Page 1

คำนำ

แฟ้ มสะสมผลงำนเล่มนีข้ ้ำพเจ้ำจัดทำขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนนำเสนอ

ข้อมู ลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะต่ำงๆ และควำมสนใจพิเศษ รวมทัง้ เกียรติบตั รที่ขำ้ พเจ้ำได้รับและกิจกรรมที่ ข้ำพเจ้ำได้เข้ำร่วม ซ่ึงทำให้ข้ำพเจ้ำเกิดควำมภำคภูมิใจ ข้ำพเจ้ำหวังว่ำแฟ้ มสะสมผลงำนเล่มนีจ้ ะทำให้ทุกท่ำนที่อ่ำนได้ เห็นถึงควำมสำมำรถโดยรวมของข้ำพเจ้ำมำกยิ่งขึน้ นำงสำววัชรำภรณ์ ขันชนะ ผู จ้ ดั ทำ


DUCATION ระดับชัน้ อนุบำลศึ กษำปี ที่ 1

โรงเรียนอนุบำลเอี่ยมสุข

ระดับชัน้ อนุบำลศึ กษำปี ที่ 2-3 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยำนนำวำ ระดับชัน้ ประถมศึ กษำปี ท่ี 1-6

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยำนนำวำ

ระดับชัน้ มัธยมศึ กษำปี ท่ี 1-6

โรงเรียนสตรีศรีสรุ โิ ยทัย


CERTIFICATES เกียรติบัตร


เข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำยธรรมะธิดำ เฉลิมพระเกียรติ


ร่วมทำโบว์เพือ่ ไว้อำลัย และนำไปแจกประชำชน


เข้ำร่วมกำรประกวดมำรยำทไทย ได้รบั รำงวัลชนะเลิศ 3 ปี ซ้ อน


เข้ำร่วมค่ำยคุณธรรม และส่งเสริม คุณธรรม 12 ประกำร


เป็น ตัวแทนให้ควำมรู้ เกีย่ วกับอวัยวะภำยในของคน กบ และปลำ รวมทัง้ สำธิตกำรผ่ำ


MY PROFILE วันที่เกิด : 5 พฤษภำคม พ.ศ.2542 อำยุ : 18 ปี สัญชำติ : ไทย เชื้อชำติ : ไทย ศำสนำ : พุ ทธ กำลังศึ กษำอยู ่ที่ระดับชัน้ มัธยมศึ กษำปี ที่ 6 สำยกำรเรียน วิทย์-คณิต

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

นำงสำววัชรำภรณ์ ขันชนะ ชื่ อเล่น : แบม 90-30859@suriyothai.ac.th 0962628809

Portfolio  
Portfolio  
Advertisement