Page 1

19

สั ปดาห์ ที่ 1 ใบเตรียมการสอน เวลา 2 คาบ หน่ วยที่ 1 หน่ วยการวัด ชื่อบทเรียน 1.1 ระบบของหน่วยการวัด จุดประสงค์ การสอน 1.1 เข้าใจระบบของหน่วยการวัดได้ถูกต้อง 1.1.1 บอกประเภทของหน่วยการวัดได้ถูกต้อง 1.1.2 บอกความหมายของคำาอุปสรรคได้ถูกต้อง 1.1.3 เปลี่ยนหน่วยวัดให้อยูใ่ นรู ปของคำาอุปสรรคได้ถูกต้อง

รหัสวิชา 2101-2113 4 คาบ


20

สั ปดาห์ ที่ 1 รหัสวิชา 2101-2113 วิชา คณิตศาสตร์ ช่างยนต์ เวลา 2 คาบ หน่ วยที่ 1 หน่ วยการวัด

1. กระดานดำา 6. โต๊ะเรี ยน 2. Projector Screen 7. บอร์ ดติดประกาศ 3. เครื่ องฉายแผ่นใส 8. หน้าต่าง 4. โต๊ะวางเครื่ องฉายแผ่นใส 9. ประตู 5. โต๊ะอาจารย์

ผังการใช้ ห้องเรียน หน้ า 1-1


21

สั ปดาห์ ที่ 1 รหัสวิชา 2101-2113 วิชา คณิตศาสตร์ ช่างยนต์ เวลา 2 คาบ หน่ วยที่ 1 หน่ วยการวัด

ระบบของหน่ วยการวัด 1. ประเภทของหน่วยการวัด 2. ความหมายของคำาอุปสรรค 3. การเปลี่ยนหน่วยวัดให้อยูใ่ นรู ปของคำาอุปสรรค

ผังการใช้ กระดาน หน้ า 1-1


22

สั ปดาห์ ที่ 1 รหัสวิชา 2101-2113 วิชา คณิตศาสตร์ ช่างยนต์ เวลา 2 คาบ หน่ วยที่ 1 หน่ วยการวัด 1. สื่ อของจริง 1.ไม้บรรทัด 2. สายวัด 3. ตลับเมตร 2. สื่ อ PowerPoint 3. อุปกรณ์ อนื่ ๆ 1. ปากกาเขียนไวท์บอร์ด 2. กระดานไวท์บอร์ด 3. แปลงลบกระดาน 4. Notebook 5. Projector 6. จอรับภาพ 4. เอกสาร 1. ใบเนื้อหา 2. ใบแบบฝึ กหัด 3. ใบเฉลยแบบฝึ กหัด

สื่ อการสอน หน้ า 1-1


23

ตารางปฏิบัติการสอน


24

1.ขั้นนำาเข้ าสู่ บทเรียน (Motivation) สาระจุดวิประสงค์ ธีการนำากเข้ารเรีาสูย่ บนรูทเรี ้ ยน

จำานวน 5 นาที อุปกรณ์ สื่ อ กิจกรรมผู้เรียน วิธีสอน / กิจกรรมครู

ขั้นตอน M

เวลา 5 นาที

I

80 นาที

A

25 นาที

ให้ทาำ แบบฝึ กหัด

ฟังการอธิ บายซัก PowerPo ถาม ตอบคำาถาม และออก ใบเนื้อห ไปแสดง วิธีทาำ หน้าชั้น เรี ยน ทำาแบบฝึ กหัด ใบแบบฝึ

P

10 นาที

เฉลยแบบฝึ กหัด

ตรวจแบบฝึ กหัด

คำ1.1 าถาม ครู ถามนักเรี ยนวยการวั เกี่ยวกับดได้ การวั เข้า:ใจระบบของหน่ ถูกดต้โดยใช้ อง ไม้บ1.1.1 รรทัดบอกประเภทของหน่ สายวัด และตลับเมตร มาให้ดนได้ กั เรี ยน วยการวั ดู แล้วถามถึ ของอุปกรณ์การวัด ถูกงต้ประโยชน์ อง แต่ล1.1.2 ะชนิดบอกความหมายของคำาอุปสรรคได้ ถูกต้อง 1.1.3 เปลี่ยนหน่วยวัดให้อยูใ่ นรู ปของคำา ปสรรคได้ ถูกต้อง ตถุ สามารถ แนวทางคำาอุตอบ : รู้ความยาวของวั คำานวณและออกแบบชิ้นงานได้ตามค่าที่กาำ หนด

ของจริ ครูงถามนักเรี ยน บรรทั ด เกี่ยวกั- บไม้การวั ดโดยใช้ - สายวั ด ด และ ไม้บรรทั ด สายวั - ตลับมาให้ เมตรนกั เรี ยนดู ตลับเมตร แล้วถามถึงประโยชน์ของ อุปกรณ์การวัดแต่ละชนิด

อธิ บายเนื้อหา ถามตอบ และแสดงวิธีทาำ

สื่ อการส นักเรี ยนตอบคำาถาม ไม้บร เกี่ยวกับประโยชน์ของ สายวัด แล อุปกรณ์การวัดแต่ละชนิด ตลับเมตร

ใบเฉลยแ ฝึ กหัด


25

2.ขั้นการสอนเนือ้ หา (Information)

จำานวน 80 นาที เนือ้ หาสาระ

ระบบของหน่ วยการวัด 1. หน่ วยการวัด ในอดีตระบบของหน่วยวัดมาตรฐานที่ใช้สาำ หรับแสดงปริ มาณของสิ่ งต่าง ๆ นั้น มีอยู่ 2 ระบบ คือ ระบบเมตริ ก และอังกฤษ ตารางที่ 1.1 แสดงตัวอย่างหน่วยวัดในระบบเมตริ ก ปริมาณ หน่ วยวัด ความยาว เมตร พื้นที่ ตารางเมตร มวล กิโลกรัม เวลา วินาที

สั ญลักษณ์ m m2 kg S

ตารางที่ 1.2 แสดงตัวอย่างหน่วยวัดในระบบอังกฤษ ปริมาณ หน่ วยวัด ความยาว ฟุต พื้นที่ ตารางฟุต มวล ปอนด์ เวลา วินาที

สั ญลักษณ์ Ft Ft2 Lb S

แต่ท้ งั สองระบบนี้มีชื่อหน่วยวัดปริ มาณต่างกัน ทำาให้ไม่สะดวกในการใช้งาน ดังนั้นจึง ได้พฒั นาหน่วยวัดปริ มาณต่าง ๆ ขึ้นใหม่เรี ยกว่า International Systems of Units หรื อ เรี ยกว่า SI – Unit หน่วยวัดพื้นฐานของระบบเอสไอ (SI – Unit) ที่นิยมใช้เป็ นมาตรฐานสากลทัว่ โลก โดย หน่วยวัดพื้นฐานของระบบเอสไอ (SI-Unit) มี 7 หน่วย คือ


26

2.ขั้นการสอนเนือ้ หา (Information)

จำานวน 80 นาที เนือ้ หาสาระ

ตารางที่ 1.3 แสดงหน่วยวัดพื้นฐานของระบบเอสไอ ปริมาณ หน่ วยวัด ความยาว เมตร มวล กิโลกรัม เวลา วินาที กระแสไฟฟ้ า แอมแปร์ อุณหภูมิ เคลวิน ปริ มาณของสสาร โมล ความเข้มของการส่องสว่าง แคนเดลา

สั ญลักษณ์ m kg S A K Mol cd

นอกจากนั้นยังมีหน่วยวัดอื่น ๆ อีก เช่น หน่วยวัดของแรง งาน พลังงาน กำาลัง ปริ มาตร ความดัน เป็ นต้น ตารางที่ 1.4 แสดงหน่วยวัดของระบบเอสไอ (SI-Unit) อื่นๆ ปริมาณ หน่ วยวัด สั ญลักษณ์ สู ตร แรง นิวตัน N Kg.m/s2 งาน พลังงาน จูล J N.m ปริ มาณความร้อน ปริ มาตร ลูกบาศก์เมตร M3 3 ลิตร L 1000 cm = 0.1 m3 กำาลังงาน วัตต์ W J/s = N.m/s แรงบิด นิวตัน-เมตร N.m ความดัน ปาสคาล Pa N/m2


27

2.ขั้นการสอนเนือ้ หา (Information)

จำานวน 80 นาที เนือ้ หาสาระ

2. คำาอุปสรรค คำาอุปสรรค คือ คำาที่ใช้ใส่ นาำ หน้าหน่วยการวัดปริ มาณต่างๆ ซึ่งจะใช้ในกรณี ที่ค่าที่ได้ จากการวัดมีค่ามากหรื อน้อยเกินไป เช่น การวัดความยาวของระยะทางได้ 100,000 เมตร สามารถ เขียนได้เป็ น 100 กิโลเมตร คำาว่า “กิโล” ก็คือคำาอุปสรรคที่ใช้นาำ หน้าหน่วยวัดนัน่ เอง ตารางที่ 1.5 แสดงชื่อ สัญลักษณ์ และตัวคูณของคำาอุปสรรค ชื่อคำาอุปสรรค สัญลักษณ์ ตัวคูณ พิโก p 10- 12 เนโน n 10- 9 ไมโคร 10- 6 µ มิลลิ m 10- 3 เซนติ c 10- 2 เดซิ d 10- 1 เดกะ da 101 เฮกโต h 102 กิโล k 103 เมกะ M 106 กิกะ G 109 เทอรา T 1012

ตัวอย่ าง 1 pN = 10- 12 N 1 nN = 10- 9 N 1 µN = 10- 6 N 1 mN = 10- 3 N 1 cN = 10- 2 N 1 dN = 10- 1 N 1 daN = 101 N 1 hN = 102 N 1 kN = 103 N 1 MN = 106 N 1 GN = 109 N 1 TN = 1012 N


28

2.ขั้นการสอนเนือ้ หา (Information)

จำานวน 80 นาที เนือ้ หาสาระ

ตัวอย่างที่ 1.1 การเปลี่ยนหน่วยให้อยูใ่ นรู ปของคำาอุปสรรค 1. 15000 w. ให้มีหน่วยเป็ น kw. 2. 0.003 m. ให้มีหน่วยเป็ น mm. 3. 360000 N. ให้มีหน่วยเป็ น MN. 4. 0.005 mm. ให้มีหน่วยเป็ น m. 5. 82 x 109 J. ให้มีหน่วยเป็ น GJ 1. 15000 w. ให้มีหน่วยเป็ น kw. วิธีทาำ 1000 w. = 1 kw. 15000 w. = 1kw .x 15000 w . 1000 w .

= 15 kw. 2.

0.003 m. ให้มีหน่วยเป็ น mm. วิธีทาำ 1 m. = 1000 mm. 0.003 m. = 1000 mm .x 0 . 003 m . 1m .

= 3 mm. 3.

360000 N. ให้มีหน่วยเป็ น MN. วิธีทาำ 106 N. = 1 MN. 360000 N. = 1MN .x 360000 N . 1000000 N .

= 0.36 MN.


29

2.ขั้นการสอนเนือ้ หา (Information)

จำานวน 80 นาที เนือ้ หาสาระ

4. 0.005 mm. ให้มีหน่วยเป็ น m. วิธีทาำ 1 mm. = 1000 µm. x 0 . 005 mm . 0.005 mm. = 1000 µm1.mm . = 5 µm. 5. 82 x 109 J. ให้มีหน่วยเป็ น GJ. วิธีทาำ 109 J. = 1 GJ. 82 x 109 J. = 1GJx 82 x 10 9 J . 10 9 J .

= 82 GJ.


30

3. ขั้นประยุกต์ ขั้นพยายาม (Application) แบบฝึ กหัด / กิจกรรม

จำานวน 25 นาที

ตอนที่ 1 จงเติมคำาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. ระบบหน่วยการวัดมีท้ งั หมด 3 ระบบ 1. 2. 3. 2. Si-Units ย่อมาจากคำาว่า 3. ระบบที่ใช้กนั ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เป็ น คือ 4. ในระบบอังกฤษ ชื่อหน่วยเป็ น ฟุต สัญลักษณ์ คือ 5 แรง ในระบบอังกฤษมีหน่วยเป็ น สัญลักษณ์ คือ 6. สัญญาลักษณ์ S มีชื่อหน่วยเป็ น 7. ระยะทาง ในระบบเมตริ กมีชื่อหน่วยเป็ น สัญลักษณ์ คือ 8. เวลาในระบบเมตริ ก มีหน่วยเป็ น สัญญาลักษณ์ คือ 9. กิโลกรัม มีสญ ั ลักษณ์เป็ น 10. ระบบที่ใช้กน ั ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เป็ น คือ

ตอนที่ 2 จงเติมคำาที่ถูกต้องลงในตาราง ระบบเอสไอ ปริมาณ หน่ วยวัด 1. แรง 2. กำาลังงาน 3. แรงบิด 4. ความดัน

สั ญลักษณ์

สู ตร


31

3. ขั้นประยุกต์ ขั้นพยายาม (Application) แบบฝึ กหัด / กิจกรรม

จำานวน 25 นาที

ตอนที่ 3 1. จงอธิ บายความหมายของ “คำาอุปสรรค” ..................................................................................................................................................... ..... ..................................................................................................................................................... ..... ..................................................................................................................................................... ..... ..................................................................................................................................................... ..... ..................................................................................................................................................... .....

2. จงเปลี่ยนหน่ วยให้อยูใ่ นรู ปของคำาอุปสรรค

1) 50 w. ให้มีหน่วยเป็ น kw. วิธทำา ............................................................................................................................................ ………………………………………………………………………………………………..…..… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

2) 0.023 m. ให้มีหน่วยเป็ น mm. วิธีทาำ ............................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………..…..… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………


32

4. ขั้นวัดผล ขั้นสำ าเร็จผล (Progress) เฉลยแบบฝึ กหัด / ตรวจกิจกรรม

จำานวน 10 นาที

ตอนที่ 1 จงเติมคำาตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. ระบบหน่วยการวัดมีท้ งั หมด 3 ระบบ 1. ระบบอังกฤษ 2. ระบบเมตริ ก 3. ระบบ Si Unit 2. Si-Units ย่อมาจากคำาว่า International Systems of Unita 3. ระบบที่ใช้กนั ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เป็ น คือ ระบบเอสไอ 4. ในระบบอังกฤษ ชื่อหน่วยเป็ น ฟุต สัญลักษณ์คือ Ft 5 แรง ในระบบอังกฤษมีหน่วยเป็ น ปอนด์ สัญลักษณ์คือ Lb 6. สัญญาลักษณ์ S มีชื่อหน่วยเป็ น วินาที 7. ระยะทาง ในระบบเมตริ กมีชื่อหน่วยเป็ น เมตร สัญลักษณ์ คือ M 8. เวลาในระบบเมตริ ก มีหน่วยเป็ น วินาที สัญญาลักษณ์ คือ s 9. กิโลกรัม มีสญ ั ลักษณ์เป็ น kg 10. ระบบที่ใช้กนั ส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เป็ น คือ ระบบเอสไอ

ตอนที่ 2 จงเติมคำาที่ถูกต้องลงในตาราง ปริมาณ หน่ วยวัด นิวตัน 1. แรง วัตต์ 2. กำาลังงาน นิวตัน – เมตร 3. แรงบิด ปาสคาล 4. ความดัน

สั ญลักษณ์ N W N. m Pa

สูตร Kg.m/s2 J/s = N.m/s N/m2


33

4. ขั้นวัดผล ขั้นสำ าเร็จผล (Progress) เฉลยแบบฝึ กหัด / ตรวจกิจกรรม

จำานวน 10 นาที

ตอนที่ 3 1. จงอธิ บายความหมายของ “คำาอุปสรรค” ตอบ คำาอุปสรรค คือ คำาที่ใช้ใส่นาำ หน้าหน่วยการวัดปริ มาณต่าง ๆ ซึ่งจะใช้ในกรณี ที่ค่าที่ได้ จากการวัดมีค่ามากหรื อน้อยเกินไป เช่น การวัดความยาวของระยะทางได้ 100,000 เมตร สามารถ เขียนได้เป็ น 100 กิโลเมตร คำาว่า “กิโล” คือคำาอุปสรรคที่ใช้นาำ หน้าหน่วยวัดนัน่ เอง

2. จงเปลี่ยนหน่วยให้อยูใ่ นรู ปของคำาอุปสรรค 1) 50 w. ให้มีหน่วยเป็ น kw. วิธีทาำ 1000 w. = 1 kw. 50 w. = 1kw.x50 w. 1000 w. = 0.05 kw. 2) 0.023 m. ให้มีหน่วยเป็ น mm. วิธีทาำ 1 m. = 1000 mm. 0.023 m. = 1000mm.x0.023m. 1m. = 23 mm.


34

วิธีสอนและกิจกรรม สอนด้วยวิธีการบรรยายและถามตอบ วิทยา ดีวนุ่ , อัคครัตน์ พูลกระจ่าง. คณิตศาสตร์ ช่างยนต์ . กรุ งเทพฯ : สำานักพิมพ์ศนู ย์ส่งเสริ มอาชีวะ, 2546 เอกสารอ้ างอิง วีระศักดิ์ มะโนน้อม. คณิตศาสตร์ ช่างยนต์ . กรุ งเทพฯ : สำานักพิมพ์เอมพันธ์, 2548 1. ใบเนื้อหา เอกสารประกอบ 2. ใบแบบฝึ กหัด 3. ใบเฉลยแบบฝึ กหัด

สื่ อการสอน

โสตทัศนวัสดุ

งานทีม่ อบหมาย ทำาการบ้านแบบฝึ กหัดท้ายบท

การวัดผล - ถาม-ตอบ - ทำาแบบฝึ กหัดท้ายบท

1. สื่ อของจริง 1.ไม้บรรทัด 2. สายวัด 3. ตลับเมตร 2. สื่ อ PowerPoint 3. อุปกรณ์ อนื่ ๆ 1. ปากกาเขียนไวท์บอร์ ด 2. กระดานไวท์บอร์ ด 3. แปลงลบกระดาน 4. Notebook 5. Projector 6. จอรับภาพ


35

การเรียนการสอน ปัญหา …………………………… …………………………… …………………………… …………………………. …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

บันทึกหลังการสอน การแก้ ปัญหา …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… …………………………. …………………………… …………………………… …………………………… ……………………………

ผลทีจ่ ะได้ รับ ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………. ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ………………………

ลงชื่อ...................................................อาจารย์ ผ้สู อน วันที่…………………………………. สรุปผลทีไ่ ด้ จากการแก้ ปัญหา ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ...................................................................................................................................... ลงชื่อ...................................................อาจารย์ ผ้สู รุปผล วันที่………………………………….


36

ความคิดเห็นอาจารย์ พเี่ ลีย้ ง

ลงชื่อ................................................... (.......................................................) วัน ที่……………………………… ความคิดเห็นอาจารย์ นิเทศน์

ที่………………………………

ลงชื่อ................................................... (.......................................................) วัน

สัปดาห์ที่ 1  
สัปดาห์ที่ 1  

1.1 1 4 2 1 1-1 2101-2113 1 1 19 2101-2113 20 1 1-1 1 1-1 2101-2113 2 1 21 1. 1. 2. 3. 3. 1. 2. 3....