Page 1

Albert MartĂ­nez 2nA


INDEX 1-Que son les energies no renovables? 2- Centrals termiques 3-Centrals nuclears 4-Funcionament de les centrals termiques 5-Energies a nivell mundial 6-Dades estadistiques 7-Centrals nuclears a Espanya 8-Centrals termiques a Espanya


Que son les energies no renovables? •

• •

Són fonts d’energia no renovables les fonts d’energia que un cop acabades no es podran renovar. Les fonts d’energia més utilitzades en l’actualitat són el carbó, el petroli i el gas natural, també anomenats combustibles fòssils perquè s’han format a partir de restes d’animals i de plantes a través de determinats processos que han durat més de 500 milions d’anys. També s’utilitzen molt els combustibles nuclears, substàncies anomenades radioactives, com ara l’urani i el plutoni, que alliberen l’energia emmagatzemada en el nucli dels seus àtoms i serveixen de combustible a les centrals nuclears. Els aliments, el gas, el petroli, el carbó, etc. tenen energia química emmagatzemada, que s’allibera en les reaccions químiques en les que intervenen, en el cas de les piles i les bateries s’empren altres substàncies que, quan alliberen l’energia que tenen, ho fan en forma d’energia elèctrica i es consumeixen.


Centrals termiques •

• • •

Les centrals tèrmiques són les que utilitzen combustibles fòssils (que venen del petroli, carbó, gas) per escalfar aigua i obtenir-ne vapor. Aquest vapor mou la turbina, la que fa funcionar el generador de corrent, que es diu alternador. El corrent elèctric generat passa per un transformador que s'encarrega d'adequar la intensitat i la tensió per al seu transport fins les estacions transformadores properes a les poblacions. El consum de combustibles fòssils provoca l'emissió de partícules i fums provinents de la seva combustió (C02, gasos sulfurosos, etc.), que originen l'anomenada pluja àcida. A Catalunya tenim les centrals tèrmiques de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), Cubelles (Garraf) i Cercs (Berguedà). S'utilitzen normalment per generar energia elèctrica quan baixa la producció de les centrals hidràuliques. La de Cercs té la particularitat de consumir el carbó procedent d'una mina propera.


Centrals nuclears •

Una central nuclear es una instalación industrial empleada para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear, que se caracteriza por el empleo de materiales fisionables que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir energía eléctrica.


Funcionament de les centrals termiques


Energies a nivell mundial


Dades estadistiques


Centrals nuclears a Espanya


Centrals termiques a Espanya

NO RENOVABLES  

treball eso

NO RENOVABLES  

treball eso

Advertisement