Page 20

20 Bangla Post 17 March - 23 March, 2017

PTJrL~ CkÆLPk jfMj xÄTa KoÄ^JS ^JS PTJrL~ CkÆLPk jfMj xÄTa WKjP~ CbPZÇ Vf ßlms∆~JKrr oJ^JoJK^ xoP~ C•r ßTJKr~J oJ^JKr kJuäJr mqJKuKˆT ßãkeJP˘r krLãJoNuT C“Pãke TPrPZÇ Frkr 1 oJYt ßgPT hKãe ßTJKr~J S oJKTtj pMÜrJÓs FT jK\rKmyLj ßpRg xJoKrT oyzJ ÊÀ TPrÇ @VJoL FKk´Pur ßvw kpt∂ FA xJoKrT oyzJ YuPmÇ FPf hMA ßhPvr CPuäUPpJVqxÄUqT ˙u, ßjR S KmoJjPxjJ IÄv KjPòjÇ Km-52 ßmJoJÀ KmoJj S KmoJjmJyL ACFxFx TJut KnjxPjr oPfJ ßTRvuVf pπS FPf mqmÂf yPmÇ @r rJKv~J S YLPjr @kK• xP•ôS pMÜrJÓs hKãe ßTJKr~J~ aJKotjJu yJA IqJuKaYMc FKr~J KcPl¿ (gJc) KoxJAu Km±ÄxL mqm˙J ˙Jkj TrPZÇ SKhPT ßpKhj pMÜrJÓs-hKãe ßTJKr~J ßpRg oyzJ ÊÀ yPuJ, ßxKhjA C•r ßTJKr~Jr ßjfJ KTo \ÄáCj ßTJKr~Jj Kkkux @Kotr T’JA¥ ACKja 966 xlr TPrPZjÇ kJÅY Khj kr C•r ßTJKr~J YJrKa mqJKuKˆT ßãkeJ˘ C“Pãke TPrÇ \JjJ pJ~, Fr FTKa \JkJj CkTNPur 200 oJAPur oPiq kPzPZÇ FA krLãJr TJrPe IKiTJÄv KmPvwù KmvõJx TrPf ÊÀ TPrPZj, C•r ßTJKr~J mqJkT yJPr kJroJeKmT S mqJuJKˆT ßãkeJP˘r o\Mf mJKzP~PZÇ @r 2020 xJPur oPiq fJrJ @PoKrTJ oyJPhPv @WJf yJjPf xão∏Foj hNrkJuäJr ßãkeJP˘ ßZJa @TíKfr kJroJeKmT S~JrPyc pMÜ TrPf kJrPmÇ C•r ßTJKr~Jr k´KfKjKi S xJPmT ß\qÔ oJKTtj TotTftJPhr oPiq oJYt oJPxr ÊÀr KhPT @PuJYjJ yS~Jr TgJ KZuÇ KT∂á oJKTtj krrJÓs h¬r C•r ßTJKr~Jr TNajLKfTPhr KnxJ KhPf I˝LTíKf \JjJPu @PuJYjJ

mJKfu yP~ pJ~Ç FPf hMA ßhPvr oiqTJr ßpJVJPpJPVr WJaKf KYr˙J~L „k ßkuÇ mftoJPj ßhv hMKa ßpoj oMPUJoMKU Im˙JPj gJTJr TJrPe ßp ^MÅKTPf rP~PZ, fJ @rS mJzuÇ oJKTtj ßk´KxPc≤ ßcJjJfl asJŒ hívqf C•r ßTJKr~Jr Skr YJk mJzJPjJr Kx≠J∂ KjP~PZjÇ KTPor xPñ xrJxKr TgJ jJ mPu FmÄ k´YJreJr mJVJz’rPT mJ˜mJ~j jJ TPr KfKj F kPg yJÅaPZjÇ asJPŒr jqJvjJu KxKTCKrKa TJCK¿u C•r ßTJKr~J-Kmw~T pMÜrJPÓsr jLKf VnLrnJPm kptJPuJYjJ TrPZÇ fJrJ KmKnjú x÷Jmq jLKf UKfP~ ßhUPZÇ Fr oPiq rP~PZ C•r ßTJKr~Jr kJroJeKmT ˙JkjJr Skr KjmíK•oNuT IfKTtf yJouJ ßgPT ÊÀ TPr TPbJr KjPwiJùJ @PrJPkr oJiqPo xrTJr kKrmftPjr oPfJ ÈTNaQjKfT' khPãkÇ FojKT asJŒ C•r ßTJKr~Jr xPñ FTTnJPm @PuJYjJ TrPf rJK\ gJTPuS fJÅr k´vJxj hívqf fJ TrPf k´˜f M j~Ç TJre, fJPhr ßpoj C•r ßTJKr~J-Kmw~T xoKjõf jLKf ßjA, ßfoKj fJPhr jLKf k´e~Pjr KmvõJxPpJVq Totk≠Kf ßjAÇ asJPŒr ßyJ~JAa yJCx TotyLjfJ~ oMU gMmPz kPzPZÇ oJAPTu KlîjPT ybJ“ \JfL~ KjrJk•J CkPhÓJr kh ßgPT xrJPjJA j~, krrJÓs S k´KfrãJ oπeJuP~ FKv~J-k´vJ∂ oyJxJVrL~ Iûu ßhUnJu TrJr oPfJ ß\qÔ TotTftJPhr InJm ßgPTS mqJkJraJ ßmJ^J pJ~Ç KjmtJyL KmnJPVr FA vNjqfJ xP•ôS pMÜrJÓs C•r ßTJKr~Jr FA xJŒ´KfT ßãkeJ˘ krLãJPT èÀfr ÉoKT KyPxm Veq TrPZÇ IPjT TÄPV´x xhxq S ß\qÔ xJoKrT TotTftJ FUj TKbjfr khPãk ßjS~Jr hJKm TrPZjÇ Fr oPiq @PZ xπJxmJPhr rJÓsL~ kíÔPkJwTPhr fJKuTJ~ KTo xrTJPrr jJo ßdJTJPjJ FmÄ xMKjKhtÓ yJouJ YJuJPjJr \jq pMÜrJPÓsr KmPvw mJKyjLPT TJP\ uJVJPjJÇ KT∂á FPf ÊiM ßhvKar KjrJk•JyLjfJr ßmJiA fLms yPm, @r KTZM j~Ç pMÜrJÓs S hKãe ßTJKr~Jr ßVJP~ªJrJ KmvõJx TPrj, C•r ßTJKr~Jr yJPf 10 ßgPT 16Ka kJroJeKmT I˘ S xyxsJKiT mqJKuKˆT ßãkeJ˘ @PZÇ lPu xJoKrTnJPm C•r ßTJKr~Jr ÉoKT ITJptTr TrPf yPu pMÜrJÓs S

Ko©Phr ãKfr oMPU kzPf yPmÇ SKhPT hKãe ßTJKr~Jr ßk´KxPc≤ kJTt èP~jáPy IKnvÄKxf yS~J~ ßhvKar kPã I∂f @VJoL TP~T oJx jfMj jLKf V´ye TrJ x÷m yPm jJÇ IjqKhPT ßTJrL~ CkÆLPk YLPjr nNKoTJ âPoA \Kau yP~

oJAPTu KlîjPT ybJ“ \JfL~ KjrJk•J CkPhÓJr kh ßgPT xrJPjJA j~, krrJÓs S k´KfrãJ oπeJuP~ FKv~J-k´vJ∂ oyJxJVrL~ Iûu ßhUnJu TrJr oPfJ ß\qÔ TotTftJPhr InJm ßgPTS mqJkJraJ ßmJ^J pJ~Ç CbPZÇ FTKhPT fJrJ C•r ßTJKr~Jr krLãJoNuT ßãkeJ˘ C“PãkPer KmPrJKifJ TPrPZ FmÄ KjrJk•J kKrwPhr k´˜Jm IjMxJPr ßxUJj ßgPT T~uJ @ohJKj mJKfu TPrPZÇ Fr k´KfKâ~J~ C•r ßTJKr~Jr rJÓsL~ VeoJiqo FfaJ hNPr ßVPZ ßp fJrJ bJPrPbJPr mPu mPxPZ, YLj ÈpMÜrJPÓsr fJPu jJYJ ÊÀ TPrPZÇ' KT∂á YLj hKãe ßTJKr~Jr jfMj gJc mqm˙JPT èÀfr ßTRvuVf ÉoKT oPj TPrÇ YLjJPhr CPÆV yPò, gJPcr Fé-mqJP¥r rJcJr YLPjr ßxPT¥ ˆsJAT kJroJeKmT xãofJPT jJTY TPr ßhPmÇ FA mqm˙J oJKTtj S \JkJKj mqm˙Jr xPñ pMÜ yP~ C•r-kNmt FKv~JmqJkL \Ju ‰fKr TrPf kJPrÇ \JkJKj k´iJjoπL KvjP\J @Pm Kj\ ßhPv

gJc mqm˙J ˙JkPj ßfJzP\Jz ÊÀ TPrPZjÇ 2016 xJPur jPn’r oJPx hKãe ßTJKr~J S \JkJj xJoKrT ßVJP~ªJ fgq @hJj-k´hJPjr uPãq FT YMKÜ xA TPrÇ fJrJ CnP~A pMÜrJPÓsr Ko©, pKhS FTxo~ fJrJ \Jfv©M KZuÇ FUj fJPhr oPiq pKh KÆkãL~ xŒPTtr CjúKf y~, ßx ßãP© YLj-rJKv~Jr CPÆV yPò, FA ß\Ja kNmJt ûPu ßZJaUJPaJ jqJPaJ yP~ CbPmÇ FUj C•r-kNmJt ûPu ˚J~MpPM ≠r @hPu KjrJk•J mäT VPz CbPu @ûKuT ‰mKrfJ ÊiM mJzPmAÇ FA kKrK˙Kf FzJPf YLj xm ßhvPT FTaM ßnPmKYP∂ FPVJPjJr @øJj \JjJPòÇ YLjJ krrJÓsoπL S~JÄ A xŒ´Kf mPuPZj, pMÜrJÓs S C•r ßTJKr~J ÈiJmoJj ßasPjr oPfJ, pJrJ FPT IPjqr KhPT ßiP~ @xPZÇ ßTC TJCPT rJ˜J KhPf rJK\ j~'Ç xŒ´Kf ßmAK\ÄP~ S~JÄP~r xPñ C•r ßTJKr~Jr xyTJrL krrJÓsoπL Kr KTPur xJãJ“ yP~PZÇ Frkr 18 oJYt S~JÄ oJKTtj krrJÓsoπL ßré KauJrxPjr xPñ ßhUJ TrPmjÇ YLjJ ßk´KxPc≤ Kx KYj KkÄP~r xPñ asJPŒr ‰mbT @P~J\j TrPf KfKj ßxUJPj pJPmjÇ FaJ muJr IPkãJ rJPU jJ, C•r ßTJKr~Jr kJroJeKmT xÄTa xoJiJjA yPm FA ‰mbPTr oNu uãqÇ YLj KÆoMUL k´˜Jm KhP~PZÇ k´gof, C•r ßTJKr~JPT kJroJeKmT S ßãkeJ˘ krLãJ mº TrPf yPmÇ IjqKhPT hKãe ßTJKr~J S pMÜrJPÓsr ßpRg xJoKrT oyzJ mº TrPf yPmÇ KÆfL~f, xm kãPT @PuJYjJr ßaKmPu @xPf yPmÇ Fr uãq yPm, ßTJrL~ CkÆLkPT kJroJeKmT I˘oMÜ TPr vJK∂YMKÜ xA, pJ 60 mZPrr kMPrJPjJ ßTJKr~Jj S~Jr @KotˆJAx IqJKV´Po≤PT k´Kf˙Jkj TrPmÇ TgJ yPò, C•r-kNmt FKv~J~ IKmvõJx mJzPu oJKTtj-YLj xŒTt @rS UJrJk yPm, ßp xŒPTtr oPiq AKfoPiq ‰iPptr InJm ßhUJ pJPòÇ fJA FUj bJ¥JoJgJr oJjMw hrTJrÇ

IjMmJh: k´fLT mitj, ˝fô: k´P\Ö KxK¥PTaÇ KoÄ^JS ^JS: ßmAK\ÄP~r YJryJr AjKˆKaCPar VPmweJ ßlPuJÇ

ZJ© xÄxh KjmtJYj y~f yPm KT∂á ßjfífô VPz CbPm KT? IiqJkT c. oL\JjMr ryoJj xŒ´Kf ZJ© xÄxh KjmtJYj KjP~ ßmv @PuJYjJ yPòÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r xoJmftPj oyJoJjq rJÓskKf ZJ© xÄxh KjmtJYj xŒPTt mÜmq rJUJr kr Kmw~Ka @PrJ èÀfô ßkP~PZÇ rJÓskKf mPuPZj, ZJ© xÄxh KjmtJYj yS~J CKYfÇ ßxAxPñ KfKj k´vúS ßrPUPZj, ßTj ZJ© xÄxh KjmtJYj yPò jJ? fPm ZJ© xÄxh KjmtJYj jJ yPuS ZJ© xÄxPhr TotTJ§ KT∂á KjKmtPW&j ImqJyf rP~PZÇ TJP\A xJiJre oJjMPwr ImVKfr \jq \JjJPjJ hrTJr, ZJ© xÄxh ßpxm TJ\ Trf, fJ FPTmJPr mº yP~ ßVPZ, KTÄmJ ßjA, FojKa nJmJr TJre ßjAÇ ZJ© xÄxPhr k´iJj TJ\xoNy ßpoj-FéasJ TJKrTMuJo, ZJ© xÄVbjèPuJr Inq∂rLe KjmtJYj, KjP\Phr oJP^ ßjfífô VPz ßfJuJ, jJjJ IjMÔJPjr @P~J\j xKbTnJPmA YuPZÇ yPf kJPr FTKa mz IjMÔJj @P~J\Pjr ßp mqm˙J ßxaJ fJrJ TrPf kJrPZ jJÇ ZJ© xÄxPhr TJ\ ßpoj∏ âLzJ k´KfPpJKVfJ, xJÄÛíKfT k´KfPpJKVfJ, KmfTtxy jJjJ @P~J\j mº yP~PZ, Foj mJftJ jJ ßhS~JA nJPuJÇ fJrkrS xKbT ßpJVq ßjfífô VPz ßfJuJr \jq ZJ© xÄxh KjmtJYj \ÀKrÇ mftoJPj @orJ FTKa VefJKπT xoJP\ mxmJx TrKZÇ FUJPj rJ\QjKfTnJPm \jk´KfKjKi KjmtJKYf TrJ y~Ç fJrJ \jVPer xJKmtT TuqJPe TJ\ TPrjÇ fPm Có KvãJñPj ZJ© xÄxh KjmtJYj jJ gJTPuS k´JgKoT KmhqJuP~ ZJ© xÄxh KjmtJYPjr oPfJ mqm˙J rP~PZÇ UMPh KvãJgtLrJ ßnJPar oJiqPo fJPhr k´KfKjKi KjmtJYj TrPZÇ FPf fJrJ FT irPjr VefJKπT kKrPmPv ßmPz CbPZÇ fPm KmvõKmhqJu~ IñPj ZJ© xÄxPhr oNNu ߈TPyJflJr yPuJ KmKnjú ZJ© xÄVbjÇ KT∂á mJÄuJPhPvr KmvõKmhqJu~èPuJr TqJŒJPx hLWt hMA pMV pJm“ fJPhr ZJ© xÄVbjèPuJr oPiq

ßfoj FTaJ xyJm˙Jj ßjAÇ pUj ßp rJ\QjKfT hu xrTJPrr ãofJ~ gJPT, ßxA hPur ZJ© xÄVbPjr ßjfífô TqJŒJPx ßmKv ßhUJ pJ~Ç Ijq rJ\QjKfT hPur ZJ© xÄVbPjr CkK˙Kf ßfoj ßYJPU kPz jJÇ fPm FT xo~ FA KmPrJi @PrJ mqJkT KZuÇ rJ\QjKfT ZJ© xÄVbPjr FT V´∆kPT TqJŒJx KTÄmJ @mJKxT yu ßgPT ßmr TPr ßhS~Jr oPfJ kKrK˙Kf IPjTJÄPvA TPo FPxPZÇ pKh ZJ© xÄxh KjmtJYPjr @P~J\j TrJ y~, fJyPu ßhUJ pJPm IKiTJÄv KmvõKmhqJuP~ FTfrlJnJPm KjmtJYj xŒjú yPmÇ KjmtJYPj FT kã @xPm @mJr Ijq kã @xPm jJÇ ZJ© xÄxh KjmtJYPj ßoiJmL FmÄ nJPuJ KvãJgtLrJ IÄvV´ye TrPm, k´Tíf k´KfKjKifô FmÄ ßjfífô VPz CbPm∏Foj k´fqJvJ kNre yS~Jr ßTJPjJ x÷JmjJ ßjAÇ k´go ßvsKePf k´go Foj KvãJgtL KjmtJYj TrPm∏Foj KhjS @r ßjAÇ fJrkrS ßTJPjJ jJ ßTJPjJnJPm k´KfKjKifô FmÄ ßjfífô VPz CbPm∏ pJr yJf iPr VefPπr KmTJv ImqJyf gJTPmÇ ZJ© xÄxh KjmtJYj mº yS~Jr TJreS rP~PZÇ ßrJPT~J yPur ßoP~Phr Skr @âoPer ßrv iPrA ZJ© xÄxh KjmtJYj mº yP~ pJ~Ç @mJr ZJ© xÄxh KjmtJYj TrPf KVP~ \xLoC¨Lj yPu yfqJr WajJ WPaÇ @oJPhr ßhPv hLWtKhj xJoKrT vJxj KZuÇ xJoKrT vJxj KZu Yro Im˙J˝„kÇ xJoKrT vJxPjr KmÀP≠ @oJPhr xo˜ rJ\QjKfT hu xÄWm≠nJPm k´KfPrJi FmÄ k´KfmJh VPz fMPuKZuÇ lPu rJ\QjKfT huèPuJr oJP^ FT irPjr xy-Im˙Jj KZuÇ KT∂á pUj VefJKπT xoJ\ mqm˙J VPz Cbu, KbT fUjA rJ\QjKfT huèPuJr oPiq FT irPjr hNrfô ‰fKr y~Ç kJr¸KrT xŒTt FmÄ xyJm˙JPjr ImjKf WPaÇ pUj rJ\QjKfT hu rJÓs ãofJ~ @Px fUjA rJ\QjKfT huèPuJr oPiq FT irPjr k´KfkPãr xíKÓ y~Ç lPu KoKaÄ, KoKZu, xnJ, ßxKojJrxy ßTJPjJ TotxNKYr @øJj TrJ yPu Ijqkã ßxUJPj pJS~Jr oPfJ kKrPmv ßjA mPu CPuäU TPrÇ KbT FTA ojoJjKxTfJ @oJPhr ZJ© xÄVbjèPuJrÇ ZJ© xÄxh KjmtJYj jJ yS~Jr \jq FKaA

k´iJj TJreÇ ZJ© xÄxh KjmtJYj TrJr \jq dJTJ KmvõKmhqJuP~r kã ßgPT CPhqJV ßjS~J yP~KZuÇ ZJ© xÄVbjèPuJr xPñ @PuJYjJ TrJ y~Ç TJre ZJ© xÄVbjèPuJA ZJ© xÄxh KjmtJYPjr k´iJj xMKmiJPnJVLÇ rJÓskKfr AòJ IjMpJ~L y~PfJ ZJ© xÄxh KjmtJYj yPm, KT∂á xKfqTJPrr ßjfífô FmÄ k´KfKjKifô VPz CbPm KTjJ fJ KjP~ xPªy rP~PZÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~ KvãT xKoKf KTÄmJ Kcj KjmtJKYf yj ßnJPar oJiqPoÇ FmJr Kcj KjmtJYPj IPjT IjMwPh ßTJPjJ k´KfƪôL k´JgtLA KZPuj jJÇ IPjPT KmjJk´KfÆKªôfJ~ KjmtJKYf yP~PZjÇ dJTJ KmvõKmhqJuP~r KmùJj IjMwPhr oPfJ mz FTKa IjMwPh k´JgtLA kJS~J pJ~ jJÇ FA Im˙J KmrJ\ TrPZ @mJKxT yuèPuJPfÇ KmvõKmhqJuP~r ßUuJiMuJ, C“xm, xJÄÛíKfTxy jJjJ IjMÔJPjr @P~J\j ZJ©rJA TPr gJPTÇ TJP\A FA xm @P~J\Pj FUj pJrJ ßjfífô KhPò, ZJ© xÄxh KjmtJYj yPu fJrJA KjmtJKYf yPmÇ fPm ZJ©Phr TuqJPe pf aJTJ \oJ y~, fJ fJPhr ßkZPjA mq~ y~Ç FUJPj aJTJ FKhT-SKhT yS~Jr ßTJPjJ TJre ßjAÇ TJre xrTJr IKcPar oJiqPo aJTJ ßh~Ç IjMÔJjoJuJ @P~J\Pjr \jq KvãTrJ ßTmu VJAcuJAj ßhj, KvãJgtLrJA xm KTZM TPrjÇ TJP\A ZJ© xÄxh KjmtJYj yPu SA ZJ©rJA KjmtJKYf yPmjÇ TJre xm KvãJ k´KfÔJPj xm TJP\ fJrJA Ku¬Ç KjmtJYPjr \jq pUjA ZJ© xÄVbjèPuJr xPñ mxJ yPm, fUjA @PrT kã muPm ßxUJPj pJS~Jr oPfJ kKrPmv ßjAÇ Ijq xoP~r fMujJ~ mftoJPj ZJ© rJ\jLKf IPjT nJPuJ @PZÇ TqJŒJPx ßVJuJèKu xKyÄxfJ ßjA muPuA YPuÇ TJP\A @PVr ßYP~ ZJ© rJ\jLKf IPjT Cjúf yP~PZÇ TJre FojS xo~ KZu pUj KvãT KjP\ hJÅKzP~ ßgPT ZJP©r krLãJ KjP~PZjÇ krLãJ ßvPw KvãT ZJ©PT VJKzPf fMPu KhP~PZjÇ FUj pJ ßhUJ pJPò, fJ yPuJ FT rJ\QjKfT ofJhPvtr KvãJgtLPhr CkK˙Kf TqJŒJPx ßmKvÇ ZJ© xÄxh KjmtJYPj ZJ© xÄVbjèPuJr oPiq k´KfÆKªôfJ yS~Jr ßTJPjJ xMPpJV ßjAÇ FUj cJTxM

KjmtJYj jJ gJTPuS TqJŒJPx kKrPmv nJPuJ @PZÇ rJÓskKf ßpPyfM mPuPZj TJP\A ZJ© xÄxh KjmtJYj TrPfA yPmÇ @oJr \VjúJg KmvõKmhqJuP~ KjmKºf ZJ© xÄVbPjr xÄUqJ 18KaÇ Fr oPiq rP~PZ KmFjKxKx, ßrJnJr ÛJCa ßgPT ÊÀ TPr xJÄÛíKfT ß\Ja, ChLYL, xJÄmJKhT xKoKfxy 18Ka xÄVbjÇ k´PfqT xÄVbjPT \J~VJ FmÄ IjMhJj ßhS~J y~Ç FA xÄVbjèPuJr ßjfífô KjmtJYPjr oJiqPo KjitJre TrJ y~Ç xÄVbjèPuJr KjmtJYj y~ huKjrPkãnJPmÇ rJ\QjKfT huèPuJr xPñ @oJPhr ZJ© xÄVbjèPuJr FT irPjr xŒTt rP~PZÇ ZJ© xÄxh KjmtJYPjr \jq rJ\QjKfT hPur xPmtJó kptJ~ ßgPT @V´y gJTPf yPmÇ rJÓs kKrYJujJr TJP\ pJrJ Ku¬ fJPhrS xJyJpq-xyPpJKVfJ TJoqÇ xmPYP~ èÀfôkNet Kmw~ yPò, xTu ZJ© xÄVbjPT FT xPñ muPf yPm ßp, fJrJ ZJ© xÄxh KjmtJYj YJ~Ç fJyPu mJKT @P~J\j TrJaJ ßfoj TKbj yPm jJÇ TJre ZJ© xÄxh KjmtJYPj FTT ßTJPjJ ZJ© xÄVbj FTJ∂ @V´y ßhUJPu fJ jJjJ\j jJjJnJPm ßhUPmÇ \VjúJg KmvõKmhqJuP~r CkJYJpt KyPxPm @oJr ßo~JhTJu FA oJPxA ßvw yPmÇ KT∂á @oJr IKnùfJ yPuJ, ßTJPjJ xÄVbj ZJ© xÄxh KjmtJYj YJ~KjÇ fJrkrS mftoJPj FT irPjr ZJ~J ZJ© xÄxh rP~PZÇ ßpUJPj ßp Im˙J~ rP~PZ, ßxUJPj FT irPjr ßjfífô KmrJ\ TrPZÇ fPm ZJ© xÄxh KjmtJYj jJ yPuS FT irPjr ßjfífô VPz CbPZÇ KT∂á FPf ßjfíPfôr ˝LTíKf KouPZ jJÇ mftoJPj ZJ© xÄVbPjr ßjfíPfô Im˙JjTJrLrJ nJPmj fJrJ FT irPjr ßjfíPfôr oPiqA rP~PZjÇ lPu ZJ© xÄxh KjmtJYPjr Kmw~Ka fJPhr TJPZ èÀfô xyTJPr @Px jJÇ xPmtJkKr mftoJPj VefPπr yJu irJr \jq ßpJVq ßjfífô ßkPf yPu ZJ© xÄxh KjmtJYPjr KmT· ßjAÇ PuUT :CkJYJpt, \VjúJg KmvõKmhqJu~

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017  

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017  

Bangla Post- Issue 669, Date 17 03 2017

Advertisement