Page 1

GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

5:59 PM

Page 1

A TITKOSÍRÁS BETÛJELEI

Gárdonyi titkosírásos betûjelei kiválasztásával latin betûs írásunk párdarabját alakította ki, mely, mint az, készségszinten elsajátítható és íróeszközökön kívül semmilyen segédeszközt nem igényel használata, sem több idõt kiolvasása. Választott betûjelei latin betûs írásunk betûinek kisebbnagyobb részei, így megjegyzésükhöz egy-egy már rég ismert egészhez az – azonos hangértékû – kiemelt rész viszonyát kell emlékezetünkben rögzíteni. Latin betûinken belül és különválasztva e titkosírásbetûjelek a következõk:


GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

6:00 PM

Page 2


GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

6:01 PM

Page 3

Egy, az eredetileg s hangértékû rovásírásos jel alakja és hangjelentése a titkosírásban kétfelé hasadt; a „nagy” eredeti alak sz hangot jelöl, a „kis” forma s hangértéket kapott.

A többi betûjel a magyar hangjelölés mintájára alakul. Az azonos betûtest diakritikus jeleket kap az ó, ö, õ kifejezésére.

A magyar kettõsbetûket követve a titkosírásos g, l, n, t jeléhez az i/y jele rendelõdik a gy, ly, ny, ty hangok vagy hagyományos írásalak kifejezésére:


GÆrdonyi..qxd

5/12/2009

10:09 PM

Page 4

A cs és zs is a magyar helyesírás szerint képzõdik: c+s

z+s

A hosszú mássalhangzókat is a jel, illetve fõ elemének kettõzése fejezi ki. Az l, ly (korábban az n, ny is) mellékjelet kap ugyanennek a jelölésére. bb cc ccs dd dd ff

gg

nn

hh

pp

jj

kk

rr

ss

mm

ssz

tt

ll lly

Az eddig ismertetett betûjelekkel kapcsolatban további lényegi tudnivaló a vízszintes és függõleges méretük; egymáshoz viszonyított arányuk, eredeti (objektív) pozíciójuk.


GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

6:02 PM

Page 5

A titkosírás egy, már fejlett szakaszában az új, titkos betûk szélessége és magassága közel állt latin betûs írásunk elemeinek méretéhez. A latin betûs kézírás négy segédvonal közé írható:

A titkosírás betûjelei számára 5 segédvonal szükséges, a középfejlettségû írásfázisban egy alapvonalon jobbról balra a teljes ábécé ráírható, és az íráselemek összekötve is hasonló írásképet adtak:


GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

6:02 PM

Page 6


GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

6:02 PM

Page 7


GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

6:03 PM

Page 8

Ez a betûjel-készlet jobbról balra tartó egyszerû titkosírásként használható.

A BETÛJELEK KÖTÉSE Más kézírások betûit egyik betûhöz sem tartozó kapcsolóelemek kötik össze, és vízszintes vagy függõleges egyenes mellett azonos irányba rendezik el az írás elemeit. E titkosírás betûjelei mindig közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz; a diakritikus jegyek kivételével – melyek egy betûjelet képeznek az alapjelükkel – minden szövegbeli jel külön hangértékkel rendelkezik. A titkosírás írásiránya kezdettõl jobbról bal felé tart, de az írás fejlõdése során nem minden betûjel érintette a vízszintes alapvonalat. (Ez utóbbi eset alsó vagy felsõ nagybetûvel kezdõdõ mássalhangzó-torlódásnál fordul elõ.) Az elõbbi gyakorlószöveg függõlegesen tagolt betûit szón belül összekötve az alábbi képet kapjuk.

Én, mint a rózsát látod a tavon, A könnyeimben arcod ringatom.


GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

6:03 PM

Page 9

Tehát itt vízszintes egyenes mentén helyezkednek el a betûjelek, de a felsõ kis- és nagybetûkön kívül alsó kisbetûk és alsó nagybetûk is vannak. (Nagy az egy egységnyi, kicsi a fele olyan magas betûjel.)


GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

6:04 PM

Page 10

Kötés az írásfejlõdés e szakaszában elsõsorban a betûjelek alapvonalat érintõ pontján lehetséges; ha két ilyen pont van, akkor a jobb oldali ponthoz köt az elõtte levõ betûjel, bal oldali pontjához az ott induló betûjel kezdõpontja: ver

ve

kése

és

les

nem

ezer

le

ne

ez

Az e, é egyszeri (hosszabb) vonalára több mássalhangzójel is telepedhet: -elte-, -elde-, -élté-, -éldé- „függhet” róla; fent: -ende-, -ente-, pl.


GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

6:04 PM

Page 11

Jellegzetes szókép az ó-féléké, ahogyan több ilyen hang közt a mássalhangzók elhelyezkednek egy magánhangzótesten: örök

ökör

ókor

oltó

oldó

olló

KÖTÉSEK A TITKOSÍRÁS LEGFEJLETTEBB, UTOLSÓ ALAKJÁBAN Gárdonyi elsõsorban esztétikusabbá akarta tenni titkosírását, vagyis írásmûvészete 'kalligráfia' értelemben vett sajátos ágának tartotta. A másfél cm magas íráskép nagyon egyenetlen, hol foghíjas, hol kiugró volt. Emellett az igen gyakori a és l betûjelek kötése rajzos alkatuk miatt csak felfelé volt lehetséges. A fejlesztésben ezért Gárdonyi feladta az írás alapvonalát, és egyúttal célként 2 cm körüli, minél telítettebb írásszalag teleírását határozta el. A jobbról bal felé haladó írásirányhoz másodlagos irányként az alulról felfelé haladó írásirány társult.


GÆrdonyi..qxd

5/12/2009

10:11 PM

Page 12

Új jelváltozatok a felfelé kapcsolásban:

Egyik fõ szabályunk minden szó köthetõ betûinek összekötése. Ezért a szó/szavak szintjén a felfelé tartó írásirány az elsõdleges mindaddig, míg az írásszalag felsõ peremét el nem éri a szó. Ha ez nem lehetséges, pl. az e, é, ofélék uralta kezdõ szó esetén, efölé egy másik, hasonló rajzos alkatú szó kerülhet; vagy jobb híján erre a célra kiképzett helykitöltõ elem. Néhány ilyen:

Ha az elsõ szó vagy az afölé írt egy vagy két szó az írásszalag pereméig megfelelõ vonalsûrûséggel kitölti nagyjából a kezdõ szó szélességéig az írásszalagnak ezt a szelvényét – a kezdõ szó jobb szélétõl bal felé követi egymást az esetleg két vagy több szó –, a következõ írásszelvény az elõzõtõl balra, az írásszalag alsó peremétõl indul ismét annak felsõ pereméig, és ugyanígy a további függõleges írásszelvények. Az írásszalag írása és kiolvasása szigorúan a jobbról balra következõ írásszelvények – azokon belül a fent írt sorrend – szerint történik.


GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

6:05 PM

Page 13

Tipikus, az írásszalag teljes szelvényét kitöltõ szótípus a „minden” és származékai

mindenkinek

mindenki

minden

(Ilyen összevont szóban a teljes szó képébõl evidens magánhangzók néha elmaradnak.) A felfelé irányuló kötést gyakran az elõzõ vonalon átvonva biztosítjuk pl. mintha

alkar

öröklét

A folyamatos szöveg írása szelvényekre bontva:


GÆrdonyi..qxd

5/12/2009

10:17 PM

Page 14

Majd összeillesztve:

(Gárdonyi Géza maradandó hírnevet szerzett magának és regényei hõseinek.)

(Verseiben is vannak figyelemreméltó sorok. Rajztehetsége ebben a titkosírásban, melynek csinosítgatásában nagy kedvét lelte, tipikus szecessziós alkotást hozott létre.) E két írásszalagról is látható, hogy az adott instrukciók alapján sem a leírás, sem a visszaolvasás nem jelenthet problémát. A betûjelek kötésérõl összefoglalóan csak annyit, hogy a jel kezdõpontjával köt az elõzõ jel végpontjához, a végpontja vagy a legfelsõ pontja pedig a következõ betûjel kezdõpontja is lesz. A b, p, r, j jelei középvonalakat is metszõ e-vel is kapcsolhatók.


GÆrdonyi..qxd

5/12/2009

10:31 PM

Page 15

MÉG NÉHÁNY SZÜKSÉGES TUDNIVALÓ 1. A betûk egyértelmûségén túl elsõsorban esztétikus megoldás keresése és kidolgozása a titkosírással író gondja és öröme. Errõl tanúskodnak az ún. „Egyiptomi szeletek”. 2. Rövidítések, különösen ragok, képzõk magánhangzóinak elhagyásával:

-ban/-ben

-tlan/-tlen -talan/-telen

-nak/-nek

-ból/-bõl

-hoz

-ság/-ség

Néhány igekötõt is kezdõbetûjével

meg-,

össze-

Viszonyszók, névutók:

csak

de

közt

ha

hacsak

nemcsak

hanem helyett

vagy


GÆrdonyi..qxd

5/12/2009

10:52 PM

Page 16

Bizonyos (irodalomelméleti) kifejezések néhány karakterisztikus betûjével:

novella

szituáció

karakter

ellentézis

Fontos még a tíz számnév rövidítése, mert ezeket egy külön jel különíti el a pusztán egy hangot jelentõ betûjelektõl. Nyolc számnevet a magyar számnév egy-egy karakterisztikus betûjele jelöl (egy, kettõ, három, négy, hét, nyolc, kilenc, zérus), az ötös a római V-tel azonos m, s; a hatot az arab szám ívéhez kötve a b/p jelöli. Ezeket ugyanúgy egymásra kell helyezni, alulról felfelé, mint a szövegben, de nem kötve. Egyenként kiolvasva a számneveket, mint telefonszám közlésekor, a – többnyire – dátumot meg lehet állapítani., pl. 21, 1, 12 = 1921. január 12. Pénzösszeg esetén a zérók száma pótolja a helyi értéket. 3. Írásjelek. vesszõ pont

kérdõjel

felkiáltójel

4. Gárdonyi 1906-tól 1922-ig írta és fejlesztette titkosírását. Mintegy 35 ívnyi szöveget írt (1 millió 400 ezer karakter) ezzel az írásmóddal. Mintegy fele írói-irodalomelméleti jellegû feljegyzés, a másik fél fõként szó- és szinonimagyûjtemény.


GÆrdonyi..qxd

5/12/2009

10:54 PM

Page 17

ZÁRSZÓ GÁRDONYITÓL


GÆrdonyi..qxd

5/8/2009

6:07 PM

Page 18

Profile for Bálint Gilicze

Gárdonyi titkosírás  

Gárdonyi Géza titkosírása

Gárdonyi titkosírás  

Gárdonyi Géza titkosírása

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded