Page 1

‘บัณฑิต โชติวรรณพร’ เลือกหุนเหมือน ‘เดทกับหญิง’

7

3 รุงโรจน ดุลลาพันธ ครูเพลง แนวคิด

‘ดังได-ไมตอwww.bangkokbiznews.com งหลอ’

หนังสือพิมพธุรกิจรายสัปดาห กรุงเทพธุรกิจ BizWeek : bizweek@nationgroup.com ปที่ 6 ฉบับที่ 349 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2554

ขาขึ้น ‘บิ๊กคอรป’ ยุคทอง ‘วาณิชธนกิจ’ นเรศ เหลาพรรณราย

จัด Asset Allocation รับมือ ผันผวน

‘หุน’

8

‘ทรู เ มท’ สื่อรักออนไลน

แผลงศร คนโสด

5

ทาง

‘ไมตัน’

2

ทอเร่ จอห์นเซ่น

กูรูแวดวงการเงินชีช้ ัด งานวาณิชธนกิจ (Investment Banking) กําลังกลับเข้ าสู่ยุคทองอีกครั ง้ หลัง “บิก๊ คอร์ ป” เร่ งสปี ดขยายกิจการ ด้ วยกลยุทธ์ “โตนอกบ้ าน-ซือ้ และควบรวมกิจการ” หนาตาต่ อเนื่อง ดันผู้ช่วยพระเอกอย่ าง แบงก์ สัญชาติไทย แบงก์ ลูกครึ่ง โบรกเกอร์ ลุ้นคว้ าขุมทรั พย์ มูลค่ า “หลายแสนล้ านบาท”

ปี 2553 ที่ผ่านมาหลังควันไฟ «‘°ƒμ‘‡»√…∞°‘®‚≈°‡æ‘ßË ®“ß≈ß °Ÿ√§Ÿ “à ¬μà“ßÊ «‘‡§√“–Àå «à“πà“®–‡ªìπªï ç‡ ◊Õ≈Ì“∫“°é ·μà°≈—∫‡ªìπªï∑∑’Ë ∫’Ë √‘…∑— ¢π“¥ „À≠à¢Õ߉∑¬À≈“¬·Ààß°≈“¬√à“߇ªìπ 燠◊Õμ‘¥ªï°é ¥â«¬ °“√‡¢â“ ç‡∑§‚Õ‡«Õ√åé °‘®°“√„πμà“ߪ√–‡∑»À√◊Õ‡¢â“ §«∫√«¡°‘®°“√ (Merger & Acquisition-M&A) ®“°μâπ∑ÿπ ∑“ß°“√‡ß‘π∑’ËμÌË“≈ß μ√ߢⓡ°≈—∫¿“懡◊ËÕ 13 ªï∑’Ë·≈â« (μ⡬̓°ÿâß ‰§√´‘ ) ∑’Ëμà“ß™“μ‘ ‰≈à™Õª°‘®°“√‰∑¬‡ªìπ«à“‡≈àπ ªï∑º’Ë “à π¡“®÷߉¥â‡ÀÁπ¥’≈´◊ÕÈ ¢“¬-§«∫√«¡°‘®°“√‡°‘¥¢÷πÈ °—∫¿“§ ∏ÿ√°‘®‰∑¬ ¡Ÿ≈§à“°«à“ ç3 · π≈â“π∫“∑é ‡™àπ ∫¡®.∫â“πªŸ„™â‡ß‘π°«à“ 21,000 ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞ À√◊Õª√–¡“≥ 68,082 ≈â“π∫“∑´◊ÕÈ °‘®°“√ 100% „π‡À¡◊Õß∂à“πÀ‘π‡´π‡∑π‡π’¬≈ ‚§≈ ª√–‡∑»ÕÕ ‡μ√‡≈’¬ ∫¡®. ‰∑¬¬Ÿ‡π’¬π ‚ø√‡´à𠂪√¥—° å „™â‡ß‘π 680 ≈â“π¬Ÿ‚√ À√◊Õ 28,500 ≈â“π ∫“∑ ´◊ÕÈ °‘®°“√ MW Brands ºŸºâ ≈‘μª≈“∑Ÿπ“à ·≈–º≈‘μ¿—≥±åÕ“À“√ ∑–‡≈√“¬„À≠à„π¬ÿ‚√ª ªμ∑.„™â‡ß‘π 544.1 ≈â“π¥Õ≈≈“√åÕÕ ‡μ√‡≈’¬ À√◊Õ 16,600

≈â“π∫“∑ ´◊ÈÕ°‘®°“√‡À¡◊Õß∂à“πÀ‘π Straits Resources Limited ·≈– ªμ∑. º. „™â‡ß‘π 2,280 ≈â “ π¥Õ≈≈“√å   À√— ∞ ≈ß∑ÿ π ·À≈à ß º≈‘ μ πÌÈ “ ¡— π Statoil Canada Partnership  À«‘√‘¬“ μ’≈Õ‘π¥— μ√’ (‡Õ ‡Õ ‰Õ) ´◊ÈÕ°‘®°“√‚√ß∂≈ÿß·≈–º≈‘μ‡À≈Á° Teesside „πÕ—ß°ƒ…¡Ÿ≈§à“ 500 ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞  à«π¥’≈„πª√–‡∑»Õ¬à“ß ∫‘°Í ´’ (∂◊ÕÀÿπâ „À≠à‚¥¬§“ ‘‚π °√ÿªä ) ´◊ÕÈ Àâ“ߧ“√åøŸ√å ¡Ÿ≈§à“ 868 ≈â“π¬Ÿ‚√ À√◊Õ 35,535 ≈â“π∫“∑ ‚√ß欓∫“≈ °√ÿ߇∑懢⓴◊ÈÕÀÿâπ‡§√◊Õ‚√ß欓∫“≈æ≠“‰∑·≈–‚√ß欓∫“≈‡ª“‚≈ ¡Ÿ≈§à“ 12,000 ≈â“π∫“∑ ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀ≈—ߥ’≈¡Ÿ≈§à“π—∫· π≈â“π∫“∑π’È §◊Õ «“≥‘™∏π°√ (Investment Banker) «‘»«°√°“√‡ß‘πºŸâ™à«¬æ√–‡Õ°∑’Ë∑Ì“„Àâ°“√ ®—∫§Ÿ√à –À«à“ßÕߧå°√∏ÿ√°‘®√–¥—∫∫‘°Í ‰´¥å‡°‘¥¢÷πÈ ‰¥â®√‘ß ‚¥¬¡’¬§ÿ ∑Õß ∑“߇»√…∞°‘®¢Õß¿Ÿ¡¿‘ “§‡Õ‡™’¬ °μ‘°“°“√·¢àߢ—π∑’‡Ë Õ◊ÕÈ μàÕ°“√≈ß∑ÿπ ¢â“¡™“μ‘ ‡™àπ °“√‡°‘¥¢÷πÈ ¢Õߪ√–™“§¡‡»√…∞°‘®Õ“‡´’¬π (‡ÕÕ’´)’ „π ªï 2558 ‡ªìπ≈¡„μâªï° ‡¡Á¥‡ß‘π°“√≈ß∑ÿπ¢Õß∫√√¥“∫‘°Í §Õ√åªπ—∫· π≈â“π∫“∑π’È ®÷ß ‰¡àμà“ß®“° ç¢ÿ¡∑√—æ¬åé ∑’Ë√Õ„Àâ ç¡πÿ…¬å∑Õß§Ì“é ‡À≈à“π’ȇ¢â“‰ª °Õ∫‚°¬ ¡ÿ¡¡ÕߢÕß Õ“∑‘μ¬å π—π∑«‘∑¬“ √ÕߺŸ®â ¥— °“√„À≠à °≈ÿ¡à ∏ÿ√°‘® ¢π“¥„À≠à ∏𓧓√‰∑¬æ“≥‘™¬å ©“¬¿“æ·π«‚πâ¡°“√≈ß∑ÿπ¢Õß

‘เอไอเอส-ดีแทค’ หุน Cash Cow ได ‘นม’ ระวังเสีย ‘เนื้อ’ สองหุ้นมือถือ ADVANC-DTAC ธุรกิจอยูใ่ นช่วง Cash Cow (วัวนม) จ่ายปั นผล ‘หนักสุดๆ’ บนความเสี่ยงถูกคูส่ ญ ั ญาสัมปทาน ฟ้องเรี ยกเก็บค่า ปรับจากการแปลงสัญญาสัมปทาน ส่วน TRUE กําลังอยูใ่ น Growth Story High Risk...High Return จาก ข้ อถกเถียงในเรื่ องข้ อสัญญาระหว่าง กสท กับทรู ว่ารวบรัดลงนาม ทังๆที ้ ่ อาจจะเข้ าข่ายพ.ร.บ.ร่วมทุนฯ ภาคต่อของหุ้นเทเลคอมทัง้ 3 ค่ายจึงน่าติดตาม 8

2

วิเชียร เมฆตระการ


2

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 Œ›‹j›Œ 0  0  „Œ™¥‰€¥Œð–p€ž­ŒÔ–p¥Œž‹‚   j›ŒjŒ™€œ–š‚©ŠÓ¥„Û‚ŒŒŠ   „Ù܂”¡Ô‚¦‡ŒÓkӛ¨sÔkԖŠ¢Ž‰›‹¨‚¨‚j›Œt ®–k›‹”Žšj€Œš‡‹× j›Œ„Œ™j–ƒ¡Œjq§}‹©ŠÓŠž¨ƒ–‚¡v›~   j›Œ„xƒš~”‚Ô›€ž­k–p…¢Ô~}~Ӗjšƒ…¢ÔŽp€¡‚   ŒŠ   ”‚Ó ”‚‹¥Œ–p ‹¥Œð–p qœ‚‚¥Œð–p€ž­‹¡~”Œ –“Óp~Ӗ©„‹šp”‚Ӑ‹p›‚–ð‚   €ž­Š›“œ‚šjp›‚j Ž ~

jӕ‰¡iš‹‹™‚¤‹ï•o‹Ó•o¤‹Š

ปตท.-บานปู-เอสซีจี ชอปกระจาย 1

∫√‘…—∑œ¢π“¥„À≠à„πªïπ’È«à“®–§÷°§—°¡“°‡ªìπ 摇»…®“°‚¡‡¡πμ— »… π¢Õ߇»√…∞°‘®∑’Ë°≈—∫¡“ ‡ªìπ∫«° ∫« ¡—¬°àÕπ®–‡ÀÁπ·§à∫√‘…∑— Õ¬à“ß ªμ∑. ªŸπŸ ´‘‡¡¡πμå‰∑¬ ∫â“πªŸ ÕÕ°‰ª≈ß∑ÿπμà“ߪ√–‡∑» ·μàμÕÕππ’È¡’¡“°°«à“π—Èπ ∑Ì“„Àâ∏𓧓√æ“≥‘™¬å ∑’Ë®—∫°°≈ÿà¡≈Ÿ°§â“¢π“¥„À≠à®–‰¥â à«π·∫àß  ‘π‡™◊ÕË ‡μÁ¡‰¡â‡μÁ¡¡◊Õ·≈–¡’Õ“Ì π“®μàÕ√Õß√“§“ ¡“°¢÷Èπμ“¡‰ª¥â«¬ ççªïπ¥’È ≈’ °“√≈ß∑ÿπ„À≠àÊ ∑’‡Ë √“®–‡ÀÁπ·πàÊ §§◊◊ÕÕ‘Õ‘μ“‡≈’¬π‰∑¬≈ß∑ÿπ‚§√ß°“√∑à“‡√◊ÕπÌÈ“≈÷° ·≈–π‘§¡Õÿμ “À°√√¡∑’∑Ë «“¬ ª√–‡∑»æ¡à“ ´÷ßË §“¥«à“®–„™â‡«≈“°àÕ √â“ß√à«¡ ‘∫ªï ªŸπ´‘‡¡πμå ‰∑¬‰ª≈ß∑ÿπ ∑’‡Ë «’¬¥π“¡ ∫â“πªŸ·≈–Õ‘π‚¥√“¡“ ‡«π‡®Õ√å  °Á¡·’ ºπ≈ß∑ÿπÕ’°‡¬Õ– ∫√‘…∑— ¢π“¥ „À≠à‡À≈à“π’‡È °Á∫°Ì“‰√ – ¡‰«â‡æ◊ÕË ‡μ√’¬¡≈ß∑ÿπ „πμà“ߪ√–‡∑» ‡√“‡ÀÁπμÕππ’§È Õ√åªÕ‡√∑À≈“¬ ·Ààß π„®®–≈ß∑ÿπ„πÕ“‡´’¬π√«¡∂÷ß®’πé Õ“∑‘μ¬å¬ß— ∫Õ°¥â«¬«à“ ‡´§‡μÕ√å çæ≈—ßß“πé πà“®–‡ªìπ∫‘°Í ‡∑√π¥å∑®’Ë –ÕÕ°‰ª‚μπÕ°∫â“π„π Õπ“§μ Õ¬à“ß∑’ºË “à π¡“¡’ºªâŸ √–°Õ∫°“√®“°‰∑¬

ศิลปะหรือ ความเสื่อมโทรม ท่ านผู้อ่านที่เดินทางระหว่ างถนนพระรามสี่-สาทรเป็ น ª√–®Ì“ §ß®–‡§¬„™â∂ππ∑“ß≈—¥‡ âπ„μâ∑“ߥà«π‡≈’¬∫∂ππ‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß¡“ÕÕ°μ√ß ∑“ߥà«π¢“≈ßæ√–√“¡ ’°Ë π— π–§√—∫ °àÕπ®–ÕÕ°®“°∑“ß√à«¡¡“‡®Õ°—∫ √∂∑’≈Ë ß¡“®“°∑“ߥà«π ≈Õß¡ÕߥŸ ‡ “μÕ¡àÕ¥â“π´â“¬¡◊Õ¢Õß∑à“π ®– ‡ÀÁπ¡’·ºàπ°√–‡∫◊ÈÕßÀ≈“° ’·ª– ‡ªìπ√Ÿª¢Õ߇®â“μ—«∑’ˇ√“‡√’¬°«à“ space invader μ—«°“√åμŸπ®“° μŸâ‡°¡‡¡◊ËÕ —° 3 ªï°àÕπ°—ππ–§√—∫ ∑à“πºŸâÕà“π∑√“∫‰À¡§√—∫«à“μ—«°“√åμŸπ∑’Ë«à“π’ȉªª√“°Ø ≥ ∑’Ëμ√ßπ—Èπ‰¥â Õ¬à“߉√ μ—«Õ¬à“ß space invader ∑’˺¡¬°¢÷Èπ¡“π’Ë·À≈–§√—∫∑’Ë„π‚≈°μ–«—πμ° ‡√’¬°°—π«à“ street art À√◊Õ urban art  ‘ßË ‡À≈à“π’∑È ®’Ë √‘߇√“°Á‡ÀÁπ°—π¡“π“π ·≈â«„π√Ÿª·∫∫¢Õß graffiti À√◊Õ°“√æàπ ’«“¥¿“æÀ√◊Õμ—«Àπ—ß ◊Õ„π√Ÿª·∫∫ μà“ßÊ ≈ß∫π°Ì“·æßÀ√◊Õºπ—ßμ÷° ´÷ßË ‡¡◊ÕË °àÕπ»‘≈ª–ª√–‡¿∑π’¡È °— ∂Ÿ°¡Õß«à“‡ªìπ ¿“æ≈—°…≥å¢Õߧ«“¡ °ª√° ‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡ ∑«à“ „π™à«ß‰¡à°ª’Ë ∑ï º’Ë “à π¡“ ß“π»‘≈ª–ª√–‡¿∑π’‡È √‘¡Ë ‰¥â√∫— §«“¡π‘¬¡Õ¬à“ß ¡“° ®π∂Ÿ°πÌ“¡“· ¥ß·≈–¢“¬„π art gallery „πμà“ߪ√–‡∑»¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê √«¡∂÷ß∂Ÿ°πÌ“¡“ª√–¡Ÿ≈‰ª‰¡àμ“à ß®“°ß“π»‘≈ª–¢Õß»‘≈ªîπ™◊ÕË ¥—ß„πÕ¥’μ π’‡Ë ªìπ ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“ π„®¡“° Ì“À√—∫º¡ ∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß´÷Ëß∂◊Õ«à“‡ªìπºŸâ∑’˙૬®ÿ¥ª√–°“¬„Àâ urban art ‰¥â√—∫§«“¡ π‘¬¡§◊Õ𓬠Banksy ™“¬™“«Õ—ß°ƒ… Õ“»—¬Õ¬Ÿà„π‡¡◊Õß Bristol ·≈–‡ªìπ »‘≈ªîπ urban art ∑’ˇ√’¬°«à“¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß¡“°∑’Ë ÿ¥„π™à«ß 4-5 ªï∑’˺à“π¡“ ß“π ¢Õß𓬠Banksy π’È‚¥¬¡“°‡ªìπ≈—°…≥–¿“æª√–‡¿∑∑’ˇ√’¬°«à“ stencil ∑’Ë ∂Ÿ°¢’¥‡¢’¬πÀ√◊Õæàπ≈ßμ“¡°Ì“·æß·≈–æ◊Èπ∑’Ë “∏“√≥–μà“ßÊ ‡√‘Ë¡®“°„π‡¡◊Õß Bristol ∑’‡Ë ¢“Õ“»—¬Õ¬Ÿ°à Õà π®–°√–®“¬‰ª„πÀ≈“¬æ◊πÈ ∑’Ë ‚¥¬‡ªìπß“π∑’¡Ë ‡’ π◊ÕÈ À“ ‡ ’¬¥ ’·≈–¡’Õ“√¡≥増πÕ¬à“ß√⓬°“® §ÿ≥ºŸâÕà“π≈Õ߇¢â“‰ª¥Ÿ google ‡Õ“‡Õß°Á·≈â«°—π§√—∫ ·≈â«∑à“π®–√Ÿâ«à“ ∑’˺¡∫Õ°«à“‡¢“¡’§«“¡‚¥àߥ—ß ·≈–™‘Èπß“π∑’Ë√⓬°“®¢Õ߇¢“ À¡“¬§«“¡«à“ Õ¬à“߉√ Banksy ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’ˉ¡à ‡§¬ª√“°Øμ—«Õ¬à“ß™—¥‡®πμàÕ  “∏“√≥™π ‰¡à· ¥ßμ—««à“‡ªì𠄧√ ·≈–¡’Õ¬ŸàπâÕ¬§π¡“°∑’Ë®–√Ÿâ «à“μ—«®√‘ߢÕ߇¢“§◊Õ„§√ Àπ÷Ëß„π ‰¡à°§’Ë π∑’√Ë ®âŸ °— μ—«μπ∑’·Ë ∑â®√‘ߢÕß ‡¢“§◊Õ𓬠Steve Lazarides ´÷ßË ‡ªìπ§π∑’§Ë πâ æ∫ß“π»‘≈ª–¢Õß Banksy √–À«à“ß∑Ì“ß“π∂à“¬¿“æ „Àâ°—∫π‘μ¬ “√·π«Ê Sleaze Nation Magazine °àÕπ®–‡ªìπ ºŸ·â ®â߇°‘¥ Banksy „Àâ “∏“√≥™π √Ÿâ®—°ß“π¢Õ߇¢“ πÕ°®“°π’È π“¬ Lazarides ¬—߇§¬‡ªìπμ—«·∑π®Ì“Àπà“¬ß“π »‘≈ª–¢Õß banksy °àÕπ®–‡ªìπ ºŸâ∫ÿ°‡∫‘°·°≈‡≈Õ√’Ë¢“¬¿“æ·π« urban art √“¬·√°Ê ¢≥–∑’Ë ∫—≠™’≈Ÿ°§â“∑’ˇ¢“∑Ì“∏ÿ√°‘®¥â«¬¡’ ∑—Èß∫√√¥“π—°°“√‡ß‘π-°“√∏𓧓√·≈–¥“√“ŒÕ≈≈’«Ÿâ¥™◊ËÕ¥—ßÀ≈“¬∑à“π πÕ°‡Àπ◊Õ®“° Banksy ·≈â« π“¬ Lazarides ¬—߉¥âπÌ“ß“π»‘≈ª– ª√–‡¿∑ urban art ¢Õß»‘≈ªîπÕ’°À≈“¬μàÕÀ≈“¬§π¡“πÌ“‡ πÕ„π·°≈‡≈Õ√’Ë ¢Õ߇¢“ ·μà√Ÿâ ÷°«à“ Banksy ®–‡ªìπ»‘≈ªîπ∑’Ë¢“¬ß“π‰¥â„π√“§“·æß√–¬—∫ º¡ §‘¥«à“ à«πÀπ÷ßË ‡ªìπ‡æ√“–§«“¡≈—∫„πμ—«μπ¢Õß Banksy ‚¥¬º¡‡™◊ÕË «à“§ÿ≥§à“ ¢Õßß“π»‘≈ª–ª√–‡¿∑·π«Ê ·∫∫π’Èπà“®– Ÿß¢÷Èπμ“¡§«“¡‰¡à “¡“√∂§“¥‡¥“ ‰¥â À√◊Õ unpredictability „πμ—«»‘≈ªîπ ¢≥–∑’Ë·À≈àß°Ì“‡π‘¥·≈– ∂“π∑’Ë √â“ß √√§åß“π»‘≈ª–ª√–‡¿∑π’È¡—°®– ª√“°Ø¢÷πÈ „π∑’∑Ë ¡’Ë “‰¡à “¡“√∂§“¥‡¥“‰¥â‡™àπ °—π ‰¡à«“à ®–‡ªìπ¡ÿ¡∂ππ∑’ÀË “à ߉°≈®“° “¬μ“ ºŸâ§π À√◊Õ·π«°Ì“·æß∑’Ë„°≈â®–æ—߇μÁ¡∑’ ‰¡à μà“ß®“°‡¡◊ËÕ§√—Èß∑’Ë𓬠Lazarides ‰ª§âπ æ∫ß“π¢Õß Banksy π—Ëπ‡Õß ·¡â¢≥–π’È∑—Èß Õߧπ‰¥â·¬°∑“ß ‡¥‘π°—π·≈â« ®“°¡ÿ¡¡Õß∑’μË “à ß°—π√–À«à“ßμ—« »‘≈ªîπ ·≈–§π∑’Ë∑Ì“‡ß‘π®“°ß“π¢Õß»‘≈ªîπ ‚¥¬ Banksy ¡Õß«à“°“√πÌ“ß“π»‘≈ª–¡“ ¢“¬„π√“§“ ŸßÊ π—Èπ¢—¥°—∫Õÿ¥¡°“√≥å¢Õß »‘≈ªîπ‡™àπ‡¢“ μà“ß°—∫𓬠Lazarides „π ∞“π–¢Õ߇®â“¢Õß art gallery ∑’¡Ë Õß«à“∏ÿ√°‘® °ÁμâÕߥ̓‡π‘π‰ªæ√âÕ¡°—∫ß“π»‘≈ªá ¢≥–‡¥’¬«°—π𓬠Lazarides ¬—߇¢â“„®∏√√¡™“μ‘¢Õß°≈ÿࡧπ∑’Ë™◊Ëπ ™Õ∫ urban art ‡ªìπÕ¬à“ߥ’ ‡¢“√Ÿâ¥’«à“°≈ÿࡧπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫ß“π·π«π’È®–¡ÕßÀ“ unpredictability ·≈–§«“¡ ¥„À¡à¢Õß»‘≈ªîπÕ¬Ÿà‡ ¡Õ ¥—ßπ—Èπ‡¢“®÷ß¡’Àπâ“ ∑’Ë √√À“»‘≈ªîπ¢â“ß∂ππ§π„À¡àÊ ∑’Ë √â“ß √√§åß“π·π«π’È ·≈– “¡“√∂ √â“ß ¡Ÿ≈§à“„Àâ°—∫ß“π·≈–¢“¬‰¥â‡™àπ°—π ·∑π∑’Ë®–æ÷Ëßæ“»‘≈ªîπμ—«À≈—°Õ¬Ÿà‰¡à°’˧π μÕππ’È𓬠Lazarides ‡√‘Ë¡¡’§«“¡§‘¥∑’Ë®–· «ßÀ“»‘≈ªîπ·π« urban art μ“¡ª√–‡∑»„π∑«’ªÕ◊ËπÊ ∑’Ëπà“ π„® ‡™àπ‡Õ‡™’¬·≈–‚≈°Õ“À√—∫ ¥—ßπ—Èπ∂â“ §ÿ≥ºŸÕâ “à π‡ÀÁπ¿“æ graffiti ∑’∂Ë °Ÿ «“¥¢÷πÈ μ“¡·π«°Ì“·æß·≈–ªÑ“¬‚¶…≥“μà“ßÊ Õ¬à“‡æ‘Ëߧ‘¥«à“π’˧◊Õ§«“¡‡ ◊ËÕ¡‚∑√¡¢Õß —ߧ¡π–§√—∫ ‰¡à·πà∑’¡πâÕßÊ »‘≈ªîπ urban art ∑’Ë«“¥√Ÿª‡À≈à“π’È¢÷Èπ¡“ Õ“®°Ì“≈—ß®– °≈“¬‡ªìπ»‘≈ªîπ™◊ËÕ¥—ß√–¥—∫‚≈°„πÕπ“§μ ‡»√…∞“ ∑«’ ‘π °√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√∫√‘…—∑ · π ‘√‘ ®Ì“°—¥ (¡À“™π) ·¡à∑—æ„À≠à§à“¬‡√’¬≈‡Õ ‡μ∑ π—°°Ì“Àπ¥°≈¬ÿ∑∏å∏ÿ√°‘®·≈–  √â“ß·∫√π¥å„ÀâÕߧå°√ ‡¢“®∫‡ÕÁ¡∫’‡Õ¥â“π‰ø·ππ´å®“° Claremont Gradute School

¦…‚¥€m§–¥–Œ×ƒq ©€‹ „~€ „~€ “… „~€ ¥mŠm–Ž ©€‹––‹Ž× „¢‚t¥Š‚~ש€‹ ƒÔ›‚„¢ …Ž~©ˆˆÏ› Œ›sƒ¡Œž§—Ž}®p s j›Œsӛp §€Œž¥t‚©€‹¥–¥‹‚~×tž“× ‚®œ„Œ™„›©€‹ ¥–¥sž‹jŒž‚¥–‚¥‚–Œ×qž ©Š¥‚–Œ×–‚¥~–Œ×¥‚sš­‚¦‚Ž “›Š›Œm–Œ×„–¥Œsš­‚ –‚§}Œ›ŠÓ›¥‚¥q–Œ×

¡Œjq‡Žšpp›‚€š­§Žj ¦”ŽÓp‡Žšpp›‚¨”ŠÓ€š­§Žj –¡~“›”jŒŒŠ„ʧ~Œ¥mŠž¨‚qž‚–‚¥}ž‹¦Ž™–›¥tž‹‚ §ŒpjŽš­‚§Œp©ˆˆÏ›€š®p¨‚¦Ž™~ӛp„Œ™¥€‘ ¡Œjq„ʧ~Œ¥mŠžtž¥Š‚~×jŒ™}›’¨‚~ӛp„Œ™¥€‘ ¥”Š –pӛ‚”‚¨‚––“¥~Œ¥Žž‹–‚§}‚ž¥tž‹ §Œp©ˆˆÏ›©–‡ž‡ž¨‚¥–¥sž‹ŒŠŸp‡Žšpp›‚€}¦€‚ §Œp©ˆˆÏ›©–‡ž‡ž¨‚¥–¥sž‹ŒŠŸp‡Žšpp›‚€}¦€‚ §Œp©ˆˆÏ›¦Ž™‡Žšpp›‚€}¦€‚ ¡Œjq‡Žšpp›‚k‚“Óp‘jŒŒŠ¨~Ԃ®œ¨‚¥–¥sž‹ ¡Œjq‡Žšpp›‚€}¦€‚ ¥”Š –pӛ‚”‚¦Ž™§Œp©ˆˆÏ›¨‚–‚§}‚ž¥tž‹¦Ž™qž‚ ¡Œjq§Œp¦ŒŠ¨‚~ӛp„Œ™¥€‘ ¡Œjq“››Œ|¢„§‰m ¡Œjq‡Ž›“~j„ʧ~Œ¥mŠž€š­§Žj

€ž­Š›!HY6DDJŒƒŒŠ

‰ª≈ß∑ÿπ‚√߉øøÑ“∑’Ë ªª.≈“« Õ“∑‘ ∫¡®.‡ÕÁ°‚° ∫¡®.√“™∫ÿ√’ ‚Œ≈¥‘ßÈ Õπ“§μ®–‰¥â‡ÀÁπ‚Õ‡ªÕ‡√‡μÕ√å „À≠àÊ ‰ª≈ß∑ÿπ‚√߉øøÑ“„π¿Ÿ¡‘¿“§Õ“‡´’¬π Õ¬à“߇«’¬¥π“¡ øî≈‘ªªîπ å æ¡à“ √«¡∂÷ßÕ‘π‡¥’¬ ¡’°“√§“¥°“√≥å«à“∑—Èß¿Ÿ¡‘¿“§¡’§«“¡μâÕß°“√ ‰øøÑ“°«à“ 10,000 ‡¡°–«—μμå §‘¥‡ªìπ‡ß‘π≈ß∑ÿπ °«à“ 20,000 ≈â“π¥Õ≈≈“√å À√—∞ ¢≥–∑’‚Ë √߉øøÑ“ „π‰∑¬‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â¬“° ‡æ√“–∂Ÿ°μàÕμâ“π®“° ‡ÕÁπ®’‚Õ·≈–™ÿ¡™π„πæ◊Èπ∑’ËÕ¬à“ßÀπ—° Õ“∑‘μ¬å¬Õ¡√—∫«à“ ∑’˺à“π¡“·∫ß°å‰∑¬ Õ“®®–°â“«™â“°«à“·∫ß°åμ“à ß™“μ‘Àπ÷ßË °â“«„π°“√

∑Ì“¥’≈√–À«à“ߪ√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“–¥’≈∑’ËμâÕß¡’ ‡§√◊Õ¢à“¬∑“ßΩíßò ¬ÿ‚√ª·≈– À√—∞Õ‡¡√‘°“ Õ“∑‘ ¥’≈ ¢Õ߉∑¬¬Ÿ‡π’¬π ‚ø√‡´àπœ (TUF) ‡¢â“´◊ÕÈ °‘®°“√ MW Brands ·∫ß°åμ“à ß™“μ‘Õ¬à“ß ·μπ¥“√å¥ ™“√å‡μÕ√å¥ √Õ¬—≈·∫ß°åÕÕø °Õμ·≈π¥å ¥Õ¬™å ·∫ß°å §«â“ß“πμâππÌÈ“∑’Ë¡“√宑π Ÿß‰ª°àÕπ·≈â« ·μà„™à«à“·∫ß°å‰∑¬®– Ÿâ‰¡à‰¥â

แม้ ปีที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. บ้ านปู และปูนซิเมนต์ ไทยหรื อเอสซีจี

°≈¬ÿ∑∏å¢Õ߇√“§◊ÕμâÕß ç‡°“–μ‘¥é ≈Ÿ°§â“ ·≈–πÌ“‡ πÕ∫√‘°“√∑“ß°“√‡ß‘π∑’Ë ç¡“°°«à“é ‡ß‘π°Ÿâ„π√Ÿª·∫∫∑’˪√÷°…“ À“·À≈àß√–¥¡∑ÿπ ∫√‘À“√Õ—μ√“·≈°‡ª≈’¬Ë πœ≈œ Õ¬à“ߪï∑º’Ë “à π¡“ ‰∑¬æ“≥‘™¬å‰¥â‡¢â“‰ª‡ªìπ∑’˪√÷°…“¢Õß ∫¡®. ∫â“πªŸ„π°“√‡¢â“´◊ÈÕ‡À¡◊Õ߇´π∑‘‡π’¬≈ ‚§≈ çªïπ’Èπà“®–¡’∫‘Í°¥’≈¡Ÿ≈§à“√«¡‡ªìπ· π ≈â“π∫“∑ πÕ°®“°‡´°‡μÕ√åæ≈—ßß“π≈Ÿ°§â“‡√“ ¬—ß¡’°≈ÿà¡°√–¥“… Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å ‡°…μ√ ‡À≈Á° ‰¡à‡æ’¬ß·μà‡∫Õ√åÀπ÷Ëß·μàÕ—π¥—∫√ÕßÊ °Á ®–‰ª≈ß∑ÿππÕ°ª√–‡∑»‡™àπ°—π ‡√“„ à‡°’¬√å ‡®Á¥·πàπÕπ‚¥¬À«—ß∑’Ë®–¡’¡“√å‡°μ·™√凪ìπ∑’Ë 1 ‚¥¬‡©æ“–°≈ÿà¡‚√߉øøÑ“·≈–∂à“πÀ‘π °—∫ ‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë®–‡æ‘Ë¡√“¬‰¥â®“°§à“∏√√¡‡π’¬¡ ∑’˪√÷°…“®“° —¥ à«π 35% ‡ªìπ 40% ¢Õß √“¬‰¥â®“°≈Ÿ°§â“√“¬„À≠àé ¥â“π  ÿ¿—§ »‘«–√—°…å ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë ∫√‘À“√·≈–°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ∏𓧓√ ´’‰Õ‡ÕÁ¡∫’‰∑¬ ·∫ß°å≈°Ÿ §√÷ßË ‰∑¬-¡“‡≈‡´’¬ „Àâ

®–‡æ‘ËßÀ‘È«°√–‡ªÜ“‡∑§‚Õ‡«Õ√å°‘®°“√„πμà“ߪ√–‡∑»‰ªÀ¬°Ê ·μà¬ÿ∑∏»“ μ√å¢Õß∫‘Í° §Õ√媇À≈à“π’Ȭ—ߧ߇¥‘πÀπâ“™âÕª°‘®°“√Õ¬à“߉¡àÀ¬ÿ¥¬—Èß ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫√‘…—∑¢π“¥°≈“ß„π μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬åÕ’°À≈“¬√“¬ ‡√‘Ë¡®“° ªμ∑.‰¥âμ—Èßß∫≈ß∑ÿπ√–¬– 5 ªï (2554-2558) ¡Ÿ≈§à“√«¡ 327,000 ≈â“π∫“∑ ·∫à߇ªìπß∫‡æ◊ËÕ°“√√à«¡∑ÿπ 166,281 ≈â“π∫“∑§‘¥‡ªìπ 61% ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫·ºπ 5 ªï ∑’Ë·≈â«´÷Ëß¡’ —¥ à«πÕ¬Ÿà∑’Ë 46% °—∫‡ªÑ“À¡“¬¢Õß ªμ∑.∑’ËμâÕß°“√®–‡æ‘Ë¡ —¥ à«π√“¬‰¥â®“° μà“ߪ√–‡∑»‡ªìπ 50% „π√–¬– 10 ªï  à«π∫√‘…∑— ≈Ÿ°¢Õß ªμ∑.Õ¬à“ß ªμ∑.‡§¡‘§Õ≈ «“ß·ºπ®–´◊ÕÈ °‘®°“√À√◊Õ√à«¡∑ÿπ„πμà“ß ª√–‡∑»„π∏ÿ√°‘®ªî‚μ√‡§¡’„π®’π Õ‘π‡¥’¬ ·≈–Õ“‡´’¬π ¢≥–∑’ˉ∑¬ÕÕ¬≈å«“ß·ºπ´◊ÈÕ°‘®°“√ ‚√ß°≈—Ëπ∑—Èß„π·≈–μà“ߪ√–‡∑»√«¡∂÷߇¢â“≈ß∑ÿπ∏ÿ√°‘®‚√߉øøÑ“‰Õæ’æ’  à«π ªμ∑. º ¬—ß§ß ·ºπ≈ß∑ÿπ„π·À≈àßæ≈—ßß“π„À¡à∑—Ë«‚≈° ªŸπ´‘‡¡πμå‰∑¬ «“ß·ºπ≈ß∑ÿπ√–¬– 5 ªï (2554-2558) ¡Ÿ≈§à“√«¡°«à“ 100,000 ≈â“π ∫“∑ ‡πâπ‰ª„π°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®ªî‚μ√‡§¡’ ªŸπ´’‡¡πμå ·≈–°√–¥“… ‚¥¬‡©æ“–°“√´◊ÈÕ°‘®°“√„π μà“ߪ√–‡∑»‡π◊ËÕß®“°®–‰¥â√—∫º≈μÕ∫·∑π‡√Á«°«à“≈ß∑ÿπ‡Õß ≈âÕμ“¡¬ÿ∑∏»“ μ√凪ìπºŸâπÌ“ „π¿Ÿ¡‘¿“§Õ“‡´’¬π ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫â“πªŸ∑’Ë·¡â®–‡æ‘Ë߇ √Á®¥’≈´◊ÈÕ¢“¬§√—Èß„À≠à∑’Ë ÿ¥„πª√–«—μ‘»“ μ√å ·μà ∫√‘…—∑œ¬—߉¡àÀ¬ÿ¥∑’Ë®–‡¢â“´◊ÈÕ°‘®°“√„πμà“ߪ√–‡∑»¿“¬„π 4-5 ªï®“°π’È ‚¥¬®–‡πâπÀπ—°∑’Ë ‡À¡◊Õß∂à“πÀ‘π∑’Ë„Àâº≈μÕ∫·∑π°“√≈ß∑ÿπ 10% ¢÷Èπ‰ª

„π¡◊Õ∑—ÈßÀ¡¥√à«¡ ç· π≈â“π∫“∑é ·∫à߇ªìπ ß“ππÌ“Àÿâπ‡¢â“μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å (‰Õæ’‚Õ) 4-5 ¥’≈¡Ÿ≈§à“ 20,000 ≈â“π∫“∑ ÕÕ°Àÿâπ°ŸâÕ’° 30,000-40,000 ≈â“π∫“∑ √«¡∂÷ßÕÕ°°Õß∑ÿπ Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬åÕ’° 3-4 °Õß  àß„Àâ√“¬‰¥â®“° §à“∏√√¡‡π’¬¡¢Õß∏𓧓√‡μ‘∫‚μ°â“«°√–‚¥¥  à«π‚∫√°‡°Õ√åÕ¬à“ß Õπÿ«—≤πå √à«¡ ÿ¢ ºŸ™â «à ¬°√√¡°“√ºŸ®â ¥— °“√ À—«Àπâ“ΩÉ“¬μ≈“¥μ√“ “√ §«“¡‡ÀÁπ«à“ °“√®—¥μ—Èߪ√–™“§¡‡»√…∞°‘® ∑ÿπ  “¬ß“π«“≥‘™∏π°‘®·≈–μ≈“¥μ√“ “√∑ÿπ Õ“‡´’¬π„πªï 2015 ®–∑Ì“„À⇰‘¥‡¢μ°“√§â“‡ √’´ß÷Ë ∫≈.¿—∑√ ¡Õß«à“·π«‚πâ¡¢Õßß“π«“≥‘™∏π°‘® ®–°√–μÿπâ „Àâ∫√‘…∑— ¢π“¥„À≠àÀ√◊Õ¢π“¥°≈“ß „πª√–‡∑»¡’‚Õ°“ ‡μ‘∫‚쬑Ëߢ÷Èπμ“¡¿“«– ∑’Ë¡’»—°¬¿“梬“¬°“√≈ß∑ÿπ√–À«à“ß¿Ÿ¡‘¿“§ ‡»√…∞°‘®·≈–°“√≈ß∑ÿπ„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ¡“°¢÷Èπ  àߺ≈„Àâß“π«“≥‘™∏π°‘®√–À«à“ß ∫√‘ …— ∑ ¢π“¥„À≠à ‡ √‘Ë ¡ ª√–‡∑»®–¡’°“√‡μ‘∫‚쇙àπ°—π 祒≈„À≠à√–¥—∫‚≈°°Á®–æÿàßμ√ß¡“¬—ß ¿Ÿ¡¿‘ “§‡Õ‡™’¬¡“°¢÷πÈ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫√‘…∑— ¢π“¥ „À≠à„π‡Õ‡™’¬°Á®–¡’¥≈’ √–À«à“ߪ√–‡∑»¡“°¢÷πÈ ‡™àπ‡√Á«Ê π’Ȫî‚μ√π“  (∫√‘…—∑πÌÈ“¡—π·Ààß™“μ‘ ¡“‡≈‡´’¬) °Á‡æ‘Ëߢ“¬Àÿâπ‰Õæ’‚Õ¡Ÿ≈§à“ 40,000 ≈â“π∫“∑‰ª∑—«Ë ‚≈° ‡√“§“¥«à“ß“π«“≥‘™ ∏π°‘® „π‡Õ‡™’¬®–‡μ‘∫‚μ∑ÿ°ªïÀ≈—ß®“°π’Èé ¥â“π´’‰Õ‡ÕÁ¡∫’°√ÿ䪪√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬´÷Ëß ‡ªìπ∫√‘…—∑·¡à∂◊Õ‰¥â«à“¡’§«“¡‡™’ˬ«™“≠¥â“π «“≥‘™∏π°‘®„π√–¥—∫¿Ÿ¡‘¿“§ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡ ‰«â«“ß„®„À⇪ìπ 1 „π 2  ∂“∫—π°“√‡ß‘π®“° ‡Õ‡™’¬√à«¡°—∫∏𓧓√‰Õ´’∫’´’¢Õß®’π‡ªìπ∑’Ë ª√÷°…“∑“ß°“√‡ß‘π„Àâ°—∫∫√‘…—∑ª√–°—π™’«‘μ ‡Õ‰Õ‡Õ∑’ˇ¢â“®¥∑–‡∫’¬π„πμ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å ŒàÕß°ß ¢≥–∑’ËÕ’° 3 ·Àà߇ªìπ∫√‘…—∑√–¥—∫‚≈°  à « π¢Õß∏𓧓√´’ ‰ Õ‡ÕÁ ¡ ∫’ ‰ ∑¬°Á ¡’ »—° ¬¿“æ∑’Ë® –∑Ì “ ¥’≈ √–À«à “ ߪ√–‡∑»‰¥â ‡™àπ°—π ‚¥¬Õ“»—¬‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß´’‰Õ‡ÕÁ¡∫’ °√ÿ䪄πÕ“‡´’¬π ‰¡àπ“π¡“π’ȇæ‘Ë߇ √Á® ¥’≈πÌ“Àÿâπ ∫¡®.»√’μ√—ß Õ‘π¥— ‡μ√’¬≈ (STA) ‡¢â “ ®¥∑–‡∫’ ¬ π∑’Ë μ≈“¥À≈— ° ∑√— æ ¬å  ‘ߧ‚ª√剥â Ì“‡√Á® ç ÿ¿—§é ‡º¬  ÿ¿§— ¬—ß∫Õ°«à“ ªïπ’È ∫≈.´’‰Õ‡ÕÁ¡∫’ ´÷ßË ‡ªìπ∫√‘…∑— ≈Ÿ°®– อาทิตย์ นันทวิทยา ¡’¡≈Ÿ §à“ß“π«“≥‘™∏π°‘®

ตัน ภาสกรนที

ทาง ‘ไมตัน’

คําถามหนึ่งที่ส่ ือมวลชนมักจะถามผมบ่ อยๆ π—Ëπ§◊Õ ∑Ì“‰¡μ—Èß™◊ËÕ∫√‘…—∑„À¡à«à“ ç∫√‘…—∑ ‰¡àμ—π ®Ì“°—¥é ™◊ËÕÕ◊Ëπ°Á¡’„Àâ‡≈◊Õ°μ—È߇¬Õ–·¬– π÷°¬—߉ß∂÷ß„™â™◊ËÕπ’È §«“¡À¡“¬ßà“¬Ê ¢Õߧ̓«à“ 牡àμπ— é ·ª≈«à“ ¬—ß¡’∑“ßÕÕ° ™’«‘μμâÕß Ÿâ ‡ªìπ§Ì“ —ÈπÊ ßà“¬Ê ·μà‚¥π„®∑’Ë®ÿ¥ª√–°“¬¡“®“°·øπÊ „π‡ø´∫ÿä§ À≈“¬§π¡Õß«à“§«“¡‚¥¥‡¥àπ∑’Ë ÿ¥¢Õߺ¡Õ¬Ÿà∑’˧«“¡ ‡ªìππ—° Ÿâ‰¡à°≈—«ªí≠À“ ‰¡à‡§¬¬Õ¡·æâÕ–‰√ßà“¬Ê °“√‡ªìππ—°·°âª≠ í À“‰¡à‰¥â·ª≈«à“ º¡‡ªìπ§π™Õ∫ªí≠À“ À√Õ°π–§√—∫ ‡æ’¬ß·μà¬Õ¡√—∫«à“°“√‡®Õªí≠À“‡ªìπ‡√◊ËÕß∏√√¡¥“¢Õß ™’«‘μ ¬‘ßË «—ππ’∏È √ÿ °‘®·¢àߢ—π°—π¡’∏√ÿ °‘®„À¡à‡°‘¥¢÷πÈ ∑ÿ°«—π ªí≠À“ À√◊Õ«‘°ƒμ‘‡¥’ά«π’Èæ√âÕ¡®–‡¢â“¡“„Àâ§ÿ≥μâÕßÀ“∑“ß·°âμ≈Õ¥ ¡“‡ªìπ√–≈Õ°Ê ·≈–∂’Ë¢÷Èπ ·μà∑ÿ°§√—Èß∑’ˇ®Õ°—∫ªí≠À“ ‡√“®–¡’ª√– ∫°“√≥å¡“°¢÷Èπ ·≈–‡√’¬π√Ÿâ«à“®–·°â ¡°“√®“°μ‘¥≈∫„À⇪ìπ∫«°¥â«¬¬ÿ∑∏«‘∏’ ‰Àπ À≈“¬μàÕÀ≈“¬§√—ßÈ çªí≠À“é ®÷ß°≈“¬¡“‡ªìπ‚®∑¬åμß—È μâπ „À⺡‰¥â§âπæ∫§Ì“μÕ∫„À¡àÊ  √â“ß √√§å π‘ §â“·≈–∫√‘°“√  √â“ß‚Õ°“ „À¡àÊ ∑“ß∏ÿ√°‘® μ—«Õ¬à“ß ¥Ê √âÕπÊ §◊Õ ¥—∫‡∫‘≈¥√‘ßÈ §å (Double Drink) ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡μ—«·√°¢Õß∫√‘…—∑‰¡àμ—π

¥—∫‡∫‘≈¥√‘Èß§å ‡ªìπ ‘π§â“„À¡à∑’Ëμ—Èßμâπ¡“®“° çªí≠À“é ‡¡◊ËÕº¡§‘¥Õ¬“°®–ªíôπ‡§√◊ËÕߥ◊Ë¡‰∑¬Ê ‡æ◊ËÕ ÿ¢¿“æÕÕ° Ÿà μ≈“¥·¡  ∂÷ß·¡â ¡ÿπ‰∑¬®–‚¥àߥ—ß¡“°„πÀ¡Ÿ™à “«μà“ß™“μ‘ ·μà “Ì À√—∫ ‡¡◊Õ߉∑¬ °≈—∫‡ªìπ‡√◊ËÕß„°≈⇰≈◊Õ°‘π¥à“ß ∂â“®–∑Ì“πÌ“È Õ—≠™—π πÌ“È μ–‰§√℠ࢫ¥¡“¢“¬·∫∫‡¥‘¡Ê ‡ÀÁπ ∑’®–À“§π´◊ÈÕ¬“° ‡æ√“–‰¡à¡’Õ–‰√„À¡àÊ „Àâμ◊Ëπ‡μâπ ®–∑Ì“¬—߉ß∂÷ß®–‡æ‘¡Ë §ÿ≥§à“πÌ“È  ¡ÿπ‰æ√∑’„Ë §√Ê °Á√®âŸ °— ¢«¥ π’È„Àâ¡’§«“¡æ‘‡»… §Ì“μÕ∫≈ßμ—«∑’√Ë  ™“μ‘„À¡àÊ ∑’®Ë ∫— Õ—≠™—π¡“¡‘°´å°∫— ‡∫Õ√å√’ ®—∫μ–‰§√â¡“º ¡°—∫°’«’ °≈“¬‡ªìπ‡§√◊ÕË ß¥◊¡Ë  ÿ¢¿“æμ—«„À¡à μÕ∫‚®∑¬å∑ß—È ™◊ÕË  ‘π§â“ ·≈–®ÿ¥¢“¬§ÿ≥ª√–‚¬™πå Õ߇∑à“ ®√‘ßÊ ·≈â« ªí≠À“¢Õߥ—∫‡∫‘≈¥√‘Èß§å‰¡à„™à‡√◊ËÕ߇≈Á°Ê ·μà

À—π¡“æ÷Ëßæ“°≈‰°¢Õßμ≈“¥∑ÿπ„π°“√√–¥¡ ∑ÿπ¡“°¢÷πÈ ‡æ√“–√“§“Àÿπâ „πμ≈“¥∑’ Ë ßŸ ¢÷πÈ ∑Ì“„Àâ ‡¡Á¥‡ß‘π√–¥¡∑ÿπÕ¬Ÿà„π√–¥—∫ Ÿß¢÷Èπ  à«π¢Õß ∫≈.¿—∑√ ¡’®ÿ¥·¢Áߥâ“π«“≥‘™∏π°‘®¡“π“π‚¥¬‡©æ“–¥’≈¢“¬Àÿπâ ‡æ‘¡Ë ∑ÿπ´÷ßË ¡’ ¡“√å‡°μ·™√åÕπ— ¥—∫Àπ÷ßË „πμ≈“¥ ¥’≈„À≠àÊ Õ¬à“ß ¢Õß ªμ∑. °“√∫‘π‰∑¬ ≈â«πºà“π¡◊Õ∫√‘…—∑œ ¡“À¡¥ ®ÿ¥·¢Áß Ì“§—≠Õ’° à«π¢Õß ∫≈.¿—∑√§◊Õ ‡ªìπºŸâ™Ì“π“≠°“√‡ πÕ¢“¬Àÿâπ¥â«¬°“√ Ì“√«® ·≈– √ÿª√“§“¿“¬„π§◊π‡¥’¬« (Overnight Placement) ·μà∫√‘…∑— œ®–‡√’¬°¥’≈·∫∫π’«È “à The Accelerated Global tender (AGT) ´÷Ë߇ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬°“√§â“‡©æ“–¢Õß·∫ß°å ÕÕøÕ‡¡√‘°“ ‡¡Õ√å√‘≈≈‘π™å ´÷Ë߇ªìπæ“√å∑‡πÕ√å ¢Õß ∫≈.¿—∑√ ‡∑à“π—Èπ ªï∑º’Ë “à π¡“ ∫≈.¿—∑√ ‡ªìπºŸªâ ¥î ¥’≈AGT Ì“§—≠ ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ∑—Èß 4 ¥’≈ §◊Õ ¥’≈ ∫¡®.惰…“ ‡√’¬≈ ‡Õ ‡μ∑ (PS) ∑’˺Ÿâ∂◊ÕÀÿâπ„À≠à (∑Õß¡“ «‘®‘μ√æß»åæπ— ∏ÿ)å μâÕß°“√¢“¬Àÿπâ ∑’∂Ë Õ◊ Õ¬Ÿà 3,000 ≈â“π ÀÿâπÕÕ°‰ª ‡™àπ‡¥’¬«°—∫¥’≈ ∫¡®.∫’Õ’´’‡«‘≈¥å (BEC) Àÿπâ  Õßμ—«π’‡È «≈“‰ª‚√¥‚™«åμ“à ߪ√–‡∑» Ω√—ßË ™Õ∫¡“°·μà¡À’ πâÿ ‰¡àæÕ„Àâ´Õ◊È  Õߥ’≈π’‡È √“ ‡ πÕ¢“¬„Àâ∑ß—È °Õß∑ÿπ„π·≈–μà“ߪ√–‡∑»‡°‘π °«à“®Ì“π«π∑’Ëμ—È߉«â 1.4-1.5 ‡∑à“  à « π¥’ ≈ ∫¡®.∫â “ πªŸ (BANPU) ∑’Ë μâÕß°“√¢“¬Àÿπâ ∫¡®.√“™∫ÿ√’ ‚Œ≈¥‘ßÈ (RATCH) ®Ì“π«π 15% ¥’≈π’ÈμâÕ߇¢â“‰ª§ÿ¬°—∫§ÿ≥™π‘π∑å («àÕß°ÿ»≈°‘®) ‡æ√“–‡¢“μâÕß°“√¢“¬Àÿâπ∏ÿ√°‘® ∑’ˉ¡à„™à Core Business ÕÕ°‰ª ´÷Ëߥ’≈π’È §àÕπ¢â“߬“°‡æ√“–™à«ßπ—Èπμ≈“¥Àÿâπ‰∑¬°Ì“≈—ß ‡ªìπ¢“¢÷Èπ‡μÁ¡μ—« ®–À“°Õß∑ÿπ¡“√—∫´◊ÈÕÀÿâπ ‚√߉øøÑ“´÷Ë߇ªìπ Defensive Stock ¬“° ·μà ‡√“ “¡“√∂‡ πÕ¢“¬‰¥â‡°‘π‚§«μ“∂÷ß 2 ‡∑à“  à«π„À≠àº∑⟠´’Ë Õ◊È ‰ª®–‡ªìπ°Õß∑ÿπ‡æ◊ÕË °“√‡°…’¬≥ ®“°μà“ߪ√–‡∑»´÷Ëß™Õ∫Àÿâπæ«°π’È ‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫¥’≈ ∫¡®.ªŸπ´‘‡¡πμå‰∑¬ (SCC) ∑’μË Õâ ß°“√¢“¬Àÿπâ ∫¡®.ªμ∑.‡§¡‘§Õ≈ (PTTCH) ®Ì“π«π 236 ≈â“πÀÿâ𠧑¥‡ªìπ¡Ÿ≈§à“ °«à“ 33,000 ≈â“π∫“∑ ®—¥‡ªìπ¡Ÿ≈§à“°“√´◊ÈÕ¢“¬ Àÿπâ §√—ßÈ „À≠à∑ ’Ë ¥ÿ μ—ßÈ ·μàμß—È μ≈“¥À≈—°∑√—æ¬å‰∑¬ ¢÷Èπ¡“ Õπÿ«—≤πå ‡ √‘¡«à“®ÿ¥·¢ÁߢÕßß“π«“≥‘™∏π°‘® ∫≈.¿—∑√ ®–·∫àß∑’¡ß“π‡ªìπ 2  “¬§◊Õ ΩÉ“¬ IB°—∫ΩÉ“¬μ≈“¥μ√“ “√∑ÿπÀ√◊Õ Equity Capital Market (ECM) ‡πâπ‡√◊ËÕß°“√∑Ì“ IPO, Equity Placement ·≈–°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ ¿—∑√‰¡à‰¥â¡Õß∏𓧓√‡ªìπ§Ÿà·¢àß·μà®–·¢àß °—∫μ—«‡Õß„πμ≈“¥ ∑’Ë Ì“§—≠§◊Õ°“√∑Ì“ß“π‡ªìπ ç∑’¡é  √â“ߧ«“¡‡ªìπ ∂“∫—π‰¡à¡§’ “Ì «à“ ç´Ÿ‡ªÕ√å  μ“√åé ∑ÿ°§π∑Ì“ß“π·∑π°—π‰¥âÀ¡¥

∂â“¡—«§‘¥·μà‡√◊ËÕߪí≠À“ ¬‘Ëߧ‘¥°Á¬‘Ë߇¬Õ– ‡√“®÷ß·°âª≠ í À“ßà“¬Ê ¥â«¬‚®∑¬å¢Õâ ·√°..‡æ‘¡Ë ¡Ÿ≈§à“„Àâ°∫— ‘π§â“ ‡¡◊ËÕ‰À√à∑’Ë√Ÿâ®—°∑Ì“‡√◊ËÕ߬“°Ê „À⇪ìπ‡√◊ËÕßßà“¬ ‡¡◊ËÕπ—Èπ‡√“ ®–§âπæ∫∑“ßÕÕ°ªí≠À“ „π¢≥–∑’ËÀ≈“¬§πºà“πªí≠À“‰¡à‰¥â ‡æ√“–™Õ∫∑Ì“‡√◊ËÕß ‡≈Á°„À⇪ìπ‡√◊ËÕß„À≠à ∑Ì“‡√◊ËÕßßà“¬„Àâ°≈“¬‡ªìπ‡√◊ËÕ߬“° §‘¥‰ª§‘¥¡“  √ÿª‡≈¬Àπ’ªí≠À“¥â«¬°“√‰¡à∑Ì“ ! ·μà‡æ√“–º¡‡™◊ÕË «à“∑ÿ°ªí≠À“¡’∑“ßÕÕ°‡ ¡Õ „π∑’ Ë ÿ¥®÷ß §âπæ∫§Ì“μÕ∫¢Õߥ—∫‡∫‘≈¥√‘Èߧå ∂â“≈Õß —߇°μ¥Ÿ¥Ê’ ®–‡ÀÁπ —®∏√√¡¢âÕπ’ÕÈ ¬Ÿ∫à π‚≈‚°â∫√‘…∑— ‰¡àμ—π∑’Ë¢â“ߢ«¥ º¡‡™◊ËÕ«à“™’«‘μ§π‡√“°Á‡À¡◊Õπ°—∫°“√‡¥‘πÕ¬Ÿà„π‡°¡‡¢“ «ß°μ ∫“ߧ√—Èß„™à«à“‡¥‘π‰ª·≈⫇√“®–‡®Õ∑“ßÕÕ°∑—π∑’ ∫“ß∑’ ‰ª∑“ßπ—Èπ∑“ßπ’È°Á‡®Õ·μà∑“ßμ—π ·μà∂Ⓡ√“‰¡à¬Õ¡·æâ ‡¥‘π¬âÕπ°≈—∫„À¡à·≈â«„™âªí≠≠“μ—Èß  μ‘ ‰¡à«à“®–‡ªìπ‡°¡™’«‘μÀ√◊Õ‡°¡∏ÿ√°‘® ¬—߉ß∑ÿ°‡°¡¡—πμâÕß ¡’∑“ßÕÕ° §π∑—Ë«‰ª®–¡Õ߇ÀÁπªí≠À“‡ªìπÕÿª √√§ ·μà∂Ⓡ¡◊ËÕ‰À√à ∑’˧ÿ≥°≈Ⓡº™‘≠Àπâ“°—∫§Ì“«à“ çªí≠À“é ·≈â«√Ÿâ«à“®–®—∫¡—πæ≈‘° „À⇪ìπ‚Õ°“ ‰¥âÕ¬à“߉√ ‡¡◊ËÕπ—Èπ™’«‘μ¢Õߧÿ≥®– 牡ࡒ∑“ßμ—πé §√—∫ æ∫°—∫¢âÕ§‘¥ ¡ÿ¡¡Õß∑“ß∏ÿ√°‘®·≈–°“√„™â™’«‘μ·∫∫ 360 Õß»“∑’Ë∂à“¬∑Õ¥®“°ª√– ∫°“√≥å®√‘ߢÕߺ¡‰¥â „π ç«‘∂’μ—πé ∑“ß°√ÿ߇∑æ∏ÿ√°‘®∑ÿ°«—π®—π∑√å æ√âÕ¡·≈° ‡ª≈’ˬπ查§ÿ¬μ‘¥μ“¡‡√◊ËÕß√“«¥’Ê „π Facebook °—∫ º¡‰¥â∑’Ë http://www.facebook.com/tanmaitan


วันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 หนังสือพิมพ์ กรุ งเทพธุรกิจ BizWeek : ก่ อตัง้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 เป็ นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ แห่ งชาติ พิมพ์ ท่ ี : 1854 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 0-2338-3333 โทรสาร 0-2338-3947-8 E-mail : bizweek@nationgroup.com

3

B-school

ë เจ้ าของ : บริ ษัท เอ็นเคที นิวส์ จํากัด ë บรรณาธิการและผู้พมิ พ์ ผ้ ูโฆษณา : ดวงกมล โชตะนา kteditor@nationgroup.com ë บรรณาธิการบริหาร : เบ็ญจวรรณ เผ่าจินดามุข benjawan_p@nationgroup.com ë บรรณาธิการอาวุโส : วัชรา จรูญสันติกลุ pen@nationgroup.com ë บรรณาธิการศิลปกรรม : จักรพงษ์ ศรี สนุ ทร artdi2005@yahoo.com ë หัวหน้ าฝ่ ายศิลป์ : ทวีศกั ดิ์ อุระนันท์ thaweesak@nationgroup.com

π—°√âÕ߇°“À≈’ ®π∑Ì“„Àâ‡æ≈߉∑¬·∑âÊ ®“°π—° √âÕ߉∑¬μâÕߪ√—∫μ—«°—πæ—≈«—π ‡ÀÁπ‰¥â®“°°“√∑’Ë π—°√âÕßÀ≈“¬Ê §π∑’ÀË π— ¡“√âÕ߇æ≈ß·π«‡°“À≈’ ‡æ◊ÕË μÕ∫ πÕߧ«“¡μâÕß°“√μ≈“¥°—π¡“°¡“¬ π’ËÕ“®®–‡ªìπÕ’°ª√–‡¥Áπ∑’Ë∑Ì“„Àâ®’‡ÕÁ¡ ‡ÕÁ¡ ·°√¡¡’μË âÕß√à«¡°—∫§√Ÿ‡æ≈߇æ◊ÕË ¬°√–¥—∫ π—°√âÕß„π§à“¬„À⡧’ ÿ≥¿“懠’¬ß¥’¢÷Èπ‰«âμàÕ°√ °—∫°√–· §≈—Ë߇°“À≈’ °≈“¬‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ‚√߇√’¬π·Ààßπ’È §√Ÿ‚√®πå∫Õ°«à“ çæ’ˇ∫‘√å¥é ∏߉™¬ ·¡§-

¥â«¬ AF À√◊Õ«à“ The star ∑—ÈßÀ≈“¬ ≈â«π‡§¬ ‡√’¬π°—∫§√Ÿ‚√®πå 秫“¡√à«¡¡◊Õ¢Õߧ√Ÿ‚√®πå·≈–·°√¡¡’Ë ‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ√“–‡√“¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ∑’Ëμ√ß°—π„π ‡√◊ÕË ß¢Õߧ«“¡¡ÿßà À«—ß∑’®Ë –ªíπô π—°√âÕß Õ“°Ÿ‡ã §¬ ∫Õ°‰«â«“à μàÕ‰ªπ’πÈ °— √âÕßÕ“®®–‰¡à®“Ì ‡ªìπ∑’μË Õâ ß ‡πâπ∑’ËÀπâ“μ“‡æ’¬ßÕ¬à“߇¥’¬« ·μà§π∑’ËÀπâ“μ“ ∏√√¡¥“Ê °Á “¡“√∂‡ªìππ—°√âÕߢÕß§à“¬‰¥â ∂â“¡’Ωï¡◊Õé §√Ÿ‚√®πå ‡≈à“ Õ¬à“߉√°Áμ“¡ ·¡â§√Ÿ‚√®πå®–√à«¡¡◊Õ°—∫ ®’‡ÕÁ¡‡ÕÁ¡ ·°√¡¡’Ë ·μà‚√߇√’¬π·Ààßπ’È°≈—∫‰¡à ‰¥âªî¥°—Èπ°“√‡√’¬π°“√ Õπ‡©æ“–§π„π§à“¬ ‡∑à“π—Èπ ·μଗ߇ªî¥ Õπ„Àâ°—∫∫ÿ§§≈∑—Ë«‰ª∑’Ë¡’ §«“¡ π„®„π°“√√âÕ߇æ≈ß À√◊ÕμâÕß°“√‡√’¬π √Ÿ‡â ∑§π‘§°“√ÕÕ°‡ ’¬ß∑’∂Ë °Ÿ μâÕß ‡æ◊ÕË ‡æ‘¡Ë ∑—°…– À√◊Õª√– ∫°“√≥å„Àâ°—∫æ«°‡¢“‡À≈à“π—Èπ ç‚√߇√’¬ππ’È·¡â«à“®–√à«¡°—π∫√‘À“√°—∫ ®’‡ÕÁ¡‡ÕÁ¡ ·°√¡¡’Ë ·μà·°√¡¡’‰Ë ¡à‰¥â √â“߇ß◊ÕË π‰¢ „π‡√◊ËÕßπ’È ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“∫“ߧπμâÕß°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕπÌ“‰ªª√–°Õ∫Õ“™’æ À≈“¬Ê §π∑’ËÕ¬“° ¡“‡√’¬π°—∫§√Ÿ‚√®πå°Á‰¡àμâÕß°—ß«≈‡æ√“–‡√“ ‡ªî¥°«â“ß „πÕπ“§μ«“ß·ºπ‰«â«à“Õ¬“°®–„Àâ ‚√߇√’¬π·Ààßπ’°È ≈“¬‡ªìπÕ’°Àπ÷ßË ∏ÿ√°‘®À≈—°∑“ß ®’‡ÕÁ¡‡ÕÁ¡ ·°√¡¡’Ë¥â«¬é §√Ÿ‚√®πå ∫Õ° ‚¥¬‚√߇√’¬π Grammy Krurodj Vocal Studio À√◊Õ GRVS ‡ªìπ°“√√à«¡∑ÿπ√–À«à“ß §√Ÿ‚√®πå ·≈–®’‡ÕÁ¡‡ÕÁ¡ ·°√¡¡’Ë  —¥ à«πΩÉ“¬ ≈– 50% ‚¥¬¡’§√Ÿ Õπ√âÕ߇æ≈߮̓π«π 14 §π (The Professional by Kru Rodj) ∑’˺à“π

ลมลเพ็ชร อภิสิทธิ์นิรันดร

ครูเพลง กับแนวคิด ‘ดังได-ไมตองหลอ’ “รุ่ งโรจน์ ดุลลาพันธ์ ” ครู เพลงผู้ปลุกปั ้น คุณภาพเสียง ของพี่เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ จนกลายเป็ นซุปตา เมืองไทย วันนีเ้ ขาจับมือกับ จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ตัง้ อีกหนึ่งโรงเรี ยนสอนร้ อง เพลง บนความหมั่นไส้ กระแส “K-POP” ของ “อากู๋” ที่ต้องการปั ้นนักร้ องเสียงดี ไม่ ต้องหล่ อก็ดงั ได้

แม้ ว่า “อากู๋” ‰æ∫Ÿ≈¬å ¥Ì“√ß™—¬∏√√¡ „π°≈ÿà¡∏ÿ√°‘®¥‘®‘∑—≈ ‡æ◊ËÕ‡μ√’¬¡√Õß√—∫°“√„Àâ ª√–∏“π°√√¡°“√∫√‘…—∑®’‡ÕÁ¡‡ÕÁ¡ ·°√¡¡’Ë ®Ì“°—¥ (¡À“™π) ®–ª√–°“»ª√—∫‚¡‡¥≈∏ÿ√°‘® ‚¥¬ ≈—¥∑‘ßÈ ∏ÿ√°‘®‡æ≈ß„π¬ÿ§Õπ“≈ÁÕ° ¡“ Ÿ‡à ªìπ ∏ÿ√°‘®‡æ≈ß„π¬ÿ§¥‘®∑‘ ≈— ‡μÁ¡μ—« À√◊Õ §Õπ‡∑π∑å ‚ª√«“¬‡¥Õ√å ·Õπ¥å ¡—≈μ‘¡’‡¥’¬ ‡πÁ쇫‘√å§ ‚¥¬ ‡μ√’¬¡≈ß∑ÿπ„πªïπ’ȉ«â¡“°∂÷ß 1,000 ≈â“π∫“∑ „π‡¡Á¥‡ß‘π®Ì“π«ππ’È°“√≈ß∑ÿπ à«π„À≠à®–Õ¬Ÿà

∫√‘°“√‚§√ß¢à“¬ 3 G ·≈–°“√≈ß∑ÿπ„π°≈ÿà¡ ∏ÿ√°‘®∑’«’¥“«‡∑’¬¡ ∑«à“ Ì“À√—∫´Õøμå·«√å “Ì §—≠∑’Ë®–∑Ì“„Àâ ®’‡ÕÁ¡‡ÕÁ¡ ·°√¡¡’Ë ¬◊πÀ¬—¥Õ¬Ÿà‰¥âπ—Èπ ¬—ß§ßÕ¬Ÿà ∑’Ë ç§ÿ≥¿“æ¢Õßπ—°√âÕß„π§à“¬é ‡æ√“–∂â“ ¢Õߥ’ ∂Ÿ°®—¥«“ß∂Ÿ°∑’Ë∂Ÿ°∑“ß·≈â«μ“¡∫‘´‘‡π  ‚¡‡¥≈„À¡à·≈â« ∏ÿ√°‘®¬àÕ¡‰ª‚≈¥

ç‚√߇√’¬π Õπ√âÕ߇æ≈ßé ‡æ◊ËÕ∫ࡇ擖 π—°√âÕß„π§à“¬®÷߬—ߧߡ’§«“¡®Ì“‡ªìπμâÕß¡’Õ¬Ÿà ‡À¡◊Õπ°—∫°“√‡°‘¥¢÷Èπ¢Õß‚√߇√’¬π¥πμ√’¡’øÑ“ ≈à“ ÿ¥®’‡ÕÁ¡‡ÕÁ¡·°√¡¡’Ë ¢Õ·°â¡Õ◊ ‚¥¬√à«¡ °—∫§√Ÿ‡æ≈ß™◊ËÕ¥—ßÕ¬à“ß ç§√Ÿ‚√®πåé √ÿàß‚√®πå ¥ÿ≈≈“æ—π∏å ‡ªî¥‚√߇√’¬π Õπ√âÕ߇æ≈ß„π™◊ËÕ Grammy Krurodj Vocal Studio À√◊Õ GRVS Õ’°·Ààß ¥â«¬‡ªÑ“À¡“¬°“√ªíôπ çπ—° √âÕ߇ ’¬ß¥’é ‰«âª√–¥—∫§à“¬ √Ÿª¢Õߧ√Ÿ‚√®πå∑’Ë∂à“¬°—∫‡√¬å ™“√å≈  ‡®â“ æàÕ‡æ≈ß‚´≈ (Soul Music) ºŸæâ °‘ “√∑“ß “¬μ“ „πÀâÕß∑Ì“ß“π¢Õ߇¢“ ∑Ì“„ÀâÕ¬“°√Ÿ®â °— §√Ÿ‡æ≈ß §ππ’È„Àâ¡“°¢÷Èπ ∫∑ π∑π“·√°Ê ∑Ì“„Àâ∑√“∫«à“ §√Ÿ‚√®πå ‡ªìπ§√Ÿ‡æ≈ß∑’¡Ë ª’ √– ∫°“√≥奓â π°“√ Õπ√âÕß ‡æ≈ß·≈–‡∑§π‘§°“√ÕÕ°‡ ’¬ß ¡“π“π°«à“ 20 ªï °àÕπ®–∂Ÿ°™«π„À⇢ⓡ“‡ªìπ∫√‘À“√·≈–ºŸ√â «à ¡ ∑ÿπ„π‚√߇√’¬π·Ààßπ’È ®–‡ÀÁπ‰¥â«“à §«“¡¡ÿßà ¡—πË „π°“√ªíπô π—°√âÕß ‡ ’¬ß¥’ ‰¡àμâÕßÀπâ“¥’ ¢Õß®’‡ÕÁ¡‡ÕÁ¡ ·°√¡¡’Ë ‡°‘¥¢÷Èπ¡“π“π ‚¥¬ çÕ“°Ÿãé ‡§¬„Àâ —¡¿“…≥å «à“ À¡—Ëπ‰ â°√–·  K-Pop ¡“°Ê ·≈–Õ¥∑’Ë®– °√–·Àπ–°√–·Àπ«—¬√ÿπà ‰∑¬‰¡à‰¥â«à“§≈—ßË ‰§≈â

ตอไปนี้ศิลปน อาจจะไมจําเปน ที่ตองเนนที่หนาตาดี เพียงอยางเดียว แตคนที่หนาตา ธรรมดาๆ ก็สามารถ เปนศิลปนของคาย ไดถามีฝมือ

ขอบคุณท่ านผู้อ่านที่กรุ ณาให้ ข้อมูลมามากมาย À≈—ß®“°∑’‡Ë √“‡√‘¡Ë §ÿ¬°—πμÕπ∑’·Ë ≈â«∂÷ß«‘∏°’ “√„™âÕ‡’ ¡≈ ´÷ßË ∂◊Õ‡ªìπ«‘∏°’ “√ ◊ËÕ “√æ◊Èπ∞“π√–À«à“ߧπ∑Ì“ß“π∑’Ë√«¥‡√Á« §≈àÕßμ—« ·≈–∂Ÿ° μ“ß§å  —ª¥“Àåπ’È ¡“¥Ÿ«‘∏’‡æ‘Ë¡ ‡μ‘¡ ‡ √‘¡∑—°…– À“°Õ¬“°ª√– “πß“π ºà“πÕ’‡¡≈·∫∫πà“ª√–∑—∫„® ¥Ÿ¥’ ¥Ÿ¡◊ÕÕ“™’æ °√ÿ≥“À≈’°‡≈’ˬ߰“√쓬 πÌÈ“μ◊Èπ μ“¬Õ¬à“ßæ◊ÈπÊ ¥—ßπ’È 1. ·¬°‰¡à‰¥â«à“‡¡◊ËÕ‰√§«√„™âÕ’‡¡≈Õ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√ À√◊Õ Õ¬à“߇ªìπ°—π‡Õäß-°—π‡Õß °“√ àߢâÕ§«“¡ºà“πÕ’‡¡≈ ∂◊Õ‡ªìπ°“√ ◊ËÕ “√´÷Ëß¡’§«“¡ Ì“§—≠ ·≈–‡º¬§«“¡‡ªìπμ—«μπ¢Õ߇√“‡∑’¬∫‡∑à“°—∫°“√ ◊ËÕ “√Õ◊ËπÊ «‘∏’°“√ßà“¬Ê §◊Õ „Àâ§Ì“π÷ß∂÷ߺŸâ√—∫‡ªìπÀ≈—° ‡™àπ ‡¡◊ËÕ ◊ËÕ°—∫ À—«Àπâ“ À√◊ÕºŸâ∫√‘À“√ °√ÿ≥“„À⧫“¡‡ªìπ∑“ß°“√μ“¡§«“¡‡À¡“–  ¡ ·∫∫°≈¡°≈◊π Õ“∑‘ À≈“¬∑à“πÕ“®§ÿâπ‡§¬°—∫°“√  àß Short message ‚¥¬¡—°„™â §Ì“¬àÕ ‡™àπ „™â U ·∑π you „™â r ·∑π are „π¿“…“Õ—ß°ƒ… ∂◊Õ ‡ªìπ°“√√«∫√—¥ ª√–À¬—¥‡«≈“ ·μà Ì“À√—∫ºŸâ√—∫ ∫“ß°√≥’ ∑à“π ÕÕ“®¡’¡ÿ¡¡Õß«à“ Õ–‰√®–ßà“¬Ê ª“ππ—È𠇪ìπ°—π‡Õ߇°‘π‡Àμÿ ·∂¡ ª“ ¥Ÿ‡°’¬®§√â“π ®‘È¡Õ’° 2 μ—« °Á¬—߉¡à∑Ì“ ∑à“π‰¡à ¡Õß·∫∫¢Ì“Ê °—∫‡√“ §Ì“«—¬√ÿπà «—¬«ÿπà ‡°Á∫‰«â„™â°∫— §π§ÿπâ Ê ‡°ã°«à“°—π¡“° ¡“°°«à“„™â„π°“√ª√– “πß“π

À“°Õ¬Ÿ°à —∫‡æ◊ÕË π μ–≈ÿ¬‡∑’¬Ë «°—π«—πÀ¬ÿ¥ ‡√“·μàßμ—«μà“ß°—∫™ÿ¥∑’Ë ∫√√®ß·μà߉ª∑Ì“ß“πÕ¬à“߉√ ¿“…“∑’Ë„™â§ÿ¬°—∫‡æ◊ËÕπ °—∫§ÿ¬Õ¬à“߇ªìπ ∑“ß°“√°—∫§π∑Ì“ß“πºà“πÕ’‡¡≈ °Áπà“®–μà“ß°—πÕ¬à“ßπ—Èπ...™‘¡‘Ê 2. ‡πâ𧫓¡ –¥«° ‡≈¬¡ÕߥŸ≈«°Ê Õ’ ° ª√–‡¥Á π ∑’Ë § π∑Ì “ ß“πÕ“®Õ¬“° √–¡—¥√–«—ß §◊Õ Õ’‡¡≈∑’ËøíߥŸÀâ«π °√–™—∫ ‡πâπ‰¥â§«“¡...‡≈¬‰¡à‰¥â„® °“√„™â§Ì“¢÷Èπμâπ·≈–≈ß∑⓬„Àâ ‡À¡“– ¡ ∫√√®ß„ à„®„πºŸâÕà“π  àß ºà“𧫓¡‡§“√æ §«“¡√–≈÷°∂÷߉¥â ‰¡à μ°¬ÿ§ ∑—È߬—߇ªìπ√Ÿª·∫∫∑’Ë∑Ì“„À⺟⇢’¬πÕ’‡¡≈¥Ÿ ¥’ ¡’«—≤π∏√√¡ ‡æ√“–°“√ ◊ËÕºà“πÕ’‡¡≈„π°“√∑Ì“ß“π ‰¡à®Ì“‡ªìπμâÕß¡’≈’≈“Õ“√¡≥å‡À¡◊Õπ twitter BB À√◊Õ Short message Õ◊Ëπ„¥ ∑’Ë„™â·∫∫°√–™—∫ ‡Õ“æÕ®—∫ §«“¡‰¥â ‰¡à π„®‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ ºŸ‡â ™’¬Ë «™“≠°“√ ◊ÕË  “√¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·μπøÕ√å¥ ‡º¬º≈ Ì“√«®§«“¡§‘¥¢ÕߺŸ∫â √‘À“√Õ‡¡√‘°π— «à“ ·¡â‡¢“®–§ÿπâ ‡§¬°—∫°“√ ◊ËÕ “√ºà“π Social Media ·∫∫°√–™—∫ ‡¢’¬π ‰¡à¡’¢÷Èπμâπ≈ß∑⓬ ¡’·μà„®§«“¡«à“®–‡Õ“Õ–‰√ ·μຟâ§π°Á¬—ß Õ¬“°„ÀâÕ’‡¡≈¥ŸÕ∫Õÿàπ Õ“∑‘ „ à„®√–∫ÿ™◊ËÕºŸâ√—∫ ‰¡à«à“®–‡ªìπ ∑“ß°“√ ÿ¥ Ê ‡™àπ Dear Ms.Pookakupt, À√◊Õ‡ªìπ°—π‡Õß¡“° ¢÷È𠇙àπ Dear Pojai, À√◊Õßà“¬Ê «à“ Pojai, °Á‰¡àπà“‡°≈’¬¥ ≈ß∑⓬„ à ™◊ËÕºŸâ‡¢’¬π‡ ’¬ÀπàÕ¬ ®–¥Ÿ‡√’¬∫√âÕ¬ „À⧫“¡ Ì“§—≠ºŸâÕà“𠬑ßË ‡ªìπÕ’‡¡≈∑’‡Ë ªìπ®¥À¡“¬  àß∂÷ߧπ∑’‡Ë √“μâÕߪ√– “πß“π¥â«¬ ≈ß∑⓬· ¥ß§«“¡π—∫∂◊ÕÕ¬à“߇ªìπ∑“ß°“√ „ à™Õ◊Ë ‡ ’¬ß‡√’¬ßπ“¡ æ√âÕ¡ μÌ“·Àπàß ·≈–¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ÕË °“√μ‘¥μàÕ°≈—∫‡ªìπ¡“μ√∞“π ¥Ÿ‡ªìπ¡◊ÕÕ“™’æ

°“√Õ∫√¡®“°§√Ÿ‚√®πå¡“∑—ÈßÀ¡¥ 纡¡’§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕÕ“™’æ ®÷ßμâÕß ‡≈◊Õ°·≈–Ωñ°Ωπ∑’¡§√Ÿ¡◊ÕÕ“™’æ ‡æ◊ËÕ„À⇪ìπ ºŸ‡â ™’¬Ë «™“≠¥â“π‡∑§π‘§°“√„™â‡ ’¬ßÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ‚¥¬§√Ÿ∑ß—È À¡¥®–‰¥â√∫— °“√∂à“¬∑Õ¥‡∑§π‘§°“√ „™â‡ ’¬ßÕ¬à“ß∂Ÿ°«‘∏’é §√Ÿ‚√®π嬗ߡÕß«à“ °“√∑’Ëμ≈“¥‡æ≈ß ‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ªÕ¬à“ß√«¥‡√Á« ∑Ì“„Àâ§à“¬‡æ≈ß √«¡∂÷ßμ—«»‘≈ªîπμâÕßÀ—π°≈—∫¡“∑∫∑«πμ—« ‡Õß«à“®–∑Ì“Õ¬à“߉√„Àâ∏√ÿ °‘®·≈–»‘≈ªîπÕ¬Ÿ√à Õ¥ „π¿“«–∑’ËμâÕߪ√—∫μ—«‡√Á«·≈–¡’°“√·¢àߢ—π Ÿß ‡™àππ’È §Ì“μÕ∫∑’æË ∫°Á§Õ◊ ç§ÿ≥¿“æé ·≈– 秫“¡ ‡ªìπ¡◊ÕÕ“™’æé ‡∑à“π—Èπ ®÷ß®–∑Ì“„ÀâÕ¬Ÿà√Õ¥‰¥â ∑’Ë ºà“π¡“»‘≈ªîπ∫“ß√“¬°Á‰¥âæ ‘ ®Ÿ πå„Àâ‡ÀÁπ·≈â««à“  “¡“√∂ √â“ß¡Ÿ≈§à“‡æ‘¡Ë „Àâ°∫— §à“¬‡æ≈ß¡“°¡“¬ ·μàμâÕ߉¥â√—∫°“√Ωñ°Ωπ∑’Ë¥’æÕ ‰¡à‡©æ“–μ≈“¥‡æ≈߇∑à“π—Èπ∑’ËμâÕߪ√—∫ μ—« ·¡â·μà‚√߇√’¬πÀ√◊Õ ∂“∫—π Õπ√âÕ߇æ≈ß Õ◊ËπÊ °Áμ°Õ¬Ÿà„π ¿“æ‰¡àμà“ß°—π ´÷Ëߧ√Ÿ‚√®πå ‡Õß欓¬“¡¬ÌÈ“∂÷ß®ÿ¥·¢ÁߢÕß‚√߇√’¬π«à“ ‡πâπ ∑’˧ÿ≥¿“æ ‰¡à π„®ª√‘¡“≥ ç°“√∑’·Ë μà≈–§π®–μ—¥ ‘π„®‡√’¬π√âÕ߇æ≈ß ‡∫◊ÕÈ ßÀ≈—ß°“√μ—¥ ‘π„®¡’¡“°°«à“‡æ’¬ß°“√‡ÀÁπ ªÑ“¬‚¶…≥“·≈–‡¥‘π‡¢â“‰ª®à“¬‡ß‘π ·μà ß‘Ë ∑’ Ë “Ì §—≠ ∑’Ë ÿ¥§◊Õ §√ŸºŸâ ÕπμâÕß¡’ª√– ∫°“√≥å ¬‘Ëß¡“° ¬àÕ¡‡ªìπμ—«‡≈◊Õ°Õ—π¥—∫μâπÊ „Àâ§πÕ¬“°¡“ ‡√’¬π‡ ¡Õ¡“°«à“„π‡√◊ËÕß§à“‡≈à“‡√’¬πé ‚¥¬‚√߇√’¬π∑’§Ë √Ÿ‚√®πå·≈–®’‡ÕÁ¡‡ÕÁ¡ ·°√¡¡’Ë ®—∫¡◊ե̓‡π‘π°“√π—πÈ πÕ°®“°®–¡’À≈—° Ÿμ√·∫∫ ‡μÁ¡‡¡Á¥ §◊Õ ‡√’¬π√Ÿâμ—Èß·μàæ◊Èπ∞“𠉪®π∂÷ß°“√ √âÕ߇æ≈ߢ—Èπ Ÿß·≈â« ¬—ß¡’À≈—° Ÿμ√·∫∫‡√àß√—¥  Ì“À√—∫§π∑’ËμâÕß°“√‡√’¬π√âÕ߇æ≈߇√àߥà«π ‡æ◊ËÕ°“√ß“π ‡ªìπμâπ ç§√Ÿ‚√®πå¡Õß«à“∂ⓧ√Ÿ¥’ »‘…¬å°Á¥’ ·≈– §√Ÿ‡Õß°Á¡’§Ì“∑’ˮ̓¢÷Èπ„®Õ¬ŸàÕ¬à“ßÀπ÷Ëß«à“ Great teacher always great student ·≈–¥â«¬ §Ì“π’È∑’Ë∑Ì“„Àâ§√Ÿ‚√®πåμâÕß°≈—∫‰ª‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕÀ“ ª√– ∫°“√≥å„À¡àÊ ¡“ Õπ»‘…¬å ∑ÿ°Ê ªï §√Ÿ ‡ªìπæ«°™Õ∫‡√’¬π√Ÿâ ‰¡à™Õ∫À¬ÿ¥π‘Ëßé °àÕπ∑’Ë®–°“√®∫°“√ π∑π“ ¡’§Ì“∂“¡§√Ÿ ‚√®π凰’¬Ë «°—∫ ∂“π°“√≥å¢Õß‚√߇√’¬π¥πμ√’¡ø’ “Ñ „π‡√◊ËÕßπ’ȧ√Ÿ‚√®πå¬◊π¬—π«à“‡ªìπ‡√◊ËÕß¿“¬„π ¢Õß®’‡ÕÁ¡‡ÕÁ¡ ·°√¡¡’Ë ®÷߉¡à∑√“∫√“¬≈–‡Õ’¬¥ ¡“°π—° ·≈–‰¡à‰¥â¡’ à«π‡°’ˬ«¢âÕß°—∫‚√߇√’¬π ¥πμ√’·Ààßπ—Èπ

‘Trump The Art of the Deal’

Õ‘π‰μ¬å ´Ÿ‡ªÕ√å μ“√åÀπ÷Ë߇¥’¬«„π‡¡◊Õ߉∑¬ °Á‡§¬ºà“π°“√‡√’¬π°“√ ÕπÕ¬à“ߧ√Ÿ‚√®πå¡“ ·≈â« À√◊ÕÕ¬à“ß çμŸàé π—π∑‘¥“ ·°â«∫—« “¬ çªÖÕ¥é ‚¡‡¥‘√πå ¥ÁÕ° 癑πé ™‘π«ÿ≤‘ ç‰Õ´åé »√—≥¬Ÿ ç‡π‚°–é ·®¡ ·≈–»‘≈ªîπ∑’Ë¡’π“¡ °ÿ≈≈ß∑⓬

อี(เมล)อันตราย 2

For Display Advertising โทร 0-2338-3333 ต่อ 3155, 3136, 3157, 3161-2, 3173 ฝ่ ายสมาชิกและลูกค้ าสัมพันธ์ โทร 0-2338-3000 (customer@nationgroup.com) เลขากองบรรณาธิการ: กาญจนา สุขเพิ่ม kanchana@nationgroup.com เบอร์ ตอ่ 3385

°√–π—Èπ°Á¥’ ∑à“πºŸâ‡™’ˬ«™“≠·π–πÌ“«à“ À“°μ‘¥μàÕ°—π®π„°≈♑¥ π‘∑°—π¥’ À√◊Õ‡ªìπ‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π°—π„π∑’Ë∑Ì“ß“π °¥„ à™◊ËÕ π“¡ °ÿ≈ μÌ“·Àπàß ™◊ËÕÕߧå°√æ√âÕ¡∑’ËÕ¬Ÿà À¡“¬‡≈¢‚∑√»—æ∑å ·ø°´å·≈–Õ’‡¡≈ ·∫∫°¥ªÿÉ¡∑’‡¥’¬«‰¥â¢âÕ§«“¡¡“μ√∞“πÕ—μ‚π¡—μ‘∑—ÈßÀ¡¥ °Á... ¡“μ√∞“π·≈–Õ—μ‚π¡—쑇°‘π‰ª μ—Èß„® „ à„®≈ß∑⓬ßà“¬Ê «à“  ¡™“¬...πâÕ¬...ÀπŸ ¥Ÿ‡À¡“–°«à“¡“° 3. ‰¡à§‘¥°àÕπ§≈‘° §√“«∑’·Ë ≈⫇√“§ÿ¬°—π«à“§«√√–¡—¥√–«—ß ‡√◊ËÕß°“√ àßÕ’‡¡≈∂÷ß∑ÿ°§π ·∫∫‰¡à ‡≈◊Õ°∑’√Ë —°¡—°∑’™Ë —ß ‡°’¬Ë «¢âÕ߉¡à‡°’¬Ë « °Á  àß„ÀâÀ¡¥ ‡æ√“–∑Ì“„Àâ‡√“¥Ÿ¢“¥«‘®“√≥≠“≥ ·∂¡  √â“ß¿“√–„Àâ‡æ◊ËÕπ√à«¡ß“π‡ªìππ‘®»’≈ πÕ°®“°π—Èπ °“√°¥ Reply all °ÁμâÕߧ‘¥ °àÕπ ‡æ√“–À“°‡¢“ àß∂÷ß∑ÿ°§π¡“ ‡√“μÕ∫∑ÿ°§π‰ª ∑ÿ° §π∑’ˉ¡à‡°’ˬ«¢âÕß®÷ß∂Ÿ°°√–ÀπÌË“‡ªìπ∑“ߺà“π¢Õß “ åπ∑’Ë ©«—¥‡©«’¬π‰ª¡“ πà“‡«’¬πÀ—« Õ’°ª√–‡¥Áπ∑’∑Ë “à π·π–πÌ“„Àâ∑“Ì ¡“°Ê À“°Õ¬“° ∫—Ëπ∑Õ𧫓¡‰«â‡π◊ÈÕ‡™◊ËÕ„®∑’Ë„§√Ê ¡’„Àâ‡√“ §◊Õ °“√„™â BCC- Blind Carbon Copy ∫àÕ¬Ê ‚≈°π’È ‰¡à¡’§«“¡≈—∫ ¬ÌÈ“! ‚≈°‰´‡∫Õ√å®Ì“‰¥â∑ÿ°Õ¬à“ß BCC ‰ªÊ ¡“Ê ‡¥’ά«°ÁÀ“∑“ß°≈—∫¡“∂÷߇®â“μ—«∑’ˇ√“欓¬“¡ªî¥μ“„À⇢“ Blind À«—ß«à“‡¢“®–μ“∫Õ¥ ·μà„πÕπ“§μ §π∑’®Ë –®Õ¥ ·≈–®◊¥ §◊ÕºŸ â ßà BCC π—Ëπ‡Õß Forward ¢âÕ§«“¡∑’Ë„§√∫√√®ß àß∂÷߇√“°Á‡™àπ‡¥’¬«°—π ∑Ì“‰¥â ·μàÀ“°®–¥’ ¢Õ À√◊Õ∫Õ°‡®â“¢ÕßÕ’‡¡≈‡ ’¬ÀπàÕ¬ ·≈⫧àÕ¬ àßμàÕ

เลมที่ อนันดา หวังวณิชกุล ไมพลาด

เอเลน çÕπ—𥓠À«—ß«≥‘™°ÿ≈é กรรมการผู้ ®—¥°“√∫√‘…—∑ ¬Ÿ‡π’¬πøŸ¥Õ‘π¥— μ√’ ®Ì“°—¥ ºŸâº≈‘μπÌÈ“¡—π ß“√“¬„À≠à¢Õߪ√–‡∑» ·≈–‡ªìπ‡®‡πÕ‡√™—Ëπ ÕߢÕß μ√–°Ÿ≈À«—ß«≥‘™°ÿ≈ ‡æ‘Ëß®–°â“« Ÿμà Ì“·Àπàß·¡à∑æ— „À≠à¢Õß ∫√‘…∑— π’‰È ¥â‰¡àπ“π ‡∏Õ‡º¬«à“ ™◊πË ™Õ∫°“√Õà“πÀπ—ß ◊Õ·π« Biography ‚¥¬¡’ çTrump The Art of the Dealé ‡ªìπ Àπ÷Ë߇≈à¡∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫ çÕà“π·≈â«∑Ì“„À⇰‘¥·√ß∫—π¥“≈„®„π°“√ √â“ߧ«“¡  Ì“‡√Á®„Àâ·°à™«’ μ‘ ‡æ‘¡Ë ¡ÿ¡¡Õß·≈–§«“¡§‘¥„Àâ°«â“ߢ÷πÈ ‚¥¬ ‡√’¬π√Ÿâ®“°ª√– ∫°“√≥å¢Õß∫ÿ§§≈„π‡√◊ÕË ß ´÷ßË ‡√“ “¡“√∂ À¬‘∫ ‘Ëߥ’Ê ∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ ¡“ª√—∫„™â„π°“√¥Ì“‡π‘π™’«‘μ¢Õß μπ‡Õß ·≈–¬—ß∑Ì“„À⇰‘¥‰Õ‡¥’¬„À¡àÊ °≈Ⓡº™‘≠Àπâ“°—∫ ∑ÿ°Ê ªí≠À“ ·≈–·°â‰¢∑ÿ°ªí≠À“Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫é

™à«ß∑’˺à“π¡“ ¥‘©—π‰¥âª√– “πß“πºà“πÕ’‡¡≈∂÷ߧÿ≥‚∑π’ ‡™¬å CEO ¢Õß Zappos.com ∑’ˇ√“‡§¬Õà“π‡√◊ËÕ߇¢“„π§Õ≈—¡πåπ’È ·°¡’ «‘∏’πà“‡≈’¬π·∫∫ §◊Õ „πÕ’‡¡≈∑’ˇ√“ àß∂÷ß°—π ·° CC ∂÷ßÕ’° 2 ∑à“π„π ∑’¡„Àâ‡√“‡ÀÁπ ´÷Ë߉¡à·ª≈° ·μà ‘Ëß∑’Ë¥Ÿ¥’ §◊Õ°“√√–∫ÿ™—¥‡®π„π®¥À¡“¬ «à“∑Ì“‰¡μâÕß CC ‡æ◊ËÕ§≈“¬§«“¡ ß —¬¢ÕߺŸâ∑’ˇ¢“ ◊Ëե⫬ §ÿ≥‚∑π’ ∫Õ°°≈à“«μ√߉ªμ√ß¡“«à“ çPojai, I am ccing this toÇforÇé çæÕ„® º¡ àß Ì“‡π“Õ’‡¡≈π’È„Àâ§ÿ≥...¥â«¬ ‡æ◊ËÕ...é ¢âÕπ’Èπà“®Ì“‰ª„™â‡æ√“–‡ªìπ°“√ ◊ËÕ “√∑’Ë¥’ ¥â«¬≈’≈“· ¥ß§«“¡ „ à„® „À⇰’¬√μ‘ºŸâ∑’ˇ¢“μ‘¥μàÕ ‰¡à∑÷°∑—°«à“ ©—π®–∑Ì“Õ–‰√  àß„À℧√√Ÿâ ‰¡à‡°’ˬ«°—∫§ÿ≥ „π‚≈°«—ππ’È ¥Ÿ‡À¡◊Õπ‡√“‰¡à‡¢â“„®°—πßà“¬‡À≈◊Õ‡°‘π μ‘¥„® ¢âÕß„® ·¡â‡√◊ËÕ߉¡à‡ªìπ‡√◊ËÕß °Á‡§◊Õß°—π‡ªìπ«—𠇪ìπªï  ‘ßË ∑’¡Ë Õ◊ Õ“™’æ∑Ì“‰¥â §◊Õ æ¬“¬“¡‰¡à쥑 „®‡√◊ÕË ß‡≈Á°∑’‰Ë ¡à‡ªìπª√–‡¥Áπ ‰¡à‡ΩÑ“®âÕß¡ÕßÀ“¢âÕ∫°æ√àÕߢÕߧπÕ◊πË ®πÀ≈ß«à“§«“¡º‘¥ºŸÕâ π◊Ë ¥Ÿ¬ß‘Ë „À≠à¥ß— ¢ÿπ‡¢“ (®÷߉¡àπ“à „ÀâÕ¿—¬) §«“¡º‘¥‡√“¥Ÿ‡∫“∫“ߥ—ߪÿ¬ΩÑ“¬ (®÷ß §«√„ÀâÕ¿—¬Õ¬à“߬‘Ëß) πÕ°®“°π—Èπ  ‘Ëß„¥∑’ËÕ¬Ÿà„πÕÌ“π“®‡√“ ∑’ˇ√“§«∫§ÿ¡‰¥â °Á∑Ì“Õ¬à“ß ‡μÁ¡∑’Ë ¥—ß°√≥’°“√ àßÕ’‡¡≈Õ¬à“ß¡◊ÕÕ“™’æ §πÕ◊Ëπ∑’ˇ√“§ÿ¡®‘μ„®‡¢“‰¡à ‰¥â ®–‰¥â‰¡à –¥ÿ¥„®‚¥¬‰¡à®Ì“‡ªìπ‡¡◊ËÕÕà“πÕ’‡¡≈¢Õ߇√“ ·¡âÕ’‡¡≈®–¡’ª√–‚¬™πå¡“°¡“¬ ·μà‚≈°‰´‡∫Õ√å ∫“ߧ√—Èß°«â“ß „À≠à ‡«‘Èß«â“ß ·≈–· πÀà“߉°≈ ∑Ì“Õ¬à“߉√Ê °Á‰¡àÕ∫Õÿπà ‡∑à“°“√‡Õ“μ—«‡ªìπÊ ‰ª‡ÀÁπÀπâ“°—π À√◊Õ Õ¬à“ßπâÕ¬∑—°∑“¬°—π¥â«¬‡ ’¬ß ‡≈’¬∫‡§’¬ß∂“¡ “√∑ÿ°¢å ÿ°¥‘∫∫â“ß Õ¬à“ª≈àÕ¬„ÀâÕ’‡¡≈∑Ì“„Àâ‡√“Àà“ß°—π‡°‘π‰ªπ–§– พอใจ พุกกะคุปต์ เป็ นวิทยากรและที่ปรึกษาของ องค์ กรชัน้ นําจํานวนมากจบการศึกษาปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศ จาก Stanford University


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

มิติใหม่ วันวาเลนไทน์ ของวัยรุ่นไทย หลายวันทีผ่ า่ นมา มีขา่ วทัง้ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ สกูป๊ ข่าวทาง

โทรทัศน์ และนิตยสารมากมายหลายฉบับเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ กระแสความนิยมในเรื่องวันวาเลนไทน์ ประเพณีจากฝั่งตะวันตก ที่ไม่เคยสร่างความนิยมในบ้านเราไม่ว่าจะยุคใดสมัยใด แต่ค่านิยมผิดๆ ที่พ่วงมากับวันแห่งความรัก อย่างเช่นการ จูงมือกันไปปาร์ตี้ กินเหล้าเมายา อีกทัง้ มีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร ของเด็กวัยรุน่ ก็เป็นปัญหาใหญ่ทหี่ ลายฝ่ายไม่เคยเมินเฉย แม้กระทัง่ หน่วยงานภาครัฐ ลงไปถึงระดับต�ำรวจ ที่จะต้องคอยสอดส่องดูแล สถานทีซ่ อ่ งสุม หรือจุดเสีย่ งภัยต่างๆ ส�ำหรับวัยรุน่ โดยเฉพาะเด็กผูห้ ญิง ที่รู้กันว่าเป็นวันแห่งความเสี่ยงภัยมากพอๆ กับวันแห่งความรัก เลยทีเดียว สัปดาห์ที่ผ่านมา สสส. หรือส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ จึงร่วมมือกับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดคาราวานรถจักรยานยนต์ไปตาม ย่านชอปปิงของวัยรุน่ ขาโจ๋อย่างสยามสแควร์ โดยมีกลุม่ นักศึกษาที่ เป็นกลุ่มอาสา เข้าร่วมงานหลายร้อยชีวิต เพื่อรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “รักเลือกได้ ปลอดภัย ปลอดเหล้า” เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ และรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักอนามัยกรุงเทพ พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ได้เปิดเผยค่านิยมทีม่ าคูก่ บั วันวาเลนไทน์ในยุคนี ้ และยิง่ เมือ่ ค่านิยม และกระแสโลกตะวันตกมาแรงขึน้ เรือ่ ยๆ กิจกรรม ทีค่ รู่ กั นิยมท�ำเป็นส่วนใหญ่นอกเหนือจากการทานอาหารมือ้ พิเศษ? การไปชอปปิง ดูหนัง หรืออยูบ่ า้ นแล้ว ยังมีการจูงมือกันไปเทีย่ วสถานที ่ อโคจรยามค�่ำคืน อย่างเช่น ผับ บาร์ซึ่งแน่นอนว่า มื้อพิเศษในวัน วาเลนไทน์นี้จะต้องมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ประเทศไทยก�ำลังถูกนานาชาติเพ่งเล็ง เรื่องอัตราการมีเพศ สัมพันธ์ของวัยรุน่ ทีน่ บั วันจะมีอายุเฉลีย่ ลดลงเรือ่ ยๆ ดังนัน้ เรือ่ งราว เหล่านี้จึงกลายเป็นประเด็นส�ำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวัน วาเลนไทน์ทถี่ กู ขนานนามว่า เป็นวันแห่งการยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นเพศหญิงจ�ำนวนไม่น้อยที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ หรือพื้นที่ เสีย่ งในวันวาเลนไทน์ และจบลงด้วยการมีเพศสัมพันธ์ ไม่วา่ จะสมยอม หรือไม่ แต่ปญ ั หาทีต่ ามมา คือเรือ่ งของการตัง้ ครรภ์ หรือการเป็น โรคติดต่อร้ายแรง นอกจากนั้น แอลกอฮอล์ ยังเป็นส่วนกระตุ้นให้ปัญหาลุกลาม ไปอีก เพราะการดืม่ แอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในสถานบันเทิง ท�ำให้คน หนุ่มสาว หรือวัยรุ่นขาดสติ และจูงมือกันไปท�ำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม อย่างเช่น การไปเปิดโรงแรมม่านรูด การเมามายหมดสติที่นำ� ไปสู่ การข่มขืนกระท�ำช�ำเรา โดยรวมแล้ว วันวาเลนไทน์ นอกจากจะเป็นวันแห่งความรัก แล้ว คงไม่ผิดที่จะบอกว่า วันนี้ยังเป็นวันที่มีการก่ออาชญากรรม สูงอีกวันหนึ่งของปีด้วยเช่นกัน กลุ่มนักศึกษา และเครือข่ายของภาครัฐ จึงร่วมรณรงค์ให้ วัยรุ่นหยุดคิด และหาวิธีการแสดงออกซึ่งความรักอย่างเหมาะสม และสมวัย เช่น การเขียนการ์ดอวยพร การมอบดอกไม้ หรือของขวัญ การมีมื้ออาหารพิเศษที่ปราศจากแอลกอฮอล์ “จากการส�ำรวจที่ผ่านมา กลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปีมีสัดส่วน ทีด่ มื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 70 เพียงแค่เวลา 11 ปี หลังมานี้เท่านั้น จากเดิมอยู่ที่ร้อยละ 4.7 กลายมาเป็นร้อยละ 8.0 ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นยังเร็วอยู่เช่นนี้ อีก 40 ปีข้างหน้ากลุ่มเยาวชน อายุ 15-19 ปีนี้ จะกลายเป็นนักดืม่ ประจ�ำถึง 2 ใน 3 ของผูด้ มื่ เหล้า” นายวัชรา บัวทอง ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่ม หน้าใหม่ ชี้ประเด็นส�ำคัญที่หลายคนอาจฟังแล้วต้องตกใจ เขายังบอกอีกว่า เด็กๆ จากสถานพินจิ กว่าร้อยละ 40 สารภาพ ว่า พวกเขาท�ำความผิดภายใน 5 ชัว่ โมงหลังจากดืม่ แอลกอฮอล์ และ สัดส่วนของผูท้ กี่ ระท�ำความผิดระหว่างดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์นนั้ เพิ่มขึ้นตามระดับความรุนแรงของการกระท�ำความผิด นับได้วา่ เป็นการเปล่งเสียงของกลุม่ คนรุน่ ใหม่ทตี่ อ้ งการจะปฏิวตั ิ และล้างค่านิยมทีผ่ ดิ ๆ ในกลุม่ วัยรุน่ ในช่วงวันวาเลนไทน์ปนี ี้ ซึง่ หากอัตรา คดีอาชญากรรมในปีนลี้ ดลงได้กถ็ อื เป็นความพยายามทีเ่ ห็นผล และ ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นหน่วยงานหลายๆ ฝ่าย ยืน่ มือเข้ามาสนับสนุน กิจกรรมดีๆ และโครงการส�ำหรับเด็ก เยาวชน และวัยรุน่ ในเรือ่ งของ การส่งเสริมให้วนั วาเลนไทน์ เป็นวันแห่งการแสดงออกซึง่ ความรักในทาง ที่ถูกที่ควร ก็จะเห็นชัดเป็นรูปธรรมมากขึ้นได้ไม่ยากเช่นกัน

• เปรมศิริ ฤทัยเจตน์เจริญ

ปฏิรูปการศึกษา เรื่องใหญ่ที่ท�ำได้ยาก แต่หากพลิกมุมสักนิด คิดให้ใหญ่ ท�ำให้เล็ก เรื่องบิ๊กๆ ก็กลายเป็น เรื่องจิ๊บๆ

ปฏิรูปการศึกษา เริ่มต้นที่ “ชุมชน” ปฏิรูปการศึกษาเป็น 1 ใน 10 การปฏิรูป นอกจากนี้ “ห้องเรียน” ยังเป็นประเด็น

ประเทศไทยที่ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ริเริ่มหา ทางออกให้ประเทศไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยไม่ฝากความหวังไว้กับการเมืองที่ยุ่งยาก และยุ่งเหยิง แต่เป็นการระดมความช่วยเหลือ คนละไม้ คนละมือ นพ.สุภกร บัวสาย กรรมการผู้จัดการ ส�ำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ คุณภาพเยาวชน (สสค.) หัวเรีย่ วหัวแรงในการ ผลักดันให้การปฏิรปู การศึกษาให้เป็นจริง ยอมรับ ว่า การปฏิรปู เป็นเรือ่ งใหญ่เกินกว่าคนในชุมชน จะท�ำได้ แต่ด้วยหลักคิดของอาจารย์ประเวศ ให้มองภาพเล็ก แทนภาพใหญ่ ปัญหาต่างๆ จะคลี่คลายลงได้ โดยเปรียบการแก้ปัญหาเป็นการสร้าง เจดีย์ ส่วนส�ำคัญสูงสุดคือ ยอดเจดีย์ เปรียบได้ กับ เป้าหมาย แต่การจะสร้างเจดีย์ให้ส�ำเร็จ ต้องเริ่มจากฐานราก เช่นเดียวกันการปฏิรปู การศึกษา แม้จะเป็น เรือ่ งใหญ่ แต่หากรอรัฐบาล หรือกรุงเทพมหานคร คงไม่ส�ำเร็จ วิธีการที่สัมฤทธิผลน่าจะต้องเริ่ม จากสังคม ชุมชน เป็นการลดการผูกขาดจาก ส่วนกลาง เพิ่มการมีส่วนร่วมของสังคม เป็นการสร้าง “เจ้าภาพ” ให้รับรู้ปัญหา และสานต่อโครงการ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) ใช้ได้ผลมาแล้ว ซึ่งแนวทางนี้ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เห็นด้วย จนเป็นที่มาของการจัดตั้ง ส�ำนักงานส่งเสริม สังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) หรือ สสส.ในภาคการศึกษา แต่ยังต้องรอการ “เคาะ” จากภาครัฐ ว่าจะให้ สสค.เดินหน้าบทบาทนี้อย่างไร และเมื่อไร คุณหมอสุภกร บอกว่า การท�ำงานของ สสค.จะเน้นการปฏิรูปการศึกษาในส่วนของ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคน “มองข้าม” “ทีผ่ า่ นมาคนมักจะมองทีโ่ ครงสร้าง อาคาร สถานที่ แต่ที่จริงการเรียนรู้จะดีมากแค่ไหน ขึน้ กับเรียนอย่างไร สอนอย่างไร เราจะเห็นแต่ วัสดุ อุปกรณ์ แต่ไม่ค่อยเห็นว่าครู นักเรียน เรียนได้ผลไหม แต่การพูดถึงหลักสูตร “คร่าว” ไป เพราะ หลักสูตรคือตัวเนื้อหา แต่เด็กที่อยู่ในท้องถิ่น ต่างๆ วิธเี รียนต้องไม่เหมือนกัน ตัวอย่างในการ สอน หากเป็นตัวอย่างใกล้ตวั จะเข้าใจได้ ถ้าไกล เกินไป บางทีเด็กนึกไม่ออก ฉะนัน้ กระบวนการ เรียนการสอนส�ำคัญ จะเป็นพิมพ์เดียวกัน ไม่ได้ การปฏิรปู จึงไม่สามารถสัง่ จากตรงกลางได้ ก็ตอ้ งมาจากโรงเรียน จากทีท่ เี่ ขาเรียน ให้เหมาะ”

ปัญหา ท�ำให้กรอบความคิดกว้าง-แคบ “เราบอกว่ า เราขาดครู ที่ ข าดความรู ้ ความเชี่ยวชาญในบางเรื่อง แล้วครูต้องสอน ประจ�ำอยู่ที่นั่น แต่ยุคนี้ห้องเรียนอาจจะอยู่ ในโรงงาน ชุมชน เอาเกษตรกรที่ท�ำนาอยู่จริง มาเล่าให้ฟงั ไปดูกนั จริงๆ หรือเรียนสิง่ แวดล้อม ให้คนในพืน้ ทีเ่ ล่าให้ฟงั แทนทีเ่ ราจะคาดหวังว่า ครูจะเก่งทุกเรื่องไม่ได้ ประเด็นคือ เราเปิดประตูให้เขารึเปล่า ห้องเรียน คือ โลก คือสังคม หากเราเปิดประตู ขยายห้องเรียนออกมา ที่เราบอกว่าขาด ผูเ้ ชีย่ วชาญ ก็สามารถลดปัญหาลงไป ได้เรียน รู้กับคนที่รู้จริง ท�ำจริง” บทบาทของครูก็ต้องเปลี่ยนไปจากที่มี หน้าที่สอนลูกศิษย์ ก็ต้องเพิ่มทักษะด้านการ จัดการการเรียนการสอน มีทักษะในการระดม ความรู้ภายนอกเข้ามา คุ ณ หมอสุ ภ กรยกเรื่ อ งคุ ณ ครู Rafe Esquith ครูประถม 5 ในโรงเรียนเขตยากจน ของนครลอสแองเจลิส ที่เป็น “ครูเพื่อศิษย์” อย่างแท้จริง ครู Rafe ไม่ได้สอนวิชาการ แต่ สอนวิธีคิด การใช้ชีวิต วิธีหาความรู้ “วิธหี าความรูเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญในโลกปัจจุบนั เพราะทุกวันนี้โลกหมุนเร็ว หากเรายังยึดตัว คอนเทนท์ให้เด็กไล่ตามก็เรียนของเก่า ฉะนั้น หัวใจส�ำคัญคือ เรียนรูเ้ ป็น ค้นคว้าเป็น ก่อนหน้า นั้นคือมีความต้องการที่จะรู้ ทักษะการเรียนรู้จึงกลายเป็นสิ่งส�ำคัญ อาจจะไม่ใช่เนื้อหา เพราะเนื้อหาเปลี่ยนแปลง เร็ว แต่ถ้าเรียนรู้เป็นเราก็ตามทัน หรืออาจจะ น�ำด้วยซ�้ำ” เขายกตัวอย่างต่อว่า มาร์ค ซักเคอร์เบิรก์ หนุ่มวัย 26 ปี แต่สามารถสร้างเฟซบุ๊คให้ ชาวไซเบอร์คลั่งไคล้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ด้วย วิธีเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพราะหากเขายังคงใช้วิธี เรียนแบบเดิมตามต�ำรา ก็ไม่มที างคิดเฟซบุค๊ ได้ คุณหมอสุภกร เชือ่ ว่า ทักษะในการสร้าง ความรูใ้ หม่ ท�ำให้หลายคนประสบความส�ำเร็จ ในชีวิตได้ ไม่ใช่การเรียนในแบบเดิมๆ “หลักของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งตัวเด็ก และครู เป็นส่วนส�ำคัญ และไม่สามารถมี พิมพ์เดียว และห้องเรียนคือโลกของการเรียน และครูตอ้ งมีทกั ษะในการจัดกระบวนการเรียน การสอนให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมเด็ก” หมอสุภกรย�้ำ โดยยุทธศาสตร์ ของ สสค. เน้น 2 เรื่อง คือ 1. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 2. การเพิ่มความเท่าเทียมในโอกาสของ การเรียนรู้

นพ.สุภกร บัวสาย

บทบาทของครู ก็ต้องเปลี่ยนไปจาก ที่มีหน้าที่สอนลูกศิษย์ ต้องเพิ่มทักษะ ในการระดมความรู้ ภายนอกเข้ามา

ด้วย 2 เป้าหมายนี้ และรูปแบบการท�ำงาน ทีใ่ ห้ได้ผลจริง ล่าสุด สสค.เริม่ จากชุมชนในการ เฟ้นหา “ครูสอนดี” แต่ละชุมชน และ “เชิดชู” ครูคนเก่ง หมอสุภกร บอกว่า ครูสอนดี เป็นหนึ่ง ในแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ ซึ่งอยู่ในกรอบที่ สามารถท�ำได้เห็นผลใน 1 ปี ภายใต้หลักการว่า ผลลัพธ์ที่ครูสอน ก่อให้เกิดผลอย่างไรกับลูกศิษย์ ซึง่ เชือ่ ว่าในชุมชน ลูกศิษย์ พ่อแม่ จะเป็นคนที่รู้ว่าครูคนไหน ควรได้รับการยกย่องและเชิดชู โดยการจัดตั้ง กรรมการระดับชุมชน เพื่อเลือกเฟ้นครูสอนดี แต่นยั ของโครงการครูสอนดีมมี ากกว่านัน้ หมอศุภกร มองว่า โครงการทีด่ ตี อ้ งมีความ ต่อเนื่อง เช่นกัน กระบวนการปฏิรูปการศึกษา ไม่สามารถเปลี่ยนได้ใน 1 ปี แต่การสร้าง

เก่า-ใหม่ ร่วมสร้างองค์กรแห่งความสุขและยั่งยืน ฉบับนี้ชวนมาตามอีกครั้ง กับแนวคิดของ 3 ผู้น�ำองค์กร

ขนาดใหญ่ของประเทศไทย ที่ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ในหนังสือ 9 องค์กร 9 ความคิด เกี่ยวกับการเตรียมองค์กรให้พร้อมกับ คนรุน่ Post-Generation XYZ หรืออีกประมาณ 20 ปีขา้ งหน้า ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ การบริหารจัดการให้คนรุ่นเก่า และคนรุ่นใหม่ ที่มีลักษณะการท�ำงานที่แตกต่างกัน สามารถ ผสานคุณค่าทีแ่ ต่ละรุน่ มี ร่วมกันขับเคลือ่ นองค์กรสูค่ วามส�ำเร็จ อย่างมีความสุข ซึง่ เชือ่ ว่าหลายองค์กรทีก่ ำ� ลังประสบกับปัญหา นี้ จะได้ไอเดีย เพื่อน�ำไปปรับใช้ ในการสร้างความสุขในองค์กร ให้เกิดขึ้น เพราะเรื่องคนมาใหม่ และคนอยู่เก่าในหลายองค์กร เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียว ที่คล้อยหลังฤดูกาลประเมินผล เรามักจะได้ยนิ ค�ำบ่น เช่น “ท�ำอย่างนีไ้ ม่เห็นหัว” “ไม่ยตุ ธิ รรม” หลายครั้งมักจบลงที่การลาออก หรือ ท�ำงานไปวันๆ ขณะที่ คนมาใหม่ มักพบกับปัญหาไม่ได้รับความร่วมมือ ส�ำหรับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมีพนักงานกว่า 6 หมื่นคน คุณอดิเรก ศรีประทักษ์ ประธาน คณะผูบ้ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึง่ มีวสิ ยั ทัศน์ทจี่ ะน�ำ ธุรกิจอาหารของซี.พี.ไปสูก่ ารเป็นครัวของโลก ได้พดู ถึงการบริหาร

จัดการให้คนรุน่ เก่าและใหม่รว่ มกันท�ำงานสูค่ วามส�ำเร็จ ว่า จะต้อง สร้างการเชือ่ มต่อระหว่างคนทัง้ สองรุน่ ให้ได้ ซึง่ ทีซ่ .ี พี.มีการใช้ ผู้น�ำสอนผู้น�ำ โดยให้คนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอด ประสบการณ์จริงให้คนรุน่ ใหม่ได้เรียนรู้ ซึง่ เป็นโอกาสในการสร้าง สัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น อันเป็นปัจจัยส�ำคัญในการท�ำงานเป็นทีม ทัง้ นีจ้ ากสภาพการณ์และความแตกต่างของคนรุน่ ใหม่ทเี่ ข้า มาท�ำงาน บริษัทเองก็จะต้องท�ำความเข้าใจ เช่นเมื่อคนรุ่นใหม่ อยากจะโตเร็ว อยากได้ตำ� แหน่งและเงินเดือนขึ้นเร็วๆ ทางหนึ่ง ทีบ่ ริษทั ได้ทำ� ก็คอื สร้างเวที ให้คนรุน่ ใหม่ได้มโี อกาสท�ำงานอย่าง ท้าทายมากขึ้น เช่นเดียวกันกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง เป็นบริษัทที่มีอายุยาวนานกว่า 96 ปี และมีวิสัยทัศน์ในการ พัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน คือดูแลผลประกอบการให้ดี ไปพร้อมๆ กับการดูแลพนักงาน และดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ปัจจุบัน ปูนซิเมนต์ไทยฯ มีพนักงานอายุ 50 ปีขึ้นไป ประมาณ 9 เปอร์เซ็นต์ พนักงานที่ต�่ำกว่า 50 ปี ที่เรียกว่า Gen Y และ Z จ�ำนวน 61 เปอร์เซ็นต์ ส่วน Gen X มีจ�ำนวน 30 เปอร์เซ็นต์ คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เล่าว่าปัญหา Generation Gap ที่นี่เกิดขึ้นน้อยมาก เนื่องจากการมุ่งเน้น

เมื่อคนรุ่นใหม่ อยากจะโตเร็ว อยากได้ ต�ำแหน่งและเงินเดือนขึ้นเร็วๆ ทางหนึ่งที่บริษัทได้ทำ� ก็คือ สร้างเวที ให้คนรุ่นใหม่ ได้มี โอกาสท�ำงานอย่าง ท้าทายมากขึ้น

บรรยากาศการท�ำงานแบบพี่น้องกัน ท�ำให้ช่องว่างที่จะน�ำไปสู่ ปัญหาน้อยลง โดยสิง่ ทีไ่ ด้ทำ� และส่งเสริมก็คอื การสร้างวัฒนธรรม ที่เปิดกว้างให้น้องๆ กล้าเห็นแตกต่างจากรุ่นพี่ ทัง้ นีว้ ธิ กี ารหนึง่ ทีไ่ ด้มกี ารใช้ คือ การมีระบบพีเ่ ลีย้ ง ทีร่ นุ่ พี่ จะพาน้องๆ ที่เข้ามาท�ำงานใน 20 วันแรก ไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆ

กรรมการระดับชุมชนเป็นการสร้างรากฐาน ระยะยาวในการสนับสนุนเรื่องอื่นๆ ต่อไป ด้วยการหา “เจ้าภาพ” ในพื้นที่ “ไม่เช่นนัน้ การปฏิรปู จะกลับไปสูท่ อ็ ปดาวน์ จากกระทรวงเหมือนเดิม แต่หากกลไกนีเ้ กิดขึน้ จะท�ำให้เกิดการมีส่วนร่วม” นอกจากการดึงชุมชนมามีสว่ นร่วม คุณหมอ สุภกร มองว่า ฟันเฟืองหลักส�ำคัญอีกตัวที่จะ ท�ำให้การปฏิรปู ขับเคลือ่ นได้ตอ่ เนือ่ ง คือ การดึง เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งปัจจุบันเอกชน ได้รับผลกระทบทางอ้อมจากระบบการศึกษา ในปัจจุบัน เพราะสถิติคนวัยท�ำงานอายุ 18-24 ปี ทั้งหมด 6.67 ล้านคน คนที่จบ ป. 6 หรือ ต�่ำกว่า มีถึง 1 ล้านคน แรงงานเหล่านี้ตีความได้ว่าเป็นแรงงาน ฝีมือต�่ำ ในยามที่ประเทศต้องการยกระดับ สู่การผลิตไฮเทคโนโลยีก็เข็นไปได้ยาก เพราะ แรงงานไม่พร้อม ครัน้ จะแข่งด้วยราคาค่าแรงต�ำ่ ก็ยากจะแข่งกับเพื่อนบ้าน ความเสี ย หายจากคนด้ อ ยการศึ ก ษา เหล่านี้ หากค�ำนวณเป็นความสูญเสียด้าน ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของภาครัฐนับเป็น มูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาท ในช่วงนับจากนี้ อีก 10 ปี เอกชนจ�ำเป็นต้องเตรียมคน เปลี่ยนที่ ท�ำงานเป็นที่เรียน ระหว่างเรียนก็ท�ำงานไป พร้อมกัน เมื่อจบได้ทั้งงาน ทั้งการศึกษา แต่ภารกิจทั้งหลายต้องรอการขับเคลื่อน จาก สสค. ซึ่งยังรอความชัดเจนจากภาครัฐ คุณหมอสุภกร ฝากความหวังว่า การปฏิรปู การศึกษาในแนวทางของ สสค.จะได้รับการ ตอบรับจากภาครัฐ เพื่อสร้างมิติใหม่ของการ เรียนรู้ เพือ่ เด็กไทยในวันหน้าจะได้เป็นก�ำลังส�ำคัญ ในการสร้างโฉมหน้าประเทศไทยใหม่

และเขายังท�ำหน้าที่เป็นครูคนแรกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ และ ความเป็นมาขององค์กรให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าร่วมกันด้วย ด้านบริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) โดย คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ซึ่งใช้หลักความคิด เชิงบวกในการบริหารพนักงานและองค์กร เล่าว่าช่องว่างระหว่าง คนรุ่นเก่าและใหม่ที่บริษัทไม่ค่อยมีแล้ว ซึ่งหัวใจส�ำคัญที่ต้อง มีการปลูกฝังตัง้ แต่พนักงานเข้ามาท�ำงานก็คอื ความรักในองค์กร และความมุ่งมั่นที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปกับองค์กร แม้ว่าลักษณะของคนรุ่นใหม่ จะรักตัวเอง ชอบอยู่กับ คอมพิวเตอร์ ท�ำงานสักพักก็จะเปลี่ยนงาน แต่หากองค์กรมีการ พัฒนาตัวเขาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เขารู้สึกว่าอยู่แล้วมีอนาคต เขาก็จะไม่ไปไหน ซึ่งที่ ไอ.ซี.ซี. ในการประชุม หรือกิจกรรมต่างๆ คุณบุญเกียรติ จะใช้เป็นโอกาสในการถ่ายทอดความคิดในเชิงบวก ให้พนักงานอยู่บ่อยๆ ด้วยพบว่า คนคิดบวกจะไม่กลัว ไม่เหนื่อย ไม่ท้อ ไม่ยาก ไม่เครียด ต่างจากคนคิดลบ อะไรก็แย่ไปหมด ความคิดบวกที่ ส่งเสริมกันทัง้ องค์กรนี้ ท�ำให้ คนใหม่เข้ามา คนเก่าก็ไม่กลัว ความ ขัดแย้งที่ดูท่าจะเกิดขึ้น ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นความคิดสร้างสรรค์ นั่นเอง นี่คือ บางส่วนของวิสัยทัศน์ผู้นำ � 9 องค์กรที่ได้ขออนุญาต น�ำมาถ่ายทอด ซึ่งหากหน่วยงานไหนสนใจต้องการหนังสือเล่มนี ้ แนะน�ำให้ลองติดต่อไปที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาวะองค์กร สสส. โทรศัพท์ 0-2298-0673


ทรูเมท

สื่อรักออนไลน

«“‡≈π‰∑πå ‡∑»°“≈™ÿà¡©ÌË“ À—«„®¢Õß§π¡’§Ÿà ·µà Ì“À√—∫ §π‚ ¥ π‘∑ Àπ⓵“¥’ ∞“π–°“√ß“π-°“√»÷°…“¥’ ∑«à“°≈—∫‰√⧟à ç∑√Ÿ‡¡∑é Õ“ “‡ªìπ·°π°≈“ß ‡™◊ËÕ¡‚¬ß·º≈ß»√„Àâ ∫√√¥“§π‚ ¥ ∑Ì“§«“¡√Ÿâ®—°-√—°°—π √â“ߧ√Õ∫§√—«∑’Ë  ¡∫Ÿ√≥å·∫∫√à«¡°—π วิ ถี ชี วิ ต ของคนยุ ค ใหม ที่ เ ริ่ ม ทิ้ ง ห า งโลก §«“¡®√‘ß (Real Society) À≈ÿ¥‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà∫π‚≈° ‡ ¡◊Õπ®√‘ß (Visual Society) ®π¢“¥ªØ‘ —¡æ—π∏å °—∫§π√Õ∫¢â“ß ¥â«¬°“√ √â“ß‚≈° à«πµ—«®“°∫’∫’ ‰Õ‚øπ ‰Õ·æ¥ °≈“¬‡ªìπ®ÿ¥∫Õ¥ ∑Ì“„À⺟⮗¥°“√ §Ÿà√—°Õ¬à“ß çø“√‘¥“ ‡À≈à“æ—™√°ÿ≈é Matchmaker Manager ‡«Á∫‰´µå‡¥Õ–∑√Ÿ‡¡∑ ¥Õ∑ §Õ¡ (www. Thetruemate.com) ¢—πÕ“ “®–·°â‡Àß“„Àâ°∫— ‡À≈à“ §π‚ ¥¥â«¬°“√®—∫§Ÿà ç√—°é πÌ“‰ª Ÿ°à “√ √â“ߧ√Õ∫§√—« ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ ø“√‘¥“ ∫Õ°«à“ °“√§√Õßµ—«‡ªìπ‚ ¥¢Õߧπ À¡Ÿ¡à “° ¡’º≈∑Ì“„À⥙— 𒇻√…∞°‘®„πÕ𓧵™–≈Õµ—« ∑Ì“„ÀâµÕππ’È√—∞∫“≈®’π ≠’˪ÿÉπ·≈– ‘ߧ‚ª√å À—π¡“

แผลงศร

คนโสด

√≥√ߧå„Àâª√–™“™π¡’§Ÿà°—π¡“°¢÷Èπ Ì“À√—∫„π‰∑¬ º≈«‘®—¬¢Õß Ì“π—°ß“π ∂‘µ‘·Ààß™“µ‘√–∫ÿ«à“ „πÕ’° 20 ªï¢â“ßÀπâ“ §π‚ ¥ Ÿß«—¬∑’Ë¡’Õ“¬ÿ 60 ªï¢÷Èπ‰ª®– §√Õ߇¡◊Õß ∑Ì“„Àâ®Ì“π«πª√–™“°√∑’ˇªìπøíπ‡øóÕß  Ì“§—≠„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπª√–‡∑»≈¥®Ì“π«π≈ß ™àÕß«à“ߢÕߪí≠À“∑’®Ë –‡°‘¥¢÷πÈ „πÕ𓧵 ∑Ì“„Àâ ‡∏Õ§‘¥∑’Ë®– çµàÕ¬Õ¥é ∏ÿ√°‘®‡æ◊ËÕ§π‚ ¥Õ¬à“ß §√∫«ß®√ °—∫¿“√°‘®...°“√∑Ì“„Àâ§πÀπÿà¡§π “« ç≈ß®“°§“πé ¥â«¬ 9 ∫√‘°“√ ‰≈àµß—È ·µà°“√À“§Ÿ∑à ≈’Ë ßµ—« ®—¥π—¥∫Õ¥¥Ÿµ«— ¥Ÿ·≈ ç§√∫‡§√◊ÕË ßé ‡√◊ÕË ß™’«µ‘ §Ÿà æ√âÕ¡  Õπ«‘∏’∫√‘À“√‡ πàÀå°àÕπ®–≈ß®“°§“π Õ“∑‘ ∫√‘°“√æ—≤π“∫ÿ§≈‘°¿“æ·≈–°“√·µàß°“¬ ∫√‘°“√∑Ì“§«“¡√Ÿ®â °— ·≈–∫Õ°√—°·∑π§ÿ≥ À√◊ÕÀ“° „§√À≈“¬§π∑’™Ë Õ∫ª“√嵇’È æ◊ÕË ‡ªìπ™àÕß∑“ßæ∫‡æ◊ÕË π µà“ß‡æ» °Á®–¡’°“√®—¥ —ß √√§å¢Õß§π‚ ¥ À√◊Õ ∑—«√å§π‚ ¥ ∂◊Õ‡ªìπ°“√À“§Ÿπà Õ° ∂“π∑’‰Ë ¥â‰¡à‡≈« ‡≈¬∑’‡¥’¬«  à«πºŸ∑â ¡’Ë §’ √àŸ °— Õ¬Ÿ·à ≈â«°Á¡∫’ √‘°“√‡´Õ√å‰æ√ å §π摇»… ‡æ◊ËÕ √â“ߧ«“¡ª√–∑—∫„®„Àâ§π´“∫´÷Èß ®ππÌÈ“µ“‰À≈ À“°µ°≈ߪ≈ß„®∑’Ë®–æ“°—π‡¢â“ Ÿàª√–µŸ«‘«“Àå ‡«Á∫‰´µåπ°’È ®Á –¡’∫√‘°“√‰ª∂÷ß°“√«“ß·ºπ°“√®—¥ß“π ·µàßß“π ·≈–À“°™’«µ‘ §Ÿ‡à √‘¡Ë ßàÕπ·ßàπ ∫√‘°“√‡«Á∫‰´µå π’È°Á®–™à«¬ª√–§—∫ª√–§Õß™’«‘µ√—° ¥â«¬°“√„À⠧̓ª√÷°…“ªí≠À“√—° ®π∂÷ߢ—πÈ  ÿ¥∑⓬À“°®Ì“‡ªìπµâÕß ‡≈‘°√“°Á®–¡’ª√÷°…“°ÆÀ¡“¬§√Õ∫§√—« ø“√‘¥“ ∫Õ°«à“ °≈ÿࡇªÑ“À¡“¬∑’ˇ∏Õ®–¥÷ß ≈ß®“°§“ππ—È π ®–‡ªì π °≈ÿ à ¡ ≈Ÿ ° §â “ ‰Œ‡Õπ¥å ∑’Ë ¡’ §«“¡æ√âÕ¡∑—Èß√Ÿª ∑√—æ¬å °“√»÷°…“ ¡’·µà‡æ’¬ß ª¡¥âÕ¬„π‡√◊ÕË ßÀ—«„® ‡æ√“–¡—«·µà‡Õ“‡«≈“§àÕπ™’«µ‘ À¡¥‰ª°—∫°“√‡√’¬π °“√∑Ì“ß“π ®π≈◊¡¥—°√Õ√∂¥à«π ¢∫«π ÿ¥∑⓬ °“√∑’ˇ∏Õ‰¥â —¡º— °—∫§πÀ≈“°À≈“¬ ∑Ì“„Àâ√Ÿâ«à“§π∑’Ë ¡∫Ÿ√≥å·∫∫Õ’°À≈“¬§π∑’Ë¡’®ÿ¥ÕàÕπ ‡√◊ËÕߢ“¥§Ÿà ç∫“ߧπ‡ªìπ§π∑’‡Ë æÕ√å‡ø§∑å æ√âÕ¡∑—ßÈ Àπâ“∑’Ë °“√ß“π ·µà°≈—∫§√Õßµ—«‡ªìπ‚ ¥ √Ÿâ ÷°‡ ’¬¥“¬ ¢Õß¡“°é ‡∏Õª≈àÕ¬¡ÿ°µ‘¥µ≈° §«“¡À«—ߢÕß Matchmaker ‡™àπ‡∏Õ §◊Õ

ø“√‘¥“ ‡À≈à“æ—™√°ÿ≈

Key to Success

ประกายดาว แบงสันเทียะ

5

Rich&Risk

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2554

ไอเดีย Truemate ปงรักใหเปนเงิน ∞“π§π‚ ¥¡Ÿ≈§à“¡À“»“≈ §πÕ¬“°¡’§Ÿà·µà¬—ß...‰√â§Ÿà „™â ◊ËÕÕÕπ‰≈πå√—∫«‘∂’§π√ÿàπ„À¡à ¢“¬‚¶…≥“ÕÕπ‰≈π剥⠡’æ—π∏¡‘µ√™à«¬¢¬“¬∫√‘°“√ ‡®“–∞“π≈Ÿ°§â“°√–‡ªÜ“Àπ—° ∑Ì“ß“π·∫∫¡◊ÕÕ“™’æ ¡’®√√¬“∫√√≥

°“√‡ªî¥ª√–µŸ„Àâ°∫— §√Õ∫§√—«„À¡à∑¡’Ë §’ ≥ ÿ ¿“æ„π —ߧ¡ ∑¥·∑πªí≠À“√—°√âÕπ®“π¥à«π·∫∫ çFast Foodé ªîöß°—π‡√Á« §∫°—π‡√Á« ·≈â«°Áªî¥‡°¡ å°—π Õ¬à“ß√«¥‡√Á« π—πË ≈â«π‡°‘¥®“°°“√¢“¥§«“¡‡¢â“„®°—π ·≈–‰¡à¡’‡«≈“¡“ °√’π°—π°àÕπ ‚¥¬√“¬‰¥â¢Õß∏ÿ√°‘®¢Õß∑√Ÿ‡¡∑ ®–¡“®“° 3 ™àÕß∑“ß ‰¥â·°à °“√¢“¬·æÁ§‡°®„Àâ°—∫ ¡“™‘° §π‚ ¥·≈–§Ÿà√—° √“§“‡√‘Ë¡µâπÀ≈—°À¡◊Ëπ∫“∑ ‡æ◊ËÕ µâÕß°“√°≈ÿ¡à ≈Ÿ°§â“‰Œ‡Õπ¥å Õ’°Àπ÷ßË √“¬‰¥â¡“®“° °“√¢“¬‚¶…≥“∫π‡«Á∫‰´µå ·≈–·À≈àß√“¬‰¥â  ÿ¥∑⓬ §◊Õ°“√À“æ—π∏¡‘µ√√à«¡∏ÿ√°‘® ‚¥¬µàÕ¬Õ¥ ∫√‘°“√§Ÿ√à °— À≈—ߪ√– ∫§«“¡ Ì“‡√Á®®“°°“√π—¥∫Õ¥ ‡∏Õ¬—ß∫Õ°«à“°≈‡¡Á¥∑’®Ë –∑Ì“„Àâ∑√Ÿ‡¡∑µà“ß®“° Dating Online ∑—Ë«‰ª π—Ëπ‡æ√“–∑√Ÿ‡¡∑‰¥â𑬓¡ µ—«‡Õ߇ªìπ Matching & Dating Service Agency ‰¡à ‡ æ’ ¬ ß°“√π— ¥ ‡¥∑·µà µ â Õ ß®— ∫ §Ÿ à ∑’Ë ‡À¡“– ¡„Àâ°—∫°≈ÿࡇªÑ“À¡“¬¥â«¬ ‡∏Õ‡™◊ËÕ«à“∑Ì“ ‡™àππ’È®–∑Ì“„Àâ∏ÿ√°‘®Õ¬Ÿà√Õ¥‰¥â¬“«π“π°«à“ ∞“π≈Ÿ°§â“§π‰∑¬Õ¬Ÿà„π¡◊Õ¡“°∂÷ß 15 ≈â“π§π ∑Ì“„Àâ Matchmaker ‡™àπ‡∏ÕµâÕß«“ß°≈¬ÿ∑∏å„π°“√ „Àâ ∫ √‘ ° “√Õ¬à “ ß Õ¥§≈â Õ ß°— ∫ §«“¡µâ Õ ß°“√ µÕ∫ πÕß™’«‘µ°≈ÿà¡ —ߧ¡§π‚ ¥∑’Ëπ—∫«—π®–æ√àÕß „π‡√◊ËÕߢÕß™’«‘µ§Ÿà ‚¥¬°≈ÿࡧπ‡À≈à“π’È·µà≈–ªï®– ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‰¡àµÌË“°«à“ 10% ç∏ÿ√°‘®π’È·¢àߢ—π‰¡à Ÿßπ—° ·≈–¬—ß¡’™àÕß«à“ß°“√ µ≈“¥Õ’°¡“° ®“°¡Ÿ≈§à“µ≈“¥√«¡„π∏ÿ√°‘®π’∑È  ’Ë ßŸ ∂÷ß 4,000-5,000 ≈â“π∫“∑ ∂◊Õ‡ªìπµ≈“¥∑’Ë„À≠à¡“° ‡√“®÷߇¢â“∂÷ß∏ÿ√°‘®π’ȉ¥âÕ¬à“߉¡àµâÕ߉ª·¬àß™‘ß≈Ÿ°§â“ ·≈–‚À¡°√–ÀπÌ“Ë ‚¶…≥“ ‡æ√“–‡ªìπ∏ÿ√°‘®∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß °—∫§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß§π °“√µ≈“¥∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥ §◊Õ ∑ƒ…Æ’ª“°µàÕª“°·≈– °“√µ≈“¥∫π‚≈°ÕÕπ‰≈πå ‚¶…≥“∫π°Ÿ‡°‘≈ ‡ ‘√å™ ‡ÕÁπ®‘Èπ ·≈–‚´‡™’¬≈ ‡πÁµ‡«‘√å§é ø“√‘¥“ ‡™◊ËÕ„π ·π«§‘¥¢Õßøî≈≈‘ª §Õµ‡≈Õ√å ¡◊Õ°“√µ≈“¥√–¥—∫ ‚≈° ∑’∫Ë Õ°«à“°“√µ≈“¥∑’¥Ë ∑’  ’Ë ¥ÿ §◊Õ°“√µ≈“¥∫π‚≈° ÕÕπ‰≈πå ‡∏Õ¬—ß∫Õ°«à“ ®“°®Ì“π«π∞“π≈Ÿ°§â“§π‚ ¥∑’Ë 15 ≈â“π§π ªí®®ÿ∫—π§π°≈ÿà¡π’ȇ¢â“¡“‡ªìπ ¡“™‘°¢Õß ∑√Ÿ‡¡∑·≈â«°«à“ 2,500 √“¬ ´÷Ëß∑—ÈßÀ¡¥‰¥âºà“π°“√ §—¥ √√®“°ºŸâ¡“ ¡—§√π—∫À¡◊Ëπ√“¬  ¡“™‘°∑’˺à“π °“√§—¥‡≈◊Õ°®–‡ªìπ∞“π Ì“§—≠„π°“√µàÕ¬Õ¥∏ÿ√°‘® ∑’Ë ‡ ™◊Ë Õ ¡‚¬ß„π≈— ° …≥–æ— π ∏¡‘ µ √∑“ß∏ÿ √ °‘ ® (Business Partner) ∑Ì“„Àâ∏√ÿ °‘®¢Õ߇∏Õ “¡“√∂ ¢¬“¬∫√‘°“√‰¥âÀ≈“°À≈“¬ ‚¥¬∏ÿ√°‘®∑’Ë°Ì“≈—ß®–‡ªî¥µ—«æ√âÕ¡æ—π∏¡‘µ√ ∑’√Ë «à ¡‡ªìπ à«πÀπ÷ßË ¢Õß°“√∫√‘°“√™’«µ‘ §π‚ ¥ ‰¥â·°à ∫â“π„√à°“·ø Fitness First ·≈–¡‘ ≈‘≈≈’Ë ‡ªìπµâπ ‡∏Õ¬—ß∫Õ°«à“ ∏ÿ√°‘®·¡™™‘Ë߇µ‘∫‚µÕ¬à“ß¡“°„π µà“ߪ√–‡∑» ‚¥¬‡©æ“– À√—∞Õ‡¡√‘°“ ∑’¡Ë Õ’ µ— √“‡µ‘∫‚µ ∂÷ߪï≈– 60% √«¡∂÷ß„π≠’˪ÿÉπ ´÷Ë߇ªìπ∞“π≈Ÿ°§â“∑’Ë¡’ §ÿ≥¿“æ ‚¥¬¡’°“√„™â∫√‘°“√‡«Á∫‰´µå®—¥À“§Ÿà¡“°∂÷ß 50 % ¢Õß§π‚ ¥∑—ßÈ À¡¥ ¢≥–∑’∫Ë “â π‡√“¡’°“√ Ì“√«® æ∫«à“ §«“¡µâÕß°“√„™â∫√‘°“√¡“°∂÷ß 80% ·µà§«“¡ æ√âÕ¡„™â∫√‘°“√®√‘ß‡æ’¬ß 40% ‡æ√“–¬—ßµ‘¥ªí≠À“ „π¥â“π§à“π‘¬¡·≈–∑—»π§µ‘ ç‡√“µâÕ߇ª≈’¬Ë π®“°∫√‘…∑— ®—¥À“§Ÿ¡à “‡ªìπ∫√‘…∑—  ≈–‚ ¥ ‡æ◊ËÕ≈∫∑—»π§µ‘∑’ˉ¡à¥’¢Õß —ߧ¡‰∑¬ ¢≥–‡¥’¬«°—π°Á®–µâÕßæ—≤𓇫Á∫‰´µå„Àâ¡’∫√‘°“√ πÕ°‡Àπ◊Õ®“°°“√‡ªìπ ◊ËÕ°≈“ß®—∫§Ÿà ·≈–µâÕß„Àâ ∫√‘°“√‚¥¬¬÷¥∂◊Õ®√√¬“∫√√≥ ·≈–»’≈∏√√¡ Ÿß ÿ¥ ¡ÿàß¡—Ëπ‡ªìπ‡«Á∫‰´µå‡æ◊ËÕ§π‚ ¥∑’˵âÕß°“√ √â“ß™’«‘µ§Ÿà ‚¥¬‡©æ“– ¡’§«“¡®√‘ß„® ‡¢â¡ß«¥„π°“√µ√«® Õ∫ §ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–§—¥°√Õߧπé  Ì“À√—∫∞“π ¡“™‘°ºŸâ¡“„™â∫√‘°“√ ‡∏Õ∫Õ°«à“ §π∑’ËÕ“¬ÿπâÕ¬∑’Ë ÿ¥∑’ˇ¢â“¡“‡ªìπ ¡“™‘°¡’Õ“¬ÿ‡√‘Ë¡µâπ ∑’Ë 21 ªï ¢≥–∑’˧π∑’ËÕ“¬ÿ¡“°∑’Ë ÿ¥§◊ÕÀπÿà¡Õ“¬ÿ 59 ªï ºŸâ‡ªìπ‡®â“¢Õß°‘®°“√ºŸâ∑’˪√– ∫§«“¡ Ì“‡√Á®„π™’«‘µ ·µà¿√√¬“‡ ’¬™’«‘µ‰ª·≈â« ‡ªÑ“À¡“¬√–¬–¬“« Ì“À√—∫ Thetruemate. com §◊Õ°“√‡ªìπ —ߧ¡§π‚ ¥ÕÕπ‰≈πå∑’Ë„À≠à¢÷Èπ „πÕ𓧵 πÌ“‰ª Ÿà°“√æ—≤π“√Ÿª·∫∫°“√µ≈“¥·≈– °‘®°√√¡‡æ◊ËÕ„Àâæ—π∏¡‘µ√‡¢â“¡“∑Ì“°“√µ≈“¥ºà“𠇫Á∫‰´µå·Ààßπ’È „π√–¬–¬“«‡∏ÕÀ«—ß«à“ ‡«Á∫‰´µåπ’È®–°â“«¢÷Èπ‰ª µ‘¥Õ—π¥—∫µâπÊ ¢Õ߇ ‘√噇ÕÁπ®‘Èπ Õ¬à“ß google sanook ·≈– youtube π—Ë π ®–‡ªì π ™à Õ ß∑“ß Ì “ §— ≠ ‰ª Ÿ à ° “√ √â “ ß √“¬‰¥â ∑ “ß‚¶…≥“‰¥â Õ ¬à “ ߇ªì π °Õ∫‡ªì π °Ì “ „πÕ𓧵

User Innovation นวัตกรรมทีเ่ กิดจากผูใ ชงาน ºŸâ„™âß“π‡À≈à“π’È·À≈–∑’Ë®–°≈“¬¡“‡ªìπºŸâ √â“ßπ«—µ°√√¡„À⇰‘¥ ‡«Á∫æ—π∑‘ª °Á°≈“¬¡“‡ªìπ·À≈àß®—∫‚°À°¢Õ߇§√◊ËÕß¡◊Õ‰Œ‡∑§µ√«®

การสรางนวัตกรรมที่จะนําไปสูไอเดียใหมเชิงพาณิชยที่มี ‘π§â“„À¡à ∑—ÈßÊ ∑’Ë„π®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ·≈â« Õ“®‰¡à‰¥âµâÕß°“√∑’Ë®–πÌ“‰Õ‡¥’¬  “√√–‡∫‘¥ ¥â«¬°“√·≈°‡ª≈’ˬπ‰Õ‡¥’¬ ¢Õ߇À≈à“ Expert User ∑—Èß §«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â Õ“®‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÀ≈“¬«‘∏’ ‚¥¬«‘∏’Àπ÷Ëß∑’˺¡®–πÌ“¡“ ‡ªìπ‡π◊ÈÕÀ“ Ì“§—≠„π —ª¥“Àåπ’È °Á§◊Õ π«—µ°√√¡∑’ˇ°‘¥®“°ºŸâ„™âß“π ºŸâ„™âß“π À√◊Õ User ¡—°®–‡ªìπºŸâ∑’ˉ¥â —¡º— °—∫º≈‘µ¿—≥±åÀ√◊Õ ∫√‘°“√µà“ßÊ ∑’˺Ÿâº≈‘µπÌ“‡ πÕÕÕ° Ÿàµ≈“¥ ´÷ËßÀ“°æ∫¢âÕ∫°æ√àÕß §«“¡‰¡à –¥«°µà“ßÊ √–À«à“ß°“√„™âß“π ºŸ„â ™âß“π®÷߇ªìπºŸ∑â ®’Ë – “¡“√∂ ™’ÈπÌ“ºŸâº≈‘µ„Àâæ—≤π“ ‘π§â“„À¡à À√◊Õ √â“ßπ«—µ°√√¡„À¡àÊ ¢÷Èπ¡“‰¥â ‚¡‡¥≈∑’ËÕ∏‘∫“¬∑’Ë¡“¢Õßπ«—µ°√√¡∑’ˇ°‘¥¢÷Èπ®“°ºŸâ„™âß“π ‡ªìπ ‚¡‡¥≈摇»…∑’Ë¡—°®–‡°‘¥¢÷Èπ®“°°≈ÿࡺŸâ„™âß“π∑’ˇ√‘Ë¡‡ÀÁ𧫓¡µâÕß°“√ ¢Õßµπ‡Õ߇¡◊ËÕ¡’ª√– ∫°“√≥å°—∫°“√‰¥â„™â ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√ ·≈–  “¡“√∂µÕ∫ πÕߧ«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ‡Õß‚¥¬‡ªìπºŸ∑â ‡’Ë √‘¡Ë µâπ≈ß¡◊Õ æ—≤π“ À√◊Õ¥—¥·ª≈ߪ√—∫ª√ÿß ‘π§â“ π—Èπ¥â«¬µ—«‡Õß „π ¡—¬π’È ‡√“Õ“®‡ÀÁπµ—«Õ¬à“߉¥â®“°°≈ÿࡺŸâ„™âß“π ∑’Ë¡’§«“¡ µâÕß°“√®–‰¥â´ÕßÀ√◊Õ°√–‡ªÜ“ Ì“À√—∫‚∑√»—æ∑å¡◊Õ∂◊Õ∑’˵Õ∫‚®∑¬å §«“¡µâÕß°“√¢Õßµπ‡Õß ·µà‰¡à “¡“√∂À“ ‘π§â“∑’Ë∂Ÿ°„®‰¥â„π ∑âÕßµ≈“¥ °ÁÕ“®µâÕß´◊ÈÕÀ“ ‘π§â“µâπ·∫∫∑’Ë„°≈⇧’¬ß ·≈â«¡“≈ß¡◊Õ ¥—¥·ª≈ߥ⫬µ—«‡Õß ‡™à𠇮“–Àπ⓵à“ß„ÀâæÕ¥’°∫— Àπâ“®Õ À√◊Õ ¥—¥·ª≈ß ÀŸ∑’Ë®–‡°’ˬ«°—∫‡¢Á¡¢—¥¢π“¥∑’˵—«‡Õß„™âÕ¬Ÿà„ÀâæÕ¥’

¢Õßµπ¡“„™â∑Ì“∏ÿ√°‘®‚¥¬µ√ß ·µà‡ªìπ‰Õ‡¥’¬∑’Ë®–∑Ì“„À⇰‘¥¢Õß∑’˵π µâÕß°“√Õ¬“°®–‰¥â‰«â„™â‡Õß §Ì“Õ∏‘∫“¬¢Õß‚¡‡¥≈À√◊Õ∑ƒ…Æ’ π«—µ°√√¡®“°ºŸâ„™âß“ππ’È °Á§◊Õ ºŸâ„™âß“π∑’Ë¡Õ߇ÀÁπ®ÿ¥‚À«à À√◊Õ™àÕß«à“ߢÕߥ’‰´πå (Design Space) ∑’ºË Õ⟠հ·∫∫ ‘π§â“µâπ·∫∫¡Õ߉¡à‡ÀÁπÀ√◊Õ¡Õߢⓡ‰ª °Á®–‡ªìπºŸ‡â µ‘¡ §«“¡§√∫∂â«π¢Õߥ’‰´πå ∑’Ë®–πÌ“‰ª Ÿà§«“¡‡ªìππ«—µ°√√¡¢Õß ‘π§â“ ∑’ˇæ‘Ë¡¢÷Èπ ·≈–ºŸâ„™âß“π‡À≈à“π’È ®–‰¥â√—∫°“√‡√’¬°«à“‡ªìπ ºŸâ„™â∑’Ë¡’§«“¡ ‡™’ˬ«™“≠ (Expert User) À√◊Õ ºŸâ„™âß“π∑’Ë¡’π«—µ°√√¡ (Innovative User À√◊Õ User Innovator) ‡¡◊ËÕ‡°‘¥§«“¡µâÕß°“√∑’˧≈â“¬Ê °—πÀ√◊Õ¡’§«“¡‡°’ˬ«¢âÕ߇™◊ËÕ¡ ‚¬ß°—π„ÀâÀ¡ŸàºŸâ„™âß“π∑’ˇªìπ Expert User À√◊Õ User Innovator ¡“°¢÷πÈ °Á®–∑Ì“„À⇰‘¥ —ߧ¡¢Õß°≈ÿ¡à ºŸ„â ™â (User Innovation Community) ¡“√à«¡·≈°‡ª≈’ˬπ‰Õ‡¥’¬ À√◊Õ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰Õ‡¥’¬„À¡àÊ ‡¢â“‰ª °≈“¬¡“‡ªìπ¥’‰´πå∑≈’Ë ßµ—«·≈–´—∫´âÕπ¡“°¢÷πÈ ®π ‘ßË ∑’√Ë «à ¡°—𧑥√à«¡ °—π¥—¥·ª≈ߢÕß„§√¢Õß¡—π·≈–‡Õ“‰Õ‡¥’¬¢Õßµπ‡Õß¡“·≈°‡ª≈’Ë¬π °—π„π Community ‡ªìπ∑’Ë π„®¢ÕߺŸâ§π„π°≈ÿà¡∑’Ë°«â“ߢ÷Èπ µ—«Õ¬à“ߢÕß —ߧ¡°≈ÿ¡à µà“ßÊ ∫πÕ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ ‡™àπ ÀâÕßµà“ßÊ „π

À≈“¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ√à«¡°—π °≈ÿà¡ —ߧ¡¢ÕߺŸâ„™â∑’ˇ™’ˬ«™“≠π’È °Á®–¥÷ߧ«“¡ π„®¢ÕߺŸâº≈‘µ ∑’¡Ë Õ߇ÀÁπ«à“π«—µ°√√¡À√◊Õ‰Õ‡¥’¬„À¡à∑‡’Ë °‘¥¢÷πÈ Õ“®πÌ“‰ª‡º¬·æ√à„𠇙‘ßæ“≥‘™¬å‰¥â °Á®–‡°‘¥ªØ‘ ¡— æ—π∏å√–À«à“ߺŸ„â ™âß“π°—∫ºŸºâ ≈‘µ (UserManufacturer Interaction) ‚¥¬„π√–¬–·√° °“√‡√‘Ë¡≈ß¡◊Õº≈‘µ  ‘π§â“„π‡™‘ßæ“≥‘™¬å ¡—°®–∑Ì“‚¥¬°√√¡«‘∏’∑’ˉ¡à´—∫´âÕπ ‰¡à‰¥â„™â ‡§√◊ÕË ß®—°√À√◊ÕÕÿª°√≥å∑¡’Ë √’ “§“·æß ∫√‘…∑— ºŸºâ ≈‘µ ¡ÿßà ∑’®Ë –º≈‘µ ‘π§â“ ‡©æ“– Ì“À√—∫≈Ÿ°§â“‡©æ“–°≈ÿà¡∑’Ë¡’§«“¡µâÕß°“√摇»…πÕ°‡Àπ◊Õ‰ª ®“° ‘π§â“¡“µ√∞“π∑’Ë·æ√àÀ≈“¬Õ¬Ÿà·≈â«„πµ≈“¥ ®÷ß°≈“¬¡“‡ªìπ∑’Ë¡“ ‡√’¬°ºŸâº≈‘µ√“¬‡≈Á°Ê (Small Scale Manufacturer) ∑’˺≈‘µ ‘π§â“ ‡©æ“–°≈ÿࡺŸâ„™âß“ππ’È«à“ ‡ªìπºŸâº≈‘µ∑’Ë πÕßµÕ∫‰≈øá ‰µ≈å¢Õß≈Ÿ°§â“ (Life-Style Manufacturer) ´÷Ëß®–‡ªìπºŸâ∑’ËπÌ“‡ πÕπ«—µ°√√¡¢Õß  ‘π§â“À√◊Õ∫√‘°“√ÕÕ° Ÿàµ≈“¥Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ „πÀ≈“¬Ê °√≥’ ºŸâº≈‘µ√“¬‡≈Á°π’È °Á‡°‘¥®“°°“√√«¡µ—«¢Õß°≈ÿà¡ Innovative User π’ˇÕß À“° ‘π§â“¢Õß Life-Style Manufacturer ‡ªìπ∑’Ëπ‘¬¡™¡™Õ∫ ¢Õßµ≈“¥ ¡’¬Õ¥¢“¬∑’ˇµ‘∫‚µ¢÷Èπ‡ªìπ°Õ∫‡ªìπ°Ì“ °Á®–‡°‘¥·√ߥ÷ߥŸ¥

witty@tu.ac.th

ลดคดีอาชญากรรมดวย

Blue Ocean

มีคนสงสัยวา Blue Ocean Strategy (BOS) นอกจาก ®–„™â∑Ì“∏ÿ√°‘®·≈â« ¬—ß„™â°—∫Õߧå°√∑’ˉ¡à¡ÿàßÀ«—ߺ≈°Ì“‰√À√◊Õ Àπà«¬ß“π¿“§√—∞‰¥âÀ√◊Õ‰¡à «—ππ’Ⱥ¡¡’°√≥’»÷°…“°“√„™â BOS ‡æ◊ËÕ≈¥§¥’Õ“™≠“°√√¡∑’ˇ¡◊Õß°—«≈“≈—¡‡ªÕ√å ª√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ ¡“ Ω“°§√—∫ Dr.Dominic Lan À—«Àπâ“·ºπ°«‘®—¬ª√–¬ÿ°µå ¢Õß UCSI Blue Ocean Strategy ∑’˪√–‡∑»¡“‡≈‡´’¬ ‰¥â‡≈à“„ÀâøíßµÕπ‡¢â“ ¡“‡ªìπ«‘∑¬“°√∫√√¬“¬À—«¢âÕ Blue Ocean Strategy „π‡¡◊Õß ‰∑¬‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ°àÕπ ‚¥¬¬°µ—«Õ¬à“ß Ì“π—°ß“πµÌ“√«®·Ààß™“µ‘¢Õß ¡“‡≈‡´’¬∑’ˉ¥âπÌ“ BOS ‰ª„™â‡æ◊ËÕ≈¥Õ“™≠“°√√¡ ·π«∑“ߢÕß BOS ‡ªìπ°“√§‘¥·∫∫πÕ°°√Õ∫‡æ◊ÕË À“§Ì“µÕ∫ ¢Õߪí≠À“·∫∫ Innovation ∑’ˇπâπ°“√ √â“ß¡Ÿ≈§à“‡æ‘Ë¡„ÀâÕߧå°√ ‚¥¬‰¡à‰¥â„™âß∫ª√–¡“≥‡æ‘Ë¡À√◊ÕÕ“®≈¥ß∫ª√–¡“≥≈߉ª‰¥â¥â«¬ ´ÌÈ“  Ì“π—°ß“πµÌ“√«®·Ààß™“µ‘¢Õß¡“‡≈‡´’¬‰¥âÀ“·π«∑“ß∑’Ë®–≈¥ §¥’Õ“™≠“°√√¡„πª√–‡∑» ´÷Ëߪ°µ‘°“√≈¥Õ“™≠“°√√¡®–∑Ì“‚¥¬ ‡æ‘¡Ë ®Ì“π«π‡®â“Àπâ“∑’µË “Ì √«® ·µà°“√‡æ‘¡Ë ‡®â“Àπâ“∑’¬Ë Õà ¡À¡“¬∂÷ß°“√ ‡æ‘Ë¡ß∫ª√–¡“≥‡¢â“‰ª ´÷Ë߉¡à Õ¥§≈âÕß°—∫·π«∑“ߢÕß BOS °≈¬ÿ∑∏å∑∑’Ë “ß Ì“π—°ß“πµÌ“√«®·Ààß™“µ‘¢Õß¡“‡≈‡´’¬πÌ“¡“„™â‚¥¬‰¡à µâÕß‡æ‘¡Ë ®Ì“π«π‡®â“Àπâ“∑’ÀË √◊Õ≈ß∑ÿπ‡æ‘¡Ë °—∫‡∑§‚π‚≈¬’À√◊ÕÕÿª°√≥å Õ–‰√„À¡àÊ ‡≈¬ ∑Ì“‰¥âÕ¬à“߉√ ºŸâÕà“𧑥ÕÕ°‰À¡§√—∫ ? Dr.Dominic ‡≈à“„Àâøíß«à“ ∑“ß Ì“π—°ß“πµÌ“√«®·Ààß™“µ‘ ¡“‡≈‡´’¬ µ—¥ ‘π„®¥Ì“‡π‘π°≈¬ÿ∑∏å 2 ¢âÕ ¢âÕ·√° §◊Õ °“√«‘‡§√“–Àå®ÿ¥À√◊Õæ◊Èπ∑’Ë·≈–‡«≈“∑’ˇ°‘¥ Õ“™≠“°√√¡ ‡æ◊ËÕ„À⇢Ⓞ®¿“æ√«¡«à“∫√‘‡«≥„¥·≈–‡«≈“„¥∑’Ë¡’ Õ“™≠“°√√¡‡°‘¥¡“° ∫√‘‡«≥„¥ ‡«≈“„¥ ∑’Ë¡’ª√–«—µ‘°“√‡°‘¥ Õ“™≠“°√√¡πâÕ¬ ®“°π—Èπ°Á∑Ì“°“√‚¬°¬â“¬Õ—µ√“°Ì“≈—ß ‡®â“Àπâ“∑’Ë µÌ“√«®‡æ‘Ë¡‡¢â“‰ª„π∫√‘‡«≥·≈–‡«≈“∑’ˇ°‘¥Õ“™≠“°√√¡ Ÿß ‚¥¬≈¥ ®Ì“π«π‡®â“Àπâ“∑’Ë„π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’°“√‡°‘¥Õ“™≠“°√√¡µÌË“À√◊Õ¡’§«“¡ ‡ ’ˬߵÌË“ °“√¥Ì“‡π‘π°“√„π≈—°…≥–π’ș૬≈¥ª√‘¡“≥Õ“™≠“°√√¡ „π‡¡◊Õß„À≠àÕ¬à“ß°—«≈“≈—¡‡ªÕ√å ‚¥¬‰¡àµâÕ߇æ‘Ë¡°Ì“≈—ߧπ·≈– ß∫ª√–¡“≥·µàÕ¬à“ß„¥ ¢âÕ∑’Ë Õß §◊Õ ∑“ß Ì“π—°ß“πµÌ“√«®·Ààß™“µ‘¡“‡≈‡´’¬ÕÕ° ª√–°“»Àâ“¡‡®â“Àπâ“∑’˵̓√«®„π∑ÿ°Àπ૬ߓπ √«¡∑—È߇®â“Àπâ“∑’Ë µÌ“√«®∑’Ë∑Ì“ß“π„π à«π¢Õß Ì“π—°ß“π ‰¡à„Àâ„™âæ“Àπ– à«πµ—« ‡¥‘π∑“ß¡“∑Ì“ß“π „Àâ„™â√∂ “∏“√≥–‡∑à“π—Èπ ∑Ì“„Àâ„π™à«ß‡«≈“ ‡√àߥà«π∑—È߇™â“·≈–‡¬Áπ µÌ“√«®¡“‡≈‡´’¬„π™ÿ¥µÌ“√«®®–ª√“°Øµ—« Õ¬Ÿàµ“¡ªÑ“¬√∂‡¡≈å √∂ “∏“√≥–·≈–‡¥‘πÕ¬Ÿà‡µÁ¡‡¡◊Õß °“√ª√“°Ø µ—«¢Õߵ̓√«®„π∑’Ë “∏“√≥–„π™à«ß‡«≈“‡√àߥà«π∑Ì“„À⇰‘¥º≈∑“ß ®‘µ«‘∑¬“°—∫ª√–™“™π ª√–™“™π‡ÀÁπ·≈â«√Ÿâ ÷°Õÿàπ„®«à“¡’µÌ“√«®Õ¬Ÿà ‡¬Õ– ‡æ√“–‡ÀÁπÕ¬Ÿµà “¡∑’ Ë “∏“√≥– ·≈–√Ÿ â °÷ «à“¡’µ“Ì √«®‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ °«à“ ‡¥‘¡‡æ√“–µÌ“√«®ÕÕ°¡“„Àâ‡ÀÁπ„π‡«≈“∑Ì“ß“π·≈–°≈—∫∫â“π ∑—ÈßÊ ∑’Ë®√‘ßÊ ·≈⫵̓√«¡¡’Õ¬Ÿà‡∑à“‡¥‘¡ ·µàÕÕ°¡“ª√“°Øµ—«„π ∑’Ë “∏“√≥–„π‡«≈“∑’Ë¡’ºŸâ§π§—∫§—Ëß  Ì“À√—∫æ«°Õ“™≠“°√°Á‡°√ß°≈—«∑’Ë®–°àÕ‡Àµÿ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“¡’ µÌ“√«®Õ¬Ÿà∑ÿ°∑’Ë ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“߬‘Ë߇«≈“∑’˧π§—∫§—ËßÕ¬à“ß™à«ß‡™â“ ·≈–‡¬Áπ °“√°Ì“Àπ¥°≈¬ÿ∑∏å 2 ¢âÕπ’È ∑Ì“„Àâªí≠À“Õ“™≠“°√√¡≈¥ ≈ß ‚¥¬‰¡àµÕâ ß ‘πÈ ‡ª≈◊Õßß∫ª√–¡“≥‰ª°—∫‡∑§‚π‚≈¬’ °≈âÕß«ß®√ªî¥ (∑’µË ‘¥·≈â«°Á®∫— §π√⓬‰¡à§Õà ¬‰¥â ‡æ√“–‡«≈“°àÕ‡Àµÿ∑’‰√ °≈âÕ߇ ’¬ ∑ÿ°∑’) ‡ÀÁπ‰À¡§√—∫«à“ BOS À“°πÌ“¡“„™â„À⇪ìπ °Á “¡“√∂πÌ“ ¡“„™â„À⇪ìπª√–‚¬™πå™«à ¬·°âª≠ í À“„Àâ°∫— ª√–‡∑»™“µ‘‰¥â ·≈â« µÌ“√«®‰∑¬≈–§√—∫æ√âÕ¡®– Blue Ocean ·≈â«À√◊Õ¬—ß

√».«‘∑«— √ÿà߇√◊Õߺ≈ Õ“®“√¬å §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å·≈–°“√∫—≠™’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å ∑’ªË √÷°…“„π Blue Ocean Strategy Thailand µ—«·∑π ∑’ˉ¥â√—∫≈‘¢ ‘∑∏‘Ï®“° The Blue Ocean Strategy Regional Center Asia Pacific „π¥â“π°“√„Àâ∫√‘°“√∑’˪√÷°…“ ·≈–„Àâ §«“¡√Ÿ‡â æ◊ÕË æ—≤π“∏ÿ√°‘®¿“¬„µâÀ≈—° Ÿµ√·≈–‡§√◊ÕË ß¡◊Õ¢Õß Blue Ocean : www.blueocean-thailand.com

„Àâ∫√‘…—∑„À≠à ∑’Ë¡’°Ì“≈—ß∑ÿπ Ÿß À—π¡“„À⧫“¡ π„® ‚¥¬°“√≈ß∑ÿπ∑’Ë ¡“°¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„™â‡∑§‚π‚≈¬’ À√◊Õ ‡§√◊ËÕß®—°√∑’Ë¡’√“§“·æߢ÷Èπ¡“∑Ì“°“√ º≈‘µ ‘π§â“π—ÈπÊ ‡æ◊ËÕ √â“߬ե¢“¬·≈–º≈°Ì“‰√¡“°¢÷Èπ ∫√‘…—∑„À≠à∑’˵“¡‡¢â“¡“Õ“»—¬‰Õ‡¥’¬∑’ˉ¥â¡“®“° Expert User ·≈– ºŸâº≈‘µ¢π“¥‡≈Á° „π‚¡‡¥≈π’È®–‡√’¬°«à“‡ªìπ Established Manufacturer ´÷ßË  “¡“√∂º≈‘µ ‘π§â“ÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ®Ì“π«π¡“° ·≈– ‡¢â“∂÷ߺŸâ„™â∑’ˇªìπ§π°≈ÿà¡„À≠à‰¥â∑—Ë«∂÷ß¡“°¢÷Èπ ∑Ì“„Àâµ≈“¥√Ÿâ®—° ‘π§â“ ∑’ˇªìππ«—µ°√√¡π’È¡“°¢÷Èπ ®π°≈“¬‡ªìπ ‘π§â“¡“µ√∞“π∑—Ë«‰ª ∑’ˉ¥â√—∫ °“√¬Õ¡√—∫¢Õßµ≈“¥ „π¿“…“¢Õß°“√∫√‘À“√®—¥°“√π«—µ°√√¡ ®– ‡√’¬°¢—ÈπµÕππ’È«à“  ‘π§â“π—Èπ‰¥â°â“«‡¢â“ Ÿà¿“«–¢Õß√Ÿª·∫∫∑’ˬա√—∫ ¢Õßµ≈“¥ À√◊Õ Dominant Design °Á®–‡ªìπ·√ß°√–µÿâπ„À⇰‘¥°“√  √â“ßπ«—µ°√√¡„À¡àÊ ¢÷Èπ¡“∑¥·∑𠇪ìπ«—Ø®—°√ µàÕ‰ª «‘™“°“√¥â“ππ«—µ°√√¡®÷߬—߇ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëπà“ π„® Ì“À√—∫°“√ »÷°…“‡√’¬π√Ÿâ¢Õßπ—°∫√‘À“√·≈–ºŸâª√–°Õ∫°“√ ¡—¬„À¡à ∑’Ë®–µâÕß °â“«„Àâ∑—π°—∫¬ÿ§ ¡—¬Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ¥√.‡√«—µ µ—𵬓πππ∑å ‡™’ˬ«™“≠¥â“π∏ÿ√°‘®‡Õ ‡ÕÁ¡Õ’ ®∫ª√‘≠≠“‚∑  Ì“À√—∫ºŸâ∫√‘À“√√ÿàπ∑’Ë 13 §≥–æ“≥‘™¬»“ µ√å ·≈–°“√∫—≠™’ ¡À“«‘∑¬“≈—¬∏√√¡»“ µ√å ç∫∑§«“¡π’ȇªì𧫓¡§‘¥‡ÀÁπ à«πµ—«¢ÕߺŸâ‡¢’¬π ‰¡à‡°’ˬ«¢âÕß°—∫Àπ૬ߓπ∑’Ë —ß°—¥é


6

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

“SET Index จะปรับลดลงอีกมากน้อยแค่ไหน ผมมองว่าไม่น่าจะลดลงต�่ำกว่า 900 จุด โดยดูจากค่า Forward P/E ในปัจจุบันที่ 11.4 เท่า ซึ่งต�ำ่ กว่าค่า Forward P/E ของตลาดหุ้นในภูมิภาคอยู่ประมาณ 4%...ผมมองว่าการปรับฐานในช่วงนี้เป็น Healthy Correction ท่านที่ยังไม่มีหุ้นก็ยังไม่ต้องรีบซื้อค่อยๆ ทยอยซื้อ น่าจะดีกว่า โดยเน้นหุ้นที่ปันผลสูง ส่วนนักลงทุนระยะยาวที่มีหุ้นอยู่ก็ ไม่ต้องตกใจรีบขาย ผมมั่นใจว่าตลาดจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังครับ” ไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

‘ตั๋วแลกเงิน’ ทางเลือกการออม รับผลตอบแทนสูง สวัสดีครับ ต้นปีทผี่ า่ นมา เศรษฐกิจบ้านเราเริม่ ปรับตัวไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ เห็นได้จาก

ตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจไทย อาทิ การเติบโตของจีดีพี การเติบโตของภาค อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการลงทุนด้านสาธารณูปโภคจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ จะเกิดขึ้นในปีนี้อย่างต่อเนื่อง แน่นอนครับว่า เมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น การลงทุนมีมากขึ้น ภาคสถาบันการเงิน ต่างๆ เช่นธนาคารพาณิชย์ จึงมีผลการด�ำเนินงานที่ดี มีการเติบโตสูงทั้งในด้านของ สินเชือ่ และเงินฝาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงทีด่ อกเบีย้ อยูใ่ นช่วงขาขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เช่นนี้ นับว่าเป็นช่วงเวลานาทีทอง ทีแ่ ต่ละแบงก์ตา่ งก็พยายามหากลยุทธ์ตา่ งๆ ออกมา แข่งขันระดมเงินฝาก เพื่อขยายฐานลูกค้าเงินฝาก โดยเฉพาะการแข่งขันในเรื่องของ อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเราจึงเห็นการแข่งขันมีความคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะจาก ลูกค้าที่มีวงเงินฝากสูง เช่น วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาทขึ้นไป โดยนอกจากบัญชีเงินฝาก ประจ�ำที่เริ่มกลับมาคึกคักด้วยการให้อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นแล้ว อีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง ที่แต่ละแบงก์นิยมน�ำเสนอในช่วงนี้คือ ตั๋วแลกเงิน หรือ บีอี โดยให้อัตราดอกเบี้ย พิเศษที่สูงกว่าเงินฝากทั่วไปอีกเล็กน้อย ตั๋วแลกเงินจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส�ำหรับ ท่านผูอ้ า่ นทีต่ อ้ งการออมเงินและได้รบั ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ ในปัจจุบนั เราจะเห็นว่า มีธนาคารบางแห่งให้อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงินค่อนข้างสูง อาทิ บีอี อายุ 3 เดือน ให้ดอกเบี้ย 2% ต่อปี บีอี อายุ 6 เดือน ให้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี บีอี อายุ 1 ปี ให้ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี เป็นต้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำ 3 -12 เดือน โดยเฉลี่ยยังให้อัตราดอกเบี้ยในระดับที่ต�่ำไม่ถึง 2% ทั้งนี้การออมด้วยการซื้อตั๋วแลกเงินอาจมีข้อจ�ำกัดอยู่บ้าง เนื่องจากตั๋ว แลกเงินไม่ได้รบั ความคุม้ ครองจากสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก ต่างจากเงินฝากทัว่ ไปทีไ่ ด้ รับความคุม้ ครองเต็มจ�ำนวน โดยการทยอยลดวงเงินคุม้ ครองเงินฝากจะเริม่ ลดวงเงิน คุ้มครองลงในปีนี้เป็นปีแรก โดยตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 54 - 10 ส.ค. 55 นี้ เงินฝาก ทุกบัญชีภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝาก จะได้รับความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท และหลังจากวันที่ 11 ส.ค. 55 เป็นต้นไป จะได้รับความคุ้มครองในวงเงิน ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยทัง้ นีห้ ากมีสถาบันการเงินใดต้องปิดกิจการไป สถาบันคุม้ ครอง เงินฝากจะจ่ายคืนให้ผู้ฝากเงิน ตามวงเงินที่ได้รับการคุ้มครองไว้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม โอกาสที่สถาบันการเงินจะต้องปิดกิจการ และไม่สามารถจ่ายคืน เงินฝากได้มโี อกาสเกิดขึน้ น้อยมาก ประกอบกับปัจจุบนั จ�ำนวนผูฝ้ ากเงินทีม่ เี งินฝากเกิน 50 ล้านบาท ยังมีอยู่น้อยอีกทั้งผู้ฝากเงินเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ ลงทุน สามารถบริหารเงินของตนเองได้เป็นอย่างดี จึงเชือ่ มัน่ ว่าการลดวงเงินคุม้ ครอง ที่จะเกิดขึ้นจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อระบบการเงิน การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากดังกล่าว จะท�ำให้เงินฝากมีลักษณะคล้ายตั๋ว แลกเงินมากขึ้น นั่นคือไม่ได้รับความคุ้มครอง ขณะที่ตั๋วแลกเงินยังได้รับดอกเบี้ย ที่จูงใจกว่า ตั๋วแลกเงินจึงเป็นอีกทางเลือกส�ำหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงจาก การออม โดยท่านที่สนใจลงทุนซื้อตั๋วแลกเงินคู่ไปกับการฝากเงิน ก็เป็นอีกทางเลือก ที่ดี อีกทั้งยังเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนจากการ ออมที่น่าสนใจไม่น้อยครับ หากท่านใดมีขอ้ ข้องใจเกีย่ วกับการวางแผนการเงินของตนเอง สามารถส่งค�ำถาม ของท่านมาได้ที่ pr.tisco@gmail.com พบกันใหม่ตอนต่อไปครับ www.tiscowealth.com

Mission CEO ฉบับที่ 349 ประจ�ำ

ธนะชัย สันติชัยกูล

วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2554  ธนะชัย สันติชัยกูล ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ.เนชัน่ มัลติมเี ดีย กรุป๊ เปิดเผย ว่า ในปีนบี้ ริษทั ตัง้ เป้ารายได้เติบโต 10-15% และก�ำไรสุทธิจะไม่นอ้ ยกว่าปี 2553 ภายใต้ สมมติฐานเศรษฐกิจขยายตัว 4-5% แม้ในปี 2553 เนชัน่ จะเติบโตสูงมีกำ� ไรสุทธิ 313 ล้าน บาท โดยมีกำ� ไรจากการด�ำเนินงาน 107 ล้าน บาท แต่ยงั ไม่สามารถจ่ายปันผลได้เนือ่ งจาก ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ 789 ล้านบาท ล่าสุด เนชั่นได้จัดตั้งบริษัทใหม่ชื่อบริษัท เนชั่น ยู เพื่ อ รองรั บ การท� ำ ธุ ร กิ จ ด้ า นการศึ ก ษา

แนวต้านส�ำคัญ 1,000-1,010 จุด

1. การวัดระยะถอยกลับ (Fibonacci

Retracement) โดยก�ำหนดจุดสูงสุด (H = 1,056.44 จุด), จุดต�่ำสุด (L= 937.06 จุด) จะได้ค่า 61.8% = 982.66 จุด, 50% = 996.75 จุด, 38.2% = 1,010.84 จุด ตาม ล�ำดับ ช่วงนี้ SET ได้รีบาวด์ขึ้นไปก�ำลัง ทดสอบแนวต้าน 50% ที่ 995 - 997 จุด ว่าจะสามารถยืนอยู่ได้หรือไม่ หากยืนอยู่ ได้ มีโอกาสลุน้ ดัชนีไปต่อ แนวต้านถัดไป ที่ 1,010, 1,020, 1,035 จุด ตามล�ำดับ แต่ถา้ ยืน 980 - 985 จุด ไม่อยูต่ อ้ งระวัง การปรับฐานรุนแรง ช่วงนี้ให้ดูว่าแรงซื้อ ต่างชาติจะต่อเนื่องหรือไม่ จึงยังไม่อยาก มองแนวต้านบริเวณจุดสูงสุดเดิม 1,055, 1,100, 1,150 จุด ตามล�ำดับ 2. จากการลาก เส้ น แนวโน้ ม ขาลง (Down Trend) จากจุดสูงสุด (H = 1,056.44) วันที่ 6/1/2011 ผ่าน H2 = 1,034.80 จุด จะพบว่าแนวต้านทางเส้นแนวโน้ม อยู่ที่ 989 - 990 จุด ซึ่ง SET สามารถ ตีผ่านแนวต้าน 990 จุดขึ้นมาได้ และ ก�ำลังทดสอบแนวต้านจุดสูงสุดเดิม 9951,000 จุด ได้ ถ้ายืนเหนือได้ (คือ ไม่ควร ให้หลุด 985 - 990 - 995 ลงมา) แสดงถึง ตลาดหุน้ เริม่ กลับเข้าสูภ่ าวะปกติ และจาก การลากเส้นคู่ขนานโดยก�ำหนดจุดต�่ำสุด (1,002.07 จุด) จะเห็นว่า ช่วงแรกที่ดัชนี ปรับตัวลดลงมาชนแนวรับทางเส้นแนว โน้มขาลงที่ 950.61 จุด พอดีๆ ก่อนที่จะ รีบาวด์ระยะสั้นขึ้นมา แล้วจึงมีจุดต�่ำสุด ใหม่ (New Low) ที่ 937.06 จุด สุดท้าย ได้รีบาวด์ ขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ 995-1,000 จุด ดังเช่นปัจจุบัน 3. SET Daily เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 5 วัน = 979 จุด, 10 วัน = 976 จุด, 25 วัน = 984จุด, 75 วัน = 990 จุด, 200 วัน = 924 จุด ตามล�ำดับ จะ พบว่า หลังจาก SET หลุดแนวรับ EMA 75 วัน (1,000 จุด) ลงมาได้เกิดแรงขาย อย่างรุนแรง และได้เกิดสัญญาณเชิงลบ (Dead cross) คือ EMA น้อยวันตัดมากวัน กว่าลงมา แนวรับ 950 จุดครัง้ แรก รับอยู่ แต่ครั้งที่ 2 รับไม่อยู่ ได้เกิดจุดต�ำ่ สุดใหม่ (937.06 จุด) หลังจากนั้นได้มีรีบาวด์ขึ้น มาใหม่ จนกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5. 10 วันขึ้นมา (976 - 980 จุด โดยประมาณ) และ ได้กลับมายืนเหนือ เส้นค่าเฉลีย่ EMA 25, 75 วัน (985 - 990

ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เรียกช�ำระ 25 ล้านบาท เนชั่นถือหุ้นใหญ่ 55% ส่วน ทีเ่ หลือเป็นพันธมิตรคือมหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์ และเสริมสิน สมะลาภา ส�ำหรับ ความคืบหน้าในการน�ำบริษทั กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย (น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ) เข้าตลาดหุ้น นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างธุรกิจ คงใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง  นพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรโี ฮลดิง้ เปิดเผย ว่า ปีนี้ บริษัทจัดสรรงบลงทุนไว้ประมาณ 1.8 หมืน่ ล้านบาท แบ่งเป็นการซือ้ โรงไฟฟ้า ขนาดใหญ่ในต่างประเทศ 1-2 โครงการ จะเห็นความชัดเจนในครึ่งปีหลังคาดใช้เงิน ลงทุนประมาณ 1 หมืน่ ล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือ จะเป็นการลงทุนในโครงการเดิม ขณะเดียวกัน บริษัทจะเข้าร่วมทุนโครงการ SPP&VSPP ประมาณ 4 โครงการ และโครงการพลังงาน

SET INDEX - SET9

จุด) เราต้องมาลุ้นว่าจะยืนเหนือแนวรับ ส�ำคัญนี้ อย่างต่อเนือ่ งได้หรือเปล่า หาก ยืนเหนือได้ตลอด ตลาดหุน้ มีโอกาสพลิก กลับไปยืนเป็นขาขึ้นใหม่ได้อีกรอบและ จะเกิด Golden cross แบบกระจุกตัว อีกครัง้ หรือไม่ หากเกิด ตลาดหุน้ อาจจะตี กลับรุนแรงได้ น่าสนใจติดตามดูให้ดคี รับ 4.SET Weekly โดย EMA 5 week = 1,000 จุด, 10 week = 1,006 จุด, 25 week = 973 จุด, 75 week = 852 จุดและ EMA200 week = 751 จุด ตามล�ำดับ หลังจาก SET หลุดแนวรับ EMA 5, 10 week (1,000 - 1,006 จุด) จนตกต�ำ่ กว่า EMA 25 week (973 จุด) ปัจจุบนั ได้ตกี ลับ มายืนเหนือ 973 จุด ปิดที่ 984.78 จุด 5.จากการดูหุ้นที่ติด Most Active จะ พบว่า เม็ดเงินเข้าที่หุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่ม พลังงาน,แบงก์ใหญ่, ปิโตรเคมี เป็นหลัก ส่วนกลุม่ อืน่ ๆ เป็นแค่กลุม่ ตัวตาม ทีต่ ลาด มีรีบาวด์ ก็รีบาวด์ตามเท่านั้นเอง หากเรา จะเล่นตามฝรั่งดูหุ้น BANPU, PTT, PTTEP, TOP, PTTCH, IVL, SCC, CPALL, BGH ส่วนหุ้นเก็งก�ำไรดู PTL, JAS, LPN, DTAC, SPALI, TTA, SAMART, HEMRAJ เป็นหลัก 6. SET Weekly โดย EMA 5 week = 987.65 จุด, 10 week = 995.84 จุด, 25 week = 973 จุด, 75 week = 858 จุดและ EMA200 week = 756 จุด ตามล�ำดับ หลังจาก SET หลุดแนวรับ EMA 5, 10 week (1,000 - 1,006 จุด) จนตกต�ำ่ กว่า

ทดแทนประมาณ 10 โครงการ ซึ่งท�ำให้ ก�ำลังผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น ของบริษัทเพิ่มขึ้นอีกจากปัจจุบันที่มีอยู่ 5,500 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าทีเ่ ดินเครือ่ ง แล้ว 4,500 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ ระหว่างการพัฒนา 1,000 เมกะวัตต์ ปัจจุบนั บริษทั มีเงินสดในมือประมาณ 1 หมืน่ ล้าน บาท และมีวงเงินที่สามารถออกหุ้นกู้ได้ เป็นวงเงิน 7.5 พันล้านบาท  วิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ.อั่งเปา แอสเสท เจ้าของ โครงการณุศาศิริ เปิดเผยว่า ในปี 2553 บริษัทสามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตามแผน ทีว่ างไว้ สามารถสร้างรายได้รวมกว่า 630 ล้านบาท ในปี 2554 บริษัทวางโมเดล รายได้ไว้ทคี่ อนโดมิเนียม 60% และบ้านเดีย่ ว 40% และในเดือนเมษายนนีจ้ ะมีการประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อเตรียมความพร้อมกลับเข้า เทรดในตลาดหลักทรัพย์อกี ครัง้ และในช่วง ครึ่งปีหลัง 2554 บริษัทจะปรับกลยุทธ์ ในการพัฒนาโครงการป้อนสู่ตลาดให้ หลากหลายยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ตอบรั บ กระแส พฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีห่ นั มาซือ้ บ้านหรือคอนโด รอบนอกมากกว่าใจกลางเมือง บริษัทจะ สานต่อกลยุทธ์การพัฒนาโครงการในแบบ มอบความสะดวกสบายครบครันภายใน โครงการผ่าน “คอมมิวนิตี้ มอลล์” เพือ่ ง่าย

อัศนี ชันทอง

ช่วงนี้ดัชนีมี แนวต้านส�ำคัญที่ 1,000-1,010 จุด หากยืนเหนือ ไม่ได้ ขายหุ้น ลดพอร์ตเอา เงินสดมาติดตัว ไว้ก่อน EMA 25 week (973 จุด) ปัจจุบัน ได้ตี กลับมายืนเหนือ 985 - 990 จุด ปิดที่ 995.57จุด ขณะที่ Indicators (MACD, 14RSI) ยังไม่สั่งเป็นสัญญาณซื้อขึ้นมา เลย ดังนั้นช่วงนี้ดัชนีมีแนวต้านส�ำคัญ ที่ 1,000 - 1,010 จุด หากยืนเหนือไม่ได้ ขายหุน้ ลดพอร์ตเอาเงินสดมาติดตัวไว้กอ่ น หากมีปรับตัวลดลงต�่ำกว่าที่เราขายชอร์ต เอาไว้ (Short Against Port) ให้ทยอย ซื้อหุ้นคืนเข้าพอร์ต 7. การวัดระยะเป้าหมาย (Fibonacci Retracement) โดยก�ำหนด จุดสูงสุด ที่

ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า  โศภชา ด�ำรงปิยวุฒิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง เปิดเผยว่า บริษัท ตัง้ เป้ารายได้ปี 2554 เติบโตไม่ตำ�่ กว่า 15% จากปี 2553 ทีม่ รี ายได้รวม 1,300 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ 123 ล้านบาท เนือ่ งจากทยอย รับรูร้ ายได้จากงานในมือทัง้ ในส่วนของภาค รัฐและเอกชน รวมถึงงานจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีงานที่จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ ในปีนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท และอยู่ ระหว่างการเจรจาและรอการเซ็นสัญญา อีกประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะที่ความ คืบหน้าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฟส 2 ขนาด 4.4 เมกะวัตต์ ขณะนี้อยู่ระหว่าง ปรับปรุงพืน้ ทีค่ าดว่าในเร็วๆ นีน้ า่ จะเริม่ ด�ำเนิน การตามขัน้ ตอนได้ นอกจากนีท้ ปี่ ระชุมคณะ กรรมการบริษทั มีมติอนุมตั จิ า่ ยเงินปันส�ำหรับ ผลการด�ำเนินงานงวดปี 2553 ในอัตราหุ้น ละ 0.075 บาท  อัศนี ชันทอง กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร เปิดเผยว่า บริษทั ตัง้ เป้า ยอดขายในปี 2554 จะเติบโตเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2553 ที่มีรายได้จากการขาย 3,304 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ 453 ล้านบาท โดยมี ปัจจัยหนุนจากการรับรู้รายได้ของสายการ ผลิต NT 9 ซึ่งเน้นผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 500 ล้าน บาท นอกจากนี้ ยังลงทุนอีก 50 ล้านบาท ขยายการผลิตกระเบื้องคอนกรีตอีก 20% ซึง่ จะเข้ามาช่วยเพิม่ ยอดขายประมาณ 100 ล้านบาท ขณะที่แผนการลงทุนขยายการ ผลิตที่ 10 ซึ่งเป็นไลน์การผลิตสินค้าไม้ฝา เป็นหลักจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสสองปี 2555 โดยคาดว่าจะสามารถด�ำเนินงาน และทยอยรับรู้รายได้ในปี 2556 ในปีนี้ บริษัทยังได้ปรับภาพลักษณ์เริ่มตั้งแต่ เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ ให้สอดรับกับ นโยบายในระยะยาวที่จะมีผลิตภัณฑ์ หลากหลายมากขึ้น  ชุตม ิ า ตัง้ มติธรรม ผูช้ ว่ ยกรรมการ ผูจ้ ดั การ บมจ.มัน่ คงเคหะการ เปิดเผย ว่า ปีนี้บริษัทมีแผนเปิดขายโครงการ ใหม่ 5 โครงการรวมมูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยจะเปิดในช่วงไตรมาส 1 จ�ำนวน 2 โครงการ มูลค่า 1,340 ล้านบาท ส่วนไตรมาส 2 จะเปิดตัว 1 โครงการมูลค่า

1,056.44 จุด, จุดต�่ำสุด (666.81 จุด) จะ ได้ 38.2% = 907.6 จุด, 50% = 861.63 จุด, 61.8% = 815.65 จุด ตามล�ำดับนั่น คือ หากดัชนีปรับตัวลดลงรุนแรงอีกครั้ง และหากแนวรับส�ำคัญ 970, 950, 940 จุด ตามล�ำดับรับไม่อยู่ ให้รอเป้าหมาย 900-907 จุด ตามล�ำดับ เป็นแนวรับ 38.2% และเป็นแนวรับทางจิตวิทยาด้วย แต่ถา้ บริเวณ 937-940 สามารถรับอยูไ่ ด้ เป็นปัจจัยเชิงบวกทันที 8. ช่วงนี้ถ้าใครอยากจะเข้าไปลงทุนแบบ เก็งก�ำไรระยะสั้น แล้วมีกฎตัดขาดทุน 5 - 10 % ถ้าปฏิบตั ไิ ด้ พอร์ตจะมีสภาพคล่อง ไม่ตดิ หุน้ จะได้คดิ กลยุทธ์ใหม่ๆ ออก แต่ถา้ ใครตัดขายขาดทุนไม่เป็นการลงทุนในช่วง นี้ มีความเสี่ยงมากๆ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็น่า จะหลีกเลี่ยง หรือ ใครที่ไม่ชอบขายท�ำ ก�ำไรระยะสั้นก็อันตรายอยู่ดี เข้าออกเร็ว ดีกว่าครับ 9. สรุปช่วงนี้กระแสเงินทุนไหลกลับเข้า ตลาดเป็นตัวกระตุ้นให้ตลาดหุ้นกลับมา คึกคักอีกรอบ คอยดูวา่ ค่าเงินบาทจะแข็งค่า เกิน 30.40 - 30.50 บาท/ดอลลาร์หรือ ไม่ หากแข็งค่าและต่างชาติยังคงซื้อหุ้น ขนาดใหญ่กลับอย่างต่อเนื่องให้ถือหุ้น ไว้ก่อน, และถ้ายืนเหนือ 995-1,000 จุดขึ้นไปได้ ลุ้นแนวต้านถัดไป 1,010, 1,020, 1,035 จุด ถ้าต่างชาติซอื้ กลับสุทธิ 5,000-8,000 ล้านบาท/วัน ค่อยไปดูแนว ต้านบริเวณ 1,055, 1,100, 1,150 จุด ตามล�ำดับเลือกซือ้ หุน้ ตามข้อ 5. เป็นหลัก ข้อส�ำคัญดัชนีไม่ควรหลุดต�่ำกว่า 985990 จุดลงมา ถือว่าตลาดหุ้นเริ่มต้นสู่ วันสดใสใหม่อีกครั้ง คุณฉุยเปิดหลักสูตร ไต่บันไดเซียน รุ่นที่ 7: เรียน 5 วันเต็ม ศุกร์, เสาร์,อาทิตย์, จันทร์, อังคาร ที่ 22-26 เม.ย. 2554 เวลา 8.3017.00 น. ทุกวัน ใช้โปรแกรม Apex-IRS คอมพิวเตอร์ 1 คน/ เครื่อง โทรศัพท์ส�ำรองที่นั่งด่วน ก่อนโอนเงินที่คุณฉุยและทีมงาน 081-441-3638, 02-646-9652-3 เรียนที่อาคาร Soft Ware Park ชั้น 3 เช่นเดิม

500 ล้านบาท และในช่วงไตรมาส 4 จะเปิดตัว อีก 2 โครงการมูลค่า 2,200 ล้านบาท และ ในปีนตี้ งั้ งบประมาณในการซือ้ ทีด่ นิ ที่ 1,000 ล้านบาท ปีนบี้ ริษทั ตัง้ เป้าหมายรายได้เติบโต 15% คาดจะรับรู้รายได้ 3,000 ล้านบาท จากปีกอ่ นรับรูร้ ายได้ 2,626 ล้านบาท ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2553 มียอดขายรอโอน (backlog) ประมาณ 600 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้ รายได้ในปีนี้ และปัจจุบนั ยังมีโครงการทีอ่ ยู่ ระหว่างการขาย 15 โครงการ รวมมูลค่า โครงการ 3,563 ล้านบาท  อรพิน ศิริจิตเกษม ผู้จัดการทั่วไปสาย พัฒนาตลาดลูกค้าสัมพันธ์ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เปิดเผยว่า บริษทั ตัง้ เป้ายอดขายปี 2554 เติบโตมากกว่า 10% จากปี 2553 ซึง่ บริษทั มีแผนเปิดสาขาเพิม่ อีก 4-5 สาขาในปีนี้ จากปัจจุบันที่มี 40 สาขา โดยสาขาใหม่ จะพิจารณาพืน้ ทีใ่ นจ.ฉะเชิงเทรา, สุพรรณบุร,ี ร้อยเอ็ด ส่วนอีก 2 สาขา ยังอยู่ในระหว่าง การเลือกพื้นที่ คาดว่างบลงทุนในแต่ละ สาขาจะอยู่ที่ประมาณ 400-500 ล้านบาท และในวันที่ 26 มี.ค.นี้ สาขาฉะเชิงเทรา จะเปิดด�ำเนินการเป็นสาขาใหม่แห่งแรก ในปีนี้ ส่วนการขยายสาขาไปในต่างประเทศ ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างเตรียมงานเพือ่ เปิดสาขา ในประเทศมาเลเซีย ร่วมลงทุนกับทาง พันธมิตรท้องถิน่ คาดว่าจะใช้งบลงทุน 500-600 ล้านบาท จะเปิดให้บริการได้ภายในปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า  อนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอส ล็อกซอินโฟ เปิดเผยว่า ทิศทาง การด�ำเนินธุรกิจปีนจี้ ะเน้นการสร้างรายได้จาก กลุม่ ธุรกิจโมบาย คอนเทนท์เป็นหลัก เนือ่ งจาก ยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง ต่างกับธุรกิจ กลุ่มเยลโล่ เพจเจส (สมุดหน้าเหลือง) ซึ่ง ปัจจุบันมีรายได้ลดลงต่อเนื่อง ส่วนธุรกิจ อินเทอร์เน็ตก็ยังพอมีตลาดในกลุ่มลูกค้า องค์กร ส�ำหรับกลุ่มสมุดหน้าเหลืองปีนี้ เตรียมแผนปรับปรุงโดยจะเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ คาดว่าจะเป็นเว็บไซต์ในกลุ่มเดียวกับเว็บ เยลโล่ เพจเจส แต่จะเน้นตอบสนองการใช้งาน เฉพาะกลุม่ มากขึน้ และหาข้อมูลได้งา่ ย โดย ปีนี้ จะใช้งบลงทุนรวมทุกธุรกิจ 60-70 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มรายได้คาดปีนี้จะโต ไม่มากนักเมือ่ เทียบกับปี 2553 แต่ยงั คาดการณ์ ว่าก�ำไรจะยังสามารถเติบโตได้เกิน 10%


ถนนนักลงทุน

วันที่ 21 กุมภาพันธ 2554

วงเงินคุมครองเงินฝาก ของประเทศตางๆ ขอมูล ณ กรกฎาคม 2553

หมายเหตุ: ตั้งแตวันที่ 11 ส.ค.2555 เปนตนไป ประเทศไทยคุมครองไมเกิน 1 ลานบาท ที่มา: สถาบันคุมครองเงินฝาก (สคฝ.)

°“√≈ß∑ÿπ‰¡àµà“ß®“° »‘≈ª–°“√ ù®’∫À≠‘ßû °àÕπ𗥇¥∑ “« ∂Ⓣ¡àÕ¬“°‡ªìπ ù«—«û ‚¥πÀ≠‘ßÀ≈Õ°°‘πÀ≠â“ ®πµ—ߧåÀ¡¥°√–‡ªÜ“ ®ß¡’ ù µ‘û °àÕπ ù µ“√å∑û ผานมาเกือบ 2เดือนเลนหุนปกระตาย 牡àÀ¡Ÿé ‡À¡◊Õπªï∑’˺à“π¡“ ç‡«âé ∫—≥±‘µ ‚™µ‘ « √√≥æ√ π—°‡≈àπÀÿâπ‚π‡π¡·µàΩï¡◊Õ ®—¥®â“π«“ß·ºπª√—∫æÕ√嵉«â·≈â« ªïπ’ȇ«âµ—Èß„® ®–À—π¡“‡≈àπÀÿâπ 牴¥å‡≈Á°é ‡¢“¡Õß«à“Àÿâπ ‰´¥å‡≈Á°°Ì“≈—ß®–°≈—∫¡“ √â“ß ’ —π „π¢≥–∑’Ë Àÿâπ∫≈Ÿ™‘æ™—Èπ¥’ÕÕ°·√≈≈’Ë¡“ 2 ªï ¢Õ‡«≈“

À¬ÿ¥æ—°∫â“ß ∫—≥±‘µ ‡ªìπ ç§π π‘∑é ¢Õß ‡®√‘≠™—¬ ™—¬«‘°√—¬ ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ ∫¡®. ‰∑¬ ·§ªªîµÕ≈ §Õ√åªÕ‡√™—Ëπ (‡¥‘¡§◊Õ ∫¡®. ‰∑¬Œ’∑‡ÕÁ°´å‡™âπ®å) ªí®®ÿ∫—π‡¢“¥Ì“√ߵ̓·Àπàß √Õß°√√¡°“√ºŸ®â ¥— °“√„À≠à ·≈–°Ì“≈—ß∂Ÿ°«“ßµ—« „À⇪ìπ ç∑ÁÕª ·¡‡π®‡¡âπ∑åé ‡æ◊ËÕ√—π∏ÿ√°‘®„À¡à ¢Õß∫√‘…—∑ ∫—≥±‘µ√à«¡ß“π°—∫ TCC ‡¡◊ËÕªï 2552 °àÕπÀπâ“π’‡È ¢“‡§¬ºà“πß“π„πµÌ“·ÀπàߺŸ®â ¥— °“√ ΩÉ“¬µ≈“¥∑ÿπ ∫≈.‰´√— , ºŸÕâ “Ì π«¬°“√ΩÉ“¬∫—≠™’ ·≈–°“√‡ß‘π ∫¡®.Õ‘π‡µÕ√剌¥å ·≈–ºŸâ™à«¬ ª√–∏“π‡®â“Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√¥â“π°“√‡ß‘π ∫¡®. ¬Ÿ∫‘≈≈’Ë ‡ÕÁπ‡µÕ√å‰æ√ å ¡“°àÕπ ºŸâ∫√‘À“√Àπÿà¡«—¬ 35 ªï√“¬π’Ȭ—߇ªìπ π—°≈ß∑ÿπµ—«¬ß∑’˧≈ÿ°§≈’°∫— µ≈“¥Àÿâπ¡“‰¡àµ“ÌË °«à“ 10 ªï À—¥‡≈àπÀÿâπ§√—Èß·√°Õ“¬ÿ¬—߉¡à∂÷ß 25 ªï ·¡âÕ“¬ÿ¬ß— πâÕ¬·µàª√– ∫°“√≥å∂Õ◊ «à“‡¢â“¢—πÈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬°Á«à“‰¥â ∫—≥±‘µ ∫Õ°«à“ ‡√‘Ë¡‡≈àπ Àÿπâ §√—ßÈ ·√°πà“®–ª√–¡“≥ªï 2544 ‡√‘¡Ë ®“°‡ß‘π ®Ì“π«ππâÕ¬°àÕπ‚¥¬‡ªî¥∫—≠™’‡∑√¥Àÿâπ§√—Èß ·√°∑’Ë ∫≈.°‘¡‡ÕÁß

สิงคโปร ฮองกง อเมริกา แคนาดา ญี่ปุน เกาหลีใต

วงเงินคุมครอง ตามกำหนดในกฎหมาย 20,000 ดอลลารสิงคโปร 100,000 ดอลลารฮองกง 250,000 ดอลลาร สรอ. 100,000 ดอลลาร แคนาดา 10 ลานเยน 50 ลานวอน

ราคาหุน TCC หวือหวาในรอบ 4 ป 5.75 5.40 3.72 2.78 2.04 1.47 2

1.70

2.70 1.40

0.91 2550

2.30

2.40

2551

ª√– ∫°“√≥å∑—Èß∂Ÿ°·≈–º‘¥„πµ≈“¥Àÿâπ ∑Ì“„Àâπ—°≈ß∑ÿπÀπÿࡉ¥âæ∫ —®∏√√¡¢âÕÀπ÷Ëß«à“ °“√≈ß∑ÿπÀÿâπ‡À¡◊Õπ°“√‰¥â çÕÕ°‡¥∑é °—∫ºŸâÀ≠‘ßµâÕß„™â‡«≈“»÷°…“¥Ÿπ‘ —¬°—π„À⥒ ∂â“¥Ÿ‰¡à¥’·≈â«√’∫µ°≈ߪ≈ß„®¡’À«—ß‚¥πΩÉ“¬ À≠‘ßÀ≈Õ°„Àâ ç°‘πÀ≠â“é ®πÀ¡¥µ—« ∫—≥±‘µ √ÿª«à“ ´◊ÈÕÀÿâπÕ¬à“¡Õß (‡∏Õ)

1.06

2552

0.99

6.50 6.00 5.50 5.00 4.34 4.50 3.80 4.00 4.00 3.50 2.88 3.30 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 1.16 0.50 0.00

2553

16 ก.พ. 54

®“°ªï°àÕπ∑’Ë≈ß∑ÿπÀÿâπ‡≈Á°‡æ’¬ß 20% ®–≈¥ πÌ“È Àπ—°Àÿπâ „À≠à≈߇À≈◊Õ 20% ·≈–≈¥Àÿπâ ¢π“¥ °≈“ß≈ß®“° 30% ‡À≈◊Õ 20%é °≈¬ÿ∑∏åπ’ȇ¢“‡™◊ËÕ«à“®– “¡“√∂∑Ì“°Ì“‰√  ÿ∑∏‘∑—Èߪ⇩≈’ˬ‰¡àµÌË“°«à“ 10-15% ‡π◊ËÕß®“° µ≈“¥Àÿâπ¡’·π«‚π⡺—πº«πµà“ß™“µ‘‡ªìπΩÉ“¬ 碓¬Àÿπâ é ·µàÀπâÿ ‡≈Á°·∑∫‰¡à‰¥â√∫— º≈°√–∑∫

วงเงินคุมครอง เทียบเปนสกุลเงินบาท 473,000 418,000 8,107,000 3,148,000 3,696,000 1,350,000

วงเงินคุมครอง ตามกำหนดในกฎหมาย ฟลิปปนส 500,000 เปโซ มาเลเซีย 60,000 ริงกิต เวียดนาม 50 ลานดอง อินโดนีเซีย 100 ลานรูเปย ไทย 1 ลานบาท

¢“¬·µà®–‰¡à«“ßÕÕ‡¥Õ√å√“§“≈à«ßÀπⓇæ√“– ¡’‚Õ°“ º‘¥æ≈“¥ Ÿßé  Ì“À√—∫ çÀÿâπ„π¥«ß„®é ∑’Ë∑Ì“°Ì“‰√ß“¡ §◊ÕÀÿâπ‡®√‘≠‚¿§¿—≥±åÕ“À“√ (CPF) µ—«π’È ‡¢“∫Õ°«à“ ç√—°¡“°é  à«πµ—«™◊Ëπ™¡§«“¡  “¡“√∂‡®â“ —«∏π‘π∑å ‡®’¬√«ππ∑å ·¡à∑—æ„À≠à ‡§√◊Õ´’æ’‡ªìπ∑ÿπ‡¥‘¡Õ¬Ÿà·≈⫠纡µ‘¥µ“¡¡“µ—Èß·µàÀÿâπ CPF ´◊ÈÕ¢“¬ ç‡≈¢À≈—°‡¥’¬«é °àÕπ®–¢÷Èπ‰ª 30 ∫“∑ ¬◊π¬—π ®–‡ªìπ·øπæ—π∏ÿå·∑â (‡≈àπ) µàÕ‰ª ∑à“π°≈â“ ∑’Ë®–‡ª≈’ˬπ·ª≈ß ·≈–∂◊Õ‡ªìπ∫ÿ§§≈µâπ·∫∫ §π Ì“§—≠„π°“√∑Ì“ß“π¢Õߺ¡é πÕ°®“°Àÿâπ CPF ∑’Ë™Õ∫¡“°·≈â« çÀÿâπ §√Õ∫§√— « ªµ∑.é °Á™Õ∫¡“°‡À¡◊Õπ°—π Àÿâπ°≈ÿà¡π’ȇ≈àπ¡“µ≈Õ¥µ—Èß·µà‡ªìπ«—¬√ÿàπÕ“¬ÿ 20 °«à“Ê ‡Õ“‡ªìπ«à“≈ß∑ÿπÀÿâπ„π‡§√◊Õ PTT ‰¡à‡§¬º‘¥À«—ß ‰¥â∑—Èß°Ì“‰√‰¥â∑—È߇ߑπªíπº≈  Ì “ À√— ∫ ‡∑√π¥å Àÿ â π ªï π’È ∑’Ë § “¥«à “ ®–¡“ ·√߇ªì π Àÿ â π °≈ÿ à ¡ çæ≈— ß ß“π∑“߇≈◊ Õ ° π—°≈ß∑ÿπ‡√‘¡Ë „À⧫“¡ π„®°—π¡“°¢÷πÈ Àÿπâ °≈ÿ¡à Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å°Á¬—ß‚Õ‡§ ·µà§«√∂◊Õ·§à ç√–¬– —Èπé ‰¡à‡À¡“–∂◊Õ≈ß∑ÿπ√–¬–¬“«

‘บัณฑิต โชติวรรณพร’ เลือกหุนเหมือน นัดเดทกับหญิง

บมจ.ไทย แคปปตอล คอรปอเรชั่น (TCC) เดิมชื่อ บมจ.ไทยฮีทเอ็กซเชนจ

(THECO) µ√–°Ÿ≈™—¬«‘°√—¬ ´÷Ë߇ªìπ°≈ÿà¡∑Õºâ“√“¬„À≠à¢Õ߇¡◊Õ߉∑¬ ‡¢â“¡“≈ß∑ÿπ ‡¡◊ËÕªï 2550 ∏ÿ√°‘®‡√‘Ë¡µâπº≈‘µ™‘Èπ à«π‡§√◊ËÕߪ√—∫Õ“°“»√∂¬πµå „πªï 2551 ∑’˪√–™ÿ¡ §≥–°√√¡°“√∫√‘…—∑¡’¡µ‘„À⬰‡≈‘° “¬∏ÿ√°‘®º≈‘µ™‘Èπ à«π‡§√◊ËÕߪ√—∫Õ“°“»·≈–„Àâ ‡√‘Ë¡¥Ì“‡π‘π∏ÿ√°‘®§â“∂à“πÀ‘π‡ªìπ∏ÿ√°‘®À≈—° ∫—≥±‘µ ‚™µ‘«√√≥æ√ √Õß°√√¡°“√ºŸâ®—¥°“√„À≠à ∫¡®.‰∑¬ ·§ªªîµÕ≈ §Õ√åªÕ‡√™—πË °≈à“««à“ ¿“¬„π 5 ªï¢“â ßÀπâ“‚§√ß √â“ß∏ÿ√°‘®¢Õß TCC Õ“®‡À¡◊Õπ ç∫â“π ªŸé ·µà„π·ßàº≈ª√–°Õ∫°“√§ß‡∑’¬∫°—π‰¡à‰¥â ª√–¡“≥µâπªï 2555 ∫√‘…—∑¡’·ºπ®– ‡∑§‚Õ‡«Õ√å‡À¡◊Õß∂à“πÀ‘π 1 ·Ààß §“¥«à“®–„™â‡ß‘π≈ß∑ÿπ 300 ≈â“π∫“∑ Õ¬Ÿà∑“ßµÕπ„µâ ¢Õߪ√–‡∑»Õ‘π‚¥π’‡´’¬ ´÷Ëß¡’‡À¡◊Õß∂à“πÀ‘π¢π“¥‡≈Á°§ÿ≥¿“楒§àÕπ¢â“ß¡“° À“°‡√“ ¡’‡À¡◊Õß∂à“πÀ‘π‡ªìπ¢Õßµ—«‡Õßµâπ∑ÿπ®–≈¥≈ß∑—π∑’ 15-20% ·≈–¬—ß “¡“√∂°Ì“Àπ¥ ÕÕ‡¥Õ√å‡Õ߉¥â¥â«¬ ç∑’ˇ√“ π„®‡ªìπ‡®â“¢Õ߇À¡◊Õ߇æ√“–·π«‚πâ¡°“√„™â∂à“πÀ‘π∑—Ë«‚≈°Õ“®¢¬“¬µ—« 30% µàÕªï ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 2550-2553 ∑’ˇµ‘∫‚µªï≈– 20-30% ‚¥¬‡©æ“–®’π·≈–Õ‘π‡¥’¬é πÕ°®“°π’È TCC ¡’·ºπ®–‡æ‘Ë¡ —¥ à«π√“¬‰¥âµà“ߪ√–‡∑» „πªï 2556 µ—Èß„®®–º≈—°¥—π „Àâ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡ªìπ 50% ®“°ªï 2554 ∑’ËÕ¬Ÿà 10% „π™à«ß‰µ√¡“  4 ªïπ’ÈÀ√◊Õ‰¡à‡°‘π‰µ√¡“  1

5 ป..ปกธง TCC เปน ‘บานปู ไซดมินิ’

ªï 2555 Õ“®‡ÀÁπ‡√“‡¢â“‰ª¢“¬∂à“πÀ‘π„π‡¡◊Õß®’π Õ¬Ÿà√–À«à“߇®√®“°—∫‡®â“¢Õß‚√߉øøÑ“ ¿“¬„π§√÷Ëߪï·√°®–‰¥â¢âÕ √ÿª ∫—≥±‘µ °≈à“««à“ ∫√‘…—∑‰¡à‰¥âªî¥∑“ß≈ß∑ÿπ∏ÿ√°‘®Õ◊ËπµÕππ’È π„®≈ß∑ÿπ∏ÿ√°‘® Õ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬å ·≈–‚√߉øøÑ“¢π“¥‡≈Á° ·µà§ß∑Ì“„π≈—°…≥–∫√‘…—∑√à«¡∑ÿπ ‡ªÑ“À¡“¬ ¢Õß TCC „π™à«ß 3 ªï¢â“ßÀπ⓵—È߇ªÑ“√“¬‰¥â‡µ‘∫‚µ‡©≈’ˬªï≈– 30% °Ì“‰√ ÿ∑∏‘¢¬“¬µ—« ªï≈– 20-25% ´÷Ëߪ√–¡“≥°“√∫π∞“π√“¬‰¥â¢Õß∏ÿ√°‘®∂à“πÀ‘π  Ì“À√—∫„πªï 2554 ∫√‘…—∑µ—È߇ªÑ“√“¬‰¥â‰¡àµÌË“°«à“ 1,000 ≈â“π∫“∑ ‡µ‘∫‚µ¢÷Èπ 100% ®“°ªï 2553 ∑’Ë¡’√“¬‰¥â√«¡ 474 ≈â“π∫“∑ ·≈–¡’°Ì“‰√ ÿ∑∏‘ 26 ≈â“π∫“∑ ¥â“π°Ì“‰√¢—Èπµâπ µ—È߇ªÑ“‰«â∑’Ë 23% ‡∑’¬∫°—∫ªï°àÕπ∑’Ë∑Ì“‰¥â 20%  à«πÕ—µ√“°Ì“‰√ ÿ∑∏‘µ—È߇ªÑ“‰«â∑’Ë 7% ªïπ’È ·π«‚πâ¡√“§“∂à“πÀ‘𧓥«à“®–¡’°“√ª√—∫µ—«‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·πàπÕπÀ≈—ß®“°·À≈àß∂à“πÀ‘π  Ì“§—≠Ê ¢Õß‚≈°‡√‘¡Ë ¡’ª≠ í À“À≈“¬ª√–°“√ ‡™àπ ‡À¡◊Õß∂≈à¡·≈–Õÿ∑°¿—¬ ªí®®ÿ∫π— ∫√‘…∑— „™â°Ì“≈—ß°“√º≈‘µ‡©≈’ˬ‰¡à∂÷ß 50% ¢Õß°Ì“≈—ß°“√º≈‘µ∑—ÈßÀ¡¥ ¥—ßπ—Èπ‡™◊ËÕ«à“®“°ªí®®—¬ ¿“¬πÕ° ·≈–¿“¬„π®–™à«¬ √â“߬ե¢“¬‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ·≈–º≈—°¥—π°Ì“‰√„À⇵‘∫‚µÕ¬à“ß°â“« °√–‚¥¥ 科¥¥Ÿº¡µ—ßÈ „®«à“®–µ◊πË ¢÷πÈ ¡“„ à∫“µ√·≈– «¥¡πµå‡™â“‡¬Áπ∑ÿ°«—π º¡°Á∑“Ì ‰¥â ®π·¡à∫Õ°«à“ ß —¬¡—π®–∫â“é ∫—≥±‘µ°≈à“«æ√âÕ¡ ◊ËÕ«à“‡ªÑ“À¡“¬∑’˵—È߇Փ‰«â°ÁµâÕß ∑Ì“„À≥â

7

วงเงินคุมครอง เทียบเปนสกุลเงินบาท 354,000 612,000 85,000 380,000 1,000,000

ธอส.เปดตัว ‘เงินฝากคุม ครอง สุขภาพ’

∏𓧓√Õ“§“√ ߇§√“–Àå (∏Õ .) ‡ πÕº≈‘µ¿—≥±å·∑𧫓¡Àà«ß„¬®“° ∏Õ . °—∫ ç‡ß‘πΩ“°§ÿ⡧√Õß ÿ¢¿“æé ´÷Ë߇ªìπ º≈‘ µ ¿— ≥ ±å ‡ ß‘ π Ω“°ª√–®Ì “ 12 ‡¥◊ Õ π √—∫¥Õ°‡∫’Ȭ Ÿß 2.40% µàÕªï  Ì“À√—∫°≈ÿà¡ ≈Ÿ°§â“∫ÿ§§≈∏√√¡¥“∑’ˇªî¥∫—≠™’¢—ÈπµÌË“ 500,000 ∫“∑ µ—ßÈ ·µà«π— π’È ∂÷ß«—π∑’Ë 30 ‡¡…“¬π 2554 √—∫ ‘∑∏‘懑 »… ·∂¡°√¡∏√√¡å§¡âÿ §√Õß  ÿ¢¿“æø√’ 1 ªï «ß‡ß‘π§ÿ⡧√Õߧà“√—°…“ 欓∫“≈ Ÿß ÿ¥ 100,000 ∫“∑ µàÕ§√—Èß ‚¥¬ ≈Ÿ°§â“∑’‰Ë ¥â√∫—  ‘∑∏‘§¡âÿ §√Õß ÿ¢¿“æ®–µâÕß ¡’Õ“¬ÿµß—È ·µà 15-65 ªï  Õ∫∂“¡√“¬≈–‡Õ’¬¥ ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â∑’Ë»Ÿπ¬å≈Ÿ°§â“ —¡æ—π∏å ‚∑√. 02645-9000 À√◊Õ www.ghbank.co.th

ธ.ธนชาต ‘เงินฝากดอกเบี้ย ไดใจ’

∏𓧓√∏𙓵 ·≈–∏𓧓√π§√À≈«ß ‰∑¬ ÕÕ°‡ß‘πΩ“°„À¡à ç‡ß‘πΩ“°ª√–®Ì“ ¥Õ°‡∫’¬È ‰¥â„®é ‡ªìπ‡ß‘πΩ“°ª√–®Ì“ 5 ‡¥◊Õπ ∑’„Ë Àâ¥Õ°‡∫’¬È Ÿß 2% µàÕªï ·≈–‡ß‘πΩ“°ª√–®Ì“ 15 ‡¥◊Õπ ¥Õ°‡∫’Ȭ Ÿß 2.75% µàÕªï ´÷Ë߇ߑπ Ω“°∑—ßÈ 2 √–¬–‡«≈“π’È ‡ªî¥∫—≠™’¢π—È µÌ“Ë ‡æ’¬ß 10,000 ∫“∑ „π°√≥’∂Õπ°àÕπ 3 ‡¥◊Õπ ®–‰¡à‰¥â√—∫¥Õ°‡∫’Ȭ  à«π°√≥’Ω“°µ—Èß·µà 3 ‡¥◊Õπ¢÷Èπ‰ª ·µà‰¡à§√∫°Ì“Àπ¥®–‰¥â√—∫ ¥Õ°‡∫’¬È µ“¡√–¬–‡«≈“∑’ΩË “°‰«â®√‘ß„πÕ—µ√“ 0.625% µàÕªï  “¡“√∂‡ªî¥∫—≠™’‰¥â∑—Èß∑’Ë ∏𓧓√∏𙓵 ·≈–∏𓧓√π§√À≈«ß‰∑¬ °«à“ 600  “¢“∑—Ë«ª√–‡∑» À√◊Õ Õ∫∂“¡ ‚∑√ 1770

‘TMB-ไปรษณียไทย’ ผนึกกําลังรวมกัน

∫—≥±‘µ ‚™µ‘«√√≥æ√

‡æ’¬ß çÀπ⓵“é ‰¡àß—Èπ¡’ ‘∑∏‘‚¥π (‡∏Õ) ç∑√¬»é ©–π—πÈ ®ß¡’ ç µ‘é °ÿ¡°√–‡ªÜ“ µ“ß§å ‡√“‰«â·πàπÊ °àÕπ´◊ÈÕÀÿâπ «‘∏’°“√≈ß∑ÿπ¢Õß∫—≥±‘µ®–Õà“π∑‘»∑“ß Àÿπâ ®“°º≈°“√¥Ì“‡π‘πß“π (°Ì“‰√ ÿ∑∏‘)¬âÕπÀ≈—ß 3 ‰µ√¡“  ·≈â«„™â ç°√“ø‡∑§π‘§é ‡ªìπµ—« çÀ“®—ßÀ«–é ‡¢â“≈ß∑ÿπ ‚¥¬‡™Á§ ç«Õ≈ÿà¡é ™à«ß 1-2  —ª¥“Àå∑’˺à“π¡“ª√–°Õ∫°“√µ—¥ ‘π „® ∑’ Ë “Ì §—≠‡¢“®–¥Ÿ«“à °Ì“‰√ ÿ∑∏‘‰¥â –∑âÕπ‰ª∑’Ë √“§“Àÿâπ (‡µÁ¡¡Ÿ≈§à“) ·≈â«À√◊Õ¬—ß ∂â“√“§“Àÿâπ ¢÷Èπ¡“®π çÕ‘Ë¡µ—«é °Á çÕ¬à“‰ª‡¢â“é ∫—≥±‘µ®–·∫àß —¥ à«π°“√≈ß∑ÿπ‚¥¬ ®Ì“·π°ÀÿâπÕÕ°‡ªìπ ç‡≈Á°-°≈“ß-„À≠àé ‡¡◊ËÕ ªï 2553 ∑’‡Ë ß‘π∑ÿπµà“ß™“µ‘‰À≈‡¢â“µ≈“¥Àÿπâ ‰∑¬ °≈¬ÿ∑∏å¢Õ߇«â®–∑‘ÈßπÌÈ“Àπ—°‰ª∑’ËÀÿâπ„À≠à 50% Àÿâπ¢π“¥°≈“ß 30% ·≈–Àÿâπ‡≈Á° 20% çªïπº’È ¡®–‡ª≈’¬Ë π·π«∑“ß°“√≈ß∑ÿπ„À¡à ®–‡æ‘Ë¡πÌÈ“Àπ—°„πÀÿâπ¢π“¥‡≈Á°‡ªìπ 60-70%

ç —ß‡°µ¥Ÿ´§‘ √—∫µ≈“¥Àÿπâ ª√—∫∞“πÀÿπâ ‡≈Á° ‰¡à‰¥â Panic µ“¡ ¬‘Ëßµ—«‰Àπº≈ª√–°Õ∫°“√ ¥’Ê ·∑∫‰¡à‡§¬µ°„® À“°¡’ –‡∑◊Õπ°Á𥑠ÀπàÕ¬ ‡¥’ά«°Á°≈—∫¡“‰¥â µÕππ’Ⱥ¡‡≈ÁßÀÿâπ‡≈Á°‰«â À≈“¬µ— « ·µà ‰ ¡à ¢ Õ∫Õ°™◊Ë Õ «à “ µ— « ‰Àπ∫â “ ß ≈ÕߥŸ¥Ê’ °Á®–√Ÿ‡â Õ߇æ√“–¡’‰¡à°µ’Ë «— ∑’¡Ë ·’ π«‚πâ¡ ¬Õ¥‡¬’ˬ¡é ªïπ’È ∫—≥±‘µµ—ßÈ „®®–®—¥ √√‡ß‘π≈ß„πµ≈“¥ Àÿâπ 50% ‚¥¬ 30% ·√°®–‡πâπÀπ—°‰ª∑“ßÀÿâπ çæ≈—ßß“πé ·≈– çÕ —ßÀ“√‘¡∑√—æ¬åé  à«πÕ’° 20% ®–‡πâπÀÿâπ„π°≈ÿà¡ ç§â“ª≈’°é Àÿâπ∑’Ë≈ß∑ÿπ ®–™Õ∫ª√–‡¿∑ High Risk High Return ·≈– à«π„À≠à®–¡’ÀÿâπÕ¬Ÿà„πæÕ√åµ·§à 3-5 µ—« ·¡â‰¡à‰¥âµ‘¥µ“¡Àÿâπ·∫∫π“∑’µàÕπ“∑’ ·µà ∫— ≥ ±‘ µ °Á ‰ ¡à æ ≈“¥‚Õ°“ ‡¢“®– ç —Ë ß é ¡“√凰Áµµ‘È߉«â‡ ¡Õ«à“∂â“√“§“Àÿâπ‡∫’¬¥¡“∂÷ß µ√ßπ’È„Àâ√’∫‚∑√¡“∑—π∑’ 燥’¬Î «º¡®–‡ªìπ§π∫Õ°‡Õß«à“®–´◊ÕÈ À√◊Õ

∫—≥±‘µ¢Õ‰¡à∫Õ°¡Ÿ≈§à“æÕ√嵄πªí®®ÿ∫π— ∫Õ°‡æ’¬ß«à“æÕ√åµ¢¬“¬µ—«‡æ‘¡Ë ¢÷πÈ ∑ÿ°ªï æ√âÕ¡ §ÿ¬‡≈Á°Ê «à“µ≈“¥Àÿâπ·√≈≈’Ë¡“ 2 ªïπ’ȉ¡à‡§¬ µ°¢∫«π√∂‰ø‡≈¬ —°§√—ßÈ ™à«ß∑’µË ≈“¥Àÿπâ ¥’®– ∑ÿࡇߑπ≈ßÀÿâπ∑—Èß 100% 纡¡Õß«à“ SET Index ªïπ’ÈÕ¬à“‰ªÀ«—ß 1,700 ®ÿ¥ ·§à≈ÿâπ„Àâºà“π 1,300 ®ÿ¥„À≥â 笗߇Àπ◊ËÕ¬é ·≈â« ‡æ√“–°“√‡¡◊Õß°¥¥—πµ≈“¥ ÀÿâπÕ¬Ÿà ªí≠À“°“√‡ß‘π¬ÿ‚√ª°Á¬—߉¡à≈ßµ—«é ∫—≥±‘µ °≈à“««à“ ‡≈àπÀÿπâ ‡¥’¬Î «π’‰È ¡à¡§’ “Ì «à“ ¢“¥∑ÿπ·≈â« ª√– ∫°“√≥å Õπ„Àâ√–¡—¥√–«—ß µ—« ∑ÿ°«—ππ’ȵ‘¥µ“¡¢à“« “√Õ¬à“ß„°≈♑¥ ·≈– ‰¡à¢’È°≈—«‡À¡◊Õπ‡¥‘¡Õ’°·≈â« ç√—°®–‡≈àπÀÿπâ ..Õ¬à“¡’√°— ·∑⠧̓«à“√—°·∑â ‰¡à¡®’ √‘ß„πµ≈“¥Àÿπâ ¡’·µà§“Ì «à“ çÀ≈Õ°≈«ßé ‡≈àπÀÿπâ „Àâ™π–‡√“µâÕß¡’«π‘ ¬— ·≈–‰¡à‚≈¿¡“° ¡’°Ì“‰√‡¬Õ–·≈â«°ÁÕ¬à“∑ÿࡉ¡àÕ—Èπ¥ŸÀπâ“¥ŸÀ≈—ß „À⥒é

‰ª√…≥’¬‰å ∑¬ ·≈–∏𓧓√∑À“√‰∑¬ ≈ßπ“¡§«“¡√à«¡¡◊Õ®–‡√‘¡Ë „Àâ∫√‘°“√ Pay@ Post √—∫™Ì“√–‡ß‘π§à“ ‘π‡™◊ËÕ·≈–§à“∫√‘°“√ Õ◊ËπÊ ¢Õß∏𓧓√ √«¡∂÷ßÀπ૬ߓπ∑’ˇªìπ ≈Ÿ°§â“¢Õß∏𓧓√ ·≈–®–¡’°“√∑Ì“°“√»÷°…“ √à«¡°—π°—∫ TMB ∂÷ߧ«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â„π°“√ ‡ªìπ Banking Agent ‡æ◊ËÕ„Àâ∫√‘°“√ √—∫Ω“°‡ß‘π·∫∫‡√’¬≈‰∑¡å ∫√‘°“√∂Õπ‡ß‘π ‚Õπ‡ß‘ π ·≈–∏ÿ √ °√√¡∑“ß°“√‡ß‘ π Õ◊Ë π Ê „πÕ𓧵ºà“π∑’∑Ë “Ì °“√‰ª√…≥’¬°å «à“ 1,200 ·Ààß ·≈– “¢“¢Õß TMB °«à“ 450 ·Ààß ∑—Ë«ª√–‡∑»

กรุงศรีฯ ตั๋วแลกเงิน ‘มองไกล ไดผลสูง’

∏𓧓√°√ÿß»√’Õ¬ÿ∏¬“ ÕÕ°º≈‘µ¿—≥±å µ—«Î ·≈°‡ß‘π°√ÿß»√’ ¿“¬„µâ·π«§‘¥ ¡Õ߉°≈ ‰¥âº≈ Ÿß √«¡®ÿ¥‡¥àπ¢Õß∫—≠™’‡ß‘πΩ“° ª√–®Ì“∑—ßÈ ¥â“πº≈µÕ∫·∑π·≈–§«“¡‡ ’¬Ë ß ‚¥¬Õ—µ√“¥Õ°‡∫’¬È  Ÿß°«à“‡ß‘πΩ“°ª√–®Ì“∑’Ë ¡’Õ“¬ÿ‡∑à“°—πÀ√◊Õ„°≈⇧’¬ß°—𠧫“¡‡ ’Ë¬ß µÌË“‰¥â√—∫º≈µÕ∫·∑π∑’Ë·πàπÕπ ª≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬∏𓧓√‡ªìπºŸ‡â °Á∫√—°…“µ—«Î ·≈°‡ß‘π‚¥¬ ‰¡à¡§’ “à ∏√√¡‡π’¬¡ ´◊ÕÈ ¢—πÈ µÌ“Ë ‡æ’¬ß 100,000 ∫“∑µàÕ√“¬°“√ ·≈– –¥«°¥â«¬ ¡ÿ¥· ¥ß √“¬°“√µ—Ϋ·≈°‡ß‘π (B/E passbook) ´◊ÈÕ·≈–‰∂à∂Õπ‰¥â∑’Ë∑ÿ° “¢“¢Õß∏𓧓√  π„® Õ∫∂“¡¢âÕ¡Ÿ≈‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡‰¥â∑∏’Ë π“§“√ °√ÿß»√’Õ¬ÿ∏¬“À√◊Õ‚∑√.1572

กสิกรไทย เช็คที่ตั้งสาขาผาน ‘โฟรสแควร’

ยุทธศาสตรการลงทุน 6 : ซื้อหุนที่มูลคาของมัน การที่ ดั ช นี ร าคาตลาดหลั ก ทรั พ ย ป รั บ ตั ว ‰¡à‡ÀÁπ·ª≈°µ√߉Àπ ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ‰¡à‰¥âÀ¡“¬§«“¡«à“Àÿâπ∑ÿ°∫√‘…—∑¡’√“§“‡æ‘Ë¡¢÷Èπ ∑—ßÈ À¡¥ „π∑“ß°≈—∫°—π‡¡◊ÕË ¥—™π’≈¥≈ß °Á‰¡à‰¥âÀ¡“¬§«“¡ «à“Àÿâπ∑ÿ°∫√‘…—∑¡’√“§“≈¥≈ß ·µàÕ“®‡ªìπ‡æ√“–¡’Àÿâπ∫“ß ∫√‘…∑— ¡’√“§“‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß ·≈–À“°‡ªìπÀÿπâ ∑’¡Ë ¢’ π“¥µ“¡ √“§“µ≈“¥ Ÿß°Á¬‘Ëß∑Ì“„À⥗™π’√“§“µ≈“¥‡ª≈’ˬπ·ª≈߉ª µ“¡π—Èπ‰¥â¡“° ‡´Õ√å®ÕÀåπ ‡∑¡‡æ‘≈µ—π ‰¥â¬°ª√–‡¥Áπ∑’Ëπà“ π„® ¢÷Èπ¡“Õ¬à“ßÀπ÷Ëߧ◊Õ ç¥—™π’√“§“µ≈“¥ À≈—°∑√—æ¬å ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß àߺ≈∑Ì“„Àâ√“§“Àÿπâ ¢Õß∫√‘…∑— ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß À√◊Õ √“§“Àÿâπ¢Õß∫√‘…—∑µà“ßÊ ‡ª≈’ˬπ·ª≈ß®÷ß∑Ì“„Àâ ¥—™π’√“§“Àÿπâ ‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß.?é ·¡â®–‡ªìπ§Ì“∂“¡·ª≈°Ê ·µà Ì“À√—∫º¡·≈â«πà“§‘¥§√—∫!! º¡∂Ÿ°∂“¡«à“ çµ≈“¥ÀÿâπµÕππ’È¥’‰À¡?Àÿâπ®–≈ß ‰ª∂÷߉Àπ?é ·≈â«∑à“π∑’∂Ë “¡º¡π—πÈ °Á‰¡à‰¥â´Õ◊È Àÿπâ ∑—ßÈ µ≈“¥  —°ÀπàÕ¬ ·§à´Õ◊È Àÿπâ ∫“ß∫√‘…∑— ‡∑à“π—πÈ ∑Ì“‰¡µâÕ߉ª π„® µ≈“¥°—π¥â«¬ ¥—™π’√“§“µ≈“¥≈¥≈ßÀÿπâ ‡√“Õ“®®–¢÷πÈ °Á‰¥â

·πàπÕπ«à“„π™à«ß∑’˵≈“¥Àÿâπ¡’ ¿“æ¥’Ê ‡ªìπµ≈“¥ °√–∑‘ß Àÿπâ À≈“¬∫√‘…∑— ¡’√“§“ Ÿß¢÷πÈ ·µà®√‘ßÊ·≈â«∑’µË ≈“¥ ¡—π¥’‡æ√“–ÀÿâπÀ≈“¬Ê ∫√‘…—∑¡—π¥’¡’°Ì“‰√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ µ≈“¥ ¡—π‡≈¬¢÷Èπ ‰¡à„™à‡æ√“–«à“µ≈“¥¡—π¥’ Àÿâπµà“ßÊ ¡—π®÷ßæ“ °—π¢÷Èπ ·≈–„π∫“ߧ√—Èß√“§“ÀÿâπÀ≈“¬Ê ∫√‘…—∑∑’Ë∂÷ß·¡â®– ¬—ߥŸ¥’¡’°Ì“‰√Õ¬Ÿà·µà√“§“°≈—∫≈¥≈ß ∑—Èßπ’ÈÕ“®‡ªìπ‡æ√“– √“§“Àÿâππ—ÈπÊ ª√—∫¢÷Èπ¡“ Ÿß‡°‘πæ◊Èπ∞“π·≈â« ®÷ß¡’§π¢“¬ °—πÕÕ°¡“ ·¡â„π∫“ߧ√—ÈßÕ“®¡’¢à“«≈◊Õ¢à“«‰¡à‡ªìπ¡ß§≈ ‡¢â“¡“°√–∑∫√∫°«π§«“¡¡—Ëπ„®¢Õßπ—°≈ß∑ÿπ°ÁÕ“®®– æ“°—π¢“¬Àÿâπ‚¥¬‰¡à π„®«à“¢Õߥ’ √“§“¬—߉¡à·æßÀ√◊Õ ‰¡à ¢Õ‡Õ“µ—«√Õ¥°àÕπ ‡À≈à“π’È¡’„Àâ‡ÀÁπ°—πÕ¬Ÿà‡π◊ÕßÊ ‡™àππ’È·≈â« ‡¡◊ËÕ®–≈ß∑ÿπ°Á„Àâ‡≈◊Õ°≈ß∑ÿπ„πÀÿâπ∑’Ë¡’ ¡Ÿ≈§à“ Ÿß°«à“√“§“ „π∫“ߧ√—ÈßÀÿâπ∫“ß∫√‘…—∑Õ“®¢÷Èπ„π ™à«ß‡«≈“∑’µË ≈“¥‚¥¬√«¡¬Ì“Ë ·¬à ·≈–·πàπÕπÀÿπâ ∫“ß∫√‘…∑— °ÁÕ“®≈ß„π™à«ß∑’˵≈“¥√ÿà߇√◊Õ߉¥â‡™àπ°—π °“√µ—¥ ‘π„® ≈ß∑ÿπ‚¥¬¥Ÿ∑ ’Ë ¿“æµ≈“¥π—πÈ ‰¡àµ“à ߉ª®“°°“√‡¥‘π„π

∑’Ë¡◊¥‚¥¬‰¡à¡’‰ø©“¬ àÕßπÌ“∑“ßπ—Ëπ‡Õß„π∑’Ë ÿ¥°ÁÕ“® æ≈“¥‰¥â Õ’°ª√–‡¥ÁπÀπ÷Ëß∑’ˇ´Õ√å®ÕÀåπ ‡∑¡‡æ‘≈µ—π °≈à“«∂÷ß §◊Õ ç¿“æ√«¡‡»√…∞°‘®é µ≈“¥ÀÿâπÕ“®‰¡à‰¥â¡’∑‘»∑“ß  Õ¥§≈âÕ߉ª∑“߇¥’¬«°—∫ ¿“懻√…∞°‘®‡ ¡Õ‰ª∑ÿ° §√—ßÈ  ¿“æµ≈“¥Àÿπâ ∑’¬Ë “ÌË ·¬à‰¡à‰¥âÀ¡“¬∂÷ß°“√∑’Ë ç‡»√…∞°‘® ∂¥∂Õ¬é ‡»√…∞°‘®¬—ߧ߇µ‘∫‚µ‰¥â¥’·µà¥—™π’√“§“Àÿâπ°Á Õ“®≈¥≈߉¥â‡™àπ°—π ∑’ˇªìπ‡™àππ’ȇæ√“–«à“°“√´◊ÈÕ¢“¬Àÿâπ π—πÈ §◊Õ°“√´◊ÕÈ À√◊Õ¢“¬‚¥¬Õ“»—¬§«“¡§“¥À«—ßÕ𓧵 ‰¡à„™à‡√◊ËÕߢÕßÕ¥’µÀ√◊Õªí®®ÿ∫—π „π™à«ß∑’ˇ»√…∞°‘® °Ì“≈—ß®–µ°µÌË“∂÷ߢ’¥ ÿ¥ ‡√“Õ“®‡ÀÁπ«à“µ≈“¥Àÿâπ°Ì“≈—ß ‡√‘¡Ë ª√—∫µ—«¢÷πÈ ·≈–À“°‡»√…∞°‘®°Ì“≈—ß√âÕπ·√ß∂÷ߢ’¥  ÿ¥ ‡√“Õ“®‰¥â‡ÀÁπµ≈“¥Àÿπâ ª√—∫µ—«≈ßÕ¬à“ß√«¥‡√Á«·≈– √ÿπ·√ß ‰¡à«“à §«“¡§“¥À«—ß®“°¥—™π’µ≈“¥œ À√◊Õ®“° ¿“æ ‡»√…∞°‘® ≈â«π àߺ≈°√–∑∫µàÕ√“§“Àÿâπ∑—Èß ‘Èπ ¡—π®– ∑Ì“„Àâµ≈“¥¡’§«“¡º—πº«π¡’§«“¡‰¡à·πàπÕπ ·≈–§«“¡

‰¡à·πàπÕ𠧫“¡‰¡à™—¥‡®ππ’ˇÕߧ◊Õ ç‡æ◊Ë Õ π·∑â ¢ Õß π—°≈ß∑ÿπºŸâ™“≠©≈“¥é ‡¢“‡À≈à“π—Èπ¡—°„™âª√–‚¬™πå µÕπ∑’µË ≈“¥Àÿπâ µ°µÌ“Ë ∂÷ߢ’¥ ÿ¥ ·≈–§«“¡‰¡à·πàπÕπ¬—ß ¡’Õ¬Ÿà Ÿß ‡¢â“´◊ÈÕÀÿâπ‚¥¬æ‘®“√≥“®“°¡Ÿ≈§à“ ·≈–„™â ª√–‚¬™π宓°§«“¡º—πº«ππ—Èπ ´◊ÈÕÀÿâπ‰¥â„π√“§“ à«π ≈¥¡“°Ê ´÷Ëß·πàπÕπ«à“§«“¡‡ ’ˬßπ—ÈπµÌË“°«à“·πàπÕπ·≈– §π°≈ÿ¡à ‡¥’¬«°—ππ’‡Ë Õß∑’¡Ë °— „™â‚Õ°“ µÕπµ≈“¥¥’Ê ¢“¬Àÿπâ ∑’¡Ë √’ “§“ª√—∫¢÷πÈ  Ÿß‡°‘π¡Ÿ≈§à“·≈â«ÕÕ°‰ª„π√“§“∑’πË “à æÕ„® ≈Õß —߇°µÿ„À⥒§√—∫«à“ °àÕπ∑’Ë∑à“π®–°≈Ⓡ¢â“´◊ÈÕÀÿâπ π—Èπ ¡’§π´◊ÈÕ¡“°àÕπ∑à“π·≈â« ·≈–µÕπ∑’Ë∑à“π‡ÀÁπ¡—π°Ì“≈—ß ¢÷Èπ ·≈â«∑à“π‡¢â“‰≈à´◊ÈÕ‡æ‘Ë¡ ‡æ√“–À«—ß«à“¡—π®–¬—ߢ÷Èπ‰¥âÕ’° π—Èπ ¡’„§√¢“¬„Àâ∑à“π ·≈–¢“¬ÕÕ°¡“¡“°‰À¡...Õ“®‡ªìπ æ«°‡¢“‡À≈à“π—Èπ°Á‰¥â „§√®–‰ª√Ÿâ? §Ì “  à ß ∑â “ ¬¢Õß ‡´Õ√å ® ÕÀå π ‡∑¡‡æ‘ ≈ µ— π §◊ Õ ç´◊ÈÕÀÿâπ‡æ√“–¡Ÿ≈§à“ Ÿß°«à“√“§“ ‰¡à„™à‡æ√“–·π«‚πâ¡ µ≈“¥À√◊Õ ¿“懻√…∞°‘®é ·≈â«∑à“π®–‡ªìπºŸâ™π–„π √–¬–¬“«

∏𓧓√° ‘°√‰∑¬ ‡ªî¥µ—«‡§·∫ß°å ‚ø√å ·§«√å (KBank Foursquare) ‚¥¬≈Ÿ°§â“∑’Ë Check-in ®–‰¥â√—∫¢Õß ∑’√Ë –≈÷°À¡Õπ KBank Mayor ®“°∏𓧓√ Õ’°∑—Èß∏𓧓√‰¥âÕÕ°∫—µ√ K-My Debit Card ≈“¬æ‘‡»…  Ì“À√—∫°‘®°√√¡ KBank Foursquare ¥â«¬°“√≈¥§à“∏√√¡‡π’¬¡ ∫—µ√®“° 150 ∫“∑ ‡À≈◊Õ‡æ’¬ß 100 ∫“∑ ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ≈Ÿ°§â“‰¥â ¡—§√À√◊Õ‡ª≈’ˬπ ∫— µ √‰¥â ∑’Ë   “¢“ ¬“¡ ·§«√å  Ì “ À√— ∫ ºŸâ∑’Ë π„®‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‰¥â‚¥¬√à«¡ Check-in ∑’Ë   “¢“¢Õß∏𓧓√ ·≈–  “¡“√∂µ‘¥µ“¡¢à“« “√‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡‰¥â∑’Ë KBank Live ∑“ß www.facebook.com/ kbanklive


8

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

สองหุ้นมือถือ ADVANC-DTAC ธุรกิจอยู่ในช่วง Cash Cow (วัวนม) จ่ายปันผล ‘หนักสุดๆ’ บนความเสี่ยงถูกคู่สัญญาสัมปทานฟ้อง ส่วน TRUE ก�ำลัง อยู่ใน Growth Story ที่ High Risk..High Return สองหุ้นมือถือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) EBITDA Margin ของบริษทั ในปี 2554 น่าจะอยูท่ ี่ 45% ลดลงจาก และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) จ่ายปันผล กันเต็มเหนี่ยว เอไอเอสจ่ายเกิน 100% ของก�ำไรสุทธิ ทางด้าน ดีแทคปีทผี่ า่ นมาจ่าย 70% แต่ปนี มี้ สี ทิ ธิจา่ ย 100% ของก�ำไรสุทธิ แต่ความเสีย่ งส�ำคัญยังอยูท่ กี่ ารถูกคูส่ ญ ั ญาอย่างทีโอทีและ กสท จ้องเรียกเก็บค่าปรับจากการแปลงสัญญาสัมปทานย้อนหลัง วิเชียร เมฆตระการ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ เปิดเผยแผนธุรกิจปี 2554 คาดว่ารายได้ รวมปีนี้ไม่รวมค่าเชื่อมโยงโครงข่ายสุทธิ (IC) น่าจะเติบโต 4% เทียบเท่าอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะโต 4% เช่นกัน ขณะที่จ�ำนวน เลขหมายใหม่จะคงรักษาตามมาร์เก็ตแชร์ 50% จากคาดการณ์ ว่าปีนี้จะมีเลขหมายใหม่ 2-3 ล้านเลขหมาย แม้จ�ำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะไม่โตขึ้นมากแต่ก�ำลัง ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นธุรกิจคือการใช้งานดาต้าซึง่ ปีทผี่ า่ นมาภาพ รวมตลาดมีการเติบโตถึง 100% ส่วนของเอไอเอสเองมีลกู ค้าทีใ่ ช้ บริการดาต้า 7.5 ล้านราย ปีทแี่ ล้วมีผใู้ ช้งานผ่านสมาร์ทโฟนเติบโต 200% ปีนี้คาดว่าภาพรวมน่าจะเติบโตได้ถึง 25-30% และจะมี

ปีทแี่ ล้วซึง่ อยูท่ ี่ 46.8% เนือ่ งจากต้นทุนด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้ และราย ได้คา่ เชือ่ มโยงโครงข่ายลดลงจาก 400 ล้านบาทเป็น 300 ล้านบาท รวมถึงค่าใช้จ่ายการตลาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 3% ของรายได้รวมจาก ปีที่แล้วอยู่ที่ 2.5% ถามถึงการจ่าย “ปันผลพิเศษ” ในปี 2554 ซึ่งในปี 2553 ที่ ผ่านมา เอไอเอสมีกำ� ไรสุทธิ 20,547 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ ต่อหุ้น 6.93 บาท แต่จ่ายเงินปันผลออกมาสูงถึงหุ้นละ 12.92 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 9 บาท โดยแบ่ง เป็นเงินปันผลระหว่างกาล 3 บาท และเงินปันผลพิเศษ 6 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายหุ้นละ 3.92 บาท วิเชียร กล่าวถึงประเด็นนีว้ า่ ยังบอกไม่ได้และยังไม่มนี โยบาย ทีช่ ดั เจนเรือ่ งจ่ายปันผลพิเศษ ส่วนเรือ่ งทีถ่ กู ทีโอทีสงั่ ให้จา่ ยค่าปรับ จ�ำนวน 73,812 ล้านบาท ได้น�ำข้อพิพาทยืน่ ต่ออนุญาโตตุลาการ ไปแล้วคงต้องไปสูก้ นั ในกระบวนการยุตธิ รรม แต่ถา้ มีการเปลีย่ นสัญญา สัมปทานต้องจ่ายคืนให้ทโี อทีเพิม่ จาก 20% เป็น 30% คงกระทบ ต่อรายได้ที่ลดลงต่อปี 10%

“เราไม่ได้ประเมินกรณีเลวร้ายสุด (ต้องจ่าย) จะเป็นอย่างไร ยังไม่จำ� เป็นต้องเตรียมตัวอะไรแต่เราก็มกี ระแสเงินสดระดับสูง เพียงพอ ประเด็นพวกนีเ้ ป็นการเก็งก�ำไรราคาหุน้ ขอให้นกั ลงทุน อย่าหวั่นไหวเป็นแมลงเม่า” วิเชียรเตือนเพราะเรื่องนี้อีกนาน ไม่จบง่ายๆ ทอเร่ จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ ผูเ้ ล่นหมายเลขสองในตลาดมือถือ กล่าวว่า ปี 2553 ที่ผ่านมาดีแทคสามารถท�ำผลงานได้ “เกินเป้า” โดยมีรายได้ เติบโต 10.1% จากเดิมคาดเป็นตัวเลขหลักเดียว สร้างกระแส เงินสดได้ 21,500 ล้านบาทจากเป้าเดิม 17,000 ล้านบาท มีผสู้ มัคร ใหม่ 2 ล้านรายจากเดิมคาดว่า 1.5 ล้านราย และมีก�ำไรสุทธิ 10,900 ล้านบาทสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ประเด็นทีน่ า่ สนใจคือการเติบโตของรายได้จากบริการดาต้า โตขึน้ 19.1% การใช้งานเพิม่ ขึน้ 108% จ�ำนวนคนใช้เพิม่ ขึน้ 34% คิดเป็นสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 15% จาก 12.8% ในปีที่แล้ว บวกกับการคุมต้นทุนท�ำให้ EBITDA margin เพิ่มจากปีที่แล้ว 30% เป็น 35% ทอเร่ กล่าว กลยุทธ์ในปี 2554 ดีแทคจะมุ่งเน้นขยายคลื่นความถี่เพื่อ รองรับการขยายตัวของการใช้งานดาต้าซึง่ ยังมีสดั ส่วนเพียงแค่ 3% ของผูใ้ ช้มอื ถือทัง้ หมดโอกาสเติบโตจึงยังมีอกี มาก โดยงบประมาณ ลงทุนปีนี้จะใช้ 6,000-7,000 ล้านบาทนอกจากนี้ยังลงทุนติดตั้ง ไวไฟและเสาสัญญาณสามจีความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ ล่าสุดได้รบั อนุญาตให้เก็บรายค่าบริการเชิงพาณิชย์ได้แล้ว “เรามองการบริการดาต้าเป็นสงครามทีแ่ ท้จริง แม้ทรูจะได้

‘เอไอเอส-ดีแทค’ หุน้ Cash Cow ได้ ‘นม’ ระวังเสีย ‘เนื้อ’ การจ�ำหน่ายมือถือสมาร์ทโฟนถึง 2 ล้านเครื่อง ด้านงบประมาณลงทุนในปีนตี้ งั้ ไว้ที่ 10,000 ล้านบาท จะเน้น ไปทีก่ ารพัฒนาเครือข่ายทัง้ ระบบสองจีและสามจีบนคลืน่ ความถีเ่ ดิม ระบบ 900 เมกะเฮิรตซ์ โดย 7,500 ล้านบาทจะน�ำไปขยายคลื่น ความถีเ่ พือ่ บริการดาต้าของระบบสองจีรองรับการใช้งานของลูกค้า ที่ก�ำลังเริ่มต้นใช้สมาร์ทโฟน ส่วนอีก 2,500 ล้านบาทจะน�ำไป ขยายโครงข่ายสามจีบนคลืน่ ความถีเ่ ดิมให้เสร็จภายในไตรมาสสาม รวมถึงติดตั้งไวไฟในเขตกรุงเทพคาดว่าจะเสร็จในไตรมาสสอง “สามจีบนคลืน่ ความถีเ่ ดิมเราสามารถจัดเก็บรายได้ได้แต่ยงั ไม่มเี ป้าชัดเจนขอดูตวั เลขทีเ่ ข้ามาก่อนแต่เรามีคนรอใช้อยูแ่ ล้ว 2 ล้านราย เรายังสนใจทีจ่ ะท�ำเอ็มวีเอ็นโอระบบสามจี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ของทีโอทีด้วยโดยได้สมัครไว้แล้ว” วิเชียร ยอมรับว่าการลงทุนสามจีบนความถีเ่ ดิมถือเป็นความ เสี่ยงและอาจไม่คุ้มค่าเพราะอายุสัมปทานของเอไอเอสก�ำลัง จะหมดลงแต่มคี วามจ�ำเป็นต้องท�ำ คูแ่ ข่งเรา (ดีแทค) เขาก็ไม่อยาก ท�ำเพราะท�ำไปก็เก็บเงินไม่ได้ แต่ก็ต้องท�ำเพราะการใช้งานดาต้า ก�ำลังเติบโตดีซงึ่ เป็น Growth Story ถึง อย่างไรนีเ่ ป็นเพียงแผนชัว่ คราว เรายังรอคอยการประมูล สามจีไลเซ่นใหม่ของ กสทช. มากกว่า วิ เ ชี ย ร กล่ า วอี ก ว่ า

ทอเร่ จอห์ นเซ่ น

ศุภวุฒิ สายเชื้อ กรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าสายงานวิจยั บล.ภัทร กล่าวว่า ทฤษฎี การลงทุนทีด่ ที สี่ ดุ คือการ “กระจายสินทรัพย์” (Asset Allocation) ให้มีความหลากหลาย แต่สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม ของสถานการณ์ จากการท� ำ วิ จั ย ใน ต่ า งประเทศพบว่ า การก� ำ หนดสั ด ส่ ว น การลงทุ น อย่ า งถู ก ต้ อ งจะมี ผ ลต่ อ การ ก�ำหนดผลตอบแทนถึง 91.5% ขณะที่การ จับจังหวะตลาด (เก็งก�ำไร) และการเลือก สินทรัพย์มีผลเพียง 8.5% “เราไม่แนะน�ำลูกค้าให้ซอื้ ๆ ขายๆ หุน้ บ่อยๆ เพราะจะท�ำให้เป้าหมายผลตอบแทน คลาดเคลือ่ น แต่ควรเลือกจังหวะเวลาในการ ลงทุนแต่ละสินทรัพย์ให้ถูกดีกว่า” ปีนี้ บล.ภัทร ยังมั่นใจว่าหุ้นยังให้ ผลตอบแทนที่ดีกว่าตราสารหนี้ เนื่องจาก ภาพรวมเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัว แต่ได้แนะน�ำให้นกั ลงทุนลดน�ำ้ หนักหุน้ ไทย เนือ่ งจากต้องเผชิญความเสีย่ งเรือ่ งเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันนักลงทุนต่างชาติกำ� ลังลดพอร์ต หุ้นกลุ่ม TIP (ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์) เนื่องจากปีที่แล้ว Out Perform อย่างมาก

‘ทรู คอร์ปอเรชั่น’ Growth Story บนเกมเสี่ยง ภายหลังบริษัทย่อยของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

ได้แก่ บริษทั เรียล มูฟ จ�ำกัด และ บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จ�ำกัด เข้าซือ้ “ฮัทช์” ของบริษทั ในกลุม่ ฮัทชิสนั ฮ่องกง ความส�ำเร็จในครัง้ นีส้ ง่ ผลให้บริษทั ย่อยเป็นผูใ้ ห้บริการ 3G บนเทคโนโลยี HSPA ได้ทั่วประเทศ ซึ่งจะเปิดให้ บริการอย่างเป็นทางการในช่วง 2-3 เดือนนับจากนี ้ แม้ยงั เป็นทีถ่ กเถียงในเรือ่ งข้อสัญญาระหว่าง กสท กับ ทรู และมีการเอื้อประโยชน์ทางการเมืองอย่างเด่นชัด ศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น คาดว่าแผนการลงทุนระบบ HSPA ครั้งนี้ภายในสามปีจะต้องใช้เงินลงทุนกว่า 20,000 ล้านบาท ทรูได้กเู้ งินจากธนาคารไทยพาณิชย์ 15,000 ล้านบาท โดย 6,300 ล้านบาทแรกเพือ่ ใช้ซอื้ กิจการฮัทช์ ทีเ่ หลือประมาณ 9,000 ล้านบาทจะใช้เป็นทุนหมุนเวียน และลงทุนอัพเกรดโครงข่ายภายในสามปี ซึง่ อาจจะต้อง “กู้เพิ่ม” ช่วงแรกยังไม่สามารถเก็บเงินได้แต่จะมีรายได้ จากลูกค้าส่วนของฮัทช์จ�ำนวน 8-9 แสนราย ปีละ 4,500-5,000 ล้านบาท รายได้ของทรูมฟู ก็จะเพิม่ จาก 25,000 ล้านบาท เป็น 30,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสถานะการเงินของทรูยงั “น่าเป็นห่วง” เพราะบริษทั มีหนีส้ นิ จ�ำนวนมหาศาลถือเป็นความเสีย่ ง กับรายได้ช่วงปีแรกที่ยังเข้ามาแบบไม่เต็มที่ แผนการ ขั้นต่อไป เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ วางไว้ยังต้องมีการ “เพิ่มทุน” เป็นอีกหนึ่งทางเลือก จากปี 2552 ทรู ได้ขายหุ้นเพิ่มทุน 10,000 ล้านหุ้น ซึ่งขายออกเพียง แค่ 3,273 ล้านหุ้นในส่วนของกลุ่มซีพีรับซื้อเกือบจะ รายเดียว ส่วนที่เหลือ 6,700 ล้านหุ้นอาจถูกขุดขึ้นมา ขายอีกครั้ง ขณะที่แผนการน�ำทรูมูฟเข้าตลาดหุ้นคง เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเช่นกัน ปีทแี่ ล้วราคาหุน้ TRUE เคยถูกฉุดขึน้ ไป 7.80 บาท โดยมีสตอรี่สามจีเป็นตัวหนุน แต่สุดท้ายรายย่อย ต้องเจ็บตัวกับหุ้นตัวนีห้ ลายต่อหลายครั้ง จับตาหมาก ตาต่อไปของเจ้าสัวธนินท์อาจเลือกเดินเกมผ่านกระดานหุน้ อีกครั้ง

ท�ำสามจีเอชเอสพีเอก่อนแต่คงต้องใช้เวลาติดตั้งโครงข่าย และถ่ายโอนลูกค้าอีกพักหนึง่ คิดว่าการแข่งขันไม่นา่ จะห่างกัน (ทรู-ดีแทคจะเปิดให้บริการ 3จี พร้อมๆ กันในเดือนเมษายน 2554) เป้าหมายของเราปีนี้รายได้เติบโตเลขตัวเดียวกลางๆ สร้างกระแสเงินสด 17,000 ล้านบาท รักษามาร์เกตแชร์ผสู้ มัคร ใหม่ 20% จากทั้งหมด 3-4 ล้านราย” ทอเร่กล่าว วัณนา พรสินสิรริ กั ษ์ รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารกลุม่ การ เงินและบัญชี บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นกล่าวว่าบริษัท ก�ำลังปรับโครงสร้างเงินทุนจากตอนนี้มีสถานะเงินสดสุทธิในมือ 12,600 ล้านบาทจึงต้องการให้มีหนี้ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งการ จ่ายเงินปันผลเป็นหนึ่งในวิธีที่พิจารณา ปัจจุบนั บริษทั มีหนุ้ กูส้ กุลเงินบาท 5,000 ล้านบาททีจ่ ะหมดอายุ ในเดือนสิงหาคม ส่วน 3,000 ล้านบาทแรกจะเกีย่ วพันกับนโยบาย การจ่ายปันผลถ้าหนี้ก้อนนี้หมดไปอาจปรับนโยบายการจ่าย ปันผลเป็น 100% ของก�ำไรสุทธิคนื แก่ผถู้ อื หุน้ ยกเว้นเกิดการลงทุน สามจีไลเซ่นใหม่ แต่ถ้าเป็นสามจีคลื่นเดิมก็ไม่จ�ำเป็น ดีแทคมีมติให้จา่ ยเงินปันผลงวดปี 2553 ในอัตรา 3.21 บาท ต่อหุน้ คิดเป็น 70% ของก�ำไรสุทธิ เพิม่ เติม จากเงินปันผลระหว่างกาลทีจ่ า่ ยไปแล้ว 0.56 บาทต่อหุ้น ในเดือนพ.ย. 2553 ดังนั้นรวมทั้งปีจ่ายเงิน ปันผล 3.77 บาทต่อหุ้น

วิเชียร เมฆตระการ

ริมถนนนักลงทุน ฉบับที่ 349 ประจ�ำวันที่ 21-27 กุมภาพันธ์

2554 • เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา “อาลก โลเฮีย” ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท “อินโดรามา” ได้รับแต่งตั้งให้เป็น “ทีป่ รึกษากิตติมศักดิด์ า้ นการลงทุน” คนที่ 16 ของ “นายกฯ อภิสทิ ธิ”์ มีหน้าที่ “ให้ข้อมูล” การลงทุนในภูมิภาคเอเชีย • เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา “ดีแทค” สรุปยอดการส่ง SMS ตลอด 24 ชั่วโมงของวัน “วาเลนไทน์” รวม 13 ล้านข้อความ เติบโตขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา 25% ส่วน ยอดการใช้งาน MMS รวม 4.5 แสน ข้อความ เฉพาะการใช้งาน BlackBerry Messenger (BBM) มีการ ใช้งานทีเ่ พิ่มสูงขึ้นถึง 400% ในวัน แห่งความรัก อาลก โลเฮีย • สามบิก๊ คลังมาเยือน “เนชัน่ ” มีตอนหนึง่ “กรณ์ จาติกวณิช” ส่ง ไม้ให้ “พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์” อธิบดีกรมสรรพสามิต ตอบเรื่อง “ภาษีเหล้า-ไวน์” ท่านอธิบดี เล่าว่า “แอบ” ไปดูโรงงาน “เหล้าชุมชน” ทีแ่ จ้งว่ามีเครือ่ งจักรไม่เกิน 5 แรงม้า มีลกู จ้างไม่เกิน 7 คน ปัจจุบนั มี 4,000 โรงงานที่ “ไม่เสียภาษี” แต่กลับพบบางโรงมี “หอกลั่น” น้องๆ โรงกลั่น “เจ้าสัวเจริญ” มีคนงาน “เป็นร้อย” กรณ์ “ผ่า กลางวง” ว่าแล้วออกใบอนุญาตได้อย่างไร อธิบดีกรมสรรพสามิต “ชี้” แล้ว “โบ้ย” ไปที่ “อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม” ปลัดกระทรวงการคลัง ที่นั่งอยู่ข้างๆ ท�ำเอา “ปลัดอารีพงศ์” ถึงกับ “หน้าถอดสี” ชี้ไป “ข้างหลัง” บอกเป็นนัยๆ ว่า “ยุคก่อนโน้น..ไม่ใช่ผม” ฮา!กันตรึม มีแต่ท่านปลัดที่ “ฮาไม่ออก” • โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของ “บ.ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส” ในเครือ IFEC ขนาด 5 เมกะวัตต์ จ�ำนวน 2 โรง ก�ำลังผลิตรวม 10 เมกะ วัตต์ ทีอ่ ำ� เภอบ่อพลอย “กาญจนบุร”ี เลือก “เด็มโก้” เป็น “ผูร้ บั เหมา” มูลค่างาน 850 ล้านบาท “มาริศวน์ ท่าราบ” ผู้รับผิดชอบ โครงการคาดผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น หรือ “Equity IRR” 20 ปี จะอยู่ที่ประมาณปีละ 15% • “ธ.ทหารไทย” ทยอยขายหุน้ “ไทยประกันภัย” (TIC) ผ่าน “บล.กิมเอ็ง” และ “บล.ดีบเี อส วิคเคอร์ส” 3.60% เหลือหุน้ 4.48% พร้อมขายหุ้น “น�ำสินประกันภัย” (NSI) ผ่าน “บล.กิมเอ็ง” และ “บล.ธนชาต” 6.57% เหลือหุ้น 3.43% ด้าน “เสาวนีย์ กมลบุตร” รองปลัดกระทรวงการคลัง พูดชัด “คลัง” จะขายหุน้ TMB สัดส่วน 24% ให้ “ไอเอ็นจี” เพียงรายเดียวสยบข่าวลือ “ธ.ไอซีบซี ี (ไทย)” และ “ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย” รอเสียบ • สองพีน่ อ้ ง “แก้วใจ เผอิญโชค” และ “สมพงษ์ เผอิญโชค” ขายหุ้น TRU ออกมารวมกัน 6.5 ล้านหุ้น ที่ราคา 7 บาท เป็นเงิน 45.50 ล้านบาท ขณะที่ “ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์” โอนหุ้น “โลหะกิจ เม็ททอล” ล็อตใหญ่ออกจากพอร์ตช่วง 2 เดือนนี้มาก ถึง 16 ล้านหุ้น • งานไหลลืน่ “ไพลอน” คว้างานก่อสร้างใหม่อกี 11 โครงการ มูลค่ารวม 130 ล้านบาท ดัน “Backlog” พุง่ ใกล้แตะ 1,000 ล้าน บาท ทยอยรับรู้ทันทีในไตรมาส 1 ต่อเนื่องถึงไตรมาส 2 “บดินทร์ แสงอารยะกุล” ตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้ไว้ที่ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 600 ล้านบาท • ขอแก้ข่าวผู้บริหาร “ทิ้งหุ้น” บิ๊กอินเตอร์ไฮด์ “องอาจ ด�ำรงสกุลวงศ์” ต้องออกมายืนยันว่ายัง “กอดหุ้น” แน่น แถม เพิ่มสัดส่วนจาก 42% มาเป็นเกือบ 69% คิดเป็นจ�ำนวนหุ้น “กว่า 206 ล้านหุ้น” จากจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด 300 ล้านหุ้น คุยว่าธุรกิจ “โตวันโตคืน” เจ้าของ “ไม่ทิ้งหุ้น” IHL แน่นอน วันที่ 9 มีนาคมนี้ จะไปตอบข้อสงสัยในงาน Opportunity Day ที่ตลาดหลักทรัพย์ • กรุงเทพธุรกิจ ร่วมกับ นิด้า จัดสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ภายใต้ความเปราะบางของ..เงินทุน เคลื่อนย้าย” ในวันที่ 8 มี.ค. 54 เวลา 09.00-16.30 น. โดยมีผู้ว่า แบงก์ชาติ, อดีตรัฐมนตรีคลัง, นักเศรษฐศาสตร์ชอื่ ดัง และซีอโี อ ขององค์ ก รชั้ น น� ำ ประเทศ ร่วมเวทีเสวนา ส�ำรองที่นั่ง ที ่ 02-338-3384, 087-075-9338, 087-551-3381 หรือ e-mail : suree_s@nationgroup.com องอาจ ด�ำรงสกุลวงศ์

จัด Asset Allocation รับมือ ‘หุน้ ’ ผันผวน จึงแนะน�ำให้ลดพอร์ตหุน้ ไทยจากปกติตงั้ ไว้ 40% มาเป็น 38% ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ต ้ อ งจั บ ตาส� ำ หรั บ หุน้ ไทยคือ “ราคาน�ำ้ มัน” ถ้าขึน้ ไปมากกว่านี้ เช่น 120 เหรียญต่อบาร์เรลจะท�ำให้รฐั บาล ไม่สามารถอุม้ ราคาน�ำ้ มันดีเซลได้อกี ท�ำให้ตอ้ ง ปล่อยลอยตัวจะเกิด “เงินเฟ้อรุนแรง” เพราะ งานวิจยั ย้อนหลังเราพบว่าอัตราเงินเฟ้อของ ไทยสัมพันธ์กบั ราคาน�ำ้ มันถึง 80% ถ้าถึงจุด นัน้ จะท�ำให้อตั ราดอกเบีย้ นโยบายทีค่ าดว่า จะอยู่ที่ 2.75% ในสิ้นปีนี้จะ “เอาไม่อยู่” ถ้าต้องเพิ่มดอกเบี้ยมากกว่านี้ฝรั่งจะไม่ สนใจหุ้นไทยแน่ อีกประเด็นคือเรื่อง “การเมือง” ที ่ นักลงทุนต่างชาติสนใจถามเวลาไปโรดโชว์ จาก การท�ำส�ำรวจลูกค้าคาดว่าพรรคประชาธิปตั ย์ น่าจะกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีกครั้งซึ่งได้ สะท้อนผ่านราคาหุน้ ไปแล้ว แต่มอี กี มุมมองว่า

พอรตลงทุนตามคำแนะนำของ บล.ภัทร พอรตลงทุน หุนไทย ตราสารหนี้ ในประเทศ กองทุนอสังหาริมทรัพย เงินสด หุนสหรัฐ ทองคำ สินคาโภคภัณฑ หุนภูมิภาคเอเชียแปซิฟก หุนตลาดเกิดใหม ตราสารหนี้ตางประเทศ ตลาดหุนอ�นๆ รวม

สัดสวนการลงทุน 38%

21.50% 8% 7% 5% 5% 5% 3% 3% 2.50% 2% 100%

ถ้าถึงกลางปีแล้วรัฐบาลยังไม่ประกาศยุบสภา จะมีภาพทีไ่ ม่ดแี สดงว่าไม่มคี วามมัน่ ใจทีจ่ ะ เลือกตั้ง สองความเสี่ยงหลักดังกล่าวจะมี ผลต่อตลาดหุน้ ไทยทีม่ โี อกาสปรับฐานได้อกี ช่วงไตรมาส 2 จึงเป็นช่วงเวลาทีต่ ดั สินชะตา

หุ้นไทยว่าจะไปทางไหน “เรามองว่าหุน้ ไทยมีโอกาสหลุด 900 จุดในไตรมาสแรก แต่ถา้ ถึงจุดนัน้ อาจเป็น ที่สนใจของต่างชาติอีกครั้งเพราะจะได้ ผลตอบแทนถึง 30% จากเป้าหมายดัชนี

ที่ภัทรท�ำไว้คือ 1,150 จุด” ค�ำแนะน�ำอยากให้ลองเพิ่มพอร์ตหุ้น สหรัฐอเมริกาเนือ่ งจากเศรษฐกิจมีแนวโน้ม ฟื้นตัวชัดเจนตรงข้ามกับหุ้นในกลุ่มยุโรป ที่ยังมีความเสี่ยงอยู่มากจึงขอให้น�ำออก จากพอร์ตไปก่อนและไปเพิ่มส่วนของหุ้น Emerging Market แทน “ตลาดหุ้นในเอเชียที่เราแนะน�ำคือ ตลาดหุน้ จีนเนือ่ งจากปีทแี่ ล้ว Under Perform มากๆ เพราะทางการออกมาตรการสกัด ความร้อนแรง และพีอีเรโชตอนนี้ถือว่าถูก มากๆ ถ้าปัญหาเงินเฟ้อถูกแก้ไขได้นา่ จะฟืน้ ตัว ได้แน่นอน” กรณีเลวร้ายสุดถ้าสหรัฐต้องออก QE3 ออกมาอาจจะเป็นโอกาสของหุน้ ไทยอีกครัง้ เนื่องจากนักลงทุนจะหนีออกจากตลาดหุ้น ที่พัฒนาแล้วกลับเข้ามาในเอเชีย อย่างไร ก็ตามต้องจับตาในอีก 2-3 ปีข้างหน้าถ้า

สหรัฐแก้ปัญหาหนี้สาธารณะที่เกิดจาก การกระตุ้นเศรษฐกิจรอบนี้ไม่ได้จะเกิด เป็นคลื่นลูกใหญ่กระทบตลาดหุ้นทั่วโลก อีกครั้ง ส่วนการลงทุนตราสารหนี้ บล.ภัทร ขอให้ลดน�้ำหนักลงมากกว่าปกติ เนื่องจาก ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นรวมถึงราคาสินค้า โภคภัณฑ์และราคาน�ำ้ มันทีส่ งู ขึ้นท�ำให้เกิด เงินเฟ้อจะกดดันต่อผลตอบแทนพันธบัตร แต่ถา้ จะลงทุนขอให้เน้นตราสารหนีร้ ะยะสัน้ ดีกว่า ส�ำหรับการลงทุนทางเลือก กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ยังมีความน่าสนใจ ขณะ เดียวกันเงินเฟ้อทีส่ งู ท�ำให้การลงทุนในสินค้า โภคภัณฑ์มคี วามน่าสนใจขึน้ โดยเฉพาะราคา น�ำ้ มันในปีนี้น่าจะกลับมาแตะ 100 เหรียญ ต่อบาร์เรลได้อกี ครัง้ จึงอยากให้เพิม่ น�ำ้ หนัก การลงทุน ด้านราคาทองค�ำในตลาดโลกน่าจะ ขึน้ ไปอยู่ที่ 1,500 เหรียญต่อออนซ์ จึงเป็น อีกสินทรัพย์ที่น่าลงทุน “รวมๆ แล้วผลตอบแทนจากพอร์ต จ�ำลองทีเ่ ราแนะน�ำให้ลกู ค้าน่าจะสร้างผล ตอบแทนได้เลขสองหลักขึ้นไป”

กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  

ปีที่ 6 ฉบับที่ 349 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you