Page 1

Algemene voorwaarden en bepalingen jaarabonnement Ballorig Venlo B.V. Artikel 1 Geldigheidsduur en looptijd van het abonnement Het abonnement wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, ingaande op de eerste dag van de maand. Na afloop van deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd. Er geldt een opzegtermijn van één maand. Het abonnement is alleen geldig in de vestiging van Ballorig Venlo B.V.; Artikel 2 Betaalwijze en tarieven De kosten van het abonnement bedragen € 7,00 per maand, te voldoen per automatische incasso. Contante betaling is alleen mogelijk bij vooruitbetaling van één jaar. Ballorig Venlo B.V. heeft het recht de prijs van het abonnement tussentijds aan te passen in geval van een tijdelijke actie of in geval van een prijsverhoging. Prijsverhogingen zullen tijdig kenbaar gemaakt worden en geven gebruiker het recht het abonnement te beëindigen. Ballorig Venlo B.V. hanteert een korting van 10% op het jaarbedrag wanneer u kiest voor een directe betaling. Artikel 3 Betalingsvoorwaarden De automatische incasso geschiedt iedere 27 e, voorafgaande aan de abonnementsmaand. In geval van stornering wordt incasso voor de tweede maal aangeboden in de daarop volgende maand. De abonnee heeft geen recht op toegang tot Ballorig Venlo B.V. zolang de abonnementsgelden niet zijn betaald. Bij een betalingsachterstand van minimaal twee maanden heeft Ballorig Venlo B.V. het recht om het abonnement op te zeggen met gelijktijdige opeising van de resterende termijnen over de looptijd van het abonnement. Na opzegging van het abonnement heeft abonnee geen recht meer op toegang tot Ballorig Venlo B.V. Artikel 4 Incasso Indien de abonnee in gebreke blijft met betaling van de achterstallige abonnementsgelden heeft Ballorig Venlo B.V. het recht om –na aanmaning- de vordering uit handen te geven. De daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal € 37,00 aan zullen op de abonnee worden verhaald. Artikel 5 Verlies, beschadiging, diefstal of vergeten De abonnee is verplicht verlies, diefstal of beschadiging van het abonnementspasje terstond te melden aan Ballorig Venlo B.V. teneinde misbruik te voorkomen. De abonnee kan tegen betaling van € 12,50 een nieuw abonnementspasje aanvragen. Wanneer het abonnementspasje vergeten wordt, dient de normale entree betaald te worden wanneer op dat moment de pasfoto van het kindje niet gecontroleerd kan worden. Artikel 6 Beëindiging abonnement De abonnee kan het abonnement schriftelijk of per e-mail opzeggen. De minimale looptijd van een abonnement bedraagt 12 maanden. Nadien kan het abonnement per maand worden opgezegd. Opzegging dient gericht te worden aan Ballorig Venlo B.V., Straelseweg 331a 5916 AA Venlo. Een opzegging per e-mail dient te worden gestuurd naar het e-mailadres venlo@ballorig.nl. Het abonnementspasje dient bij het laatste bezoek ingeleverd te worden. Artikel 7 Gegevensbescherming De abonnee dient bij het sluiten van een abonnement zowel een kopie van een geldig legitimatiebewijs als een kopie van de bankpas van de betaalrekening waarvan zal worden geïncasseerd te overleggen. Ballorig Venlo B.V. zal aan het abonnement een digitale foto van de abonnee koppelen ter verificatie. Gegevens worden uitsluitend voor eigen gebruik vastgelegd en zullen nimmer aan derden worden verstrekt. Artikel 8 Wijzigingen in het doorlopende abonnement De abonnee is gehouden eventuele wijziging met betrekking tot adres en/of bankrekening binnen 4 weken na wijziging door te geven aan Ballorig Venlo B.V. Artikel 9 Bepalingen Voor alle abonnees gelden de huisregels en algemene voorwaarden van Ballorig Venlo B.V. Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij twijfel kan gevraagd worden om een geldig legitimatiebewijs. Misbruik heeft onmiddellijke beëindiging van het abonnement tot gevolg. De abonnee heeft alsdan geen recht op compensatie van abonnementsgelden t/m het einde van de looptijd van het abonnement. Abonnementshouders kunnen onder voorwaarden korting krijgen op kinderfeestjes en andere arrangementen. Informatie daarover is te verkrijgen aan de kassa. Artikel 10 Club Ballorig Met het afsluiten van een jaarabonnement wordt u automatisch lid van Club Ballorig. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. De abonnementspas is ook geldig als clubledenpas. Op vertoon van uw abonnementspas kunt u de gratis maandelijkse clubactie ophalen bij de kassa. U geeft met het afsluiten van het jaarabonnement toestemming om via een maandelijkse mailing op de hoogte te blijven van de clubacties. Venlo, December 2013

Abonnementsformulier 2014 venlo  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you