Page 1

ßk´Po kzJr xo~ AohJhMu yT Kouj


================================================

ßk´Po kzJr xo~ AohJhMu yT Kouj ßfJoJPT IJKo ßToj TPr ßkuJo, \JPjJ? oPj oPj TgJ mumJr xo~ oPj y~, IJxPu oPj oPj TgJ IJKo muKZ jJÇ muKZ ßpj xKfq TPrAÇ IJr vKot IJoJr kJPv IJPZÇ y~PfJ kJvJkJKv yÅJaKZ IJorJ, yÅJaPf yÅJaPf TgJ muKZÇ FUj ßpj KmPTu, ßvw KmPTuÇ IJr ßmzJPf FPxKZ xmM\ WJPxr KmvJu Kj\tj ßTJj oJPbÇ oJb ßkKrP~ IPjTUJKj hNPr „PkJKu KlPfr oPfJ FTaJ jhLÇ ßxA jhLr KhPT ßyÅPa pJKò IJorJÇ láKrP~ IJxJ KmPTu ßmuJr IJPuJ~ hM\j iPr IJKZ hM\jJr yJfÇ vKot ßpj IJ\ kPrPZ yJuTJ IJTJKv rÄP~r vJKzÇ IJoJr krPj K\¿ IJr xJhJ KavJatÇ xMm\ WJPxr oJPb IJoJPhr hM\jPT ZKmr oPfJ ßhUJPòÇ jhLr KhT ßgPT IJxJ yJS~J~ FPuJPoJPuJ yPò IJoJr YMu, vKotr IÅJYuÇ TgJ ÊPj KV´mJ mÅJKTP~ IJoJr KhPT fJTJu vKotÇ fJr ßxA IxJiJre V\hÅJf ßmr TPr yJxuÇ ßToj TPr ßkPu? WajJaJ IØMfÇ IJyJ mPuJA jJÇ ßhPv ßlrJr YJr kÅJYKhj kPrr TgJÇ TL TJrPe nJA~Jr ÀPo dáPTKZ, ßhKU nJA~J ßjAÇ KlPr IJxKZ, ybJ“ ßYJU kzu fJr ßmcxJAPcr KhPTÇ ßxUJjTJr ßoP^Pf xJhJ FTaJ UJo kPz IJPZÇ nJmuJo \ÀKr KTZM yPm, fáPu rJKUÇ fáuPf ßVKZ, aáT TPr hMPaJ ZKm ßmPrJPuJ UJo ßgPT, xPñ FTaJ TJV\Ç KTZM jJ ßnPmA ZKmr KhPT fJKTP~KZÇ FTA ßoP~r hMPaJ ZKm, FTaJ jLu rXP~r ßxPuJ~Jr TJKo\ krJ IJPrTaJ KlPrJ\J rXP~r vJKzÇ KT∂á TL ßp xMªr ßoP~ ßxÇ ZKmr oPfJ, FPTmJPr ZKmr oPfJÇ vJKz krJ ZKmaJ~ yJxPZ ßxÇ V\hÅJf ßhUJ pJPòÇ oJjMPwr yJKx ßp FPfJ xMªr yPf kJPr SA ZKm jJ ßhUPu, kPr IJxu oJjMwKaPT jJ ßhUPu IJoJr fJ \JjJ yPfJ jJÇ vKot IJmJr oMê ßYJPU IJoJr KhPT fJTJuÇ fJrkr? ßxA ßoP~r ZKm ßhPU IJoJr TL rTo ßpj FTaJ ßWJr ßuPV ßVu∏ ßT ßx? fJr ZKm nJA~Jr ÀPo ßTj? xPñr TJV\KaPf TL ßuUJ IJPZ? TJV\aJ UMPuKZÇ ßxaJ ßoP~Kar mJP~JcJaJÇ

01


================================================ fJr oJPj KT YJTKr mJTKrr mqJkJr! iM“! IJKo IJxPu FTaJ VJiJÇ ßYyJrJ FmÄ mJP~JcJaJ pJ ßhUKZ, FA ßoP~ YJTKr-mJTKr TrJr ßoP~ jJÇ IJr TrPuS ßx YJTKr ßh~Jr ßuPnPur oJjMw IJoJr nJA~J jJÇ fJyPu? oMyëPft mMP^ ßVuJo, KmmJy ßTxÇ KmP~r \jq kJ©kãPT kJbJPjJ yP~PZ FA UJoÇ fJr oJPj nJA~J KT kJ©kã! IJoJr vrLPr IØMf FT ßrJoJû yPuJÇ nJA~J kJ©kã yPu kJ©aJ ßT? IJKo! KT∂á IJKo \LmPj KmP~ Trm jJ FTgJ nJA~J nJmL IJoJr KfjPmJj xmJA \JPjÇ fJZJzJ IJoJr FUj IJaK©v DjYKuäv mZr m~xÇ FA m~Px KmP~! fJS Foj láaláPa IxJiJre xMªr FT pMmfL! mJP~JcJaJ pJ ßhUuJo, SPhr ßfJ IJoJr oPfJ kJP©r mqJkJPr A≤JPrPˆc yS~Jr TgJ jJÇ nJA~JPT K\Pùx Trm? nJmLPT? jJKT hMA FTKhj SP~a TPr mM^mJr ßYÓJ TrPmJ mqJkJraJ IJxPu TL? ZKmr UJoaJ KT \J~VJ oPfJ ßrPU YPu pJm? SA ßp muuJo fPfJãPe IJoJr oPiq ‰fKr yP~PZ IØMf FT ßWJrÇ ZKmr KhT ßgPT ßYJU xrJPf kJrKZ jJ IJKoÇ ZKm ßrPU YPu ßpPf kJrKZ jJÇ oPj yPò UJPo nPr ßluPuA ßpj oJjMwKa IJoJr TJZ ßgPT yJKrP~ pJPmÇ fJPT IJr ßTJgJS UÅMP\ kJm jJ IJKoÇ ßpoj FTKhj IJoJr \Lmj ßgPT yJKrP~ ßVPZ IJoJr xm ßYP~ Kk´~ oJjMw, IJoJr mJmJÇ UJPo rJUJ ZKmr oJjMwKaS mMK^ ßfoj TPrA yJKrP~ pJPm, fJPT IJKo IJr UÅMP\ kJm jJÇ UJoaJ mMT kPTPa nPr mJKz ßgPT ßmKrP~ FPxKZuJo IJKoÇ vKot IJmJr muu, fJrkr? fJrkr ßgPT ZKm mMPT KjP~ WMKrÇ pUj fUj ZKm ßmr TPr fJr KhPT fJKTP~ gJKTÇ oPj oPj TgJ mKuÇ KjP\r I\JP∂A ßpj ßk´Po kPz pJKò ßxA ßoP~rÇ ÊiM oPj y~, ßfJoJPT IJoJr YJAÇ ßfJoJPT IJoJr YJAÇ ßfJoJPT ZJzJ \LmPjr FTKa oMyëftS IJr YuPm jJ IJoJrÇ KT∂á ßxA rJPfA ßmv mz FTaJ iJÑJ IJKo ßUuJoÇ vKot muu, TL rTo? IJKo IJxJr kr rJPfr UJmJr IJoJPT ZJzJ UJj jJ nJA~JÇ ßpUJPjA gJKT jJ ßTj, rJPfr UJmJPrr xo~ mJKzPf IJoJPT gJTPfA yPmÇ nJA~Jr xPñ ßUPf mxPfA yPmÇ ßxA rJPfS mPxKZÇ nJA~J nJmL, fJPhr ßZPuPoP~ hMKa IJr IJKoÇ ybJ“ nJA~J nJmLPT muPuj, FTaJ UJo UÅMP\ kJKò jJÇ nJmL muPuj, KTPxr UJo?

02


================================================ xJhJ FTaJ UJoÇ ßnfPr vKotr hMPaJ ZKm IJr mJP~JcJaJ KZuÇ IJoJr nJmL FTaá IjqojÛ irPjr oJjMwÇ xyP\ TJPrJ jJo oPj rJUPf kJPrj jJÇ muPuj, vKot ßT? KYKj ßfJÇ fJyPu K\Pùx TrPu ßp! nJmL uJ\MT yJxPujÇ oJjMPwr jJo IJKo náPu pJAÇ nJA~Jr ßoP~aJ ßZJaÇ jJo ßoRaáKxÇ ßmx ßbÅJaTJaJ FmÄ lJaJlJKa TgJ muJ ßoP~Ç muu, IJÿM, ßfJoJr KjP\r jJoaJ oPj IJPZ jJ nMPu ßVZ? nJmL ßYJU kJKTP~ fJr KhPT fJTJPujÇ fáA YMk TrÇ ßZPuKar jJo vJSjÇ ßxS ßmJPjr xPñ fJu ßouJPuJÇ IJorJ ßfJoJr krLãJ KjKòÇ mPuJ ßfJ ßfJoJr kMPrJ jJo TL? ßZPuPTS vJxJPuj nJmLÇ FTaJ gJ√z oJrPmJÇ IJKo muuJo, fPm IJoJr xmJr jJo oPj gJPTÇ nJmLr kMPrJ jJo ßoJZJÿ“ IJlPrJ\J IJÜJr KvuJÇ ßoRaáKx muu, ßoJZJÿ“aJ TL? nJA~J muPuj, TL ÊÀ TrKu ßfJrJ? IJKo FTaJ UJo UÅMP\ kJKò jJ, IJr ßfJrJ... nJmL muPuj, vKotr ZKm mJP~JcJaJ ßfJoJPT KhP~KZu ßTj? IJKo fPfJãPe oJgJ KjYM TPr ßlPuKZÇ mMTaJ iMV iMV iMV iMV TrPZ FãKe nJA~J muPmj KmP~r mqJkJrÇ oJyLr FTaá m~x yP~PZ fJPf TL! KmPhPv gJTJ ßZPuÇ fJS \JotJjLr oPfJ ßhPvÇ ÊPj \JKyh xJPym fJr ßoP~r ZKm mJP~JcJaJ kJKbP~PZjÇ ÊPj nJmL y~PfJ muPmj, oJyLr \jq ßYÓJ TPr uJn TL? S ßfJ KmP~ TrPm jJÇ KT∂á FA ßoP~ yPu KmP~ ßfJ IJKo TrPmJA, xJrJ \Lmj fJr ZJ~J yP~ gJTmÇ hrTJr yPu KmPhPvr \Lmj ßlPu FPhPv YPu IJxmÇ hrTJr yPu fJPT KjP~ VJZfuJ~ gJTmÇ fmM fJPT IJoJr YJAÇ fUMKj Foj FT TgJ nJA~J muPuj, ÊPj oPj yPuJ, ßoWuJ IJTJPvr fuJ KhP~ yÅJaKZuJo IJKo, Fxo~ mJ\ kPzPZ oJgJ~, Kj”vP» oPr ßVKZ IJKoÇ nJA~J nJmL IJr fJPhr ßZPuPoP~r xPñ rJPfr UJmJr ßUPf mPxPZ ßp oJjMwKa ßx IJxPu oOfÇ ßmÅPY ßjAÇ nJmLr KhPT fJKTP~ nJA~J muPuj, fáKo mz IØMf IØMf k´vú TPrJÇ ßfJoJr xJoPjA jJ ßxKhj ßfJoJr mz'kJ muPuj VJKuPmr \jq ßoP~ ßhUPfÇ fáKoA jJ muPu \JKyh xJPyPmr ßoP~ vKot UMm xMªrÇ VJKuPmr xPñ UMm oJjJPmÇ IJoJPT TgJ muPf muPu! ßoRaáKx yJxPf yJxPf muu, IJÿM FUj muPm, VJKumaJ ßpj ßT? ßvJj IJÿM, IJKo muKZÇ VJKum nJA~J mzUJuJr ßZPu xmJA yJxPf uJVuÇ IJoJr ffãPe yJf kJ TÅJkPZÇ ÊiM oPj yPò IJoJr oJjMwKaPT KZKjP~ KjP~ pJPò VJKum jJPor FT\j oJjMwÇ ßx IJoJr v©∆Ç fJPT IJKo ßhPU ßjmÇ ßpoj TPr FTKhj ßhPU KjP~KZuJo IJuoVLr oJoJPTÇ ßpoj TPr ßhPU KjP~KZuJo ßxKuo è§JPTÇ nJA~J muPuj, KT∂á UJoaJ ßTJgJ~ yJrJPuJ mPuJ ßfJ?

03


================================================ nJmL muPuj, ßrPUKZPu ßTJgJ~? ßmcxJAPcÇ SKhPTA ßTJgJS fJyPu kPzPZÇ jJ kPzKjÇ IJKo fjú fjú TPr UÅMP\KZÇ KT∂á Wr ßgPT K\KjxaJ pJPm ßTJgJ~? mM^Pf kJrKZ jJÇ TL rTo FTaJ uöJr mqJkJr yPuJ mPuJ ßfJ? uöJr mqJkJr ßTj? mzkJPT mPuKZ ßoP~r ZKm mJP~JcJaJ kJbJPmJ, \JKyh xJPyPmr TJZ ßgPT ßYP~ IJjuJo... yJKrP~ ßVPZ FUj TL TrPm mPuJÇ \JKyh xJPymPT mqJkJraJ mMK^P~ mPu IJPrTaJ ZKm mJP~JcJaJ IJPjJÇ fJA TrPf yPmÇ IJKo fUj IJr ßUPf kJrKZ jJÇ VuJ KhP~S UJmJr jJoPZ jJÇ ÊiM oPj yPò IJoJr mMPTr ßnfr yJf dáKTP~ UJoPZ iPrPZ IJoJr Âh~Ç ßxA v©∆PT IJoJr FãáKe ßvw TrJ hrTJrÇ FãáKe CKYf VJKumPhr mJKzPf ZMPa pJS~J, KVP~ fJPT muJ, UmrhJr, vKotr KhPT fáKo ßYJU fáPu fJTJPm jJÇ fJTJPu ßfJoJr ßYJU IJKo fáPu ßluPmJÇ vKot ÊiM IJoJrÇ IJoJrÇ ffãPe ßpj jhLKar TJZJTJKZ YPu FPxKZ IJorJÇ vKot muu, fJrkr? fJrkr ßgPT ßfJoJPT IJKo UÅM\Pf ÊÀ TPrKZuJoÇ ACKjnJKxtKaPf, ßfJoJr KckJatPoP≤, FPx ßfJoJPT @Ko UÅM\Pf ÊÀ TPrKZuJoÇ FTKhjÇ hM'KhjÇ KfjKhjÇ KfjKhPjr Khj ßfJoJPT IJKo ßkP~ ßVuJoÇ fJrkr ßgPT IJKo ßfJoJr kJPv ZJ~Jr ofÇ fáKo ZJzJ FUj IJr IJoJr ßTJPjJ nJmjJ ßjA, KY∂J ßjA, ˝kú KTÄmJ TJ\ ßTJPjJaJA ßjAÇ KrTvJIuJ oOhMVuJ~, cJTu, xJPymÇ IJoJr xJzJ ßjAÇ ßuJTKa IJmJr cJTu, S xJPymÇ FA cJTKa ÊjPf ßkuJoÇ oMyëPft T·jJr ßxA jhLfLr ßgPT vKotr yJf ßZPz KlPr FuJo mJ˜PmÇ TL yP~PZ? TA pJAPmj, Tj? muuJo jJ dJTJ ACKjnJKxtKaÇ

04


================================================ AjnJrKxKa ßfJ IJAxJ kzKZÇ fJA jJKT ! FA k´go \J~VJaJ IJoJr ßYJPU kzu, \J~VJaJ IJKo KYjPf kJruJoÇ KaFxKx ZJKzP~ FKVP~ pJPò KrTvJÇ muuJo, rJPUJÇ FUJPjA jJomÇ vKot IJ\ UMm xMªr FTaJ vJKz kPrPZÇ yJuTJ IJTJKv rÄP~r aJñJAPur xNKfvJKzÇ xTJuPmuJ ßVJxu TPr vJKz krJr lPu IkNmt uJVPZ fJPTÇ ßpj FAoJ© láPa SbJ FT ßVJuJkÇ ßcsKxÄ ßaKmPur xJoPj hÅJKzP~ KjP\PT ßhPU oMê yP~ ßVu vKotÇ fJr YMu UMm WjÇ xyP\ ÊTJPf YJ~ jJÇ ßy~Jr csJA~Jr KhP~ YMu ÊTJPuJ vKotÇ oJgJr ßkZj KhPT YMuèPuJ ßVJZJ TPr fáPu láPur oPfJ FTaJ kJûKTîk KhP~ IJaTJPuJÇ fJrkr yJuTJ TPr VJ| UP~Kr rÄP~r KukKˆT uJVJPuJ, ßmv KoKÓ irPjr FTKa kJrKlCo ߸s TrPuJÇ kJrKlCPor VPº fJr vrLr FmÄ Ào hMPaJA nPr ßVuÇ xMªr xJ\ FmÄ VPº oj nJu y~ oJjMPwrÇ vKotr FTaá ßmKv yPuJÇ ßcsKxÄ ßaKmPur u’J IJ~jJr KhPT fJKTP~ ßx oPj oPj muu, FA xJ\ fáKo IJ\ TJPT ßhUJPm? xPñ xPñ FT\j oJjMPwr TgJ oPj kzu vKotrÇ TP~TKhj iPr fJr KkZM KjP~PZÇ pUjA ACKjnJKxtKaPf FPx KjP\r KckJatPoP≤r KhPT pJ~, KxÅKzr FTkJPv ChJx yP~ hÅJKzP~ gJTPf ßhPU fJPTÇ TîJx ßgPT ßmKrP~ xJoPjr mJrJªJ~ ßhPU hÅJKzP~ IJPZÇ mºáPhr xPñ KaFxKxPf pJS~Jr xo~ hMKhj yPuJ vKot ßU~Ju TrPZ hNr ßgPT oJjMwaJ fJPT lPuJ TrPZÇ kÅJYKla xJf-IJa AKû u’J yPmÇ C•o TáoJr aJAPkr ßVJuVJu oMUÇ oJgJr YMu kJfuJ irPjr, ßYyJrJ FmÄ ˝J˙q hMPaJA ßoJaJoMKaÇ ßlPcc K\jPxr KÛjaJAa kqJ≤ kPr gJPT, kJP~ UP~Kr rÄP~r mMaÇ ßmKvrnJV KhjA VJP~ gJPT uM\ irPjr yJlKˇn vJatÇ ßYJPUoMPU IØMf FT KmweúfJÇ IJr ßmv KxPV´a UJ~Ç pfmJrA fJPT ßhPUPZ vKot, yJPf KxPV´a IJPZÇ KT∂á FUjS kpt∂ oJjMwaJr TgJ vKot TJCPT mPuKjÇ TîJPxr mºámJºm TJCPT jJÇ oJjMwaJ ßpoKj fJPT ßhUPZ ßxS ßpj ßfoKj TPrA ßhUPZ fJPTÇ fJrkr ßTJjS FTKhj y~PfJ fJr xJoPj KVP~ hÅJzJPmÇ ßYJPUr KhPT fJKTP~ xrJxKr K\Pùx TrPm, IJkjJr mqJkJraJ TL? IJoJr KkZM KjP~PZj ßTj? TL YJj? IJ\ xTJPu KT ßxA oJjMwaJr TgJ ßnPmA IJTJKv rÄP~r vJKz kru vKot! xMªr TPr xJ\u KT fJr TgJ ßnPmA! iM“! vKot uöJ ßkP~ ßVu! ßx IJoJr ßT ßp fJr \jq IJKo xJ\m! IJKo ßxP\KZ IJoJr \jqÇ FA xJ\ IJKo FUj mJmJPT ßhUJm, jLuMláláPT ßhUJmÇ KjP\r Ào ßgPT ßmKrP~ mJmJr ÀPo Fu vKotÇ KT∂á mJmJ ÀPo ßjA, fÅJr ÀPor xPñ ßp YSzJ xMªr mJrJªJ ßxA mJrJªJ~ oj UJrJk TrJ nKñPf mPx IJPZjÇ vKot FPx fÅJr kJPv hÅJzJuÇ mJmJÇ oMU KlKrP~ ßoP~r KhPT fJTJPuj \JKyh xJPymÇ oj UJrJk nKñaJ ßTPa ßVu fÅJrÇ oMêVuJ~ muPuj, mJy&Ç UMm xMªr uJVPZÇ KT∂á ßfJoJr TL yP~PZ? \JKyh xJPym FTaá gfof ßUPujÇ TL yPm? KTZM y~Kj! KjÁ~ yP~PZÇ TJu KmPTu ßgPT ßfJoJPT UMm IjqojÛ ßhUKZÇ FUjS TL rTo oj UJrJk TPr mPx

05


================================================ IJPZJÇ \JKyh xJPym FTaJ hLWtvõJx ßluPujÇ TJreaJ mMK^xKj? mJmJr TÅJPi yJf Khu vKotÇ mM^m jJ ßTj? oJr oOfáqKhj KZu TJuÇ \JKyh xJPym oJgJ jJzPujÇ FA ßxKhPjr TgJ, ßhUPf ßhUPf xJf mZr yP~ ßVuÇ vKot TgJ muu jJ, oMU fáPu mJAPrr KhPT fJKTP~ rAuÇ FA mJKzaJ C•rJr kKÁPo, IPjTUJKj ßnfPrr KhPTÇ mJKzr xPñ Kj\tj irPjr FTaJ rJ˜JÇ rJ˜Jr kKÁokJPv ßuTÇ ßuPTr kJPz xmM\ WJPxr oJb IJr jJjJ rTPor VJZ, láu, kJfJmJyJPrr ß^ÅJk^JzÇ ßuPTr SkJPrS FkJPrr oPfJA hOvqÇ ZKmr oPfJ xMªr xMªr mJKz, VJZkJuJÇ FxPmr Skr xTJuPmuJr IJTJv IJ\ ßrJPh ßnPx pJPòÇ mx∂TJPur oPjJro FTaJ yS~J mAPZ É É TPrÇ \JKyh xJPym IJkj oPj muPuj, xo~ ßp TL hs∆f ßTPa pJ~! fáA fUj oJ© TPuP\ nKft yP~KZx IJr FUj ACKjnJKxtKar ßvw TîJPxÇ TP~T oJx kr krLãJÇ ßuUJkzJr \Lmj ßvw yP~ pJPm ßfJrÇ vKot mJmJr KhPT fJTJuÇ FrToA ßfJ yS~Jr TgJÇ xJf mZr KT To xo~, fJrkrS ßfJ ßxvj\Par oPiq kPzKZuJo, j~PfJ IJrS IJPVA kzJÊjJ ßvw yPfJ IJoJrÇ yJf mJKzP~ ßoP~r FTaJ yJf irPuj \JKyh xJPymÇ IJ\ KT ßfJr ACKjnJKxtKa ßUJuJ? vKot yJxuÇ ßUJuJ gJTPm jJ? ybJ“ TPr ACKjnJKxtKa mº yPm ßTj? \JKyh xJPym ßpj FTaá uöJ ßkPujÇ fJAPfJ! TUj pJKm? FA ßfJ KTZMãe krÇ ßhUZ jJ IJKo ßrKc! \JKyh xJPym yJxPujÇ ßhUKZÇ fáKo IKlPx pJPm jJ? jJÇ ÊPj UMKv yP~ ßVu vKotÇ fJyPu IJKo VJKz KjP~ YPu pJAÇ ACKjnJKxtKaPf ßjPo VJKz ßZPz ßhmÇ \JKyh xJPym IJjojJ VuJ~ muPuj, jJ KhPuS IxMKmiJ ßjAÇ IJKo IJ\ ßTJgJS pJm jJÇ jJ mJmJ, fJrkrS ßZPz ßhmÇ ACKjnJKxtKa FuJTJ~ VJKz rJUJ UMm KrxKTÇ TUj TL V§PVJu uJVPm, IJoJPhr VJKzaJ kJPm yJPfr TJPZ, ßhUJ ßVu SaJr Skr KhP~A pJPò xmÇ FTaá ßgPo vKot muu, IJKo fJyPu ßmPrJAÇ oJ© kJ mJKzP~PZ vKot, \JKyh xJPym muPuj, ßvJjÇ vKot WMPr hÅJzJuÇ mPuJÇ ßfJr KT UMm \ÀKr ßTJjS TîJx IJPZ IJ\? jJ ßfoj \ÀrL KTZM ßjAÇ ßTj? fJyPu pJmJr hrTJr TL? vKot ImJT yPuJ, ßTj mJmJ? mJKzPfA gJTÇ xJrJKhj mJk-ßoP~ V· TKrÇ 06


================================================ fUj IJmJr ßxA oJjMwaJr TgJ oPj kzu vKotrÇ IJ\S ßx KjÁ~ IJxPmÇ ACKjnJKxtKaPf jJ ßVPu vKotPT ßx ßhUPf kJPm jJÇ IJTJKv rÄP~r vJKzPf vKotPT ßhUPu IJ\ fJr oJgJ KjÁ~ IJrS ßmvL UJrJk yPmÇ oMPUr nKñaJ fUj ßToj yPm fJr, ChJx Kmweú gJTPm jJKT FTaá Cöôu yPm! ßYJPUr fJrJ KT ßTÅPk CbPm fJr jJKT K˙r yPm! kuT KT kzPm jJ ßYJPU! mJmJr TgJ~ ACKjnJKxtKaPf jJ ßVPu FxPmr ßTJjS KTZMA IJ\ WaPm jJÇ ßTJjS KTZMA IJ\ ßhUJ yPm jJ vKotrÇ KT∂á mJmJ TUjS FnJPm mPuj jJÇ KfKj FTaá KxKr~Jx irPjr oJjMwÇ ßoP~r ßuUJkzJr mqJkJPr ßpoj, KjP\r mqmxJ-mJKeP\qr mqJkJPrS ßfojÇ lÅJKT\MKT, IuxfJ∏ Fxm fÅJr YKrP© ßjAÇ vKotPTS KfKj fÅJr oPfJ TPrA ‰frL TPrPZjÇ vKotr YKrP© oJP~r k´nJm muPf ßVPu ßjAA, k´nJm pJ xmA mJmJrÇ ßxA mJmJ IJ\ KjP\ IKlPx pJPòj jJ, vKotPTS ACKjnJKxtKaPf ßpPf oJjJ TrPZj, KjÁ~ fJr oj UMm ßmKv UJrJkÇ IJ\ xJrJKhj ßoP~r xñ YJPòj KfKjÇ vKotr KT CKYf jJ mJmJPT xñ ßh~J! FTKhj ACKjnJKxtKaPf jJ ßVPu TL Foj ãKf yPm! Foj ßTJjS \ÀrL TîJxS fJr ßjAÇ ÊiM SA mqJkJraJÇ SaJA mJ TL Foj mqJkJr! IJ\ jJ ßyJT TJu ßhUJ ßfJ fJr xPñ yPmAÇ FA IJTJKv rÄP~r vJKz IJPrTKhj jJ y~ krPm vKotÇ mJmJr ÀPor xPñr mJrJªJaJ ßmv YSzJ, xMªrÇ ßrKuÄP~r iJPr iJPr aPm rJUJ jJjJrTPor VJZkJuJÇ FTkJPv KfjKa ßmPfr ßY~Jr, ßZJ¢ FTaJ ßaKmuÇ KmPTPu, xºqJ~, TUjS TUjS rJPf KTÄmJ ZMKaZJaJr KhPj FUJjaJ~ oJ-mJmJr xPñ vKotS mPxPZ IPjTKhjÇ Tf V·-è\m, yJKx-IJjªÇ oJ oJrJ ßVPuj, ßxA yJKx-IJjPªr Khj CiJS yP~ ßVu \Lmj ßgPTÇ FUj FTJ FTJ mJmJ mPx gJPTj ßTJjS ßTJjS KmPTPu, xºqJ~ KTÄmJ rJPfÇ mJmJr xPñ vKotS mPx ßTJjS ßTJjS xo~Ç KT∂á S~JKTtÄPcPf xTJuPmuJ mJmJ mPx IJPZj mJrJªJ~, vKotPT ACKjnJKxtKaPf ßpPf oJjJ TrPZj, FaJ xKfq FTaJ ßr~Jr WajJÇ ßY~Jr ßaPj mJmJr oMPUJoMKU mxu vKotÇ IJmJr ßxA k´vúaJ TruÇ ßfJoJr TL yP~PZ mJmJ? \JKyh xJPym Kmweú oMPU yJxPujÇ muuJo jJ KTZM y~KjÇ ßfJoJr oJP~r oOfáqKhj KZu... mJmJr TgJ ßvw yS~Jr IJPVA vKot muu, jJ, IJoJr oPj y~ ÊiM FaJA TJre jJÇ Ijq ßTJjS TJre IJPZÇ j~PfJ ßfJoJr oPfJ ßuJT IKlPx pJPò jJ, IJoJPTS ACKjnJKxtKaPf ßpPf Khò jJ, muZ IJoJr xPñ V· TPr KhjaJ TJaJPm, Fxm ßfJoJr YKrP©r xPñ FPTmJPrA ßmoJjJjÇ ßmoJjJj TJ\S TUjS TUjS TrPf y~Ç j~PfJ \Lmj mz FTPWÅP~ uJPVÇ IJoJPhr \LmjaJ FTaá FTPWÅP~A mJmJÇ TL rTo? ßoJmJrT IJr ßoJmJrPTr oJPT KjP~ xÄxJPr kÅJY\j oJ© oJjMw IJorJÇ fáKo IJKo IJr jLuMláláÇ fáKo IJZ ßfJoJr Km\Pjx KjP~, IJKo IJoJr kzJÊjJ, mM~J IJr ßoJmJrTPT KjP~ lálá xJouJPò xÄxJrÇ xTJuPmuJ fáKo IJr IJKo hM\j YPu pJA hMKhPTÇ xºqJr IJPV hM\Pjr IJr ßhUJA y~ jJÇ ßfJr oJ ßmÅPY gJTPfS ßfJ FojA KZu xÄxJPrr ßYyJrJÇ FUj jLuM ßpnJPm xÄxJr YJuJPò ßfJr oJS ßxnJPmA YJuJPfjÇ xTJuPmuJ fUjS fáA IJr IJKo hM\j hMKhPT YPu ßpfJoÇ fJrkrS FfaJ FTPWÅP~Ko xÄxJPr KZu jJÇ oJ UMmA IJoMPh irPjr oJjMw KZPujÇ k´J~A IJoJPhr KjP~ FKhT-SKhT ßmzJPf ßpPfjÇ FA IJ®L~ mJKz, SA IJ®L~ mJKzÇ ufJ~-kJfJ~ IJ®L~rJS KmP~-vJKhr

07


================================================ hJS~Jf KhPu nJu FTaJ KVla KjP~ YPu ßpPfjÇ fáKo IJKo hM'\PjA UMm KmrÜ yfJoÇ KT∂á oJ fmM ßpPfjÇ oPjr KhT KhP~ ßx UMmA nJu oJjMw KZuÇ oJ ßmÅPY gJTPf mZPr hM'KfjmJr dJTJr mJAPrS pJS~J yPfJ IJoJPhrÇ TémJ\Jr, KYaJVJÄ, rJXJoJKa, KxPuaÇ FTmJr TémJ\Jr ßgPT oPyvUJKu YPu ßVuJoÇ FTmJr mwtJTJPu KxPua KVP~ fáoMu mOKÓPf \JluÄ, fJoJKmu YPu ßVuJoÇ ßfJoJr oPj IJPZ, mJmJ? ßTj gJTPm jJ! xm oPj IJPZÇ vKot fJrkr IJYoTJ muu, YJ UJPm? ßUPf kJKrÇ jJvfJr kr FTmJr ßUP~KZÇ FUj IJPrTmJr ßUPu nJuA uJVPmÇ vKot CbuÇ mPu IJKxÇ ZMPa KTPYPjr KhPT YPu ßVu vKotÇ ßpnJPm ßVu oMyëPft KbT ßxnJPmA KlPr FuÇ KjP\r ßY~JPr mPx CòõKxf VuJ~ muu, oPyvUJKuPf KVP~ IJorJ ßp UMm o\J TPrKZuJo, ßx TgJ ßfJoJr oPj IJPZ mJmJ? ßTj gJTPm jJ? fJyPu mPuJ ßfJ oPyvUJKuPf pJS~Jr FPr†oqJ≤aJ ßT TPrKZu? \JKyh xJPym yJxPujÇ IJKo KT∂á náKuKjÇ mJmJPT yJxPf ßhPU vKotS yJxuÇ náPuZ KT jJ krLãJ ßyJTÇ fJPumÇ rJAaÇ fJPum IJÄPTuÇ ßxmJPrr kMPrJ FPr†oqJ≤aJA fJPum TPrKZuÇ ‰vmJPu xMAa mMT TrJ KyoZKz pJS~J, oPyvUJKu pJS~J, xmÇ fJPumPhr mJKzA ßfJ TémJ\Jr vyPr FmÄ ßx UMm ˛Jat ßuJTÇ VJjS UMm nJu VJ~Ç \JKyh xJPym ImJT yPujÇ fJPuPmr VJPjr TgJ ßfJr oPj IJPZ? mJPr, gJTPm jJ! FTrJPf fJPum IJÄPTuPhr mJKzPf IJoJPhr hJS~Jf KZuÇ KrfJ jJPo fJPum IJÄPTuPhr FT TJK\j UMm xMªr rJjúJ TPrKZuÇ „kYÅJhJ l∑JA, Kx≠KcPor FTaJ IJAPao, KT KT xm xJoMKhsT oJZ, xMÅaKTÇ ßxArJPf KVaJr mJK\P~ VJj ßVP~KZPuj fJPum IJÄPTuÇ Ffxm IJoJr oPj IJPZ ßTj, \JPjJ mJmJ? ßTj mu ßfJ? ßxKhj IJTJPv KmvJu YÅJh KZuÇ IJorJ TémJ\JPr KVP~KZuJo kNKetoJ rJPfr xoMhs ßhUPfÇ IJAKc~JaJ ßfJrA KZuÇ SAaáTá m~PxA YÅJh UMm kZª TrPf ÊÀ TPrKZKu fáAÇ YÅJh, ß\qJ“˚J Fxm ßhUPu oJgJ UJrJk yP~ ßpf ßfJrÇ FUjS pJ~Ç IJr ßxKhj k´go VJjaJ YÅJh KjP~A ßVP~KZPuj fJPum IJÄPTuÇ kMrPjJ KhPjr VJjÇ xfLjJg oMPUJkJiqJP~r, FUjS IJTJPv YÅJh SA ß\PV IJPZÇ YÅJPhr TJrPeA ßmJiy~ xmKTZM Ff kKrÏJr oPj IJPZ IJoJrÇ fPm fJPum IJÄPTu UMmA IJ∂KrT irPjr ßuJTÇ IJoJr \jq \JjaJ FPTmJPr KhP~ ßh~Ç 08


================================================ fJrkrS oPyvUJKu pJS~Jr Khj fJPum IJÄPTPur xPñ fáKo UMm mJP\ KmPyn TPrKZPuÇ \JKyh xJPym UMmA ImJT yPujÇ fJA jJKT? yÅqJÇ ßTj, ßfJoJr oPj ßjA? jJ FTho oPj ßjAÇ KT TPrKZuJo mu ßfJ? ßp WJa ßgPT oPyvUJKu pJS~Jr TgJ ßxA WJPa ßpj IJPVA K¸cPmJa KbT TPr rJPUj fJPum IJÄPTu ...vKotr TgJ ßvw yS~Jr IJPVA YJ KjP~ Fu ßoJmJrPTr oJÇ mJk-ßoP~r oJ^UJjTJr ßaKmPu TJk hM'aJ jJKoP~ ßrPU YPu ßVPZÇ \JKyh xJPym YJP~ YMoMT KhP~ muPuj, FUj fJPuPmr Skr rJPVr TJreaJ oPj kzPZÇ SPT mPuKZuJo nJu FTaJ K¸cPmJa Kr\Jnt TPr rJUPfÇ xTJuPmuJ IJoJPhrPT oPyvUJKu ßkÅRPZ KhP~ IJxPm KmTJuPmuJ KVP~ IJmJr KjP~ IJxPmÇ nJzJ pJ y~ ßjPmÇ S ßxaJ TPrKjÇ vKotS fJr YJP~ YMoMT KhuÇ IJPr jJ, TPrKZuÇ K¸cPmJaIuJaJ KZu iJªJmJ\Ç Ijq ßT FT\j ßmKv k~xJ IlJr TPrPZ, fJPT KjP~ YPu ßVPZÇ S yÅqJ, fJAÇ oPj kPzPZÇ fJPum @ÄPTu KT∂á k´J~ xPñ xPñA IJPrTaJ ßmJa KbT TPr ßlPuKZuÇ xoMPhsr Skr KhP~ Yo“TJr FTaJ \JKjt yPuJ IJoJPhrÇ YJP~ YMoMT KhP~ FTaM ChJx yPuj \JKyh xJPymÇ hNrJVf VuJ~ muPuj, oPyvUJKu \J~VJaJ KmUqJf IJKhjJPgr oKªPrr \jqÇ kJyJPzr IPjT CkPr VJZkJuJ ßWrJ Yo“TJr FTaJ kKrPmPv oKªrÇ mÉ mÉTJPur kMrPjJ oKªrÇ ßmv TÓ TPr CbPf y~Ç ßxA oKªr ßhPU ßfJr oJ ßp KT UMKv yP~KZPujÇ kMrPjJ KhPjr oKªr-aKªr UMmA kZª TrPfj oJÇ ßlrJr xo~ xLfJTáP§r YªsjJg kJyJPz CPbKZuJo IJorJÇ ßxA oKªr ßhPUS oJ UMm UMKvÇ fJrkr ßpj ybJ“ oPj kPzPZ Foj nKñPf vKot muu, mJmJ, ßfJoJr oPj IJPZ, IJKhjJPgr oKªPrr ßnfr IJKo IJr oJ dáPT kPzKZ, fáKo IJoJPhr ZKm fáPuKZPu, kN\JrL nhsPuJT UMm ßrPV KVP~KZPujÇ WajJaJ oPj kzu jJ \JKyh xJPyPmrÇ KYK∂f VuJ~ muPuj, fJA jJKT! FaJ ßfJ IJoJr oPj ßjAÇ IJòJ ßvJj, ßfJr oJ ßp mOKÓ UMm kZª TrPfj ßx TgJ ßfJr oPj IJPZ? KT mPuJ, oPj gJTPm jJ! KxPua ßgPT fJoJKmu pJKò IJorJ, Ax, xJrJaJ rJ˜J~ ßp KT mOKÓ! xKfq, Ioj mOKÓ xJrJ\LmPjA To ßhPUKZ IJKoÇ IJorJ pJKòuJo oJAPâJmJPxÇ fáA, IJKo ßfJr oJ IJr vJKyjÇ oJPj IJoJPhr KxPuPar ßhJTJPjr oqJPj\JrÇ KxPua ßgPT \JluÄ fJoJKmPur rJ˜JaJ IxJiJreÇ FPTmJPr ACPrJk-IJPoKrTJr rJ˜Jr oPfJÇ FTho ßxJ\J, ßmv YSzJ, ßmv ˛MgÇ ßxA rJ˜Jr hM'kJPv KmvJu KmuÇ mwtJr kJKjPf FTmJPr aAa’MrÇ KT∂á KTZMA ßhUJ pJKòu jJ mOKÓPfÇ oPj yKòu WjTá~JvJ~ cáPm IJPZ YJrKhTÇ hv-Kmv yJf hNPrr K\KjxS ßhUJ pJKòu jJÇ fmM ßp KT Fj\~ IJorJ TPrKZÇ mOKÓ ßhPU ßfJr oJ FPTmJPr oMêÇ KvÊr oPfJ Zala Zala TrKZuÇ vKot YJP~r TJk jJKoP~ rJUuÇ IJoJr oPj IJPZ, xm oPj IJPZÇ \JKyh xJPymS fJr YJ ßvw TPrPZjÇ TJkaJ ßaKmPur Skr ßrPU muPuj, KT∂á fJoJKmu ßkÅRZJmJr kr FTho mOKÓ ßjAÇ SUJPj ßjPo IJorJ WMPr ßmzJuJo, ZKm fáuuJo, YJ ßUuJoÇ IJKo ßp FTaJ TJ§ TPrKZuJo ßfJoJr oPj IJPZ, mJmJ?

09


================================================ ßoP~r oMPUr KhPT fJTJPuj \JKyh xJPymÇ KT mu ßfJ? mJÄuJPhv-AK§~Jr mctJPr KVP~ hÅJzJuJoÇ SUJPj KmKcIJr ßYTPkJˆÇ FTaJ ^áu∂ mÅJPvr FkJPr mJÄuJPhv SkJPr AK¥~JÇ mÅJvKar xJoPj hÅJKzP~ SkJPv FTKa kJ KhP~ IJKo muuJo, ßhU mJmJ, IJKo FUj AK§~JPfÇ \JKyh xJPym yJxPujÇ FUj oPj kzPZÇ IJr ßlrJr xo~TJr TgJ ßfJoJr oPj IJPZ? SkJPvr nJrfL~ IJTJv ßZÅJ~J kJyJz ßgPT ßp ZKmr oPfJ ^rKZu ^rjJÇ yÅqJ, ^rjJ ßhPUS ßfJr oJ UMm UMKv yP~KZPujÇ fJrkr hM'\PjA ßToj YMkYJk yP~ ßVuÇ KTZMaJ xo~ TJau Kj”vP»Ç FT xo~ \JKyh xJPym muPuj, ßfJr oJr ojaJ UMm jro KZuÇ oJjMPwr \jq UMm oJ~J KZu fJrÇ vKot muu, KbTA mPuPZÇ ßfJoJr oPj IJPZ mJmJ, IJoJPhr mJKzPf FTaJ mM~J KZu IJKZ~J jJPoÇ mM~Jr j~-hv mZPrr ßZJa nJAKa KrCPoKaT KlmJPr oPrJ oPrJÇ kJ hM'ßaJ IYu yP~ ßVPZÇ k´J~ kñMÇ V´JPo KVP~ mM~J fJr nJAKaPT KjP~ FuÇ ßfJoJr nP~ CkPr IJju jJ, KxÅKzr fuJ~ ÊAP~ ßrPU CkPr FPx oJr kJ \KzP~ iPr ßTÅPi ßluuÇ IJlJ, IJoJr nJAaJPr IJkPj mJYJjÇ xm oPj IJPZÇ ßZPuKar jJo KZu AufáfáKoxÇ IJoJPT KTZM mM^Pf jJ KhP~ ßfJr oJ fJPT KvÊ yJxkJfJPu nKft TrJuÇ Z'xJf oJx KYKT“xJ TrJuÇ KT∂á kMPrJkMKr ßxPr ßx SPbKjÇ FTaJ kJ ßaPj ßaPj yÅJaPfJÇ KT∂á ßmÅPY ßfJ ßVuÇ fJrkr KTZMKhj IJoJPhr mJzLPf TJ\S TPrKZuÇ \JKyh xJPym FTaJ hLWtvõJx ßluPujÇ nJu oJjMwrJ ßmKvKhj ßmÅPY gJPT jJ oJ, mM^KuÇ ßffJKuäv YM~JKuäv mZr m~Px oJrJ ßVPuj ßfJr oJÇ ßˆsJT Tru, ßTJoJ~ YPu ßVuÇ IJbJPrJ Khj gJTu \LmjoOfáqr oJ^UJPjÇ fJrkr KYrKmhJ~Ç VfTJu xJf mZr kMPrJ yPuJÇ oOfáqr ˛OKf kKrPmv nJrL TPr ßfJPuÇ FUjS fJA yPuJÇ mJk ßoP~ hM\PjA ßToj ChJx yP~ ßVuÇ ßmJiy~ FA Im˙J TJaJmJr \jqA ßoP~r oMPUr KhPT fJTJPuj \JKyh xJPymÇ fLç ßYJPU fJKTP~ KTZM FTaJ ßpj ßU~Ju TrJr ßYÓJ TrPujÇ mJmJPT FnJPm fJKTP~ gJTPf ßhPU ImJT yPuJ vKotÇ TL ßhUZ? ßfJPTÇ xPñ xPñ vKot fJr ˝nJmxMun Còu nKñPf muu, IJoJPT ßToj uJVPZ mJmJ? nJu, UMm nJuÇ KT∂á ßfJr xJ\PVJPZr oPiq FTaJ UMÅf IJPZÇ TL? fáA IJ\ Kak kKrxKjÇ Kak krPu xJ\aJ ßmJiy~ ToKkäa yPmÇ mM^uJoÇ KT∂á ToKkäa TPr uJn TL? xMªr xJ\PVJZ TPr WPr mPx gJTJr ßTJjS oJPj IJPZ? Yu fJyPu mJAPr ßTJgJS pJAÇ ßTJgJ~? ßfJPT mJAPr ßTJgJS UJAP~ KjP~ IJKxÇ ÊPj IJjPª FPTmJPr uJKlP~ Cbu vKotÇ xKfq? fJyPu ßvrJaPj KjP~ pJS mJmJÇ ßvrJaPjr kMuxJAaaJ 10


================================================ IJoJr UMm nJPuJ uJPVÇ SUJPj mPx hM\Pj IJorJ V· Trm IJr UJmÇ IJòJÇ ßfJPT IJ\ hMPaJ WajJr TgJ mumÇ FTaJ yPò ßfJr oJP~r oOfáqr xo~TJrÇ ßfJr oJ pUj ßTJoJ~, yJxkJfJPur ßmPc jJ \LKmf jJ oOf Im˙J~, ßx xo~ FTKhj ßnJrrJPf IØMf FTaJ hOvq ßhPUKZuJo IJKoÇ IJoJPhr FA C•rJPfA WPaKZu WajJaJÇ TL WajJ? \JKyh xJPym oJ© TgJ muPmj, fÅJr ßmcxJAPc rJUJ ßaKuPlJj ßmP\ CbuÇ \JKyh xJPym k´J~ xPñ xPñ CbPujÇ IJorJ fJyPu xJPz mJPrJaJr KhPT ßmÀmÇ vKotS CbuÇ IJòJÇ fJrkr mJmJr ÀPo jJ dáPT mJrJªJ KhP~ KjP\r ÀPo YPu FuÇ F xo~ IJmJr oPj kzu ßxA oJjMwKar TgJÇ ßTj vKotPT ßx lPuJ TrPZ? TL YJ~? ßk´o! ßk´o KT FAnJPm kJS~J pJ~! FAnJPm y~! V· CkjqJx KxPjoJ jJaPT y~PfJ y~Ç mJ˜Pm KT y~! ßcsKxÄ ßaKmPur IJ~jJ~ IPjTèPuJ Kak uJVJPjJÇ pUj ßpaJ kPz FUJj ßgPT KjP~A kPr vKotÇ UMPu FUJPjA uJKVP~ rJPUÇ IJbJ ßvw yP~ ßVPu IJkjJ IJkKjA ^Pr pJ~ ßTJjS ßTJjSaJ, fUj jfáj Kak ßmr TrPf y~Ç KT∂á FUj ßpèPuJ IJPZ xmèPuJA k´J~ jfájÇ oJ^JKr xJAP\r FTaJ Kak KjP~ kru vKotÇ xPñ xPñ fJr ßxRªpt ßpj mÉèe ßmPz ßVuÇ xKfq FUj ßpj xJ\aJ fJr ToKkäa yPuJÇ IJTJKv rÄP~r vJKz, uJu Kak, ßVJuJPkr oPfJ ßxRªpt xm KoKuP~ mx∂ rJPfr FT aáTPrJ YÅJPhr IJPuJ FPx ßpj dáPT ßVPZ vKotr ÀPoÇ IJ~jJ~ KjP\r KhPT fJKTP~ vKot oPj oPj ßxA oJjMwKar CP¨Pv muu, ßfJoJr hMntJVq, IJ\ IJoJPT fáKo ßhUPf ßkPu jJÇ ßhUPu oJgJ ßfJ UJrJk yPfJA, ÊiM ACKjnJKxtKaPf jJ IJoJPT lPuJ TrPf TrPf fáKo KjÁ~ FA mJzL kpt∂ YPu IJxPfÇ IJoJPhr mJzLr xPñr rJ˜Jr SkJPv ßp mTáuVJZ SA mTáuVJPZr fuJ~ hÅJKzP~ IJoJr ÀPor \JjJuJr KhPT fJKTP~ gJTPf, TUj FTkuT ßhUPf kJPm IJoJPTÇ TL ßr, TL muKZx oPj oPj? YoPT ßkZj KlPr fJTJu vKotÇ jLuM lálá TUj FPx dáPTPZj fJr ÀPoÇ yJKxoMPU láláPT ßx muu, oPj oPj muJ TgJ KT fáKo ÊjPf kJS? jLuM yJxPujÇ yÅqJ ßfJraJ kJAÇ fJyPu mPuJ ßfJ TL muKZuJo? muKZKu ßfJr xPñ pJr KmP~ yPm ßx ßhUPf ßToj? TL TPr? ßTJgJ~ gJPT! KmP~r TgJ ÊPj uöJ ßku vKotÇ iM“Ç IJoJr oPjr TgJ fáKo KTZMA ÊjPf kJSKjÇ IJKo muKZuJo FPTmJPrA CPfiJ TgJÇ TL mu ßfJ! FKVP~ FPx hMyJPf lálár VuJ \KzP~ iru vKotÇ IJKo muKZuJo, FUj IJKo lálár TJPZ pJmÇ KVP~ mum, 11


================================================ lálá, IJKo IJ\ ßZJ¢ UMKTÇ fáKo IJoJPT FTaá ßTJPu jJSÇ jLuM yJxPujÇ iM“ kJVu ßoP~Ç jLuMr TgJ kJ•J Khu jJ vKotÇ KvÊr oPfJ IJmPhPr VuJ~ muu S lálá, jJS jJ IJoJPT FTaá ßTJPuÇ TfKhj ßfJoJr ßTJPu YKz jJÇ fJrkr IJYoTJ KUuKUu TPr yJxPf uJVuÇ ßxS FT mx∂TJPur TgJÇ ‰x~h oJoJPhr mJzLr kKÁo KhTTJr oJPb IJuoVLr oJoJr xPñ ßVJuäJZMa ßUuPf ßVKZÇ Tf m~x yPm IJoJr fUj! hv! IJuoVLr oJoJS IJoJr m~xLÇ oJr ßoP\J YJYJr KÆfL~ kPãr ßZJa ßZPuÇ UMmA hMr∂ ˝nJPmr, cJjKkPa irPjrÇ IJr IJKo KZuJo jqJuJPnJuJ, ßVJuVJu, KjrLyÇ TgJ muJr ˝nJm fUj ßgPTA ToÇ oMPU pf jJ mKu, oPj mKu fJrPY' yJ\JrèeÇ ßfJ ßxA KmPTPu ßUuPf ßUuPf ITJrPeA IJoJPT FTaJ iJÑJ KhP~KZu IJuoVLr oJoJÇ iJÑJ KhP~ ßlPu KhP~KZuÇ IJoJr ßTJjS ßhJw KZu jJ fmM ßTj iJÑJaJ Khu? ßfoj mqgJ IJKo kJAKj KT∂á rJPV ßâJPi mMT ßlPa pJKòuÇ hM”US yKòuÇ ßTj IJoJr xPñ Foj Tru IJuoVLr oJoJ! jJ, IJKo TÅJKhKjÇ oj UJrJk TPr IJuoVLr oJoJr oMPUr KhPT fJKTP~KZuJoÇ IJr ßUKuSKj ßxKhjÇ y~PfJ ßxA KmPTPuA iJÑJ ßhS~Jr TgJ náPu KVP~KZu IJuoVLr oJoJÇ KT∂á IJKo náKuKjÇ KhPjr kr Khj rJPfr kr rJf IJoJr oPj kPzPZ ßxA iJÑJr TgJÇ mMPTr ßnfr láÅPx CPbPZ rJV ßâJiÇ KT∂á SA oMyëPft k´KfmJh IJKo TKrKj ßTj? ßTj IJuoVLr oJoJPTS FTaJ iJÑJ KhAKj! iJÑJ KhP~ ßlPu KhAKj ßTj? IJoJr VJP~ KT ß\Jr To KZu! IJuoVLr oJoJr xPñ KT IJKo kJrfJo jJ! rJV ßâJPir xPñ F TgJS IJoJr mÉmJr oPj yP~PZÇ fPm ßxA iJÑJr k´KfPvJi IJKo KjP~KZuJo, IJuoVLr oJoJPT iJÑJ KhP~ KTÄmJ oJrKka TPr jJ, IjqnJPmÇ ßmv IPjTKhj kr, vLPfr ÊÀr KhPTÇ KmPTPur oMPU mJKz ßgPT ßmKrP~KZ IJorJ hM\jÇ IJoJr krPj AÄKuv kqJ≤ IJr xqJP¥JPVK†Ç IJuoVLr oJoJ kPrPZ uMKñ, UJKu VJ KT∂á TÅJPir Skr ßluJ FPTmJPrA jfáj FTaJ yJS~JA vJatÇ SA m~PxA IJuoVLr oJoJr nJmnKñ, YJuYuj mzPhr oPfJÇ ßoP~Phr KjP~ hMFTKa Ixnq TgJS ßx mPuÇ mJKz ßgPT ßmKrP~ jfáj kMTáPrr xJoPj FPxKZ IJorJ, ßnfrmJKz ßgPT ßoP\JjJjJr V÷Lr VuJr cJT ßnPx FuÇ IJuAÿJ, G IJuAÿJÇ jJjJPT mJPWr oPfJ n~ ßkf IJuoVLr oJoJÇ cJT ÊPj oMUaJ ÊKTP~ ßVu fJrÇ Foj KhPvyJrJ yPuJ, KhTkJx jJ fJKTP~ kJVPur oPfJ ßhRz Khu mJKzr KhPTÇ ßhRPzr fJPu vJataJ ßp kPz ßVu TÅJi ßgPT, ßarA ßku jJÇ oMyëPft ßnfr mJKzPf CiJS yP~ ßVuÇ IJuoVLr oJoJr vJPatr KhPT fJKTP~ IJoJr mMPTr ßnfr láÅPx Cbu FT KmwJÜ xJkÇ rJV-ßâJi FmÄ IkoJPjr \ôJuJ~ ^ÅJ ^ÅJ TrPf uJVu TJj-oMU! ßTj Ioj TPr IJoJPT ßx iJÑJ KhP~KZu? TL IjqJ~ TPrKZuJo IJKo? ßxA jfáj yJS~JA vJPat IJKo fJrkr ßmv TP~TKa mz xJAP\r oJKar ßcuJ KVÅa KhP~ ßmÅPiKZuJoÇ ßkJauJr oPfJ TPr ZMPz ßlPuKZuJo jfáj kMTáPrÇ ßYJPUr xJoPj oMyëPft cáPm KVP~KZu IJuoVLr oJoJr vJatÇ IJÁ~t mqJkJr, ßxA oMyëPftA ojaJ ßToj vJ∂ yP~ ßVu IJoJrÇ mMPTr ßnfr \Po gJTJ rJVßâJi ßTJgJ~ KoKuP~ ßVuÇ iJÑJ ßUP~ kPz pJS~Jr IkoJj oNyëPftA ßpj náPu ßVuJo IJKoÇ IJoJr 12


================================================ ÊiM oPj yPuJ FTaá IjqrTonJPm k´KfPvJiaJ IJKo KjPf ßkPrKZÇ IJuoVLr oJoJr Kk´~ jfáj vJat FojnJPm kJKjPf cáKmP~ KhP~KZ ßTC ßTJjSKhj ßxA vJPatr yKhx kJPm jJÇ IJKo ZJzJ ßTC ßTJjKhjS \JjPm jJ vJPatr kKreKfÇ UMmA k´láuä oj KjP~ IJKo fJrkr oJPbr KhPT YPu KVP~KZuJoÇ ßxKhj IJuoVLr oJoJr xPñ IJoJr IJr ßhUJA y~KjÇ jJjJ ßmJi y~ ßTJgJS kJKbP~KZu fJPTÇ krKhj UMmA KYK∂f VuJ~ ßx IJoJPT muu, IJoJr vJataJ ßhUKZKu oJoM? ßhRPzr fJPu TA ßp kzu IJr KmYzJA~J kJAuJo jJÇ FA vJPatr ßuAVJ mJmJ~ ßp IJoJPr TL KkcJjcJ KkcJAPmJ! ÊPj IJKo hM”U oMU TPr muuJo, jJ ßfJ! fr vJat ßfJ IJKo ßhKy jJAÇ IJ yJ ßr, jfáj vJataJ fáA yJrJKu ßToPf? Iyj ßfJ oJAr fr UJAPfA yAmÇ hMKhj krA ßxA oJraJ IJuoVLr oJoJ ßUP~KZuÇ VÀ YzJmJr uJKb KhP~ IJuoVLr oJoJPT ßkaJPf ßkaJPf jJjJ ÊiM FTaJ VJuA KhKòPuj mC~Jr ßkJ, FoMj mJhJArJ fáKo yAZ, jfáj vJat yJrJA~J lJuJS, CKhx kJSjJÇ ßoP\JjJjJr Kk´~ VJu KZu ÈmC~Jr ßkJÇ' FA VJuaJr Igt UMm FTaJ UJrJk jJÇ mCr ßZPuÇ IJuoVLr oJoJ ßfJ pgJgtA fJAÇ IJr ÈmJhJArJ' oJPj ßmKyxJKm, ÈCKhx' oJPj ßar kJS~JÇ FèPuJ KmâokMPrr v»Ç KT∂á CPbJPj ßlPu IJuoVLr oJoJPT pUj KkaJKòPuj jJjJ, mzWPrr hr\J~ hÅJKzP~ ßxA hOvq ßhUPf ßhUPf, IJr IJuoVLr oJoJr ÈmJmJ ßr, ßVKZ ßr, ßVKZ ßr' aJAPkr ©JKy KY“TJr ÊPj IJoJr oPjr ßnfraJ IJÁpt FT IJjPª nPr pJKòuÇ oPj yKòu IJoJr ßxA iJÑJr FTKa j~ hMKa mz irPjr k´KfPvJi IJKo KjPf ßkPrKZÇ k´gof, vJataJ jÓ TPr KhP~KZ, KÆfL~f, jJjJr yJPf ßmho FTaJ oJr UJS~JPf ßkPrKZÇ \LmPj ßxA KZu IJoJr k´go k´KfPvJi ßj~JÇ KT∂á vKotPT ßTJgJS ßhUKZ jJ ßTj? jJ TîJPxr KhPT ßpPf, jJ TKrcPr, jJ KxÅKzr TJPZÇ AÄKuv KckJatPoP≤r FAxm \J~VJPfA ßfJ TKhj iPr ßhUKZ fJPTÇ fJr xPñ ßZPuPoP~èPuJr TJCPT TJCPT ßhUuJoÇ TîJPxr KhPT pJPò ßTC, KaYJxt ÀPor KhPT pJPòÇ hMPaJ ßoP~PT ßhUuJo Còu nKñPf TgJ muPf muPf KxÅKz KhP~ jJoPZÇ FPhr xPñA ßfJ ßmKvrnJV xo~ ßhKU fJPTÇ IJ\ KT ßx ACKjnJKxtKaPf IJPxKj! ßTj IJPxKj? vrLr UJrJk! \ôr FPuJ! Fxo~ mJÄuJPhPv UMm \ôr\ôJKr y~Ç mznJAr ßZPuaJr hMKhj iPr \ôrÇ KT∂á vKotr \ôr F TgJ nJmPf IJoJr nJu uJPV jJÇ TJuS ßhUuJo fJPT TL Còu ZalPa k´JeYJûPuq nrkMr ßl∑x FTKa ßoP~Ç mºáPhr xPñ ‰y ‰Y TrPZ, KaFxKxPf IJ`J KhPò, yJxPZÇ xPñr FTKa ßZPuPT ßhUuJo yJxPf yJxPf mA KhP~ UMm oJruÇ ßxA ßoP~r \ôr IJxPm ßTj? jJ jJ \ôr y~Kj vKotrÇ ßx nJuA IJPZÇ y~PfJ TîJPx IJxPf ßhKr TrPZ KTÄmJ \ÀrL ßTJjS TîJx ßjA ßhPU KaFxKxPf KVP~ mPx IJPZÇ TP~T oJx kr ßpPyfá oJˆJxt lJAjJu, Fxo~ \ÀrL TîJx jJS gJTPf kJPrÇ IJKo FTaJ KxPV´a irJAÇ fJrkr aJjPf aJjPf KaFxKxr KhPT yÅJaPf gJKTÇ IJKo ßmv Wj Wj KxPV´a UJAÇ ßYAjP˛JTJrÇ IJoJr msJ¥ oJutPmJPrJÇ ßaJPˆc oJutPmJPrJÇ yJct KxPV´aÇ xm \J~VJ~ kJS~J pJ~ jJÇ mJ~fáu ßoJTJrro, KjCoJPTta, èuvJj Fxm \J~VJ~ kJS~J pJ~Ç KfjKhj IJPV FT TJatj KTPjKZuJoÇ IJ\ xTJPu ßvw hM'kqJPTa KjP~ ßmKrP~KZÇ ßlrJr xo~ KjCoJPTta ßgPT FT TJatj KTPj ßjmÇ 13


================================================ KaFxKxPf FPx FKhT-SKhT fJKTP~ fJKTP~ ßhKU, jJ vKot ßTJgJS ßjAÇ fJr mºámJºmS TJCPT ßhKU jJÇ fJyPu KT ßnfPr mPx YJ-KxñJrJ UJPò SrJ! ßTK≤Pj dáKTÇ ßnfPr ßmv IJV´y KT∂á oMPU UMmA KjKmtTJr irPjr FTaJ nJm KjP~ F ßaKmu S ßaKmPur KhPT fJTJAÇ jJ, vKot ßTJgJS ßjAÇ hKãe KhTTJr TetJPrr ßaKmPu ßhKU vKotr ßxA hMA mJºmL mPx YJ UJPò IJr TL TgJ~ ßpj KUuKUu TPr yJxPZÇ IJoJr IJmJr oPj y~, vKot KT IJ\ xKfq xKfq ACKjntJKxKaPf IJPxKj! ßTj IJxPm jJ? ßx KT \JPj jJ IJKo fJr \jq IPkãJ Trm! FUjS KT ßmJP^Kj FT\j oJjMw Kj”vP» fJPT lPuJ TrPZ! hNr ßgPT fJr k´KfKa IJYre ßU~Ju TrPZ! ßoP~Phr ÊPjKZ FTaJ fífL~ j~j gJPTÇ ßxA j~j KhP~ IPjq ßhPU jJ Foj IPjT KTZMA ßhUPf kJ~ fJrJ! fJyPu IJoJPT KT ßhUPf kJ~Kj vKotÇ IJòJ vKotr mJºmL hM\jPT KT K\Pùx Trm vKot ßTJgJ~? ßx KT IJ\ ACKjnJKxtKaPf IJPxKj! FaJ KbT yPm? vKotr TgJ K\Pùx TrPu SrJS IJoJPT IPjT k´vú TrPmÇ IJkKj ßT? ßTj vKotr TgJ \JjPf YJAPZj! ßx IJkjJr ßT y~! hMFTKhj SPhr xPñ gJTJr krS vKotPT IJKo lPuJ TPrKZÇ vKotr oPfJ SrJS ßoP~Ç SPhrS fífL~ j~j gJTJr TgJÇ SrJS pKh ßU~Ju TPr gJPT IJoJPT ! pKh SA KjP~ ßTJjS k´vú TPr! IJoJr ˝nJPmr oPiq hMPaJ mqJkJrA xoJjnJPm TJ\ TPr, jJ ßnPmKYP∂ Éa TPr ßTJjS ßTJjS TJ\ IJKo TPr ßluPf kJKrÇ IJmJr hvKhT ßnPmKYP∂S TKrÇ IJ\ IPjTKhj kr oPj yPuJ jJ ßnPmKYP∂ hMFTaJ TJ\ TrPu TL Foj ãKf yPm! hMFTaJ kJVuJPoJS \LmPj gJTJ CKYfÇ ßhKU jJ ßoP~ hMPaJr xPñ vKotPT KjP~ FTaá TgJ mPuÇ yJPfr KxPV´a ßvw yP~ FPxPZ, ßxA KxPV´a ßgPT IJPrTaJ KxPV´a irJuJoÇ fJrkr UMmA ˛JatnKñPf ßoP~ hMPaJr ßaKmPur xJoPj KVP~ hÅJzJuJoÇ FéKTC\ Ko! hM\j FTxPñ ßYJU fáPu fJTJuÇ FAxm oMyëPft ßoP~Phr fJTJPjJr nKñPf hMPaJ mqJkJr TJ\ TPrÇ ßmv FTaJ fáò fJKòPuqr nJm IJr KmrKÜÇ ßpj APò TPr fJPhrPT ßTC KcˆJmt TrPZÇ FA hM\Pjr ßYyJrJ~S fJA ßhUJ ßVuÇ mqJkJraJ IJKo ßfoj kJ•J KhuJo jJÇ KxPV´Pa aJj KhP~ muuJo, IJkjJrJ ßfJ AÄKuPx kPzj, jJ? FT\j FTaá u’J irPjrÇ ßmv TJaJTJaJ ßYyJrJÇ VJP~r rÄ vqJouJÇ ßYJyJrJ~ FT irPjr ÀãfJS IJPZÇ Ijq\j lxtJ, ßVJuVJu, FTaá ßoJaJ iÅJPYrÇ Àã ßYyJrJr ßoP~Ka muu, \ôLÇ ßTj muMj ßfJ? IJKo IJxPu FT\jPT UMÅ\KZÇ ßx IJkjJPhr xPñ kPzÇ Ijq ßoP~Ka muu, TL jJo? vKot yTÇ vKot jJoaJ ÊPj hM\PjA ßpj FTxPñ YoTJuÇ F Sr oMPUr KhPT fJTJuÇ fJrkrS Àã ßoP~Ka muu, IJkKj \JjPuj TL TPr ßp IJoJPhr xPñ kPz? Sr xPñ IJkjJPhrPT IJKo ßhPUKZÇ

14


================================================ lxtJ ßoP~Ka fUj oMPUr xJoPj hM'KfjmJr yJf jJzuÇ IgtJ“ KxPV´Par ßiÅJ~J xrJuÇ xPñ xPñ yJPfr KxPV´a ßlPu kJ KhP~ KkPw KhuJo IJKoÇ IJA~qJo KrP~Ku xKr! IJkjJPhr xJoPj KxPV´a UJS~J KbT yPò jJÇ IJoJr IJYrPe lxtJ ßoP~Ka ßpj FTaá oMê yPuJÇ yJKxoMPU muu, yÅqJ vKot IJoJPhr xPñ kPzÇ KT∂á S IJ\ ACKjnJKxtKaPf IJPxKjÇ FAaáTáA \JjJr hrTJr KZu IJoJrÇ muuJo, fJAjJKT! ßTj IJPxKj \JPjj? oJPj IJkjJPhr TJrS xPñ KT ßTJjS ßpJVJPpJV yP~PZ? oJPj vKotr vrLr UJrJk TPrKj ßfJ! FUj YJrKhPT UMm nJArJu KlmJr KamJr yPòÇ Àã ßoP~Ka muu, jJ ßTJjS ßpJVJPpJV y~KjÇ KT∂á IJkKj Ff ßUÅJ\ Umr KjPòj ßTj? ßx ßp IJkjJr ßTJjS IJ®L~ j~ mM^Pf kJrKZÇ IJ®L~ yPu ßUÅJ\-Umr KjPf SPhr mJKzPf YPu ßpPfj KTÄmJ ßlJj TrPfj, fJ jJ TPr ACKjnJKxtKaPf FPxPZj ßUÅJ\ KjPfÇ IJoJPhrPT K\Pùx TrPZjÇ IJkjJr IJxPu mJkJraJ TL? FAirPjr kKrK˙KfPf IJKo TUjS kKzKjÇ TL mum mM^Pf kJrKZ jJÇ Éa TPr kJVuJPoJ TrPf FPx ßfJ irJ ßUP~ ßVuJo! lxtJ ßoP~Ka K˚êPYJPU IJoJr KhPT fJKTP~ IJPZÇ fJr KhPT fJKTP~ oMyëftTP~T KTZM nJmuJo IJKoÇ fJrkr yJKxoMPU muuJo, IJxPu mqJkJr ßfoj KTZMA jJÇ IJkjJrJ KmvõJx TrPmj KT \JKj jJ, fmM IJKo KoPgq muKZ jJ, KoPgq muJr ˝nJm IJoJr ßjAÇ IJoJr ßZJaUJPaJ FTaJ FclJot IJPZÇ FTKa TxPoKaTx ßTJŒJjLr FPcr TJ\ ßkP~KZÇ ßxA ßTJŒJKjr k´iJj vft yPuJ fJrJ ßTJjS fgJTKgf kKrKYf ßlx KTÄmJ kkMuJr oPcu ßjPm jJÇ IJoJr TgJ ßvw yS~Jr IJPVA lxtJ ßoP~Ka muu, IJkKj mxMj jJÇ mPx TgJ muMjÇ gqJÄTxÇ ßaKmPur hMkJPv hM\j IJKo mxuJo fífL~ kJvaJ~Ç mJA hJ mJA, IJoJr jJo oJKyÇ oJKy UJjÇ FfãPe Àã ßoP~Ka FTaá ßpj ˝JnJKmT yP~PZÇ lxtJ ßoP~KaPT ßhKUP~ muu, Sr jJo K^jMT IJr IJKo fíeJÇ hMPaJA UMm xMªr jJoÇ fJrkr pJ muKZuJo, ßpPyfá SrJ KjC ßlx YJ~ ßxATJrPe IJKo hM'KfjKhj iPr ACKjnJKxtKaPf IJxKZÇ pKh ßfoj TJCPT kZª y~ fJPT IlJr TrmÇ K^jMT muu, fJr oJPj vKotPT IJkjJr kZª yP~PZ! yS~JrA TgJÇ vKot UMm xMªrLÇ fíeJ muu, KT∂á Sr jJo IJkKj \JjPuj TL TPr? IJPr, FA ßoP~aJ ßfJ ßmv aqJajJ aJAPkr ßhUKZ! CKTPur oPfJ k´vú TPr! fmM yJKxoMPU C•raJ IJKo KhuJoÇ FaJ KT UMm TKbj TJ\ muMj! IJkjJPhr FT mºár TJZ ßgPTA aqJÖláKu ß\Pj KjP~KZÇ ßTJj mºá? fJr jJo IJKo \JKj jJÇ xKrÇ fPm ßx ßZPuÇ pJ ßyJT hM'Kfj Khj iPr ACKjnJKxtKaPf WMPr WMPr IPjTPTA ßhUuJo KT∂á vKotPTA IJoJr kZª yPuJÇ nJmuJo IJ\ fJr xPñ TgJ mum IJr ßhUMj IJ\A ßx Fu jJÇ K^jMT muu, KT∂á oPcKuÄ S TrPm mPu IJoJr oPj y~ jJÇ 15


================================================ ßTj muMj ßfJ? S Fxm kZª TPr jJÇ KT∂á IJ\TJu IPjPTA oPcKuÄ TrPZ! IJKo k´gPo ßnPmKZuJo Èjfáj oMU YJA' mJ FA \JfL~ FTaJ Fc ßhm ßkkJPrÇ ÊPj IJoJr FT\j FKéKTCKan muu, FA TJ\ TrPmj jJ xqJrÇ fJyPu vP~ vP~ ßoP~ FPx yJK\r yPmÇ yJ\Jr yJ\Jr KYKb FmÄ ZKm IJxPmÇ IJPrT ^JPouJÇ oJP^ oJP^ fLå ßYJPU fíeJ IJoJPT ßhUKZuÇ mM^Pf kJKr IJoJr xmTgJ ßx KmvõJx TrPZ jJÇ fJr oPiq FTaJ xPªy TJ\ TrPZÇ TÀTÇ IJoJr KT! IJoJr pJ \JjJr KZu fJPfJ IJKo ß\PjA ßlPuKZÇ vKot IJ\ ACKjnJKxtKaPf IJPxKjÇ KT∂á KTZM FTaJ mPu ßfJ fíeJ FmÄ K^jMPTr TJZ ßgPT KmhJ~ KjPf y~Ç TL mum? K^jMPTr KhPT fJKTP~ muuJo, IJkjJrJ IJoJPT FTaá ßy· TrPmjÇ vKotPhr ßlJj j’r KTÄmJ mJKzr FcPcsxaJ ßhPmjÇ IJKo fJyPu xrJxKr ßpJVJPpJV TKrÇ K^jMT TgJ mumJr IJPVA fíeJ muu, vKotPT jJ mPu ßxaJ IJoJPhr ßh~J KbT yPm jJÇ fJrPY' IJkKj mrÄ IJkjJr FTaJ TJct Khj IJorJ vKotPT KhP~ ßhm FmÄ mqJkJraJ mMK^P~ mumÇ ßx pKh A≤JPrPˆc y~ fJyPu IJkjJPT ßlJj TrPmÇ IJr pKh ßlJj jJ TPr, iPr KjPf yPm ßx A≤JPrPˆc jJÇ fíeJr TgJmJftJ ÊPj ßnfPr ßnfPr UMmA KmrÜ IJKoÇ KmâokMPrr nJwJ~ oPj oPj ßoJaJoMKa nhsPVJPZr hM'KfjaJ VJu KhP~ KhuJoÇ fr ßYyJrJ ßhUPuA mM^J pJ~ fáA ßp mÉf aqJajJÇ Km~J yAPu \JoJAr yJuM~J fáA aJAa TArJ ZJzKmÇ ßpA ßmcJ fPr Km~J Trm Sr K\PªKV ßZzJPnzJÇ fr uJyJj ßZoKz vKotr mJºmL yAPuJ ßToPf! KT∂á oMUaJ UMm yJKx yJKx IJoJrÇ KmjP~r ImfJr yP~ muuJo, xKrÇ IJoJr xPñ IJ\ TJct ßjAÇ oJKjmqJPV TJct rJKUÇ hM'Kfj Khj IJPV ßvw yP~PZ, jfáj TPr rJUPf oPj ßjAÇ FTaJ TJ\ TÀj, IJoJr ßxu j’raJ, xKr ßoJmJAu jJ’JraJ rJUMjÇ SaJ vKotPT KhP~ ßhPmjÇ fíeJ j~, IJoJr jJ’Jr KuPU rJUu K^jMTÇ KaFxKx ßgPT ßmKrP~ k´gPo IJKo FTaJ yÅJl ZJzuJo fJrkr KxPV´a irJuJoÇ Ax, mJKjP~ mJKjP~ Ff TgJ muJ pJ~! fPm mPuKZ UMm ˛JatKuÇ ybJ“ TPrA Fc ßTJŒJKjr oPcKuÄ Fxm oJgJ~ IJxJr lPu ßmv \Po KVP~KZu V·aJÇ FTaáS jJntJx jJ yP~ nJPuJA YJKuP~ ßVuJoÇ K^jMT KTÄmJ fíeJr ßmJ^Jr ßTJjS CkJ~ KZu jJ ßp kMPrJ mqJkJraJA lux, mJPjJ~JaÇ KT∂á vKot IJ\ ACKjnJKxtKaPf IJPxKj ßTj? TL yP~PZ fJr? xKfq xKfq \ôr y~Kj ßfJ! vKotr hMPaJ ZKm IJPZ IJoJr TJPZÇ Km aá xJAP\rÇ FTaJ IJTJKv rÄP~r xJPuJ~Jr TJKo\ krJ IJPrTaJ KlPrJ\J rÄP~r vJKz krJÇ xJPuJ~Jr-TJKo\ krJ ZKmaJ IxJiJreÇ ßxaJ IJKo IJoJr kJxPkJPatr ßnfr, xMqaPTPx ßrPU KhP~KZÇ Ijq ZKmaJ VuJr TJZ ßgPT xMªr TPr ßTPa ÊiM ßlxaJ IJPoKrTJj KnxJr \jq ßp xJAP\r ZKm uJPV ßxA xJA\ TPr KjP~KZÇ FA xJAP\r ZKm oJKjmqJPVr ßVJkj kPTPa rJUPf xMKmiJÇ oJKjmqJV ßgPT ZKmaJ IJKo ßmr TruJoÇ IxJiJre KoKÓ ßYyJrJr vKot V\hÅJf ßmr TPr yJxPZÇ IJr fJTJPjJaJ Foj, ßpj IJoJr KhPTA fJKTP~ IJPZÇ ßxA ZKmr KhPT fJKTP~ oPj oPj muuJo, vKot, ßfJoJr TL yP~PZ? ACKjnJKxtKaPf IJxKj ßTj? fáKo KT \Jj jJ IJKo ßfJoJr \jq IPkãJ Trm! 16


================================================ fUj KÆfL~ kJVuJPoJaJ ßUPu ßVu IJoJr oPjÇ IJòJ vKotPT ßlJj TrPu ßToj y~! K^jMT-fíeJr xPñ YJuJKT TPr vKotr ßlJj jJ’Jr ßYP~KZuJo, IJxPu ßlJj jJ’Jr-FcPcsx xmA ßfJ IJPZ IJoJr TJPZÇ KT∂á ßlJj pKh Ijq ßTC iPr? ßxaJA ˝JnJKmTÇ vKotA ßp ßlJj irPm Foj ßfJ ßTJj TgJ ßjAÇ ßp APò iÀT, xrJxKr vKotPT YJAmÇ kKrY~ \JjPf YJAPu jJoaJ KbT mPu FclJPotr V·aJ YJKuP~ ßhm, K^jMT-fíeJr xPñ ßpoj YJKuP~KZÇ fJrkr vKot ßlJj irPu... vKotPT TL mum ßxTgJ IJoJr IJr oPj IJPx jJÇ KxPV´a aJjPf aJjPf vJymJPVr KhPT yÅJaPf gJKTÇ vJymJPVr ßTJPe KkK\ yJxkJfJPur oMPU hM'KfjKa ßlJj lqJPér ßhJTJjÇ FTaJ ßhJTJPj dáPT vKotPhr mJKzPf ßlJj TKrÇ vKotr ZKm, ßlJj jJ’Jr, FcPcsx AfqJKh kJS~Jr kr IJ\A fJPT k´go ßlJj TrJÇ IJoJr KyPxmaJ KZu FA rTo ßp, ACKjnJKxtKaPf KVP~ k´gPo fJPT IJKo hNr ßgPT ßhUmÇ ZKmr xPñ TfaJ Kou fJr, TfaJ IKouÇ fJr IJYJr-IJYre, YuJPlrJ ßTojÇ ßTJj irPjr ßZPuPoP~r xPñ ßx ßoPvÇ ßhPU xqJKaxlJAc yPu ßlJj Trm, TgJ mumÇ fJrkr xrJxKr FTKhj xJoPj KVP~ hÅJzJmÇ k´go kmtaJ IJKo ßvw TPrKZÇ fJrkr IJ\A ßlJj TrJr ßTJjS käqJj IJoJr KZu jJÇ ACKjnJKxtKaPf FPx vKotPT jJ ßkP~ oPjr ßnfr YJzJ KhP~ Cbu kJVuJPoJÇ K^jMT-fíeJr xPñ TgJ muuJoÇ FUj ßlJj TrKZÇ ßlJj iru FTaJ ßZPuÇ VuJr IJS~JP\ ßmJ^J ßVu KTPvJr m~xL yPm FmÄ nJwJ~ ßmJ^J ßVu mJKzr TJP\r ßZPuÇ yqJuM, TJPr YJj? FaJ KT \JKyhMu yT xJPyPmr mJKzÇ ß\ôÇ vKot IJPZ? ß\ô jJÇ jJAÇ ßTJgJ~ IJPZ? TAPf kJKr jJÇ IJkPj ßT? k´vúaJr C•r IJKo FKzP~ pJAÇ TUj ßmKrP~PZ muPf kJr? oJPj ACKjnJKxtKaPf KVP~PZ jJKT Ijq ßTJgJS? ßZPuaJ FmJr ßmv V÷Lr yPuJÇ KT∂á IJkPj ßT ßxAaJ mufJPZj jJ TqJj? ßxAaJ jJ muPu IJkjJr TgJr IJKo \mJm ßhm jJÇ mMP^ ßVuJo ßZJTzJaJ fíeJ aJAPkrÇ aqJajJÇ IJKo KT FUj IJoJr jJo mPu, KoPgq mJPjJ~Ja kKrY~ KhP~ Sr TJZ ßgPT TgJ ßmr Trm! ßxaJ TL Foj TKbj TJ\! V÷Lr VuJ~ muuJo, FA ßZPu, fáKo ßp FnJPm IJoJr xPñ TgJ muZ, fáKo \JPjJ IJKo ßT? IJKo vKotr oJoJPfJ nJAÇ IJoJr jJo... jJ muJr IJPVA ßmv jJntJx VuJ~ ßZPuaJ muu, f~ IJkPj lámMIJÿJr xPñ TgJ mPujÇ mPuA ßlJj jJKoP~ ßrPU lámMIJÿJ, lámMIJÿJ mPu KY“TJr TPr TJPT cJTuÇ xPñ xPñ uJAjaJ IJKo ßTPa KhuJoÇ FUj KjÁ~ vKotr jLuM lákM FPx ßlJj irPmjÇ fÅr xPñ TgJ muPf IJoJr nJu uJVPm 17


================================================ jJÇ fPfJãPe ßmv hMkMrÇ KUPh ßkP~PZ IJoJrÇ FTaJ lJˆláPcr ßhJTJPj dáPT KmlmJVtJr IJr ßTJT ßUuJoÇ ßUPf ßUPfA oJgJ~ fífL~ kJVuJPoJaJ Fu IJoJrÇ IJKo FUj vKotPhr mJKzPf pJmÇ KkK\r ßVPar xJoPj KrTvJ, KxFjK\, aqJKéTqJm xmA IJPZÇ IJKo FTaJ TJPuJ rÄP~r aqJKéTqJPm YKzÇ C•rJ pJjÇ C•rJ jJoKa muJr xPñ xPñ mMPTr ßnfr @Ápt FT IjMnëKf y~ IJoJrÇ ßxA n~ïr WajJr TgJ oPj kPzÇ IJKo ßfJr KmP~r TgJ nJmKZÇ VnLr oPjJPpJV KhP~ ßojM ßhUKZu vKotÇ mJmJr TgJ ÊPj YoPT ßYJU fáPu fJTJuÇ ßpj TgJaJ ßx ÊjPf kJ~Kj Foj VuJ~ muu, TL muPu? \JKyh xJPym yJxPujÇ fáA mz yP~ ßVKZx! FPf yJKxr TL yPuJ? jJ yJxKZ IjqTgJ ßnPmÇ TL TgJ? IJPVr KhPjr ßuJPTrJ jJPor ßvPw KvãJVf ßpJVqfJaJ uJKVP~ KhfÇ IoMT ryoJj KmFÇ IjJxt gJTPu msJPTPa IJmJr IjJxtaJ uJVJfÇ TP~T oJx kr fáA yKòx vKot yT, FoFÇ FmJr vKotS yJxuÇ msJPTPa IjJxtaJ uJVJSÇ IjJPxt Ff nJu ßr\Jfi IJoJr IJr ßxaJ fáKo uJVJPm jJ! IJòJ uJVJuJoÇ FmJr ß^Pr TJPvJÇ oJPj kKrÏJr TPr mPuJ TL muKZPu! IJPV UJmJPrr IctJr ßhÇ TJC≤JPrr KhPT KˇkkqJc yJPf hÅJKzP~ IJPZ FT\j SP~aJrÇ IJzPYJPU vKotr KhPT fJTJPòÇ IJYrPe ßmJ^J pJ~ vKotr IctJr ßj~Jr \jq ßnfPr ßnfPr ßmv ChV´Lm ßxÇ yJf AvJrJ~ ßuJTKaPT cJTu vKotÇ oMyëPft ZMPa Fu ßxÇ UJmJPrr IctJr Khu vKotÇ KT∂á IJAPao ßpj To oPj yPuJ \JKyh xJPyPmrÇ muPuj, Ff To IctJr KhKu ßTj? To ßTJgJ~? YJraJ IJAPaoÇ xmA oPj yPuJ KlxÇ yÅqJÇ k´e koPlsax IJr ßo¥JKrj KlxÇ fáKo mPuZ IJoJr pJ kZª fJA UJPmÇ ßnK\Pamu rJAPxr xPñ FA KfjPa KlxA UMm nJu uJVPmÇ fJ mM^uJo, hM'FTJ oJÄPxr IJAPao KhPuS kJrKfÇ vKot V÷Lr VuJ~ muu, mJmJ, fáKoA IJoJPT KvKUP~Z oJZ, oJÄx FT xPñ ßUPf y~ jJÇ IJoJPhr mJKzPf ßTJjKhjS oJZ IJr oJÄx FTKhPj rJjúJ y~ jJÇ ßpKhj oJZ yPm, ÊiM oJZÇ IJr ßpKhj oJÄx ÊiMA oJÄxÇ xPñ Toj IJAPao xmK\ IJr cJuÇ 18


================================================ IJ\ FTaá IKj~o yPuS IxMKmiJ ßjAÇ fJ jJ y~ mM^uJo KT∂á hM\j oJjMw Tf UJm! IJr IkY~ IJKo kZª TKr jJ! KbT IJPZÇ xla KcsÄTx KhPf muÇ UJmJPrr IJPV VuJaJ FTaá ßn\JAÇ KjP\r \jq ßTJT IJr mJmJr \jq ¸sJAa KhPf muu vKotÇ fJrkr mJmJr KhPT fJTJuÇ FmJr mPuJÇ ßoP~r oMPUr hMPT fJTJPuj \JKyh xJPymÇ IJmJr muPuj, IJKo ßfJr KmP~r TgJ nJmKZÇ mJmJr oMPU xrJxKr KjP\r KmP~r TgJ, vKot ßpj FTaá uöJ ßkuÇ pKhS mJmJr xPñ fJr xŒTt mºár oPfJ, mJkßoP~ xJiJref mPu jJ Foj TgJS fJrJ hM\j TUjS mPuÇ fmM FA oMyëPft vKot ßpj FTaá uöJ ßkuÇ TP~T ßxPTP¥r \jq oMUaJ ßx KjYM TPr rJUu, uöJaJ TJaJu, fJrkr oMU fáPu mJmJr KhPT fJTJuÇ IKf xy\ xru VuJ~, ßpj mºár xPñ TgJ muPZ Foj nKñPf muu, ßoP~ mz yPu xm mJmJ oJA fJr KmP~r TgJ nJPmÇ FPf ImJT yS~Jr KTZM ßjAÇ fáKo KT ÊiMA ßnPmZ jJ FKVP~Z? KTZMaJ FKVP~KZÇ oJPj WaT uJKVP~Z? KbT WaT jJÇ k´PlvjJu WaT IJoJr kZª jJÇ IJoJr FT kKrKYf nhsPuJT, oJPj FT\j k´TJvT, fáA fJPT ßhPUKZx KT∂á oPj IJPZ KT jJ IJKo \JKj jJÇ UJj xJPym, ßx FTaJ x’º FPjPZÇ xPñ xPñ ßxA oJjMwaJr TgJ oPj kzu vKotrÇ ßTj, mM^Pf kJru jJÇ FTaá IJjojJ yuÇ vKotr IJjojJ nJmaJ ßU~Ju TrPuj \JKyh xJPymÇ muPuj, ßfJr oJ ßmÅPY gJTPu IJoJr IPjT xMKmiJ yPfJÇ vKot ImJT yuÇ ßToj? ßpxm TgJ IJoJr muPf yPò Fxm ßfJr oJ muPfjÇ fáKoS muPf kJrÇ ßTJjS IxMKmiJ ßjAÇ Imvq jLuMPT KhP~S muJPf kJrfJoÇ ßTJjS hrTJr ßjA mJmJÇ IJKo ßfoj kMfákMfá ˝nJPmr ßoP~ jA, fáKoS kMrPjJ KhPjr mJmJ jSÇ xmKTZM IJoJPT xy\ TPr mPuJÇ IJoJrS pKh ßfJoJPT KTZM muJr gJPT mumÇ èc, ßnKrècÇ ßZPuKa xŒPTt IJKo kPr mKu, fJr IJPV ßfJr TJZ ßgPT hMFTKa TgJ IJoJr \JjJ hrTJrÇ vKot yJxuÇ IJKo \JKj fáKo TL \JjPf YJAPmÇ k´vú TrmJr hrTJr ßjA, C•raJ IJKoA KhP~ KhKòÇ IJoJr KjP\r TJCPT kZª ßjA, ßTJjS nJu uJVJ, FPl~Jr ßaPl~Jr KTZM ßjAÇ fáKo KjP\S ßmv nJu TPrA \JPjJÇ ßfJoJr kZPªA IJKo KmP~ TrmÇ ßfJoJr TgJr mJAPr IJKo pJm jJÇ ßoP~r TgJ ÊPj FfaJA oMê yPuj \JKyh xJPym, yJf mJKzP~ ßoP~r VJuaJ FTaá ZMÅP~ KhPujÇ KvÊPT IJhr TrJr VuJ~ muPuj, SPr IJoJr ßoP~aJ! IJKo UMm UMKv yP~KZ oJÇ UMm UMKv yP~KZÇ F xo~ ßTJT ¸sJAa Fu, hM\Pjr k´J~ FTxPñ VäJPx YMoMT KhuÇ \JKyh xJPym muPuj, FmJr fJyPu ßZPuaJr TgJ mKuÇ vKot TgJ muu jJÇ \JKyh xJPym muPuj, fJr IJPV ßfJr kJrKovj KjP~ FTaJ KxVJPra ßUPf kJKr? vKot ßYJU kJKTP~ mJmJr KhPT fJTJuÇ jJÇ IJKo ßfJ ßrèuJr UJKò jJÇ FTKhj ßUPu TL yPm? 19


================================================ jJÇ mh IPnqJx FTaá FTaá TPrA y~Ç IJ\ FTaJ ßUPu TJu hMPaJ ßUPf AòJ TrPmÇ FnJPm InqJx yP~ pJPmÇ IJPr jJÇ fáA kZª TKrx jJ Foj TJ\ IJKo TUjA Trm jJÇ oJjMw InqJPxr hJxÇ InqJx mhuJPjJ UMm TKbjÇ pJ ßZPzZ fJ IJr irJ KbT yPm jJÇ IJmJr pKh iPrJ ßhUJ ßVu IJPVr ßYP~ ßmKv ßUPf ÊÀ TPrZÇ IJoJr nP~ mJAPr KVP~ UJòÇ mJgÀPo KVP~ uMKTP~ uMKTP~ UJòÇ ßoJmJrTPT KhP~ FTaJ hMPaJ TPr IJjJòÇ jJ ßfoj IJr yPm jJÇ yPf kJPrÇ IJòJ KbT IJPZÇ ßUuJo jJÇ xmPY' mz TgJ KxPV´Par Vº IJoJr nJu uJPV jJÇ IgY SP~ˆJjt TJK≤sèPuJPf ßoP~rJ IJ\TJu ßmKv KxPV´a UJPòÇ UJT KVP~Ç hM\PjA FTaá gJouÇ vKotr fUj ßnfPr ßnfPr ßmv FTaJ IK˙rfJ YuPZÇ TgJaJ kKrÏJr muPZ jJ ßTj mJmJ! ßToj x’º FPjPZj UJj xJPymÇ ßZPuaJ TPr TL? kzJÊjJ TfhNr, ßhUPf ßToj, lqJKoKu ßToj Fxm \JjJr \jq vKot ßp ChV´Lm yP~PZ mJmJ KT fJ mM^Pf kJrPZ jJ! FrTo FTKa TgJ ßmKvãe jJ mPu ßx gJTPZA mJ ßToj TPr! mJmJ Imvq vKotr oPfJ IK˙r irPjr oJjMw j~Ç iLr K˙r vJ∂ ˝nJPrrÇ ßp ßTJjS TJ\ hvmJr ßnPm KYP∂ TPrÇ fJ TÀT ßVÇ KT∂á FUj vKotPT Foj xJxPkjPxr oPiq ßrPUPZ ßTj ? muPZ jJ ßTj TgJèPuJ! ßoP~r oPjr Im˙JaJ ßpj F xo~ mM^Pf kJrPuj \JKyh xJPymÇ yJKxoMPU muPuj, ßfJr UMm IK˙r uJVPZ, jJ ? vKot yJxuÇ ßfJoJr KT oPj y~ ? uJVmJr TgJ jJ ? yÅqJÇ ßfJr \J~VJ~ IJKo yPu IJoJrS uJVPfJÇ fJyPu mPu ßluÇ ßZPuKar jJo VJKumÇ VJKum IJyxJj ßYRiMrLÇ èuvJPj KjP\Phr mJKzÇ mqJXJPuJr ßgPT FoKmF TPrPZÇ mJmJr KvKkÄ Km\PjxÇ IP~uaqJïJr TJrPVJ, mKrvJu kaá~JUJuL pJS~Jr ßhJfuJ KmvJu KmvJu uû IJPZ YJr kÅJYaJÇ KfjnJA hMPmJjÇ hMPmJPjrA KmP~ yP~ ßVPZÇ VJKum xmJr ßZJaÇ mJmJ FUj Km\Pjx ßhPU jJÇ hMA ßmJj\JoJA, mz hMAnJA FmÄ VJKum FA kÅJY\PjA ßhUJPvJjJ TPrÇ oKfK^Pu IKlx IJPZÇ VJKum ßxA IKlPx mPxÇ yJAa ßToj ? ßmPa ßlPa jJ ßfJ ? \JKyh xJPym yJxPujÇ IJKo \JjfJo FA k´vúaJA fáA k´gPo TrKmÇ UJj xJPymPT IJKoS k´gPoA mPuKZuJo ßZPur yJAa ßToj ? TJPuJ lxtJ KTÄmJ vqJouJ VJP~r rÄ KjP~ IJoJr ßTJjS TgJ ßjA, TgJ SA yJAa KjP~Ç ßmPa oJjMw hMAPYJPU ßhUPf kJPr jJ IJoJr ßoP~Ç UJj IJPïu TL muPuj ?

20


================================================ IJoJr TgJ ÊPj yJxPujÇ IJKo \JKj IJ\TJuTJr ßZPuPoP~rJ ßmPa kZª TPr jJÇ VJKuPmr yJAa UMm nJPuJÇ kÅJY Kla hvÇ ÊPj ˝K˜r FTaJ võJx ßluu vKotÇ TgJ muu jJÇ \JKyh xJPym muPuj, yJAa KbT IJPZ jJ ? UMm ßp KbT IJPZ fJ j~Ç IJ\TJuTJr ßZPurJ Z~ hMA Kfj FojKT YJr ßxJ~J YJrS yPòÇ IPjT u’J ßoP~S ßhUJ pJ~ FUjÇ fJ pJ~ KT∂á ßfJr xPñ oJjJjxA ßfJ yPf yPmÇ IKofJn mój IJr \~J nJhMKzr oPfJ yPu ßfJ yPm jJÇ vKot ßYJU kJKTP~ mJmJr KhPT fJTJuÇ FA, IJKo KT \~J nJhMKzr oPfJ ßmPa ? \JKyh xJPym yJxPujÇ IJPr jJ ßfJr yJAa nJuÇ mJXJKu ßoP~ KyPxPm kÅJY kÅJY nJu yJAaÇ \JKyh xJPym ¸sJAPa YMoMT KhPujÇ vKot IK˙r VuJ~ muu, KT∂á UJmJr KhPò jJ ßTj ? Ff ßhKr TrPZ ßTj? FãáKe ßhPm oJÇ ßTJT UJÇ IJoJr ßTJT ßvwÇ TUj ßvw TrKu ? vKot yJxuÇ TgJr fJPu KZuJoÇ KjP\S mM^Pf kJKr KjÇ IJr FTaJ KhPf mum ? jJÇ ßTJPT UMm lqJaÇ KT∂á fáA UMm kZª TKrxÇ fJ TKrÇ fJyPu UJ IJr FTaJÇ FTKhj hMPaJ ßTJT ßUPu KTòá yPm jJÇ TJu jJ ßUPuA yPmÇ ßfJoJr KT iJreJ IJKo ßrJ\ ßTJT UJA? iJreJ jJ, fáA ßp UJx fJ IJKo \JKjÇ ßToj TPr \JPjJ ? pJPT KhP~ IJjJx ßxA mPuPZÇ ßoJmJrTÇ hÅJzJS, mJKz KVP~ IJ\ SPT Foj ßZYJ ßhmÇ Fxo~ UJmJr KjP~ Fu SP~aJrÇ \JKyh xJPym muPuj, IJr FTaJ ßTJT ßhPmjÇ vKot fUj mJmJr ßkäPa UJmJr fáPu KhPòÇ \JKyh xJPym muPuj, ßZPuKar ZKmaKm KTòá IJKo ßhKUKjÇ fPm xm ÊPj IJoJr nJu ßuPVPZÇ KvKãf, aJTJ k~xJIuJ nJu WPrr ßZPuÇ nJAPmJjèPuJ, hMA ßmJj\JoJA xmJA ßuUJkzJ \JjJÇ FT ßmJj cJÜJr IJPrT ßmJj KnTJÀjKjxJ jNPjr AÄPrK\r KaYJrÇ mznJA oJˆJxt TPrPZ oqJPj\PoP≤Ç ßoP\JaJ FTJCK≤ÄP~Ç UJj xJPym muPuj, SrJ ßTC ßfoj lxtJ jJ, vqJouJ irPjr rÄ xmJrÇ fPm ßYyJrJ 21


================================================ ßayJrJ nJuÇ ÊPj vKot oPj oPj muu, lxtJ rXP~r kMÀw IJoJr FTho kZª jJÇ ßToj IJuM oMuJr oPfJ uJPVÇ IJKo kZª TKr cJTt, oqJjKu kMÀwÇ xPñ xPñ ßxA oJjMwKar TgJ oPj kzu vKotrÇ ßxS ßmv u’J, VJP~r rÄ TJPuJr KhPTA muJ pJ~, IJr ßmv oqJjKuÇ YJuYuj FPTmJPrA ßT~JrPux aJAPkrÇ oJjMwKar CP¨Pv vKot oPj oPj muu, ßfJoJr IJr ßTJjS YJ¿ ßjA ßVJ! Ko\tJ VJKum IJoJPT ßmJiy~ KjP~A pJPòÇ \JKyh xJPym ßUPf ßUPf muPuj, TL nJmKZx ? oMPUr UJmJr ßvw TPr vKot muu, jJ KTZM jJÇ VJKumPT ßToj uJVu ? IJYoTJ FrTo FTaJ k´vú, vKot YoTJuÇ ßToj uJVu oJPj? IJKo ßhPUKZ jJKT? jJ oJPj IJoJr TJZ ßgPT ÊPj! IJoJr KTZM muJr ßjAÇ fáKo pJ nJu mM^Pm fJAÇ IJoJr KT∂á kZªÇ fJ IJKo mMP^KZÇ IJKo KT fJyPu IJVJPmJ? ßfJoJr AòJÇ fPm ßfJPT ßp fJPhr kZª yPm FPf IJoJr ßTJjS xPªy ßjAÇ TL TPr mM^Pu? IJKo \JKj, IJoJr ßoP~ UMm xMªrÇ KjP\r ßoP~PT xm mJmJrA xMªr oPj y~Ç FaJ KbT jJÇ KT∂á FTaJ ^JPouJ yP~ ßVPZ \JKjxÇ TL? ßfJr hMPaJ ZKm IJr mJP~JcJaJ ßYP~KZu SrJÇ UJj xJPymPT KhP~S KZuJoÇ IJ\ xTJPu ßlJj TPr UJj xJPym muPuj, UJoaJ jJKT ßx UMÅP\ kJPò jJÇ mPuJ TL? yJKrP~ ßlPuPZ? fJA ßfJ muuÇ UMm APrxkjKxmu ßuJT ßhUKZÇ FnJPm mKux jJÇ ßx APò TPr yJrJ~KjÇ KT∂á mqJkJraJ UMm nJu y~Kj mJmJÇ IJ\TJu Tf irPjr iJªJmJ\ ßuJT WMPr ßmzJPò YJrKhPTÇ ßfoj TJrS yJPf pKh IJoJr ZKm IJr mJP~JcJaJ pJ~, IJoJPT pKh ßTC mäJTPoAu TPr! IJPr jJÇ TL mäJTPoAu TrPm?

22


================================================ fáKo \JPjJ jJ, TrPf kJPrÇ ßoP~r ßkäPa hMPaJ KYÄKz fáPu KhPuj \JKyh xJPymÇ Sxm KjP~ fáA nJKmx jJ! IJòJ KbT IJPZ nJmm jJÇ KT∂á fáKo IJoJr ZKm ßkPu ßTJgJ~ ? ßfJr FqJumJo ßgPT KjP~KZÇ TA IJoJPT ßhKU KTZMA muKjÇ mKuKj APò TPrAÇ ßnPmKZ IJPV SPhr xPñ TgJagJ ßyJT fJrkr mumÇ FUjS TgJ y~Kj, IJ\ fJyPu muPu ßTj? \JKyh xJPym yJxPujÇ ZKmr \jqÇ oJPj? ßfJr IJrS hMPaJ ZKm IJoJr uJVPmÇ IJoJr IKlPxr TKŒCaJPr ßfJr mJP~JcJaJ IJPZÇ ßxUJj ßgPT FTaJ Kk´≤ ßmr TPr ßjmÇ FUj ßfJr hMPaJ ZKm yPu hMFTKhPjr oPiq UJj xJPymPT IJmJr kJbJPf kJKrÇ IJoJPT jJ mPuS ßfJ ZKm KjP~ KjPf kJrPfÇ fJ kJrfJoÇ IJPVrmJr ZKm ßmr TPr KhP~KZu jLuMÇ ßxA ZKm yJKrP~ ßVPZ ÊPj ßxS ßToj FTaá n~ ßkP~PZÇ muuJo, vKotr IqJumJo ßgPT IJrS hMPaJ ZKm FPj ßhÇ ÊPj muu, IJKo IJr kJrm jJÇ kPr pUj ßfJoJr ßoP~ xm ÊjPm, IJoJPT FTho ßUP~ ßluPmÇ fUjA KcKxvJj KjuJo ßfJPT xm mPu ßhmÇ fJrkr ßfJr TJZ ßgPTA ZKm ßYP~ ßjmÇ vKot FT YMoMT ßTJT ßUuÇ fJrkr KoKÓ TPr yJxuÇ F\jqA IJ\ FUJPj UJS~JPf KjP~ FPxZ? \JKyh xJPymS yJxPujÇ IJPr jJÇ IJKo KbTA mMP^KZÇ IJòJ pJS, KbT IJPZÇ ZKm ßfJoJPT IJKo ßhmÇ KgsIJr xJA\, kJxPkJat xJA\, pJ YJSÇ IJr pKh IJoJr IJPVr yJKrP~ pJS~J ZKm KjP~ ßTJj ^JPouJ y~ ßxA ^JPouJr \jq KT∂á fáKo IJr UJj IJPïu hJ~L gJTPmÇ IJòJ KbT IJPZÇ IJmJr KTZMaJ xo~ TJPa YMkYJkÇ \JKyh xJPym ßUPf ßUPf ßToj ChJx yP~ pJjÇ mqJkJraJ ßU~Ju Tru vKotÇ muu, TL nJmZ mJmJ? Ijq FTaJ WajJr TgJ nJmKZÇ TL mPuJ ßfJ ? xTJuPmuJ ßfJPT IJ\ mPuKZuJo jJ, hMPaJ WajJr TgJ mum! FTaJ ßfJ mPu ßluuJoÇ ßfJr KmP~ ZKm AfqJKhÇ IjqaJS mPu ßlKuÇ ßTj ßp TJu ßgPT WajJaJ ßgPT ßgPT oPj kzPZÇ ßfJr oJP~r oOfáqKhj KZu mPuA y~PfJ oPj kzPZÇ ßfJr oJP~r oOfáqKhPjr ßnJrPmuJA WPaKZu WajJaJÇ xJfmZr IJPVÇ KbT ßnJrPmuJ jJ, ßnJr rJf muPf kJKrxÇ fUjS l\Prr IJ\Jj y~KjÇ YJraJ kÅJYhv KoKja yPmÇ C•rJ~ IJoJPhr mJKzr xJoPjA WPaKZuÇ Ax mJmJ, fáKo oJP^ oJP^ Ff ryxq TPr TgJ mPuJÇ Ff xo~ Kjò ßTj muPfÇ xy\ nJwJ~ Ya TPr mPu ßluPuA ßfJ y~Ç

23


================================================ yÅqJ muKZÇ ßnJrrJPf yJxkJfJu ßgPT ßlJj Fu, ßfJr oJr Im˙J ßmv UJrJkÇ jLuM KZu ßfJr oJP~r TJPZÇ ßx TÅJhPf TÅJhPf ßlJj TruÇ nJA\Jj, fáKo FãáKe IJxÇ nJmLr vrLr UMmA UJrJkÇ ßlJj ßkP~ IJKo KhPvyJrJr oPfJ mJKz ßgPT ßmKrP~KZÇ IJoJPhr fUj VJKz ßjAÇ mJKz FTfuJ yP~PZÇ ßhJfuJr TJ\ YuPZÇ ßfJr oJr TgJ~A FTfuJ ToKkäa yS~Jr xPñ xPñ mJKzPf FPx CPbKZuJo IJorJÇ fJPf xMKmiJA yP~KZuÇ mJKzPf ßgPTA mJKzr TJ\ fhJrT TrPf kJrKZuJoÇ KT∂á ßnJrrJPf C•rJ ßgPT dJTJ ßoKcPTPu ßToj TPr pJmÇ fmM KhPvyJrJr oPfJ ßmKrP~KZÇ ßoAjPrJPc KVP~ KrTvJ ÛáaJr pJ kJA KjP~ ßjmÇ nJzJ pJ ßj~ ßhmÇ C•rJ fUj ßmv lÅJTJ FuJTJÇ Ff mJKz aJKr ‰fKr y~ KjÇ fPm yPòÇ FKhT SKhT fJTJPuA IJ¥Jr TjˆsJTvj mJKz ßhUJ pJ~ k´YMrÇ vJPatr ßmJfJo uJVJPf uJVJPf mJKz ßgPT ßmKrP~KZ IJKoÇ ßTJjS KhPT ßU~Ju ßjAÇ KhPvyJrJr oPfJ ZMaKZÇ ybJ“ ßhKU IJoJPhr mJKz mrJmr ßuPTr kJPzr IJmZJ IºTJPr hM\j oJjMw FT\j IJPrT\jPT \KzP~ iPr aJuoJaJu kJP~ yÅJaPZÇ UJKjThNPr KVP~ ßuPTr nJXPjr KhPT ßjPo ßVu fJrJ ÊiM FaáTáA IJKo ßhUuJoÇ fJrkr IJoJr IJr KTZM ßYJPU kPzKj mJ ßU~Ju TKrKjÇ ˘L oOfáqvpqJ~, yJxkJfJu ßgPT ßlJj FPxPZ, KrTvJ ÛáaJr kJm TL kJm jJ \JKj jJ, FA Im˙J~ IjqKTZM KT IJr ßU~Ju gJPT! ßxKhjA xTJuPmuJ ßfJr oJ oJrJ ßVPujÇ uJv KjP~ mJKz KlruJo hvaJr KhPTÇ IJ®L~ ˝\jrJ xmJA FPxPZÇ TJjúJTJKa KmuJk YuPZ mJKzPfÇ SA hOvqKar TgJ IJoJr IJr oPjA ßjAÇ ßfJr oJPT oJKa KhP~ KlrPf xPºq yP~ ßVuÇ mJKz KlPr ßhKU ßuPTr SKhTaJ~ ßuJT\Pjr \auJÇ kMKuv FPxPZÇ TL mqJkJr? ßuPTr SKhTaJ~ FT\j IJimMPzJ ßuJPTr uJv nJxPZÇ fJr yJf kJ vÜ hKz KhP~ kÅqJKYP~ mÅJiJÇ ÊPj YoPT Cbu vKotÇ mPuJ TL? yÅqJÇ hKz KhP~ ßmÅPi ßuPT ßlPu ßh~J yP~KZu fJPTÇ pJPf jzPf YzPf jJ kJPrÇ FTmJPrA cáPm pJ~Ç fJr oJPj ßnJrrJPf fáKo ßp hM\jPT IJmZJ ofj ßhPUKZPu fJPhr FT\j IJPrT\jPT FAnJPm ßoPrPZ ? yÅqJÇ kPr fáKo kMKuvPT WajJaJ \JjJSKj? jJÇ ßT pJ~ Sxm ^JPouJ~Ç kMKuvPT ßfJ j~A, TUjA TJCPT WajJaJ IJKo mKuKjÇ IJ\A k´go ßfJPT muuJoÇ ßTj muPu? \JKj jJÇ muPf nJu uJVuÇ IPjTKhj mMPTr ßnfr ßYPk KZu WajJaJÇ IJ\ ßfJPT mPu mMTaJ ßToj yJuTJ uJVPZÇ kPr KT ßuJTaJr kKrY~ \JjJ KVP~KZu? ßfoj KTZM \JjJ pJ~KjÇ kJzJr ßuJTrJ jJKT ÊPjKZu ßuJTaJ kMrPjJ dJTJrÇ FTxo~ oJ^JKr irPjr è§J KZuÇ è§J TgJaJ ÊPj vKot ßToj ßpj ˝K˜ ßkuÇ S è§J KZu! fJyPu KbTA IJPZÇ è§JrJ FAnJPmA oPrÇ KT∂á fUj ßuJTaJ k´J~ mO≠Ç è§JKo IPjT IJPVA ßZPz KhP~KZuÇ fJyPu y~PfJ ßTC kMrPjJ v©∆fJr k´KfPvJi KjP~PZÇ y~PfJ fJA yPmÇ hM\PjrA UJS~J ßvwÇ KaxM ßkkJPr IJuPfJ TPr ßbÅJa oMZu vKotÇ IJKo KT∂á WajJaJ ÊPj UMm FTaJ 24


================================================ ImJT yAKj mJmJÇ ßTj? IJoJr TJPZ Foj KTZM WajJ oPj y~KjÇ FrTo WajJ IPjT WPaÇ KT∂á IJoJr TJPZ WajJaJ ßmv èÀfôkNetÇ yJxkJfJPu k´J~ oOfáqr TJPZ YPu pJPò IJoJr ˘L, fJPT ßvw ßhUJr \jq ZMaKZ, IJr KbT ßxA oMyëft ßYJPUr xJoPj ßhUKZ FT\j oJjMw Kj”vP» ßoPr ßluPZ IJPrT\jPTÇ KT∂á IJKo fJ mM^Pf kJrKZ jJÇ mJmJr ßYJPUr KhPT fJKTP~ vKot muu, ßfJoJr oPjJnJmaJ IJKo mMP^KZ mJmJÇ YPuJ CKbÇ Kmu KoKaP~ SrJ pUj ßrˆáPr≤ ßgPT ßmÀPò, fUj ßxA oJjMwaJr TgJ IJmJr oPj kzu vKotrÇ IJr oJ^UJj ßgPT oPj kzu rmLªsjJPgr FTaJ VJPjr uJAjÇ ßVJkPj ßfJoJPr xUJ...'Ç ßTj ßp, vKot KjP\S fJ \JPj jJÇ vKotPhr mJKz UMÅP\ ßkPf ßfoj xo~ uJVu jJÇ aqJKéTqJPmr csJAnJr KZu I· m~xL FTaJ ßZPuÇ ßhPUA ßmJ^J pJ~ ßuUJkzJ \JjJ, ˛JatÇ C•rJ FuJTJ~ FPx KbTJjJ muPf k´J~ FTmJPrA KjP~ Fu mJKzr TJPZÇ KT∂á mJKzr FPTmJPr TJPZ IJKo jJouJo jJÇ UJKjTaJ FKVP~ KVP~ jJouJoÇ KoaJr ßhPU nJzJ KoKaP~ hvaJ aJTJ KakxS KhuJoÇ fJrkr KxPV´a iKrP~ k´gPo vKotPhr mJKzr KhPT fJTJuJoÇ ZKmr oPfJ xMªr ßhJfuJ mJKzÇ mJKzr xPñ rJ˜J, rJ˜Jr SkJPr ßuTÇ ßuPTr kJPr xmM\ WJx, jJjJ rTPor láu kJfJmJyJPrr ^JzÇ IJr ßmv IPjTUJKj \J~VJ ZJ~J TPr rJUJ FTaJ mTáuVJZÇ mx∂TJu mPu kJfJèPuJ ßpj FTaM ßmKv xmM\Ç vLfnJm TJKaP~ xPf\ yP~ CPbPZÇ hMkMr ßvw yS~J ßrJPh K^oK^o TrKZu YJrKhTÇ É É TrJ FTaJ yJS~J mAKZuÇ ßxA yJS~J~ YJrKhT fJTJPf fJTJPf vrLPrr UMm ßnfPr ßToj FTaJ TÅJkj uJVu IJoJrÇ FA \J~VJaJA ßfJ! xJf mZPr IPjT mhPuPZÇ mJKzr kr mJKz yP~ nPr ßVPZ ßuPTr hMkJrÇ mTáuVJZaJ fUj KvÊÇ ßuPTr kJPr láu kJfJmJyJPrr ß^ÅJk^Jz FfaJ ZzJ~KjÇ kJP~r fuJ~ WJx oJ© V\JKòuÇ FA \J~VJaJA ßfJ! vKotPhr mJKzr TgJS fJrkr oPj kPz IJoJrÇ oJ© ‰fKr yKòuÇ jJKT FTfuJ yP~ KVP~KZu, ßhJfuJr TJ\ YuPZÇ mJKzr xJoPj APar kÅJ\J, mJKu xMrKT rc IJr TJbmÅJvÇ ßnfPr ßnfPr IJKo fJrkr KhPvyJrJ yP~ ßVuJoÇ FfTJu kr Kj~Kf IJoJPT F ßTJgJ~ ßaPj IJju! vKotr \jq ßTJgJ~ FPx hÅJzJuJo IJKo! IJoJr ßYJPU KT rTo FTaJ ßWJr ßuPV pJ~Ç oπoMPêr oPfJ FKhT SKhT fJKTP~ iLr kJP~ yÅJaPf gJKT IJKoÇ oPj kPzÇ IJoJr xm oPj kPzÇ IJKo gJTfJo jJjJmJKzPfÇ mzUJuJr TJPZÇ jJjJmJKzaJ KZu Kfj vKrPTrÇ IJoJr jJjJ IJr fJr hMA nJAÇ jJjJ KZPuj mzÇ IJoJr \Pjìr mÉTJu IJPV KfKj oJrJ pJjÇ jJjL oJrJ pJj IJoJr mznJAP~r \Pjìr TP~ToJx krÇ IJoJr ßTJjS IJkj oJoJ KZu jJÇ oJ-UJuJrJ Kfj ßmJjÇ mzUJuJ Kj”x∂Jj, KmimJÇ I· m~Px KmimJ

25


================================================ yP~PZjÇ ˝JoLr KhTTJr \J~VJ xŒK•r KTZMA kJjKjÇ gJTPfj mJPkr mJKzPfÇ Kfj vKrPTr mJKzKar hKãPer IÄv IJoJr jJjJrÇ ßxUJPj IPjTèPuJ TJorJIuJ KmvJu FTKa KaPjr WrÇ kMmkJPv mPjhL irPjr rJjúJWrÇ rJjúJWPrr uJPVJ~J hKãPe oJ^JKr irPjr FTaJ kJaJfj TrJ WrÇ FA WrKa xm xo~ fJuJm≠ gJTfÇ gJTJr ßuJT KZu jJÇ mzWrKar xJoPjr KhPT FTKa hr\JÇ ßxaJ C•roMULÇ SA hr\J KhP~ ßmÀPu CPbJjÇ CPbJPjr hMkJPv ßoP\J jJjJ ßZJajJjJr WrhM~JrÇ hMA vKrPTr oJ^UJj KhP~ C•Pr mJrmJKz, fJrkr vPxqr oJbÇ mzWPrr xJoPjr hr\J~ hÅJKzP~A IJuoVLr oJoJPT oJr ßUPf ßhPUKZuJo IJKoÇ Fxm IJoJr ßxA m~Pxr TgJÇ mzWPrr hKãPe KZu IJo \Jo IJr KjoVJPZr KmvJu mJVJjÇ xJrJKhj kJKU cJTf ßxA mJVJPjÇ xMjxJj Kj\tjfJ~ É É TrJ yJS~J mAfÇ FxPmr oPiq IJorJ Kfj\j oJ© oJjMwÇ mzUJuJ IJKo IJr mJKzr mÉTJPur kMrPjJ TJP\r ßuJT IJuláÇ KmPur KhPT mÉ iJPjr \Ko KZu jJjJrÇ KmKâ yPf yPf IJoJr KTPvJrTJPu kÅJY xJf TJjLPf FPx hÅJKzP~KZu ßxA \KoÇ KjP\Phr YJwmJPvr ßuJTmu KZu jJ mPu \KoèPuJ KZu mVtJ ßh~JÇ FTYJPwr \KoÇ IgtJ“ mZPr lxu luf FTmJrÇ IJoj IJCPxr xPñ Kfu TJCjS ßmJjJ yPfJÇ KTZM Kfu, KTZM TJCj nJPV IJorJ ßkfJoÇ IJr KfjYJr\j oJjMPwr mZr YuJr krS Kmv-kûJv oe iJj KmKâ TrJ ßpfÇ ßxA aJTJ~ UJuJr xJoJjq mJ\Jr, ßfu jMj hMi Fxm ßTjJ YufÇ vJTxmK\ ßfJ mJVJPjr KhPTA lufÇ uJC, KoKÓ TáozJ, YJuTáozJ Kxo. K^XJ, TKy jJPor mJªruJKb aJAPkr u’J FTaJ kJjPx irPjr xmK\, iMªuÇ mZrnr ßTJjS jJ ßTJjS xmK\r oJYJ IJoJPhr mJVJPj gJTfAÇ ßxAxPmr fhJrT Trf IJulá IJr xÄxJPrr oJZaJ irf V´JPor UJuKmu kMTár ßgPTÇ ßx FT vJ∂ Kj\tLm \LmjÇ UrJKuTJPu Kfuláu láafÇ KfPur oiM KjPf ßoRoJKZrJ FPx èeèe Trf KfuPãPfÇ TuPTr oPfJ ßZJa láPur ßnfr dáPT ßpf oiMr ßuJPnÇ IJKo IJr IJuoVLr oJoJ mJKzr xJoPjr mz ßãPf KVP~ fPÑ fPÑ gJTfJo TUj ßoRoJKZ ßdJPT KfulMPuÇ dáTPuA aáT TPr láPur oMUaJ KaPk irfJoÇ IJoJPhr hM\jJr yJPf hMPaJ láu fJr ßnfr võJxÀ≠Tr orepπeJ~ Zala TrPZ ßoRoJKZÇ ßxA mKªhvJ~ ßTJgJ~ fUj n~ïr ßoRoJKZr KmwJÜ Éu! ßxA m~PxA IJKo mMP^ KVP~KZuJo KbToPfJ IJaTJPf kJrPu kOKgmLr n~ïrfo k´JeLS oMyëPftA IxyJ~ yP~ pJ~Ç FmÄ oOfáqr ßY' mz IxyJ~fô IJr KTZMPf ßjAÇ KfuláPur ßnfr ßpnJPm KmwJÜ ßoRoJKZ IJaPTKZ ßZPuPmuJ~ KbT ßxAnJPmA xJfmZr IJPV IJaPTKZuJo k´J~ mO≠ yP~ IJxJ ßxKuoè§JPTÇ KfPu KfPu ßvw TrJ muPf pJ ßmJ^J~ KbT fJ j~, fPm ßvw fJPT TPrKZuJoÇ mÉ mZr iPr oPjr ßnfr YJk iPr gJTJ IkoJj FmÄ TÓ pπeJr k´KfPvJi KjP~KZuJoÇ IJòJ ÈKfPu KfPu oJrJ' TgJaJ ßTJP™PT FPxPZ! TgJaJ KT SA V´LÚTJuLj lxu Kfu ßgPT FPxPZ! ßp KfPu ßfu y~, jJz ßoJ~J, UJ\J Fxm y~! jJKT KfuláPur ßnfr ßgPT oiM KjPf IJxJ KmwJÜ ÉPur ßoRoJKZPT IJaPT iLPr iLPr ßvw TPr ßluJ ßgPT FPxPZ KfPu KfPu oJrJ TgJaJ! IJoJPT k´Y§ nJumJxJPfj UJuJÇ Foj nJu ßmJiy~ KjP\r x∂JjPTS mJPx jJ oJjMwÇ UJuJr xJrJãPe C“T£J KZu IJoJPT KjP~Ç IJKo TL UJm, TL krm! TUj WMoJm, TUj kzPf mxm, TUj ÛáPu pJm, TUj oJPb, xm KjP~A nJmjJ KZu UJuJrÇ Wj hMPir xPñ ßU\MPr èz KhP~ TJCPjr FT hMmJKa Kãr TrPfj UJuJÇ KjP\ TUjS oMPU KhPfj jJÇ KT ßp IJhr TPr UJS~JPfj IJoJPT! IJKo KZuJo fJr \Jj, IJ®JÇ KT∂á UJuJr \jq IJoJr ßfoj aJj KZu jJÇ ßfoj nJumJxJ KZu jJÇ IJoJr xm aJj nJumJxJ KZu mJmJr \jqÇ TJu xºqJ~ UJuJ ybJ“ TPr muPuj, IJ\ KmPTPur uPû mJmJ IJxPmjÇ ßvJjJr kr ßgPT IJoJr ßnfr ÊÀ yP~PZ IØMf FT ZaJlaJKjÇ xPºqPmuJ kzPf mPx kzJ~ IJr oj mPx jJÇ yJKrPTPjr ÕJj IJPuJr KhPT ChJx yP~ fJKTP~ gJKTÇ ßrTJKmPT hMinJf KjP~ oMPU fáPu UJAP~ ßhj UJuJ, UJmJPrr KhPT

26


================================================ IJoJr oj gJPT jJÇ rJPfr ßmuJ UJuJr mMPTr TJPZ ÊP~ WMo IJPx jJ KTZMPfAÇ ÊiM oPj y~, TUj xTJu yPmÇ TUj IJxPm IJVJoLTJu! xTJuPmuJ oPj y~ TUj hMkMr yPm, hMMkMr VKzP~ KmPTuÇ TUj IJulár xPñ jhLfLPrr uûWJPa KVP~ hÅJzJmÇ TUj jhLr mÅJPT ZKmr oPfJ IJP˜iLPr láPa CbPm FTaJ uû, nana vP» FKVP~ IJxPm WJPar KhPTÇ TJZJTJKZ IJxJr kr ßhUJ pJPm ßcPTr Ckr yJKxoMPU hÅJKzP~ IJPZj mJmJÇ mJmJr \jq FA IPkãJaJ IJoJr ÊÀ yP~KZu ‰vvPmÇ ßxA m~PxA mMP^ KVP~KZuJo YJrkJPvr oJjMPwr oPiq IJKo xmYJAPf nJumJKx IJoJr mJmJPTÇ mJmJr oPfJ oJ~JmL xMªr oMPUr oJjMw FA kOKgmLPf IJr ßTC ßjAÇ mJmJr oPfJ nJumJxPf ßTC \JPj jJÇ IJoJr oJ jJ, mz ßZJaUJuJ ßTC jJ, FojKT IJoJr nJAPmJjrJS jJÇ IJoJr kÅJYKa nJAPmJjÇ hMnJA KfjPmJjÇ k´gPo mznJA fJrkr hMPaJ ßmJj, fJrkr IJKo fJrkr ßvw ßmJjKaÇ mJmJ YJTKr TPrj S~JkhJ~Ç ßTrJKjr YJTKrÇ FA YJTKrr IJP~ FfèPuJ oJjMPwr xÄxJr YuPf YJAf jJÇ oJS xJouJPf kJrPfj jJÇ FfèPuJ x∂JjÇ F \jqA IJoJPT ßrPUKZPuj mz UJuJr TJPZÇ KT∂á IJoJr ßpoj mJmJr \jq aJj nJumJxJ, mJmJS ßfoKjÇ ßZPuPoP~Phr oPiq IJoJPT KfKj xmYJAPf ßmKv nJumJxPfjÇ F\jq ZMKaZJaJ~ jJjJmJKzPf mJmJ IJoJPT ßhUPf IJxPfjÇ kJPvr V´JPor yJAÛáPu TîJx aáPf IJoJPT nKft TKrP~ KhP~KZPujÇ IJoJPT ßhUPf FPx FT hMKhPjr ßmKv gJTPfj jJ mJmJÇ ßp FTKa hMKa Khj gJTPfj, IJKo xJrJãe mJmJr xPñÇ ÛáPu ßpfJo jJ, kzPf mxfJo jJÇ ßUfJo mJmJr xPñ, WMoJfJo fJr VuJ \KzP~Ç IJr Tf ßp TgJ mufJo mJmJr xPñÇ SA m~Pxr ßZPuoJjMKw TgJÇ FojKT VJj ßVP~S ßvJjJfJo mJmJPTÇ ßuJToMPU KTÄmJ oJAT asJjK\ˆJPr ßvJjJ VJjÇ ÈIJoJ~ Ff rJAPf TqJPj cJT KhKu, k´Je ßTJKTuJPr'Ç IJxPu Fxm KZu IJoJr pJmfL~ èekjJ KhP~ mJmJPT oMê TrJr ßYÓJÇ mJmJ oMê yPfjÇ pUj fUj mMPT \MKzP~ irPfj IJoJPTÇ oJgJ~ KkPb yJf mMKuP~ IJhr TrPfjÇ ßxA m~Px IJoJr xmPY' hM”PUr Khj KZu mJmJ ßpKhj YPu ßpPfjÇ YPu pJS~Jr Khj xTJuPmuJA mJmJr \jq VronJf IJr èzJoJPZr ß^Ju ßrÅPiPZj UJuJÇ IJoJPT KjP~ ßUPf mPxPZj mJmJÇ KT∂á IJoJPhr hM\jJr TJPrJrA VuJ KhP~ nJf jJPo jJÇ mJmJr ßYJPUS kJKj IJPx, IJoJr ßYJPUS kJKj IJPxÇ UJS~J ßvw TPr uJ\MT oMPU UJuJr xJoPj hÅJzJj mJmJÇ IJoJr oJ FmÄ ßZJaUJuJr oPfJ mJmJS mzUJuJPT cJTPfj ÈmMK\'Ç uJ\MT oMPU fJr xJoPj hÅJKzP~ ŸJj VuJ~ muPfj, IJkPjr TJPZ T~aJ ßaTJ yAm mMK\? IgtJ“ pJfJ~Jf UrYaJ mJmJr TJPZ ßjAÇ IJoJPT ßhUJr ßuJPn ßTJjS rTPo uû nJzJaJ \MKVP~ YPu FPxPZjÇ ßlrJr xo~ kPTa lÅJTJÇ iJj KmKâr aJTJ KTZM jJ KTZM UJuJr TJPZ gJTfAÇ IJuoJKr UMPu kÅJY hvaJ aJTJ mJmJPT KfKj KhPfjÇ SA aJTJ kPTPa KjP~, IJoJPT \KzPP~ iPr, oJgJ~ KkPb yJf mMKuP~ kPg jJPoj mJmJÇ mJrmJKzr xJoPj hÅJKzP~ Kj”vP» TÅJhPf gJKT IJKoÇ TÅJPi ßrTKxPjr x˜J mqJV, mJmJ ßyÅPa pJj IJr KlPr KlPr fJTJjÇ hNr ßgPT IJKo ßhKU, ßgPT ßgPT ßYJU oMZPZj mJmJÇ mwtJr oMPU oMPU V´JPor UJukJr ßgPT ZAIuJ ßjRTJ~ TPr uûWJPa pJj mJmJÇ IJulá pJ~ fJr mqJV ßkRÅPZ KhPfÇ xPñ IJKoÇ KT∂á ßjRTJ ZJzJr kr FTKhPT TÅJPhj mJmJ IJPrT KhPT IJKoÇ

27


================================================ IJoJr V´Joq \LmjaJ ßTPaPZ FAnJPmÇ mJmJr \jq ßTÅPhÇ UJuJr oOfáqr kr IJKo dJTJ~ YPu FPxKZuJoÇ IJKo fUj TîJx lJAn ßgPT KxPé CPbKZÇ UJuJr oJgJ~ KT rTo V§PVJu ßhUJ KhuÇ xJrJKhj mPx mPx TÅJhfÇ rJf hMkMr KmZJjJ~ mPx KmuJk TrfÇ KT ßp muf, TJr TgJ ßp muf IJKo KTZM mM^PfA kJrfJo jJÇ TUjS TUjS IJoJPT \KzP~ iPrS TÅJhfÇ \JKj jJ ßTJgJTJr ßTJj ßVJkj hM”U ßmhjJ fJPT ßnfPr ßnfPr WJP~u TPrKZuÇ ßvw kpt∂ VuJ~ hKz KhP~KZu UJuJÇ mzWPrr hKãe kKÁo-ßTJPer nJXPjr KhPT ^áÅPT kzJ IJoVJPZr cJPu KjP\r vJKzPfA lÅJx KjP~KZuÇ UJuJr oOfáqPf ßfoj mzrTPor ßTJjS IJWJf IJKo kJAKjÇ ßTj, muPf kJrm jJÇ pKhS UJuJr ß˚y oofJr TgJ mÉKhj kpt∂ oPj kPzPZÇ ojaJ FTaá FTaá UJrJk yP~PZ, FrPY' ßmKv KTZM jJÇ dJTJ~ YPu IJxJr kr mJmJr \jq IJoJr ÊÀ yP~KZu IjqrTo FT IPkãJÇ fPfJKhPj kÅJYKa nJAPmJj IJorJ xmJA mz yP~KZÇ mznJA TPuP\ kPz, mJKT YJr\j ÛáPuÇ xÄxJPrr UrY ßmPz ßVPZ IPjTÇ ßTrJKjKVKrr YJTKrPf xÄxJr KTZMPfA YJuJPf kJPrj jJ mJmJÇ F\jq IKlPxr kr jJjJ rTPor aáTaJT TJ\ TrPf yPfJ fJPTÇ KaCvKj TrPf yPfJÇ xTJuPmuJ mJxJ ßgPT ßmKrP~ KlrPfj IPjTaJ rJf TPrÇ hMkMPr ßUPfj KT ßUPfj jJ \JjPfS kJrfJo jJÇ KT∂á rJf pf mJzf mJmJr \jq C“T£J ffA mJzf IJoJrÇ kzPf mPx mJmJr \jq IJjojJ yP~ ßpfJo, ßUPf mPx IJjojJ yP~ ßpfJoÇ IjqJjq nJAPmJj ßp pJr oPfJ kzJÊjJ, UJS~J-hJS~J V·è\m TPr ÊP~ kzf, mJmJr TgJ y~PfJ nJmfA jJÇ KT∂á IJKo ÊPf kJrfJo jJÇ TJCPT KTZM jJ mPu IJKo FTJ FTJ YPu ßpfJo rJ˜Jr ßoJPzÇ mJmJr \jq hÅJKzPP~ gJTfJoÇ mJmJ TUj KlrPmj? IPjTaJ rJf TPr KlrPfj mJmJÇ hNr ßgPT xJrJKhPjr TîJK∂ KjP~ Kmweú nKñPf ßyÅPa IJxPfjÇ IJoJPT hÅJKzP~ gJTPf ßhPU oJ~JmL oMUUJjJ fÅJr nPr ßpf ßoJyo~ FT yJKxPfÇ xÄxJr YJuJmJr \jq fUj k´J~A iJr CiJr TrPf yPfJ mJmJPTÇ oJPxr ßvwKhT ßgPT ÊÀ yPfJ iJrÇ oJx oJAPj ßkP~ ßxA iJr ßvJi TrJr kr yJPf aJTJ-k~xJ muPf ßVPu IJr gJTfA jJÇ ßrvPjr YJu, Vo, KYKj, FT hMaJTJr k´KfKhjTJr mJ\Jr, ßUP~ jJ ßUP~ ßTJjS rTPo YufJo IJorJÇ FA Im˙J~ YJTKr YPu ßVu mJmJrÇ KT TJrPe ßVu muPf kJrm jJÇ FoKjPfA yfhKrhs xÄxJr fJr Skr FToJ© ßrJ\VJPrr oJjMwKa ßVu ßmTJr yP~Ç IJoJPhr oJgJ~ IJTJv ßnPX kzuÇ FT hMoJPxr oPiq iJr ßhjJ~ FPTmJPrA cáPm ßVPuj mJmJÇ ßxA xo~ Wau FT WajJÇ ßTJj FT ßuJPTr TJZ ßgPT KTZM aJTJ iJr TPrKZPuj mJmJÇ ßmv TP~ToJx yP~ ßVPZ ßvJi TrPf kJrPZj jJÇ ßxKuo jJPor oJ^JKr xJAP\r FTKa è§JPT mJmJr ßkZPj uJKVP~ Khu ßxA ßuJTÇ aJTJ fáPu KhPf kJrPu ßxKuoPT KTZM ßhPm ßxÇ ßxKuoè§J pUj-fUj FPx IJoJPhr mJxJ~ yJjJ KhPf uJVuÇ k´go k´go mJxJ~ ßgPTS jJ TPr KhPfj mJmJÇ fJrkr ßxKuoè§Jr v» ßkPuA ßkZPjr hr\J KhP~ kJKuP~ ßpPfjÇ KT∂á FnJPm TfKhj? ßxKuoè§Jr yJPf FTKhj irJ kPz ßVPuj mJmJÇ fUj mJmJr \jq xJrJãPer C“T≥J IJoJrÇ mJmJ ßTJgJS ßVPuA IJoJr oPiq ÊÀ y~ FT ZalaJKjÇ mJmJ KlPr jJ IJxJ kpt∂ ßTJjS TJ\A TrPf kJKr jJÇ ÛáPu KVP~ TîJx TrPf kJKr jJ, ßUuPf KVP~ ChJx yP~ oJPbr ßTJPe mPx gJKTÇ rJPfr ßmuJ rJ˜Jr ßoJPz KVP~ WµJr kr WµJ mJmJr \jq hÅJKzP~ gJKTÇ

28


================================================ ßxKuoè§Jr nP~ KjP\r mJxJ~ mJmJ fUj KlrPfj ßYJPrr oPfJÇ FT kLr xJPyPmr oMKrh yP~KZPuj, fJr SUJPj ßpPfj l\Prr IJ\JPjr xPñ xPñÇ IJPuJ láamJr IJPVA ßxUJj ßgPT ßmKrP~ ßrJ\VJPrr IJvJ~ FKhT SKhT YPu ßpPfjÇ FA TPrS ßryJA kJjKj mJmJÇ FTKhj xTJuPmuJ ßxKuoè§J fJPT iPr ßluuÇ l\Prr jJoJ\ kPz É\MPrr SUJPj KTZMaJ xo~ TJKaP~ ßTJjS TJP\ ßmJi y~ mJxJ~ KlrKZPuj KfKjÇ SA kPg ßxKuoè§Jr IJ`JÇ mJmJ ßnPmPZj Ff xTJPu KjÁ~ ßx gJTPm jJÇ rJfnr ohah ßUP~ oJfJu yP~PZ, CbPm KjÁ~ ßmuJ TPrÇ KT∂á iJreJaJ náu yP~KZu mJmJrÇ Ijq ßTJgJS rJf TJKaP~ KbT ßxA xo~aJPfA mJKz KlrKZu ßxKuoè§JÇ mJmJ fJr oMPUJoMKU kPz ßVPujÇ xPñ xPñ ßxKuoè§J fJr mMT FmÄ ßTJTxJ mrJmr hMPaJ WMKw oJruÇ FoKjPf YJTKr ßjA, kÅJYKa ßZPuPoP~ KjP~ ßUP~ jJ ßUP~ Khj TJPaÇ mJKznJzJ mJKT kPzPZ IPjT oJPxr, CPÆV-C“T£J~ mJmJr vrLPr KTZM KZu jJÇ ßxKuoè§Jr WMKw ßUP~ rJ˜Jr Skr ÉoKz ßUP~ kzPuj KfKjÇ SA kPg FTaJ maVJZ KZuÇ mafuJr aÄWPr kJj KmKz KxPV´Par ßhJTJj YJuJPfJ ßoJaJ ofj FTaJ dJTJA~J mMKzÇ mJmJPT ßaPj ßyÅYPz KjP~ ßxA WPr mKxP~ rJUu ßxKuoè§JÇ IJoJPhr mJxJ~ ßZJ¢ FTaJ ßZPu FPx Umr Khu aJTJ jJ KhPu mJmJPT ZJzPm jJ ßxKuoè§JÇ oJPrr TgJaJ muu jJÇ mJmJPT IJaPT ßrPUPZ ÊPj oJ UMmA KhPvyJrJ yPujÇ ßmJjèPuJr oMU ÊKTP~ ßVuÇ mznJA oMU ßVÅJu TPr mPx rAPuj IJr IJKo kJVPur oPfJ ZMPa ßmKrP~ ßVuJoÇ IJoJr mznJA mJmJPT ßfoj kZª Trf jJÇ IJr ßZPuPmuJ ßgPTA FTaá ßpj hJK~fô FzJPjJ aJAPkrÇ KjP\r ˝Jgt ZJzJ KmPvw KTZMA mM^Pf YJ~ jJÇ ßxKuoè§Jr yJPf irJ kPzPZ mJmJ FPf ßpj oJj xÿJj fJr FPTmJPrA ±Äx yP~ ßVPZ Foj FTaJ oMU TPr mJxJ ßgPT ßmKrP~ ßmJiy~ mºámJºPmr xPñ IJ`J KhPf YPu KVP~KZu ßxÇ pJPyJT ßxA ßhJTJjKar xJoPj ZMPa FPx ßhKU oKuj kJ\JoJ kJ†JKm krJ IJoJr IxyJ~ mJmJ KYrTJuLj hM”UL oJjMPwr oMU TPr mPx IJPZÇ kJ†JKmr FTKhTTJr TájAP~r TJPZ iMPuJ o~uJ FTaJ IJ˜r ßuPV IJPZÇ mJmJr oMU ßhPU mMTaJ É É TPr Cbu IJoJrÇ kJPvr YJP~r ßhJTJPjr mJAPrr ßmPû mPx YJP~ kPrJaJ YMKmP~ YMKmP~ UJPò ßxKuè§J IJr IJzPYJPU mJmJPT ßhUPZÇ IgtJ“ kJyJrJ KhPòÇ FTkuT ßxKuoè§JPT ßhPU mJmJr xJoPj KVP~ hÅJKzP~KZuJoÇ IJKo TgJ mumJr IJPVA ŸJj VuJ~ mJmJ muPuj, IJlfJm Ko~JPr FTáa cJATJ IJPjJ mJ\JjÇ IJlfJm Ko~J IJoJPhr mJKzIuJÇ FTxo~ UMmA xÿJj Trf mJmJPTÇ IPjTaJ ß\Jr TPrA KjP\r FA mJKzaJ nJzJ KhP~KZu mJmJPTÇ TJre fUj ßx S~JkhJr aáTaJT xJkäJAP~r TJ\ TrfÇ mJmJr xJyJpq hrTJr KZu fJrÇ KT∂á YJTKr YPu pJS~Jr kr mJmJPT ßx IJr kJ•J ßh~ jJÇ nJzJ mJKT kPzPZ mPu pUj-fUj FPx TgJ ÊKjP~ pJ~Ç CPb ßpPf mPu, ß\Jr TPr fáPu ßh~Jr ÉoKT ßh~Ç FTA oJjMPwr ßp Tf rTPor ßYyJrJ yPf kJPr, FA IJlfJm Ko~JPT ßhPU IJKo fJ k´go mMP^KZuJoÇ k´P~J\Pjr xo~ TL ßp ßfJ~J\ Trf mJmJPTÇ IJr mJmJr IxoP~ mJKznJzJr \jq Tf IkoJj TPrPZ fJPTÇ ßxA IJlfJm Ko~JPT mJmJ ßTj ßcPT IJjPf muPZj? kPr mM^uJo IJlfJm Ko~J ßxKuoè§Jr UMmA kKrKYfÇ ßx FPx muPu mJmJPT ßxKuo ßZPz ßhPmÇ aJTJ TPm ßhPm ßxxm KmwP~ FTaJ xoP^JfJ TKrP~ IJlfJm Ko~J KjÁ~ mJmJPT ZJKzP~ ßjPmÇ IJKo KhPvyJrJr oPfJ IJlfJm Ko~Jr mJKzr KhPT ZMaKZÇ ßhJTJPjr ßoJaJ mMKzaJ yJPfr fJuMPf kJPjr aáTPrJ KjP~ UP~r uJVJPf uJVJPf yJ~ IJlPxJPxr VuJ~ KlxKlx TPr muu, IJyJ ßr, ßpA hMAcJ WMwJ 29


================================================ ßmcJPr oJrPZ! ÊPj kJ ßgPo ßVu IJoJr, oMyëPftr \jq oJgJaJ ßToj WMPr CbuÇ mMP^ ßVuJo KT TJrPe mJmJr kJ†JKmr TjMAP~r TJPZ iMPuJ o~uJ YJkz ßuPV IJPZÇ mJmJ IJmJr muPuj, fáKo pJS mJ\JjÇ KT∂á mJmJPT ZJzJPf ßxKhj IJPxKj IJlfJm Ko~JÇ CPfiJ IJoJPT muu, hMA YJArKhPjr oAPhq mJKznJzJr ßaTJ jJ kJAPu ßxKuoè§Jr uPV IJoJrS TjaJT Tre uJVmÇ IPr Kh~J G ßaTJcJ CcJj uJVmÇ IJKo IJmJr ßhRPz FuJo mJmJr TJPZÇ mJmJ IxyJ~ VuJ~ muPuj, IJAu jJ? jJÇ ßxKuoè§J fUjS ßxA YJP~r ßhJTJPjr xJoPj mxJÇ láT láT TPr KxPV´a aJjPZÇ fJr KhPT fJKTP~ IJoJr mMPTr ßnfr ßfJukJz TrPZ KmvJu FT ßâJiÇ SA ßuJTaJ ßoPrPZ IJoJr mJmJPT! IJKo pKh Sr m~xL yfJo, VJP~r ß\Jr Sr oPfJ gJTf mJ jJ gJTf SPTS IJKo oJrfJoÇ S IJoJr mJmJPT hMPaJ WMKw ßoPrPZ, IJKo SPT V\JKr uJTKz KhP~ ßmho KkaJfJoÇ KkKaP~ FPTmJPr ßoPr ßlufJoÇ fPm IJKo ßxKuoPT FTKhj oJrmAÇ IJ\ ßyJT, hv KmvmZr kPr ßyJT, IJoJr mJmJr VJP~ yJf ßfJuJr k´KfPvJi IJKo ßjmAÇ fJrkr ßgPT k´KfPvJi jJ ßj~J kpt∂ FTKa oMyëPftr \jqS WajJKa IJKo náuPf kJKrKjÇ xoP~ IxoP~, WMPo \JVrPe IJKo ßTmu ßhPU ßxA aÄWPr mPx gJTJ, ßUP~ jJ ßUP~ ßTJj rTPo ßmÅPY gJTJ, mMPTr kÅJ\Pr FmÄ ßTJTxJ~ WMKw UJS~J IJoJr IxyJ~ mJmJr oMUÇ IJoJr mMT \ôPu ßVPZÇ ßxA \ôuMKj TPoPZ xJf mZr IJPVÇ ßxKuoè§JPT ßoPr k´KfPvJi KjPf FTáv mZr xo~ ßuPVKZu IJoJrÇ pJPyJT ßxKhj ßvwkpt∂ ßxKuoè§Jr yJf ßgPT mJmJPT ZJKzP~ FPjKZuJo IJKo KjP\Ç mMPTr KmvJu ßâJi ßYPk ßrPU ßxKuoè§Jr xJoPj KVP~ hÅJKzP~KZuJoÇ IJoJr mJmJPr IJkPj ZJAzJ ßhjÇ xJoPjr oJPxr xJf fJKrPU IJkJPjr ßaTJcJ IJorJ Kh~J KhoMÇ ßTJP™PT aJTJ ßhm, ßToj TPr ßhm KTZMA \JKj jJ, fmM muuJoÇ ÊPj ßxKuoè§J KYK∂f ßYJPU IJoJr oMPUr KhPT fJTJuÇ UJKjT fJKTP~ ßgPT muu, KbT ßfJ? KbTÇ pKh jJ ßhZ? KhoMGÇ IJoJr VuJ~ KT KZu ßT \JPjÇ ßxKuo IJYoTJ muu, IJAòJ pJÇ f~ xJf fJKrPU FA ßhJTJPjr xJoPj IJA~J ßaTJKc Kh~J pJKmÇ IJAòJÇ mJmJPT KjP~ fJrkr mJKz KlPrKZuJo IJKoÇ mJmJ FmÄ IJKo ZJzJ ßTC \JjPf kJPrKj KT IkoJj mJmJPT ßxKuoè§J TPrKZuÇ xmJA ß\PjKZu mJmJPT ÊiM IJaPT rJUJ yP~KZuÇ KT∂á xJf fJKrPUr aJTJ? xoxqJaJ KoKaP~KZPuj ßZJaUJuJÇ KfKj ßmv Im˙JkjúÇ IJoJr UJuM mqmxJ~L oJjMwÇ KT∂á aJTJ k~xJr mqJkJPr IKfv~ UórÇ FTKa aJTJ TJCPT iJr ßh~Jr oPiq ßjA, hMKa aJTJ TJCPT xJyJpq TPrj jJÇ

30


================================================ KmP~r kr UJuJS ßfJ ˝JoLr oPfJ yP~ ßVPZjÇ fmM ßZJaUJuJr TJPZ KVP~KZPuj oJÇ aJTJ iJr YJAPf jJ, mJPkr xŒK• fJr nJPV ßpaáTá IJPZ ßxaáTá ßZJaUJuJ pKh KTPj ßjjÇ pKh KfKj jJ ßTPjj fJyPu nJV mJPaJ~JrJ TPr oJr IÄvaJ pfhs∆f x÷m mMK^P~ KhPu Ijq TJrS TJPZ KmKâ TPr ßluPmj oJÇ jJjJr \J~VJ xŒK•r oJKuT IJoJr oJ-UJuJrJ KfjPmJjÇ jJjJr ßTJj ßZPu KZu jJ mPu fJr nJArJS KTZMaJ IÄv ßkPfjÇ ÈßmrJhJKr yT' jJ KT ßpj mPu mqJkJraJPTÇ mzUJuJ ßmÅPY gJTPf IJoJr mJmJ CPhqJVL yP~ FA xoxqJaJ KoKaP~KZPujÇ xMfrJÄ FUj KmPur \Ko FmÄ mxfmJKz, mJKzr hMUJjJ WPrr FTò© oJKuT IJoJr oJ UJuJrJÇ mzUJuJ oJrJ ßVPZj, fJr IÄPvr nJVS kJPmj oJ FmÄ ßZJa UJuJÇ ßZJaUJuJr TJPZ KVP~ IØMf FTaJ fgq \JjJ ßVuÇ mzUJuJ oJrJ pJS~Jr IJPV ßZJaUJuJ ßp FTmJr V´JPo KVP~KZPuj fUj jJKT mzUJuJ fJPT mPuKZPuj fJr \J~VJ xŒK•r nJV IJoJPT KhP~ pJPmjÇ ßpPyfá fJr ßTJj ßZPuPoP~ ßjA, IJoJr k´KfkJuj TPrPZj KfKj, IJKoA jJKT fJr ßZPuÇ ÊPj IJoJPhr VKrm xÄxJPr IJjPªr mjqJ mP~ KVP~KZuÇ KT∂á FTaJ TgJ ßnPm IJoJr UMm ImJT uJPVÇ ˝JoLr xÄxJPr KVP~ ˝JoLr YKr© iJre TrJr krS FA TgJaJ ßTj mPuKZPuj ßZJaUJuJ? ßYPk ßVPuA ßfJ kJrPfjÇ ßYPk ßVPu mzUJuJr IÄPvr IPitT nJV ßkPfj KfKjÇ ßmv KTZM aJTJ yPfJ fJrÇ IJxPu oJjMPwr oPjJ\V“ mz IØMfÇ Tf ßp ryxq ßxUJPjÇ ßZJaUJuJ fJrkr IJoJr oJP~r FmÄ ßoRKUTnJPm kJS~J IJoJr IÄv KTPj KjP~KZPujÇ mJ\Jr hr IjM~J~LA KTPjKZPujÇ FTTJuLj ßmv KTZM aJTJ ßkuJo IJorJÇ ßxA aJTJ~ ßxKuoè§Jr iJr ßvJi TrJ yPuJ xJf fJKrPUÇ IJlfJm Ko~Jr mJKznJzJ ßvJi TrJ yPuJÇ xÄxJPrr ßYyJrJ WMPr ßVuÇ FxPmr TP~T oJx kr S~JkhJr kMrPjJ YJTKraJS KlPr ßkP~KZPuj mJmJÇ fJPT IjqJ~nJPm YJTKr ßgPT ZJKzP~ ßh~J yP~PZ FA oPot FTaJ ßTx TPrKZPuj KfKjÇ ßTPx K\Pf ßVPujÇ kÅKYv oJx kr kMjmtyJu yPuj FmÄ kÅKYv oJPxr kMPrJ ßmfjaJ FTTJuLj ßkP~ ßVPujÇ IJoJPhr xÄxJr xMPU nJxPf uJVuÇ KT∂á IJoJr oPjr ßnfr ßUJhJA yP~ IJPZ ßxA KhjKa, oJr UJS~J mJmJr IxyJ~ oMUKaÇ pUj-fUj APò TPr ßxKuoè§JPT KVP~ KaPk iKr, oMPUr ßnfr ßgPT K\øJaJ Sr yqJYTJ aJPj KZÅPz IJKj, IJr j~PfJ WMwJPf WMwJPf rJ˜J~ ßlPu KhA \Jr\aJPTÇ \MPfJkrJ kJP~ ßYPk iKr VuJÇ IJoJr kJP~r fuJ~ orepπeJ~ TJfrJT ÊP~JPrr mJóJÇ mMPTr ßâJi mMPT ßYPk Khj TJPa IJoJrÇ IJKo fUj IJP˜iLPr mz yKòÇ KTPvJr ßgPT pMmT yP~ CbKZÇ rJ˜JWJPa TUjS TUjS ßhUJ y~ ßxKuoè§Jr xPñÇ ßar kJA IJoJr mMPTr ßnfr IJzPoJz nJXPZ FTaJ KxÄyÇ fãáKe KVP~ ^ÅJKkP~ kzPf APò TPr ßxKuoè§Jr WJPzÇ jJ FAnJPm jJÇ IJKo k´KfPvJi ßjm IjqnJPmÇ VJP~r ß\JPr j~, mMK≠ KhP~Ç ßZPuPmuJ~ ßpoj k´KfPvJi KjP~KZuJo IJuoVLr oJoJr SkrÇ xJf fJKrPU aJTJ ßkP~ pJS~Jr kr ßgPT SA IfaáTá IJoJr Skr ßToj FTaJ xoLPyr nJm ‰fKr yP~KZu ßxKuo è§JrÇ rJ˜JWJPa ßhUJ yPu IJoJr xPñ yJKxoMPU TgJ muf ßxÇ TL Ko~J, Umr KT? nJuJ IJZ? IJKo ÉÅ yÅqJ TPr \mJm KhfJo, kJ YJKuP~ ßyÅPa ßpfJoÇ mMTaJ \ôufÇ TPm ßxAKhj IJxPmÇ TPm ßfJPT IJKo ßhPU ßjm Tá•JrmJóJÇ ßhPU ßxKuoè§JPT IJKo KbTA KjP~KZuJoÇ FTáv mZr krÇ fUj ßx k´J~ mO≠Ç YJrKhT ßgPT k´Y§ oJr 31


================================================ UJS~J ßjKz TáTMPrr oPfJ Im˙JÇ ßhUJ yPu KnKUKrr oPfJ kJÅY hvKa aJTJr \jq yJf kJPfÇ aJTJ ßkPu mJÄuJ oh ßUP~ rJ˜JWJPa kPz gJPTÇ FA xMPpJVaJ IJKo KjP~KZuJoÇ m≠ oJfJu TPr FT ßnJrrJPf fJPT KjP~ FPxKZuJo FUJjaJ~Ç kPTPa KZu vÜ jJAuPjr hKzÇ ßxA hKz KhP~ kqÅJKYP~ kqÅJKYP~ pUj fJr yJf kJ mÅJiKZ, è§JaJ fUj FfA oJfJu, v» kpt∂ TrPf kJrKZu jJÇ fJrkr IJKo fJr oMPU èÅP\ KhP~KZuJo ÀoJuÇ ßuPTr iJPr KjP~ IJuPfJ TPr ßbPu KhP~KZuJoÇ nJKr kJgPrr oPfJ ßuPTr kJKjPf KVP~ kPzKZu ßxÇ IJr KbT ßxA oMyëPft IJoJr mMPT FTáv mZr iPr ßYPk gJTJ ßâJPir nJKr kJgrKaS IJP˜iLPr VKzP~ KVP~KZu ßTJj IjP∂Ç mMTaJ yJuTJ yP~ KVP~KZu IJoJrÇ náPu KVP~KZuJo xmÇ xJf mZr kr IJ\ FUJjaJ~ FPx IJmJr xm oPj kzuÇ mMTuVJZaJr fuJ~ hÅJKzP~ KxPV´a irJuJoÇ TUj ßp KmPTu yP~ FPxPZ ßar kJAKjÇ KxPV´a aJjPf aJjPf vKotPhr mJKzr KhPT fJKTP~ oPj oPj mKu, vKot fáKo ßTJgJ~? mJKz KlPr ßmv nJu rTPor FTaJ WMo KhP~PZ vKotÇ KmPTu ßvw yP~ IJxPZ ßhPU KjuM lálá FPx dáTPuj vKotr ÀPoÇ TLPr, IJr Tf WMoJKmÇ vKot, vKotÇ vKot ßYJU ßoPu fJTJu IJzPoJz ßnPX muu, TL yP~PZ? CbKm jJ? FTTJk YJ yJPf KjP~ FPx cJTPf! mJkPr! IJuäJh ßhKU FPTmJPr CgPu CbPZ! hJSjJ lálá FTTJk YJÇ fJPfJ ßhPmJAÇ F\jq cJTKZÇ SbÇ CPb YJaJ UJÇ aJ UJm jJÇ ÊiM YJÇ ßTj? KmTJu ßmuJ jJvfJ UJKm jJ? jJ ÊiM YJÇ mJmJr xPñ YJAKj\ ßUP~ ßka FUPjJ nPr IJPZÇ IJòJ KbT IJPZÇ CPb yJf oMU ßiJ, YJ kJbJKòÇ jLuMlálá YPu pJS~Jr krS Iux nKñPf KTZMãe ÊP~ rAu vKot, fJrkr CPb yJfoMU iMP~ ßmKrP~PZÇ fUMKj YJ KjP~ FPuJ ßoJmJrTÇ YJP~r TJk yJPf KjP~ \JjJuJr xJoPj KVP~ hÅJzJu vKotÇ IJjojJ nKñPf YJP~ YMoMT KhPf KVP~A YoPT CbuÇ SaJ ßT? ßT hÅJKzP~ IJPZ mTáu VJZaJr fuJ~? yJPf KxPV´a \ôuPZÇ ßgPT ßgPT aJj KhPò KxPV´Pa KT∂á ßYJU vKotr \JjJuJr KhPTÇ KjKjtPow ßYJPU fJKTP~ IJPZÇ FKhPTÇ YJP~ YMoMT KhPf náPu ßVu vKotÇ F TL TPr x÷m? vKotPT UÅM\Pf UÅM\Pf FfhNr YPu FPxPZ ßx! KjÁ~ ACKjnJKxtKaPf KVP~ kJ~Kj... 32


================================================ KT∂á vKotPhr mJKzr KbTJjJ ßx ßTJgJ~ ßku? Fxo~ IJmJr FPuJ ßoJmJrTÇ IJlJ FTaJ TgJ IJkPjPr TAPf náAuJ ßVKZÇ YoPT ßoJmJrPTr KhPT fJTJu vKotÇ TL TgJ? IJkPjr oJoJPfJ nJA ßlJj TrKZuÇ ßTJj oJoJPfJ nJA? fJ T~ jJAÇ lámM IJÿJPr cJTPf ßVKZ, ßy~ IJAxJ ßlJj irPjr IJPVA ßlJjcJ oPj y~ TJA¢J ßVPZÇ fJrkr IJr ßlJj TPrKj? jJÇ vKot KYK∂f yPuJÇ IJòJ KbT IJPZÇ fáA pJÇ ßoJmJrT YPu pJS~Jr kr IJmJr mTáu VJZKar KhPT fJTJu vKot oJjMwaJPT ßhUPf ßkuÇ ßxS ffãPe ßhPU ßlPuPZ vKotPTÇ oMUaJ FTaá CÅYM TPr fJKTP~ IJPZ vKotr KhPTÇ yJPfr KxPV´a ßmJiy~ ßvw yP~ ßVPZÇ KjÁ~ FA lÅJPT ßlPu KhP~PZÇ oJjMwaJPT FnJPm ßhPU ßp iJÑJ vKot ßUP~KZu, iJÑJaJ FUj xP~ ßVPZÇ vKot YJP~ YMoMT KhP~ ßT ßlJj TPrKZu ßxTgJ fJr IJr oPj kzu jJ, kzu Ijq FTaJ TgJÇ ßx ßfJ IJ\ FrTo FTaJ hOvq T·jJ TPrKZu, pUjA mJmJ fJPT ACKjnJKxtKaPf ßpPf ßhjKj, YJAKj\ UJS~JPf KjP~ ßVPZj fUj ßgPTA pUj fUj FA oJjMwKar TgJ oPj kPzPZ vKotrÇ oPjr UMm ßnfr ßgPT ßx FTxo~ ßYP~PZS oJjMwKa FAnJPm fJPhr mJKzr xJoPj YPu IJxMTÇ FPx SA mTáu VJZKar fuJ~ fJr \jq, fJr \JjJuJr KhPT fJKTP~ hÅJKzP~ gJTáTÇ FUj ßfJ KbT FojA WaPZÇ FA mqJkJraJPT TL mPu? ßaKukqJKg! oPjr cJT oPjr ÊjPf kJS~J! KT∂á vKotr xPñ fJr TL xŒTt? ßx vKotr ßT? hNPrr oJjMPwr xPñ, IkKrKYf oJjMPwr xPñ KT ßaKukqJKg y~? KT∂á vKotr KT ßx IkKrKYf? ßmv KTZMKhj iPr vKot fJPT ßhUPZ, ßx ßhUPZ vKotPT, ÊiM TgJ y~KjÇ TgJ jJ yPu KT ßTC TJPrJ kKrKYf y~ jJ! ßYJPUr ßhUJ kKrYP~ KT ßaKukqJKg y~? Fxm nJmPf nJmPf ßTJj lÅJPT YJ ßvw yP~ ßVPZ vKotrÇ oJjMwaJ FUPjJ ßxnJPmA hÅJKzP~ IJPZÇ IkuT ßYJPU fJKTP~ IJPZ vKotr KhPTÇ vKot FUj TL TrPm?

33


================================================ \JjJuJaJ mº TPr ßhPm? jJKT FojnJm TrPm ßpj oJjMwaJPT ßx ßhUPfA kJ~Kj, IgmJ ßhUPf ßkP~S KYjPf kJPrKjÇ ßT FPx hÅJKzP~ IJPZ mJKzr xJoPjr mTáu fuJ~ fJ KjP~ vKot ßTj nJmPm? ßp ßTC yPf kJPrÇ vKotr fJPf TL FPx pJ~! jJ, FA nJmjJaJ vKot nJmPf kJrPZ jJÇ ßx ßfJ \JPjA oJjMwaJ fJr \jqA FPxPZÇ fJPT ACKjnJKxtKaPf jJ ßkP~... vKotr oPj IJmJr ßxA k´vúaJ FPuJÇ mJKzr KbTJjJ ßx ßkPuJ ßTJgJ~? mTáufuJ~ KVP~ oJjMwaJr xPñ TL TgJ muPm vKot! \JjJr ßYÓJ TrPm xmÇ KT∂á mJKzr ßTC pKh ßhPU ßlPu! ßhUPu TL yP~PZ? mJKjP~ FTaJ KTZM mPu ßhPm vKotÇ jJKT vKot pJPm jJ! ßpoj hÅJKzP~ IJPZ ßx hÅJKzP~ gJTÇ hÅJKzP~ gJTPf gJTPf TîJ∂ yP~ KjÁ~A FTxo~ KlPr pJPmÇ TJu ACKjnJKxtKaPf KVP~ pKh ßhPU ßxUJPjS FPxPZ fUj jJ y~ TgJ muPm! KT∂á vKotr oPjr ßnfraJ ßToj TPr? IJyJ FfhNr ZMPa FPxPZ ßx fJr \jq! IJr ßx TL jJ ßhPUS...Ç jJKT FnJPmA YuPf gJTPm IJPrJ KTZMKhjÇ ßhUJ yPuS TgJ ßx muPm jJÇ ACKjnJKxtKa ßyJT, mJKzr xJoPjr mTáufuJ ßyJT, ßpUJPjA IJxMT ßx, pf AòJ lPuJ TÀT vKotPT, ßx FKVP~ FPx TgJ muJr xJyx jJ ßhUJPu vKot ßTj VJP~ kPz TgJ muPf pJPm fJr xPñ? Fxm mqJkJPr ßoP~rJ TL IJPV TgJ mPu! iM“! IJ\TJuTJr KhPj Fxm IJPV-kPr ßTJPjJ mqJkJr yPuJ? IJoJr AòJ IJKo IJPV TgJ muPmJ, fJr AòJ y~Kj ßx IJPV mPuKj! vKot fmMS UJKjT IJrÓ yP~ gJPTÇ fJrkr IJr KTZM jJ ßnPm mJKz ßgPT ßmPrJ~Ç yj yj TPr ßyÅPa oJjMwaJr xJoPj FPx hÅJzJ~Ç vKotPT j~, ßpj \LmPjr ßvsÔfo ˝kúaJ oJyL ßhUPZ Foj nKñPf fJr KhPT fJKTP~ gJPTÇ ßYJPU kuT kPz jJÇ vKotS KbT Ioj ßYJPUA fJTJ~ oJyLr KhPTÇ TL YJj IJkKj? oJyL FTaá jPz SPbÇ ßYJPU kuT kPz fJrÇ ßfJoJPTÇ K\ô? IJKo ßfJoJPT YJAÇ IJkKj KT kJVu? ßk´KoTrJ kJVuA y~Ç 34


================================================ FmJr ßpj mJ˜Pm ßlPrÇ Fxm KbT j~Ç Fxm UMm mJzJmJKzÇ mJzJmJKz TrPf IJKo YJAKjÇ ACKjnJKxtKaPf ßfJoJPT jJ ßkP~ ßlJj TPrKZuJoÇ ßlJPjS jJ ßkP~...Ç fJr oJPj IJoJr oJoJPfJ nJA kKrY~ KhP~ ßlJjaJ ...Ç IJKo TPrKZuJoÇ IJoJPhr ßlJj jJ’Jr, mJKzr KbTJjJ Fxm IJkKj ßkPuj ßTJgJ~? mum, xm ßfJoJPT IJKo mumÇ fáKo KT IJoJr xPñ FTaá yÅJaPm, FTaá TgJ muPm? KT∂á IJkKj IJoJPT fáKo fáKo TPr muPZj ßTj? ßk´KoTrJ ßfJ FnJPmA mPuÇ fáKoS IJoJPT fáKo mPuJÇ vKot FmJr TL rTo FTaá n~ ßkP~ ßVPuJÇ IJkKj xKfq xKfq kJVu jj ßfJ? ßfJoJr oPj yPò? TgJ ÊPj oPj yPò, IJYrPe oPj yPò jJÇ fPm kOKgmLPf ßfJ IPjT rTPor kJVu IJPZ ...Ç jJ, IJKo UMm xM˙ ˝JnJKmT FT\j oJjMwÇ fPm ßfJoJr ßk´Po kJVu yP~KZÇ ßk´Po kzPu ßp oJjMw xKfq xKfq kJVu y~ fJr k´oJe IJKoÇ IJoJr ßpaáTá kJVuJKo, ÊiM ßfJoJr \jqÇ KT∂á FnJPm KT Fxm y~? FnJPm KT ßTC mPu? TLnJPm muPf y~ IJKo \JKj jJÇ ßfJoJPT ßhUJr kr ßgPT IPjT ßnPmKZÇ IJ\ fáKo FPx xJoPj jJ hÅJzJPu muPf y~PfJ IJPrJ IPjT Khj uJVPfJÇ KT∂á pUj mufJo fUj oPj y~ FnJPmA mufJoÇ IJmJr IJPVr of TPr vKotr ßYJPUr KhPT fJTJu oJyLÇ fáKo KT FTaá gJTPm IJoJr xPñ? FTaá yÅJaPm SA ßuPTr kJvaJ~? vKotS IJPVr oPfJ TPrA fJTJu fJr KhPTÇ fJrkr K˚ê VuJ~ muu, YuMjÇ KmPTu láKrP~ IJxJ IJPuJ~ IPYjJ FT\j oJjMPwr xPñ yÅJaPf uJVu vKotÇ fJr FTmJrS oPj yPuJ jJ, oJjMwKa KmköjTÇ ßp ßTJPjJ KmkPh fJPT ßx ßluPf kJPrÇ mrÄ oPj yPuJ ÊiM FA oMyëPftr \jq j~, xJrJ\LmPjr \jqA oJjMwKar Skr ßx nrxJ TrPf kJPrÇ


ßk´Po kzJr xo~ AohJhMu yT Kouj

Preme Porar Somay  
Preme Porar Somay  

ßk´ P o kzJr xo~ AohJhM u yT Kouj ================================================ AohJhM u yT Kouj 01 02 03 ===============================...

Advertisement