายด้ามโค้งมน ช่วยให้วางช้อนส้อมได้ โดยไม่ลน่ื หล่นลงไปในชาม ดีไซเนอร์: Anne Nilsson รหัส: 602.287.74 03-06 ใหม่ ซีรส ี ์ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม ภาชนะโบนไชน่าเคลือบ ดีไซน์หรู สีขาวครีม เนือ้ เงามันวาว แต่งโต๊ะอาหารให้ดโู ดดเด่น เน้นความ สวยหรูทใ่ี ช้งานได้ทกุ วัน ดีไซเนอร์: Anne Nilsson 03 ถ้วยกาแฟเอสเปรสโซ ราคา 399 บาท/2 ใบ จุ 6 ซล. รหัส: 302.255.07 04 จาน ราคา 550 บาท/2 ใบ จานเล็กสำาหรับใส่อาหารปริมาณ น้อยๆ หรือใช้เป็นจานรองถ้วยกาแฟเอสเปรสโซ ขนาด Ø14 ซม. รหัส: 702.255.05 05 จานก้นลึก ราคา 790 บาท/2 ใบ ใช้เสิรฟ ์ อาหารเรียกน้าำ ย่อยหรือของหวาน หรือเสิรฟ ์ ขนมปัง บิสกิตบนขอบจาน ขนาด Ø25 ซม. รหัส: 002.096.03 06 จาน ราคา 990 บาท/2 ใบ ขนาด Ø32 ซม. รหัส: 202.095.98

“ ฉันต้องการเพิม่ ความรูส้ กึ หรูหราให้กบั จานชามทีใ่ ช้กนั

05

10

11

07-11 ซีรส ี ์ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ภาชนะพอร์ซเลน สีขาว ดีไซเนอร์: Susan Pryke 07 แก้วน้าำ ราคา 119 บาท/6 ใบ จุ 30 ซล. รหัส: 001.375.07 08 ชาม ราคา 99 บาท/ใบ ขนาด Ø16 ซม. รหัส: 001.421.51 09 จานก้นลึก ราคา 159 บาท/ใบ ขนาด Ø25 ซม. รหัส: 201.372.19 10 จาน ราคา 149 บาท/ใบ ขนาด Ø27 ซม. รหัส: 801.372.40 11 ชามเสิรฟ ์ ราคา 199 บาท ย16×ก16×ส5 ซม. รหัส: 802.094.73 12 ชามไม้ไผ่ รุน ่ BLANDA MATT/บลันดา มัทท์ ดีไซเนอร์: Anne Nilsson ชามเสิรฟ ์ ราคา 449 บาท/ใบ ขนาด Ø20 ซม. รหัส: 002.143.41 ชามเสิรฟ ์ ราคา 199 บาท/ใบ ขนาด Ø12 ซม. รหัส: 802.229.74 13 ซีรส ี ์ MYNDIG/มึนดิก ภาชนะสโตนแวร์ สีขาว ชาม ราคา 99 บาท ย15×ก15×ส6 ซม. รหัส: 601.929.30 จาน ราคา 249 บาท/ใบ ย31×ก25 ซม. รหัส: 901.766.79 14 ชุดช้อนส้อมมีดสแตนเลส 24 ชิน ้ รุน ่ LÄRD/แลร์ด ราคา 1,290 บาท ประกอบด้วย ช้อน ส้อม มีด และช้อนชา อย่างละ 6 ชิน้ ดีไซเนอร์: Mårten Cyrén รหัส: 401.660.84 ดูสน ิ ค้าเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

ใหม่ จานก้นลึก รุน ่ STOCKHOLM/สตอคโฮล์ม

790 บาท/2 ใบ

03

จานก้นลึก รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+, ขนาด 25 ซม.

13

12

14

06 04

ชุดช้อนส้อมมีด 24 ชิน ้ รุน ่ LÄRD/แลร์ด

1,290 บาท

291


292

เครือ ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร

เครือ ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร

01

02 09

08 11

ใช้ทร่ี องแก้ว ช่วยกันโต๊ะเป็นรอย

แก้วน้าำ รุน ่ FABULÖS/ฟาบูเลิส, ขนาด 30 ซล.

129 บาท/ใบ 03

01 แก้วน้าำ รุน ่ FABULÖS/ฟาบูเลิส ราคา 129 บาท/ใบ จุ 30 ซล. สีเขียว รหัส: 601.869.53 แก้วน้าำ รุน ่ BISTÅ/บีสโต ราคา 49 บาท/ใบ จุ 23 ซล. รหัส: 302.409.23 02 ทีร่ องแก้ว รุน ่ SKÖTSEL/เชิทเซล ราคา 39 บาท/10 ชิน ้ วัสดุ: กระดาษแข็ง รหัส: 502.409.17 03 ชุดช้อน ส้อมมีด 3 ชิน ้ รุน ่ SMASKA/สมัสก้า ราคา 149 บาท เหมาะสำาหรับเด็ก 18 เดือนขึน้ ไป วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติกโพลีโพรพิลนี รหัส: 701.581.91 04 ช้อนส้อมมีด 12 ชิน ้ รุน ่ OSTRON/ อูสโทรน ราคา 229 บาท วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก รหัส: 702.051.78 05 กระดาษเช็ด ปาก รุน ่ FANTASTISK/ฟันทัสติสค์ ราคา 99 บาท/50 แผ่น กระดาษหนา 3 ชัน้ ย40×ก40 ่ รองชา รุน ่ VÅGRÄT/โวคแกรต ราคา 69 บาท/2 ชิน ้ ซม. รหัส: 701.923.31 06 ใหม่ ทีก วัสดุ: พลาสติก/สแตนเลส รหัส: 402.403.19 07 แก้วน้าำ รุน ่ DIOD/ดีอเู ดร์ ราคา 99 บาท จุ 25 ซล. รหัส: 301.520.25 08-12 ใหม่ ซีรส ี ์ TICKAR/ทิคการ์ ภาชนะสโตนแวร์ สีขาว/ดำา 08 จาน ราคา 139 บาท/ใบ ขนาด Ø27 ซม. รหัส: 702.507.26 09 จาน ราคา 239 บาท/ ใบ ขนาด Ø31 ซม. รหัส:502.507.27 10 จานแบ่ง ราคา 99 บาท/ใบ ขนาด Ø21 ซม. รหัส: 902.507.25 11 จานก้นลึก ราคา 159 บาท/ใบ ขนาด Ø24 ซม. รหัส: 302.507.28 12 ชาม ราคา 99 บาท/ใบ ขนาด Ø16 ซม. รหัส: 102.507.29 04

10

99 บาท/ใบ

05

กระดาษเช็ดปาก รุน ่ FANTASTISK/ฟันทัสติสค์

สโตนแวร์เป็นเซรามิกเนือ้ แกร่ง ทีม ่ ค ี วามทนทานสูง ใช้เข้าไมโครเวฟ และเข้าเครือ่ งล้างจานได้

99 บาท/50 แผ่น ชุดช้อนส้อมมีด 3 ชิน ้ รุน ่ SMASKA/สมัสก้า

12

149 บาท 06

มือใหม่หด ั กินต้องใช้ชอ้ นส้อม ทีป ่ ราศจากสารบิสฟินอล-เอ (BPA)

ใหม่ จานแบ่ง รุน ่ TICKAR/ทิคการ,์ ขนาด 21 ซม.

07

293


294

เครือ ่ งครัว

เครือ ่ งครัว

01

02

295

04

หม้อพร้อมฝา รุน ่ SKÄNKA/แชงก้า, ขนาด 3 ลิตร

499 บาท

กระทะทอด ชุด 2 ใบ รุน ่ KAVALKAD/คาวอลคอด

399 บาท กระทะจีน รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ รับประกันคุณภาพ 5 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 313 01 ซีรส ี ์ KAVALKAD/คาวอลคอด เครือ่ งครัวอะลูมเิ นียมเคลือบสารกันติด Teflon® Classic หม้อด้าม ชุด 3 ใบ ราคา 499 บาท รหัส: 401.420.26 กระทะทอด ชุด 2 ใบ ราคา 399 บาท รหัส: 901.659.73 02 กระทะจีน รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 890 บาท สแตนเลสเคลือบสารกันติด Teflon® Platinum+ ขนาด Ø28 ซม. รหัส: 102.070.95 03 ซีรส ี ์ IKEA 365+/อิเกีย 365+ เครือ่ งครัวสแตนเลสเคลือบสารกันติด Teflon® Platinum+ กระทะทอด ราคา 690 บาท ใช้ได้กบ ั เตาทุกชนิด รวมทัง้ เตาแม่เหล็ก ไฟฟ้า ขนาด Ø28 ซม. รหัส: 801.658.36 หม้อด้ามพร้อมฝา ราคา 590 บาท หม้อ 2 ลิตร ก้นภาชนะหนา 3 ชัน้ ชัน้ สแตนเลสบนล่าง ประกบอะลูมเิ นียมชัน้ ใน ช่วยป้องกันอาหารไหม้ตด ิ กระทะ รหัส: 101.577.88 หม้อพร้อมฝา ราคา 590 บาท 3 ลิตร รหัส: 101.577.50 หม้อพร้อมฝา ราคา 690 บาท 5 ลิตร รับประกันนาน 15 ปี อ่านเงือ่ นไขการรับประกันได้ ในโบรชัวร์รบ ั ประกันสินค้า รหัส: 301.577.54 03

05

ใช้ทน ่ี ง่ึ อาหาร STABIL/สตาบีล วางบนหม้อขนาด 4-5 ลิตร ให้คณ ุ ทัง้ ต้มและนึง่ ได้พร้อมกัน

06

ทีร่ องหม้อ รุน ่ LÄMPLIG/แลมปลิก ย18×ก18 ซม.

07

หม้อพร้อมฝา รุน ่ SENSUELL/เซียลซูแอล, ขนาด 4.5 ลิตร

ใหม่

1,590 บาท

99 บาท

กระทะทอด รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+, ขนาด 28 ซม.

690 บาท

04 ซีรส ี ์ SKÄNKA/แชงก้า เครือ่ งครัวอะลูมเิ นียมเคลือบสารกันติด Teflon® Select สีเทา ฝาแก้ว ดีไซเนอร์: Henrik Preutz กระทะจีนพร้อมฝา ราคา 850 บาท ขนาด Ø28 ซม. รหัส: 301.576.31 หม้อด้ามพร้อมฝา ราคา 590 บาท 2 ลิตร รหัส: 501.576.30 หม้อพร้อมฝา ราคา 499 บาท ขนาด 3 ลิตร รหัส: 001.576.18 05 ทีน ่ ง่ึ อาหาร รุน ่ STABIL/สตาบีล ราคา 229 บาท ทำาจากสแตนเลส ใช้กบ ั หม้อ ขนาด 4-5 ลิตรได้เกือบทุกแบบ ดีไซเนอร์: Henrik Preutz รหัส: 901.635.25 06 ทีร่ องหม้อ รุน ่ LÄMPLIG/แลมปลิก ราคา 99 บาท พร้อมขาพลาสติกรองด้านล่าง ช่วย ไม่ให้พน้ื เป็นรอย วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก/ยางสังเคราะห์ ย18×ก18 ซม. รหัส: 201.860.40 ี ์ SENSUELL/เซียลซูแอล สแตนเลสหุม้ แกนอะลูมเิ นียม ดีไซเนอร์: Ann-Carin 07 ใหม่ ซีรส Wiktorsson หม้อเคีย่ วซอส ราคา 1,890 บาท 2 ลิตร ใช้ฝาหม้อเป็นฝาปิดกระทะได้ รหัส: 802.073.32 กระทะทอด ราคา 1,490 บาท ขนาด Ø28 ซม. ก้นกระทะหนาพิเศษ ช่วยให้อาหาร ไม่ตด ิ กระทะง่าย และดูเหลืองกรอบน่ารับประทาน รหัส:102.073.35 หม้อพร้อมฝา ราคา 1,590 บาท ขนาด 4.5 ลิตร บนฝามีสว่ นทีเ่ ป็นแก้วใส ให้มองเห็นอาหารได้ รหัส: 402.073.34 ดูแบบหม้อและกระทะเพิม ่ เติมได้ทส ่ี โตร์อเิ กีย

ซีรส ี ์ SENSUELL/เซียลซูแอล หม้อและกระทะสแตนเลสไม่เคลือบสารกันติด มีขด ี บอกปริมาณในหม้อ จึงไม่ตอ้ งตวง อาหารก่อนเท และยังใช้ได้กบ ั เตาทุกประเภท

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

หม้อและกระทะ รุน ่ SENSUELL/เซียลซูแอล รับประกันคุณภาพ 25 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 313


296

เครือ่ งครัว

01

เครือ ่ งครัว 02

03

08

07

มีด 3 เล่มพร้อมทีเ่ สียบมีด รุน ่ KLANGFULL/คลังฟุล

ด้ามจับทำาจากยางซิลโิ คน จับถนัดกระชับ และไม่รอ ้ นมือ

129 บาท

ตะกร้อมือทรงบอลลูน รุน ่ IKEA 365+ HJÄLTE/อิเกีย 365+ เยลเต้

04

09

199 บาท ใบมีดทำาจากโลหะคุณภาพดี ทนทาน คงความคมได้นานกว่า กัน ่ มีดยาวตลอดด้าม ช่วยให้มด ี มีบาลานซ์ดแี ละใช้ได้เหมาะมือ 05

อุปกรณ์ครัว 3 ชิน ้ รุน ่ AKUT/อคูท

19 บาท เฟืองบดทำาจากเซรามิก ซึง่ เป็นวัสดุทแ่ี ข็งและทนกว่าเหล็ก

01 ทีข่ ด ู ชีส รุน ่ IKEA 365+ VÄRDEFULL/อิเกีย 365+ แวร์เดฟุล ราคา 179 บาท สองด้าน สำาหรับขูดละเอียดและขูดหยาบ วัสดุ: พลาสติกโพลีอะมายด์ ยาว 24 ซม. รหัส: 401.636.03 02 ทีบ ่ บ ี กระเทียม รุน ่ IKEA 365+ VÄRDEFULL/อิเกีย 365+ แวร์เดฟุล ราคา 299 บาท ช่องใส่กระเทียมเปิดออกได้ ช่วยให้ทาำ ความสะอาดได้ทว่ั ถึง สูง 17 ซม. รหัส: 601.636.02 03 มีด 3 เล่มพร้อมทีเ่ สียบมีด รุน ่ KLANGFULL/คลังฟุล ราคา 129 บาท ออกแบบให้เก็บใน ลิน้ ชักได้ เลือกหยิบใช้ได้สะดวก วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก ยาว 36 ซม. รหัส: 101.752.64 04 ขวดบดสมุนไพร รุน ่ KRYDDIG/ครีดดิก ราคา 429 บาท/ชิน ้ วัสดุ: ไม้ปอ๊ ปลาร์/พอร์ซ เลน สูง 23 ซม. สีขาว รหัส: 602.312.91 สีนาำ้ เงินเข้ม รหัส: 402.312.92 ซีรส ี ์ KONCIS/คอนซีส อุปกร์ครัวสแตนเลส ดีไซเนอร์: Tord Björklund ตะกร้อมือทรง บอลลูน ราคา 129 บาท ยาว 30 ซม. รหัส: 302.259.51 ทีต ่ ก ั พาสต้า ราคา 129 บาท ยาว 28 ซม. รหัส: 002.259.57 ตะหลิว ราคา 129 บาท ยาว 29 ซม. รหัส: 402.259.60 05 ชุดอุปกรณ์ครัว 3 ชิน ้ รุน ่ AKUT/อคูท ราคา 19 บาท ทำาจากพลาสติก เหมาะสำาหรับใช้ กับหม้อและกระทะเคลือบสารกันติด รหัส: 502.394.24 06 มีดปอกเปลือก รุน ่ IKEA 365+ VÄRDEFULL/อิเกีย 365+ แวร์เดฟุล ราคา 149 บาท จับถนัดกระชับมือ วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก/ยางสังเคราะห์ ยาว 18 ซม. รหัส: 201.636.04

06

07 ซีรส ี ์ IKEA 365+ HJÄLTE/อิเกีย 365+ เยลเต้ วัสดุ: พลาสติกโพลีอะมายด์/ยางซิลโิ คน/ สแตนเลส ตะหลิว ราคา 129 บาท ยาว 33 ซม. รหัส: 801.616.40 ตะกร้อมือทรงบอลลูน ราคา 199 บาท ยาว 34 ซม. รหัส: 401.615.81 กระบวยตักซุป ราคา 229 บาท ยาว 34 ซม. รหัส: 101.615.92 08 มีด รุน ่ IKEA 365+ GNISTRA/อิเกีย 365+ กนิสตร้า ทำาจากโลหะคุณภาพดี ทีค ่ งความ คมได้ยาวนาน มีดปอกผลไม้ ราคา 199 บาท ใบมีดยาว 9 ซม. รหัส: 701.615.70 มีดทำาครัว ราคา 329 บาท ใบมีดยาว 17 ซม. รหัส: 701.615.65 09 มีด รุน ่ SLITBAR/สลีทบอร์ รับประกันนาน 25 ปี อ่านเงือ่ นไขการรับประกันได้ในโบรชัวร์ รับประกันสินค้า มีดปอกผลไม้ ราคา 449 บาท ใบมีดยาว 6 ซม. รหัส: 901.473.85 มีดหัน ่ ขนมปัง ราคา 850 บาท ใบมีดยาว 21 ซม. รหัส: 401.473.78 มีดทำาครัว ราคา 890 บาท ใบมีดใหญ่แข็งแรง หัน่ สับเนือ้ และหัวผักได้งา่ ย ใบมีดยาว 21 ซม. รหัส: 401.473.83 10 ชุดมีด 4 เล่ม รุน ่ ÄNDLIG/แอนด์ลก ิ ราคา 590 บาท จับถนัดกระชับ มือ วัสดุ: สแตนเลส/พลาสติก/ยางสังเคราะห์ ในชุดประกอบด้วย มีดหัน่ ขนมปัง 23 ซม. (รวม ด้าม 35 ซม.) มีดทำาครัว 15 ซม. (รวมด้าม 28 ซม.) มีดหัน่ มะเขือเทศ 13 ซม. (รวมด้าม 23 ซม.) และมีดปอกผลไม้ 10 ซม.(รวมด้าม 20 ซม.) รหัส: 801.884.42

มีดทำาครัว รุน ่ SLITBAR/สลีทบอร์

890 บาท

10

ชุดมีด 4 เล่ม รุน ่ ÄNDLIG/แอนด์ลก ิ

590 บาท

มีด รุน ่ SLITBAR/สลีทบอร์ รับประกันคุณภาพ 25 ปี ► ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมหน้า 314

297


เครือ ่ งครัว 06

07

ชามผสม ชุด 2 ใบ รุน ่ FLÄCKIG/เฟลคกิก

199 บาท

เข้าไมโครเวฟได้ แช่ชอ่ งแข็งได้ เข้าเครือ่ งล้างจานได้

02

ไม้นวดแป้ง รุน ่ MAGASIN/มากะซีน

03

129 บาท

08 กล่องเก็บอาหาร รุน ่ IKEA 365+/ อิเกีย 365+ กล่องพลาสติกมีรรู ะบายไอน้าำ ทีฝ ่ า ขอบ กล่องโค้งมน ช่วยให้อาหารร้อนเร็วและทัว่ ถึงขณะอุน่ ในไมโครเวฟ ดีไซเนอร์: Håkan Olsson กล่องอาหาร ราคา 69 บาท ย17×ก17×ส6 ซม. จุ 0.7 ลิตร รหัส: 601.340.30 กล่องอาหาร ราคา 119 บาท ย17×ก17×ส12 ซม. จุ 1.6 ลิตร รหัส: 701.340.39 กล่องอาหาร ราคา 99 บาท ย25×ก17×ส6 ซม. จุ 1 ลิตร รหัส: 901.576.14 กล่องอาหาร ราคา 129 บาท ย25×ก17×ส9 ซม. จุ 1.7 ลิตร รหัส: 901.579.54 กล่องอาหาร ราคา 279 บาท ย34×ก25×ส12 ซม. จุ 6.5 ลิตร รหัส: 501.420.78 09 พิมพ์ซลิ โิ คน รุน ่ SOCKERKAKA/ซอคเกร์คอก้า ราคา 259 บาท พิมพ์ซลิ โิ คน ขนมร่อน ออกง่ายไม่ตด ิ พิมพ์ จุ 1.5 ลิตร รหัส: 101.752.59 ผ้ากันเปือ ้ น รุน ่ TULLIA/ทูลเลีย ผ้าฝ้าย 100% ดีไซเนอร์: Lycke von Schantz ผ้ากันเปือ ้ นเด็ก ราคา 229 บาท ยาว 59 ซม. รหัส: 302.409.18 ผ้ากันเปือ ้ น ราคา 399 บาท ยาว 97 ซม. สายคล้องคอปรับความยาวได้ รหัส: 102.409.19 10 โถมีฝาปิด รุน ่ LJUST/ยูสท์ โถพลาสติก ฝาใส ดีไซเนอร์: Henrik Preutz โถมีฝาปิด ราคา 79 บาท ขนาด Ø14 ซม. สูง 3.5 ซม. จุ 0.3 ลิตร รหัส: 901.933.58 โถมีฝาปิด ราคา 149 บาท ขนาด Ø14 ซม. สูง 15 ซม. จุ 1.5 ลิตร รหัส: 101.933.62 โถมีฝาปิด ราคา 199 บาท ขนาด Ø21 ซม. สูง 7.5 ซม. จุ 1.8 ลิตร รหัส: 701.933.64

01 ชามผสม ชุด 2 ใบ รุน ่ FLÄCKIG/เฟลคกิก ราคา 199 บาท ชามพลาสติก 2.4 ลิตร (Ø20 ซม.) และ 5 ลิตร (Ø26 ซม.) สีขาว ดีไซเนอร์: C Halskov/H Dalsgaard รหัส: 601.503.55 02 ไม้นวดแป้ง รุน ่ MAGASIN/มากะซีน ราคา 129 บาท ไม้เบิรช์ ยาว 43 ซม. รหัส: 201.919.42 03 พิมพ์มฟ ั ฟิน รุน ่ SOCKERKAKA/ซอคเกร์คอก้า ราคา 199 บาท/ 6 ชิน ้ พิมพ์ยางซิลโิ คน ขนมร่อนออกง่ายไม่ตด ิ พิมพ์ คละสี ดีไซเนอร์: Camilla Tubertini รหัส: 701.752.56 04 ผ้าเช็ดจาน รุน ่ TULLIA/ทูลเลีย ราคา 99 บาท ผ้าฝ้าย 100% ก50×ย70 ซม. ดีไซเนอร์: Lycke von Schantz รหัส: 902.409.20 05 ชุดทีต ่ ด ั คุกกี้ 14 ชิน ้ พร้อมกล่อง รุน ่ DRÖMMAR/เดริมมาร์ ราคา 299 บาท พิมพ์กด 14 แบบ ทำาจากพลาสติก ใช้กดคุกกีห้ รือเป็นพิมพ์มาร์ซพ ิ าน สีฟา้ อ่อน ดีไซเนอร์: Camilla Tubertini รหัส: 501.518.31 06 กล่องเก็บอาหาร รุน ่ JÄMKA/แยมก้า ราคา 69 บาท /3 ใบ กล่อง พลาสติก สีขาวขุน่ /น้าำ เงิน ขนาด Ø13.5 สูง 6 ซม. จุ 0.5 ลิตร ดีไซเนอร์: Ola Wihlborg รหัส: 201.660.75 07 จานเสิรฟ ์ 3 ชัน ้ รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ราคา 499 บาท จาน ถอดแยกชิน้ ได้ และปรับระยะห่างของจานแต่ละใบได้ วัสดุ: แก้ว/สแตนเลส ย31×ก27×ส34 ซม. รหัส: 001.926.69 08

09

กล่องเก็บอาหาร รุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ย17×ก17×ส6 ซม.

69 บาท/ใบ

04

พิมพ์ 14 แบบ ใช้ตด ั คุกกี้ หรือเป็นพิมพ์มาร์ซพ ิ านก็ได้

05

ทีต ่ ด ั คุกกี้ 14 ชิน ้ พร้อมกล่อง รุน ่ DRÖMMAR/เดริมมาร์

299 บาท

299

10


ช้อปปิ้งที่อิเกีย DIY หรือการลงมือทำาเองเป็นอะไรทีด ่ ม ี าก โดยเฉพาะทีอ ่ เิ กีย ซึง ่ เน้นการ DIY เป็นพิเศษ ด้วยเหตุน ้ี www.IKEA.co.th จึงนำาเสนอไอเดียมากมายเพือ ่ ให้คณ ุ เกิดแรงบันดาลใจในการแต่งบ้าน และวางแผนได้วา่ แบบไหนลงตัวกับบ้านคุณ ทีส ่ ด ุ ก่อนแวะมาลองสินค้าด้วยตัวเองทีส ่ โตร์ ไม่วา่ จะนัง ่ เปิดตูค ้ รัว หรือลองจับ ผ้าปูทน ่ี อนดูวา่ นุม ่ ถูกใจพอหรือยัง จากนัน ้ จึงนำากลับบ้านและลองประกอบด้วยตัวเอง การลงมือทำาเองจะช่วยประหยัดเงิน เพือ ่ ให้คณ ุ นำาไปใช้จา่ ยในเรือ ่ งอืน ่ ๆ ในชีวต ิ ได้ แต่ถา้ คุณต้องการความช่วยเหลือ เราก็มท ี างเลือกสำาหรับคุณเช่นกัน ทัง ้ การวางแผนตกแต่ง การจัดส่ง และการประกอบสินค้า ในราคาสบายๆ นีแ่ หละ.. วิธชี อ ้ ปปิง ้ แบบอิเกีย เราอยากช่วยคุณ ‘ทำาบ้านให้เป็นบ้าน’ โดยได้ เลือกสิง ่ ทีล่ งตัวกับคุณมากทีส ่ ด ุ


302

ช้อปปิง ้ ทีอ ่ เิ กีย

ช้อปปิง ้ ทีอ ่ เิ กีย

303

ถามเราได้ทก ุ เรือ ่ ง ทุกเวลา

เริม ่ ต้นวางแผนแต่งบ้าน ด้วยการสำารวจ สินค้าทัง ้ หมด

เราเข้าใจว่าคำาถามเกิดขึน ้ ได้เสมอ และเราก็เต็มใจทีจ่ ะหาคำาตอบให้คณ ุ ไม่วา่ จะเกีย่ วกับทีต ่ ง ้ั ของสโตร์อเิ กียหรือ รายละเอียดของสินค้า โดยติดต่อเราได้ หลายช่องทางตามทีร่ ะบุตอ ่ ไปนี้ เรายินดีตอบทุกคำาถาม

เพราะพืน ้ ทีใ่ นแคตตาล็อกเล่มนีม ้ จี าำ กัด ทีค ่ ณ ุ ได้เห็นจึงเป็นเพียงสินค้าบางส่วน เมือ ่ คุณเริม ่ วางแผนแต่งบ้าน เราอยากให้คณ ุ เลือกดูสน ิ ค้าทัง ้ หมด ที่ www.IKEA.co.th เพือ ่ คลิกดูไอเดียแต่งห้อง สินค้าแบบอืน ่ ๆ รวมทัง ้ ขนาดและสีตา่ งๆ ทีม ่ ใี ห้เลือกมากกว่า เพือ ่ วางแผนการช้อปได้งา่ ยๆ ก่อนมาทีส ่ โตร์เพือ ่ ทดลองสินค้าและซือ ้ กลับบ้าน

ตรวจสอบสต็อกสินค้าก่อนมาอิเกีย เราพยายามอย่างเต็มที่ เพือ่ ให้มสี นิ ค้าในสต็อกตลอดเวลา แต่บางครัง้ สินค้าบางชนิดก็ขายดีกว่า ทีเ่ ราคาดไว้ คุณสามารถเช็คสต็อกสินค้าคร่าวๆ ได้บนเว็บไซต์ www.IKEA.co.th/stock ก่อน มาช้อปทีอ่ เิ กีย เพือ่ ให้คณ ุ ได้ของถูกใจกลับบ้านแบบไม่เสียเทีย่ ว คำาถามทีพ ่ บบ่อย เพราะบางคำาถามก็มผ ี ถ ู้ ามบ่อยเป็นพิเศษ เราจึงรวบรวมคำาถามทีพ ่ บบ่อยและคำาตอบ มาไว้ให้คณ ุ แต่ถา้ คุณยังไม่ได้คาำ ตอบทีต ่ อ้ งการ ก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้โดยตรง

สร้างช้อปปิง ้ ลิสต์สว่ นตัว ขณะเลือกดูสนิ ค้าบนเว็บไซต์ ถ้าคุณเจอสินค้าทีถ ่ ก ู ใจ ก็สามารถเพิม่ สินค้านัน้ ลงในช้อปปิง้ ลิสต์ และ บันทึกเก็บไว้ และยังอัพเดตรายการสินค้าในช็อปปิง้ ลิสต์ได้เสมอ และเพือ่ ความสะดวกสบายยิง่ ขึน้ คุณสามารถเข้าช้อปปิง้ ลิสต์ได้ท่ี www.IKEA.co.th/shoppinglist หรือผ่านแอพพลิเคชัน่ ของ อิเกียบนมือถือได้ทก ุ ทีท ่ ก ุ เวลา ทัง้ ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

โทรหาเรา หากคุณต้องการติดต่อสอบถามหรือพูดคุยกับ เรา โทรศัพท์หาเราได้ท่ี 02-708-7999

โปรแกรมออกแบบออนไลน์ เป็นดีไซเนอร์ออกแบบบ้านเองได้งา่ ยๆ ด้วยโปรแกรมออกแบบสามมิติ ทีใ่ ห้คณ ุ ได้ลองตกแต่ง เปลีย่ นสี เปลีย่ นสินค้าแบบต่างๆ ลองจัดวาง และดูภาพรวมของห้องจำาลองทีถ ่ ก ู ใจ ทัง้ ยังสัง่ พิมพ์ ภาพการออกแบบพร้อมช้อปปิง้ ลิสต์ แล้วนำาติดมือมาช้อปทีส่ โตร์ได้สะดวกยิง่ ขึน้

อีเมล ส่งอีเมลเข้ามาที่ customerrelations.ikeath@ikano.asia

แคตตาล็อกและโบรชัวร์ รับแคตตาล็อกและโบรชัวร์สนิ ค้าได้ทส่ี โตร์อเิ กีย หรือดูออนไลน์ได้ท่ี www.IKEA.co.th/catalogue หรือดูผา่ นทางแอพพลิเคชัน่ แคตตาล็อกอิเกียบนมือถือ แอพพลิเคชัน ่ อิเกีย เราเพิม่ อีกช่องทางให้คณ ุ ช้อปปิง้ ทีอ่ เิ กียได้งา่ ยขึน้ ด้วยแอพพลิเคชัน่ อิเกีย ทีใ่ ห้คณ ุ อัพเดตข่าวสาร และโปรโมชัน่ ดูขอ้ มูลสินค้า สร้างช้อปปิง้ ลิสต์ หรือแม้กระทัง่ ตรวจสอบสต็อกสินค้าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถหาเส้นทางมายังสโตร์อเิ กีย ดูผงั สโตร์ ค้นหาจุดวางสินค้าทีค ่ ลังสินค้า บริการตนเอง และอืน่ ๆ อีกมากมาย ดาวน์โหลดฟรีได้ท่ี Google Play (สำาหรับ Android) หรือ App Store (สำาหรับ iPhone) หรือดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th/mobile ไอเดียบันดาลใจ IKEA FAMILY ตอบแทนลูกค้าด้วยสิทธิพเิ ศษและข่าวสารดีๆ มากมาย ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของ ครอบครัวอิเกียฟรี! เพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ซือ้ สินค้าราคาเซลล์กอ่ นใคร และรับวารสาร LIVE ทีเ่ ต็มไปด้วยไอเดียแต่งบ้านน่าสนใจ คลิกอ่านข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th/FAMILY อิเกียมีบริการหลากหลายทีช่ ว่ ยให้การแต่งบ้านเป็นเรือ่ งง่ายขึน้ เช่น บริการวัดพืน้ ทีโ่ ดยผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าสินค้าทีค ่ ณ ุ ชอบจะพอดีกบ ั พืน้ ทีห่ อ้ งคุณได้อย่างลงตัว เพราะการวัดพืน้ ทีเ่ ป็นสิง่ สำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากคุณกำาลังวางแผนแต่งห้องครัวใหม่ อ่านเพิม ่ เติมเกีย่ วกับบริการของเราได้ในหน้า 309

ฉันรักงานทีท ่ าำ เพราะได้ให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชด ิ และได้เห็นผลทันทีจากการ ทำางานว่าลูกค้ารูส ้ ก ึ ดีขน ้ึ อย่างไรเมือ ่ ได้รบ ั บริการ ทัง ้ เรือ ่ งความสะดวกสบายและ ประสบการณ์ชอ ้ ปปิง ้ ดีๆ ท้ายทีส ่ ด ุ แล้วฉันรูส ้ ก ึ ดีใจและภูมใิ จมาก กับการได้มส ี ว่ น สร้างความรูส ้ ก ึ ทีด ่ ใี ห้กบ ั ลูกค้าในทุกๆ วัน ” Evie Kellberg, Customer Relations Manager กล่าว


304 ช้อปปิง ้ ทีอ ่ เิ กีย

ช้อปปิง ้ ทีอ ่ เิ กีย 305

ช้อปพร้อมหน้า อิเกียเป็นสถานทีส ่ าำ หรับทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง เพราะครบครันทัง ้ กิจกรรมสนุกๆ สำาหรับสมาชิกตัวน้อย และมุมเติมพลังก่อนช้อปต่อ ทีร่ า้ นอาหารอิเกีย ซึง ่ พร้อมต้อนรับ คุณด้วยอาหารว่างรองท้อง อาหารมือ ้ ใหญ่ และกาแฟหอมกรุน ่

บริการทีจ ่ อดรถฟรี ซ้อปเพลินไม่ตอ ้ งกังวลเรือ ่ งเวลา เพราะเราบริการทีจ่ อดรถฟรีตลอดทัง้ วัน ลองใช้ให้พอใจก่อนซือ ้ ทีส ่ โตร์อเิ กีย คุณมีอส ิ ระเต็มทีก ่ บ ั การลองใช้เฟอร์นเิ จอร์ในห้องตัวอย่างหลากสไตล์ ไม่วา่ จะ นัง่ นอนเล่นคุยกันบนโซฟา หรือเปิดปิดลิน ้ ชักดูจนพอใจแบบไม่ตอ ้ งรีบร้อน เพราะเราอยากให้คณ ุ ใช้เวลานานเท่าทีต ่ อ ้ งการ หรือจะจดจำาไอเดียการแต่งห้องของเราไปเป็นแรงบันดาลใจในการ แต่งบ้านก็ได้ไม่วา่ กัน เพราะไอเดียดีๆ มีให้คณ ุ ฟรีทอ ่ี เิ กีย ชุดเหลืองยินดีชว่ ยเหลือ พนักงานชุดเหลืองยินดีให้ความช่วยเหลือคุณในการเลือกซือ ้ สินค้าและตอบข้อสงสัยนานา ประการ อย่างไรก็ดี คุณสามารถช้อปปิง้ ด้วยตนเองได้งา่ ยๆ ตามสไตล์อเิ กีย เพือ ่ ช่วยกัน ประหยัดเวลาและเงินทอง ทัง้ เงินในกระเป๋าของคุณและต้นทุนของเรา เพือ ่ ผลลัพธ์คอ ื สินค้า คุณภาพในราคาย่อมเยาทีใ่ ครๆ ก็ซอ ้ื ได้

ขณะที่ผู้ใหญ่เพลิดเพลิน กับมื้ออร่อยที่ร้านอาหารอิเกีย สมาชิกตัวเล็กที่สุดก็ได้เอร็ดอร่อย กับอาหารทารกที่เรามีไว้บริการฟรี เพื่อให้ทุกคนในครอบครัว ได้มีความสุขแบบพร้อมหน้า

ส่วนลดทีม ่ ากกว่า IKEA FAMILY ตอบแทนลูกค้าของเราด้วยสิทธิพเิ ศษและข่าวสารดีๆ สมัครเป็นครอบครัว เดียวกันวันนีฟ ้ รี! ทีเ่ คาน์เตอร์ FAMILY จุดใดก็ได้ในสโตร์อเิ กีย เพือ ่ ช้อปสินค้าราคาสมาชิก และ รับชาหรือกาแฟฟรี 2 ทีต ่ อ ่ วัน ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th/FAMILY เล่นสนุกทีส ่ มอลแลนด์ สมอลแลนด์เป็นมุมเด็กเล่นขนาดย่อมทีเ่ ราเตรียมไว้บริการฟรีสาำ หรับน้องๆ อายุตาำ่ กว่า 12 ขวบ ทีม ่ ส ี ว่ นสูงระหว่าง 90-130 ซม. โดยมีพนักงานคอยดูแลระหว่างทีค ่ ณ ุ ช้อปปิง้ เพือ ่ ให้ทก ุ ๆ คน ในครอบครัวสนุกสนานกับการมาทีส ่ โตร์อเิ กีย ขณะทีค ่ ณ ุ กำาลังเก็บเกีย ่ วแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในสโตร์อเิ กีย ลูกๆ ก็เล่นสนุกและทำากิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเพือ ่ นๆ ไม่วา่ จะเป็นการเล่นในบ่อบอล ชมภาพยนตร์ ระบายสี หรือเล่นของเล่น สมอลแลนด์ - คลับสนุกๆ ของเจ้าตัวน้อย พีอ ่ งั นาใจดีขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 4-10 ขวบ มาสนุกสนานด้วยกันทีส ่ มอลแลนด์ ดินแดนแห่ง ป่ามหัศจรรย์ ในฐานะพลเมืองสมอลส์ น้องๆ จะได้รบ ั สิทธิพเิ ศษต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นเครือ ่ งดืม ่ ฟรี ส่วนลดเมนูคณ ุ หนู จดหมายข่าวเต่าทอง คะแนนสะสมสำาหรับแลกของทีร่ ะลึก เข้าร่วมกิจกรรม สนุกๆ และอืน ่ ๆ อีกมากมาย ดูเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th/smales

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

ยินดีต้อนรับ อิเกีย บางนา (IKEA Bangna) 38 หมู่ 6 ถ. บางนา-ตราด กม. 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น. โทรศัพท์: 02-708-7999 แฟกซ์: 02-108-1009 อีเมล: customerrelations.ikeath@ikano.asia

รถรับส่งบริการฟรี เดินทางสูค ่ วามสุขแบบสวีเดนง่ายๆ อย่างใส่ใจ สิง่ แวดล้อมด้วยรถ Shuttle bus อิเกีย และเมกาบางนา บริการฟรี จากสถานี BTS อุดมสุข ทางออกที่ 5

www.IKEA.co.th www.facebook.com/IKEAThailand

รายละเอียดเพิม่ เติม www.IKEA.co.th/map

รถโดยสารประจำาทาง สาย 48, 108, 38, 207, 132, 133, 537, 365, 2, 2 (พิเศษ), 23, 23 (พิเศษ), 45, 45 (พิเศษ), 508 และ 553

สอบถามข้อมูล Shuttle bus โทร 1731 พิกด ั GPS + 13°38’39.11”, + 100°40’47.72” อาหารเด็กทารก บริการอาหารฟรี สำาหรับทารกอายุไม่เกิน 12 เดือน


306 ช้อปปิง ้ ทีอ ่ เิ กีย

ช้อปปิง ้ ทีอ ่ เิ กีย 307

ใหม่! แอพพลิเคชัน ่ IKEA แอพพลิเคชัน ่ ทีช่ ว่ ยให้คณ ุ ช้อปทีอ ่ เิ กียได้งา่ ยขึน ้ กว่าทีเ่ คย ทัง ้ การอัพเดตสินค้าใหม่ ค้นหาสินค้า และสร้างช้อปปิง ้ ลิสต์ บน สมาร์ทโฟน ทัง ้ Android และ iPhone สินค้าและโปรโมชัน ่ ใหม่

ตรวจสอบโปรโมชัน่ อีเวนต์ และกิจกรรมล่าสุดของอิเกีย

ค้นหาสินค้า

ดูรายละเอียดและราคาสินค้า รวมทัง้ การเช็คสต็อกสินค้า และดูจด ุ หยิบสินค้าในสโตร์

แผนทีแ่ ละผังสโตร์

คุณคือส่วนสำาคัญ ของอิเกีย ปรัชญาของอิเกียมีพน ้ื ฐานอยูท ่ ก ่ี ารนำาเสนอเฟอร์นเิ จอร์คณ ุ ภาพดี ดีไซน์สวย ในราคาทีใ่ ครๆ ก็เป็นเจ้าของได้ ซึง ่ เราต้องขอบคุณ ‘คุณ’ เพราะคุณคือคนสำาคัญ ทีท ่ าำ ให้เรายึดมัน ่ ในแนวคิดนีไ้ ด้เสมอมา ลองอ่านเนือ ้ หาต่อไปนี้ แล้วคุณจะรูว้ า่ อิเกียจะคงความเป็นอิเกียไม่ได้ - ถ้าไม่มค ี ณ ุ

หาวิธท ี ด ่ี ท ี ส ่ี ด ุ ในการผลิต

เมือ่ ลงมือออกแบบสินค้าสักชิน้ สิง่ ทีเ่ ราตัดสินใจเป็นอันดับต้นๆ คือเรือ่ งราคาขาย เพือ่ ให้ ใครหลายๆ คนซือ้ หาได้ จากนัน้ จึงเสาะหาวัสดุทเ่ี หมาะสมและวิธฉ ี ลาดๆ ในการผลิต โดยคำานึงถึง ความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ด ุ นีค ่ อื สิง่ ทีเ่ ราต้องท้าทายตัวเองทุกครัง้ เมือ่ ต้อง ออกแบบและผลิตสินค้าสักชิน้ และหากเราไม่สามารถบรรลุความตัง้ ใจได้ในครัง้ แรก เราก็จะ เริม ่ ใหม่ เพือ่ ทำาให้สาำ เร็จในทีส่ ด ุ

เราขนส่งเฉพาะสินค้า

เราไม่ขนส่ง ‘อากาศ’ หรือพืน้ ทีว่ า่ งๆ ในกล่องสินค้า เราจึงทำาทุกวิถท ี างเพือ่ พัฒนาการขนส่งให้ มีประสิทธิภาพมาตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ อิเกีย โดยออกแบบกล่องแบนๆ ไม่กนิ ที่ เพือ่ ให้ขนส่งสินค้าได้มาก ทีส่ ด ุ ต่อหนึง่ รอบ ทัง้ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และสะดวกกว่าสำาหรับคุณในการนำาโซฟา เก้าอี้ หรือโต๊ะกลับบ้านเอง

การบริการตนเอง

ก่อนถึงจุดชำาระค่าสินค้า คุณจะพบกับคลังสินค้าบริการตนเอง ทีท ่ ค ่ี ณ ุ จะได้มสี ว่ นร่วมสำาคัญ เริม ่ ด้วยการหยิบสินค้าในกล่องแบน ไปจนถึงการนำาสินค้ากลับบ้านเอง ทัง้ หมดนีท ้ าำ ให้เราจำาหน่าย สินค้าในราคาย่อมเยาได้ ทัง้ คุณยังนำาสินค้ากลับบ้านทันใจทันใช้ภายในวันเดียวกัน

การประกอบสินค้า

หลังจากนำาเฟอร์นเิ จอร์กลับถึงบ้าน ก็ถงึ เวลาแห่งบทสรุป ไม่ใช่แค่เฟอร์นเิ จอร์ทป ่ี ระกอบเสร็จด้วย ฝีมอื คุณเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงบทสรุปของปรัชญาแห่งอิเกียทีว่ า่ เราทำาหน้าทีใ่ นส่วนของเรา คุณ ทำาหน้าทีใ่ นส่วนของคุณ เพือ่ สินค้าคุณภาพ ราคาย่อมเยาทีท ่ ก ุ คนเป็นเจ้าของได้

ดูผงั ภายในสโตร์ เวลาทำาการ สมอลแลนด์ ร้านอาหาร และบิสโตร รวมทัง้ หาเส้นทาง มายังสโตร์

ช้อปปิง ้ ลิสต์

สร้างและใช้งานช้อปปิง้ ลิสต์ได้ทก ุ ทีท ่ ก ุ เวลา หรือ sync ช้อปปิง้ ลิสต์กบ ั บัญชีผใู้ ช้บน เว็บไซต์หลัก www.IKEA.co.th เพือ่ สร้างช้อปปิง้ ลิสต์ได้มากถึง 10 ช้อปปิง้ ลิสต์ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ IKEA ฟรี! ได้ท่ี iTunes App Store และ Google play


308 บริการ

บริการ 309

เรารูค ้ ณ ุ ทำาเองได้ แต่เรายินดีชว่ ยคุณ เราเข้าใจดี.. บางทีคณ ุ อาจไม่มเี วลา หรือเหนือ ่ ยเกินกว่าจะทำาเอง และอยากให้ใครสักคนยืน ่ มือมาช่วยเหลือ เราจึงมีบริการพิเศษ ทัง ้ บริการจัดส่งและประกอบสินค้า เพือ ่ ช่วยคุณในเวลาแบบนี้

บริการจัดส่งสินค้า สินค้าส่วนใหญ่ของอิเกียออกแบบมาให้บรรจุใน กล่องแบนทีน่ าำ กลับบ้านได้สะดวก แต่หากคุณต้องการความช่วยเหลือ ในการจัดส่ง หรือไม่มท ี ว่ี า่ งพอในรถ เราก็มบ ี ริการจัดส่งสินค้าสำาหรับ คุณเช่นกัน ราคาเริม ่ ต้น

650 บาท

ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th

บริการติดตัง ้ ชุดครัว เรามีบริการติดตัง้ ชุดครัวและห้องน้าำ โดยช่างผู้ ชำานาญทีช่ ว่ ยให้คณ ุ ประหยัดเวลา และได้งานติดตัง้ ทีม่ ค ี ณ ุ ภาพ โดย เฉพาะงานติดตัง้ ทีค ่ อ่ นข้างยาก เช่น อ่างซิงก์ ก๊อกน้าำ เคาน์เตอร์ครัว และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า สอบถามรายละเอียดและค่าบริการได้ทแ่ี ผนกบริการ ลูกค้า ชัน้ G ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th

บริการประกอบเฟอร์นเิ จอร์ สินค้าเราออกแบบมาให้คณ ุ ประกอบได้ ด้วยตัวเองเพือ่ ช่วยคุณประหยัดเงิน แต่หากคุณต้องการ เรามีบริการ ประกอบเฟอร์นเิ จอร์ให้กบ ั คุณถึงทีบ ่ า้ นหรือทีท ่ าำ งานในราคาย่อมเยา ราคาเริม ่ ต้น

350 บาท

ดูรายละเอียดเพิม ่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th

ป้ายราคา ป้ายราคาสินค้ามีขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์เกีย่ วกับสินค้าอย่างละเอียด รวมถึงราคาสินค้า ทีเ่ รา พยายามอย่างมากให้มรี าคาต่าำ ทีส่ ด ุ เท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ และหากคุณต้องการบริการเพิม่ เติม ไม่วา่ จะ เป็นบริการจัดส่ง หรือประกอบสินค้า ก็สามารถเลือกได้เช่นกันโดยจ่ายค่าบริการเพิม่ เติม สิทธิประโยชน์พเิ ศษ IKEA Family ตอบแทนลูกค้าของเราด้วยสิทธิพเิ ศษและข่าวสารดีๆ สมัครเป็นครอบครัวเดียี วกัน วันนีท ้ เ่ี คาน์เตอร์ FAMILY จุดใดก็ได้ในสโตร์อเิ กีย แล้วรับสิทธิประโยชน์ทค ่ี มุ้ กว่า เช่น ซือ้ สินค้า ราคาสมาชิก ช้อปสินค้าเซลล์กอ่ นใคร และได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่างๆ ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.IKEA.co.th


310

นโยบายการเปลีย่ นคืนสินค้า

การรับประกันสินค้า

เปลีย ่ นใจได้ ไม่วา่ กัน

การรับประกันสินค้า

นโยบายเปลีย ่ นคืนสินค้าใน 100 วัน

หากคุณเปลีย่ นใจหรือยังไม่พงึ พอใจสินค้าทีซ่ อ้ื สามารถนำามาเปลีย่ นคืนภายใน 100 วันนับจาก วันทีซ่ อ้ื โดยแสดงใบเสร็จต้นฉบับ สินค้าทีน่ าำ มา เปลีย่ นต้องอยูใ่ นบรรจุภณ ั ฑ์เดิม ในสภาพ สมบูรณ์และยังไม่ได้ใช้งาน โดยลูกค้าจะได้รบ ั เงินคืนตามรูปแบบการชำาระค่าสินค้า (เช่น หากชำาระด้วยบัตรเครดิต ลูกค้าจะได้รบ ั เครดิต เงินคืน) ทัง้ นี้ อิเกียไม่รบ ั แลกเปลีย่ นหรือคืน เครือ่ งนอนใช้แล้ว (เครือ่ งนอนทุกชนิด ผ้านวม หมอน และปลอกหมอน) ทีน่ อนหรือผลิตภัณฑ์ บุนวมทีม่ ก ี ารตัดฉลากสินค้าออก ผ้าสัง่ ตัด สินค้าสัง่ ทำาพิเศษ (ได้แก่ ท็อปครัว) สินค้าทีผ ่ า่ น การดัดแปลง/แก้ไข/ซัก สินค้าตามสภาพ (As-is) และบัตรของขวัญ โดยอิเกียขอสงวน สิทธิใ์ นการปฏิเสธการเปลีย่ นคืนสินค้าตามทีเ่ ห็น สมควร สอบถามรายละเอียดและเงือ่ นไขการ เปลีย่ นคืนสินค้าเพิม่ เติมได้ทส่ี โตร์อเิ กีย

เงือ ่ นไขทัว่ ไป

สร้างมาให้ทนทาน เราออกแบบและผลิตสินค้าให้อยูค ่ บ ู่ า้ นคุณได้แสนนาน อย่างทีน ่ อนทีร่ บ ั ประกันนานถึง 25 ปี อย่างไรก็ดี การหมัน ่ ดูแลรักษา ย่อมทำาให้ผลิตภัณฑ์นน ้ั ๆ ใช้ได้ทนนานยิง ่ ขึน ้

คำาแนะนำาในการทำาความสะอาดและดูแลรักษา - หาได้บนเว็บไซต์และป้ายราคา อ่านคำาแนะนำาในการทำาความสะอาดและดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ได้ในเว็บไซต์ www.IKEA.co.th และบนป้ายราคาในสโตร์ การปฏิบต ั ต ิ ามคำาแนะนำาง่ายๆ เหล่านี้ ช่วยยืดอายุเฟอร์นเิ จอรให้ทนนาน ยิง่ ขึน้ สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

311

คูม ่ อ ื ประกอบสินค้า - หาได้บนเว็บไซต์ หากคุณกำาลังจะย้ายบ้าน ต้องถอดประกอบเฟอร์นเิ จอร์เพือ่ ขนย้ายไปประกอบใหม่ แต่คมู่ อื ประกอบหายไปแล้ว ไม่ตอ้ งห่วง เรามีคมู่ อื ประกอบเฟอร์นเิ จอร์รนุ่ ต่างๆ ให้คณ ุ ดาวน์โหลดได้งา่ ยๆ ในเว็บไซต์ คราวนีก ้ ห็ มดปัญหาย้ายเฟอร์นเิ จอร์แล้วหาคูม่ อื ไม่เจอ ชิน ้ ส่วนและอะไหล่ - หาได้ทส ่ี โตร์ หากคุณทำาสกรูหรือชิน้ ส่วนเฟอร์นเิ จอร์ใดๆ หาย ไม่ตอ้ งกังวล เพราะเรามีชน้ิ ส่วนอะไหล่ ไว้บริการคุณ

เงือ ่ นไขและรายละเอียดการรับประกัน ระยะเวลารับประกัน

การรับประกันนีไ้ ม่ครอบคลุมความเสียหายสืบเนือ่ ง (consequential damages) และความเสีย หายจากการผิดสัญญาหรือความเสียหายต่อบุคคลทีส่ าม (incidental damages) การรับประกันมีผลเฉพาะผูซ้ อ้ื รายแรกเท่านัน้ ไม่สามารถโอนสิทธิก ์ ารรับประกันให้ผอู้ น่ื ได้ ผูซ้ อ้ื ควร ศึกษาเงือ่ นไขและรายละเอียดการรับประกันทีร่ ะบุไว้คก ู่ บ ั สินค้าแต่ละรุน่

อิเกียจะแก้ไขปัญหาอย่างไร

คำาแนะนำาการใช้และดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

สินค้าแต่ละรุน่ มีเงือ่ นไขและรายละเอียดการรับประกันตามทีร่ ะบุไว้ จำานวนปีทร่ี บ ั ประกันสินค้าระบุไว้คก ู่ บ ั สินค้าแต่ละรุน่ โดยมีผลนับจากวันทีซ่ อ้ื สินค้า อิเกียจะตรวจสอบสินค้าและตัดสินว่าสภาพความเสียหายนัน้ อยูใ่ นเงือ่ นไขการรับประกันหรือไม่ การซ่อมแซมสินค้าทีช่ าำ รุด หรือเปลีย่ นเป็นสินค้าชนิดเดียวกันหรือเทียบเท่าให้กบ ั ลูกค้า ขึน้ อยูก ่ บ ั การพิจารณาของอิเกียเท่านัน้ โดยในกรณีน้ี อิเกียจะเป็นผูร้ บ ั ผิดชอบค่าซ่อม ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน และค่าเดินทางของช่างเอง โดยมีเงือ่ นไขว่าอิเกียจะไม่เสียค่าใช้จา่ ยอืน่ ใดอีกเพือ่ เข้าซ่อมสินค้านัน้ และอิเกียจะไม่รบ ั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในงานซ่อมใดๆ ทีไ่ ม่ได้เกิดจากการพิจารณาของอิเกีย ชิน้ ส่วน อะไหล่ทช่ี าำ รุดและถูกถอดออกระหว่างซ่อมถือเป็นทรัพย์สนิ ของอิเกีย หากสินค้าทีช่ าำ รุดนัน้ ไม่มวี าง จำาหน่ายแล้ว อิเกียจะดำาเนินการเปลีย่ นสินค้าใหม่ทเ่ี หมาะสมให้กบ ั ลูกค้า โดยอิเกียมีสท ิ ธิแ์ ต่เพียงผู้ เดียวในการพิจารณาตัดสินว่าสินค้าใดเหมาะสมทีจ่ ะนำามาเปลีย่ นแทน

เพือ่ ให้ถก ู ต้องตามเงือ่ นไขการรับประกัน ผูใ้ ช้ตอ้ งปฏิบต ั ต ิ ามคำาแนะนำาการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ ตามทีร่ ะบุไว้ ศึกษาข้อมูลและคำาแนะนำาการดูแลรักษาได้ จากป้ายภายในสโตร์อเิ กีย และจาก เว็บไซต์ www.IKEA.co.th

หลักฐานเพือ ่ ขอใช้สท ิ ธิก ์ ารรับประกันสินค้า

กรุณาติดต่ออิเกียตามทีอ่ ยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ทใ่ี ห้ไว้ในแคตตาล็อก หรือติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.IKEA.co.th กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการซือ้ เพือ่ ขอใช้สท ิ ธิก ์ ารรับประกัน สินค้า

การรับประกันมีผลตัง้ แต่วนั ทีซ่ อ้ื สินค้าจากอิเกีย กรุณาแสดงใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเพือ่ เป็นหลัก ฐานการซือ้

สิทธิตามกฎหมาย

การรับประกันนีใ้ ห้สท ิ ธิตามกฎหมายเฉพาะด้าน และไม่มผ ี ลกระทบถึงสิทธิตามกฎหมายด้านอืน่ ๆ ไม่วา่ กรณีใดๆ

การติดต่อขอรับบริการ

ข้อยกเว้นการรับประกัน

อิเกียจะไม่รบ ั ผิดชอบสินค้าทีเ่ สียหายเนือ่ งจากการจัดเก็บหรือประกอบผิดวิธี การใช้งานไม่เหมาะสม การใช้งานผิดประเภท การดัดแปลงแก้ไข หรือการทำาความสะอาดผิดวิธี หรือใช้สารทำาความ สะอาดผิดประเภท การรับประกันไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือความสึกหรอจากการใช้งานปกติ รอยตัด รอยฉีกขาด รอยขีดข่วนหรือถลอก หรือการชำารุดเสียหายจากการถูกกระแทกหรือ อุบต ั เิ หตุ การรับประกันดังกล่าวจะไม่มผ ี ล หากสินค้าถูกนำาไปใช้ภายนอกอาคารบ้านเรือนหรือใช้ใน สภาพเปียกชืน้ รวมถึงไม่รบ ั ประกันสินค้าทีน่ าำ ไปใช้เพือ่ วัตถุประสงค์อน่ื นอกจากการใช้งานภายใน ครัวเรือน (ยกเว้นสินค้าทีร่ ะบุให้ใช้เพือ่ วัตถุประสงค์อน่ื ได้)

อ่านเพิม ่ เติมเกีย่ วกับเงือ ่ นไขการรับประกันได้ ในเอกสารการรับประกันทีส ่ โตร์อเิ กีย


312

การรับประกันสินค้า

เงือ ่ นไขการรับประกันเฉพาะรุน ่ ทีน ่ อนรุน ่ SULTAN/ซุลทอน รับประกันคุณภาพ 25 ปี

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีม้ ผ ี ลบังคับใช้ในกรณีทม่ี ขี อ้ บกพร่องของวัสดุและฝีมอื ช่าง ในชิน้ ส่วนประกอบ ต่างๆ ของทีน่ อนและ/หรือฐานเตียงรุน่ SULTAN/ซุลทอน ได้แก่ • โครงไม้และเหล็กสปริงในทีน่ อนสปริงฐานไม้ • เหล็กสปริงในทีน่ อนสปริง • แกนไส้โฟมในทีน่ อนโฟม • แกนไส้ยางลาเท็กซ์ในทีน่ อนยางลาเท็กซ์ • โครงไม้และระแนงไม้ในพืน้ เตียงแบบระแนง การรับประกันนีม ้ ผ ี ลเฉพาะกับสินค้าทีใ่ ช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน ้ ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่อยูภ ่ ายใต้การรับประกันนี้ เบาะรองทีน่ อนทุกรุน่ ได้แก่ SULTAN TORÖD/ซุลทอน ทูเริด, SULTAN TRANDAL/ซุลทอน ทรันดอล, SULTAN TÅRSTAD/ ซุลทอน ทวชต้า, SULTAN TJÖME/ ซุลทอน เชอเม่, SULTAN TVEIT/ซุลทอน ทเวท, SULTAN TAFJORD/ซุลทอน ทอฟยอร์ด; พืน้ เตียงไม้ระแนง รุน่ SULTAN LADE/ซุลทอน ลอเด และทีน่ อนรุน่ JÖMNA/เยิมน่ะ ทีน่ อนเด็กและทีน่ อนสำาหรับ โซฟาเบด กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปในหน้า 311

การรับประกันสินค้า

ตูเ้ สือ ้ ผ้ารุน ่ PAX/พักซ์ และอุปกรณ์รน ุ่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ รับประกันคุณภาพ 10 ปี

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีม้ ผ ี ลบังคับใช้ในกรณีทม่ี ขี อ้ บกพร่องของวัสดุและฝีมอื ช่าง ในชิน้ ส่วนประกอบ ต่างๆ ของตูเ้ สือ้ ผ้าและอุปกรณ์รนุ่ PAX/KOMPLEMENT พักซ์/คอมเพลียเมนท์ ได้แก่ • โครงตู้ • บานตู้ • บานพับ • กลไกบานเลือ่ น • รางลิน้ ชัก • ชัน้ วางเสือ้ ผ้าและราวแขวนผ้า การรับประกันนีม้ ผ ี ลเฉพาะกับสินค้าทีใ่ ช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้

ก๊อกครัว รับประกันคุณภาพ10 ปี

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีค ้ รอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมอื ช่างของผลิตภัณฑ์เครือ่ งครัวทุกชิน้ ในรุน่ FAVORIT/ฟาวูรท ี ดังนี้ • ความมัน่ คงแข็งแรงของก้นภาชนะ • การล้างด้วยเครือ่ งล้างจานทีใ่ ช้ภายในบ้าน (ยกเว้นภาชนะเคลือบสารกันติดและภาชนะเหล็ก หล่อทีแ่ นะนำาให้ลา้ งด้วยมือ) • คุณสมบัตขิ องสารเคลือบกันติดบนกระทะ

สิง ่ ทีอ ่ ยูน ่ อกเหนือขอบเขตการรับประกัน การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีทใ่ี ช้งานก๊อกครัวในสภาพแวดล้อมทีม่ ก ี ารกัดกร่อน กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปในหน้า 311

สิง ่ ทีอ ่ ยูน ่ อกเหนือขอบเขตการรับประกัน การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีทเ่ี ครือ่ งครัวมีรป ู ทรงเปลีย่ นไป ยกเว้นว่ารูปทรงทีเ่ ปลีย่ นไป นัน้ มีผลอย่างมากต่อการใช้งาน กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้ ในหน้า 311

ขอบเขตการรับประกัน รับประกันคุณภาพ 10 ปี สำาหรับก๊อกผสมทุกรุน่ ของอิเกีย ยกเว้นรุน่ LAGAN/ลอกัน และ ก๊อกผสม ยีห่ อ้ HAFELE/เฮเฟเล่ การรับประกันครอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมอื ช่างของ ผลิตภัณฑ์ทก ุ ชิน้ การรับประกันนีม ้ ผ ี ลเฉพาะกับสินค้าทีใ่ ช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน ้

ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่อยูภ ่ ายใต้การรับประกันนี้ ผลิตภัณฑ์บางชิน้ ในรุน่ KOMPLEMENT/คอมเพลียเมนท์ ได้แก่ ตะกร้าลวด ทีแ่ ขวนกางเกง ทีเ่ ก็บรองเท้า และตะกร้าใส่รองเท้า กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปในหน้า 311

หม้อและกระทะรุน ่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ รับประกันคุณภาพ 15 ปี

ตูค ้ รัวรุน ่ FAKTUM/แฟ็คทุม ่ รับประกันคุณภาพ 25 ปี

สำาหรับหม้อและกระทะเคลือบสารกันติด

สำาหรับหม้อและกระทะไม่เคลือบสารกันติด

รับประกันคุณภาพ 5 ปี

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีม้ ผ ี ลเฉพาะกับสินค้าทีใ่ ช้งานภายในครัวเรือนเท่านัน้ โดยครอบคลุมถึงชิน้ ส่วน ประกอบทุกชิน้ ของตูค ้ รัวรุน่ FAKTUM/แฟ็คทุม่ ได้แก่ • โครงตู้ • บานตู้ • บานพับรุน่ INTEGRAL/อินเทกรอล • ลิน้ ชักดึงสุดรุน่ RATIONELL/รชูนเนล • แผ่นชัน้ วางทำาจากกระจกนิรภัยและเมลามีนรุน่ RATIONELL/รชูนเนล • แผ่นปิดฐานตู้ • ขาตู้ • แผ่นปิดข้างตู้ • คิว้ ตู้ • ท็อปครัวทีม่ ค ี วามหนาอย่างน้อย 3.8 ซม. • ซิงก์ทก ุ รุน่ ยกเว้น รุน่ FYNDIG/ฟืนดิก • ชัน้ วางของและชัน้ วางขวดไวน์รนุ่ PERFEKT/เพอร์เฟคท์ • ลิน้ ชักฐานตูร้ นุ่ RATIONELL/รชูนเนล • ลิน้ ชักใต้เตาอบรุน่ RATIONELL/รชูนเนล • ทีค ่ ว่าำ จานติดตูแ้ ขวนรุน่ RATIONELL/รชูนเนล ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่อยูภ ่ ายใต้การรับประกันนี้ ตะกร้าลวดรุน่ RATIONELL/รชูนเนล ปุม่ จับ มือจับ และท็อปครัวทีม่ ค ี วามหนาน้อยกว่า 3.8 ซม. กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปในหน้า 311

ตูค ้ รัวรุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก

ตูค ้ รัวรุน ่ FYNDIG/ฟืนดิก ไม่อยูภ ่ ายใต้เงือ่ นไขการรับประกัน

มองหาสัญลักษณ์นใ้ี นแคตตาล็อก หรือในสโตร์

ราคา

ลดลง กวาเดิม

เราทำาให้ราคาลดลงกว่าเดิมได้อย่างไร เราไม่หยุดทีจ ่ ะหาวิธผ ี ลิตสินค้า ขนส่ง และบริหารคลังสินค้าให้มป ี ระสิทธิภาพมากขึน ้ เพือ ่ ให้ตน ้ ทุนสินค้าของเราลดลงเรือ ่ ยๆ นีค ่ อ ื ทีม ่ าทีท ่ าำ ให้ราคาลดลงกว่าเดิม ทีเ่ ราส่งต่อให้กบ ั ลูกค้า เมือ ่ เราควบคุมต้นทุนให้ลดลงได้ เราก็ขายในราคาทีล่ ดลงเช่นกัน อ่านข้อมูลเพิม ่ เติม ได้ท่ี www.IKEA.co.th/evenlowerprices

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีค ้ รอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมอื ช่างของผลิตภัณฑ์เครือ่ งครัวทุกชิน้ ในรุน่ IKEA 365+/อิเกีย 365+ ดังนี้ • ความมัน่ คงแข็งแรงของก้นภาชนะ • การล้างด้วยเครือ่ งล้างจานทีใ่ ช้ภายในบ้าน (ยกเว้นภาชนะเคลือบสารกันติดและภาชนะเหล็ก หล่อทีแ่ นะนำาให้ลา้ งด้วยมือ) • คุณสมบัตขิ องสารเคลือบกันติดบนกระทะ สิง ่ ทีอ ่ ยูน ่ อกเหนือขอบเขตการรับประกัน การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีทเ่ี ครือ่ งครัวมีรป ู ทรงเปลีย่ นไป ยกเว้นว่ารูปทรงทีเ่ ปลีย่ นไป นัน้ มีผลอย่างมากต่อการใช้งาน กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้ ในหน้า 311

หม้อและกระทะรุน ่ SENSUELL/เซียลซูแอล รับประกันคุณภาพ 25 ปี

สำาหรับหม้อและกระทะทุกแบบในรุน่ SENSUELL/เซียลซูแอล ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีค ้ รอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมอื ช่างของผลิตภัณฑ์เครือ่ งครัวทุกชิน้ ในรุน่ SENSUELL/เซียลซูแอล ดังนี้ • ความมัน่ คงแข็งแรงของก้นภาชนะ • การล้างด้วยเครือ่ งล้างจานทีใ่ ช้ภายในบ้าน สิง ่ ทีอ ่ ยูน ่ อกเหนือขอบเขตการรับประกัน การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีทเ่ี ครือ่ งครัวมีรป ู ทรงเปลีย่ นไป ยกเว้นว่ารูปทรงทีเ่ ปลีย่ นไป นัน้ มีผลอย่างมากต่อการใช้งาน กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้ ในหน้า 311

เครือ ่ งครัวรุน ่ FAVORIT/ฟาวูรท ี รับประกันคุณภาพ 25 ปี

สำาหรับหม้อและกระทะไม่เคลือบสารกันติด

รับประกันคุณภาพ 10 ปี

รับประกันคุณภาพ 10 ปี สำาหรับหม้อและกระทะเคลือบสารกันติด

313


314

การรับประกันสินค้า

กระทะทอดรุน ่ TROVÄRDIG/ทรูแวร์ดก ิ รับประกันคุณภาพ 10 ปี

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีค ้ รอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมอื ช่างของผลิตภัณฑ์เครือ่ งครัวทุกชิน้ รุน่ TROVÄRDIG/ทรูแวร์ดก ิ ดังนี้ • ความมัน่ คงแข็งแรงของก้นภาชนะ • การล้างด้วยเครือ่ งล้างจานทีใ่ ช้ภายในบ้าน สิง ่ ทีอ ่ ยูน ่ อกเหนือขอบเขตการรับประกัน การรับประกันไม่ครอบคลุมในกรณีทเ่ี ครือ่ งครัวมีรป ู ทรงเปลีย่ นไป ยกเว้นว่ารูปทรงทีเ่ ปลีย่ นไป นัน้ มีผลอย่างมากต่อการใช้งาน กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้ ในหน้า 311

มีดทำาครัวรุน ่ SLITBAR/สลีทบอร์ รับประกันคุณภาพ 25 ปี มีดทำาครัวรุน ่ GYNNSAM/ยินน์ซม ั และ IKEA 365+ GNISTRA/อิเกีย 365+ กนิสตร้า รับประกันคุณภาพ 15 ปี

เก้าอีห้ มุนรุน ่ MARKUS/มาร์กส ุ และ VOLMAR/วูลมาร์ รับประกันคุณภาพ 10 ปี

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีม้ ผ ี ลบังคับใช้ในกรณีทม่ี ขี อ้ บกพร่องของวัสดุและฝีมอื ช่าง ในชิน้ ส่วนต่อไปนี้ • โครงสร้างหลัก • ฐานหมุนของเก้าอี้ กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้ ในหน้า 311

อ่างล้างหน้ารุน ่ GODMORGON/กูดมอร์รอน รับประกันคุณภาพ 10 ปี

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีม้ ผ ี ลบังคับใช้ในกรณีทเ่ี กิดการชำารุดหรือข้อบกพร่องอันเกิดจากการผลิต สินค้าต่อไปนี้ เฟอร์นเิ จอร์หอ้ งน้าำ รุน่ GODMORGON/กูดมอร์รอน ขาตู้ รุน่ GODMORGON/กูดมอร์รอน อ่างล้างหน้าพอร์ซเลนพร้อมท่อน้าำ ทิง้ รุน่ ODENSVIK/ อูเดนส์วค ี และ VITVIKEN/วีทวีคเกน อ่างล้างหน้าหินบดพร้อมท่อน้าำ ทิง้ รุน่ BRÅVIKEN/ บรัววีคเกน และ EDEBOVIKEN/เอียดาบูวค ี เกน ถาดช่องใส่ของชุด 3 ชิน้ กล่องเก็บของแบ่ง ช่อง และกล่องพร้อมฝา รุน่ GODMORGON/กูดมอร์รอน

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีม้ ผ ี ลครอบคลุมด้านการใช้งาน วัสดุ และฝีมอื ช่างของมีดทุกแบบทัง้ สองรุน่ นี้ ทัง้ นีต ้ อ้ งอยูภ ่ ายใต้การใช้งานปกติในครัวเรือนและการดูแลรักษาตามวิธท ี ร่ี ะบุไว้ หากผูใ้ ช้ ปฏิบต ั ต ิ ามนี้ แม้จะหมดระยะรับประกันแล้ว มีดก็ยงั สามารถใช้งานได้ดี การใช้งานปกติในกรณี นีห้ มายถึง การใช้มด ี หัน่ ตัดอาหารและล้างทำาความสะอาดวันละครัง้ และลับมีดเป็นประจำาเพือ่ รักษาคมมีด การรับประกันครอบคลุมถึง • ความคมของมีด เมือ่ ซือ้ มีดต้องคม และต้องคงความคมไว้ได้ เพือ่ ให้ใช้งานได้ดต ี ลอดเวลา ใบมีดผลิตจากเหล็ก ชุบแข็ง ทีส่ ามารถลับให้คมได้ตลอดเวลาทีใ่ ช้งานในระยะเวลารับประกัน • ด้ามจับทนทาน ด้ามจับต้องแข็งแรงทนทาน ไม่รา้ ว แตก หรือหลวม ซึง่ ทำาให้มด ี ใช้ไม่ได้ • ใบมีดต้องไม่เป็นสนิม ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่อยูภ ่ ายใต้การรับประกันนี้ สินค้าต่อไปนีใ้ นซีรสี ์ SLITBAR/สลีทบอร์ ไม่อยูภ ่ ายใต้เงือ่ นไขการรับประกัน • ส้อมจิม้ เนือ้ รุน่ SLITBAR/สลีทบอร์ (อยูใ่ นชุดส้อมจิม้ เนือ้ และมีดแล่เนือ้ ) • เหล็กลับมีดรุน่ SLITBAR/สลีทบอร์ (ทำาจากสแตนเลสเคลือบเพชร) กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้ ในหน้า 311

ก๊อกผสมในห้องน้าำ รับประกันคุณภาพ 10 ปี

ขอบเขตการรับประกัน รับประกันคุณภาพ 10 ปี สำาหรับก๊อกผสมทุกรุน่ ของอิเกีย ยกเว้นรุน่ OLSKÄR/อูลส์แชร์ และ ก๊อกผสมยีห่ อ้ HAFELE/เฮเฟเล่ โดยครอบคลุมการใช้งาน วัสดุ และฝีมอื ช่างของผลิตภัณฑ์ ทุกชิน้

ชุดครัวราคานีร้ วมอะไรบ้าง

ชุดครัวตามผังตัวอย่างนีร้ วมราคาของตู้ บานตู้ ท็อปครัว อุปกรณ์จด ั เก็บในตู้ บานพับ อ่างซิงก์ แผ่นปิดข้างตู้ คิว้ ตู้ แผ่นปิดฐานตูแ้ ละขาตู้ ไม่รวมราคาเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ไฟครัว ก๊อก น้าำ และปุม่ จับหรือมือจับบานตู้ ตูค ้ รัวทุกรุน่ (ยกเว้น HÄRLIG/แฮร์ลก ิ ) ขายพร้อมตัวชะลอการ กระแทกของลิน้ ชัก

สิง ่ ทีอ ่ ยูน ่ อกเหนือขอบเขตการรับประกัน อุปกรณ์เติมอากาศทีใ่ ห้มาด้วย กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้ ในหน้า 311

โต๊ะทำางานรุน ่ GALANT/กะลันท์ รับประกันคุณภาพ 10 ปี

ขอบเขตการรับประกัน การรับประกันนีม้ ผ ี ลบังคับใช้ในกรณีทม่ี ขี อ้ บกพร่องของวัสดุและฝีมอื ช่าง ในชิน้ ส่วนหลัก ทัง้ หมดของโต๊ะทำางานและตูเ้ ก็บของรุน่ GALANT/กะลันท์

การประกันราคาสินค้า

ผลิตภัณฑ์ทไ่ี ม่อยูภ ่ ายใต้การรับประกันนี้ การรับประกันไม่ครอบคลุมรางเก็บสายไฟและโครงขาโต๊ะปรับยืนนัง่ รุน่ GALANT/กะลันท์ กรุณาตรวจสอบเงือ ่ นไขทัว่ ไปอีกครัง ้ ในหน้า 311

หมายเหตุ

ราคาสินค้าทีแ่ สดงไว้ในแคตตาล็อกมีผลถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 และเป็นราคาทีไ่ ม่รวม ค่าบริการจัดส่ง อิเกียพยายามอย่างยิง่ ในการบริหารจัดการเพือ่ ให้มสี นิ ค้าในสต็อกตลอดเวลา แต่กอ็ าจเกิด ปัญหาสินค้าขาดชัว่ คราวได้ อิเกียขอสงวนสิทธิใ์ นการปรับเปลีย่ นสินค้าตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิใ์ นการแก้ไขราคาสินค้าให้ถก ู ต้องในกรณีทเ่ี กิดการพิมพ์ผด ิ และเปลีย่ นแปลง ราคาสินค้าตามการเปลีย่ นแปลงของอัตราภาษีและตามเหตุจาำ เป็นทีอ่ ยูเ่ หนือการควบคุม ของอิเกีย

ภารกิจแบ่งปันรอยยิม ้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานและลูกค้าอิเกีย ทำาให้มลู นิธอิ เิ กียสามารถมอบโอกาสทีด ่ ก ี ว่า ให้แก่เด็กๆ กว่าร้อยล้านคนในชุมชนทีย่ ากจนทีส่ ด ุ ในโลกได้ และเราจะมุง่ มัน่ ช่วยเหลือเด็กยากจนด้อย โอกาสและครอบครัวของพวกเขาต่อไป ด้วยการกำาหนดเป้าหมายระยะยาวและการก่อตัง้ โครงการ ความช่วยเหลือ เพือ่ ตอบสนองความต้องการพืน้ ฐาน อันประกอบด้วย ทีอ่ ยูอ่ าศัย สุขอนามัย การศีกษา และรายได้ทพ ่ี อเพียงในครอบครัว เพราะอิเกียและมูลนิธอิ เิ กียมีเป้าหมายทีเ่ ป็นอันหนึง่ อัน เดียวกัน นัน่ คือการสร้างสรรค์ชวี ต ิ ทีด ่ ก ี ว่าให้กนั ผูค ้ นทัว่ ไปให้มากทีส่ ด ุ เท่าทีจ่ ะทำาได้ อ่านเพิม ่ เติมเกีย่ วกับงานของเราได้ท่ี www.IKEAFoundation.org


ร้านอาหารอิเกีย 317

อิเกียภูมใิ จเสนอ ‘ลักซ์’ ถ้าพูดถึง ‘อิเกีย’ คุณคงนึกถึงเฟอร์นเิ จอร์ดไี ซน์สวย ใช้งานได้ดี ในราคาทีค ่ ณ ุ เป็นเจ้าของได้ แต่จากนีไ้ ป เราอยากให้คณ ุ ได้รบ ั รูอ ้ ก ี หนึง ่ ความประทับใจ นัน ้ คือ ‘ลักซ์’ (lax) หรือปลาแซลมอน ในภาษาสวีเดน ซึง ่ ปรุงสดใหม่จากปลาออร์แกนิก ทีใ่ ห้ทง ้ั รสชาติแสนอร่อย และคุณประโยชน์ ต่อสุขภาพ สมเป็นหนึง ่ ในจานอร่อยจากหลากหลายเมนูใหม่ทร่ี า้ นอาหารของเรา

รสชาติ แบบสแกนดิเนเวียน นับตัง ้ แต่ยค ุ กลางเป็นต้นมา ‘ลักซ์’ หรือปลาแซลมอน คือหัวใจสำาคัญ ของวัฒนธรรมการกินของชาวสวีเดนและชาวสแกนดิเนเวียน เราชอบลักซ์มาก ขนาดทีท ่ านเป็นอาหารหลักกันได้ทก ุ วัน และยังถือเป็นอาหารสุดพิเศษประจำาเทศกาลสำาคัญ เช่น วันคริสต์มาสและมิดซอมมาร์ (เทศกาลประจำาฤดูรอ ้ น)

เมือ ่ ไม่นานมานี้ อิเกียได้ทาำ งานร่วมกันองค์การกองทุนสัตว์ปา่ โลก (WWF) และมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนามาตรฐานการประมง แซลมอนอย่างยัง ่ ยืน โดยนำาหลักการนีม ้ าใช้กบ ั ฟาร์มปลาแซลมอน ทัง ้ หมดทีเ่ ป็นแหล่งผลิตปลาแซลมอนให้กบ ั เรา เราพยายามทีจ่ ะทำา หน้าทีใ่ นส่วนของเราให้ดท ี ส ่ี ด ุ เพือ ่ ให้มน ่ั ใจได้วา่ ปลาในท้องทะเลจะ ยังมีเพียงพอให้บริโภคในอนาคต ” Olivia Ross, Head of Sustainability Communications กล่าว

แซลมอนซาชิมิ

เสิรฟ ์ พร้อมสลัดกุง้ สไตล์สวีเดน

90 บาท ปลาแซลมอน (ลักซ์) เพือ ่ คนรักสุขภาพ

ปัจจุบน ั ผูค ้ นนิยมรับประทานปลาแซลมอนกัน มากขึน ้ ตามบ้านและร้านอาหารทัว่ โลก เพราะ ไม่เพียงแต่รสชาติอร่อยเท่านัน ้ แต่ยงั เป็น อาหารทีด ่ ต ี อ ่ สุขภาพ เพราะแซลมอนเป็นปลา ทีอ ่ ด ุ มด้วยโปรตีน และโอเมก้า 3 ซึง่ ดีตอ ่ การ ทำางานของสมอง ทัง้ ยังมีวต ิ ามินดีทช่ี ว่ ย สร้างกระดูกและกล้ามเนือ ้ ให้แข็งแรง

ปลาสุขภาพดี คนก็สขุ ภาพดี

เพราะเราเชือ ่ ว่า ถ้าลูกค้าได้ทานปลาทีเ่ ลีย ้ งมา อย่างดี ผูท ้ านก็จะสุขภาพดีและมีความสุขตาม ไปด้วย นีค ่ อ ื เหตุผลทีอ ่ เิ กียได้เข้าร่วมเป็นส่วน หนึง่ ของโครงการทีน ่ าำ โดยองค์กร WWF ซึง่ มุง่ พัฒนามาตรฐานการทำาประมงแซลมอน อย่างยัง่ ยืน เรามุง่ มัน ่ ว่าภายในเดือนสิงหาคม 2015 ปลาแซลมอนทัง้ หมดทีเ่ ราจำาหน่าย จะต้องมาจากฟาร์มทีผ ่ า่ นการรับรองตาม มาตรฐาน Aquaculture Stewardship Council (ASC) เท่านัน ้

ปลาแซลมอนกรอวัดลักซ์

120 บาท

มุมอาหารและขนมสวีเดน มีผลิตภัณฑ์อาหารสวีเดนต้นตำารับ ให้คณ ุ เลือกมากมาย ทัง ้ มีทบอล ลาซานญ่าปลาแซลมอน และเมนู คลาสสิกอืน ่ ๆ ก่อนกลับบ้าน อย่าลืมหยิบการ์ด สูตรอาหารติดไม้ตด ิ มือ ไว้เป็น แรงบันดาลใจให้คณ ุ สนุกกับการ ทำามือ ้ อร่อยแบบสวีเดนได้เองทีบ ่ า้ น

อาหารอร่อย บรรยากาศดี ในราคาเบาๆ เราอยากให้ทก ุ ๆ คน มีโอกาสทานอาหารดีๆ นอกบ้านในราคาไม่เกินเอือ ้ ม เพือ ่ ให้ทก ุ คนใน ครอบครัวได้เพลิดเพลินกับมือ ้ อร่อย บรรยากาศดีๆ ทีเ่ ป็นกันเองได้ในราคาประหยัด ทีอ ่ เิ กีย เราต้องขอขอบคุณปลาแซลมอนที่ ทำาให้เราสามารถคิดไอเดียแสนฉลาดแบบนีไ้ ด้

สิง ่ ดีๆ ทีร่ า้ นอาหารอิเกีย • เมนูสาำ หรับเด็ก • อาหารฟรีสาำ หรับทารก

*ภาพถ่ายใช้เพือ ่ การโฆษณาเท่านัน ้

ปลาแซลมอนไชฟ์ซอส เสิรฟ ์ พร้อมมันอบและผัก

155 บาท


318 ร้านอาหารอิเกีย

เมนูอร่อย ราคาพิเศษ

ร้านอาหารอิเกีย 319

01

ทีอ ่ เิ กีย เราเสิรฟ ์ อาหารจานอร่อยราคา ประหยัดเสมอ ยิง ่ ถ้ามีเมนูราคาพิเศษ คุณก็ยง ่ิ เพลิดเพลินได้มากกว่าเคย

ยำาปลาแซลมอน

02

ไก่อบใบไธม์

พิเศษ 1-30 ก.ย. 56

พิเศษ 1-31 ต.ค. 56

80 บาท

90 บาท

(ราคาปกติ 100 บาท)

› ถ้าเป็นเรือ ่ งอาหารแล้ว

เด็กๆ นีแ่ หละ ทีเ่ อาใจยากทีส ่ ด ุ ทัง ้ เรือ ่ งหน้าตาทีต ่ อ ้ งดูดี และรสชาติทต ่ี อ ้ งถูกใจ สิง ่ นีเ้ องทีเ่ ราคำานึงถึง เป็นพิเศษ ในการคิดค้น เมนูอาหารสำาหรับเด็ก ‹

(ราคาปกติ 120 บาท)

ทีร่ า้ นอาหารของเรา คุณไม่ตอ ้ งรีบร้อน ไปไหน เพราะอิม ่ อร่อยและพักผ่อนตาม อัธยาศัยได้นานเท่าทีต ่ อ ้ งการ

03

พาสต้าซอสมะเขือเทศ

04

พิเศษ 7-11 ต.ค. 56

พิเศษ 7-15 ธ.ค. 56

เด็กอายุตาำ่ กว่า 12 ปี ทานฟรี!

รับข้าวต้มปลาหรือไก่ ฟรี!

(ราคาปกติ 55 บาท)

05

คอมโบเซ็ต ฮอตด็อก 2 ชิน ้ + มันฝรัง ่ +น้าำ อัดลม

พิเศษ 1-31 ธ.ค. 56

60 บาท

(ราคาปกติ 80 บาท)

เวลาทำาการ ร้านอาหารอิเกีย 9.30 - 22.00 น. อาหารเช้า: 9.30 - 11.00 น. ครัวปิด: 21.30 น. มุมอาหารและขนมสวีเดน 10.00 - 22.00 น. อิเกีย บิสโตร 10.00 - 22.00 น.

อาหารเช้า ข้าวต้มปลาหรือไก่

(ราคาปกติ 25 บาท)

06

พาสต้าซอสมะเขือเทศ

55 บาท

แซนวิชหน้ากุง ้

พิเศษ 1-31 ธ.ค. 56

ซือ้ 1 แถม 1

(ราคาปกติ 80 บาท)

เมนูสาำ หรับเด็ก พาสต้าเพนเน่ในซอสมะเขือเทศ เสิรฟ ์ พร้อมแอปเปิล น้าำ ลินงอนเบอร์รี และ โยเกิรต ์ รสผลไม้ เมนูสขุ ภาพดี ทีไ่ ม่เพียงอร่อย ถูกใจเด็กๆ แต่ยงั ถูกใจทุกคนในครอบครัว

99 บาท ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติมเกีย ่ วกับอาหารอิเกียได้ท่ี www.IKEA.co.th/IKEAfood *ภาพถ่ายใช้เพือ่ การโฆษณาเท่านัน้


320

สมาชิก IKEA FAMILY

ร่วมงานกับอิเกีย

สมัครวันนี้ เพือ ่ เป็นครอบครัว เดียวกัน

321

คำาถามติดปากของพวกเราคือ “ทำาไม” แล้วคุณล่ะ... คำ�ถ�มว่� “ทำ�ไม” เป็นคำ�ทีเ่ ร�ใช้กนั เสมอทีอ่ เิ กีย เพร�ะคำ�ว่� “ทำ�ไม” ทำ�ให้เร�ค้น พบวิธก ี �รใหม่ๆ ในก�รคิดและปฏิบต ั ิ และนีค ่ อื เหตุผลทีว่ �่ “ทำ�ไม” อิเกียถึงคิดค้นและ พัฒน�ไม่หยุดยัง้ เรือ่ งก�รดีไซน์ ก�รผลิต ก�รบรรจุลงกล่อง ก�รขนส่ง รวมถึงก�ร สร้�งประสบก�รณ์ดๆี ในก�รจับจ่�ยภ�ยในสโตร์ให้กบ ั ลูกค้� นอกจ�กก�รตัง้ คำ�ถ�ม ว่� เร�จะปรับปรุงสิง่ ทีป ่ ฎิบต ั มิ �น�นให้ดขี น้ึ ได้อย่�งไรแล้ว เร�ยังถ�มตัวเองอีกว่� อิเกียจะต้องทำ�อย่�งไรเพือ่ มอบสิง่ ทีด ่ ก ี ว่�ให้กบ ั ทุกๆ คน ทัง้ ลูกค้�และพนักง�นของเร� เพร�ะฉะนัน้ ห�กตอนนีค ้ ณ ุ กำ�ลังถ�มตัวเองว่� “ทำ�ไมถึงต้องทำ�ง�นทีอ่ เิ กีย” แสดง ว่�.. คุณม�ถูกทีแ่ ล้ว

IKEA FAMILY มีแต่สง ่ิ ดีๆ และเรือ ่ งราว น่าสนใจมอบให้คณ ุ สมัครวันนี้ แล้วรับ สิทธิพเิ ศษเฉพาะแบบคนในครอบครัว ไม่วา่ จะเป็นวารสาร IKEA FAMILY 3 ฉบับ/ปี นิตยสาร live ทีส ่ ร้างบันดาล ใจในการแต่งบ้าน ชาหรือกาแฟฟรี 2 ที่ ต่อวัน ทุกครัง ้ ทีม ่ าสโตร์อเิ กีย และอืน ่ ๆ อีกมากมาย สมัครฟรี! ทีส ่ โตร์อเิ กีย

“ วัฒนธรรมอิเกียอยูใ่ นตัวตนของพวกเราทุกคน

ในฐานะพนักงานอิเกีย เราต่างมีสว่ นร่วมสร้างสรรค์ และปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมกันทุกๆ วัน หากคุณพร้อม ทีจ่ ะเรียนรู้ ปรับตัวและโตไปด้วยกัน โอกาสก็ไม่มค ี าำ ว่า สิน ้ สุด ”

Danell McDowell, Communication Manager, Trading กล่าว

อ่านเรือ ่ งของ Raphael ได้ในหน้า 81

อ่านเรือ ่ งของ Anette ได้ในหน้า 154

อ่�นเรือ ่ งร�วเกีย ่ วกับชีวต ิ ก�รทำ�ง�น ทีอ ่ เิ กียท่ี www.IKEA.co.th/ coworkerstory ห�กสนใจร่วมง�นกับเร� ดูตำ�แหน่งที่คุณสนใจได้่ที่ www.IKEA.co.th/workatIKEA

อ่านเรือ ่ งของ Madelaine หน้า 246

ทีม ่ ม ุ สินค้า FAMILY ในสโตร์อเิ กีย คุณจะพบสินค้า หลากหลายประเภท เพือ ่ ความปลอดภัยภายในบ้าน อย่างจระเข้นอ ้ ยตัวนี้ ทีช่ ว่ ยทัง ้ เด็กและผูใ้ หญ่ ไม่ให้ลน ่ื ขณะอาบน้าำ

แผ่นยางกันลืน ่ ในอ่างอาบน้าำ รุน ่ PATRULL/พอททรุล ราคาสมาชิก IKEA FAMILY

Petra Hesser, HR Manager กล่าว

159 บาท (ราคาปกติ 199 บาท)

อิเกียมอบโอกาสให้ฉน ั เรียนรูส ้ ง ่ิ ใหม่ๆ ให้ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน และให้ฉน ั ได้เป็นส่วนหนึง ่ ของการเติบโตและวัฒนธรรมองค์กรทีย่ ง ่ิ ใหญ่ พนักงานสามารถเป็นตัวของตัวเองและแสดงความคิดเห็นได้ทน ่ี ่ี เพราะ เราเป็นองค์กรทีเ่ ปิดรับความคิดเห็นของทุกคน อิเกียต้องการพนักงาน ทีเ่ ข้าใจวัฒนธรรมของเราได้ดี เป็นคนตรงไปตรงมา ติดดิน และมี ความกระตืนรือร้นทีจ่ ะเรียนรู้ ”

อ่านเรือ ่ งของ Jean-Marc หน้า 40


322 ดัชนี

ดัชนี

มกราคม 2014 เตรียมพบสินค้าคอลเล็กชัน ่ ใหม่ในสโตร์ โป๊ะโคมไฟ รุน ่ TRENDIG 2013/ เทรนดิก 2013

กรอบรูป............................................276 กระจก ...............................................278 กระถางต้นไม้ .....................................282 กล่องเก็บของ ....................220-223, 275 กล่องเก็บของใต้เตียง .........................242 กล่องเก็บอาหาร........................ 287, 299 การจัดเก็บของใช้ ............................38-67 เก้าอีท ้ าำ งาน .......................................186 เก้าอีน้ ง่ั รับประทานอาหาร....................178 เก้าอีส้ งู .............................................236 แก้วน้าำ ...............................................289

โต๊ะทำางาน..........................................184 โต๊ะพับข้าง ........................100, 157, 181 โต๊ะอาหาร ..........................................180 โต๊ะเขียนหนังสือ ..................................182

ถังแยกขยะ.........................102, 222-224

อ่างล้างหน้า .............................. 137-144 อาร์มแชร์ ...........................................172 อุปกรณ์เครือ่ งครัว ..................... 294-299 อุปกรณ์ในห้องน้าำ ....................... 270-273

ข้อมูลของ IKEA

ของแต่งบ้าน ......................... ....276-285 ของเล่นเด็ก..........................76, 232-236 ของเล่นทารก.....................................236

ปลอกผ้านวม............................. 252-255 ปลอกหมอน............................... 252-255

จานชาม .............................288-291,293 แจกัน ........................................ 282-284

ผ้าคลุม................................................22 ผ้านวม..............................................250 ผ้าม่าน .......................................262,264 ผ้าเช็ดตัว...........................................268 ผ้าเมตร ..................................... 260-265 ผ้าและสิง่ ทอ............................... 260-269 ผ้าและสิง่ ทอในห้องน้าำ .........................268

เครือ่ งใช้บนโต๊ะอาหาร ................. 288-293 โคมไฟ ....................................... 190-197

ชุดตูท ้ วี ....................................... ี 43, 202 เชิงเทียน ............................................285

โซฟา ......................................... 164-171 โซฟาผ้า..................................... 164-167 โซฟาหนัง ..........................................168 โซฟาเบด ...........................................170

ตูล้ น้ิ ชัก..............................................208 ตูว้ างทีวแี ละสือ่ บันเทิง .........................202 ตูห้ นังสือ ..........................204, 205, 207 ตูอ้ เนกประสงค์ ...................................207 ตูอ้ า่ งล้างหน้า............................ 137-145 ตูเ้ สือ้ ผ้า ..................................... 210-217 ตูไ้ ซด์บอร์ด ........................................204 ตูโ้ ชว์ .................................................204 เตียงเด็กอ่อน .............................. 79, 238 เตียงนอน .................................. 242-245 โต๊ะกลาง ...........................................174 โต๊ะข้าง ..............................................174 โต๊ะคอมพิวเตอร์ ........................ 184, 188

2,990 บาท

ทีน่ อน........................................ 246-249 ทีเ่ ก็บของบริเวณทางเข้าบ้าน .................66 ทีเ่ ก็บรองเท้า ......................................218

790 บาท

ห้องเก็บของ ........................................39 ห้องครัว ...................................... 96-115 ห้องทานอาหาร...............................82-95 ห้องนอน ................................... 116-135 ห้องนัง่ เล่น......................................14-35 ห้องน้าำ ...................................... 136-147

การรับประกันสินค้า .................... 311-313 ช้อปปิง้ ทีอ่ เิ กีย ............................ 300-307 นโยบายการเปลีย่ นคืนสินค้า ................310 บริการต่างๆ......................................309 ทีอ่ ยูแ่ ละเวลาทำาการ ............................304 ร้านอาหารอิเกีย ......................... 316-319 สมาชิก IKEA Family ................ 320-321 IKEA Business..............................36-37 IKEA Foundation.................. 160, 314

พรม......................... 261, 263, 266-267

เฟอร์นเิ จอร์ชด ุ ทำางาน ................. 182-187 ไฟสปอตไลท์ ............................. 191, 193

ม่านห้องน้าำ ........................................143 มีด ....................................................296

โต๊ะอเนกประสงค์ รุน ่ TRENDIG 2013/ เทรนดิก 2013

4,990 บาท

รูปภาพ..............................................276

สตูลวางเท้า................................ 62, 168 สไตล์แต่งบ้าน ............................ 148-159 สินค้าเด็ก........................................68-81 สินค้าใหม่ ........................................10-13

หมอน................................................251 หมอนอิง .................................. 260, 265 หม้อและกระทะ.....................................294

ความอยากรูเ้ ป็นแรงผลักดันให้เราเดินทางไปทุกทีท ่ ว่ั โลก เราไปพบช่างฝีมอ ื ในแต่ละประเทศ ถึงในโรงงานผูผ ้ ลิต เราร่วมมือกันคิดหาวิธแี ละออกแบบเฟอร์นเิ จอร์ ทีต ่ อบโจทย์การใช้งาน ในแต่ละวัน คอลเล็คชัน ่ TRENDIG/เทรนดิก เป็นตัวอย่างงานดีไซน์แบบสแกนดิเนเวียน แนวใหม่ ทีผ ่ สานสไตล์ดง ้ั เดิมของทัง ้ สวีเดนและจีนไว้ได้อย่างลงตัว ” Marcus Engman, design manager กล่าว

สินค้ารุน ่ TRENDIG 2013/เทรนดิก 2013 จะเริม ่ วางจำาหน่ายทีอ ่ เิ กียในเดือนมกราคม 2014

สแกนเพือ ่ ดูขอ ้ มูลเพิม ่ เติม

เก้าอี้ รุน ่ TRENDIG 2013/ เทรนดิก 2013


กวาเดิม

ตูแ้ ขวนบานคู่ รุน ่ STUVA/สตูฟว่า

6,960 บาท

ดูวธิ สี แกนแคตตาล็อกได้ในหน้า 9

สแกนหน้านีเ้ พือ ่ ดูสน ิ ค้าเพิม ่ เติมและข้อมูลทีน ่ า่ สนใจ

(ราคาเดิม 8,800 บาท)

เปิดบริการทุกวัน 10.00-22.00 น. โทรศัพท์: 02-708-7999 แฟกซ์: 02-108-1009 อีเมล: customerrelations.ikeath@ikano.asia เว็บไซต์: www.IKEA.co.th www.facebook.com/IKEAThailand

© Inter IKEA Systems B.V. 2013. 30044

ราคา

ลดลง

IKEA catalogue Thai 2014  
IKEA catalogue Thai 2014  

แคตตาล็อก IKEA ฉบับภาษาไทย ชุดเต็ม 2014

Advertisement