Page 1

BAMBLERIJSSEI

Kt lite ntyh*e&annble

Velkommentil mssereYy


Bamblesvakreste eventyr Det er med stor gledeat vi ni har mulighetentil fl onske derevelkommentil flretsrusserevy!Timevis med blodslit er lagt ned, og mhlet som en gangbare var et lys i enden av tunellen er endelignidd. Med en fantastiskglengpfl 3z medruss,en regissoruten sidestykkeog hjelpendehender fra alie kanter har dette nfl blitt realisert.noe vi er fantastisk fornoyd med. Sfl nl er det bare i lene segtilbake, senkeskuldreneog oppleve seksmineders hardt arbeid in action. Velkommen til Russerevy! V ennlig hils en r eug sj efer Ilenny lIoftun og Julia Kaa,sa


Kjrerepublikum! Endelig er kveldenkommet hvor vi kan vise dereresultatet av 6 mnd, hard jobbing.For en fabelaktigflink gjeng!Alt av tekster og koreografihar de mekka sjal, de har til og med egetrer.ybandsom liter fabelaktig!! Dennegjengener utrolig kreative,positive,morsomme, blide og veldig glad i hverandre.Iilengerussenhar jeg kalt dem for de MA liksom bare henge,koseog klengep&hverandre og det er vel et tegn pfl at de er sammensveisa og trives godt sammen. Rer.ysjefeneHenny og Julia har gjort en kjempejobb, de har holdt et godt tak i alie trfldene og fitt ting til I gfr pfl skinner. Jonasmi ogsflnevnes.Han er den som kan sporresom ait og som alltid er blid som ei lerke, en gledesspreder. Alle dere fflr se pfl sceneni kveld er stjerner-storestjerner! Jeg vil takke hver og en for at jeg har ffltt lov til fl jobbe med dem. Reuy hils en fr a en g drny k og stoltreuyrno:rrt.&. r evg kletntil alle ft' a Ko:ri !


,*

:"' ;.

iGf;

F 3'*-,-" u


Br

ttlruet

Grotulerer Bamblerussen med fin reqy! Brotorvetbyggerut o9 blir dobbeltsd stort 80 butikker- 1100grotisp-ploss er i lopel ov 2072 Velkommen tif vdr f srste qv tre 6pningsf ester- torsdog31.moi- co IB nye butikkervil-dpne dol


Arr 1 Russedusten

Mr @l

Aktorer: Martin Tekst:fulia, Astrid

Aktorer: Marius, Robin, KM Tekst:fonas,Katrine, AnnneMari, Maria, Hilde

Apnrngssang Aktorer: Alle Tekst:Vetle,Robin, fulia, Martin

Turbanmannen Aktorer: Maja, Siri, |ulia, Silje,Robin, Martin, Kjell, Martin Tekst:Julia,Maja

Diettsang Aktorer: Maren, fulia, Henny, Ida, Silje, Karoline T e k s tM : a r e n J, o n a sH, i l d e , Katrine, Helene

Aktorer: Henny,fulia, Silje, Robin, Hilde, Emma, Ida, Chalotte Tekst:fulia, Maja, Ida, Emma, Maria, Camilla, Silje,Henny

Spelleman A k t o r e r :H e n n y f,u l i a ,M a j a , Martin Tekst:fulia

Pom poms-nummer Aktorer: Jonas,Maren, Helene,Siri, Katrine,Maria, Hilde, Ida, Karoline,Astrid Tekst:Maren, Helene

Pippi Aktorer: Henny, Ieppe Tekst:fulia, Maja, Ida, Silje, Maria, Emma, Henny

Aktorer: Ole, Helene Tekst:Helene

Unge modre

Aktorer: Hilde, Robin, fulia, M a r l . i nM , a r e n ,A n n e M a r i , K j e l lM a r t i n ,M a r c o ,M a r i a , Emma, |esper Tekst:Martin, Hilde, Katrine,Vetle,Robin, Camilla

Aktorer: |onas,Emma, Helene,Katrine, |ulia, Silje, Camilla Tekst:fulia, Henny

Utstyret

Aktorer: Emma Tekst:fulia, Maja, Emma, Henny

Ryanair

Forelska i Mullahen

Aktorer: Siri, Hilde, fonas, Anne Mari, Marlene, Katrine ++ Tekst:|onas,Helene

Emma 4 president

Integreringssangen Aktorer: |onas,Vetle, Marius, Silje,Henny,fesper, Marco Tekst:fulia, Vetle,Martin

2Ol2 - verdens undergang

Kim fong Il Aktorer: Marius, Anne Mari, Martin, Vetle,Silje, KM, OIe,Marco, Robin Tekst:fulia, Matrin

Bensinstasjonen Aktorer: Camiila,Maria, Vetle Tekst:fulia, Maren, Marra

N6' skal vi fbire Aktorer: Alle Tekst:)onas, Ole

Nyutdannet lerer Aktorer: fulia, Katrine, Hilde, Emma, Siri, Maja, Ida, Astid Tekst:Henny

OL i Brevik Aktorer: Henny,Helene, Siri Tekst:Katrine,Maren, Henny

Kjerlighetssang Aktorer: Martin Tekst:Katrine,Helene, Maren, Hilde, Camilla,Siri

True norwegian black metal Aktorer: Martin, Maria, Vetle,Marius,Robin Tekst:fulia, Henny


Am2 Bamblerussen20l2 Aktsrer: AIle Tekst:fulia Monologmonologen Aktorer: Katrine Tekst:Katrine, fonas,Hilde

Utbygging av brotorvet

Menn vs kvinner i dusjen

Aktorer: Robin,Marius Tekst:Henny

Aktorer: fesper,Ida, Siri, Martin Tekst:Skrivegruppa

Smorkrise - del2 Aktorer: Henny,fonas, Julia,Emma, Maja Tekst:Henny

Rosenknoppene Aktorer: Preben,Martin, Robin Tekst:Preben,Martin

Vaktmester

Smorkrise- del3 (Statlig smor)

Lerersketsj

Skolediss

A k t a r e r J: u l i af,o n a sM , aja, Henny,Vetle,Martin, Helene,Robin,Maren, Silje,Emma Tekst:julia

Aktorer: Henny,Maja, \/etle,Emma, Siri, Marius, Chalotte,Robin, Ida Tekst:Henny, Ole(rap)

Aktorer: Alle Tekst:Julia

Avslutningssang

Vaktmesterrap Aktorer: Henny,Maja, Vetle,Emma,Siri,Marius, Chalotte,Robin, Ida Tekst:Ole

Smorkrise - del I Aktorer: Ida, Maren, Silje Tekst:Henny

Grenlandsgeriljaen Aktorer: Astrid, Katrine, Camilla,Maria,AM, Henny,Karoline,Marius, Hilde,Siri Tekst:|ulia, Henny

Oystein Sunde Aktorer: fonas,Martin Tekst:Jonas,Andreas, Katrine,Hilde

Aktorer: Vetle,Marlene Tekst:Vetle,Henny

Dansenummerguttene Aktorer: Maja, Martin, Robin Tekst:Maja

Utro Aktorer: Vetle,Maren, Ieppe Tekst:Henny

Andenesmakt Aktorer: Maja, Henny, |ulia, Martin, Robin Tekst:Vetle,Julia,Martin, fesper

Smittesangen Aktorer: Chalotte,Emma, Marius, Katrine,AM, Silje,KM, Maria, Hilde, Marlene,Robin, Camilla, Maren, Astid, Karoline Tekst:Skrivegruppa

Aktorer: Alle Tekst:Julia,Maja, Ida

I

E

gr

ff F'

:,, N !


MENYStathelle 8-23(20)

prtx CoopPrixLangesund

Lavepriser.AlItid

7-22 (g-21 )


O

mEm&mmmm BYGGMAKKER

*frxrMA*UE,-soN ffiilll!'

iii IRtlnsTiykk*rins Tnppkvafitet I Rasktleverttil avtalttid r Fornffyelige priser


Pi trommer Ole Grinbakken PAtangenter PrebenFuglset Pi gitar Torstein VestengVala og Andreas Mela Pi bassJon Grindbakken I ir har vi anledningtil i presentereet band bestiendeav vire egne klassekamerater! Aldri har det blitt gjort noe lignendei Bamblesrussensrelyhistorie, og nettoppderfor er vi fantastiskstolteav hva vi har fitt til. Vi har tatt russensansvari russerevyentil nye hoyderog fitt til et samarbeidvi er vanvittig forrioyd med. KappellmesterOle har,med bandeti helene, stattpa dag og natt for i fi alt til i gi i hop - og jammen meg har de ikke klart det ogsi. Vi introduserermed dette har settmakan til! en ny, modereog ungdommeligsound fi rer,ryer

Pi vegne av hele revykullet: Takk skal dere ha gutter!


Takk til Atle trykkeri for formidabeltrykking og generellhjelp Bamble videregflendefor et godt samarbeidog en positiv innstilling Tom Kittilsen for design av den flotte plakatenvir Ole Odegird for presisveiledning Breviksreryen for l6n av kostymer Max Emanuelsonfor hjelp til programmet Kai Lekman for fantastiskekulisser Sykehjemmeti Brevik for lin av rekvisitter Foreldre og klassekameratersom har hjulpet til og stitt Og ikke minst en sistetakk til Pil for i ha vert en inspirasjonskilde

1!4E@i,i{'


Revysjefer HennyHoftun )uliaKaasa Instruktor Kari HansenQdegaard Aktorer |onasAakenes Martin Bruun SiljeEdvardsen Maja Egholm Maren Evensen Siri NarvestadFatnes fesperFosse PrebenFuglset Ole Kristian Grindbakken HelenePollandHalvorsen Ida Haugen Anne Mari Herfindal Maria Hjortal Henny Hoftun Kjell Martin Holth Marius Hopland Camilla BrudesethIohansen Astrid BoletteLauritsen MarleneMeinstad Robin Naas CharlotteOsnesOlsen KarolineTherkelsenOlsen JuliaKaasa Marco Peters Katrine Roland Vetle Sillerud Hilde SolesvikSkeie Emma Oren

Band Ole Kristian Grindbakken fon Even Grindbakken PrebenFuglset AndreasMela TorsteinVestengVala Lyd og lys Carl Viktor Guttormsen Tom Marius Kittilsen Mikke Melbye Myggmann Knut Kjyrkjebo @vrige KarolineAakenes SimenEik Kamilla Eriksen Anne Marie Fatnes Line Astrid Lauritsen Ida MereteMeland Philip Tangen Andrea Trovi

Bamble: Bamblerussen russerevy 2012  
Bamble: Bamblerussen russerevy 2012  

Bambles vakreste eventyr."Et lite stykke Bamble" Det er med stor glede at vi nå har muligheten til å ønske dere velkommen til årets russerev...

Advertisement