Page 1

การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการเรียนการสอน


แหล่ งข้ อมูลการสื บค้ นบนเครือข่ าย อินเทอร์ เน็ต


อิอินนเทอร์ เทอร์เเน็น็ตต (Internet) (Internet) เครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ทมี่ ีขนาดใหญ่ ทสี่ ุ ดในโลก ซึ่งประกอบด้ วยเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ ย่อยจำานวนมากมายที่ กระจายอยู่ทวั่ ทุกมุมโลก โดยในการเชื่อมต่ อกับระบบเครือข่ าย จะสามารถติดต่ อสื่ อสารเพือ่ การเรียกใช้ หรือแลกเปลีย่ นข้ อมูล ตลอดจนสนทนากันได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

ตัวอักษร รูรูปปภาพ ภาพ

ภาพเคลื ภาพเคลือ่ อ่ นไหว นไหว

เสีเสียยงง


คอมพิวเตอร์

โน็ โน็ตตบุบุ๊ ค๊ ค

การใช้ เครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต ไอแพต

โทรศั โทรศัพพท์ท์มมือือถืถืออ


การสื บค้ นข้ อมูลจากอินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์  ตามคำ ตามคำาาหลั หลักก

ตามหมวดหมู ตามหมวดหมู่ ่

ห้ห้อองสมุ งสมุดด อิอิเเล็ล็กกทรอนิ ทรอนิกกส์ส์ ฐานข้ ฐานข้ออมูมูลล ออนไลน์ ออนไลน์


คำาแนะนำาการใช้ Google Google Google เป็เป็นนเว็เว็บบไซต์ ไซต์ฐฐานข้ านข้ออมูมูลลทีที่ใ่ใหญ่ หญ่มมาก าก แห่ แห่งงหนึ หนึ่ ง่ งของโลก ของโลกในอดี ในอดีตตเป็เป็นนบริ บริษษทั ทั ทีที่ด่ดาำ าำ เนิเนินนการด้ การด้าานน ฐานข้ ฐานข้ออมูมูลลเพืเพื่อ่อให้ ให้บบริริกการแก่ ารแก่เเว็ว็บบไซต์ ไซต์คคน้ น้ หาอื หาอื่น่นๆๆปัปัจจจุจุบบนั นั ได้ ได้เเปิปิดเว็ ดเว็บบไซต์ ไซต์คคน้ น้ หาเอง หาเองมีมีฐฐานข้ านข้ออมูมูลลมากกว่ มากกว่าาสามพั สามพันน ล้ล้าานเว็ นเว็บบไซต์ ไซต์แและเพิ ละเพิม่ ่มขึขึ้ น้ นเรืเรื่ อ่ อยๆ ยๆคืคืออเป็เป็นนเว็เว็บบไซต์ ไซต์คคน้ น้ หาที หาที่ ่ สนั สนับบสนุ สนุนนภาษาต่ ภาษาต่าางๆ งๆมากกว่ มากกว่าา80 80 ภาษาทั ภาษาทัว่ ว่ โลก โลก


เว็เว็บบ

กลุ่มข่ าว

รูรูปปภาพ ภาพ

สารบนเว็ สารบนเว็บบ


ไปรษณีย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e - mail) E-mail E-mail เป็เป็นบริ นบริกการในระบบเครื ารในระบบเครืออข่ข่าายคอมพิ ยคอมพิววเตอร์ เตอร์ททสี่ สี่ ำ าำ าคัคัญญ ทีทีม่ ม่ ีผผี ู้นู้นิยิยมใช้ มใช้บบริริกการกั ารกันนมากที มากทีส่ ส่ ุ ดุ ดสามารถส่ สามารถส่งงตัตัววอัอักกษร ษรข้ข้ออความ ความ แฟ้แฟ้มข้ มข้ออมูมูลลภาพ ภาพเสีเสียยงงผ่ผ่าานระบบเครื นระบบเครืออข่ข่าายคอมพิ ยคอมพิววเตอร์ เตอร์ไไปยั ปยังงผูผู้ ร้ รับับ อาจจะเป็ อาจจะเป็นคนเดี นคนเดียยววหรื หรืออกลุ กลุ่ม่มคนโดยทั คนโดยทั้ง้งทีทีผ่ ผ่ ู้สู้ส่ ง่ งและผู และผู้ ร้ รับับเป็เป็นผู นผู้ ใ้ ใช้ช้ทที่ ี่ อยู อยู่ ใ่ในระบบเครื นระบบเครืออข่ข่าายคอมพิ ยคอมพิววเตอร์ เตอร์เดีเดียยวกั วกันนช่ช่ววยให้ ยให้สสามารถติ ามารถติดดต่ต่ออ สืสื่ อ่ อสารระหว่ สารระหว่าางกั งกันนได้ได้ททวั่ วั่ โลก โลกมีมีคความสะดวก วามสะดวกรวดเร็ รวดเร็ววและสามารถ และสามารถ สืสื่ อ่ อสารถึ สารถึงงกักันนได้ได้ตตลอดเวลาโดยไม่ ลอดเวลาโดยไม่ตต้ อ้ องคำ งคำาานึนึงงถึถึงงว่ว่าาผูผู้ ร้ รับับจะอยู จะอยู่ ท่ ทไี่ ไี่ หน หน จะใช้ จะใช้เครื เครื่อ่องคอมพิ งคอมพิววเตอร์ เตอร์ออยูยู่ ห่ หรืรืออไม่ ไม่เพราะไปรษณี เพราะไปรษณียย์ อ์ อเิ ล็เิ ล็กกทรอนิ ทรอนิกกส์ส์ จะเก็ จะเก็บบข้ข้ออความเหล่ ความเหล่าานันั้ น้ นไว้ไว้


กระดานข่ าวอิเล็กทรอนิกส์ ( Web forum ) การแลกเปลี การแลกเปลีย่ ย่ นบทสนทนา นบทสนทนา การพู การพูดดคุคุยย การอภิ การอภิปปรายในสั รายในสังงคมออนไลน์ คมออนไลน์


ห้ องสมุด แหล่ งข้ อมูลความรู้

แหล่ แหล่งงสารนิ สารนิเเทศ ทศ บริ บริกการทรั ารทรัพพยากรสารนิ ยากรสารนิเเทศใน ทศใน รูรูปปแบบต่ แบบต่าางๆ งๆ เช่เช่นน หนั หนังงสืสืออ วารสาร วารสาร หนั หนังงสืสืออพิพิมมพ์พ์ จุจุลลสาร สาร กฤตภาค กฤตภาค วัวัสสดุดุเเทป ทป โทรทั โทรทัศศน์น์CCD-ROM D-ROM DVD DVD VCD VCD และ และ ไมโครฟิ ไมโครฟิล์ล์มม


ห้ องสมุด ศูนย์ ข้อมูล สถาบันวิทยบริการ ศูนย์วสั ดุ

ศูนย์ เอกสาร ศูนย์ สารนิเทศ ศูนย์ วสั ดุการศึกษา


Digital Library ห้ องสมุดบนเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ สิสิ่ ง่ งพิพิมมพ์พ์ททมี่ มี่ ีอีอยูยู่ แ่ แล้ล้ววมีมีเเป็ป็นจำ นจำาานวนมาก นวนมาก ยัยังงคุคุ้ น้นเคยกั เคยกับบการอ่ การอ่าานหนั นหนังงสืสืออมากกว่ มากกว่าาการ การ อ่อ่าานจากจอคอมพิ นจากจอคอมพิววเตอร์ เตอร์ ปัปัญญหาเรื หาเรื่อ่องลิ งลิขขสิสิททธิธิ์ ์


สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ เปรียบสื่ อสิ่ งพิมพ์ หลายประการ ต้ต้นนทุทุนนในการจั ในการจัดดทำทำาาต่ต่ำ าำ า สามารถใช้ สามารถใช้สสื่ อื่ อประสม ประสม (Multimedia) (Multimedia) มีมีกการเชื ารเชื่อ่อมโยงข้ มโยงข้ออความหลายมิ ความหลายมิตติ ิ มีมีกการค้ ารค้นนหารายละเอี หารายละเอียยดคำ ดคำาาสำสำาาคัคัญญต่ต่าางๆ งๆ โดยใช้ โดยใช้ววธิ ธิ ีกีการของโปรแกรมค้ ารของโปรแกรมค้นนหา หา


แหล่ งข้ อมูลของประเทศไทยบนเครือข่ ายคอมพิวเตอร์ เครื เครืออข่ข่าายอิ ยอินนเตอร์ เตอร์เเน็น็ตตเป็เป็นเครื นเครืออข่ข่าายย ทีทีม่ ม่ ขี ขี นาดใหญ่ นาดใหญ่ททสี่ สี่ ุ ดุ ดในโลก ในโลกและเป็ และเป็นแหล่ นแหล่งง รวบรวมความรู รวบรวมความรู้ ค้ ความบั วามบันนเทิเทิงงไว้ไว้จจำาำานวน นวน มหาศาล มหาศาลเปรี เปรียยบเสมื บเสมืออนกั นกับบห้ห้อองสมุ งสมุดด ขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่ททสี่ สี่ ุ ดุ ดในโลก ในโลกอิอินนเตอร์ เตอร์เเน็น็ตตมีมี กำกำาาเนิเนิดดจากเหตุ จากเหตุผผลทางด้ ลทางด้าานการทหารของ นการทหารของ ด้ านการทหาร ประเทศสหรั ประเทศสหรัฐฐอเมริ อเมริกกาา ด้ านการศึกษา


การเชื่อมต่ อกับเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต การหมุ การหมุนนโทรศั โทรศัพพท์ท์ผผ่ า่ านโมเด็ นโมเด็มม

การเชื่อมต่ อโดยตรง

บริ บริกการจดหมายอิ ารจดหมายอิเเล็ล็กกทรอนิ ทรอนิกกส์ส์ บริ บริกการโอนถ่ ารโอนถ่าายแฟ ยแฟ้ ้ มข้ มข้ออมูมูลล บริ บริกการสนทนาออนไลน์ ารสนทนาออนไลน์

บริ บริกการเข้ ารเข้าาใช้ใช้รระบบระยะไกล ะบบระยะไกล บริ บริกการค้ ารค้นนหาข้ หาข้ออมูมูลล


สวัส ดี

Technology  
Technology  

Technology