Page 1

HANSATEMPRA STYLE


ǙȜțȔȝȡ ȢȤȜșȡȦȜȤȧșȦȥȓ ȡȔ ȞȢȠȨȢȤȦ: HA N SATEMPRA STYLE. ǟȢȠȣȔȡȜȓ Hansa ȦȤȔȘȜȪȜȢȡȡȢ ȧȘșȟȓșȦ ȢȥȢȕȢș ȖȡȜȠȔȡȜș ȥȖȢȜȠ ȦșȤȠȢȥȦȔȦȔȠ, ȜȕȢ ȢȡȜ ȓȖȟȓȲȦȥȓ ȡș ȦȢȟȰȞȢ ȢȘȡȜȠ Ȝț ȢȥȡȢȖȡȯȩ ȥȢȥȦȔȖȟȓȲȭȜȩ ȞȢȠȨȢȤȦȔ Ȗ ȖȔȡȡȯȩ ȞȢȠȡȔȦȔȩ, ȡȢ Ȝ ȦșȩȡȜȫșȥȞȜ ȢȫșȡȰ ȥȟȢȚȡȯȠ ȜțȘșȟȜșȠ. ǦșȤȜȓ H A N S AT E M P R A S T Y L E - ȱȦȢ ȡȢȖȢș ȣȢȞȢȟșȡȜș ȦșȤȠȢȥȦȔȦȢȖ Șȟȓ ȖȡșȬȡșȗȢ ȠȢȡȦȔȚȔ, ȞȢȦȢȤȢș ȡș ȦȢȟȰȞȢ ȘȢȖȢȘȜȦ ȘȢ ȥȢȖșȤȬșȡȥȦȖȔ "ȧȠȡȧȲ" ȦșȩȡȜȞȧ Hansa, ȡȢ Ȝ, ȣȤșȚȘș ȖȥșȗȢ, ȧȥȦȔȡȔȖȟȜȖȔșȦ ȡȢȖȯș ȥȦȔȡȘȔȤȦȯ ȘȜțȔȝȡȔ.

ǙȜȔȠșȦȤ ȞȢȤȣȧȥȔ H A N S AT E M P R A S T Y L E ȥȢȥȦȔȖȟȓșȦ ȖȥșȗȢ 48 ȠȠ. ǟȢȠȣȔȞȦȡȔȓ ȨȢȤȠȔ ȡș ȦȢȟȰȞȢ ȱȟșȗȔȡȦȡȔ, ȢȡȔ ȜȠșșȦ Ȝ ȥȢȖșȤȬșȡȡȢ ȞȢȡȞȤșȦȡȯș ȣȤȔȞȦȜȫșȥȞȜș ȣȤșȜȠȧȭșȥȦȖȔ: ȗȢȤȓȫȔȓ ȖȢȘȔ ȣȤȢȩȢȘȜȦ ȦȔȞȢȝ ȞȢȤȢȦȞȜȝ ȣȧȦȰ, ȫȦȢ ȡȔȗȤșȖȔȡȜș ȠșȦȔȟȟȜȫșȥȞȢȗȢ ȞȢȤȣȧȥȔ ȜȥȞȟȲȫȔșȦȥȓ. ǬȦȢ, Ȗ ȥȖȢȲ ȢȫșȤșȘȰ țȔȭȜȭȔșȦ ȢȦ ȡșȣȤȜȓȦȡȯȩ ȥȲȤȣȤȜțȢȖ ȣȤȜ ȞȔȥȔȡȜȜ ȣȢȖșȤȩȡȢȥȦșȝ. ǧșȠȣșȤȔȦȧȤȡȔȓ ȬȞȔȟȔ ȤȔȥȣȢȟȢȚșȡȔ ȡȔ ȞȢȡȦȧȤș ȤȧȫȞȜ Ȝ Șȟȓ ȡȔȜȕȢȟȰȬșȗȢ ȞȢȠȨȢȤȦȔ ȠȢȚșȦ ȕȯȦȰ ȣȤșȘȧȥȦȔȡȢȖȟșȡȔ ȡȔ ȣȤȜȓȦȡȯȩ 38°C. ǨȥȦȔȡȔȖȟȜȖȔșȠȔȓ ȨȧȡȞȪȜȓ "Dzǟǣ" ȣȢȠȢȗȔșȦ ȥȢȞȤȔȦȜȦȰ ȤȔȥȩȢȘ ȖȢȘȯ ȡȔ 50%.


ǦȦȜȟȰȡȯȝ ȥȣȧȦȡȜȞ: H A NS ATEMPR A STYLE. ǣȦȟȜȫȜȦșȟȰȡȯȠȜ ȫșȤȦȔȠȜ ȥșȤȜȜ H A N S AT E M P R A S T Y L E ȓȖȟȓȲȦȥȓ ȧȡȜȞȔȟȰȡȢș ȥȢȫșȦȔȡȜș ȪȜȟȜȡȘȤȜȫșȥȞȢȝ Ȝ ȞȖȔȘȤȔȦȡȢȝ ȨȢȤȠ Ȝ ȣȢȟȧȫȔșȠȯȝ ȦȔȞȜȠ ȢȕȤȔțȢȠ șș ȩȔȤȔȞȦșȤȡȯȝ ȣȤȢȨȜȟȰ. ǙȢȠȜȡȜȤȧȲȭȜȠȜ ȓȖȟȓȲȦȥȓ ȗȟȔȘȞȜș ȣȢȖșȤȩȡȢȥȦȜ, ȫșȦȞȢ Ȝ ȗȔȤȠȢȡȜȫȡȢ ȣșȤșȦșȞȔȲȭȜș ȘȤȧȗ Ȗ ȘȤȧȗȔ. ǤȤȢȥȦȯș, ȡȢ Ȗ ȦȢ Țș ȖȤșȠȓ ȧȘȜȖȜȦșȟȰȡȢ ȢȦȫșȦȟȜȖȯș ȞȢȡȦȧȤȯ ȥȢȢȦȖșȦȥȦȖȧȲȦ ȥȦȜȟȜȥȦȜȞș ȥȢȖȤșȠșȡȡȯȩ ȖȔȡȡȯȩ.

Ǘ ȣȟȢȥȞȢȠ, ȖȯȣȢȟȡșȡȡȢȠ Ȗ ȞȧȕȜȫșȥȞȢȠ ȘȜțȔȝȡș ȜțȟȜȖș Șȟȓ ȖȔȡȡȯ ȥȣȤȓȦȔȡ ȢȤȗȔȡȜȫȡȢ ȖȥȦȤȢșȡȡȯȝ ȤȔțȕȤȯțȗȜȖȔȦșȟȰ. ǤȤȜ ȣȢȠȢȭȜ ȤȧȫȞȜ ȣȢȘȔȫȔ ȖȢȘȯ ȣșȤșȞȟȲȫȔșȦȥȓ ȥ ȖȔȡȡȯ ȡȔ ȤȧȫȡȢȝ ȘȧȬ.

Ǘ ȞȔȫșȥȦȖș ȣȤȜȠșȤȔ: ǧșȤȠȢȥȦȔȦ Șȟȓ ȘȧȬȔ H A N S AT E M P R A S T Y L E ȣȤșȘȟȔȗȔșȦȥȓ ȦȔȞȚș Ȝ ȥ ȧȥȦȔȡȢȖȟșȡȡȢȝ ȘȧȬșȖȢȝ ȥȜȥȦșȠȢȝ. ǦȜȥȦșȠȔ ȓȖȟȓșȦȥȓ ȣȢȖȢȤȢȦȡȢȝ, ȫȦȢ ȣȢțȖȢȟȓșȦ ȣȤȢȜțȖȢȘȜȦȰ șș ȧȥȦȔȡȢȖȞȧ Ȝ ȣȢȘ ȥȞȔȦȔȠȜ ȞȤȯȬȜ. ǤșȤșȞȟȲȫșȡȜș ȣȢȘȔȫȜ ȖȢȘȯ ȥ ȤȧȫȡȢȗȢ ȘȧȬȔ ȡȔ ȖșȤȩȡȜȝ ȖȥȦȤȢșȡȢ Ȗ ȤȧȫȞȧ.

ǖȟȔȗȢȘȔȤȓ ȧȡȜȖșȤȥȔȟȰȡȢȠȧ, ȡș țȔȖȜȥȓȭșȠȧ ȢȦ ȥșȤȜȜ ȘȜțȔȝȡȧ, ȤȔțȟȜȫȡȯș ȦșȤȠȢȥȦȔȦȯ ȗȔȤȠȢȡȜȫȡȢ ȖȣȜȥȯȖȔȲȦȥȓ Ȗ ȣȤȔȞȦȜȫșȥȞȜ ȟȲȕȯș ȜȡȦșȤȰșȤȡȯș ȤșȬșȡȜȓ Șȟȓ ȖȔȡȡȯȩ ȞȢȠȡȔȦ – ȞȔȞ Ȗ ȫȔȥȦȡȯȩ, ȦȔȞ Ȝ Ȗ ȢȕȭșȥȦȖșȡȡȯȩ ȠșȥȦȔȩ.


H A N S AT E M P R A STYLE ǝȡȨȢȤȠȔȪȜȓ Ȣ ȣȤȢȘȧȞȦș

ǧșȤȠȢȥȦȔȦ

H A N S AT E M P R A S T Y L E ǧșȤȠȢȥȦȔȦ Șȟȓ ȘȧȬȔ 5841 0101 ȩȤȢȠ

H A N S AT E M P R A S T Y L E ǧșȤȠȢȥȦȔȦ Șȟȓ ȖȔȡȡȯ 5844 2101 ȩȤȢȠ

IMPRESSUM ǝțȘȔȦșȟȰ: Hansa Metallwerke AG, Stuttgart · Sigmaringer Str. 107 · 70567 Stuttgart · ǧșȟ.: +49 711 1614 0 · ǩȔȞȥ: +49 711 1614 368 · info@hansa.de · www.hansa.com Ǘȥș ȣȤȔȖȔ țȔȭȜȭșȡȯ. ǤșȤșȣșȫȔȦȞȔ ȥȦȔȦșȝ ȖȢțȠȢȚȡȔ ȦȢȟȰȞȢ ȥ ȣȜȥȰȠșȡȡȢȗȢ ȤȔțȤșȬșȡȜȓ ȞȢȠȣȔȡȜȜ Hansa Ȝ ȥ ȦȢȫȡȯȠ ȧȞȔțȔȡȜșȠ ȜȥȦȢȫȡȜȞȔ. ǡȯ ȢȥȦȔȖȟȓșȠ țȔ ȥȢȕȢȝ ȣȤȔȖȢ ȡȔ ȖȡșȥșȡȜș ȦșȩȡȜȫșȥȞȜȩ ȜțȠșȡșȡȜȝ Ȝ ȜțȠșȡșȡȜȓ Ȗ ȜȥȣȢȟȡșȡȜȜ ȣȤȢȘȧȞȦȢȖ. ǗȢțȠȢȚȡȯ ȢȦȞȟȢȡșȡȜȓ Ȗ ȢȦȦșȡȞș ȪȖșȦȔ, ȥȖȓțȔȡȡȯș ȥ ȣȤȢȪșȥȥȢȠ ȦȜȣȢȗȤȔȨȥȞȢȝ ȣșȫȔȦȜ. ǤȤȢȗȤȔȠȠȡȯș Ȝ ȦșȩȡȜȫșȥȞȜș ȜțȠșȡșȡȜȓ ȡș ȜȥȞȟȲȫșȡȯ, ȢȦȥȧȦȥȦȖȜș ȢȬȜȕȢȞ ȡș ȗȔȤȔȡȦȜȤȧșȦȥȓ.

www.hansa-russia.ru

099 4392 920 0309 ǢȔȣșȫȔȦȔȡȢ Ȗ ǥȢȥȥȜȜ. ǝțȠșȡșȡȜȓ ȠȢȗȧȦ ȕȯȦȰ Ȗȡșȥșȡȯ ȕșț ȣȤșȘȖȔȤȜȦșȟȰȡȢȗȢ ȧȖșȘȢȠȟșȡȜȓ

H A N S AT E M P R A S T Y L E ǧșȤȠȢȥȦȔȦ Șȟȓ ȘȧȬȔ ȥ ȣȤȜȥȢșȘȜȡșȡȡȢȝ ȘȧȬșȖȢȝ ȥȜȥȦșȠȢȝ 5842 9103 ȩȤȢȠ

hansatemprastyle  
hansatemprastyle  

HANSATEMPRA STYLE HANSATEMPRA STYLE 48 . , : , ., . 38°C. "" 50%. Hansa , , . HANSATEMPRA STYLE - , "" Hansa, , ,. , , – ,....