Page 1

Codi de Conducta i Ăˆtica Empresarial


2

4 Missió i visió Valors 6 Codi de Conducta i ètica Empresarial 1. En relació al personal de Baleària 10 2. Compromisos amb tercers 20 3. Compromisos amb la societat 26 4. Gestió del codi 30 (2016)

Codi de Conducta i Ètica Empresarial

8

El Codi de Conducta i Ètica Empresarial descriu els valors, principis i pràctiques que han de guiar i estimular l’activitat de Baleària.


3

Carta del president

Benvolguts coŀlaboradors, La recerca de l’exceŀlència en tots els serveis que ofereix Baleària als seus clients, així com en les relacions amb els diferents grups d’interès, és l’objectiu d’aquest Codi de Conducta. Baleària, des de la seva creació, s’ha caracteritzat per ser un grup d’empreses que ha reconegut i assumit que l’exceŀlència en la gestió a mig i llarg termini depèn del compliment dels més exigents estàndards de conducta ètica i de la llei aplicable, així com d’una política de Responsabilitat social des de les perspectives econòmica, social i medi ambiental. El present Codi de Conducta i Ètica Empresarial ha estat validat pel Comitè Directiu, i aprovat per la Comissió Executiva de Baleària. Descriu els valors, els principis i les pràctiques que han de guiar i estimular l’activitat de Baleària i constata l’objectiu de la Direcció de reforçar els principis ètics d’aplicació en tota l’organització, a més de fomentar un entorn de treball en què es promogui la integritat de les persones i el respecte cap al medi ambient. Us encoratjo a què conegueu el present Codi de Conducta i Ètica Empresarial perquè entre tots puguem avançar envers nivells de professionalitat i responsabilitat més elevats en totes les nostres activitats diàries. Adolfo Utor President de Baleària


4

Codi de Conducta i Ăˆtica Empresarial


5

MisSió La missió del grup Baleària és donar resposta a les necessitats de transport marítim de la societat i oferir als seus clients un servei de qualitat i respectuós amb el medi ambient; als seus accionistes, una rendibilitat adequada; i als seus empleats, la possibilitat de desenvolupar-se en l’àmbit professional i personal.

Visió La visió del grup Baleària és ser un grup navilier líder i en creixement continuat, amb presència global, que es caracteritzi per oferir uns serveis de qualitat exceŀlent mitjançant la millora continuada i l’exceŀlència en la gestió medi ambiental sostenible que suposi l’enfortiment i la creació de vincles entre les societats que uneix amb les seves línies marítimes, contribuint al seu desenvolupament i progrés.


6

Codi de Conducta i Ăˆtica Empresarial


Valors

7

Valors CompromÍs fErm AMB ELS clients Baleària és una empresa orientada als clients amb l’objectiu d’oferir-los uns serveis de qualitat que garanteixin la seva seguretat i satisfacció, a més d’establir amb ells unes relacions honestes, respectuoses, duradores, amb un tracte personalitzat i proper.

CompromÍs AMB la socieTaT Complint amb la seva responsabilitat com a empresa, desenvolupa actuacions per millorar la cohesió social, l’enfortiment cultural i la sostenibilitat ambiental dels territoris i comunitats allà on desenvolupa la seva activitat.

Innovació I mILLOra contínua Baleària és una empresa que aposta per la millora contínua i la innovació tecnològica, que aplica als seus vaixells i serveis, per ser competitiva i assolir l’exceŀlència en la gestió.

Respecte al medi ambient Una de les fites principals de la companyia és preservar el medi ambient amb actuacions i polítiques eficaces i realistes que vagin per davant del mer compliment de les normatives.

CompromÍs amb els treballadors El principal actiu de la companyia són els empleats i, per això, s’aposta per unes relacions laborals adequades i estables en un marc d’igualtat d’oportunitats que permetin créixer professionalment. Així mateix, l’estabilitat laboral basada en la competitivitat depèn de l’actitud i compromís dels empleats i de la inversió en formació i innovació de l’empresa.


8

Codi de Conducta i Ăˆtica Empresarial


9

CODI DE CONDUCTA I ÈTICA EMPRESARIAL El Codi de Conducta i Ètica Empresarial del grup Baleària assumeix els compromisos ètics i estàndards bàsics per a les adequades relacions amb els principals grups d’interès (empleats, clients, accionistes, socis de negoci, proveïdors, administracions i aquelles societats a qui ofereix els seus serveis), d’acord amb els principis i plantejaments de la Responsabilitat Social. Així: Totes les operacions de Baleària es desenvoluparan sota un prisma ètic i responsable. Totes les persones -físiques o jurídiques- que tinguin relacions laborals, econòmiques, socials o industrials amb Baleària rebran un tracte digne i just, i se’ls exigirà també un tracte recíproc. Totes les operacions del grup Baleària es desenvoluparan amb el més estricte respecte al medi ambient.


10

Codi de Conducta i Ăˆtica Empresarial


11

En relació al personal de Baleària Baleària treballarà per aconseguir la satisfacció i el compromís de tot el seu equip humà fomentant la igualtat, la participació, el treball en equip i el desenvolupament professional, a més de l’orgull i el sentiment de pertinença al projecte. Cap persona serà discriminada ni es permetrà cap forma d’abús o assetjament per motius de raça, discapacitat física, religió, ideologia, orientació sexual, edat, nacionalitat o sexe. L’empresa promourà l’equilibri entre l’esforç requerit per a la consecució de l’èxit en la missió de l’organització i les necessitats sociofamiliars de les persones, potenciant polítiques tendents a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, tenint en compte l’especificitat de l’activitat de Baleària.


12

Codi de Conducta i Ètica Empresarial

Respecte a la legalitat El i a les obligacions desenvolupament contractuals de l’activitat de les persones que treballen a Baleària se farà en el més estricte respecte a la legalitat vigent.

Els treballadors compliran amb lleialtat i bona fe les seves obligacions contractuals.

El desenvolupament de l’activitat de les persones que treballen a Baleària, tant a terra com a bord, es produirà en el més estricte respecte a la legalitat vigent. Per això, tots els treballadors, d’acord amb el lloc de treball que ocupen, han de conèixer les normes, internes o externes, que els afecten. Els salaris que percebin els treballadors de Baleària respectaran sempre les normatives d’aplicació i estaran d’acord amb les funcions i responsabilitats desenvolupades. Tots els treballadors de Baleària han de complir amb lleialtat i bona fe les seves obligacions contractuals adquirides en la relació de treball i les disposicions legals i convencionals d’aplicació. Els treballadors de Baleària posaran especial atenció en el compliment de les instruccions rebudes dels seus superiors i de l’horari laboral pactat.


En relació al personal de Baleària

13

Responsabilitat dels comandaments A efectes d’aquest Codi, s’entendrà per comandaments els capitans i caps de màquines, les persones que estiguin al capdavant d’un departament, unitat o delegació i totes aquelles que siguin apoderades de qualsevol societat o organització del grup Baleària. Dels comandaments, s’espera: Un elevat grau d’implicació i identificació en l’activitat i l’estratègia de Baleària. Un compromís envers l’exceŀlència amb una conducta professional exemplar i modèlica. L’assumpció de manera solidària dels errors eventuals de les persones que integren els equips que dirigeixen. El coneixement dels plans i l’estratègia de l’empresa i l’assumpció dels seus valors per poder transmetre’ls de manera adequada als seus equips. Un compromís permanent de formació per mantenir els seus coneixements actualitzats i adequats als reptes de l’empresa. Respecte a l’equip humà del qual són responsables, han de: Exigir-li efectivitat. Fomentar un bon clima laboral a través d’una relació motivadora i inspiradora de confiança. Procurar que el treball es desenvolupi sempre en les millors condicions possibles. Fomentar que l’estil de gestió, direcció i lideratge sigui participatiu, el que es traduirà en un impuls del treball en equip.

S’espera dels comandaments un alt grau d’implicació i identificació amb la companyia, a més d’una conducta professional exemplar i modèlica i un compromís permanent de formació.

Els comandaments han de fomentar un bon clima laboral entre el seu equip humà, a més de fomentar un estil participatiu de gestió, direcció i lideratge.


14

Codi de Conducta i Ètica Empresarial

Entorn i relacions laborals Baleària afavorirà la motivació, el compromís i la implicació dels empleats, fomentant la participació i el treball en equip per al manteniment d’un bon clima laboral als vaixells com a les diferents delegacions.

Baleària afavorirà la participació i el treball en equip per al manteniment d’un bon clima laboral.

Els treballadors actuaran amb la deguda diligència i fidelitat a l’empresa, als clients i als companys de treball. Tots els empleats assumiran les responsabilitats pròpies del lloc que ocupin. D’acord amb les seves funcions, els treballadors coneixeran i s’implicaran en el projecte empresarial de Baleària. El tracte amb els companys de treball –inclosos els comandaments de la companyia- serà sempre respectuós, sense admetre cap tipus de discriminació o intromissió en la intimitat. A més, s’exigirà la cooperació entre els diferents departaments per a la consecució dels objectius de la companyia.


15

En relació al personal de Baleària

SegurETAT Baleària es compromet a què els treballadors tinguin un nivell adequat de seguretat al treball d’acord a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i a les normatives de seguretat establertes per la naviliera. Així mateix, la companyia posa en marxa programes de prevenció i avaluació de possibles riscos. Els treballadors estan obligats a conèixer i complir les mesures legals i reglamentàries de seguretat i salut del seu lloc de treball. El consum d’alcohol i drogues per part dels empleats es prohibeix en totes les dependències i vaixells de Baleària, així com el desenvolupament de les tasques assignades sota els efectes de les substàncies esmentades.

Els treballadors han de conèixer i acomplir les normatives de seguretat i salut del seu lloc de treball.

Formació Donat que és primordial que tots els empleats de Baleària tinguin els coneixements necessaris per al correcte desenvolupament de les seves funcions, la companyia fomentarà el desenvolupament professional dels empleats mitjançant programes de formació continuada, adequats als seus llocs de treball. Els empleats han de mantenir permanentment actualitzat el seu grau de capacitació professional i aprendre les matèries noves que els afectin.

Els empleats han de mantenir permanentment actualitzat el seu grau de capacitació professional.


16

Codi de Conducta i Ètica Empresarial

Conflicte d’interessos Els treballadors de Baleària només podran desenvolupar activitats laborals i professionals al marge de les que són objecte de la seva relació amb l’empresa fora del seu horari laboral i si no suposen minva en el desenvolupament de les funcions pròpies ni coŀlisió d’interessos.

Els treballadors només podran desenvolupar altres activitats laborals i professionals alienes a la companyia fora del seu horari laboral i si no suposen coŀlisió d’interessos.

Els treballadors evitaran qualsevol situació que potencialment pugui generar conflicte d’interessos entre les seves obligacions professionals i els interessos dels seus familiars en, o amb respecte a, l’empresa. En cas de dubte sobre quina és l’actuació correcta, s’ha de consultar amb el superior jeràrquic o bé amb el Comitè del codi ètic. L’organització garanteix que els familiars dels treballadors puguin ser contractats per la mateixa en règim d’igualtat d’oportunitats amb els no familiars. Respecte als comandaments, és preferible que tinguin dedicació exclusiva perquè puguin centrar així la seva activitat laboral i professional a Baleària. A més, Baleària només podrà contractar amb empreses o professionals que no mantinguin relació amb els seus comandaments, tret que aquestes contractacions estiguin prèviament autoritzades pel Comitè Executiu de manera expressa.


En relació al personal de Baleària

17

ConfidencialiTaT de la informació I protecció de daDEs personals Els treballs que realitzin els treballadors de Baleària en la seva jornada laboral i la informació a la qual accedeixin pertanyen íntegrament a l’empresa. Per tant, els treballadors hauran de mantenir el secret professional i només podran usar aquestes dades i aquesta informació amb finalitats relacionades amb Baleària. Una vegada extingida la relació laboral, la confidencialitat de la informació haurà de mantenir-se. A més, quan una persona abandona l’empresa no pot copiar, reenviar, reproduir o exterioritzar sense autorització expressa cap informació ni treball que pertanyi a l’empresa. Baleària, complint amb la Llei de Protecció de Dades, es compromet a assegurar la privacitat de les dades personals obtingudes de la gestió de la seva activitat (clients, empleats, proveïdors i altres persones) i, per això, exigeix als treballadors que les dades siguin tractades amb precisió, amb la major confidencialitat i només consultades en cas de necessitat operativa i/o justificada.

Els treballs que realitzin els empleats i la informació a la qual accedeixen pertanyen a l’empresa, per tant, els treballadors han de mantenir el secret professional i la confidencialitat.


18

Els treballadors hauran d’usar amb diligència i d’acord a les normes tot el material, recursos, maquinària, equips i sistemes informàtics que l’empresa posi a la seva disposició per al desenvolupament de la seva feina.

Codi de Conducta i Ètica Empresarial

Ús dels béns i equips de la companyia Baleària posarà a disposició del personal tot el material, recursos, maquinària, equips i sistemes informàtics necessaris per al desenvolupament dels diferents llocs de treball. Els treballadors que, per al desenvolupament de les seves funcions, tinguin assignat l’ús de qualsevol d’aquests béns, hauran d’usar-los amb diligència i d’acord amb totes les normes que Baleària estableixi a cada moment.


En relació al personal de Baleària

19

Conducta social i política El dret dels treballadors a participar d’activitats polítiques o socials legalment reconegudes no podrà interferir en l’adequat desenvolupament de l’activitat laboral –tret en els casos específicament reconeguts per la llei- i es desenvoluparan sempre fora de l’horari laboral i de qualsevol instal·lació o vaixell de Baleària, de manera que –sota cap concepte o lectura- puguin ser atribuïdes a l’empresa. A més, és responsabilitat de cada empleat que el seu comportament social no afecti a l’honorabilitat de la pròpia persona i, per extensió, a la de la companyia.

Dret a associació i negociació coŀlectiva Els empleats de Baleària tenen reconeguts els drets de sindicació, associació i negociació coŀlectiva sense que del seu exercici se’n puguin derivar represàlies.

El dret dels treballadors a participar en activitats polítiques o socials no podrà interferir en el desenvolupament de la seva activitat laboral, i es desenvoluparan sempre fora de l’horari laboral i de qualsevol instal·lació de Baleària.


20

Codi de Conducta i Ăˆtica Empresarial


Apartado X

21

Compromisos amb tercers Baleària impulsarà unes relacions amb tercers que es basin en els valors de transparència, compromís i lleialtat. Tots els empleats estan obligats a actuar, en les seves relacions amb tercers, d’acord amb criteris de respecte, dignitat i justícia social, tenint en compte la diferent sensibilitat cultural o opció sexual de cada persona, no protagonitzant ni permetent cap forma de violència, assetjament o abús, ni discriminació per qualsevol motiu relacionat amb la raça, discapacitat física, religió, ideologia, edat, opció sexual o estètica, nacionalitat, sexe o llengua.


22

Codi de Conducta i Ètica Empresarial

Relació AMB clients

L’equip humà de Baleària haurà de dispensar als clients un tracte respectuós, personalitzat, proper i amb actitud de servei.

L’equip humà de Baleària es compromet a treballar per l’exceŀlència i a oferir serveis d’alta qualitat, amb els quals es garanteixin la seguretat i la satisfacció dels clients. La vocació de millora continuada de Baleària ha de veure’s reflectida en el tracte dispensat per tots els empleats als clients, que haurà de ser respectuós, personalitzat, proper i amb actitud de servei. Tots els empleats hauran de conèixer, en funció del seu lloc de treball, els serveis que ofereix Baleària als seus clients, per així poder donar una informació clara i correcta.


23

Compromisos amb tercers

Relació amb proveïdors La contractació amb proveïdors es regirà per criteris d’objectivitat i transparència: la qualitat, el preu, la competitivitat, el coneixement contrastat de la seva activitat i la seva vinculació amb Baleària. S’haurà de conciliar l’interès de Baleària amb l’obtenció de les millors condicions en el subministrament. Els treballadors de Baleària es relacionaran amb els proveïdors de béns i serveis de forma lícita, ètica i respectuosa, i s’intentarà mantenir i garantir relacions estables amb els proveïdors esmentats. A tots els proveïdors se’ls exigirà que desenvolupin les seves operacions sota un prisma ètic, responsable i respectuós amb el medi ambient i, que tinguin relacions laborals, socials o industrials respectuoses i dignes. Per això, permetran que Baleària, o tercers comissionats per això, realitzi qualsevol revisió adreçada a verificar el compliment dels paràmetres ètics. Sota cap concepte, els treballadors de Baleària podran prometre, oferir, soŀlicitar o acceptar, -de manera directa o indirecta-, favors o compensacions en metàŀlic o en espècie, i es retornarà o es rebutjarà qualsevol atenció o regal. Si, per causes raonables, relacionades amb eventuals idiosincràsies culturals específiques, no s’estima procedent la devolució, el present es lliurarà al responsable de RSC de l’organització. Els beneficis obtinguts a través de qualsevol tipus de promoció d’un proveïdor seran per a Baleària i, en cap cas, per a les persones que els hagin obtingut o negociat.

A tots els proveïdors se’ls exigirà que desenvolupin les seves operacions sota un prisma ètic, responsable i respectuós amb el medi ambient i, que tinguin relacions laborals, socials o industrials respectuoses i dignes.


24

Codi de Conducta i Ètica Empresarial

Relació amb els governs i autoritats Dins de la seva política de Responsabilitat Social, Baleària vol mantenir un compromís de coŀlaboració amb les diferents administracions públiques per a l’impuls i desenvolupament d’accions socials, culturals i medi ambientals, tendents a crear espais de comunicació social entre els territoris que les línies de la companyia uneixen per mar. Els treballadors del grup Baleària es relacionaran amb les institucions públiques i autoritats de forma lícita, ètica i respectuosa, i sempre tenint en compte les normatives i usos dels països, en què es produeixin aquests contactes.

Els treballadors del grup Baleària es relacionaran amb les institucions públiques i autoritats de forma lícita, ètica i respectuosa.

En les relacions amb autoritats i institucions, cap empleat del grup Baleària podrà oferir, soŀlicitar o acceptar -de forma directa o velada- cap tipus de favor, present o donació que es pugui relacionar de forma directa o indirecta amb l’adopció de decisions relatives a Baleària i les seves activitats. Si, per causes raonables, incloses les d’idiosincràsia cultural, en un supòsit determinat, no s’estima procedent la devolució, el present serà lliurat al responsable de RSE de la companyia.


Compromisos amb tercers

Relació amb els accionistes Baleària establirà una relació amb els seus accionistes basada en la confiança, la transparència en la informació i la posada en comú de coneixements i experiències per assolir objectius comuns. L’activitat de Baleària es desenvoluparà d’acord amb l’interès social, traduït com la viabilitat i la maximització del valor de l’empresa a llarg termini en interès comú de tots els seus accionistes.

25

Baleària establirà una relació amb els seus accionistes basada en la confiança, la transparència en la informació i la posada en comú de coneixements i experiències per assolir objectius comuns.

Relació amb la competència El grup Baleària està preparat per a competir amb èxit en el mercat actual, i sempre ho farà amb ple compliment de totes les lleis aplicables en matèria de defensa de la competència i de lleialtat comercial. En aquest sentit, la naviliera tindrà una relació honesta i lleial amb les diferents companyies de la competència i renuncia a obtenir informació d’aquestes mitjançant mètodes iŀlícits. La companyia fomentarà l’associacionisme empresarial en la defensa honesta d’interessos comuns amb altres empreses del sector.

El grup Baleària tindrà una relació honesta i lleial amb les diferents companyies de la competència, a més de poder coŀlaborar en objectius amb interessos comuns.


26

Codi de Conducta i Ăˆtica Empresarial


Apartado X

27

Compromisos amb la societat


28

Codi de Conducta i Ètica Empresarial

CompromÍS AMB la comuniTaT Baleària es compromet a coŀlaborar amb les comunitats locals, nacionals o internacionals, on desenvolupa la seva activitat i a les quals ofereix els seus serveis, dins de la seva política de Responsabilitat Social. Aquest compromís es concreta en la creació de programes i accions d’índole social, cultural i medi ambiental.

Baleària es compromet a coŀlaborar amb les comunitats locals, nacionals o internacionals, on desenvolupa la seva activitat i a les quals ofereix els seus serveis, dins de la seva política RSC.

Així mateix, tant la informació com els missatges publicitaris de la companyia seran verídics, clars, útils i pertinents, a més de transmetre els valors de Baleària.

Protecció del medi ambient Baleària comparteix i assumeix la necessitat -en termes de valors i de sostenibilitat integral- de preservar el medi ambient amb actuacions i polítiques eficaces i realistes que vagin molt per davant del mer compliment de les normatives o directrius. L’escenari en què Baleària desenvolupa les seves operacions, el mar, és un medi especialment sensible, que es reflecteix en les polítiques normatives de prevenció de la contaminació de la companyia.


Compromisos amb la societat

En la seva política de Responsabilitat Social, Baleària es compromet a: Participar de manera activa en la preservació medi ambiental en les seves manifestacions més primàries, prevenint la contaminació i qualsevol tipus d’agressió al medi natural, especialment el marí. Racionalitzar l’ús de qualsevol recurs i, de manera molt especial, el dels combustibles. Per aquest motiu, a través dels programes d’I+D+i, dissenyarà vaixells més eficients des del punt de vista energètic i utilitzarà tots els recursos disponibles perquè en les operacions de la seva flota es minimitzin al màxim les emissions i els sorolls. A totes les instaŀlacions de Baleària, es racionalitzarà l’ús d’energia i recursos, i s’eliminarà sempre que sigui possible l’ús del paper. Fomentar la implicació de tota la plantilla en la lluita contra el canvi climàtic i promoure la formació medi ambiental de tots els empleats. Compartir coneixements i bones pràctiques amb els clients i socis comercials per ajudar a amplificar el missatge medi ambiental i a conscienciar sobre aquestes qüestions totes les persones que utilitzin els serveis de Baleària o mantinguin relacions amb l’empresa. Estendre el compromís medi ambiental als proveïdors.

29

Baleària comparteix i assumeix la necessitat de preservar el medi ambient amb actuacions i polítiques eficaces i realistes que vagin molt per davant del mer compliment de les normatives o directrius.


30

Codi de Conducta i Ètica Empresarial

4

GESTIÓ DEL CoDI Àmbit d’aplicació Aquest Codi és aplicable a totes les persones vinculades a qualsevol empresa del grup Baleària a través d’un contracte de treball o prestació de serveis, i a les que formin part dels òrgans de govern empresarials, encara que no mantinguin una relació laboral. Geogràficament, aquest Codi és aplicable a tots els estats en què el grup Baleària desenvolupi la seva activitat i a bord de tots els vaixells de Baleària. Així mateix, ha de ser comunicat i exigit també als proveïdors.

Vigència i difusió del codi Totes les persones vinculades per aquest Codi han de conèixer-lo i aplicar les normes i els principis que els afectin, amb el més exigent alineament amb la normativa legal. Baleària es compromet a difondre aquest Codi entre tots els empleats vinculats a les empreses del grup Baleària, a través dels mitjans que consideri més adequats. El Codi serà gestionat pel Comitè del Codi de Conducta, al qual se li plantejaran tots els dubtes que el personal de Baleària pugui tenir al respecte de la seva aplicació. Aquest codi és vigent des de la seva aprovació per la Comissió Executiva de Baleària i el Consell d’Administració, i fins que no se’n publiqui una nova versió.


31

Gestió del Codi

Incompliment del Codi L’incompliment d’aquest Codi pot provocar l’adopció de mesures correctores per part del Comitè del Codi de Conducta, sempre salvaguardant les garanties jurídiques de les persones afectades i d’acord amb la legalitat vigent al territori on s’apliquen. Tot això, sense perjudici i a salvaguarda de la potestat sancionadora que es pogués aplicar en l’àmbit de l’Estatut dels Treballadors o el Conveni Coŀlectiu d’aplicació. Els empleats de Baleària compliran de manera escrupolosa la legislació aplicable a cada territori o vaixell i, en fer-ho, respectaran la lletra i l’esperit d’aquest Codi de Conducta i Ètica Empresarial.

Comitè del Codi de conducta Baleària crea el Comitè del Codi de Conducta com a òrgan de gestió, consulta i atenció de dubtes sobre el seu contingut, que serà liderat pel responsable de RSE de l’organització. A més, l’esmentat comitè, que estarà format pels responsables de RSC, de Relacions Laborals, del departament jurídic i un representant del Comitè d’Empresa, serà l’encarregat de tramitar els possibles incompliments. Les decisions es prendran amb el màxim rigor i es garantirà la confidencialitat i la presumpció d’innocència de les persones implicades. Baleària mantindrà indemne de qualsevol represàlia les persones que comuniquin possibles infraccions del Codi i assegurarà discreció en la resolució del conflicte.

Contacte Comità Codi de Conducta Estació Marítima s/n 03700 Dénia

codigo-conducta@balearia.com


32

Codi de Conducta i Ètica Empresarial

L’èxit de Baleària només es possible amb la implicació, el compromís i la dedicació de tot el personal, tant de terra com de flota, en el projecte de la companyia. Els reptes i els assoliments de Baleària són de cada una de les persones que hi treballen, i que per tant el senten com a propis.

Codi de Conducta i Ètica Empresarial

Codi de Conducta i Ètica Empresarial (Baleària)  
Codi de Conducta i Ètica Empresarial (Baleària)