อาคาร BU Diamond มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Page 1

AW ��������.indd 1

7/2/13 3:14 PM


AW ��������.indd 2

7/2/13 3:14 PM


Bangkok University–Creative University นับแต่ก่อตั้งสถาบันเมื่อปีพุทธศักราช 2505 กระทั่งปัจจุบนั ปีพทุ ธศักราช 2556 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ได้เติบโตและก้าวเข้าสู่ ปีที่ 51 ด้วยความเข้มแข็งและมัน่ คง พร้อมก้าวเดินไปสูก่ ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยเปิด ด�ำเนินการสอน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกล้วยน�้ำไทและวิทยาเขตรังสิต และด้วยขนาดพื้นที่ที่กว้าง ขวางของวิทยาเขตรังสิต ที่เปิดด�ำเนินการมาแล้วกว่า 27 ปีนับแต่ปีพุทธศักราช 2529 จึงได้แผ่ขยาย อาณาจักรแห่งความรู้และความสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ด้วยเหตุนี้ BU Diamond ณ วิทยาเขตรังสิต จึงเป็นกลุ่มอาคารแห่งแรงบันดาลใจไม่รู้จบที่เกิดขึ้นได้จริงดั่งจินตนาการ สะท้อนการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ของมหาวิทยาลัย BU Diamond กลุ่มอาคารศิลปะสถาปัตยกรรมรูปทรงเพชร ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นจุดจดจ�ำ (Landmark) และเป็นสัญลักษณ์ทาง ความคิดสร้างสรรค์อันโดดเด่นที่สื่อให้ผู้พบเห็นรับรู้ได้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันซึ่งสอดคล้องกับ จุดยืนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือ Creative University โดยเน้นแนวคิด 3 ประการ อันได้แก่ Creative Environment บรรยากาศที่สร้างสรรค์ Creative Education การศึกษาที่สร้างสรรค์ และ Opportunity for Creativity โอกาสส�ำหรับความคิดสร้างสรรค์ BU Diamond จึงเป็นพืน้ ทีท่ เี่ พียบพร้อมไปด้วยสภาพแวดล้อม ที่กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษา BU Diamond สะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ Creative University ได้อย่างลงตัว จาก การออกแบบอาคารและพื้นที่ใช้สอย ภายใต้คอนเซปต์ของ A49 บริษัทสถาปนิกชั้นน�ำของเมืองไทยที่ร่วม งานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมากว่า 10 ปี พื้นที่ต่างๆ จึงเหมาะสมส�ำหรับนักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปีให้ได้ เข้าใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์กิจกรรม การเรียนรู้นอกห้องเรียน การพักผ่อน และยังมีพื้นที่ส� ำหรับ ส�ำนักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการ สร้างไอเดียแปลกใหม่อนั จะเป็นการกระตุน้ ต่อมความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจาก นี้ BU Diamond ยังนับเป็น Green Architect ที่มีการใช้ระบบ Building Automation Systems (BAS) ในการควบคุมการท�ำงานของระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดของอาคาร และมีการน�ำวัสดุรีไซเคิลมาใช้เพื่อให้ สอดคล้องต่อกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ในระยะยาว

3 AW ��������.indd 3

7/2/13 3:14 PM


AW ��������.indd 4

7/2/13 3:14 PM


Bangkok University as the Creative University is one of the first and largest private universities in Thailand. Founded in 1962, Bangkok University recently celebrated its 50th anniversary in 2013 and remains committed to continuously develop to provide innovative academic and practical studies to the students. Bangkok University incorporates two campuses – City Campus in Kluaynamthai, Bangkok and Rangsit Campus in Pathum Thani Province. With spacious campus ground, Rangsit Campus has been a center for learning and creativity for over 27 years since its founding day in 1986. The BU Diamond with its assorted buildings, located at Rangsit Campus, is a testament of how imagination can be turned into reality with limitless inspiration and growth. BU Diamond, a group of buildings constructed in architectural form of diamond and situated at the front of Bangkok University, Rangsit Campus, as a landmark reflects the concept of a learning space depicting the University’s identity as the Creative University and highlighting three main characteristics which are Creative Environment, Creative Education and Opportunity for Creativity. The BU Diamond is equipped with inspiring environment that can spark our students’ and creativity. BU Diamond, a group of architectural buildings in diamond shape, situated at the front of Bangkok University, Rangsit Campus, created as the landmark and symbol of outstanding creativity depicting the identity of Bangkok University as the Creative University and highlighting the University’s three main characteristics, namely Creative Environment, Creative Education and Opportunity for Creativity. The BU Diamond is indeed a learning space equipped with inspiring environment that can spark our students’ limitless imagination and creativity. Designed under a creative concept of Architects 49, one of the leading architectural design firms in Thailand and Bangkok University’s long term designing agent of more than 10 years, the BU Diamond is available as a learning space for our students’ extracurricular and recreational activities conveniently equipped with classrooms, workspaces, administrative offices as well as other student services. Additionally, the BU Diamond integrates Green Architect in its design and is equipped with the Building Automation Systems (BAS) that controls all of the utilities in the buildings, including the sustainable and environmentally-friendly recycling program.

5 AW ��������.indd 5

7/2/13 3:14 PM


AW ��������.indd 8

7/2/13 3:14 PM


พระพุทธสุรัตนมุนี พระพุทธรูปประจำ�มหาวิทยาลัย พระพุ ท ธสุ รั ต นมุ นี หรื อ หลวงพ่ อ เพชรพระพุ ท ธรู ป ประจำ� มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นพระพุทธ รูปประจำ�วันเสาร์ ซึ่งเป็นวันเกิดของ ร้อยตำ�รวจเอก สุรตั น์ โอสถานุเคราะห์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็น พระพุ ท ธรู ป นาคปรก สมั ย สุ โ ขทั ย หน้ า ตั ก กว้ า ง 9 นิ้ ว ปิ ด ทององค์ พระประทับอยู่บนขนดนาคซึ่งอยู่บน แท่นรัตนบังลังก์อีกชั้นหนึ่ง โดยได้ นิ ม นต์ ส มเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ วัดสุวรรณาราม เป็นประธานเททอง เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2542

Phra Buddha Suratana Munee

Phra Buddha Suratana Munee, also known as Luang Phor Petch, has been an emblematic representation of the Buddha image of Bangkok University since September 2, 1999 which was a birthdate of pol. Capt. Surat Osathanugrah, the founder of Bangkjok University. A 9-inch lap width Phra Phutta Su ratana Munee, is the Buddha image for Saturday, commonly designed in the Sukhothai period. The image depicts the Buddha in a sitting posture on a coiled mythical serpentine, Naga, placed on top of a pedestal.

8 AW ��������.indd 8

7/2/13 3:14 PM


AW ��������.indd 12

7/2/13 3:14 PM


BU Diamond

อาคารแห่งแรงบันดาลใจไม่รู้จบ...

Landmark for Limitless Imagination...

AW ��������.indd 13

7/2/13 3:14 PM


สถาปัตยกรรมแห่งจินตนาการ

Architecture of Imagination

BU Diamond เป็นกลุม่ อาคารขนาดใหญ่ 3 อาคารที่ โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมรูปทรงเพชร เป็นไอคอนของความ คิ ด สร้ า งสรรค์ ร ะดั บ โลก สะท้ อ นภาพลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สร้างสรรค์ สร้างขึ้นเพื่อกระตุ้นแรงบันดาลใจและเป็นพื้นที่ สร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาทุกคน อาคาร BU Diamond ถูกออกแบบให้เป็น Landmark เพือ่ สร้างความโดดเด่นบริเวณทางเข้าส่วนหน้าของมหาวิทยาลัย กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ซึ่งจะท�ำให้นักศึกษาและผู้มาเยือน สามารถรับรู้ถึงที่ตั้งและสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ง่าย มี แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้รปู ทรงของอาคารสือ่ ความหมายแทนรูปทรงของเพชรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน ร่ ว มกั บ แนวคิ ด มหาวิทยาลัยคือแหล่งขัดเกลานักศึกษาผ่าน กระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเทียบเคียงได้ กับกระบวนการเจียระไน หิน ให้เป็น เพชรที่มีค่า

อาคาร BU Diamond ก่อสร้างด้วยระบบโครงสร้างพิเศษ ที่ใช้เทคโนโลยีล�้ำสมัย ให้เป็นอาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Architecture) และเป็ น อาคารประหยั ด พลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Architecture) เน้นการใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ รองรับทิศทางลมทัว่ ถึงท�ำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกทัง้ ยังเป็น อาคารทีม่ รี ะบบควบคุมอัตโนมัติ (Building Automation Systems, BAS) และได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล เริ่มก่อสร้าง ระหว่ า งปี พ.ศ. 2550-2552 งบประมาณค่ า ก่ อ สร้ า ง 1,500,000,000 บาท มีพื้นที่รวม 26,423 ตารางเมตร ออกแบบวางผังเป็นกลุม่ อาคาร ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง คือ อาคาร A1 A2 และ A3 โดยอาคารแต่ละหลังได้ออกแบบให้มี พืน้ ทีใ่ ช้สอยส�ำหรับนักศึกษามาใช้แบ่งปันและสร้างสรรค์กจิ กรรม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งเป็นห้องเรียน ห้อง ปฏิ บั ติ ก าร ส� ำ นั ก งาน ห้ อ งประชุ ม /สั ม มนา ห้ อ งจั ด เลี้ ย ง IMAGINE Lounge และหอประชุม Diamond Hall

14 AW ��������.indd 14

7/2/13 3:14 PM


The BU Diamond consists of a group of 3 buildings in architectural form of diamond. As an iconic landmark of creativity, the BU Diamond depicts a unique identity of Bangkok University as the Creative University and is an inspiring and creative learning space for our students. Designed to be an architectural landmark in front of Bangkok University, Rangsit Campus, the BU Diamond is created in an evocative form of diamond, which is also a symbol of the University. Constructed under the concept of a learning space where students go through the learning process in order to refine themselves, obtain knowledge and eventually become educated and qualified. This concept may be illustrated by an analogy with a lapidary process which is in common with a learning process whereby through the lapidary process, stones can be transformed into precious diamonds.

The BU Diamond was constructed during 20072009 with a specially design structure with advanced technology inspired by the Green Architecture and Sustainable Architecture and equipped with the Building Automation Systems (BAS) and international security standards, with a budget of 1,500,000,000 million baht with a total space of 26,423 sq.mt. The BU Diamond incorporates three buildings: A1, A2, and A3 respectively. Each building is designed to maximize the available space for students’ learning and extracurricular activities, furnished with classrooms, workshop spaces, administrative offices, meeting rooms, seminar rooms, function rooms, IMAGINE Lounge, and an auditorium, the Diamond Hall.

15 AW ��������.indd 15

7/2/13 3:14 PM


อาคาร

A1

16 AW ��������.indd 16

7/2/13 3:14 PM


อาคาร A 1 เป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,390 ตารางเมตร ประกอบ ด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักพัฒนา คุณภาพการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แหล่ง แลกเปลี่ยนความคิด พัฒนาต่อยอดความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้าน IT ของนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Building A1 is 4-storey building of 3,390 sq.mt., equipped with classrooms, computer labs, meeting rooms, the Academic Affairs Office, Educational Quality Development Office, Institute for Creative Economy, Entrepreneurial Marketing Project, Center for Cooperative Education and Professional Development, Software Professional Incubation Center for students of the School of Engineering and the School of Science and Technology.

1717 AW ��������.indd 17

7/2/13 3:14 PM


อาคาร

A2

18 18 AW ��������.indd 18

7/2/13 3:14 PM


อาคาร A 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 2,643 ตารางเมตร ประกอบด้วย ศูนย์รบั สมัครนักศึกษา ศูนย์คน้ คว้าวิจยั ห้องรับรอง ห้องประชุม ห้องเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Design Studio และศูนย์สร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ห้องแสดงผลงานสร้างสรรค์ และผลงานนวัตกรรมของ นักศึกษา เพื่อผลักดันและต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา Building A2 is a 4-storey building with 2,643 sq.mt. of total space, accommodating the Admissions Office, Research Center, Visitor Lounge, Meeting Rooms, Classrooms, School of Architecture, Design Studio, Bangkok University Creative Center, and available gallery space and showroom to showcase our students’ creative designs and innovative projects.

19 19 AW ��������.indd 19

7/2/13 3:14 PM


ไอเดียจากผู้ออกแบบ ปิตุพงษ์ เชาวกุล และทีมงาน Supermachine Studio

ศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BUCC): ด้วยความคิดทีว่ า่ ทำ�ไมมหาวิทยาลัยจะ

ต้องดูเป็นทางการในเมือ่ การเรียนการสอนในปัจจุบนั มักจะเกิดขึน้ ในพืน้ ทีท่ ห่ี ลากหลายและ อาจไม่เป็นทางการ พืน้ ทีน่ อกห้องเรียน จึงถือเป็น Pilot Project ของการนิยาม “ห้องเรียน” ในมุมมองใหม่ เพราะบางส่วนของชีวติ ในสถาบันการศึกษาควรจะมีสสี นั และสดใสบ้าง Bangkok University Creative Center (BUCC) is a center for creative learning outside of conventional classrooms where creative exchanges take place. The space is a pilot project to re-define ‘classroom’ in a different light, offering an alternative learning space where learning does not necessarily need to take place only in fixed and conventional classrooms.

AW ��������.indd 20

Pixel Wall: ตกแต่งด้วย Cell พลาสติก

จำ�นวนกว่า 10,000 เม็ด ติดตั้งอยู่บนผนัง โถงลิฟต์ที่สามารถหมุนเปลี่ยนสีและเชื้อเชิญให้ นักศึกษามีการสื่อสารระหว่างกันโดยดีไซน์ให้ เป็นข้อความหรือรูปร่างตามต้องการได้ ซึ่ง Pixel Wall ทำ�หน้าที่เสมือนกระดานข้อความ ขนาดใหญ่ที่ผู้เดินผ่านไปมาสามารถสนุกสนาน กับการเปลี่ยนสีผนังได้อย่างง่ายดาย

7/2/13 3:14 PM


ห้

ม น

Pixel Wall, embellished

with over 10,000 vibrant plastic cells, is where students can have fun and rotate the colorful cells into many shapes and forms. The Pixel Wall acts as a giant billboard where passerby can interact with the display.

BUCC WORKSHOP: ห้องปฏิบัติการส่วนกลางสำ�หรับนักศึกษาทุกคณะ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ และ Internet Station Spaceship ที่สามารถเคลื่อนย้ายและจัดให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่หลาก หลายได้

BUCC WORKSHOP is a work space, furnished with movable Internet Station Spaceship, available for students to use for many activities as desired.

21 AW ��������.indd 21

7/2/13 3:14 PM


อาคาร

A3

22 AW ��������.indd 22

7/2/13 3:14 PM


อาคาร A 3 เป็นอาคาร 6 ชั้น พื้นที่ ใช้สอย 20,390 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องสัมมนา หอประชุม Diamond Hall ส�ำนักทะเบียนนักศึกษา โรงอาหาร ร้านกาแฟ ทีจ่ อดรถ พืน้ ทีส่ ว่ นงานระบบต่างๆ Common Lounge และ IMAGINE Lounge ซึ่ ง เป็ น ห้ อ งพั ก ผ่ อ นขนาดใหญ่ ส� ำ หรั บ นักศึกษา ถูกออกแบบให้เป็นสวนสนุกแห่ง จินตนาการ เพียบพร้อมด้วยสิง่ อ�ำนวยความ สะดวกเชิงสร้างสรรค์จำ� นวนมากที่สร้างแรง บันดาลใจได้ไม่รจู้ บ มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับนัง่ พักผ่อน ห้องสมุดการ์ตูน ร้านขนมและเครื่องดื่ม มุม ประชุม ทางขึ้นชั้น 2 มีหมีแพนด้าตัวใหญ่ที่ ถือเป็นแมสคอตของห้องนี้ โดยที่ชั้น 2 จะ เป็ น ที่ เ ล่ น เกม เช่ น โต๊ ะ พู ล ให้ นั ก ศึ ก ษา ออกแบบเกมการเล่นรูปแบบต่างๆ กระสอบ ทรายซ้อมมวยชาย-หญิง กล้อง Periscope ส� ำ หรั บ ดู สิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งชั้ น บนและ ชั้นล่าง ห้องคาราโอเกะ และห้องซ้อมดนตรี Building A3 is a 6-storey building with 20,390 sq.mt. consisting of classrooms, seminar rooms, the Diamond Hall, Records Office, cafeteria, coffee shop, parking lot, and common lounge. This building also houses the IMAGINE Lounge, which is a recreational area for students designed as a big playground full of inspiring and imaginative spacesitting area, comic library, snack and beverage bar and meeting corner. On the stairway leading to the 2nd floor stands a giant Panda bear, a highlight and mascot of the IMAGINE Lounge. There are also game areas located on the 2nd floor with a pool table, boxing bags, Periscope, karaoke room, and music practice room. 23 AW ��������.indd 23

7/2/13 3:14 PM


IMAGINE Lounge คือ การปฏิวัติมุมมองของมหาวิทยาลัยต่อการใช้เวลาว่างระหว่างเรียนของนักศึกษาให้เข้ากับยุคสมัย เมื่อกิจกรรมของ นักศึกษาในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงสรรหาพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมเหล่านั้นอย่างเหมาะสม จึงต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่ จากห้องเปล่าทีม่ เี พียงเก้าอีแ้ ละโต๊ะให้เป็นห้องทีม่ พี นื้ ทีก่ ว้างขวาง และมีสงิ่ อำ�นวยความคิดความรอบรูท้ หี่ ลากหลาย เพือ่ รองรับความต้องการ ที่แตกต่าง และเพื่อกระตุ้นต่อมความคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา

IMAGINE Lounge is a revolutionized space for students to unwind and unlock their creativity and imagination.

24 AW ��������.indd 24

7/2/13 3:14 PM


หมีแพนด้า: สัญลักษณ์หนึง่ ทีผ่ คู้ นสามารถ

จดจำ�ได้ดี คือบันไดเวียนเชื่อมพื้นที่ชั้นลอย เปลื อ กเป็ น Sculpture ที่ ส ามารถจะ เปลี่ ย นแปลงได้ ใ นอนาคตตามความคิ ด สร้างสรรค์ของนักศึกษา ปัจจุบันได้รับการ ตกแต่งเป็นหมีแพนด้า เพือ่ ระลึกถึงหลินปิง ซึ่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของ IMAGINE Lounge Giant Panda Bear, a mascot of the IMAGINE Lounge, locates nda spiral stairway leading up to the 2 floor of the Lounge. The exterior of the sculpture may be redesigned and/or redecorated, if so wish. Currently, the sculpture is decorated as a panda bear to honor a beloved panda bear named Lin Ping. AW ��������.indd 25

25 7/2/13 3:15 PM


Big Sofa: กลุ่มของโต๊ะและเก้าอี้ที่สามารถปรับเปลี่ยนลักษณะการนั่ง

ได้ตามกิจกรรมและจำ�นวนที่แตกต่างกันของนักศึกษาสามารถนั่งเล่น นั่ง ประชุม หรือนอนอ่านหนังสือได้อย่างสะดวกสบาย ได้รับแรงบันดาลใจใน การออกแบบจากแคร่ไม้ไผ่ของไทยที่สามารถใช้สอยได้หลากหลาย Big Sofa, inspired by a multi functioned Thai-style sitting bench, is designed to be versatile and movable according to the required activities.

Pole Dance: สถานศึกษาทีเ่ ปิดกว้างเมือ่ จากอดีต Pole Dance เป็นกิจกรรม

ที่มีภาพลักษณ์ไม่ดี ผันแปรมาเป็นการออกกำ�ลังกายที่ได้รับความนิยมใน โรงยิมทั่วโลก จึงเป็นแรงบันดาลใจให้สร้างสรรค์ Pole Dance ขึ้นเพื่อให้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถานศึกษาแห่งแรกทีม่ ี Pole Dance Area เป็นของ ตัวเองบน Play Zone บริเวณชั้นลอยเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่าง สร้างสรรค์ Pole Dance Area, inspired by a popular sports of pole dancing, allows students to exercise in the play zone area, located on the 2nd floor of the IMAGINE Lounge. 26 AW ��������.indd 26

7/2/13 3:15 PM


Reading Cave: ถ�ำ้ ขนาดต่างๆ ส�ำหรับนัง่

อ่านหนังสือ ท�ำงานกลุ่ม หรือท�ำกิจกรรมที่ ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น Reading Cave offers students quiet workspace for individual reading or group work.

Periscope: เพิม่ ความเชือ่ มโยงระหว่างชัน้

บนและชั้นล่าง โดยการติดตั้ง Periscope เพื่อให้สามารถมองเห็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน อีกชัน้ หนึง่ ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องเดินขึน้ หรือลง Periscope connects the two floors offering a fun way for users to keep a close eyes on the happenings on each floor without having to physically be there.

27 AW ��������.indd 27

7/2/13 3:15 PM


ด้วยการวางผังอาคาร BU Diamond และสถาปัตยกรรม ของอาคารออกแบบให้มที างเชือ่ มกลุม่ อาคารและมีพนื้ ทีเ่ ปิดโล่ง ช่วยเน้นให้อาคารมีความโดดเด่นมากขึ้น การจัดวางสระน�้ำ Reflecting Pool ไว้ส่วนหน้าของกลุ่มอาคารเพื่อสะท้อนรูปทรง ของอาคาร รวมทั้งท�ำหน้าที่เป็นพื้นที่รองรับการระบายน�้ำและ ระบบป้องกันน�ำ้ ท่วม (Intelligent Flood Protection Systems) ของมหาวิ ท ยาลั ย การวางผั ง อาคารได้ ถู ก ออกแบบด้ า น ทัศนียภาพมุมมอง เพื่อเชื่อมการมองเห็นจากภายนอกสู่ภายใน วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย อาคารหลังนี้ออกแบบโดย บริษัท Architects 49 จ�ำกัด บริษัท Architectural Engineering 49 จ�ำกัด บริษัท M&E Engineering 49 จ�ำกัด บริษัท Interior Architects 49 จ�ำกัด บริษทั Landscape Architects 49 จ�ำกัด บริษทั 49 Lighting Design Consultants จ�ำกัด Supermachine Studio ผู้ควบคุมงาน K.C.S & Associates Co., Ltd. ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง บริษทั นันทวัน จ�ำกัด ผูร้ บั เหมาตกแต่งภายใน บริษัท คีน คอนแทรคเตอร์ จ�ำกัด

With open architectural and interconnected design of the BU Diamond, the 3 buildings are connected with walk ways, with plenty of open space to highlight the buildings. A reflection pool is built in front of the buildings to reflect the shape of the buildings and at the same time acts as intelligent flood protection systems. With its unique sculptural design and visibility from all corners, the BU Diamond is designed to be an architectural landmark by Architects 49 Co.Ltd., Architectural Engineering 49 Co.Ltd., M&E Engineering 9 Co.Ltd., Interior Architecture 49 Co.Ltd., Landscape Architecture 49 Co.Ltd., 49 Lighting Design Consultants Co.Ltd., and Supermachine Studio, under a supervision of K.C.S. & Associates Co.Ltd., with Nanthawan Co.Ltd., as a construction company, and Keen Contractor Co.Ltd., as an interior contractor

28 AW ��������.indd 28

7/2/13 3:15 PM


ความสวยงามทั้งรูปลักษณ์และความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ ท�ำให้อาคาร BU Diamond ได้รับ รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น ระดับนานาชาติ The ARCASIA Award for Architecture 2012 ประเภท Public Amenity: Institutional Building จากสมาคมสถาปนิกเอเชีย BU Diamond received the ARCASIA Award for Excellence in Architectural Design-2012 in category Public Amenity: Institutional Buildings from the Architects Regional Council, Asia

29 AW ��������.indd 29

7/2/13 3:15 PM


30 AW ��������.indd 30

7/2/13 3:15 PM


นิทรรศการ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Exhibition: Bangkok University

31 AW ��������.indd 31

7/2/13 3:15 PM


ส่วนที่ 1 Creative Ideas

ประกอบด้วยผลงานของนักศึกษาจากโครงการไอเดีย แลกล้าน งานที่ 1 Revenge of Nature คืน...ธรรมชาติ ที่มา/แนวความคิด จากภัยพิบัติธรรมชาติที่ทวีความ รุนแรงขึ้นทุกวัน มนุษย์อาจไม่ใช่ผู้กระท�ำอีกต่อไปอย่างที่เป็นมา หากไม่ตระหนักต่อการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อม เครื่องแต่งกาย สตรีชุดนี้เป็นการน�ำภาพวาดของ Carmen Bill ที่มีลักษณะผิด สัดส่วนมาตีความใหม่ ในแนวคิดทีธ่ รรมชาติเอาคืน โดยออกแบบ กราฟิก เน้นการผสมผสานของเนื้อผ้าที่มีพื้นผิวต่างกันด้วย เทคนิคใหม่อย่างการต�ำใยขนแกะเทียมลงบนเนื้อผ้า พิมพ์ลาย ผ้า และถักไหมพรมตามแบบลายพิมพ์ ผลงาน: นางสาวคล้ายเดือน อมรเสถียรพงศ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ แฟชั่นและสิ่งทอ ชั้นปีที่ 4 งานที่ 2 He!pMe เข้าถึงความช่วยเหลือ เหนือสัญญาณโทร ที่ ม า/แนวความคิ ด จากแนวคิ ด ต้ น แบบที่ เ ชื่ อ มต่ อ โทรศัพท์เข้าด้วยกันผ่านช่องสัญญาณทางเลือก (WiFi) ที่มีอยู่ ในกรณีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ใช้ไม่ได้ แอพพลิเคชั่น He!pme บนมือถือ iPhone จะเป็นเครื่องมือขอความช่วยเหลือ โดยผู้ใช้ ระบุพิกัด และสิ่งที่ต้องการใน Google Map ส่งไปยังเครื่อง ลูกข่ายเดียวกัน ผลงาน: นายเธียรสิน วรพันธ์กิตติกุล นายปฐม ศรีอรุณทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 งานที่ 3 Giant Mimosa ป่นอัด สกัดคุณค่า ที่มา/แนวความคิด ลดการก� ำจัดเผาท�ำลายทิ้งและ ทดแทนการใช้ไม้จริง ด้วยการเปลี่ยนค่าวัชพืชที่ระบาดได้ง่าย อย่างไมยราบยักษ์ให้เป็นประโยชน์เชิงสังคมและเศรษฐกิจ ผ่าน กระบวนการปอกเปลือก ป่น อัดเป็นไม้แปรรูปตามรูปแบบ โรงงานอุตสาหกรรม ผลตัวเลขค่าความหนาแน่น ความเครียด ของตัวไม้ ค่าการดูดซึมน�ำ้ และการพองตัวของเนือ้ ไม้ในน�ำ้ มีคา่ อยู่ในช่วงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย ผลงาน: นายณัฎฐธนกฤต ธรรมปันไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม มัลติมเี ดียและระบบอินเทอร์เน็ต ชัน้ ปีที่ 1

Part 1 Creative Ideas

This part showcases our students’ creative ideas which stemmed from the Idea-Lak- Laan Contest, where we invite our students to turn their imagination into reality. Showcase 1: Revenge of Nature Inspiration/Background: As natural disasters are worsening in frequency and severity and if we do not take the implications seriously enough, we may no longer be the only perpetrators in the years to come,. The out-of-balance looking dress, inspired by a painting by Carmen Bill, depicts the idea that if humans ignore the warning signs of how severe we have been contributing to the deteriorating stage of the nature around us, one day soon we will experience the revenge of nature. The dress is designed with graphic techniques coupled with the use of different fabric textures. For example, the designer added grounded fake sheep fur into the texture of the fabric and incorporated prints and knitting patterns into the dress. Showcase 2: He!pMe Inspiration/Background: In a situation where current Wi-Fi drops or becomes un-connectable, this application, He!pme on your iPhone will definitely be a life saver. Users may identify their location and what they need on Google Map before sending the information to their subsequent network. Showcase 3: Giant Mimosa Inspiration/Background: The idea stemmed the need to reduce the use of wood and decuease wood burning by turning unwanted weeds such as Giant Mimosa into value-added products by peeling and grounding the plants before making them into industrial plywood that meet the industry standards regarding density, water absorbance levels, and swelling values.

32 AW ��������.indd 32

7/2/13 3:15 PM


Revenge of Nature คืน...ธรรมชาติ

He!pMe เข้าถึงความช่วยเหลือ เหนือสัญญาณโทร

Giant Mimosa ป่นอัด สกัดคุณค่า 33

AW ��������.indd 33

7/2/13 3:15 PM


ส่วนที่ 2 Creative Community

เป็ น ผลงานของคณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ บ ริ ก าร วิชาการแก่ชุมชน ชือ่ ผลงาน: ชุมชนสรรสร้าง พืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ (Creative Space Creative Community) การเกิดของชุมชนสร้างสรรค์ สามารถดูจาก 3 มิติ คือ มิตดิ า้ นวิถชี วี ติ ชุมชน มิตดิ า้ นวัฒนธรรม ชุมชน และมิติด้านเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในการด�ำเนินโครงการ บริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสามารถตอบ สนองชุมชนได้ทั้ง 3 มิติ และท�ำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ได้หลาย พื้นที่ เช่น ต�ำบลเชียงรากน้อย อ�ำเภอสามโคก และต�ำบลคลอง สี่ จังหวัดปทุมธานี โดยส่วนกลางของมหาวิทยาลัยจะด�ำเนิน โครงการที่ตอบสนองเกี่ยวกับวิถีชุมชนและความเป็นอยู่ ในส่วน ของคณะนิเทศศาสตร์ทำ� โครงการทีต่ อบสนองเกีย่ วกับวัฒนธรรม ชุมชนรวมทั้งวิถีชุมชน ส่วนคณะบัญชีจะยกระดับชุมชนให้เกิด ความเข้ ม แข็ ง ในมิ ติ ข องเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน โดยการยกระดั บ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 5 ชนิด ได้แก่ น�้ำพริกคู่ครัวไทย คุกกี้สับปะรด น�้ำอ้อย เครื่องประดับ และพรมเช็ดเท้า ชื่อผลงาน ดาวแห่งคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประจ�ำ ปี 2555 โดยคณะบัญชีจับมือกับกลุ่มธุรกิจชุมชนคลองสี่ ยก ระดับคุณภาพ 5 ผลิตภัณฑ์ OTOP

Part 2: Creative Community

This part showcases projects spearheaded by our students and faculty. The project, Creative Space Creative Community, examines 3 dimensions of the local community near Bangkok University: local community life, local community culture and local community economy. The team of students and faculty of Bangkok University worked with the local community in Chiengrak Noi Sub-district, Sam-Koke District, and Klong See Sub-district, Pathum Thani Province. For example, the team of students and faculty of the School of Communication Arts worked with the local community in the aspects of the local community life and culture. The team from the School of Accounting assisted the local community economy by adding value to their existing local products namely, chili paste, pineapple cookies, sugar cane juice, jewelry, and area rug, and promoting the products as the Star OTOP of the Year 2013.

34 AW ��������.indd 34

7/2/13 3:15 PM


ชุมชนสรรสร้าง พื้นที่สร้างสรรค์ (Creative Space Creative Community) AW ��������.indd 35

35 7/2/13 3:15 PM


ส่วนที่ 3 Creative Innovation

เป็นผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนักศึกษา ได้แก่ โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษส�ำหรับเยาวชนผูพ้ กิ ารทาง สายตา ผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนือ่ งจากสือ่ การเรียนรูค้ อมพิวเตอร์ในปัจจุบนั มีขอ้ จ�ำกัด ในการใช้งานส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา เช่น ต้องพึง่ พาบุคคลอืน่ อ่านให้ฟัง เป็นต้น โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษส�ำหรับเยาวชน ผูพ้ กิ ารทางสายตา ถูกพัฒนาขึน้ ส�ำหรับเยาวชนผูพ้ กิ ารทางสายตา ทีอ่ ยูใ่ นช่วงชัน้ ที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) เนื่องจากพบว่าเป็น วัยทีม่ คี วามสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษมาก โดยนักเรียนเพียงแค่จดจ�ำปุม่ พืน้ ฐานบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ได้ ก็สามารถเรียนรูค้ ำ� ศัพท์ บทสนทนา และท�ำแบบฝึกหัดภาษา อังกฤษได้ ซึง่ นอกจากจะไม่ตอ้ งพึง่ พาบุคคลอืน่ ในการเรียนรูแ้ ล้ว ยังท�ำให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์และการ เรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย โครงการพัฒนาเครือ่ งพิมพ์อักษรเบรลล์ส�ำหรับผู้พิการ ทางสายตา ผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พัฒนาโดยพิมพ์จากซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเฉพาะ Font to Braille โดยพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ที่ปรับปรุงจากเครื่องพิมพ์ แบบด็อดเมทริกซ์ หุ ่ น ยนต์ บ ริ ก รส� ำ หรั บ ร้ า นอาหาร ผลงานของคณะ วิศวกรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริกร รับทุนวิจัยจากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) โดยพัฒนาหุ่นยนต์ ผลิตเพื่อบริการรับค�ำสั่งอาหารและเสิรฟ์อาหาร ท�ำงานโดย หุน่ ยนต์เดินไปทีโ่ ต๊ะของลูกค้าในร้านแบบอัตโนมัติ รับค�ำสัง่ พร้อม ส่งไปที่ห้องเตรียมอาหารแบบไร้สาย และน�ำอาหารไปส่งที่โต๊ะ ลูกค้า

Part 3: Creative Innovation

This part showcases the creative innovation of our students and faculty. English Language Teaching Program for Visualimpaired Children: Project by School of Science and Technology As current instructional material has a limitation for visual-impaired learners, for example, some needed assistance from others to read for them, an English language teaching program was developed for the learners with visual impairment in Pratom Suksa 4-6. The program is appropriate for the learners of this age group as they are enthusiastic to learn English language. The program is designed to be learner-friendly. The students only need to memorize where the basic buttons on the keyboard are to be able to learn from the program vocabulary, conversation, and available exercises. Not only can the learners learn independently, they will also have positive attitude towards learning English language and the use of computer in their learning. Braille Embosser: Project by School of Engineering The Braille embosser was developed from a specially-designed software, Font to Braille, by typing via an adapted Dot Matrix printer. Serving Robot: Project by School of Engineering Awarded with a research grant from MK Restaurant chain in Thailand, a team of students and faculty of the School of Engineering successfully developed commercial serving robots for the restaurants. The wireless robots are designed to go to the customer’s table, take order and bring food to the table.

36 AW ��������.indd 36

7/2/13 3:15 PM


โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ ส�ำหรับเยาวชนผู้พิการทางสายตา English Language Teaching Program for Visual-impaired Children

โครงการพัฒนาเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ส�ำหรับผู้พิการทางสายตา Braille Embosser

หุ่นยนต์บริกรส�ำหรับร้านอาหาร Serving Robot 37 AW ��������.indd 37

7/2/13 3:15 PM


38 AW ��������.indd 38

7/2/13 3:15 PM


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์

Bangkok University, Creative University

39 AW ��������.indd 39

7/2/13 3:15 PM


ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดด�ำเนินการสอน 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตกล้วยน�ำ้ ไท ตัง้ อยูบ่ นถนนพระราม 4 ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีพนื้ ที่ 26 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา และวิทยาเขตรังสิต ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ 441 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา ซึ่งเป็นที่เรียนของ นักศึกษาปีที่ 1-2 ทุกคณะและปีที่ 3-4 บางคณะวิชา นอกจากจะเป็นแหล่ง เรียนรู้ด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมมากมายที่สนับสนุนให้ นักศึกษาได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์ควบคูไ่ ปด้วย ปัจจุบนั มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จ�ำนวน 28,316 คน ได้ผลิตบัณฑิต ออกไปรับใช้สงั คมแล้วกว่า 122,000 คน ในจ�ำนวนนีม้ ศี ษิ ย์เก่าทีป่ ระสบความ ส�ำเร็จอย่างสูงในวิชาชีพของแต่ละคนทัง้ ในระดับชาติและนานาชาติ ซึง่ เป็นความ ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ง Bangkok University, Creative University

One of the first and largest private universities in Thailand, Bangkok University is a non-profit institution of higher learning under the patronage of the Bangkok University Foundation, with the goals to educate and develop students to their highest potential in this competitive, fast changing world. Bangkok University incorporates two campuses – City Campus (Kluaynamthai), located on Rama 4 Road in the City of Bangkok, and Rangsit Campus, located in Rangsit, Pathum Thani Province. With a current total enrollment of 28,316 students, the University houses not only Thai but also International programs in both undergraduate and graduate levels, a total of 11 Schools and 59 programs. Since its founding day, Bangkok University has graduated over 122,000 graduates, with many outstanding alumni working at the national and international levels in many professional areas. 40 AW ��������.indd 40

7/2/13 3:15 PM


มหาวิทยาลัยได้รบั การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) 3 ครัง้ ในระดับดี และล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล Trusted Brand 2013 ระดับสูงสุด Platinum จากการท�ำวิจัยของนิตยสาร Reader’s Digest Bangkok University has undergone a review for educational quality oversight on 3 occasions by the Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization) and passed in good standing. Brand Recently, on June 26, 2013, Bangkok University achieved the Platinum Award of the Trusted Band Award 2013, as the most trusted private university from surveys conducted by Reader’s Digest Magazine.

41 AW ��������.indd 41

7/2/13 3:15 PM


42 AW ��������.indd 42

7/2/13 3:15 PM


หลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติที่มหาวิทยาลั​ัยเปิดสอนในปัจจุบันมีดังนี้ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ •สาขาวิชาการตลาด •สาขาวิชาการเงิน •สาขาวิชาการจัดการ •สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ •สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ •สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะนิเทศศาสตร์ •สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ •สาขาวิชาวารสารศาสตร์ •สาขาวิชาการโฆษณา •สาขาวิชาศิลปะการแสดง •สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ •สาขาวิชาภาพยนตร์ •สาขาวิชาการสื่อสารตรา คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว •สาขาวิชาภาษาอังกฤษ •สาขาวิชาภาษาไทย •สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว •สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม •สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม •สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ •สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน คณะนิติศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ •สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ •สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี •สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ •สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ •สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ •สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ •สาขาวิชาทัศนศิลป์ •สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ •สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ •สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ •สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า •สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ •สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ •สาขาวิชาสถาปัตยกรรม •สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ •สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคพิเศษ คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ •สาขาวิชาการตลาด •สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาเอกการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ •สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง ภาคพิเศษ คณะบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ •สาขาวิชาการออกแบบภายใน และคณะอื่นๆ โดยการเทียบโอนหน่วยกิต

43 AW ��������.indd 43

7/2/13 3:15 PM


44 AW ��������.indd 44

7/2/13 3:15 PM


Bangkok University offers the following Thai and International Programs Regular Programs (Thai)

Undergraduate Programs offered: School of Accounting •Accounting School of Business Administration •Marketing •Finance •Modern Business Management •International Business Management •Business Computer •Logistics Management School of Communication Arts •Public Relations •Journalism •Advertising •Performing Arts •Broadcasting •Film •Brand Communication School of Humanities and Tourism Management •English •Thai Language •Tourism Management •Hotel Management •Chinese for Tourism and Hospitality •Chinese for International Business •Airline Business Management School of Law •Law School of Economics •International Economics •Business Economics

School of Science and Technology •Computer Science •Information Technology •Software Engineering School of Fine and Applied Arts •Communication Design •Visual Arts •Fashion and Textile Design •Product Design School of Engineering •Electronics Engineering •Electrical Engineering •Computer Engineering •Multimedia and Internet System Engineering School of Architecture •Architecture •Interior Design School of Entrepreneurship and Management •Entrepreneurship Special Programs (Thai)

School of Accounting School of Business Administration •Marketing •Modern Business Management School of Communication Arts •Public Relations Second Bachelor Degree Program (Special Programs)

School Accounting School of Architecture •Interior Design

45 AW ��������.indd 45

7/2/13 3:15 PM


หลักสูตรปริญญาตรี ภาคบ่าย คณะบริหารธุรกิจ •สาขาวิชาการตลาด เน้นกลุ่มวิชาเอกเลือกทางด้าน ธุรกิจบริการและบันเทิง •สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เน้นกลุ่มวิชาเอกเลือกทางด้านการเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการระดับโลก •สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โครงการปริญญาบัณฑิต ร่วมกับบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (Double Degree) นักศึกษาในโครงการนี้เมื่อส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพในสาขาวิชาต่างๆ สามารถศึกษาต่อเนื่อง ไปยังหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) โดยใช้เวลา 1 ปี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษา อังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ วนานาชาติ สาขาวิชา ความเป็นผู้ประกอบการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และ มัลติมีเดีย สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร

•สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร •สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน •สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และการท่องเที่ยว •สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ โดยความร่วมมือกับ Babson College, ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ •สาขานิเทศศาสตร์ โดยความร่วมมือทางวิชาการกับ Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา •สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม โดยความร่วมมือ แบบ Dual Degree กับ Telecom Business School ประเทศฝรั่งเศส และความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบัน IKI-George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาไทยและ หลักสูตรนานาชาติ •สาขาบริหารธุรกิจ •สาขานิเทศศาสตร์ •สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม •สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน้นด้านธุรกิจความงามและแฟชั่น •สาขาวิชาการจัดการสาระและการสร้างคุณค่า •สาขาวิชาการบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต •สาขานิติศาสตร์ - กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ - กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ 46 AW ��������.indd 46

7/2/13 3:15 PM


Undergraduate Programs Afternoon

School of Business Administration •Marketing (Entertainment and Services Management) •International Business (Entrepreneurship and Global Management) •Logistics Management Double Degree Programs

All BU undergraduate students may further study in our MBA program for one more year. International Programs

Undergraduate Programs offered at BU International College •Marketing (BBA) •Entrepreneurship (BBA) •International Tourism Management(BA) •Communication Arts (BA) •Business English (BA) •Computer Graphics and Multimedia (BT) •Hotel and Restaurant Management

Graduate Programs (Thai and International Programs)

Master’s Programs Offered:

•Business Administration (MBA) •Communication Arts (M.Comm.Arts) •Small-Medium Sized Enterprises (MBA-SMEs) •Beauty and Fashion Business (MBA-SMEs) •Content Management and Value Creation (M.B.A.) •Entertainment Management and Production (M.Comm.Arts) •Laws (LL.M.) - Intellectual Property and Information Technology - International Business and Electronic Transactions •Business Administration (MBA-Information and Communication Technology) •Interior Design Management (M.A.) •Hospitality and Tourism Industry Management (M.A.) •Entrepreneurship (Joint with Babson College, U.S.A.)

Doctoral Programs (International):

•Communication (Joint with Ohio University, U.S.A.) •Knowledge Management and Innovation Management (Joint with Telecom School of Business, France and IKI-George Washington University, U.S.A.)

47 AW ��������.indd 47

7/2/13 3:15 PM


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์เมื่อ กรกฎาคม 2556 จำ�นวน 1,000 เล่ม บรรณาธิการที่ปรึกษา ดร.มัทนา สานติวัตร รองศาสตราจารย์ลักษณา สตะเวทิน บรรณาธิการบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชี ภังคานนท์ บรรณาธิการภาษาต่างประเทศ ดร.ปนัดดา อัญญโพธิ์ กองบรรณาธิการ อาจารย์นวลรัตน์ คุณศรีรักษ์สกุล อาจารย์ศรีสุดา ธรรมบำ�รุง อาจารย์รพิรัตน์ วริศจันทร์เปล่ง บรรณาธิการออกแบบและสร้างสรรค์ อาจารย์วาณิช กาญจนรัตน์ จัดหน้า อาจารย์ทิพย์วรินทร์ เหล่าเมธากร ช่างภาพ อาจารย์จักรพงศ์ ศรีสุนทร อาจารย์กิตติ กุลวิชวรากรณ์ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนข้อมูลและภาพประกอบ อาจารย์นิพนธ์ ลาวัณย์โกวิท อาจารย์ปิตุพงษ์ เชาวกุล บริษัท Architects 49 จำ�กัด Bangkok University Brand Unit จัดทำ�โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 48 AW ��������.indd 48

7/2/13 3:15 PM