Page 34

34 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

Vu ßaPˆr o~jJfhP∂ yJgMÀ

dJTJ, 13 oJYt : @PVr Khj KmjJ CAPTPa 67 rJjÇ kPrr Khj 197 rJPj hu Iu@CaÇ kûo KhPjr k´go 45 KoKjPa 5 CAPTa ßjA 37 rJPjÇ ßoJa 130 rJj CbPfA KÆfL~ AKjÄPx oMU gMmPz kzu mJÄuJPhvÇ KjKÁf csP~r KhPT ßpPf gJTJ oqJPY ßvw kpt∂ KTjJ 259 rJPj yJr! Foj yJPrr \jq mJÄuJPhPvr KÆfL~ AKjÄPxr mqJKaÄA @kJfhíKÓPf TJbVzJ~ SPbÇ fPm Kk xJrJ SnJPu hJÅKzP~ mJÄuJPhPvr ßTJY YK¥TJ yJgMÀKxÄPy hJ~L TrPuj k´go AKjÄPxr mqJKaÄPTA, ÈhJÀe ÊÀaJ @orJ iPr rJUPf kJKrKjÇ Yo“TJr mqJKaÄ CAPTPaS fífL~ KhPjr ÊÀaJ @orJ UMmA mJP\ TPrKZÇ FKa @oJPhr \jq hMKÁ∂JrÇ F rTo ßTj yPò, ßxKaA ßUPuJ~Jz S ßTJKYÄ ˆJlPhr UMÅP\ ßmr TrPf yPmÇ' yJgMÀKxÄPy kMPrJ Vu ßaPˆrA o~jJfh∂ TPrPZj @xPuÇ ßhUJ pJT ßxA fhP∂ TL irJ kzu fJÅr ßYJPU∏ xJKTm-oMvKlPTr CAPTa KmKuP~ @xJ @Ko mum jJ fJrJ CAPTa KmKuP~ FPxPZÇ ßTCA CAPTa ZMPz @Px jJÇ mqJkJrKa @xPu KkY ßgPT K¸j mM^Pf KVP~A yP~PZÇ mu mM^Pf yPm @xPu ßmJuJPrr yJPf gJTJ Im˙JPfAÇ SrJ IPjT ‰mKY©q KjP~ mu TrKZuÇ CPæJ mu TrKZu, YJ~jJoqJj KhKòuÇ @r mqJaxoqJjrJ KkY ßgPT mu mM^Pf KVP~A xoxqJ~ kPz pJ~Ç FPf y~ TL, k´KfKâ~J \JjJPjJr \jq xo~ kJS~J pJ~ ToÇ @oJPhr mqJaxoqJjPhr ˝JnJKmT k´míK•A yPuJ, ßp fJrJ ßuV xJAPcr mu ßgPT rJj TrPf YJ~Ç k´P~J\Pjr xo~ @oJPhr mz \MKa VzJ KvUPf yPmÇ FKa @oJPhr UMm ßnJVJPòÇ mJÄuJPhPvr ßmJKuÄ FT xJKTm mJPh @oJPhr ßmJKuÄ ACKja ßfJ IjKnùÇ Ijq YJr ßmJuJPrr IKnùfJ xm KoKuP~ 15 ßaPˆrÇ @r xJKTmS ßxA 2010 xJPur xJKTm ßjAÇ ßhPvr xyJ~T kKrPmPv S nJPuJ TrPZ, KT∂á ßhPvr mJAPr nJPuJ TrPf kJrPZ jJÇ KorJ\PT KjP~ KmPväwe KorJ\PT KjP~ FTaM CPÆV @PZÇ ßx ßfJ @r FUjA IKvõj yP~ pJ~KjÇ ßx IPjT rJj KhP~ ßluPZÇ SPT k´go Khj S YfMgt KhPjr CAPTPar kJgtTqaJ mM^Pf yPmÇ ßx UMmA @âoeJ®T ßmJuJrÇ @r SaJ pKh ßx mJh ßh~, SA ßmJKuÄaJA rÄ yJrJPmÇ fPm nJPuJ ßmJuJr, xm xo~A CAPTa KjPf kJPrÇ

k´xñ fJA\Mu Vu ßaPˆ fJA\MPur InJm FPTmJPrA IjMnm TKrKjÇ AhJjLÄ ßx ßTJTJmMrJ S FxK\ mPu kMPrJA Knjú rTo ßmJKuÄ TrPZÇ FUJPj ßfJ ßUuJ yPò FxK\ mPuÇ PoJ˜JKlP\r ßlrJ @oJr oPj y~ ßx KjCK\uqJ¥ xlPrr fMujJ~ IPjT nJPuJ ßmJuJr FUjÇ VKfS KlPr ßkP~PZÇ YfMgt KhPj ßx KxPor Skr mu ßluJr ßYP~ IPjT ßmKv TJaJr KhP~PZÇ ßoJ˜JKl\ UMmA KmYãe KâPTaJr, FUJPj TK¥vPjr xPñ ßx oJKjP~S KjP~PZÇ FA xmKTZM xP•ôS KT Kk xJrJ~ WMPr hJÅzJPjJ x÷m? mJÄuJPhPvr ßTJY FUJPj Yro mJ˜mmJhL, ÈFaJ Kjntr TPr IjMvLuPj @kKj pJ KvUPuj, fJ k´P~JV TrJr SkrÇ @oJPhr 20Ka CAPTa ßfJuJr kg UMÅP\ ßkPf yPmÇ @oJPhr ßmJKuÄ ACKja UMmA fÀeÇ fJrkrS @orJ ßaPˆ fJPhr TJZ ßgPT IPjT KTZM hJKm TrKZÇ' yJgMÀKxÄPy kKrÏJr \JKjP~ KhP~PZj, FA ßaPˆ kKrmftj Imvq÷JmLÇ fPm ßxKa ÊiM vffo ßaPˆ nJPuJ KTZM I\tPjr uPãqA j~, FUJjTJr kKrPmPvr TJrPeSÇ VPur ßYP~ TuP’Jr kKrPmv ImvqA KnjúfrÇ

PUuJiMuJ

mJÄuJPhPvr ßxrJ k´JK¬ @rvJh

dJTJ, 13 oJYt : Kmvõ yKTr KÆfL~ rJCP¥r ßvw KhjaJ Fr ßYP~ ßrJoJûTr yPf kJrf jJÇ hMkMPr mJÄuJPhv-WJjJ kûo ˙Jj KjitJreL oqJPYr xoJK¬ yPuJ xJPcj ßcPgÇ oJuP~Kv~J-YLj KmPTPu lJAjJuaJS aJAPmsTJPrr Kvyre ZzJu oSuJjJ nJxJjL ߈Kc~JPoÇ o\Jr mqJkJr, hMKa oqJPYA ßvw yJKx ßyPxPZ KkKZP~ kzJ mJÄuJPhv S oJuP~Kv~JÇ PlmJKra oJuP~Kv~J ßfJ FTaJ xo~ 2á0 ßVJPu KkKZP~ KZuÇ yJrPf yJrPf 2-2 ßVJPur xofJ~ ßlPr fJrJÇ aJAPmsTJPr \~ fMPu ßj~ 5-3 ßVJPuÇ mJÄuJPhv aJAPmsTJPr ßVPZ oqJY ßvw yS~Jr 3 ßxPT¥ @PV jJaTL~nJPm 3-3 TPrÇ ßkjJKæ TjtJr ßgPT ßxA À≠võJx ßVJu TPr mJÄuJPhvPT È\Lmj' KhP~PZj ˆsJATJr rJPxu oJyoMh K\KoÇ TJZ ßgPT fJÅr kMv ßkJPˆ ßpPfA yJÅl ßZPz mJÅYPuj xmJAÇ aJAPmsTJPr kJÅY vPa 3-3Ç xJPcj ßcPg TíÌr ßVJPu mJÄuJPhv kûo yP~ oJb ZJPzÇ WPrr oJPb lJAjJu ßUuJr ˝kú KZuÇ ßvw kpt∂ kûo yS~J fíK¬Tr KTZM j~Ç fPm mJÄuJPhv ßTJY IKunJr TJat\ x∂áÓ Ijq TJrPe, ÈFA aMjtJPoP≤ @oJPhr IPjT CjúKf yP~PZÇ yfJvJr KTZM ßjAÇ @orJ F ßgPT mrÄ AKfmJYT IPjT KTZMA KjPf kJKrÇ' fPm mJ˜mfJ yPuJ TJatP\r IiLPj mJÄuJPhv k´fqJvJ IjMpJ~L lu kJPò jJ, ßUuJ ßgPT yJKrP~ ßVPZ

PoP~Phr KâPTPar cmäM K\ ßV´x!

dJTJ, 13 oJYt : xŒ´Kf mwtPxrJ jJrL KâPTaJPrr kMrÛJrKa rqJPYu ßyPyJ KlîP≤r jJPo TrJr Kx≠J∂ KjP~PZ @AKxKxÇ KT∂á ßT FA Klî≤? fUj fJÅr ÛJat kPr ÛMu pJS~Jr KhjÇ ZMKar KhjèPuJ~ mJ ImxPr nJA @r fJÅr mºMPhr xPñ mJKzr xJoPjr rJ˜J~ ßjPo ßpPfj mqJa-mu KjP~Ç FTKhPjr WajJ∏PUuJr èÀfôkNet xoP~ kMKuv FPx gJKoP~ ßh~ ßUuJÇ rJ˜J mº TPr ßUuJr IKnPpJPV fJÅr nJA @r Ijq ßZPuPhr jJo-KbTJjJ KuPU ßj~ kMKuvÇ SA kMKuv xhPxqr TuJr ßYPk iPr rqJPYu ßyPyJ Klî≤ mPuKZPuj, È@KoS ßUPuKZÇ' kMKuPvr SA ßuJT fJÅr KhPT fJKTP~ C•r KhP~KZPuj, ÈPoP~rJ KâPTa ßUPu jJÇ' TgJaJ KlîP≤r IyÄPmJPi iJÑJ KhP~KZuÇ @r KhP~KZu mPuA KfKj yPf ßkPrKZPuj jJrL KâPTPar IV´hNfÇ Klî≤ ÊiM KâPTaJrA KZPuj jJ, KZPuj KâPTa KuKUP~ @r KâPTa xÄVbTSÇ Vf \JjM~JKrPf jJ-PlrJr ßhPv kJKz

\oJPjJ Klî≤ AÄuqJ¥ jJrL KâPTa hPur yP~ 22Ka ßaˆ ßUPuPZjÇ mqJKaÄ Vz 45.54Ç 23 S~JjPcPf fJÅr mqJKaÄ VzaJ @rS BwteL~∏58.45! 1973 xJPu AÄuqJP¥ ßoP~Phr k´go KâPTa KmvõTJk @P~J\Pj mz nNKoTJ KZu KlîP≤rÇ fJÅr ßjfíPfôA ßxmJPrr KmvõTJk K\PfKZu ˝JVKfT AÄuqJ¥Ç \Lmj\MPz xm KâPTaL~ I\tPjr ˝LTíKf ßkP~PZj, k´go jJrL KâPTaJr KyPxPm \J~VJ TPr KjP~PZj @AKxKxr yu Im ßlPoÇ KâPTPa FKVP~ pJS~Jr ßk´reJ kKrmJr ßgPTA ßkP~KZPujÇ mJKzr @KXjJ~ lMumJVJPjr xJoPj KlîP≤r \jq KâPTa ßUuJr \J~VJ TPr KhP~KZPuj mz nJAÇ hMA nJAPmJj ßUuPfj ßxUJPjÇ FTmJr mz nJA fJÅPT mqJKaÄA KhKòPuj jJÇ ImPvPw pUj Klî≤PT mqJKaÄ KhPuj, mz nJAP~r ÈPZPz ßh oJ, ßTÅPh mJÅKY' Im˙J! KTZMPfA fJÅPT @Ca TrPf kJrKZPuj jJ nJAÇ KmrKf KhP~ KhP~ Kfj Khj mqJKaÄ TPr 380 rJPj IkrJK\f gJTPuj Klî≤Ç

˝JnJKmT ßxRªptÇ Fxm oPj TKrP~ Khu fJÅr TgJ, ÈyqJÅ, oJjKZ @oJPhr IPjT kKrvso TrPf yPmÇ' FaJA @xPu Kmvõ yKT KuPVr KÆfL~ rJC¥ ßgPT mJÄuJPhPvr mz KvãJÇ TgJaJ xJPmT ßUPuJ~Jz, xÄVbT xmJr oMPUA ßvJjJ pJKòuÇ xmJA fJKVh KhKòPuj oJPb @rS vso ßdPu ßhS~Jr SkrÇ IKijJ~T K\KoS Fr xPñ FTofÇ fPm FA aMjtJPoP≤ mJÄuJPhv hu fJÅr ßYJPU nJPuJA TPrPZ, È@orJ nJPuJ yKT ßUPuKZÇ fPm luaJ @rS nJPuJ yPf kJrfÇ ßxaJ y~Kj IPjT ßVJu jÓ TrJ~Ç' oqJPY @xPu

FT-hMKa ßTJ~JatJPr nJPuJ ßUPuPZ mJÄuJPhvÇ kMPrJ xo~ ßTJPjJ oqJPYA ßxrJaJ KhPf kJPrKjÇ Kj~Kof pJÅrJ mJÄuJPhPvr oqJY ßhPUPZj, fJÅPhr oNuqJ~jaJ @mJr FTaM KnjúÇ fJÅrJ muPZj, xoP~r YqJPuP† CfrJPf mJÄuJPhvPT FUj jmLj ßUPuJ~Jz fMPu @jPf yPmÇ FA aMjtJPo≤A Imvq Khu FT jfMPjr xºJjÇ ßxrJ ChL~oJj ßUPuJ~JPzr kMrÛJraJ CPbPZ mJÄuJPhPvr 17 mZr m~xL jmLj lPrJ~Jct @rvJh ßyJPxPjr yJPf, aMjtJPoP≤ pJÅr KˆPT ßVJu @PZ hMKaÇ ßoKrjJPxtr yJuTJ-kJfuJ

VzPjr @rvJhPT KjP~ ßTJY oJymMm yJÀj CòôKxf, ÈPZPuKar oPiq k´KfnJ @PZÇ KjP\PT KbTbJT FKVP~ KjPf kJrPu S IPjT hNr ßpPf kJrPmÇ' ßxA k´Kfv´∆Kf @rvJPhr KˆPTS ßhUJ ßVPZÇ aMjtJPoP≤r ßxrJ ßUPuJ~Jz yP~PZj YLPjr KocKløJr fJuJPT, ßxrJ ßVJurãT KoxPrrÇ fPm ßvwaJ nJPuJ y~Kj mJÄuJPhPvr KocKløJr xJPrJ~JPrrÇ WJjJr FT ßUPuJ~JzPT KˆT KhP~ @WJf TrJ~ fJÅPT Kfj oqJY KjKw≠ TPrPZ @∂\tJKfT yKT ßlcJPrvjÇ

@AKxKxPT cM ßkäKxr Kfr dJTJ, 13 oJYt : hKãe @Kl∑TJ IKijJ~PTr oPj yPò, K˛g-PTJyKur ßãP© @AKxKxr @Yre KZu jojL~ KˆPnj K˛Pgr hJKm, SA oMyNPft fJÅr oJgJ TJ\ TrKZu jJÇ KmrJa ßTJyKu FA mqJUqJ oJPjjKjÇ fJÅr IKnPpJV, Kˆn K˛g xLoJ ZJKzP~ ßVPZjÇ k´vú fMPuPZj IPˆsKu~Jj IKijJ~PTr xffJ KjP~SÇ F KjP~ hM\Pjr, hMA ßmJPctr mYxJS yP~PZÇ @AKxKx Imvq hM\Pjr TJCPTA ßTJPjJ vJK˜ ßh~KjÇ @r FPfA ImJT yP~PZj kMPrJ WajJKar mJAPr gJTJ @PrT\j∏lJl cM ßkäKxÇ hKãe @Kl∑TJ IKijJ~PTr oPj yPò, K˛g-PTJyKur ßãP© @AKxKxr @Yre KZu jojL~Ç mrÄ Fr @PV fJÅr ßãP© Fr ßYP~ ßZJa IkrJPi Fr ßYP~S ßmKv TPbJr KZu KâPTPar Kj~πT xÄ˙JÇ PTJyKu-K˛Pgr KmfTtaJ FUPjJ frfJ\JÇ ßmñJuMÀPf nJrf-IPˆsKu~J KxKrP\r KÆfL~ ßaPˆ KrKnC ßjS~Jr @PV ßcsKxÄÀPor KhPT fJTJj K˛gÇ

F KjP~A UqJkJ ßTJyKuxy kMPrJ nJrf huÇ fJÅPhr ßYJPU FKa ßxsl k´fJreJ, Kc@rFx @APjr u–WjÇ IjqKhPT K˛Pgr ßYJPU ßxKa KZu ÈPmsAjPlAc'Ç FA KmfPTt \zJPjJr \jq Imvq hM\Pjr ßTCA vJK˜ kJjKjÇ fPm @AKxKxr kã ßgPT muJ yP~PZ, 16 oJYt rJÅKYPf ÊÀ yPf pJS~J fífL~ ßaPˆr @PV oqJY ßrlJKr hMA IKijJ~PTr xPñ TgJ mPu fJÅPhr hJK~fô @PrTmJr oPj TKrP~ ßhPmjÇ FPfA ImJT cM ßkäKxÇ F KjP~ TgJ muPf KVP~ ßk´JKa~J IKijJ~T ßaPjPZj Vf jPn’Pr IPˆsKu~J~ fJÅr KmÀP≠ @jJ mu ßaŒJKrÄP~r IKnPpJPVr k´xñÇ ßyJmJat ßaPˆ YMAÄVJo KYPmJPf gJTJ Im˙J~ mPu uJuJ oJUJPjJr \jq cM ßkäKxr oqJY Klr

vfnJV \KroJjJ TrJ y~, hMKa KcPoKra kP~≤S ßpJV y~Ç cM ßkäKxr ßYJPU ßxKa KZu K˛gPTJyKur KmfPTtr ßYP~S ßZJa IkrJiÇ @r F TJrPeA FUj @AKxKxr Foj KjKw&â~fJ~ KmK˛f 32 mZr m~xL hKãe @Kl∑TJjÇ VfTJu cJPjKcPj KjCK\uqJP¥r xPñ cs ßaPˆr kr xÄmJh xPÿuPj F k´xñ CbPfA cM ßkäKx mPu KhPuj, È@Ko ImJT yP~KZ (PTC vJK˜ jJ kJS~J~)Ç IPˆsKu~J~ @Ko pJ TPrKZ, ßxKa ßfJ Fr fMujJ~ IPjT ßZJa IkrJi oPj y~ @oJr TJPZÇ' fJÅr @r ßTJyKuPhr KmÀP≠ @jJ IKnPpJV hMKa Knjú, vJK˜S Knjú yS~JrA TgJÇ fPm hMKa mqJkJPr @AKxKxr @YrPe KnjúfJ ßYJPU ßuPVPZ cM ßkäKxr, ÈImvqA hMKa WajJ KnjúÇ @Ko ImJT yP~KZ ßpnJPm xmKTZM WaPZ, fJ ßhPUÇ y~PfJ @Ko KjP\r KhT KmPmYjJ TPr TgJ muKZÇ fPm @oJr oPj yP~PZ, @AKxKx @oJr mqJkJPr IPjT TPbJr KZuÇ

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017  

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017  

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017

Advertisement