Page 1

YOUR LOGISTIC PARTNER

1

info@tlp.al / www.tlp.al TIRANA LOGISTIC PARK Autostrada Tiranë-Durrës, km 5, pranë QTU +355 66 2054139


RRETH TLP

ABOUT TLP

Parku Logjistik i Tiranës (TLP) është projekti më i madh në fushën e logjistikës në Shqipëri dhe një ndër më modernët në Ballkanin Perëndimor. Parku Logjistik parashikon ndërtimin e 5 magazinave dhe godinave industriale të klasit A në zonën industriale më të madhe të Shqipërisë, Autostradën Tiranë-Durrës.

Tirana Logistic Park (TLP) is the the biggest project in the field of logistics in Albania and one of the most modern in the Western Balkans. It considers construction of five warehouses and industrial buildings of Class A, in Albanian biggest industrial zone, the highway between Tirana-Durres!

Me një sipërfaqe neto ndërtimi prej 80’000 m2, zhvilluar në një truall prej 200’000 m2, Parku Logjistik i Tiranës është projekti i parë në Shqipëri që ofron jo thjesht ambiente industriale dhe magazinuese të cilësisë së lartë, por dhe një gamë të plotë të shërbimeve logjistike, duke përfshirë këtu edhe shërbime doganore, për profile biznesesh nga me të ndryshmet.

With a net construction area of 80’000 m2, developed into a total land of 200’000 m2, Tirana Logistic Park is offering not just industrial and storage premises of highest quality, but also a full range of logistics services, including customs services, for a wide range of businesses’ profiles. Connection to the main axes of national and international road transport was intended to serve businesses operating in Albania and those operating in Kosovo, Macedonia, Montenegro and wider in the region. After completion of the first building of 15,200 m2 and all relevant first phase infrastructure Tirana Logistic Park has hosted its first customers, who are already operating and benefiting from some of the best and the most modern logistic facilities, in Albania.

Lidhja me akset kryesore të transportit kombëtar dhe ndërkombëtar është menduar që t’i shërbejë sa më mirë bizneseve që operojnë në Shqipëri dhe atyre që operojnë në Kosovë, Maqedoni, Mali i Zi e më gjërë në rajon. Pas përfundimit të godinës së parë prej 15,000 m2 dhe të gjithë infrastrukturës së nevojshme, Tirana Logistic Park ka pritur klientët e parë të cilët po operojnë dhe po përfitojnë nga lehtësitë logjistike më moderne në Shqipëri. Falë pranisë brenda parkut të disa operatorëve logjistik vendas dhe rajonal, lista e shërbimeve jo vetëm është shtuar por edhe është perfeksionuar në cilësi, duke bërë të mundur që shërbimet logjistike t’i përfitojnë të gjitha bizneset, pavarësisht profilit apo madhësisë së tyre.

The presence inside the park of local and international logistic operator creates the possibilities to have not only more services but also a more quality. This facilitates too the logistic services for businesses of all sizes and profiles. Tirana Logistic Park is a joint investment realized by cooperation between Balfin Group and Albstar shpk.

Parku Logjistik i Tiranës është një investim i realizuar nga bashkëpunimi i Grupit BALFIN dhe AlbStar sh.p.k.

2

TIRANA LOGISTIC PARK

TIRANA LOGISTIC PARK

3


BIZNESET QË MUND TË ZHVILLOJNË AKTIVITETIN E TYRE BRENDA PARKUT LOGJISTIK Parku Logjistik i Tiranë është projektuar dhe tashmë faza e parë është përfunduar për t’u ardhur në ndihmë thuajse të gjitha kategorive të bizneseve pasi të gjithë kanë nevoja për optimizim të logjistikës.

Bizneset që mund të përfitojnë më shumë nga ajo që ofron Parku Logjistik janë: • Operatorë të ndryshëm logjistik, vendas dhe të huaj. • Magazinat qendrore të rrjeteve të supermarketeve, dyqaneve të elektronikës, dyqaneve të veshjeve, etj. që operojnë brenda vendit. • Kompanitë distributore të markave më të mirënjohura ndërkombëtare. • Prodhues / përpunues / magazinues të industrisë së lehtë dhe ushqimore.

4

TIRANA LOGISTIC PARK

BUSINESSES THAT COULD BE ACCOMMODATED IN THE LOGISTIC PARK Tirana Logistic Park is designed to offer support to all the business categories that are searching to optimize their logistics.

Some of the businesses that mostly need a professional logistic service are in the field of: • Logistic Operators • Warehouses of supermarket chains, retailers of electronics, fashion, etc. • Distributors • Industrial processing and lights manufacturing

TIRANA LOGISTIC PARK

5


PËRPARËSITË Përshtatja e lehtë e objekteve me kërkesat e klientëve ndihmon kompanitë të ulin kostot e magazinimit dhe shpërndarjes së mallrave. Pozicioni i parkut logjistik në zonën industriale më të madhe në Shqipërisë (autostrada Tiranë-Durrës), shumë pranë kryeqytetit, aeroportit ndërkombëtar dhe portit më të madh në vend. Parku Logjistik i Tiranës është e para qendër logjistike e standardeve europiane në Shqipëri, që përfshin hapësira për magazinim, ambiente industriale të klasit të lartë, gërshetuar me ambiente sociale, shërbimi, si edhe zyra në varësi të nevojave të bizneseve.

6

TIRANA LOGISTIC PARK

ADVANTAGES Lehtësirat në kryerjen e procedurave doganore, brenda ambienteve të Parkut Logjistik të Tiranës. Aksesi i drejtpërdrejtë në sistemin hekurudhor, që realizohet nëpërmjet një terminali hekurudhor të dedikuar. Mbulimi i tregut më të madh në vend në një rreze prej 30 km në më pak se 30 minuta përbën një tjetër përparësi të TLP. Paketa e shërbimeve dhe çmimeve ndërtohet në bazë të një analize të mirëfilltë, të profilit të biznesit të interesuar, të nevojave të klientit dhe përshtatjes së tyre me projektin duke i propozuar shërbimet dhe zgjidhjet më optimale, për të ulur shpenzimet e tij operacionale.

Easy accommodation on its premises, accompanied with the possibility of receiving customs service inside the Park helps companies to reduce costs of storage and distribution. Its location is the main advantage of the Tirana Logistic Park, just on the main industrial area of Albania (TiranaDurres highway), close to the capital city, to the only international airport, and to the largest port in the country. Tirana Logistic Park is the first logistics center of European standards in Albania, which includes warehouse space for storage, industrial premises of highest standards, coupled with offices and social premises, which can be fitted easily, in accordance to the clients’ needs.

Facilitation in carrying out customs procedures, within the premises of Tirana Logistics Park. Direct access to the railway system, which is implemented through a dedicated rail terminal. Coverage of biggest local market in a radius of 30km, within just 30 minutes drive. The package of services and prices are built on basis o detailed analyses of the profiles of businesses, considered as potentials,their needs and their possibilities to fit themselves on this project, by proposing optimal services and solutions,in order to reduce their operation expenses.

TIRANA LOGISTIC PARK

7


DETAJET TEKNIKE

TECHNICAL DETAILS

Parku Logjistik i Tiranës është projektuar për të plotësuar më së miri standardet ndërkombëtare të një parku logjistik modern. Ai garanton kushtet maksimale teknike dhe të sigurisë duke plotësuar të gjitha standardet europiane.

Tirana Logistic Park is designed to meet the best international standards of modern logistic parks. It provides maximum technical conditions and security by meeting European standards.

• • • • • • • • • • •

Lartësia e shfrytëzueshme në magazinim: 11.5 m. Përmasat e kuadratit midis kolonave: 11.6 m x 17.4 m. Struktura e ndërtimit: kombimin i konstruksionit metalik me panele sandwich dhe elemente beton-armeje. Pesha specifike mbajtëse e dyshemese industriale: 7t/m². Lartësia e dyshemesë së objekteve 1.2 m, sipas standardit ndërkombëtar. Raporti i dyerve industriale me sipërfaqen: 2 dyer për çdo 800 m². Rampa elektrike - hidraulike dhe mbulesa të jashtme për dyert industriale. Parku është i rrethuar me mur betoni dhe rrjetë teli. Sistem dedektimi dhe mbrojtjeje nga zjarri. Hapësira të shumta parkimi, përpara çdo rampe dhe jo vetëm. 40 m x 6m platforme e dedikuar hekurudhore, për ngarkim dhe shkarkim-mallrash, nga treni brenda parkut logjistik.

8

TIRANA LOGISTIC PARK

• • • • • • • • • • •

Usable height on storage: 11.5 m. Dimensions of grids between columns: 11.6m x 17.4m. The construction is combination of metallic construction with sandwich panels, and concrete. Industrial floor bearing capacity: 7t / m². The height of the floor 1.2 m dock level, according to international standard. The ratio of industrial doors to the leasing area: 2 doors for every 800 m2. Electric and hydraulic Ramps. The park is surrounded by a concrete wall and wire mesh net. Fire detection and fire fighting systems, available. Numerous parking spaces in front of each ramp and a dedicated parking area, available. A 40m x 6m dedicated rail platform, inside logistic park for loading and unloading products, directly from the train.

TIRANA LOGISTIC PARK

9


SHËRBIMET

SERVICES

Parku Logjistik i Tiranës mundëson marrjen apo kryerjen e shërbime të plota logjistike drejtpërsëdrejti ose nëpërmjet partneritetit me shoqëritë logjistike që operojnë në të. Ajo që synohet nuk është vetëm mundësimi i shërbimeve logjistike por ofrimi i alternativave më të mira që klientët të përmirësojnë proceset e operimit duke ulur kostot operacionale.

Tirana Logistic Park offers these logistics services directly or through the logistic partners that operate in it. The intention is not just to provide logistic services, but to have flexible solution for customers, in order improve operating processes, by reducing operational costs.

Ndër shërbimet kryesore që zhvillohen brenda Parkut Logjistik të Tiranës apo ofrohen nga operatorët, partnerë strategjik logjistik të tij janë:

Among the main services that could be developed or offered directly by Tirana Logistics Park or its strategic partners are:

• Magazinim modern me rafte duke shfrytëzuar lartësinë e objektit dhe optimizuar sipërfaqen • Zhdoganime brenda parkut • Përpunim mallrash, paketime, ri-paketimet, etiketime, etj. • Logjistikë e brendshme • Shpërndarje në destinacion • Inventarizimi dhe selektim i mallrave • Ofrimi i teknologjisë dhe teknikes se fundit, në zhvendosjen, lëvizjen, ngarkimin dhe shkakimin e mallrave me pirunj industriale, të markave më të njohura

• Storage on pallet level using high capacity storage systems and racks • National and International Transport alternatives • Customs clearance • Products processing, packaging, re -packaging, etc. • Intra logistics (products handling In and Out) • Distribution • Inventory and selection of goods • Latest technology and technique, in products handling, loading & unloading, circulation of pallets using industrial forklifts, of some of the best known brands

Ndërsa parku logjistik merr përsipër plotësisht shërbime si:

The logistic park covers completely:

• • • •

• Management and maintenance of Park’s engineering systems • Security service and 24-hour surveillance • Maintenance of common areas and periodic cleaning of the territory. • Uninterrupted and qualitative power and water supply, internet and landline phone communication. • Periodic evading of the waste • Maintenance of the green area • Other various administrative services.

Menaxhim dhe mirëmbajte të sistemeve inxhinierike të Parkut Shërbim sigurie dhe mbikqyrje me kamera 24 orë Mirëmbajtje e sipërfaqeve të përbashkëta dhe pastrim territori. Furnizim të pandërprerë dhe cilësor me energji elektrike, ujë të pijshëm dhe industrial, internet dhe telefoni • Zhvendosje periodike e mbeturinave • Mirëmbajtje e zonës së gjelbëruar • Shërbime të ndryshme administrative, sipas kërkesave

10

TIRANA LOGISTIC PARK

TIRANA LOGISTIC PARK

11


DURRËS

TIRANA

12

TIRANA LOGISTIC PARK

POZICIONIMI I TLP

LOCATION OF TLP

Strategjikisht Parku Logjistik i Tiranës është pozicionuar pranë korridoreve kryesore rrugore, portit dhe aeroportit të vetëm në vend, gjë që lehtëson lidhjet e tij me vendet e Ballkanit perëndimor dhe më gjërë me vendet e Europës. Ai ndodhet në zonën më të madhe industriale të vendit, në autostradën Tiranë-Durrës, një zonë me dendësi të madhe popullsie, të aftë për punë.

Tirana Logistic Park is strategically positioned not just close to the key road corridors, but even near the sea and the air ones, enabling communication of the Western Balkans and Western Europe countries with the interior part of the continent. TLP is situated in the largest industrial of in the country, Tirana - Durrës highway, the area with the highest density of population in Albania.

Distanca orientuese:

Distances for orientation:

200 m nga Autostrada Tiranë-Durrës

200 m from Tirana - Durrës highway

5 km nga qendra e Tiranës

5 km from city center

11 km nga aeroporti i vetëm ndërkombëtar

11 km from the only international airport

30 km nga Porti i Durrësit

30 km from the Port of Durrës

TIRANA LOGISTIC PARK

13


2 4 6

5

3

1

LEGJENDA / LEGEND

1 2 3 4 5 14 6

Magazina 1, e përfunduar dhe operative, 15.200 m2 Warehouse 1, finished and operative, 15.200 m2 Platformë hekurudhore e dedikuar me lehtësira për ngarkim dhe shkarkim, bëhet operativ në Prill 2015 Dedicated railway platform with loading and unloading facilities, becomes operative on April 2015 Magazina 2, në proces projektimi, 15.200 m2 Warehouse 2, in the process of technical evaluation, 15.200 m2 Magazina 3, në proces projektimi, 17.200 m2 Warehouse 3, in the process of technical evaluation, 17.200 m2 Magazina 4, në proces projektimi, 19.200 m2 Warehouse 4, in the process of technical evaluation, 19.200 m2 TIRANA LOGISTIC PARK Magazina 5, në proces projektimi, 12.200 m2 Warehouse 5, in the process of technical evaluation, 12.200 m2

TIRANA LOGISTIC PARK

15


KONTAKTET / CONTACTS info@tlp.al +355 4 2 389 289 +355 66 20 541 39 +355 4 2 389 250 Autostrada Tiranë-Durrës, km 5, Tirana, Albania www.tlp.al www.facebook.com/tiranalogisticpark www.linkedin.com/company/tirana-logistic-park

TLP-Tirana Logistic Park  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you