Page 1

erOgGaem¨AEq;q;Üt

sUy.LÚt That crazy dog Amao SAUY Lauth

éf¶Rtg´ekþAEhgbeNþIrkUnEbkEpßgRBic@.briyakass¶at´eGay Qwg.|EtsMelgstVXMμú.EGGUt.taevAnigstVbkßabkßIepßg@Ca eRcIIneTotyM|elVIy@.layCamYysMelgkEg;bkUnRKatyM|xßav@ hak´dUcCaKμankMlaMgkMEhgGVIesa¼>.emIleTAdUcCamineBjcitþ cMeBa¼RB¼GaTitü.Edleqøót{kaseBlxøÜnánmkRKb´RKgEpndI beBa©jGMnacd¾ekþAKKukmkelIFmμCatieGayxøbxøac>.mü¨ageTot RbEhlCaGn´citþcMeBa¼BBk.EdlenAsMgMes¶ómEk,reCIgemXeFIV RBegIy.minh‘anecjmuxmksMralnUvesckþITukçrbs´xøÜn.ehIysux citþQrjjwmbeBa©IcbeBa©IedIm,IbeBaäatGnkçrCnedaymanKMnitfa GnkçrCnkMBugEtyl´nigeCOCak´elIxøÜnfa.xøÜnCaemdwknaMEdlEtg EtCYyelIkTwkcitþdl´BYkeK.RKb´eBlevla>.ehIyerOgmYyeTot ena¼.RbEhlCaGn´citþcMeBa¼RB¼BiruNBn´eBkedaydwgfaxøÜnGac se®g:a¼stVelakán.EtEbrCaxMlak´kMáMgykEtrYcxøÜn.minEdl ykcitþTukdak´KitKUrBIsuxTukçrbs´sPavtUctac.EdlkMBugEtekþA Rkhay>.yUr@eKeXIjTwkePøógFøak´mkmYyRáv.p:rlan´mYy kÐÚg.CakarbBa¢ak´faRB¼BiruNEsnGaNitGasUrcMeBa¼CIvittUctac rhUtdl´Rsk´TwkEPñk.ehIyeb¼dUgelatxuscgVak´lan´|rMBgemX en¼Cakaryl´eXIjénsPavmYyRkum>.bu¨EnþGñkmYyPaKeTotyl´ favaCasMelgCl´EkvRsa.ehIyTTYlTanminGs´.eTIbC¼mkelI EpndI.RbeyaCn_kMueGayBukKUTEkvEtbu¨eNÑa¼>.PaBÉkayUr@ eTA.eFVIeGayGñkxø¼yl´fa.RB¼BiruNRbEhlCasSitenAeRkam GMnacénRB¼GaTitüpgk¾mindwg.cMEnkGñkxø¼eToth‘anniyaydl´fa RB¼BiruNRbEhlCalk´k,aleGayRB¼GaTitüeTotpg.eTIbeBl 20 \

elakekItenAéf¶TI13 Exemsa.qñaM1981enA PUmib¨ukEb¨n.XMumanC&y RsukRsIsn§r.extþkMBg´cam> elakánbBa©b´karsikßa fñak´TutiyPUmienAqñaM2002> RbelamelakxñatxøIerOg. ²Gaem¨AEq;q;Üt.³.Casñaéd dMbUgrbs´elak>


en¼minRtwmEtePøckatBVkic©eT.EfmTaMgk,t´katBVkic©eTot>.dUecñ¼GIVEdlBYkeKRtÚvKitbnþ ena¼KW.etIándIÉNaTukkb´sBrbs´xøÜn>.briyakasBN’RsGab´layLMCamYyCMenarEdl yUrk¾bk´mkmþg.EtKμanPaBRtCak´eFVIeGayGIV@TaMgGs´enAes¶ómminkMerIk>.eTa¼bIeqøót reg:Itick¾eday.EtemIleTAdUcCaRKan´EtCakarsMrYl.edIm,IbnSykars<wkRsBn´b¨ueNÑa¼> sSanPaBKμanmnusßedIr.Kμanctub,aTeál.¦KμanbkßIehIr.ánbMpusecjCaTidæPaBmYy EdlKYreGaysegVK>.eRkayeBlGñkpgTaMgBYgeTApÞ¼Gs´enAsl´Et«bkrN_ksikmμ xø¼@.EdleKTukbMrugeFVIERseBlePøógFøak´> Gaem¨Aeálgk´@kat´valERsexovx©IEpñkátGUr..vaáneXIjRsUvkMBugRbECgKñalUtlas´ y¨agsb,ayrIkrayvak¾Kitkñúgcitþfa.½ -{RsUvd¾exovx©IeGIy.emIleTAGñkdUcCarIkrayNas´.etIGñkFøab´RkelkemIlCMuvijxøÜnEdr¦eT faetImanGVIekIteLIgxø¼?.¦k¾GñkminGacsμantic@eGaydwgfa.etIeBlxagmuxmanGIVekIteLIg cMeBa¼Gñk?.ebIsinCaKμan.RbEhlCamkBIeBlen¼mnusßkMBugEtEfbMb¨nGñkehIyemIleTA> Gaem¨AegIbmuxemIlemXedayenAnwgmat´rbs´vamanBaMGeNþIkpg.mYysnÞú¼eRkaymkvadak´ muxcu¼vijedaybiTEPñk.dkdegHImFMehIybnþKMnitfa.½ -eNIHy!.cat´TukfasuPasithucrbs´RseNa¼édeKfaxuseTAcu¼> KitehIyvabnþdMenIreTAmuxeTot.rhUtputRsUvx©IehIyeLIgdl´Epñkmat´bwg.vaáneXIjRsUv CaeRcInelIslb´manBN’RkhmexøacQrq;wg@RbkbedayragkaysVitRseBan.vaRKelos EPñkemIlCMuvijxøÜnedaykayvikaryWt@.eTIbmanKMnitfa.½ -huW!.ehtuEtKñaminGacpþl´pláneRcIneTIbRtÚveKeá¼bg´ecaleGayenAÉkahak´dUcCa KμanemKμanekIy.Tuk{kaseGayesμAsk´es¼.kNþúrnigstVcéRgepßg@lYcbøn´tamGMeBIcitþ {elakbgRsUveGIy.eBlen¼xJúMmindwgeFVIdUcemþcEdr.eRBa¼kalBIRKamuneKykCImkdak´ Gñkk¾dwgEdrfanwgeFIVeGayRB¼FrNImaneRKa¼fñak´.eBlena¼GñkminRtwmEtsb,aycitþkñúgkar TTYlb¨ueNÑa¼eT.RbEhlCaGñkePøcKitfaRB¼FrNICaGñkbMeÁGñkeTotpg>.eBlen¼Gñk ERsk.KWERskdak´RtecokRB¼FrNI.xJúMlVIgmuxGaNitGñkNas´eRBa¼eBlen¼.RB¼FrNIman CMgWeTAehIy>. bnÞab´BIen¼.vaeLIgdl´TITYlEdlKμanRsUv.ehIyvamanGarmμN_fa.RB¼vaeyahak´dUcCa beB©ajskmμPaBmþg@.RbeyaCn_bnSyPaBtantwg>.t,itEty¨agen¼áneFVIeGayGaem¨A 21

\


eBjcitþrhUtdl´mancitþekatsesIr.EtkarsesIren¼minyUrb¨unμan.TwkmuxbBa¢ak´BIesckþI Gs´sgÇwmk¾ekIteLIgsaCafμI.vak¾bnþdMenIrbeNþIrbg;KMnitbeNþIr.½ - sU m I , EtRB¼vaeyak¾ K μ a nBaküfaÉkraCüEdr>.ehtu G V I á nCamñ a k´ @ cU l ci t þ B ak´ E s,kmu x kitþiyscMeBa¼EkvEPñkGnkçrCnemø¨¼! kMBugEtlg´søúgkñúgGarmμN_Rsab´EtRkEhgánRták´eCIgGaem¨AeGayCab´dYl>.vaegIbeLIg ehIyRKvIk,alEfmTaMgrGU‘kñúgcitþfa.½ -TIbMput.karBitenAEtCakarBit.ehIykarminBitenAEtminBit>.eBlen¼GñkesIcdak´xJúMehIy GñkenAeqøótxaMeCIgcMGkeGayxJMúeTot.}LÚvxJúMmintbnwgGñkeT.caMbnþiceTotGñknwgyl´eday EbkbBaØa.ng:&l.rnas´enACitGñken¼.Gñksb,aycitþeTA>.EtxJMúsgÇwmfaGñkhamat´eBl en¼minEmnedaysareRskTwk.¦Cab´f:amena¼eT>. kMBugEtlg´lk´enAkñúgGarmμrN_EdleCaKCaMedayesckþIsegVK.Rsab´Et|sMelgrMBg mCÄdæanecjBIcugeBaF#FMmYy>.Gaem¨AmankMlaMgRBWs.vamanKMnitfasac´jatirbs´va.kMBug EtkeRBa¢aleh‘akeRB¢aóvsVaKmn_cMeBa¼xøÜnedayesckþIkk´ekþA.vak¾BaMGeNþIkEdlvaxaMBaMBImun mk.minxøacF¶n´rt´sMedAedImeBaF#ena¼>.eBleTAdl´.vaPJak´eRBItehIyKitkñuúgcitþeTotfa.½ -GU!.manstVRsaMg.stV{m¨al´.Eq;jaMug.RsemaclIg.CIgck´.tukEk.XμMúnigbkßabkßIeRcIn rab´minGs´.BYkGñksuT§EtCaBUCxus@Kña.b¨uEnþenAEtmancitþeRcógelgkMsanþeTot.KYreGay sesIrEmnETn>.EtBYkGñkKμansMNagánrs´enAEk,rstVmanstibBaØa.nigRbkbeday vicarNBaØaNdUcrUbxJMúeT> Gaem¨AQrsMLk´BYkstVTaMgena¼crca.nigbeBa©jskmμμPaBciBa©wmCIvPaBRKÜsar>.va sb,ay.nigeBjcitþNas´eTIbvaeroneFVIkarviPaKkñúgcitþfa.½ - Etnw k @eTAxJ M ú e c¼Etcg´ s esI r BY k Gñ k .t,i t EtBY k Gñ k ni g xJ M ú . RtÚ v eKdak´ g arfaCastV K μ a n vicarNBaØaNsMrab´BicarNarkxusRtÚvk¾eday.EtebItamxJMúKiteTA.GVIEdlmnusßelIseyIg ena¼KWQñanIs.GMnYt.elaP£eQøa¼RbEkkKñaena¼Ég>. kMBugEtsb,aykñúgkarekatsesIr.Rsab´EtCMenaránbENþtxøÜnmkbeásGEgðlRáN Gaem¨AeGayekItesckþIsuxxusBIFmμta> -ha!.RtCak´Nas´mankMlaMgemø¨¼eT.xül´eGayRtesok.møb´k¾RtéQBitCaGñkemIlEfRbkb edayRBhμvihaFm’Emn>.RB¼BuT§carBitCaminxusesa¼.brmsuxBitCaplénesckþIlðEmn> 22

\


edayRB¼kalánkMnt´eBlevlay¨agc,as´las´.Gaem¨ABaMGeNIþkecjBIedImeBaF#.eday citþesaksþay.EtkarBitánRáb´vafa.vaRtÚvEtecj.ehIyGIVEdlvacg´ánena¼mantMél RtwmEtBaküfaesaksþayEtbu¨eNÑa¼>.edIm,Ibnøb´TwkcitþRseNa¼RseNaken¼.KWmanEt vacarcugeRkayfa.½ -xJMúcg´eGayenACMuvijxJMúmanGVI@dUcBYkGñkNas´>.EteFIVemþceTA.ebIxJMúekItmkBUCCastVetIman smtSPaBÉNanwgcat´EcgerOgen¼eTA>.kMufaeLIydl´fñak´hñwg.sUm,IEtecjvacaeTAk¾min dwgCamannrNaeKsþab´nigeFVItamEdr>.eG!.kMueTAKit.RTaM@eTATMraMdl´éf¶søab´.ERkgekIt CatieRkaymanvasnaCagen¼>. eRkayBIGs´citþBIedImeBaF#ehIyGaem¨Ak¾BaMGeNþIkeFVIdMenIreTApÞ¼.vart´beNþIrec¼EtlYc jjwmbeNþIr.eRBa¼vakMBugEtRsémeXIjfa.emrbs´vanwgmankMlaMgCaes,IyBIeraKaminxan bnÞab´BIánsIuGeNIþk.EtminTan´dl´pÞ¼RtwmRtÚvpg.Rsab´Etva|eBjTaMgRtecokvafa.½ -Buk@Gaem¨ABaMGeNIþkmkehIy.éf¶¶en¼BitCaq¶aj´minxaneLIy>. Gaem¨ARCu¼eføImkþúkTn´Cg:g´lt´eTAdIsMEdgnUvesckþIxkcitþ.cMEnkm©as´vaminRtwmEtminyl´ GMBITMhMTukçrbs´Gaem¨AeT.EbrCamanKMnitRcLMEfm.Kat´k¾Rbjab´tbeTAGaem¨Afa.½ -eTminác´dl´fñak´hñwgeTGaem¨AÉgminác´fVaybg:MGjeT>. Gaem¨ARBusvU¨s@vacg´niyayfa.½ -GyutiþFm’Nas´@.eTxJMúmineGayeT>. vacg´TukeGayemvasIu.cMEnkm©as´enAEtKitRcLMEfmeTotfa.½ - eTminác´GrKuNGVIeT.GjeTEdlRtÚvGrKuNÉg.fVIt,itEtÉgCastV.EtGjTukdUckUn ecAGBa©wg> bnÞab´BIánGeNIþkehIy.kñúgRKÜsarEsnsb,aycitþNas´.sesIrmindac´BIKuNsm,tþi Gaem¨A>.karcat´EcgeFVImHÚbrYceRscác´ehIy.k¾cab´epþImTTYlTan>. emXRsl¼eFgeBléf¶Rtg´.ERbCamanBBkexμAdabmYyrMeBc.eqøót{kasRB¼GaTitümin enARB¼BiruNk¾Rbjab´Rbjal´RsevRsvabeBa©jskmμPaBRKb´RKgEpndIPøam@Edr.emIleTA dUcCa}tERkgrEGgcitþcMeBa¼RB¼GaTitüTal´Etesa¼.ehIyTMlak´xøÜnBIelIevhay¨agsb,ay rIkraymkelIEpndI>.briyakasRtCak´KYreGaycg´rs´enA.rukçCatiPaKeRcInjjwmBRBay EtGñkxø¼enAminTan´TukcitþenAeLIyKWRtwmEtánlYcjjwmEtb¨ueNÑa¼>.fVIt,itEtFmμCati 23

\


eBlen¼suT§EtKYreGayRslaj´sMrab´CIvitelIEpndIk¾BitEmn.EtsMrab´Gaem¨Ahak´dUcCaKμan n&yxøwmsarGVITal´Etesa¼.GVIEdlsMxan´sMrab´vaeBlen¼.KWkarsþayRseNa¼GeNþIkEdlva KitfaTukeGayEtemvasIu>.kMBugEtsøúgkñúgGarmμN_.Rsab´Etva|sMelgKMhkmYyfa.½ -muxdUcBYkÉgsmEtsIuqðwgdUcEq;eTIbRtÚvcitþ> Gaem¨APJak´eRBIt.epÞógRtecoksþab´kUn@eQøa¼RbEkkdeNþImsac´GeNIþkKñarej¨crj¨ac}t Qb´>.eBlena¼vaán|bursCa]Bukbnþwgsrésk.ehIyERskbnþeTotfa.½ -sðIBYkÉg!.eBlsIueQøa¼KñaemIlEtEq;.edaysarEtEq;vacUlcitþxaMeKedIm,IeGaym©as´vacUl citþekatsesIredIm,IEtlaPsk;ar£hñwgehIy.eTIbsg:mvaenAEtEq;>. eTa¼bICa]BukBüayamhamXat´y¨agNak¾eday.k¾kUn@minRBmQb´.ec¼Ettva¨faebIminesμI PaBKñaeTBYkvaminsuxcitþeLIy.ehIymñak´@enAEtRbkan´BaküfaxøÜnRtÚvRKb´@Kña>.edaysar sPaBkarN_kan´EttantwgeTAeRBa¼ehtuKμanGñkcu¼caj´.eTIbbursCa]BukERskKMramfa.½ -ebIkUn@enAEtminQb´eQøa¼KñaeTot.BuknwgbBa¢ÚnBYkÉgeGayeTAeFVIkB¢a¼eK.eGayeKeCr RBwkeCrl¶acdUcEq;minxan> Gaem¨AQWcitþj&rxøÜnTeRTItesÞIrRTaMBMuán.ebItamcitþxwgcg´EtsÞú¼eTAxaMeGayrEhkmat´edIm,ICa karsgswgcMeBa¼Baküti¼edolEdlKYreGaycukQam>.EtedaysMLwgeTAeXIjemkMBugCab´ Rcvak´eTIbvaKitbn§ÚrGarmμN_fa.½ -eNHIyRTaMcu¼.etIeGayeFVIemþceTAeRkABIkarRTaM.ebIeTAbþwgk¾Kg´minQñ¼eK.eRBa¼tulakar RB¼raCGaCJa.emFavI¦GñkeFVIkarRKb´Can´fñak´suT§EtCamnusß>.h¼@@!.ebIniyayfaeKkat´ eGayEq;Qñ¼mnusß.dUcCaerOgEdlKYreGayGs´sMeNIc>.yI!.éf¶en¼emþck¾m©as´xJúMmineGay áyxJúMsIuGBaw©g? -kMuC¼eGayEq;sIuvaminEdlánsac´lk´eT> -BukemIlbgRbuscu¼.edIm,Icg´Qñ¼naMerOgehtudl´Eq;.eBlen¼sUm,IEtqðwgnigáypðÚmk¾Kat´ mineGayvasIuEdr> bgRbuselIkEvkvayk,albðÚn|Eps.bðÚnRTehayMnenolelIERKFak´canqñaMgEbkx©ay>.Ga em¨Asb,aycitþNas´eRBa¼vaeXIjsac´GeNþIkFaøk´mkdI.vak¾sÞú¼eTAvwg.EtvaminTan´nwgán s:al´køinpg.sMelgxÞresÞIrEbkRkdasRtecokánbnøWeLIg> -Eq;! 24

\


Gaem¨AxwgeqvRTaMElgán.vak¾ERskv¨Us@minQb´ehIyxøaMgeLIg@>.bursCam©as´dwgfaGaem¨A RádkCacg´tva¨eTIbKat´eBalcMGkfa.½ -KYreGaysþayNas´edayÉgCaEq;.RB¼Cam©as´.eTvta.RB¼}®nÞ.RB¼RBhμbeg;ItÉgmk sMrab´EtbMerIGjEtb¨ueNÑa¼>.¦mYyÉgcg´eFVIbdivtþn_?.ebIGBa©wgÉgemIleTAeRkayemIl_! Gaem¨ARkelkemIleTAeRkay.vaRsyutcitþNas´enAeBlEdlvaeXIjkaMbit.dav.sñ.sña EdlCaeRKÓgsMrab´Rbl&y.ehIyrbs´TaMgena¼vaKμansmtSPaBeRbITal´Etesa¼.vadak´mux cu¼bgHÚrTwkEPñkehIyedIreTArkemedaykþIGs´sgÇwm.eTAdl´muxem.emkMBugEtGNþWtGNþk esÞIrEtrkxül´dkdegHImBMuán>.Gaem¨AexøaccitþGaNitemvaNas´.vaRkabBImuxemTaMgcuk Qam.mYysnÞú¼eRkaymk.edayTwkcitþGaNitemvak¾EbkKMnitfa.eGaym©as´vaykeTAeBTü vak¾sÞú¼eTAPøamedayGarmμN_minenAkñúgxøÜn.vaelIkeCIgmuxdak´elIERKminTan´RsYlbYlpg Rsab´Etva|sMelgseg;óteFμjesÞIrák´fa.½ -Eq;! sMelgERsk|dl´RtecokGaem¨AkalNa.GERgbukeRKÓgk¾mkdl´k,alvakalena¼Edr> - buNüminTan´dl´eTGav¨a.fyecjPøamGjsðúykøinÉgNas´.emIlcu¼eCIgÉgsuT§EtdI Rby&tñRblak´ERKGjEn!.ebIÉgcg´eLIgelIERK.emþcminekItkñúgRtkUlmnusßeTAGaBUCexøA! Gaem¨AEqðtcitþedIreTArkemedayGs´sgÇwmmþgeTot.eTAdl´CitemenABIeRkayxñgvaRsab´Et| sMelgRcWg!.Eps!karRbtayRbtb´ánekIteLIgCas®g:amsIuvilmYy.Elgs:al´Baküfa bgbðÚn>.ERKák´eCIgdYlRáveFVIeGayás´eCIgás´édmanrbYsQamrlak´rag@xøÜn.eday sar]BukXat´kMej¨ajxøaMg.GMeBIhigßaRtÚvánbþÚrCakarcrcavij.EtkarcrcaenAEtKμan RbeyaCn_sMrab´eda¼RsayTMnas´esa¼.ehIymñak´@enAEtG¼GagfaxøÜnRtÚvdEdl.Rbkan´maM nUveKalCMhdac´Nat´>.]BukGs´meFüaáyk¾nwkeXIjkarvinicä&ymYyEdlsgÇwmfakUn@ GacTTYlán.Kat´k¾Ráb´fa.½ -kUn@sþab´].ebIkMuEtGaem¨AvarkGeNþIkmkeGaykUnsIu.k¾KμanerOgEbben¼Edr.BiessCMela¼ en¼ekIteLIgedaysarsIuminEqðt.meFüaáymanEtmYyKWsMlab´Gaem¨Ayksac´eGaykUnsIu eGayánEqðt> Gaem¨APJak´eRBIt.PaBP&yrn§t´k¾ekItmaneLIg.Gaem¨Art´cu¼rt´eLIgCMuvijem.ehIyec¼Eteqøót {kasxaMRcv¨ak´.EtGnic©avaminGacdac´áneT>.m©as´vaec¼Etedjvaypgkab´pgRtÚvxø¼ 25

\


xusxø¼eFVIeGayrbYsQamhUrrlak´Rblak´rdibrdubesÞIrRKb´TIkEnøg.edayRTaMBMuánnwgkar QWcab´.mü¨agKitfaemvakMBugEtmanCMgWkñúgxøÜneBareBjeTAedayemeraKRbEhlCam©as´va elIkElgminsMlab´eT.vak¾rt´át´eTAeFVIeGayRKÜsarm©as´Eq;xwgxøaMgNas´.ehIyk¾sMlab´ emvaecalCMnYsGaem¨AeTA>.emXenAEtePøóghak´dUcCakMBugCYylak´kMáMgerOgen¼mineGay Gñkpgdwg.edIm,ICakardak´TaruNkmμcMeBa¼Gaem¨AGBa©wg>.eBlen¼bursm©as´Eq;kMBugEtBnøat´ Es,kemGaem¨A.ÉkUn@naMKñadYsTwkePøóglagQam> cMEnkemPUmieday|dMNwgelHóg@faRkumecarbøn´nwgcUleFVIskmμPaBqab´@en¼.Kat´k¾ eqogcUlmkemIlemGaem¨ATaMgePøóg.edaymanKMnitfaERkgánCaes,IynwgánnaMhVÚgEq; karBarPUmiRbqaMgsRtÚv>.enAeBlRbT¼eXIjerOgEdlEbøkBIeKalbMng.Kat´minRtwmEtmin sþayRseNa¼bu¨eNÑa¼eT.Kat´Rsab´EtRsk´Twkmat´eqvehIyeFVICaP&yfa.½ -Ga+!.elakbgemþck¾eFVIy¨agen¼.RbCaCnPUmieyIg.¦RbCaCnPUmidéTenAkñúgXMuRákdCamin RBmeT.xJúMeCOfaRákdCamanerOgRcbUkRcbl´.eRBa¼TaMgmnusßTaMgEq;enARKb´PUmisuT§Etdwg fa.manEtGaem¨AnigemvaeT.EdlGaceFVIeGayXMueyIgmansnþiPaB> m©as´Eq;edIrmkCitemPUmiehIyxßwbs¶at´@fa.£ -elakbgGeBa©¼eTAcu¼caMxJúMeGayBak´kNþal.éf¶EsðkeBlmanEq;mktv¨ay¨agehacNas´k¾ mangab´BIdb´eTAhasibk,alEdr.enAeBlena¼bgcg´RsvwgbYndb´dgk¾minGs´Edr> -xJúMxøacEtGñkRsukminsuxcitþ> -elakbgeRscEtxJúM.bgcaMEteá¼RtaelIlixitbBa¢ak´eTAánehIy> eRkayeBlcrcaRtÚvKñaehIy.emPUminigm©as´Eq;ánnaMKñapwkRsaEkømsac´Eq;y¨agsb,ay rIkray>. EføgBIGaem¨AeBlvadwgfaemvasøab´ehIy.vak¾rt´rkGñkRsukeGayCYyeBjTaMgXMu.EtGñk RsukeKminec¼sþab´PasastVeTk¾ec¼EteFVICamindwgmin|eTA.ehIyGñkxø¼EfmTaMgERsk bBaØineTotpg>.manEtEq;dUcKñaeTEdlyl´citþGaem¨A.erOgr¨avGaem¨AeFVIeGayepðIlEq;eBj TaMgXMuGñkRsukxø¼q¶l´xøaMgNas´k¾RbmUlKñamkpÞ¼Gaem¨A.mkdl´pÞ¼Gaem¨ABYkeKáneXIj elakemXMuRbFanPUmiRKb´PUmikñúgXMuenApÞ¼m©as´Eq;rYcCaeRsc>.BYkeKsYredjedalrkehtu plEdleFVIeGayEq;RCÜlRcbl´.emPUmikMhUceqøIyPøamfa.½ -Gaem¨Avaq;ÜtehIy 26

\


Eq;TaMgGs´|sMdIemPUmi.BYkvalUeGayRThwg.BYkvacg´ERskfaminsuxcitþeT.cMEnkGñkPUmi mináncab´GarmμN_nwgsMelglUrbs´Eq;eT.ehIyBYkKat´k¾mincg´eCOsMdIrbs´emXMuEdr.Et mindwgeFIVdUcemþc.eRBa¼KμansMdIÉNaecjBImat´nrNa.EdlxusBIsMdIrbs´emPUmisMrab´BYk Kat´sþab´eLIyeTIbBYkKat´ánRtwmEteCOTaMgminGs´citþb¨ueNÑa¼> -emIlcu¼ena¼CapñÚrrbs´emva.xJúMsþayemvaNas´minKYrGaem¨AxaMeGaysøab´esa¼.bgbðÚnCYy emIlcanqñaMgrbs´xJúM.kUnrbs´xJúMQameBjxøÜnKWsuT§EtedaysarvaxaMTaMgGs´>. GMn¼GMnagd¾buinRbsb´rbs´m©as´Eq;.áneFVIeGayGñkRsukeCOsøúg.EtEq;TaMgGs´minsuxcitþ eLIyBYkeKenAEtRBusenAEtlU|RThwgedIm,IsMEdgnUvkarmineBjcitþ.BYkvart´ERskCMuvij emPUmi.CMuvijm©as´Eq;.emIleTABYkeKhak´dUcCacg´cgðúlmux¦bkGaRkatGMeBIeXareXArbs´ GñkTaMgBIr>.edayminnwksμanfaemPUminigm©as´Eq;BisBulhYsnisß&y.eFVIeGayBYkeKePøc xøÜneTAEk,rCnGn§BalrhUtdl´BYkena¼RKEvjsMnaj´cab´ánBYkeKRáMk,al.Etkñúgena¼Kμan Gaem¨AeT>.m©as´Eq;mindwgfaEq;ec¼sþab´Pasamnusߦk¾Gt´eT.EtKat´enAEtKMramhVÚgEq;fa.½ -ebIBYkÉgh‘ancUlGjnwgsMlab´Eq;TaMgRáMen¼ecal> |dUecñ¼Eq;TaMgGs´k¾dkfy.t,itEthVÚgEq;dkfyEmnEtBYkeKk¾mineTANaEdr.emPUmixwgxøaMg Nas´Kat´ERskbBa¢aPøam.½ -bgbðÚnGñkRsuksMlab´Eq;PøameTA> GñkRsukenAerra@minRBmeFVItambBa¢aemPUmieLIy.eBlena¼m©as´Eq;rt´cUlkñúgpÞ¼Pøam>.ecj mkvijánFugeRbgmYyk¾elIkC¼eTAelIhVÚgEq;.hVÚgEq;dwgfacMnuceRKa¼fñak´mkdl´ehIyBYk eKk¾sÞú¼sMedAeTAxaMm©as´Eq;.m©as´Eq;P&yNas´k¾ERsksøn´fa.½ -ekIbePøIgkñúgeCIgRkanC¼PøameTA!.Eq;q;ÜtTaMgGs´ehIyebIminGBa©wgeTvanwgxaMGñkTaMgGs´Kña minxan> GNþatePøIgánkøayCasYnGKI:cMeBa¼muxemPUminigm©as´Eq;.RBmTaMgGñkdéTCaeRcInnak´eTot pgEdr>.sñamjjwmrbs´emPUminigm©as´Eq;ánkøayCaeRKÓgcMGkcMeBa¼muxBBu¼QamEdl eq¼exøacrbs´hVÚgEq;>.sMelgERskRTehabgHajkarQWcab´.ánbeg;IteTACabriyakasKYr eGaysegVKcMeBa¼GarmμN_GñkRsukTUeTA.EtvaánkøayeTACakMlaMgcitþd¾manGnuPaBsMrab´ emPUminigm©as´Eq;.BYkeKQrjjwmány¨agRss´>.enAeBlhVÚgEq;søab´xø¼nigmYyPaKeTot rt´x©at´x©ayGs´.emPUmiáneFVIlixitbBa¢ak´mYyEdlmanhtSelxamineBjcitþeBjeføIm 27

\


rbs´RbCaCnnigRtarbs´emXMuedaykMNt´faGaem¨ACaEq;q;Üt.ehIyEq;Edlsøab´TaMgGs´suT§ EtGaem¨AxaMeGayq;Üt>.eBlen¼Gaem¨AminTan´søab´eT.eyIgRtÚvrkviFIsMlab´vaeGayán>. GñkRsukánnaMKñaykexμacEq;CaeRcIncgk.ehIyr¨keLIgelIrtpÞ¼>.Gaem¨AedIrsMedApÞ¼ena¼ edayEPñksMlwghVÚgEq;EdlRtÚveKBüÜrkedayTwkmuxeRkómRkM.bnÞab´mkvasMlwgeTAhVÚg mnusßmindak´EPñk.ehIyeCIgrbs´vaec¼EtedIreTArkemva}tQb´.eTa¼bIGñkRsukánelIk GavuFd¾eXareXAmkvayRbhaelIva}tdac´k¾eday>.mat´vaminRBmERsk.TwkEPñkvak¾minRBm hUr.ÉeCIgrbs´vak¾minRBmQb´Edr>.Gaem¨ARkabenAelIpñÚremvay¨ages¶oms¶at´kñúgxN£eBl EdldMbgy¨agRbescRbsackMBugsMBgelIragkayva>.mYysnÞú¼eRkaymkeKk¾søab´TaMg EkvEPñkditCab´nUvvib,disarIy¨agQWcab´> eRkayBIerOgehtuáncb´sBVRKb´Gs´GñkRsukyl´fa.t,itEtEq;TaMgena¼q;ÜtEmnEty¨ag ehacNas´BImunmk.BYkeKmanKuNsm,tþikñúgPUmieRcInNas´.dUecñ¼KYrEtrkkEnøglðkb´sB Eq;eGayánRsYlbYl>.Etm©as´Eq;nigemPUmiEbrCamanKMnitfa.edaysarEterOgEq;.kñúgPUmi ánCYbeRKa¼céRgeRcInNas´.dUecñ¼KYrEtyksac´Eq;TaMgen¼Cb´elogeGayRC¼céRgmþg> emIleXIjfaeyabl´xagelIsmehtusmplGñkRsukk¾yl´RBm> sac´Eq;qaj´Nas´.BiessemPUmi.m©as´Eq;nigRkumecarsuT§EtKitfalaPkMBugEtCan´elI sMNagehIy> -elakbgsUm,IEteTvtak¾cg´esaysac´Eq;Edr.dwgfaEq;søab´edaysarePøIgeTvtaXat´emX mineGayePøógtaMgBIeBlGñkRsukmkemø¨¼> -elakemPUmi.eTa¼CaeTvtaminCYyk¾KμanbBaHaEdr>.bgKiteTAemIl.kaMbit.lMEBg.davnig GIV@CaeRcIneTotsuT§EtenAelIédmnusßnrNah‘anminsþab´eyIgh¼@@@!. rMeBcena¼.qðwgEq;.eramEq;.nigsarBag:kayTaMgGs´énEq;ánkaøyCamasy¨agqðineqðA>.kar RbtayRbtb´deNþImmasKñaeFVIeGaymanmnusßsøab´raydUckNþab´RsUv>.enAsl´EtRkum ecar.emPUmi.m©as´Eq;Edlman{kasERskRTehasb,aycitþnwgmasd¾eRcInmhima>.mindwg ehtuGVImasTaMgena¼ánkøayCalamkEq;TaMgGs´mYyBRBicEPñk.eFVIeGayGñkTaMgGs´xkcitþ esaksþay.søn´l¶Iel¶IElgdwgGVITaMgGs´.k¾ec¼EtERskdEdl@fa.Gaem¨AEq;q;Üt@rhUteTA> bnÞab´BIGñkPUmisøab´Gs´eTA.TwkdI.RTBüsm,tþiRKb´Ebby¨agRtÚvGñkPUmiCitxagBu¼eRcók deNþImKñaGs´> 28

\


RB¼sUriyaéf¶fμI.edayEhhmBIsMNak´RB¼BaynignPal&yRBmTaMgRbB&n§Tak´TgKñaRKb´ Ebby¨ag.eFVIeGayRB¼GaTitüát´bg´nUvPaBÉkaenOyht´.EbrCamksb,aycitþkñúgkar RKb´RKgEpndI>.karEbgEckBnøWk¾cMTisedAehIysmlμmnwgtMrUvkarrbs´GñkenAeRkamkar RKb´RKgrbs´xøÜn>.PaBrugerOgcMeBa¼GñkPUmifμIánekIteLIg}tQb´Qr.CaehtueFVIeGayBYk eKnwkrlwkcMeBa¼Eq;Edlsøab´eTAy¨agxøaMgBiesscMeBa¼Gaem¨Anigemrbs´va> edIm,ICakic©tbsñgsgKuN.GñkPUmiánedIrRbmUlqðwgEq;TaMgGs´mkkb´enATIx<s´mYyeday daMedImeBaF#BIelIehIyeGayeQμa¼fa.².vIrbursmasem¨A.³.ehIyTukCask;ar£teTA^

29

\

អាម៉ៅឆ្កែឆ្កួត  

អាម៉ៅឆ្កែឆ្កួត ជារឿងដែលជាប់ពានរង្វាន់លេខ១ ក្នុងកម្មវិធីប្រឡងពានរង្វាន់អក្សរសិល្ប៍នូហាច ជំនាន់ទីពីរ ដែលនិយាយពីប្រវត្តិយ៉ាងកំសត់ របស់ ឆ្កែដែល...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you