Page 192

ezer év múlva, ha majd kiássa a művész mostani műhelyét egy régész, szobrokat, gipsz és viasz vázlatokat talál, töredékeket, a huszadik század végének leleteit, női arcokat, lovakat, az alkotó nagy− apjának a portréját, a karcagi második világháborús emlékmű makettjét, de országalapító Szent Ist− ván királyunkat éppúgy, mint Mátyás királyt. Tulajdonképpen az összes kiállított mű beleillik az Eu− rópai leletbe. Ahogy az Európai leletben a művész a távoli jövőből visszatekint mai önmagára, ugyanígy tekint vissza a mából a magyar történelemre és éltető eszményeire: állandóan foglalkoztatják a szob− rászt művelődéstörténetünk, irodalomtörténetünk kiemelkedő alakjai is. Györfi Sándor nem csupán szépséget akar nyújtani az ezredvég értékválságában egyre bizonytalanabbá váló nézőnek, hanem eszményeket is. Talán mégsem az a dolga egy művésznek ma, hogy veszett indulattal szétrombolja a nemzet, a múlt értékeit, hanem azok újrafelmutatásával, újak teremtésével segítsen élni egy veszé− lyeztetett népnek.” A Györffy István Nagykun Múzeumban, a VII. Nagykunsági Kulturális Napok keretében megrendezett gyűjteményes kiállítást dr. Bellon Tibor, a szegedi JATE Néprajzi Tan− székének vezetője nyitotta meg. „E megnyitót a teremtő ember köré szeretném rendezni. Mit köszönhet a város fiának, Györfi Sándornak? Azt tudjuk, hogy Ő mit kapott, hiszen mindig halljuk tőle. Mondja. A felnevelő szülőföld szeretetét, emberi tartást, a nehéz, kemény múlt tiszteletét és azt az életre szóló élményt, amelyből művészete táplálkozik. És azt, hogy az ország, a város, a táj mivel gazdagodott, elég, ha a munkás− ságát, a két évtizedes munkásságát száma vesszük. Ha megnézzük, hogy milyen sok helyen vannak alkotásai, milyen sok helyen találkozunk az Ő keze alól kikerült művekkel. Én most mégsem ezt aka− rom felmutatni, hanem a teremtő embert. Mondhattam volna alkotót is, de hiszem, hogy ez az előbbi kifejezőbb, jobban tükrözi a való− ságot. Mert Györfi Sándor két évtizede szülővárosában nemcsak alkot, mert hiszen alkotni — tud− juk jól — elvonulva, magányban bárki megteheti, akinek erre tehetsége és alkotó képessége van. Hanem Györfi Sándor teremt. Teremt egy gazdagabb, tartalmasabb világot, ilyet varázsol a szikkel birkózó szülőföldjére, hazájába. A kollektív emlékezetünket, múltunk értékeit erősíti és mutatja fel belső sugárzású szobraiban. A múltban gyökerező sajátos kultúrát teremt szobraival, plakettjeivel, melyekben az elszántság, az em− beri akart keménysége és a szilárd meggyőződés, e nép sajátja jut kifejezésre. Elég, ha csak váro− sunk nagyjaira gondolunk, akiket Ő mintázott meg. Hiszen Györffy István a múzeum mellett, a Mun− kácsy−díjat hozó szobrának az elkészítésében is az a konok elszántság van, az a kun földből, a szik− ből vétetett ember konok elszántsága, aki föl akarja mutatni úgy értékeinket, hogy ebből építsük a jövőt, ebből építsük Európát....Vagy gondoljunk csak a Németh Gyula szobrára! Németh Gyula, aki egy jellegzetes karcagi kapun lép ki, hogy aztán meghódítsa Európát, meghódítsa a tudományt. Vagy a tragikusan korán elhunyt, a múzeum mögött lévő Mándoki Kongur István domborművét! A ke− mény, elszánt, csontos arc, a kemény kéz, amely kapaszkodik ebbe az értékbe, a múltba, összeszedni a világból azokat a morzsákat, ami egy nép kultúrájának, ennek a kunsági népnek, a kun népnek a múltját és örökségét hordozzák. Mindez együtt van ebben az alkotói folyamatban. Györfi Sándor mindezt úgy vállalta, azt a ritka feladatot teljesítve, hogy haza költözött. Szinte egye− dülálló talán századunkban is az az elszánás, hogy Ő itt, szülővárosában teremtsen szobrászati kul− túrát, ott, ahol addig csak egy−két szobor, az első világháborús emlékmű, Kossuth Lajos és Petőfi szobra adta ezt a világot. A hazatalálásnak, a haza költözésnek, az itthon teremtésnek a háttere az ami az egész alkotását és a hátterét biztonságosan megteremti. Az önálló műhelyteremtés és az önálló

190

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign