Page 1

Maria Lòpez


·Energies renovables - energia eòlica

energia geotèrmica - energia hidràulica - energia mareomotriu - energia solar. - energia solar. Fotovoltaica - energia solar. tèrmica - energia biomassa -


·Es denomina energia renovable a la energia que s’obté de fonts naturals virtualment inesgotables, algunes per la immensa quantitat d’energia que contenen i d’altres per que son capaces de regenerarse per medis naturals. tipus: El vent: energia eòlica. La calor de la Terra: energia geotèrmica. Els rius i corrents d’aigua dolça: energia hidràulica. Els mars i oceans: energia mareomotriu. El Sol: energia solar.


ESQUEMA ENERGIES RENOVABLES Fonts d’energia no renovable

Renovable

solar

biomassa eòlica

geotèrmica

hidràulica

Mareomotriu

carbó

petroli

gas

nuclear


ENERGÍA EÒLICA 

L’energia eòlica és un recurs abundant, renovable, net i ajuda a disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Energia eòlica és l’energia obtinguda del vent, és a dir, l’energia cinètica generada per efecte dels corrents d’aire, i que és transformada en altres formes útils per a les activitats humanes.


energia geotèrmica 

L’energia geotèrmica és una energia renovable obtinguda de la calor produïda a l'interior de la terra

L'energia geotèrmica és contínua i inesgotable a escala humana. S'obté de l'extracció d'un fluid (líquid o gas). Aquesta mena d'energia presenta una dificultat important a l'hora d'utilitzar-la


ENERGIA HIDRÀULICA 

Energia hidràulica és una energia renovable que prové dels rius i els corrents d’aigua dolça. El sol és l'origen d'aquesta font d'energia, a l'evaporar l'aigua del oceans, llacs i rius dóna lloc al cicle d'aigua. L'aigua en el seu transcurs per la superfície terrestre ocupa les posicions baixes i l'energia que aquestes caigudes produeixen és explotable per les centrals hidroelèctriques.


ENERGIA MAREOMOTRIU

S'està estudiant la utilització de les marees per produir energia, per mitjà de turbines en diverses zones de la costa. No s’utilitza molt només n’hi han dues centrals: a La Rance (França) i a la badia canadenca de Fundy.

Si es controlen aquestes crescudes d'aigua, mitjançant comportes connectades a un sistema de turbines, es pot generar electricitat


ENERGIA SOLAR 

L'energia solar té l'avantatge que és inesgotable, es pot concentrar, és gratuïta i no contamina.


ENERGIA SOLAR. FOTOVOLTAICA 

L’energia fotovoltaica permet transformar l'energia solar en energia elèctrica.

Els encarregats de fer aquest tipus de transformació s'anomenen cèl·lules fotovoltaiques, que estàn constituides per dues capes de silici una de tipus P i l'altre de tipus N, la N és la capa que s'exposa al sol. Quan la llum dona a aquesta capa, s'origina una sèrie de fenòmens que generen una força capaç de produir elèctricitat.


ENERGIA SOLAR. TÈRMICA

L'aprofitament d’energia solar tèrmica consisteix en l'absorció de l'energia solar i la seva transformació en calor.


ENERGIA BIOMASSA

L'energia biomassa està continguda en enllaços químics d'alta energia presents a la matèria viva. Per tant, qualsevol ésser viu, o les seves restes constitueixen una font potencial d'energia que es pot alliberar i utilitzar directament, o després d'un tractament previ.


bibliografia www.vikipedia.com www.edu365.cat

ENERGIES RENOVABLES  

ENERGIES RENOVABLES, ESO

ENERGIES RENOVABLES  

ENERGIES RENOVABLES, ESO

Advertisement