Page 1


เคร�่องใหŒการรักษาดŒวยคลื่นกระแทกชนิดเรเดียล (Radial Shockwave Therapy) คือ คลื่นกระแทกหร�อคลื่นเสียงความถี่ต่ำที่ตŒองอาศัยตัวกลางในการแพร‹ผ‹าน เปšนแรง อัดกระแทกลงไปยังเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบ พังผ�ดหร�อหินปูน จะกระตุŒนใหŒร‹างกาย ซ‹อมแซ‹มตัวเองโดยการสรŒางเซลล ใหม‹และเพ��มหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ

อาการใดบŒางที่สามารถรักษาไดŒ - กระดูกงอกบร�เวณสŒนเทŒา, พังผ�ดใตŒฝ†าเทŒาอักเสบ หร�อรองช้ำ (Plantar Fasciitis) - มีอาการปวดขŒอไหล‹แบบมีหร�อไม‹มีหินปูนเกาะ - เอ็นรŒอยหวายอักเสบ - ปวดสะโพก Trochanteric bursitis / Proximal iliotibial band friction syndrome - ปวดบร�เวณขŒอมือ ขŒอศอก Radial/ulnar humeral epicondylitis, golfer and tennis elbow - Patellar tip syndrome - Tibial edge syndrome - รอยโรคที่จ�ดเกาะของเอ็นกลŒามเนื้อ - รักษา Trigger points ของกลŒามเนื้อ รวมถึงโรคปวดกลŒามเนื้อเร�้อรัง (Myofascial pain syndrome) - รักษาเอ็นกลŒามเนื้ออักเสบ - ปวดคอ ปวดหลังเร�้อรัง

ขŒอหŒามใชŒ - โรคเลือดจับตัวเปšนกŒอน (Haemophillia) - ใชŒยาตŒานการแข็งตัวของเลือด - โรคเสŒนเลือดอุดตัน - เนื้องอก, โรคมะเร็ง - สตร�มีครรภ - เด็ก(บร�เวณของกระดูกที่ยังมีการเจร�ญเติบโต) - ผูŒที่ ไดŒรับการรักษาดŒวย Corticosteriods ในช‹วง 6 สัปดาห - คนไขŒที่ใส‹เคร�่องกระตุŒนหัวใจ

ความถี่ในการรักษา สัปดาหละ 1-2 ครั้ง ควรไดŒรับการรักษาอย‹างต‹อเนื่องและสม่ำเสมอ สามารถเห็นผลลัพธและการเปลี่ยนแปลงไดŒ ภายหลังรักษา 3-4 ครั้ง หากมีอาการปวดมานาน ปวดเร�้อรัง เปšนพังผ�ดหร�อมีหินปูนเกาะ รักษาดŒวยว�ธีการอื่น หร�อเคร�่องมืออื่น ๆ มาแลŒวอาการไม‹ดีข�้น คลื่นกระแทกชนิดเรเดียลเปšนอีกตัวเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาคนไขŒที่มี อาการปวดระยะเร�้อรัง และใชŒเวลารักษาเพ�ยงไม‹กี่นาทีต‹อจ�ด


Shockwave Therapy

Shockwave therapy is therapeutic device that give low frequency mechanical wave directly into the inflamed tissue to promote tissue healing, decrease inflammation and relief pain.

What symptoms can be treated?

- Plantar fasciitis, heel spur - Shoulder pain with or without calcification - Achilles tendinitis - Hip pain - Golfer and tennis elbow, radial and ulnar humeral epicondylitis - Patellar tip syndrome - Tibial edge syndrome - Enthesopathy - Myofascial pain syndrome - Tendinitis - Chronic neck or back pain

Contraindication

- Haemophillia - Using of anticoagulants - Vascular thrombosis - Tumor, carcinoma - Pregnant woman - Growing site in children - Using of corticosteroids - Using of cardiac pacemaker


Neck region

Neck & Shoulder Pain

Shoulder

Rotator Cuffs & Calcific Tendinopathy

Hand

Tendinitis

Mid Back

Spinal & Muscle Trigger Points

Elbow

Golfer’s Elbow & Tennis Elbow

Lower Back Lower Back Pain Hip

Knee Patellar Tendinitis

Foot

Plantar Fasciitis, Tendinitis

Trochanteric Tendinopathy & Hip Pain

Shock Wave Therapy - Bangkok Hospital Samui  

Shockwave therapy is therapeutic device that give low frequency mechanical wave directly into the inflamed tissue to promote tissue healing,...

Shock Wave Therapy - Bangkok Hospital Samui  

Shockwave therapy is therapeutic device that give low frequency mechanical wave directly into the inflamed tissue to promote tissue healing,...

Advertisement