Page 87

csatáját, illetve utolsó, 1944−es frontra vonulásukat mintázta. Klasszikus a talapzat oszlop rendszere, párkányzata, az oldalaiba süllyesztett két relief megoldása, valamint maga az emelvényen álló lovas szobor. Györfi a következő lovas elképzeléseinél megpróbálta valamilyen természetes talapzattal ki− váltani, kikerülni az épített posztamenseket. Elgondolásairól a nagykőrösi Arany János Múzeumban, 1997 márciusában megrendezett kiállításán tájékozódhattunk. Itt mutatta be a nyíregyházi huszárem− lék makettjét, valamint Őrzők címmel egy kétalakos lovas emlékmű tervét, amelyet Nagykőrösön sze− rettek volna felállítani. A sziklából tervezett „vártán” álló, az ellenséget kétfelől kémlelő katonák kom− pozíciója tetszett bár, de a megvalósításra nem sikerült a költségek biztosítása. Ugyanitt mutatta be a Mátyás és Beatrix szintén csak tervként megmaradt makettjét. A büszke királyi pár megformálása érzékletesen bizonyítja, Györfi milyen intim közelségbe képes hozni történelmünk mitikus személyi− ségeit is. A két alak kissé egymás mögötti elhelyezkedése, arányaik, a két paripa méretkülönbsége, szinte egymáshoz hajlása vizualizálják az emberpár gyengéd kapcsolatát. Györfi akkor már túl volt a karcagi Györffy István, a Vezekényi Ernő, a Németh Gyula formátumú személyiségek deheroizált, emberközelbe hozott megjelenítésének módszertani tapasztalatain, amelyeket megpróbált alkalmazni királyszobrainál is. Akkor nyerte meg azt a Kisvárdára kiírt pályázatot, amellyel végképp beírta nevét a magyar műtörténetbe. A 2000−ben átadott Szent László nemcsak a művész oeuvrejében, de a magyar művészettör− ténet lovas szobrai között is kiemelkedő jelentőségű. A másfélszeres életnagyságú lovas szobor a nép ajkán megjelenő lovagkirálynak állít emléket. A számos legendában élő, szentté avatott királyt abban a pillanatban látjuk, amikor lova a tordai hegy szikláin megtorpan. Nyomában az ellenséggel kétségbeesett, utolsó reménységgel szemét Istenéhez emeli, könyörög hazájáért, a magyarokért, magasra emelt kardjának erejéért. A hatalmas méretei mellett is személyességet tükrözni képes bronzember, a nemes terhét szinte áhítatosan viselő ló, az éppen elégséges attribútumok, a részleteiben is gazdagon mintázott öltözet minden Szent Lászlóról őrzött elképzelésünket sűríti. Az Anjou−kori lovagvilág Lászlót tekintette eszményképének. Károly Róbert és I. Lajos hódoló tisztelettel adóztak a lovagkirály emlékének. Nagy Lajos aranyforintja hátoldalára László képét veret− te, s ez a XV. század végéig kötelező hagyomány maradt a királyi pénzeknél. 1370 körül Váradon ércből lovas szobrot emeltek neki. Erdély és Magyarország patrónusa lett, s a székelyek saját védő− szentjükként tisztelték; hiedelmük szerint 1345−ben Szent László segítette őket győzelemre a tatárok− kal szemben. I. Lajos leányának, Mária királynőnek idejében László mellképe a felségpecséten az igazságos uralkodó szimbólumaként szerepelt. Zsigmond király azért látogatott el Váradra, hogy meg− tekintse László sírját és ereklyéjét, majd kívánságának megfelelően halála után László mellé temették el. A nehéz háborús időkben a nép László királytól várt és remélt segedelmet; s a magyar katonák László nevét kiáltozva rohantak a törökre. Györfi Sándor amikor megbízást kapott Kisvárdától, a 11 beérkezett pályamű között első díjas Szent László elkészítésére, mindezeknek a fentebb közölt ismereteknek a birtokában vállalkozott a szobor megmintázására. Kisvárda azon kevés települések közé tartozik, amelyiknek a lovagkirályhoz konkrét történelmi eseményeken keresztül is kötődése van. László a törvényesen uralkodó Salamonnal szembe óriási erőfeszítések árán testvére I. Géza személyében „ellenkirályt” állított. Érdekei szerint ezzel az addig Géza fennhatósága alá tartozó ti− szántúli terület, a dukátus az ő irányítása alá kerülhetett. Géza 1077. április 25−i elhalálozásával vi− szont László maga is ellenkirállyá vált, amitől kezdve a legfontosabb feladatának a Salamon−kérdés megoldását tekintette. A törvényesen megkoronázott Salamon azonban nem mondott le egykönnyen az őt megillető uralkodói jogáról, megpróbált mindenféle szövetségesek segítségével ismét a trónra

85

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign