Page 1

à«Õ¹ˌ¹Ø ‘¡ÔμªÔ ÂÑ àμªÐ§ÒÁàÅÔÈ’ ਌Ңͧ¾ÍÃμËŒ¹Ø 400 ŌҹºÒ· >8

>3 ÊØêÑ âªμÔ¨Ì Ø Ò§¡Ùà ·Óã¹ÊÔ§è ·Õè ‘¶¹Ñ´’ ·Ò§âμ ‘á¾Å·Ô¹ÁÑ ’ www.bangkokbiznews.com

˹ѧÊ×;ÔÁ¾¸ØáԨÃÒÂÊÑ»´ÒË ¡Ãا෾¸ØáԨ BizWeek : bizweek@nationgroup.com »‚·Õè 5 ©ºÑº·Õè 339 Çѹ·Õè 13 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553

¾ÑGolden ²¹ÒBoy¾ÃŒ¤ØÁ͸ØÃÁ¾Ñ ² ¹ ¡Ô¨¾Ñ¹ÅŒÒ¹ ÊØ¡− Ñ −Ò ÈØÀ¡Ô¨ÍÓ¹ÇÂ

‘«ÔÁ⿹Õè ¤ÍÁÁÙ¹àÔ ¤ªÑ¹è ’

Val u e Stock ·Õμè ÍŒ §¾Ôʨ٠¹

>7 à¡ÒÐμÔ´½˜¹à´ç¡ä·Â

‘િ’ ã¹àÇ·ÕâÅ¡ 5 >

àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¢Ñºà¤Å×Íè ¹Í§¤¡ÃãË−‹ ãËŒ ‘à˹×ͪÑé¹’

>4

 26  

  ! " 5,500 “$ "$” & !'() '' ! & * "."" “ "$” ") “ +--+ (” / ( 1 34 78 9)  ' 3-5

 ! <1 11" =/  &$%#,$ (- $.) ' 800 ' -$ 3D J2-       “Watergate Pavillion” (!"#"$ %!&'"')) + )   , )  ! - + .,//0 "  $ 1 2!& #%#'& # 3"# "'4$)5 5 6  ") " “” ")! ..' -#%#'& #8 ""$)-1# '!"5)! %'&5 6 - &4%-! !"#"$ %!&'"') ":+ ; ' “% %<#” 2'"5)!- “  ” 5)=)!

$! > 2551 =-'  2$"! ,5 +- 25$) &1,! " - " 5  .,//0 9 ' ! 5 ' -$ ! $)- & ":6 " 5+  #%#'& # $) 6"5& ' !" 4'> 2550 '!.D D > 2551 ' !" 4+55 ! !"5)!" (> 2550) $)" E&; '% %<# F!+ 3 $)5 & ' & '  $)  , " 4  (+ $ %'3 ) ! 10 , 6'%! !&G& 2 -H$-&

'": .$)  + !"#"$ %!&'"') 3D "%& “"K5!” ' "K5!; #%#'& # (23 . .) "%) 2 "5  1+1 10 !"# $ %  &#'( !  % )*% $, % %#'( *%-. ) ,5M2 &5 "5&; '% %<#%-! "&+M2& “-"  ” -&H$ “$ % /  2 ” J2- )$2 5$"-) 200 ' -$ -&H$"5)!)" $)":" ; + !"#"$ %!&'"') ' ' $2$ 2 "/ ! 5,500 ' -$ +5 &"  H#! + ). ":+ %< &$%#; - ! ' 255"&M2&-"  "- 20 > ! , 5 + .! ) “ ” ;$)6 - &+ ) 4 5, % " & '  25$ !'8 $ 5 5 “  ” ! 26 > " ) 6 ! 6 5 $! )-'4 $)" :" E&6% )  2!  34 ("Q))  " ) 6 5 

   >>

2


2

Ă&#x2021;Ă&#x2018;š¡Ă&#x2022;è 13 ¸Ă&#x2018;šĂ&#x2021;Ă&#x2019;¤à 2553

    >> 1

Ă Ă&#x2C6;Ă&#x192;Ă&#x2030;°Ă&#x2019; ¡Ă&#x2021;Ă&#x2022;Ă&#x160;šĂ&#x201D; psd@sansiri.com

ÂŞĂ&#x2014;Ă?è šĂ&#x2018;šÊ Ă&#x160;Ă&#x201C;¤Ă&#x2018;â&#x2C6;&#x2019;䊚 ? â&#x20AC;&#x153;â&#x20AC;?   % +! " 7 ! ! !  $  )  3  9 @$*A'$. 0 "$! 9 + "  â&#x20AC;&#x153;+! â&#x20AC;? )  0 !  > &(,) B6* $ +%%'+C & B6* ") 0 $! $ ! ) +! $,)$##"! launch ) @, (  +! 9!  $ &! $+! > + â&#x20AC;&#x153;

 â&#x20AC;? $! $ & $&  9)( #" $ : $ ) &( 3 @$ 0 + )  ' =) ' & %! & > % *&' $!  ! $. > )) &,( &$ "! $. +!,) 7! #( $.&$ ) +! $6*  ' )  # () 3)$. 3, +! & & $ , +!  $. +! $. 9 +!  ! ! &

 &6$ ,)$ >+ â&#x20AC;&#x153;

 â&#x20AC;? $! F#&$ ") 9 @$*A' &/B6* (' &/) 9 %! 3 " +! 

6$ ! /! + 7 ")  $. +! ' ) ," & " ,)G< $ 6$ $ +! Lexicon /! 79)( & ( +. $+! '$ 0! (  1.5 +! ) & &$ $& ' !

$. +! ,) ! )"( $ $> + Pentium Smart phone+! $' ! /! 9" ! 3! +! smart phone ,)G< $$ . G< ! Lexicon ,),  +! ,)( )  3) /! +! Lexicon ) % "( ') +! ' !  $33) . " 9#3 & &GC G +M$%$ & ! 0 "$  5$ Lexicon ) ! ! ,) 5$ ! # +  creative  & $&  Lexicon ,! ))3) /! +! ) ,

 &  Wisp 7 G< &,)). & ! & G< % N6O<& (   &9),( ) ,) 3)&3 ) )& G< . & ! 50 $#$ ,))>&. 3) & /!  Lexicon insight ! > ) $. + â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? $$. ! !$!3" !,) $. ), +!+ ! "#$ % & '  +! 3) ! ,) ) $ ! ! ! ! ) ( 3)+ ) ( +! %) $   

& G<  % N6! $ $$. "3) +! 3  " 

  ! 5$ ! )  $ +! +   ( (

 

$. 3 ! Lexicon 5>+ ,) â&#x20AC;&#x153; > 'â&#x20AC;?

  ) @ 6 70 , 50 N ! +!,@ 6 0,) )$  +!  ! ) %, ) * &$> G,)  ! &G,)G< %& â&#x20AC;&#x153;() ) ) &! $ # @ % G< " 79 @$*A'3,)3 &3 7% â&#x20AC;? 9   ) ,$ 7 ) .5& ) ! 5  3)& "  7% N6 )$ +!   G< $, $!" 7 + G?' +! ) 5$ # @ % G< $, " ))  +!  7 $5 $! +! +! Wisp  

& 3>  $! 7 %& !,

$. $.  +! ) Lexicon $ . $ (+! smart phone '$ $)  ! " 3  Lexicon PDA /! 7 )5  smart phone + $  5 , "5$  % PDA + "# +!  $#" $" $! + &) 5 /!  & #" $$. Lexicon " () +! )

$, +! 3>3)! 5 /!  enjoy  9)( " $. > ,) $! ' 9$%'3! ) $.  "! $ &  5  +! +! +! &>0,+$N#' $  !  > strawberry + ! ! ! 5,) & &   5 strawberry &! "&+& & ( $ & 3 $ smart phone $  ! 3) ") C ) $. ( ) &$ >93)+! Blackberry (/! 9 >3 & > $) $. $ ! +! ) $ /! () >3 &,"$+! . $ 3  ) & ! # )  7+ % Lexicon ,! )  creative ,  +! () > ,"6$ Research in Motion " 3) & 7 Blackberry ,) ,)$ #$. $ ) "* %+,

 

( ,"% , , - ( ) %' 01  +% - 2%3$3 2 ,  ( $0$ 4 (5 (+ 678$ Claremont Gradute School

          Real Estate Investment   "!  #" $ $%&'

 ( )" *' &#"&$  +! &$ #",$ &%$)  ! ) ( %$- !  )& "" ! !  ! ( ) , . /+. & 0 ( ) &) 3,* # % ( $ %)%$-') â&#x20AC;&#x153;! /. +. & 0#*%3&# "&,)56 & 7 &' #*% &( ) , 8 9)( !  *',#" $ :  733) "$/! +. ! " &! $! #*% 7$8 â&#x20AC;? %$- &$)& <""#$ $ 33)$!

5,0 , . & ) â&#x20AC;&#x153; 7#*% 9â&#x20AC;?  " %$ - ) " &( , 

5

 

 +! "  â&#x20AC;&#x153;Take Actionâ&#x20AC;? +. ) * $ !$! ) . 9)"( $  , +! %. $  7 % =& $&%()& 3) â&#x20AC;&#x153; " 79)( 3)$.  "

)3) ," " 7 53(" 3 & 5$ 3 %  53> ) %'$&( )â&#x20AC;? +!9)(, ?  . ! 6 7 + ,) 5,) â&#x20AC;&#x153;%$- â&#x20AC;? % $! ," >! )& &#' , 5 #") ,& . 3) â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? 3" #") &+! ,&  (.5 ! %$ 7% ! .

& $. 2 G ' % &! " 7 4 

,%3, 9 :+ ; & G 5,)%+. ! )  7N(&' ) ($. , ) -$. 5) *! )  5 7: 3   300 ) 53" â&#x20AC;&#x153;3/'â&#x20AC;? #"3)& $. ? 3)$5 " %$- 

4 

,%3,:9 8 6:; =!> 245 4: 

+  %+( (: 

 

? 0 + %+6 +0 %-  %-%-6 6 â&#x20AC;&#x153; 7 & &,! )M() % %+.!O<\ ) 7! $%&'  % 6$ &' (.5 /> ' 7  ! /) " &  *! %$ $.  & & â&#x20AC;? %$-  + . + 7 â&#x20AC;&#x153; ) "(,"â&#x20AC;? ,)$9)() % 3, ) &)" ) & %! . #0 ] ) $%+. ! /. ! 7%+. ! ! M â&#x20AC;&#x153;+ 7"#! & % $ )&â&#x20AC;? %$- #

*! &3)"  &%+. "! ) 7 â&#x20AC;&#x153; (!> -â&#x20AC;? %+! 5  & , G $3  ,) %+. /! ! > " &0 ) 

  

Âťâ&#x20AC;&#x161;Ă ÎźĂ?Ă&#x192;垚 Ă Ă?§ ÂŤĂ&#x2122;Ă ÂťĂ?Ă&#x192;åà š ' *%)$ )+ () ./ 0  '  )( %$- @ ) !! $ ,8 9)( ' % !& 33)$ 3$ +! &$#% ! & + 7 â&#x20AC;&#x153;/( 'â&#x20AC;?

*! & $ 7 + â&#x20AC;&#x153;] '%â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153; " $! 9 9 ! )#") # % %$. + 7 /( ' 3 ' % 9 )#  *' $.  &# ) & % 9  +! $0 &# N68"& > 3 )  +!    # . #* " ( $-@$) #*' ( "&-') " 3>3)(  9 7,] '% > # "$ #3) #( , $N"&'&( $ $ % 9 3 $%$! $3 ) 53) +! & $ #     & 7 $")&3 & 9 &,"! 9),( ,) 5 â&#x20AC;? %$- &$ & &$ $ @ 5 $. &# 14-15 >3$) " !   &# 20 â&#x20AC;&#x153; $ 7 +!   5  5 ,> $ $9 ( . 7 â&#x20AC;? %$- 9& 5$ 5  7 + â&#x20AC;&#x153;â&#x20AC;? #" /! 7 & $ 7 â&#x20AC;&#x153;9) ( ) â&#x20AC;? $$. 9 9 7 5$ â&#x20AC;&#x153;9=] & " &)( $.  79) ( )  &  . ) & +!  & "0 >33) & %  &0 5" 8  . 3 +$

 (8 $ ) &! ($>" ) " "GC "O & ( )  ) $. &3 )3 " "GC 9 &( $ 120 $. )GC "9 +!3 + +!  !& & &" $â&#x20AC;?

¤šà ¨àšĂ?Ă Ă&#x192;ÂŞĂ&#x2018;šè Ÿà àĂ&#x192;Ă&#x201D;à è ÎźĹ&#x2019;š¸Ă&#x2DC;Ă&#x192;ÂĄĂ&#x201D;¨ªĹ&#x2019;Ă&#x2019;ÂĄĂ&#x2021;â&#x20AC;šĂ&#x2019; ¤šĂ&#x192;â&#x20AC;šÂšĂ&#x2DC; žâ&#x20AC;šĂ? ¤šžĂ&#x2021;ÂĄ šĂ&#x2018;šÊ Ă Ă&#x2039;Ă Ă&#x2014;Ă?šàťš ÂŤĂ&#x2122;Ă ÂťĂ?Ă&#x192;åà š Ă&#x160;äà´Ă?Ă&#x192;åà š àžĂ&#x192;Ă&#x2019;Ă? Âźâ&#x20AC;šĂ&#x2019;šà Ă&#x2019;ĂĄĂ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ă&#x2021;¡Ă&#x2DC;ÂĄ Ă&#x160;ÂśĂ&#x2019;š¥Ă&#x2019;Ă&#x192;Âł ĂĄÎźâ&#x20AC;šÂźĂ àťš¤šãš Âťâ&#x20AC;&#x161;Ă ÎźĂ?Ă&#x192;垚

  

 $ &3)! + 7 Cash flow &]!" ) " &$ #" ! *.&( "" +!3

%+! ,) 3 , + 0 2 4

( , 

, 

6%+ 4 

+032 ,  (

% ( 

6032 , : = !>

( ,

 +% 

,0 2 4 32 , 6 4 + 9#" 3 , G (20 $. ) ) $#") %$- &$ > "5,)  â&#x20AC;&#x153;# â&#x20AC;? 9) ( ) %$! ,"$ ? ) Street Wears ,N(&' ) )  3)& ) $$ Life Style 9) ( ) %$ & G %$ -  " ? 5  % *&', N(&' ) 3), &] 2554 ?,) 3),] 2555 ( 3$ ) , G  " #  "9# N( &' )   3 ,%+. ! $  %$- 3)9  5" 733) #" ) % ,& (.5& ) %$ , $  & # # )&/.5 â&#x20AC;&#x153;"0 ) #"&  (.5 7& "M ) 3 GM & " & ) %$3 &(! 80-90% , *!/ # #! O$! & %$  /$%% &! "5 5,)& ) %$&(! 60-80% $ ! $5,)9 >

 # ) 3$ +! 2-3 ]9!  !  # *'% N6â&#x20AC;? " . "9! # .  & ,& . 3 " 7 $' $,$

  $ % !!J +%

! $ $' $,$ : 

  =677K 0, + (( (- 2-( !J) /! 9" ) >"@ &, 5-6 ]" . 5,)9)( $! 3 ,& . . â&#x20AC;&#x153; :! â&#x20AC;? " & 7 %! N$&@ % .3)& ! "$ ,9# !%  % " &! $  .. . +! â&#x20AC;&#x153;  '3$â&#x20AC;? + )( â&#x20AC;&#x153;4 & 0â&#x20AC;? (Insider) +3 "$.3GGC $. '%' ' &' "&(  , +! . â&#x20AC;&#x153;%$- â&#x20AC;?  â&#x20AC;&#x153; 3 ! ,) $! 3 +   (

 /+.  )3( "'%' ' 9 #)( +! )( %  '%' ' ) &( "+3 /. > 7 Hub &( ) )&N$&@ % ) )  ) 3GGC 3 0 >" & /! 7 !$8 "5  %+! &() % %+.! .  " *(@ $â&#x20AC;? 3 %& . ! 7 + â&#x20AC;&#x153;!6%$â&#x20AC;? G~ #" $ : (

%)%$-' â&#x20AC;&#x153;%$- â&#x20AC;? &$3 &$ $3,%+. ,! ) & 

M$ # $  + & &$' %+ + 50-60 6  ! %$- 3) & ! N $ &@ %  ! # 3%) 9# N(&' )  "" 7 G $0 3$ 2 G 7 ( 7 ,] 2555 C & & 7 â&#x20AC;&#x153;%5!% +â&#x20AC;? N(&' ) ,& . @ &, 3-5 ]" . O< â&#x20AC;&#x153;  5 .&$ & &3) % 33) ! ! >3) 3 .5 ) "5> ) /+. ! %! ) ( > &> â&#x20AC;? &! C & 7> + 56$ '/ $$! #, $$%&' &6$" ) 53&)$ 3 ]  ' % &! " 7 3' , &

%$- )& M. â&#x20AC;&#x153; $$%&' 5,)9)(  #3), )#! "$ 3) . + 7 #! ," $ 6$ " )53 3 ]&) $ > ) )  %+!3#&$ ' 3 & "5,$6* $ ) ) )" 3 $. 3 " & & G G + & & 3 +! &0 . 5$5,) $ $! &! . ) " )  >& " 7 ) , ! * # @ % /! $ & & &â&#x20AC;?

Ă&#x2026;Ă&#x2122;ÂĄ(Ă?´Ă&#x2022;Îź)šĂ&#x2018;ÂĄÂĄĂ&#x2019;Ă&#x192;Ă Ă Ă&#x2014;Ă?§¢Ă? â&#x20AC;&#x2DC;žĂ&#x2122;´â&#x20AC;&#x2122; â&#x20AC;&#x153; ! " $ %&' () %) #" "! ) , +! 53 $ #"  %    +  93 + $.$.) & + +  7($ +$3 3 $ & ) $@ %!$ +  33 9)(  , "! $ 9 &   ,  N.  9"3  +3 & 6 ,â&#x20AC;? %$- &$ & $ $" &,) 5 6 & M% $  5

3,( 6 â&#x20AC;&#x153;  ",)56 9 > ) 36 " ) +!  & #9 0 )>$, 5#" ) & 3,* # % & ! &( & & &,)56  > 53 ) #9 % 3!$ &33) $$>")& 3â&#x20AC;? %$- ) &" %+! C$ ) â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? ! $"&$3&  +

â&#x20AC;&#x153;> 7 !! )$$ .  53 ) &3)  #9 @ %>+@ % ) &+&&(3) 5 )& ( )@ %!+! > 9)  @ % !  $ " 5$ &  $ + %  3)& +9),( ! $+ 73  $ )( % +3 $> & !"3 #,) +!  â&#x20AC;?


Ă&#x2021;Ă&#x2018;š¡Ă&#x2022;è 13 ¸Ă&#x2018;šĂ&#x2021;Ă&#x2019;¤à 2553  BizWeek : !" #" 18 $ 2547 %&  '  : 1854 / ( -5 1,'( ( ,5 ( (- ! 10260 B C# 0-2338-3333 B ) 0-2338-3947-8 E-mail : bizweek@nationgroup.com

B School

Ă&#x2026;Ă Ă&#x2026;à žçªĂ&#x192; Ă?Ă&#x20AC;Ă&#x201D;Ă&#x160;Ă&#x201D;¡¸Ă&#x201D;ϚĂ&#x201D;Ă&#x192;Ă&#x2018;š´Ă&#x192;

ÂŞâ&#x2C6;&#x161;â&#x20AC;&#x201C; â&#x2C6;ŤÂ§ÂŤâ&#x20AC;&#x153;¥ â&#x20AC;?â&#x20AC;Ąâ&#x2C6;&#x161;à Ž â&#x20AC;?Ă&#x20AC;â&#x2C6;&#x161;â&#x20AC;&#x201D;â&#x2C6;Ťâ&#x20AC;ĄĂ¸Â Âˇâ&#x2C6;&#x161;°¢Ă&#x2022;Ă&#x;¡Ìâ&#x2030;&#x2C6;â&#x2C6;&#x2018;â&#x20AC;&#x2DC;Ď&#x20AC;â&#x20AC;&#x201D;ÂĄ ¢áĎ&#x20AC;Ă&#x2C6; â&#x201E;˘â&#x20AC;&#x201D;Ď&#x20AC;Ă&#x2C6; ŸĎ&#x20AC;ÂŹĂĽâ&#x2C6;?â&#x2C6;&#x161;Ăż °â&#x20AC;&#x2DC;Ž¡øâ&#x201E;˘â&#x20AC;&#x201D;Ď&#x20AC;Ă&#x2039; §ââ&#x20AC;&#x153; àĂ&#x;â&#x2C6;&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x2039; Ă&#x20AC;â&#x2030; Ă â&#x2C6;&#x2018; Ă&#x2039;â&#x20AC;&#x2122; ÂĽĂż â&#x20AC;&#x17E;Ď&#x20AC;ÂŹĂ â&#x20AC;&#x153;Ď&#x20AC;ÂŞâ&#x2C6;&#x161;â&#x20AC;&#x201C;ΟŸĎ&#x20AC;â&#x20AC;?Ă&#x2C6; ÂŽĎ&#x20AC;ºÿ¼â&#x20AC;ĄĂ¸Â Â Ă&#x2022;Ă&#x; ç ÿâ&#x2C6;&#x161;â&#x201E;˘â&#x20AC;&#x201D;ÂŹ â&#x20AC;&#x161;â&#x201E;˘Îźâ&#x20AC;&#x2DC;ÂŽĂżĂ&#x192;â&#x20AC;&#x153;â&#x2C6;&#x161;°Ÿâ&#x2C6;&#x161;ĂŠ â&#x20AC;ĄÂşÂŹÂ°â&#x2030;&#x2C6;ÂŹĂżâ&#x2C6;&#x2018;â&#x2C6;?ü¡Ìâ&#x2030;&#x2C6;â&#x2C6;&#x2018;â&#x20AC;&#x2DC;Ď&#x20AC;â&#x20AC;&#x201D;ÂĄÂŽâ&#x20AC;&#x201C;¢Ă&#x2022;â&#x2C6;&#x2018;â&#x20AC;?â&#x20AC;&#x17E;Ď&#x20AC; â&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x2039;Ă&#x;â&#x2C6;&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2039;Îźâ&#x20AC;&#x201D;ÂŤâ&#x20AC;ĄĂ&#x2022;Ă&#x;â&#x2C6;&#x201A;Ď&#x20AC;â&#x20AC;&#x201D;ÂĽ ÂŽâ&#x20AC;&#x153;° 40 ªï¢Ă&#x2022;Ă&#x;°â&#x20AC;&#x153;â&#x2C6;&#x161;â&#x20AC;Ąâ&#x2C6;&#x161;â&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x2039;¥ΟâĎ&#x20AC;â&#x2C6;?Ăżâ&#x2C6;&#x161;°â&#x20AC;&#x2DC;Ž§ââ&#x20AC;&#x153; àĂ&#x;â&#x2C6;&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2039;â&#x20AC;&#x161;â&#x2C6;ŤĂ¤â&#x20AC;Ąâ&#x2C6;ŤĂ¤ ÂŽĎ&#x20AC; â&#x20AC;&#x2DC;Ď&#x20AC;§ââ&#x20AC;&#x153;¢áĂ&#x2C6;Ď&#x20AC;Ă&#x20AC;ââ&#x20AC;&#x153;Ă&#x;Ĺ&#x201C; â&#x2C6;&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;Ă&#x2039;ÂŹâ&#x20AC;&#x201D;Ă&#x;§Ă&#x;§Ă&#x2022;Ď&#x20AC;â&#x20AC;ĄÂ´ÂŞÎźĂĽ ç§ââ&#x20AC;&#x153; àĂ&#x;ĂŠ

- .  #"   / 0  $ + 

-    "). . . "" #5)4 # 1"# '"$-# ,"(B! ( "+1- 1N%&-"# C# 1N%&! )(&5B5" ( ' ' 1+ )&  $ +543 +$O$ /0(1 3 ,"(5"( 4 ' â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? - (' 2,800   *&", *4& )'&$P 10,000 5 (-5 *4 & " / 10,000 5 (-5 1+*4 & )'B (1 - + 4 '" 20,000 -5 %*"& The Novotel Platinum hotel "( - ! 5 (% 5 0(& " N)& 2 0(& 5 -1 )',"( +1') $ $S4 1+ )',"( B (1 -+) $S/.$$Â&#x2021; - 5" 43[ â&#x20AC;&#x153;$ +543â&#x20AC;? C# ! )( & )& " - ,04 .$" )(5' ( 1/(, '

N) )"(,"(1-,04 ( $O5' B! ( '"5" # '& ,"(5 + "-# .- BB- ( .-155 (!*"-B 1+B (1 -& 5-,04 - [ !' -!*"& . ',"( â&#x20AC;&#x153;- â&#x20AC;? (4

 - - $ +543 0(/*"' $ 5'" (!0! 4(&$P, '1+.- $P, ' B! ( -+B$ !&+ "3'!' -)+' ! &(. - %"$ $O( 6 1& (4 ! &3 '" '( )*4 " ! ) ( &5 BÂ&#x2C6;Â&#x2C6;$P ++' ' 40 $S" ( ) % ' â&#x20AC;&#x153; $ +543â&#x20AC;? /*"$P1 ( %"$$O()! 1N%& )*"4 ! *"& ( ( "( (-*"( 0&( &-$P& ,"(!-- B)(5 "(& ' B $ "- 5+'"" ( 1"N 5 1+ "% -& %"$$O( 4  5 B-!' -)+'   ( 1+!' - ' ,"( !BB )*"& ) $P5',!*"& â&#x20AC;&#x153;$ +543/*"$P3%"$$O(&"&

0(& ,"( ( +15. 15. - & & $PC# ( ! )( )5 1N%& " 1' !'& B  & & "7 !. (& $8  (1+! *"& (-*")*"& ) ,04 - ' -*&"" &("*4"5" 3  !-4 ,04 â&#x20AC;? '---"(& ' (,' ('$ +) 6# ,4 "() % $P-& ,"( B! ( 1- N)1  +(& , ) N) 2 (& $P, '.$" 4 B )',"( +$PB! (

)', C# '-! *&"( (1+ "( & )& $ +C B+(.$& - !

3

 :  "! ')# 3   : '(- B%5+ kteditor@nationgroup.com   : '

6  -, benjawan_p@nationgroup.com  ! : '%  )5 pen@nationgroup.com  " # : (# C ) artdi2005@yahoo.com $% &' (" #) : 'CM " +# thaweesak@nationgroup.com

For Display Advertising B 0-2338-3333 5" 3155, 3136, 3157, 3161-2, 3173 () '*+* 

B 0-2338-3000 (customer@nationgroup.com)  :  ),-& kanchana@nationgroup.com " #5" 3385

$8-))',"( ! $"& 30% 1+! )("& 70% - ! ' 1,600 ! -! , - % [ C#' 40,000-50,000 !5"' ' 

- ') #-" 5#- ! - % 

[ C#' 50,000-60,000 ! 1( $P! 5 (% 5 85% 1+ $ +C 15% )' )("")*"4 1N%& $ +5 43 ( () -- ! '- '7 40,00050,000  5"$S -! )("")! 1N%& )& ( "1+! *& " ( ( .' 900,000  + .' 1' ( 3 

 )$S,"() % (1' (&, /&!*" â&#x20AC;&#x153; ! )()! 1N%&â&#x20AC;? &5(4 15BÂ&#x2C6;Â&#x2C6; - /0(C#! )(1- N) 1 1+N))"( 1-' -+)"& -1-*&" , .$(  *4 & (4 (T 1+ %( - 15) %( .- ,")" â&#x20AC;&#x153;-!" & - )"  (- +' "  , .$ '-' 15 .- / *&"(! $ + B5- ! )( --"(' 3"+. /& +' 3 )(& & .-/ "" ( 0(& !"$5#1- / .$5(4 "& *& 7 -.- % 15 -.!& '& B 1'' 1--!*"& $ +543.- %&"*&7 / .$3&"*&"!(.- 3â&#x20AC;? ) %" 1- ' [ '-  ,"(1 5"4 +" [ '+ (5' )' 0(& .  + )/ 6#!' -.-)( (  -*"(& 3 ", (.$- %'( " 4 +.--! , -  43 ! .$ '7 50% 3 

.(5&3' $Â&#x2021; - &!54(.'& 10 % â&#x20AC;&#x153; -*"('& ' )*"4 1($O/ 3 1+! ,"( , ,"(.-."  *" -*"& , .-- . 5" (%' %'( 4 -' +.-! % ' " ( +5 3 .5&3' $Â&#x2021; - " -!& ' +B5 10% 15/ 

-*"(1%1,( %'(! 0(& $S1 $5 +- 5 ($ +C ,6+ & ! " - '  4 +$P  & 3 1  - - ., - q&$ +- 6 10  5" !' -.$ !1 ,(" ( â&#x20AC;&#x153;, â&#x20AC;? %*"& -& *"

*"$ +- 6 100  5"$S 15 "+" /0(5',5 (7 [ C# "-$8 -*"( . .$  *"" -*"â&#x20AC;? ) % N(8 ! 1 ('4 

Ă&#x160;Ă&#x2DC;Ă&#x192;ÂŞĂ&#x2018;Ă&#x201A; âªΟĂ&#x201D;¨Ă&#x152; Ă&#x2DC; Ă&#x2019;§¥Ă&#x2122;Ă&#x192;

¡Ă&#x201C;ãšĂ&#x160;Ă&#x201D;§è ¡Ă&#x2022;è â&#x20AC;&#x2DC;œšĂ&#x2018;´â&#x20AC;&#x2122; ¡Ă&#x2019;§âΟ â&#x20AC;&#x2DC;åžĂ&#x2026;¡Ă&#x201D;šà Ă&#x2018; â&#x20AC;&#x2122; " 4 (-"(.$/0(5  * +(% 0(& ! ' +5B5- /0( 40-50%

( 5(4 $ +% !-C R" ("") $S 2558 ) %("'  )3 ',"( 1- ' * , .* / . 0/ * ( * ,%1( 2-3 * .$ $P 5)3! ,"( +5 5 (% 5,"( - T " (. 5 - 1-B&1!(' !BB+3 ! , ( ,04 15  (3 1,(,!1 ,( 5 ( $ +C -- ,04 % â&#x20AC;&#x153;) %â&#x20AC;? 1)( ---"( (41--1-+,5'1 ( *"& "( "" ' !1 ,(& '" (% &1-+.-, 7 (!(.$  +,6+54 " ('4 ' $ +C!*" One Stop Wholesale Shopping

*"C#

'- ! $1+! )(! '( & & ) "% '$8 ! 1 (&5&3' 1+3'1 (( -& ' ) % "' 1,(,.4 !", ( 3 ', & % '% 5( % +4()"($ +C '  15, "-& +1,(' - 3 ( *4 " ! " , () ( & )3! - 3' 1(,"(,4 !%, 51+%&)- $ +% - $P" 1 1+" 2 - ' .  7 ! -4 )! &1$7 1+-.#)'( -.-1 ,"(B

åšĂ&#x2021;¡Ă&#x2019;§´Ă&#x201C;à šĂ&#x201D;š¸Ă&#x2DC;Ă&#x192;ÂĄĂ&#x201D;¨ Ă&#x2039;Ă&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x201A;Ă&#x160;Ă&#x201D;ºâ&#x20AC;&#x161;¢Ă?§Ă&#x160;Ă&#x2DC;Ă&#x192;ÂŞĂ&#x2018;Ă&#x201A; à´Ă&#x201D;šΟĂ&#x2019;à åšĂ&#x2021;¡Ă&#x2022;àè ¢Ă&#x2019; œšĂ&#x2018;´¤Ă&#x2014;Ă? ¸Ă&#x2DC;Ă&#x192;ÂĄĂ&#x201D;¨¤Ĺ&#x2019;Ă&#x2019;Ă&#x160;â&#x20AC;šÂ§ Ă&#x160;Ă&#x201D;š¤Ĺ&#x2019;Ă&#x2019;忪Ă&#x2018;šè Ă Ă&#x192;Ă&#x201D;à è ÎźĂ&#x2018;§Ê ĂĄÎźâ&#x20AC;šĂ˘ÂşĂ Âş Ă Ă&#x2019;ÂśĂ&#x2013;§ åžĂ&#x2026;¡Ă&#x201D;šà Ă&#x2018; ĂĄĂ Ĺ&#x2019;Ă&#x2021;Ă&#x2019;â&#x20AC;š Ă&#x2039;Ă&#x2026;Ă&#x2019;Ă&#x201A;ÂĄĂ&#x2026;â&#x20AC;šĂ Ă&#x2DC; ¡Ă&#x2DC;š¨Ă?Ă Ă&#x160;šĂ? ¡Ă&#x2022;´è šĂ&#x201D; ĂŁĂ&#x2039;Ĺ&#x2019;ÂĄÂşĂ&#x2018; ÂĄĂ&#x2026;â&#x20AC;šĂ Ă&#x2DC; Ă&#x192;â&#x20AC;šĂ&#x2021;Ă Ă&#x2026;§¡Ă&#x2DC;š ĂĄÎźâ&#x20AC;šĂ Â˘Ă&#x2019;¥ç äà â&#x20AC;šĂ&#x192;ÂşĂ&#x2018; ¢Ĺ&#x2019;Ă?Ă Ă&#x160;šĂ?

â&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x2021;Ă&#x201D;à ¤Ă&#x192;Ă&#x2019;Ă?Ă&#x2039;¢Ă&#x2019;â&#x20AC;š Ă&#x2021;Ă&#x160;Ă&#x2DC;´Ă&#x160;Ă&#x2018;´Ă&#x2019;Ă&#x2039;â&#x20AC;&#x2122; Ă?Ă&#x2019;Ă&#x2039;Ă&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă Ă?§ ¸šĂ&#x20AC;Âł ÎźĂ&#x2018;§¤³Ă&#x2019;šĂ&#x2018;š¡

ÂĄĂ&#x2026;Ă&#x201A;Ă&#x2DC;¡¸ĂĄÂĄĂ&#x192;â&#x20AC;šÂ§(2) " %, #"  " #  $& +)!' -)3 ) $ ) ' !3/ -,"4 .--! 35"&

$S +5 B -#1& ($P$8 *"& $8% $S

 " # Robert Simmons 1 (- ' Y #' # & !3/ - 7 ,")3! *"& %$P Stress Test )" !' -1 (,"(# ' 5"!3/ - .4 + ()+ 1!. / 5"..-% " 5"(.$ ,! - *"& .#1& ( 1+1,(1 ("&+$P5'54( 

1+ !' -' B,"( 1,(,! -." (.-"  !

,67  , ( $% ,8 0,%,8 , $  

.$ 5 0!*00 /5 * * 8% !3/ -,")& "( â&#x20AC;&#x153;7 8 % , %$ %â&#x20AC;? 78 #<%,% *!6,$= .5 ,  %( ( ( 65$ , !6,$= ,% 3 * %> (* 1 !3/ - ,"4-$ +%',"1 !*" "(!#

.  +' 5B#  +  [ + (% 3!' -)3! ,"($85 (7.(5'1'

*"( !(4 3 - '1'15-! ' -)3! " ((& 5" 3 ,"("(!#

 +4 43"' (,8 8 (4 *" .-. 5.-/ ' B !*""+. +"+. !*" 5"(' (# -5"(3( 5"(5) 1.,$8 + )+$+)+$+ , % 1+, 1' (& $P 0(& ' " # Simmons .' ! + #B ,"("(!# 3'- 

/

*" .--) 5 $1

*" Model 5& 5' ' "(!# !' + !' -)3! ! " !

$ +)3! !*" .-' + (" (. 5"( ( % " ( 54( " (.-("  %(# 5"(" , ' ,"( 5"( % $ 1  (3" (. +"+.  4 0(' (11+3 $P.$5 -4 " 1.-(( .- ( (

*",1( + +"( !1 ,(Y 5'" ( 0&(& % *&"( (3!' -)3! ,"(!(4 3 - & '/0( !*" !6 Herb Kelleher "5 CEO B((,"()  Southwest 0&($P"(!# 51&- $ +" B 4(!1,( (. B- %#& % q 1+ 5) 1, ' , !' -)3! *"& ("+.

!6 Kelleher $ + C" (%' %$ % %? ! â&#x20AC;&#x153; 1( ,"( , +1! 1+-*"& ! .  1 , +- % 3 / "* 0(" â&#x20AC;? ! $P'( 0(& --& 1+.& $%4 .-1$ ' - ( +1)55&3,"( ) '& B Bq + 5 )

RT )  Southwest (!( !' -B -& !( '1 !' -$P 0(& (4 3. / "* !' -0(" ,"(! (4 (  "(!# 1,".- .$.  -& !1 ,(5"($1+! !6 Herb Kelleher .- !"-$( 151)( $P&$ +#' &43437' â&#x20AC;&#x153;!,"( )3! &)â&#x20AC;? , walk the talk

*" (3 (

.-"(  3  3 ' 5'" ("(!# $& + C%' 0, !6,$= , %8,% 8% 05 -. -" 15& 3 (5 -) " ( ( .- (B B-.$ '7"--" ' - $P

- ,"(

3. ...1.-, ' . 

 

6 1$' "+.

*" B[!(1!)&( 5 ...5 -..(

0(& "(!# -& $ +'5 %*& %- 5) 5 -* & .' ! 5 37 ' !*"!)& 3! )& !*" Merck Merck $P 5 # , 3 ' 51+ 3  +B 5' 0(& !*" Vioxx 0(& $P +(!' $', $S 2004 !6 Ray Gilmartin CEO ,"( . 1($P [  ' ,"(, '  )"*"4 (5 -5'(%4' 5'4-)M3 & % 5"*&"( 18 *"- 1'B-$PB ! '  '(' )3! &5"(5) ' +3" (. !6 Gilmartin - (*" 3 (& 3. !*" - 3 ' 5".$5 -1 .," ) $%1'0( !"5) - ," FDA ,"()

R"- (3 !& "(!#

" 1+ ,"(.) ,04 +  4  %  ' $P 

         !" #$" %& %" %' ' (" ()*"'! + #, '))$ #

'-.$/0( ()*"1'# ' (1  â&#x20AC;&#x153;-%"" ()*"'! + #, ' ))$ #-  ' " ,"()3, ' +" " %45"(55 -, ') " ( 5"*"& ( +. '  )/ 6# 3 ) - /' ( 11.,)/ 6#5 (7 & +- + ." ( '( "$& 8 +)( +5" %' ()*"1'' (1# .- &+ - " â&#x20AC;?

 5& " ( +- +'( +-!' -)& ( 1+, (!( - 51+ , 0(& $P ) . - C /0( 2.5 

 )

RT 5"$S R + CEO  [ -,- ! ,' (

 5 8( 4  ! 8( 4  " " (.  4 6 ' ( ., '  *&"(!' -)&(,"( Vioxx !6 Gilmartin 1/(, ', '( ' ... 5"(,"5 3  Vioxx 1-( -," (, 1-( .-. ) #% ' &  "+. -!' - 1 (1!. â&#x20AC;&#x153;15 .) .'1'' â&#x20AC;&#x153;Merck puts patients firstâ&#x20AC;?  !' )3! $ ' $P31 ! â&#x20AC;? -!' -)& ( & ( !' - %".-. ,""- !' -) ! ! - " ! ) -- 1" 1- Merck +$Â .$ ( 5 6#! (4 4 15 - ( '%[6Â&#x201A;# 0(& !' -C 1+!' -.'*"4 %*"& $P$8

,"(!' -)3 Merck ) - / C  B[! - ." ( ' ' +!' - â&#x20AC;&#x153; )â&#x20AC;? -*"& 5"(5) *"& ( !' -$"[,"($ ' - %(15 â&#x20AC;&#x153; .â&#x20AC;? +5"(-"( $ +B%#,"(/ "* $P5'5(4

'( ,"( " -)5 #%& 3" ( *"& (  1-0Â&#x192; #1'

*"(!+ / -1' ,"1)(!' - )","4  / (.--

*"-1-'7-'& 7 -& - - + (,04 .....-- "+. ) 11"!+ 0 ,#. #<%( # ? , /$%> %66%% "? #== ! , !$$%* # " Stanford University


วันที่ 13 ธันวาคม 2553

เขตปลอดเหลา ตนแบบชุมชนสรางสุข

ปฏิเสธไมไดวา สังคมไทยกับการบริโภคสุรานัน้ ดูเหมือนจะเปนของคูก นั มาชานาน ไมวาจะเปนงานบุญ หรืองานเฉลิมฉลองใดๆ “เหลา” กลายเปน สวนประกอบหลักของทุกเทศกาล จนกระทัง่ เจาภาพของงานทัง้ หลายอาจถูก ตําหนิตเิ ตียนได ถาหากไมมเี หลามาเปนตัวชวยสรางความเฮฮาใหกบั งานเหลานัน้ หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งองคกรทางศาสนา ไดรวมกัน รณรงคใหสังคมไทยปราศจากเหลามาเปนเวลานาน ผานทางการสงเสริม วัฒนธรรมการเลิกเหลาใหสอดคลองกับประเพณี และเจตคติทดี่ ที างศาสนา อยางเชน โครงการงดเหลา เขาพรรษา ที่มีหนวยงานรัฐอยาง สสส. หรือ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ เปนหัวเรี่ยวหัวแรงหลัก ในการดําเนินโครงการมาตั้งแตป 2544 วันนีเ้ ปนเวลาเกือบสิบปแลว กับระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการ ดังกลาว และเปนทีน่ า ยินดีวา หลายพันชีวติ ในหลายพืน้ ทีข่ อบานเราสามารถ เลิกเหลาไดอยางถาวร โดยเริม่ ตนจากกาวยางเล็กๆ ในชวงเขาพรรษา ทีท่ าํ ให คนเห็น และตระหนัก วา ชีวิตที่ปราศจากเหลานั้น ดีขึ้นเพียงไหน และคน กลุมนี้เองก็พยายามที่จะดึงรั้งตัวเองไมใหกลับเขาสูวังวนของนํ้าเมานั้นอีก เหมือนชุมชนตัวอยาง ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีแกนนําหลัก คือ อดีต ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี คุณชวน ศิรินันทพร ในสมัยนั้น ไดเริ่มตน แนวคิดที่จะชักชวนใหประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี เลิกเหลาอยางจริงจัง ตามโครงการ “อุบลสรางสุขพนทุกขจากเหลา” เพื่อเนนยํ้าใหคนในจังหวัด ไดตระหนักวา จริงๆ แลว อุบลราชธานีนนั้ เปนเมืองแหงศาสนา และประเพณี เนือ่ งมาจากในชวงหลังนี้ ทุกเทศกาลงานบุญของจังหวัด จะตองมีเรือ่ งของ การเลี้ยงสุรามาเปนสวนประกอบเสมอ หรือแมกระทั่งการพนันขันตอ อยาง เชน งานแหเทียนพรรษา ซึ่งเปนประเพณีเกาแกขึ้นชื่อของจังหวัด ก็จะตอง มีการขายบัตรผาน และบัตรพนันใหกับผูเขารวมงานดวย กิจกรรมนี้เริ่มตนจากการชักชวนใหเครือขายรณรงคงดเหลาทุกสวนใน จังหวัดเขามาพูดคุยกัน และรวมกันกําหนดเจตนารมณ 10 ขอ ในการเลิก เหลา เริ่มตั้งแตการกําหนดวันงดดื่มสุรา โดยเฉพาะในวันพระ และการสง เสริมใหชาวจังหวัดอุบลราชธานีงดเหลาเขาพรรษาอยางจริงจัง และการกําหนด ใหงานประเพณีของจังหวัด และงานในชุมชนเปนเขตปลอดเหลา โดยไมรับ สปอนเซอรจากธุรกิจแอลกอฮอลทุกชนิด และเครงครัดกับการบังคับใช กฎหมายการจําหนายสุรา หลังจากการประกาศเจตนารมณทงั้ 10 ขอ แลว ไดสรางแรงสัน่ สะเทือน ครั้งใหญไปทั้ง จ.อุบลราชธานี และผลงานเปนรูปธรรมอยางรวดเร็ว มีคน สามารถเลิกเหลาไดตลอดชีวติ กวา 1,000 คน เกิดหมูบ า นปลอดเหลาอยางถาวร (ไมกิน ไมซื้อ ไมขาย ภายในหมูบาน) จํานวน 4 หมูบาน เกิดหมูบานงดเหลา เขาพรรษา 31 หมูบาน หมูบานประชาคมรณรงคงดเหลาเขาพรรษา 62 หมูบาน และเกิดตําบลงดเหลาเขาพรรษา 1 ตําบล สวนการบําบัดรักษาผูที่ ติดเหลา ดําเนินการโดยพระสงฆและใชวัดเปนศูนยบําบัด นอกจากนี้ ยังกอ ใหเกิดเครือขายงดเหลาใหมๆ เพิ่มขึ้นมาอีกเปนจํานวนมาก แทบไมนาเชื่อวา งานนี้พระสงฆองคเจาเองก็เขามามีสวนขับเคลื่อน โครงการใหเดินไปขางหนาไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน โดยพระเถระชัน้ ผูใ หญ ในจังหวัด และพระสงฆระดับเจาอาวาสเองก็เดินหนาพูดคุยกับผูคนในชุมชน อยางเชน พระครูสภุ กิจมงคล เจาคณะตําบลกาบิน อําเภอ กุดขาวปุน ทีไ่ ดบอกเลา เอาไววา สมัยกอนมีงานบวช งานศพ หรือแมกระทั่งงานบุญ ในหมูบานจะเต็ม ไปดวยการพนัน และสุรา ซึ่งบางครั้งทามกลางงานบุญเหลานี้เอง ผูคนก็จะมี บาปติดตัว ทัง้ การเมาสุรา และการทะเลาะวิวาทจนเกิดความเสียหายทางทรัพยสนิ “เราเห็นคนเจ็บไขไดปวย หรือตายเพราะเหลา แคนี้ศีล 5 ก็ขาดแลว พอเหลาเขาปากมากๆ คนขาดสติทุกอยางก็จบ” หลวงพอเริม่ ตนจากงานเล็กไปหางานใหญ งานยาก ไปหางานงาย อยางเชน การขอบิณฑบาต ไมใหมีเหลาในพื้นที่วัด เชน เมื่อจัดงานบวช หรืองานศพใน วัด ก็จะไมมีเหลาเปนองคประกอบ จากนัน้ จึงเริม่ ขยายผลไปสูงานที่มีการรับ กิจนิมนต บางบวช งานแตง และงานประเพณีของทองถิ่น จากนั้น หลวงพอ จึงไปพูดคุยกับกํานัน ผูใ หญบา น และคนกลุม นีเ้ องจะเปนกระบอกเสียง นัดประชุม ลูกบานทัง้ หมด เพือ่ หารือกัน เรือ่ งทําใหหมูบ า นกลายเปนหมูบ า นปลอดเหลา วันนี้ ชาวอุบลราชธานีกวา 2 พันชีวติ เลิกเหลาไดอยางจริงจัง และถาวร แมวา จะเปนจํานวนทีไ่ มมากนัก แตหากนับความพยายามของทุกภาค ทุกฝาย ที่รวมมือรวมแรง ผลักดันใหกวา 2 พันชีวิตนี้เดินออกจากวังวนของเหลาได หลายคนอาจคิดไมถงึ วา ชีวติ ใหมของคนเหลานี้ สามารถสรางคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ใหกับคนไดอีกหลายพันชีวิต นั่นหมายถึง คนในครอบครัว เด็กๆ ที่ไมตอง จมอยูในวังวนของสังคมสุราอีกตอไป และปลายทางของโครงการนี้ ก็จะเปนอีกหนึง่ แขนขาของการสรางสังคม แหงความสุข อันจะนําไปสูค ณ ุ ภาพชีวติ ของคนทีด่ ขี นึ้ และคนกลุม นีเ้ องทีจ่ ะเปน คนคุณภาพของประเทศ ผลักดันใหประเทศเดินไปขางหนาไดนั่นเอง

“โครงการตางๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญ ตองมีความ สอดคลองกันดี.. คนไมเขาใจวากิจการใหญๆ เหมือนสราง เขื่อนปาสักก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน เขานึกวา เปนเศรษฐกิจสมัยใหม เปนเศรษฐกิจที่หางไกลจาก เศรษฐกิจพอเพียง แตที่จริงแลว เปนเศรษฐกิจพอเพียง เหมือนกัน” • เปรมศิริ ฤทัยเจตนเจริญ

นี่เปนพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จ และสังคมแหงชาติ พระเจาอยูห วั เกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียงทีช่ ชี้ ดั วา เศรษฐกิจพอเพียงสามารถทําไดในทุกกิจการ ไมวา ขนาดเล็กหรือแมแตกจิ การขนาดใหญ 10 ปที่ผานมา แมวาปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงจะเปนทีร่ จู กั และรับการยกยองวาเปน แนวทางทีด่ ใี นแกไขปญหาเศรษฐกิจประเทศไทย แตกรอบความคิดของคนสวนใหญยังยึดติดวา ปรัชญานีใ้ ชไดดใี นดานการเกษตร หรือใชไดกบั หนวยเล็กๆ ของสังคมเทานัน้ แตกลับไมมนั่ ใจ วาจะสามารถขับเคลือ่ นองคกรธุรกิจขนาดใหญ ใหมปี ระสิทธิภาพได เพือ่ ตอบโจทยดงั กลาว สํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจยั (สกว.) จึงสนับสนุนโครงการ ศึกษา “การพัฒนาแนวทางปฏิบตั ใิ นการดําเนิน ธุรกิจอยางยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง : Sufficiency Economy Leadership Practices” จะวาไปแลวโครงการนีเ้ ปนเสมือน “ภาคตอ” ของโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงในองคกรธุรกิจ เพือ่ ความยัง่ ยืน” ซึง่ ผช.ดร.สุขสรรค กันตะบุตร กลุม วิจยั ภาวะผูน าํ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย มหิดล ไดทาํ การศึกษาวิจยั ไวกอ นหนานีใ้ นฐานะ คณะอนุกรรมการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

บทสรุปงานวิจยั ครัง้ นัน้ อาจารยสขุ สรรคได ตัง้ ขอสังเกตไวอยางนาสนใจถึงการกระบวนการ นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชทา มกลางกระแส โลกาภิวตั น และความเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว จนนํามาสูผ ลงานวิจยั ชิน้ นี้ ผช.ดร.สุขสรรค บอกวา กรณีศกึ ษากอนหนา นี้เราพบวามีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไป ใชจริงในธุรกิจ และกอใหเกิดความยั่งยืน แต กรณีศกึ ษาสวนใหญเปนเอสเอ็มอี และอยูน อก ตลาดทุน ซึง่ ทําใหองคกรขนาดใหญและธุรกิจที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยทยี่ ดึ ผูถ อื หุน เปน หลักจะสามารถนําหลักพอเพียงมาใชไดหรือไม และนีค่ อื โฉมหนาขององคกรขนาดใหญที่ เปนกรณีศกึ ษาให กับอาจารยสขุ สรรค และคณะ ใหถอดรหัสที่มีแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการดําเนินธุรกิจ ปูนซิเมนตไทย กสิกรไทย ทรู คอรปอเรชัน่ ทิปโก ฟูดส (ประเทศไทย) และแพนเอเชียฟุตแวร

ธุรกิจพอเพียงมี 2 ขัน้ คือ ขัน้ พืน้ ฐาน ประกอบดวย การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนในขัน้ กาวหนา ที่ 5 กรณีศกึ ษายึดถือ คือ มองการณไกลในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ในเชิงนโยบาย การใหความสําคัญแกพนักงาน พัฒนาเทคโนโลยีไทยในการเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย การ พัฒนานวัตกรรมอยางตอเนือ่ ง ขยายธุรกิจอยาง คอยเปนคอยไป แบงปนความรูก บั คูแ ขง และมี วัฒนธรรมองคกรทีแ่ ข็งแกรง โดยมีความอดทน ความขยันหมัน่ เพียร และนวัตกรรมเปนคานิยม พืน้ ฐาน จาก 5 กรณีศกึ ษาทีศ่ กึ ษาเชิงลึก อาจารย สุขสรรค ไดเขียนเปนตําราเลมใหญ เพือ่ เปนองค ความรูใ นการศึกษาถึงแนวปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจ อยางยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ถือเปนตําราวิชาการดานนีท้ มี่ กี ารอางอิงอยาง เปนระบบเลมแรกของประเทศ นอกเหนือจากตําราแลวอาจารยสุขสรรค ยังตองการผลักดันใหมกี ารใชหลักปรัชญานีใ้ ชกนั อยางแพรหลาย ซึง่ หนึง่ บทสรุปผลงานวิจยั ครัง้ แรกทีน่ กั วิจยั ทานนีไ้ ดใหไว คือ การพัฒนาดัชนี แหงความยัง่ ยืน (Composite Sustainability Index) สําหรับบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย โดยไดรบั การสนับสนุนจาก สกว. และ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงาน โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ (กปร.) กวาจะไดบทสรุปดัชนีความยัง่ ยืน อาจารย สุขสรรค บอกวา ไดระดมสมองจากทุกภาคสวน ทัง้ สภาหอการคาแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และหนวยงาน ทีเ่ กีย่ วของมากมาย จนไดขอ สรุปวา ดัชนีแหง ความยัง่ ยืนตองยึดโยงกับ “วัฒนธรรมองคกร” ซึง่ เปนคานิยมรวมกัน และยึดถือ “สังคม” เปน

เศรษฐกิจพอเพียง

ขับเคลื่อนองคกรใหญให “เหนือชั้น” บิก๊ คอรปอเรททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ยืนยันไดจากผลประกอบการทีด่ ี และมีพฒ ั นาการดีขนึ้ อยางตอเนือ่ ง ในสวนของทรู แมผลประกอบการทีผ่ า นมายัง ไมยอดเยีย่ ม หนีส้ นิ ยังบาน แตอาจารยสขุ สรรค ในฐานะผูว จิ ยั ยืนยันวา ทรู เขานิยามเศรษฐกิจ พอเพียง ทีม่ ที งั้ ความจริงใจในการดําเนินธุรกิจ (แมจะขาดทุน แตผลประกอบการมีแนวโนมดีขนึ้ ) และยึดถือการทําธุรกิจในระยะยาว จากการเก็บขอมูล สัมภาษณผูบริหาร พนักงาน รวมถึงสังคมรอบดาน ของทัง้ 5 องคกร ยกเวนแพนเอเชียฟุตแวรที่เปนการเก็บขอมูล ทางเอกสาร พบวา ทัง้ 5 องคกรเขาตามสูตร แนวทางปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจอยางยัง่ ยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficience Economy Business Practices) ในขัน้ “กาวหนา” การศึกษาวิจยั กอนหนานีอ้ าจารย สุ ข สรรค ถ อดแนวปฏิ บั ติ ธุ ร กิ จ พอเพียงไว 10 ประการ แตหลัง จากสังเคราะหใน ระดั บ ที่ ลึ ก ขึ้ น อาจารยสขุ สรรค สรุปไดวา แนวทาง

ตัวตัง้ สอดคลองกับพระราชดํารัสของในหลวง ทีต่ รัสไววา เปนการ “ระเบิดจากขางใน” โดยเฉพาะการยึดถือ “เลือดขนกวานํ้า” พรอมโปรโมท “คนใน” ขึน้ เปนผูบ ริหารสูง หรือ หากมีการนําคนนอกเขามาตองมีคา นิยมเหมือนกับ องคกร รวมทัง้ การไม “เลยออฟ” หรือ “เออรลี รีไทร” กันบอยๆ ซึ่งทําใหเกิดเทิรนโอเวอร พนักงานทีส่ งู

ดัชนีแหงควายัง่ ยืน ตองยึดโยงกับ “วัฒนธรรมองคกร” ซึง่ เปนคานิยมรวมกัน และยึดถือ “สังคม” เปนตัวตัง้ สอดคลอง กับพระราชดํารัส ของในหลวงทีต่ รัสไว วาเปนการ “ระเบิดจาก ขางใน”

ผช.ดร.สุขสรรค กันตะบุตร

สุขเพราะเดนิ ตามรอยเทา พอ เพราะ

ฉบับนี้ขอเริ่มตนดวยการขออภัยในความผิดพลาด

ที่ดิฉันไดเลาถึงแนวคิดการทํางานอยางมีความสุข ดวย บรรยากาศครื้นเครงของเมืองโบราณ ในฉบับที่แลว สะกด ชือ่ ผูบ ริหารเมืองโบราณ ไมถกู ตอง ฉบับนีจ้ งึ ขอแกไขและขอ เรียนใหทกุ ทานไดทราบวา ผูบ ริหารของเมืองโบราณปจจุบนั นี้คือ คุณกันธร ทองธิว ประธานเจาหนาที่บริหารเมือง โบราณ ซึ่งในโอกาสตอไปรับปากวาจะไดนําแนวคิดในการ งานอยางมีความสุขของผูบริหารหนุมทานนี้มาเลากันตออีก ทุกๆ ปหลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานกันอยาง หนัก คนไทยก็จะเริ่มผอนคลายและเต็มไปดวยความปติสุข เมื่อเขาสูเดือนธันวาคม เชนเดียวกับปนี้ที่คนไทยไดมี โอกาสไดแสดงความจงรักภักดี และรวมเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ที่ทุกหนวยงานทั้งใน สวนกลาง สวนภูมภิ าคตางพรอมใจกันจัดขึน้ อยางสมพระเกียรติ ขณะที่ความกาวไกลของสื่อสารมวลชน และไอที ทําให คนไทยทุกแหงสามารถเขาถึงและมีสว นรวมในกิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อพอหลวงของปวงชนชาวไทย

“วัฒนธรรมเปนคานิยมทีค่ นในองคกรยอมรับ ซึง่ คานิยมทีจ่ ะใหเกิดการยอมรับไดตอ งไมมกี าร เลยออฟพนักงานบอยๆ สิง่ ทีต่ ามมาคือเกิดความ แข็งแกรงภายในองคกร พนักงานสามารถตอบรับ ความเปลีย่ นแปลงขององคกรได” อาจารยสขุ สรรค อธิบายวา ดัชนีแหงความ ยัง่ ยืนทีถ่ อดจากปรัชญาของในหลวงแตกตางจาก การวัดของ Dow Jones Sustainability Indexes หรือ DJSI ซึง่ เปนการวัด 3 ดาน คือ เศรษฐกิจ (ขององคกร) สิง่ แวดลอม และ สังคม และเปนการ วัดจาก “อดีต” ขณะทีด่ ชั นีความยัง่ ยืนชุดนีย้ ดึ แนวทางปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจอยางยัง่ ยืนตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลัก และวัดความ ยัง่ ยืนใน “อนาคต” แบงออกได 8 ประการ คือ ความพอประมาณ ความซื่อสัตยสุจริต ปญญาไทย ความโอบออมอารี การใหความสําคัญ ตอฅนในองคกร การใหความสําคัญตอผูม สี ว นได สวนเสียทีห่ ลากหลาย การดูแลรักษาและพัฒนา ภูมสิ งั คมอยางยัง่ ยืน และ ความเพียร ผช.ดร.สุขสรรค ขยายความเพิม่ เติมในสวน ของปญญาไทยวา เปนการใชภมู ปิ ญ  ญาไทย ใชวสั ดุ ในประเทศ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการแขงขัน ใหดขี นึ้ ซึง่ ในยามเปนสิง่ จําเปน เพราะประเทศไทย ไมสามารถตอกรกับอินเดีย หรือจีนไดในเรือ่ งตนทุน จึงตองใชความเหนือกวาในดานทรัพยากรในประเทศ หรือปญญาคนในชาติเปนฟนเฟองสําคัญในการ ขับเคลือ่ น เชน การบริการทีส่ ะทอนความเปนไทย หรือในกรณีศึกษาทิปโก ที่ใชพัฒนาผลไมไทย นานาชนิดสงออก ทีส่ าํ คัญปญญาไทยในการวัดความยัง่ ยืน ตองมีการนําไปใช และ “สานตอ” จากรุน สูร นุ เพือ่ ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง ขณะทีค่ วามโอบออมอารี เปนการ “แบงปน” องคความรูใ หกบั คูแ ขง โดยยึดสังคมเปนตัวตัง้

หัวใจสําคัญทีไ่ ดมกี ารพูดถึงในปนี้ คือการสงเสริมใหคนไทย ไดสํานึกในพระราชกรณีกิจที่ในหลวงทรงตรากตรําพระวรกาย อยางหนัก ทําเพื่อความเปนอยูที่ดีขึ้นของคนไทย ผานโครงการ พระราชดําริกวา 4,000 โครงการ ซึ่งวันนี้จากนิทรรศการตางๆ เชน นิทรรศการภาพถายขางบานพอ ที่ริมถนนราชวิถี สารคดี เฉลิมพระเกียรติ ภาพยนตรเฉลิมพระเกียรติที่มีการจัดทําขึ้น เปนพิเศษตลอดจนบทความ รายงานพิเศษในสื่อตางๆ เปนที่ ประจักษแจงถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค ทัง้ ดานการเกษตร การจัดการนํ้า วิทยาศาสตร วิศวกรรม ดนตรี สิ่งแวดลอม ฯลฯ ที่สําคัญก็คือ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได พระราชทานใหคนไทย ไดนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน เพื่อ สรางสุขใหกับตนเอง และครอบครัว รวมถึงการนําไปปรับใช ในองคกร เพื่อสรางสุขในองคกรดวย มีโอกาสไดเจอผูบ ริหารหลายองคกร ทีช่ ว งป 2540 เจอพิษ วิกฤติเศรษฐกิจ จนธุรกิจแทบลมละลาย แตในสุด หลังจากผูนาํ องคกร ไดทําความเขาใจในแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทาน คือ ความพอ ประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว โดยอาศัย

ความรู และคุณธรรม เปนพืน้ ฐานในการทํางาน ก็ทาํ ใหสามารถ ฟน ธุรกิจ จนเติบโต จึงมีความซาบซึง้ และประจักษแจงถึงคุณคา และความหมายที่พระองคไดพระราชทาน โดยยังคงนอมนํา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคิดที่พระราชทาน ผานพระบรมราโชวาทในวโรกาสตางๆ มาใชในการบริหาร เพื่อ สรางสุขใหองคกร รวมถึงถายทอดใหพนักงานไดนําไปใช เพื่อ สรางสุขใหตนเองดวย ตัวอยางทีเ่ ห็นชัด ก็คอื คุณอภิชาติ การุณกรสกุล ประธาน กรรมการ บริษัท เอเชีย พรีซิชั่น จํากัด ผูผลิตชิ้นสวนสําหรับ อุตสาหกรรมยานยนต คอมเพรสเซอร และกลองถายรูป ซึ่ง มีการปลูกฝงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการมีคุณธรรม ใหอยูใ นจิตใจพนักงาน ดวยการตอกยํา้ คุณคาทางจิตใจจากการมุง ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อสรางประสบการณ โดยจะพบวาตั้งแตบริเวณ ดานหนาบริษทั และในหลายๆ พืน้ ทีข่ ององคกร พนักงานสามารถ ทําความเขาใจในพระบรมราโชวาท ที่บริษัทไดอัญเชิญมาติดไว ใหพนักงานไดอา น รวมถึงการจัดทําหลักสูตรเรือ่ งความพอเพียง สําหรับใชในองคกร และกิจกรรมปลดหนี้ สรางวินัยตางๆ ขณะทีก่ ารทําความเขาใจในปรัชญาเศรษฐกิจกิจพอเพียง ไม

ในกรณีนอี้ าจารยสขุ สรรค อธิบายวา การแบงปน จะทําใหเกิดพัฒนาของอุตสาหกรรม รวมทัง้ เปนการ บังคับตัวเองใหเกิดการพัฒนาอยางไมสนิ้ สุด “เศรษฐกิจพอเพียงนัน้ บอกใหเราตองรอบรู และรูร อบ ซึง่ ทุนนิยมทีแ่ สวงกําไรระยะสัน้ จะไมมี การแบงปน แตวธิ กี ารนีเ้ ปนการทําใหองคกรตองมี การพัฒนาตัวเอง ขณะเดียวกันไมตอ งกลัวใคร มากอบป เพราะองคความรูบ างอยางขององคกร ยั่งยืนถูกเก็บไวในตัวบุคคล เห็นก็ลอกเลียน แบบกันไมได” องคกรทีผ่ า นเกณฑทงั้ 8 ประการ คาดวา จะสะทอนออกมา 3 ลักษณะ คือ ความสามารถ ในการดําเนินงานใหอยูไ ดอยางตอเนือ่ งและรักษา สถานะขององคกรในกลุม ธุรกิจ ความสามารถในการ ดําเนินงานอยางระมัดระวังและสรางภูมคิ มุ กันตอ การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สุดทาย คือ ความสามารถในการสรางประโยชนสขุ นักวิจยั ทานนีม้ าดหมายวา ดัชนีแหงความ ยัง่ ยืนนีจ้ ะเปนการสราง “มาตรฐาน” องคกรยัง่ ยืน เชนเดียวกับมาตรฐาน ISO ซึ่งเชื่อมั่นวาจะ สามารถผลักดันใหองคกรเอกชนหันมายึดหลัก สรางความยัง่ ยืนใหองคกร โดยจะเริม่ ขับเคลือ่ น เผยแพรดชั นีแหงความยัง่ ยืน ในปหนา เพือ่ เฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เนือ่ งใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปหนา และหวังวา หนึง่ มาตรฐานทีส่ รางขึน้ จะเปน แรงขับเคลื่อนใหกิจการนอยใหญเห็นสัจธรรม วา การจะสรางองคกรเล็กใหเติบใหญ หรือสราง องคกรใหญใหยงั่ ยืน สามารถใชเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลือ่ นไดทงั้ สิน้

เพียงทําใหคุณนพพล ชูกลิ่น ผูบริหารของ บริษัท Retail Business Solution จํากัด ตัดสินใจไมกูเงินธนาคารมาพยุง ธุรกิจที่แทบลมในป 2540 แตยังทําใหเขาไดคิด นําความรู นําคุณธรรมที่มี มาสรางมาตรฐานในการทํางานใหม ทําใหบริษัท ไดรบั ความไววางใจจากลูกคา ทําใหสามารถฝาฟนมรสุม จนกลาย เปนบริษทั ชัน้ นําดานการใหบริการออกแบบและติดตัง้ ระบบชัน้ วาง ของสําหรับรานคาปลีก วันนี้หากใครไดไปที่สํานักงานเขาจะพบวา ในหองประชุม ทุกหองจะมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณของ พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูห วั ติดอยูใ นหองประชุมทุกหอง ดวยความมุง มัน่ ทีจ่ ะ นอมนําปรัชญาที่พระองคพระราชทานมาใชในทุก Section ใน บริษัท เทาที่ทําได “เวลาผมไปสอนหนังสือที่ไหน ผมก็จะพูดกับนักศึกษา ทุกคนนะวา หนังสือทีท่ กุ คนควรอานมากทีส่ ดุ ในชีวติ คือ ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูห วั ผมพูดอยางนีก้ บั ทุกคนเสมอ อันนีเ้ ปนแนวทางทีเ่ ราทําในบริษทั เรา ผมใชปรัชญาในการทําธุรกิจ แบบนี้มาตลอด มันก็เลยกูสถานการณของบริษัทขึ้นมาได ทําให เราไดเห็น ทําใหเราไดพบวา เราใชแนวคิดอยางนี้ในการทําธุรกิจ ทําใหเรายั่งยืน มีความสุข” ยังมีอกี หลายตัวอยางทีอ่ ยากพูดถึง และมีอกี หลายแงมมุ ที่อยากถายทอด แตพื้นที่จํากัดแลว คงตองไปตอกันครั้ง หนาคะ...


5

Rich&Risk

Ă&#x2021;Ă&#x2018;š¡Ă&#x2022;è 13 ¸Ă&#x2018;šĂ&#x2021;Ă&#x2019;¤à 2553

Blue Ocean ÂĄĂ&#x2018;Âş ¸Ă&#x2DC;Ă&#x192;ÂĄĂ&#x201D;¨ SMEs

     

   Blue Ocean  

Ă Ă&#x192;Ă&#x2014;èĂ?§ : ¨Ă&#x2022;Ă&#x192;Ă&#x2019;Ă&#x2021;Ă&#x2018;²š ¤§å¥Ĺ&#x2019;Ă&#x2021;

Ď&#x20AC;Ă&#x2022;°Žâ&#x20AC;&#x153;°ªâ&#x2C6;&#x161;â&#x20AC;&#x201C; â&#x2C6;ŤÂ°â&#x20AC;&#x153;â&#x2C6;&#x161;â&#x2030;ĽĂĽ ÂŽâ&#x20AC;&#x153;°°â&#x20AC;&#x153;â&#x2C6;&#x161;¡¢àĂ&#x;¢â&#x20AC;&#x201D;Ď&#x20AC; â&#x2030;&#x2C6;á°Ă&#x160; ¡â&#x2030;&#x2C6;⍠ºâŸâ&#x20AC;ĄÂ˘Ă˘â&#x20AC;&#x153;¡¢àĂ&#x;¢â&#x20AC;&#x201D;Ď&#x20AC;ÂŹĂ Ă&#x2022;ÂĄ §â&#x20AC;&#x153;ÂĽĂ&#x20AC;ÂŤâ&#x20AC;&#x201D;Ă&#x;°â&#x20AC;&#x201D;â&#x2C6;Ť çâ&#x201E;˘â&#x20AC;&#x201D;ÂŹâ&#x201E;˘Ď&#x20AC;â&#x20AC;&#x201C;ĂŠ  â&#x20AC;?Ă&#x20AC;â&#x2C6;&#x161;â&#x20AC;&#x201D;â&#x2C6;Ťâ&#x20AC;Ąâ&#x201E;˘Ă¸â&#x20AC;°â&#x2C6;&#x2018;ÂŹÂŤâ&#x20AC;&#x201D;ÂŹâ&#x2030;&#x2C6;â&#x20AC;&#x201C;Ă&#x2022;Ă Ă&#x2022;Ď&#x20AC; â&#x2C6;&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;¥¡â&#x201E;˘ÂĄÂŞĂĄ çThe 4th FoodStylist Challenge 2010ĂŠ ̍°â&#x20AC;ĄÂ˘â&#x20AC;&#x153;ÂĄĂ ĂżĂ&#x;ÂĄâ&#x20AC;&#x201D;Ă&#x2039;Ď&#x20AC; ÂŤĂ â&#x20AC;&#x153;ΟâĂ&#x2022;Ă&#x;â&#x201E;˘Ď&#x20AC;â&#x20AC;&#x201C; ¡â&#x2030;&#x2C6;â&#x20AC;&#x201C;â&#x2C6;&#x2018;â&#x20AC;?ÂĄâ&#x20AC;&#x201D;Ď&#x20AC;â&#x20AC;°ÂĽĂ˘ ¡¥âŽâ&#x20AC;&#x201C;â&#x20AC;ĄÂŞĂŹĎ&#x20AC;â&#x20AC;ĄĂŚâ&#x20AC;&#x2122;ÂŹĂ&#x;Žÿ¼â&#x20AC;Ąâ&#x2C6;&#x161;â&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x2039;¥ΟâĎ&#x20AC; â&#x20AC;ĄÂĄâ&#x2014;&#x160;Ă&#x2022;Ă&#x2039; â&#x201E;ŚĂ­Ď&#x20AC;ÂŹâ&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x;Ă&#x2039; â&#x20AC;&#x17E;Ă&#x20AC;â&#x2030; Ă Â°ÂŤĂ â&#x20AC;&#x153;Ď&#x20AC;â&#x20AC;&#x201D;Ď&#x20AC;Ă&#x2C6; §â&#x2014;&#x160;Ă&#x2022;...â&#x20AC;Ąâ&#x201E;˘Ă¸â&#x20AC;°â&#x2C6;&#x2018;ÂŹâ&#x20AC;&#x17E;Ď&#x20AC;â&#x20AC;ĄÂŤâ&#x2C6;&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;&#x161;â&#x2030;&#x2C6;°

 

! ' 6 1 .

#&.+ # 

( *!#- . & 0*!%. 1'0 .  6.  & >.  +/ &.  - ./ &0&,, # 1? 16 â&#x20AC;&#x153; & + *)#0 & * 2 ( # ) ,(# ) *1&   *)#0 * )2$ )& &&

% (#*% , & *)#0 * )2 # *!+)&,#$ % 34#&))& # **)#0 *

,% ) % "

 - +(# % ) *+# â&#x20AC;? ) 2'  '0 1:)  % 2 6 1 -  ]8 0 . 8#' . .% 1)2 0) + %  5 + ): ) # &, ' 0 . ) +# , (

â&#x20AC;&#x153;2$,.& , â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153;     !" # #$

 % &' (#) *) +(#& +(#&$ & , -),) % & ,â&#x20AC;? - ,  ( 0  & # 6 #. 1' â&#x20AC;&#x153;1 â&#x20AC;? XY ?Z 30 # 15 )' '   ! 0 . * .%+ ! &  2 # &,%) 0 1'1  1 ,(&,,. 6 ,. â&#x20AC;&#x153;1 â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x153; ( %# $ $ */0 & (1 $ & 1 ! 1#$ ) #% ,+ )& $ 1% ) % ! -),)' $ +& , ,#,&% %$  

Ă ÂĄĂ&#x2019;Ă?ÎźĂ&#x201D;´½Ë&#x153;šà´ç¥ä¡Ă&#x201A;

'(!) *+ 6 ,(-(  1 ,) )' ' 1Dj% 2%), b ,. 26:2)# Bizweek 66 ,#)%'#)&1h?@+ %0,)%,D !" I %2 # â&#x20AC;&#x153;The 4th FoodStylist Challenge 2010â&#x20AC;? -8 ' . .#-7$ & 8 % !  % 1)   6 .  . '!' /9 *$! .-  #% . - #$8:  & . 2'! : *$!$ )%),1( I 2-4 D )1

2,% & ) 

  & .' XZ & 6' '  0'2 / ' ,)8,'   * % '1? â&#x20AC;&#x153;?@ + %0,)%,â&#x20AC;? #0 1% & ./ 6 .2 1) & (

.' %  $ % $#  ) , &. 8 '6  % $# 2*  # 6) .&+ + 2 %+ ,1? ./ ( 5 *+# ? #  -0. ( .  ' & / 8 ', , #2 &  % 0 . ,     *   # &,# &# ,'. 6. #8#' ) â&#x20AC;&#x153;?@ + %0,)%,â&#x20AC;? I ( + â&#x20AC;&#x153; â&#x20AC;? 6 ),   & 6 0 .  8#' . /  6 ' 1  6 ,',&  #-'  D )#& ./  ' # .

 */0( )7, 9  *( &(#7%0'%:;1

#$7)0% &!2(  1â&#x20AC;? ./ &.0 .?Z &.#- .

# ' &, 0 0 . - . 6 .  ) 0%'( 6  '  ) ( 5 # , 0 . 6 #!  #+ ) ,  . 1  -% & # '  #   &,#) ,  %2& / ' '+ >, Food Fun Fair  Naughty Creature %,8&% > #  Tasty - Go - Round %1 ,) 2 0/ b . '  Magic Rhythm # & ' %2#2 ' 0 . . %1+  &  >.  %)  0 . #  ' 2  

â&#x20AC;&#x2DC;Ă ÂŞÂżâ&#x20AC;&#x2122; ãšàĂ&#x2021;¡Ă&#x2022;âĂ&#x2026;ÂĄ â&#x20AC;&#x153;!2*(#) &% (#+%  & & $ )2 #& , -)1 (1 %142#(#)22 -)1# &  &,) 7)% %' )2 #) % !) #,$ ' 8 ,* *+#)2 ,0* *$ *1& & 1%1  # 2 % )#$') & , <= $ (# * % + ' * ) (#  â&#x20AC;? &.# & '  &,0 1 #0 Z . ./ # '&   !" ' .1 )   %'%. # .+ % $ ( *! - . ./ &#. ) 6 &. â&#x20AC;&#x153;&%) 6 2 : 8 #$ ) $     %2 " ) '&,8 %(# 2*"#$*

 )2, %) #$0&2 &:3 %00 +# )+#(# ) ,& )2&)*> )%

Key to Success

 ! "!

Ă Ă&#x192;Ă&#x2022;Ă&#x201A;šĂ&#x192;Ĺ&#x2019;ÂťĂ&#x2122; ¡Ă&#x2122; Ă&#x2019;§Ă&#x160;â&#x20AC;šĂ Ă&#x2122; ÂŞÂż â&#x20AC;˘ <= < > , $ â&#x20AC;˘ !$7, !"& &6! 6  $

â&#x20AC;˘ 7?$ â&#x20AC;˘ $7@ ,07A B â&#x20AC;˘ $7,% ':

& & & â&#x20AC;? 2 # â&#x20AC;&#x153;1 â&#x20AC;? %. 1' &. &, ./ &1h? @+ %0,)%, 

 &# 2 ) ,.  ( %-# (  b 8 % . 6 0 . 0 & 

!$,"% $ >' I .

&*. . 1 ' 0 . '  !$ ," % . . '6 '+ % @ '% ,2 ' . %+ 16 â&#x20AC;&#x153;1?â&#x20AC;? , ' 1, :2)#.  . 6 - .1 %'! ( ' - 8& / ' ' % $ , & ! 1?0',/ % %-#  81 ' 2 6  '/  -0 . &. â&#x20AC;&#x153;%  % %2 $ %8  2 , +2 !-)  2 1% &! )  , +   2 $ #& - , &  + <=<& <= (# ,# ) $ ) %2 "  *21 1:&  â&#x20AC;? $ * /0 $ ,0" .%% 6 ". "!!  " 

* &! *

ÂĄĂ&#x2019;Ă&#x192;Ă&#x160;Ă&#x192;Ĺ&#x2019;Ă&#x2019;§šĂ&#x2021;Ă&#x2018;Ο¥Ă&#x192;Ă&#x192;à 㚸Ă&#x2DC;Ă&#x192;ÂĄĂ&#x201D;¨¥Ă&#x2019;Ă&#x192;ÂşĂ&#x192;Ă&#x201D;ÂĄĂ&#x2019;Ă&#x192;   !  "  #$%"&# & (1$ #$&!) # )#$, %)  .) . &?: / # )  %.            :2 ) # )  -% %) . # ,. 0 0 . '  .+ )8D# ') 0&. .+ )8D00 . %) .

 ,, / 0 0 0 %*2 %. %) # 0 .,& # # ') 1.%'0 %2 6!6 # # ) 0 .0 1 0%)%' 0 '  1.) ) , ^^ ,.

:2)#)  ),%) . & 1.% ) . ) ! ( 

 ' 0% *),6%) . ( ) ) 0.6 . .+)8D0 . 1.D ' % *,2 ) 0.6 #- 'D ' 0 . ' #, 0 .' 1 ) .  # 6- ( ),) %# +.

0 . 1.% ) . ( ) %# ,  0 ,5/*+4 #"

 6 $ (#   *!,, %  )  %  #$  &*#-,& "

((177,% & 8 (-,&

% .%, ' & ) ! ( 0 . '/ ( ' '# +& .) &, 2$D 6 

.)  ( ' # %) ' & . ' 0 . 0 ' "$%- %2 . ':2)# )  %. , :2)# -0 .0'  0#- ,. 2 1.# '%- )#' & 69 ) 

/ %+,  '  -% %) . ),D$F / .+ % & ) %- %. , .&:2 )#)  -0 .' .' 5 ),) 1) ! "  " (Position Innovation)  ) 0 ' / - .:2)#) ) 0 . .#+ .+ )8D 2 0 . + # )  %+ + ! ( ,-&  , .%+ ! ( 1 +8_

% $   &? %0, . %, % ,. 2) ! " !#$ % (Service Process Innovation)  ( , 6) ( , /  .)  # -0%+ %. ,%- :2)#) 0 .): ! 1  -): 1-) Z` (- # ' 1.) % ' 

1. + &' 

1., ), 6- . 1.) ,) (- -0 . &% ') ! ( #*0 .  ,  .) Z` (- ) ! ( &' &',+ 

3) ! " & ' * % (Service Value Innovation) 6)2$ )  #-0 . .' .) 6 ) 6) 0 .) , ,) 

.) && ' 0' -0 * 0 .  %. 2$

 2$ 6) . .+ )8D %. 2$ 6) *0 .  %. #D & %. -&6@ 0 .+. ' #0 1.) 

   SMEs   !" # $! "

% Professor Kim & Professor Rene ' ( )" % * + ' ,' %-# *. + / #0 1)"  &  Blue Ocean Strategy ( #) # )" / , .  ' & )"   # ,2 '  1 1. 0% *%.0+ . . ' )" 2. ) 2 6' %.+)" / 00 . 3. .  % , .' *. #0%.+& &1) . 8 %# % . #%+ '0 ' & , &, .' )" ,.--0 .' 0'  ( 0% *,)8,0 . '6' ' 69

. value innovation . # % %-# (  ) Blue Ocean Strategy   .  %- SMEs # ,)8, + --0 .' ' & :2)# 

. .+  ' ' )  $!" %-  Blue Ocean Strategy 

1.# % %-# 0  #',

1. Blue Ocean 0, 1 )" &.6. .  #- ( 1 ) ) ,. 69 % )6' # )" ) 0 0 . 8, ' Market Leader '2 ( ' Land&House & # 8 & , . ' 2 1 ( 1 >! , % )6' $ ( LPN 8 . 

:2)# city condo & *0??@ 8 ' '2 ( '0 

 , (&. LPN % %-# (% *,)8, 0 .' , # 0 .. 0 )" , 6' ,'    - Blue Ocean Strategy 

1.' 0 . &? Naturegift &? (-  #. #?) 711 *. + #)/ , &?&'  ' segment 0 # , &?%-#+ , &?C , . &? , &? 3in1 >! ,  ( , )>!+& .&'+ , )'+&.  (  Naturegift *. #&#.) , &? % , )/  ' '# . 0,%.&+ '1)% , )" '" 2 & . + -,  ( 0 . *. *' + , ),D$F'. (- ,( &,' (- 1 (- #6 &+ '+ ' ' &., ),D$F (- ( # 0&., +  . , &? *. 0 , fitness center  Naturegift , %) # &? (- 8 '%. , %) . 2 &?>! , &? ,  , 

 ,)8,' ,   ,-& NaturegiftG &? (-   ' 1 % &? .+ - , &?%- # +   .+ -, &? C' ( .+ -, &? 3 in 1 ' >+??IJ )> - . Naturegift ' , & 8  ' 1 # % ,  0##6 (  ,' %-#% * Q"T Blue Ocean :) '0 . '  &*0 . Nature gift ! )"  ) &- & Blue Ocean Strategy .' ,. 0%. segment % . 2$

. +. &,.2 , ' , # 8U"$ & # '%) . ( ', &. . %' - . , ( ,)8,) . ) , , &? % ,  # &+ ' / 8 . 

, ( &, Naturegift ' ,)8,, && 0 . .+ 6 ,' &. Blue Ocean Strategy ( '2: -

1. :2)# SMEs 0 .' 0 .)% 2  # ' $6 $) 1 ' %, &   1 ) ' ' : %, !"

Blue Ocean Strategy Thailand ,& 0 . )%):)~ # The Blue Ocean Strategy Regional Center Asia Pacific .  . ) !" & . .+ 6 69 :2)#D ' ,. %+,&  Blue Ocean : www.blueocean-thailand.com # +&0 .8 ' ' 4) ! " % (People Innovation) %-%2 :2)# .)  2 6  .+ .)  ): / %. 6 .  # )  ) *0 .  %. % ) 2$D 6%+!( :2)#) .  %. % *&%* 6 .+ .) '+ , 0 .& )% ' ) >! ,. &,' :2)#) . % % 20 ' 0 0 . 8 5) ! " + (Communication Inno vation) '2 6),&% % ,:2)# ) 1.%% 8 8'%'  . . & 69 ',+ '   1.:2 )#6 $)1') )%  1. ) ,  1.8>1' ' ,' , :2)#) -,)8,'  Z##2 ".! : 1'1 . :2)#% #) 8 %- .+ ) 2 13 $6 $)1' %, & 1 )' ': %, â&#x20AC;&#x153; ( )  % ,.+' 0'. ' % â&#x20AC;?


6

¶¹¹¹Ñ¡Å§·Ø¹

Çѹ·Õè 13 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553

“μÅÒ´·ÕÍè ‹ÍÙ ÒÈÑÂ㹡ÃØ§à·¾Ï áÅлÃÔÁ³±Å à«ç¡àÁ¹· “¡ÅÒ§-Å‹Ò§” ãË−‹ÁÒ¡ ¢³Ð¹Õ¼é »ÙŒ ÃСͺ¡Ò÷ءÃÒÂŧÁÒàÅ‹¹ËÁ´ ੾ÒÐ 5 ÃÒÂãË−‹ ÁÕἹŧ·Ø¹ãËÁ‹ áÅÐÊμçÍ¡ÃÇÁ¡Ñ¹¡Ç‹Ò 2 ËÁ×¹è ÂÙ¹μÔ ËÒ¡´Ù·§éÑ μÅÒ´áÅŒÇÁÕ¡Ç‹Ò 1 áʹÂÙ¹μÔ ¨Ò¡μÑÇàÅ¢·Õàè Ëç¹Í‹μ٠͹¹ÕÊé ÒÁÒö·Ó¹ÒÂä´ŒÇÒ‹ ÀÒÂã¹ÍÕ¡ 2-3 »‚μÅÒ´¨Ð«ºà«Ò” ͹ѹμ ÍÑÈÇâÀ¤Ô¹ »Ãиҹ¡ÃÃÁ¡Òà áÅСÃÃÁ¡ÒüŒ¨Ù ´Ñ ¡Òà ºÁ¨.Ᏼ á͹´ àÎŒÒÊ

¢‹ÒÇÃŒÒÂàÃÔÁè ËÁ´ ¨Ðä´Œ©Åͧ »‚ãËÁ‹áººÊ´ãÊËÃ×ÍäÁ‹? ¨Ñ´¾ÍÃμŧ·Ø¹á´¹Áѧ¡Ã   !" !! # $!

1. % # &' ($ 4 () 3 "!

!"##G !I /  , $ F + $ *$J $ "* + $$#*" # "/ ) ' ! ' !"##G$#&  ( 6* !'JB('   Y * $#' "&I;" /  -*  Y&# , ' #G$* .(B*+ " K ! (" ')"F + GZ$"! *,+ (Z !"

 *  GZ$' #G !I -* , ,BB< C[ \  I ( (  B*+ P/ ) :;+ $)  ! GZ$' ,(Z] !"# / ) * ()"F +  / ) (B -* $; K !(""/ !* + "/ $#"("JZ (/%37# (!%''/ !'8 2',"32 ' 94,: %!4 #3( &# '  GZ$' $* IF  #*+ * # &F Z GZ$D) '!'D! * ! ,(Z]$# *B J ( !"#*,+ I;$*  IF  ,1' !'8# 2 8 $4 !'32 '#  !'8 !/7  F + $ * "# ' $* IF  #+ *)+ <.  ! ""#< 17-18% K &#*+ "# *+ - .  #*+ *  ( "' * (* "'$#""$;-F + !")  $( #! *  K ,* ) &#, () *+ ) ,* + , !"# $##$ & . / ( / $* D$#: F ' I !"#(GZ$' $* *,B B<C[ \  F + " ! *$+ # D* ,*$+ #,';  (" $*) "* + *+6 )"' $*  *  '; :;+$M !"

 " &F+ -#" " ' E)6 )  " ) !' '  GZ$ F + $ C J$$/ # #*,+  *+ ( !"#(" (, - *  D $$# (,I) )/ # )  $; ( 6-* #" *+ #$#, ! * GZ$' $* * + E ) )/'  IF K F + *) &# "$#JB( #'; D$# '- ("F (/<. ';  *  ) * $D #,"* # #  GZ$' $* (* ,I* E& + '; :;+  GZ$' $* $# ,I'  *,+ (F - 8-9% * 4-5 " **

,/!" " -* !* "#( )$#K *$+  ' "/ + " #G$* *+ )*  $ '  GZ$ *,+ /7 8,;% 942%'*2 ' PE 2 # 11-12 2 !7 % ( (*2 ,# 12-15% ,:2'7 A'# $ ,:*, *7' 82' 4-5 ,C17 '/7% D , ( *,+ $$#"/ / ( / $* F + ' ! #

( G;! "/ ("# * & # ) ,* + *+   #) ,I' (

)  <*&)#-6J . (-.)  $) $ 258 " $ - (' *+ "/ , (B " $ !"# "(/  - 2. ("$" "(/  - * *!:F "' ( / ' (B SCC,PTT, PTTCH, BANPU, PTTEP, TOP, KBANK, IVL, STA, CPF, THAI, SGP " 3. ("$"(/ " *'

,I $ ) ,! . ! . & . (S&P) , ",% # 7%% 24# 941'*,: “96 ” $ “ '!” #/  *,I # / E *!+ 'D!, *$ )" ## !"# * ( * E) Z #) '+ * S&P , "' %%24# 941' /5 !%5 !' 2'," # % BBB+ ! A2 !(% & '%%24#941' /5 !%5 !' # % A ! A2 !(% S&P  ! *+*,I* E&,# / *+ E)GZ$*!+ $!"#,I # )" ' Z" *2*7% 3! ,;%

4' 4. %  FOMC $#$ , (/ '  *+ 14 .. 53 K #-/) ,/ ' * !"#$## #, 6 E & )" -< , (QE2) &$<! * "( E* ( *+ $- # / ' GZ$,(Z 5. ) !  - !) )"F + (

 < 30.00 - 30.17 / "". *+ 30.07 / "". $!) !" $#& ) + )" / 2' 22 #( 2 30.35 30.50 /!! !, ' 2'

Mission CEO 339  13-19  2553 >>    . !   2554 10% !"#$#&  '  ( #")*  **+# 21% , ( - , ' *)). .$ "!" 5 , !  ,/6 2554 ) $# $ * 6-8% :;+ + '  ,(/$ 2554 -"/ ) ' '<#*+  *$# $ 47%  "/ - 3 (2553-2555) *+ 3.5 & "  * -!" 1,000 " , 2554 *! *+ $#- * 1,000 " >> " ! # $ (B .$%! %&  $# ;)) ,* ( $<*C((

:D "  " . E  , 4 * ") 1 & " , !   $* # 1 (F + " ! ""$ * 1.6 (F+ " '<#*+!   2554 $# + 15% F+ $$#* G .)!(( 3 !( # :D "&": -* F . . :D "&": &</" F . . !"#:D "&": &# 9 F 6.). I;( $# $G . ) :D "  " . D    "/  - 4 (2554-2557) $ 4.22 (F + " >> '" '  $(B, . ! !%''  "   2554 )  !""* + * ,I; 15% F + $ 

 */! * !"# 2 ' 8 66 (* 8/7/%'/ 1/7  !794'  4# !# ' " I) !'D) F+ #"/ 29.88 / "". " !,I;) -F+ + "/  )(I F ( / (F :F &+  ( / '  ' 2. 6. SET Daily 72Y!# !4# # EMA 5 % = 1,030 , 10 % = 1,024 , 25 % = 1,015 , 75 % = 972 , 200 % = 878 !(% 2 SET 94 /4 % (% 0 *7 4  1,020 - 1,030 !,: %00 ' # ! %00 Golden Cross ( %'() 72 Y!#!4## 

%217' (8/7 SET ,% %1A5 2*,*7 2'5

 2 / SET ,% %!!' *28/7/! #( 2 1,000 ,:(%0 / 4/42* 7 %''94/7 24# '*7 7. SET Daily Indicators (MACD, 14RSI, Modified Stochastic) ,BB<:F ';  *) !  F+  Indicators $#,I,$/,,/( (F &#J$$/ ,BB<-"

μÔ´μÒÁ¤‹Òà§Ô¹ºÒ· ËÒ¡á¢ç§¤‹Ò·ÐÅØ 29.88 ºÒ·/ ´ÍÅÅÒÃ˹، ä·Â ÁÕâÍ¡ÒÊ»ÃѺ¢Ö¹é μ‹Íä»áμ‹¶ÒŒ ͋͹¤‹Ò ·ÐÅØ 30.35 30.50ºÒ· / ´ÍÅÅÒà ËҨѧËÇÐ ·ÂÍ¢ÒÂËŒ¹Ø Å´¾ÍÃμ

2554 / I ( * ,&+ '; 20 "".  :;+ $# ( / ' &+ ';  ( 200 " "". '<#* CC&" ( (##G" * , ("&* & ("$JB(E !" , (  !""* +  * )$# 25-30%  2554 * "/  4,000-9,000 " >> ' (' !') #6 ( . *+  , 4 !"# , 1 ' I$#IF K High Season ' 6/$ "# $;*!  -$ :;+ , '  *) "# $# K &G) $#,I " I; 1,800-1,900 " , ' D)*';  F+ $ / I/*++ " !"# ($*+ '* ; , ( 2554 ) $# *#< 1020% ("$ !(*+ 7 ,I )F+ -&<- . >> , - " $ (B !.%# , )   $* # 20-30% $ !"#*.D!-.*+ 6% :;+ " ( ,/6 (* ,*$+ # $ J " *     *+$ 60% ' ,/6 , ( ) $#* !"# ,/6 $ * .D!-.)*+ $#&+ ';  F + $** .D ' (B I;$#*, )!"#(M &+ '; !"#$#*" ) (B ( ' &+ $ *   " $$*+$#'"/ N !"# ,). >> /% 0 $OP &Q 6/$ .* $  

 "# , 4/2553 * , * F+ $ Backlog *+ *  260 " :;+ $#    '   60 " $ * #( F+ #" ( #G 25 " !"# #G * 2 )") 30 " ) $#  ,, 50%  2553   300 " !"# 2554  &+ '; * 20%  &+ ,, $#GK 10% $ *) $# *+ 5% >>  %  $  . 12'  2553 $#K *+ ,"# 

 (Bearish Divergence) ( Indicators ,I,$/,,/( $# " ,BB<-" * (K -  (I F ( / (F :F ( / &+ 8. SET Weekly EMA 5 week = 1,020$/, 10 week = 1,001 $/, 25 week = 939 $/, 75 week = 813 $/, 200 week = 729 $/ "  - *+ SET 

""("/! EMA 5 week "! ("/! , )B EMA 10 week = 983 $/ !" ,I*"';  F ( F 1,000 $/ !I " F ( F , )Y"* + EMA 5, 10 week * ) " K ,BB< '; ( ! Indicators (MACD, 14RSI, Slow Stochastic) ,+ K ,BB<:F '; ! # #("M - $#+ " :F K # #M D 9. $)(/ Most Active !"#J$$ " + "$#& (/ , (B " &F + , <! $/,,/ (,I ';  SET * ,'; , ! 1,050, 1,100, 1,150 !"# 1,200 $/ " 10. , SET *7 !% %1A54/4 1,000, 1,020 - 1,030  IF K ,;% # (%0 /127 # '% ! 2 ' !4# */82' / 1$'2 ! 29.88 /!! '2 ' */!17 !/7* %5' ! ,%1A5 2*, !I ( 2' 22 ! 30.35 - 30.50 /!! ' */!

8/7 / % ' /1 /7 ! , 97' %'*/!17 (45 /7 18/02 * SCC, PTT, PTTCH, BANPU, PTTEP, TOP, KBANK, IVL, STA, CPF, THAI, SGP " 2 ,C5 %'5 ,C !/7 2%',% %'1A5 2 4# ' ! (" 15 6.). - & "* + G"(!"# ),., !$#*D $ /  LTF ! RMF 45 /7 /!%'

!%,C8/2  2 Hedge Fund % '5 /7 */4%'

 K &G F  $$# , 30% !"# ( " $  *+  ' 6/  $ ' , ' ,U: D $* * D

'; !"#*) K  $ J " *$#, *+!" *+ $ 0.45  *$ J "#( "!" 0.25 , ( 2554 ) " # $# )'   F + F   '  $ 2553   10-15% >> ') 3 0 $ .*2'   2554 '  15% &+ '; $ * )*+  2,181 " , !   , 4/2553 (* , 3 * ,")* !(* ) $# 30-40% "   ** ,$ J ")!  4 '<#*  #( #G"' :- ) *)). :;+ ) F ( $#*) -$ ( *"" )- , , / "# ( *' ; >> "  %0" $ .... !  !  ,*+ 4/2553 * ,  F + $,*+ 3 ) $#" ( $ 6/$&&. *   15% $ *+ 1,001 " !"#( $ J "  )F $.: D) (#G ) *+IF (/ #< 40% -F + $# ("#  +';   *) $#$ J " *+* ,/6*+&+'; ) ' >> %" %' $  . 45 '/!%'    2553 $#! *+ *+ 10% (F '  3,000 " , 2554 ' ' $#'  +  10% , ( ;+$#! ( / $ ""( (NT 9) *+ "E<X."/ ,)#(. :;+ ,I, ' #< 500 " * *"/ '  ""#F ) * :;+ $#- ( ' &+'; #< 100 " " $ / ")'; >> , % 6) - $(B, ./7' 7 %  &+ ' * 13-14% $*+)$# 12% )  '  *$# *+ 23.6% 23.4% , (( 2554 # $#+  * F+ $"/ 2554  1.6-1.7 & " ' &+ 3 ,' ! ,'-*  F . . &</" F . . !"#&# 9 F 6.). '<#*+ 2555 * ' &+ * 4 ,'( )-"/ 1.9-2 & " 


´‘¡‚øπ’Ë §Õ¡¡Ÿπ‘‡§™—Ë𠇪ìπ∫√‘…—∑πâÕß„À¡à „π SET ∑’Ë¡’Õ“¬ÿ‡æ’¬ß 3 ªï°«à“ ‡√‘¡Ë À“√“¬‰¥â ‡™‘ßæ“≥‘™¬å„π‡¥◊Õπ ¡’π“§¡ 2550 ∫√‘…—∑ ·Ààßπ’Ȭ—ßμâÕß°“√‡«≈“ ‡ªìπ‡§√◊ËÕßæ‘ Ÿ®πå !" # $ "% &"  N1 5 / N,'   - *  - (SYMC) ' 1,%% #"'  /1 & '" 0 ,5 6'1% # 8.80 1 10-11 %,'& 6 16 ' 9' '"  0 !/ #) ) *K #/ ' , "5 * %0116 / # *= 0 1#+ *K + # #%1

7

¶¹¹¹Ñ¡Å§·Ø¹

Çѹ·Õè 13 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2553

“    Growth Stock Value Stock ! ”     2    !"#$"a% BizWeek &'(   ) *( !) * + #  ,'-# ) +.)% + # “ # $%” / * ,$"%011 *3 ') '% #) " .011 ' "5 ,'* %011, 55* ,'6 Build-Transfer-Operate : BTO 0 ,'8#8, ! 9" 2544 =, '6 “  ” 6 )"  55*6 '! / / 5 9" 2553 “9'01#'#&'(9! '"% &'(9!

'" ,5 2 1! & ( " ") 6  " *-C( 9! '" DE 16.35% ) &9'( ! '" ,5 7-8 1 #) *K " / )# '6 '"# /,' #” $$"%+ #M0 /  %,8'    ' #  * 1 N# ! *K&'(#9 / 1 1 # # 1(#" 10 Gbps (1'+ #*K6 B to B ,'  #1 $"  % 0 # ( 1'   1! " 9# # $1"# $1

¾ÔªμÔ ¡ÒÃŧ·Ø¹ 1à«ÍÃ6ÂØ·¨Í˸ÈÒÊμù à·Áà¾Ô Åμѹ

(2)

   

&' $% ( % $)! $* '+,%! -% $. &%$'%% )  $% / +, 0 $ - /  ,(!+ 3 1” $"%! 6 1) ##/ ! &'(  )  $"%011"1 *% 1 +.) 1% &'(* ',R +.) %1 1 (1' ( # R 1#+.) 6 M 0 / #*K 0 #/ 1+'$"% ) #/ 0 "1 ' *08 “*3 /& ' 0 20-30% 6 S/,5+.)1# + 6 ) 6  # ' % 0 “24 , $” '6 8 % *-& /  # ' &'9( ! '" % ,%”

 ,'#- *U ' *K 1 #, #" , '"  #6   '" *K R %.# ,% ! #"& #" / N *& 68 % (Target Fund) 8 #" * = M/ )! "*3 9' # 100 &'( )%6#

*K 2 ' #"'" & #" 6 #" #,'8 ) 1 0  (,M  #M!) !/ 2 *3  1 6-7 ' * 8*K ' 99.#60' '" *3' +8! / %#

( 9'& * %  # 0 ' !/ #  "& / '" %+).

‘«ÔÁ⿹Õè ¤ÍÁÁÙ¹àÔ ¤ªÑ¹è ’ Value Stock ·ÕÂè §Ñ μŒÍ§¾Ôʨ٠¹ %0116#8 (8.) !/ / 15 9" 2549 0 , "5  15 *3 6 /,'8#8, !  1 2550 =, '6 “Symphony” $ ) :% “, ” :! 3 1$  $82&, $% :!@ ()%. )! $ &  

 24 :D#$! 2548) 1(6+#+ #M0 /,8$ 9'*K #S% 0  6 #  8

 4 1! ( 

 8/ j (UIH) **U 

 6 (TTTBB) ,1! % M"**  6  1 (SBN) 6  ( ( 6M 1 %'M (TUC) ,1! ( M./#)# +'# ' 01#+ *K+ # # /N1591 ' % &'( *  !/ 

 /  / % '  ,

"5 * %011/ M.#/ %N&'*( / +.) %#& ,'6+#+ 1"6#+.) %"  + #M0 / %%. 0# &'(#1 / “1 18/ ” 6 “ '” #=1S 6 %" )  /% & *K “%" ” '8 ," #+ # #" %% +' 6# 6 ," #+ #&'( $% 9!@: # 4/ %%9 *$ %. M0 / 1 ( 18/ 46 *3 + 8! / / ,  / '#+.) !

 $1$8  ] ] 0 5 5* 8. 15 *3% " ,*3 2564 *-%%" $"% ) ( 1 * 1 !/ '      # 500 ' + #1! 1 ,6' /# (/"#&6 9   *-%%" 1N#,5R  #! # '6 1 + #M0 /# & N #%! /  ' / / +.) % 6* #*KN /+.) +!M0 / %"#' /$"%1 ,6' # # 1 N # !/6  "& /+' '" ' # N#*+!) /,' )# 1 & 1N#,"# 28 1 =, 3 *3 ' ##,' '9#. 150 1 6 #  +$"%*#1 " 

 11 6# &/  ,8'6# =, #" 9'%0 R ' #+' '" ! $ 1 N$"% + #M0 / 1! 0 %=,6 )  6 ' # '" + #$"% ) 1! “- 4 ” / # #"  ' #6 1! / / #( 6 # 

 N"$ / ! / # %1(6+## “% & %$'%2 & 4*$ 70% &%$'%4/I4* $ 30-35% +  1-3 1  $I%%&2 I/%$$ %/ +,A :!-% ! + % 2 -%2 !4!-) ,$*$-:2= $ %& / 

¸.ä·Â¾Ò³ÔªÂ »ÃѺ¢Ö¹é ´Í¡àºÕÂé ÊÙ§ÊØ´ 0.40% μ‹Í»ÕÕ

ÊÔ¹·ÃѾ¢ͧàÃÒ¤×Í ÊÒÂà¤àºÔÅãÂá¡ŒÇ ·ÕÇè Ò§¼‹Ò¹àÊÒä¿¿‡Ò áÅÐö俿‡ÒºÕ·àÕ ÍÊ »˜¨¨Øº¹Ñ ÍÒ¤Òà Êӹѡ§Ò¹ãË−‹æ ‹ҹ¡ÅÒ§àÁ×ͧŌǹ áμ‹ÁÊÕ ÒÂà¤àºÔŢͧ «ÔÁ⿹ÕÇè Ò§¼‹Ò¹

 "# U 8' #61*5, " “,'%# ',%” #'* *3 0 (1'"# U8'  /,8'8!/

#) 6  / 1 y% 2553 9.# 31 1 2554 % ' $*08 #R 8 ! &  'R 0% (#" 24 ! ' 1!#,'(#" 10% ! &  ) (#" 48 ! ' 1!#,'#( " 15% 6 N (1', / 1 =, / 31 1 2554 # ' $*08/ !/ 16  ,8'% /N BlackBerry Curve ( 1 12,000 

$18 *+.)#D*%N"*=6 X 6 #/ +.) (#" 9.# 0.40% *3 N  ) # ,'8!/ *+.) 0.12-0.15% *3 & )#6 / 4 $1 2553 *K '* 0 #D*%N 3 ! ( / 1-1.25% *3 D*%N 6 ! 1.25-1.45% *3 D*%N 12 ! 1.401.65% *3 D*%N 24 ! 2.25-2.50% *3 6 # CIMBT à»´¨Í§«×éͧ͡·Ø¹ÃÇÁÍÊѧËÒÏ D*%N 36 ! **K 2.65% *3 N ) #,' ‘´ØÊÔμ¸Ò¹Õ’ $1 M   *U % #M! ) “ #" # 8! / MLR **K 6.12% *3 MOR **K 6.40 % *3 6 $8 " $ ” + # %. " $ ( 1 4,094 6 MRR **K 6.65% *3 ' ' *U ,' ( 1'6 *88% #M! ) #" # ¡ÃاÈÃÕ à¿ÃÊ ªŒÍÂÊ à»´á¤Áà»− ‘ãËŒ¨Ãԧ䴌㨒 ,1 10  % #M! ) +) /N 10,000 6 / *K 1 ( + # 1,000 #) 6  / 7-17 $1 2553 0 &'( / ,%9% #M!) ' /1! ++ #$1M   " +/ *%N 149 + ! 0.0-2626-7777 0

¸.¡Ãا෾ »ÃѺ´Í¡àºÕÂé ½Ò¡ÊÙ§ÊØ´ 0.5% à§Ô¹¡ŒÙ 0.125% $1"# **/  ))# 2 ' 0 #D*%N" */(#" 0.5% 0 #D *%N 3 ! ( / 1-1.25% D*%N 6 ! *K 1-1.5% D*%N 12 ! *K 1.375-1.625% D*%N 24 ! *K 2-2.5% D*%N 36 ! *K 2.250-2.5% N

$% 9!@: # 4/ %%9

 61! $%/ +,& ) %+,4* 4 / / 1! & 6% #" #= 6 & %  # 6 ' = # #" # !/ ) %,' 1  #"# 1# % #

 '' # 6 = # %  # ) 1 ' 6 *K "*1,N 6& #" #6'%# -  2+ $ &

$% '! ' + $% ) !+4 ! ( 6 ) % ,8

 # ) 0 16 '1! / 11' #

1(#+.) "R #8'R ! ,#1#) 1(#+.) # ,+ %/ N#+ #)  6'%#6 ' “# ” 1! / # ( 1 (,8%N) # M./# %% %+'+ # 1' #R 6#+.) ! % %)N! + #=1S , '" S% 0 * =1S %* ,'S%) #

 ' ! / ,'S% 0 6 =1 S1 N (6 ,'# (# *% #(,S% M.#/ 6 “# ” ) 

( 6 %

1( (  * #6 %

 (# %@ ,@ :& ! ' ) # -/90  ,%  &% 6 :! 3% & 1 4%< *- 2 +

+ ,, :! “-%= , = ” + $ 20 $ 1 2, 6 10 *3& /  *

 #

\ / * 3% *3 6 #*K8

) ( # / 

( ! / *3 2000 % 1 # ! “1.#/ .#/ ” ,*3 2023 M %    “

&</%4-@, $ % 2 $%/ %!! - $%/ +,& ) 4*$  6 ” ! ( 1+ ##, ,) '#1"1 *, +'#' &'(, / ''(9.#

(+ # # 6 & + #) %#&   #" #6'%# # ' “- :! +,A 4 / 2 -*  ,!- $% ' 4 +,A ,%  ,/ + &%4% , ” 1%#6 ' #", ) 8 $ S '" ' ( #R ) % *K1! / #! #" / 1 / # /N 6'%# 1&&! 0 ,+ " /N 6  ' * %*%1 / #% # & 6% #" , ) S] '#/ ' 1,000 , 80 *3 /& (1930-2010) %N,' '#, '*3 2010 131,927 ! 6.3% '\ / *3 ,+ / #", 8 '" S&P500 '#"/ ' , '*3 2010 1,281,420 S ! 9.4% '\ / *3 8! / & 6 /#61 3.1% *3)%9'#& 6 '#(  6  !& 6 # +'# ' )# '1 & %#

*  # \ / ,8# 80 *3 &/  ) 3% *3 & 6 6/ '%#+ # #", 8 '" S&P500 % # 6.4% *3) M.#/ ( 1# #"%, '1 # #", )+ /# '& #

* = # / 1! ,*3 2010 # 1,281,420 6  ( 1 131,927 ! / 80 *36 / ' / # N') # ## \ / / 3% *3 6 & 6% ) ! #D / \ / ( / 1.9% 

*3 ) # #", ) ! ') 1! D# / ' & 6 /NR # ) *K #8 ! / 1+ ## + #1",' ! / 1 1/ %*K) 'N,'# + #1"/( 16 #  N#8 , 1 6'6 ' #6'1! /#6& #" /% #"*# !/ R ,/ '& 6 /  1 / # 1/ "  ' 6'%&&6 ,%,'& 6 /6' %# / #( 6 * =% #

  )  8!/ " *=* / +.)  # 0.125% ¸ÍÊ.¤Ñ´ NPA ¡Ç‹Ò 3,000 ÃÒ¡Òà 0 MLR /% 6% *K 6.125% MOR % 6.25% *K ʋǹŴÊÙ§ÊØ´ 30% $1 1#1 ($ .) % *( + 6.375% 6 MRR % 6.5% *K 6.625% 0 #)  & / $1 1#) / 3 *%N*3 2553 , / 18 $1 2553 ,8' #) 6  / 7 $1 2553 )#6  9.00-16.00 . 8( ' /,+ "#] à¤·Õ«Õ ªÇ¹ÊÁҪԡࢌҤÍÃÊ·ÓÍÒËÒÃàÇÕ´¹ÒÁ 1 ' 'R ' %(#,% '#! / +&  ) 0% 12 !  / !

 90% 9+ 8!/ ' %N & 8N '(#" 9.# 30 *3 *88 / ,%  0 # ' / DE 0. 0-2202-1822 ! 0-2202-1582 0 9 ( 

 ' / www.ghbhomecenter.com

¡ÊÔ¡Ãä·ÂÃѺªÓÃФ‹ÒμÑÇë ¡ÒúԹä·Â ¼‹Ò¹ K-ATM $1 %. *U “ % /” 8N1 0 '# =,*+ # & '( K-ATM + #$1 %N 7,800 1! / #/ * '6 '

¡Ãاä·ÂÅ´ÃÒ¤Ò NPA ¤Ãѧé ãË−‹·ÇèÑ »ÃÐà·È 1 M '  1(M *U 1 N

 !/ "+= =, '1 M* “Healthy New Year Party Cooking Class” , / 18 $1 2553 # 10.30 . - 14.30 . 1 S$ / UFS Culinary Solution Institute 8) 2 1(% /680$ ( 1 M * 1 M) 0 89+'% ' ,1 # 1,620 %* 1,800 &'(,%1 +'1 # 0. 0-2612-1844 ! '  1(M

+M ' 0. 0-2937-1020

$1"# % # KTB NPA Grand Sale 1#) / 4 ' "+/ * %9.# / 26 $1 2553 0 NPA %N 5,000 $1,' (#" 35% (1' 10 $„+) /N # 1% $1,'##'( ) 0% ,*36 *3 / 2-3 1 MLR - 0.25% *3 #%) 1 MLR 0.50% *3 ' '1$ *1 % #'( 6 1,N %N # #) ,'# #'( #( " 80% &'( ,% ( ' / www.ktb.co.th/npa !  90. 0-2208-8333 6 0. 1551


วันที่ 13 ธันวาคม 2553

หนุมหนาหยกพกความกลาเดินเขาไปขอซื้อหุน NINE จาก ‘ธนะชัย สันติชัยกูล’ ซีอีโอเครือเนชั่น 3 ลานหุน พรอมแนะนําตัวในฐานะผูถือหุนใหญ NBC อันดับ 4 หนุม ‘โนเนม’ รายนี้เปนใคร ที่แนๆ...เขาไมธรรมดา ของผมเสียชีวิตตั้งแตตอนนั้น มีผม พี่ชาย

แมเขาจะกลับมามือเปลาไมไดหนุ NINE และนองสาว เรา 3 คนที่รอดชีวิต ไฟไหม ติดมือจาก ธนะชัย สันติชัยกูล ซีอีโอเครือ เนชั่นแมแตหุนเดียว เพราะไมมีหุนจะขายให พนักงานเครือเนชั่นยังไดรับสิทธิจองซื้อหุน NINE นอยนิดคนละ 1,000 หุน (2,400 บาท) แตหนุม โนเนมรายนีก้ เ็ ปนทีส่ นใจขึน้ มาทันใด “กิด๊ ” กิตชิ ยั เตชะงามเลิศ หนุม ใหญวยั ขึ้นเลข 40 ป แตหนาละออนราวกับ “หยก” เขามักปฏิเสธที่จะบอกอายุจริงเพราะขี้เกียจ อธิบายวามีเคล็ดลับอะไรถึงหนาเด็กกวาอายุ ไมเพียงไมเปนทีร่ จู กั มักคุน ของคนทัว่ ไปเขายัง

ตั้งแตเชามืดชวงตี 5 ตอนนั้นทุกคนยังเด็ก กันอยูไมมีใครสามารถที่จะรันธุรกิจตอได ใน ที่สุดโรงงานทอผาที่ไฟไมไหมก็ขายกิจการ ใหกับหุนสวนของพอไป เหลือแตธุรกิจคาสง เสือ้ ผาทีย่ งั พอทําได เพราะตัง้ แตเล็กๆ ก็ชว ย พอแมคาขายอยูแลว” เซียนหุนรายนี้ตองลาออกจากโรงเรียน เทพศิรนิ ทร ขณะเรียนอยูช นั้ ม. 1 เพือ่ มาชวย พีช่ ายขายสงเสือ้ ผา ชีวติ ตองชวยเหลือตัวเอง คิดเอง และตัดสินใจเองมาตั้งแตอายุ 12 ป

ชวงนั้นเขาจึงไปเรียนกวดวิชาตอนกลางคืน แลวมาสอบเทียบ ม.ปลาย “ตอนแรกไปสอบเอ็นทรานซติดคณะ วิทยาศาสตร จุฬาฯ คะแนนสอบผมติดคณะ แพทยศาสตร รามาธิบดี ดวยซํา้ แตไมไดเลือกไว เพราะไมมใี ครแนะแนว ปนนั้ รุน พีเ่ อ็นดูผมมาก เพราะเป น คนเดี ย วในคณะที่ เ ลื อ กคณะ วิทยาศาสตร จุฬาฯ อันดับ 1 และผมก็สอบได อันดับที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ ในป นั้นดวย” แตเขาไปเรียนที่จุฬาฯไดแคเทอมเดียว ตองลาออก เพราะตองเรียนเต็มเวลาทําให ไมมีเวลาทํางานหาเงินชวยทางบาน ตอนนั้น พี่ชายทําคนเดียวไมไหวก็เริ่มบน ในที่สุดเขา ก็ไปลงเรียนที่รามคําแหง คณะบริหารธุรกิจ เอกวิชาการเงินการธนาคาร ใชเวลาเรียนเพียง 3 ปครึง่ แถมไดทนุ เรียนฟรี 2 เทอมเพราะเรียนดี ชีวิตเด็กหนุมแซแตที่ขาดทั้งพอและแม ไมหยุดขวนขวายพอจบปริญญาตรีทรี่ ามฯ ก็มา สอบเรียนตอปริญญาโท MBA ที่จุฬาฯ ปนั้น เขาสอบติดทั้งหมด 3 มหาวิทยาลัย จุฬาฯ ธรรมศาสตร และนิดา “ผมสอบติดทั้ง 3 ที่เลย แตสอบตก

สัมภาษณทธี่ รรมศาสตร แตผา นทีน่ ดิ า กับจุฬาฯ ผมก็เรียน MBA พรอมกัน 2 ที่เลย แตเรียน ไปไดแคเทอมเดียวไมไหว มันเหนือ่ ย เรียนดวย ชวยพี่ชายดูรานดวย สุดทายก็ตัดที่นิดาทิ้ง เพราะเดินทางไกลเลือกเรียน MBA ที่จุฬาฯ ที่เดียวใกลบาน (ที่ปทุมวัน) ที่สุด ชวงที่เรียน หนังสือผมก็เริม่ เลนหุน แลว ถึงตอนนีก้ เ็ กือบ 20 ปแลว ถาจําไมผิดเริ่มเลนหุนประมาณป 2534-2535 แถวๆ นั้น” กอนจะเขาสูภ าคของ “หุน ” กิตชิ ยั พาวก เขาสูเรื่องราวชีวิตในธุรกิจอสังหาริมทรัพย กอน ชวงที่เรียนหนังสือเขาก็ตองแบงเวลา มาชวยพี่ชายขายสงเสื้อผาดวยแตพักหลัง ธุรกิจเริม่ ซบเซา สมัยกอนคาขายดีเพราะมีชาว ตางชาติโดยเฉพาะชาวรัสเซีย และตะวันออกกลาง มาซื้อของที่รานไปขาย แตพักหลังคนกลุมนี้ ก็หายหนาไปเลย จากการสอบถามไดขอมูล วาชาวตางชาติกลุมนี้ไปซื้อเสื้อผาที่เมืองจีน แทน แลวแถวบานยังมีคนเอาสินคาจีนมา ขายตัดราคาอีก “ผมก็คุยกับพี่ชายวาผมไมทําแลวนะ เพราะมองวามันเปน “ซันเซ็ท” (ธุรกิจตะวันตกดิน) อีกอยางตรงแถวปทุมวันที่ผมขายสง

เสื้อผา ก็มีคนมาสรางเปนคอมเพล็กซขนาด ใหญมรี า นคามาเปดขายแขงจํานวนมาก ดูแลว ไมมีอนาคต เพราะเคกกอนเล็กลงแตมีคน ถือมีดบังตอมาขอหั่นมากขึ้น” เขาวิเคราะหวา หนึ่ง. ธุรกิจนี้หมดเวลา ทําเงินแลว สอง. เคกมันเล็กลงดวย ตอนไป บอกวาจะเลิกพีช่ ายก็ถามวาแลวจะทํามาหากิน อะไรกัน ก็บอกพีช่ ายไปวา “ไมร”ู รูแ ตวา ทําไปก็ ไมรงุ ไมรจู ะทําตอไปทําไม ชวงทีข่ ายดียอดขาย เยอะพอสมควรเปน “หลักลานบาท” ตอเดือน แตมารจินตํ่า กําไรไมไดเยอะ “ตอนนั้นผมมีความคิดวาคนเรามีเวลา 24 ชัว่ โมงเทากัน มันเสียโอกาสเอาเวลาไปทํา อยางอืน่ ไดเงินเยอะกวาดีกวา ชวงทีเ่ ลิกคาสง เสื้อผาเมื่อประมาณ 10-11 ปที่แลวก็มีกําไร จากหุนสะสมไวพอสมควรแลว ระหวางนั้น ก็บอกพี่ชายวาจะมาเลนหุนเปนอาชีพ พี่ชาย ก็เสนอวาขายตึกแถวไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่ง ก็เก็บไวดีกวา ผมก็บอกวาถางั้นทําคนเดียว ผมไมทําแลว พี่ชายก็บอกวาถาผมไมทําเขา ก็เลิกทํา ชวงนั้นนองสาวก็แตงงานออกไป” หลังจากนัน้ ก็เริม่ เขามาสูธ รุ กิจ (เก็งกําไร) อสังหาริมทรัพย เริม่ จากเพือ่ นชวนไปนัง่ ประมูล

‘กิติชัย เตชะงามเลิศ’

เซียนหุนหนาหยก

เจาของพอรตหุน 400 ลานบาท

ไมเปนทีร่ จู กั ของนักเลนหุน ในวงการ ทัง้ ทีม่ ฝี ไ ม ลายมือระดับ “เซียน” กรุงเทพธุรกิจ BizWeek มีนดั กับเซียนหุน หนาหยกบนคอนโดหรูสวนตัวขนาด 194 ตารางเมตร ยานใจกลางกรุงเทพมหานครบริเวณ จุดตัดรถไฟฟาใตดนิ และบีทเี อส ซึง่ เขาบอกวา ทําเลตรงนี้คือ The Best Location ของ ประเทศไทย กิตชิ ยั ไมชอบสุงสิงกับใครมากนัก ชอบนัง่ เลนหุน คนเดียวในคอนโดขนาด 2 หองนอนทีด่ ดั แปลงหนึง่ หองเปนหอง ทํางาน เหตุนเี้ ขาจึงแทบจะไมมเี พือ่ นพอง ในวงการ แตถาวัดระดับความใหญ ของพอรตแลวพูดไดคาํ เดียววา “ไม ธรรมดา” กิ ติ ชั ย เริ่ ม เล น หุ  น จากเงิ น กอนเล็กและเติบใหญจนปจจุบัน มีพอรตหุนกวา 400 ลานบาท ขณะทีอ่ กี ขาหนึง่ เขาเปน “นักเก็ง กําไรอสังหาริมทรัพย” ตัวยงที่ บริษัทอสังหาริมทรัพยรายใหญ ตองสงเทียบเชิญไปงานเปดตัว คอนโดมิเนียมโครงการใหมๆ อยูเ สมอ ซึง่ ปจจุบนั เขามีอสังหาริมทรัพยภายใตการครอบครอง มูลคาหลัก “รอยลานบาท” ทั้ง ใหเชา และซื้อเก็บไวเก็งกําไร ประวัตชิ วี ิต “กิ๊ด” เด็กหนุม แซแต ชีวิตผกผันยิ่งกวานิยาย ธุ ร กิ จ ที่ บ  า นเริ่ ม ต น ทํ า โรงงาน ทอผา โรงงานเสื้อยืด และคาสง เสือ้ ผาอยูย า นปทุมวัน ชีวติ วัยเด็ก จัดวามีอันจะกิน แตแลวความ เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญทสี่ ดุ ในชีวติ ก็คบื คลานเขามาและเปลีย่ นทุกสิง่ ทุกอยางไปในชั่วขามคืน “ตอนผมอายุ 12 ป ที่บาน เกิ ด ไฟไหม โ รงงานเสื้ อ ยื ด ไหม ทั้ ง ที่พักและที่คาสงเสื้อผา คุณพอกับคุณแม

ริมถนนนักลงทุน ฉบับที่ 339 ประจํา

วันที่ 13-19 ธันวาคม 2553 • เห็นชื่อ “ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น” คิดวาขาย “เครื่องดนตรี” ซะอีก บอสใหญ “กรัณยพล อัศวสุวรรณ” เฉลยวา นีไ่ มใชชอื่ เครื่องดนตรี “ชิ้นแรก” บริษัทแรกที่กอตั้ง รวมหุนกับ “กสท โทรคมนาคม” ผลิตสาย “ไฟเบอรออฟติค” ใชชื่อวา “ไวโอลิน” ตองการสื่อวาเปนบริษัท “เทคโนโลยี” ก็ ทํางานแบบ “สุนทรีย” ตองการใหธุรกิจ “ไหลลื่น” เหมือนการเลน “ดนตรี” • “ปูนซิเมนตไทย” ขายหุน “ปตท. เคมิคอล” จํานวน 236 ลานหุน สัดสวน 15.59% ที่ราคา 140 บาท ใหนักลงทุนใน “วงจํากัด” ทัง้ ในและตางประเทศแบบ “ขาม คืน” หรือเรียกวา Overnight Placement Transaction มูลคาประมาณ 33,000 ลานบาท จะบันทึก “กําไรหลังภาษี” ใน “ไตรมาส 4/2553” จํานวน 8,800 ลานบาท ภายหลังการขายหุน ครัง้ นี้ SCC ยังเหลือหุน

โอกาสอยูใน ‘อากาศ’ อยูที่คุณจะเจอหรือไม!

กิติชัย เตชะงามเลิศ

“ผมจะเลาประวัติคอนโดที่ผมอยูใหฟง (ตรงจุดตัดรถไฟฟาใตดนิ และ BTS) ขนาด พืน้ ที่ 194 ตารางเมตร เดิมหองเกาขนาด 100 ตารางเมตร เมื่อประมาณ 6-7 ปที่ แลวผมรูส กึ วามันเล็กเกินไปหันไปทางไหน ติดกําแพงหมดเลย ผมก็ประกาศขายขณะ ทีย่ งั หาทีอ่ ยูใ หมไมได ชวงนัน้ เศรษฐกิจไม คอยดีราคาขายตกลงไปเหลือตารางเมตร ละ 40,000 กวาบาท แตผมขาย ได 58,000 บาทตอตา รางเมตร เพราะ ตกแตงไวคอ นขางสวย” “ผมทําสัญญาขอเชา อยูตออีกไมเกิน 3 เดือน เสร็จแลวผม ไปเปดหาในคลาสสิฟายดไปเจอคอนโดที่ ซอยรวมฤดี ขนาด 250 กวาตารางเมตร ราคาถูกมากตารางเมตรละไมถงึ 30,000 บาท พอผมซื้อมาไดประมาณ 2 อาทิตย คอนโดเกาทีผ่ มอยูก ม็ คี นอยากขาย ผมชิน แถวนีแ้ ละมองวาตรงทีผ่ มอยูป จ จุบนั นีแ่ หละ เปน The Best Location ปจจุบันจุดตัด รถไฟฟามีแค 3 ที่ คือ หมอชิต ศาลาแดง และอโศก ตรงหมอชิตผมถือวาอยูนอก โซนธุรกิจ ตรงศาลาแดงก็มีผับบารเต็ม ไปหมดไมเหมาะอยูอาศัย” กิติชัย เลาวา ขายหองเการาคา 5.8 ลานบาท (100 ตารางเมตร) ซื้อหองใหม ราคา 7.8 ลานบาท ไดหองมุมพื้นที่เพิ่ม เปน 194 ตารางเมตร แถมซื้อไดราคาถูก ลงเหลือตารางเมตรละ 40,000 บาท ทั้ง ทีช่ ว งเวลาหางกันไมถงึ 2 เดือน สวนคอน โดที่ซอยรวมฤดีถือไว 8-9 เดือน ขายไป

PTTCH จํานวน 67 ลานหุน หรือคิดเปน “ไมดา แอสเซ็ท” ของ “กมล เอีย้ วศิวกิ ลู ” 4.42% มากอน และยังเปน “กวนหุน” ใน PLUS • “พี พลัส พี” ของ “ฉาย บุนนาค” และ SLC ดวย และมีความ “สนิทสนม” มีการเปลี่ยนแปลง “โครงสรางผูถือหุน” กับนักการเมืองใหญ “สมชาย สุนทรวัฒน” จากกลุม ตระกูล “เอีย้ วศิวกิ ลู ” ซึง่ เดิมถือหุน อีกดวย PLUS คิดเปน 24.75% ปจจุบันลดหุน • ทางดาน “พลสิทธิ ภูมวิ สนะ” เปนก เหลื อ 3.43% ขายหุ  น วนเดียวกับ “ฉาย บุนนาค” ให “เสี่ยเพง” วีระพันธ ก อ นหน า นี้ เ คยเข า ไป จักรไพศาล เจาของเครือ ถื อ หุ  น ใ ห ญ  ใ น S L C บริษัท “จักรไพศาล กรุป” สั ด ส ว น 15% ร ว มกั บ คฤหบดีของจังหวัด “สระบุร”ี “ธนพันธ วงศชนิ ศรี” ปจจุบนั สัดสวน 10.94% และขาย เปนกรรมการและผูบ ริหาร ให “พลสิทธิ ภูมิวสนะ” บริ ษั ท ในเครื อ “อควา อีก 10.38% เช็กประวัติ คอรปอเรชัน่ ” ในเครือ PLUS ทั้งสองคนนี้ก็ “กากี่นั๊ง” อีกที กอนหนานีเ้ คยแจงวา คนกันเอง ทํ า ธุ ร กิ จ ส ว นตั ว ซื้ อ ขาย • “เสีย่ เพง” รวยระดับ “อุปกรณกอลฟ” “เศรษฐีพนั ลาน” มีหมูบ า น วีระพันธ จักรไพศาล • วันที่ 2 ธันวาคม จัดสรรไมตาํ่ กวา 10 โครงการ 2553 ที่ผานมา “ปตท.” ในนาม “บ.ไพศาลพิพัช บานและที่ดิน” ชิมลางออก “หุนกู”อายุ “รอยป” ประเภท และเปนเจาของ “บ.เอเชียธนสินลิสซิ่ง” “ไมดอยสิทธิ” และ “ไมมีประกัน” เสนอ ทําธุรกิจเชาซือ้ รถยนต มีสาขาทัง้ ในกรุงเทพ ขายเฉพาะ “นักลงทุนสถาบัน” วงเงินรวม สระบุรี และชลบุรี ที่สําคัญกอนหนานี้ ทั้งสิ้น 4,000 ลานบาท ผูถือหุนกูสามารถ “วีระพันธ” หรือ “เสีย่ เพง” ก็เคยรวมถือหุน ใช สิ ท ธิ “ไถ ถ อน” ได ก  อ นกํ า หนดใน ใน “บ.แมกซ คอนโด เกษตร” 30% รวมกับ “ปที่ 50” และ “ปที่ 75” อัตราดอกเบี้ย

ไดกําไร 1.1 ลานบาท เทากับวาคอนโดที่ อยูปจจุบันเพิ่มเงินเพียงแค 9 แสนบาท ไดอยูตึกเดิมแถมไดพื้นที่เพิ่มจาก 100 ตารางเมตร เปน 194 ตารางเมตร “ผมจึงบอกวาโอกาสมีอยูเสมอ ผม เปนคนทีไ่ ขวควาหาโอกาสไมไดรอใหโอกาส วิ่งมาหา ผมเห็นโอกาสจากคลาสสิฟายด นะเปดจากบางกอกโพสต กับเดอะเนชั่น

ผมเชื่อวาโอกาสมี อยูเสมอ ผมเปน คนที่ไขวควาหา โอกาสไมไดรอให โอกาสวิ่งมาหา แต บางครั้งก็มีความ รูสึกวาพอแมผม ที่อยูบนสวรรค คอยดูแลชวยเหลือ ตอนนั้นโทรไปเกือบ 20 เจากวาจะเจอ โอกาส แตบางครั้งผมมีความรูสึกวาคุณ พอคุณแมผมที่อยูบนสวรรคคอยดูแล ชวยเหลือ” ปจจุบนั เขาบอกวามีคอนโดอยูใ นยาน สุขมุ วิทหลายแหงทัง้ ทีซ่ อื้ ไวปลอยเชา และ เก็บไวเก็งกําไร ถารวมอสังหาริมทรัพย ทัง้ หมดในพอรตเปนหลัก “รอยลานบาท” “คงที่ ” 5.90% ต อ ป วั น ครบกํ า หนด ไถถอน “2 ธันวาคม 2653” หรืออีก 100 ป ขางหนา • โครงการ “โรงไฟฟานวนคร” มูลคา 4,000 ลานบาท ที่ “โตโย-ไทย” เขาไปถือหุน “บุริมสิทธิ” ดวย 60% “สุวิทย มโนมัยยานนท” เผยวา เมื่อโครงการเสร็จตั้งแต “ไตรมาส 4/2555” บริษัทจะมีรายไดจาก “เงินปนผลรับ” ปละประมาณ 120 ลานบาท • ถึงบริษัท “จิ๋ว” แตแจว “สรรพัชญ รัตคาม” ผูบ ริหาร “ควอลลีเทค” เพิง่ เดินทาง กลับจาก “ฮองกง” บินไปรับรางวัลจาก “นิตยสาร Forbes” ไดรับจัดอันดับติด 1 ใน 200 บริษัทชั้นนําใน “เอเชีย” ที่ธุรกิจ มีแนวโนมเติบโตดีที่สุด และเปน 1 ใน 9 บจ.ไทย ที่ไดรับรางวัล • “ทศ จิราธิวฒ ั น” ผูบ ริหาร “เซ็นทรัลรีเทล” เผยวา กลุม เซ็นทรัลเตรียมขยายสาขา “หางเซ็นทรัล” แหงที่ 2 ใน “จีน” ขณะนี้ กําลังเจรจากับ “พันธมิตรจีน” หากผลคุย “ไมสาํ เร็จ” ก็พรอมจะ “ลงทุนเอง” รับรอง วาไมเกิน “ไตรมาส 2/2554” ทุกอยาง ชัดเจน พรอมเปรยใหฟง วา ในป 2554 กลุม เซ็นทรัลมีแผนจะ “ลงทุนหนัก” เพราะมองวา เศรษฐกิจนาจะไปได “สวย” สวนการเมือง

ทรัพยสินของกรมบังคับคดี สมัยเมื่อ 10 ป ที่แลวยังมีคนเขาประมูลไมมาก ราคาประมูล จึง “ถูกมาก” จนเห็นโอกาสเต็มไปหมด “ถึงผมจะไมไดอยูใ นวงการนีก้ ย็ งั รูส กึ ได เลยวา “มันถูกมาก” ชิน้ แรกทีป่ ระมูลไดราคา 1.3 ลานบาท เปนบานเดีย่ วอายุกวา 10 ป อยู แถวถนนพัฒนาการ ผมขายไปไดที่ราคา 1.8 ลานบาท กําไร 5 แสนบาทภายในเวลาเพียง 4 เดือนโดยไปลงประกาศขายในอินเทอรเน็ต ผมก็มองวาธุรกิจซื้อมาขายไปอยางนี้ดีกวา คาขายเสือ้ ผาตัง้ เยอะ เพราะคาสงเสือ้ ผากวา จะไดกําไร 5 แสนบาทมันเหนื่อยมาก ผมก็ พุงเปามาที่ธุรกิจนี้เลย” ตอมาเห็นขาวบริษทั ฮาริสนั เปดประมูล ทีด่ นิ ในสนามกอลฟวินดมลิ ลยา นถนนบางนาตราด ก็ไปประมูลมาได 5 แปลง แปลง ละ 300-400 ตารางวา ราคาแปลงละ 7-8 ลานบาท หรือตารางวาละ 18,000-19,000 บาท กิติชัยมองวาราคานี้ถูกมากแมแตเจาของซีพี ก็ยังอยูในหมูบานนั้น “ผมขายไป 4 แปลง ยังเก็บไว 1 แปลง บางแปลงทีข่ ายกําไรนอย บางแปลงก็กาํ ไรเยอะ แปลงทีข่ ายไดราคาแพงสุดตารางวาละ 30,000 บาท ถือไว 3-4 ป แตระหวางนั้นก็เขาประมูล บานของกรมบังคับคดีขายมาเรื่อยๆ ผมชวน พี่ชายมาทําธุรกิจนี้เต็มตัว โดยแบงหนาที่กัน วาใหพชี่ ายดูแลบานเกาและคอนโดมิเนียมเกา สวนผมรับผิดชอบเฉพาะคอนโดมิเนียมใหม” เขาเลาวากอนประมูลก็ตอ งไปดูทรัพยสนิ กอน ไปดูสภาพแวดลอม และเช็คราคาบาน ทีข่ ายบริเวณใกลเคียง สมัยกอนกรมบังคับคดี ทําแผนทีห่ ยาบมากกวาจะหาบานทีป่ ระมูลเจอ วนหาแลวไมรกู รี่ อบ หนาทีข่ องกิตชิ ยั จะไปจอง พวกคอนโดมิเนียมใหมๆ ราคาไหนที่สมเหตุ สมผลดูแลวขายตอ มีกําไรก็จะจองครั้งละ หลายยูนิต สวนใหญก็จะขายตอนที่คอนโด สรางเสร็จแลว แตกม็ บี างเคสทีข่ ายใบจองก็มี เขาเลารายละเอียดบางโครงการถือใบจอง 20

สรรพัชญ รัตคาม

กวาวัน ทํากําไรมากกวา 10 เทาตัวก็เคยมาแลว แตขอรองไมใหลงตีพิมพ กิติชัยบอกวา จริงๆ แลว โอกาสมันมี เสมอเพียงแตวาคุณเห็นโอกาสนั้นรึเปลา นอกจากเก็งกํา ไรซื้อมาขายไปแลว ยังมี ใหเชาดวย บานบางหลังประมูลไดแลวเจาของ เดิมไมยายออกก็ตองใหเขาเชา ที่ประมูลมา มี 3-4 เคสที่ตองฟองใหเจาของเดิมยาย ออกเพราะไมยอมออกและไมยอมจายคาเชา ตรงนี้ก็เปนจุดออนของการประมูลบานเกา ปจจุบนั ธุรกิจนีห้ ากินยากขึน้ เรือ่ ยๆ แลว สมัยกอนทรัพยสนิ ของกรมบังคับคดีเขาบอกวา เปน “บลู โอเชีย่ น” การทีค่ นเขาประมูลไมเยอะ ราคาก็ไมแขงขันกันมาก จึงไดทรัพยสนิ ราคาถูก “ปจจุบนั ผมเรียกวามันเปน “เรด โอเชีย่ น” คนรูจักที่จะไปประมูลมากขึ้นจนราคาเดี๋ยวนี้ ไมถกู แลว เวลาไปประมูลจะวางมัดจํา 50,000 บาท เดี๋ยวนี้มีคนบางกลุมพอประมูลไดก็เอา ทรัพยไปเรขาย เพราะกรมบังคับคดีใหเวลา 3 เดือนในการโอน ภายใน 3 เดือนถาเขาขาย ไมไดเขายอมทิ้งเงิน 50,000 บาท เขาคิดวา ถาฟลุคบางชิน้ กําไร 4-5 แสนบาท กลุม นีจ้ ะสู ทุกราคาเพื่อใหไดทรัพยมาก็เหมือนกับการ ปนราคา ปจจุบันนี้ไมถูกแลว” หลักการวิเคราะหธรุ กิจอสังหาริมทรัพย กิติชัยใชประสบการณเปนหลักไมเคยศึกษา มากอน แตเขารูว า ในยานนีถ้ า เปนทาวนเฮาส 21 ตารางวา บานเดีย่ ว 60 ตารางวา หรือคอนโด เกาในยานนี้ ราคาควรอยูที่เทาไร “ผมจะใชวธิ เี ลียบๆ เคียงๆ สอบถามราคา แถวนัน้ ทีต่ ดิ ประกาศขายเราก็จะรู “ราคาตลาด” ในยานนัน้ แลวก็รวู า จะประมูลราคาเทาไร สูไ ด เต็มแคไหน สวนวิธกี ารตอยอดทําใหทรัพยสนิ มีราคาสูงขึ้นจะมีชาง 2-3 ทีม เขาไปปรับปรุง ตกแตง ทาสีใหม และทําความสะอาดให ทรัพยอยูใ นสภาพดีแลวถึงจะประกาศขาย ถา ขายตามสภาพจะขายยากเพราะบานทีป่ ระมูลได สวนใหญคอ นขางเกา ผมวาการเรียนรูท กุ อยาง มีประสบการณเปนครู” สําหรับคอนโดมิเนียมใหมเขาบอกวา จะดูงายเริ่มแรกตองรูจักทําเลที่ตั้งและมาให เจาหนาทีฝ่ า ยขายสรุปขอมูลใหฟง ปจจุบนั ราคา คอนโดใหมที่บริษัทตางๆ ตั้งขายแทบจะเก็ง กําไรไมไดแลว เมื่อ 4-5 เดือนที่แลวแสนสิริ เชิญไปงานเปดตัวคอนโดแถวทองหลอ ขาย ตารางเมตรละ 1.4 แสนบาท ถึงจะใกลรถไฟฟา มากแตวา ทําเลทองหลอราคานีถ้ อื วา “แพง” “ถาผมจะซื้อตรงทองหลอราคา 1.4 แสนบาท ผมซือ้ คอนโด 185 ราชดําริ ของไรมอนแลนดดีกวา ตารางเมตรละ 1.9-2 แสนบาท อยูตรงสถานทูตเขมรเกาแลวเปนฟรีโฮลด (โครงการเปนเจาของกรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ) ดวย เพราะยานนัน้ เปนทีด่ นิ สนง.ทรัพยสนิ ฯเกือบ หมด ราคาทองหลอกับราชดําริตางกัน 5 หมื่นบาทตอตารางเมตร ถาจะซื้อเก็งกําไร ผมซื้อแถวราชดําริดีกวา” ถามวาไมคิดจะเปดบริษัททําโครงการ อสังหาริมทรัพยของตัวเองบางหรือ เขาบอก วา “คงไมทาํ ” เพราะการเปนเจาของโครงการ มีภาระตองรับผิดชอบมาก เปนนักลงทุน แบบนี้เปน “อิสระ” อยากไปไหนก็ได “ชวง 3-4 ปที่ผานมาผมไปเที่ยวบอย ครัง้ ละ 15-20 วัน ปละ 3-4 ครัง้ ถาตัง้ บริษทั ขึ้นมาชีวิตผมไมสามารถทําอยางนั้นได ผม คิดวาการเลนหุนก็เหมือนการทําธุรกิจเพราะ เราคัดสรรแตบริษัทที่ดี มีผูบริหารที่เกง หรือ ลงทุนอสังหาริมทรัพยผมไมทาํ เอง ถาโครงการ ไหนดี ทําเลดี ราคาไมแพง มีโอกาสทํากําไร ไดผมก็ไปจอง ชีวติ ก็สบายดีแลว ผมไมอยาก หาเหามาใสหัวอีก ถาเปนอสังหาริมทรัพย ผมจะ “เก็งกําไร” เปนหลัก แตถาเปนหุน จะไมใช” สัปดาหหนาติดตามภาคของ “หุน” วิธีคิดของเซียนหุนหนาหยก เจาของพอรต 400 ลานบาท รับรองวา “ไมธรรมดา”

ก็นาจะ “นิ่ง” • บัตรเครดิต “มาสเตอรการด” เผย ผลสํารวจความมั่นใจ “ผูบริโภคไทย” อีก 6 เดือนขางหนา (ม.ค.-มิ.ย. 2554) “สดใส” มีคะแนนความมั่นใจ “สูงที่สุด” ในรอบ ผลสํารวจ 5 ครั้ง นับตั้งแตป 2551 “ไอลีน วี” ผูจ ดั การอาวุโสประจําประเทศไทย กลาว วา “ถือไดวา เปนขาวดีทสี่ ดุ สงทายปเสือ และตอนรับปกระตายที่กําลังจะมาถึง” • หุนนองใหม ARIP “แรงจัด” จน “ปฐม อินทโรดม” ไมเชื่อสายตาตัวเอง ตอนแรกคิดวาขึน้ ไป 1.20 บาท ก็ “แฮปป” แลว ทีไ่ หนไดราคาจอง 0.90 บาท ทะยานขึน้ ไป 3 บาท “ใจจริงผมอยากเห็น 5 บาทนะ” (หัวเราะ) กอนตบทายวา “สักวันหนึ่งคงมี โอกาสเห็น” • “เสีย่ ปอง” วัชระ แกวสวาง เซียนหุน รายใหญ แอบ “บนเสียดาย” ไมนา ขายหุน “อินโดรามา” ไปเลย ถาถือไวตามคําแนะนํา ของ “นักลงทุนฝรัง่ รายหนึง่ ” ทีเ่ คยบอกวา หุน IVL มีโอกาสวิง่ ไปแตะ 50 บาท ถาเชือ่ ปานนี้ “ผมยิม้ หนาบาน” ไปแลว ลาสุดเขาก็ “เชียร” ใหซอื้ หุน “อสังหาฯ ตัวหนึง่ ” จะลอง เชือ่ อีกสักที ดูจาก “กราฟ” ตอนนีย้ งั ไมมี ทีทา จะขึน้ เลย

กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  
กรุงเทพธุรกิจ Bizweek  

ปีที่ 5 ฉบับที่ 339 วันที่ 13 ธันวาคม 2553

Advertisement