Page 1

‹—®¤µ¥°°„Á¨…š¸É ×/ÓÖÖÕ Ù  Á¤¬µ¥œ  ¡.«.ÓÖÖÕ     Á¦º°É Š …°Á¦¸¥œÁ·¦nª¤Šµœ   Á¦¸¥œ   Á‡¦º°…nµ¥—oµœ¡¨´ŠŠµœÂ¨³„µ¦Áž¨¸¥É œÂž¨Š­£µ¡£¼¤°· µ„µ« ­·ŠÉ š¸­É Šn ¤µ—oª¥  „ε®œ—„µ¦ŠµœÁ­ªœµ     Ĝ®oªŠš¸‡É ªµ¤¤´ ɜ‡ŠšµŠ¡¨´ŠŠµœÁžÈœªµ¦³­Îµ‡´šµŠ­´Š‡¤Â¨³„µ¦Á¤º°Š¦´“µ¨Â¨³®œnª¥Šµœš¸¦É ´ Ÿ·—°—oµœ¡¨´ŠŠµœ ŗo„µÎ ®œ—Ä®o¤„¸ µ¦Ÿ¨·˜Å¢¢oµ‹µ„®¨nŠÁº°Ê Á¡¨·Šš¸®É ¨µ„®¨µ¥…¹œÊ ¦ª¤™¹ŠÃ¦ŠÅ¢¢oµœ·ªÁ‡¨¸¥¦r¨³Ã¦ŠÅ¢¢oµ™nµœ®·œ£µ¥Ä˜o Ÿœ¡´•œµ„ε¨´ŠŸ¨·˜Å¢¢oµ¡.«.  ÓÖÖÔ-ÓÖØÔ( PDP2010)  °¥nµŠÅ¦„È—„¸ µ¦„ε®œ—œÃ¥µ¥Â¨³ªµŠÂŸœ¡¨´ŠŠµœš¸É ´ œ´ ¤¸‡ªµ¤šoµšµ¥Å¤nÁ¡¸¥ŠÂ˜n„µ¦™„Á™¸¥ŠÁ¦º°É Š‡ªµ¤¤´ ɜ‡ŠšµŠ¡¨´ŠŠµœ®µ„¦ª¤™¹Š‡ªµ¤¥»˜›· ¦¦¤šµŠ Ÿnµœ¤µ™¹Šž‹‹» ­´Š‡¤Â¨³‡ªµ¤¥´ Ɋ¥ºœšµŠ­·ŠÉ ª—¨o°¤°¸„—oª¥  ¤¸°»˜´ £· ¥´ ¦oµ¥Â¦Š®¨µ¥‡¦´ŠÄœž¦³ª´ Ê ˜«· µ­˜¦r…°Š°»˜­µ®„¦¦¤œ·ªÁ‡¨¸¥¦rš¸É o Ÿnµœ¤µÁnœæŠÅ¢¢µœ·ªÁ‡¨¸¥¦rœÁ„µ³š¦¸Å¤¨rĜ¦´“Á¡œŽ·¨ÁªÁœ¸¥­®¦´“°Á¤¦·„µĜž¸ÓÖÓÓæŠÅ¢¢oµœ·ªÁ‡¨¸¥¦ršÁ¸É °¦r ܝ·¨¥¼Á‡¦œÄœž¸ÓÖÓÚ¨³ª·„§˜š¸ÁÉ „·—…¹œÊ š¸ÃÉ ¦ŠÅ¢¢oµœ·ªÁ‡¨¸¥¦r¢¼„¼ ¤· ³Äœ…–³œºÊŗo¥ÊµÎ Á˜º°œÄ®oÁ®Èœ™¹Š‡ªµ¤Á­¸¥É Šš¸É  ŠÁ¦oœ…°Š¡¨´ŠŠµœœ·ªÁ‡¨¸¥¦rŽŠ¹É ÁžÈœ¡¨´ŠŠµœš¸­É „ž¦„¤¸¦µ‡µÂ¡ŠÂ¨³ÁžÈœ°´œ˜¦µ¥     ÁœºÉ°ŠÄœª´œ‡¦¦°ÓÖž¸®µ¥œ³£´¥œ·ªÁ‡¨¸¥¦ršÁ¸É °¦rܝ·¨Äœž¸ÓÖÖÕ­™µ´œª·‹¥´ ­´Š‡¤‹»¯µ¨Š„¦–r¤®µª·š¥µ¨´¥ ¨³„¦¸œ¡¸Ž‹¹ŠÅ—o‹—´ „·‹„¦¦¤Á¡ºÉ°¦Îµ¨¹„¨³Á˜º°œ­˜·­Š´ ‡¤Åš¥Ä®o¡‹· µ¦–µ°—¸˜£µ¡Â¨³¤°Š°œµ‡˜¡¨´ŠŠµœ—oª¥ª·­¥´ š´«œr Ä®¤n¨³Ä‡¦n…°Á¦¸¥œÁ·šnµœÁ…oµ¦nª¤Šµœ„µ¦‹´—Áªš¸­µ›µ¦–³Á¦º°É Š"ª· „§˜¢¼„¼ · ¤³Â¨³°œµ‡˜¡¨´ŠŠµœš¸É¥ ´ Ɋ¥ºœÄœ ­´Š‡¤Åš¥Äœªµ¦³‡¦¦°ÓÖž¸ ®µ¥œ³£´¥Á°¦rܝ· ¨"  Äœª´œ°´Š‡µ¦š¸ÉÓ×Á¤¬µ¥œÓÖÖÕ  Áª¨µÒÓ.ÔÑÒ×.ÕÖ  œ.  –®o°ŠÒÑÖ°µ‡µ¦¤®µ‹»¯µ¨Š„¦–r ‹»¯µ¨Š„¦–r ¤®µª· š¥µ¨´¥     ‹¹ŠÁ¦¸¥œ¤µÁ¡ºÉ°Ãž¦—¡·‹µ¦–µÂ¨³…°…°‡»–¨nªŠ®œoµ¤µ–ð„µ­œ¸Ê      …°Â­—Š‡ªµ¤œ´™º°°¥nµŠ­¼Š       ›µ¦µ´ª‡Îµ«¦¸   Ÿ¼°o 圪¥„µ¦ nµ¥¦–¦Š‡r„¦¸œ¡¸ŽÁ°Á¸¥˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÄ˜o     Ÿ¼žo ¦³­µœŠµœ¦–¦Š‡r—µo œ¡¨´ŠŠµœÂ¨³„µ¦Áž¨¸¥É œÂž¨Š­£µ¡£¼¤°· µ„µ«   ‹¦·¥µÁ­œ¡Š«rÚ¦«´¡šrÑÓ-ÔÖØ-ÒÚÓÒ,  ÑÙ×-ÚÙÓ-ÙÖØÓ   Ú¦­µ¦ÑÓ-ÔÖØ-ÒÚÓÚ      


Áªš¸­µ›µ¦–³vª· „§˜¢¼„¼ · ¤³Â¨³°œµ‡˜¡¨´ŠŠµœš¸É¥Š¥º ´ É œÄœ­´Š‡¤Åš¥ Ĝªµ¦³‡¦¦°  ÓÖ  ž¸®µ¥œ³£´¥Á°¦rܝ·¨w   ª´œ°´Š‡µ¦š¸É Ó×Á¤¬µ¥œÓÖÖÕ  Áª¨µÒÓ.ÔÑ-Ò×.ÕÖ  œ.   –®o°ŠÒÑÖ°µ‡µ¦¤®µ‹»¯µ¨Š„¦–r‹»¯µ¨Š„¦–r¤®µª·š¥µ¨´¥     ÒÓ.ÔÑ-ÒÔ.Ñќ.    ¨Šš³Á¸¥œ  ¦´Á°„­µ¦   ÒÔ.ÑÑ-ÒÔ.Òќ.   „¨nµª˜o°œ¦´×¥Ÿ«.£.—¦.  œ·¥—µÁ„¸¥¦˜· ¥·ÉŠ°´Š«»¨  ¸ Ÿ¼°o 圪¥„µ¦­™µ´œª·‹¥´ ­´Š‡¤‹»¯µ¨Š„¦–r ¤®µª·š¥µ¨´¥     ÒÔ.ÒÑ-ÒÔ.Óќ.     „¨nµªÁž· —Šµœ×¥­.ª.¦­œµØ­· ˜¦³„¼¨­¤µ·„ª»•­· £µ„¦»ŠÁš¡¤®µœ‡¦ ‡–³„¦¦¤µ›·„µ¦«¹„¬µ˜¦ª‹­°Á¦ºÉ°Š„µ¦š»‹¦·˜Â¨³Á­¦·¤­¦oµŠ›¦¦¤µ£·µ¨     ­Îµœ´„ŠµœÁ¨…µ›·„µ¦ª»•­· £µ     ÒÔ.ÓÑ-ÒÔ.Ôќ.     ­µ¦‡—¸‹µ„Á°¦rܝ·¨™¹Š¢¼„¼ · ¤³         ÒÔ.ÔÑ-ÒÔ.Öќ.   -¤°Š¸ÉžœŸn »n µœª· „§˜¢¼„¼ · ¤³×¥«µ­˜¦µ‹µ¦¥r­¦» · ¥´  ®ª´œÂ„oªŸ¼°o 圪¥„µ¦«¼œ¥r«„¹ ¬µ­´œ˜·£µ¡Â¨³ ‡ªµ¤…´—Â¥oŠ‹»¯µ¨Š„¦–r¤®µª·š¥µ¨´¥     ÒÔ.ÖÑ-ÒÕ.Òќ.   -ª· Á‡¦µ³®ræŠÅ¢¢o µœ· ªÁ‡¨¸¥¦rĜÁª¸¥—œµ¤×¥ª· ”¦¼ ¥rÁ¡·É ¤¡Š«µÁ‹¦·   Á‡¦º°…ご µ¥¡¨´ŠŠµœÁ¡ºÉ° œ·Áª«ª·š¥µÂ¤ご œÎʵŊ     ÒÕ.ÒÑ-ÒÕ.Ôќ.   -ª· ¡µ„¬rv°Š‡r‡ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°ŠÃ¦ŠÅ¢¢o µœ· ªÁ‡¨¸¥¦r…°Š­Îµœ´„Šµœ¡´•œµÃ‡¦Š„µ¦Ã¦ŠÅ¢¢o µœ· ªÁ‡¨¸¥¦r „¦³š¦ªŠ¡¨´ŠŠµœw  Ã—¥›µ¦µ´ª‡Îµ«¦¸  Ÿ¼°o 圪¥„µ¦ µn ¥¦–¦Š‡r„¦¸œ¡¸ŽÁ°Á¸¥˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÄ˜o     ÒÕ.ÔÑ-ÒÕ.Õ֜.     ¡´„¦´ž¦³šµœ°µ®µ¦ªnµŠ     ÒÕ.ÕÖ-Ò×.Ôќ.     …o°Á­œ°°œµ‡˜¡¨´ŠŠµœÅš¥¦nª¤™nµ¥š°—×¥   vŸœ¡´•œµ„ε¨´ŠŸ¨·˜Å¢¢o µÄ®¤n w×¥—¦.Á—¦´˜œr      ­…» „εÁœ· —  ‡–³Á«¦¬“«µ­˜¦r ¤®µª·š¥µ¨´¥Á„¬˜¦«µ­˜¦r   vÁ«¦¬“„· ‹¡¨´ŠŠµœÂ¨³‡ªµ¤¥´ Ɋ¥ºœw  Ã—¥­§–¸    °µªµœ´œš„»¨  œ´„Á…¸¥œ°·­¦³   v„µ¦¤¸­nªœ¦nª¤‹´—„µ¦¡¨´ŠŠµœw          ×¥  ž¦³­µš¤¸Â˜o¤  ‡–³ª·š¥µ«µ­˜¦r ¤®µª·š¥µ¨´¥­Š…¨µœ‡¦·œš¦r   v¦´“œ´„¨Šš»œÂ¨³Ÿ¼o¦· ã‡w     ×¥°· “¼¦–r     °oœªŠ¬µ  ¤¼¨œ·›Á· ¡ºÉ°Ÿ¼o ¦·Ã£‡         vÁ¥µªœ„´„µ¦ž’· ª˜´ · ¡¨´ŠŠµœw  ×¥°»š¤» ¡¦¥µª· ¥´  ˜´ªÂšœÁ¥µªœ¥»‡¡¨´ŠŠµœ­³°µ—     —εÁœ·œ¦µ¥„µ¦Ã—¥´¥¦´˜œr ™¤¥µ     Ò×.ÔÑ-Ò×.ÕÖœ.     Ž´„™µ¤¨„Áž¨¸É¥œ      

*®¤µ¥Á®˜»: „ε®œ—„µ¦°µ‹¤¸„µ¦Áž¨¸¥É œÂž¨Š˜µ¤‡ªµ¤Á®¤µ³­¤  


ĝ˜°¦´„µ¦Á…oµ¦nª¤Áªš¸­µ›µ¦–³

vª· „§˜¢¼„¼ · ¤³Â¨³°œµ‡˜¡¨´ŠŠµœš¸É¥Š¥º ´ É œÄœ­´Š‡¤Åš¥ Ĝªµ¦³‡¦¦°ÓÖž¸ ®µ¥œ³£´¥Á°¦rܝ· ¨ w    

‹´—×¥ ­™µ´œª·‹¥´ ­´Š‡¤‹»¯µ¨Š„¦–r¤®µª·š¥µ¨´¥  Â¨³„¦¸œ¡¸ŽÁ°Á¸¥˜³ª´œ°°„ÁŒ¸¥ŠÄ˜o     Ĝª´œ°´Š‡µ¦š¸É Ó×Á¤¬µ¥œÓÖÖÕ  Áª¨µÒÓ.ÔÑ-Ò×.ÕÖ  œ.   –®o°ŠÒÑÖ°µ‡µ¦¤®µ‹»¯µ¨Š„¦–r‹»¯µ¨Š„¦–r¤®µª·š¥µ¨´¥    

¥·œ—¸Á…oµ¦nª¤­´¤¤œµÄœª´œ—´Š„¨nµª¡¦o°¤Ÿ¼˜o —· ˜µ¤  ‡º°  

† ºÉ°....................................................................˜ÎµÂ®œn Š.......................................................... .....................   ­™µœš¸šÉ 劵œ/­´Š„´—  :  ................................................................................................ ...................................   Ú¦«´¡šr  :  .........................................................Ú¦­µ¦  :  ....................................................... .......................   Ú¦«´¡šr¤°º ™º°:  ................................................. E-Mail  :  ...................................................... ........................     ºÉ°....................................................................˜ÎµÂ®œn Š.......................................................... .......................   Ú¦«´¡šr   :  .........................................................Ú¦­µ¦  :  .......................................................... .....................   Ú¦«´¡šr¤°º ™º°:  ................................................. E-Mail  :  .......................................................... .....................     † Ťn­µ¤µ¦™Á…oµ¦nª¤­´¤¤œµÄœª´œ—´Š„¨nµªÅ—o­nŠ˜´ªÂšœ‡º°   ºÉ°....................................................................˜ÎµÂ®œn Š.................................................. ..............................   ­™µœš¸šÉ 劵œ/­´Š„´—  :  ............................................................................................... ....................................   Ú¦«´¡šr  :  .........................................................Ú¦­µ¦  :  .............................................. ................................   Ú¦«´¡šr¤°º ™º°:  ................................................. E-Mail  :  ........................................... ....................................     ºÉ°....................................................................˜ÎµÂ®œn Š.......................... ................................................. .....   Ú¦«´¡šr  :  .........................................................Ú¦­µ¦  :  ....................... .................................................... ...   Ú¦«´¡šr¤°º ™º°:  ................................................. E-Mail  :  ................................. .............................................     ®µ„šnµœ˜o°Š„µ¦­°™µ¤¦µ¥¨³Á°¸¥—Á¡·¤É Á˜·¤(‡»–ª¸¦µ„µœ˜r)Ú¦«´¡šrÑÓ-ÔÖØ-ÒÚÓÒ,  ÑÙÒ-ÑÔÕ-  ×ÖÔÖ …°‡ªµ¤„¦» –µ˜°Â˜°¦´¨³­n Š„¨´£µ¥Äœª´œ¡»›š¸ÉÓÑÁ¤¬µ¥œÓÖÖÕ   š¸ÉÚ¦­µ¦  ÑÓ-ÔÖØ-ÒÚÓÚ®¦º ° ­n ŠE-Mail: wkengkaj@greenpeace.org  Á¡º°É „µ¦‹´—Á˜¦¸¥¤‹ÎµœªœÁ°„­µ¦Â¨³…°Š¡·Á«¬ÄœŠµœ  

กิจกรรมเครอืขา่ยดา้นพลังงานและการเปลย่ีนแปลงสภาพภูมิากาศ  
กิจกรรมเครอืขา่ยดา้นพลังงานและการเปลย่ีนแปลงสภาพภูมิากาศ  

เอกสารกำหนดการเสวนา