Page 1

‘¡ÒúԹä·Â’ ËÅѧÂؤ ‘à·Ôù ÍÐÃÒÇ´’ ÈÖ¡ÈÑ¡´ÔÈì ÃÕ »ÃЪҸԻµ˜ Â-ÀÙÁãÔ ¨ä·Â

>8

>3

¸ÃÃÁÐ °Ò¹¸ØáԨ

ªÒ¹ŒÍ à¼×Íè ¹â¡ÊØÁ www.bangkokbiznews.com

˹ѧÊ×;ÔÁ¾¸ØáԨÃÒÂÊÑ»´ÒË ¡Ãا෾¸ØáԨ BizWeek : bizweek@nationgroup.com »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 326 Çѹ·Õè 20 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

»µ·.â´´«×Íé ¤ÒÿÃÙ ¾ÅÔ¡¸ØáԨàÊÃÔÁ ¤éÓ ¸ØáԨËÅÑ¡ ÅÁÅà¾çªÃ ÍÀÔÊÔ·¸Ôì¹ÔÃѹ´Ã

á¼¹ 3 »‚

ÂÙºÅÔ ÅÕè ÂŒÒÂä»Í‹٠SET

>7

  . !" #$! %&   %'(!#$ ($ ) #&  . *!& !+" “!-/!+ ”-  1 2 '(!#$ 3!# 2$ Core Business ! “!%”  '(!#$ 45#6!3( *%$ “%-*89- :9-” (* !-4 ! & 3 !-2 3 $#//;< (%# *$ 3 1 &!-/+!-&         

äÍ.«Õ.«Õ. ¤Ô´´Õ ¤Ô´à»š¹ ÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹Í§¤¡ÃÂѧè Â×¹

>4

4        ! "!#! 2 $!%& '(!) * "')    " !  " $ + 1 4   ")  ' . # ,-/ 0! 3!#! 1 * 5 ") )6 #3 ! ") / ! $(!) *7) 8 ! + 9 " :' +/ : ! 8,; '  3 “ 03” 3 , ' .;7 3     (Non-Oil)  ( !" ##$)% &' * +,*. “ *

” > "   - >

")

> + !# >% ' . ;7 >'/ $## 3#""3 ' ? -/ #3@A BC,! ,> ' .# , '-/ " 7 " 3  3 "  /3  >3 *7 ;7+ ") > > $ &   0) ' #-/,!+-/ Non-Oil     .   !"# $%&  ' ($ ! . &)! 

* + ,-(+ ( / !   

 - >

") E '! / F$'" ! + #! >3 -/,!  ") ! #& #""$ # '

 ! ! ") “The Man Behind the Scene”  !&% 0# +'!"  3 ;7 >'/ ") ' .  3 0 ' ."3 &) 3

Good Asset ") " ( #3 @)A 0!L ' #  > "+ "#) " ( ) 3 #" ' ") 0" ") @ A ") #! 3 >% ") /#) " ! #3 BC ) 6 " ")  @ A ! "P 0!5 #") " )   “! 8 $ ")  & 

/ 3! ; " $ :  ,# ; > #7 /5 #">3 

8 ! ") ;8 Q :'   ” F#R #3 3 #P 0>%     !" #$" %  " &"'("#) ) *+,*&-. /0 1 .2 3%"%) %4" /.2 /++5+6%, &-. 6&" ,. "+$ #$ 7#) 01 .2 ! .$"5 -. #*) 8 4! “Sucess Story” >!?+ /$78>'/> ' .>:$ ' #  0) > 8 " Sucess Story “' .3 -/ "! -/,!8 ") >/! ,!*7 + > " > * 0 >:3 B/ ! U '" )  ,> #,-/7'! >#! U ' ") " )  '" >:3 &;3>% ! ;  0)  +3:',!  # ' " 3 

 6 > 6 " ) 3” !&% 

,>! 3 !3'P 0!5 ' . 7) ! ! 

'#3 ' .8 ! ,!+>& ' +' 6 ! >! > 3 ,-/ " #>%! !&% ++3

“>:3 " ) 3! 0 : #'! ,-/ " + ")  8 !"" > 6 3-"  #, +3 ; # :'! + -/>8 ' + ”

   >>

‘à¨ÇÒ¾Ւ »ÃеÙÊ‹Ù µÅÒ´´¹µÃÕàÍàªÕÂ

>5

2


2

Ă&#x2021;Ă&#x2018;š¡Ă&#x2022;è 20 ÂĄĂ&#x2018;šĂ&#x201A;Ă&#x2019;Ă&#x201A;š 2553

    >> 1

äà â&#x20AC;šĂ ÂĄâ&#x20AC;šÂ§ÂĄĂ§Ă ÂĄâ&#x20AC;šÂ§Ă¤Â´Ĺ&#x2019; " #  $ %  &' ( ,"!#&  ,"/d  b/b %"* > *,"  5* f & /35 "5" /3 $ 5$ 6*3 U

&D / / ! *3 3&"3&3 /3 /; 3 5 !#& 4 * =& =& C $ &=...$ 3  &3* ") )3 &3 &$ 3 /35 $5! 3$5$ 6$=&*"/ ! 3 5   =& 5 & ! &  Geoffrey Colvin "%=& * =& Talent is Overrated =& %5

 =& 5& +**35 " / 5)

5/ 5

 5 !+*** â&#x20AC;&#x153;

$ â&#x20AC;?  & ! C $ \ ! 5  â&#x20AC;&#x153; %5â&#x20AC;? %%56 &  David Coyle =& The Talent Code =& â&#x20AC;&#x153;4&* "%â&#x20AC;? =& %5

*3 #&)/3 "5 â&#x20AC;&#x153; %5â&#x20AC;?

")! &  David Schenk =& The Genius in All of Us /5 &", "5 ! % =&"5 %5

! !3  â&#x20AC;&#x153;%"â&#x20AC;?  5 ">"> 5 / "%=&+**"& Outliers &"&", Malcolm Gladwell 8&># =&*5 " ))+*C 5 =& +!D

C +*, ) *3 /35

") 

C 8*3*53 &! ! C !">/ # #   !# 5

 5"U

&

!!#& C /35  / ; * * * % Z =&

**3 5 5 !%# "6 & %&* /3&"5 ...

4! "%2% ! + #% % $ =% (  #  # %# %  W $( 2%...<%  ! *," &&6 %"* *8!&  !"> / #3 !#  =&& 8*3 *"> 1. "! +&= 9 ! *%*5"5 3&/3 & !+ * 4 *3!#& !$&)4=&5 $"5 &  % 4!#%">C *3 & )=& =& !&3 

C 3&&5 *")3 *3 /35! ! 3&  %) @ /=5/ /==& $ $5 **W V =& *3!#& !$ &) !% & /3 5 " /

 3)$5 !# =& & â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? / /3 â&#x20AC;&#x153; &* â&#x20AC;? &&!#*3)=& 2. YZWW 3 &Q& *5 $5$ 6 ! 85 3& / %

$ ! * =& =& IT ! %5

*3 & % "* 5 $ 5$ 6! &, /35! ! %56 5 !5  ! 5/ !  3 fÂ&#x20AC;f% 

@!& 53*% &4*%%*& "&/ &", 3%"? D@ 5 â&#x20AC;&#x153;+&3! <3&&/ =&? <3&)&C &

")... <3&/&*5/ ! ">&!â&#x20AC;? 5 )3&$35/

) 10,000 $"5+& # & 5 # =&% 5 " !%# "6 10,000 $"5+ .... 8 3.  W 

 $5 !# /5" / %!3&!#  ! !  % ! ? / %!/

C &, )&5 !#!& =& " /#*") " //"  /" ) 3 = &  /"=&*3 

* ! ! C #5 $ 5 3 &5" "  /"  &! " * 3 & ") C @ /3 / =& & & //5 =&/8C 83&5 35C C 8" !#5 *""> 5 /") C & 5 %# 8 /5" =& / â&#x20AC;&#x153;$5 â&#x20AC;?

=&& &&!# =& )W V& //& (& ) *3 &= & *3!# =& )W V&/&*$5 4.% #,$ % % % =+ ! ! %) 5 %# 8/3  â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? &)"5=& %!3&385 !!# &  /35 =&" +*" Feedback *35Â&#x201E;*53 *3 "5 3& ") 4=&  /"* +*/*&" 5 ,"8/ * 8"5&#C *3 / 5 %# 8 C 5. &  $ 

3"55 3& 

=&8!=& /353&&/ )3 & ;/Â&#x2026;&  

/*3!5 ! 3!#*3* 8!#*3 & ! @)// % &+/')" 8!#$> %" +* !0&3 &/)" /) * "> /""> %* &"/ %"* /35/") ))%*%  ! 5 â&#x20AC;&#x153;8&*

")â&#x20AC;? 5 3& #!#*3 3   4//" % 3 > *3+*%" %" "5 5" &+$ $ &$ 3 $ *," &/ !#3& 5 &

/35)"%" * 3  $ (6 '! +& *8 (6= # 93*8!--) "(#"#6 3 Stanford University

+*,  Z  Non-Oil 3% *" %5 *3 > +*!  !. 3 %*5<=&> 0!: =& â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;?  %"*%5 *3& Non-Oil ! " &5 3& !% # "6 â&#x20AC;&#x153;!" +[â&#x20AC;? "$6 / 3&") ) 3&#"*  % & 3 %*5<=&> 5 '( >#"!.)  3!#/* 8 3 <5&'(& /35 !#3

  Non-Oil !#*3 & 3 $3 +* ')" <5"> & '( !. 717 

 

/%"66 !&*/? 2-3 0 > & %6 " 6 !"> * 10 0 !.% 4 53  3 & & & Non-oil *3 &!#3

  Non -Oil &!.+ ))% ) 4=& â&#x20AC;&#x153; /"*â&#x20AC;? ")\  5 ? 5/ 10 0 > (0 2563)  Non-Oil &!.3&%*" %5 > 50% ')" &! 12% â&#x20AC;&#x153;2# # ! Non-Oil '  ! "! #  2 + # & & '  ! & '  Core Business & # .$ ( >#"& synergy >& +* $3  =& @;D &&* &=C

& & & !&&* &**3 !# * &3 /* /"!  /"   5 $ 5$ 6â&#x20AC;? / 

    â&#x20AC;&#x153;"5 â&#x20AC;? _   =& 3!.)

/\ ! 3 85> â&#x20AC;&#x153; @! =&   3  53&  Non-Oil &!.8 )+& &=& & /35 =& C $3 C 4 3  !.*3  3 !#3%*" %5 % 3 ! &5%+ # >  Volume ! > â&#x20AC;? /& )!)*5 4-5 %!//01  9# 1 " 2> 6#6? "$6 )  @ 5 0: ")   "/)/") 3%5 ) / *& "  &  & !%+3 /)W <  "$6 85 %>$'6 6& !.! ") +$ !*3 % &

 44 % ! !%# "6#5> 34 + ">& !b !#/!!.3& 'c&*  //*3 !   Non-Oil *3 ; / .& '2> 6#6?

Ă ÂĄĂ Ă&#x160;Ă&#x192;Ĺ&#x2019;Ă&#x2019;§Ă?Ă&#x201C;šĂ&#x2019;¨¾â&#x20AC;šĂ?Ă&#x192;Ă?§       ! ! *> *=&/ / *"5 "*%5 *$ /*=& U; > 5 &$ 4 !  / &) *3 ) D!" !.)  3 / #"* (PTTRM) ) D!" &&!. ) D!"

%+ V <) D"! &) D"!)W< <& <8& ! ) D"!)& / & !3 &># 6 % 5"X?"* 34=&36 /<8! "/ V & / 5X "  5    !"> *& <3)" 3 %&<=&> *5 =&  !; 35   ! / &) &"*") 3 //"!%+3 /)W<  ! &/ ) D"!&

&&* (35) .6% % '/%& ( 3  /%& #   .   2-3  ! " # $ . % & .    '&( )* +,# , #  / &9 6& ( 6 8 5 * " */>=&% 3 &# & & =& 3& /)!) !&"5& <"/ && (3 /% 3 ) % $& ! # % 3 && ! &*&"*/=& >!#>=&!)") 3 3 +*!"> !. /)& /) & "5 3&! #! 5 / */> @! 5 3& && #J? & $ / Z  &!8&% 353 5 > ("!) K $ / 8!#3)W < > %5 ) / *!) ")3 / *& !%+3 +/"%

Ă Ă&#x192;Ă&#x2019;¨Ă?äà â&#x20AC;šĂ Ă?§Ă&#x2021;â&#x20AC;šĂ&#x2019; ¸Ă&#x2DC;Ă&#x192;ÂĄĂ&#x201D;¨ Non-Oil àťšàžĂ&#x2022;Ă&#x201A;§¸Ă&#x2DC;Ă&#x192;ÂĄĂ&#x201D;¨ Ă Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x201D;Ă Ă?Ă&#x2022;ÂĄÂľâ&#x20AC;šĂ?ä ĂĄÂľâ&#x20AC;šĂ šĂ&#x2018; ÂĄĂ&#x201C;Ă&#x2026;Ă&#x2018;§ ¨Ă?ÂĄĂ&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x201A;àťš¸Ă&#x2DC;Ă&#x192;ÂĄĂ&#x201D;¨ Ă&#x2039;Ă&#x2026;Ă&#x2018;ÂĄ àťšĂ?Ă&#x2022;ÂĄ Core Business ¢Ă?§¥Ă&#x2026;â&#x20AC;šĂ Ă&#x2DC; ¾¡. ãšĂ?šĂ&#x2019;¤¾ $- "#<$=%=

 2> 6#6?+ "!(%$& # . = #(  !#  4$% @A# $% ,&!BD6< 6 3 6 9! & !.*3  C )&5 & 3/ Q&  8 ! 3 % 3 !   

" ) % 5 * /3 & ( G r e e n Hypermarket) = & % 3 

5    /) /)? /"D@ * !%"  3  /"  5 !#/ % 5*/3& .     !"#$% &' ( ( %) (Community) ,- % '/%& % ( # ' %) 0 / %&%1 , 2% /%&3 /%&4 5&

´Ă&#x201D;šÊ Ă?Ă&#x2022;ÂĄĂ Ă&#x17D;Ă&#x2014;Ă?ÂĄ ĂĄĂ&#x2026;Ă?Ă?Ă&#x2022;ÂĄĂ Ă&#x17D;Ă&#x2014;Ă?ÂĄ ' â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? +&+&  ,-   % 3  % ) / %&   0 # %& ' &!. *3   * > " ) 3 5  / <=> &  

 & < !5 *> "> 0 2550 =&!. "*% /<=>& '(>#"8! / 3 %*5<=>& 0: !"> 147 %  &&+ Â&#x201E;//% ) D!" >#" %"6$ " 5 96,000 /3 ) ! < 4=&*/ 5"; % â&#x20AC;&#x153;&&*â&#x20AC;?  Non-Oil

&)> â&#x20AC;&#x153; 92â&#x20AC;?  &* !./=&$3 * 5"/ 5 * ") <=>& '(-%"J  2> 6#6? # '"#5 6 % ,&# 5 /%&

â&#x20AC;&#x153;%# â&#x20AC;? 6%)%   . ''% % #9&!!:; â&#x20AC;&#x153; .â&#x20AC;? !#*3& * 8 â&#x20AC;&#x153;!9- â&#x20AC;? 3&/")=& 0 2552 &! !."*%%& <=>&

 !.*>&Q=& *35  ;

5 5=&")J? & & ( 6 = 3* # 

3 /"5 45! =&33 )  "*<=>&% 3 &+? ) +? 3")0: $&! !8& 8 !8&% */ <8! "/ \* Q&/ /!8& <& 8 +*!. *5 5 5=&!5 $5/*3!3 ! 0: 5 10% /" *5"5 $5*/ 3 3

         Non-Oil !." !# $%  Amazon && &'($" ')"!&* +* ,/ 0/10-17 /3 435 "$6 ")&5  .  â&#x20AC;&#x153;Master Planâ&#x20AC;?   !"!#$%& '!&$ ( ) *+,"(-(  !//01

2  3) 4$ & # !) +, Indochina Cost Plus &%83 5 % 4 53  

&)

& â&#x20AC;&#x153; 5  0:&&&  !; < !;! 85 !# *3& =& /5&! 5"6  '( >#"& ! " 8 * 5 *3 ')"  >#"

=& & /35 /*3 )" 

&) ")* / *5 43 & /?"@B &= C & /&/&*! )+ 85 %5/ 5 /"D@ Shopping Mall *3 * /"D@ ") &

! 8 & ))â&#x20AC;? @! 78& )#&9 6 

 3"* ) D"!!.)  

3 / =& PTTRM 3) 

3 %*5 <=&> 0: )&5 3&#"* '( !.< ")5" *3 > C +*, 0 2554 *"">  *3 NonOil 5 #& *""> ! 3 /   & $&!   Non Oil ! ')" 5 % & $ ! ')" !.'( >#"& 5 1,100 /'( !& ? 3 *# & PTTRM #5 147 ('( 8!*) +* ,/ / 3 3 $3)  3 0: ,/ 1,200 &5" /3 $3) '( >#" ,/ 1,400 &5" 8*35 %"*%5 $3) 

3 0:") $3) '(>#" !) "5/*5" !#  29! Non -Oil  . 

2 & '! Oil+ Retail 2# #+ ! Oil 9 Retail2

 

<=&> % 3 ? '( !. > 5 ! 5>#" /"3 0: â&#x20AC;&#x153;Platinum Gas Stationâ&#x20AC;? )" Co-Brand ")" ! 

3 ) * C !! #  3&")  C# % 3 >"6 +96 ? 3 ) * KRiS *3 >#*= * D$8* 3 /3 8? 3 ) * Jiffy / %* !! #  ")")*/ /  " =& *"0&: && &'( /"D@ â&#x20AC;&#x153;!//01 #6?â&#x20AC;? / *<& 8 / â&#x20AC;&#x153;!//01 9!") â&#x20AC;? / * &  3& ! Â&#x201E;*"5'( +*/ > !&

&8& &/8< %#" 6 !. "*4 

'c ) * â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? '( V% Â&#x201E;* &&% % 3 ) %4 & & / /4  $% " )/ * !/ &'( $"*C !! "*3)" <=&>  =& &&* 3 /&'( =&8'(!. 

3 0: 5 53  *35+ *"! ! / / 


Çѹ·Õè 20 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553   BizWeek :

 18 2547    ! : 1854 !  -& #  & ( 10260 1*% 0-2338-3333 1 0-2338-3947-8 E-mail : bizweek@nationgroup.com

ÅÁÅྪà ÍÀÔÊÔ·¸Ôì¹ÔÃѹ´Ã

∏√√¡–Õ‘π‡∑√π¥å ™“¬πâÕ¬ ‡º◊ËÕπ‚° ÿ¡ ·Ààß PTTAR π”À≈—° §” Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ ¡“ª√—∫„™â„π°“√∫√‘À“√ ·≈–ª°§√Õߧπ ∑”„Àâ “¡“√∂√—∫¡◊Õ°—∫ ªí≠À“Àπ—°Ê ∑’¡Ë ‡’ ¢â“ ¡“∑¥ Õ∫‰¥â¥’ ·¡â°√–∑—Ëß°√≥’¡“∫µ“æÿ¥ ∫√‘À“√®—¥°“√¥â«¬∏√√¡– ∑”„À⇢“ “¡“√∂ ∑”ß“π„À≠à‰¥â ”‡√Á® µ“¡‡ªÑ“À¡“¬

“ %” ' %! % + ' 45 ( & ) $ 4 $  /&+ ) '$ ' * $  (  ( 45 # '(8 0 &.1& %  () PTTAR + ( " ' 45 ( ( 9   . , ' # & #  “.'(  '( &'   '..&' 9 

8 , '(  =%& $## " , ”  & '  ) ' 1 7  ( " $ (+ #

       !" #$ % $& %  $' ( )  * *  * &% (  * + , # .  '(  ' * ( / ( "$#  *" 0  + ) 

 ! ( '.'  1#2 )  &&

B School

3

 : 0 +  % #   : # 1.& kteditor@nationgroup.com   : +8= 4 # benjawan_p@nationgroup.com   : . 58 & pen@nationgroup.com  ! " : 0% *  artdi2005@yahoo.com #$ %& '! "( : *#X  % thaweesak@nationgroup.com

  ! " #$ $ % &# '&'(%() ") & ## * % !" ,    " , + 5 " 4  " , . $ 8 7 ( & # ,  ( # 5$#  *"0 '.'  4  ) '( % ! ) $$# : '&   # ; ( 

 , $# 4 '( PTTAR (  ) Green Product  " , 1# #4 '( PTTAR 4 5 ' #  1  ,  %'( Green Diesel Green Jet () ,  * 1#'. 1 1'( # Hydrogen 5' 4& '. )'(1' ,  % && D" '($# ,  =:  , :#   5 ' & #

¸ÃÃÁаҹ¤éÓ¸ØáԨ

For Display Advertising 1 0-2338-3333 & 3155, 3136, 3157, 3161-2, 3173 "# !$%$& '( 1 0-2338-3000 (customer@nationgroup.com)  : 8 kanchana@nationgroup.com %& 3385

ÊÔ§è Ë¹Ö§è ·Õäè ´Œ¨Ò¡ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¸ÃÃÁ¢Í§ ¾Ãоط¸à¨ŒÒ¤×Í ÊÒÁÒö¹ÓàÍÒ ËÅÑ¡¸ÃÃÁÁÒ»ÃѺ㪌 㹡Ò÷ӧҹ â´Â੾ÒÐàÃ×èͧ ¤ÇÒÁàÁµµÒ

ªÒ¹ŒÍ à¼×Íè ¹â¡ÊØÁ “ () && '.   45 ( 

 +&  && 

 ' '( 5 "  & ' ' ' + !. ( " 5 + () . &  5 " 5$#!" '  '(   ) ” '. ' *"0 '( (+ .& (  (+  ' 1 , 8 7 (  $78( '(  $5 "## 8 7 ( ( 9  &# &4+  $#  '( 5  '.&       

&.   *   '.  ' %  &$#  &  # , &  # 8 ( # =%: '&## & 9 '(  > #   ) 

+$#& ; ( 1#' . 2-3 /4  PTTAR $# 4 )( $ , :  ' 100 1  D" ( 1  5 , (# + '(' 2 / ( PTTAR $# " ,  2,000   $ #& ) 4 #    '' &

.  1  ', .+#   150 (8 (G 1#5 (   = (  H # 4  #$# +  =#) &  4&&# ( D".) $ 78( ( & # '((&4 PTTAR '(  8 ) Green ", 7 ' *$$1  $(  , :#  #  1 1 , PTTAR  9 #  $# &+ ) 9 $# “& , #%) Green   *'  (: 1  >( # ) 4 J; &'. ,  # % $#$D#% '(  (+ 1 & , )   .) ' & , : , &1&& ) , ' . (G1”   4   ( " &(  &. , $#4 K&'(89 $! 1#2 K&&  / 2540 #K& & #  41#&&1   &. 25 1  5   1.3   . '(J7   . &   $  4   ) = & # ' ./ 2540  . , (# $ ! $$#  = & #   ( 9  &. !# ( $$# (& =% , , '(# 5 ( 9  $ =*"0

(1 ) 9 ' & &. # “= ,4  '(  & 9 # ( $& ; ( $ " $  (  *   &#    '  " , ( "  4    ## ”

·ÕàÍçÁºÕ ˹ع¼Œ»Ù ÃСͺ¡ÒÃä·Â à»´µÑÇâ«ÅÙª¹Ñè ÊãËÁ‹ÅÒ‹ ÊØ´ ‘·ÕàÍçÁºÕ «Ñ¾¾ÅÒÂહ â«ÅÙª¹Ñè Ê’ µÑǪ‹ÇÂãËÁ‹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ à¾×Íè ¤Ø³...à¾×Íè ¤‹¤Ù ÒŒ à¾×Íè ¸ØáԨ¡ŒÒÇä¡Åã¹àÇ·ÕâÅ¡ ºØ−·Ñ¡É ËÇѧà¨ÃÔ−

µ

ÅÍ´ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒ ¸¹Ò¤Ò÷ËÒÃä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) ËÃ×Í TMB ÁÕ¤ÇÒÁ ÀÒ¤ÀÙÁãÔ ¨ ·Õäè ´ŒÃÇ‹ Á·Ó˹ŒÒ·ÕÊè ¹ÑºÊ¹Ø¹ ¼Œ´Ù Óà¹Ô¹¸ØáԨ·Ñ§é ¢¹Ò´ãË−‹ ¡ÅÒ§áÅÐàÅç¡ »ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¸ØáԨ ¾ÃŒÍÁ¡Ñº¡Òà ¾Ñ²¹ÒáÅÐÊÌҧ¤ÇÒÁàµÔºâµâ´ÂÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ ¡ÒÃãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒáÅÐãËŒ¡ÒÃʹѺʹع·Ò§ ¡ÒÃà§Ô¹ ·ÕËè ÅÒ¡ËÅÒÂÃٻẺ Çѹ¹Õé ·ÕàÍçÁºÕ ÀÙÁãÔ ¨·Õ¨è Ðä´ŒÁÊÕ Ç‹ ¹Ã‹ÇÁã¹ ¨Øµ¹Ô ¹Ñ · ÀÔÃÁÂÀ¡Ñ ´Õ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع ÍصÊÒË¡ÃÃÁä·Â ´ŒÇ¡ÒÃà»´µÑǺÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃà§Ô¹ÃٻẺ ãËÁ‹ “·ÕàÍçÁºÕ «Ñ¾¾ÅÒÂહ â«ÅÙª¹Ñè Ê” (Buyer) ¼Œ¢Ù ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ (TMB Supply Chain Solutions) (Supplier) áÅкÃÔÉ·Ñ ¡Ò¹µ µÃС٠ŠÎØ ¹ ÊÓËÃѺ¸ØáԨ¢¹Ò´ãË−‹áÅФ‹¤Ù ÒŒ ¸ØáԨà¾ÔÁè ¢¹Ò´ãË−‹¼Ò‹ ¹à¤Ã×Í¢‹Ò ¤Ø³¤‹Ò·Ñ§é ǧ¨Ã¸ØáԨà¾ÔÁè ÈÑ¡ÂÀÒ¾¡Òà ÍÔ¹àµÍÃà¹çµ ¤ÇÒÁ ´Óà¹Ô¹¸ØáԨáÅСÒÃᢋ§¢Ñ¹áÅлÃÐÊÔ·¸ÔÀҾ㹡Òà ÊдǡʺÒ·ÕÊè §‹ ÁͺãËŒ¡ºÑ ÅÙ¡¤ŒÒ´ŒÇÂÃкº¡ÒÃà»´ÃѺ ´Óà¹Ô¹¸ØáԨãËŒ·§Ñé ¤‹¤Ù ÒŒ ¸¹Ò¤ÒÃáÅФ‹¤Ù ÒŒ ·Õàè »š¹ ªÓÃÐà§Ô¹¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒµÅÍ´ 24 ªÑÇè âÁ§ 7 Çѹ ÊÒÁÒö ¾Ñ¹¸ÁÔµÃàµÔºâµáÅСŒÒÇ˹ŒÒä»´ŒÇ¡ѹã¹Ãкº àÅ×Í¡µÑ´¨Ò¡ºÑ−ªÕ ËÃ×ÍàºÔ¡¶Í¹¨Ò¡Ç§à§Ô¹âÍ´Õà¾×Íè ªÓÃÐ àÈÃÉ°¡Ô¨ÂؤãËÁ‹ â´Â¡ÒþѲ¹Òâ«ÅÙª¹Ñè ÊÃÇ‹ Á¡Ñ¹à»š¹ ¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒãˌᡋ¼·ŒÙ ÅÕè §·ÐàºÕ¹¡Ñº¸¹Ò¤Òà ¾Ñ¹¸ÁԵ÷Õãè ¡ÅŒª´Ô ¤ÇÒÁÊдǡáÅФÇÒÁ¤Å‹Í§µÑÇ·ÕÅè ¡Ù ¤ŒÒ¨Ðä´ŒÃºÑ ¹ÒºØ−·Ñ¡É ËÇѧà¨ÃÔ− »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·Õè ¨Ò¡ºÃÔ¡Òà “·ÕàÍçÁºÕ «Ñ¾¾ÅÒÂહ ¾Í÷ÅÑ ” ¹ÕÂé §Ñ ºÃÔËÒà ·ÕàÍçÁºÕ ¡Å‹ÒÇ㹧ҹÊÑÁÁ¹Ò “à¾ÔÁè ¢Õ´¤ÇÒÁ ¤Ãͺ¤ÅØÁ¶Ö§ ¡ÒÃàÃÕ¡´ÙÃÒ¡ÒÃãºá¨Œ§Ë¹Õé ÃÒ¡Òà ÊÒÁÒö¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¢Í§ÍصÊÒË¡ÃÃÁ»ÃÐà·Èä·Â ªÓÃÐà§Ô¹ µÃǨÊͺÂÍ´à§Ô¹¤§àËÅ×Í㹺Ñ−ªÕ ǧà§Ô¹ ¼‹Ò¹ÁØÁÁͧ CEO” «Ö§è ¨Ñ´â´Â ·ÕàÍçÁºÕ «Ñ¾¾ÅÒÂહ âÍ´Õ áÅÐǧà§Ô¹¤§àËÅ×ÍÊÓËÃѺ¡ÒÃàºÔ¡¶Í¹ â´ÂÃкº â«ÅÙª¹Ñè Ê Ç‹Ò “·ÕàÍçÁºÕ «Ñ¾¾ÅÒÂહ â«ÅÙª¹Ñè Ê ໚¹ ÂѧÃͧÃѺ¤ÓÊÑ§è ¡ÒêÓÃÐà§Ô¹Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ¾ÃŒÍÁáÊ´§ ¹Çѵ¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ¡Òø¹Ò¤Òà ໚¹µÑǪ‹ÇÂãËÁ‹ ʶҹТͧ¡ÒõѴªÓÃÐà§Ô¹ ઋ¹ µÑ´à§Ô¹ÊÓàÃç¨ ËÃ×Í ·Õªè Ç‹ ÂÊÌҧ¤ÇÒÁËÇÁÁ×͡ѹÃÐËÇ‹Ò§ ¸ØáԨ¢¹Ò´ãË−‹ Í‹ÃÙ ÐËÇ‹Ò§¡ÒôÓà¹Ô¹¡Òà ËÃ×Í ÃͼšÒõѴà§Ô¹ áÅÐàÍÊàÍçÁÍÕ ¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ㹡ÒÃ໚¹µÑÇ¡ÅÒ§ã¹ãËŒ ŋǧ˹ŒÒ â´ÂÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐÁÕÃÒ§ҹÊÃØ»ÃÒ¡ÒêÓÃÐà§Ô¹ ¡ÒÃʹѺʹع´ŒÒ¹à§Ô¹·Ø¹ÊÀÒ¾¤Å‹Í§áÅÐÃкº§Ò¹ áÅмšÒêÓÃÐà§Ô¹ ÊÒÁÒö¾ÔÁ¾Ẻ¿ÍÃÁÃÒ¡Ò÷Õè à¤Ã×Í¢‹Ò¾ѹ¸ÁÔµÃÃÐËÇ‹Ò§ºÃÔÉ·Ñ ¢¹Ò´ãË−‹¡ºÑ ¤‹¤Ù ÒŒ ·Õè ·Óà¡çºäÇŒà¾×Íè ¡ÒÃ͌ҧÍÔ§ áÅСÒÃÊ׺¤Œ¹»ÃÐÇѵ¡Ô ÒÃ·Ó ÊÓ¤Ñ−¤×Í໚¹ÃٻẺ¡Ò÷ӧҹ·Õ¨è Ъ‹ÇÂãËŒà¡Ô´¡Òà ÃÒ¡ÒÃŒ͹ËÅѧ à¾ÔÁè ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒÃᢋ§¢Ñ¹” ¹Ñºà»š¹â»Ãá¡ÃÁÊÔ¹àª×Íè »ÃÐàÀ· âÍ´Õ ·Õãè ËŒ ´Ã.»µÔ µÑ³±à¡ÉÁ »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·Õºè ÃÔËÒà ¼Œ»Ù ÃСͺ¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÂ×´Ë‹¹Ø ÊÙ§ ·Ñ§é ã¹´ŒÒ¹¡Òà ¸ØáԨ¢¹Ò´ãË−‹ ·ÕàÍçÁºÕ ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò »ÃÐ⪹ʧ٠ÊØ´·Õè ºÃÔËÒÃÊÀÒ¾¤Å‹Í§ ´ŒÇ¢ŒÍÁÙÅẺ àÃÕÂÅ ä·Á (Real Time) ÊÑ§è «×Íé ÊÔ¹¤ŒÒä´ŒÁÒ¡¢Ö¹é º¹µŒ¹·Ø¹·Õµè èÓÊØ´ ÅÙ¡¤ŒÒ¨Ðä´ŒÃºÑ ¨Ò¡ºÃÔ¡Òà ·ÕàÍçÁºÕ «Ñ¾¾ÅÒÂહ Å´¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃÍ×¹è æ ·Ñ§é ËÁ´¹Õé ໚¹ â«ÅÙª¹Ñè Ê ¤×Í ¡ÒÃ㪌§Ò¹ä´Œ¨ÃÔ§ â´ÂÁÕÃкº§Ò¹ ¡ÒþѲ¹Òâ«ÅÙª¹Ñè Êà¾×Íè ¼Œ»Ù ÃСͺ¡ÒÃÂؤãËÁ‹Í‹ҧ ÍÔàÅ礷Ã͹ԤÊ·ÁÕè ¤Õ ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂÊÙ§ ª‹ÇÂÅ´µŒ¹·Ø¹ á·Œ¨ÃÔ§ ´ŒÇ¡ÒáŒÒÇÊ‹¡Ù ÒôÓà¹Ô¹¸ØáԨÍ‹ҧàµçÁ ¡Ò÷ӸØáÃÃÁ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ÃÐËÇ‹Ò§¼Œ«Ù Í×é ÊÔ¹¤ŒÒ

ä¾ÃÔ¹·Ã ªÙ⪵ԶÒÇÃ

»µÔ µÑ³±à¡ÉÁ

»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅÐàµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ÊÙ§ÊØ´ ¡ÃдѺ ͧ¤¡ÃáÅÐà¾ÔÁè ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ã¹àÇ·Õ ¡ÒäŒÒâÅ¡ ¹ÒÂÊÂÒÁ »ÃÐÊÔ·¸ÔÈÃÔ ¡Ô ÅØ »Ãиҹ਌Ò˹ŒÒ·Õè ºÃÔËÒøØáԨ¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅТ¹Ò´Â‹ÍÁ ·ÕàÍçÁºÕ ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¤ÇÒÁÊÓàÃ稢ͧ¸ØáԨ¹Ñ¹é äÁ‹ÊÒÁÒöàµÔºâµä´Œ à¾Õ§ÅӾѧ ᵋàÃÒµŒÍ§Ê‹§¼‹Ò¹¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ä»ãËŒ¡ºÑ ¤‹¤Ù ÒŒ ¸ØáԨ¢Í§àÃÒ à¾×Íè ãËŒ¿¹˜ ࿄ͧ¸ØáԨ¢Ñºà¤Å×Íè ¹áÅоÌÍÁ ·Õ¨è ÐàµÔºâµä»´ŒÇ¡ѹ ¼‹Ò¹¡Òö‹Ò·ʹͧ¤¤ÇÒÁÌ٠ÁØÁÁͧ áÅТŒÍàʹÍá¹Ð 㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒõÒÁ

ÀÒ³ØÁÒÈ ÊÂÒÁ ÈÃÕÊØ¢ »ÃÐÊÔ·¸ÔÈÔÃÔ¡ØŠẺ«Ñ¾¾ÅÒÂહ â´Â·ÕàÍçÁºÕ ·Õäè ´ŒÁÕ Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁ 㹡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅÐʹѺʹع ¼Œ»Ù ÃСͺ¡ÒÃä·ÂÍÕ¡¤ÃÑ§é ¨Ò¡¡ÒÃà»´ µÑǺÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃà§Ô¹ÃٻẺãËÁ‹ “·ÕàÍçÁºÕ «Ñ¾¾ÅÒÂહ â«ÅÙª¹Ñè Ê” à¾×Íè ¸ØáԨ¢Í§·‹Ò¹ áÅФ‹¤Ù ÒŒ à¾ÔÁè ¤Ø³¤‹Ò ·Ñ§é ǧ¨Ã¸ØáԨ à¾ÔÁè ÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅСÒà ᢋ§¢Ñ¹áÅлÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒôÓà¹Ô¹¸ØáԨ ä·Â·Ñ§é Ãкº àµÔºâµ´Óà¹Ô¹¸ØáԨ仴ŒÇ¡ѹ㹠ÃкºàÈÃÉ°¡Ô¨ÂؤãËÁ‹

“·ÕàÍçÁºÕ «Ñ¾¾ÅÒÂહ â«ÅÙª¹Ñè Ê” ¤×ͺÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃà§Ô¹ãËÁ‹ÅÒ‹ ÊØ´ ·Õäè ´ŒÃºÑ ¡Òà ÂÍÁÃѺ¨Ò¡¼ŒºÙ ÃÔËÒÃͧ¤¡ÃªÑ¹é ¹Ó ¨Ò¡¤Ó¡Å‹ÒÇ㹡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò “¡ÒÃà¾ÔÁè ¢Õ´¤ÇÒÁ ÊÒÁÒö¡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¢Í§ÍصÊÒË¡ÃÃÁ »ÃÐà·Èä·Â¼‹Ò¹ÁØÁÁͧ CEO” ¹Ò¡ҹµ µÃСÙÅÎع ¡ÃÃÁ¡ÒüŒ¨Ù ´Ñ ¡ÒÃãË−‹ àÍÊ«Õ¨Õ “¡ÒÃà¾ÔÁè ¢Õ´¤ÇÒÁ ÊÒÁÒö㹡ÒÃᢋ§¢Ñ¹¢Í§¸ØáԨä·Âã¹âÅ¡»˜¨¨Øº¹Ñ µŒÍ§»ÃѺÁÒ´à«ç· ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ−¡Ñº R&D áÅеŒÍ§Â¡ÃдѺͧ¤¡ÃãËŒ¡ÒŒ Çä»Ê‹¡Ù ÒþѲ¹Ò¡ÒÃÊÌҧÁÙŤ‹Òà¾ÔÁè ãËŒ¡ºÑ ¸ØáԨ ´ŒÇ á¹Ç¤Ô´ HVA (High Value Added Product & Service ) ¡ÒÃÊÌҧáºÃ¹´ ´ŒÒ¹¡Òà ᢋ§¢Ñ¹µŒÍ§ÁͧËÒ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§ Å´µŒ¹·Ø¹´ŒÇ¡ÒþѲ¹ÒÃкº«Ñ¾¾ÅÒÂહ â´Â«Ñ¾¾ÅÒ હ ¹Õµé ÍŒ §¾Ñ²¹Ò仾ÌÍÁæ¡Ñ¹·Ñ§é àÃÒáÅФ‹¤Ù ÒŒ ໚¹¡ÒþѲ¹ÒÍ‹ҧ໚¹Ãкºä»¾ÃŒÍÁæ¡Ñ¹” ´Ã.ä¾ÃÔ¹·Ã ªÙ⪵ԶÒÇà ¡ÃÃÁ¡ÒüŒ¨Ù ´Ñ ¡ÒÃãË−‹ ºÃÔÉ·Ñ äÍÍÒþ«Õ Õ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) “¡ÒûÃСѹ¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹ã¹¡Ò÷ӸØáԨÂؤãËÁ‹·ÁÕè ¡Õ ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§ÁÒ¡ ¡Òà ºÃÔËÒèѴ¡Òâͧ äÍÍÒþ«Õ Õ ·Õàè ª×Íè Ç‹ÒàÃÒ໚¹ºÃÔÉ·Ñ ·ÕÁè ÃÕ Ðºº«Ñ¾¾ÅÒÂહ·ÕÂè ÒÇ·ÕÊè ´Ø ¹Õé àÃÒãËŒ ¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ−¡Ñº¡ÒúÃÔËÒÃẺàÃÕÂÅä·Á ·Ñ§é áºç¤áÅпÌ͹·ÍÍ¿¿È àÃÒ´Ù¡ÓäÃẺÃÒÂÇѹ ઋ¹à´ÕÂǡѺ¡Ò÷ӧҹËÇÁ¡ÑºÃкº¸¹Ò¤Òà ·Õãè ËŒºÃÔ¡ÒÃẺàÃÕÂÅä·Á 24/7 «Ö§è ÁÕº·ºÒ· ÊÓ¤Ñ−ÁÒ¡µ‹Í¡ÒôÓà¹Ô¹¸ØáԨã¹ÂؤãËÁ‹ à¾ÔÁè ¤ÇÒÁ¤ÇÒÁ¤Å‹Í§µÑǷѧé 㹡ÒõѴÊԹ㨢ͧ

ÅÙ¡¤ŒÒ ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à»š¹¡ÒÃà¾ÔÁè ÈÑ¡ÂÀҾ㹡ÒôÓà¹Ô¹¸ØáԨáÅСÒÃᢋ§¢Ñ¹” ¹Ò¨ص¹Ô ¹Ñ · ÀÔÃÁÂÀ¡Ñ ´Õ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÃͧ¡ÃÃÁ¡ÒüŒ¨Ù ´Ñ ¡ÒÃãË−‹ ºÃÔÉ·Ñ ºØ−ÃÍ´ºÃÔÇàÇÍÃÕè ¨Ó¡Ñ´ “¡ÒùÓÃкººÃÔËÒèѴ¡ÒÃÁÒ㪌㹡ÒûÃѺÃкºàÍ๵ â´Â àÍ๵ 250 ÃÒÂࢌÒËÇÁâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒþѲ¹ÒÃкº¡ÒúÃÔËÒôŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹ ¨Ò¡¡ÒûÃѺ µÑǹշé ÓãËŒàËç¹Ç‹ÒãËŒºÃÔ¡Ò÷ҧ¡ÒÃà§Ô¹ã¹ÃٻẺãËÁ‹ ÁÕÊÇ‹ ¹ÊÓ¤Ñ−ãËŒ¤¤‹Ù ÒŒ ÁÕ¤ÇÒÁ¤Å‹Í§µÑÇ·Ò§ ¡ÒÃà§Ô¹ à¾ÔÁè ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒôÓà¹Ô¹¸ØáԨãËŒ¡ºÑ ¼Œ»Ù ÃСͺ¡ÒÃàÍÊàÍçÁÍÕ «Ö§è ÍÂÒ¡ãËŒ ¸¹Ò¤ÒÃÁÍ§Ç‹Ò àÍ๵ ¡ç¤Í× Ë¹‹Ç¸ØáԨ˹‹ÇÂË¹Ö§è ¢Í§ºØ−ÃÍ´ ·Õ¨è Ъ‹Ç¡ѹ¾Ñ²¹Ò¸ØáԨ ¢Í§·Ñ§é àÃÒáÅФ‹¤Ù ÒŒ à´Ô¹Ë¹ŒÒÍ‹ҧÁÑ¹è ¤§áÅÐàµÔºâµä»´ŒÇ¡ѹ” ¹ÒÂÀÒ³ØÁÒÈ ÈÃÕ颯 ¡ÃÃÁ¡ÒüŒ¨Ù ´Ñ ¡Òà ºÃÔÉ·Ñ àÍÊ«Õ¨Õ âŨÔʵԡÊ áÁ๨àÁŒ¹· ¨Ó¡Ñ´ “¡ÒÃà¾ÔÁè »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Òâ¹Ê‹§´ŒÒ¹Ë¹Ö§è ·ÕÊè Ó¤Ñ−ÁÒ¡¤×Í¡ÒÃÁÕ Ê‹Ç¹Ã‹ÇÁʹѺʹع¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃâ´Â੾ÒÐÍ‹ҧÂÔ§è Ãкº¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Ò÷Õàè ÃÕÂ¡Ç‹Ò «Ñ¾¾ÅÒÂહ áÁ๨àÁŒ¹· «Ö§è àËç¹Ç‹Ò ¡ÒÃà»´ºÃÔ¡ÒÃãËÁ‹¢Í§ ·ÕàÍçÁºÕ «Ñ¾¾ÅÒÂહ â«ÅÙª¹Ñè Ê ¨ÐàÍ×Íé »ÃÐ⪹´ÒŒ ¹ ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÀÒ¾¤Å‹Í§ãËŒ¤¤‹Ù ÒŒ áÅоѹ¸ÁÔµÃÊÒÁÒö´Óà¹Ô¹¸ØáԨÍ‹ҧÃÒºÃ×¹è äÁ‹ÊдشáÅР¡ÃдѺ¡ÒôÓà¹Ô¹¸ØáԨËÇÁ¡Ñ¹ä´ŒÍ‹ҧ¤Å‹Í§µÑÇ” ¢ŒÍÁÙÅ : ½†Ò¡ÒõÅÒ´¸ØáԨ¢¹Ò´ãË−‹ ·ÕàÍçÁºÕ


Çѹ·Õè 20 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

Å´ÃдѺ¤ÇÒÁà¤ÃÕ´´ŒÇÂ

Cafe   ()( *)  )/' (6 3 + 2 *). “ ” % %) %  () 2 ()  ()+ + ' *) * ( *) ) # %'-+ 6   """. 2 "# ' " " ' "" "':%  0( )/' . "") ()(( /! ) (' % () +. )/'  "") () - + ;  %2  2 6 Thaihealth Cafe     ! "# $%& "  '% () ) *) ()+" ! %+   ' < *) *  # /+ ) ' 5 )%2  " 7# * (); + ") () " '<'0* ! * #% # =4 '( """. )' * Thaihealth Cafe + *- + . ))6 # 2  + *+ )%' 7-2 )  *)  )"" <) + . ( / + %' >) (* /+#* '<! 2 2 ? + ()("' 2 2  + Thaihealth Cafe @) %' 7-2  2 ,- . #( (' '    "6 #  ()   0 !    + " / "# ' "  " ' " " "' :%   A;    2 '<  ! . /$ ()"<!  %2 6  A;  + 0# . * =4B ,- # """.  2 <D)(! )% E ): -  “/ (” ,-. E):)((   *( )      ( “/ (” + *)% " '"  () "#$*)( . '< ( A; ( (  *)/** ()((( ( - #()(  (()( + 8 %)*) 200 >   7  + ( “/ (” *- 2  #(( '  * ) E ()" 8  **+ (( ()(( )( + # E ): +  " *.  )% ) , ) +-." / 0) % '% - ()+' 1 % 2 ("#, + 3-14*) '% '% -- , ) -2 '% / ()++ 2 ( 5+6# - '% 4(* "0 /12 *    )/' %2  A; ") () (( 2 " *)(' %  """. / + #  (

-*# ( ' % %)( 8 / 0 "# # ' . ( 5  () 1 2 + *# %  2( () ) ' ""!

"( 6 - + *(' % %2 %' ()((  *-. 2<) **   """. ! *) # / ( )/' (. MM *).   >7/ # 0N%) #

 2*$ (( %2# )  ( " (0 ()% *)' # )"8:%

äÍ.«.Õ «.Õ à»š¹’ ‘¤Ô´´Õ ¤Ò¹Ô´Í§¤¡ çèÑ Â¹× ¡° ÇÒ§ÃÒ

Õߧå°√¬—Ë߬◊π ‡√‘Ë¡µâπ®“° 科¥ „Àâ∫«° §‘¥„À⇪ì𠧑¥„Àâ¥é’ ∫√‘…—∑ ‰Õ.´’.´’. Õ‘π‡µÕ√å‡π™—Ëπ·π≈ ®”°—¥ (¡À“™π) ‡ªìπÀπ÷Ëß„π µâπ·∫∫ √â“ß§π¥’ ªíôπ§π‡°àß √“°∞“πÕߧå°√√âÕ¬ªï “! "# $%” "" ' @- '.3.3. 2! , ( ) 1 % (, ) 8'* “” ('%( %  A; =4X  *).   “'$ ” ' . *  + *- /2 2 "' !   “2 ” “ "'*6   #  2 0 ** -+ ( *,+# ( 5 ) (! 7-*)#

! 2 " ' N) + *- 7-2 "'  ' !  3 *$2 6 ' / (”  3"'  *) "' *! *)' () “(2” /  . ( ! )) * )(2 “Put the right man on the right job” '$ / , !" NN%) “Put the right man on the wrong job” , '0 * "# "+ “ 2 ” "# 2 7 2 + * +  / '$ 8 #/ + %) " $  “0” / 7 0" "# * () "  * (#% A; “  % &,) "!& , &-) 0"  "!% ) -., 1 ""  % right job *"! ) "  "2 3 ' %'2   ""!  ' * /  4  5) / ” 72. %) " (*

*)  % - + .  # ' 6 * +% %7%7 “ ” ! - + * . ) “=” ('< ( 8 # ,- . '"" # !%& /

“          !"!#   $ %& # '#%& '$    ” ") % -1; 8 <='%-  "+ - ! ) 7 8 (2 % 872 % 2 '()) > % > - ' 4 %  % - * 87 (2 %"? 2' 2 “'  ; $   7 *)    $ ; %2  $ ; ! $ ;    7  ! %2  ( /2 !" 7%&  <) $ ;  ( 3 (3 ) " 7# ( * ((.  ! + 0 - +  '! ) #%*"+*,  #%*") )  ) + -.#/'#” . 5 "#$ # “. ” . "" " #$ #%! 0

·Ø¡¤¹ÁÕ»− ˜ ËÒËÁ´ ᵋ¶ÒŒ àÃҨФԴᤋÇÒ‹ µÑÇàÃÒ ÁÕ»− ˜ ËÒ à¾×Íè ¹Ã‹ÇÁ§Ò¹ ÁÕ»− ˜ ËÒ Í§¤¡ÃÁÕ»− ˜ ËÒ §Ò¹¡çäÁ‹ä»ä˹ ") ;$ '  A;  '   

  *)*$$0 $$   + *). %)-3' "  ( “%)N) + *-*!""  *

%2 . "   ) "" ) ") . 7 . #"   U + *!* * " ) *) "  + " ) "  +     

. ” ' V + ;$ *  ,-   '   ("# *0)'8 2""/((" ! 2 //$N%)

Ò Ê Ò Í µ Ô ¨ Â Ç Œ ´ Ø ¢ Ê Ê§‹ µÍ‹ ¤ÇÒÁ ()"* +"#"(#, -# /(20 (* ( . * "" 2 * * " + ! 2 + % ()(*  (%2+ %& " / (4 " #* ""' 0" " :3X3 " % ! # * %& "  "2% %!)- + () 2 () %2+ 0[3< #" 2* # +  :% + "' * ,-7. ( '( "' #  + "+ 7" ) --1 ;;$. () 21( -/1 6+ - 2 . 2 (2)+- -1 -1 + ! % + (- + 

‹ Í¡ÅºÑ à¢ÒŒ ÁÒ㹠ʋǹãË−¾ ·Õ·è Ó§Ò¹áÅÇŒ µÓá˹‹§·Õ¤è Óé ¤Í ÀÒÃЧҹ·àèÕ Ã‹§ÃÕº ¤ÇÒÁà¨ÒŒ ÂÈ à¨ÒŒ Í‹ҧ µÒÁËÁǡᵋÅÐ㺠·ÕÊè ÇÁ ¡ç·ÓãË¡Œ Ò÷ӧҹ ÃÐËÇÒ‹ §¤¹ã¹Í§¤¡ Ãà¡Ô´¡Òà »ÃÐÊÒ¹§Ò á·¹¡ÒûÃÐÊÒ¹§Ò¹

        ! "#$ %& '( ()** %% #* "  + # "' ! (  %) ,- . " / !   "' ( !  * )"'  0"' **) ) - ,- #'( 1 #* " ()"( (  # *     *-/2* #* %/' / (" " 3 (4  # 5 )%( 2 ) (/(2 * 0" *) " /# ' ( ()*') 

 6 #  "' # -7-" -+ *6 (* ()* " " % 8! "'

 

'$  . / /$N%) #    "#   *0(!

. 10 ? 100 ? N) + =O  ' .   % "#.  “ *)7  =O 2 *"7 <! + *)   /# #" 2# "    .  .  + () 2 Specialist ! " 7  *).  .  Generalist 7*) .  ( * Specialist . Generalist” - 17 “  %” ()+ “ %, ” ()2 “ %”

'"  “ ” %& # ( + #7 ) “ ” “ ” " *)(2  ("(2 7 (2   "# '$ +#*'2 "   “ " 7(3 %) 0  **)0 *6  & 8 . " %). 2%'8 " + ( " ( ( *) () /  # / /#) + 20 ( 20 (  2 0 /%) * *0  . 0%) / ”  - +8 9  % :+% ! 2 %% -1% ()+%2 -1 ()+ , “7. ** * %*) /

# *

* ( 2 7-( (  2 #  

*$ % ! %

! )/ !*) $

 "  ! ) )// 2 #'$#'( 2 6  /# CSR ( )*  . # CSR *6  ()2  !” !2 6 **)#'$ %2( #  '0 ( :3 ,-(3# #'$ 2% # % ""' B #  3 2.,.,. :

( '$ 7 # . 0 #  # () 3 #'$ # - + . " 5 #" (! .,.,. “  . *# 3  ” + . " - 0 ‘9 ! 9  " ? 2032  ! %  ' Post-Generation XYZ’ *#0 """.

 ! #8* %!  

 "7' '( * %! + ) “/- '     & & -% " " # "!# + % )$  "   * #5) ""*#  ""#  #5)" # , % * )$ # ,% &  #5) 6$  %

' !* 5 7 )    &-  5 -.  *+'! 0&  #5) "8  & %  & %)57"  %  #5)  % ” !  * * * "" "' ! *)" % 8!   ) #

( * 2/ * " !) 0 * () .  ,-   )/' ( 2 ' % # *  2 7-)) () * 2" /! 2 "' ! "' N 

 '" "  ' * )#


5

Rich&Risk

Ă&#x2021;Ă&#x2018;š¡Ă&#x2022;è 20 ÂĄĂ&#x2018;šĂ&#x201A;Ă&#x2019;Ă&#x201A;š 2553

â&#x20AC;&#x153;JYPâ&#x20AC;? #-  0, 0 =" #. &.1 %)  A0 + &B /.0% +*   , ((+

 ;0*//% A(1 + 0/B / %  , &#  &.   CD #-  012 â&#x20AC;&#x153;1 %'' /.0â&#x20AC;? &B * .B

ÂĄĂ&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x192;Ĺ&#x2019;Ă&#x2019;§äĂ?à ´Ă&#x2022;Ă&#x201A; ÂźĂ&#x2026;Ă&#x201D;ÎźĂ&#x20AC;Ă&#x2018;³¹ĂŁĂ&#x2039;Ă â&#x20AC;š   ! "#

Ă Ă&#x192;Ă&#x2014;èĂ?§ : ¨Ă&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x2019;Ă&#x2021;Ă&#x2018;²š ¤§å¥Ĺ&#x2019;Ă&#x2021; Ă&#x20AC;Ă&#x2019;ž : °Ă&#x2019;šĂ&#x201D;Ă&#x160; Ă&#x160;Ă&#x2DC;´âΟ

5  Wonder Girls &.

% â&#x20AC;&#x153;Nobodyâ&#x20AC;? QR "(1& *

à ¨Ă&#x2021;Ă&#x2019;Ă&#x201A;žĂ&#x2022;

ÂťĂ&#x192;Ă?ÎźĂ&#x2122;Ă&#x160;Îźâ&#x20AC;šĂ&#x2122; Ă&#x2026;Ă&#x2019;´´šΟĂ&#x192;Ă&#x2022;Ă Ă?Ă ÂŞĂ&#x2022;Ă&#x201A; Ă Ă&#x2039;Ă&#x2026;Ă&#x2022;Ă&#x201A;è Ă Ă&#x201A;Ă&#x2DC;¡¸ à¨Ă&#x2021;Ă&#x2019;Ă&#x201A;žĂ&#x2022;

ment) ' -0 <34-#0 (( * â&#x20AC;&#x153; -( â&#x20AC;? * L( The Asian Soul % %4-##4 - Q RU0 

  40'0% 6 (4-#0 F- *, 2-G F'0H 4-# # %   % 6 ( 6 ( 4-#&' %( %#'%- H+ -* 0 (( - 2-G6 ' (!  (, , -! 2-G G.O.D, 2PM 4-# Wonder Girls ! -'F-&' 1 - ! 0 0! 100 - ' -- â&#x20AC;&#x153;Eric Dooâ&#x20AC;? Doo Hyun Soo   ' %. AQ Entertainment  !  0( !0 8!( '#%/4-# 8 '0 1* 0(  4-#D82. â&#x20AC;&#x153; ;'3 '  SMEs .% (. :â&#x20AC;? ' F'(! 0*'-4-#*'(! (0.) 4-# 8% 4! 6 (  !  -( & 0 1* 0*  -% 1 &' 0( (0 &0 6' ,4 ! !E4 4 '  Casting & Training '- 2 - G 4-##%% <M % 8 (

0 * * * - Management %  ' ' Production #%%- ' 0  '  4-# G '  ( % â&#x20AC;&#x2DC; Eric Doo â&#x20AC;&#x2122; 6 + JYP

Ă&#x160;Ă&#x201C;šĂ&#x2018;¥§Ă&#x2019;šĂ&#x160;â&#x20AC;šÂ§Ă Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x201D;Ă Ă&#x2021;Ă&#x201D;Ă&#x160;Ă&#x2019;Ă&#x2039;ÂĄĂ&#x201D;¨ ¢šĂ&#x2019;´¥Ă&#x2026;Ă&#x2019;§åĂ&#x2026;Ă?¢šĂ&#x2019;´Ă&#x201A;â&#x20AC;šĂ?Ă (Ă&#x160;Ă&#x160;Ă&#x2021;.)

04 (!' 4-# #4F- 4 0( #!(-- 4 !& !&'

'4!2-G#2 #A (* !(-4! , -' 6 ( 4-# -'F- 0*+  ! 0 0 8 0 --( (Multi-talent) -#%/ 7.--( .# 4-#%-7 ' +& !!4- Lim 6 Wonder Girls j! Fei 4-# Jia 0 Miss A 0 6!' (0%6/ 60 2PM 

'1&( ' '6 -(#2  '(4' * 2-G!( , 6 ( 0 8+ 4-#4'  F '- 2-G&' --(6 â&#x20AC;&#x153; 3* ! "= 3' @  !3' 33 3 . . ' 3'  (& 1 %' ! ' ! $6 3 3.% 21 .%# C<. ' ' : " ( D 38 %'  % .% 3(;'3#  %' !$633.%%-  2!2, 3$#%&.%. "3 3 5(3 !.%-3 2PM "3$63%'3 3' 3!.$ ( 3 3 ' .$â&#x20AC;?  '&' & !6!! ' 4 ! â&#x20AC;&#x153;2 (7â&#x20AC;? + ! #%0 <M % * * ,  4' 7. %-7 F76 %# -(' 4-#' %#U F'( /6* 6 &' !0 ' F'(4R5 4-#0( #2-G& !&' '&' â&#x20AC;&#x153;6 0* â&#x20AC;? 4 ! !04 (!*,  6! Min +  6 0 Miss A 

!#%0%! # 0! 7 U 0 *-  , 4 !0( ( 12 *0% 4- 0!

& (!  0(     0 #0 4-#7. }. * %0 - 0 -(

Key to Success

$% & ' ( ( (JYP Entertain- Marketing & Business -'4-#

â&#x20AC;˘ %)) B %&  0.0 â&#x20AC;˘ ;1<# # 0 ) +  â&#x20AC;˘ ;- = +  â&#x20AC;˘ # , "& "& &.+ (. & +.0 â&#x20AC;˘ / 0&"*6/.0A " 

  â&#x20AC;˘ ' %0 )+  A+A â&#x20AC;˘ & )).1G # 0 (1 # - CD

!0 '  6 % Miss A 0 , */# !01! & 3  ( 7.4-#0   2-G * 0*' 0( 0( !( â&#x20AC;&#x153;-â&#x20AC;? %2-G ! *  + 6 0-& ! 0! 3-4 U  (0 0! (%% 1' -& 0*& ! 8 (&'

7( 2-3 U (!4! 0  0* 2-G+*+,%2-G4 !-# #% 3N & !1j  1'!%. &' */# %1 6 0-0!# #%0 1*+, &'

 0 ) + â&#x20AC;&#x153;6'1 " "â&#x20AC;?  0,.(. - 10% ,'+-  0(+

.;1<&.

( # )) =& 0'- 20-30% 4 # 2 - G ' 4 !  -' ( ' -(* 0( H+ '#8'* â&#x20AC;&#x153;Eric Dooâ&#x20AC;?   -' ! #2

0( % 0!   ' 4 !-##2 4-#6 FH6 (-1 0 (! RH%k4-#(% 6! -' -(#2 (* && !8+ â&#x20AC;&#x153;! '! * 3'  2 1 % 3  9 3 #$#%&. ;,1%3 % 23# < %% 233'

+ . 0 &" 6 (06E'  1 %EEF % % ! 13 /#/6(2 4-#%E6 0(-( 2 â&#x20AC;&#x153;%0 ,0 '1!0 0* * ( & ! (0* %!0( 'â&#x20AC;?

埚åà â&#x20AC;šÂşÂˇ SMEs ŠºĂ&#x2018;º¡Ă&#x2022;è 3 äΟĂ&#x192;Ă&#x20AC;Ă&#x2019;¤§Ă&#x2019;šĂ&#x160;â&#x20AC;šÂ§Ă Ă&#x160;Ă&#x192;Ă&#x201D;Ă SMEs ä¡Ă&#x201A;

 *'& %"  04 6 ' &0 -! 0   - 0. -('#6 #' ,7D4-# 6 (! !  ! %R3 3E 0 *  1 & 0! ! #-!  - 4-#7 4-#% &! '2 (2 4-# ! 7( 4! SMEs L%% 3 â&#x20AC;&#x153;0&; +E â&#x20AC;?  0( !  1 (0.) G'( 8+  ' #6 #' 0 '  â&#x20AC;&#x153;2 (2 4-# ! SMEs U 2555-2559â&#x20AC;? 0 6 4-#0

14 (( 2553  !  0! ! 7'4! 0  *'-4-#*'(! H+ */# , (! #0! ( '4 ! 0*'-4-#*'(!

!"#" $#%&!'( " * $+ '( !",(%- .' (%- â&#x20AC;? */# & ! 6!  #2#* &&'  1- 6 2(7* #2 #%0 1! %%

â&#x20AC;&#x153;"(1' %- ' . 2"#!.$ 3%*$#%&. 1# 4#3 3%- $#%&3,!, 3. 3 5 #3 ! % 1 3 '  !, 3 . ",  "$#%&%' ' & 1 3 $#%&.%$633â&#x20AC;? -(#2( &* (!#2 - 4 ! 1& !&' (0 0! 0*#I& ! * &  %!& -' (!0'10 â&#x20AC;&#x153;Eric Dooâ&#x20AC;? % 0!  0( '  #* & -'#2'1 0*# 2+. -' 4-#0 * #2-!,  (  (!' 4-#%- (4%% -( & % -', 5 F'(L# * & -' !#2 &' 100! !(  0* #%/4-# 0   # -'#2 !5 #%0 - - '   6 0 '  -! ,0* 0!'4*1 E* 0( 0 8+ 8'-  0 8 H!   4-#<M< -(2-G/7*+, &'

 #'4*1* 2-G  % + â&#x20AC;&#x153; 8+â&#x20AC;? - 4 ! % â&#x20AC;&#x153;Eric Dooâ&#x20AC;? *% 0!  4< ' ! % (! (! &1 '

â&#x20AC;&#x153;! '! '& $73 8*" 3% !"# '$# 3 %'! %- #.9 3.$ "%- !1 #.  .$5 .  33' %- "(1' 3 ", 

'1 %-3 %' 3 3:41# 1 5 "*!5%' !â&#x20AC;?   4%%0 1* % - !(- â&#x20AC;&#x153; 6 â&#x20AC;? 6 ( 3N 2-G F &' & *! '(

         !"# %&# ' ( 

& % )' *%(+ ) ,- , !"#&. . ) % / &.. &0 %+ ) 0 / %. % / &.#  !"&..0' &  +    ! #  â&#x20AC;&#x153;#%% & ' ( â&#x20AC;?! '*+, (!#-./#*+, 0  # '- &' (!0'10 ' 1       *+,  2(- #  0  3(% 4-#0%0 0 ' & ' ( !5  '*+, %%-!0( & ' ( !0( !5  % '6 %'  ! (#  # 4-#40& ' (4-!7( *   6! 0 (   '  *+, 3  ( 7(( & ! #7 0 8 -0%0 40 % . #2 #0    4- 0 4' 10! * 4-!& ' ( #&! - 7/; !&' , ,4-!7(4-# 7( 4-!7( * & ' (' 5 '*+,- * <=(0( 4-#<=(020 8+ 33 ( - <=( -' <=(*( 4-#<=(04 30 ( <=(- 12 ( 4-#0 '* <=(% 10 ( 4-!7( * & ' ( - - A ( 16 (  +. 7 ( 2+.4-# ! (06  (6 4 ( & ' ( # !4 *! 4 ( 0 !0 % 0(-( '#'.D # & ' ( 4-# 4-! 5 & ! #% (!-# 3 ( & ' ( !5 '*+, # &' %/4-# '- 0!& ' (' #&' % & ! /4-#'-  #  #%% 0%0 4-# D* -%& ' ( !5  *+, 4%%* â&#x20AC;&#x153;& ' (â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;81%& ' (â&#x20AC;?  4!0! & ' (' 5 ( (& ! # %6!00-  ( 4-#( % -' #(& !E(&  #8(% 6  F 4-#0- # %%. 1 F(%( D* - 1%& ' (-! , 8G'( !  8* &  ! ( '  & ' (' 6! F0! (-   ( 3E 6 ' 4  3E H !   # 6!0( 8& ' (,5 &6 &' &' (! % % & !6E3EF'(& !'' -(5 - 6 0 #0'& ' ( 

!0( ' & ' (*+,&' 8 & ' (,5  !0( 5 &' % % 1 4-#% ' #'  #/ %& ' ( '   -(5 ( -(5 0 ' 4 # 0' (!%!0( -!  * '& ' (4 ! ( ' (0 0 #'  , #6 & ' (4 0 4! % % *+,4- 0 ( & ' ( '*+, ! 0 (+  84! #(4-#&6 % !0(+ &' F'(& ! , 12. ,' 

 "(+.0# ) (+ . & #- + 0

L%% 3 (.2.2555-2559)  '-  % 73 E 4-#0 *  1 â&#x20AC;&#x153;$#*  3' (' 2*$#1  =>! 31$>? *$ : 3(%#$#53( 

( 2,! 3 3# 3.!$>? # 3 3*3 5 '"3( 3 @- 3 :$#53%' ' # (  3 3' " #$# ( 23 %'   5 ' $>? 

*$41#3#$>? 3 

(  #: !  5 ' . % 3(%.!$>? % 3(3! 3: B# ' -333 @ ( 2, 3(3! $ #  5 'â&#x20AC;? .0. -!0 F'('4! SMEs L%% 3  # ' # '- %42.D4-# 4!6 L%% 11 F'(L##'1 (0* % !  1 &' 4! (2  2.DD0 4 -# 3(40'- %F 2.D D- 4-#% -!- 7/; 4-# * '0 84*!*&! %F (!* 4*14-#( ( 4-#(2  0 6 F(%2.D 7 7  0  * ! #6 2.D H ( (AEC) &( ( %4-#D-

* 7 7  ,#/8+%%*  1 , 62.D 4-# 0 (SMEs Identity) ,' 2(7, 4-#2-!  1 % %F'''!, 

0 8+* - ' 8/ ! !  1 73E F 404-##'10 0 8+ * 4#4 &*3E 4-# ! % 1 ,!0( 7D- 6 4-# # %

 1 (!&1' %-! A (  * ! 0 #6 #' 0 ' 1  , , # %' 0( 4 !0( 7D 7 6 ,-!  - 4-#7 4-#% * - 4-# 0  &' #' 0 '1 , 0. #&6 #F(6 '#'1(2  4 ! SMEs L%% 3 (.2.25552559)  , #6 40 0# 0 , 4# %4 I% !'!04-##(#(0 !  1 U 2555-2559 ! &


6

¶¹¹¹Ñ¡Å§·Ø¹

Çѹ·Õè 20 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

“ÀÒ¾ÃÇÁàÈÃÉ°¡Ô¨ä·Âã¹»‚¹éÕ ¹‹Ò¨ÐàµÔºâµÃдѺ 7% áÅл‚˹ŒÒ¨ÐàµÔºâµ 4-5% ᵋ¼»ÙŒ ÃСͺ¡ÒèеŒÍ§à¼ªÔ−¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕÂè ¹á»Å§·ÕÃè Ç´àÃçÇ ·Ñ§é ¡ÒÃàÁ×ͧ㹻ÃÐà·È áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡·ÕÂè §Ñ ÁÕ¤ÇÒÁäÁ‹á¹‹¹Í¹ÊÙ§ ·ÕÊè Ó¤Ñ−¨ÐÁÕ»¨˜ ¨ÑÂàÊÕÂè §àÃ×Íè §¡ÒÃà¤Å×Íè ¹ÂŒÒÂà§Ô¹·Ø¹¨Ðà¡Ô´¢Ö¹é ÃÇ´àÃçÇáÅÐÁռŷÓãËŒÍµÑ ÃÒáÅ¡à»ÅÕÂè ¹ÁÕ¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹ Ãعáç¡Ç‹Ò»‚¹”éÕ ´Ã.³Ã§¤ªÂÑ ÍѤÃàÈÃ³Õ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÀҾѲ¹ áÅлÃиҹ¡ÃÃÁ¡Òà ºÅ¨.àÍçÁàÍ¿«Õ >> ...%+6 % %+ ! !  ! *.*#!7 ) *

Mission CEO =', 326 60@ ', 20-26  2553

ÇҧἹ¡ÒÃà§Ô¹

>> % & '()% ! !  ! 

à¾×èÍ»ÃÐ⪹·Ò§ÀÒÉÕ   

   

 !"! # ! %&'

% !"! '& #"""( ) !" *+

#,"

-  +".

!'!" ! #!  #"" % / .0 & /  '-

- 1 11 ' *+

 !2 345!-+0" ! & - ! !  " 

! '&#""2 4"( ) 0 .& -(! 6"" # 

'&#  '2 4!1

' !1

7(" ! 8  '2 4 &  '0 "&0

. ! '&.

 ! 20,000 " !1 " ! '!" ''2 40 ! '2 4 #""-0 "" *+  !( ) ( '  '#  ') '  >' ! '2 4#""-0 " 0 " ( ) (" ) " ! '! 1-150,000 ( '2 4) 150,001 - 500,000 10% 500,001 - 1,000,000 20% 1,000,001 - 4,000,000 30% 4,000,000 -+0 37% '!' ! ()' 1,000,000 " ( ) 1 - 150,000 "  '2 4% .!'! !0  150,001-500,000 "  2 4 10% & 35,000 " (350,000 X 10%)  500,001-1,000,000 "  2 4 20% & 100,000 " (500,000 X 20%) (# 2 4 0 & 135,000 " (35,000+100,000) 00 ! 3+!4 &!'!"2 4# %" 

 '' ''  

.

   ' 2 4   "0 ' !   " ( %& ! 3+ ! 4  "  # !"0'!'& !! *&0 *&0 & ' 3 '   ! &  !   " 

 '!G   '" '"( # H H '# >'- "0' !2' 

. !

 '#! ! 10,000 "  ! 10,000 "  ! ! ! ' # ! 90,000 "  "(%& ! 3+!4   2    

 10  ! "#   !$

    " 0 

.

 ! 

" # ! 10% - ! '#  '&8 - ! !0! (

 ' 2 4   " 

 ' -G 0 !1 & ! (  !( ( ' ' (LTF) # !( %& !  '0 % (RMF) >' LTF !(  ! ( (( ! 

!"! (  ! (  ( (  ' ' % 

&-# .& ' ( '! 5 / 6 + 

.- '& ' ( ! (0  ! 15% -# / # ! 500,000 " / RMF 0 !( #""  & ! (  ! '# ' .&   !  &! +-!  ' !4 ' G ' " &  !

& -#  .& ' ( ( '(" 55 / + - '& ' ( !0 ! ( & (!/ >' & !"!( '0 % & !(" 1" - ! #  ( ! 15% -# / # ! 500,000 " / 00

)! '8

# " !

! "  (!(0 2 0  .+ >'J 2 4

!( >' - 1"*J- " .>! " www. tiscoasset.com !0  !- RMF&LTF Tax Calculator *+ ' * ' &" 

- 0  '8 !"#"",J ! '& 2 4 & - ". & G!

  '"  

. ( LTF & RMF  #  '2 4  ;>>-" + " LTF ! RMF  

+!:!7  ?7 7 

*   ! ) " ! ?#  + *) @7 7 

 +;)  ! 0  0 !1  ' " .!>> ! ( '! " -- %34 &!!!

!

'# '" # &    '#"" 

.

 '2 4 !1

 G! '"  &-/0  "  " & (%& *&0 LTF & RMF  %&   >'J 2 4

!( ! -- !'!"! #! - 

. .

- 

 pr.tisco@gmail.com %" ! "

.   !"# # ‘Run for good’ & Facebook

 *. .  K '

"4' # ' ' 5-10 / >' 

 ! ( ' ! ( *' # 3  -(/ 2554  / 2554 "4 '

G 1.3 #  " % -+0 !/ 2553   ' 

G 8 &  "  & 7

" %( '0 7 >!  

( 1.3 & "    '2 % -"4 % -+0 50-60% %' 1 >! & -' '! !  ) ! -"4 " !!>%  ! 

 67 2 -5) >> # +,- ! ! !  *.)'* K ' "4"| ">-'- '/ 2553 ">' 13-14% !

 ' ! GJ! "> -'- ' 12% % + /#!'- '"># 16.3%  6,900 "  #>

'- '+/ !

& #! ">  !"+ /#! % +/ 2552 5 '- '- #. #-  

 ! + /#! 6,900 "  !-0 / 2553 ' 23.5-23.6% >> / +/ ! ! '!  *. % 

K' G ! ! "4 '  % G ' 0!( ' J & ! '#-1 &  "4 - ( # ! ' 

 3/2553  600-700 " 7(" 0 7 & " #" 0!( J 75% # ' 25% #. % G 2 %

0 / ' ! 7(" '  

 (>! -  %'/ 2554 '' (-' ' ! 3' 2!10 >! "

G 5.7 % " >> *+34/ 3 )  " 

K' ! -' '&-) /0  -' ' 

G 5-6% !|

' )  0 10% & ! +/#!&-)  2.5% & ! ! " > &  "1%# 0 /0  & 9% 34 !+ /#!' " 10.2-10.4% -& >' + /#! 1%#  & !2 % & " #& !01%# !1 

|

' >> 5/ )*-

/ ) ! ! (> *. ' * K' /"0 4 '| ' 4.5 % " "> 10%   SMF (#"  "(!4 ) K& !.'.0 '- '} '& 50,000 ! ! 7("  ' - '#" 

G 300,000 !& #>

 !"! + / -+0 !" 4 #!-7 &  # # - ~  *+  3 ! '

#"

!-+0 5 ! 50% !1 " >'J '

.+ ( .( G # ! G !G . . 

 ( 

" # %'J -"( 2 '! ' " '8  %' 7,900 " !" ( G ( 

. &! .+ 100,000 " # 200,000 "  ".

Call Center 1484

+) K' "4 ' 3+!4 #"> ( %& 2 !"'0 '/ "&0  ) ' & 0  '  2,775 " !

G 7-10 / "4"%G! '/ 2553 "> 6% ! ' ! GJ 3.5-4% >'+ /#! '"> 8.4% "4 "% 

G! 

G! 0 /0"> 3% &' 4,240   ! "> 2.2% ' "% -+0 >> ) +/3 ! !  ! *. /  / 8 / K '

 ( "4  >'! 3 #"J (* > --0 >! ) ! ! 5 '( ! *&0 " " 

 28-35 / ! } '' 30-38 /     +  } ' " # J H ! 

!% !'" "  5 "  ! } '' 5.6 " ' &-' !1 

' 5.08 " ' "#"J  (   #  1 ! 1.2 " >> % # ! ! ! *.*!7 )# K' 2 % )(!+/ ' ">&>' }% 2 # 2 "!!" 2GxJ J '!  9 -G 0& 1 ! ! % '/ 300-400 "  '!  10    

G

 2/2555 ! !  72,000 /  ! !  % -+0 622,000 /  '- '! 

G 300-500 "/ 2553 "4 0 | !4 ! "> ! 10% >> ) '# , + ! ! ! *. K' "4 '  *&0  8 "K>!  %& !4 "! "> } ' 1015% / 7 & 

( ..!..) "4 '- '# ! 400  "  0/ '- ' 900 "  ">!  K! - ' & Aqua Divina by Sammakorn ' 

# 94  1,500 " 

'# 40 '  200 " 7(" "4 &%&0  %€ ! 700  - ' 0 0 ! 4,000 " >> )/ #-'#9 ! !  !  *./):  

 '

 3 / 0 # > ! 

 2/2553  ' !! - ' 5.7 & " %  "7 2'%" )   *&0 

! 0 (  '( 14  

. >'/"0 4 '|

' '"> - ! >> % 5 / %/+ ! !  !  *.; < : K ' /"0 4   '! '/! *+ 7("  & (Backlog) 

G 1,500 " # ''" '/0 

G 1,000 " ! !0 "4 ' #-   ' &>'! ( ! !'2 !

G 60-65% ! 35-40% 2 5" ' !1

! ! '()J%€

IP -   !-0 "-0+ >> )%/)% & ) ! ! " *.' ; K' #> '

 2/2554 (!..-!.'.53) " > 10% !

!  ' 568 " % ( ! ' 'J# &,,| '-' ' "4| ' / 2554 ( .'.53- ..54) "> 20% & ' ' 2.4 % "  !() ! '!"/! 

G 99 " 7(" "4  ! ! ! ' 60-70%

TMB + , - - + , ' ', 2 TMB !# “1 " & & ” ! "

!/ 2 3! '2 4 & ! *&0 !( LTF/ RMF (! 50,000 " " & 350 " *&0 ! TMB Smart Life 15/8 & TMB Better Life 99/8 " 

ibank

2 &- 78:- ; !"& ' 

) # J JJ (') K # “Run for good -  %  J ” ! #--

 ) %G' # / 0 23 %  ! !(%H % . ' > ( 8 -!(%H %& %> - Facebook >'(!8 1  !(!8  

)  " 60 " "( - >! Seeing is believing -   %& ' &% !  ' >' 

. ! www.facebook.com/ Run forgood

“)%3 %& ! '0 %” (  0 ' ! .+' ! K- ' 14-21 !' ' 2553 

. ('  ! ( -0 2,000 " % K- ' 2 !(%)"  #! !(K ' %J ,7J ( 5 (TMBPF5) '(

G 4 & # !%)" ! ( 108 (TMBKFS108) '(

G 1 / 10 & ! K- '  15-21 !' ' 2543 ".

- %  >. 1725

#+ (' 2 ) -# (...#

" . &' !2' K !2' .'J2  2 2 2 '& “ &' 2 % '0 ...(( ” 

( 

!!

" . ' K!( RMF  !G.!>! # ' ' !, 

' RMF !"# ‘ ()* )+ , )’

) 

# 3' %  &! ! ! ! ! 2 2GxJ z !

%'J “ibank for you” " "# 1.6% # z ! “ibank for five” " "# 2%  0 # 13 !' ' 2553 - 28 !( 2 %)J 2,000 " /0%34!  &*&00!( 2554 

.".

- %  >. LTF/RMF # ! "&% ! 

 0-2650-6999 1184 -1187 , 1175 & -

KTC /+

0 '# DTV Easy - (G( 50,000 " ".

- % -)  3 ) 2,990 ' * " & 1 1 " 0 

 )  TMB  3 &>.1558 ""(!. !"

!"* . - - #< ‘Car Free Day’ 2 ' *J “ #!

 (!# J (! - (' 5 K-My ATM ) !' - >! “(G…. (! '"*” " ! *&0  ! 6'*(' ' %' '(.& %& " 7

 '  * (DTV Easy) #""  ( ) !!' K “K-My ATM 0  ” >'!  !(% %' 2,990 "  !! 3,390 " 0 # .0 + &!

 JG ( ” ! & 1  !" .100 >! !  (GJ 31 ( 2553   "! '&

." #"" 0#! 3' .&"1  -!(%H 

 ""-  

" !#!

# & 8 ! 40 # "") !!' 

. &!#""

!-+0 '! '(.'J"( ' ' ".

%  Imagine Direct >. 0-2669- %&0  1 % "+!# '! 2 & 1 &(!& 0# 22 9999 # KTC Phone >. 0-2665-5000 & )(! " ''% 

 ! #! "! !' '0 .+0 / 2553 %& #!7   1"*J www.ktc.co.th  "! &1 (!& p!!J %  7

%4 !! 

K-MY ATM 0  &!

 JG ( # 0 # 0 &0 % 


Ă&#x201D; Ă&#x2026;Ă&#x2022;â&#x20AC;&#x2122;è 埚 3 Âťâ&#x20AC;&#x161; â&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x201A;Ă&#x2122;ÂşĂ&#x2026; Ă&#x201A;Ĺ&#x2019;Ă&#x2019;Ă&#x201A;äĂ?Ă&#x201A;â&#x20AC;šĂ&#x2122; SET Âżâ&#x20AC;&#x153;ÂŹâ&#x20AC;&#x17E;Ď&#x20AC; 3 ÂŞĂŻ ڏŸâ&#x2C6;Ťâ&#x20AC;&#x2DC;â&#x2030;&#x2C6;â&#x2030;&#x2C6;â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2039;Ăť Îźâ&#x20AC;&#x201D;Ă&#x2C6;Ă&#x;â&#x20AC;ĄÂŞĂ&#x2018;â&#x20AC;&#x153;ââ&#x20AC;&#x153;ÂŹÎźâ&#x20AC;&#x201D;ÂŤâ&#x20AC;ĄĂ&#x2022;Ă&#x; ÂŽâ&#x20AC;&#x153;° mai â&#x20AC;°ÂŞĂ&#x2022;à Ÿ SET ΟâĂ&#x2022;Ă&#x;ÂŞâ&#x2C6;&#x161;â&#x20AC;&#x201D;â&#x2C6;ŤÂˇÂşĎ&#x20AC; 3 ÂŞĂŻ ¢ââ&#x20AC;&#x153;Ă&#x;Ă&#x20AC;Ď&#x20AC;ââ&#x20AC;&#x153;â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x20AC;ÂĄĂ  Âżâ&#x20AC;&#x153;ÂŹâ&#x20AC;&#x17E;Οâ â&#x20AC;&#x161;ÂŽâ&#x2C6;&#x2018;ÂŹĂĽâ&#x2C6;&#x2018;â&#x20AC;?ÂŹĂ&#x2022;¼¢â&#x20AC;&#x153;ÂŹâ&#x20AC;ĄÎźâ&#x20AC;&#x2DC;â&#x2C6;Ťâ&#x20AC;&#x161;Îź ÂĄâ&#x20AC;&#x153;°°àâ&#x20AC;&#x153; 20% ΟàĂ&#x2022;ÂŞĂŻ â&#x20AC;&#x153; 3   

  (SET)    

 mai !  175  " # $%$&' ! '*%  & + ! $ " $%!  & ,

# - .$%% #' /'0* #%%" 

 â&#x20AC;?     â&#x20AC;&#x153; 46â&#x20AC;? %. ' * 9 $0 ! 

.

 ! ':%6 %+ #$ $ !%! 20% > - ? 6 * % @ '   #  "    & &#$ '  " !! A > 2555 ' * 'B ' $ 1,000  (> 2552 +$ 550  &D#* >

    ! ! " #" $ #

 "#? 0#A& â&#x20AC;&#x153; 9#+$â&#x20AC;? " â&#x20AC;&#x153; # " 

&J&â&#x20AC;? " 0+ 

#K * % & !%  ##  #I %!K$ B 0%- # L 4 $   % # 0 ! & & (Private Equity) # ! (Venture Capitalist) ?

!& *

#' "  # # #   B %I  * # $ & &  D*#& & ) & *+ , " -+ )-  .', & (Quantitative Analysis) *#

 â&#x20AC;&#x153; &%11 .'â&#x20AC;? 2- Quants (Quanti tative Investors) J@*  # 0! .% MBA " @ # % % ? &

* &J' K0 $%9 &J4Y0' 0B 0# %%!'  B* # #I #%' 0% 

 KD :* &J  

 ' * .

 ! # $% $%$!%- JUBILE ! $% &# #%KD:  #I &# J ':%"@ # '*% '%  %& +# ': %J 190 &

0! *##' # '*#$% #? !# . ': % D/E Ratio *+ # 0.7 " % 6 $% ' 1   

2553 +$" ! 289 ) " !  + #%#$$  %# 0+&.*& !#"@ # I ': J  â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;?   #%  % ': " 

# @ # " B' #': " "@ #

#I * +0 %-! * #%" ! &J%0J ! # %   0'> @ '! 30 ! &!%? $$* @ + ' # #': '6 %! > 20% $ #% 2 # & D#*  0' &$ #K â&#x20AC;&#x153;6' â&#x20AC;? @ &!% ! %%   /%' #/ ' !

 9#"-B ? %#$!*K 0'#&6 " L## 6 !%% /%' *%&!%B+ . * " , '%#@ '6A&K  # 0# ': #" $ 0 ' &%D $ @ ' 0' &A "  

 !# /%' 2-3 " # $%  +! &!%% * 0+ â&#x20AC;&#x153; /%' â&#x20AC;? * %!%% -D# # % *  B %

 

#I > 1962 

 #0B* ")- (Beat the Dealer) D*# $-D# 700,000 %!% -D# ' #0 %' B!# ! # ! > 1960 +6% &J' K0 #% B ! 0 6 ## L4 B* Princeton/Newport Partners &!%0+&.&+ !J !" #  #I ! %&

%0%$% %&!%* #

#&$%  # !& !" 0! ."#' $ ! &+ !J&

 & *  ? !%-D#60 * J #I 'D  # 0%- +6"% * &' & D % B # $ ?

 # B!#! 28 > -D#> 1998 # #+@ "  $ > ! 20%

 # "&J' K0  #I

+ #%  B #  #I 

 B !# (Future Market) 0' &6A&AJh (Comm odities Market)  / #I

The Quants šĂ&#x2018;ÂĄĂ&#x2026;§¡Ă&#x2DC;šåºº¤³Ă&#x201D;ÎźĂ&#x2C6;Ă&#x2019;Ă&#x160;ÎźĂ&#x192; %+# ?  % %!'  $%9 %  # #  #I " 

KD:* &J  %?

@  # ?

+ ! % & * - ! ? '  #  # "&J' K0 & 3 

(Edward Throp) B!# > 1956 '%* +&J'

K0 % B +#'

&# "6 '%* 6* f" 9&"f& 0'6

! &!%?

&J' K0 $ KD: " 9&"f&6 +6"% &%'! % B &+ !J&!%

? #B %6 &'& !'/ $ 0+  '%*   ! #' 10,000 . B!# ! 0 0  " B  $ #'

%! 100%  B  " 9&"f&$ !* %''%* %#6 -D# 0!0

7

œšššĂ&#x2018;ÂĄĂ&#x2026;§¡Ă&#x2DC;š

Ă&#x2021;Ă&#x2018;š¡Ă&#x2022;è 20 ÂĄĂ&#x2018;šĂ&#x201A;Ă&#x2019;Ă&#x201A;š 2553

(Derivative Market) %@ !!@ # B '

?

 # J ! #IB J" 9&%  

 &% 1987 * 

 !*!6 ! $%* B!* 6%# J %  ## #'% "&Y (Long-Term Capital) > 1998 " 0 J $% > 2008 K$ # * B &J' K0  # B !

 # % $%%  @ D*#& KD:$ $% & &!%0 !'B&J' K0 0#%# 0$ !'K!%'/'+#'

$# ! " &!%? '# KD: %*+#' $%*0 %'%*> 2008 && * '..

&J' K0 +# ? @ # 6 B &J' K0 % #

 * #

0! #X% $ 1,000 

 A > 2555 /! !  â&#x20AC;&#x153;!"#%$ &"â&#x20AC;? " 0* +&.& ! â&#x20AC;&#x153;

!'(â&#x20AC;?  %$% *+! 11% % X% ': Y0 & 100 "# A > 2555 6 A 0' > 2553 # X $!%J 80 0 6 Z * Y> 10 0  '%* 6 %I # 

 * #Z * > 8 6 " '%* B## +  @ !9$ " &'

0+B## @ !9$ $9

A $ %0 4 > $ %0 1 > 0! B## @ &' '%* +" ! 0+> 2553 @ %" ! 9 

.

 #B*!$%%$@' > ': %+$0/'%J 88  (> 2552 %+$0/' 60  &D*#> 2553 %+$0/' 44 ) " % $  !%J 20% D*#?

! *

!'&&J ': %@  @ #$ '0'#*  !%J 3040% J ! 9 # ' &!&% 

" & B #> & !   #%J 3% " #$ 0'/'6 B # A: 30%  20% 

 mai 0 ! #& J AB

JUBILE +  % D*#? K  $ B . 1 5#6  

@ ' 9 & #' "  #$9 % .

 % â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? D#* # #$% &'!&!% # &* #%%% '# &!%?

'# 0%&* # # '6 % #& $%B*$%% && +!' " ] @ %#!  # % '6 #>

 & 

!%J 5% 460!': &&* # ! '# /$%B+ .  " %*% #' 9$!? #' 0" +$#

%J 60% # B%J 40% @* % # 0! . @ "

!^"# 0! !0+@-  > â&#x20AC;&#x153;)*&"â&#x20AC;? #' @ %! 0.30 (&D#* > $" ! 0.15 )


8

Çѹ·Õè 20 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2553

§à“‡ß‘π∫“∑·¢Áß °“√‡¡◊Õß°¥¥—π √“§“Àâÿπ æàÿß∑–¬“π®“° 6.35 ∫“∑ ¢÷Èπ‰ª 42 ∫“∑ ·≈– ‡æ‘Ëߺà“π°“√‡æ‘Ë¡∑ÿπ≈ÁÕµ„À≠à 483.89 ≈â“πÀâÿπ ù°“√∫‘π‰∑¬û «—πæ√àßÿ ®–¡’Àπ⓵“‡™àπ‰√!

   “ %%# ” %' $ "# THAI &$ .    , "=$ . " $ = "$ !  THAI " .$? ! @ ?( ! $ +=“  ” " " ( ! "

@ ' =$ # . , (  106,115 ? (! ( !  # F ,( =$.# 70.72% (# 51.03%  "3M 16.96%   2.73%) .$$3'  , "=$ () "$O, +P '?Q+ ".#RQ ..SOU" ( "$. ) 

1!OU" ,,.# "$,O+P'

@%&# “ ” .. % ' “” " &'2 !1 $ + & @ , “” &9R 1 '( U “! '( ” '(  &8&&$12 G “ " #  ( $  : ! " ".#”    , " =$ . " . ! ) ! 5"7 $ ( @! ;!  . $ , "=$ () " #!" .#F .$  ,"$: “0” #"! : “ 1 ” , 

»˜−ËÒ¡ÒÃàÁ×ͧ ‘¨Ø´Í‹Í¹’ ¡ÒúԹä·Â .!"# #$  % 

, "=$ . " 1 #  ; 2553 $  " "   182,476 # , @ ; $ ! " 161,222 # ' ! @ 21,254 # $ "$" "$, ! 165,380 # , @ ; $ ! "$" 149,859 # ' ! @ 15,521 #  11,568 # , @ ;.! # ! 8,724 # ( ' ! @ 2,844 #  $ $ .##"! .#3M 9,355 # , @ ; ! . # ! $  .##"! .#3M 4,872 # ( '! @ 4,483 # $ EBITDA "$, ! 32,895 # , @ ;.! #S@! "$, 30,154 # ( ' ! @ 2,741 # 

 ) S " .#,  " @! #$'Q BizWeek $  ",.# $ @ '+==$ ( “#, '( + ” . , .# ( ! $ "! $#   !

,#": +" .$+"! $ #( ..SOU" ( . " F   F $  # " (.5")7 ) ! .$?( ! $ " "-  $ @ $"W S@! : ) $ $  #

‘¡ÒÃºÔ ¡ÒúԹä·Â’ ä·Â ËÅѧÂؤ ‘à·Ô à·ÔùÍÐÃÒÇ´’ ÈÖ¡ÈÑ¡´ÔÈì ÃÕ ‘»ÃЪҸԻ˜µÂ - ÀÙÁÔã¨ä·Â’ 3, " +=# -    ) ) ? $  .5"7 $( ! .#"! “ ” $$ $ !. )$ @ )"$ $ # $ 3$ !" $ ) "

1! '!  31  483.89 #  ,#$ 15,000 # )$ #  '! @ 28% 1! " @  THAI "$$ ( ! &" ?$"''" W ) ( S@ S $ < !  ! ?$"'#XY Z "  !"#  “$%# ” & &

 ) @  ) ? # ?!  .$ # , EBITDA Q #?<MF< .#  ?  " #Q' <M X 

, .# # '( ! 3'#M1 " $, $ “XU XY "” ?W ,! # : ( ! "( " $ "# "$, ! .# ; 2551 "

 <#$ 21,379 #   .'.#+= ( ; $ ) + = 3'#$ .$ ) # $ ? $ " '# :  " $ $ = ! (    "

( “#, ” ! “+”  # !  .#S@! $ $  $(! $?$" " #  .##"! ; ! $ # ##@ 12,781 # : 8%

" ; &"$?$ "( ! ' : 34% ( $,! # "!  $ ' ! $ "| $  ) $?$"

#, ( .#      ?( '#.#$  $, '( ! #$?$ " $

       !"  #$ 20-80% &" $ '(! ) + "$,! 69% $ .# “ !  $ ## .$ $" 13'# #' . $ ! 1 3'"” .$# !! "   '#(  # Low-Cost Airline !& ) 5"7 $  .# . ( $##( ) $ $: “&# ” #"; $ $ # <  " . "$, ! 82%

 .  

  327  ! 20-26 "" 2553 ●  100 ; 

 “'( 5” )*+ (,/, : “$% ” ( “0 && ” (! ' $ "$ , ! “/12 ”  5 ( ! “ $ ” 5 & ")  ! 20 .". "  “ %" !%3&% ” “4” ● ' ) “'( 6 '

 + ” “!# ) "7 8 ” S “ ” " ! “ +” $ " @  $ & ! “&''” , “9( ” ( .[ ) " @ " $  “% ” $  " ?$   #"

# “ ,” M 3' “!#)"7 8 ”  : , (  =$ “ /' ”

● $ # ?" “' ( 5 “ ;  "  " + ”  0  '   (KECASH)” $ ! + ) “% "# ” 14-22 .".2553 “ ! "” &" &""# “"'2 “  0 6' # )” 4 ! G ” .# \ ! ] “): “ 2 ” " #( “ %  1 J ” 6” “' ! '” 5 “;/ S(  .# <%"#” $?(! $ “"# ● XX5< $ “ /” (www.hoonin4' ” "$, ! @    “7  2” 1 side.com) ● ;  ?" “!' ' #5 “$1 ( % 7&$” 5 “'' ” "$ 3" % ” "$ 25-35 ; $ "!=$ @ ,'! “'(” “?/M#!” $ www.facebook.com/ 7&$ <# “!2 3"7%” tanmaitan  1.5 (! # #$ ● “ 0  & 0” “!' “. ;” : ! @M  “ $;!” '” #, " “ '”  # &" " “ '( ”  #, $ “ ' B;!'”2 COO “Impact” .$"$ “ ” ^ “!1  ” :  ,  5 ; " .')& “ 2” “ M# ” . “ 4'” # $ ^; 1,800 #  .$ ! 10 "" 2553 # ● “. ;” 5  “ 0 - ” $  $ _ “$6 $ 0# 4 7 7# ” ! “&1” “ ,” $ " # "$ . $S & “&. ; ( 6)” ● “G  N4'” $'"@ M " “ ”  “ 0 ” "" “O#”

 

 #( .$ 50% # 3, 3 ) ## 43% #( 33% 1! LowCost Airline & @ 17% “ !: ! $ $  Tiger Airways '(! " " . " '( ! ?#$ ( ” " $ ,( $  " 49.8% .#& 49% " 200 # $ !  .; 2554 (  $;. “<#” .$ ?( ! $  & . $  $ " "- . "  ! $ $, . $ . $ '? (!  $ .#&X!  3, 3 : # $ . &X.$  < &" "" $ . .#'! $ (  39% : 49% " &"S( $ Q "! 13 $  $? 60 # $ . Q " ; 2554 " ! #  #(   “%# $' '( ”    .#3, 3  : " "( ) . # .# -  : "  ! “P" <   3"U “"” & '2 U “'( ”   1 3 3  ' 1 3 5 '( ' '( # 3 8&&# W+& 3" % +  9 '( ,!7 'W <;%% ” 5"7 $ '(! !  . $ &"a'"

 #0 "0” .OU"# “  ?P+ ” ,.#. “$ / /% ! '” " ; ^ “ <” & ? 10,000 # .# ^ "

# “<' ” : “ ” $ ( $" “?” $< ● & , (  ASP #$ ) ?(! “'(Q ” %  ASP .# 20 #  $ 0.95% “$. !,"” “$. 1 2 7&$ A” ) “.4” 7.88 #  $ 3.69% $ “ %+ ,# ” #,  “$% " ” ( “+  & ' ( ” 10 #  $ 1.75% ,#$ 1 33 # ● “# 0 # # ”  “ %#$N (” " .#5 “5 $0 3" %” ! M: “@+&&,"%@ 4)*”  'Q! 22 "" 2553 ● $ ! “ @1 ( # ” S & PTTAR ) “" ” . $ .# "( " !! “ '#” $ “< ”

 $ #! . "$  "@ , .#' ! '( ! #  "$( "( .    .# . $" $( !  $ ! " "  ;   @ .#$  ! ' "' $   "!  . #$ ", Q ' 12,000 # Q "'1?" 8,000 # Q & 3,000 # Q " 2,000 # Q Q ? 2,000 #  .#$ 28,000 # "#, 7-8 ; $ '!  483.89 #  31  "$ # 246.93 # ,#$ 7,655 # ,(  221.83 #  ,#$ 6,876 # .#

"$ , S( ""$ " 15.10 # ,#$ 468 #  1 15,000 # “(!  " ,! W ", O '"! 1 ""S ( " 1 " "$, ! 3-4%)” $ !'!   ? '(! #  ""Q  ?(  .#' ! . ).$ & : # #' ! $  $ (D/E Ratio)  "## #( $@ 2 $ .$ # !   " $ ^ #( 1.5 $  , ) "  $  .$ ? # '1  + "$ &" " $ 90% "! $< !  ) $"$( !  $'(! <"3' &" ; 2554 " (! .  A330  2 # ; 2555 ( ! . A380  3 # . A330  3 # .#& 777  2 # .#; 2556 ( ! . A380  3 # . A330  2 # .#& 777  6 # .## (! $ 20 # 3" 3 ; (2554-2556) ?$ " “#; 2556 " $$S( (! '! !# : ?$ "") # $ " &$ ( !   "$! "” 5"7  "=$ " $# ( ! “"” #)W$ #"OU"  " #"! .#! @ ,!  THAI )! 7  ( !  ;! .#  "$, ! 37.75  $ ": "$ $  $ $ !  "!  $@...“@ % ('( <2 %2 %!"# & <2 ' " @ W ! %"# (SET Index) & W 1,300 &# [ ! !  ” .5"7   F $'# : @! , ?"! ?= (,), ( ! #  <  #  1! Q  )# “'”2 .# “&#$”

 "$ $## <@ “6 6 '” : ' “ 0 8 -4+ 3 &” ( <@<<7 "$.

● ?$&#SS “4+ ; ?/' ”

 “'( @ ! 2 !”  “!” ! “"9”  $. “0.% ”+ $. . 7 , &`M< a. ) '! .!! "! “4+;” "W  $! “ $$ '” )'!'1 “$ ” &" “  ! 2 !”  , "$ $ ● "F# “4+ 6” =$ # “ $ &&”  “#”  “"'7 ”  &#! “ :A” “?'” ? 6 # $ $ “$..( <& 6” &" “ 6 4#” : '$ .# “$6) 7&#0 ”

: , “B&# ” &""@## 10 .# 11 : “ ! &, 6 ” .$ ( ! "".# “< 11” $': # “:A” ● #. ! ] X!! “@#"# % 6”  ! 2 # 2552 # 13.00-17.00 . ! ? Q ? 2 " # " ! 0-2205-7000 $ 1020,1021 '" 100 ! !

กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 326 วันที่ 20 กันยายน 2553

กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 326 วันที่ 20 กันยายน 2553

Advertisement