Page 101

Györfi kisplasztikáinál kezdetben a nyugalmi helyzetű kompozíciók illetve a dinamikán alapuló szoborötletek váltakoztak. A főiskolai tanulmányok végén, a pályakezdés éveiben született a karos lócán ülő Nagyapám, a Karcagi fuvaros kiegyensúlyozott, álló figurája, harmonikus büsztjei (Sa− nyika, Nagyapám, A történész, A szobrász). A pólus másik végén a nyugvópontot mellőző plasztikák, a mozgásban lévő szobrok sorjáznak. A lendületes Játszó lovak vagy a bonyolult moz− gás−fázisokból kontaminált Legenda, amelynek ötletéből indult, hasonlóan mozgalmas A méne− sek emlékére felállított szobra. De talán mondandónkra A játszma vége indulatosan lerántott sakk készletének szerteszálló figurái kínálják a legjobb példát. Ez utóbbit a kilencvenes években új− rafogalmazta. Portréi közül expresszív megformálásuk miatt inkább ide kapcsolódnak a Gabriella és az ELA. Természetükből adódóan köztéri figurális kompozíciói a kiegyensúlyozott elrendezés felé mutatnak, míg a dinamizmus inkább kisplasztikáira jellemző. Az utóbbi évtizedben Györfi művészetében a mozgásban lévő formák helyett a plasztikai gon− dolat töredékei jelennek meg. Egyre többet foglalkoztatja az idő és a szobrászi tér kapcsolódásának problematikája, a múltnak és a jelennek az idő−tér keresztmetszetében megformálható, megjeleníthe− tő találkozása. Ezen belül próbálkozik régvolt emlékek aktualizálásával (Olympia romjain, a Willendorfi Vénusz adaptált variációi), illetve az idő, az emlékezet töredékes voltának szobrászi meg− jeleníthetőségével. (Kun legenda, Töredék). 1992−ben készítette el édesapja síremlékét, amely− nek részleteit használta fel két, Apám emlékére munkájánál. Korábbi szobrainak töredékes ötvöze− téből született a XX. századi lelet installációja. Mindannyiunkban él a vágy, hogy legalább aprócska jelet hagyjunk magunkból, magunk után a jövő számára. Ez kinek−kinek adottsága, képessége, lehetősége szerint sikerül. Györfi Sándor azon kevesek közé tartozik, aki műveivel nemcsak a jelent, de a múltat is képes átmenteni a jövőnek. A kun őstörténet, a már közös magyar történelem szobrokba koncentrált évezredei őrzik az elkövetkező idők számára a magyarság létét. Saját személyes világát pedig a XX. századi lelet, Györfi mű− hely, Karcag munkája. Ahol a kompozíció homok−ágyában, mint egy bronzkori öntőműhely régé− szeti feltárásán félig−háromnegyedig takarva pihennek szobrainak gipsz, terrakotta, bronz darabjai. Egy fekvő nőalak, portrék, állatok darabjai, a Piéta kisméretű variációja, különféle bronzok, lovas szobor, egy nő és egy férfialak, a Mátyás és Beatrix király párja. Homokhegy alól törekszik kifelé a sakkasz− tal, egy griff madár, egy lefröccsent, megdermedt bronz tócsa. Ember és állatalakok, lovas szobrok töredékei. Több helyen is bemutatott installációját Körmendi Lajos: „Európai lelet” című illusztrált katalógusa kísérte. „Homokból kiásott töredékek, szobrok töltik meg a termet, s a szokásos módon posztamensre állított művek mögött is a falra van festve az árnyék, igaz, nem az illető szoboré, ha− nem olyan szimbolikus jelek, tárgyak, alakok, amelyek továbbgondolásra ösztökélik a nézőt. Széche− nyi mögött például az Akadémia fekete sziluettje látható, XXIII. János pápa mögött egy kereszt, a turini remete, azaz az öreg Kossuth mögött pedig a minden magyar város főterén ott álló fiatal Kos− suth vetül a falra. Györfi Sándor szobrainak kiállítása maga is műalkotás. A legnagyobb szabású mű ezen a tárlaton az Európai lelet (alcíme: Györfi Műhely, Karcag), amely a jövőből tekint vissza a mába; száz, ötszáz, ezer év múlva, ha majd kiássa a művész mostani műhelyét egy régész, szobrokat, gipsz és viasz vázlatokat talál, töredékeket, a huszadik század végé− nek leleteit, női arcokat, lovakat, az alkotó nagyapjának a portréját, a karcagi második világháborús emlékmű makettjét, de országalapító Szent István királyunkat éppúgy, mint Mátyás királyt. Tulajdon− képpen az összes kiállított mű beleillik az Európai leletbe. Ahogy az Európai leletben a művész a távoli jövőből visszatekint mai önmagára, ugyanígy tekint vissza a mából a magyar történelemre és éltető eszményeire: állandóan foglalkoztatják a szobrászt művelődéstörténetünk, irodalomtörténetünk kiemelkedő alakjai is. Györfi Sándor nem csupán szépséget akar nyújtani az ezredvég értékválságá−

99

Profile for Gyorfi Balazs

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Györfi Sándor szobrászművész  

szobrászművész

Profile for baldesign