Page 1

О Д -04-02-65/04

ТАРИ Ф А www.econt.com

за Куриерски услуги В а ли д н а о т 21.12.2009 го д и н а

ОБИЧАЙНИ УСЛУГИ В и д н а у слу гат а

за в си ч ки сели щ а за в си ч ки сели щ а в Р ум ъния в Б ъ лгар и я

за сели щ а с о ф и с н а “Е ко н т Eксп р ес” гр а д ски ку р и е р

м е ж д у о ф и си т е н а ку р и е р а

о т /д о о ф и с н а ку р и е р а д о /о т в р а т а н а кли е н т

о т /д о в р а т а н а кли е н т а

о т /д о в р а т а н а кли е н т а и ли о ф и с - в р а т а

1

2

3

4

5

6,30 лв .

4,50 лв .

5,70 лв .

6,30 лв .

17,60 лв .

д о 1 кг.

7,80 лв .

5,00 лв .

6,30 лв .

7,80 лв .

23,47 лв .

н ад 1 д о 2 кг.

9,30 лв .

5,50 лв .

7,80 лв .

9,30 лв .

29,34 лв .

н ад 2 д о 5 кг.

9,90 лв .

6,00 лв .

9,90 лв .

11,40 лв .

35,20 лв .

н ад 5 д о 10 кг.

14,70 лв .

9,60 лв .

14,70 лв .

16,50 лв .

41,07 лв .

н ад 10 д о 15 кг.

19,80 лв .

10,80 лв .

19,80 лв .

21,60 лв .

46,94 лв .

н ад 15 д о 20 кг.

23,10 лв .

13,20 лв .

23,10 лв .

25,20 лв .

52,81 лв .

+ 0,61 лв ./кг.

+ 0,53 лв ./кг.

+ 0,61 лв ./кг.

т а р и ф е н ко д

д о ку м ен т алн и п р ат ки * ко лет и т а р и ф н о т е гло **

н ад 20 кг. ср о к н а д о ст ав ка***

д о 13 ч аса н а след в ащ и я р або т ен д ен

+ 0,66 лв ./кг. д о 13 ч аса н а след в ащ и я р аб о т ен д ен и ли п о гр аф и к

+ 2,35 лв ./кг. 1 р аб. д ен о т /д о Б у ку р ещ 2 р аб. д н и о т /д о о ст ан али т е гр ад о в е с о ф и с

В си ч ки ц е н и н а ку р и е р ски т е у слу ги са в б ъ лга р ски ле в а (BGN) с н а ч и сле н Д а н ъ к д о б а в е н а ст о й н о ст (Д Д С ). *Д о ку м ен т н и п р ат ки н а ха р т и е н н о си т е л с м а кси м а лн и р а зм е р и А 4 и т е гло д о 0.500кг **Т ар и ф н о т егло е д е й ст в и т е лн о т о и ли о б щ о т о о б е м н о т е гло н а в си ч ки ко ле т и о т е д н а п р а т ка , ка т о се т а ксу в а п о -го ля м а т а в е ли ч и н а . З а кр ъ гля се д о ц я л ки ло гр а м . О б е м н о т о т е гло н а п р а т ка т а се и зч и сля в а п о ф о р м у ла т а (о б щ а ш и р и н а , см X д ъ лж и н а , см X в и со ч и н а , см ) / 6000, кг. ***С р о ко в ет е за д о ст ав ка о т /д о в р а т а н а кли е н т а в Б ъ лга р и я са сле д н и т е : - за се ли щ а с о ф и с н а Е ко н т Е ксп р е с – д о 13 ч а са н а сле д в а щ и я р а б о т е н д е н - за се ли щ а б е з о ф и с н а Е ко н т Е ксп р е с – съ гла сн о гр а ф и к за о б слу ж в а н е , п у б ли ку в а н н а са й т а www.econt.com

Д О П Ъ ЛН И ТЕЛН И УС ЛУГИ •България В и д н а у слу гат а П о ку п ка с К у р и ер *

И н д екс

Ц ен и и н ад б ав ки , с Д Д С

PBC

2,4 % о т и н ка си р а н а т а су м а

Е1 Е2 Е3

+7,20 лв . +6,00 лв . +4,80 лв .

OC

0,24% о т о б я в е н а т а ст о й н о ст

DC

2,40 лв ./п р а т ка

DC-CP

3,60 лв ./п р а т ка

CD

2,4 % о т и н ка си р а н а т а су м а

Е ксп р есн и гр ад ски ку р и ер ски д о ст ав ки • Д о ст а в ка д о 60 м и н у т и о т п р и е м а н е н а п р а т ка т а • Д о ст а в ка д о 90 м и н у т и о т п р и е м а н е н а п р а т ка т а • Д о ст а в ка д о 120 м и н у т и о т п р и е м а н е н а п р а т ка т а

О б я в ен а ст о й н о ст

П о в и ш е н а о т го в о р н о ст н а ку р и е р а д о р а зм е р а н а о б я в е н а т а ст о й н о ст с ли м и т 10 000 лв .

О б р ат н а р азп и ска П р и ж е ла н и е н а П о д а т е ля д а м у се п р е д о ст а в и д о ку м е н т О б р а т н а р а зп и ска , у д о ст о в е р я в а щ п р е д а в а н е т о н а п р а т ка т а , с п о д п и си т е н а П о лу ч а т е ля и слу ж и т е л н а Е ко н т Е ксп р е с

О б р ат н а р азп и ска – ст о ко в а р азп и ска К а кт о п р и о б р а т н а р а зп и ска (в ж . го р е ), н о м у се в р ъ щ а и п р и ло ж е н и я къ м п р а т ка т а м у Д о ку м е н т , ко й т о п р и п р е д а в а н е н а п р а т ка т а е п о д п и са н и п о д п е ч а т а н о т П о лу ч а т е ля

Н ало ж ен п лат еж

С т раниц а 1 от 3


О Д -04-02-65/04

ТАРИ Ф А www.econt.com

за Куриерски услуги В а ли д н а о т 21.12.2009 го д и н а

Д О П Ъ ЛН И ТЕЛН И УС ЛУГИ •България В и д н а у слу гат а Н ало ж ен п лат еж п о б ан ко в п ъ т

И н д екс

Ц ен и и н ад б ав ки , с Д Д С

CD

1,2 % о т и н ка си р а н а т а су м а

P

2,40 лв ./п р а т ка

REF

4,80 лв ./п р а т ка

PACK 1 PACK 2 PACK 3 PACK 4

3,00 лв ./б р . 2,10 лв ./б р . 1,20 лв ./б р . 0,72 лв ./б р .

4,80 лв ./д е н /п р а т ка

E+

+100%

П р и о р и т ет н а д о ст ав ка Д о ст а в ка п о о б я в е н ч а с. З а д ъ лж и т е лн а у слу га п р и р а зн о с н а п р а т ка в съ б о т а , съ с ст а н д а р т е н п р и о р и т е т е н ч а с н а д о ст а в ка `д о 13 ч а са ` и ли п о -р а н е н ч а с сп о р е д ж е ла н и е т о н а К ли е н т а .

П р ев о з с хлад и лн а ч ан т а П о и зр и ч н а за я в ка о т К ли е н т а Е ко н т Е ксп р е с п р е д о ст а в я хла д и лн а ч а н т а за в р е м е т о н а п р е в о за , за п р а т ки с м а кси м а лн и р а зм е р и 30/30/17 см .

О п ако в ка П о и зр и ч н а за я в ка о т кли е н т а Е ко н т Е ксп р е с п р е д о ст а в я зд р а в а ка р т о н е н а ку т и я за о п а ко в а н е т о н а п р а т ка т а с е д и н о т сле д н и т е р а зм е р и : • вид • вид • вид • вид

1– 2– 3– 4–

р а зм е р и р а зм е р и р а зм е р и р а зм е р и

40/35/35 см 30/20/30 см 30/25/15 см 25/17/10 см

С клад и р ан е Т а кса за п р е ст о й н а п р а т ка в о ф и са

Eксп р ес + Е ксп р е сн а д о ст а в ка

Д в у п о со ч н а п р ат ка П р е д п ла т е н а у слу га с 10 % о т ст ъ п ка о т ц е н а т а н а д о ст а в ка п о в т о р а т а п р а т ка

DP

*П о ку п ка с ку р и ер м о ж е д а се п о лзв а за в си ч ки д ъ р ж а в и о т М е ж д у н а р о д н и я се р в и з н а Е ко н т , ка кт о и за сле д н и т е д ъ р ж а в и : Р у си я , К и т а й , Гъ р ц и я , С А Щ , К а н а д а и И т а ли я , ка т о у сло в и я т а за т о в а за п у б ли ку в а н и н а са й т а www.econt.com

Д О П Ъ ЛН И ТЕЛН И УС ЛУГИ •Румъния В и д н а у слу гат а П о ку п ка с К у р и ер о т /д о Р у м ъ н и я

И н д екс

Ц ен и и н ад б ав ки , с Д Д С

PBC

4,8 % о т и н ка си р а н а т а су м а

Н ало ж ен п лат еж

CD

4,8 % о т и н ка си р а н а т а су м а

Н ало ж ен п лат еж п о б ан ко в п ъ т

CD

2,4 % о т и н ка си р а н а т а су м а

OC

0,6% о т о б я в е н а т а ст о й н о ст

DC

7,04 лв .

DC-CP

9,39 лв .

REF

18,78 лв .

О б я в ен а ст о й н о ст П о в и ш е н а о т го в о р н о ст н а ку р и е р а д о р а зм е р а н а о б я в е н а т а ст о й н о ст с ли м и т 9779,15 лв .

О б р ат н а р азп и ска П р и ж е ла н и е н а П о д а т е ля д а м у се п р е д о ст а в и д о ку м е н т О б р а т н а р а зп и ска , у д о ст о в е р я в а щ п р е д а в а н е т о н а п р а т ка т а , с п о д п и си т е н а П о лу ч а т е ля и слу ж и т е л н а Е ко н т Е ксп р е с

О б р ат н а р азп и ска – ст о ко в а р азп и ска К а кт о п р и о б р а т н а р а зп и ска (в ж . го р е ), н о м у се в р ъ щ а и п р и ло ж е н и я къ м п р а т ка т а м у Д о ку м е н т , ко й т о п р и п р е д а в а н е н а п р а т ка т а е п о д п и са н и п о д п е ч а т а н о т П о лу ч а т е ля

П р ев о з с хлад и лн а ч ан т а П о и зр и ч н а за я в ка о т К ли е н т а Е ко н т Е ксп р е с п р е д о ст а в я хла д и лн а ч а н т а за в р е м е т о н а п р е в о за , за п р а т ки с м а кси м а лн и р а зм е р и 30/30/17 см .

Д в у п о со ч н а п р ат ка П р е д п ла т е н а у слу га с 10 % о т ст ъ п ка о т ц е н а т а н а д о ст а в ка п о в т о р а т а п р а т ка

С т раниц а 2 от 3

DP


О Д -04-02-65/04

ТАРИ Ф А за Куриерски услуги

www.econt.com

В а ли д н а о т 21.12.2009 го д и н а

Д О П Ъ ЛН И ТЕЛН И УС ЛО ВИ Я 1. З а и зго т в я н е н а п е р со н а ле н т а р и ф е н п ла н за р а б о т а с ко н кр е т е н ко р п о р а т и в е н кли е н т и зп о лзв а й т е б е зп ла т н и я т е ле ф о н за в р ъ зка с У п р а в ле н и е т о н а Е ко н т Е ксп р е с 0.8001.8001. 2. Д о ст а в ки за р а зли ч н и о т п о со ч е н и т е в Т а р и ф а т а ср о ко в е м о га т д а се и зв ъ р ш в а т са м о сле д п р е д в а р и т е лн о д о го в а р я н е . 3. Н а в си ч ки п р а т ки , п р и е т и в п е т ъ к, с ж е ла н и е за д о ст а в ки в съ б о т е н д е н за д ъ лж и т е лн о се д о б а в я д о п ъ лн и т е лн а у слу га П р и о р и т е т , съ с ст а н д а р т е н п р и о р и т е т е н ч а с н а д о ст а в ка `д о 13 ч а са ` и ли п о -р а н е н ч а с сп о р е д ж е ла н и е т о н а К ли е н т а . 4. Н а ло ж е н п ла т е ж : • П р а т ки т е се п р е д а в а т са м о сле д ка т о П о лу ч а т е ля т е за п ла т и л п о со ч е н а т а су м а , о св е н а ко н е е п о п ъ лн е н о р а зп о р е ж д а н е о т П о д а т е л в т о в а р и т е лн и ц а т а , ко е т о гла си : "Р а зр е ш а в а м п р а т ка т а д а се п р е гле д а о т П о лу ч а т е ля и д а п ла т и н а ло ж е н и я п ла т е ж са м о а ко п р и е м е ст о ка т а м и ". • В слу ч а й , ч е ст о ка т а б ъ д е о т ка за н а о т П о лу ч а т е л, Е ко н т Е ксп р е с у в е д о м я в а П о д а т е ля , ко й т о сле д в а д а се р а зп о р е д и ч р е з Р а зп о р е ж д а н е за п р о м я н а в у сло в и я т а н а д о ст а в ка н а п р а т ка т а . • П р и п о п ъ лн е н о Р а зп о р е ж д а н е за в р ъ щ а н е н а о т ка за н а о т П о лу ч а т е л п р а т ка , ст о й н о ст т а н а у слу га т а Н а ло ж е н П ла т е ж о т п а д а о т д ъ лж и м а т а ку р и е р ска у слу га . • Н а ло ж е н и я т п ла т е ж се и зп ла щ а н а П о д а т е л в б р о й н а сле д в а щ и я р а б о т е н д е н , н а а д р е са н а и зп р а щ а н е н а п р а т ка т а , о св е н а ко н е е склю ч е н о д о п ъ лн и т е лн о С п о р а зу м е н и е , в ко е т о д а е д о го в о р е н о д р у го . • С у м и т е п о Н а ло ж е н п ла т е ж м о га т д а б ъ д а т и зп ла щ а н и п о б а н ко в п ъ т сле д п о д п и св а н е н а С п о р а зу м е н и е . • П р и у сло в и е , ч е П о д а т е ля т п р е д в а р и т е лн о е за п ла т и л н а Е ко н т Е ксп р е с су м а т а , п о со ч е н а о т н е го , т о т я се и зп ла щ а н а П о лу ч а т е ля п р и п р е д а в а н е н а п р а т ка т а . 5. П о ку п ка с К у р и е р в Б ъ лга р и я : • П р и п о ку п ка с К у р и е р З а я в и т е ля т в н а ся а в а н со в о су м а т а за за ку п у в а н е н а ст о ка т а , ка т о се за д ъ лж а в а д а я п р и е м е п р и д о ст а в ка т а и за п ла т и д ъ лж и м а т а за ку р и е р ска т а у слу га су м а . • П р и н е в ъ зм о ж н о ст за и зп ъ лн е н и е н а за я в ка т а п о н е за в и се щ и о т К у р и е р а п р и ч и н и , н а З а я в и т е ля се в ъ зст а н о в я в а а в а н со в о в н е се н а т а су м а , ка т о о т н е я се п р и сп а д а ц е н а т а н а д о ку м е н т а лн а п р а т ка д о м я ст о т о за за ку п у в а н е н а ст о ка т а , и зч и сле н а п о н а ст о я щ а т а т а р и ф а и п р о ц е н т а о т су м а т а и н ка си р а н а ка т о н а ло ж е н п ла т е ж , съ гла сн о д е й ст в а щ а т а т а р и ф а н а К у р и е р а . • П р и за ку п у в а н е н а ст о ки н а ст о й н о ст н а д 500 лв ., съ щ и т е п ъ т у в а т с д о п ъ лн и т е лн а у слу га О б я в е н а ст о й н о ст (0,24%), ко я т о е р а в н а н а р е а лн а т а ст о й н о ст н а ст о ка т а . • П р и о т ка з н а З а я в и т е ля д а п о лу ч и ст о ка т а и ли д а за п ла т и ку р и е р ска т а у слу га , К у р и е р ъ т и м а п р а в о д а за д ъ р ж и п р а т ка т а д о у д о в ле т в о р я в а н е н а за д ъ лж е н и я т а къ м н е го . 6. Д о п ъ лн и т е лн а т а у слу га П р и о р и т е т н а д о ст а в ка за се ли щ а б е з о ф и с н а Е ко н т Е ксп р е с се и зв ъ р ш в а са м о сле д п р е д в а р и т е лн о д о го в а р я н е . 7. П р и п р и е м а н е н а п р а т ка о т а д р е с н а К ли е н т , К у р и е р ъ т и зч а кв а за о п а ко в ка и п о д го т о в ка п р а т ка т а д о 15 м и н у т и сле д п р е д в а р и т е лн о у го в о р е н и я ч а с. П р и за д ъ р ж а н е н а К у р и е р а сле д т о зи ср о к се д о б а в я т а кса о т 4,80 лв . къ м ст о й н о ст т а н а ку р и е р ска т а у слу га за в се ки сле д в а щ и 30 м и н у т и за б а в а . С т о ко в и и о б р а т н и р а зп и ски се т р е т и р а т ка т о п р а т ка . 8. С ъ б о т н и я т п р и е м н а п р а т ки е с д о ст а в ка в п о н е д е лн и к. 9. З а п р е ст о й н а п р а т ка в о ф и са н а К у р и е р а сле д т р е т и я р а б о т е н д е н , П о д а т е ля т за п ла щ а скла д о в а т а кса . В си ч ки п р е в о зи се о съ щ е ст в я в а т съ гла сн о О б щ и т е у сло в и я за и зв ъ р ш в а н е н а ку р и е р ски у слу ги н а Е ко н т Е ксп р е с О О Д , п у б ли ку в а н и н а www.econt.com.

С т раниц а 3 от 3

Тарифа за куриерски услуги  

ЕКОНТ цени