Page 1

Uw maatschappelijk vastgoed verduurzamen met Green Liz

GREEN


Verduurzamen maatschappelijk vastgoed Green Liz is een nieuw concept dat is gericht op het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Met dit concept willen we een substantiële bijdrage leveren aan het verduurzamen van gemeentehuizen, sporthallen, zwembaden, gymzalen, scholen en andere gebouwen. 

Pilotproject Scholengemeenschap Het Rhedens

Via deelname aan Green Liz is het mogelijk om gebouwen budgettair neutraal te verduurzamen. Deelnemers financieren de verduurzaming met de besparingen die op de energielasten worden bereikt. Op die manier kan elke deelnemer zonder extra kosten een pakket aan duurzame maatregelen doorvoeren.

Lopend initiatief: Scholengemeenschap Het Rhedens

De besparing op de energiekosten bepaalt de periode waarin de investering wordt terugverdiend. Na deze periode plukt de

Betreft de verduurzaming van drie schoolgebouwen van

deelnemer zelf de vruchten van de structurele lastenverlichting.

Het Rhedens Lyceum in Velp-Rozendaal en in Dieren. Het traject is in gang gezet. Binnenkort wordt duidelijk op welke wijze

De kracht van Green Liz schuilt in een even simpele als doeltref-

de energielasten van de schoolgebouwen omlaag kunnen.

fende formule: het besparen van energie door Ledverlichting, het behouden van energie door Isolatiemaatregelen en het opwekken van energie door Zonnepanelen. Alleen al op financiële

Pluspunten

gronden is deelname aan Green Liz meer dan de moeite waard. Maar het verduurzamen van vastgoed betekent ook dat een

Budgettair neutraal

bijdrage wordt geleverd aan een beter milieu.

Green Liz heeft als uitgangspunt dat deelname budgettair neutraal verloopt. Deelnemers betalen het project via de besparing die wordt bereikt op de (maandelijkse) energieen onderhoudskosten. Green Liz maakt in de opstartfase van een project een quick scan van de huidige en de verwachte situatie. Hieruit wordt duidelijk hoeveel de verduurzamingsmaatregelen van het vastgoed gaan kosten en welke besparing wordt gerealiseerd op de energie- en onderhoudskosten. Deze besparing bepaalt de periode waarin de investering wordt terugverdiend. In deze periode worden uw energielasten bevroren. Vervolgens gaan uw energielasten significant omlaag en plukt u de vruchten van de structurele lastenverlichting.


Kennis van de markt en service in de regio zodoende de markt. Op die manier kan Green Liz vragen bij de

Besparen op energiekosten bij sportverenigingen

klant wegnemen en op maat gesneden oplossingen aandragen.

Â

Een bijkomend groot voordeel is dat BAM Utiliteitsbouw in vrijwel

Een lagere energierekening. Daar hebben veel sportverenigingen

alle regio’s een eigen kantoor heeft, waardoor zij letterlijk dichtbij

veel voor over. De Gelderse Sport Federatie (GSF) en Green Liz

de klant staat. Na de uitvoering van een traject kan BAM ook

gaan Gelderse clubs helpen om dit te realiseren. Dinsdag 23

zorg dragen voor het onderhoud. Elk kantoor heeft zijn eigen

april is hun missie officieel van start gegaan. Tjienta van Pelt

serviceteam.

(directeur Gelderse sport Federatie), Jeroen Troost (commercieel

Green Liz beschikt over veel kennis van duurzaamheid en kent

directeur BAM Utiliteitsbouw) en Peter Smit (directeur Actorion Verbetering van het binnenklimaat

Communicatie) ondertekenden die dinsdag in de Arnhemhal op

Met het binnenklimaat in gebouwen is het vaak bedroevend

sportcentrum Papendal een samenwerkingsovereenkomst. Het

gesteld. Deze gebouwen verdienen aandacht. Het slechte

doel is om in eerste instantie 15 Gelderse verenigingen te helpen

binnenklimaat wordt veroorzaakt door de verouderde systemen

bij het terugdringen van de energierekening en het verduurzamen

in deze gebouwen. Veel geld dat bedoeld is voor onderhoud en

van hun accommodatie. Onder deze accommodaties bevinden

renovatie van deze gebouwen wordt door beheerders aan

zich kleine gymzalen, verenigingsgebouwen, zwembaden en

andere zaken uitgegeven. Maatschappelijk en politiek gezien is

grote sporthallen.

er volgens Green Liz nog te weinig aandacht voor dit probleem.

Lopend initiatief: Gemeente Purmerend

De samenwerkende partners

Betreft de verduurzaming van alle gemeentelijke accommodaties.

Green Liz is een initiatief van BAM Utiliteitsbouw en

De gemeente Purmerend is enthousiast. Er is een informatiebij-

Actorion Communicatie. Sinds de introductie van het

eenkomst gepland met gebruikers van maatschappelijk vastgoed.

concept in 2012 kan Green Liz rekenen op de ervaring en de expertise van drie sterke samenwerkingspartners: TU Delft, Greenem en Total Care Company. Deze partners geven gevraagd en ongevraagd advies over het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed in het algemeen en de invulling van de projecten in het bijzonder. Door deze samenwerking kan Green Liz vertrouwen op de kennis en de ervaring van haar partners met elk hun eigen deskundigheid.

Pilotproject Gemeente Purmerend


Meer informatie Green Liz is een concept van BAM Utiliteitsbouw en Actorion Communicatie. Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact op met Peter Smit (directeur Actorion Communicatie) via telefoonnummer 06 - 51 59 59 94 of Jeroen Troost (commercieel directeur BAM Utiliteitsbouw) via telefoonnummer 06 - 15 87 94 83. U kunt ook een e-mail sturen naar petersmit@actorion.nl of j.troost@bamutiliteitsbouw.nl. www.greenliz.nl

Uw maatschappelijk vastgoed verduurzamen met Green Liz  
Uw maatschappelijk vastgoed verduurzamen met Green Liz  

Green Liz is een nieuw concept dat is gericht op het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Met dit concept willen we een substantiële b...

Advertisement