Page 1

11 Fébrer 2012

Disseny Arquitectura i Salut Una relació vital: un passeig revitalitzant 3 Edificis 3 Exemples 3 Temes a debatre Quin impacte té el disseny i l'arquitectura en la salut dels habitants i usuaris dels edificis? Quins materials de construcció poden ser prejudicials per la salut? Quines alternatives i bones pràctiques es troben a Barcelona? El equip de BaM (Bioarquitectura Meditarranea) us invita a un recorregut de reflexió sobre la relació entre disseny, arquitectura i salut.

La observació del arquitectura des de el punt de vista de la salut ens ofereix noves i inesperades ocasions de relació entre ciutadans i noves i inesperades eines de projecte

El recorregut proposat inclou: - Reforma edifici Eixample c/Girona - Reforma botiga P/Lluis Companys - Reforma Local en Sant Pere Mes Baix


TERRITORI- AUTOCONSTRUCCIÓ MATERIALS TRADICIONALS - PATRIMONI √ INNOVACIÓ FORMACIÓ LEGISLACIÓ - CERTIFICACIONS

FITXA EDIFÍCI

CATEGORIA MATERIALS NO PRODUCTES BAM

CRITERIS VALORACIÓ BAM ICONA - IMPACTE CULTURAL I ECONÒMIC √ REDUCCIÓ CONSUM RECURSOS NO RENOVABLES REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ QUÍMICA I FÍSICA √ REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ CEM √ REDUCCIÓ RESIDUS PROCÉS INTEGRAT ENTRE ACTORS FOMENT ECONOMIA I PATRIMONI LOCAL √ FOMENT BIODIVERSITAT (MICRO ACTORS) √ PROJECTE I/O GESTIÓ PARTICIPADA DADES DISPONIBLES Y EN OPEN-SOURCE PUNTUACIÓ MAX 100PT . PUNTS : 50 DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE MEMÒRIA CONSTRUCTIVA ARTICLES CONTACTE AMB AUTOR

Exemple Patrimoni 1. IMPACTE Aquesta intervenció ha sigut un exemple reconegut de bones pràctiques en façanes de l’eixample: Premi Ciutat de Barcelona de Restauració de Façanes. 2. CONTAMINACIÓ FÍSICA Y QUÍMICA La utilització de morter de calç contribueix, encara que en petita escala, a la reducció de emissions de CO2 ja que la cal en el seu cicle “fixa” el CO2 en el procés de carbonatació. La resistència dels revestiments de cal es molt significativa com demostra el estat de conservació dels esgrafiats de façana que solament ha rebut una neteja am aigua i sabó, sent els originals del 1902. Així es redueix la contaminació i producció de residus generats per manteniments periòdics dels revestiments 3. CONTAMINACIÓ EMF Intervenció en despatx i habitació del arquitecte. 4. FOMENT ECONOMIA I PATRIMONI LOCAL La investigació històrica ha permès recuperar colors “inversemblants” que son els originals i posar en valor la unicitat de la façana que ara gaudeix d’un valor afegit. Es pot dir que autoestima del seus habitants es veu millorada.

c/Girona 122 5 Punts saludables

5 Preguntes obertes

1. Reducció COV Pintures al silicat Vernissos a l’aigua 2. Il·luminació Ventilació Aprofitar al màxim la llum natural. L’estructura de la façana és la inversa de la tradicional, és a dir la proporció de forat sobre el total d ela façana és molt superior a l’habitual, les dues finestres de la sala omplen més del 60% de la façana. Les galeries que trobem sempre a la façana del pati d’illa són aquí (dignificada) al pla de façana del carrer. 3. Artesania i oficis Els esgrafiats de façana són una tradició del Modernisme que no s’hauria de perdre. En la seva restauració només es va utilitzar aigua i sabó, és a dir el que es veu fou realitzat l’any 1902 4. Recuperació dels colors naturals. En aquell moment l’oficina del gabinet del color encara estava a les beceroles. El color original es va recuperar gràcies a unes veïnes, que hi vivien des de l’any 2011, les germanes Risler van donar-me una orquidea del color que elles recordaven era la fusteria original. 5. Estudi geobiològic i Feng Shui Posteriorment es va realitzar un estudi geobiològic de l’habitatge i el despatx, per part d’Elisabet Silvestre i Mariano Bueno. També es va fer un estudi de FengShui per part de M. Rosa Pérez i Núria Escarré.

1. Colors al sol. Els colors de tons blavosos o malva, com és el cas de les persianes, són els que es degraden més ràpidament per l’acció del sol. En canvi els colors de l’esgrafiat s’han conservat més de 100 anys. 2. Il·luminació climatització L' avantatge de tenir molta llum natural al pla de façana queda dificultat perquè al ser vidres emplomats, tot i les persianes exteriors, a l’estiu no s’hi pot estar i no es pot canviar el vidre. En l’original hi havia una part coberta per porticó, però s’ha perdut. 3. Fusta exterior i pluja Les persianes de llibret al ser obertes estan exposades a la pluja, no passa res amb les lames, però el bastiment lateral ofereix a la pluja la secció de la veta d ela fusta, amb la qual cosa es deteriora relativament ràpid (90 anys les originals, veurem les actuals) 5. Estudi geobiològic i Feng Shui S’han dut a terme les prescripcions de forma escalonada amb excel·lents resultats, proporcionals al grau de compliment dels requeriments demanats per l’estudi.


TERRITORI- AUTOCONSTRUCCIÓ √ MATERIALS TRADICIONALS - PATRIMONI√ INNOVACIÓ FORMACIÓ √ LEGISLACIÓ-CERTIFICACIONS

FITXA EDIFÍCI

CATEGORIA ECONOMIA TERRITORI BAM

CRITERIS VALORACIÓ BAM ICONA-IMPACTE CULTURAL I ECONÒMIC REDUCCIÓ CONSUM RECURSOS NO RENOVABLES √ REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ QUÍMICA I FÍSICA √ REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ CEM√ REDUCCIÓ RESIDUS √ PROCÉS INTEGRAT ENTRE ACTORS FOMENT ECONOMIA I PATRIMONI LOCAL √ FOMENT BIODIVERSITAT (MICRO ACTORS)√ PROJECTE I/O GESTIÓ PARTICIPADA DADES DISPONIBLES Y EN OPEN-SOURCE PUNTUACIÓ MAX 100PT . PUNTS.: 60 DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE MEMÒRIA CONSTRUCTIVA WEB ARTICLES CONTACTE AMB AUTOR

René Electrodomèstics 5 Preguntes obertes

5 Punts saludables

1. El paper dels drapaires Gracies als drapaires vam gestionar correctament els residus de la demolició. Es això una gestió de residus controlada?

1. Materials Naturals i Biodegradables Recuperació de volums i revestiments originals ceràmics, fusta i pedra amb tractaments superficials Keim + Biofa.

2. Materials no “eco ni saludables” Un 5% de l’obra s’ha realitzat amb productes convencionals. Morters de ciment, masilles, dissolvents. La dificultat de trobar solucions ràpides davant imprevistos es la raó principal.

Protecció solar fabricats amb teixit de fils de fibres naturals biodegradables.

3. Incoherències L’exigència de projecte de resoldre el mobiliari en OSB fa que aquest s’hagi d’importar d' Alemanya. En el nostre cas tota la partida de fusteria es va realitzar en Alemanya. 4. L’usuari fa bon ús de l’edifici? Les bones practiques arquitectòniques no sempre es saben explicar bé a l’usuari que necessita d’un manual d’instruccions adequat per fer un bon ús i manteniment ¿com netejar paviments de fusta? ¿quines enceses de llum son adequades a l' intensitat lumínica? 5. Incentivar compres responsables? Incentivarem compres responsable les amb reformes respectuoses amb l’entorn i la salud? Cal reformar periòdicament un negoci?

Cablejat lliure d’halogenurs dins tubs lliures de PVC. 2. Reducció Contaminació Química Consum d’aigua purificada Neteja amb productes ecològics 3. Reducció CAM Pressa de terra inferior a 3.67ohms. Camp electromagnètic mig de 63nT 4. Estalvi i energia neta Ventiladors a sostre en lloc d’AC 70% d’estalvi en la llum Comercialització energia de fonts renovables

Comerç responsable 1. TERRITORI La rehabilitació com a eina de revitalització de les estructures físiques i socials del barri. Això també es patrimoni. La recuperació de les estructures originals "alliberades" de revestiments acumulats en el temps retorna al espai la relació original amb el lloc i la seva història. 2. CONTAMINACIÓ Ús de materials amb nul o molt baix nivell d'emissions de components orgànics volàtils. 3.FOMENT ECONOMIA LOCAL La reforma amb una visió integral entre comerç, activitat residencial i valor afegit d'un obra que permet a la activitat comercial ser integrada en un projecte integrat de comerç responsable. La rehabilitació esdevé així mostra del valor afegit d'un comerç de proximitat. 4.FOMENT BIODIVERSITAT (MICRO ACTORS) En el context de mercat globalitzat i comerç en grans centres comercials. Els empresaris i projectes de petita escala troben en la qualitat de l'atenció personalitzada la seva força. Això es aplicable tan per l'activitat econòmica com per l'activitat de l'arquitecte.


TERRITORI- AUTOCONSTRUCCIÓ√ MATERIALS TRADICIONALS-PATRIMONI √ INNOVACIÓ √ FORMACIÓ LEGISLACIÓ-CERTIFICACIONS

FITXA EDIFÍCI

CATEGORIA ECONOMIA TERRITORI BAM

CRITERIS VALORACIÓ BAM ICONA-IMPACTE CULTURAL I ECONÒMIC REDUCCIÓ CONSUM RECURSOS NO RENOVABLES √ REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ QUÍMICA I FÍSICA √ REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ CEM REDUCCIÓ RESIDUS √ PROCÉS INTEGRAT ENTRE ACTORS FOMENT ECONOMIA I PATRIMONI LOCAL√ FOMENT BIODIVERSITAT (MICRO ACTORS) √ PROJECTE I/O GESTIÓ PARTICIPADA√ DADES DISPONIBLES Y EN OPEN-SOURCE PUNTUACIÓ MAX 100PT . PUNTS ....: 50 DOCUMENTACIÓ DISPONIBLE ARTICLES CONTACTE AMB AUTOR

SpazioTransformer Re utilització Radical 1. REDUCCIÓ - NO COMSUM El 90% dels materials empleats en la reforma son materials re -utilitzats i recuperats entre els residus d'altres obres i/o son materials presents en el local re-inventats mitjançant el disseny (prestatgeries > paviments) 2. REDUCCIÓ CONTAMINACIÓ Revestiments amb cals, pintures i olis naturals. Fixacions mecàniques dels elements i grapa fixada manualment per la recuperació d'esquerdes en parets. 3.REDUCCIÓ RESIDUS En aquesta reforma els residus han sigut transformats en matèria prima i noble gràcies a l'enginy del dissenyador. 4.PATRIMONI L'eliminació de revestiments ha permès recuperar antigues pintures i donar al espai el valor afegit de la seva història que s'havia perdut amb el temps. 5. ECONOMIA LOCAL-BIODIVERSITAT La connexió del dissenyador i executor de l'obra amb el context del barri ha sigut el recurs bàsic per la recuperació de materials. 6. PARTICIPACIÓ Tota l'obra ha sigut realitzada gràcies a la participació dels amics del dissenyador. L'obra com un procés de creixement i transformació personal també

5 Punts saludables

5 Preguntes obertes

1. Reducció COV: 0 Adhesius Tota la intervenció s'ha realitzat sense utilitzar adhesius. Això no solament implica una dràstica reducció de COV si no que permet el desmuntatge dels elements de revestiment per la seva re utilització i/o reciclatge

1. Fusteria Exterior La fusteria existent es de baixa qualitat, les pèrdues energètiques son considerables. La possibilitat de recuperar fusteria de segona mà re- utilitzable es molt difícil quan no s'utilitzen mides estàndards i no hi ha gestió controlada de residus d'obra.

2. Paviment enregistrable e instal·lacions Totes les instal·lacions i els paviments son enregistrables facilitant el manteniment.

2. Il·luminació Ventilació Les lluminàries halògenes?

3. Creativitat dona valor L'aplicació del pensament creatiu es el recurs bàsic que dona valor a materials i espais residuals. L'enginy permet donar respostes de qualitat encara que la situació de mínima dotació de capital.

3. Materials S'ha empleat pigment de Thailandia per el morter de revestiment de parets. Molt probablement aquest pigment conté metalls pesats i certament no es un recurs local 4. Instal·lacions en pati d'escala La presència de ventilacions dels locals de la planta baixa, redueix considerablement la qualitat de l'espai d'accés i la qualitat de l'aire en el mateix pati.

Disseny, Arquitectura i Salud La Fàbrica del Sol  

Quin impacte té el disseny i l'arquitectura en la salut dels habitants i usuaris dels edificis? Quins materials de construcció poden ser pre...

Disseny, Arquitectura i Salud La Fàbrica del Sol  

Quin impacte té el disseny i l'arquitectura en la salut dels habitants i usuaris dels edificis? Quins materials de construcció poden ser pre...

Advertisement