Page 1

Tekla BIM Giải pháp BIM toàn diện cho ngành công nghiệp xây dựng

Tekla Structures là phần mềm hàng đầu về mô hình hóa thông tin công trình - BIM (Building Information Modeling) cho ngành xây dựng. Mô hình Tekla chứa đầy đủ thông tin cần thiết từ thiết kế ý tưởng, thiết kế chi tiết và gia công sản xuất đến thi công của một dự án xây dựng trong một môi trường duy nhất. Sử dụng quy trình làm việc với Tekla BIM nâng cao khả năng quản lý thông tin xây dựng bằng việc tạo ra một môi trường làm việc hợp tác trong thời gian thực cho phép chuyển đổi dữ liệu và trao đổi thông tin hiệu quả. Điều này sẽ làm giảm thời gian từ khâu bán hàng đến thi công và tránh sai sót. Tekla Structures là một giải pháp mở bao gồm các công cụ tương thích với nhiều ứng dụng khác, đảm bảo hợp tác hiệu quả cho các bộ phận khác trong một dự án.

Quy trình làm việc với Tekla Structures

Tekla BIM tích hợp và làm cho quy trình xây dựng hiệu quả hơn trong: d d d d d d d d d d

Thiết kế ý tưởng và thống kê vật liệu Kiểm tra va chạm giữa kết cấu và cơ điện Phối hợp thiết kế dựa trên mô hình Tự động xuất bản vẽ Tích hợp với các máy gia công sản xuất Hỗ trợ kho vận và chuỗi cung ứng Lập tiến độ xây dựng trực quan Theo dõi và báo cáo tiến độ thi công Tích hợp với các thiết bị khảo sát công trường Tạo ra mô hình hoàn công cho quản lý vận hành

Tích hợp kiến trúc Thiết kế sơ bộ

Tích hợp phân tích & thiết kế

Quản lý hiện trường

Bản vẽ thiết kế chung

Tiến độ lắp dựng Tích hợp gia công

Bản vẽ chế tạo và thống kê

Thiết kế chi tiết

Công nghệ của Tekla tạo ra cơ hội cho các chủ thể tham gia trong ngành công nghiệp xây dựng: Tekla Strutures là phần mềm tiên tiến nhất về BIM cung cấp môi trường 3D chính xác, linh hoạt và đầy đủ thông tin cho kỹ sư kết cấu, kỹ sư thiết kế chi tiết và nhà thầu gia công kết cấu thép, kỹ sư thiết kế chi tiết, nhà thầu sản xuất bê tông và các công ty xây dựng để chia sẻ thông tin. Mô hình Tekla với độ chính xác cao như công trình thực cho phép hiển thị trực quan và quản lý mọi dự án từ bán hàng, đấu thầu đến thực hiện dự án. Việc tích hợp một cách cởi mở dữ liệu dựa trên mô hình và các dữ liệu khác trong BIM cho phép quy trình làm việc cộng tác để đưa các thiết kế, chế tạo và các giai đoạn xây dựng đạt độ chính xác cao nhất và hoàn thành dự án theo nhóm. Tập trung việc quản lý dự án vào BIM không chỉ tăng năng suất cho mỗi giai đoạn mà còn tăng cường giá trị của mô hình hóa kết cấu xuyên suốt chuỗi giá trị của xây dựng


Tekla BIM Mang lại lợi ích cho các bên tham gia dự án

Gián đoạn và thông tin dự án thiếu chính xác dẫn đến các vấn đề trong việc hoàn thành dự án xây dựng; việc bảo toàn thông tin thông suốt và chính xác là yêu cầu cấp bách để giảm giá thành, giảm lãng phí và hoàn thành dự án đúng tiến độ. Qui trình mô hình hóa thông tin xây dựng mang lại lợi ích cho tất cả các thành phần tham gia vòng đời của một dự án xây dựng trong việc nâng cao hiệu quả tổng thể về giá, thời gian và chất lượng.

Chủ Đầu Tư

Kỹ Sư Thiết Kế:

Với giải pháp Tekla BIM các chủ đầu tư không những có được dự án với chất lượng tốt hơn mà còn kỳ vọng giảm giá thành tới 20%.

Tekla BIM chứa tất cả các thông tin để tạo ra các bản vẽ xây dựng, các bảng thống kê; việc trao đổi thông tin dự án được nhanh hơn và chính xác hơn.

Kiến Trúc Sư

Nhà Thầu Thi Công

Tekla BIM có thể trao đổi dữ liệu với các phần mềm BIM về kiến trúc như Archicad, Revit Architect cho phép kiến trúc sư có thể sáng tạo những công trình kiến trúc tuyệt vời trong khi vẫn nâng cao năng suất.

Với Tekla BIM nhà thầu có thể bàn giao tất cả các ghi chép về xây dựng của dự án và cung cấp tài nguyên phong phú cho lập kế hoạch. Tổng thầu, nhà thầu gia công kết cấu thép và nhà thầu sản xuất kết cấu bêtông đúc sẵn sẽ nhận được lợi ích từ giảm giá thành và nâng cao chất lượng.

Nhà Thầu Gia Công Sản Xuất

Quản Lý Dự Án

Nhà thầu gia công kết cấu thép và bê tông đúc sẵn có thể kết nối mô hình Tekla BIM với hệ thống máy sản xuất để tăng năng suất và giảm sai sót trong chế tạo. Tekla Structures cung cấp dữ liệu số CNC cho hầu hết các hệ thống máy gia công phổ biến như Ficep, HGG và Elematic. Tekla cũng kết nối trực tiếp với hệ thống quản lý sản xuất như Fabtrol và EliPLAN.

Lập kế hoạch lắp dựng và mô phỏng xây dựng bằng Tekla Structures 4D cho phép nhà quản lý dự án tối ưu hóa thứ tự lắp dựng và việc sử dụng các máy móc tại công trường. Mô hình Tekla BIM kết nối các thiết bị đo đạc như Trimble, làm tăng tiến độ và giảm sai sót. BIM đã trở thành công cụ chính cho việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận và các nhà thầu phụ.

Công ty TNHH HSD Việt Nam

Trô Së ChÝnh

V¨n Phßng §¹i DiÖn

Hµ Néi

Hå ChÝ Minh

Add. TÇng 1, Tßa nhµ Technosoft, KCN DÞch Väng HËu, QuËn CÇu GiÊy Tel. +84 43512 2447 Fax +84 43512 2448 Web. www.hsdvn.com.vn

Add. TÇng 6, Tßa NhµMª Linh Point Tower, 02 Ng« §øc KÕ, QuËn 1 Tel. +84 83520 3018 Fax +84 83520 2800

Tekla BIM solution  

Giải pháp Tekla BIM - Giải pháp BIM toàn diện cho ngành xây dựng Vietnam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you