Page 1


CONCEPT AND AIMS | KONCEPCIÓ ÉS CÉLOK


The concept

A koncepció

The main goal of the concept is to design a brand new interactive identity for Wikile-

A Wikmap koncepció lényege egy teljesen új interaktív arculat megtervezése a Wikile-

aks organization, which is absolutely unusual, and at the same time easily identifi-

aks szervezet számára, amely a szabványoktól eltérő és egyúttal könnyen beazono-

able. The basic visual key for the entire concept is the method by which WikiLeaks

sítható. Az egész koncepció vizuális kulcsát a Wikileaks által közvetített információk ,

has spread the information and also the visual representation of the diplomatic steps

illetve az érintett államok közötti diplomáciai lépések jelentik.

following it between the affected countries. Először a kulcs térképet rajzoltam meg, amely külön-külön ábrázolja a kommunikációs I have created the key map at first as a data visual after completing the research

csatornákat a világtérképen. Ez egy különleges dinamikus alakzathoz vezetett, amely

about the communication channels. It has led to a special dynamic shape, which

végigkiséri a teljes tervezési folyamatot. Egy olyan azonosításra alkalmas vizuális jel-

goes through the whole design process. I have received as a result, a pictorial identity

hez jutottam, amely tökéletesen vizualiizálja a Wikileaks által keltett botrányok sorát

which symbolizes the present situation of a series of scandals caused by WikiLeaks

és a kommunikációs lépéseket, amely azokat követte. Az Wikileaks által kibocsátott

worldwide. The Wikileaks cables are always changing, due to this the most important

információk állandóan bővülnek így az embléma kialakítása során a legfontosabb

method during the emblem development was that I wanted my creation of the logo

szempontom volt, hogy az emblémát az információáradathoz igazítva szándékoz-

directly connected to the massive flow of outgoing informations. I have imagined an

tam kialakítani. Egy online algoritmust képzeltem el ennek megoldásaként, amely 15

online algorithm as a solution, which refreshes the emblem in every 15 or 30 days

illetve 30 naponként frissíti az embléma formáját a jövőben kiszivárgott információk

according to number of the future Leaks. WikiLeaks is one of the non-profit organiza-

mennyiségének megfelelően. A Wikileaks egy a non-profit szervezetek közül, így

tions, so mainly the program and also the emblem which is generated by it, are freely

alapvetően a program és az általa generált emblémák ingyenesen bárki számára

accessible on a website, and downloadable. In the animations where I put together

hozzáférhetőek, egy kifejezetten erre a célra készített weboldalon. Az animációkban

the different shapes, everybody we will be able to see the sequence of the changing

összeillesztettem a különböző alakzatokat, így mindenki számára érthető példával

emblem, and also the way how the Wikileaks informations are spreading today, like a

igyekeztem bemutatni az általam elképzelt logó működését valamint napjaink

living organism.

Wikileaks információáradatát, mint egy élő organizmust.

The whole final project contains the presentation, two sequence animations and a

A végső terv egy prezentációt, két szekvenciát és egy nyomtatott kiadványt foglal

printed issue about the entire development process.

magában a tervezési folyamat egészéről.

Concept 03


The aims

A célok

The most important aim of the project is to design one easily identifiable identity for Wikileaks

A projekt fő célja egy olyan egyedi arculat kialakítása, amely a világ bármely részén ismertté te-

organization. I have accomplished a special research program during this development, I tried

heti a Wikileaks szervezetet. Egyúttal egy speciális kutatási programot valósítottam meg, amel-

to present a new side of the communication channels in a way like never before.

lyel egy olyan oldalát kívánom bemutatni a kommunikációs csatornáknak, amelyre eddig még nem volt példa.

The new visual system of Wikileaks is about to create a different perspective for their daily communication and this new direction should represent it in online-offline communicational chan-

A Wikileaks számára megalkotott vizuális rendszer, egy új perspektívát, és egy új irányt hiva-

nels. The identity which is changing all the time, finally gives a really fresh, up-to-date visual for

tott képviselni az online-offline kommunikációs csatornákban. Az állandóan változó embléma

all of the users worldwide.

minden esetben friss hatást kelt az azt felhasználók számára.

As a secondary designer’s aim, with this identity I have planned to take part in the revolution of

Másodlagos tervezői célként szerepel az is hogy ezzel az arculattal is hozzájáruljak a berög-

the interactive designs, replacing the static identities. The emblem design is about to show the

zült statikus logóhasználat elleni forradalomhoz . Utal a változás folytonosságára és egyúttal

importance and the advantages of today’s quickly changing world.

előnyeire is.

During the process I have posted different documents, images, videos as a part of a research

Az tervezési folyamat során az alábbi blogon publikáltam az anyagokat, amelyek segítettek a

work. Those posts can be found, by clicking the link below.

projekt megvalósításában.

DIRECT LINK: HTTP://WWW.BALINTMONORIUCA.BLOG.COM

Aims 04


RESEARCH AND MAPPING | KUTATÁS ÉS FELTÉRKÉPEZÉS


The affected countries worldwide 06


The affected countries worldwide

07

co

il

nt

in

a

er

ic

a

si

a

li a

ze a

ra

w

st

ne

au

la

nd

no p hr th ilip ko p i re a ne s

in

ka

ne

an

do

il

ch

in

sr

w e ic ste e gu l an r n in d s a ea ha ra al ge un r i i a fra ted nc ki e ng do tu m n g e is sl rmia swov a en po edneiay li b l a n lit yand lea hu stv a cetoiannia t u nt r i a egrk al y ey a f i s pt r i c an ra r u el re s pu et s i a bl ic sahio irau pi m d a q yead i a a somegarab quma n sciaa unatalia r ira itedr n a ra b em af ria gh pa a te s k i nis st t a an n

as

ge br

ar

un i ca ted venad sta ne a te s zu of el am a

ba

ex i

cu

m

a


The directions of wikileaks documents 08


The directions of diplomatic movements 09


The WikiLeaks communication shape 010


The WikiLeaks communication shape 011


OSLO, SWEDEN

Ideal communication map for WikiLeaks shape 012


THE SHAPE DEVELOPMENT | AZ ALAKZAT FEJLESZTÉSE


The WikiLeaks communication shapes 014


The WikiLeaks logo shape versions according to the Leaks 015


LOGOTYPE AND MEASURING | LOGOTÍPIA ÉS MÉRETEZÉS


1a

6a

The WikiLeaks logotype 017


1b

1.85b

The WikiLeaks logo keyvisual according to the main shape 018


1b

1.85b

The WikiLeaks logo keyvisual according to the main shape 019


The generated logos according to the recent leaks 020


ONLINE LOGO GENERATOR | ONLINE EMBLÉMA GENERÁTOR


The online WikiLeaks logo generator 022


The online WikiLeaks logo generator 023


SEQUENCE ANIMATIONS | SZEKVENCIÁLIS ANIMÁCIÓK


DIRECT LINK: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KGPSVYN_VKU

Drawing sequence for WikiLeaks communication map 025


DIRECT LINK: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=J208FLPW-5M

Drawing sequence for WikiLeaks shape 026


IDENTITY ISSUE | ARCULATI KIADVÁNY


The concept. The main goal of the concept is to design a brand new interactive identity for Wikileaks organization, which is absolutely unusual, and at the same time easily identifiable. The basic visual key for the entire concept is the method by which WikiLeaks has spread the information and also the visual representation of the diplomatic steps following it between the affected countries. I have created the key map at first as a data visual after completing the research about the communication channels. It has led to a special dynamic shape, which goes through the whole design process. I have received as a result, a pictorial identity which symbolizes the present situation of a series of scandals caused by WikiLeaks worldwide. The Wikileaks cables are always changing, due to this the most important method during the emblem development was that I wanted my creation of the logo directly connected to the massive flow of outgoing informations. I have imagined an online algorithm as a solution, which refreshes the emblem in every 15 or 30 days according to number of the future Leaks. WikiLeaks is one of the non-profit organizations, so mainly the program and also the emblem which is generated by it, are freely accessible on a website, and downloadable. In the animations where I put together the different shapes, everybody we will be able to see the sequence of the changing emblem, and also the way how the Wikileaks informations are

03

04

Printed showcase of identity development (300x415,16 pages) 028

05

ze ala nd ne w

au st ra lia

no phrth ilip ko pinrea es

do n ch esia in a

in

la nk a sr i

br

as il

a ar ge nt in

ba cu

ex ic m

about the entire development process..

o

The whole final project contains the presentation, two sequence animations and this printed issue

w e ic ste e gu lan rnin d sa e a ha ra alg un eria fraited nc k e ing do tu n m ge isia r slo swvma enny e p d ia libola en lit yand elasthvua cetoiannia t n ia eugrktral y ey af is pt rica ra n ru el re s pu et sia bli h c s io iraau pia m d yeaqdai a r m a g so e a b quman sciaa unatalia r ira itedr n a ra b em af ria g te p a ha s kis nis ta tan n

un it c a ed venad sta ne a tes zu ela of a m

er ic

a

spreading today, like a living organism.


The wikicables The following infographics is about the different types of wikileaks communication worldwide.

The map of former Wikileaks from Oslo, Sweden. (2010)

The main cables came from Oslo, from the headquaters of Wikileaks, the picture above, the diplomatic movements after the leaks can bee seen on the below one.

(Part of the affected countries world wide, according to the leaks of second half of 2010.)

The map of former diplomatic movements mainly from Washington D.C., USA. (2010)

06

07

The entrie map of leaks and diplomatic movements. (2010)

Shape study about the merged map of Wikileaks communications.

The entrie shape of leaks and diplomatic movements. The keyvisual.

Shape study about the merged map of Wikileaks.

08

09

Printed showcase of identity development (300x415,16 pages) 029


2007, may

2007, july

2008 january

The shape evolution On the following pages you will find a nice showcase of the entire shape development, which leads to the emblem. The shapes are always moving according to the recent leaks, and the different new coun-

2008, march

tries position on the world map. This is the breaking point of the identity.

(Part of the affected countries world wide, according to the leaks of second half of 2010.)

2009, november

2010, september

The evolution of the Wikileaks shape between (2007-2010)

010

011 1b

1.85b

1b

1.85b

1a

6a

6a

The emblem and the logotype, mesures and positioning. (White)

The emblem and the logotype, mesures and positioning. (Dark)

012

Printed showcase of identity development (300x415,16 pages) 030

1a

013


The concept. The main goal of the concept is to design a brand new interactive identity for Wikileaks organization, which is absolutely unusual, and at the same time easily identifiable. The basic visual key for the entire concept is the method by which WikiLeaks has spread the information and also the visual representation of the diplomatic steps following it between the affected countries. I have created the key map at first as a data visual after completing the research about the communication channels. It has led to a special dynamic shape, which goes through the whole design process. I have received as a result, a pictorial identity which symbolizes the present situation of a series of scandals caused by WikiLeaks worldwide. The Wikileaks cables are always changing, due to this the most important method during the emblem development was that I wanted my creation of the logo directly connected to the massive flow of outgoing informations. I have imagined an online algorithm as a solution, which refreshes the emblem in every 15 or 30 days according to number of the future Leaks. WikiLeaks is one of the non-profit organizations, so mainly the program and also the emblem which is generated by it, are freely accessible on a website, and downloadable. In the animations where I put together the different shapes, everybody we will be able to see the sequence of the changing emblem, and also the way how the Wikileaks informations are spreading today, like a living organism. The whole final project contains the presentation, two sequence animations and this printed issue about the entire development process..

03

THE WIKILEAKS IDENTITY SHOWCASE. Concept & Developement: Balint Gusztav Monori Consultants: Silke Dettmers, Hugh Harwood UCA MAIDSTONE, 2011 FEBRUARY

The online logo generator algorythm. (Website layout)

FOR THE ANIMATIONS, AND THE OTHER PIECES OF THE DEVELOPEMENT PLEASE VISIT HTTP://WWW.BALINTMONORIUCA.BLOG.COM

FOR THE ANIMATIONS AND THE OTHER PIECES OF THE PROJECT PLEASE VISIT 014

HTTP://WWW.BALINTMONORIUCA.BLOG.COM

Printed showcase of identity development (300x415,16 pages) 031


Wikileaks_presentation_420x297  

Presentation of a Wikileaks identity project. (32 pages) Balint Gusztav, Monori, UCA Maidstone, 2011 February