Page 1

Silabus Pengantar Filsafat Islam Mata kuliah

: Pengantar Filsafat Islam

SKS

:2

Fak/Jur/Smt

: Ushuluddin dan Dakwah/Akidah Filsafat/II

Dosen

: Ahmad Fadhil, Lc., M.Hum.

Tujuan Perkuliahan: Mahasiswa memahami bahwa berfilsafat adalah bagian integral dari ajaran Islam dengan argumentasi yang dikuatkan oleh al-Quran dan Sirah/Sunnah; dapat menjelaskan pengertian filsafat, urgensi, manfaat, objek kajian, dan hubungannya dengan Ilmu Kalam serta Tasawuf; dapat memaparkan tema-tema utama Ushuluddin dengan dalil-dalil rasional; dan mengetahui sejarah ringkas Filsafat Islam dan aliran-aliran utamanya. Materi: 1.

Urgensi Filsafat

2.

Hukum Berfilsafat

3.

Urgensi kajian rasional dalam pandangan al-Quran

4.

Pemikiran Rasional Pada Masa Nabi Saw Dan Sahabat

5.

Definisi, Objek, dan Manfaat Filsafat

6.

Relasi Filsafat dengan Ilmu Kalam dan Tasawuf

7.

Ringkasan Sejarah Filsafat Islam

8.

UTS

9.

Pandangan Dunia Tentang Ketuhanan

10.

Pandangan Dunia Tentang Kenabian

11.

Pandangan Dunia Tentang Alam Akhirat

12.

Aliran Peripatetisme

13.

Aliran Iluminisme

14.

Aliran Gnostisisme

15.

Aliran Filsafat Transenden

16.

UAS

Penilaian: 1.

Tugas Makalah (50%)


2.

UTS: materi 1-7 (25%)

3.

UAS: materi 1-14 (25%)

4.

Keaktifan kuliah minimal 75% (syarat mengikuti UAS).

Tugas: Mahasiswa merangkum skripsi mahasiswa Jurusan Akidah Filsafat, menyerahkannya paling lambat pada pertemuan ketujuh, dan mempresentasikannya mulai dari pertemuan kesembilan. Daftar Pustaka: 1.

Al-‘Aqqad, ‘Abbas Mahmud, Allah, Kairo: Nahdhah Mishr, 1994.

2.

-------, at-Tafkir Faridhah Islamiyah, Kairo dan Beirut: Mansyurat al-

Maktabah al-‘Ushriyah, tt. 3.

Al-Hajj, Kamal Yusuf, Madkhal Ilâ Falsafah Dîkart, Beirut: Mansyurat

Uwaidat, 1961. 4.

Al-Haydari, Kamal, Madkhal ila Manahij al-Ma‘rifah ‘Inda al-Muslimin,

Qum: Dar Faraqid, cetakan ke-1, 2006. 5.

Al-Haydari, Ra’id, Al-Muqarrar fi Sharh Mantiq al-Muzaffar Ma‘a Matnih al-

Musahhah, Qum: Dhawi al-Qurba, cetakan ke-2, 1386 H. 6.

Al-Jabiri, Muhammad ‘Abid, Ibn Rushd Sirah Wa Fikr Dirasah wa Nusus,

Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-‘Arabiyyah, cetakan ke-1, 1998. 7.

Al-Khatib, Muhammad, Al-Fikr al-Ighriqi, Damaskus: Dar ‘Ala al-Din,

cetakan ke-1, 1999. 8.

Al-Nashshar, ‘Ali Sami, Al-Mantiq al-Suri Mundhu Aristu Hatta ‘Usurina al-

Hadirah, Kairo: Dar al-Ma‘rifah al-Jami‘iyyah, 2000. 9.

-------, Manahij al-Bahth ‘Inda Mufakkiri al-Islam wa Naqd al-Muslimin li al-

Mantiq al-Aritatalisi Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, cetakan ke-1, 1367 H/1947 M 10.

Al-Nashshar, Mustafa, Nazariyyah al-‘Ilm al-Aristiyyah, Dirasah Fi Mantiq

al-Ma‘rifah al-‘Ilmiyyah ‘Inda Aristu, Kairo: Dar al-Ma‘arif, cetakan ke-2, 1995. 11.

-------, Nazariyyah al-Ma‘rifah ‘Inda Aristu, Kairo: Dar al-Ma‘arif, cetakan ke-

3, 1995. 12.

Al-Tabataba’i, Muhammad Husain, Al-Insân wa al-‘Aqîdah, Qum: Maktabah

Fadak, 2005.

2


13.

Al-Yazdi, Muhammad Taqi Mishbah, Durûs fi al-‘Aqîdah al-Islâmiyah, Qum:

al-Musyriq li ats-Tsaqafah wa an-Nasyr, 2007. 14.

Amuli, Jawadi, Nazhariyah al-Ma’rifah fi al-Quran al-Karim, Qum: Dar al-

Isra li at-Tahqiq wa an-Nasyr, 1428 H. 15.

-------, Karamah Dalam al-Quran, Penerbit Cahaya, Bogor, Cet. 1, 2004.

16.

-------, Nabi saw Dalam al-Quran, Jakarta: al-Huda, Cet. 1, 2009.

17.

Aristoteles, Da‘wah li al-Falsafah (Brutribtiqus) Kitab Mafqud li Aristu,

diterjemahkan dan dikomentari dalam bahasa Arab oleh ‘Abd al-Karim Mukawi, Kairo: alHai’ah al-‘Ammah li al-Kitab, 1987. 18.

‘Athiyah, ‘Abd al-Halim, “Allah”, al-Mausû’ah al-Falsafiyah al-‘Arabiyah,

ed. Ma’an Ziyadah, Beirut: Ma’had al-Inma al-‘Arabi, 1986. 19.

Badawi, ‘Abd al-Rahman, Aristu ‘Inda ‘Arab Dirasah wa Nusus Ghayr

Manshurah, al-Kuwait: Wakalah al-Matbu‘at, cetakan ke-2, 1978. 20.

-------, Mantiq Aristu, al-Kuwait: Wakalah al-Matbu‘at dan Libanon: Dar al-

Qalam, cetakan ke-1, 1980. 21.

Corbin, Henry, Tarikh al-Falsafah al-Islamiyyah Mundhu al-Yanabi‘ Hatta

Ibn Rushd, Beirut: ‘Uwaidat li al-Nashr wa al-Thiba‘ah, cetakan ke-2, 1998. 22.

Fakhri, Majid, Aristutalis al-Mu‘allim al-Awwal, Beirut: al-Matba‘ah al-

Kathulikiyyah, 1958. 23.

‘Isma’il, Fathimah, Al-Qur’ân wa an-Nazhr al-‘Aqlî, Kairo: IIT, 1993.

24.

Mahmud, Zaki Najib, Ru’yah Islâmiyah, Kairo: Dar asy-Syuruq, 1993.

25.

-------, Al-Ma’qûl wa al-Lâ Ma’qûl Fî Turâtsinâ al-Fikrî, Dar asy-Syuruq,

Kairo, cet. 5, 1993. 26.

Markaz Nun li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, ‘Ilm al-Falsafah, Qum: Jam‘iyyah al-

Ma‘arif al-Islamiyyah al-Thaqafiyyah, 2010. 27.

Muhammad, Samr Samir Anwar, Al-Inqita‘at al-Ma‘rifiyyah fi al-Fikr al-

Falsafi al-Yunani Hatta ‘Asr Aristu, Tesis di Jurusan Kajian Filsafat Fakultas Sastera Universitas ‘Ain Shams, 2001. 28.

Netton, Ian Richard, Al-Farabi And His School, London and New York:

Routledge, cetakan ke-1, 1992. 29.

Taylor, Alfred Edward, Aristu, terjemahan dari buku Aristotle edisi revisi 1955

Dover Publications diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh ‘Izzat Qarni, Beirut: Dar alTali‘ah, cetakan ke-1, April 1992. 3


30.

Rushd, Ibnu, Talkhis Mantiq Aristu al-Mujallad al-Awwal, disunting oleh Jirar

Jihami, Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnani, cetakan ke-1, 1992. 31.

-------, Nass Talkhis Mantiq Aristu al-Mujallad al-Thani wa al-Thalith,

disunting oleh Jirar Jihami, Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnani, cetakan ke-1, 1992. 32.

-------, Nass Talkhis Mantiq Aristu al-Mujallad al-Rabi‘,disunting oleh Jirar

Jihami, Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnani, cetakan ke-1, 1992. 33.

-------, Nass Talkhis Mantiq Aristu al-Mujallad al-Khamis, disunting oleh Jirar

Jihami, Beirut: Dar al-Fikr al-Lubnani, cetakan ke-1, 1992. 34.

-------, Sharh al-Burhan wa Talkhis al-Burhan, disunting oleh al-Kuwait: al-

Majlis al-Watani li al-Thaqafah wa al-Funun wa al-Adab, cetakan ke-1, 1405 H./1984 M. 35.

Suriasumantri, Jujun S., Ilmu Dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan

Tentang Hakekat Ilmu, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. Ke-14, 1999. 36.

Zaini, M. Zuhdi, Nama Bulan Ramadhan Hidangan Ruhani Di Bulan Suci,

Jakarta: Al Bihar, Cet. I, 1430 H/2009 M.

4

Silabus Pengantar Filsafat  
Silabus Pengantar Filsafat  

Filsafat dari perspektif seorang pelajar Filsafat Islam.

Advertisement